NARZ DZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJ CE DOBÓR SKALOWALNYCH SKŁADNIKÓW OPROGRAMOWANIA (COTS)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NARZ DZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJ CE DOBÓR SKALOWALNYCH SKŁADNIKÓW OPROGRAMOWANIA (COTS)"

Transkrypt

1 NARZ DZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJ CE DOBÓR SKALOWALNYCH SKŁADNIKÓW OPROGRAMOWANIA (COTS) JAROSŁAW W TRÓBSKI AGNIESZKA KONYS WALDEMAR WOLSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie W niniejszym artykule podj to problem analizy dost pnych narz dzi informatycznych wspomagaj cych dobór skalowalnych składników systemów informatycznych (COTS). We wst pie przybli ono poj cie skalowalnych składników oprogramowania. Kolejno przeprowadzono identyfikacj i analiz dost pnych narz dzi informatycznych wspomagaj cych COTS oraz dokonano próby ich klasyfikacji. Cało ko cz wnioski z przeprowadzonych bada. Słowa kluczowe: COTS, ocena oprogramowania, wspomaganie decyzji, narz dzia informatyczne wspomagaj ce COTS, COTS Based System Development (CBSD) 1. Wprowadzenie Strategiczn potrzeb współczesnego przedsi biorstwa jest posiadanie oprogramowania wspomagaj cego jego działanie. Składniki oprogramowania COTS (Commercial Off The Shelf) s narz dziem wpieraj cym okre lone funkcje w danej organizacji. Za ich główny cel przyjmuje si dostarczenie za ich pomoc mo liwie pełnego zbioru cech funkcjonalnych wspomagaj cych zarz dzanie przedsi biorstwem [39]. Składniki COTS maj na celu dostarczenie zbioru ci le sprecyzowanych funkcjonalno ci, s produktami przeznaczonymi do sprzeda y i ogólnie dost pnymi na rynku dla u ytkowników [28,41]. Dodatkowo, s równie zestawiane i integrowane z wieloma ró nymi systemami informatycznymi [39]. Jako mo liwe korzy ci z wdro enia nale y wskaza m.in. skrócenie czasu budowy i rozwoju aplikacji oraz zmniejszenie kosztów przy zachowaniu zakładanego poziomu jako ci. W nast pstwie ewolucji rynku COTS wykształciło si podej cie CBSD (COTS Based System Development). Jego zadaniem jest przeszukiwanie rynku produktów COTS oraz wspomaganie procesu ich wyboru. W artykule podj to prób analizy stanu bada w zakresie dost pnych narz dzi informatycznych wspieraj cych ten proces. 2. Oprogramowanie COTS Dynamiczny rozwój oprogramowania dla przedsi biorstw jest determinowany poprzez zmiany zachodz ce na rynku, sposób prowadzenia biznesu oraz wzrost znaczenia roli, jak przypisuje si społecze stwu informacyjnemu. Oprogramowania wspieraj ce funkcjonowanie przedsi biorstwa s pisane z wyprzedzeniem czasowym przez producenta sprzedawc w celu dostarczenia kompletu niezb dnych cech wspomagaj cych działalno tego przedsi biorstwa (niezale nie od jego rozmiaru oraz skali prowadzonej działalno ci). COTS jest terminem, który odnosi si do

2 214 Jarosław W tróbski, Agnieszka Konys, Waldemar Wolski Narz dzia informatyczne wspieraj ce dobór skalowalnych składników oprogramowania (COTS) oprogramowania dla przedsi biorstw wspomagaj cym ró ne segmenty jego działalno ci takie jak: ksi gowo, zarz dzanie relacjami z klientem (CRM), e-commerce, planowanie zasobów przedsi biorstwa (ERP), zarz dzanie ła cuchem dostaw (SCM) czy zarz dzanie zasobami ludzkimi (HR). Termin COTS dotyczy zró nicowanej gamy produktów [2,5,14,37]. Definicje przedstawione w literaturze przedmiotu charakteryzuj termin COTS w bardzo szerokim zakresie. Produkty COTS [14] cechuj si tym, e s produktami do publicznego u ytkowania, przeznaczonymi do sprzeda y i dzier awy. S one oferowane przez sprzedawc zawieraj c zestaw ci le sprecyzowanych cech, maj cych za zadanie podniesienie gotowo ci systemu informacyjnego organizacji. Prawa dotycz ce oferowanego produktu posiada wył cznie sprzedawca i tylko on kontroluje jego dalszy rozwój [39]. COTS-y s dost pne dla u ytkowników w wielu identycznych wersjach, bez mo liwo ci zmiany kodu oprogramowania bezpo rednio przez u ytkownika [39]. Niekiedy stanowi one elementy wi kszego, bardziej zło onego systemu: - COTS Based System (CBS), czyli aplikacji zawieraj cej w sobie wi cej ni jeden element COTS [4,40,60]. Z kolei COTS Based System Development (CBSD) stanowi proces, który prowadzi do rozwoju CBS [4,40,61]. ródło: Opracowanie własne. Rys.1. Charakterystyka produktów COTS Na podstawie definicji zaprezentowanej przez SEI [52] oprogramowanie COTS mo na zdefiniowa jako produkt przeznaczony do sprzeda y, dzier awy lub koncesjonowania, przeznaczony do u ytku publicznego, oferowany przez sprzedawc w celu osi gni cia korzy ci ze sprzeda y tego rozwi zania. Jest on wspierany i rozwijany przez sprzedawc, który posiada równie wszelkie prawa własno ci. Rozwi zania tego typu s udost pniane w wielu identycznych kopiach, które nie

3 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 22, mog zosta zmodyfikowane od wewn trz. Termin COTS według definicji zaprezentowanej przez IEEE [26] charakteryzuje si zazwyczaj stabilno ci i prawidłowym wskazaniem warunków w dokumentacji oraz posiada znane mo liwo ci i ograniczenia. Opieraj c si na definicji Federal Acquisition Regulations COTS mo na okre li jako oprogramowanie gotowe do nabycia, gotowe do u ytku, dystrybuowane przez wielu producentów [39, 42]. Inn definicj przytacza Vidger i in. [58], wskazuj c COTS jako rozwi zania sprzedawane w wielu kopiach, ró ni cych si mi dzy sob minimaln liczb zmian przy zało eniu, e odbiorca oprogramowania nie posiada adnych mo liwo ci wprowadzania samoczynnie zmian w kodzie ródłowym oraz nie posiada dost pu do szczegółowej specyfikacji oprogramowania, a tak e nie posiada bezpo redniego wpływu na rozwój oprogramowania. Kolejna definicja, zaprezentowana przez Basili i Boehm [7], zakłada, e kupuj cy nie posiada dost pu do kodu ródłowego tego oprogramowania, sprzedawca posiada kontrol nad rozwojem i modyfikacjami oprogramowania. 3. Uogólnienie do wiadcze metodycznych w zakresie metod doboru skalowalnych składników systemów informatycznych Analiza decyzji o wyborze skalowalnych składników programowych jest procesem wa nym i zło onym. Wielu autorów zalicza efektywnie funkcjonuj cy system informatyczny w przedsi biorstwie do krytycznych czynników sukcesu danej organizacji [28,33] oraz drog do osi gania wysokiej pozycji konkurencyjnej [54]. W zwi zku z powy szym poszukiwanie i wła ciwy dobór metodologii oceny składników powielarnych oprogramowania stanowi wa ny problem badawczy. Dost pne metody gwarantuj mo liwo zdefiniowania głównych etapów wyboru oprogramowania, a dokonanie prawidłowej oceny i warto ciowania poszczególnych kryteriów oceny stanowi główne stadia wyboru konkretnego oprogramowania [13]. Wybór oprogramowania powinien uwzgl dnia zatem zarówno wymagania stawiane dla systemu jak i jego cechy techniczne z jednej strony oraz zale no ci finansowe z drugiej. ródło: Opracowanie własne na podstawie: [5]. Rys.2. Etapy rozwoju procesu oprogramowania

4 216 Jarosław W tróbski, Agnieszka Konys, Waldemar Wolski Narz dzia informatyczne wspieraj ce dobór skalowalnych składników oprogramowania (COTS) Opieraj c si na dost pnych metodologiach mo na wyznaczy ogólny schemat rozwoju procesu doboru i oceny oprogramowania COTS, wyszczególniaj c jego najwa niejsze etapy (Rys. 2). 4. Narz dzia informatyczne wspomagaj ce COTS Tradycyjne podej cie do tworzenia wymaga systemu, wskazuje producentów oprogramowania jako głównych decydentów w zakresie realizowanych przez system wymaga [2,3]. W efekcie, w wi kszo ci przypadków producenci nie posiadaj dokładnych informacji o potrzebach informacyjnych danego przedsi biorstwa. Dodatkowym mankamentem s bardzo ograniczone mo liwo ci dokonywania indywidualnych zmian przez u ytkowników. Zało eniem CBSD jest mo liwo utworzenia zestawu elastycznych wymaga wspomagaj cych przeszukiwanie rynku produktów COTS [39]. Efektem tego jest mo liwo wyboru odpowiednich składników oprogramowania COTS, spełniaj cych indywidualne preferencje u ytkownika. W przypadku CBSD, w przeciwie stwie do tradycyjnego w zakresie tworzenia wymaga systemu, w roli in ynierów wyst puj u ytkownicy oprogramowania [12]. Za pomoc ł czenia poszczególnych komponentów systemu maj mo liwo wskazania najbardziej preferowanych cech systemu dla potrzeb danego przedsi biorstwa [7]. Etap projektowania oprogramowania, w przypadku zastosowania tradycyjnej formy rozwoju oprogramowania, polega na dokonaniu szczegółowej analizy wymaga w celu utworzenia opisu wewn trznej struktury i organizacji systemu, który dostarczyłby podstaw do jego konstrukcji [40]. Z kolei podej cie oparte na CBSD wskazuje na mo liwo poł czenia produktów w taki system oprogramowania, który spełniałby zało one przez u ytkownika wymagania. Nale y przy tym wzi pod uwag równie wa no poszczególnych składników [4,5]. Mimo e istnieje nieodł czne ryzyko zwi zane z u ytkowaniem COTS, CBSD stanowi ekonomiczn i strategiczn potrzeb w zró nicowanym rodowisku aplikacji informatycznych [45]. Jedn z czynno ci krytycznych w CBSD jest wybór odpowiednich elementów spo ród dost pnego oprogramowania COTS. Przykładem narz dzia realizuj cego ten proces jest oparty na technologii Webowej system IPSCom (Intelligent Portal for Searching Components). Podej cie realizowane w nim stanowi realizacj etapu projektowego, maj ce na celu rozwijanie otwartego portalu informacyjnego dla oprogramowania COTS oraz składników non software, w którym poszczególne istniej ce repozytoria COTS mog zosta zintegrowane wykorzystuj c rodzajow ontologi. Celem rodzajowej ontologii jest dostarczenie wytycznych do zdefiniowania składników, które unifikuj ró nice pomi dzy ró nymi modelami jako standardowy interfejs do wyszukiwania komponentów. W rezultacie ontologia ta jest w stanie przechowywa informacje dla ka dego ze składników odno nie: ogólnych informacji (nazwa, wersja, j zyk itp.), cech (wła ciwo ci, metody, przypadki), projektów (opisuje w jaki sposób zbudowa zło ony składnik ł cz cy uprzednio ju istniej ce składniki) [1]. Identyfikacja oraz interakcja kluczowych elementów została zaprezentowana na poni szym rysunku. Zostały one podzielone na trzy grupy obejmuj ce zarz dzanie, rozwój oraz wspomaganie oparte na wiedzy [1]. Zarz dzanie obejmuje sposób post powania w przypadku korzystania z portalu, analiz prawnych czynników oraz zarz dzanie wersjami COTS, ustawienia oprogramowania, sposób post po-

5 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 22, wania i ontologi oraz rozwój portalu. Z kolei etap rozwoju precyzuje zalecany system, specyfikacj oprogramowania i ontologii. Natomiast wspomaganie oparte na wiedzy zawiera specyfikacj dziedziny ontologii i taksonomii, ontologie składników COTS, dziedzinowo ontologie oraz ontologie globalne (Rys. 3). ródło: Opracowanie własne na podstawie: [1]. Rys. 3. Architektura systemu IPSCom Wspomaganie w doborze składników oprogramowania realizowane jest przez wiele narz dzi informatycznych. Analiza literatury przedmiotu dostarcza szeroki zbiór metod i technik wspieraj cych CBSD. Analizuj c podstawy formalne wskazanych technik wyodr bni mo na tutaj klasyczne narz dzia wspomagane technologi Webow, techniki semantyczne, zastosowanie agentów, ontologie oraz. W szczególno ci, opieraj c si na literaturze przedmiotu, zidentyfikowano nast puj ce narz dzia: GAM (Goal Argumentation Method), GQM (Goal Question Metrics), The Goal Structuring Notation (GSN), NFR, REMAP, Reasoning Loop Model, Strategic Dependency Model (SDM), Cognitive Tasks Analysis, SIBYL, EKD, Agora, SCB (Software Commerce Broker), IPSCom (Intelligent Portal for Searching Components), MoreCOTS, Sema-SC (Semantic Component Selection), GBTCM (Goal-Based Taxonomy Construction Method), GBRAM (Goal-Based Requirements Analysis Method), GOThIC (Goal- Oriented Taxonomy and reuse Infrastructure Construction), KAOS, ISAC, Goal - Based Workflow System for Multiagent Task Coodrination, Ontomanager, SymOntoX, Hierarchical Agglomerative Clustering (HAC), PLIB, INSEAS, ADIPS Framework - Faceted Browsing, Rascal, Model Driven Architecture MDA, Semantic-Based Technique, CompoNex Browsing. Na podstawie

6 218 Jarosław W tróbski, Agnieszka Konys, Waldemar Wolski Narz dzia informatyczne wspieraj ce dobór skalowalnych składników oprogramowania (COTS) przeprowadzonej identyfikacji dost pnych narz dzi wspomagaj cych COTS, została dokonana szczegółowa analiza ich u yteczno ci, wraz z prób przydziału do odpowiedniej kategorii (Rys. 4). Rys. 4. Ogólna klasyfikacja dost pnych narz dzi wspomagaj cych COTS ródło: Opracowanie własne. Analizuj c dost pne informacje odno nie ka dego z narz dzi, zostały wskazane ogólne kryteria klasyfikuj ce dane rozwi zanie do poszczególnych kategorii, obejmuj ce: zastosowanie agentów (INSEAS, RASCAL, ADIPS, Goal - Based Workflow System for Multiagent Task Coodrination), techniki semantyczne (Sema SC, Semantic Based Technique, Hierarchical Agglomerative Clustering HAC), klasyczne narz dzia wspomagane technologi Webow (Agora, SCB, MoreCOTS, IP- SCom, MDA), (GOThIC, Cognitive Task Analysis, ISAC, EKD, SYBIL, SDM, REMAP, KAOS, GQM, GAM, GBTCM, GBRAM, GSN, NFR, Reasoning Loop Model, CompoNex Browsing), ontologie (ONTOMANAGER, PLIB, SymOntoX). Niniejsze zestawienie zawiera krótk charakterystyk dost pnych i uprzednio zidentyfikowa-

7 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 22, nych wybranych narz dzi informatycznych wspomagaj cych COTS z uwzgl dnieniem przydziału do danego kryterium klasyfikuj cego (Tabela 1). Nazwa Narz dzia GQM (Goal Question Metrics) GAM (Goal Argumentation Method) IPSCom (Intelligent Portal for Searching Components) Agora SCB (Software Commerce Broker) Tabela 1. Narz dzia informatyczne wspomagaj ce COTS Kryteria klasyfikuj ce klasyczne narz dzia wspomagane technologi Webow klasyczne narz dzia wspomagane technologi Webow klasyczne narz dzia wspomagane technologi Webow Cechy charakterystyczne (opis narz dzia) Procedura GQM przebiega z góry na dół (top down), rozpoczynaj c si od zdefiniowania istoty pomiaru. Na najni szym poziomie definiowane s bezpo rednie pomiary dostarczaj ce danych niezb dnych do obliczenia metryk poszczególnych składników. Proces w modelu GAM przebiega z dołu do góry (bottom up), a agregacja ocen odbywa si jak w modelu GQM. GAM ł czy podej cie zdrowo - rozs dkowe z modelem argumentacji. Narz dzie IPSCom stanowi prototyp projektowy, maj cy na celu budow i rozwój otwartego portalu informacyjnego dla oprogramowania COTS oraz składników non software, w którym poszczególne istniej ce repozytoria COTS mog zosta zintegrowane wykorzystuj c rodzajow ontologi. Podej cie to opiera si na badaniu prototypu rozbudowywanego przez SEI, który próbuje stworzy opart na współczynnikach baz danych zawieraj c składniki oprogramowania u ywaj ce agentów JavaBeans oraz CORBA w poł czeniu z Webowymi technologiami wyszukiwania. Agora składa si z dwóch podstawowych procesów: 1. ustalenia poło enia oraz oznaczenia składników, 2. wyszukiwania oraz odzyskiwania składników. SCB dostarcza mechanizmów, na podstawie których klienci mog odtworzy składniki poprzez sie Web niezale nie od ich lokalizacji. Narz dzie to opiera si na badaniu prototypu i umo liwia zbieranie informacji odno nie ogólno wiatowych składników oprogramowania poprzez Internet oraz dostarczenie zestawu elektronicznych katalogów zawieraj cych składniki oprogramowania w cz ciowo uformowanych wymaganiach j zyka SCL (Software Specification and Commerce Language). ONTOMANAGER ontologie OntoManager składa si z trzech komponentów (składników): Modułu Integracji Danych, Modułu Wizualizacji oraz Modułu Analizuj cego. Moduł Integracji Danych gromadzi dane z ró nych serwerów (w przypadku systemów rozproszonych) oraz tworzy centralny dziennik ontologii. Moduł wizualizacji ł czy zintegrowan ontologi u ywanych danych z ontologi sam w sobie. Umo liwia przedstawienie tych samych informacji w ró ny sposób. Moduł Analizuj cy dostarcza wskazówek do menad era ontologii w jaki sposób ulepszy dan ontologi. Ulepszenie to powinno by prowadzone zgodnie z potrzebami u ytkownika. SymOntoX(Symbolic Ontology XML-based management system) ontologie SymOntoX ma na celu identyfikacj i kategoryzacj mo liwych przypadków biznesowych. Technika ta oferuje wiele opcji modelowania okre lanych mianem meta-

8 220 Jarosław W tróbski, Agnieszka Konys, Waldemar Wolski Narz dzia informatyczne wspieraj ce dobór skalowalnych składników oprogramowania (COTS) Nazwa Narz dzia Hierarchical Agglomerative Clustering (HAC) Kryteria klasyfikuj ce techniki semantyczne Cechy charakterystyczne (opis narz dzia) przypadków (np. Business Process, Business Object i Business Actor) Model ontologii w SymOntoX jest przedstawiany jako OPAL (Object, Process and Actor Modelling Language). Stosowanie algorytmu HAC opiera si na grupowaniu hierarchicznych wileoatrybutowych danych. Algorytm metody zakłada ł czenie w procesie iteracji najbardziej podobnych do siebie grup składników. PLIB ontologie Rezultatem tego projektu jest budowa menad era ontologii, który dostarczałby u ytkownikowi rodków do zdefiniowania i rozwijania ontologii. Opiera si on na zało eniach: W ka dej z dziedzin jest szczegółowy słownik który nale y do danej dziedziny. Ludzie ci gle rozwijaj poj cia i je praktykuj, wi c koniecznym staje si fakt posiadania takiego narz dzia, które pozwalałoby u ytkownikowi budowanie jego własnej ontologii.. INSEAS (Intelligent Search Agent System) ADIPS Framework - Faceted - Browsing RASCAL - Users Web Mining Model Driven Architecture - MDA zastosowanie agentów zastosowanie agentów zastosowanie agentów klasyczne narz dzia wspomagane technologi Webow System opiera si na technologii XML oraz Technologiach agentowych (Component Agent i User Agent). Przekształcaj one dane wej ciowe w dokumenty XML, które s gromadzone w repozytoriach w celu pó niejszego wyszukiwania informacji. User Interface Agent odpowiada za dostarczenie dogodnego i skutecznego rodowiska poszukiwa. Dostawcy składników wykorzystuj Component Agent w celu gromadzenia składników w repozytorium INSEAS. Technologicznie repozytorium wspiera składniki: CORBA, JavaBeans oraz COM/ActiveX. Posiada trzy główne składniki: Agent Virtual Machine, Repozytorium ADIPS i Design Support Environment. Składniki oprogramowania s gromadzone w repozytorium jako składniki agentowe okre lane mianem agenty repozytorium. Agent repozytorium działa w Agent Virtual Machine. Jest to rekomenduj cy system agentowy (Recommender Agent System). Jego celem jest wskazanie rekomendowanych składników oprogramowania, których poszukuje u ytkownik. System przyjmuje zało enie, e u ytkownik posiada okre lone wymagania, ale jest nie wiadomy o istnieniu składników oprogramowania. Architektura systemu składa si z trzech, głównych elementów: repozytorium kodu, historii u ycia oraz agenta rekomenduj cego. MDA stanowi nowa technik rozwoju aplikacji oraz tworzenia specyfikacji. Oparta jest na niezale nej platformie (Platform Independent Model PIM) - aplikacji i specyfikacji post powania oraz biznesowej funkcjonalno ci. Kompletna specyfikacja MDA składa si z okre lonego, opartego na niezale nej platformie modelu i dodatkowo z jednego lub wi cej modeli szczegółowych platformy (Platform-Specific Models - PSM) oraz kompletów definicji

9 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 22, Nazwa Narz dzia MoReCOTS Sema-SC (Semantic Component Selection) Semantic-Based Technique CompoNex Browsing GBTCM (Goal-Based Taxonomy Construction Method) GBRAM (Goal-Based Requirements Analysis Kryteria klasyfikuj ce klasyczne narz dzia wspomagane technologi Webow techniki semantyczne techniki semantyczne Cechy charakterystyczne (opis narz dzia) interfejsów. Stanowi prototyp wyspecjalizowanego aparatu wyszukiwania dla COTS sprzedawanych w sieci. Opiera si na meta - wyszukiwaniu online wyspecjalizowanych baz danych utrzymywanych przez pi ciu wydawców skatalogowanych COTS. MoReCOTS jest oparty na taksonomii składników dost pnych w skatalogowanych produktach COTS. Dostarcza on uszczegółowienia obejmuj cego list kategorii COTS i wyspecjalizowany interfejs wyszukiwania wraz z okre lonymi zakresami wyszukiwania powi zanymi z charakterystykami COTS. Jest zautomatyzowan metod dla potrzeb identyfikacji składników oraz ich klasyfikacji w oparciu o rodzajow dziedzin taksonomii i wygenerowane semantyczne dane wej ciowe u ytkownika. Ka de zapytanie jest semantycznie dopasowywane do tego co ma by wyszukane, a osi gni cie lepszych wyników jest mo liwe wykorzystuj c dost pny zautomatyzowany system kategoryzacji. Uwzgl dnia on tak e informacje zawarte w dost pnych powi zanych portalach COTS. Aplikacja ta rozwijana jest w celu ulepszenia wyszukiwania oraz przechowywania w du ych repozytoriach i WWW składników oprogramowania. Działanie systemu opiera si na zasadzie zadawania pyta przez u ytkownika w j zyku naturalnym. Technologia przetwarzania j zyka naturalnego analizuje które z pyta zadawanych przez u ytkownika oparte s na powi zaniach semantycznych. Zapytanie kolejno przekształcane jest na grafy poj ciowe. Podej cie to powstało w wyniku analizy dojrzało ci rynku powielarnych składników oprogramowania. Wynik tych bada odzwierciedlał znaczenie uproszczenia wymiany składników pomi dzy sprzedaj cymi a kupuj cymi. Istot stanowi paradygmat, e zamiast okre lania cech i wymaga oraz wyboru składników powielarnych stosuje si proces ich wcze niejszego testowania. GBTCM wspiera analiz wymaga oraz gromadzenie wiedzy na temat ponownego zastosowania w ró nych procesach wyboru i integracji poszczególnych składników. Główne poziomy stanowi : Goal Analysis dotycz ca wyszukiwania dost pnych ródeł informacji, po niej nast puje rozmieszczenie i klasyfikacja celów, Goal Refinement (udoskonalanie celów) dotycz ca rozwoju celów od momentu pierwszej ich identyfikacji a do momentu, w którym s one przekładane na wymagania. Wynikiem zastosowania GBTCM jest nie tylko systematyka COTS ale tak e zestaw informacji i wiedzy (repozytorium). GBTCM prowadzi do gromadzenia, zarz dzania i uogólniania informacji powi zanych z dziedzin (np. istniej ce systematyki, dost pne standardy na rynku, i sprzedawcy). GBRAM ma za zadanie ułatwienie procesu budowania systematyki składników COTS. Metoda ta dostarcza framework do analizowania ródeł informacji i modelowa-

10 222 Jarosław W tróbski, Agnieszka Konys, Waldemar Wolski Narz dzia informatyczne wspieraj ce dobór skalowalnych składników oprogramowania (COTS) Nazwa Narz dzia Kryteria klasyfikuj ce Cechy charakterystyczne (opis narz dzia) Method) nia wymaga, analizuje rozmieszczenie wiedzy w ka dym z segmentów rynku COTS. GOThIC (Goal-Oriented GOThIC stanowi samodzieln systematyk umo liwiaj c Taxonomy and reuse współdziałanie z oprogramowaniem COTS. Podej cie to Infrastructure Construction) umo liwia tak e reusing infrastruktury dla poszukiwania i EKD SIBYL Cognitive Tasks Analysis Strategic Dependency Model (SDM) wyboru składników oprogramowania. Zadaniem EKD jest dostarczenie mo liwo ci zarz dzania zmianami w organizacji. EKD mo e by zastosowane w wielu przypadkach. Metoda ta jest zbudowana na bazie grafów oznaczonych (zamiarów i strategii - okre lanych jako mapa drogi). SIBYL stanowi system oparty na wiedzy i składa si z trzech elementów: j zyka DRL, zestawu usług dostarczaj cych jako ciowe wspomaganie decyzji oraz interfejsu u ytkownika ułatwiaj cego korzystanie z DRL. System ten wspomaga grupowe podejmowanie decyzji przez przedstawienie i zarz dzanie jako ciowymi aspektami procesu podejmowania decyzji (np. wybór mo liwo ci, zadowalaj ce cele, argumenty oceniaj ce wybór mo liwo ci z uwzgl dnieniem tych celów). J zyk DRL (Decision Representation Language) wykorzystywany przez SIBYL słu y do reprezentowania wskazanych jako ciowych aspektów procesu. CTA jest rozszerzeniem tradycyjnych technik analizy zada. Jego zadaniem jest dostarczanie informacji dotycz cych wiedzy, procesów i celu. CTA u ywa wywiadów i strategii obserwacji, aby uchwyci opis wiedzy, któr u ywaj eksperci do przekształcenia zło onych zada. Zadaniem modelu SDM jest wydobycie struktury procesu. W szczególno ci w SDM dostarczany jest opis procesu pod wzgl dem sieci zale nych powi za wyst puj cych pomi dzy aktorami. Model taki mo e pomóc w identyfikacji współudziałowców, analizie mo liwo ci oraz wra liwo ci oraz tak e rozpozna wzorce powi za. W modelu SDM zale ne wewn trzne cele oraz oczekiwania nie s bezpo rednio modelowane. ródło: opracowanie własne na podstawie [1,3,4,10,11,13,19,22,24,26,27,29, 31,32,36,40,41,43, 44,45,47,50,51, 52,53,55,57,58,60,61,62]. 5. Uwagi ko cowe Proces tworzenia systemów oprogramowania poprzez gromadzenie, grupowanie i integracj rozwi za w formie składników oprogramowania COTS, staje si drog okre lania obszarów funkcjonalnych aplikacji u ytkowych. W artykule zaprezentowane zostały rozwa ania teoretyczne dotycz ce analizy dost pnych narz dzi informatycznych wspomagaj cych dobór skalowalnych składników oprogramowania (COTS). Przeprowadzone studia literaturowe potwierdzaj wa no problematyki doboru powielarnych składników oprogramowania. Dokonana identyfikacja i analiza dost pnych narz dzi jak równie ich klasyfikacja pozwoliła wskaza podstawy metodyczne i

11 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 22, podło e technologiczne poszczególnych rozwi za, czym jednocze nie zdeterminowano obszary ich praktycznego wykorzystania. Niniejsza analiza wskazuje potrzeb rozwoju tego kierunku prac badawczych, ale jednocze- nie u wiadamia o du ej zło ono ci tej problematyki. Bibliografia 1. Aguirre J.; IPSComp: Intelligent Portal for Searching Components ; Vrije Universiteit Brussel Belgium Faculty of Sciences In Collaboration with Ecole des Mines de Nantes France Ayala, C., Franch, X.: Assessing What Information Quality Means in OTS Selection References 186 Processes. International Conference on Composite-Based Software Systems (ICCBSS 2008). To appear. IEEE Society Press, Ayala, C., Franch, X.: A Goal-Oriented Strategy for Supporting Commercial Off-The- Shelf Components Selection In Proceedings of the 9th International Conference on Software Reuse (ICSR). Torino, Italy. Lecture Notes in Computer Science. Volumen: pp June Ayala, C.: "Systematic Construction of Goal-Oriented COTS Taxonomies" In Proceedings of the 3rd Doctoral Consortium at the 18th Conference on Advanced Information Systems Engineering (CAISE 2006).5-9 June 2006, Luxembourg. 5. Barnes B., Durek T., Gaffney J., Pyster A., A Framework and Economic Foundation for Software Reuse. In: Tutorial: Software Reuse: Emerging Technology, ed. W. Tracz. Washington, Bhuta, J., Boehm, B.: Attribute-Based COTS Product Interoperability Assessment International Conference on COTS-Based Software Systems (ICCBSS) 2007, Alberta, Canada, February/March Boehm, B.: Attribute-Based COTS Product Interoperability Assessment International Conference on COTS-Based Software Systems (ICCBSS) 2007, Alberta, Canada, February/March Chung, L., Cooper, K.: Defining Goals in a COTS-Aware Requirements Engineering Approach. System Engineering, Vol. 7, No.1, Cyra Ł., Górski J., Extending GQM by Argument Structures, Lecture Notes in Computer Science, Volume 5082, Berlin/Heidelberg, Donzelli, P., Zelkowitz, M., Basili, V., Allar, D., Meyer, K.N.: Evaluating COTS Components Dependability in Context. IEEE Software, Falkiewicz W., Systemy informacyjne w zarz dzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje, Wyd. C. H. Beck, Warszawa Kotonya, G., Hutchinson, J.: A Service-Oriented Approach for Specifying Component - Based Systems In Proceedings of the 6th International Conference Software Systems (ICCBSS) pp , Lausen, S., Vium, J.P.: Communication Gaps in a Tender Process. Requirements Engineering Journal. September, pp Mansoor, A., Seema, A., Al-Zobaidie: A Study of the Contracting and Procurement Process for Cots Software Projects. Journal of Computer Science 3(3), pp ; 2007.

12 224 Jarosław W tróbski, Agnieszka Konys, Waldemar Wolski Narz dzia informatyczne wspieraj ce dobór skalowalnych składników oprogramowania (COTS) 15. Mohamed, A., Ruhe, G., Eberlein, A.: COTS Selection: Past, Present and Future Proceedings of the 14th Annual IEEE International Conference and Workshops on the Engineering of Computer-Based Systems (ECBS 07), Mohamed, A., Ruhe, G., Eberlein, A.: Decision Support for Handling Mistmatches between COTS Products and System Requirements. In Proceedings of the International Conference on COTS-Based Software Systems (ICCBSS 2007), Banff, Canada, Sjachyn, M., Beus-Dukic, L.: Semantic Component Selection SemaCS. International Conference on COTS-Based Software Systems, IEEE Society Subrina Anjum Tonu, Ladan TahvildariSubrina Tahvildari, A Framework to Incorporate Non Functional Requirements into UML Models, TahvildariSoftware Technologies Applied Research LabSoftware LabDept. of Electrical & Computer Engineering, November Taulavuori, A., Niemela, E., Kallio, P.: Component Documentation- A Key Issue in Software Product Lines. Journal on Information and Software Technology. Elsevier, 46, Wanayama T., Far. B., An empirical study to compare three methods for selecting COTS software components, Conference on Electrical and Computer Engineering (CCECE '06), Wanyama, T., Far, B.H.: Repositories fort COTS Selection In Proceedings of the Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering (CCECE '06), pp , Wei, C., Wang, M., A comprehensive framework for selecting an ERP system. International Journal of Project Management 22, 2004.

13 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 22, THE UTILITY ANALYSIS OF CBSD INFORMATION SYSTEMS Summary The article presents the problem of analysis the current state of researches in scalable software components evaluation (COTS). The term of scalable software components was presented. It has been identified the main components for selected methods and techniques of COTS software evaluation. Further, it was introduced the idea of reusing and COTS Based System Development (CBSD). Thereafter, the available information tools supporting COTS was identified and analyzed. Additionally, it was presented the proposition of classification available information tools.. Keywords: COTS, enterprise software components, software evaluation, decision making methods, software selection methodologies, information tools supporting COTS, COTS Based System Development (CBSD) Jarosław W tróbski Agnieszka Konys Wydział Informatyki Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Waldemar Wolski Uniwersytet Szczeci ski

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi

Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi Marek Soko owski Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi Oracle Polska Podej cie procesowe w administracji publicznej Micha Boni, minister administracji i cyfryzacji, zaprezentowa raport

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG Realokacja rodków w ramach 4. osi priorytetowej PO IG dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Gospodarki Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE

IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE KAZIMIERZ PERECHUDA Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu ZBIGNIEW TELEC Zakład Organizacji i Zarz dzania Akademia Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu Biuro JASPERS w Warszawie

drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu Biuro JASPERS w Warszawie Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Robert Kietli ski Specjalista ds. Transportu Biuro JASPERS w Warszawie Realizacja projektów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZ DU MIASTA SZCZECIN

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZ DU MIASTA SZCZECIN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 314/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 lipca 2013 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZ DU MIASTA SZCZECIN Id: EF19B3A0-4229-4B91-8B25-9DADC02E93A0. Podpisany

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji Regulamin rekrutacji szkole realizowanych w ramach projektu pn. Specjalistyczne i mened erskie szkolenia IT dla firm Stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie i kooperuj cych 1 Podmiot odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r.

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r. KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarz dczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego dr Artur J. Ko uch Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego UR w Krakowie Ka de zorganizowane dzia

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNO INWESTOWANIA W METODY ZARZ DZANIA WIEDZ W AGROBIZNESIE

ATRAKCYJNO INWESTOWANIA W METODY ZARZ DZANIA WIEDZ W AGROBIZNESIE ATRAKCYJNO INWESTOWANIA W METODY ZARZ DZANIA WIEDZ W AGROBIZNESIE ROBERT RUSIELIK Katedra Zarz dzania Przedsi biorstwami Akademia Rolnicza w Szczecinie Streszczenie W artykule została poruszona problematyka

Bardziej szczegółowo

Polityka dot. konfliktu interesów (Conflicts of Interest Policy)

Polityka dot. konfliktu interesów (Conflicts of Interest Policy) Polityka dot. konfliktu interesów (Conflicts of Interest Policy) Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszego t umaczenia w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Organizacja i prowadzenie szkolenia Animator sportu i rekreacji

Organizacja i prowadzenie szkolenia Animator sportu i rekreacji Nr sprawy: DRP/5/WSE/2015 Tłuszcz, dnia 03.03.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁO ENIA PROPOZYCJI CENOWEJ Na podstawie art. 4 pkt. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówie Publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. ratyfikacji Umowy mi dzy Rzecz pospolit Polsk a Baliwatem Guernsey w sprawie

U S T AWA. z dnia. ratyfikacji Umowy mi dzy Rzecz pospolit Polsk a Baliwatem Guernsey w sprawie U S T AWA Projekt z dnia o ratyfikacji Umowy mi dzy Rzecz pospolit Polsk a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisanej w Londynie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO STANDARDU MINIMUM REALIZACJI ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘśCZYZN W PO KL

INSTRUKCJA DO STANDARDU MINIMUM REALIZACJI ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘśCZYZN W PO KL INSTRUKCJA DO STANDARDU MINIMUM REALIZACJI ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘśCZYZN W PO KL Zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kaŝdy wniosek o dofinansowanie projektu powinien zawierać

Bardziej szczegółowo

Modele referencyjne. transparentno administracji publicznej. Dr Tomasz Burczy ski

Modele referencyjne. transparentno administracji publicznej. Dr Tomasz Burczy ski Modele referencyjne a transparentno administracji publicznej Dr Tomasz Burczy ski Administracja Transparentno - Business Doing business in a more transparent world Raport Doing Business 2012 (Bank wiatowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ FIRMA OPONIARSKA D BICA S.A. w D bicy INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZ OGÓLNA Tekst obowi zuje od dnia: data:15.02.2012 wersja:1 Strona 1 z 7 SPIS TRE CI I.A. Postanowienia Ogólne...

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH AGNIESZKA DURAJ HANNA NIED WIEDZI SKA Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej Streszczenie Postrzeganie działalno ci organizacji pod k tem odbywaj cych si

Bardziej szczegółowo

1. Wywo anie okna logowania skrótem klawiszowym

1. Wywo anie okna logowania skrótem klawiszowym Istotn cz ci systemu wizualizacyjnego jest system zarz dzania u ytkownikami oraz ich uprawnieniami. Wa ne jest by odpowiedni u ytkownicy posiadali dost p tylko do tych danych czy funkcji systemu, do których

Bardziej szczegółowo

Znaczenie projektów w kluczowych

Znaczenie projektów w kluczowych Znaczenie projektów w kluczowych 7 op PO Innowacyjna Gospodarka Budowa i rozwój j spo ecze ecze stwa informacyjnego dla ma ej i redniej przedsi biorczo biorczo cici Agnieszka Suska-Bu awa Departament Informatyzacji

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakup zestawów solarnych.

Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakup zestawów solarnych. Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakup zestawów solarnych. Strona 1 z 5 1 ZAŁO ENIA PROGRAMOWE 1. Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakupu zestawów solarnych, zwany dalej Programem realizowany

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Dziennik Ustaw Nr 238 16199 Poz. 1581 1581 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Na podstawie art. 70 ust. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020)

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) Wersja I 26 lipca 2013 r. 1 z 220 VII.13 Dzia anie Tworzenie grup producentów Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

BUSINESS INTELLIGENCE W ORGANIZACJACH SEKTORA MSP PROPOZYCJA METODYKI TWORZENIA

BUSINESS INTELLIGENCE W ORGANIZACJACH SEKTORA MSP PROPOZYCJA METODYKI TWORZENIA BUSINESS INTELLIGENCE W ORGANIZACJACH SEKTORA MSP PROPOZYCJA METODYKI TWORZENIA PRZEMYSŁAW LECH Uniwersytet Gda ski Streszczenie Systemy Business Intelligence (BI) w du ej mierze adresowane s do przedsi

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MODELOWANIA I WNIOSKOWANIA ROZMYTEGO DO OCENY EFEKTYWNO CI WDRO ENIA SYSTEMU ERP APS W REDNIM PRZEDSI BIORSTWIE PRODUKCYJNYM

ZASTOSOWANIE MODELOWANIA I WNIOSKOWANIA ROZMYTEGO DO OCENY EFEKTYWNO CI WDRO ENIA SYSTEMU ERP APS W REDNIM PRZEDSI BIORSTWIE PRODUKCYJNYM Lilianna WA NA Pawe KU DOWICZ Uniwersytet Zielonogórski ZASTOSOWANIE MODELOWANIA I WNIOSKOWANIA ROZMYTEGO DO OCENY EFEKTYWNO CI WDRO ENIA SYSTEMU ERP APS W REDNIM PRZEDSI BIORSTWIE PRODUKCYJNYM 1. Wst

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE OBCI E UKŁADÓW KORBOWYCH W RÓ NYCH TYPACH SILNIKÓW TŁOKOWYCH

PORÓWNANIE OBCI E UKŁADÓW KORBOWYCH W RÓ NYCH TYPACH SILNIKÓW TŁOKOWYCH W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E N U M E R 2 I N S T Y T U T A U T O M A T Y Z A C J I P R O C E S Ó W T E C H N O L O G I C Z N Y C H I Z I N T E G R O W A N Y C H S Y S T E M Ó W W

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH

ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH Aktywno ci Przeci tni mened erowie Mened erowie odnosz cy sukcesy Mened erowie efektywni Tradycyjne zarz dzanie 32% 13% 19% Komunikowanie si 29% 28% 44% Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotycz ce:

Zapytanie ofertowe dotycz ce: Zapytanie ofertowe dotycz ce: wiadczenia us ugi dostawy symetrycznego cza internetowego w technologii wiat owodowej o przepustowo ci min. 100Mbps/100Mbps do siedziby Instytutu Wzornictwa Przemys owego

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM. Leczenie szpitalne. wiadczenia opieki zdrowotnej nansowane ze rodków publicznych

VADEMECUM. Leczenie szpitalne. wiadczenia opieki zdrowotnej nansowane ze rodków publicznych Leczenie szpitalne Je eli cel leczenia nie mo e by osi gni ty w trybie ambulatoryjnym, pacjent mo e zosta skierowany na dalsze leczenie w szpitalu. Pacjent ma prawo wyboru szpitala, który ma podpisan umow

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZ DZANIA ŁA CUCHAMI DOSTAW

SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZ DZANIA ŁA CUCHAMI DOSTAW SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZ DZANIA ŁA CUCHAMI DOSTAW ANNA WALLIS BEATA ZALESKA Politechnika Koszali ska Streszczenie Obecnie w dobie powszechnej informatyzacji wszystkie dziedziny działalno ci przedsi biorstwa

Bardziej szczegółowo

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 Rozdzia 1. Wprowadzenie 19 Dla kogo przeznaczona jest ta ksi ka? 20 Plan tworzenia witryny nauczania 20 Krok po kroku korzystanie z ka dego z rozdzia ów 21 Krok

Bardziej szczegółowo

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1)

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) Plik pobrany przez: andrzejpokrywka Data pobrania: 17:55:46 22-01-2011 TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) 1. Tytu pracy egzaminacyjnej: Projekt realizacji prac prowadz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl Page 1 of 5 http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=187619&rok=20... Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

8. Przykłady wyników modelowania własno ci badanych stopów Mg-Al-Zn z wykorzystaniem narz dzi sztucznej inteligencji

8. Przykłady wyników modelowania własno ci badanych stopów Mg-Al-Zn z wykorzystaniem narz dzi sztucznej inteligencji 8. Przykłady wyników modelowania własno ci badanych stopów Mg-Al-Zn z wykorzystaniem narz dzi sztucznej inteligencji W przypadku numerycznego modelowania optymalnych warunków obróbki cieplnej badanych

Bardziej szczegółowo

4. Wykaz stosowanych programów ksi gowych znajduje si w poni szej tabeli

4. Wykaz stosowanych programów ksi gowych znajduje si w poni szej tabeli Opis systemu informatycznego, zawieraj cy wykaz programów wraz z opisem systemu s cego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów ksi gowych, ksi g rachunkowych i innych dokumentów stanowi cych podstaw

Bardziej szczegółowo

Procedura dot. ustalenia wska nika rezultatu

Procedura dot. ustalenia wska nika rezultatu O Priorytetowa I Natura i kultura Cel szczegółowy 1 Wyja nienia szczegółowego celu 1 Wzrost atrakcyjno ci wspólnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego (OP I, PI 6.c) ) Programu Współpracy ustalono nast

Bardziej szczegółowo

UCHWA A intencyjna nr.../2014

UCHWA A intencyjna nr.../2014 UCHWA A intencyjna nr.../2014 podj ta w dniu... na zebraniu w cicieli lokali tworz cych Wspólnot Mieszkaniow nr..., której nieruchomo po ona jest w Tychach przy ul.... w sprawie: wyra enia woli przyst

Bardziej szczegółowo

Poprawa jako ci us ug oraz polityk zwi zanych z rejestracj dzia alno ci gospodarczej i funkcjonowaniem przedsi biorstw;

Poprawa jako ci us ug oraz polityk zwi zanych z rejestracj dzia alno ci gospodarczej i funkcjonowaniem przedsi biorstw; MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Departament Wspó pracy z Jednostkami Samorz du Terytorialnego Instytucja Po rednicz ca II stopnia dla Dzia ania 5.2 Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

SYSTEM E-KTH DO ZARZ DZANIA KONTRAHENTAMI FIRMY PROGRAMISTYCZNEJ

SYSTEM E-KTH DO ZARZ DZANIA KONTRAHENTAMI FIRMY PROGRAMISTYCZNEJ Wojciech BORATY SKI Politechnika wi tokrzyska w Kielcach SYSTEM E-KTH DO ZARZ DZANIA KONTRAHENTAMI FIRMY PROGRAMISTYCZNEJ 1. Wst p Obecnie w Polsce istnieje du a liczba firm zajmuj cych si produkcj i wdra

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r. Zał czniki do rozporz dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2010 r. (poz...) Zał cznik nr 1 1. 1. Statut publicznego przedszkola,

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie funduszy por czeniowych na poziomie krajowym i poziomie regionalnym. Ocena wsparcia funduszy por czeniowych ze rodków UE.

Funkcjonowanie funduszy por czeniowych na poziomie krajowym i poziomie regionalnym. Ocena wsparcia funduszy por czeniowych ze rodków UE. unkcjonowanie funduszy por czeniowych na poziomie krajowym i poziomie regionalnym. Ocena wsparcia funduszy por czeniowych ze rodków UE. Jan zczucki, Krajowe towarzyszenie unduszy or czeniowych Aktualna

Bardziej szczegółowo

Baza danych. Baza danych jest to zbiór danych powi zanych mi dzy sob pewnymi zale no ciami.

Baza danych. Baza danych jest to zbiór danych powi zanych mi dzy sob pewnymi zale no ciami. Access Baza danych Baza danych jest to zbiór danych powi zanych mi dzy sob pewnymi zale no ciami. Baza danych sk ada si z danych oraz programu komputerowego wyspecjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Wst p do obs ugi bazy danych Reaxys

Wst p do obs ugi bazy danych Reaxys Wst p do obs ugi bazy danych Reaxys Baza danych Reaxys pozwala na przeszukiwanie literatury z zakresu chemii, biologii i nauk pokrewnych. Przeszukiwanie literatury odbywa si mo e na ró nych drogach: -

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 18 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 18 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 50 3195 Poz. 256 256 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie wzorów dokumentów oceny wskazującej czas powstania zabytku, wyceny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa o systemie o wiaty z dnia 7 wrze nia 1991r. 2. Rozporz dzenie Rady Ministrów dnia 14

Bardziej szczegółowo

27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE

27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE 27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w ramach projektu wiadomy podatnik realizowanego przez PKPP Lewiatan na mocy umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.02.01.02-00-002/10

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU PRZEDSI BIORSTW SEKTORA ROLNO-PRODUKCYJNEGO W ZAKRESIE WYKORZYSTYWANIA INTERNETU

DIAGNOZA STANU PRZEDSI BIORSTW SEKTORA ROLNO-PRODUKCYJNEGO W ZAKRESIE WYKORZYSTYWANIA INTERNETU DIAGNOZA STANU PRZEDSI BIORSTW SEKTORA ROLNO-PRODUKCYJNEGO W ZAKRESIE WYKORZYSTYWANIA INTERNETU MAŁGORZATA ZAJDEL, MAŁGORZATA MICHALCEWICZ, CEZARY GRAUL Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2011-02-23

Page 1 of 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2011-02-23 Page 1 of 5 Zielona Góra: Przetarg nieograniczony na organizacj szkole w ramach projektu Lubuski Przedsi biorca, realizowanego w ramach Dzia ania 6.2 Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Numer og oszenia:

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

ZAPOTRZEBOWANIE NA INFORMATYK W POLSKICH PRZEDSI BIORSTWACH

ZAPOTRZEBOWANIE NA INFORMATYK W POLSKICH PRZEDSI BIORSTWACH ZAPOTRZEBOWANIE NA INFORMATYK W POLSKICH PRZEDSI BIORSTWACH MACIEJ MACIEJEC HLM spółka z o.o. Warszawa Streszczenie W pracy omówiono najnowsze tendencje w rozwoju zastosowa technik informacyjnych w zarz

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Plan zebrania w dniu 28.03.2012

Plan zebrania w dniu 28.03.2012 Plan zebrania w dniu 28.03.2012 1 ) rozpocz cie zebrania 2) informacja na temat ukonstytuowania si nowych w adz stowarzyszenia po wyborach z dnia 4 stycznia 2012 3) przedstawienie informacji zarz du na

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY Członkowie zespołów powypadkowych wypadki przy pracy Materiał pomocniczy do szkolenia społecznych inspektorów pracy WERSJA DEMONSTRACYJNA SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY Członkowie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA DOBORU METODYK PROJEKTOWANIA I NARZ DZI KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA (CASE) DO MODELOWANIA DYNAMIKI SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH.

KONCEPCJA DOBORU METODYK PROJEKTOWANIA I NARZ DZI KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA (CASE) DO MODELOWANIA DYNAMIKI SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH. KONCEPCJA DOBORU METODYK PROJEKTOWANIA I NARZ DZI KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA (CASE) DO MODELOWANIA DYNAMIKI SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH. ADRIAN WOLNY Zakład Systemów Informatycznych Zarz dzania Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania Zespó Instrumentów Inwestycyjnych Zespó Instrumentów Doradczych Dzia ania 2.3 i 2.1 Warszawa, dnia 7 wrze nia 2005r. Statystyka na dzie 31.08.2005r. Ilo onych

Bardziej szczegółowo

Opis programu EKSoft Rezerwacje

Opis programu EKSoft Rezerwacje Opis programu EKSoft Rezerwacje Spis tre ci PIERWSZE URUCHOMIENIE... 2 LOGOWANIE DO PROGRAMU... 2 OKNO ROBOCZE PROGRAMU... 3 KARTOTEKA KLIENTÓW... 4 LISTA OBIEKTÓW... 5 OKNO EDYCJI/DODAWANIA NOWEGO OBIEKTU...

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA PRACOWNICZE JAKO ALTERNATYWA DLA WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA ELEMENTEM SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH 16/01/2013 Krzysztof Nowak Warszawa Agenda Wst p Struktura wynagrodze Czy pracownicy s / mog

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA W PROCESACH DECYZYJNYCH NA PRZYK ADZIE HURTOWNI DANYCH

INFORMATYKA W PROCESACH DECYZYJNYCH NA PRZYK ADZIE HURTOWNI DANYCH Karol SCHMIDT Marian KOPCZEWSKI Politechnika Koszali ska INFORMATYKA W PROCESACH DECYZYJNYCH NA PRZYK ADZIE HURTOWNI DANYCH 1. Wst p Rozwój technologii informatycznych coraz bardziej pomaga przedsi biorstwom

Bardziej szczegółowo

E-LEARNING. 1. Wst p. 2. Internetowy system dost pu do materia ów edukacyjnych. Agnieszka PIOTROWSKA Marian KOPCZEWSKI Politechnika Koszali ska

E-LEARNING. 1. Wst p. 2. Internetowy system dost pu do materia ów edukacyjnych. Agnieszka PIOTROWSKA Marian KOPCZEWSKI Politechnika Koszali ska Agnieszka PIOTROWSKA Marian KOPCZEWSKI Politechnika Koszali ska E-LEARNING 1. Wst p Upowszechnienie dost pu do Internetu sprzyja wprowadzaniu nowych metod nauczania do istniej cego modelu edukacji powszechnej

Bardziej szczegółowo

Program E-deklaracje.

Program E-deklaracje. Program E-deklaracje. Instalacja i uruchomienie Instalator kopiuje, do wybranego foldera, zarówno sam program (edeklaracje.exe), jak i pust baz danych (edeklaracje.mdb). Ustala te domy lne hasło administratora

Bardziej szczegółowo

Problemy optymalizacyjne - zastosowania

Problemy optymalizacyjne - zastosowania Problemy optymalizacyjne - zastosowania www.qed.pl/ai/nai2003 PLAN WYKŁADU Zło ono obliczeniowa - przypomnienie Problemy NP-zupełne klika jest NP-trudna inne problemy NP-trudne Inne zadania optymalizacyjne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/76/11 Rady Miasta Gda ska z dnia 17 lutego 2011 roku. uchwala si, co nast puje:

Uchwała Nr VII/76/11 Rady Miasta Gda ska z dnia 17 lutego 2011 roku. uchwala si, co nast puje: Uchwała Nr VII/76/11 Rady Miasta Gda ska z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie powołania miejskiej instytucji kultury pod nazw Gda sk 2016 oraz nadania statutu stanowi cego zał cznik do niniejszej Uchwały

Bardziej szczegółowo

7. Symulacje komputerowe z wykorzystaniem opracowanych modeli

7. Symulacje komputerowe z wykorzystaniem opracowanych modeli Opracowane w ramach wykonanych bada modele sieci neuronowych pozwalaj na przeprowadzanie symulacji komputerowych, w tym dotycz cych m.in.: zmian twardo ci stali szybkotn cych w zale no ci od zmieniaj cej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INFORMATYZACJI UCZELNI WY SZEJ PODSTAW SKUTECZNEGO WDRO ENIA SYSTEMU E-LEARNINGU 1. MARCIN W. MASTALERZ Uniwersytet Szczeci ski

STRATEGIA INFORMATYZACJI UCZELNI WY SZEJ PODSTAW SKUTECZNEGO WDRO ENIA SYSTEMU E-LEARNINGU 1. MARCIN W. MASTALERZ Uniwersytet Szczeci ski STRATEGIA INFORMATYZACJI UCZELNI WY SZEJ PODSTAW SKUTECZNEGO WDRO ENIA SYSTEMU E-LEARNINGU 1 MARCIN W. MASTALERZ Uniwersytet Szczeci ski Streszczenie Powodzenie przedsi wzi informatycznych w znacznym stopniu

Bardziej szczegółowo

Wst p. Podstawa prawna: MIEJSCE REALIZACJI: ADRESACI PROGRAMU: KOORDYNATOR PROGRAMU: PARTNERZY:

Wst p. Podstawa prawna: MIEJSCE REALIZACJI: ADRESACI PROGRAMU: KOORDYNATOR PROGRAMU: PARTNERZY: Wst p Powiat O wi cimski poprzez Program współpracy z organizacjami pozarz dowymi oraz innymi podmiotami prowadz cymi działalno po ytku publicznego, działa na rzecz jak najlepszego zaspokojenia zbiorowych

Bardziej szczegółowo

1C:Enterprise 8 nowoczesna platforma dla rozwi za biznesowych

1C:Enterprise 8 nowoczesna platforma dla rozwi za biznesowych 1C:Enterprise 8 nowoczesna platforma dla rozwi za biznesowych 2 Czym jest 1C:Enterprise 8 Nowoczesna platforma dla tworzenia rozwi za biznesowych Pe nowarto ciowe rodowisko deweloperskie Posiada w asny

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy budowania wyra e regularnych (Regex)

1. Podstawy budowania wyra e regularnych (Regex) Dla wi kszo ci prostych gramatyk mo na w atwy sposób napisa wyra enie regularne które b dzie s u y o do sprawdzania poprawno ci zda z t gramatyk. Celem niniejszego laboratorium b dzie zapoznanie si z wyra

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostarczenie us ugi polegaj cej na przeprowadzeniu kursu Kadry i p ace dla 3 uczestników projektu Z bezradno ci do aktywno ci

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostarczenie us ugi polegaj cej na przeprowadzeniu kursu Kadry i p ace dla 3 uczestników projektu Z bezradno ci do aktywno ci ZAPYTANIE OFERTOWE na dostarczenie us ugi polegaj cej na przeprowadzeniu kursu Kadry i p ace dla 3 uczestników projektu Z bezradno ci do aktywno ci Stosownie do art. 44 ust. 3, Ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Proces inwestycyjny w OZE w kontek cie wspó pracy z samorz dem. Warszawa, 2013

Proces inwestycyjny w OZE w kontek cie wspó pracy z samorz dem. Warszawa, 2013 Proces inwestycyjny w OZE w kontek cie wspó pracy z samorz dem i spo eczno ci lokaln Warszawa, 2013 Cele prezentacji Poszczególne fazy realizacji projektu inwestycyjnego, a procesy konsultacji Znaczenie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STRATEGII INSTALACJI KLIENCKICH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH ŁUKASZ ZAKONNIK

ANALIZA STRATEGII INSTALACJI KLIENCKICH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH ŁUKASZ ZAKONNIK ANALIZA STRATEGII INSTALACJI KLIENCKICH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH ŁUKASZ ZAKONNIK Streszczenie W prezentowanym artykule autor dokonuje próby przeprowadzenia analizy strategii masowych instalacji klienckich

Bardziej szczegółowo

SYSTEM JAKO CI A POTRZEBY INFORMACYJNE PRZEDSI BIORSTWA

SYSTEM JAKO CI A POTRZEBY INFORMACYJNE PRZEDSI BIORSTWA SYSTEM JAKO CI A POTRZEBY INFORMACYJNE PRZEDSI BIORSTWA JOANNA PAWŁOWSKA-TYSZKO, EWA KORELESKA Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Streszczenie Celem główny pracy jest ocena systemu jako

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM MAGDALENA KIERUZEL Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie Celem artykułu jest wskazanie metody warto ci nara onej

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO EKONOMICZNE I MATEMATYCZNE ASPEKTY KALKULOWANIA STOPY DYSKONTOWEJ

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO EKONOMICZNE I MATEMATYCZNE ASPEKTY KALKULOWANIA STOPY DYSKONTOWEJ ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 394 PRACE KATERY EKONOMETRII I STATYSTYKI NR 15 2004 SEBASTIAN KOKOT Uniwersytet Szczeci ski EKONOMICZNE I MATEMATYCZNE ASPEKTY KALKULOWANIA STOPY YSKONTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestycyjne przedsi biorstw w czasie spowolnienia gospodarczego

Strategie inwestycyjne przedsi biorstw w czasie spowolnienia gospodarczego Strategie inwestycyjne przedsi biorstw w czasie spowolnienia gospodarczego Prezentacja wyników bada PKPP Lewiatan maja 200 r. Metodologia badania Cel badania Weryfikacja realnego wp ywu os abienia gospodarczego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CEN EFS POKL

ZAPYTANIE O CEN EFS POKL Sosnowiec, 31.01.2012r. ZAPYTANIE O CEN EFS POKL nr 5/POKL/ZC/2012 P.U. HARISPAL Paulina Szilistowska w zwi zku z realizacj projektu Badania nieniszcz cesposób na innowacyjno ć współfinansowanego ze rodków

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY W MODELOWANIU PROCESÓW ORGANIZACJI

DOKUMENTY W MODELOWANIU PROCESÓW ORGANIZACJI DOKUMENTY W MODELOWANIU PROCESÓW ORGANIZACJI Adam Kołopie czyk Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 65-246 Zielona Góra, ul. Podgórna 50 e-mail: a.kolopienczyk@iie.uz.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkole dla pracowników PKPP Lewiatan.

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkole dla pracowników PKPP Lewiatan. 17.01.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w ramach projektu Wdro enie strategii rozwoju PKPP Lewiatan realizowanego przez PKPP Lewiatan na mocy umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta» od 2000 roku specjalizacja w zakresie systemów w kodów

Bardziej szczegółowo

podstawy przedsi biorczo ci realizowany w zasadniczej szkole

podstawy przedsi biorczo ci realizowany w zasadniczej szkole Scenariusz lekcji zawodowej podstawy przedsi biorczo ci realizowany w zasadniczej szkole Blok tematyczny: Rynek pracy. Temat jednostki metodycznej: Analiza rynku pracy. Czas realizacji: 2 godziny lekcyjne.

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZ DU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W S KOCINIE IM. WŁODZIMIERZA POTOCKIEGO

REGULAMIN SAMORZ DU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W S KOCINIE IM. WŁODZIMIERZA POTOCKIEGO REGULAMIN SAMORZ DU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W S KOCINIE IM. WŁODZIMIERZA POTOCKIEGO PODSTAWA PRAWNA 1. Uchwała o systemie o wiaty z dn. 7.09.1991 z pó niejszymi zmianami. 2. Statut Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Rozwi. zania Bezpiecze. stwa Sieci - ZyWALL

Rozwi. zania Bezpiecze. stwa Sieci - ZyWALL ń ę ć ń ę ę ć ę ę ę Rozwi zania Bezpiecze stwa Sieci - ZyWALL Urz dzenia ZyWALL firmy ZyXEL zapewniaj pełn ochron sieci dla u ytkowników domowych oraz małych i rednich firm jak równie pracowników mobilnych.

Bardziej szczegółowo

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. UWAGI ANALITYCZNE Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. spisano 76,4 tys. gospodarstw domowych z u ytkownikiem

Bardziej szczegółowo

MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA

MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA OLGA PILIPCZUK Politechnika Szczeci ska Streszczenie W pracy zaprezentowano model analitycznego systemu

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obs ugi Klienta (ibok) Miejskich Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu wi tokrzyskim

Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obs ugi Klienta (ibok) Miejskich Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu wi tokrzyskim Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obs ugi Klienta (ibok) Miejskich Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu wi tokrzyskim I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin okre la warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania dochodów / K- 012 /1 przychodów osób fizycznych z tytułu najmu Obowi zuje od 10.01.2011 r.

Wybór formy opodatkowania dochodów / K- 012 /1 przychodów osób fizycznych z tytułu najmu Obowi zuje od 10.01.2011 r. URZ D SKARBOWY W TRZEBNICY ul.prusicka 2, 55-100 Trzebnica Wybór formy opodatkowania dochodów / K- 012 /1 przychodów osób fizycznych z tytułu najmu Obowi zuje od 10.01.2011 r. I. Kogo dotyczy : Osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie dla przedsi biorców województwa skiego do wiadczenia i perspektywy. Zmiany w projekcie M P

Fundusze europejskie dla przedsi biorców województwa skiego do wiadczenia i perspektywy. Zmiany w projekcie M P Fundusze europejskie dla przedsi biorców województwa skiego do wiadczenia i perspektywy Zmiany w projekcie M P - jak skutecznie realizowa projekt dofinansowany w ramach poddzia RPO WSL wdra anych przez

Bardziej szczegółowo

OCENA OPROGRAMOWANIA DO E-HANDLU NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH PAKIETÓW AGNIESZKA SZEWCZYK

OCENA OPROGRAMOWANIA DO E-HANDLU NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH PAKIETÓW AGNIESZKA SZEWCZYK OCENA OPROGRAMOWANIA DO E-HANDLU NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH PAKIETÓW AGNIESZKA SZEWCZYK Streszczenie W artykule omówiono rol oprogramowania do e-handlu oraz kryteria jego oceny. Nast pnie przedstawiono procedur

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2006 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

ROZPORZ DZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2006 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Rozdzia 1 Przepisy ogólne PROJEKT Z DNIA 27.11.2006 R. ROZPORZ DZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2006 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 6 wrze nia

Bardziej szczegółowo

III Posiedzenie Grupy ds. MSP przy KK NSRO 2007-2013

III Posiedzenie Grupy ds. MSP przy KK NSRO 2007-2013 III Posiedzenie Grupy ds. MSP przy KK NSRO 2007-2013 SYSTEMY ZALICZKOWE DLA PRZEDSI BIORSTW W PO IG i RPO Na podstawie zestawienia informacji o systemach zaliczkowych w PO IG i RPO w schematach wsparcia

Bardziej szczegółowo

Nie ma podobnych. Symbol Po uko czeniu studiów podyplomowych absolwent: Odn. do ef. kszt. w zakresie nauk humanistycznych i społecznych

Nie ma podobnych. Symbol Po uko czeniu studiów podyplomowych absolwent: Odn. do ef. kszt. w zakresie nauk humanistycznych i społecznych Zał cznik nr 11 do Uchwały nr 36/2012 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2012 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PODYPLOMOWYCH STUDIÓW PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI poziom studiów: studia podyplomowe Nazwa

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII Systemy transakcyjne cz.1 Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania Za cznik nr 13 Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania w obszarze: Efekty Oferta : Rodzice s partnerami szko y w projekcie: Bezpo rednie wsparcie rozwoju szkó poprzez wdro enie zmodernizowanego

Bardziej szczegółowo

OCENA STOPNIA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W PRZEDSI BIORSTWACH WEDŁUG WOJEWÓDZTW Z ZASTOSOWANIEM METOD STATYSTYCZNYCH

OCENA STOPNIA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W PRZEDSI BIORSTWACH WEDŁUG WOJEWÓDZTW Z ZASTOSOWANIEM METOD STATYSTYCZNYCH OCENA STOPNIA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W PRZEDSI BIORSTWACH WEDŁUG WOJEWÓDZTW Z ZASTOSOWANIEM METOD STATYSTYCZNYCH AGATA MESJASZ-LECH Politechnika Cz stochowska Streszczenie Celem artykułu

Bardziej szczegółowo