Instrukcja obs³ugi Klasa C

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obs³ugi Klasa C"

Transkrypt

1 Instrukcja obs³ugi Klasa C

2

3 Serdeczne gratulacje z okazji nabycia nowego Mercedesa! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi. Zapewni to przyjemniejsze u ytkowanie samochodu i pomo e zapobiec niebezpiecznym sytuacjom. Wyposa enie dodatkowe zosta³o oznaczone gwiazdk¹ *. W zale noœci od modelu i wariantu wyposa enie pojazdu mo e siê ró niæ od opisanego. Firma DaimlerChrysler stale dostosowuje swoje pojazdy do najnowszych osi¹gniêæ techniki i dlatego zastrzega sobie prawo do zmiany wygl¹du, wyposa enia i rozwi¹zañ technicznych. Z tego powodu dane, ilustracje i opisy zamieszczone w instrukcji nie mog¹ stanowiæ podstawy do jakichkolwiek roszczeñ. Instrukcja obs³ugi, Skrócona instrukcja obs³ugi oraz Ksi¹ ka obs³ugi stanowi¹ wyposa enie pojazdu. Nale y je przechowywaæ w samochodzie, a w razie sprzeda y pojazdu - przekazaæ nowemu w³aœcicielowi. W przypadku dalszych pytañ prosimy zwróciæ siê do ASO Mercedes-Benz. yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG i DaimlerChrysler Automotive Polska. i Najwa niejsze informacje na temat Klasy C oraz interaktywna instrukcja obs³ugi znajduj¹ siê w internecie na stronach: betriebsanleitungen

4 Spis treœci Spis treœci Indeks Wprowadzenie Na pierwszy rzut oka Bezpieczeñstwo Obs³uga w szczegó³ach Eksploatacja Porady praktyczne Dane techniczne

5 1,2,3 7G-TRONIC A ABS komunikaty na wyœwietlaczu komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) , 228 komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) lampka ostrzegawcza Adaptacyjne œwiat³a stop Aktywne doœwietlanie zakrêtów Akumulator demonta / monta komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) , 245 komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) , 257 konserwacja (pojazd) lampka kontrolna (w kluczyku KEYLESS-GO) lampka kontrolna (w kluczyku z pilotem) ³adowanie od³¹czanie pod³¹czanie sprawdzanie stanu (kluczyk z pilotem) wymiana baterii (w kluczyku) Akumulator pojazdu Akustyczny sygna³ ostrzegawczy Apteczka ASSYST PLUS Audio Komputer pok³adowy (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Autoalarm wy³¹czenie alarmu , 268 Automatyczna skrzynia biegów impulsowa zmiana biegów jazda z przyczep¹ manewrowanie manualna zmiana biegów po³o enia dÿwigni wybierania biegów poziom oleju prace przy pojeÿdzie przycisk wyboru programów rêczne wy³¹czanie blokady parkowania tryb awaryjny usterki wskazówki dotycz¹ce jazdy zakresy prze³o eñ Awaryjne blokowanie pojazdu Indeks Awaryjne odblokowanie baga nik pojazdu pokrywy wlewu paliwa Awaryjne uruchamianie silnika przewody rozruchowe Awaryjne uruchamianie silnika Awaryjny tryb pracy automatyczna skrzynia biegów B Baga nik awaryjne odblokowanie otwieranie od wewn¹trz (automatyczne) 80 rêczne otwieranie i zamykanie Baga nik dachowy Baga nik na narty BAS Bezpieczniki wymiana Bieg wsteczny w³¹czanie (automatyczna skrzynia biegów) w³¹czanie (mechaniczna skrzynia biegów) Biodiesel Blokada parkingowa rêczne wy³¹czanie (automatyczna skrzynia biegów) Blokada rozruchu

6 Indeks Blokowanie zamków pojazdu automatyczne od wewn¹trz (przycisk zamka centralnego) Boczne poduszki powietrzne C Centralne blokowanie KEYLESS-GO Centralne blokowanie automatyczne (komputer pok³adowy, wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Centralne odblokowanie KEYLESS-GO kluczyk Ch³odzenie z osuszaniem powietrza THERMATIC THERMOTRONIC Ciœnienie powietrza w ogumieniu komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) patrz ciœnienie w oponach tabela wartoœci Cyfrowy prêdkoœciomierz Cyrkulacja powietrza THERMATIC THERMOTRONIC Czêstotliwoœci telefon Czujnik deszczu wycieraczki D Dane techniczne ko³a masa pojazdu masa przyczepy opony prêdkoœæ przyspieszenie silnika wymiary pojazdu Data wprowadzanie (komputer pok³adowy, wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) ustawianie (komputer pok³adowy, wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Dodatkowe kierunkowskazy (w lusterkach zewnêtrznych) Dodatkowy prêdkoœciomierz w³¹czanie / wy³¹czanie (komputer pok³adowy, wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Dojazdowe ko³o zapasowe "Minispare" dane techniczne Dokumenty COC (EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY) Doœwietlanie zakrêtów komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Drzwi automatyczne blokowanie komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) , 239 komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) , 258 otwieranie od wewn¹trz Drzwi po stronie kierowcy odblokowanie (KEYLESS-GO) DVD-audio / wideo obs³uga (komputer pok³adowy, wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Dysze z ty³u pojazdu THERMOTRONIC Dzieci urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce przed skutkami wypadków w pojeÿdzie DŸwignia wybierania biegów komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹)

7 komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) po³o enia E EBV komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Eksploatacja zimowa ESP komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) , 228 komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) , 248 lampka ostrzegawcza , 263 stabilizowanie przyczepy w³¹czanie / wy³¹czanie ETS Etylina jakoœæ minimalna zu ycie F Filtr paliwa komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Filtr powietrza komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Fotele ustawianie wprowadzanie ustawieñ do pamiêci Fotelik dzieciêcy automatyczne rozpoznawanie ISOFIX komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) uk³ad rozpoznawania (usterka) w³aœciwe po³o enie zalecenia Funkcja mono THERMATIC THERMOTRONIC Funkcja pamiêci po³o eñ Indeks Funkcja wspomagania ruszania na wzniesieniach G Gaœnica Gniazdko elektryczne kokpit z ty³u H Hak holowniczy Hamulec pomocniczy komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Holowanie Holowanie awaryjne uruchamianie silnika I Impulsowa zmiana biegów Intelligent Light System komputer pok³adowy (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹)

8 Indeks komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Intensywnoœæ nawiewu regulacja (THERMATIC) regulacja (THERMOTRONIC) ISOFIX mocowanie fotelika dzieciêcego J Jazda z przyczep¹ automatyczna skrzynia biegów ESP PARKTRONIC usterki wskazówki dotycz¹ce jazdy wymiary monta owe Jêzyk ustawianie (komputer pok³adowy, wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) K KEYLESS-GO komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) , 245 komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) sprawdzanie stanu baterii uruchamianie silnika ustawienia fabryczne usterki utrata kluczyka wy³¹czanie silnika zmiana zaprogramowanych ustawieñ Kickdown , 116 Kierownica przyciski (komputer pok³adowy, wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) przyciski (komputer pok³adowy, wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) regulacja regulacja elektryczna zapisywanie ustawieñ w pamiêci Kierownica wielofunkcyjna , 119 Kierownica wielofunkcyjna (z 12 przyciskami) patrz komfortowa kierownica wielofunkcyjna Kierunkowskazy komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) wymiana z przodu , 293 z przodu z ty³u Kluczyk komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) , 246 komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) sprawdzanie stanu baterii ustawienia fabryczne usterki wy³¹czanie silnika wymiana baterii zmiana zaprogramowanych ustawieñ Kluczyk awaryjny utrata Kod lakieru Kokpit przegl¹d , 24, 26 Ko³a dane techniczne wskazówki ogólne zamiana Ko³o zapasowe dane techniczne miejsce przechowywania monta Komfortowa kierownica wielofunkcyjna , 124 Komfortowe otwieranie / zamykanie cyrkulacja powietrza (THERMATIC)

9 cyrkulacja powietrza (THERMOTRONIC) Komfortowe zamykanie Komora silnika czyszczenie Komputer pok³adowy komputer pok³adowy (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komputer pok³adowy (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Komputer pok³adowy (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu menu Komputer pok³adowy menu Ustawianie czasu / daty menu Wskazania standardowe obs³uga przegl¹d wywo³anie menu Komunikaty Komputer pok³adowy (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu menu Audio menu Komputer pok³adowy menu Nawigacja menu Service menu Telefon menu Ustawienia obs³uga podmenu Czas / data podmenu Komfort podmenu Pojazd podmenu Œwiat³a podmenu Ustawienia fabryczne podmenu Wskazania standardowe podmenu Zestaw wskaÿników przegl¹d Komunikaty na wyœwietlaczu Konserwacja akumulator myjnia samochodowa ok³adziny z tworzywa sztucznego PARKTRONIC reflektory szyba tylna szyby boczne wysokociœnieniowy agregat myj¹cy Konsola œrodkowa dolna górna Koñcówka haka holowniczego rozk³adanie sk³adanie Korektor ustawienia œwiate³ L Lampka do czytania Lampka kontrolna diagnostyki silnika Lampka kontrolna LIM Lampki kontrolne i ostrzegawcze Indeks ABS ( ó³ta) diagnostyki silnika ESP , 262 hamulców (czerwona) LIM p³ynu ch³odz¹cego PASSENGER AIRBAG OFF , 261 pasów bezpieczeñstwa rezerwy paliwa SRS , 266 Lampki w drzwiach Licznik przebiegu dziennego zerowanie , 122 Lusterka zewnêtrzne dodatkowe kierunkowskazy po³o enie parkingowe przyciemnianie (automatyczne) regulacja sk³adanie (komputer pok³adowy, wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) sk³adanie / rozk³adanie (automatyczne) sk³adanie / rozk³adanie (elektrycznie) ustawianie usterki zapisywanie w pamiêci po³o enia parkingowego zapisywanie ustawieñ w pamiêci Lusterko wsteczne mechaniczne zapobieganie oœlepianiu

10 Indeks 8 przyciemnianie (automatyczne) ustawianie añcuchy przeciwœnie ne M Masa ca³kowita, dopuszczalna Masa pojazdu Masa przyczepy dane techniczne Masa w³asna Materia³y eksploatacyjne olej przek³adniowy olej silnikowy p³yn ch³odz¹cy p³yn do spryskiwaczy p³yn hamulcowy zbiornik paliwa Maty pod³ogowe Mechaniczna skrzynia biegów Menu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komputer pok³adowy komunikaty standardowe ustawianie czasu / daty wywo³anie komunikatów na wyœwietlaczu zestawienie menu Menu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) audio komputer pok³adowy nawigacja service telefon ustawienia zestawienie menu Metylo-estrowy olej roœlinny Moc nadajnika (maksymalna) telefon / krótkofalówka Moc silnika Mocowanie baga u Moment dokrêcania Mo liwoœæ obustronnego rozmieszczenia baga u MP3 obs³uga (komputer pok³adowy, wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Myjnia samochodowa N Nadokienne poduszki powietrzne komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Napinacze pasów bezpieczeñstwa aktywacja Nawigacja komputer pok³adowy (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Numer identyfikacyjny pojazdu (FIN) Numer silnika O Obci¹ enie baga nika, dopuszczalne Obci¹ enie dachu, maksymalne Obci¹ enie osi, dopuszczalne Obrotomierz Odblokowanie od wewn¹trz (przycisk zamka centralnego) Odszranianie THERMATIC THERMOTRONIC Odtwarzacz CD / zmieniarka CD obs³uga (komputer pok³adowy, wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Ograniczanie prêdkoœci SPEEDTRONIC Ogranicznik si³y naci¹gu pasa bezpieczeñstwa aktywacja Ogrzewanie patrz THERMATIC patrz THERMOTRONIC Ogrzewanie ciep³em resztkowym / wentylacja podczas postoju THERMOTRONIC

11 Ogrzewanie foteli Ogrzewanie tylnej szyby Ogumienie dane techniczne kierunek obrotów wskazówki ogólne Ok³adziny z tworzywa sztucznego czyszczenie Okno dachowe przesuwno-uchylne regulacja samoczynne zamykanie podczas deszczu Olej napêdowy niskie temperatury zewnêtrzne zu ycie Olej przek³adniowy pojemnoœci Olej roœlinny Olej silnikowy dolewanie komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) kontrola poziomu oleju (automatyczna skrzynia biegów) kontrola poziomu oleju (miarka) otwór wlewowy pojemnoœci zu ycie Oparcie tylne komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) sk³adanie / rozk³adanie Opony zimowe ograniczanie prêdkoœci (komputer pok³adowy, wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) OpóŸnione wy³¹czanie oœwietlenia wewnêtrznego komputer pok³adowy (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Oryginalne czêœci zamienne Os³ony przeciws³oneczne Ostrze enie o pasie bezpieczeñstwa Oœwietlanie otoczenia komputer pok³adowy (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Oœwietlenie tablicy rejestracyjnej komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Indeks Oœwietlenie wewnêtrzne automatyczne w³¹czanie komputer pok³adowy (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) rêczne w³¹czanie Oœwietlenie zewnêtrzne kierunkowskazy oœwietlenie tablicy rejestracyjnej œwiat³a drogowe œwiat³a mijania œwiat³a parkingowe Otwieranie latem P Pakiet ADVANCED AGILITY z trybem jazdy sportowej lampka kontrolna Paliwo etylina komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) metylo-estrowy olej roœlinny olej napêdowy utrata Panel obs³ugi w dachu przegl¹d Panel obs³ugi w drzwiach przegl¹d Panoramiczne okno dachowe regulacja

12 Indeks samoczynne zamykanie podczas deszczu Parkowanie PARKTRONIC jazda z przyczep¹ usterki w³¹czanie / wy³¹czanie wskaÿnik ostrzegawczy zasiêg czujników Pas bezpieczeñstwa , 92 komunikaty na wyœwietlaczu lampka ostrzegawcza , 266 regulacja wysokoœci PASSENGER AIRBAG OFF, lampka kontrolna , 261 Pilotowanie do celu komputer pok³adowy (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) P³yn ch³odz¹cy komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) , 240 komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) lampka ostrzegawcza sk³ad sprawdzanie poziomu wskaÿnik temperatury P³yn do spryskiwaczy dolewanie P³yn do spryskiwaczy komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) P³yn hamulcowy komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Podmenu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) czas / data komunikaty standardowe podmenu Komfort pojazd œwiat³a ustawienia fabryczne zestaw wskaÿników Podnoœnik samochodowy Podnoœniki szyb patrz szyba boczna Podparcie krêgos³upa Podró e za granicê Podœwietlenie wskaÿników Poduszka powietrzna chroni¹ca kolana kierowcy Poduszka powietrzna kierowcy Poduszka powietrzna pasa era Poduszki powietrzne aktywacja boczne poduszki powietrzne chroni¹ca kolana kierowcy kierowcy lampka kontrolna PASSENGER AIRBAG OFF modu³ steruj¹cy nadokienne poduszki powietrzne pasa era przednia sposób dzia³ania system Poduszki powietrzne z przodu Pojazd awaryjne blokowanie awaryjne odblokowanie holowanie holowanie awaryjne uruchamianie silnika transportowanie ustawienia indywidualne wy³¹czenie z eksploatacji Pojemnoœæ zbiornika paliwa sprawdzanie (komputer pok³adowy, wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Pokrywa baga nika komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹)

13 komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Pokrywa komory silnika dÿwignia zwalniania blokady komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) otwieranie / zamykanie Pokrywa wlewu paliwa awaryjne odblokowanie Po³o enia kluczyka w stacyjce KEYLESS-GO kluczyk Po³o enie do parkowania lusterka zewnêtrzne Popielniczka PRE-SAFE komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Prêdkoœciomierz cyfrowy (komputer pok³adowy, wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) segmenty ustawianie jednostek (komputer pok³adowy, wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Prêdkoœæ dane techniczne Prêdkoœæ maksymalna dane techniczne Profil bie nika Program manualnej zmiany biegów Program zmiany biegów manualny Przednie lampy zespolone Przednie œwiat³a przeciwmgielne , 290 komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Przegl¹d techniczny komputer pok³adowy (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) wyœwietlanie terminu (komputer pok³adowy) Przejazd przez wodê Prze³¹cznik œwiate³ Prze³¹cznik zespolony Prze³¹czniki biegów na kierownicy Indeks Przerywany tryb pracy wycieraczki Przewód paliwowy usterki Przycisk wyboru programów automatyczna skrzynia biegów Przycisk zamka centralnego Przyczepa komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) , 242 komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) , 253 zasilanie napiêciem ze z³¹czem 7-stykowym Przyczepnoœæ opon Przyrz¹d do wyjmowania bezpieczników Przyspieszenie dane techniczne R Radio patrz osobna instrukcja obs³ugi ustawianie stacji (komputer pok³adowy, wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Reflektory czyszczenie uk³ad zmywania zaparowane

14 Indeks Regulacja wysokoœci pasa bezpieczeñstwa Rezerwa w zbiorniku paliwa Rezerwa paliwa komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) lampka ostrzegawcza Roleta przeciws³oneczna odsuwanie i zasuwanie Roleta szyby tylnej Rozdzia³ nawiewu regulacja (THERMATIC) regulacja (THERMOTRONIC) Ruszanie z miejsca S Samoczynne zamykanie podczas deszczu okno dachowe przesuwno-uchylne panoramiczne okno dachowe Schemat przyporz¹dkowania bezpieczników Schowki kokpit (na górze) pod pod³okietnikiem przegl¹d w konsoli œrodkowej w pod³okietniku z ty³u w tablicy rozdzielczej Siatka na baga we wnêce na nogi pasa era Sidemarker Silnik dane techniczne nierównomierna praca problemy z rozruchem uruchamianie za pomoc¹ KEYLESS-GO uruchamianie za pomoc¹ kluczyka wy³¹czanie za pomoc¹ KEYLESS-GO wy³¹czanie za pomoc¹ kluczyka Silnik wysokoprê ny eksploatacja zimowa Sk³adane ko³o zapasowe dane techniczne Skrzynka bezpieczników baga nik kokpit w komorze silnika SPEEDTRONIC komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) sta³e ograniczenie prêdkoœci tymczasowe SRS komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) lampka ostrzegawcza , 266 Sta³e wskazania komputer pok³adowy (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Stê enie œrodka zabezpieczaj¹cego przed zamarzaniem Sygna³ ostrzegawczy akustyczny Sygna³ œwietlny System MOExtended , 306 System prewencyjnej ochrony pasa erów System zabezpieczaj¹cy przed skutkami wypadków lampka ostrzegawcza pasy bezpieczeñstwa poduszki powietrzne System u³atwiaj¹cy parkowanie PARKTRONIC Szyba przednia czyszczenie Szyba tylna czyszczenie Szyby czyszczenie czyszczenie szyby przedniej

15 szyby boczne zaparowane (THERMATIC) zaparowane (THERMOTRONIC) Szyby boczne czyszczenie otwieranie i zamykanie Œ Œruby mocuj¹ce ko³a moment dokrêcenia Œwiat³a komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) , 245 komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) lampki w drzwiach Œwiat³a autostradowe Œwiat³a awaryjne Œwiat³a cofania komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Œwiat³a cofania komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Œwiat³a drogowe komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) w³¹czanie wymiana , 294 Œwiat³a dzienne komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Komputer pok³adowy (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Œwiat³a mijania , 290 komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) symetryczne wymiana arówek Indeks Œwiat³a parkingowe komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) wymiana , 294 Œwiat³a pozycyjne wymiana , 294 Œwiat³a przeciwmgielne (zaawansowane) Œwiat³a stop adaptacyjne komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Œwiat³a tylne wymiana arówek Œwiat³a tylne Œwiat³a funkcja AUTO komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹)

16 Indeks T Tabliczki znamionowe Tankowanie metyloestrowe oleje roœlinne (paliwa PME) Telefon komórkowy komputer pok³adowy (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) monta uchwyt Temperatura regulacja (THERMATIC) regulacja (THERMOTRONIC) temperatura zewnêtrzna ustawianie we wnêtrzu (panel obs³ugi z ty³u) Temperatura zewnêtrzna wyœwietlanie (komputer pok³adowy) TEMPOMAT komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) THERMATIC ch³odzenie z osuszaniem powietrza cyrkulacja powietrza intensywnoœæ nawiewu kokpit lampka kontrolna odszranianie rozdzia³ nawiewu temperatura w³¹czanie / wy³¹czanie wskazówki dotycz¹ce obs³ugi zaparowane szyby THERMOTRONIC ch³odzenie z osuszaniem powietrza cyrkulacja powietrza dysze z ty³u pojazdu intensywnoœæ nawiewu kokpit lampka kontrolna odszranianie ogrzewanie ciep³em resztkowym / wentylacja podczas postoju rozdzia³ nawiewu temperatura uk³ad klimatyzacji z ty³u w³¹czanie / wy³¹czanie wskazówki dotycz¹ce obs³ugi zaparowane szyby TopTether Transportowanie pojazdu Trójk¹t ostrzegawczy Trzecie œwiat³o stop Tylne œwiat³a pozycyjne komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) , 245 komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) , 256 Tylne œwiat³o przeciwmgielne , 290 komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) U Uchwyt do napojów Uk³ad hamulcowy hamulec pomocniczy komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) lampka ostrzegawcza Uk³ad klimatyzacji patrz THERMATIC patrz THERMOTRONIC Uk³ad klimatyzacji z ty³u THERMOTRONIC Uk³ad ostrzegania o spadku ciœnienia w ogumieniu

17 Uk³ad pomocy przy wsiadaniu komputer pok³adowy (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Uk³ad pomocy przy wysiadaniu Uk³ad spryskiwaczy szyb , 339 Uk³ady bezpieczeñstwa jazdy ABS adaptacyjne œwiat³a stop BAS EBV ESP Uk³ady elektroniczne pojazdu Uk³ady elektroniczne silnika usterki Uk³ady u³atwiaj¹ce jazdê funkcja wspomagania ruszania na wzniesieniach pakiet ADVANCED AGILITY z trybem jazdy sportowej PARKTRONIC SPEEDTRONIC TEMPOMAT Urz¹dzenia elektryczne / elektroniczne monta w terminie póÿniejszym Urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce przed skutkami wypadków dla dzieci Urz¹dzenie krótkofalowe monta Ustawienia komputer pok³adowy (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) ustawienia fabryczne (KEYLESS-GO) ustawienia fabryczne (kluczyka) ustawienia fabryczne (komputer pok³adowy, wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) wywo³ywanie ustawieñ z pamiêci Uszkodzenie opony przygotowanie pojazdu system MOExtended zestaw TIREFIT W W³¹czanie œwiate³ do jazdy (automatyczne) Wskazania standardowe komputer pok³adowy (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komputer pok³adowy (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Wskazania zegara ustawianie ustawianie (komputer pok³adowy, wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) wprowadzanie (komputer pok³adowy, wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Indeks Wskazówki dotycz¹ce jazdy automatyczna skrzynia biegów eksploatacja zimowa hamowanie jazda na mokrej nawierzchni jazda z przyczep¹ podró e za granicê przejazd przez wodê WskaŸnik serwisowy WskaŸnik statusu pasów bezpieczeñstwa z ty³u Wycieraczki czyszczenie usterki Wygl¹d zewnêtrzny przegl¹d Wy³¹czanie alarmu autoalarm Wymiary pojazdu Wypadek wskazówki Wysokociœnieniowy agregat myj¹cy Wyœwietlacz wielofunkcyjny aktywacja kierownica wielofunkcyjna komfortowa kierownica wielofunkcyjna 125 Z Zabezpieczenie przed dzieæmi szyby boczne (z ty³u) tylne drzwi Zabezpieczenie przed kradzie ¹

18 Indeks Zabezpieczenie przed odholowaniem.. 71 Zabezpieczenie wnêtrza pojazdu Zaczep holowniczy demonta monta Zaczepy do mocowania baga u Zag³ówek cofanie uruchomionych demonta (z ty³u) NECK-PRO ustawianie (z przodu) ustawianie (z ty³u) Zag³ówki typu NECK-PRO cofanie uruchomionych Zakresy prze³o eñ automatyczna skrzynia biegów Zapalniczka Zaparowane szyby THERMATIC THERMOTRONIC Zapasowe bezpieczniki Zapinanie pasów bezpieczeñstwa Zasady rozmieszczania baga u Zasiêg sprawdzanie (komputer pok³adowy, wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Zasilanie napiêciem (przyczepy) Zbiornik paliwa usterki Zbiornik p³ynu do spryskiwaczy Zbiornik p³ynu do spryskiwaczy iloœæ Zestaw narzêdzi Zestaw TIREFIT miejsce przechowywania stosowanie Zestaw wskaÿników komputer pok³adowy (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) przegl¹d funkcji (kierownica wielofunkcyjna) , 32 przegl¹d funkcji (komfortowa kierownica wielofunkcyjna) , 34 ustawianie jêzyka (komputer pok³adowy, wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Zimowy olej napêdowy Zmiana ko³a patrz uszkodzenie opony Zmiana zaprogramowanych ustawieñ kluczyk kluczyk KEYLESS-GO Zmienne ograniczenie prêdkoœci SPEEDTRONIC Znak e Zu ycie paliwa arówki wymiana z przodu , 291 wymiana z ty³u , 294 z przodu z ty³u arówki bi-ksenonowe

19 Ochrona œrodowiska H Ochrona œrodowiska Firma DaimlerChrysler kompleksowo przestrzega zasad i przepisów dotycz¹cych ochrony œrodowiska. Celem takiego dzia³ania jest oszczêdne gospodarowanie zasobami œrodowiska naturalnego, których zachowanie s³u y zarówno cz³owiekowi, jak i naturze. Pañstwo równie mog¹ wspomóc ochronê zasobów naturalnych, eksploatuj¹c swój pojazd w sposób przyjazny dla œrodowiska. Zu ycie paliwa, ogumienia, klocków hamulcowych czy silnika lub skrzyni biegów zale y w du ym stopniu od dwóch czynników: warunków eksploatacji pojazdu technika jazdy Skala oddzia³ywania tych czynników zale y od Pañstwa. Dlatego prosimy o przestrzeganie poni szych wskazówek: Warunki eksploatacji Unikaæ jazdy na bardzo krótkich dystansach, gdy zwiêksza to zu ycie paliwa. Zwracaæ uwagê na prawid³owe ciœnienie w ogumieniu. Unikaæ zbêdnego obci¹ ania pojazdu. Kontrolowaæ zu ycie paliwa. Demontowaæ nieu ywany baga nik dachowy. Pojazd poddawany regularnym przegl¹dom technicznym w ASO przyczynia siê do ochrony œrodowiska. Z tego wzglêdu nale y przestrzegaæ terminów przegl¹dów technicznych. Przegl¹dy techniczne prosimy zawsze zlecaæ wykwalifikowanej stacji obs³ugi, np. ASO Mercedes-Benz. Technika jazdy Nie dodawaæ gazu podczas rozruchu silnika. Unikaæ rozgrzewania silnika na postoju. Przewidywaæ rozwój sytuacji na drodze i zachowywaæ wystarczaj¹cy odstêp od poprzedzaj¹cego pojazdu. Unikaæ czêstego i gwa³townego przyspieszania. W odpowiednim momencie zmieniaæ biegi, wykorzystuj¹c tylko 2 / 3 mocy na ka dym prze³o eniu. Podczas postojów uwarunkowanych sytuacj¹ na drodze wy³¹czaæ silnik. Zwrot pojazdów wyeksploatowanych Zgodnie z dyrektyw¹ Unii Europejskiej dotycz¹c¹ pojazdów wyeksploatowanych po zakoñczeniu eksploatacji pojazdu Wprowadzenie Ochrona œrodowiska marki Mercedes-Benz mog¹ Pañstwo zwróciæ go firmie DaimlerChrysler w celu przekazania do ekologicznej utylizacji. Dyrektywa o zwrocie pojazdów wyeksploatowanych obowi¹zuje, zgodnie z lokalnymi przepisami, w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie ca³kowitej do 3,5 t. Wszystkie pojazdy marki Mercedes-Benz ju od wielu lat maj¹ konstrukcjê dostosowan¹ do zasad ekologicznej utylizacji i spe³niaj¹ ustawowe wymagania zwi¹zane z recyklingiem. Do dyspozycji jest rozbudowana sieæ punktów zwrotu pojazdów i zak³adów zajmuj¹cych siê demonta em i fachow¹ utylizacj¹ podzespo³ów. Mo liwoœci zwi¹zane z utylizacj¹ pojazdów i ponownym wykorzystywaniem czêœci s¹ stale rozwijane i ulepszane. W efekcie Pañstwa pojazd spe³niaæ bêdzie równie przewidywane w przysz³oœci normy, ustawowo narzucaj¹ce wy szy wskaÿnik odzyskiwania czêœci i surowców. Szczegó³owe informacje na ten temat s¹ dostêpne w internecie na stronach Mercedes-Benz oraz pod lokalnym numerem hotline Mercedes-Benz. 17

20 Wprowadzenie Bezpieczeñstwo eksploatacji Bezpieczeñstwo eksploatacji G Niebezpieczeñstwo wypadku i obra eñ Wszelkie prace przy pojeÿdzie, zw³aszcza zwi¹zane z bezpieczeñstwem i uk³adami zabezpieczaj¹cymi przed skutkami wypadków, jak równie przegl¹dy i prace serwisowe nale y zawsze zlecaæ fachowej stacji obs³ugi. Stacje te posiadaj¹ niezbêdn¹ wiedzê techniczn¹ i narzêdzia specjalne konieczne do wykonania odpowiednich czynnoœci. Firma DaimlerChrysler zaleca Pañstwu korzystanie z us³ug ASO Mercedes-Benz. G Niebezpieczeñstwo wypadku i obra eñ Niektóre uk³ady bezpieczeñstwa dzia³aj¹ tylko przy pracuj¹cym silniku. Dlatego podczas jazdy nie nale y wy³¹czaæ silnika. W przeciwnym razie uk³ady bezpieczeñstwa nie dzia³aj¹ prawid³owo i nie s¹ w stanie w przewidziany sposób chroniæ pasa erów pojazdu. Ryzyko spowodowania wypadku i odniesienia obra eñ jest wtedy wiêksze. G Niebezpieczeñstwo wypadku i obra eñ Niefachowo wykonane prace lub modyfikacje przy pojeÿdzie, polegaj¹ce np. na uk³adaniu przewodów elektrycznych pod ok³adzinami mo e ograniczyæ lub uniemo - liwiæ prawid³owe dzia³anie uk³adów bezpieczeñstwa. Na skutek tego uk³ady bezpieczeñstwa nie s¹ w stanie w przewidziany sposób chroniæ pasa erów pojazdu. Ryzyko spowodowania wypadku i odniesienia obra eñ jest wtedy wiêksze. Dlatego wszelkie prace i modyfikacje, polegaj¹ce np. na monta u dodatkowych elementów nale y zawsze zlecaæ fachowej stacji obs³ugi. GNiebezpieczeñstwo wypadku Silne uderzenie w podwozie, opony lub ko³a (np. zaczepienie o przeszkodê podczas jazdy w terenie lub przejechanie przeszkody z du ¹ prêdkoœci¹) mo e doprowadziæ do uszkodzenia pojazdu. Dotyczy to równie pojazdów wyposa onych w os³onê zabezpieczaj¹c¹ podwozie. W takim przypadku nale y zleciæ kontrolê pojazdu w ASO Mercedes-Benz. GNiebezpieczeñstwo wypadku Niefachowa ingerencja w elementy elektroniczne i ich oprogramowanie mo e spowodowaæ awariê urz¹dzeñ. Poniewa uk³ady elektroniczne s¹ po³¹czone w sieæ danych, efektem takiej ingerencji mo e byæ nieprawid³owe dzia³anie tak e tych uk³adów, które jej bezpoœrednio nie podlega³y. Nieprawid³owe dzia³anie uk³adów elektronicznych mo e w znacznym stopniu zmniejszyæ bezpieczeñstwo eksploatacji pojazdu i w konsekwencji stanowiæ dla Pañstwa zagro enie. Dlatego wszelkie prace i modyfikacje zwi¹zane z elementami elektronicznymi nale y zawsze zlecaæ fachowej stacji obs³ugi. 18