Konferencja Renesans Energetyki J¹drowej 2011 Perspektywy energetyki j¹drowej i jej wp³yw na œrodowisko" 1 marca 2011 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konferencja Renesans Energetyki J¹drowej 2011 Perspektywy energetyki j¹drowej i jej wp³yw na œrodowisko" 1 marca 2011 r."

Transkrypt

1 Konferencja Renesans Energetyki J¹drowej 2011 Perspektywy energetyki j¹drowej i jej wp³yw na œrodowisko" 1 marca 2011 r. Prowadzenie: mgr in. Lech Dziewierz Miejsce: sala konferencyjna A1 11:00 Uroczyste otwarcie konferencji. PROF. NZW. DR HAB. JERZY BARGLIK Prezes SEP 11:10 Elektrownie j¹drowe malej mocy DR IN. ANDRZEJ MIKULSKI 11:35 Synteza j¹drowa - perspektywy wykorzystania w energetyce przysz³oœci DR IN. MAREK RABIÑSKI 12:10 Promieniowanie wokó³ elektrowni j¹drowej - Wp³yw ma³ych dawek na zdrowie ludnoœci MGR IN. KRZYSZTOF FORNALSKI 12:35 Wykorzystanie ciep³a odpadowego do ogrzewania aglomeracji miejskich. Elektrociep³ownia j¹drowa dla Warszawy MGR IN. JACEK BAURSKI 13:00 Przerwa kawowa 13:15 Bezpieczeñstwo j¹drowe PAÑSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI 13:45 Energetyka j¹drowa a ochrona œrodowiska DR IN. KRZYSZTOF RZYMKOWSKI SEREN Redaktor Naczelny EKOATOM 14:20 Podsumowanie konferencji, wnioski ZG OSZENIE UCZESTNICTWA W KONFERENCJI Koordynator merytoryczny: mgr in. Lech Dziewierz PROSIMY O NADSY ANIE ZG OSZEÑ FAKSEM NA NR DO r. Stowarzyszenie Elektryków Polskich tel.: , fax ,

2 Budowa biogazowni w technologii suchej i mokrej Warsztaty dla rolników, przedsiêbiorców i przedstawicieli samorz¹dów lokalnych. 3 marca 2011 r Biogaz 2020: Rz¹dowy program wsparcia i aktualna sytuacja inwestorów. Wprowadzenie eksperta Polskiej Izby Biomasy Mo liwoœci finansowania budowy biogazowni. Aktualna oferta Banku Ochrony Œrodowiska Budowa biogazowni w technologii suchej. - prezentacja rozwi¹zañ Firmy Bioferm (Grupa Viessmann) - sesja pytañ i odpowiedzi Budowa biogazowni w technologii mokrej. - prezentacja rozwi¹zañ Firmy Schmack (Grupa Viessmann) - sesja pytañ i odpowiedzi Zakoñczenie ok Patronat medialny: miesiêcznik Czysta Energia Udzia³ w warsztatach jest bezp³atny. Obowi¹zuje rejestracja prowadzona przez Targi Kielce. Pierwszeñstwo wstêpu dla osób zarejestrowanych oraz przedstawicieli Sekcji ds. biogazu PIB. Energia z biomasy w praktyce 2011 Warsztaty dla rolników, przedsiêbiorców i przedstawicieli samorz¹dów lokalnych. 2 marca 2011 r Otwarcie Warsztatów: Prezes Polskiej Izby Biomasy oraz Prezes Viessmann Polska Produkcja biomasy: Plantacje roœlin energetycznych dziœ topola. - prezentacja: ekspert Polskiej Izby Biomasy - sesja pytañ i odpowiedzi. Organizowanie dostaw biomasy dla energetyki rozproszonej. - prezentacja: ekspert Polskiej Izby Biomasy - sesja pytañ i odpowiedzi Przetwarzanie biomasy: Zrêbkowanie, brykietowanie, a mo e peletowanie? - porady eksperta Polskiej Izby Biomasy - sesja pytañ i odpowiedzi Przerwa Zastosowanie biomasy: Program Efektywnoœæ PLUS Firmy Viessmann. - wprowadzenie przedstawiciel Firmy Kot³y na biomasê Firmy Viessmann prezentacja produktów. - prezentacja: przedstawiciel Firmy - sesja pytañ i odpowiedzi Kompleksowe wykorzystanie ró nych Ÿróde³ energii odnawialnej we wspó³czesnym domu (pompy ciep³a, ogniwa s³oneczne, kot³y na biomasê itp.). -prezentacja oferty Firmy Viessmann - sesja pytañ i odpowiedzi Podsumowanie warsztatów Prezes Polskiej Izby Biomasy Udzia³ w warsztatach jest bezp³atny. Obowi¹zuje rejestracja prowadzona przez Targi Kielce.

3 ZG OSZENIE UCZESTNICTWA W SEMINARIUM BIOMASA BIOGAZOWNIE Polska Izba Biomasy PROSIMY O NADSY ANIE ZG OSZEÑ FAKSEM NA NR DO r. Henryk Pyrka tel.: , MIEJSCE KONFERENCJI: Targi Kielce, ul. Zak³adowa Kielce tel HONOROWY PATRONAT: Ministerstwo Gospodarki Przewodnicz¹cy Parlamentarnego Zespo³u ds. Energetyki INFORMACJA O HOTELU: informujemy, e wszyscy uczestnicz¹cy w konferencji chc¹cy skorzystaæ z noclegu mog¹ przes³aæ rezerwacjê na adres (p. Anna Kubicka), tel.: (koszt noclegu pokrywa zainteresowany, zwi¹zane z tym p³atnoœci s¹ dokonywane bezpoœrednio przez uczestników konferencji w hotelu) DOJAZD do Targów Kielce: Samochodem mapka dojazdu na stronie internetowej Targów Kielce PKP lub PKS do Kielc (dworce s¹ obok siebie), dojazd autobusem MPK nr linia specjalna 100, linie 25, 110 do ul. Zak³adowej lub linie nr 17, 36 do przystanku ul. ódzka oraz linie nr 37, 40, 42, 54 przystanek ul. Batalionów Ch³opskich taxi (Europa Radio Taxi tel lub tel )

4 II FORUM SOLAR+ Redakcji GLOB Energia 3 marca 2011 r., godz KOLEKTORY S ONECZNE Rozwój polskiego rynku kolektorów s³onecznych System wsparcia energetyki s³onecznej Jaki jest rynek kolektorów s³onecznych, a jak powinien wygl¹daæ? OGNIWA FOTOWOLTAICZNE Perspektywy rozwoju ogniw fotowoltaicznych w Polsce Nowa generacja ogniw fotowoltaicznych, czy maj¹ szansê zaistnieæ na rynku? Jaki jest rynek fotowoltaiki, a jak powinien wygl¹daæ? TERMOMODERNIZACJA Efektywnoœæ energetyczna Audyt energetyczny i remontowy oraz certyfikaty energetyczne Technologie Odnawialnych róde³ Energii w termomodernizacji budynków F RUM S L A R + DYSKUSJA PANELOWA Rynek energetyki s³onecznej w Polsce Wiêcej informacji uzyskacie Pañstwo na stronie internetowej: ZG OSZENIE UCZESTNICTWA W FORUM PROSIMY O NADSY ANIE ZG OSZEÑ FAKSEM NA NR DO r. Grzegorz Burek tel.: ,

5 FORUM GLOBEnergii III II FORUM FORUM ENERGETYKI ENERGETYKI WIATROWEJ WIATROWEJ 24 marca r., r., Godz. godz WSTÊP MA E ELEKTROWNIE WIATROWE Czy Ma³e Elektrownie Wiatrowe maj¹ szansê zaistnieæ na Polskim rynku? Co trzeba wiedzieæ przed inwestycj¹ w Ma³e Elektrownie Wiatrowe? OBYWATELSKIE ELEKTROWNIE WIATROWE Czym s¹ obywatelskie elektrownie wiatrowe? Ekonomiczne i ekologiczne aspekty elektrowni wiatrowych FINANSOWANIE I PRAWO Sk¹d i w jaki sposób pozyskaæ fundusze na inwestycjê Jakie warunki musz¹ byæ spe³nione eby postawiæ farmê wiatrow¹ Kto zarabia na produkcji pr¹du z wiatraków Czy elektrowniê wiatrow¹ mo na lokalizowaæ na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu? DYSKUSJA PANELOWA RUM ENERG WIATRU F Jak wygl¹da sytuacja rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce ZG OSZENIE UCZESTNICTWA W FORUM PROSIMY O NADSY ANIE ZG OSZEÑ FAKSEM NA NR DO r. Grzegorz Burek tel.: ,

6 FORUM GLOBEnergii IV FORUM POMP CIEPÙA 1 marca 2011 r., godz TECHNOLOGIE W jakim kierunku zmierza rynek pompy ciep³a w Polsce i jak wygl¹da na tle krajów Unii Europejskiej Pompy ciep³a i kogeneracja energii cieplnej i elektrycznej Pompy ciep³a wprowadzenie dla inwestora Pompy ciep³a a kolektory s³oneczne DOLNE I GÓRNE RÓD A CIEP A Jakie rozwi¹zanie oferuje obecnie rynek? Geotermalne pompy ciep³a Warunki wykonywania instalacji DOŒWIADCZENIE Dobre praktyki instalatorskie Nietuzinkowe projekty i niekonwencjonalne rozwi¹zania systemów z pompami ciep³a wymagaj¹ nie tylko du ej wiedzy, ale i doœwiadczenia. Specjalnie zaproszeni goœcie, zarówno projektanci i instalatorzy, jak inwestorzy podziel¹ siê swoimi wra eniami z przeprowadzonych dot¹d inwestycji. Edukacja spo³eczna prezentacja ekonomicznoœci i ekologicznego charakteru pomp ciep³a Propozycje rozwi¹zañ prawnych promuj¹cych pompy ciep³a zgodnie z Dyrektyw¹ 2009/28/WE Certyfikacja instalatorów pomp ciep³a F RUM POMP CIEP A DYSKUSJA PANELOWA: Sytuacja pomp ciep³a w Polsce ZG OSZENIE UCZESTNICTWA W FORUM PROSIMY O NADSY ANIE ZG OSZEÑ FAKSEM NA NR DO r. Grzegorz Burek tel.: ,

7 XI KONFERENCJA "Odnawialne Ÿród³a energii Enex marca 2011 r. WSTÊP P ATNY I dzieñ Konferencji - wtorek, 1 marca Miejsce: Sala CK1 Centrum Konferencyjne, Targi Kielce Prowadzenie: S³awomir Krystek - Dyrektor Generalny IGEiOŒ/ Ryszard Popowicz Z-ca Dyrektora Generalnego 11: Rejestracja uczestników oraz LUNCH w Restauracji Centrum Konferencyjnego Targów Kielce 12:00 12:15 Otwarcie Konferencji Pose³ ANDRZEJ CZERWIÑSKI Przewodnicz¹cy Parlamentarnego Zespo³u ds. Energetyki 12:15-12:35 Krajowy Plan dzia³añ w zakresie OZE TOMASZ D BROWSKI Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki 12:35-12:40 Pytania i odpowiedzi 12:40-13:00 Energetyczne wykorzystanie biomasy rolniczej w polityce Ministerstwa Rolnictw i Rozwoju Wsi PRZEDSTAWICIEL Departamentu Rynków Rolnych,Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 13:00-13:10 Pytania i odpowiedzi 13:10-13:30 Rynek biogazu w Niemczech stan obecny i rozwój MICHAEL SEIFFERT, Deutsches BiomasseForschungsZentrum 13:30-13:40 Pytania i odpowiedzi 13:40-14:00 PRZERWA KAWOWA 14:00-14:20 Biogazownia rolnicza w Polsce doœwiadczenia, realne koszty i op³acalnoœæ produkcji GIULIO PIANTINI, Prezes Zarz¹du Mela Invest Sp zo.o. przedstawiciel firmy ROTA 14:20-14:50 Pytania i odpowiedz 14:50-15:00 Bilans Biomasy w Polsce RYSZARD GAJEWSKI, Prezes Polskiej Izby Biomasy 15:00-15:10 Pytania i odpowiedzi 15:10-15:30 Doœwiadczenia Vattenfall w spalaniu biomasy w Polsce i w Szwecji ANDRZEJ RUBCZYÑSKI Dyrektor Departamentu Rozwoju Vattenfall Heat Poland 15:30-15:40 Pytania i odpowiedzi 15:40-16:00 Wspó³spalanie biomasy w Zespole Elektrowni Ostro³êka JERZY WATRAKIEWICZ ENERGA Elektrownie Ostro³êka 16:00-16:10 Pytania i odpowiedzi 16:10-16:20 PRZERWA KAWOWA 16:20-16:40 Spalanie biomasy w Elektrociep³owni Bia³ystok MIROS AW BUJNOWSKI DYREKTOR DS. HANDLU Elektrociep³ownia Bia³ystok S.A. 16:40-16:50 Pytania i odpowiedzi 16:50-17:10 Produkcja energii elektrycznej z biomasy w aspekcie bezpieczeñstwa pracy ludzi i maszyn oraz problemów technicznych w Elektrowni Po³aniec MIECZYS AW KOBYLARZ DYREKTOR GDF SUEZ Energia Polska S.A. 17:10-17:20 Pytania i odpowiedzi 17:30 Zakoñczenie pierwszego dnia konferencji Bankiet, Restauracja Patio - Hotel Kongresowy (wstêp za zaproszeniami) II dzieñ Konferencji - œroda, 2 marca 10:00-10:10 Otwarcie drugiego dnia konferencji /powitalna kawa WSTÊP P ATNY 10:10-10:30 Aspekty eksploatacyjne produkcji energii odnawialnej z biomasy RAFA SZYMANOWICZ "ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o. 10:30-10:40 Pytania i odpowiedzi 10:40-11:10 Spalanie s³omy w kot³ach na bazie doœwiadczeñ duñskich ANDRZEJ LIGENZA WEISS Sp. z o.o. 11:10-11:20 Pytania i odpowiedzi 11:20-11:40 Wizja rozwoju energetyki wiatrowej GRZEGORZ WIŒNIEWSKI Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej 11:40-11:50 Pytania i odpowiedzi 11:50-12:10 Stan i perspektywy rozwoju Energetyki wodnej w Polsce LESZEK KARWOWSKI Prezes Krajowego Zarz¹du Gospodarki Wodnej 12:10-12:20 Pytania i odpowiedzi 12:20-12:40 Stan i Perspektywy rozwojowe energetyki solarnej w Polsce ANETA WIÊCKA Instytutu Energetyki Odnawialnej EC BREC 12:40-12:50 Pytania i odpowiedzi 12:50-13:00 DYSKUSJA PODSUMOWUJ CA 13:00 LUNCH ZG OSZENIE UCZESTNICTWA W KONFERENCJI NALE Y POBRAÆ Z PROSIMY O NADSY ANIE ZG OSZEÑ FAKSEM NA NR DO r. po otrzymaniu zg³oszenia i wp³aceniu nale noœci organizator przeœle potwierdzenie Monika Jarosz (IGEiOŒ) tel , Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Œrodowiska

8 SPOTKANIA BROKERSKIE 1 marca 2011 r. Zapraszamy na bezp³atne Spotkania Brokerskie w dniu 1 marca 2011 r. (wtorek) podczas IX Targów Odnawialnych róde³ Energii ENEX Nowa Energia, XIV Miêdzynarodowych Targów Energetyki ENEX oraz XII Targów Ekologicznych, Komunalnych, Surowców Wtórnych, Utylizacji i Recyklingu EKOTECH organizowanych przez Œwiêtokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. Spotkania Brokerskie to umówione na podstawie zarejestrowanych uprzednio profili spotkania pomiêdzy firmami zainteresowanymi wspó³prac¹. Ich celem jest stworzenie platformy wspó³pracy pomiêdzy podmiotami oferuj¹cymi i poszukuj¹cymi technologii z Pañstwa bran y oraz u³atwiaj¹ nawi¹zanie kontaktów biznesowych pomiêdzy przedsiêbiorcami a tak e jednostkami naukowo-badawczymi z ca³ej Europy. 10:00 11:00 Rejestracja uczestników Prezentacji i Spotkañ Brokerskich 11:00 11:15 Otwarcie IX Œwiêtokrzyskiej Gie³dy Kooperacyjnej Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przysz³oœci 11:15 13:10 Prezentacja ofert technologicznych i/lub propozycji wspó³pracy 13:10 13:30 Przerwa kawa/herbata 13:30 16:00 Spotkania Brokerskie Informacji o spotkaniach udzielajà: Krzysztof Wójtowicz - konsultant tel. (41) Jacek Korona konsultant tel. (41) Spotkania sà organizowane w ramach miædzynarodowej sieci Enterprise Europe Network. IX Œwiêtokrzyska Gie³da Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologie Przysz³oœci 2 marca 2011 r. 09:00 09:30 Rejestracja uczestników Konferencji 09:30 09:45 Otwarcie Konferencji Efektywne wykorzystanie odnawialnych Ÿróde³ energii dziêki zastosowaniu nowych technologii 09:45 10:05 Efektywne wykorzystanie odnawialnych Ÿróde³ energii dzia³ania Œwiêtokrzysko Podkarpackiego Klastra Energetycznego dr in. W³odzimierz Grochal, Dyrektor Œwiêtokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Kielce 10:05 10:25 Alternatywne podejœcie do energetyki wymiar spo³eczny dr Andrzej Kassenberg, Prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 10:25 10:45 Efektywne wykorzystanie odnawialnych Ÿróde³ energii w aspekcie formalno-prawnym i ekonomicznym dr Grzegorz Wiœniewski, Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej, Warszawa 10:45 11:10 Przyk³ad wdra ania inwestycji proinnowacyjnych z OZE w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, Kacper Koz³owski, Investment Support, Warszawa 11:10 11:40 Uroczyste wrêczenie nagród Laureatom Gie³dy 11:40 12:00 Przerwa kawa/herbata 12:00 12:20 Efektywne wykorzystanie odnawialnych Ÿróde³ energii w aspekcie nowych rozwi¹zañ w budownictwie dr in. Arkadiusz Wêglarz, Dyrektor Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., Warszawa 12:20 12:40 Innowacyjna technika firmy FIMAG BHKW- na podstawie jej 10 letnich doœwiadczeñ Peter Stanke, Dyrektor ds. Sprzeda y FIMAG BHKW, Lipsk, Niemcy 12:40 13:00 Doœwiadczenia z zakresu wystêpuj¹cych barier i przeszkód w procesie rozwoju sektora biogazu pochodzenia rolniczego wynikaj¹ce z dzia³añ projektu EU FARMAGAS mgr in. Janusz Turski, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne In ynierówi Techników Rolnictwa, Warszawa 13:00 13:20 Przerwa kawa/herbata 13:20 13:40 Agroenergetyka. I co dalej?, dr Jan Wies³aw Dubas, Prezes Firmy WENA, Jelenia Góra 13:40 14:00 Mikroprzedsiêbiorstwo agroenergetyczne czy to ma sens?, Romuald Bogusz, Cz³onek Zarz¹du Polskiej Izby Gospodarczej Ekorozwój, Warszawa 14:00 14:20 Termolizacyjny modu³ odzysku energii, Jan G³adki, Fluid Kooperacja Sp. z o.o. Sêdziszów 14:20 14:40 Energetyczne wykorzystanie odpadów komunalnych w technologii ACREN, Maciej Fenicki, Cz³onek Rady Nadzorczej firmy Kamitec, Warszawa 14:40 15:10 Dyskusja 15:10 16:00 Lunch Informacji o spotkaniach udzielajà: Krzysztof Wójtowicz - konsultant tel. (41) Jacek Korona konsultant tel. (41) Spotkania sà organizowane w ramach miædzynarodowej sieci Enterprise Europe Network.

organizatorzy Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska Polska Izba Biomasy

organizatorzy Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska Polska Izba Biomasy organizatorzy Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska Polska Izba Biomasy MIEJSCE KONFERENCJI: Targi Kielce S.A. ul. Zakładowa1 25-672 Kielce tel. 41 365 12 00 HONOROWY PATRONAT: Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości 3-4 marca 2010r. Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych

Bardziej szczegółowo

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości 3-4 marca 2010r. Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce OFERTA DLA WYSTAWCY VIII Świętokrzyska Giełda

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

zapraszają na konferencję Rolnictwo jako producent energii

zapraszają na konferencję Rolnictwo jako producent energii ZAPROSZENIE Austriacki Konsulat Generalny Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Dolnośląska Izba Rolnicza zapraszają na konferencję

Bardziej szczegółowo

Współpraca Przedsiębiorców i Ośrodków Naukowych

Współpraca Przedsiębiorców i Ośrodków Naukowych Konferencja Współpraca Przedsiębiorców i Ośrodków Naukowych Szanse i Bariery Rozwoju Recyklingu w Polsce. Targi EKOTECH 2015, Kielce 05 marca 2015 r. w godz. 12.00-16.00 Organizator: Klaster Gospodarki

Bardziej szczegółowo

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Stowarzyszenie Energii Odnawialnej oraz Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza zapraszają na: VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Wydarzenie to wpisuje

Bardziej szczegółowo

Polityka klimatyczno-energetyczna oraz działania na rzecz ochrony powietrza

Polityka klimatyczno-energetyczna oraz działania na rzecz ochrony powietrza Konferencja z cyklu CZYSTE NIEBO NAD POLSKĄ 2015 Polityka klimatyczno-energetyczna oraz działania na rzecz ochrony powietrza 22 czerwca 2015 r. Hotel Qubus, Katowice Patronaty Honorowe Sekretarz Stanu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYDARZEŃ TOWARZYSZĄCYCH

PROGRAM WYDARZEŃ TOWARZYSZĄCYCH PROGRAM WYDARZEŃ TOWARZYSZĄCYCH Targi Energetyczne ENERGETICS Targi Technologii Szerokopasmowych INFOSTRADA 13 listopada (wtorek) SALA KONFERENCYJNA ANTRESOLA Konferencja podsumowująca projekt Budowa oferty

Bardziej szczegółowo

Rynek fotowoltaiki w Polsce. Podsumowanie 2013 roku

Rynek fotowoltaiki w Polsce. Podsumowanie 2013 roku Rynek fotowoltaiki w Polsce Podsumowanie 2013 roku Lipiec 2014 Spis treści Streszczenie 7 Rynek fotowoltaiki w Polsce w 2013 roku Charakterystyka rynku fotowoltaicznego w Polsce 8 Rynek fotowoltaiczny

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA NA STRONACH INTERNETOWYCH WWW.EUCON.UA WWW.IAU.UA

REJESTRACJA NA STRONACH INTERNETOWYCH WWW.EUCON.UA WWW.IAU.UA PRZY WSPARCIU Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Ukrainie Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie III 26 LISTOPADA 2015 ROKU m. Kijów, NKS Olimpijski, sala «Hall

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

RENEXPO. Poland Warszawskie Centrum EXPO XXI. 5. Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej

RENEXPO. Poland Warszawskie Centrum EXPO XXI. 5. Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO Poland 5. Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej 22-24.09.2015 Warszawskie Centrum EXPO XXI www.renexpo-warsaw.com Organizator Patronat honorowy RENEXPO... Targi,

Bardziej szczegółowo

Konferencja. Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050. Termin: 12.04.2013

Konferencja. Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050. Termin: 12.04.2013 Konferencja Silesia Power Meeting Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050 Termin: 12.04.2013 Expo Silesia, Sosnowiec, Braci Mieroszewskich 124 Linia przewodnia : Rolą gazowych technologii energetycznych,

Bardziej szczegółowo

Partner w RFN. Organizator Wspólnego Stoiska. Partner w RFN. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. Expo-System Sp. z o.o.

Partner w RFN. Organizator Wspólnego Stoiska. Partner w RFN. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. Expo-System Sp. z o.o. Wspólne stoisko w Polsce Targi Kalendarz Tragów 2015 / 2016 Partner w RFN Organizator Wspólnego Stoiska Partner w RFN Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Expo-System Sp. z o.o. Fundacja Polonia

Bardziej szczegółowo

Rynek ciepła ze źródeł odnawialnych w Polsce stan i tendencje rozwojowe

Rynek ciepła ze źródeł odnawialnych w Polsce stan i tendencje rozwojowe Rynek ciepła ze źródeł odnawialnych w Polsce stan i tendencje rozwojowe Janusz Starościk PREZES ZARZĄDU SPIUG Konferencja AHK, Warszawa 10 czerwca 2014 Rynek ciepła ze źródeł odnawialnych w Polsce Źródło:

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Wiśniewski, Prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej

Grzegorz Wiśniewski, Prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej 9:00 9.30 Rejestracja uczestników/poczęstunek 9:30-9:45 Otwarcie Forum, przywitanie gości Grzegorz Wiśniewski, Prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej Część I - Rynek 9:45-10:00 Rynek kolektorów

Bardziej szczegółowo

Ciepło z OZE źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe w Polsce

Ciepło z OZE źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe w Polsce Ciepło z OZE źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe w Polsce Janusz Starościk PREZES ZARZĄDU SPIUG Konferencja: Ciepło ze źródeł odnawialnych - stan obecny i perspektywy rozwoju, Warszawa, Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

RENEXPO. ...Targi, konferencje i wiele więcej. Business Matching. Targi. Konferencje. Giełda kooperacyjna. Fora branżowe. Dni grup docelowych

RENEXPO. ...Targi, konferencje i wiele więcej. Business Matching. Targi. Konferencje. Giełda kooperacyjna. Fora branżowe. Dni grup docelowych RENEXPO...Targi, konferencje i wiele więcej Konferencje Fora branżowe Ceremonia otwarcia Energy Talk Targi RENERGY Award Business Matching Giełda kooperacyjna Dni grup docelowych Think Future...tu spotyka

Bardziej szczegółowo

Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Energetycznej Mapie Drogowej Termin:

Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Energetycznej Mapie Drogowej Termin: Silesia Power Meeting Technologie Gazowe w Polskiej Energetycznej Mapie Drogowej 2050 Termin: 12.04.2013 Expo Silesia, Sosnowiec, Braci Mieroszewskich 124 Linia przewodnia : Rolą gazowych technologii energetycznych,

Bardziej szczegółowo

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw z branży odpadowej i recyklingu

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw z branży odpadowej i recyklingu Centrum Kooperacji Recyklingu not for profit system sp. z o.o. (Koordynator Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu) Partnerzy Klastra: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Europa: Północ, Wschód. biznes bez granic Świnoujście Heringsdorf 25 27 kwietnia 2012. www.bbf2012.pl

Europa: Północ, Wschód. biznes bez granic Świnoujście Heringsdorf 25 27 kwietnia 2012. www.bbf2012.pl Europa: Północ, Wschód biznes bez granic Świnoujście Heringsdorf 25 27 kwietnia 2012 ŚWINOUJŚCIE Honorowy Patronat Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka www.bbf2012.pl Baltic Business Forum to: już 4 edycja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych dr Agnieszka Turyńska-Gmur Kierownik Działu Transferu Technologii Wrocławskie Centrum Transferu Technologii WCTT doświadczenie i działalność w Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ W POLSCE DZIAŁANIA RZĄDU I POTRZEBY RYNKU

ROZWÓJ GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ W POLSCE DZIAŁANIA RZĄDU I POTRZEBY RYNKU Zaproszenie I Kongres Gospodarki Elektronicznej (część II) ROZWÓJ GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ W POLSCE DZIAŁANIA RZĄDU I POTRZEBY RYNKU Warszawa, 23 listopada 2006 Organizatorzy: MINISTERSTWO GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

II POLSKO-HISZPAŃSKIE FORUM ENERGII ODNAWIALNEJ 30 września 1 października 2008 r. Warszawa

II POLSKO-HISZPAŃSKIE FORUM ENERGII ODNAWIALNEJ 30 września 1 października 2008 r. Warszawa II POLSKO-HISZPAŃSKIE FORUM ENERGII ODNAWIALNEJ 30 września 1 października 2008 r. Warszawa Polsko Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej to wydarzenie, które poruszając zagadnienia Odnawialnych Źródeł

Bardziej szczegółowo

Forum Bezpieczeństwa Kolejowego

Forum Bezpieczeństwa Kolejowego Zespół Doradców Gospodarczych TOR i SITK o. w Łodzi zapraszają na konferencję organizowaną przez RK Konferencje Forum Bezpieczeństwa Kolejowego - ludzie, procedury, technika - przekształcanie systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Rozwój infrastruktury kolejowej w Województwie Zachodniopomorskim

Rozwój infrastruktury kolejowej w Województwie Zachodniopomorskim Konferencja Naukowo-Techniczna Zakład Transportu Kolejowego Rozwój infrastruktury kolejowej w Województwie Zachodniopomorskim Pod patronatem honorowym Prof. dr hab. Bogusława Liberadzkiego Posła do Parlamentu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. V Forum Gospodarcze InvestExpo

PROGRAM. V Forum Gospodarcze InvestExpo PROGRAM V Forum Gospodarcze InvestExpo 21 marca 2013 Hotel Arsenal Palace, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 35 41-500 Chorzów Moderator: Aneta Zacharz, Andy Hoz Sp. z o.o. 09.00 09.30 Rejestracja uczestników,

Bardziej szczegółowo

Relacja z Targów TERMO 2007,GAZ - TECHNIKA 2007

Relacja z Targów TERMO 2007,GAZ - TECHNIKA 2007 Relacja z Targów TERMO 2007,GAZ - TECHNIKA 2007 PROGRAM TARGÓW TERMO 2007, GAZ - TECHNIKA 2007 14-16 marca 2007r. 14.03.2007r. - ŚRODA 10:00 OTWARCIE TARGÓW KONFERENCJE SALA KONFERENCYJNA NR 1 PAWILON

Bardziej szczegółowo

ENEX program ramowy targów. 30 marca 2016 r. (środa)

ENEX program ramowy targów. 30 marca 2016 r. (środa) ENEX program ramowy targów 30 marca 2016 r. (środa) 9.00-17.00 Targi otwarte dla zwiedzających. 10.00-16.00 FORUM TECHNOLOGICZNE - IX OGÓLNOPOLSKIE FORUM POMP CIEPŁA - FORUM INSTALATORA Pomp Ciepła, Organizator:

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Seminarium Biomasa na cele energetyczne założenia i realizacja Warszawa, 3 grudnia 2008 r.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Seminarium Biomasa na cele energetyczne założenia i realizacja Warszawa, 3 grudnia 2008 r. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Seminarium Biomasa na cele energetyczne założenia i realizacja Warszawa, 3 grudnia 2008 r. 1 Odnawialne Źródła Energii w 2006 r. Biomasa stała 91,2 % Energia promieniowania słonecznego

Bardziej szczegółowo

V II FO RUM PR ZEMYS Ł U ENERGETYK I SŁONECZNE J

V II FO RUM PR ZEMYS Ł U ENERGETYK I SŁONECZNE J V II FO RUM PR ZEMYS Ł U ENERGETYK I SŁONECZNE J IBIOM ASY MIKROGENERACJA I ENERGETYKA ROZPROSZONA: KOLEKTORY SŁONECZNE,SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE, KOTŁY NA BIOMASĘ ORGANIZATOR: we współpracy z Miastem Racibórz

Bardziej szczegółowo

Rynek kotłów na biomasę w Polsce

Rynek kotłów na biomasę w Polsce Rynek kotłów na biomasę w Polsce Lipiec 2015 Spis treści Streszczenie 7 Rynek kotłów na biomasę w Polsce w 2014 roku 9 Charakterystyka rynku kotłów na biomasę w Polsce 9 Sprzedaż kotłów na biomasę w Polsce

Bardziej szczegółowo

bioeconomy week Łódź, września 2013 r.

bioeconomy week Łódź, września 2013 r. bioeconomy week Łódź, 16-20 września 2013 r. www.bioekonomia.lodzkie.pl bioeconomy workshops 19 września 2013 r. W dniu 1 9 wr ześn ia br. planowane jest zorganizowanie dwóch warsztatów tematycznych, które

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła i kolektory słoneczne w praktyce - aspekty techniczne i prawne 1

Pompy ciepła i kolektory słoneczne w praktyce - aspekty techniczne i prawne 1 1 KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA POMPY CIEPŁA I KOLEKTORY SŁONECZNE W PRAKTYCE - ASPEKTY TECHNICZNE I PRAWNE ORGANIZATORZY KONFERENCJI Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem w sektorze energetycznym w świetle Prawa budowlanego i Prawa energetycznego.

Zarządzanie projektem w sektorze energetycznym w świetle Prawa budowlanego i Prawa energetycznego. ZAPRASZA NA PRAKTYCZNE WARSZTATY DLA SEKTORA ENERGETYCZNEGO Zarządzanie projektem w sektorze energetycznym w świetle Prawa budowlanego i Prawa energetycznego. Praktyczne zastosowania metodyki projektowej

Bardziej szczegółowo

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej Rozpoczęcie: 2013-10-17 Zakończenie: 2013-10-18 Miejsce spotkania: Warszawa Nowogrodzka 22 Wydarzenie to wpisuje się w kalendarz najważniejszych imprez

Bardziej szczegółowo

Platforma współpracy na przykładzie Świętokrzysko Podkarpackiego Klastra Energetycznego. dr inż. Włodzimierz Grochal. Rzeszów 24.02.

Platforma współpracy na przykładzie Świętokrzysko Podkarpackiego Klastra Energetycznego. dr inż. Włodzimierz Grochal. Rzeszów 24.02. Platforma współpracy na przykładzie Świętokrzysko Podkarpackiego Klastra Energetycznego dr inż. Włodzimierz Grochal Rzeszów 24.02.11r Działanie I.4 Promocja i współpraca" - komponent Współpraca, - obszar

Bardziej szczegółowo

Rynek ciepła z OZE w Polsce źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe

Rynek ciepła z OZE w Polsce źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe Rynek ciepła z OZE w Polsce źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe Janusz Starościk PREZES ZARZĄDU SPIUG 69 Spotkanie Forum EEŚ Warszawa, NFOŚiGW 28 stycznia 2015 Rynek ciepła ze źródeł odnawialnych

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ2013 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OPARCIU O EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ENERGII

KATALOG SZKOLEŃ2013 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OPARCIU O EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ENERGII KATALOG SZKOLEŃ2013 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OPARCIU O EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ENERGII Szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej mikro-małych-średnich przedsiębiorstw w województwie świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju OZE w świetle ustawy z 20 lutego 2015 roku

Perspektywy rozwoju OZE w świetle ustawy z 20 lutego 2015 roku II Międzynarodowe Forum Ekologiczne Kołobrzeg, 17.09 2015 roku Panel Legislacyjne warunki rozwoju OZE Perspektywy rozwoju OZE w świetle ustawy z 20 lutego 2015 roku Grzegorz Wiśniewski Instytut Energetyki

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim

ZałoŜenia strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim ZałoŜenia strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim Marian Magdziarz WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Powierzchnia 9.412 km² Ludność - 1.055,7 tys Stolica Opole ok. 130 tys. mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce. Podsumowanie 2012 roku

Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce. Podsumowanie 2012 roku Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce Podsumowanie 2012 roku Lipiec 2013 Spis treści Wprowadzenie 7 Metodyka badania 8 Rynek kotłów i urządzeń wykorzystujących biomasę w Polsce ocena na rok 2012

Bardziej szczegółowo

II. CZESKO-POLSKIE DNI ENERGETYKI 2012

II. CZESKO-POLSKIE DNI ENERGETYKI 2012 II. CZESKO-POLSKIE DNI ENERGETYKI 2012 Rozpoczęcie: 2012-04-24 Zakończenie: 2012-04-26 Miejsce spotkania: Praga II. CZESKO-POLSKIE DNI ENERGETYKI 2012 w ramach XVIII Międzynarodowych Targów Ciepłownictwa

Bardziej szczegółowo

Akademia OFFSHORE. Mariusz Witoński Prezes Zarządu PTMEW. Akademia OFFSHORE 28.11.2013, Gdańsk. w w w. p t m e w. p l

Akademia OFFSHORE. Mariusz Witoński Prezes Zarządu PTMEW. Akademia OFFSHORE 28.11.2013, Gdańsk. w w w. p t m e w. p l Mariusz Witoński Prezes Zarządu PTMEW 28.11.2013, Gdańsk 1 HISTORIA I PROFIL ORGANIZACJI - utworzone w 1997 roku w celu promocji rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce - od 2008 roku prowadzi działalność

Bardziej szczegółowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1 Suwalska Specjalna Strefy Ekonomicznej S.A. i firma Prospects

Bardziej szczegółowo

ENEX program targów. 30 marca 2016 r. (środa)

ENEX program targów. 30 marca 2016 r. (środa) ENEX program targów 30 marca 2016 r. (środa) 9.00-17.00 Targi otwarte dla zwiedzających. 10.00-16.00 FORUM TECHNOLOGICZNE - IX OGÓLNOPOLSKIE FORUM POMP CIEPŁA - FORUM INSTALATORA Pomp Ciepła, Organizator:

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM ENERGETYCZNE

VIII FORUM ENERGETYCZNE VIII Forum Energetyczne 1 VIII FORUM ENERGETYCZNE Sopot, 16 18 Grudnia 2013 r. Europa znalazła się w sytuacji paradoksu energetycznego. Spowolnienie gospodarcze, wzrost efektywności energetycznej i udziału

Bardziej szczegółowo

Technologia ACREN. Energetyczne Wykorzystanie Odpadów Komunalnych

Technologia ACREN. Energetyczne Wykorzystanie Odpadów Komunalnych Technologia ACREN Energetyczne Wykorzystanie Odpadów Komunalnych Profil firmy Kamitec Kamitec sp. z o.o. członek Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska opracowała i wdraża innowacyjną technologię

Bardziej szczegółowo

PRZYWIDZKA WYSPA ENERGETYCZNA

PRZYWIDZKA WYSPA ENERGETYCZNA PRZYWIDZKA WYSPA ENERGETYCZNA Przyszłość jakiej chcemy ENERGETYCZNA WIZJA PRZYSZŁOŚCI TERENÓW MNIEJ ZURBANIZOWANYCH Gmina stanowi obszar terytorialny gdzie praktycznie realizowany jest proces inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ2013 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OPARCIU O EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ENERGII

KATALOG SZKOLEŃ2013 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OPARCIU O EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ENERGII KATALOG SZKOLEŃ2013 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OPARCIU O EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ENERGII Szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej mikro-małych-średnich przedsiębiorstw w województwie świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA LIFEcogeneration.pl Energia z odpadów jako ekologiczna wizja przyszłości?

KONFERENCJA LIFEcogeneration.pl Energia z odpadów jako ekologiczna wizja przyszłości? KONFERENCJA LIFEcogeneration.pl Energia z odpadów jako ekologiczna wizja przyszłości? Data: 31 MARCA 2016 r. Miejsce: MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KONGRESOWE W KATOWICACH Plac Sławika i Antalla 1 40-005 Katowice

Bardziej szczegółowo

BAŁTYCKIE FORUM BIZNESU GDAŃSK 2012

BAŁTYCKIE FORUM BIZNESU GDAŃSK 2012 Правительство Калининградской области The Kaliningrad Office of the Consulate-General of Sweden in Saint-Petersburg Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Калининградская

Bardziej szczegółowo

Zakład Usług Technicznych Rady Stołecznej NOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Konferencja

Zakład Usług Technicznych Rady Stołecznej NOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Konferencja Konferencja ENERGETYKA NA TERENACH WIEJSKICH ETW 2012 Energetyka we wsiach i rolnictwie 27-28 marca 2012 r. Warszawski Dom Technika NOT, ul. Czackiego 3/5 PATRONAT HONOROWY PATRONAT PARTNERZY Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Informacje projektowe

Informacje projektowe Informacje projektowe Projekt w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w zakresie działań informacyjno promocyjnych dotyczących Funduszy Europejskich, którego operatorem jest Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Spotkanie w Bydgoszczy otworzył Prof. dr hab. inż. Marek Bieliński - Prorektor ds. współpracy z gospodarką i zagranicą UTP w Bydgoszczy.

Spotkanie w Bydgoszczy otworzył Prof. dr hab. inż. Marek Bieliński - Prorektor ds. współpracy z gospodarką i zagranicą UTP w Bydgoszczy. Odbyła się konferencja tematyczna pn. Instalacje OŹE, gaz łupkowy, stopień wodny oraz LPG i LNG w transporcie publicznym w województwie kujawsko-pomorskim Perspektywy wykorzystywania w naszym województwie

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Biuletyn NR 10 sierpień 2010 Enterprise Europe Network Szanowni Państwo! Każdego miesiąca projekt Enterprise Europe Network dostarcza najnowsze informacje regionalne z zakresu innowacji, nowych technologii,

Bardziej szczegółowo

Kursy: 12 grup z zakresu:

Kursy: 12 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU EKO-TRENDY Kursy: 12 grup z zakresu: Szkolenia Instalator kolektorów słonecznych - 2 edycje szkoleń - 1 h/gr. 2. Szkolenia Nowoczesne trendy ekologiczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku kotłów na biomasę w Polsce

Analiza rynku kotłów na biomasę w Polsce FREE ARTICLE Analiza rynku kotłów na biomasę w Polsce Źródło: Raport Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce - Podsumowanie 2012 roku Grzegorz Kunikowski, Aneta Więcka, Joanna Bolesta Lipiec, 2013

Bardziej szczegółowo

9 CZERWCA 2011R., HOTEL MARRIOTT, AL. JEROZOLIMSKIE 65/67, WARSZAWA PROGRAM KONFERENCJI

9 CZERWCA 2011R., HOTEL MARRIOTT, AL. JEROZOLIMSKIE 65/67, WARSZAWA PROGRAM KONFERENCJI PROGRAM KONFERENCJI 9:30-10:00 REJESTRACJA, PORANNA KAWA 10:00 10:10 OTWARCIE KONFERENCJI Jan Anysz, Prezes Zarządu, Towarzystwo Rozwoju Infrastruktury ProLinea 10:10 10:20 PROWADZENIE KONFERENCJI PREZENTACJA

Bardziej szczegółowo

gospodarki energetycznej...114 5.4. Cele polityki energetycznej Polski...120 5.5. Działania wspierające rozwój energetyki odnawialnej w Polsce...

gospodarki energetycznej...114 5.4. Cele polityki energetycznej Polski...120 5.5. Działania wspierające rozwój energetyki odnawialnej w Polsce... SPIS TREŚCI Wstęp... 11 1. Polityka energetyczna Polski w dziedzinie odnawialnych źródeł energii... 15 2. Sytuacja energetyczna świata i Polski u progu XXI wieku... 27 2.1. Wstęp...27 2.2. Energia konwencjonalna

Bardziej szczegółowo

I B I O M A S Y MIKROGENERACJA I ENERGETYKA ROZPROSZONA: KOLEKTORY SŁONECZNE,SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE, KOTŁY NA BIOMASĘ CZERWCA 2014R.

I B I O M A S Y MIKROGENERACJA I ENERGETYKA ROZPROSZONA: KOLEKTORY SŁONECZNE,SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE, KOTŁY NA BIOMASĘ CZERWCA 2014R. V I I F O R U M P R Z E M Y S Ł U E N E R G E T Y K I S Ł O N E C Z N E J I B I O M A S Y MIKROGENERACJA I ENERGETYKA ROZPROSZONA: KOLEKTORY SŁONECZNE,SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE, KOTŁY NA BIOMASĘ 12-13 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach

W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach 1 W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach dr Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Gospodarki Wrocław, 21 maja 2012 roku Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Konferencja FORUM WYKONAWCY Janusz Starościk - KOMFORT INTERNATIONAL/SPIUG, Wrocław, 21 kwiecień 2015 13/04/2015 Internal Komfort

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Z CYKLU CZYSTE NIEBO NAD POLSKĄ

KONFERENCJA Z CYKLU CZYSTE NIEBO NAD POLSKĄ KONFERENCJA Z CYKLU CZYSTE NIEBO NAD POLSKĄ Prawne, ekonomiczne i techniczne uwarunkowania wytwarzania energii i ciepła w sektorze komunalnobytowym w regionie południowym Polski Polska Izba Ekologii, Katowice,

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne lider małoskalowej energetyki odnawialnej w Polsce

Kolektory słoneczne lider małoskalowej energetyki odnawialnej w Polsce Forum Czystej Energii Poznań, POLEKO 22 listopada 2011r. Kolektory słoneczne lider małoskalowej energetyki odnawialnej w Polsce Aneta Wiecka awiecka@ieo.pl Instytut Energetyki Odnawialnej Kolektory słoneczne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. W poprzednich edycjach zaufali nam m.in.: Patronatem honorowym konferencję objęli do tej pory m.in.:

SPIS TREŚCI. W poprzednich edycjach zaufali nam m.in.: Patronatem honorowym konferencję objęli do tej pory m.in.: OFERTA PARTNERSKA SPIS TREŚCI 1. Informacje o konferencji 2. Program VII Forum 2014 3. Podsumowanie korzyści dla Partnerów konferencji 4. Strategiczny Partner VII Forum 2014 5. Partner VII Forum 2014 6.

Bardziej szczegółowo

System podnoszenia kwalifikacji i certyfikacji pracowników budowlanych w obszarze EE i OZE

System podnoszenia kwalifikacji i certyfikacji pracowników budowlanych w obszarze EE i OZE System podnoszenia kwalifikacji i certyfikacji pracowników budowlanych w obszarze EE i OZE Wrocław, 14.11.2012 r. Andrzej Rajkiewicz Cel projektu opracowanie krajowego systemu podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa klastrowa Nadbużański Klaster Technologiczny Dolina Zielonej energii

Inicjatywa klastrowa Nadbużański Klaster Technologiczny Dolina Zielonej energii Inicjatywa klastrowa Nadbużański Klaster Technologiczny Dolina Zielonej energii Zespół programowy Stowarzyszenia Pro-Eco Dolina Bugu - grono krajowych i zagranicznych przedsiębiorców, ekspertów i technologów

Bardziej szczegółowo

Kierunki zmian jakości paliw i biopaliw ciekłych

Kierunki zmian jakości paliw i biopaliw ciekłych V Konferencja Naukowo-Techniczna poświęcona problematyce paliw silnikowych Organizatorzy Patron Honorowy 2014 Główny Partner Kierunki zmian jakości paliw i biopaliw ciekłych Partnerzy Patroni medialni

Bardziej szczegółowo

Program IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 Środa, 9 listopada 2011r. andel s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17

Program IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 Środa, 9 listopada 2011r. andel s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17 PROGRAM Program IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 Środa, 9 listopada 2011r. andel s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17 09:00-10:00 Rejestracja gości 10:15-10:30 Sala Satin Uroczyste otwarcie Witold

Bardziej szczegółowo

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości 3-4 marca 2010r. Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA: Studium porównawcze: Efektywnych Systemów Energetycznych

OFERTA SZKOLENIA: Studium porównawcze: Efektywnych Systemów Energetycznych OFERTA SZKOLENIA: Studium porównawcze: Efektywnych Systemów Energetycznych O firmie Europrof Consulting świadczy usługi z zakresu szeroko rozumianego doradztwa biznesowego dla sektora mikro, małych i średnich

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA JĄDROWA W POLSCE

ENERGETYKA JĄDROWA W POLSCE ENERGETYKA JĄDROWA W POLSCE OPCJA CZY REALNA POTRZEBA? 15 LISTOPADA, 2011 R. GDAŃSK, GDAŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: Dlaczego Energetyka Jądrowa? Kierunki rozwoju bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Nowoczesnej Gospodarki

Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Nowoczesnej Gospodarki Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Nowoczesnej Gospodarki Konferencja Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Nowoczesnej Gospodarki to już druga edycja niepowtarzalnego spotkania sektora energii odnawialnej

Bardziej szczegółowo

Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa

Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa Od 23 do 27 czerwca odbędzie się w Krakowie Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa. Święto Organizacji

Bardziej szczegółowo

BIOGAZOWNIE ROLNICZE SZWEDZKA OFERTA DLA POLSKICH GMIN

BIOGAZOWNIE ROLNICZE SZWEDZKA OFERTA DLA POLSKICH GMIN Instytut Paliw i Energii Odnawialnej ma przyjemność zaprosić na Międzynarodową Konferencję: BIOGAZOWNIE ROLNICZE SZWEDZKA OFERTA DLA POLSKICH GMIN Organizowaną w ramach działalności Szwedzko - Polskiej

Bardziej szczegółowo

dr Justyna Zabawa Katedra Bankowości Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wrocław, 29 maja 2012 r.

dr Justyna Zabawa Katedra Bankowości Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wrocław, 29 maja 2012 r. Finansowanie modernizacji instalacji grzewczych opartej o odnawialne źródła energii dla wspólnot mieszkaniowych celem poprawy jakości Ŝycia jej członków dr Justyna Zabawa Katedra Bankowości Wydział Zarządzania,

Bardziej szczegółowo

Struktura corocznego raportu na temat rynku zrównoważonej energii w województwie wielkopolskim

Struktura corocznego raportu na temat rynku zrównoważonej energii w województwie wielkopolskim WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Struktura corocznego raportu na temat rynku zrównoważonej energii w województwie wielkopolskim Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią sp. z o.o. Maciej

Bardziej szczegółowo

Konkurs Laur Innowacyjności 2015 2015-04-22 14:42:31

Konkurs Laur Innowacyjności 2015 2015-04-22 14:42:31 Konkurs Laur Innowacyjności 2015 2015-04-22 14:42:31 2 Przedstawiamy Państwu informacje nt. konkursu "Laur Innowacyjności 2015". LAUR INNOWACYJNOŚCI 2015 V edycja ------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

III Konferencję Naukową TECHNICZNE I EKOLOGICZNE WYZWANIA LOGISTYKI SUROWCÓW SKALNYCH. Wrocław, 30 maja 2014

III Konferencję Naukową TECHNICZNE I EKOLOGICZNE WYZWANIA LOGISTYKI SUROWCÓW SKALNYCH. Wrocław, 30 maja 2014 wraz z oraz PKP Cargo S.A. organizują III Konferencję Naukową TECHNICZNE I EKOLOGICZNE WYZWANIA LOGISTYKI SUROWCÓW SKALNYCH Wrocław, 30 maja 2014 Komunikat nr 1 CEL KONFERENCJI Celem konferencji jest przegląd

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE. mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski

Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE. mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski Zadania stawiane przed polską gospodarką Pakiet energetyczny 3x20 - prawne wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WOJ. POMORSKIEGO BEZPIECZEŃSTWO I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

STRATEGIA WOJ. POMORSKIEGO BEZPIECZEŃSTWO I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA STRATEGIA WOJ. POMORSKIEGO BEZPIECZEŃSTWO I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA podstawowe założenia Gdańsk, 24.10.2013 2013-10-24 1 Dokumenty strategiczne Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (Uchwała

Bardziej szczegółowo

Projekty oraz działania Wielkopolskiej Agencji Zarządzania EnergiąSp. z o.o.

Projekty oraz działania Wielkopolskiej Agencji Zarządzania EnergiąSp. z o.o. Projekty oraz działania Wielkopolskiej Agencji Zarządzania EnergiąSp. z o.o. Józef Lewandowski Prezes Zarządu WAZE Sp. z o.o. 1 Powołanie WAZE Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. (WAZE),

Bardziej szczegółowo

WIELKIE PROJEKTY INWESTYCYJNE, PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA.

WIELKIE PROJEKTY INWESTYCYJNE, PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA. Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe Orle Gniazdo, Szczyrk, Polska Na zdjęciu El. Jądrowa Lungmen, Taiwan. W programie m.in.: Budowa elektrowni z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Ocena i certyfikacja

Bardziej szczegółowo

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace 9.30 10.00 Rejestracja uczestników PROGRAM FORUM 20 marca 2012 roku 10.00 10.30 Uroczyste otwarcie Forum z udziałem gości honorowych Andrzej Kotala - Prezydent Miasta Chorzów Marcin Michalik - Zastępca

Bardziej szczegółowo

Agenda konferencji. PPPortal.pl Ul. Rolna 14 40-555 Katowice tel. 32 203 20 53 w.32, tel. kom. 502 459 334, e-mail: forum@ppportal.

Agenda konferencji. PPPortal.pl Ul. Rolna 14 40-555 Katowice tel. 32 203 20 53 w.32, tel. kom. 502 459 334, e-mail: forum@ppportal. Agenda konferencji I OGÓLNOPOLSKIE FORUM Dotychczasowe osiągnięcia, a przyszłość PPP w Polsce, składać się będzie z trzech części dwóch prelekcyjnych obejmujących łącznie 8 wystąpień oraz dyskusji panelowej,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE

PROGRAM KONFERENCJI 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE PROGRAM KONFERENCJI NEUF 2013 IX Międzynarodowa Konferencja Inwestycje w Niskoemisyjną Energetykę pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII SP. Z O.O.

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII SP. Z O.O. ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII SP. Z O.O. Al. Solidarności 34; 25-323 Kielce Kapitał Zakładowy: 1 465 000,00 PLN Data powstania: 18 grudnia 2001 Udziałowcy: ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM

Bardziej szczegółowo

SAP FORUM POLSKA Discover Simple Sopot, 10-12 Czerwca 2015. Zaproszenie. www.sap.pl/sap-forum

SAP FORUM POLSKA Discover Simple Sopot, 10-12 Czerwca 2015. Zaproszenie. www.sap.pl/sap-forum SAP FORUM POLSKA Zaproszenie www.sap.pl/sap-forum SAP FORUM POLSKA Szanowni Państwo, W dniach 10 12 czerwca 2015r. w Sopocie, w hotelu Sheraton odbędzie się konferencja SAP Forum. Hasło tegorocznej edycji

Bardziej szczegółowo

PRAWNE I FINANSOWE ASPEKTY INWESTYCJI W BIOGAZOWNIE

PRAWNE I FINANSOWE ASPEKTY INWESTYCJI W BIOGAZOWNIE PRAWNE I FINANSOWE ASPEKTY INWESTYCJI W BIOGAZOWNIE 28 kwietnia 2011r., Warszawa 9.00-9.30 Rejestracja, poranna kawa I. Prawne zagadnienia procesu inwestycyjnego w projektach biogazowych: 9.30-11.00 Prawne

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Wsparcie dla mieszkańców

DOFINANSOWANIE NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Wsparcie dla mieszkańców DOFINANSOWANIE NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Wsparcie dla mieszkańców ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE) (1) Energia ze źródeł odnawialnych oznacza energię pochodzącą z naturalnych, powtarzających się procesów

Bardziej szczegółowo

Program II Szkoły Energetyki Jądrowej

Program II Szkoły Energetyki Jądrowej Program II Szkoły Energetyki Jądrowej 3 listopada - wtorek Zagadnienia ogólne energetyki jądrowej Otwarcie Szkoły przez Pełnomocnika Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej, Podsekretarza Stanu Panią Hannę

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Park Technologiczny T-Park, ul. Szczawieńska 2, Szczawno-Zdrój, Sala A001, parter. Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy!

Dolnośląski Park Technologiczny T-Park, ul. Szczawieńska 2, Szczawno-Zdrój, Sala A001, parter. Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy! Szanowni Państwo, zapraszamy na bezpłatne szkolenie organizowane w ramach Akademii Dolnośląskich Pracodawców na temat roli i znaczenia procesów zakupowych w działalności firm MŚP. Zakupy w biznesie odgrywają

Bardziej szczegółowo

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych Podtytuł prezentacji Anna Pekar Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Klimatu Styczeń 2013, Lublin Narodowy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii Paweł Karpiński Pełnomocnik Marszałka ds. Odnawialnych Źródeł Energii

Bardziej szczegółowo

POSSIBILITIES OF USING BIOMASS IN POLAND

POSSIBILITIES OF USING BIOMASS IN POLAND POSSIBILITIES OF USING BIOMASS IN POLAND Ryszard Gajewski POLSKA IZBA BIOMASY www.biomasa.org.pl Miskolc, 28 kwietnia 2011 r. Powierzchnia użytków rolnych w UE w przeliczeniu na jednego mieszkańca Źródło:

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie Odnawialnych Źródeł Energii Katarzyna Siwkowska Dyrektor Departamentu Ochrony Klimatu Warszawa, 25.11.2010r. Plan prezentacji Program

Bardziej szczegółowo

II Forum Małej Energetyki Wiatrowej

II Forum Małej Energetyki Wiatrowej 2012 II Małej Energetyki Wiatrowej Małe elektrownie wiatrowe w rolnictwie, mikrosieciach i inteligentnych sieciach elektroenergetycznych Temat specjalny: Mikrogeneracja w Ustawie o odnawialnych źródłach

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie na inwestycje proekologiczne. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach Przelewice, 17.03.2016 r.

Fundusze Europejskie na inwestycje proekologiczne. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach Przelewice, 17.03.2016 r. Fundusze Europejskie na inwestycje proekologiczne Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach Przelewice, 17.03.2016 r. Alokacja finansowa na lata 2014-2020 Obszary wsparcia 11 celów

Bardziej szczegółowo