OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Znak sprawy: DA.III Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację projektu pod nazwą: Lubuskie e - Zdrowie Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz infrastruktury IT dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Dokument opracowany przez: Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania ITmed Sp. z o.o. Zielona Góra, r. Strona 1 z 205

2 Spis treści I. Cel realizacji rojektu 3 II. Ogólny opis rojektu Lubuskie e - Zdrowie 4 III. Wymagania ogólne wdrożenia rojektu Lubuskie e Zdrowie 8 III.1. Akty prawne i normy, z którymi musi być zgodne dostarczane oprogramowanie 8 III.2. Wymagania w zakresie zarządzania, dokumentacji rojektu oraz komunikacji 9 III.3. Słownik pojęć 10 III.4. rocedura testowania urządzeń oraz wdrożonego oprogramowania 19 III.4.1. Testy funkcjonalne. 19 III.4.2. Testy integracyjne Systemu 21 III.4.3. Testy wydajnościowe Systemu 21 III.5. ROCEDURA ODBIORU SRZĘTU ORAZ WDROŻEŃ OROGRAMOWANIA 22 III.5.1. Odbiór komponentów 22 III.5.2. Odbiór etapu. 22 III.5.3. Odbiór końcowy 23 III.6. Organizacja wdrożenia 24 III.6.1. rzygotowanie rojektu struktury Systemu Lubuskie e - Zdrowie 26 III.6.2. Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowej 26 III.6.3. Dostawa i instalacji infrastruktury sprzętowej 27 III.6.4. Dostawa i instalacja Oprogramowania systemowego i narzędziowego 27 III.6.5. Dostawa, instalacja i konfiguracja Oprogramowania aplikacyjnego 28 III.6.6. Integracja Data Center z Uczestnikami rojektu (podmiotami leczniczymi) 28 III.6.7. Szkolenia 28 III.6.8. Testy 33 III.6.9. romocja 33 III Odbiór końcowy 33 IV. Miejsce realizacji dostaw i usług 34 V. Termin wykonania zamówienia - harmonogram 35 VI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 36 VI.1. Zadanie I: Elektroniczne wysłanie wniosku do jednostek ochrony zdrowia o powtórzenie recepty w przypadkach chorób przewlekłych oraz portal informacyjny 36 VI.1.1. Opis ogólny usługi 36 VI.1.2. Wymagania 37 VI.2. Zadanie II: System zarządzania i raportowania jednostek służby zdrowia na potrzeby samorządu województwa 50 VI.2.1. Systemy medyczne klasy HIS 50 VI.2.2. Systemy administracyjne klasy ER 63 VI.2.3. Centralna aplikacja BI 79 VI.3. Zadanie III: Infrastruktura techniczna niezbędna dla realizacji projektu 111 VI.3.1. Adaptacja pomieszczenia na potrzeby serwerowni oraz DataCenter w UMWL 111 VI.3.2. Modernizacja i doposażenie serwerowni u Uczestników rojektu 145 VI.3.3. Rozbudowa infrastruktury na potrzeby projektu 187 Strona 2 z 205

3 I. Cel realizacji rojektu Celem nadrzędnym rojektu jest stworzenie infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej uruchomienie e-usług z zakresu ochrony zdrowia na poziomie regionalnym oraz służącej upowszechnianiu stosowania technik ICT (ang. Information and Communication Technologies technologie informacyjne i komunikacyjne). Wśród celów szczegółowych, na poziomie rezultatów długoterminowych wymienić należy: rozwój usług elektronicznych związanych z e-zdrowiem, poprawę jakości i efektywności ochrony zdrowia w regionie, poprawę dostępności do świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców województwa lubuskiego, usprawnienie procesu gromadzenia danych i informacji, przyspieszenie dostępu do danych i informacji, zdobycie nowych umiejętności przez pracowników sektora ochrony zdrowia, wspomaganie podejmowania decyzji medycznych i zarządczych, kreowanie polityki zdrowotnej regionu, poprawę jakości nadzoru właścicielskiego. Strona 3 z 205

4 II. Ogólny opis rojektu Lubuskie e - Zdrowie Zakres rzeczowy rojektu obejmuje realizację 3 zadań merytorycznych: 1. Zadanie I - Wykonanie portalu informacyjnego z wdrożeniem usługi elektronicznego wysłania wniosku do jednostek ochrony zdrowia o powtórzenie recepty w przypadkach chorób przewlekłych. 2. Zadanie II - Wdrożenie systemu zarządzania i raportowania jednostek służby zdrowia na potrzeby Samorządu Województwa. 3. Zadanie III - Dostawa infrastruktury technicznej niezbędnej dla realizacji projektu. Zadanie I: Wykonanie portalu informacyjnego z wdrożeniem usługi elektronicznego wysłania wniosku do jednostek ochrony zdrowia o powtórzenie recepty w przypadkach chorób przewlekłych Usługa wytworzona w ramach zadania I ma umożliwić pacjentom składanie przez Internet wniosków dotyczących recept o stałej, długoterminowej ordynacji lub zarejestrowanie się do lekarza jeśli konieczna będzie taka wizyta przed wypisaniem recepty. Jest to możliwe tylko w przypadku chorób o długotrwałym przebiegu, w których sposób leczenia został ściśle zdefiniowany. W takich przypadkach pacjenci najczęściej otrzymują recepty na leki o identycznym składzie i takim samym dawkowaniu. Usługa musi być realizowana na poziomie placówek zgodnie z art. 42. ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty(tekst jednolity Dz. U. 2008, nr 136, poz. 857 z późn. zm.) oraz z zachowaniem przepisów określonych w art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2008, nr 164, poz z późn. zm.). Uruchomienie usługi wymaga stworzenia internetowego portalu informacyjnego. rojektowany portal ma również pełnić rolę platformy informacyjno-komunikacyjnej i stanowić bazę wiedzy dla pacjentów. Będzie można w nim zamieścić informacje o wszelkiego rodzaju zdrowotnych inicjatywach profilaktycznych, o organizacji ochrony zdrowia w regionie lub o ewentualnych zmianach w organizacji opieki zdrowotnej dla pacjentów, kalkulatory zdrowotne, informacje o interakcjach i zamiennikach leków, porady i artykuły specjalistów z różnych dziedzin medycyny oraz informacje o rodzaju zakresie i świadczonych przez podmiot leczniczy usług medycznych. odstawowa usługa portalu zostanie zaimplementowana w oparciu o regionalną platformę integrującą lokalne portale intranetowe. Obsługa recept musi zostać zrealizowana w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko naruszenia bezpieczeństwa danych medycznych. Do przeglądania treści ogólnych portalu informacyjnego nie będzie wymagane konto. Ta część portalu będzie dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu, przy czym w celach statystycznych należy wdrożyć oprogramowanie analityczne i raportujące, które pozwoli zebrać informacje dotyczące wejść na poszczególne podstrony z uwzględnieniem pory dnia oraz struktury regionalnej poprzez wykorzystanie adresów I. Część portalu związana z obsługą recept będzie wymagała założenia konta. Składanie wniosku o receptę lub rejestracja na wizytę przez pacjenta po zalogowaniu do systemu, odbywać się będzie Strona 4 z 205

5 poprzez formularz elektroniczny, na podstawie którego będą kierowane żądania do odpowiednich podmiotów leczniczych. Zadanie II: System zarządzania i raportowania jednostek służby zdrowia na potrzeby Samorządu Województwa. System zarządzania i raportowania jednostek ochrony zdrowia na potrzeby Samorządu Województwa obejmuje przygotowanie systemu wspomagającego zarządzanie w podmiotach leczniczych oraz wspierającego podejmowanie decyzji z zakresu kreowania polityki zdrowotnej regionu z poziomu organu właścicielskiego. System będzie posiadał funkcjonalność zbiorczego, analitycznego raportowania dla ustalonych przekrojów danych dostępnych w systemach informatycznych jednostek (analityka zarządcza) wprowadzony jako usługa dla UMWL oraz e-usługa dla Uczestników rojektu. Funkcjonowanie e-usługi będzie oparte o lokalne systemy dziedzinowe oraz przepływ informacji pomiędzy jednostkami uczestniczącymi w projekcie a Urzędem Marszałkowskim poprzez pliki strukturalne z raportami o określonej zawartości. Dane będą przetwarzane na poziomie regionalnym przez system BI. odstawową funkcją systemu będzie przygotowywanie raportów analitycznych. W systemie będą dostępne raporty predefiniowane (zgodne z już funkcjonującymi w zakresie ochrony zdrowia, sprawozdawczości finansowej, rachunkowości zarządczej oraz mechanizmów budżetowania i controllingu oraz opartymi na doświadczeniu osób wdrażających system) a także raporty na życzenie. o wdrożeniu aplikacji możliwe będzie przygotowywanie i opracowywanie tematycznych raportów zgodnie z oczekiwaniem Urzędu Marszałkowskiego i kierowników podmiotów leczniczych a także przygotowanie i opracowanie dowolnego raportu możliwego do uzyskania na podstawie danych umieszczonych w repozytorium. Zadanie III: Infrastruktura techniczna niezbędna dla realizacji projektu Zakres inwestycyjny dotyczący infrastruktury technicznej można podzielić na dwa obszary: doposażenie placówek medycznych dla potrzeb rojektu, dostarczenie i uruchomienie sprzętu w celu zapewnienia możliwości uruchomienia e-usług. Zakres rzeczowy tego zadania jest następujący : modernizacja serwerowni głównej w 12 jednostkach ochrony zdrowia: o Samodzielny ubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej rzychodnia Dworcowa w Gorzowie Wielkopolskim. o Samodzielna ubliczna Wojewódzka Stacja ogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wielkopolskim. o Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.. o Samodzielny ubliczny Szpital dla Nerwowo i sychicznie Chorych w Międzyrzeczu o Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i sychicznie Chorych Samodzielny ubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciborzu o Ośrodek dla Osób Uzależnionych Samodzielny ubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Dworek o Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno - Ortopedyczny im. dr Lecha Wierusza Samodzielny ubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świebodzinie Strona 5 z 205

6 o Wojewódzka Stacja ogotowia Ratunkowego Samodzielny ubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze o Samodzielny ubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDKOL w Zielonej Górze o Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze o Szpital Wojewódzki Samodzielny ubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze o S ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze modernizacja infrastruktury sieci LAN w 7 jednostkach ochrony zdrowia: o Wojewódzka Stacja ogotowia Ratunkowego Samodzielny ubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze, o Samodzielna ubliczna Wojewódzka Stacja ogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wielkopolskim. o Wojewódzki Ośrodek Medycyny racy w Zielonej Górze, o Wojewódzki Ośrodek Medycyny racy w Gorzowie Wielkopolskim, o Samodzielny ubliczny Szpital dla Nerwowo i sychicznie Chorych w Międzyrzeczu o Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze o Samodzielny ubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze zakup sprzętu komputerowego w 15 jednostkach ochrony zdrowia: o Samodzielny ubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej rzychodnia Dworcowa w Gorzowie Wielkopolskim. o Wojewódzki Ośrodek Medycyny racy w Gorzowie Wielkopolskim. o Samodzielna ubliczna Wojewódzka Stacja ogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wielkopolskim. o Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o. o Samodzielny ubliczny Szpital dla Nerwowo i sychicznie Chorych w Międzyrzeczu o Lubuski Szpital Specjalistyczny ulmonologiczno-kardiologiczny w Torzymiu o Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i sychicznie Chorych Samodzielny ubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciborzu o Ośrodek dla Osób Uzależnionych Samodzielny ubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Dworek o Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno - Ortopedyczny im. dr Lecha Wierusza Samodzielny ubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świebodzinie o Wojewódzka Stacja ogotowia Ratunkowego Samodzielny ubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze o Wojewódzki Ośrodek Medycyny racy w Zielonej Górze o Samodzielny ubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDKOL w Zielonej Górze o Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze o Szpital Wojewódzki Samodzielny ubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze o Samodzielny ubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze Inwestycje związane z uruchomieniem e-usług będą natomiast różne dla jednostek ochrony zdrowia oraz dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. Dla podmiotów leczniczych konieczne będzie: zakup i uruchomienie platformy serwerowej o średniej wydajności i wysokim stopniu niezawodności w celu uruchomienia lokalnego portalu. Dla Urzędu Marszałkowskiego konieczne będzie: Strona 6 z 205

7 wyposażenie pomieszczenia na potrzeby serwerowni modernizacja Data Center, konfiguracja urządzeń chroniących styk z siecią publiczną zapewniających zestawienie bezpiecznych (szyfrowanych) kanałów transmisji, zakup odpowiednich licencji dla oprogramowania systemowego. W projekcie bierze udział 15 podmiotów leczniczych - Uczestników rojektu oraz Województwo Lubuskie. Aby osiągnąć założone cele i rezultaty należy doprowadzić zasoby informatyczne wszystkich Uczestników do poziomu niezbędnego do ich realizacji. W przypadku Urzędu Marszałkowskiego konieczne będzie uruchomienie odpowiedniego wyposażenia serwerowego dedykowanego do obsługi komponentów centralnych czyli portalu oraz systemu raportowania zarządczego klasy (BI). W placówkach medycznych należy natomiast uruchomić lokalne portale a także zapewnić zasilenie danymi systemu BI co oznacza zakup oprogramowania oraz przygotowanie systemów dziedzinowych do eksportowania danych w określonych formatach i zakresach. Strona 7 z 205

8 III. Wymagania ogólne wdrożenia rojektu Lubuskie e Zdrowie III.1. Akty prawne i normy, z którymi musi być zgodne dostarczane oprogramowanie 1) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. nr 112 poz. 654 z późn. zm.), 2) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz z późn. zm.) 3) Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2009r. Dz. U. nr 152 poz z późn. zm.), 4) Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z 2011r. Dz. U. nr 177 poz z późn. zm.), 5) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2010r. nr 249 poz. 1661), 6) Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z 2012r. nr 0 poz. 361 z późn. zm.), 7) Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 1998r. nr 164 poz z późn. zm.).w związku z tym, iż to rozporządzenie zostało uchylone, a nie wydano w tym zakresie nowych przepisów Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Oprogramowanie uwzględniające zasady określone w treści tego aktu lub w wydanych w toku realizacji zamówienia odpowiednich przepisów prawa. 8) Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. nr 234 poz z późn. zm.) dotyczy Systemu medycznego HIS - Monitorowanie zakażeń zakładowych. 9) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.), System musi przechowywać informacje o: a) dacie wprowadzenia danych osobowych, b) identyfikator użytkownika wprowadzającego dane osobowe, c) źródło danych (o ile dane nie pochodzą od osoby, której te dane dotyczą), d) informacje o odbiorcach danych, którym dane osobowe zostały udostępnione, e) dacie i zakresie tego udostępnienia, f) data modyfikacji danych osobowych. 10) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004r. nr 100 poz.1024), 11) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012r w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia ich braku (Dz. U. z 2012r. nr 0 poz. 1098) dotyczy Systemu medycznego HIS), Strona 8 z 205

9 12) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010r. nr 252 poz z późn. zm.), 13) Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (Dz. U. 2009r. Nr 52 poz. 417 z późn. zm.), 14) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U nr 21 poz. 94 z późn. zm.), 15) Ustawa z dnia 23 stycznia 2003r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U nr 45 poz. 391 z późn. zm.), 16) Ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity z 2010r. Dz.U. nr 77 poz. 512 z późn. zm.), 17) Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity z 2009r. Dz.U. nr 205 poz z późn. zm.), 18) Ustawa z dnia 17 lutego 2005r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U z 2005r. nr 64 poz. 565 z późn. zm.), 19) Ustawa z 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (tekst jednolity Dz.U. 2011r. Nr 112, poz.654 z późn. zm.), 20) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U nr 123 poz. 801 z późn. zm.), 21) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz.U nr 61 poz. 435 z późn. zm.), 22) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012r. nr 0 poz.526), 23) Zarządzenie Nr 14/2013/DSOZ rezesa Narodowy Funduszu Zdrowia z dnia 21 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych, 24) Zarządzenie Nr 56/2014/DI rezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania dokumentów rozliczeniowych w postaci dokumentu elektronicznego, 25) Wytyczne i standardy opublikowane przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia dla latformy 1 obowiązujące na dzień składania ofert. III.2. Wymagania w zakresie zarządzania, dokumentacji rojektu oraz komunikacji rojekt ma być realizowany z wykorzystaniem metodyki zarządzania projektami RINCE2 lub równoważnej. RINCE2 jest strukturalną metodyką efektywnego zarządzania projektami. Zgodnie z metodyką realizacja rzedmiotu Zamówienia jest projektem, którego realizacja ma wytworzyć określone produkty. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest postępować w trakcie realizacji Strona 9 z 205

10 zgodnie z metodyką RINCE2 lub równoważną oraz przedstawić w terminie 10 dni roboczych po podpisaniu umowy harmonogram rojektu zgodny z tą metodyką. Współpraca Zamawiającego z Wykonawcą będzie prowadzona zgodnie z lanem Wdrożenia rojektu w zakresie dotyczącym: osób funkcyjnych i ich zakresów odpowiedzialności, komunikacji w projekcie pomiędzy Stronami, obiegu dokumentów, zarządzania zmianami i ryzykiem. W razie audytu lub kontroli realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym oraz Inżynierem Kontraktu, a w szczególności w celu przygotowania niezbędnych dokumentów dla instytucji kontrolujących. W celu obniżenia kosztów związanych z komunikacją pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu na czas realizacji Umowy 4 aparaty telefonii komórkowej GSM. rzekazanie aparatów telefonicznych ma nastąpić w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy. Z przekazanych aparatów telefonicznych będą korzystać wyznaczone przez Zamawiającego osoby odpowiedzialne za nadzorowanie z jego strony realizacji rojektu. Wykonawca zobowiązany jest do pokrywania kosztów opłat abonamentowych związanych z użytkowaniem tych aparatów telefonicznych. Opłacany przez Wykonawcę abonament ma zapewnić bezpłatne połączenia telefoniczne z osobami wyznaczonymi przez niego do realizacji rzedmiotu Umowy. Zamawiający zwróci przekazane aparaty telefoniczne w dniu podpisania rotokołu Odbioru Końcowego rojektu. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać konsultacje z Zamawiającym w siedzibie Zamawiającego lub wskazanym przez Zamawiającego miejscu w liczbie min. 500 godzin w całym okresie realizacji zamówienia, nie rzadziej niż raz na tydzień. Zamawiający ma prawo w każdym momencie zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia konsultacji, podając termin i miejsce nie później niż 3 dni przed planowanymi konsultacjami. Dodatkowo (poza określonym powyżej 500 godzinnym limitem) możliwe jest prowadzenie konsultacji za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, faksu, telefonu w godzinach pracy Zamawiającego. Ze strony Wykonawcy we wszystkich konsultacjach musi brać udział Kierownik rojektu lub z-ca Kierownika rojektu ze strony Wykonawcy, o którym mowa w 3 ust 1 Umowy (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ). Na prośbę Zamawiającego w wybranych konsultacjach będą brali udział inni eksperci ze strony Wykonawcy. III.3. Słownik pojęć Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o: 1) Administratorze należy przez to rozumieć pracownika wykonującego zadania związane z konfiguracją Systemu, w tym Oprogramowania aplikacyjnego, narzędziowego i systemowego w zakresie niezbędnym do prawidłowej pracy Systemu. 2) Analizie rzedwdrożeniowej należy przez to rozumieć zakres czynności do wykonania przez Wykonawcę, mający na celu rozpoznanie i analizę środowiska biznesowego i informatycznego Zamawiającego, Uczestników rojektu (podmiotów leczniczych), w wyniku której zostanie przygotowana Dokumentacja analizy przedwdrożeniowej wraz z Harmonogramem wdrożenia rojektu. 3) Asyście stanowiskowej (szkoleniu) należy przez to rozumieć konsultacje merytoryczne udzielane przez Wykonawcę dla Użytkowników Wewnętrznych w trakcie realizacji rojektu rozumiane jako przekazanie użytkownikom pełnej wiedzy niezbędnej do poprawnego Strona 10 z 205

11 użytkowania modułów, potrzebnej do wykonywania obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku pracy. 4) Awarii należy przez to rozumieć: a) Wadę Oprogramowania aplikacyjnego lub narzędziowego powodującą funkcjonowanie Oprogramowania niezgodnie z opisem SIWZ oraz Dokumentacji, która uniemożliwia pracę Systemu lub Lokalnych systemów informatycznych u Uczestników rojektu, wprowadza niespójność w bazie danych lub zaburzenia w integralności danych. Sytuacja, w której System w ogóle nie funkcjonuje lub nie jest możliwe realizowanie istotnych funkcjonalności Systemu, a w szczególności: nie działa którakolwiek z e-usług, nie ma możliwości prowadzenia obsługi pacjenta w obszarze przyjęć, wypisów oraz zlecania i wykonywania badań z wykorzystaniem Oprogramowania aplikacyjnego u Uczestników rojektu, nie ma możliwości poprawnego generowania istotnych raportów, wyciągów z Oprogramowania aplikacyjnego, brak możliwości wymiany danych pomiędzy Systemem a którymkolwiek z Uczestników rojektu. b) Wadę urządzenia w obszarze Infrastruktury sprzętowej, oznaczającą brak działania lub niepoprawne działanie urządzenia lub jego części w tym sterowników, uniemożliwiające jego użytkowanie. c) Wadę urządzenia lub elementu w obszarze Infrastruktury sieciowej, oznaczające brak działania lub niepoprawne działanie urządzenia lub jego części w tym sterowników, uniemożliwiające jego użytkowanie. 5) Błędzie - należy przez to rozumieć Wadę Oprogramowania aplikacyjnego lub narzędziowego, oznaczającą jego funkcjonowanie niezgodne z opisem w Dokumentacji oraz SIWZ, powodujące błędne zapisy w bazie danych lub uniemożliwiające działanie mniej istotnej funkcjonalności w Systemie lub w Lokalnych systemach informatycznych u Uczestników rojektu. 6) Błędzie blokującym należy przez to rozumieć Wadę występującą wyłącznie podczas przeprowadzania testów Oprogramowania lub Nowej wersji, oznaczającą Wadę Oprogramowania aplikacyjnego lub narzędziowego niezgodną z Dokumentacją lub SIWZ, uniemożliwiającą realizację pojedynczego scenariusza testowego. 7) Błędzie Krytycznym należy przez to rozumieć błąd Oprogramowania, dla którego nie ma alternatywnego sposobu wykonania operacji w Oprogramowaniu (nie istnieje możliwość obejścia). 8) Błędzie oważnym - należy przez to rozumieć błąd Oprogramowania, dla którego istnieje alternatywny sposób wykonania operacji w Oprogramowaniu (istnieje możliwość obejścia). 9) Błędzie Drobnym należy przez to rozumieć każdy inny błąd niebędący Błędem oważnym ani Błędem Krytycznym. 10) Cenie należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz z późn.zm.). 11) Czasie Naprawy należy przez to rozumieć czas, jaki może upłynąć pomiędzy pierwszym zgłoszeniem Wady, a Usunięciem Wady. 12) Czasie Reakcji Wykonawcy należy przez to rozumieć maksymalny czas jaki może upłynąć pomiędzy pierwszym zgłoszeniem Wady a podjęciem działań przez Wykonawcę. rzez działania Wykonawcy rozumie się co najmniej: Strona 11 z 205

12 a) dla Oprogramowania: potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz wykonanie wstępnej analizy zgłoszonej Wady, potwierdzenie klasyfikacji Wady oraz podanie przewidywanego terminu jej usunięcia. b) dla infrastruktury sprzętowej i sieciowej: podjęcie czynności w miejscu instalacji komponentu zmierzających do usunięcia Wady. 13) Dniach Roboczych należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, wskazanych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r o dniach wolnych od pracy (Dz. U z 1951r. Nr 4, poz. 28 z późn. zm.). 14) Dokumentacji Systemu należy przez to rozumieć wszelką dokumentację dostarczoną przez Wykonawcę, związaną z przedmiotem rojektu i powstałą w wyniku realizacji Umowy. Dokumentacja zawiera: Dokumentację analizy przedwdrożeniowej, Dokumentację projektową, Dokumentację powykonawczą, Dokumentację szkoleniową, Dokumentację użytkową. 15) Dokumentacji analizy przedwdrożeniowej - należy przez to rozumieć dokumentację, która powstanie w wyniku wykonanej Analizy przedwdrożeniowej,. 16) Dokumentacji projektowej należy przez to rozumieć dokumentację wraz z późniejszymi zmianami, na podstawie której będzie budowany System i która będzie podlegała akceptacji Zamawiającego. 17) Dokumentacji powykonawczej należy przez to rozumieć dokumenty zawierające dokładną konfigurację Systemu na moment podpisania rotokołu odbioru końcowego, w tym co najmniej: a) Schemat architektury infrastruktury sieciowej i sprzętowej wraz z połączeniami poszczególnych ich elementów; b) Wykaz elementów Infrastruktury sprzętowej, Infrastruktury sieciowej, Oprogramowania niezbędnego do działania Systemu, w tym również serwerów baz danych, serwerów aplikacyjnych; c) Instrukcje instalacji wszystkich elementów Infrastruktury sprzętowej, Infrastruktury sieciowej, Oprogramowania niezbędnego do działania Systemu; d) Wykaz zalecanych parametrów Oprogramowania niezbędnych do działania Systemu ; e) Wykaz konfiguracji Systemu adresowany do Administratora, pozwalającej na samodzielne administrowanie Systemem przez Zamawiającego po dokonaniu jego Odbioru końcowego; f) Inne dokumenty wytworzone w trakcie realizacji rojektu dotyczące rozwiązań technicznych i projektowych. 18) Dokumentacji szkoleniowej należy przez to rozumieć dokumenty zawierające zestaw ćwiczeń szkoleniowych. 19) Dokumentacji użytkowej - należy przez to rozumieć dokumenty będące instrukcją obsługi, które w przystępny sposób pokazują jak Użytkownik wewnętrzny ma się posłużyć Oprogramowaniem aplikacyjnym, aby obsłużyć procesy jakie System może realizować. Dokumentacja użytkowa powinna zawierać: a) opis procesów biznesowych realizowanych przez System ; b) dokładny opis funkcjonalny Modułów; Strona 12 z 205

13 c) opis Formatek w poszczególnych Modułach wraz z opisem ich przeznaczenia; d) opis wszystkich funkcji dostępnych na pojedynczej Formatce Modułu Oprogramowania aplikacyjnego; e) opis poruszania się pomiędzy Formatkami poszczególnych Modułów; f) procedury rozpoznawania przyczyn wystąpienia Wady; g) sposób korzystania z systemu pomocy; h) dodatkową dokumentację dotyczącą e-usług obejmującą wsparcie dla Użytkowników końcowych, w postaci instrukcji obsługi sporządzonej w sposób przystępny i zrozumiały dla osób po raz pierwszy korzystających z Systemu. 20) Dostawach należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu. 21) e-usłudze należy przez to rozumieć a) Oprogramowanie aplikacyjne opisane w SIWZ umożliwiające pacjentom składanie przez Internet wniosków dotyczących recept o stałej, długoterminowej ordynacji, e-rejestracji, ortalu Informacyjnym. b) Wdrożenie systemu zarządzania i raportowania jednostek służby zdrowia na potrzeby Samorządu Województwa 22) Formatce należy przez to rozumieć wydzieloną część Oprogramowania aplikacyjnego, narzędziowego i systemowego. Jest to element interfejsu graficznego służącego do interakcji z użytkownikiem. 23) Funkcjonalności podstawowej należy przez to rozumieć funkcjonalność Systemu dostępną na dzień składania ofert. 24) Harmonogramie wdrożenia rojektu - szczegółowy harmonogram wdrożenia, opracowany przez Wykonawcę w ramach Analizy rzedwdrożeniowej, na podstawie Harmonogramu Rzeczowego rojektu. 25) Help Desku - należy przez to rozumieć część organizacji Wykonawcy (dział, sekcja, zespół lub wyznaczona grupa osób) odpowiedzialną za przyjmowanie Zgłoszeń od osób uprawnionych do ich dostarczania oraz kontrolę ich rozwiązania. 26) HL7 należy przez to rozumieć (Health Level Seven), standard elektronicznej wymiany informacji w środowiskach medycznych. 27) Identyfikatorze użytkownika należy przez to rozumieć rekord lub zespół rekordów w bazie danych pozwalających na jednoznaczną identyfikację użytkownika Systemu. 28) IK lub Inżynierze Kontraktu należy przez to rozumieć odmiot działający na zlecenie Zamawiającego, odpowiedzialny za nadzór nad prawidłowym wykonaniem rojektu przez Wykonawcę oraz rozliczenie rojektu. 29) Infrastrukturze sieciowej należy przez to rozumieć urządzenia i elementy składające się na część aktywną i pasywną sieci komputerowej wyspecyfikowanej w SIWZ. 30) Infrastrukturze sprzętowej należy przez to rozumieć sprzęt komputerowy wyspecyfikowany w OZ, a w tym urządzenia takie jak: serwery, stacje robocze, urządzenia administracyjne, macierze dyskowe, urządzenia US, Strona 13 z 205

14 31) Istniejącym systemie informatycznym należy przez to rozumieć Oprogramowanie wraz z infrastrukturą sieciową i sprzętową, które obecnie funkcjonuje u Uczestnika rojektu lub odmiotu leczniczego, wdrożone w ramach innych projektów. 32) Kierownik rojektu Wykonawcy - osoba z ramienia Wykonawcy uprawomocniona do jego reprezentowania w zakresie realizacji Umowy odpowiedzialna za jej prawidłową realizację. 33) Kierownik rojektu Zamawiającego - osoba reprezentująca Zamawiającego w zakresie realizacji Umowy, odpowiedzialna za jej prawidłową realizację. 34) Komponencie należy przez to rozumieć integralne części dostaw, budowy i wdrożenia Systemu, który będzie podlegał odbiorowi. Komponent powinien się składać przynajmniej z jednego roduktu. Wyróżnione komponenty muszą być wspólne dla UMWL, Uczestników rojektu (podmiotów leczniczych). 35) Komitecie Sterującym należy przez to rozumieć zespół osób składający się z przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i IK, których zadaniem jest podejmowanie kluczowych decyzji oraz nadzorowanie realizacji rojektu. 36) Licencji należy przez to rozumieć licencję na użytkowanie Oprogramowania. 37) Licencji dostępowej (per user) należy przez to rozumieć rodzaj licencji na użytkowanie Oprogramowania, uprawniającą do jednoczesnego korzystania z zasobów określonego Oprogramowania przez wskazaną liczbę użytkowników. Licencja może być udzielona na zasadzie open dla nielimitowanej liczby użytkowników. 38) Licencji stanowiskowej (per seat) należy przez to rozumieć rodzaj licencji na użytkowanie Oprogramowania uprawniającą do korzystania z zasobów określonego Oprogramowania przez wskazaną liczbę użytkowników nazwanych. 39) Lokalnym systemie informatycznym należy przez to rozumieć Oprogramowanie wraz z Infrastrukturą sieciową i sprzętową, które będzie funkcjonowało u Uczestnika rojektu na dzień odbioru Systemu. 40) Luce bezpieczeństwa- oznacza Wadę Oprogramowania wchodzącego w skład Systemu, która może powodować nielegalny dostęp do danych Systemu. 41) Migracji należy przez to rozumieć przeniesienie danych z Istniejącego systemu informatycznego, funkcjonującego u Uczestnika rojektu w zakresie umożliwiającym zachowanie ciągłości kluczowych procesów biznesowych Systemu. 42) Module należy przez to rozumieć wyodrębnioną część funkcjonalną Oprogramowania aplikacyjnego, opisaną w OZ. 43) Modyfikacji należy przez to rozumieć nowe Wymagania funkcjonalne do aktualnie zainstalowanego i użytkowanego Oprogramowania, również wynikające ze zmian przepisów prawa, wykonane przez Wykonawcę bez wezwania lub na wniosek Zamawiającego. 44) Nowej wersji należy przez to rozumieć aktualizację Oprogramowania dostarczoną przez Wykonawcę zawierającą oprawki lub Modyfikację. 45) Obsłudze - należy przez to rozumieć zgłoszenie usługi z prośbą o konsultacje w zakresie funkcjonowania Systemu lub inne zadania realizowane w ramach tej usługi nie będące zgłoszeniem Wady. 46) Odbiorze etapu - należy przez to rozumieć odbiór etapu rojektu, zgodny z lanem wdrożenia rojektu. Strona 14 z 205

15 47) Odbiorze końcowym należy przez to rozumieć odbiór końcowy dla rojektu zgodny z wymogami SIWZ w tym z postanowieniami Analizy rzedwdrożeniowej. 48) Odbiorze komponentu - należy przez to rozumieć odbiór komponentu, w którego skład wchodzi rodukt lub rodukty, zgodnie z przewidzianym zakresem oraz lanem wdrożenia rojektu. 49) Okresie dostępności Wykonawcy należy przez to rozumieć przedział czasu w jakim Wykonawca jest gotowy do przyjęcia zgłoszenia Wad i Obsług. 50) Opiece należy przez to rozumieć usługi Wykonawcy świadczone w zakresie wprowadzania Modyfikacji do Oprogramowania. 51) Oprogramowaniu należy przez to rozumieć Oprogramowanie aplikacyjne, narzędziowe i systemowe, Oprogramowanie warstwy integracji Systemu. 52) Oprogramowaniu aplikacyjnym należy przez to rozmieć współpracujące ze sobą oprogramowanie dostarczone przez Wykonawcę wyspecyfikowane poniżej i wdrożone w UMWL i u Uczestników rojektu, składające się z: a) Systemu administracyjnego (ER), b) Systemu medycznego (HIS), c) Centralnej aplikacji BI, d) e-usług. 53) Oprogramowaniu narzędziowym należy przez to rozumieć Oprogramowanie niezbędne do prawidłowej pracy Oprogramowania aplikacyjnego, Infrastruktury sprzętowej i sieciowej. 54) Oprogramowaniu systemowym - należy przez to rozumieć oprogramowanie, w którego skład wchodzi: oprogramowanie systemów operacyjnych, oprogramowanie baz danych, oprogramowanie serwerów aplikacyjnych. 55) Oprogramowanie warstwy integracji- należy przez to rozumieć oprogramowanie niezbędne do integracji UMWL z Uczestnikami rojektu (podmiotami leczniczymi). 56) OZ należy przez to rozumieć Opis przedmiotu zamówienia Systemu stanowiący załącznik Nr 2 do SIWZ. 57) odmiocie leczniczym należy przez to rozumieć podmioty lecznicze: Uczestników rojektu. 58) oprawce należy przez to rozumieć zmiany w kodzie Oprogramowania aplikacyjnego lub narzędziowego usuwające Wady. 59) rodukcie należy przez to rozumieć elementarny efekt działań/prac wykonanych przez Wykonawcę podczas realizacji rojektu w ramach poszczególnych etapów określonych w lanie wdrożenia rojektu. 60) rojekcie należy przez to rozumieć budowę i wdrożenie systemu informatycznego pn.: Lubuskie e - Zdrowie. 61) rojekcie struktury Systemu - należy przez to rozumieć etap realizacji rojektu składający się z wykonania Analizy rzedwdrożeniowej wraz z przygotowaniem Dokumentacji analizy przedwdrożeniowej oraz przygotowania Dokumentacji projektowej. 62) rotokole odbioru komponentu należy przez to rozumieć protokół, który po podpisaniu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, stanowi potwierdzenie odebrania roduktu. Strona 15 z 205

16 63) rotokole odbioru etapu - należy przez to rozumieć protokół, który po podpisaniu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, stanowi potwierdzenie wykonania prac przewidzianych w ramach etapów określonych w SIWZ i uszczegółowionych w lanie wdrożenia rojektu. 64) rotokole odbioru końcowego należy przez to rozumieć protokół, który po podpisaniu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, stanowi potwierdzenie wykonania i odbioru rojektu. 65) rotokole Rozbieżności należy przez to rozumieć, protokół w którym Zamawiający wskazuje zastrzeżenia, co do zakresu i jakości wykonanych prac, które uniemożliwiają dokonanie odbioru wykonanych prac. 66) W - należy przez to rozumieć lan wdrożenia rojektu - dokument zawierający informacje na temat struktury organizacyjnej zarządzania rojektem, skład Zespołu Wdrożeniowego z podziałem na role i zadania poszczególnych członków zespołu, plan komunikacji, zasady jakości, elementy sterowania rojektem i określanie ryzyk projektowych. 67) Rozwiązaniu zastępczym należy przez to rozumieć awaryjne procedury postępowania w wykorzystaniu Systemu lub dodatkowe oprogramowanie dostarczone przez Wykonawcę, które ma za zadanie podtrzymać ciągłość działania Sytemu do czasu usunięcia Wady. 68) SIK należy przez to rozumieć System Informowania Kierownictwa, oprogramowanie którego zadaniem jest wsparcie obszaru zarządzania i kontrolingu. 69) SIWZ należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 70) Stacji roboczej należy przez to rozumieć zestawy komputerowe klasy C dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. 71) Systemie (System Lubuskie e-zdrowie ) należy przez to rozumieć system zbudowany w ramach projektu Lubuskie e-zdrowie, w którego skład wchodzi cała Infrastruktura sieciowa, Infrastruktura sprzętowa wraz z Oprogramowaniem aplikacyjnym, Oprogramowaniem narzędziowym i Oprogramowaniem systemowym, dostarczonym w ramach przedmiotu zamówienia. 72) Szynie usług należy przez to rozumieć rozwiązanie umożliwiające komunikacje i wymianę danych w tym działanie e-usług pomiędzy UMWL a Uczestnikami rojektu. 73) Uczestniku rojektu (warstwa lokalna) należy przez to rozumieć jeden z piętnastu niżej wymienionych podmiotów leczniczych będących Uczestnikami rojektu, wymienionych w SIWZ: a) Samodzielny ubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej rzychodnia Dworcowa w Gorzowie Wielkopolskim. b) Wojewódzki Ośrodek Medycyny racy w Gorzowie Wielkopolskim. c) Samodzielna ubliczna Wojewódzka Stacja ogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wielkopolskim d) Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o. e) Samodzielny ubliczny Szpital dla Nerwowo i sychicznie Chorych w Międzyrzeczu f) Lubuski Szpital Specjalistyczny ulmonologiczno - Kardiologiczny w Torzymiu g) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i sychicznie Chorych Samodzielny ubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciborzu h) Ośrodek dla Osób Uzależnionych Samodzielny ubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Dworek Strona 16 z 205

17 i) Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno - Ortopedyczny im. dr Lecha Wierusza Samodzielny ubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świebodzinie j) Wojewódzka Stacja ogotowia Ratunkowego Samodzielny ubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze k) Wojewódzki Ośrodek Medycyny racy w Zielonej Górze l) Samodzielny ubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDKOL w Zielonej Górze m) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze n) Szpital Wojewódzki Samodzielny ubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze o) Samodzielny ubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze 74) Umowie należy przez to rozumieć umowę w sprawie zamówienia publicznego pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, na wykonanie przedmiotu zamówienia. 75) UMWL należy przez to rozumieć, Zamawiającego, Województwo Lubuskie - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. 76) Usługach należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowalne lub dostawy, a są usługi określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2a u.p.z.p. 77) Usterce należy przez to rozumieć Wadę Oprogramowania aplikacyjnego lub narzędziowego, oznaczającą jego funkcjonowanie niezgodne z opisem Dokumentacji oraz SIWZ, nie wpływającą istotnie na pracę Systemu lub lokalnych systemów informatycznych u Uczestników rojektu, utrudniającą pracę Użytkownikowi wewnętrznemu. 78) Usunięciu Wady należy przez to rozumieć dostarczenie oprawki lub Nowej wersji lub wykonanie innych prac (w tym w zakresie Infrastruktury sprzętowej i sieciowej) przez Wykonawcę, w wyniku których nastąpi przywrócenie Systemu do stanu sprzed wystąpienia Wady wraz z usunięciem jej skutków. 79) Użytkowniku końcowym należy przez to rozumieć osobę korzystającą on-line z e-usług. 80) Użytkowniku wewnętrznym należy przez to rozumieć pracownika lub osobę upoważnioną przez Zamawiającego lub Uczestnika rojektu, posiadającą uprawnienia do korzystania z Oprogramowania. 81) Wadzie należy przez to rozumieć Awarię, Błąd, Błąd krytyczny, Błąd oważny, Błąd Drobny, Błąd blokujący, Usterkę. 82) Wdrożeniu całokształt prac wykonanych przez Wykonawcę w celu umożliwienia samodzielnej eksploatacji Oprogramowania przez pracowników Zamawiającego, a w szczególności czynności takich jak: dostawa, instalacja, konfiguracja Oprogramowania, przygotowanie danych testowych, wykonanie testów weryfikacyjnych i wydajnościowych, przygotowanie szablonów oraz scenariuszy testowych, współudział w testach akceptacyjnych, opracowanie i dostarczenie Dokumentacji Technicznej i użytkownika, przeprowadzenie migracji i ładowanie danych, przeprowadzenie prezentacji funkcjonalności Systemu, szkolenie pracowników Zamawiającego oraz świadczenie usług Asysty Technicznej na etapie uruchomienia Modułów Systemu celem doprowadzenia do normalnej, prawidłowej eksploatacji Systemu. 83) Wykonawcy należy przez to rozumieć podmiot, osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. Strona 17 z 205

18 84) Wymaganiu funkcjonalnym należy przez to rozumieć wymagania dla Systemu zawarte w SIWZ wraz z Dokumentacją projektową. 85) Zadaniu czynności opisanych w Studium Wykonalności i rozdziale 2 niniejszego OZ 86) Zadaniu cząstkowym czynności do wykonania w ramach rojektu dla Uczestników rojektu 87) Zamawiającym należy przez to rozumieć Województwo Lubuskie - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego reprezentowane przez Zarząd Województwa Lubuskiego. 88) Zdarzenie - Zapytanie, Modyfikacja oraz każde nienormalne działanie Systemu, które ma negatywny wpływ na działanie Systemu, jego elementów lub funkcjonalności, tzn. sytuacja, w której zachowanie Oprogramowania albo wynik działania jest odmienny od zamierzonego określonego w Dokumentacji Użytkowej Oprogramowania, które nie jest spowodowane niezgodnym z Dokumentacją działaniem Użytkownika Końcowego. Kategorie Zdarzeń: Kategoria A (sytuacja awaryjna / Awaria) (Zdarzenie Krytyczne) Zdarzenie wynikające z przyczyn leżących po stronie Systemu lub po stronie prawidłowej obsługi i użytkowania Systemu - powodujące całkowite zatrzymanie pracy lub niedostępność Systemu lub jednego z Modułów, utratę danych, naruszenie ich spójności lub zdarzenie uniemożliwiające działanie jednej z funkcji Systemu lub Modułu, tak, że dalsza praca dowolnej części Systemu lub jednego z Modułów uniemożliwia prowadzenie bieżącej działalności Zamawiającego przy użyciu Systemu. Do kategorii A należą, między innymi takie zdarzenia jak: o spadek wydajności Systemu (Wydłużenie czasu odpowiedzi Systemu powyżej 1 minuty); o Użytkownik Końcowy nie może zapisać lub odtworzyć wyników pracy; o System nie odpowiada na żądania Użytkownika; o System generuje komunikat błędu; o System pomimo posiadanych przez Użytkownika Końcowego uprawnień odmawia dostępu, lub udostępnia zasób osobie nieuprawnionej; o działania w Systemie nie są możliwe do zrealizowania; o nastąpiła utrata Zasobów Informacyjnych z Systemu. Kategoria B Zdarzenie wynikające z przyczyn leżących po stronie Systemu lub po stronie prawidłowej obsługi i użytkowania Systemu - powodujące nieprawidłowe działanie Systemu lub jednego z Modułów, ale umożliwiające jego użytkowanie. Zdarzenie kategorii B charakteryzuje się zmniejszeniem funkcjonalności Systemu, znacząco utrudniającym korzystanie z Systemu. Do kategorii B należą, między innymi takie zdarzenia jak: o spadek wydajności Systemu (Wydłużenie czasu odpowiedzi Systemu od 10 do 60 sekund) o nieprawidłowe działanie Systemu, lub jego części tj. każde działanie niezgodne z przeznaczeniem Systemu, Modułu, usługi Systemu, lub niespełnienie wymogów stawianych Systemowi przez Zamawiającego w Dokumentacji. o występują istotne ograniczenia w działaniu Systemu, (ale nie powodujące przeciążenia systemu); o nastąpiła awaria powodująca ograniczenie wydajności Systemu lub konieczność przełączenia się na rozwiązanie zapasowe z wyłączeniem sytuacji objętych kategorią A; Strona 18 z 205

19 o wystąpiły błędy odczytu/zapisu danych- bez utraty danych; tzn. nieprawidłowe wyświetlanie odczytanych danych, lub niepoprawna forma zapisania danych; Kategoria C Zdarzenie wynikające z przyczyn leżących po stronie Systemu lub po stronie prawidłowej obsługi i użytkowania Systemu lub inne niż w kategoriach A i B, w wyniku, którego, dowolna część Systemu - oprogramowanie, platforma sprzętowa, akcesoria, itp.; utraciła swoją funkcjonalność. Do kategorii C należą, między innymi takie zdarzenia jak : o spadek wydajności Systemu (Wydłużenie czasu odpowiedzi Systemu od 5 do 10 sekund); o każdy inne Zdarzenie niebędące Zdarzeniem Kategorii A lub B. 89) Zespole Wdrożeniowym należy przez to rozumieć wyznaczone osoby po stronie Wykonawcy i Zamawiającego, których zadaniem jest Wdrożenie Systemu zgodnie z zapisami Umowy, OZ oraz Analizy rzedwdrożeniowej. 90) Zespole Zarządzania rojektem (tożsame z Komitetem Sterującym) należy przez to rozumieć wyznaczone osoby po stronie Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy, których zadaniem jest podejmowanie decyzji operacyjnych dotyczących realizacji Umowy. 91) Zgłoszeniu Wady należy przez to rozumieć zdarzenie, w wyniku którego nastąpiło powiadomienie Wykonawcy o zaistniałej Wadzie. III.4. rocedura testowania urządzeń oraz wdrożonego oprogramowania III.4.1. Testy funkcjonalne. 1) rocedura dotyczy testów funkcjonalnych Komponentów poprzedzających Odbiór komponentu, zgodnie z Harmonogramem wdrożenia rojektu. 2) Termin i czas przeprowadzenia poszczególnych testów funkcjonalnych zostanie określony w Harmonogramie wdrożenia rojektu. 3) rzygotowania do testów funkcjonalnych: Wykonawca w terminie uzgodnionym z Zamawiającym (nie później jednak niż 20 dni roboczych przed planowany terminem rozpoczęcie testów funkcjonalnych zgodnie z Harmonogramem wdrożenia rojektu) dla poszczególnych testów funkcjonalnych przekaże do akceptacji Zamawiającemu plan i zakres testów. a) lan testów musi zawierać co najmniej: proponowany czas trwania testu wraz z iteracjami, o których mowa w pkt 6, podstawowe informacje na temat przedmiotu testów, nazwę Komponentu, nazwę Modułu, nazwę Funkcjonalności, scenariusz testów danej Funkcjonalności, wraz z informacją o konfiguracji (jeżeli jest wymagana dodatkowa), kryteria akceptacyjne. b) Zamawiający wniesie ewentualne uwagi do przedstawionego lanu testu w ciągu 7 dni roboczych. c) Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego oraz przekaże poprawiony lan testów w ciągu 3 dni roboczych. d) Brak akceptacji lanu testu uniemożliwia rozpoczęcie testów funkcjonalnych danego Komponentu. 4) Zakres testów funkcjonalnych, będzie odpowiadał zakresowi realizacji prac w ramach wykonania lub dostarczenia danego Komponentu w ramach danego etapu i musi obejmować co najmniej: Strona 19 z 205

20 a) funkcjonowanie Oprogramowania aplikacyjnego w części Oprogramowania medycznego (HIS) u Uczestników rojektu, b) funkcjonowanie Oprogramowania aplikacyjnego w części oprogramowania administracyjnego u Uczestników rojektu, c) kompletność, poprawność instalacji i działania Oprogramowania narzędziowego i systemowego u Uczestników rojektu i w UMWL, d) kompletność, poprawność budowy, instalacji i działania Infrastruktury sieciowej u Uczestników rojektu i w UMWL, e) kompletność, poprawność instalacji i działania Infrastruktury sprzętowej u Uczestników rojektu i w UMWL, f) funkcjonowania e-usług. 5) rzed przystąpieniem do testów funkcjonalnych Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Dokumentację użytkową zgodną z wersją testowanego Komponentu. 6) Warunkiem rozpoczęcia testów funkcjonalnych jest przedstawienie przez Wykonawcę Raportów z testów wewnętrznych Wykonawcy potwierdzających pozytywne wyniki wszystkich przypadków testowych. 7) Iteracje testów i reakcja na Wady w trakcie wykonywania testów funkcjonalnych: a) ierwsza iteracja testów: w trakcie testów Zamawiający na bieżąco zgłasza Wady. jeżeli w trakcie testów wystąpi Błąd blokujący, zostanie on usunięty przez Wykonawcę niezwłocznie, w trakcie pierwszej iteracji testów, celem kontynuacji i zakończenia realizacji scenariusza testowego. po zakończeniu realizacji całego scenariusza testowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokół rozbieżności, zawierający zastrzeżenia wraz z Wadami. czas usunięcia wszystkich zastrzeżeń w tym Wad po pierwszej iteracji: do 5 dni roboczych od przekazania protokołu rozbieżności. b) Druga iteracja testów - weryfikacja usuniętych zastrzeżeń w tym Wad zgłoszonych w pierwszej iteracji testów: w trakcie testów Zamawiający na bieżąco zgłasza Wady. po zakończeniu realizacji całego scenariusza testowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokół rozbieżności, zawierający zastrzeżenia wraz z Wadami. czas usunięcia wszystkich zastrzeżeń w tym Wad po drugiej iteracji: do 3 dni roboczych od przekazania protokołu rozbieżności. c) Trzecia iteracja testów - weryfikacja usuniętych zastrzeżeń w tym Wad zgłoszonych w poprzednich iteracjach testów: w trakcie testów Zamawiający na bieżąco zgłasza Wady. po zakończeniu realizacji całego scenariusza testowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokół rozbieżności, zawierający zastrzeżenia wraz z Wadami. czas usunięcia wszystkich zastrzeżeń w tym Wad po trzeciej iteracji: do 2 dni roboczych od przekazania protokołu rozbieżności. d) Czwarta iteracja testów - weryfikacja usuniętych zastrzeżeń w tym Wad zgłoszonych w poprzednich iteracjach testów. 8) W sytuacji, gdy pomimo dokonania iteracji testów wskazanych w pkt 7, testy nie zakończą się pomyślnie, a zastrzeżenia są istotne uniemożliwiające prawidłowe korzystanie z Oprogramowania i/lub infrastruktury sieciowej lub sprzętowej, Zamawiający może odstąpić od realizacji umowy lub zażądać obniżenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia. Strona 20 z 205