NARZ DZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJ CE DOBÓR SKALOWALNYCH SKŁADNIKÓW OPROGRAMOWANIA (COTS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NARZ DZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJ CE DOBÓR SKALOWALNYCH SKŁADNIKÓW OPROGRAMOWANIA (COTS)"

Transkrypt

1 NARZ DZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJ CE DOBÓR SKALOWALNYCH SKŁADNIKÓW OPROGRAMOWANIA (COTS) JAROSŁAW W TRÓBSKI AGNIESZKA KONYS WALDEMAR WOLSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie W niniejszym artykule podj to problem analizy dost pnych narz dzi informatycznych wspomagaj cych dobór skalowalnych składników systemów informatycznych (COTS). We wst pie przybli ono poj cie skalowalnych składników oprogramowania. Kolejno przeprowadzono identyfikacj i analiz dost pnych narz dzi informatycznych wspomagaj cych COTS oraz dokonano próby ich klasyfikacji. Cało ko cz wnioski z przeprowadzonych bada. Słowa kluczowe: COTS, ocena oprogramowania, wspomaganie decyzji, narz dzia informatyczne wspomagaj ce COTS, COTS Based System Development (CBSD) 1. Wprowadzenie Strategiczn potrzeb współczesnego przedsi biorstwa jest posiadanie oprogramowania wspomagaj cego jego działanie. Składniki oprogramowania COTS (Commercial Off The Shelf) s narz dziem wpieraj cym okre lone funkcje w danej organizacji. Za ich główny cel przyjmuje si dostarczenie za ich pomoc mo liwie pełnego zbioru cech funkcjonalnych wspomagaj cych zarz dzanie przedsi biorstwem [39]. Składniki COTS maj na celu dostarczenie zbioru ci le sprecyzowanych funkcjonalno ci, s produktami przeznaczonymi do sprzeda y i ogólnie dost pnymi na rynku dla u ytkowników [28,41]. Dodatkowo, s równie zestawiane i integrowane z wieloma ró nymi systemami informatycznymi [39]. Jako mo liwe korzy ci z wdro enia nale y wskaza m.in. skrócenie czasu budowy i rozwoju aplikacji oraz zmniejszenie kosztów przy zachowaniu zakładanego poziomu jako ci. W nast pstwie ewolucji rynku COTS wykształciło si podej cie CBSD (COTS Based System Development). Jego zadaniem jest przeszukiwanie rynku produktów COTS oraz wspomaganie procesu ich wyboru. W artykule podj to prób analizy stanu bada w zakresie dost pnych narz dzi informatycznych wspieraj cych ten proces. 2. Oprogramowanie COTS Dynamiczny rozwój oprogramowania dla przedsi biorstw jest determinowany poprzez zmiany zachodz ce na rynku, sposób prowadzenia biznesu oraz wzrost znaczenia roli, jak przypisuje si społecze stwu informacyjnemu. Oprogramowania wspieraj ce funkcjonowanie przedsi biorstwa s pisane z wyprzedzeniem czasowym przez producenta sprzedawc w celu dostarczenia kompletu niezb dnych cech wspomagaj cych działalno tego przedsi biorstwa (niezale nie od jego rozmiaru oraz skali prowadzonej działalno ci). COTS jest terminem, który odnosi si do

2 214 Jarosław W tróbski, Agnieszka Konys, Waldemar Wolski Narz dzia informatyczne wspieraj ce dobór skalowalnych składników oprogramowania (COTS) oprogramowania dla przedsi biorstw wspomagaj cym ró ne segmenty jego działalno ci takie jak: ksi gowo, zarz dzanie relacjami z klientem (CRM), e-commerce, planowanie zasobów przedsi biorstwa (ERP), zarz dzanie ła cuchem dostaw (SCM) czy zarz dzanie zasobami ludzkimi (HR). Termin COTS dotyczy zró nicowanej gamy produktów [2,5,14,37]. Definicje przedstawione w literaturze przedmiotu charakteryzuj termin COTS w bardzo szerokim zakresie. Produkty COTS [14] cechuj si tym, e s produktami do publicznego u ytkowania, przeznaczonymi do sprzeda y i dzier awy. S one oferowane przez sprzedawc zawieraj c zestaw ci le sprecyzowanych cech, maj cych za zadanie podniesienie gotowo ci systemu informacyjnego organizacji. Prawa dotycz ce oferowanego produktu posiada wył cznie sprzedawca i tylko on kontroluje jego dalszy rozwój [39]. COTS-y s dost pne dla u ytkowników w wielu identycznych wersjach, bez mo liwo ci zmiany kodu oprogramowania bezpo rednio przez u ytkownika [39]. Niekiedy stanowi one elementy wi kszego, bardziej zło onego systemu: - COTS Based System (CBS), czyli aplikacji zawieraj cej w sobie wi cej ni jeden element COTS [4,40,60]. Z kolei COTS Based System Development (CBSD) stanowi proces, który prowadzi do rozwoju CBS [4,40,61]. ródło: Opracowanie własne. Rys.1. Charakterystyka produktów COTS Na podstawie definicji zaprezentowanej przez SEI [52] oprogramowanie COTS mo na zdefiniowa jako produkt przeznaczony do sprzeda y, dzier awy lub koncesjonowania, przeznaczony do u ytku publicznego, oferowany przez sprzedawc w celu osi gni cia korzy ci ze sprzeda y tego rozwi zania. Jest on wspierany i rozwijany przez sprzedawc, który posiada równie wszelkie prawa własno ci. Rozwi zania tego typu s udost pniane w wielu identycznych kopiach, które nie

3 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 22, mog zosta zmodyfikowane od wewn trz. Termin COTS według definicji zaprezentowanej przez IEEE [26] charakteryzuje si zazwyczaj stabilno ci i prawidłowym wskazaniem warunków w dokumentacji oraz posiada znane mo liwo ci i ograniczenia. Opieraj c si na definicji Federal Acquisition Regulations COTS mo na okre li jako oprogramowanie gotowe do nabycia, gotowe do u ytku, dystrybuowane przez wielu producentów [39, 42]. Inn definicj przytacza Vidger i in. [58], wskazuj c COTS jako rozwi zania sprzedawane w wielu kopiach, ró ni cych si mi dzy sob minimaln liczb zmian przy zało eniu, e odbiorca oprogramowania nie posiada adnych mo liwo ci wprowadzania samoczynnie zmian w kodzie ródłowym oraz nie posiada dost pu do szczegółowej specyfikacji oprogramowania, a tak e nie posiada bezpo redniego wpływu na rozwój oprogramowania. Kolejna definicja, zaprezentowana przez Basili i Boehm [7], zakłada, e kupuj cy nie posiada dost pu do kodu ródłowego tego oprogramowania, sprzedawca posiada kontrol nad rozwojem i modyfikacjami oprogramowania. 3. Uogólnienie do wiadcze metodycznych w zakresie metod doboru skalowalnych składników systemów informatycznych Analiza decyzji o wyborze skalowalnych składników programowych jest procesem wa nym i zło onym. Wielu autorów zalicza efektywnie funkcjonuj cy system informatyczny w przedsi biorstwie do krytycznych czynników sukcesu danej organizacji [28,33] oraz drog do osi gania wysokiej pozycji konkurencyjnej [54]. W zwi zku z powy szym poszukiwanie i wła ciwy dobór metodologii oceny składników powielarnych oprogramowania stanowi wa ny problem badawczy. Dost pne metody gwarantuj mo liwo zdefiniowania głównych etapów wyboru oprogramowania, a dokonanie prawidłowej oceny i warto ciowania poszczególnych kryteriów oceny stanowi główne stadia wyboru konkretnego oprogramowania [13]. Wybór oprogramowania powinien uwzgl dnia zatem zarówno wymagania stawiane dla systemu jak i jego cechy techniczne z jednej strony oraz zale no ci finansowe z drugiej. ródło: Opracowanie własne na podstawie: [5]. Rys.2. Etapy rozwoju procesu oprogramowania

4 216 Jarosław W tróbski, Agnieszka Konys, Waldemar Wolski Narz dzia informatyczne wspieraj ce dobór skalowalnych składników oprogramowania (COTS) Opieraj c si na dost pnych metodologiach mo na wyznaczy ogólny schemat rozwoju procesu doboru i oceny oprogramowania COTS, wyszczególniaj c jego najwa niejsze etapy (Rys. 2). 4. Narz dzia informatyczne wspomagaj ce COTS Tradycyjne podej cie do tworzenia wymaga systemu, wskazuje producentów oprogramowania jako głównych decydentów w zakresie realizowanych przez system wymaga [2,3]. W efekcie, w wi kszo ci przypadków producenci nie posiadaj dokładnych informacji o potrzebach informacyjnych danego przedsi biorstwa. Dodatkowym mankamentem s bardzo ograniczone mo liwo ci dokonywania indywidualnych zmian przez u ytkowników. Zało eniem CBSD jest mo liwo utworzenia zestawu elastycznych wymaga wspomagaj cych przeszukiwanie rynku produktów COTS [39]. Efektem tego jest mo liwo wyboru odpowiednich składników oprogramowania COTS, spełniaj cych indywidualne preferencje u ytkownika. W przypadku CBSD, w przeciwie stwie do tradycyjnego w zakresie tworzenia wymaga systemu, w roli in ynierów wyst puj u ytkownicy oprogramowania [12]. Za pomoc ł czenia poszczególnych komponentów systemu maj mo liwo wskazania najbardziej preferowanych cech systemu dla potrzeb danego przedsi biorstwa [7]. Etap projektowania oprogramowania, w przypadku zastosowania tradycyjnej formy rozwoju oprogramowania, polega na dokonaniu szczegółowej analizy wymaga w celu utworzenia opisu wewn trznej struktury i organizacji systemu, który dostarczyłby podstaw do jego konstrukcji [40]. Z kolei podej cie oparte na CBSD wskazuje na mo liwo poł czenia produktów w taki system oprogramowania, który spełniałby zało one przez u ytkownika wymagania. Nale y przy tym wzi pod uwag równie wa no poszczególnych składników [4,5]. Mimo e istnieje nieodł czne ryzyko zwi zane z u ytkowaniem COTS, CBSD stanowi ekonomiczn i strategiczn potrzeb w zró nicowanym rodowisku aplikacji informatycznych [45]. Jedn z czynno ci krytycznych w CBSD jest wybór odpowiednich elementów spo ród dost pnego oprogramowania COTS. Przykładem narz dzia realizuj cego ten proces jest oparty na technologii Webowej system IPSCom (Intelligent Portal for Searching Components). Podej cie realizowane w nim stanowi realizacj etapu projektowego, maj ce na celu rozwijanie otwartego portalu informacyjnego dla oprogramowania COTS oraz składników non software, w którym poszczególne istniej ce repozytoria COTS mog zosta zintegrowane wykorzystuj c rodzajow ontologi. Celem rodzajowej ontologii jest dostarczenie wytycznych do zdefiniowania składników, które unifikuj ró nice pomi dzy ró nymi modelami jako standardowy interfejs do wyszukiwania komponentów. W rezultacie ontologia ta jest w stanie przechowywa informacje dla ka dego ze składników odno nie: ogólnych informacji (nazwa, wersja, j zyk itp.), cech (wła ciwo ci, metody, przypadki), projektów (opisuje w jaki sposób zbudowa zło ony składnik ł cz cy uprzednio ju istniej ce składniki) [1]. Identyfikacja oraz interakcja kluczowych elementów została zaprezentowana na poni szym rysunku. Zostały one podzielone na trzy grupy obejmuj ce zarz dzanie, rozwój oraz wspomaganie oparte na wiedzy [1]. Zarz dzanie obejmuje sposób post powania w przypadku korzystania z portalu, analiz prawnych czynników oraz zarz dzanie wersjami COTS, ustawienia oprogramowania, sposób post po-

5 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 22, wania i ontologi oraz rozwój portalu. Z kolei etap rozwoju precyzuje zalecany system, specyfikacj oprogramowania i ontologii. Natomiast wspomaganie oparte na wiedzy zawiera specyfikacj dziedziny ontologii i taksonomii, ontologie składników COTS, dziedzinowo ontologie oraz ontologie globalne (Rys. 3). ródło: Opracowanie własne na podstawie: [1]. Rys. 3. Architektura systemu IPSCom Wspomaganie w doborze składników oprogramowania realizowane jest przez wiele narz dzi informatycznych. Analiza literatury przedmiotu dostarcza szeroki zbiór metod i technik wspieraj cych CBSD. Analizuj c podstawy formalne wskazanych technik wyodr bni mo na tutaj klasyczne narz dzia wspomagane technologi Webow, techniki semantyczne, zastosowanie agentów, ontologie oraz. W szczególno ci, opieraj c si na literaturze przedmiotu, zidentyfikowano nast puj ce narz dzia: GAM (Goal Argumentation Method), GQM (Goal Question Metrics), The Goal Structuring Notation (GSN), NFR, REMAP, Reasoning Loop Model, Strategic Dependency Model (SDM), Cognitive Tasks Analysis, SIBYL, EKD, Agora, SCB (Software Commerce Broker), IPSCom (Intelligent Portal for Searching Components), MoreCOTS, Sema-SC (Semantic Component Selection), GBTCM (Goal-Based Taxonomy Construction Method), GBRAM (Goal-Based Requirements Analysis Method), GOThIC (Goal- Oriented Taxonomy and reuse Infrastructure Construction), KAOS, ISAC, Goal - Based Workflow System for Multiagent Task Coodrination, Ontomanager, SymOntoX, Hierarchical Agglomerative Clustering (HAC), PLIB, INSEAS, ADIPS Framework - Faceted Browsing, Rascal, Model Driven Architecture MDA, Semantic-Based Technique, CompoNex Browsing. Na podstawie

6 218 Jarosław W tróbski, Agnieszka Konys, Waldemar Wolski Narz dzia informatyczne wspieraj ce dobór skalowalnych składników oprogramowania (COTS) przeprowadzonej identyfikacji dost pnych narz dzi wspomagaj cych COTS, została dokonana szczegółowa analiza ich u yteczno ci, wraz z prób przydziału do odpowiedniej kategorii (Rys. 4). Rys. 4. Ogólna klasyfikacja dost pnych narz dzi wspomagaj cych COTS ródło: Opracowanie własne. Analizuj c dost pne informacje odno nie ka dego z narz dzi, zostały wskazane ogólne kryteria klasyfikuj ce dane rozwi zanie do poszczególnych kategorii, obejmuj ce: zastosowanie agentów (INSEAS, RASCAL, ADIPS, Goal - Based Workflow System for Multiagent Task Coodrination), techniki semantyczne (Sema SC, Semantic Based Technique, Hierarchical Agglomerative Clustering HAC), klasyczne narz dzia wspomagane technologi Webow (Agora, SCB, MoreCOTS, IP- SCom, MDA), (GOThIC, Cognitive Task Analysis, ISAC, EKD, SYBIL, SDM, REMAP, KAOS, GQM, GAM, GBTCM, GBRAM, GSN, NFR, Reasoning Loop Model, CompoNex Browsing), ontologie (ONTOMANAGER, PLIB, SymOntoX). Niniejsze zestawienie zawiera krótk charakterystyk dost pnych i uprzednio zidentyfikowa-

7 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 22, nych wybranych narz dzi informatycznych wspomagaj cych COTS z uwzgl dnieniem przydziału do danego kryterium klasyfikuj cego (Tabela 1). Nazwa Narz dzia GQM (Goal Question Metrics) GAM (Goal Argumentation Method) IPSCom (Intelligent Portal for Searching Components) Agora SCB (Software Commerce Broker) Tabela 1. Narz dzia informatyczne wspomagaj ce COTS Kryteria klasyfikuj ce klasyczne narz dzia wspomagane technologi Webow klasyczne narz dzia wspomagane technologi Webow klasyczne narz dzia wspomagane technologi Webow Cechy charakterystyczne (opis narz dzia) Procedura GQM przebiega z góry na dół (top down), rozpoczynaj c si od zdefiniowania istoty pomiaru. Na najni szym poziomie definiowane s bezpo rednie pomiary dostarczaj ce danych niezb dnych do obliczenia metryk poszczególnych składników. Proces w modelu GAM przebiega z dołu do góry (bottom up), a agregacja ocen odbywa si jak w modelu GQM. GAM ł czy podej cie zdrowo - rozs dkowe z modelem argumentacji. Narz dzie IPSCom stanowi prototyp projektowy, maj cy na celu budow i rozwój otwartego portalu informacyjnego dla oprogramowania COTS oraz składników non software, w którym poszczególne istniej ce repozytoria COTS mog zosta zintegrowane wykorzystuj c rodzajow ontologi. Podej cie to opiera si na badaniu prototypu rozbudowywanego przez SEI, który próbuje stworzy opart na współczynnikach baz danych zawieraj c składniki oprogramowania u ywaj ce agentów JavaBeans oraz CORBA w poł czeniu z Webowymi technologiami wyszukiwania. Agora składa si z dwóch podstawowych procesów: 1. ustalenia poło enia oraz oznaczenia składników, 2. wyszukiwania oraz odzyskiwania składników. SCB dostarcza mechanizmów, na podstawie których klienci mog odtworzy składniki poprzez sie Web niezale nie od ich lokalizacji. Narz dzie to opiera si na badaniu prototypu i umo liwia zbieranie informacji odno nie ogólno wiatowych składników oprogramowania poprzez Internet oraz dostarczenie zestawu elektronicznych katalogów zawieraj cych składniki oprogramowania w cz ciowo uformowanych wymaganiach j zyka SCL (Software Specification and Commerce Language). ONTOMANAGER ontologie OntoManager składa si z trzech komponentów (składników): Modułu Integracji Danych, Modułu Wizualizacji oraz Modułu Analizuj cego. Moduł Integracji Danych gromadzi dane z ró nych serwerów (w przypadku systemów rozproszonych) oraz tworzy centralny dziennik ontologii. Moduł wizualizacji ł czy zintegrowan ontologi u ywanych danych z ontologi sam w sobie. Umo liwia przedstawienie tych samych informacji w ró ny sposób. Moduł Analizuj cy dostarcza wskazówek do menad era ontologii w jaki sposób ulepszy dan ontologi. Ulepszenie to powinno by prowadzone zgodnie z potrzebami u ytkownika. SymOntoX(Symbolic Ontology XML-based management system) ontologie SymOntoX ma na celu identyfikacj i kategoryzacj mo liwych przypadków biznesowych. Technika ta oferuje wiele opcji modelowania okre lanych mianem meta-

8 220 Jarosław W tróbski, Agnieszka Konys, Waldemar Wolski Narz dzia informatyczne wspieraj ce dobór skalowalnych składników oprogramowania (COTS) Nazwa Narz dzia Hierarchical Agglomerative Clustering (HAC) Kryteria klasyfikuj ce techniki semantyczne Cechy charakterystyczne (opis narz dzia) przypadków (np. Business Process, Business Object i Business Actor) Model ontologii w SymOntoX jest przedstawiany jako OPAL (Object, Process and Actor Modelling Language). Stosowanie algorytmu HAC opiera si na grupowaniu hierarchicznych wileoatrybutowych danych. Algorytm metody zakłada ł czenie w procesie iteracji najbardziej podobnych do siebie grup składników. PLIB ontologie Rezultatem tego projektu jest budowa menad era ontologii, który dostarczałby u ytkownikowi rodków do zdefiniowania i rozwijania ontologii. Opiera si on na zało eniach: W ka dej z dziedzin jest szczegółowy słownik który nale y do danej dziedziny. Ludzie ci gle rozwijaj poj cia i je praktykuj, wi c koniecznym staje si fakt posiadania takiego narz dzia, które pozwalałoby u ytkownikowi budowanie jego własnej ontologii.. INSEAS (Intelligent Search Agent System) ADIPS Framework - Faceted - Browsing RASCAL - Users Web Mining Model Driven Architecture - MDA zastosowanie agentów zastosowanie agentów zastosowanie agentów klasyczne narz dzia wspomagane technologi Webow System opiera si na technologii XML oraz Technologiach agentowych (Component Agent i User Agent). Przekształcaj one dane wej ciowe w dokumenty XML, które s gromadzone w repozytoriach w celu pó niejszego wyszukiwania informacji. User Interface Agent odpowiada za dostarczenie dogodnego i skutecznego rodowiska poszukiwa. Dostawcy składników wykorzystuj Component Agent w celu gromadzenia składników w repozytorium INSEAS. Technologicznie repozytorium wspiera składniki: CORBA, JavaBeans oraz COM/ActiveX. Posiada trzy główne składniki: Agent Virtual Machine, Repozytorium ADIPS i Design Support Environment. Składniki oprogramowania s gromadzone w repozytorium jako składniki agentowe okre lane mianem agenty repozytorium. Agent repozytorium działa w Agent Virtual Machine. Jest to rekomenduj cy system agentowy (Recommender Agent System). Jego celem jest wskazanie rekomendowanych składników oprogramowania, których poszukuje u ytkownik. System przyjmuje zało enie, e u ytkownik posiada okre lone wymagania, ale jest nie wiadomy o istnieniu składników oprogramowania. Architektura systemu składa si z trzech, głównych elementów: repozytorium kodu, historii u ycia oraz agenta rekomenduj cego. MDA stanowi nowa technik rozwoju aplikacji oraz tworzenia specyfikacji. Oparta jest na niezale nej platformie (Platform Independent Model PIM) - aplikacji i specyfikacji post powania oraz biznesowej funkcjonalno ci. Kompletna specyfikacja MDA składa si z okre lonego, opartego na niezale nej platformie modelu i dodatkowo z jednego lub wi cej modeli szczegółowych platformy (Platform-Specific Models - PSM) oraz kompletów definicji

9 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 22, Nazwa Narz dzia MoReCOTS Sema-SC (Semantic Component Selection) Semantic-Based Technique CompoNex Browsing GBTCM (Goal-Based Taxonomy Construction Method) GBRAM (Goal-Based Requirements Analysis Kryteria klasyfikuj ce klasyczne narz dzia wspomagane technologi Webow techniki semantyczne techniki semantyczne Cechy charakterystyczne (opis narz dzia) interfejsów. Stanowi prototyp wyspecjalizowanego aparatu wyszukiwania dla COTS sprzedawanych w sieci. Opiera si na meta - wyszukiwaniu online wyspecjalizowanych baz danych utrzymywanych przez pi ciu wydawców skatalogowanych COTS. MoReCOTS jest oparty na taksonomii składników dost pnych w skatalogowanych produktach COTS. Dostarcza on uszczegółowienia obejmuj cego list kategorii COTS i wyspecjalizowany interfejs wyszukiwania wraz z okre lonymi zakresami wyszukiwania powi zanymi z charakterystykami COTS. Jest zautomatyzowan metod dla potrzeb identyfikacji składników oraz ich klasyfikacji w oparciu o rodzajow dziedzin taksonomii i wygenerowane semantyczne dane wej ciowe u ytkownika. Ka de zapytanie jest semantycznie dopasowywane do tego co ma by wyszukane, a osi gni cie lepszych wyników jest mo liwe wykorzystuj c dost pny zautomatyzowany system kategoryzacji. Uwzgl dnia on tak e informacje zawarte w dost pnych powi zanych portalach COTS. Aplikacja ta rozwijana jest w celu ulepszenia wyszukiwania oraz przechowywania w du ych repozytoriach i WWW składników oprogramowania. Działanie systemu opiera si na zasadzie zadawania pyta przez u ytkownika w j zyku naturalnym. Technologia przetwarzania j zyka naturalnego analizuje które z pyta zadawanych przez u ytkownika oparte s na powi zaniach semantycznych. Zapytanie kolejno przekształcane jest na grafy poj ciowe. Podej cie to powstało w wyniku analizy dojrzało ci rynku powielarnych składników oprogramowania. Wynik tych bada odzwierciedlał znaczenie uproszczenia wymiany składników pomi dzy sprzedaj cymi a kupuj cymi. Istot stanowi paradygmat, e zamiast okre lania cech i wymaga oraz wyboru składników powielarnych stosuje si proces ich wcze niejszego testowania. GBTCM wspiera analiz wymaga oraz gromadzenie wiedzy na temat ponownego zastosowania w ró nych procesach wyboru i integracji poszczególnych składników. Główne poziomy stanowi : Goal Analysis dotycz ca wyszukiwania dost pnych ródeł informacji, po niej nast puje rozmieszczenie i klasyfikacja celów, Goal Refinement (udoskonalanie celów) dotycz ca rozwoju celów od momentu pierwszej ich identyfikacji a do momentu, w którym s one przekładane na wymagania. Wynikiem zastosowania GBTCM jest nie tylko systematyka COTS ale tak e zestaw informacji i wiedzy (repozytorium). GBTCM prowadzi do gromadzenia, zarz dzania i uogólniania informacji powi zanych z dziedzin (np. istniej ce systematyki, dost pne standardy na rynku, i sprzedawcy). GBRAM ma za zadanie ułatwienie procesu budowania systematyki składników COTS. Metoda ta dostarcza framework do analizowania ródeł informacji i modelowa-

10 222 Jarosław W tróbski, Agnieszka Konys, Waldemar Wolski Narz dzia informatyczne wspieraj ce dobór skalowalnych składników oprogramowania (COTS) Nazwa Narz dzia Kryteria klasyfikuj ce Cechy charakterystyczne (opis narz dzia) Method) nia wymaga, analizuje rozmieszczenie wiedzy w ka dym z segmentów rynku COTS. GOThIC (Goal-Oriented GOThIC stanowi samodzieln systematyk umo liwiaj c Taxonomy and reuse współdziałanie z oprogramowaniem COTS. Podej cie to Infrastructure Construction) umo liwia tak e reusing infrastruktury dla poszukiwania i EKD SIBYL Cognitive Tasks Analysis Strategic Dependency Model (SDM) wyboru składników oprogramowania. Zadaniem EKD jest dostarczenie mo liwo ci zarz dzania zmianami w organizacji. EKD mo e by zastosowane w wielu przypadkach. Metoda ta jest zbudowana na bazie grafów oznaczonych (zamiarów i strategii - okre lanych jako mapa drogi). SIBYL stanowi system oparty na wiedzy i składa si z trzech elementów: j zyka DRL, zestawu usług dostarczaj cych jako ciowe wspomaganie decyzji oraz interfejsu u ytkownika ułatwiaj cego korzystanie z DRL. System ten wspomaga grupowe podejmowanie decyzji przez przedstawienie i zarz dzanie jako ciowymi aspektami procesu podejmowania decyzji (np. wybór mo liwo ci, zadowalaj ce cele, argumenty oceniaj ce wybór mo liwo ci z uwzgl dnieniem tych celów). J zyk DRL (Decision Representation Language) wykorzystywany przez SIBYL słu y do reprezentowania wskazanych jako ciowych aspektów procesu. CTA jest rozszerzeniem tradycyjnych technik analizy zada. Jego zadaniem jest dostarczanie informacji dotycz cych wiedzy, procesów i celu. CTA u ywa wywiadów i strategii obserwacji, aby uchwyci opis wiedzy, któr u ywaj eksperci do przekształcenia zło onych zada. Zadaniem modelu SDM jest wydobycie struktury procesu. W szczególno ci w SDM dostarczany jest opis procesu pod wzgl dem sieci zale nych powi za wyst puj cych pomi dzy aktorami. Model taki mo e pomóc w identyfikacji współudziałowców, analizie mo liwo ci oraz wra liwo ci oraz tak e rozpozna wzorce powi za. W modelu SDM zale ne wewn trzne cele oraz oczekiwania nie s bezpo rednio modelowane. ródło: opracowanie własne na podstawie [1,3,4,10,11,13,19,22,24,26,27,29, 31,32,36,40,41,43, 44,45,47,50,51, 52,53,55,57,58,60,61,62]. 5. Uwagi ko cowe Proces tworzenia systemów oprogramowania poprzez gromadzenie, grupowanie i integracj rozwi za w formie składników oprogramowania COTS, staje si drog okre lania obszarów funkcjonalnych aplikacji u ytkowych. W artykule zaprezentowane zostały rozwa ania teoretyczne dotycz ce analizy dost pnych narz dzi informatycznych wspomagaj cych dobór skalowalnych składników oprogramowania (COTS). Przeprowadzone studia literaturowe potwierdzaj wa no problematyki doboru powielarnych składników oprogramowania. Dokonana identyfikacja i analiza dost pnych narz dzi jak równie ich klasyfikacja pozwoliła wskaza podstawy metodyczne i

11 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 22, podło e technologiczne poszczególnych rozwi za, czym jednocze nie zdeterminowano obszary ich praktycznego wykorzystania. Niniejsza analiza wskazuje potrzeb rozwoju tego kierunku prac badawczych, ale jednocze- nie u wiadamia o du ej zło ono ci tej problematyki. Bibliografia 1. Aguirre J.; IPSComp: Intelligent Portal for Searching Components ; Vrije Universiteit Brussel Belgium Faculty of Sciences In Collaboration with Ecole des Mines de Nantes France Ayala, C., Franch, X.: Assessing What Information Quality Means in OTS Selection References 186 Processes. International Conference on Composite-Based Software Systems (ICCBSS 2008). To appear. IEEE Society Press, Ayala, C., Franch, X.: A Goal-Oriented Strategy for Supporting Commercial Off-The- Shelf Components Selection In Proceedings of the 9th International Conference on Software Reuse (ICSR). Torino, Italy. Lecture Notes in Computer Science. Volumen: pp June Ayala, C.: "Systematic Construction of Goal-Oriented COTS Taxonomies" In Proceedings of the 3rd Doctoral Consortium at the 18th Conference on Advanced Information Systems Engineering (CAISE 2006).5-9 June 2006, Luxembourg. 5. Barnes B., Durek T., Gaffney J., Pyster A., A Framework and Economic Foundation for Software Reuse. In: Tutorial: Software Reuse: Emerging Technology, ed. W. Tracz. Washington, Bhuta, J., Boehm, B.: Attribute-Based COTS Product Interoperability Assessment International Conference on COTS-Based Software Systems (ICCBSS) 2007, Alberta, Canada, February/March Boehm, B.: Attribute-Based COTS Product Interoperability Assessment International Conference on COTS-Based Software Systems (ICCBSS) 2007, Alberta, Canada, February/March Chung, L., Cooper, K.: Defining Goals in a COTS-Aware Requirements Engineering Approach. System Engineering, Vol. 7, No.1, Cyra Ł., Górski J., Extending GQM by Argument Structures, Lecture Notes in Computer Science, Volume 5082, Berlin/Heidelberg, Donzelli, P., Zelkowitz, M., Basili, V., Allar, D., Meyer, K.N.: Evaluating COTS Components Dependability in Context. IEEE Software, Falkiewicz W., Systemy informacyjne w zarz dzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje, Wyd. C. H. Beck, Warszawa Kotonya, G., Hutchinson, J.: A Service-Oriented Approach for Specifying Component - Based Systems In Proceedings of the 6th International Conference Software Systems (ICCBSS) pp , Lausen, S., Vium, J.P.: Communication Gaps in a Tender Process. Requirements Engineering Journal. September, pp Mansoor, A., Seema, A., Al-Zobaidie: A Study of the Contracting and Procurement Process for Cots Software Projects. Journal of Computer Science 3(3), pp ; 2007.

12 224 Jarosław W tróbski, Agnieszka Konys, Waldemar Wolski Narz dzia informatyczne wspieraj ce dobór skalowalnych składników oprogramowania (COTS) 15. Mohamed, A., Ruhe, G., Eberlein, A.: COTS Selection: Past, Present and Future Proceedings of the 14th Annual IEEE International Conference and Workshops on the Engineering of Computer-Based Systems (ECBS 07), Mohamed, A., Ruhe, G., Eberlein, A.: Decision Support for Handling Mistmatches between COTS Products and System Requirements. In Proceedings of the International Conference on COTS-Based Software Systems (ICCBSS 2007), Banff, Canada, Sjachyn, M., Beus-Dukic, L.: Semantic Component Selection SemaCS. International Conference on COTS-Based Software Systems, IEEE Society Subrina Anjum Tonu, Ladan TahvildariSubrina Tahvildari, A Framework to Incorporate Non Functional Requirements into UML Models, TahvildariSoftware Technologies Applied Research LabSoftware LabDept. of Electrical & Computer Engineering, November Taulavuori, A., Niemela, E., Kallio, P.: Component Documentation- A Key Issue in Software Product Lines. Journal on Information and Software Technology. Elsevier, 46, Wanayama T., Far. B., An empirical study to compare three methods for selecting COTS software components, Conference on Electrical and Computer Engineering (CCECE '06), Wanyama, T., Far, B.H.: Repositories fort COTS Selection In Proceedings of the Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering (CCECE '06), pp , Wei, C., Wang, M., A comprehensive framework for selecting an ERP system. International Journal of Project Management 22, 2004.

13 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 22, THE UTILITY ANALYSIS OF CBSD INFORMATION SYSTEMS Summary The article presents the problem of analysis the current state of researches in scalable software components evaluation (COTS). The term of scalable software components was presented. It has been identified the main components for selected methods and techniques of COTS software evaluation. Further, it was introduced the idea of reusing and COTS Based System Development (CBSD). Thereafter, the available information tools supporting COTS was identified and analyzed. Additionally, it was presented the proposition of classification available information tools.. Keywords: COTS, enterprise software components, software evaluation, decision making methods, software selection methodologies, information tools supporting COTS, COTS Based System Development (CBSD) Jarosław W tróbski Agnieszka Konys Wydział Informatyki Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Waldemar Wolski Uniwersytet Szczeci ski

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

JĘZYK UML JAKO NARZĘDZIE MODELOWANIA PROCESU PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNEGO

JĘZYK UML JAKO NARZĘDZIE MODELOWANIA PROCESU PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNEGO JĘZYK UML JAKO NARZĘDZIE MODELOWANIA PROCESU PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNEGO Andrzej BAIER, Tomasz R. LUBCZYŃSKI Streszczenie: W ostatnich latach można zaobserwować dynamiczny rozwój analizy zorientowanej obiektowo.

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Edycja geometrii w Solid Edge ST

Edycja geometrii w Solid Edge ST Edycja geometrii w Solid Edge ST Artykuł pt.: " Czym jest Technologia Synchroniczna a czym nie jest?" zwracał kilkukrotnie uwagę na fakt, że nie należy mylić pojęć modelowania bezpośredniego i edycji bezpośredniej.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

InsERT GT Własne COM 1.0

InsERT GT Własne COM 1.0 InsERT GT Własne COM 1.0 Autor: Jarosław Kolasa, InsERT Wstęp... 2 Dołączanie zestawień własnych do systemu InsERT GT... 2 Sposób współpracy rozszerzeń z systemem InsERT GT... 2 Rozszerzenia standardowe

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 października 2015 r.

Wrocław, 20 października 2015 r. 1 Wrocław, 20 października 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka) MŚP i duże Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2 Urząd Komunikacji Projekt PLI Elektronicznej CBD2 Faza projektu: E-3 Rodzaj dokumentu: Instrukcje Odpowiedzialny: Paweł Sendek Wersja nr: 1 z dnia 31.03.2015 Obszar projektu: Organizacyjny Status dokumentu:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne Przedmiotem postępowania jest wdrożenie platformy komunikacyjnej poprzez zapewnienie możliwości dwukierunkowej wymiany danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO I. ZAMAWIAJ CY Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., z siedzib w Warszawie ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI. Gospodarka inwestycyjna STRONA

SPIS TRE CI. Gospodarka inwestycyjna STRONA FABRYKA MASZYN SPO YWCZYCH SPOMASZ PLESZEW S.A. PROCES: UTRZYMANIE RUCHU Gospodarka inwestycyjna K-1.00.00 Wydanie 4 Strona 2 Stron 7 SPIS TRE CI 1. Cel procedury... 2. Powi zania.... Zakres stosowania...

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego

Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego Na podstawie art. 33 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego Mirosław Moskalewicz 1 z 7 Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego Specjalista Zdrowia Publicznego i Medycyny Spo ecznej Specjalista Po o nictwa i Ginekologii Lek. Med. Miros aw

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 36 z dnia 28 czerwca 2013 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Sprzedaż SEVEN Subiekt GT nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system obsługi sprzedaży skierowany jest do małych i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji Bądź gotów na VAT! Wybierz Symfonię (dalej: Promocja) jest firma Sage Sp. z o.o. w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ 1. Organizatorem promocji są: A) EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie o propozycję nr 42/CP/2013/TZ

Zapytanie o propozycję nr 42/CP/2013/TZ Skawina, dnia 20.03.2013 r. Zapytanie o propozycję nr 42/CP/2013/TZ Prowadzone wg Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce I. OGŁASZAJĄCY 1. Pełna nazwa zamawiającego: CEZ Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

enova Workflow Obieg faktury kosztowej

enova Workflow Obieg faktury kosztowej enova Workflow Obieg faktury kosztowej Spis treści 1. Wykorzystanie procesu... 3 1.1 Wprowadzenie dokumentu... 3 1.2 Weryfikacja merytoryczna dokumentu... 5 1.3 Przydzielenie zadań wybranym operatorom...

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do projektu wzoru umowy - szczegółowe zasady realizacji i odbioru usług

Załącznik nr 1 do projektu wzoru umowy - szczegółowe zasady realizacji i odbioru usług Szczegółowe zasady realizacji i odbioru usług I. Utrzymanie i wsparcie techniczne Systemu Finansowo Księgowego w zakresie: 1. stałej telefonicznej pomocy dla użytkowników Systemu od poniedziałku do piątku

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III Standardy wymiany danych

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III Standardy wymiany danych Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III 1 Wprowadzenie do zagadnienia wymiany dokumentów. Lekcja rozpoczynająca moduł poświęcony standardom wymiany danych. Wprowadzenie do zagadnień wymiany danych w

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

Marcin Werla mwerla@man.poznan.pl

Marcin Werla mwerla@man.poznan.pl Dobre praktyki udostępniania on-line baz bibliograficznych i pełnotekstowych Marcin Werla mwerla@man.poznan.pl Udostępnianie on-line baz bibliograficznych i pełnotekstowych Budując i udostępniając bazę

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe M.M. Druk Serwis Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe M.M. Druk Serwis Sp. z o.o. Kraków, 09.05.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup 2 aplikacji Web to Print oraz Print od Demand w ramach działania 2.1 schemat B Wspólne przedsięwziecia

Bardziej szczegółowo

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Usługa Powszechna Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Konferencja PIIT: Przyszłość Usługi Powszechnej i mobilnego Internetu w technologiach UMTS/LTE 9 czerwca 2010 roku, Hotel Mercure

Bardziej szczegółowo

INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM

INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM 0 Business Intelligence w przedsiębiorstwie INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM Zmiany w wersji Wersja 6.5 1 Spis treści Wstęp... 2 Nowości w wersji... 2 Definicje pozycje dokumentów... 2 Podprojekty...

Bardziej szczegółowo

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) Instrukcja dotycząca złożenia oferty w postępowaniu konkursowym

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) Instrukcja dotycząca złożenia oferty w postępowaniu konkursowym 9.05.2016 r. Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) Instrukcja dotycząca złożenia oferty w postępowaniu konkursowym Poniżej zawarte są informacje dotyczące złożenia oferty w postępowaniu konkursowym

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011 Regulamin współpracy Obowiązuje od dnia 08.07.2011 1 1. Wstęp Regulamin określa warunki współpracy z firmą Hubert Joachimiak HubiSoft. W przypadku niejasności, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują

Bardziej szczegółowo

Roman Dmowski Centrum Usług Wspólnych

Roman Dmowski Centrum Usług Wspólnych Czy PRINCE2 może być pomocny w zamówieniach publicznych Roman Dmowski Best Practice Showcase, 10 czerwca 2011 PRINCE2 jest znakiem handlowym Office of Government Commerce zarejestrowanym w Zjednoczonym

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BIURO ADMINISTRACYJNE ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. +48 22 661 14 10, fax +48 22 661 14 71 www.mpips.gov.pl; e-mail: elzbieta.ponder@mpips.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji

Konferencja pt.: Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji 1 Wdrażanie zrównoważonego rozwoju wymaga integracji procesu

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej McDonald s Polska uruchomionej

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.tokyotey.pl 1. Zagadnienia wstępne. 1. Pod pojęciem Serwisu rozumie się stronę internetową znajdującą się pod adresem www.tokyotey.pl wraz z wszelkimi podstronami

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku.

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. ISO 9001:2015 Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. Nowelizacje normy to coś więcej, niż tylko kosmetyczne zmiany; pociągają one za sobą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/311/07 Rady Miasta Szczecina z dnia 09 lipca 2007 r. w sprawie ustanowienia Programu społecznych inicjatyw lokalnych Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna osiągania interoperacyjności przez system teleinformatyczny regulowany przez projekt dokumentu rządowego

Lista kontrolna osiągania interoperacyjności przez system teleinformatyczny regulowany przez projekt dokumentu rządowego Lista kontrolna osiągania interoperacyjności przez system teleinformatyczny regulowany przez projekt dokumentu rządowego Tytuł dokumentu: projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE 1 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE LITERATURA: 2 Hans Christian Pfohl Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania Instytut Logistyki i Magazynowania,

Bardziej szczegółowo

Komputer i urządzenia z nim współpracujące

Komputer i urządzenia z nim współpracujące Temat 1. Komputer i urządzenia z nim współpracujące Realizacja podstawy programowej 1. 1) opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również budowę i działanie urządzeń

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku.

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI BIURO MINISTRA WYDZIAŁ INFORMACJI Warszawa, dnia 13 października 2007 r. INFORMACJA PRASOWA Minione dwa lata przyniosły przełom w informatyzacji polskiego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE 1. Definicje Producent Dostawca jedna z fabryk należących do grupy TELE-FONIKA KABLE TELE-FONIKA KABLE lub jedna ze spółek zależnych należąca do grupy TELE-FONIKA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ZIMNEJ WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W SM STROP

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ZIMNEJ WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W SM STROP ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ZIMNEJ WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W SM STROP Zaliczki wnoszone na poczet kosztów dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków 1 1. Użytkownicy lokali zobowiązani są

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

1) TUnŻ WARTA S.A. i TUiR WARTA S.A. należą do tej samej grupy kapitałowej,

1) TUnŻ WARTA S.A. i TUiR WARTA S.A. należą do tej samej grupy kapitałowej, Zasady finansowania działalności kulturalno-oświatowej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w TUnŻ WARTA S.A. w okresie od 1 września 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku 1. Świadczenia finansowane

Bardziej szczegółowo

1.2. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej "Regulaminem" oraz przepisami prawa polskiego.

1.2. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej Regulaminem oraz przepisami prawa polskiego. Regulamin konkursu "Bosman związany z regionem" - konkurs plastyczny 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą " Bosman związany z regionem", zwanego dalej "konkursem", jest Carlsberg

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T.

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. 1 1 Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. Skrzypek MODEL NAJLEPSZYCH PRAKTYK SYMULACJE KOMPUTEROWE Kraków 2011 Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1).

Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1). 45 min Inwentyka Procesy innowacyjne dr hab. inż. M. Sikorski 1 Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1). Data wykładu:............. Razem slajdów: 14 Inwentyka procesy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH Załącznik Nr 5 Do Regulaminu okresowych ocen pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników gminnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Usługi sprzątania 2016/S 089-158749. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Lublin: Usługi sprzątania 2016/S 089-158749. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:158749-2016:text:pl:html Polska-Lublin: Usługi sprzątania 2016/S 089-158749 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Słownik danych (Data Dictionary)...n..61 Formalizm notacji słownika danych...u...61. Rozdział 4. Specyfikacja procesów...n...

Rozdział 3. Słownik danych (Data Dictionary)...n..61 Formalizm notacji słownika danych...u...61. Rozdział 4. Specyfikacja procesów...n... Wprowadzenie...n...n7 Rozdział 1. Ogólne metody analizy systemowej...n..9 Rozkład funkcjonalny...u...u.10 Model funkcjonalny metoda przepływu danych...u...11 Modelowanie informacji (danych)...u...11 Podejście

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu Biuro JASPERS w Warszawie

drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu Biuro JASPERS w Warszawie Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Robert Kietli ski Specjalista ds. Transportu Biuro JASPERS w Warszawie Realizacja projektów

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 30 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 30 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 30 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo