Instrukcja obs³ugi Klasa C

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obs³ugi Klasa C"

Transkrypt

1 Instrukcja obs³ugi Klasa C

2

3 Serdeczne gratulacje z okazji nabycia nowego Mercedesa! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi. Zapewni to przyjemniejsze u ytkowanie samochodu i pomo e zapobiec niebezpiecznym sytuacjom. Wyposa enie dodatkowe zosta³o oznaczone gwiazdk¹ *. W zale noœci od modelu i wariantu wyposa enie pojazdu mo e siê ró niæ od opisanego. Firma DaimlerChrysler stale dostosowuje swoje pojazdy do najnowszych osi¹gniêæ techniki i dlatego zastrzega sobie prawo do zmiany wygl¹du, wyposa enia i rozwi¹zañ technicznych. Z tego powodu dane, ilustracje i opisy zamieszczone w instrukcji nie mog¹ stanowiæ podstawy do jakichkolwiek roszczeñ. Instrukcja obs³ugi, Skrócona instrukcja obs³ugi oraz Ksi¹ ka obs³ugi stanowi¹ wyposa enie pojazdu. Nale y je przechowywaæ w samochodzie, a w razie sprzeda y pojazdu - przekazaæ nowemu w³aœcicielowi. W przypadku dalszych pytañ prosimy zwróciæ siê do ASO Mercedes-Benz. yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG i DaimlerChrysler Automotive Polska. i Najwa niejsze informacje na temat Klasy C oraz interaktywna instrukcja obs³ugi znajduj¹ siê w internecie na stronach: betriebsanleitungen

4 Spis treœci Spis treœci Indeks Wprowadzenie Na pierwszy rzut oka Bezpieczeñstwo Obs³uga w szczegó³ach Eksploatacja Porady praktyczne Dane techniczne

5 1,2,3 7G-TRONIC A ABS komunikaty na wyœwietlaczu komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) , 228 komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) lampka ostrzegawcza Adaptacyjne œwiat³a stop Aktywne doœwietlanie zakrêtów Akumulator demonta / monta komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) , 245 komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) , 257 konserwacja (pojazd) lampka kontrolna (w kluczyku KEYLESS-GO) lampka kontrolna (w kluczyku z pilotem) ³adowanie od³¹czanie pod³¹czanie sprawdzanie stanu (kluczyk z pilotem) wymiana baterii (w kluczyku) Akumulator pojazdu Akustyczny sygna³ ostrzegawczy Apteczka ASSYST PLUS Audio Komputer pok³adowy (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Autoalarm wy³¹czenie alarmu , 268 Automatyczna skrzynia biegów impulsowa zmiana biegów jazda z przyczep¹ manewrowanie manualna zmiana biegów po³o enia dÿwigni wybierania biegów poziom oleju prace przy pojeÿdzie przycisk wyboru programów rêczne wy³¹czanie blokady parkowania tryb awaryjny usterki wskazówki dotycz¹ce jazdy zakresy prze³o eñ Awaryjne blokowanie pojazdu Indeks Awaryjne odblokowanie baga nik pojazdu pokrywy wlewu paliwa Awaryjne uruchamianie silnika przewody rozruchowe Awaryjne uruchamianie silnika Awaryjny tryb pracy automatyczna skrzynia biegów B Baga nik awaryjne odblokowanie otwieranie od wewn¹trz (automatyczne) 80 rêczne otwieranie i zamykanie Baga nik dachowy Baga nik na narty BAS Bezpieczniki wymiana Bieg wsteczny w³¹czanie (automatyczna skrzynia biegów) w³¹czanie (mechaniczna skrzynia biegów) Biodiesel Blokada parkingowa rêczne wy³¹czanie (automatyczna skrzynia biegów) Blokada rozruchu

6 Indeks Blokowanie zamków pojazdu automatyczne od wewn¹trz (przycisk zamka centralnego) Boczne poduszki powietrzne C Centralne blokowanie KEYLESS-GO Centralne blokowanie automatyczne (komputer pok³adowy, wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Centralne odblokowanie KEYLESS-GO kluczyk Ch³odzenie z osuszaniem powietrza THERMATIC THERMOTRONIC Ciœnienie powietrza w ogumieniu komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) patrz ciœnienie w oponach tabela wartoœci Cyfrowy prêdkoœciomierz Cyrkulacja powietrza THERMATIC THERMOTRONIC Czêstotliwoœci telefon Czujnik deszczu wycieraczki D Dane techniczne ko³a masa pojazdu masa przyczepy opony prêdkoœæ przyspieszenie silnika wymiary pojazdu Data wprowadzanie (komputer pok³adowy, wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) ustawianie (komputer pok³adowy, wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Dodatkowe kierunkowskazy (w lusterkach zewnêtrznych) Dodatkowy prêdkoœciomierz w³¹czanie / wy³¹czanie (komputer pok³adowy, wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Dojazdowe ko³o zapasowe "Minispare" dane techniczne Dokumenty COC (EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY) Doœwietlanie zakrêtów komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Drzwi automatyczne blokowanie komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) , 239 komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) , 258 otwieranie od wewn¹trz Drzwi po stronie kierowcy odblokowanie (KEYLESS-GO) DVD-audio / wideo obs³uga (komputer pok³adowy, wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Dysze z ty³u pojazdu THERMOTRONIC Dzieci urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce przed skutkami wypadków w pojeÿdzie DŸwignia wybierania biegów komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹)

7 komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) po³o enia E EBV komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Eksploatacja zimowa ESP komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) , 228 komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) , 248 lampka ostrzegawcza , 263 stabilizowanie przyczepy w³¹czanie / wy³¹czanie ETS Etylina jakoœæ minimalna zu ycie F Filtr paliwa komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Filtr powietrza komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Fotele ustawianie wprowadzanie ustawieñ do pamiêci Fotelik dzieciêcy automatyczne rozpoznawanie ISOFIX komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) uk³ad rozpoznawania (usterka) w³aœciwe po³o enie zalecenia Funkcja mono THERMATIC THERMOTRONIC Funkcja pamiêci po³o eñ Indeks Funkcja wspomagania ruszania na wzniesieniach G Gaœnica Gniazdko elektryczne kokpit z ty³u H Hak holowniczy Hamulec pomocniczy komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Holowanie Holowanie awaryjne uruchamianie silnika I Impulsowa zmiana biegów Intelligent Light System komputer pok³adowy (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹)

8 Indeks komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Intensywnoœæ nawiewu regulacja (THERMATIC) regulacja (THERMOTRONIC) ISOFIX mocowanie fotelika dzieciêcego J Jazda z przyczep¹ automatyczna skrzynia biegów ESP PARKTRONIC usterki wskazówki dotycz¹ce jazdy wymiary monta owe Jêzyk ustawianie (komputer pok³adowy, wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) K KEYLESS-GO komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) , 245 komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) sprawdzanie stanu baterii uruchamianie silnika ustawienia fabryczne usterki utrata kluczyka wy³¹czanie silnika zmiana zaprogramowanych ustawieñ Kickdown , 116 Kierownica przyciski (komputer pok³adowy, wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) przyciski (komputer pok³adowy, wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) regulacja regulacja elektryczna zapisywanie ustawieñ w pamiêci Kierownica wielofunkcyjna , 119 Kierownica wielofunkcyjna (z 12 przyciskami) patrz komfortowa kierownica wielofunkcyjna Kierunkowskazy komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) wymiana z przodu , 293 z przodu z ty³u Kluczyk komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) , 246 komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) sprawdzanie stanu baterii ustawienia fabryczne usterki wy³¹czanie silnika wymiana baterii zmiana zaprogramowanych ustawieñ Kluczyk awaryjny utrata Kod lakieru Kokpit przegl¹d , 24, 26 Ko³a dane techniczne wskazówki ogólne zamiana Ko³o zapasowe dane techniczne miejsce przechowywania monta Komfortowa kierownica wielofunkcyjna , 124 Komfortowe otwieranie / zamykanie cyrkulacja powietrza (THERMATIC)

9 cyrkulacja powietrza (THERMOTRONIC) Komfortowe zamykanie Komora silnika czyszczenie Komputer pok³adowy komputer pok³adowy (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komputer pok³adowy (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Komputer pok³adowy (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu menu Komputer pok³adowy menu Ustawianie czasu / daty menu Wskazania standardowe obs³uga przegl¹d wywo³anie menu Komunikaty Komputer pok³adowy (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu menu Audio menu Komputer pok³adowy menu Nawigacja menu Service menu Telefon menu Ustawienia obs³uga podmenu Czas / data podmenu Komfort podmenu Pojazd podmenu Œwiat³a podmenu Ustawienia fabryczne podmenu Wskazania standardowe podmenu Zestaw wskaÿników przegl¹d Komunikaty na wyœwietlaczu Konserwacja akumulator myjnia samochodowa ok³adziny z tworzywa sztucznego PARKTRONIC reflektory szyba tylna szyby boczne wysokociœnieniowy agregat myj¹cy Konsola œrodkowa dolna górna Koñcówka haka holowniczego rozk³adanie sk³adanie Korektor ustawienia œwiate³ L Lampka do czytania Lampka kontrolna diagnostyki silnika Lampka kontrolna LIM Lampki kontrolne i ostrzegawcze Indeks ABS ( ó³ta) diagnostyki silnika ESP , 262 hamulców (czerwona) LIM p³ynu ch³odz¹cego PASSENGER AIRBAG OFF , 261 pasów bezpieczeñstwa rezerwy paliwa SRS , 266 Lampki w drzwiach Licznik przebiegu dziennego zerowanie , 122 Lusterka zewnêtrzne dodatkowe kierunkowskazy po³o enie parkingowe przyciemnianie (automatyczne) regulacja sk³adanie (komputer pok³adowy, wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) sk³adanie / rozk³adanie (automatyczne) sk³adanie / rozk³adanie (elektrycznie) ustawianie usterki zapisywanie w pamiêci po³o enia parkingowego zapisywanie ustawieñ w pamiêci Lusterko wsteczne mechaniczne zapobieganie oœlepianiu

10 Indeks 8 przyciemnianie (automatyczne) ustawianie añcuchy przeciwœnie ne M Masa ca³kowita, dopuszczalna Masa pojazdu Masa przyczepy dane techniczne Masa w³asna Materia³y eksploatacyjne olej przek³adniowy olej silnikowy p³yn ch³odz¹cy p³yn do spryskiwaczy p³yn hamulcowy zbiornik paliwa Maty pod³ogowe Mechaniczna skrzynia biegów Menu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komputer pok³adowy komunikaty standardowe ustawianie czasu / daty wywo³anie komunikatów na wyœwietlaczu zestawienie menu Menu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) audio komputer pok³adowy nawigacja service telefon ustawienia zestawienie menu Metylo-estrowy olej roœlinny Moc nadajnika (maksymalna) telefon / krótkofalówka Moc silnika Mocowanie baga u Moment dokrêcania Mo liwoœæ obustronnego rozmieszczenia baga u MP3 obs³uga (komputer pok³adowy, wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Myjnia samochodowa N Nadokienne poduszki powietrzne komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Napinacze pasów bezpieczeñstwa aktywacja Nawigacja komputer pok³adowy (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Numer identyfikacyjny pojazdu (FIN) Numer silnika O Obci¹ enie baga nika, dopuszczalne Obci¹ enie dachu, maksymalne Obci¹ enie osi, dopuszczalne Obrotomierz Odblokowanie od wewn¹trz (przycisk zamka centralnego) Odszranianie THERMATIC THERMOTRONIC Odtwarzacz CD / zmieniarka CD obs³uga (komputer pok³adowy, wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Ograniczanie prêdkoœci SPEEDTRONIC Ogranicznik si³y naci¹gu pasa bezpieczeñstwa aktywacja Ogrzewanie patrz THERMATIC patrz THERMOTRONIC Ogrzewanie ciep³em resztkowym / wentylacja podczas postoju THERMOTRONIC

11 Ogrzewanie foteli Ogrzewanie tylnej szyby Ogumienie dane techniczne kierunek obrotów wskazówki ogólne Ok³adziny z tworzywa sztucznego czyszczenie Okno dachowe przesuwno-uchylne regulacja samoczynne zamykanie podczas deszczu Olej napêdowy niskie temperatury zewnêtrzne zu ycie Olej przek³adniowy pojemnoœci Olej roœlinny Olej silnikowy dolewanie komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) kontrola poziomu oleju (automatyczna skrzynia biegów) kontrola poziomu oleju (miarka) otwór wlewowy pojemnoœci zu ycie Oparcie tylne komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) sk³adanie / rozk³adanie Opony zimowe ograniczanie prêdkoœci (komputer pok³adowy, wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) OpóŸnione wy³¹czanie oœwietlenia wewnêtrznego komputer pok³adowy (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Oryginalne czêœci zamienne Os³ony przeciws³oneczne Ostrze enie o pasie bezpieczeñstwa Oœwietlanie otoczenia komputer pok³adowy (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Oœwietlenie tablicy rejestracyjnej komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Indeks Oœwietlenie wewnêtrzne automatyczne w³¹czanie komputer pok³adowy (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) rêczne w³¹czanie Oœwietlenie zewnêtrzne kierunkowskazy oœwietlenie tablicy rejestracyjnej œwiat³a drogowe œwiat³a mijania œwiat³a parkingowe Otwieranie latem P Pakiet ADVANCED AGILITY z trybem jazdy sportowej lampka kontrolna Paliwo etylina komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) metylo-estrowy olej roœlinny olej napêdowy utrata Panel obs³ugi w dachu przegl¹d Panel obs³ugi w drzwiach przegl¹d Panoramiczne okno dachowe regulacja

12 Indeks samoczynne zamykanie podczas deszczu Parkowanie PARKTRONIC jazda z przyczep¹ usterki w³¹czanie / wy³¹czanie wskaÿnik ostrzegawczy zasiêg czujników Pas bezpieczeñstwa , 92 komunikaty na wyœwietlaczu lampka ostrzegawcza , 266 regulacja wysokoœci PASSENGER AIRBAG OFF, lampka kontrolna , 261 Pilotowanie do celu komputer pok³adowy (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) P³yn ch³odz¹cy komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) , 240 komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) lampka ostrzegawcza sk³ad sprawdzanie poziomu wskaÿnik temperatury P³yn do spryskiwaczy dolewanie P³yn do spryskiwaczy komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) P³yn hamulcowy komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Podmenu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) czas / data komunikaty standardowe podmenu Komfort pojazd œwiat³a ustawienia fabryczne zestaw wskaÿników Podnoœnik samochodowy Podnoœniki szyb patrz szyba boczna Podparcie krêgos³upa Podró e za granicê Podœwietlenie wskaÿników Poduszka powietrzna chroni¹ca kolana kierowcy Poduszka powietrzna kierowcy Poduszka powietrzna pasa era Poduszki powietrzne aktywacja boczne poduszki powietrzne chroni¹ca kolana kierowcy kierowcy lampka kontrolna PASSENGER AIRBAG OFF modu³ steruj¹cy nadokienne poduszki powietrzne pasa era przednia sposób dzia³ania system Poduszki powietrzne z przodu Pojazd awaryjne blokowanie awaryjne odblokowanie holowanie holowanie awaryjne uruchamianie silnika transportowanie ustawienia indywidualne wy³¹czenie z eksploatacji Pojemnoœæ zbiornika paliwa sprawdzanie (komputer pok³adowy, wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Pokrywa baga nika komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹)

13 komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Pokrywa komory silnika dÿwignia zwalniania blokady komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) otwieranie / zamykanie Pokrywa wlewu paliwa awaryjne odblokowanie Po³o enia kluczyka w stacyjce KEYLESS-GO kluczyk Po³o enie do parkowania lusterka zewnêtrzne Popielniczka PRE-SAFE komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Prêdkoœciomierz cyfrowy (komputer pok³adowy, wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) segmenty ustawianie jednostek (komputer pok³adowy, wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Prêdkoœæ dane techniczne Prêdkoœæ maksymalna dane techniczne Profil bie nika Program manualnej zmiany biegów Program zmiany biegów manualny Przednie lampy zespolone Przednie œwiat³a przeciwmgielne , 290 komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Przegl¹d techniczny komputer pok³adowy (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) wyœwietlanie terminu (komputer pok³adowy) Przejazd przez wodê Prze³¹cznik œwiate³ Prze³¹cznik zespolony Prze³¹czniki biegów na kierownicy Indeks Przerywany tryb pracy wycieraczki Przewód paliwowy usterki Przycisk wyboru programów automatyczna skrzynia biegów Przycisk zamka centralnego Przyczepa komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) , 242 komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) , 253 zasilanie napiêciem ze z³¹czem 7-stykowym Przyczepnoœæ opon Przyrz¹d do wyjmowania bezpieczników Przyspieszenie dane techniczne R Radio patrz osobna instrukcja obs³ugi ustawianie stacji (komputer pok³adowy, wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Reflektory czyszczenie uk³ad zmywania zaparowane

14 Indeks Regulacja wysokoœci pasa bezpieczeñstwa Rezerwa w zbiorniku paliwa Rezerwa paliwa komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) lampka ostrzegawcza Roleta przeciws³oneczna odsuwanie i zasuwanie Roleta szyby tylnej Rozdzia³ nawiewu regulacja (THERMATIC) regulacja (THERMOTRONIC) Ruszanie z miejsca S Samoczynne zamykanie podczas deszczu okno dachowe przesuwno-uchylne panoramiczne okno dachowe Schemat przyporz¹dkowania bezpieczników Schowki kokpit (na górze) pod pod³okietnikiem przegl¹d w konsoli œrodkowej w pod³okietniku z ty³u w tablicy rozdzielczej Siatka na baga we wnêce na nogi pasa era Sidemarker Silnik dane techniczne nierównomierna praca problemy z rozruchem uruchamianie za pomoc¹ KEYLESS-GO uruchamianie za pomoc¹ kluczyka wy³¹czanie za pomoc¹ KEYLESS-GO wy³¹czanie za pomoc¹ kluczyka Silnik wysokoprê ny eksploatacja zimowa Sk³adane ko³o zapasowe dane techniczne Skrzynka bezpieczników baga nik kokpit w komorze silnika SPEEDTRONIC komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) sta³e ograniczenie prêdkoœci tymczasowe SRS komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) lampka ostrzegawcza , 266 Sta³e wskazania komputer pok³adowy (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Stê enie œrodka zabezpieczaj¹cego przed zamarzaniem Sygna³ ostrzegawczy akustyczny Sygna³ œwietlny System MOExtended , 306 System prewencyjnej ochrony pasa erów System zabezpieczaj¹cy przed skutkami wypadków lampka ostrzegawcza pasy bezpieczeñstwa poduszki powietrzne System u³atwiaj¹cy parkowanie PARKTRONIC Szyba przednia czyszczenie Szyba tylna czyszczenie Szyby czyszczenie czyszczenie szyby przedniej

15 szyby boczne zaparowane (THERMATIC) zaparowane (THERMOTRONIC) Szyby boczne czyszczenie otwieranie i zamykanie Œ Œruby mocuj¹ce ko³a moment dokrêcenia Œwiat³a komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) , 245 komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) lampki w drzwiach Œwiat³a autostradowe Œwiat³a awaryjne Œwiat³a cofania komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Œwiat³a cofania komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Œwiat³a drogowe komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) w³¹czanie wymiana , 294 Œwiat³a dzienne komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Komputer pok³adowy (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Œwiat³a mijania , 290 komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) symetryczne wymiana arówek Indeks Œwiat³a parkingowe komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) wymiana , 294 Œwiat³a pozycyjne wymiana , 294 Œwiat³a przeciwmgielne (zaawansowane) Œwiat³a stop adaptacyjne komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Œwiat³a tylne wymiana arówek Œwiat³a tylne Œwiat³a funkcja AUTO komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹)

16 Indeks T Tabliczki znamionowe Tankowanie metyloestrowe oleje roœlinne (paliwa PME) Telefon komórkowy komputer pok³adowy (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) monta uchwyt Temperatura regulacja (THERMATIC) regulacja (THERMOTRONIC) temperatura zewnêtrzna ustawianie we wnêtrzu (panel obs³ugi z ty³u) Temperatura zewnêtrzna wyœwietlanie (komputer pok³adowy) TEMPOMAT komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) THERMATIC ch³odzenie z osuszaniem powietrza cyrkulacja powietrza intensywnoœæ nawiewu kokpit lampka kontrolna odszranianie rozdzia³ nawiewu temperatura w³¹czanie / wy³¹czanie wskazówki dotycz¹ce obs³ugi zaparowane szyby THERMOTRONIC ch³odzenie z osuszaniem powietrza cyrkulacja powietrza dysze z ty³u pojazdu intensywnoœæ nawiewu kokpit lampka kontrolna odszranianie ogrzewanie ciep³em resztkowym / wentylacja podczas postoju rozdzia³ nawiewu temperatura uk³ad klimatyzacji z ty³u w³¹czanie / wy³¹czanie wskazówki dotycz¹ce obs³ugi zaparowane szyby TopTether Transportowanie pojazdu Trójk¹t ostrzegawczy Trzecie œwiat³o stop Tylne œwiat³a pozycyjne komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) , 245 komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) , 256 Tylne œwiat³o przeciwmgielne , 290 komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) U Uchwyt do napojów Uk³ad hamulcowy hamulec pomocniczy komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) lampka ostrzegawcza Uk³ad klimatyzacji patrz THERMATIC patrz THERMOTRONIC Uk³ad klimatyzacji z ty³u THERMOTRONIC Uk³ad ostrzegania o spadku ciœnienia w ogumieniu

17 Uk³ad pomocy przy wsiadaniu komputer pok³adowy (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Uk³ad pomocy przy wysiadaniu Uk³ad spryskiwaczy szyb , 339 Uk³ady bezpieczeñstwa jazdy ABS adaptacyjne œwiat³a stop BAS EBV ESP Uk³ady elektroniczne pojazdu Uk³ady elektroniczne silnika usterki Uk³ady u³atwiaj¹ce jazdê funkcja wspomagania ruszania na wzniesieniach pakiet ADVANCED AGILITY z trybem jazdy sportowej PARKTRONIC SPEEDTRONIC TEMPOMAT Urz¹dzenia elektryczne / elektroniczne monta w terminie póÿniejszym Urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce przed skutkami wypadków dla dzieci Urz¹dzenie krótkofalowe monta Ustawienia komputer pok³adowy (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) ustawienia fabryczne (KEYLESS-GO) ustawienia fabryczne (kluczyka) ustawienia fabryczne (komputer pok³adowy, wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) wywo³ywanie ustawieñ z pamiêci Uszkodzenie opony przygotowanie pojazdu system MOExtended zestaw TIREFIT W W³¹czanie œwiate³ do jazdy (automatyczne) Wskazania standardowe komputer pok³adowy (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komputer pok³adowy (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Wskazania zegara ustawianie ustawianie (komputer pok³adowy, wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) wprowadzanie (komputer pok³adowy, wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Indeks Wskazówki dotycz¹ce jazdy automatyczna skrzynia biegów eksploatacja zimowa hamowanie jazda na mokrej nawierzchni jazda z przyczep¹ podró e za granicê przejazd przez wodê WskaŸnik serwisowy WskaŸnik statusu pasów bezpieczeñstwa z ty³u Wycieraczki czyszczenie usterki Wygl¹d zewnêtrzny przegl¹d Wy³¹czanie alarmu autoalarm Wymiary pojazdu Wypadek wskazówki Wysokociœnieniowy agregat myj¹cy Wyœwietlacz wielofunkcyjny aktywacja kierownica wielofunkcyjna komfortowa kierownica wielofunkcyjna 125 Z Zabezpieczenie przed dzieæmi szyby boczne (z ty³u) tylne drzwi Zabezpieczenie przed kradzie ¹

18 Indeks Zabezpieczenie przed odholowaniem.. 71 Zabezpieczenie wnêtrza pojazdu Zaczep holowniczy demonta monta Zaczepy do mocowania baga u Zag³ówek cofanie uruchomionych demonta (z ty³u) NECK-PRO ustawianie (z przodu) ustawianie (z ty³u) Zag³ówki typu NECK-PRO cofanie uruchomionych Zakresy prze³o eñ automatyczna skrzynia biegów Zapalniczka Zaparowane szyby THERMATIC THERMOTRONIC Zapasowe bezpieczniki Zapinanie pasów bezpieczeñstwa Zasady rozmieszczania baga u Zasiêg sprawdzanie (komputer pok³adowy, wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Zasilanie napiêciem (przyczepy) Zbiornik paliwa usterki Zbiornik p³ynu do spryskiwaczy Zbiornik p³ynu do spryskiwaczy iloœæ Zestaw narzêdzi Zestaw TIREFIT miejsce przechowywania stosowanie Zestaw wskaÿników komputer pok³adowy (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) przegl¹d funkcji (kierownica wielofunkcyjna) , 32 przegl¹d funkcji (komfortowa kierownica wielofunkcyjna) , 34 ustawianie jêzyka (komputer pok³adowy, wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Zimowy olej napêdowy Zmiana ko³a patrz uszkodzenie opony Zmiana zaprogramowanych ustawieñ kluczyk kluczyk KEYLESS-GO Zmienne ograniczenie prêdkoœci SPEEDTRONIC Znak e Zu ycie paliwa arówki wymiana z przodu , 291 wymiana z ty³u , 294 z przodu z ty³u arówki bi-ksenonowe

19 Ochrona œrodowiska H Ochrona œrodowiska Firma DaimlerChrysler kompleksowo przestrzega zasad i przepisów dotycz¹cych ochrony œrodowiska. Celem takiego dzia³ania jest oszczêdne gospodarowanie zasobami œrodowiska naturalnego, których zachowanie s³u y zarówno cz³owiekowi, jak i naturze. Pañstwo równie mog¹ wspomóc ochronê zasobów naturalnych, eksploatuj¹c swój pojazd w sposób przyjazny dla œrodowiska. Zu ycie paliwa, ogumienia, klocków hamulcowych czy silnika lub skrzyni biegów zale y w du ym stopniu od dwóch czynników: warunków eksploatacji pojazdu technika jazdy Skala oddzia³ywania tych czynników zale y od Pañstwa. Dlatego prosimy o przestrzeganie poni szych wskazówek: Warunki eksploatacji Unikaæ jazdy na bardzo krótkich dystansach, gdy zwiêksza to zu ycie paliwa. Zwracaæ uwagê na prawid³owe ciœnienie w ogumieniu. Unikaæ zbêdnego obci¹ ania pojazdu. Kontrolowaæ zu ycie paliwa. Demontowaæ nieu ywany baga nik dachowy. Pojazd poddawany regularnym przegl¹dom technicznym w ASO przyczynia siê do ochrony œrodowiska. Z tego wzglêdu nale y przestrzegaæ terminów przegl¹dów technicznych. Przegl¹dy techniczne prosimy zawsze zlecaæ wykwalifikowanej stacji obs³ugi, np. ASO Mercedes-Benz. Technika jazdy Nie dodawaæ gazu podczas rozruchu silnika. Unikaæ rozgrzewania silnika na postoju. Przewidywaæ rozwój sytuacji na drodze i zachowywaæ wystarczaj¹cy odstêp od poprzedzaj¹cego pojazdu. Unikaæ czêstego i gwa³townego przyspieszania. W odpowiednim momencie zmieniaæ biegi, wykorzystuj¹c tylko 2 / 3 mocy na ka dym prze³o eniu. Podczas postojów uwarunkowanych sytuacj¹ na drodze wy³¹czaæ silnik. Zwrot pojazdów wyeksploatowanych Zgodnie z dyrektyw¹ Unii Europejskiej dotycz¹c¹ pojazdów wyeksploatowanych po zakoñczeniu eksploatacji pojazdu Wprowadzenie Ochrona œrodowiska marki Mercedes-Benz mog¹ Pañstwo zwróciæ go firmie DaimlerChrysler w celu przekazania do ekologicznej utylizacji. Dyrektywa o zwrocie pojazdów wyeksploatowanych obowi¹zuje, zgodnie z lokalnymi przepisami, w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie ca³kowitej do 3,5 t. Wszystkie pojazdy marki Mercedes-Benz ju od wielu lat maj¹ konstrukcjê dostosowan¹ do zasad ekologicznej utylizacji i spe³niaj¹ ustawowe wymagania zwi¹zane z recyklingiem. Do dyspozycji jest rozbudowana sieæ punktów zwrotu pojazdów i zak³adów zajmuj¹cych siê demonta em i fachow¹ utylizacj¹ podzespo³ów. Mo liwoœci zwi¹zane z utylizacj¹ pojazdów i ponownym wykorzystywaniem czêœci s¹ stale rozwijane i ulepszane. W efekcie Pañstwa pojazd spe³niaæ bêdzie równie przewidywane w przysz³oœci normy, ustawowo narzucaj¹ce wy szy wskaÿnik odzyskiwania czêœci i surowców. Szczegó³owe informacje na ten temat s¹ dostêpne w internecie na stronach Mercedes-Benz oraz pod lokalnym numerem hotline Mercedes-Benz. 17

20 Wprowadzenie Bezpieczeñstwo eksploatacji Bezpieczeñstwo eksploatacji G Niebezpieczeñstwo wypadku i obra eñ Wszelkie prace przy pojeÿdzie, zw³aszcza zwi¹zane z bezpieczeñstwem i uk³adami zabezpieczaj¹cymi przed skutkami wypadków, jak równie przegl¹dy i prace serwisowe nale y zawsze zlecaæ fachowej stacji obs³ugi. Stacje te posiadaj¹ niezbêdn¹ wiedzê techniczn¹ i narzêdzia specjalne konieczne do wykonania odpowiednich czynnoœci. Firma DaimlerChrysler zaleca Pañstwu korzystanie z us³ug ASO Mercedes-Benz. G Niebezpieczeñstwo wypadku i obra eñ Niektóre uk³ady bezpieczeñstwa dzia³aj¹ tylko przy pracuj¹cym silniku. Dlatego podczas jazdy nie nale y wy³¹czaæ silnika. W przeciwnym razie uk³ady bezpieczeñstwa nie dzia³aj¹ prawid³owo i nie s¹ w stanie w przewidziany sposób chroniæ pasa erów pojazdu. Ryzyko spowodowania wypadku i odniesienia obra eñ jest wtedy wiêksze. G Niebezpieczeñstwo wypadku i obra eñ Niefachowo wykonane prace lub modyfikacje przy pojeÿdzie, polegaj¹ce np. na uk³adaniu przewodów elektrycznych pod ok³adzinami mo e ograniczyæ lub uniemo - liwiæ prawid³owe dzia³anie uk³adów bezpieczeñstwa. Na skutek tego uk³ady bezpieczeñstwa nie s¹ w stanie w przewidziany sposób chroniæ pasa erów pojazdu. Ryzyko spowodowania wypadku i odniesienia obra eñ jest wtedy wiêksze. Dlatego wszelkie prace i modyfikacje, polegaj¹ce np. na monta u dodatkowych elementów nale y zawsze zlecaæ fachowej stacji obs³ugi. GNiebezpieczeñstwo wypadku Silne uderzenie w podwozie, opony lub ko³a (np. zaczepienie o przeszkodê podczas jazdy w terenie lub przejechanie przeszkody z du ¹ prêdkoœci¹) mo e doprowadziæ do uszkodzenia pojazdu. Dotyczy to równie pojazdów wyposa onych w os³onê zabezpieczaj¹c¹ podwozie. W takim przypadku nale y zleciæ kontrolê pojazdu w ASO Mercedes-Benz. GNiebezpieczeñstwo wypadku Niefachowa ingerencja w elementy elektroniczne i ich oprogramowanie mo e spowodowaæ awariê urz¹dzeñ. Poniewa uk³ady elektroniczne s¹ po³¹czone w sieæ danych, efektem takiej ingerencji mo e byæ nieprawid³owe dzia³anie tak e tych uk³adów, które jej bezpoœrednio nie podlega³y. Nieprawid³owe dzia³anie uk³adów elektronicznych mo e w znacznym stopniu zmniejszyæ bezpieczeñstwo eksploatacji pojazdu i w konsekwencji stanowiæ dla Pañstwa zagro enie. Dlatego wszelkie prace i modyfikacje zwi¹zane z elementami elektronicznymi nale y zawsze zlecaæ fachowej stacji obs³ugi. 18

Instrukcja obsługi Klasa GL

Instrukcja obsługi Klasa GL Instrukcja obsługi Klasa L Symbole * Symbol oznacza wyposa enie dodatkowe. Poniewa wyposa enie seryjne poszczególnych modeli jest zró nicowane, wyposa enie Pañstwa pojazdu mo e odbiegaæ od niektórych opisów

Bardziej szczegółowo

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 3

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 3 Prezentacja wyposażenia samochodu marki: SKODA FABIA I Część: 3 Niniejsza prezentacja powstała na podstawie materiałów dostępnych w salonach sprzedaży oraz na stronie internetowej Skoda Auto Poland. Tabele

Bardziej szczegółowo

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 1

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 1 Prezentacja wyposażenia samochodu marki: SKODA FABIA I Część: 1 Niniejsza prezentacja powstała na podstawie materiałów dostępnych w salonach sprzedaży oraz na stronie internetowej Skoda Auto Poland. Tabele

Bardziej szczegółowo

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi. Zapewni to przyjemniejsze

Bardziej szczegółowo

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz!

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi.

Bardziej szczegółowo

TOYOTA YARIS OTWIERANIE I ZABEZPIECZANIE POKRYWY SILNIKA

TOYOTA YARIS OTWIERANIE I ZABEZPIECZANIE POKRYWY SILNIKA TOYOTA YARIS OTWIERANIE I ZABEZPIECZANIE POKRYWY SILNIKA Uchwyt do zwalniania zaczepu pokrywy silnika Wsunąć palce, odchylić zaczep w lewo i podnieść pokrywę do góry OTWIERANIE I ZABEZPIECZANIE POKRYWY

Bardziej szczegółowo

Uproszczona instrukcja DAF FA LF55. Widok ogólny

Uproszczona instrukcja DAF FA LF55. Widok ogólny Uproszczona instrukcja obsługi DAF FA LF55 Widok ogólny 1 Widok ogólny Widok ogólny Światła a przednie mijania drogowe Dostęp p do elementów w kontroli Przednia atrapa Otwarcie przedniej atrapy następuje

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Kraków: Samochody osobowe 2011/S 111-182085

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Kraków: Samochody osobowe 2011/S 111-182085 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182085-2011:text:pl:html PL-Kraków: Samochody osobowe 2011/S 111-182085 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Przed zainstalowaniem i uruchomieniem niniejszego zestawu wideodomofonowego nale y dok³adnie zapoznaæ siê z poni sz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Nieprawid³owe pod³¹czenie i spowodowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Klasa CLS

Instrukcja obsługi Klasa CLS Instrukcja obsługi Klasa CLS Wstêp Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu Mercedes-Benz oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r. "DOSTAWA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH DLA MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ." OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r. 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia

Bardziej szczegółowo

Lista kategorii zdjęć

Lista kategorii zdjęć Lista kategorii zdjęć Z zewnątrz - przód widok z przodu Centralne miejsce (ok. 80% szerokości): Przód i ewentualnie fragment boku auta z dalszej perspektywy. przód - reflektory wyłączone Centralne miejsce

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21)

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) MODU KAMERY KAM-1 z symetryzatorem INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) 1. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA I WARUNKI EKSPLOATACJI Przed przyst¹pieniem do instalacji modu³u kamery nale y zapoznaæ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi smart city-coupé i smart cabrio. smart - marka DaimlerChrysler

Instrukcja obs³ugi smart city-coupé i smart cabrio. smart - marka DaimlerChrysler Instrukcja obs³ugi smart city-coupé i smart cabrio smart - marka DaimlerChrysler Rozpoczynamy lekturê >> Cieszymy siê, e zdecydowali siê Pañstwo na zakup pojazdu smart city-coupé. Z pewnoœci¹ decyzja ta

Bardziej szczegółowo

Rozmieszczenie przyrządów sterowania i wyposażenia pojazdu szkoleniowego SUZUKI SWIFT COMFORT 1.2 (wersja 2012.2)

Rozmieszczenie przyrządów sterowania i wyposażenia pojazdu szkoleniowego SUZUKI SWIFT COMFORT 1.2 (wersja 2012.2) Rozmieszczenie przyrządów sterowania i wyposażenia pojazdu szkoleniowego SUZUKI SWIFT COMFORT 1.2 (wersja 2012.2) 1. Elektryczna regulacja lusterek Regulacja w lewo Regulacja lusterka lewego Regulacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2. Wymagania techniczno eksploatacyjne 18 pojazdów autosegmentu B

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2. Wymagania techniczno eksploatacyjne 18 pojazdów autosegmentu B Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Wymagania ogólne 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 19 samochodów osobowych przeznaczonych do przeprowadzania egzaminów

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

ASO MAZDA-Impex www.mazda.lublin.pl. Mazda MX-5. Dane techniczne, wyposa enie, kolory.

ASO MAZDA-Impex www.mazda.lublin.pl. Mazda MX-5. Dane techniczne, wyposa enie, kolory. Mazda MX-5 Dane techniczne, wyposa enie, kolory. Dane techniczne Silniki 1.8 l MZR 2.0 l MZR 2.0 l MZR 93 kw (126 KM) 118 kw (160 KM) 118 kw (160 KM) 5-biegowa 6-biegowa mechaniczna mechaniczna Pojemno,

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA Peugeot 208

OFERTA CENOWA Peugeot 208 1 OFERTA CENOWA Peugeot 208 APD LUBOS AUTORYZOWANY DEALER 2 Szanowna Pani, Irena Rodasik Bytom, 2014-07-23 Mam przyjemność przedstawić Państwu ofertę cenową samochodu marki Peugeot 208 Active 1,2 82km

Bardziej szczegółowo

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA 64 I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA Klucz Klucz umożliwia, poprzez drzwi kierowcy, blokowanie i odblokowanie drzwi, bagażnika i klapki wlewu paliwa, składanie i rozkładanie

Bardziej szczegółowo

MCBA-5. Prestige Solo 24-32 - 50-75 - 120 Prestige Excellence 24-32. Instrukcje dla autoryzowanego serwisu. excellence in hot water

MCBA-5. Prestige Solo 24-32 - 50-75 - 120 Prestige Excellence 24-32. Instrukcje dla autoryzowanego serwisu. excellence in hot water Instrukcje dla autoryzowanego serwisu MCBA-5 Prestige - - 50-75 - 120 Prestige - excellence in hot water 09/2008 Nastawa fabryczna Wyœwietlacz MCBA 5 Opis parametrów Prestige 50 75 120 Nastawa temperatury

Bardziej szczegółowo

Oferta Cena: 31500 PLN brutto Vin: Drzwi: Skrzynia biegów: Rodzaj paliwa: Moc: Rocznik: Przebieg: Pojemność skokowa:

Oferta Cena: 31500 PLN brutto Vin: Drzwi: Skrzynia biegów: Rodzaj paliwa: Moc: Rocznik: Przebieg: Pojemność skokowa: Oferta Škoda Citigo 2014 1.0 benzyna 75 KM - Salon Polska - Serwi Cena: 31500 PLN brutto Vin: TMBZZZAAZED637415 Drzwi: 3 Skrzynia biegów: manualna Rodzaj paliwa: benzyna Moc: 75 Rocznik: 2014 Przebieg:

Bardziej szczegółowo

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy.

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy. NAGRZEWNICE WODNE Seria Zastosowanie Kana owe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekrojch okr g ych. Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

Państwa Klasa C: C 200

Państwa Klasa C: C 200 Ilustracja zbliżona Ilustracja zbliżona Podsumowanie Silnik C 200 13920 Model specjalny i pakiety 2356 PLN Lakier Czerń obsydianu metalik 4084 PLN Obręcze kół Obręcze kół ze stopów metali lekkich, 17"

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA. dla FIRM

OFERTA HANDLOWA. dla FIRM Warszawa 2012 r. Auto-Pol-Serwis Autoryzowany Dealer Samochodów OPEL OFERTA HANDLOWA dla FIRM Ofertę przygotował: Michał Misaczek + 48 600 454 431 Opel Vivaro, Van L2H1 2.9t (L2 H1, 2900) 2.0 CDTI, 84

Bardziej szczegółowo

W razie jakichkolwiek pytań lub dodatkowych informacji uprzejmie proszę o kontakt.

W razie jakichkolwiek pytań lub dodatkowych informacji uprzejmie proszę o kontakt. Warszawa, 20 lutego 2013 Mam przyjemność przedstawić Pani kompleksową ofertę na model samochodu PEUGEOT, którym jest Pani zainteresowana. Niniejsza oferta zawiera specyfikacje i kalkulacje cen samochodu:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pojazdów:

Specyfikacja pojazdów: Załącznik nr 3 Specyfikacja techniczna: Samochody ciężarowe - 4 szt.: Specyfikacja pojazdów: Lp Charakterystyka i parametry / minimalne wymagania Oferowane parametry* 1 2 3 1 Rodzaj pojazdu Fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Sz.P. Katarzyna Janicka

Sz.P. Katarzyna Janicka Sz.P. Katarzyna Janicka Warszawa, 11.02.2013 r. Szanowna Pani Katarzyno, W odpowiedzi na Pani zgłoszenie na portalu internetowym mam przyjemność przedstawić Pani kompleksową ofertę na zakup samochodu PEUGEOT,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa fabrycznie nowych samochodów dla jednostek organizacyjnych podległych Ministerstwu Sprawiedliwości. CZĘŚĆ 1 Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNICZNA nr: 2816/MERCEDES B/WE8660GU Wykonawca opinii : mgr inż. Mieczysław Krop

OCENA TECHNICZNA nr: 2816/MERCEDES B/WE8660GU Wykonawca opinii : mgr inż. Mieczysław Krop z dnia: 2015/11/09 OCENA TECHNICZNA nr: Wykonawca opinii : mgr inż. Mieczysław Krop Zleceniodawca: IDEA Leasing S.A. Adres: Strzegomska 42B 53-611 Wrocław Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu.

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE US UG SERWISOWYCH, CZÊŒCI ZAMIENNYCH I AKCESORIÓW MARKI PEUGEOT

PROPOZYCJE US UG SERWISOWYCH, CZÊŒCI ZAMIENNYCH I AKCESORIÓW MARKI PEUGEOT PROPOZYCJE US UG SERWISOWYCH, ZAMIENNYCH I AKCESORIÓW MARKI PEUGEOT Oferta ograniczona w czasie od 23 wrzeœnia do 30 listopada. 2013 r. -20% OFERTA DOTYCZY WYMIANY OLEJU SILNIKOWEGO NA OLEJ TOTAL ORAZ

Bardziej szczegółowo

Państwa Klasa C: C 180

Państwa Klasa C: C 180 Ilustracja zbliżona Ilustracja zbliżona Podsumowanie Silnik C 180 Model specjalny i pakiety Lakier Czarny Obręcze kół Obręcze kół AMG ze stopów metali lekkich, 18" Tapicerka Tapicerka ARTICO - czarna Elementy

Bardziej szczegółowo

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA KARTA SERWISOWA NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA Gratulujemy! Dokonali Pañstwo œwietnego wyboru: nowoczesne drewniane okna s¹ ekologiczne, a tak e optymalne pod wzglêdem ekonomicznym. Nale ¹ do najwa niejszych elementów

Bardziej szczegółowo

http://www.renault.pl/samochody-nowe/samochody-osobowe/twingo/... 01 PREFERENCJE 02 WERSJE 03 WYPOSAŻENIE 04 FINANSOWANIE PODSUMOWANIE

http://www.renault.pl/samochody-nowe/samochody-osobowe/twingo/... 01 PREFERENCJE 02 WERSJE 03 WYPOSAŻENIE 04 FINANSOWANIE PODSUMOWANIE 1 z 6 2011-08-02 15:08 Twingo Konfigurator UWAGA! Wszystkie informacje zawarte w konfiguratorze w tym ceny, zdjęcia samochodów, dostępność, nie stanowią w żaden sposób oferty handlowej w rozumieniu przepisów

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. Podsumowanie Dostateczny Powypadkowe Niskie

PODSUMOWANIE. Podsumowanie Dostateczny Powypadkowe Niskie Raport z inspekcji Stan PODSUMOWANIE Podsumowanie Dostateczny Powypadkowe Niskie Silnik Dostateczny - wycieki Postłuczkowe Niskie Zawieszenie Dostateczny Popowodziowe Średnie Hamulce dobry Przekręcony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM: 10. (KOD 3361)

PROGRAM: 10. (KOD 3361) PROGRAM: 0. (KOD 336) LEWE BM bia³o-br¹zowy 345670 34 56 STACYJKA - pomarañczowy,5mm (przy stacyjce) PRAWE BN bia³o- Je eli nie ma wk³adki w drzwiach prawych to blokowania. M br¹zowy CV pomarañczowy wychodz¹ca

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ Formularz oferty Opis Przedmiotu Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: fabrycznie nowy samochód osobowy typu BUS 9-cio miejscowy przystosowany do przewozu osób

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE SAMOCHODU TOYOTA YARIS

OŚWIETLENIE SAMOCHODU TOYOTA YARIS OŚWIETLENIE SAMOCHODU TOYOTA YARIS hamowania Światło przeciwmgłowe tylne. (żeby je włączyć trzeba mieć włączone przynajmniej światła mijania) pozycyjne. Przy tych światłach świeci się oświetlenie tablicy

Bardziej szczegółowo

Twoja konfiguracja Rapid Spaceback 1.2 MPI 55 kw (75 KM) 5-biegowa manualna. Cena wyposażenia dodatkowego. Rata kredytu Skoda Kredyt Niskich Rat

Twoja konfiguracja Rapid Spaceback 1.2 MPI 55 kw (75 KM) 5-biegowa manualna. Cena wyposażenia dodatkowego. Rata kredytu Skoda Kredyt Niskich Rat Twoja konfiguracja Rapid Spaceback 1.2 MPI 55 kw (75 KM) 5-biegowa manualna Podsumowanie Cena cennikowa 48 550 zł Cena wyposażenia dodatkowego 2 000 zł Cena lakieru 1 800 zł Upust -4 700 zł 47 650 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1a do SIWZ. 8/2011/ZP Strona 1. /pieczęć Wykonawcy/ PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO 5 MIEJSCOWEGO (Typu SUV)

Załącznik Nr 1a do SIWZ. 8/2011/ZP Strona 1. /pieczęć Wykonawcy/ PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO 5 MIEJSCOWEGO (Typu SUV) /pieczęć Wykonawcy/ PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO 5 MIEJSCOWEGO (Typu SUV) DANE TECHNICZNE 1. Silnik z zapłonem iskrowym ZI 2. Maksymalna moc [ KW ] min. 220 3. Długość pojazdu [mm] 4850-5110

Bardziej szczegółowo

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY Krok I rozpoznanie potrzeb Podczas pierwszego spotkania z Klientem przygotowujemy ofert pod kàtem indywidualnego dostosowania oprzyrzàdowania auta oraz ewentualnego dofinansowania zakupu. Wspólnie z Klientem

Bardziej szczegółowo

ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA 3

ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA 3 ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA ( katalog ) Seria 700 W³aœciwe dzia³anie i niezawodnoœæ obwodów pneumatycznych zale y od jakoœci skompresowanego powietrza. Skompresowane powietrze i wilgoæ zwiêkszaj¹ tempo

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Samochody klasy C. 24 sztuk

Opis przedmiotu zamówienia. Samochody klasy C. 24 sztuk Załącznik Nr 1A Nr spr. 5/ZP/CBA/2007 Opis przedmiotu zamówienia Samochody klasy C CZĘŚĆ I Ilość sztuk 24 sztuk Rodzaj nadwozia Hatchback lub liftback Ilość drzwi 5 Wymiary: - Rozstaw osi [mm] 2500-2700

Bardziej szczegółowo

Nowe Scirocco R - cennik rok modelowy 2015 rok produkcji 2014

Nowe Scirocco R - cennik rok modelowy 2015 rok produkcji 2014 rok modelowy 2015 rok produkcji 2014 Ceny PLN z VAT 2.0 TSI 280 KM (206 kw) 6 biegów 137 690 2.0 TSI 280 KM (206 kw) DSG - 6 stopniowa 146 290 Dane na podstawie świadectw homologacji typu Cennik obowiązuje

Bardziej szczegółowo

T-03 r. Dzia³ 1. Samochody osobowe (sztuki) Dzia³ 2. Autobusy i trolejbusy

T-03 r. Dzia³ 1. Samochody osobowe (sztuki) Dzia³ 2. Autobusy i trolejbusy G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON T-03 r Sprawozdanie o zarejestrowanych pojazdach samochodowych, ci¹gnikach

Bardziej szczegółowo

Sz. P. ANNA KONIK. Peugeot 208 ACCESS 1.4 95 KM OFERTE PRZYGOTOWAŁ: Rybnik dnia, 25 sierpnia 2012. Szanowni Panie,

Sz. P. ANNA KONIK. Peugeot 208 ACCESS 1.4 95 KM OFERTE PRZYGOTOWAŁ: Rybnik dnia, 25 sierpnia 2012. Szanowni Panie, Rybnik dnia, 25 sierpnia 2012 Sz. P. ANNA KONIK Szanowni Panie, W nawiązaniu do rozmowy, mam przyjemność przedstawić kompleksową ofertę zakupu samochodu Peugeot. Jednocześnie chciałbym serdecznie podziękować

Bardziej szczegółowo

Dostawa 1 szt. samochodu typu KOMBIVAN dla Straży Miejskiej w Nidzicy

Dostawa 1 szt. samochodu typu KOMBIVAN dla Straży Miejskiej w Nidzicy Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wymagania minimalne Zamawiającego) Dostawa 1 szt. samochodu typu KOMBIVAN dla Straży Miejskiej w Nidzicy L.P 1. Pojazd powinien spełniad wymagania

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO UŻYTKOWYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO UŻYTKOWYCH I WARUNKÓW GWARANCJI Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO UŻYTKOWYCH I WARUNKÓW GWARANCJI Przedmiot zamówienia: fabrycznie nowy samochód osobowy przystosowany do przewozu osób

Bardziej szczegółowo

G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej. T-03 r

G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej. T-03 r G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON T-03 r Zestawienie o zarejestrowanych pojazdach samochodowych, ci¹gnikach

Bardziej szczegółowo

Eos - cennik rok modelowy 2011

Eos - cennik rok modelowy 2011 rok modelowy 2011 Ceny PLN z VAT 1.4 TSI 122 KM (90 kw), 6 biegowy 98 140 1.4 TSI 160 KM (118 kw), 6 biegowy 106 040 2.0 TSI 210 KM (155 kw), 6 biegowy 115 040 2.0 TSI 210 KM (155 kw), DSG 122 240 2.0

Bardziej szczegółowo

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. RadoϾ z jazdy

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. Radoœæ z jazdy BMW Financial Services Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdu Radoœæ z jazdy Rozwi¹zania dopasowane do Ciebie. Informacje o BMW Financial Services. Jako firma bêd¹ca integraln¹ czêœci¹ BMW Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U / OBS UGI VIDEODOMOFON. (kolor) CDV - 6NTM

INSTRUKCJA MONTA U / OBS UGI VIDEODOMOFON. (kolor) CDV - 6NTM INSTRUKCJA MONTA U / OBS UGI VIDEODOMOFON (kolor) CDV - 6NTM OPIS MONITOR 1. Przycisk stanu wyj¹tkowego 2. Ochrona 1 3. Ochrona 2 4. W³amanie 5. WskaŸnik zasilania 6. Telefon 7. Monitor 8. WskaŸnik wyjœcie

Bardziej szczegółowo

Salon Katowice Tel. 32/743 70 00 www.lexus-katowice.pl

Salon Katowice Tel. 32/743 70 00 www.lexus-katowice.pl Katowice, 24 kwietnia 2012 Salon Katowice Tel. 32/743 70 00 www.lexus-katowice.pl C E N N I K M O D E L U G S 3 5 0 A W D o d d o s t a w y l i p c o w e j 2 0 1 2 MODEL CENA W PLN* GS 350 ELITE 253 000,00

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

serii HECTOR instrukcja obs³ugi prostowników do ³adowania akumulatorów LINCOLN ELECTRIC HECTOR 1208 HECTOR 1210 HECTOR 1214 I-207-310-7 Rev.

serii HECTOR instrukcja obs³ugi prostowników do ³adowania akumulatorów LINCOLN ELECTRIC HECTOR 1208 HECTOR 1210 HECTOR 1214 I-207-310-7 Rev. A-073 ELREMET EN ISO 900 R LINCOLN ELECTRIC R LINCOLN ELECTRIC BESTER S.A. ul. Jana III Sobieskiego 9 A 58-263 Bielawa tel./074/ 64 6 00 fax /074/ 64 6 080 serwis: /074/ 64 6 88 http://www.bester.com.pl

Bardziej szczegółowo

5/2.F.5. Ocena ryzyka zawodowego magazyniera

5/2.F.5. Ocena ryzyka zawodowego magazyniera 5/2.F.5. Ocena ryzyka zawodowego magazyniera Les³aw Zieliñski Rozdzia³ 5/2.F.5. 5. grudzieñ Ryzyko Ocena 2005 5/2.F.5. zawodowe ryzyka zawodowego magazyniera OPINIE Spis treœci 1. Opis stanowiska... 1

Bardziej szczegółowo

Nowe Polo BlueMotion 3-drzwiowy - cennik Rok modelowy 2015, rok produkcji 2015

Nowe Polo BlueMotion 3-drzwiowy - cennik Rok modelowy 2015, rok produkcji 2015 Nowe Polo BlueMotion 3-drzwiowy - cennik Rok modelowy 2015, rok produkcji 2015 Ceny PLN z VAT 1.4 TDI BM 75 KM (55 kw) 5 biegów 63 390 Oferta specjalna Dane na podstawie świadectw homologacji typu Cennik

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY 1 1 12 Fce T10 TERMOSTAT RAMOWALNY - + 24 i T10 Termostat programowalny T10 przeznaczony jest do automatycznej r e g u l a c j i t e m p e r a t u r y w pomieszczeniu, poprzez w³¹czanie i wy³¹czanie kot³a.

Bardziej szczegółowo

Nowy Vito Furgon i Mixto. Cennik

Nowy Vito Furgon i Mixto. Cennik Nowy Vito Furgon i Mixto Cennik Wyposażenie standardowe. Vito Furgon. Nadwozie XXAntena w szybie przedniej XXDrzwi przesuwne z prawej strony XXKlapa tylna nieprzeszklona XXLusterka zewnętrzne regulowane

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 17 września 2014r. AD-25-230/14

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 17 września 2014r. AD-25-230/14 Kraków, dnia 17 września 2014r. AD-25-230/14 ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup samochodu osobowego o

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U MPW - 4+ UNIWERSALNEGO MIKROPROCESOROWEGO MODU U DOMYKANIA SZYB

INSTRUKCJA MONTA U MPW - 4+ UNIWERSALNEGO MIKROPROCESOROWEGO MODU U DOMYKANIA SZYB INSTRUKCJA MONTA U MPW - 4+ UNIWERSALNEGO MIKROPROCESOROWEGO MODU U DOMYKANIA SZYB Modu³ MPW-4 przeznaczony jest do domykania po kolei lub parami 4 szyb podnoszonych elektrycznie, sterowanych +12V i/lub

Bardziej szczegółowo

SKODA FABIA II. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Aktualizacja 8.02.2010

SKODA FABIA II. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Aktualizacja 8.02.2010 Prezentacja wyposażenia samochodu marki: SKODA FABIA II Niniejsza prezentacja powstała na podstawie materiałów dostępnych w salonach sprzedaży oraz na stronie internetowej Skoda Auto Poland. Tabele mogą

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. Dostawa samochodu osobowego dla Powiatu Mieleckiego numer ogłoszenia: 33964-2013; data zamieszczenia: 24.01.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. Dostawa samochodu osobowego dla Powiatu Mieleckiego numer ogłoszenia: 33964-2013; data zamieszczenia: 24.01. OR.272.48.2012.EL Mielec, dnia 24 stycznia 2013 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa samochodu osobowego dla Powiatu Mieleckiego numer ogłoszenia: 33964-2013; data zamieszczenia: 24.01.2013 Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Dane Wykonawcy:... Adres (siedziba) Wykonawcy:... Tel... Fax... NIP:... REGON:...

FORMULARZ OFERTY. Dane Wykonawcy:... Adres (siedziba) Wykonawcy:... Tel... Fax... NIP:... REGON:... Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć firmowa Wykonawcy)..., dnia... (miejscowość) FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy:... Adres (siedziba) Wykonawcy:.... Tel.... Fax.... NIP:... REGON:.... Nawiązując do ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl Kondensacyjne modu³y SMARTBOX Plus charakteryzuj¹ siê bardzo wysok¹

Bardziej szczegółowo

2. Wymagania techniczne dla odbiorów jednostkowych

2. Wymagania techniczne dla odbiorów jednostkowych Wymagania dla odbiorów jednostkowych, kat. M, N, O (propozycja SPCM) strona 1 z 8 Propozycja SPCM odnośnie wymagań technicznych dla odbiorów jednostkowych pojazdów kategorii M, N, O SPCM, 05.03.2013 1.

Bardziej szczegółowo

Oferta na samochód. PEUGEOT 208 Dla Pana Waldemara Kruka

Oferta na samochód. PEUGEOT 208 Dla Pana Waldemara Kruka Expak Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Peugeot ul. Kalinowszczyzna 43 20-201 Lublin Tel. 81 445 01 15, Fax 81 445 01 45 www.expak.peugeot.com.pl Maciej Bojko e-mail: maciejbojko.expak@peugeot.com.pl Data:

Bardziej szczegółowo

Informacje handlowe PLICHTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.

Informacje handlowe PLICHTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. 2015-07-28 Informacje handlowe PLICHTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. Informacje handlowe przygotowane przez: Marek Grzędziński Tel. 601 824 109 Informacje handlowe przygotowane dla: PLICHTA

Bardziej szczegółowo

28800 PLN w tym VAT (23,0%) 5385,37 PLN. Wykonawca wyceny : AUTOPOL ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW. Marka: AUDI Model pojazdu: A6 Quattro 3.

28800 PLN w tym VAT (23,0%) 5385,37 PLN. Wykonawca wyceny : AUTOPOL ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW. Marka: AUDI Model pojazdu: A6 Quattro 3. Wycena numer: AUDI WY87230 Wykonawca wyceny : AUTOPOL ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW. z dnia: 2014/02/24 DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Dane: [O] II-2014 Marka: AUDI Model pojazdu: A6 Quattro 3.0 TDi DPF 4F Wersja:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Samochód i wyposażenie fabrycznie nowe MARKA I MODEL OFEROWANEGO POJAZDU

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Samochód i wyposażenie fabrycznie nowe MARKA I MODEL OFEROWANEGO POJAZDU Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Samochód i wyposażenie fabrycznie nowe MARKA I MODEL OFEROWANEGO POJAZDU. Rok produkcji. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obs³ugi

Skrócona instrukcja obs³ugi Skrócona instrukcja obs³ugi Technologia Led&Laser Modele: XJ-A130/A135/A140/A145/A150/A155 XJ-A230/A235/A240/A245/A250/A255 Szczegó³owa instrukcja monta u, ustawienia oraz obs³ugi dla ka dego z wymienionych

Bardziej szczegółowo

STO Y I FOTELE OKULISTYCZNO - LARYNGOLOGICZNE

STO Y I FOTELE OKULISTYCZNO - LARYNGOLOGICZNE ELEKTRO-MECHANICZNY STÓ OKULISTYCZNY TYP LS COMFORT dodatkowy panel sterowania Cena od 12 000,00 ruch sto³u w p³aszczyÿnie poziomej 35 system do przemieszczania sto³u dodatkowy podg³ówek powietrzny Stó³

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZE STWO PRACY Z LASERAMI

BEZPIECZE STWO PRACY Z LASERAMI BEZPIECZE STWO PRACY Z LASERAMI Szkodliwe dzia anie promieniowania laserowego dotyczy oczu oraz skóry cz owieka, przy czym najbardziej zagro one s oczy. Ze wzgl du na kierunkowo wi zki zagro enie promieniowaniem

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc. Nr zlecenia DEKRA: VBL(A)/WAR/16630/15/03/30 Nr zlecenia/szkody: 1565 Data zlecenia: 30-03-2015 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca: DEKRA w imieniu VB Leasing

Bardziej szczegółowo

Nowe Scirocco - cennik wersji specjalnej Perfectline R-Style Rok modelowy 2016, rok produkcji 2015

Nowe Scirocco - cennik wersji specjalnej Perfectline R-Style Rok modelowy 2016, rok produkcji 2015 Rok modelowy 216, rok produkcji 215 Ceny PLN z VAT 2. TSI BMT 18 KM (132 kw) 6 biegów 19 69 2. TSI BMT 18 KM (132 kw) DSG - 6 stopniowa 117 99 2. TDI-CR BMT 184 KM (135 kw) DSG - 6 stopniowa 135 59 Dane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konserwacji okuì

Instrukcja konserwacji okuì Instrukcja konserwacji okuì FAVORIT Si-line - System bezpieczeństwa drewno Wszystkie zaczepy i mimo rodowe bolce zamykaj ce nale y smarowaì lub oliwiì! Stosujcie Paœstwo wy cznie smar lub olej bez zawarto

Bardziej szczegółowo

Dane pojazdu. Wartość bazowa pojazdu. Korekty. Ekspertyza DEKRA nr 78738/10/12-9511 z dnia 10-10-2012

Dane pojazdu. Wartość bazowa pojazdu. Korekty. Ekspertyza DEKRA nr 78738/10/12-9511 z dnia 10-10-2012 Nr zlecenia DEKRA: PEK(ZSP)/PEK(ZSP)/41862/12/10/08 Nr zlecenia/szkody: WP76921(27/0060/09)7/04273/09 Data zlecenia: 08-10-2012 Zleceniodawca: Karolina Kasprzak Pekao Leasing Sp. z o.o. ul. Puławska 182

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

Silnik Liczba cylindrów, położenie

Silnik Liczba cylindrów, położenie ZAŁĄCZNIK NR 1 SIWZ: PAKIET A Samochód dostawczy FIAT DUCATO L2H2 lub równoważny Równoważność oferty Oferowany samochód CPV 34130000-7 Kolor srebrny srebrny Silnik Liczba cylindrów, położenie 4,rzędowo

Bardziej szczegółowo

Pompa obiegowa pracuje przy temperaturach wy szych od nastawionych, a wy³¹cza siê po spadku temperatury poni ej nastawionej.

Pompa obiegowa pracuje przy temperaturach wy szych od nastawionych, a wy³¹cza siê po spadku temperatury poni ej nastawionej. 1 Instrukcja obs³ugi Mikroprocesorowy regulator pompy c.o. HYDROS 100 przeznaczony jest do automatycznego za³¹czania i wy³¹czania pompy obiegowej c.o. w zale noœci od ustawionej temperatury. Zespó³ regulator

Bardziej szczegółowo

Mazda RX-8. Dane techniczne, wyposa enie, kolory. ASO MAZDA-Impex www.mazda.lublin.pl

Mazda RX-8. Dane techniczne, wyposa enie, kolory. ASO MAZDA-Impex www.mazda.lublin.pl Mazda RX-8 Dane techniczne, wyposa enie, kolory. Dane techniczne Masy i wymiary Renesis Challenge Challenge Revolution Revolution 141 kw* 141 kw* 170 kw* 141 kw* 170 kw* (192 PS) (192 PS) (231 PS) (192

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa POL-MOT Auto Sp. z o.o. dla. Szkół Nauki Jazdy

Oferta handlowa POL-MOT Auto Sp. z o.o. dla. Szkół Nauki Jazdy Oferta handlowa POL-MOT Auto Sp. z o.o. dla Szkół Nauki Jazdy SZKOŁY NAUKI JAZDY Warszawa, 2011-01-28 Szanowni Państwo! Samochody Skoda Fabia 1,2 TSI 85 KM STYLE będą przez najbliższe cztery lata samochodami

Bardziej szczegółowo

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali FIBER LASER 2013 Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali przyczyni³o siê do stworzenia niezawodnego,

Bardziej szczegółowo

1 3 5 7 9 11 12 13 15 17 [Nm] 400 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150 125 155 PS 100 PS 125 PS [kw][ps] 140 190 130 176 120 163 110 149 100 136 100 20 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 RPM 90

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PRZYDATNE PRZY UBIEGANIU SIĘ O PRAWO JAZDY NA KATEGORIE B

INFORMACJE PRZYDATNE PRZY UBIEGANIU SIĘ O PRAWO JAZDY NA KATEGORIE B 50-507 WROCŁAW ul. Ziębicka 34-38 tel. 071 336 80 01 fax. 071 798 99 71 www.word.wroc.pl e-mail: sekretariat@word.wroc.pl NIP: 899-21-98-741 Regon: 931191367 INFORMACJE PRZYDATNE PRZY UBIEGANIU SIĘ O PRAWO

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 1. Samochód I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 1. Samochód I Załącznik 3B SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Samochód I 1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem długoterminowy samochodu typu BUS (6- osobowego) do celów informacyjno-promocyjnych RPO WK-P na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc. DEKRA Polska o/suwałki Suwałki tel. 0/87 5650094, faks Rzeczoznawca: Bogdan Boguszewski UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia,

Bardziej szczegółowo

Model: Seria 3 Touring [E91 320i] VIN: WBAVR71070K023943. Data pierwszej rejestracji: 2 1 0 8 2 0 0 8 Rok produkcji: 2007

Model: Seria 3 Touring [E91 320i] VIN: WBAVR71070K023943. Data pierwszej rejestracji: 2 1 0 8 2 0 0 8 Rok produkcji: 2007 Informacje podstawowe Marka: BMW Model: Seria 3 Touring [E91 320i] VIN: WBAVR71070K023943. Nr rejestracyjny: WS ***** Przebieg w km:.. Data pierwszej rejestracji: 2 1 0 8 2 0 0 8 Rok produkcji: 2007 Pojemność

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI MAGNETYCZNE DO SI OWNIKÓW

CZUJNIKI MAGNETYCZNE DO SI OWNIKÓW CZUJNIKI MAGNETYCZNE DO SI OWNIKÓW Wstêp Czujniki kontaktronowe seria 1500 Czujniki pó³przewodnikowe seria 1500 Miniaturowe czujniki kontaktronowe i pó³przewodnikowe seria 1580 8.0 8.1-8.2 8.3-8.4 8.5

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu technicznego pojazdu

Ocena stanu technicznego pojazdu Nr zlecenia DEKRA: SCM(W)/WRO/00767/3/0/07 Nr zlecenia/szkody: Data zlecenia: 07-0-203 DEKRA Polska - Centrala 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28 tel. (022) 577 36 0, faks (022) 577 36 36 Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

NZ-NTZ/I/PN/04/08 Gdynia, 27. 05.2008 r.

NZ-NTZ/I/PN/04/08 Gdynia, 27. 05.2008 r. NZ-NTZ/I/PN/04/08 Gdynia, 27. 05.2008 r. Dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę dwóch samochodów dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Unimog U 3000 U 4000 U 5000

Instrukcja obsługi Unimog U 3000 U 4000 U 5000 Instrukcja obsługi Unimog U 3000 U 4000 U 5000 Indeks A ABS...154 ABS (WŁ/WYŁ)...158 ABS (WYŁ) w terenie...159 Akumulatory... 220 czynności przed przestojem pojazdu... 226 doładowanie... 225 konserwacja...224

Bardziej szczegółowo

Pompy pionowe, wielopoziomowe, maj¹ce czêœci u³o one w postaci liniowej

Pompy pionowe, wielopoziomowe, maj¹ce czêœci u³o one w postaci liniowej Pompy pionowe, wielopoziomowe, maj¹ce czêœci u³o one w postaci liniowej Budowa Pompy pionowe, wielopoziomowe ze ssaniem i ³¹cznikiem podawania na tej samej œrednicy i rozmieszczone wzd³u tej samej osi.

Bardziej szczegółowo