Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania"

Transkrypt

1 Nr postępowania: 1/2009/TELERADIOLOGIA Wrocław, dnia 17 lipca 2009 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację wspólnego przedsięwzięcia wirtualnej sieci telemedycznej, umoŝliwiającej komunikację szerokopasmową pomiędzy zakładami opieki zdrowotnej, które na ten cel uzyskały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Pytanie 1: dot. pkt 11 Rozdziału II SIWZ, pkt 11 Załącznika nr 2 do SIWZ w związku z 2 ust. 3-5 Załącznika nr 6a do SIWZ i 5 ust b do SIWZ: Zamawiający w Rozdziale II pkt 11 SIWZ oraz punkcie 11 Załącznika nr 2 do SIWZ określił terminy realizacji poszczególnych zadań, tj.: Zadanie 1- do r. Zadanie 2 - do r. Zadanie 3 - do r. Zadanie 4 - do r. Zadanie 5 - do r. Zadanie 6 - do r. Zadanie 7 - do r. Zadanie 8 - do r. Zadanie 9 - do r. Zadanie 10 - do r. Zadanie 11 - do r. natomiast w Załącznikach nr 6a i 6b określił termin realizacji przedmiotu zamówienia następująco:,,3. Termin wykonania prac określono na dzień i jest równoznaczny z odbiorem prawidłowo wdroŝonej dostawy przez Zamawiającego. 4. Termin wykonania prac moŝe zostać przedłuŝony z przyczyn spowodowanych siłą wyŝszą. W takim przypadku strony podpisują odpowiedni aneks do umowy. 5. Szczegółowy harmonogram czasowy wykonania przez Wykonawcę i dokonania przez Zamawiającego odbioru poszczególnych prac opracowany zostanie na etapie analizy przedwdroŝeniowej i zaakceptowany przez Strony w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Harmonogram ten nie moŝe wykraczać poza termin określony w ust. 3. W związku z wymogiem zaakceptowania szczegółowego harmonogramu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, prosimy o ujednolicenie zapisów Rozdziału II pkt 11 SIWZ oraz punktu 11 Załącznika nr 2 do SIWZ poprzez wykreślenie jego treści w obecnym brzmieniu i zastąpienie go zapisem:

2 Termin wykonania zamówienia: do 24 tygodni od daty podpisania umowy. PowyŜsza zmiana zapisów uzasadniona jest tym, Ŝe Zamawiający przesunął pierwotny termin składania ofert z r. na r. Mając to na uwadze oraz kolejne etapy prowadzenia postępowania, w trakcie których Zamawiający zobowiązany jest podjąć szereg czynności prowadzących do wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umów na realizację zadań przedmiotowego zamówienia, a takŝe uprawnienie wykonawców do korzystania ze środków ochrony prawnej do czasu podpisania umowy, moŝe okazać się, Ŝe nie będzie moŝliwe zawarcie waŝnych umów z wymienionymi Zamawiającymi. Zawarcie umów z terminem realizacji dla zadań 8 i 11 tj. z terminem wcześniejszym niŝ termin zawarcia umowy będzie skutkowało zawarciem umów o świadczenie niemoŝliwe (art. 387 paragraf 1 kodeksu cywilnego). Pozostawienie zapisów, o których mowa powyŝej, w obecnym brzmieniu, tj. określenie przy kaŝdym zadaniu szczegółowej daty realizacji, powoduje, Ŝe przedmiotowe postępowanie naraŝone jest na uniewaŝnienie, poniewaŝ obarczone jest wadą uniemoŝliwiającą zawarcie waŝnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający informuje, Ŝe zmienia następujące zapisy: 1. W SIWZ rozdział II pkt 11 otrzymuje treść : Termin wykonania zamówienia: do 12 tygodni od daty podpisania umowy 2. W załączniku nr 2 do SWIZ pkt 12 otrzymuje treść : OŚWIADCZAMY, Ŝe zrealizujemy przedmiot zamówienia w terminie: do 12 tygodni od dnia podpisania umowy. 3. W załączniku nr 6a i 6b do SIWZ 2 ust. 3 otrzymuje treść: Strony określają termin wykonania prac na 12 tygodni od dnia podpisania umowy i jest równoznaczny z odbiorem prawidłowo wdroŝonej dostawy przez Zamawiającego. Pytanie 2: dot. Załączniki nr 6a i 6b do SIWZ: W związku z treścią art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, zmiany Dz. U. z 2008 r. nr 171, poz. 1058), czy Zamawiający dopuści moŝliwość dokonywania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy w sytuacjach, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniŝej wymienionych okoliczności: a) zachodzi konieczność zmiany harmonogramu, terminów wykonania etapów lub terminu końcowego wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadku, gdy nie moŝna było tego przewidzieć w chwili podpisania umowy; b) istnieje moŝliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niŝ te istniejące w chwili podpisania umowy; c) nastąpiła zmiana producenta lub producent zakończył produkcję, albo skończyła się dostępność urządzenia, oprogramowania zaoferowanego przez wykonawcę i zachodzi konieczność zastąpienia urządzenia,

3 oprogramowania innym, pod warunkiem, Ŝe spełnia wymagania określone przez zamawiającego w SIWZ; d) gdy zostanie wyprodukowana nowsza wersja urządzenia lub oprogramowania i z przyczyn niezaleŝnych od wykonawcy nie jest moŝliwe dostarczenie wskazanych w ofercie komponentów, zamawiający dopuszcza zmianę tych komponentów na spełniające warunki opisane w SIWZ, e) po podpisaniu umowy doszło do wydłuŝenia okresu gwarancyjnego przez producenta; f) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy; g) jeŝeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, a w szczególności w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT; h) zachodzi konieczność zmiany w zakresie kluczowego personelu wykonawcy i zamawiającego, za uprzednią zgodą zamawiającego wyraŝoną na piśmie; i) zachodzi konieczność zmiany w zakresie podwykonawstwa, za uprzednią zgodą zamawiającego: moŝliwe jest powierzenie podwykonawcom innego zakresu części zamówienia niŝ wskazany w ofercie wykonawcy, a takŝe moŝliwa jest zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia, o ile nie jest to sprzeczne z postanowieniami SIWZ; j) moŝliwa jest korzystna dla zamawiającego zmiana terminu i sposobu płatności za realizację przedmiotu zamówienia; k) nastąpiła zmiana danych wykonawcy np. zmiana adresu, konta bankowego, nr Regon, osób kontaktowych itp. i powyŝsze okoliczności zamieści w SIWZ? Zamawiający dodaje ust. 2 do 10 wzoru umowy (z zachowaniem kolejnej numeracji) [załącznik nr 6 a i 6b do SIWZ] o następującym brzmieniu: Zamawiający dopuści moŝliwość dokonywania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaŝności zawartego za zgodą Zamawiającego w sytuacjach, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniŝej wymienionych okoliczności: 1) po podpisaniu umowy doszło do wydłuŝenia okresu gwarancyjnego przez producenta, jeŝeli nie wiąŝe się to ze wzrostem ceny; 2) jeŝeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, a w szczególności w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT; Pytanie 3: Zadanie 1 punkt 7.1 SIWZ Zamawiający wymaga przeniesienia/udostępnienia danych zgromadzonych w dotychczas uŝytkowanych systemach. W związku z tym prosimy o odpowiedź

4 czy zamawiający bierze na siebie odpowiedzialność za koordynację integracji z dostawcami istniejących systemów oraz pokryje wszystkie koszty będące po stronie dostawców istniejących systemów. Zamawiający nie stawia wymogu przeniesienia danych zgromadzonych w dotychczasowych systemach do nowego systemu jako warunku granicznego. Wymogiem minimalnym (warunkiem granicznym) jest zamroŝenie istniejących systemów w obecnej postaci, bez moŝliwości dopisywania nowych badań. Ze strony Wykonawcy wymaga to jedynie takiego skonfigurowania nowego systemu, aby nie powodował on konfliktów w dostępie do danych zarchiwizowanych w starych systemach. Koszty utrzymania starych systemów w wymaganym zakresie bierze na siebie w takim przypadku (i tylko w takim przypadku) Zamawiający. Oczywiście, Wykonawca nie moŝe przyjmując ww. rozwiązanie liczyć na dodatkowe punkty, które moŝna otrzymać jedynie rozwiązując problem przeniesienia danych do nowego systemu. Wszystkie koszty takiego rozwiązania Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty, jeśli zdecyduje się je zaproponować. Zamawiający, jako właściciel danych zgromadzonych w starych systemach, moŝe jedynie wspierać Wykonawców w ewentualnych sporach, nie moŝe jednak brać na siebie odpowiedzialności za zachowania producentów naruszające warunki uczciwej konkurencji. Pytanie 4: dot. Zadanie 1 punkt SIWZ W związku z koniecznością transmisji danych z istniejących archiwów "off line" prosimy o odpowiedź, czy zamawiający gwarantuje pełną sprawność i jakość nośników tych danych. Zamawiający przez cały czas eksploatacji dotychczasowych systemów PACS i RIS dokładał wszelkich starań, aby jakość nośników stosowanych do archiwizacji długoterminowej była najwyŝsza z dostępnych a warunki ich składowania spełniały wymagane standardy. Zamawiający nie moŝe jednak gwarantować, Ŝe technika archiwizacji na nośnikach DVD (przyjęta w systemie produkcji firmy UHC) zapewnia w chwili obecnej moŝliwość odzyskania wszystkich danych, które powinny być na nich zapisane. Nie bez znaczenia jest przy tym stwierdzona w praktyce usterkowość samych procedur archiwizacji w systemie produkcji firmy UHC. W przypadkach, gdy wczytanie danych z nośnika nie będzie moŝliwe, Zamawiający będzie jedynie wymagał udokumentowania wystąpienia takiego problemu z opisaniem prawdopodobnej przyczyny (uszkodzenie nośnika, nieprawidłowy zapis danych itp.). Zasada ta dotyczy równieŝ ewentualnych problemów z nośnikami taśmowymi, uŝywanymi w systemie produkcji firmy Alteris. Pytanie 5: dot. Zadanie 1. Brak informacji o infrastrukturze sieciowej. Czy zamawiający potwierdza istnienie moŝliwości przesyłania informacji za pomocą sieci informatycznych, które spełniają wymogi obowiązujących przepisów dla przesyłania danych medycznych zarówno z punktu widzenia

5 szybkości przesyłania jak i przepisów formalno prawnych transferu danych poza ośrodek, w którym one powstały. Elementy infrastruktury sieciowej ani zagadnienia prawne (w tym odpowiednie umowy pomiędzy Beneficjentami oraz procedury uzyskiwania zgody pacjentów na przetwarzanie i składowanie danych) nie są tematem zamówienia, nie stanowią więc wymogów stawianych Wykonawcom. Warunki w tym zakresie są znane wszystkim Beneficjentom (i w większości przypadków spełnione juŝ obecnie), w przypadku głównego Data-Center (Zadanie 1) są spełnione z nadmiarem. Pytanie 6: Zadanie 1 punkty do włącznie: Ze względu na konieczność podłączania urządzeń diagnostycznych róŝnych producentów (Siemens, Philips, GE) do systemu RIS/PACS prosimy o potwierdzenie, Ŝe zamawiający będzie odpowiedzialny za koordynowanie współpracy serwisów producentów aparatury diagnostycznej, pokryje koszt działalności serwisów. Prosimy o uwzględnienie sytuacji, w której jeśli w wyniku działań tych serwisów dojdzie do opóźnień w podłączeniu aparatury, opóźnienie takie nie będzie traktowane jako zawinione przez wykonawcę. Odpowiedzialnym za realizację zamówienia w pełnym zakresie jest Wykonawca. Dotyczy to równieŝ podłączenia do nowego systemu PACS dotychczas uŝywanych urządzeń zgodnych ze standardem DICOM. Zmawiający pokryje jedynie, w uzasadnionych przypadkach (czyli przede wszystkim w zakresie przekonfigurowania parametrów transmisji danych), koszty pracy serwisu producentów tych urządzeń. Zamawiający nie pokryje natomiast ewentualnych kosztów wynikających z braku wzajemnej kompatybilności urządzeń, teoretycznie spełniających wymogi standardu DICOM (wyliczone w punktach urządzenia naleŝą do często spotykanych). Sytuacje, w których opóźnienia wynikałyby z opieszałości serwisu producentów obecnie wykorzystywanej aparatury nie będą traktowane jako zawinione przez Wykonawcę. Pytanie 7: dot. Zadanie 1 punkt SIWZ: Zamawiający wymaga wspierania funkcji Modality Work List. Czy zamawiający zaakceptuje spełnienie tego warunku w przypadku gdy aparatura współpracująca będzie miała tę opcję niedostępną. Punkt 3.6. dotyczy integracji list roboczych między systemami PACS i RIS za tworzenie list roboczych dla poszczególnych urządzeń odpowiada Rejestracja, czyli stacje robocze pracujące w systemie RIS. Jest to sprecyzowane w kolumnie Parametry dla punktu 3.6. System RIS steruje całym przepływem pracy. W przypadku, gdy funkcjonalność któregoś z obecnie uŝywanych urządzeń nie obejmie Modality Worklist Information Model FIND (wymaganej w punkcie ) i nie

6 pozwoli na zweryfikowanie warunku, Zamawiający zaakceptuje spełnienie warunku na podstawie deklaracji Wykonawcy. Pytanie 8: dot. Zadanie 1: Ze względu na fakt, Ŝe obowiązujący standard DICOM nie przewiduje wspierania funkcji wymienionych w punktach: Structured Report Text Storage (Retired) , Structured Report Audio Storage (Retired) Structured Report Detail Storage (Retired) Structured Report Comprehensive Storage (Retired) wymienionych w specyfikacji jako warunek graniczny, czy naleŝy rozumieć, Ŝe zamawiający oczekuje dostarczenia rozwiązania spełniającego nieaktualny standard DICOM, czy teŝ zrezygnuje z tych punktów jako warunku granicznego. Według aktualnej specyfikacji standardu DICOM (opublikowanej pod koniec roku 2008) istnieją nowe definicje powyŝszych klas SOP: Structured Report Text Storage jest zastąpiona klasą Basic Text SR ; Structured Report Audio Storage jest zastąpiona klasą Basic Voice Audio Waveform Storage ; Structured Report Detail Storage jest zastąpiona klasą Enhanced SR ; Structured Report Comprehensive Storage jest zastąpiona klasą Comprehensive SR. W zakresie kwestionowanych par SOP Zamawiający oczekuje dostarczenia rozwiązania spełniającego aktualny standard DICOM, traktując jako warunki graniczne definicje klas według obecnej specyfikacji (opisane powyŝej). Pytanie 9: Dot. Zadanie 1 pkt. [1.4.1], Zadanie 2,5,6,7,8,9,10,11 pkt. [ ] SIWZ: Jaka jest wg zamawiającego definicja renomowanego produktu komercyjnego? Czy zamawiający wyklucza wykorzystanie produktów, dla których producent nie przewidział odpłatnego wsparcia technicznego? Według Zamawiającego definicję renomowanego produktu komercyjnego spełnia kaŝdy renomowany produkt komercyjny, sprawdzony w rozwiązaniach odpowiadających funkcjonalnością i parametrami wolumetrycznymi załoŝeniom projektu. W przypadku serwera / silnika bazodanowego dla systemu PACS Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania produktów bez wsparcia technicznego ze strony producenta, świadczonego na ściśle określonych warunkach, w miarę moŝliwości jasno precyzujących zobowiązania producenta. PoniewaŜ nie istnieje w tej klasie na rynku produkt, dla którego usługi wsparcia technicznego świadczone są przez producenta nieodpłatnie na warunkach spełniających wymagane standardy w

7 zakresie bezpieczeństwa i niezawodności, Zamawiający nie zaakceptuje produktu bez odpłatnego wsparcia technicznego ze strony producenta. Pytanie 10: Dot. Zadanie 1,2,4,5,7,8,9,10,11 [3.15.1], Zadanie 6 [2.15.1] SIWZ: W punkcie tym wraz z podpunktami zdefiniowany jest wymóg wymiany danych, w tym danych medycznych, pomiędzy systemami, a w szczególności komunikacji z systemem centralnym. Co więcej Zamawiający punktuje wyŝej rozwiązanie zcentralizowane, gdzie dane przechowywane są w centralnym systemie. Prawo polskie nie zezwala na przechowywanie danych medycznych oraz dokumentacji medycznej w zakładach medycznych innych niŝ te, w których zostały one sporządzone. Dopuszcza się jedynie przechowywanie ich kopii i to pod warunkiem wyraŝenia zgody przez kaŝdego pacjenta, którego te dane dotyczą. Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie w którym centralnie przechowywane/synchronizowane są tylko dane administracyjne i słownikowe, a dostęp do danych wraŝliwych odbywa się za pośrednictwem np. dystrybucji webowej? Celem projektu jest zbudowanie bezpiecznego i skalowalnego systemu teleradiologicznego obsługującego terytorium całego województwa, zgodnie z załoŝeniami wynikającymi z realizacji podobnych projektów w krajach Unii Europejskiej. Wymiana danych miedzy poszczególnymi Beneficjentami, która została uwzględniona takŝe w tytule projektu, ma pozwolić na rozwiązanie istotnego dla beneficjentów problemu szybkiego opisania badań niezaleŝnie od miejsca ich wykonania oraz, zaleŝnie od potrzeb i woli poszczególnych Beneficjentów, problemu archiwizacji obrazów i dokumentów medycznych. Zamawiający wymaga spełnienia warunków pozwalających na precyzyjne zarządzanie zarówno autoryzacją dostępu do danych, jak i realizowaniem róŝnych scenariuszy synchronizacji przepływów pracy pomiędzy poszczególnymi Beneficjentami, według róŝnych ustaleń, zawieranych bezpośrednio między nimi. Nie jest to moŝliwe bez wspólnych rozwiązań w zakresie zarządzania przepływem danych oraz ich składowaniem (i zapewnieniu przy tym spójności danych), anonimizacji danych osobowych pacjentów, zarządzania uprawnieniami uŝytkowników, synchronizacji harmonogramów pracy, przepływu dokumentów medycznych itp. Zagadnienia prawne (w tym odpowiednie umowy pomiędzy Beneficjentami oraz procedury uzyskiwania zgody pacjentów na przetwarzanie i składowanie danych) nie są tematem zamówienia, nie stanowią więc wymogów stawianych Wykonawcom. Zamawiający nie dopuści rozwiązania nie pozwalającego na zdalny dostęp do danych obrazowych w jakości diagnostycznej oraz ich spójną archiwizację, w którym centralnie przechowywane / synchronizowane są tylko dane administracyjne i słownikowe, a dostęp do danych wraŝliwych odbywa się tylko za pośrednictwem dystrybucji webowej. Pytanie 11: Dot. Zadanie 1,2,4,5,7,8,9,10,11 [ ], Zadanie 6 [ ] SIWZ: Zamawiający wspomina o zakresie danych do synchronizacji uŝywając w zapisie stwierdzenia: itp., prosimy o przedstawienie pełnej listy, poniewaŝ zapis taki jest mocno nieprecyzyjny. W tym samym punkcie Zamawiający wspomina

8 o danych do rozliczeń (obecnie przypuszczalnie tylko NFZ), równocześnie nie wymaga dostarczania w RIS funkcjonalności umoŝliwiającej bezpośrednie raportowanie do NFZ. W jaki sposób Zamawiający zamierza realizować tę operację? W przypadku systemu RIS (w przeciwieństwie do PACS) Zamawiający dopuszcza, aczkolwiek nie zaleca, zastosowanie modelu o większym stopniu decentralizacji. W praktyce oznacza to, Ŝe u poszczególnych Beneficjentów mogą pracować całkowicie niezaleŝne od siebie systemy RIS (np. posiadające całkowicie rozdzielne systemy autoryzacji), muszą one jednak zapewnić synchronizację i spójność danych w zakresie niezbędnym dla synchronizacji przepływów pracy poszczególnych Beneficjentów, muszą równieŝ spełniać wymogi dotyczące współpracy ze scentralizowanym systemem PACS. Minimalny i oczywisty zakres informacji, niezbędny do uzyskania synchronizacji miedzy systemami RIS to wspólne słowniki, uzgodnione harmonogramy pracy stanowisk opisowych oraz dane niezbędne do prowadzenia rozliczeń między Beneficjentami (kto, ile i jakich opisów wykonał dla kogo). Zamawiający nie ma tu na myśli rozliczeń z NFZ. Pozostały zakres danych podlegających synchronizacji wynika z modelu danych wykorzystywanego w oferowanym rozwiązaniu i nie jest w chwili obecnej moŝliwy do precyzyjnego wyspecyfikowania. Jeśli chodzi o rozliczenia z NFZ, to Zamawiający realizuje je za pośrednictwem posiadanego systemu HIS, ze strony RIS oczekuje w tym zakresie jedynie interfejsu HL7 pozwalającego na przekazywanie do HIS danych o wykonaniu zleceń na badania obrazowe (zobacz Zadanie 1 sekcja 5.). Pytanie 12: Dot. Zadanie 1,2,4,5,7,8,9,10,11 [ ], Zadanie 6 [ ] SIWZ: Zamawiający wymaga moŝliwości składowania w bazie wyniku w postaci PDF, czy Zamawiający dopuszcza moŝliwość przechowywania plików PDF poza bazą danych, przy zachowaniu odpowiednich zabezpieczeń lub generowanie pliku PDF na podstawie danych z bazy oraz facsimile podpisu lekarza opisującego? Zamawiający dopuszcza moŝliwość składowania dokumentów medycznych w formacie PDF lub XML poza bazą danych, pod warunkiem zapewnienia bezusterkowej obsługi dowiązań dokumentów do danych zapisanych w bazie. Dokumenty medyczne zapisane w takich plikach nie mogą być generowane dynamicznie w dowolnym momencie, na podstawie dowolnie zmieniających się danych. Innymi słowy powstanie takiego dokumentu oznacza dokładnie to, co powstanie zatwierdzonego przez uprawnionego uŝytkownika dokumentu papierowego. Zamawiający odstępuje jedynie czasowo od wymogu opatrzenia dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z chwilą pojawienia się realnej moŝliwości zastosowania takiego rozwiązania Zamawiający zleci jego wdroŝenie. Osadzenie w dokumencie facsimile pieczątki i podpisu lekarza opisującego nie jest substytutem podpisu elektronicznego. Wydruk dokumentu z takim podpisem będzie traktowany jako kopia i musi być odpowiednio oznaczony. W przypadku zmian w treści dokumentu (np. naniesienia poprawek przez uprawnionego do tego eksperta) musi zostać wygenerowana nowa (aktualna) wersja dokumentu,

9 poprzednia wersja musi jednak zostać zachowana (dostęp do niej musi zaleŝeć od uprawnień uŝytkownika). Procedura tworzenia kopii awaryjnej danych systemu RIS (backup) musi uwzględniać zarówno bazę danych, jak i wszystkie dokumenty (włącznie z wersjami nieaktualnymi). Pytanie 13: Dot. Zadanie 1,2,4,5,7,8,9,10,11 [3.13.1], Zadanie 6 [2.13.1] SIWZ: Zamawiający wymaga wyposaŝenie programu klienckiego RIS w narzędzia wyszukujące obrazy wraz z informacjami o dostępności oraz liczbie serii / obrazów w badaniu, składowanych na zdefiniowanych serwerach PACS (Dicom -Query/Retrieve Service Class). Co zamawiający rozumie pod pojęciem zdefiniowany serwer PACS? Przyjmując załoŝenie, Ŝe są to lokalne serwery wszystkich jednostek, to czy funkcja wyszukiwania w dowolnej lokalnej instalacji RIS powinna pozwalać na przeszukiwanie dowolnych pozostałych lokalizacji serwerów PACS? Czy wyszukiwanie dotyczy równieŝ kryteriów wyszukiwania bazujących na danych osobowych? Punkt dotyczy integracji funkcji wyszukiwania systemu RIS z systemem PACS. ZaleŜnie od zasad ustalonych pomiędzy Beneficjentami, wyszukiwanie obrazów w archiwach systemu PACS będzie dotyczyło bezpośrednio archiwów centralnych (czyli serwera PACS zlokalizowanego w Data-Center), ewentualnie tylko archiwum lokalnego serwera PACS. System RIS musi więc mieć moŝliwość wskazania, z którym serwerem PACS (jednym na raz) współpracuje. Ze względu na spójność danych oraz optymalizację kosztów archiwizacji rozwiązaniem docelowym jest model centralnego archiwum i serwerów satelitarnych spełniających jedynie funkcję buforów. Kryteriami wyszukiwania badań mają być dane dostępne autoryzowanym uŝytkownikom zintegrowanego systemu RIS + PACS (w tym dane osobowe), serwer PACS ma udzielać informacji o dostępności obrazów i udostępniać obrazy na Ŝyczenie uprawnionego uŝytkownika. Pytanie 14: Dot. Zadanie 6 [5.1.2] SIWZ: Czy do spełnienia tego kryterium wystarczającym jest aby była spełniona kompatybilność ze standardem HL7? Zamawiający wymaga równieŝ dystrybucji obrazów na oddziały. Czy w zakresie tego kryterium, zamawiający przewiduje dostarczenie przeglądarki/przeglądarek na stacje robocze systemu HIS? Czy wystarczającym jest, moŝliwość korzystania z webowej dystrybucji obrazów? Samo wykonanie integracji z systemem HIS w Zadaniu 6 wykracza poza zakres niniejszego projektu, ma zostać zrealizowane w innym projekcie. Zamawiający przyjmuje, Ŝe standardowym mechanizmem udostępniania wyników badań wraz z obrazami w sieci wewnątrzszpitalnej będzie dystrybucja webowa jest to warunek graniczny. W ramach Zadania 6, oprócz potwierdzenia zgodności ze standardem HL7, Wykonawca musi potwierdzić techniczną moŝliwość i gotowość przeprowadzenia integracji ze wskazanym systemem HIS na opisanym poziomie.

10 Pytanie 15: Dot. Zadanie 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11 [ ] SIWZ: Zamawiający wymaga deklaracji dla obsługi zdarzeń HL7 (wersja min. 2.3 lub wersja 3 z moŝliwością pracy w trybie kompatybilnym z wersja 2. X). Jednocześnie nie zostały wymienione dokładnie systemy jak mają współpracować z RIS/PACS przy uŝyciu tego interfejsu. PoniewaŜ istnieją spore odstępstwa w zakresie wykorzystania protokołu Hl7, a w szczególności wykorzystania jego poszczególnych segmentów, czy zamawiający bierze na siebie koszty wynikające z dostosowania interfejsu oraz dostarczenie dokumentacji dla poszczególnych rozwiązań klienckich? Jak opóźnienia nie wynikające z winy Wykonawcy (np. dostosowanie interfejsu od strony producenta HIS) wpłynie na terminy odbioru wykonania zadania? Wykonanie integracji z systemem / systemami HIS lub innymi wykracza poza zakres niniejszego zamówienia, musi być jednak moŝliwe do przeprowadzenia w niedalekiej przyszłości. Wykonawca w sekcji 5 deklaruje zgodność oferowanej konfiguracji systemów PACS + RIS z interfejsem HL7 w zakresie obsługi typowych zdarzeń. Ewentualne problemy ze zgodnością implementacji HL7, o ile wystąpią, będą dyskutowane w trakcie realizacji prac zleconych poza ramami niniejszego zamówienia. Pytanie 16: Dot. Zadanie 2,4,5,7,8,9,10,11 pkt , Zadanie 3 pkt Lokalna nagrywarka CD Czy zamawiający dopuści rozwiązanie polegające na odrębnym urządzeniu do nagrywania płyt CD dla pacjenta sterowanym z konsoli technika nie posiadającym certyfikatu klasy I? W przypadku sieci teleradiologicznej z CR konsoli moŝna wysłać obraz na wszystkie urządzenia DICOM tzn. stacje lekarskie, drukarki termiczne czy laserowe połączone w sieci. Dostępność lokalnej nagrywarki CD sterowanej ze stacji technika słuŝy stworzeniu moŝliwości wykonania badania i przekazania go do opisania w trybie procedury awaryjnej. W skrajnie niesprzyjających warunkach (np. awaria stacji diagnostycznej i jednoczesna awaria sieci teleinformatycznej) ma być moŝliwe nagranie zgodnej ze standardem DICOM płyty zawierającej obrazy w jakości diagnostycznej wraz z przeglądarką i np. zawiezienie płyty do innej jednostki, dysponującej sprawną stacją diagnostyczna. Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym nagrywarka nie będzie wbudowana w konsolę technika pod warunkiem, Ŝe będzie ona dostępna w opisanej powyŝej sytuacji awaryjnej, takŝe przy awarii sieci lokalnej obsługującej pozostałe urządzenia DICOM. MoŜna w tym celu np. zastosować dodatkowy switch przy stacji technika, wykorzystać drugi interfejs sieciowy, interfejs USB itp. Zewnętrzne urządzenie z wbudowaną nagrywarką nie musi posiadać certyfikatów medycznych, o ile nie będzie wykorzystywane do innych zadań.

11 Pytanie 17: Dot. Zadanie 2,4,5,7,8,9,10,11 pkt , Zadanie 3 pkt Obsługiwane formaty filmów (rozdzielczość) Czy zamawiający dopuści urządzenie, które drukuje w rozdzielczości 508 dpi na następujących formatach: 14"x17" (35,6 x 43,2 cm), 10"x14" (25,7 x 36,4 cm), 10x12" (25,4x30,5 cm) lub 8"xl0" (20,3 x 25,4cm)? W radiografii pośredniej wykorzystywane są cztery podstawowe formaty kaset 35x43 cm, 33x35 cm, 18x24 cm, 24x30 cm, lecz w wydruku nie wykorzystuje się formatów filmów 18x24 cm, 24x30 cm czy 35x35 cm. Na formacie 35x43 cm moŝna wydrukować obrazy anatomiczne dwunastu róŝnych pacjentów i do czterech obrazów jednego pacjenta w obrębie jednego badania. Badanie wykonane na płycie 35x35 cm moŝna wydrukować na filmie 35x43 cm w formacie 1:1. Tym samym prosimy o odstąpienia od wymogu drukowania na filmach w formacie 35x35 cm. W systemach pośredniej radiografii cyfrowej film nie stanowi wartości diagnostycznej, funkcję tą pełni stacja lekarska. Pytanie dotyczy formatów i rozdzielczości obsługiwanych przez drukarkę DICOM. Zamawiający dopuści urządzenie, które jest opisane w pytaniu, czyli na formatach 8 10, 10 12, (bądź 25,7 cm 36,4 cm) oraz będzie drukowało z rozdzielczością 320 dpi. Z treści pytania wynika, Ŝe tak jest (urządzenie na wszystkich tych formatach drukuje z rozdzielczością 508 dpi). Uwagi dotyczące wydruku na formacie (bądź 35 cm 35 cm) Zamawiający uznaje za uzasadnione i odstępuje od wymogu drukowania na filmach o takim formacie (Zadanie 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 punkt , Zadanie 3 punkt ). Pytanie 18: Dot. Zadanie 9, pkt 2.3 SIWZ: Czy zamawiający wymaga urządzenia drukującego, które zgodnie z wymogami wydruku mammograficznego musi mieć min dmax 3,6 (zaczernienie)? Prosimy o włączenie tego zapisu jako wymogu z uwagi na przepisy dotyczące wydruku w badaniach mammograficznych. Stopień zaczernienia dla wydruków ogólno diagnostycznych powinien wynosić min. 3,0 3,2 natomiast dla wydruków mammograficznych min. 3,5 3,6. Wartości te nie stanowią jednak z reguły formalnie definiowanych wymogów dla drukarek DICOM z dwóch powodów: zaleŝą przynajmniej w tym samym stopniu od uŝytego filmu, co od drukarki, wydruk mammograficzny nie jest obecnie uznawany za obraz diagnostyczny. Zamawiający nie widzi przekonującego uzasadnienia dla wprowadzenia tego wymogu jako warunku granicznego.

12 Pytanie 19: Dot. Zadanie 6 pkt 2 SIWZ: Pkt Zamawiający w punkcie tym odwołuje się do punktu 3.2.3, którego nie ma w Zadaniu 3. Wg Wykonawcy zaszła tu oczywista omyłka pisarska i powinno być odwołanie do punktu Podobna sytuacja ma miejsce w punktach: , , , Prosimy o poprawienie omyłek przy odwoływaniu się do odpowiednich numerów wierszy. Uwaga zawarta w pytaniu jest słuszna. Istotnie, zaszła tu pomyłka redakcyjna. W przypadku punktu treść w kolumnie Parametry powinna brzmieć: Zaznaczyć, czy przyjęto takie rozwiązanie. W takim przypadku nie naleŝy wypełniać punktu z podpunktami.. W przypadku punktu treść w kolumnie Parametry powinna brzmieć: Zaznaczyć, czy przyjęto takie rozwiązanie. W takim przypadku naleŝy wypełnić punkt z podpunktami.. W przypadku punktu treść w kolumnie Parametry powinna brzmieć: Klient w postaci 32-bitowej aplikacji Windows. W takim przypadku oferent nie wypełnia p z podpunktami.. W przypadku punktu treść w kolumnie Parametry powinna brzmieć: Automatyczne zakończenie przez serwer sesji uŝytkownika, który nie wykonał Ŝadnej operacji w ciągu jakiegoś (ustawialnego) czasu. Jeśli spełniony jest warunek moŝe to być zrealizowane na poziomie systemu operacyjnego.. W przypadku punktu treść w kolumnie Parametry powinna brzmieć: Automatyczne, czasowe blokowanie moŝliwości zalogowania się uŝytkownikowi, który kilkakrotnie podał złe hasło. Jeśli spełniony jest warunek moŝe to być zrealizowane na poziomie systemu operacyjnego.. W przypadku punktu treść w kolumnie Parametry powinna brzmieć: MoŜliwość wykorzystania kluczy w postaci kart chipowych, czytników biometrycznych itp. Jeśli spełniony jest warunek moŝe to być zrealizowane na poziomie systemu operacyjnego.. W przypadku punktu uwaga w kolumnie Parametry oferowane powinna brzmieć: Oferent opisuje zastosowany sposób integracji z systemem operacyjnym (jeśli brak integracji zobacz p ).. Pytanie 20: Dot. Zadanie 2,4,5,7,8,10,11 pkt SIWZ: PoniewaŜ w większości Szpitali objętych projektem, aparaty USG nie posiadają DICOM-u, który jest niezbędny do wyświetlania kolorowego obrazu USG, prosimy o doprecyzowanie zapisu pkt SIWZ, poprzez wprowadzenie zapisu w brzmieniu: USG kolorowe, jeŝeli jest wyposaŝone w moduł DICOM? Funkcjonalność wyświetlania kolorowych obrazów USG stanowi warunek graniczny dla systemu PACS, nie ma to związku z posiadaniem lub nie tego typu aparatury w chwili obecnej przez danego Beneficjenta. Zmawiający, rozumiejąc obawy Wykonawcy o wystąpienie sytuacji, w której nie będzie moŝliwe praktyczne zweryfikowanie obsługi tego typu sprzętu w danej lokalizacji w trakcie odbioru instalacji wyjaśnia, Ŝe w takiej sytuacji spełnienie wymogu zostanie załoŝone na

13 podstawie deklaracji Wykonawcy (i w ten sposób zapisane w protokole odbioru). W przypadku wystąpienia problemów z obsługą kolorowego USG w przyszłości fakt ten zostanie uznany za wadę fabryczną systemu, która musi być usunięta na koszt Wykonawcy. Pytanie 21: Dot. Zadanie 2,4,5,7,8,10,11 pkt SIWZ: Z posiadanych przez Wykonawcę informacja wynika, Ŝe Szpitale objęte projektem nie posiadają urządzeń typu DR, w związku z czym nie ma moŝliwości potwierdzenia funkcjonalności wyświetlania z modalności DR. Prosimy zatem o usunięcie tego zapisu lub zmianę punktacji z Warunek graniczny na Zalecane (1 pkt.) Funkcjonalność obsługi całkowicie cyfrowych aparatów rtg. (w sensie obsługi modalności) stanowi warunek graniczny dla systemu PACS, nie ma to związku z posiadaniem lub nie tego typu aparatury w chwili obecnej przez danego Beneficjenta. Zmawiający, rozumiejąc obawy Wykonawcy o wystąpienie sytuacji, w której nie będzie moŝliwe praktyczne zweryfikowanie obsługi tego typu sprzętu w danej lokalizacji w trakcie odbioru instalacji wyjaśnia, Ŝe w takiej sytuacji spełnienie wymogu zostanie załoŝone na podstawie deklaracji Wykonawcy (i w ten sposób zapisane w protokole odbioru). W przypadku wystąpienia problemów z obsługą systemów DR (modalność DX według obecnej specyfikacji DICOM) w przyszłości fakt ten zostanie uznany za wadę fabryczną systemu, która musi być usunięta na koszt Wykonawcy. Pytanie 22: Dot. Zadanie 1 pkt , Zadanie 3 pkt , Zadanie 2,4,5,7,8,9,10,11 pkt SIWZ: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu legitymowania się certyfikatem w klasie I na stację medyczną jako całość? Stacja lekarska składa się bowiem z oprogramowania, monitorów medycznych i części komputerowych oraz obudowy. Nie wszystkie elementy np. obudowa muszą posiadać certyfikat w klasie I. Co się stanie w wypadku uszkodzenia procesora, dysku twardego czy innego elementu całości wymaganej klasie? Czy dostawca wówczas wymieni całe urządzenie, tak aby zachować wymaganą certyfikację? Prosimy o modyfikację zapisu na wymóg posiadania certyfikatu w klasie I na wybrane kluczowe elementy stacji lekarskiej, takie jak monitory stacji lekarskiej i jej oprogramowanie. Zamawiający stawia wymóg certyfikacji co najmniej w klasie I wyrobów medycznych przede wszystkim dla oferowanego systemu PACS jako całości (certyfikacja musi dotyczyć całości oferowanego produktu, w tym stacji roboczych). Zamawiający ma świadomość, Ŝe produktem medycznym jest tu faktycznie oprogramowanie systemu PACS (serwerów i stacji diagnostycznych), sprzęt na którym system pracuje stanowi wyposaŝenie produktu medycznego. Z uwagi na liczne zapytania w tym zakresie

14 Zamawiający wyjaśnia, Ŝe warunkiem granicznym jest posiadanie certyfikatu medycznego co najmniej w klasie I na oprogramowanie serwera oraz stacji diagnostycznych, tworzących system PACS. W przypadku sprzętu wymóg certyfikacji dotyczy monitorów diagnostycznych wraz z dedykowanymi kartami graficznymi. Zamawiający utrzymuje przy tym zasadę premiowania dodatkowymi punktami produktów tego typu certyfikowanych w wyŝszych klasach (co najmniej IIa). Zamawiający wycofuje wymóg certyfikacji sprzętu, na którym ma pracować oprogramowanie stacji diagnostycznej jako całości. Pytanie 23: W SIWZ na str. 1 w tytule zamówienia Zamawiający umiejscowił przedmiot zamówienia w w ramach realizacji wspólnego przedsięwzięcia wirtualnej sieci telemedycznej, umoŝliwiającej komunikację szeroko pasmową pomiędzy zakładami opieki zdrowotnej. Do stworzenia wirtualnej sieci telemedycznej umoŝliwiającej komunikację szeroko pasmową pomiędzy zakładami opieki zdrowotnej konieczne jest stworzenie/posiadanie odpowiednio wydajnej (szerokopasmowej) sieci rozległej WAN (ang. Wide Area Network) łączącej poszczególne zakłady opieki zdrowotnej (np. szpitale) z lokalizacją centralną (np. WSSK). Czy Zamawiający dysponuje obecnie odpowiednimi łączami teleinformatycznymi na potrzeby budowy sieci telemedycznej? Jeśli tak, to prosimy o podanie szczegółowej charakterystyki tych łączy (dla kaŝdej pary jednostek, tj. szpital/zoz WSSK), z podaniem: typu łącza (np. ADSL, MPLS itp.), dostawcy łącza (np. TPSA, Dialog itp.), parametrów łącza (np. 2 Mbps /512 kbps), wykorzystanego i wolnego pasma (średnio w ciągu doby / tygodnia / miesiąca np. statystyki z ostatnich 30 dni). Jeśli nie, to prosimy o informację kiedy i jak Zamawiający zapewni odpowiednie łącza sieci WAN na potrzeby sieci telemedycznej dla poszczególnych lokalizacji. Prosimy wówczas takŝe o jednoznaczne potwierdzenie, Ŝe dostarczenie takich łączy (w wypadku ich braku) leŝy całkowicie po stronie Zamawiającego (takŝe w sensie kosztów) czyli nie stanowi to przedmiotu zamówienia. Elementy infrastruktury sieci rozległej oraz dostarczenie i utrzymanie łączy nie stanowią przedmiotu Zamówienia, takŝe w sensie kosztowym. Poszczególni Beneficjenci znają niezbędne wymogi w tym zakresie i są świadomi faktu, Ŝe ich spełnienie jest warunkiem spełnienia załoŝeń projektu. Pytanie 24: Dla zrealizowania przedmiotu zamówienia, tj. uruchomienia lokalnych systemów PACS/RIS oraz systemu centralnego PACS/RIS niezbędne w kaŝdej lokalizacji są łącza lokalnej sieci komputerowej LAN (ang. Local Area Network) o odpowiedniej wydajności (min. 100 Mpbs, optymalnie - ze względu na charakter i rozmiary przetwarzanych w systemie danych obrazowych - min. 1 Gbps). Łącza te będą słuŝyć do połączenia ze sobą stacji roboczych (technika/lekarza), serwerów PACS/RIS oraz aparatury medycznej posiadającej interfejsy cyfrowe DICOM.

15 Prosimy o informację, czy zapewnienie takich łączy i ich infrastruktury (przełączniki sieciowe, okablowanie) zostanie zapewnione całkowicie przez Zamawiającego, czy jest to obowiązkiem Oferenta (w sensie wymagania usieciowienia aparatury medycznej oraz zapewnienia sieci LAN dla dostarczonego sprzętu komputerowego). Jeśli zachodzi ten drugi przypadek, to prosimy o dokładną specyfikację (dla kaŝdej lokalizacji osobno) aparatury medycznej, którą naleŝy zintegrować w ramach przedmiotu zamówienia oraz wszelkie dane potrzebne do określenia zakresu i kosztów wykonania sieci LAN na potrzeby wdraŝanego systemu (m.in. informacje o obecnej sieci LAN, ilości i specyfikacji urządzeń sieciowych, liczbie i rodzaju wolnych portów Fast Ethernet / Gigabit Ethernet, rozkładzie (na schemacie budynku (-ów)) pomieszczeń z aparaturą medyczną oraz pomieszczeń na potrzeby serwerów i stacji komputerowych). Elementy infrastruktury sieci lokalnej nie stanowią przedmiotu Zamówienia, takŝe w sensie kosztowym. Poszczególni Beneficjenci znają niezbędne wymogi w tym zakresie i są świadomi faktu, Ŝe ich spełnienie jest warunkiem spełnienia załoŝeń projektu. Pytanie 25: Czy Zamawiający zapewnia albo zapewni (na swój koszt) w trakcie wdraŝania oferowanych rozwiązań odpowiednie warunki techniczne (co najmniej klimatyzacja z odpowiednim zapasem mocy chłodniczej, zasilanie elektryczne o odpowiednim zapasie mocy) w pomieszczeniach technicznych przeznaczonych do instalacji sprzętu komputerowego (serwery, macierze, biblioteki taśmowe) w poszczególnych lokalizacjach? Jeśli tak, to prosimy o podanie (dla kaŝdej lokalizacji z osobna) parametrów posiadanej obecnie klimatyzacji (całkowita moc chłodnicza, zapas mocy chłodniczej, czy klimatyzacja pracuje w układzie redundantnym) oraz zasilania (moc całkowita w pomieszczeniu technicznym, zapas mocy (dla kaŝdej z faz zasilania), liczba przyłączy zewnętrznych z których doprowadzone jest zasilanie). Jeśli nie, to prosimy o określenie czy Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę odpowiednich warunków środowiskowych dla pracy dostarczonego sprzętu komputerowego (co jest niezbędne m.in. ze względu na warunki gwarancyjne producentów sprzętu)? Zamawiający nie wymaga zapewnienia przez Wykonawcę warunków środowiskowych dla pracy dostarczonego sprzętu komputerowego. W przypadku węzła centralnego (Zadanie 1) spełnione są wszelkie warunki techniczne (klimatyzacja, nadmiarowe zasilanie z UPS, podłoga techniczna, czujniki dymu itp.) niezbędne do wykonania instalacji sprzętu komputerowego stanowiącego platformę dla teleradiologicznego Data-Center. Warunki dla instalacji satelitarnych (serwerów buforowych) są mniej krytyczne, ich spełnienie leŝy po stronie poszczególnych Beneficjentów.

16 Pytanie 26: W zadaniu nr 3 Zamawiający nie umieścił wymagania na serwer PACS i RIS. Prosimy o wyjaśnienie powodu nieumieszczenia tego wymagania (podobnie jak dla zdań 2,4,5,6,7,8,9,10,11). Czy Zamawiający zapewni (na swój koszt) odpowiednią infrastrukturę serwerową w Jaworskim Centrum Medycznym sp. z o.o.? Jeśli nie, to czy naleŝy przyjąć, Ŝe w zadaniu nr 3 (ze względu na jednorodność całego rozwiązania sieci telemedycznej) przedmiotem dostawy musi być takŝe infrastruktura serwerowa podobna jak w innych zadaniach? Brak serwera buforującego w jednostce opisanej w Zadaniu 3 wynika z indywidualnej decyzji Beneficjenta zdecydował się on na samodzielną stację diagnostyczną współpracującą w zakresie archiwizacji obrazów i autoryzacji w systemie ze zdalnym serwerem w innej lokalizacji. Ewentualna rozbudowa infrastruktury w ramach Zadania 3 wykracza poza niniejsze zamówienie. Pytanie 27: W zadaniu nr 1 Zamawiający wymaga dostarczenia rozwiązań cechujących się odpowiednią niezawodnością (osiąganą dzięki redundancji sprzętu serwerowego). W pozostałych zadaniach (2,4,5,6,7,8,9,10,11) Zamawiający nie precyzuje swoich oczekiwań odnośnie niezawodności działania systemu jako całości (wymaganie redundancji pojedynczych elementów serwerów takich jak zasilacze czy dyski lokalne nie zapewnia tzw. braku pojedynczych punktów awarii, tj. np. awarii serwera jako całości). Czy wobec tego Zamawiający moŝe jednoznacznie określić swoje preferencje w tym zakresie? Zadanie 1 polega na zbudowaniu centralnego węzła regionalnej sieci teleradiologicznej, zlokalizowanego w Data-Center Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. System zainstalowany w Data-Center, oprócz odpowiedniej redundancji, musi charakteryzować się skalowalnością, tj. moŝliwością rozbudowy w miarę rosnących potrzeb lokalnych oraz zdalnych uŝytkowników. Centralizacja zasobów ma zapewnić spójność danych (unikanie niekontrolowanej replikacji, typowej dla systemów zdecentralizowanych), odpowiedni poziom bezpieczeństwa w przechowywaniu danych i zarządzaniu dostępem do nich oraz optymalizację kosztów zakupu i eksploatacji całej instalacji. Pozostałe lokalizacje (ośrodki satelitarne) mają wykorzystywać buforujące serwery PACS / RIS w celu optymalnego wykorzystania swych łączy internetowych oraz podwyŝszenia niezawodności całej struktury (np. w przypadku awarii łączy). Serwery buforujące nie muszą posiadać tak wysokich parametrów, jak systemy wyizolowane, w szczególności nie muszą być instalowane na rozbudowanych, redundantnych platformach sprzętowych (np. typu blade) stąd brak takich wymogów w specyfikacji. Zakres usług, które będą realizowane przez węzeł centralny na rzecz jednostek satelitarnych regulowany będzie oddzielnymi umowami (zaleŝnie od potrzeb i moŝliwości Beneficjentów). Infrastruktura ma zapewnić moŝliwość realizowania róŝnych scenariuszy w tym zakresie, z ukierunkowaniem na uzyskanie oszczędności dzięki optymalnemu rozmieszczeniu i wykorzystaniu zasobów.

17 Pytanie 28: Zamawiający preferuje rozwiązania zintegrowane (w zakresie mechanizmów autentykacji i autoryzacji uŝytkowników) - np. pkt w zadaniach 2,4,5,7,8,10,11. Czy Zamawiający zapewnia w kaŝdej lokalizacji infrastrukturę Active Directory (tj. co najmniej jeden kontroler domeny Windows)? Jeśli tak, prosimy o podanie czy jest to domena Windows 2000, Windows 2003 czy Jeśli nie, to prosimy o sprecyzowanie czy i w których lokalizacjach Zamawiający oczekuje wdroŝenia infrastruktury ActiveDirectory na potrzeby oferowanego rozwiązania? Czy Zamawiający zapewni wówczas (na swój koszt) infrastrukturę sprzętową (serwer fizyczny/wirtualny) oraz systemową (licencje Microsoft Windows Server) w tych lokalizacjach, czy teŝ ma to być wówczas przedmiotem dostawy. Czy ew. wdroŝenie ActiveDirectory miałoby wówczas objąć tylko sprzęt dostarczony w ramach oferowanego rozwiązania (serwery, stacje techników/diagnostyczne) czy takŝe inne stacje robocze w danej lokalizacji? W chwili obecnej Zamawiający wymaga wpisania części systemu opisanej w Zadaniu 1 do istniejącej w tej lokalizacji domeny Active Directory (Windows 2003), na miejscu pracują dwa kontrolery domeny. Docelowym modelem zarządzania zasobami jest system zaufanych domen, obejmujący wszystkie lokalizacje, obecnie pozostali Beneficjenci nie dysponują jednak jeszcze infrastrukturą Active Directory. Zamawiający wymaga więc dostarczenia rozwiązania wspierającego usługi katalogowe Active Directory, działającego na poziomie aplikacji (np. typu Active Directory Application Mode ADAM), umoŝliwiającego synchronizację systemu bezpieczeństwa z domeną Active Directory bez ponoszenia dodatkowych kosztów w momencie, gdy dany Beneficjent zainstaluje u siebie pełny system Active Directory. Zakup i wdroŝenie pełnej infrastruktury Active Directory tam, gdzie jej jeszcze nie ma wykracza poza zakres niniejszego zamówienia. Pytanie 29: dot. pkt dla zadań 2,4,5,6,7,8,9,10,11 W pkt dla zadań 2,4,5,6,7,8,9,10,11 Zamawiający wymaga dostarczenia wspólnych narzędzi do zarządzania (kontami uŝytkowników). Prosimy o potwierdzenie, Ŝe Zamawiający wymaga w tym miejscu dostarczenia (w ramach oferowanego rozwiązania PACS/RIS) specjalizowanego profesjonalnego narzędzia do zarządzania toŝsamością i dostępem (klasy Identity Management ), które byłoby w stanie zapewnić zarządzanie kontami i dostępem zarówno w systemie PACS/RIS, jak równieŝ (potencjalnie, w przyszłości) w innych systemach posiadanych przez Zamawiającego (np. system HIS, system ERP itp.)? W punkcie dla wymienionych zadań Zamawiający premiuje punktami (nie wymaga jako warunku granicznego) dostarczenie wspólnych narzędzi, umoŝliwiających jednoczesne zarządzanie systemami PACS i RIS przez lokalnego administratora. Nie musi to być narzędzie uniwersalne, obejmujące swoją funkcjonalnością wszystkie aplikacje bazujące na usługach katalogowych Active

18 Directory jako metodzie zarządzania zasobami, moŝe być dedykowane jedynie oferowanym systemom PACS i RIS. Pytanie 30: dot. Zadanie 1 pkt Zamawiający wymaga, aby awaria jednej maszyny fizycznej nie powodowała zatrzymania systemu. Prosimy o sprecyzowanie wymagania. Czy Zamawiający dopuszcza czas przerwy (rzędu kilku minut) w pracy systemu niezbędny na uruchomienie systemu na zapasowym serwerze fizycznym? Zamawiający wymaga w przypadku Zadania 1 zastosowania strategii wirtualizacji nadmiarowej, zapewniającej gorąca rezerwę oznacza to brak istotnej dla uŝytkowników przerwy w pracy systemu w przypadku wystąpienia awarii pojedynczej maszyny fizycznej oraz automatyczne (bezobsługowe) przełączenie / migrację części systemu z maszyny uszkodzonej na rezerwową. Akceptowalny dla Zamawiającego czas przerwy / migracji nie moŝe przekraczać 2 minut. Pytanie 31: dat. Zadanie 1 pkt Zamawiający wymaga aby switche dla magistrali FiberChannel zawierały po 2 adaptery na jedno zainstalowane urządzenie. Prosimy o wyjaśnienie powyŝszego zapisu. Czy w przypadku podłączenia do switchy SAN dodatkowo dwóch urządzeń (macierzy dyskowej, oraz biblioteki taśmowej) wymaganie zostanie spełnione przez zainstalowanie w kaŝdym ze switchy 4 aktywnych, zewnętrznych adapterów SFP? Zamawiający wymaga w pełni zdublowanej infrastruktury połączeń fizycznych SAN. Oznacza to dwa niezaleŝne switche (ewentualnie zestawy switchy) oraz po dwa niezaleŝne adaptery FibreChannel w kaŝdym urządzeniu, kaŝdy podłączony do innego switcha. Innymi słowy, liczba aktywnych adapterów w switchach musi odpowiadać liczbie adapterów w urządzeniach, kaŝde urządzenie musi być jednak podłączone do dwóch switchy. Pytanie 32: dot. Zadanie 2,4,5,6,7,8,10,11 pkt Zamawiający wymaga, aby pojemność pamięci masowej była nie mniejsza niŝ ltb oraz nie podaje informacji o wymiarowaniu archiwum krótkoterminowego. Czy w związku z tym naleŝy przyjąć, Ŝe podana wielkość jest wystarczająca dla przechowywania danych w archiwum krótkoterminowym zgodnie z wymaganiami Zamawiającego? Zamawiający traktuje podaną pojemność pamięci masowej jako minimalną wartość spełniającą warunek graniczny dla serwera buforowego w ośrodku satelitarnym. Optymalizacja i skalowanie przestrzeni pamięci masowej, w tym jej rozszerzanie w

19 przyszłości, opiera się głównie na moŝliwości wykorzystania zasobów centralnego węzła sieci teleradiologicznej (opisanego w Zadaniu 1). Pytanie 33: dot. Zadanie 2,4,5,6,7,8,10,11 pkt 1.2 Zamawiający wymaga dostarczenia serwera PACS w obudowie wolnostojącej wraz z klawiaturą i myszą optyczną. Czy Zamawiający wymaga równieŝ dostarczenia monitora lub konsoli zarządzającej dla wyszczególnionego serwera? Serwery buforowe mają być urządzeniami kompaktowymi, z wyjątkiem jednej lokalizacji (Zadanie 9) zamontowanymi w autonomicznych obudowach wolnostojących. Dla wszystkich lokalizacji Zamawiający wymaga dostarczenia monitora, myszy i klawiatury (albo przełączanej konsoli w przypadku wykorzystania w roli serwera buforującego więcej niŝ jednego komputera). Pytanie 34: dat. Zadanie 2,4,5,6,7,8,9,10,11 pkt 1.2 Czy zamawiający wymaga dostarczenia zasilacza awaryjnego UPS? Jaki jest wymagany czas podtrzymania pracy serwera PACS przez UPS przy braku zasilania? Dla wszystkich serwerów buforowych Zamawiający wymaga dostarczenia zasilaczy UPS (po 2 szt.) zapewniających min. 15 minut potrzymania pracy. Wymagane jest równieŝ automatyczne, kontrolowane wyłączenie serwera, jeśli napięcie w sieci zasilającej nie zostanie przywrócone w zadanym czasie. Pytanie 35: Zamawiający w punktach oraz Załącznika la do SIWZ określił oba warianty, w kolumnie Punktacja jako warunek graniczny. Jak rozumiemy, niespełnienie warunku granicznego skutkować będzie odrzuceniem oferty. Czy Zamawiający dopuści ofertę, w której jeden z tych wariantów oznaczony był by jako nie dotyczy? Punkty oraz naleŝy traktować alternatywnie: opisuje warunek graniczny dla wariantu instalacji systemów PACS i RIS na jednej strukturze typu blade, punkt warunek graniczny dla wariantu instalacji systemów PACS i RIS na oddzielnych strukturach typu blade. Wykonawca musi wybrać i potwierdzić tylko jedną z dwóch moŝliwości, tak więc Zamawiający oczywiście przyjmie ofertę, w której jeden z tych wariantów zostanie oznaczony jako nie dotyczy lub podobnie, musi to jednak być oznaczone jednoznacznie. Pytanie 36: Zamawiający w punkcie 1.11 Załącznika la do SIWZ wymaga, by przeprowadzone kalkulacje uwzględniały rozwój sieci teleinformatycznej.

20 Prosimy o przedstawienie załoŝeń takiego rozwoju (np. planowany roczny przyrost ilości składowanych danych uwzględniający zwiększenie liczby wykonywanych badań itp.). Czy rozwój ten oznaczał by zwiększenie ilości klientów systemu PACS/RIS? O ilu uŝytkowników (w danej skali czasowej, np. rocznie)? Dane do kalkulacji przedstawione w punkcie Załącznika 1a pozwalają dobrze przybliŝyć zapotrzebowanie na zasoby w chwili obecnej oraz w okresie najbliŝszego roku. Z doświadczeń Zamawiającego wynika, Ŝe Oferent powinien załoŝyć w okresie najbliŝszych 2 3 lat rosnący wzrost zapotrzebowania na przestrzeń pamięci masowej, przynajmniej na poziomie 20 %. Podana w specyfikacji liczba licencji nie musi być zwiększana. Pytanie 37: W SIWZ w punkcie II Opis przedmiotu zamówienia pkt 12 ppkt 5 Zamawiający wymaga zapewnienia wsparcia w zakresie utrzymania systemu w ruchu, oraz nanoszenia uaktualnień wynikających ze zmian w obowiązujących przepisach, zarówno w okresie gwarancji jak i w okresie pogwarancyjnym. Wsparcie to miałoby być określone w podpisanej dodatkowo umowie serwisowej. Zwracamy się z prośbą o podanie szczegółowych warunków takiej umowy, ewentualnie wzorca umowy. Czy dopuszczają Państwo dowolność w określeniu tych warunków przez Wykonawców? Zakres wsparcia poddanego ocenie został określony we wzorze umowy (zał. 6a, 6b do SIWZ) oraz formularzu cenowym (zał. 2a do SIWZ) a wartość całkowita rocznego kosztu wsparcia podlega ocenie. Szczegółowe warunki świadczenia umowy serwisowej będą określone w odrębnej umowie zawartej przez kaŝdego Zamawiającego. Zakres takiej umowy ma gwarantować prawidłowość funkcjonowania systemu. Pytanie 38: Dot. projekt umowy załącznik nr 6a 3 Zakres prac pkt. 9 i załącznik nr 6b 6 Zakres prac pkt. 19: Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług serwisowych za określoną cenę. Czy cena podana w tym punkcie ma wpływ na ocenę złoŝonej oferty przetargowej? Prosimy o przedstawienie projektu umowy, o której mowa w tym punkcie umowy. Tak, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46 57-100 Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz Nr sprawy: 46/EZP/380/ /EZP/380/NON/6/2011 Bystra, 06.12.2011 r. Zamówienia Publiczne Tel./Fax (33) 4991 810 zp@szpitalbystra.pl Wykonawcy - wg rozdzielnika Wszyscy zainteresowani Wyjaśnienie i zmiana

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G Załącznik nr 1 S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G 1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt (w

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi Załącznik nr 10 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi Oprogramowanie musi być zgodne, równowaŝne lub o wyŝszych parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem Zamówienia, jest dostawa, instalacja infrastruktury IT: serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych oraz pozostałego sprzętu IT, wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: OR.VII.3331-27/10. Zamawiający: Województwo Łódzkie Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Regon 472057626. Prowadzący postępowanie:

Nr sprawy: OR.VII.3331-27/10. Zamawiający: Województwo Łódzkie Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Regon 472057626. Prowadzący postępowanie: Nr sprawy: OR.VII.3331-27/10 Zamawiający: Województwo Łódzkie Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Regon 472057626 Prowadzący postępowanie: Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień Publicznych al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na zapytanie nr 1

Odpowiedź na zapytanie nr 1 Szpital Powiatowy A w Chmielniku 26-020 Chmielnik, ul. Kielecka 1 3, woj. świętokrzyskie 413542479, 413542017 fax 413542136 REGON 0 0 3 6 8 0 1 1 3 NIP 657-21-95-982 ISO 9001 Chmielnik 25.11.2011 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i wdroŝenie Centrum Autoryzacji podpisu elektronicznego w Małopolsce.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i wdroŝenie Centrum Autoryzacji podpisu elektronicznego w Małopolsce. Kraków, dn. 04 stycznia 2008 r. Nr sprawy: SI.III.3321-3/07 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i wdroŝenie Centrum Autoryzacji podpisu elektronicznego w Małopolsce. W

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Biuro Zamówień Publicznych Mienia i Inwestycji Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup)

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup) Warszawa, 200-09-20 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania (cz. 2)

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania (cz. 2) Nr postępowania: Zp/107/PN-94/10 Wrocław, 14.01.2011 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : Zakup sprzętu komputerowego i infrastruktury

Bardziej szczegółowo

L.dz. GFZ/34 /2017 Wrocław, 20 stycznia 2017 r. WYKONAWCY UBIEGAJACY SIĘ O ZAMÓWIENIE

L.dz. GFZ/34 /2017 Wrocław, 20 stycznia 2017 r. WYKONAWCY UBIEGAJACY SIĘ O ZAMÓWIENIE ZP/PN/02/2017 L.dz. GFZ/34 /2017 Wrocław, 20 stycznia 2017 r. WYKONAWCY UBIEGAJACY SIĘ O ZAMÓWIENIE Dot. Przetarg nieograniczony na: "Dzierżawę urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych wraz z systemem rozliczania

Bardziej szczegółowo

Zamawiający nie narzuca sposobu udostępnienia wymaganych funkcjonalności a zatem dopuszcza również możliwość realizacji z poziomu HIS

Zamawiający nie narzuca sposobu udostępnienia wymaganych funkcjonalności a zatem dopuszcza również możliwość realizacji z poziomu HIS Pytanie 1. e-platformy, gdzie w podpunkcie 3.2. opisuje Wymagania funkcjonalne dla oprogramowania E-Platformy, w związku z tym: pkt. 3 - Czy Zamawiający dopuszcza aby zakładanie kont użytkowników ( pracownicy

Bardziej szczegółowo

M O D Y F I K A C J A T R E Ś C I S P E C Y F I K A C J I I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

M O D Y F I K A C J A T R E Ś C I S P E C Y F I K A C J I I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Górno, dn. 29.03.2013 r. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno Tel. (17) 77-15-300, Fax (17) 77-28-968,

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny.

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. Rozwój infrastruktury Muzeum celem uatrakcyjnienia oferty turystycznej o kulturalnej (Etap I).

Bardziej szczegółowo

SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU

SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA przedmiot zamówienia: ZAKUP SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU Nazwa: System radiografii pośredniej (CR) dla radiografii Założenia ogólne Parametr Jedn. Zakres

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER PREZENTACJA KORPORACYJNA ACTINA DATA MANAGER Oprogramowanie Actina Data Manager (ADM) Podstawowe zagadnienia: 1. Zastosowanie 2. Grupa docelowych uŝytkowników 3. Bezpieczeństwo 4. Środowisko pracy 5. MoŜliwości

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI 90-119 Łódź ul. Kilińskiego 81 TEL. 986 Dyżurny 0 42 250 22 49 Sekretariat 0 42 250 22 11 Sekcja ds. zam. publ. 0 42 250 22 32 FAX 0 42 630 93 22 nasz znak data AZ/231/2 - / 14 Łódź,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest migracja

Bardziej szczegółowo

oddala protest w całości

oddala protest w całości RZECZPOSPOLITA POLSKA DYREKTOR GENERALNY MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 2007 r. BDG-III-3820-24/07 B3System Spółka Akcyjna ul. Puławska 352A 02-819 WARSZAWA dotyczy: postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

OFERTA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA na Dostawę i instalację sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i urządzeniami do podpisu elektronicznego dla Systemu Wspomagania Zarządzania Edukacją w Tarnowie EduNet (nazwa i adres Wykonawcy) miejscowość,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Kancelarii Prezydenta RP [znak sprawy 24/2007].

Dotyczy: dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Kancelarii Prezydenta RP [znak sprawy 24/2007]. KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Biuro Administracyjne Dyrektor Maciej Myszka BA-WZP-911-24-4 /07 Warszawa, dnia 12 czerwca 2007 r. wg rozdzielnika Dotyczy: dostawa sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj. Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa i wdroŝenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej. Postępowanie nr DE-WZP-BgS- 321-47/09. Numer ogłoszenia: 326238-2009; data

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Busko Zdrój, dnia 05 styczeń 2012 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest WdroŜenie zintegrowanego systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I. Pytania formalne: 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na część przedmiotu Zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej. II. Serwery:

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/370/IN-846/2013 TZ/370/62/13 Warszawa, dnia 14.10.2013 Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców WYDZIAŁ INFORMATYKI ul. Świętokrzyska 14 B, skr. poczt. 411, U.P. Warszawa 1, 00-950 Warszawa tel. (22)5567518, e-mail: anna.przylecka@pkn.pl Warszawa, 2010.04.16 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy.

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest hosting

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy NIP:... REGON:...

Formularz ofertowy NIP:... REGON:... . (pieczęć Wykonawcy) Załącznik Nr 13 do SIWZ Formularz ofertowy Pełna nazwa i adres Wykonawcy (w przypadku oferty składanej wspólnie należy wymienić wszystkie podmioty wchodzące w skład, np. konsorcjum,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy Załącznik nr 3 do siwz wzór UMOWA NR... zawarta w dniu... 2008 r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Zakładem Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czesława

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Załącznik NR 6 do SIWZ

Załącznik NR 6 do SIWZ Załącznik NR 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAśY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2013r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania NS: SZW/NZ/2268-57/PN/2013

Wszyscy uczestnicy postępowania NS: SZW/NZ/2268-57/PN/2013 Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60 tel. 87 562 94 21 fax 87 562 92 00 e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl NIP 844-17-86-376 REGON 790319362 L.dz.

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW VI/KA/292-404/ 4887/2014 Poznań, 22 grudnia 2014 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, Ŝe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nr ZP/092/14 na dostawę

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy w postępowaniu OR /08

Wykonawcy w postępowaniu OR /08 OR-12.3410-115/08 Kraków, 26 sierpnia 2008 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Modernizację rdzenia sieci LAN UMK. Wykonawcy w postępowaniu OR-12.3410-115/08 Działając zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS.

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego na Dostawa energii elektrycznej do budynków przychodni w Rybniku (PN/29/2009)

odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego na Dostawa energii elektrycznej do budynków przychodni w Rybniku (PN/29/2009) Rybnik, 21 maj 2009 r. 44-200 RYBNIK, UL. 3-GO MAJA 12 tel.: 032 429 48 60, 032 422 60 36, fax: 032 429 48 89 www.zgm.rybnik.pl, e mail: zgm@zgm.rybnik.pl Wykonawcy odpowiedzi na pytania dot. przetargu

Bardziej szczegółowo

Stacja robocza TYP1A Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Monitor LCD 21.3 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2

Stacja robocza TYP1A Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Monitor LCD 21.3 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2 Załącznik nr 7 do SIWZ nr TA/ZP-4/2007 Formularz cenowy oferowanego sprzętu GRUPA 1 (Szczegółowa specyfikacja w Załączniku nr 8.1) Stacje robocze przetwarzania graficznego wysokiej wydajności z monitorem

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji oprogramowania do zarządzania back upem

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Elbląg, dnia 29.05.2015r. Firma Handlowo-Usługowa Mak-chemia, M. Osiński i B. Półtorak-Osińska Spółka Jawna ul. Panieńska 17/18 82-300 Elbląg (pełna nazwa i adres podmiotu) ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Dot.:

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań tel. 61 85 66 004 fax. 61 85 66 087 e-mail: sekr.dyr@poznan.so.gov.pl Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. ZP-226-6/13 Wszyscy wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Postępowanie pt. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZLOiZ w Makowie Mazowieckim, Znak sprawy 15/2014.

Postępowanie pt. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZLOiZ w Makowie Mazowieckim, Znak sprawy 15/2014. Maków Mazowiecki 14.08.2014 Postępowanie pt. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZLOiZ w Makowie Mazowieckim, Znak sprawy 15/2014. Pyt Nr 1 1. Dotyczy: Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r.

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r. Oświęcim, dnia 16.07. 2015 r. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ul. Więźniów Oświęcimia 20 32-603 Oświęcim Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Gdynia, dnia 27.07.2015 r. o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Wykonawcy w postępowaniu Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Strony oświadczają Ŝe Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów określonych

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich uczestników postępowania

Do wszystkich uczestników postępowania CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW Radom, 16.05.2016 r. CPD.ZP.272.5.2016.RZE.2 PN/1/16/RZE Do wszystkich uczestników postępowania dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, 40-057 KATOWICE

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, 40-057 KATOWICE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, 40-057 KATOWICE SPZLA/DZP/ RJ/ 97-102/2011 Katowice, dnia 05.04.2011 roku Wszyscy zainteresowani udziałem

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Z jakiego oprogramowania do ochrony węzłów Zamawiający korzysta w chwili obecnej?

Pytanie 1 Z jakiego oprogramowania do ochrony węzłów Zamawiający korzysta w chwili obecnej? Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33 993200/370/IN-246/2012 Warszawa, dn. 21.03.2012 r. Informacja dla

Bardziej szczegółowo

Aga-Komputers 0-603-529-828

Aga-Komputers 0-603-529-828 Aga-Komputers 0-603-529-828 AK000 Diagnoza uszkodzenia sprzętu (1godz.) 60zł - Lokalizacja uszkodzenia, wycena naprawy AK001 Naprawa sprzętu (1 godz.) 60zł - Naprawa uszkodzonego sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie witryny intranetowej i systemu zarządzania tożsamością wraz z dostawą licencji" (nr

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed podpisaniem umowy, urządzeń wielofunkcyjnych w

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Głogów dnia r. Nr sprawy: ZP/29/2014

Głogów dnia r. Nr sprawy: ZP/29/2014 Głogów dnia 20.03.2015r. Nr sprawy: ZP/29/2014 Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowę a) serwerowni zapasowej wraz z rozbudową infrastruktury sieciowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Oferenta. Strona 1 z 9

Instrukcja dla Oferenta. Strona 1 z 9 Definicje Instrukcja dla Oferenta System B2B cały system informatyczny (zarówno software autorski, jak i licencje serwerowe, stanowiskowe, bazodanowe, etc.) obejmujący całą funkcjonalność wskazaną we wszystkich

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia BIURO OCHRONY RZĄDU Tel. (+48 22) 606 50 00 Tel. (+48 22) 606 51 01 Tel. (+48 22) 606 51 36 Fax. (+48 22) 606 51 40 ul. PodchorąŜych 38, 00-463 Warszawa, www.bor.gov.pl, e-mail: kancelaria@bor.gov.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

PKN ORLEN S.A. Zapytanie o informację (Request for Information RFI) Dotyczy: Aplikacja do podglądu pulpitu

PKN ORLEN S.A. Zapytanie o informację (Request for Information RFI) Dotyczy: Aplikacja do podglądu pulpitu PKN ORLEN S.A. Zapytanie o informację (Request for Information RFI) Dotyczy: Aplikacja do podglądu pulpitu Wersja: 1.0. Data: 03.01.2012 1 1. KLAUZULA OCHRONY INFORMACJI Dostawca zobowiązuje się do traktowania

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, KATOWICE

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, KATOWICE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, 40-057 KATOWICE SPZLA/DZP/ RJ/ 90/2011 Katowice, dnia 04.04.2011 roku Wszyscy zainteresowani udziałem w

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 08/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ BIURO ADMINISTRACJI i KADR Nasz znak: BAK-WZP-221-83/06 (7) Warszawa, dnia 30 listopada 2006 r. Wykonawcy dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup.

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup. OP-IV.272.82.2014.LK (Projekt) UMOWA Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP 712-290-45-45, REGON 431028631,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/2005 Burmistrza Brzeszcz z dnia 21 czerwca 2005 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA URZĘDU GMINY W BRZESZCZACH Podstawa prawna: - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż specjalistycznej aparatury medycznej dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej znak sprawy NZP/28/09.

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż specjalistycznej aparatury medycznej dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej znak sprawy NZP/28/09. Ostrów Wielkopolski, dn 17.11.2009r. Otrzymują: - wg rozdzielnika - strona internetowa www.szpital.osw.pl Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż specjalistycznej aparatury medycznej dla Zakładu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Oferenta

Instrukcja dla Oferenta Instrukcja dla Oferenta Definicje System B2B cały system informatyczny (zarówno software autorski, jak i licencje serwerowe, stanowiskowe, bazodanow Instrukcja. Należy wypełnić WSZYSTKIE POLA oznaczone

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r.

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA Ul. Jana Pawła II 27 95-054 Ksawerów NIP 731-18-20-105 Ksawerów, dn. 17.08.2016 r. L.dz. 753 / 2016 Zapytanie ofertowe Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

Postępowanie WCh.2420.18.2014.AB Wrocław, 12 lutego 2014 r.

Postępowanie WCh.2420.18.2014.AB Wrocław, 12 lutego 2014 r. Postępowanie WCh.2420.18.2014.AB Wrocław, 12 lutego 2014 r. Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę komputerów osobistych, komputerów przenośnych, macierzy

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/185/04/11 Warszawa, 21.04.2011r. Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego PN/13UK/04/2011

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Numer ogłoszenia: 383916-2010; data zamieszczenia: 25.11.2010 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Warszawa, dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 2.0.205 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez ARTEK Artur Żochowski, projektu pn.: Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego przedsiębiorstwa ARTEK w celu integracji

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

Województwo Zachodniopomorskie

Województwo Zachodniopomorskie Urząd Miasta Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104 bzp@um.szczecin.eu - www.szczecin.eu Szczecin 2012-05-04 Znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 30 listopada 2012 r. BDG-752/6/2012/172187/MF Dotyczy: postępowania nr BDG-752/6/2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę, obsługę oraz rozwój zintegrowanego środowiska

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO Drawsko Pomorskie, dnia 26.06.2013 r. URN. 271.8.4.2013.DP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa i wdrożenie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ CPI-ZZP-2244-40-495/13 Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-ZZP-2244/12 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 12a

Bardziej szczegółowo