Instrukcja obs³ugi Klasa C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obs³ugi Klasa C"

Transkrypt

1 Instrukcja obs³ugi Klasa C

2

3 Serdeczne gratulacje z okazji nabycia nowego Mercedesa! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi. Zapewni to przyjemniejsze u ytkowanie samochodu i pomo e zapobiec niebezpiecznym sytuacjom. Wyposa enie dodatkowe zosta³o oznaczone gwiazdk¹ *. W zale noœci od modelu i wariantu wyposa enie pojazdu mo e siê ró niæ od opisanego. Firma DaimlerChrysler stale dostosowuje swoje pojazdy do najnowszych osi¹gniêæ techniki i dlatego zastrzega sobie prawo do zmiany wygl¹du, wyposa enia i rozwi¹zañ technicznych. Z tego powodu dane, ilustracje i opisy zamieszczone w instrukcji nie mog¹ stanowiæ podstawy do jakichkolwiek roszczeñ. Instrukcja obs³ugi, Skrócona instrukcja obs³ugi oraz Ksi¹ ka obs³ugi stanowi¹ wyposa enie pojazdu. Nale y je przechowywaæ w samochodzie, a w razie sprzeda y pojazdu - przekazaæ nowemu w³aœcicielowi. W przypadku dalszych pytañ prosimy zwróciæ siê do ASO Mercedes-Benz. yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG i DaimlerChrysler Automotive Polska. i Najwa niejsze informacje na temat Klasy C oraz interaktywna instrukcja obs³ugi znajduj¹ siê w internecie na stronach: betriebsanleitungen

4 Spis treœci Spis treœci Indeks Wprowadzenie Na pierwszy rzut oka Bezpieczeñstwo Obs³uga w szczegó³ach Eksploatacja Porady praktyczne Dane techniczne

5 1,2,3 7G-TRONIC A ABS komunikaty na wyœwietlaczu komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) , 228 komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) lampka ostrzegawcza Adaptacyjne œwiat³a stop Aktywne doœwietlanie zakrêtów Akumulator demonta / monta komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) , 245 komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) , 257 konserwacja (pojazd) lampka kontrolna (w kluczyku KEYLESS-GO) lampka kontrolna (w kluczyku z pilotem) ³adowanie od³¹czanie pod³¹czanie sprawdzanie stanu (kluczyk z pilotem) wymiana baterii (w kluczyku) Akumulator pojazdu Akustyczny sygna³ ostrzegawczy Apteczka ASSYST PLUS Audio Komputer pok³adowy (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Autoalarm wy³¹czenie alarmu , 268 Automatyczna skrzynia biegów impulsowa zmiana biegów jazda z przyczep¹ manewrowanie manualna zmiana biegów po³o enia dÿwigni wybierania biegów poziom oleju prace przy pojeÿdzie przycisk wyboru programów rêczne wy³¹czanie blokady parkowania tryb awaryjny usterki wskazówki dotycz¹ce jazdy zakresy prze³o eñ Awaryjne blokowanie pojazdu Indeks Awaryjne odblokowanie baga nik pojazdu pokrywy wlewu paliwa Awaryjne uruchamianie silnika przewody rozruchowe Awaryjne uruchamianie silnika Awaryjny tryb pracy automatyczna skrzynia biegów B Baga nik awaryjne odblokowanie otwieranie od wewn¹trz (automatyczne) 80 rêczne otwieranie i zamykanie Baga nik dachowy Baga nik na narty BAS Bezpieczniki wymiana Bieg wsteczny w³¹czanie (automatyczna skrzynia biegów) w³¹czanie (mechaniczna skrzynia biegów) Biodiesel Blokada parkingowa rêczne wy³¹czanie (automatyczna skrzynia biegów) Blokada rozruchu

6 Indeks Blokowanie zamków pojazdu automatyczne od wewn¹trz (przycisk zamka centralnego) Boczne poduszki powietrzne C Centralne blokowanie KEYLESS-GO Centralne blokowanie automatyczne (komputer pok³adowy, wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Centralne odblokowanie KEYLESS-GO kluczyk Ch³odzenie z osuszaniem powietrza THERMATIC THERMOTRONIC Ciœnienie powietrza w ogumieniu komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) patrz ciœnienie w oponach tabela wartoœci Cyfrowy prêdkoœciomierz Cyrkulacja powietrza THERMATIC THERMOTRONIC Czêstotliwoœci telefon Czujnik deszczu wycieraczki D Dane techniczne ko³a masa pojazdu masa przyczepy opony prêdkoœæ przyspieszenie silnika wymiary pojazdu Data wprowadzanie (komputer pok³adowy, wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) ustawianie (komputer pok³adowy, wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Dodatkowe kierunkowskazy (w lusterkach zewnêtrznych) Dodatkowy prêdkoœciomierz w³¹czanie / wy³¹czanie (komputer pok³adowy, wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Dojazdowe ko³o zapasowe "Minispare" dane techniczne Dokumenty COC (EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY) Doœwietlanie zakrêtów komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Drzwi automatyczne blokowanie komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) , 239 komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) , 258 otwieranie od wewn¹trz Drzwi po stronie kierowcy odblokowanie (KEYLESS-GO) DVD-audio / wideo obs³uga (komputer pok³adowy, wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Dysze z ty³u pojazdu THERMOTRONIC Dzieci urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce przed skutkami wypadków w pojeÿdzie DŸwignia wybierania biegów komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹)

7 komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) po³o enia E EBV komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Eksploatacja zimowa ESP komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) , 228 komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) , 248 lampka ostrzegawcza , 263 stabilizowanie przyczepy w³¹czanie / wy³¹czanie ETS Etylina jakoœæ minimalna zu ycie F Filtr paliwa komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Filtr powietrza komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Fotele ustawianie wprowadzanie ustawieñ do pamiêci Fotelik dzieciêcy automatyczne rozpoznawanie ISOFIX komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) uk³ad rozpoznawania (usterka) w³aœciwe po³o enie zalecenia Funkcja mono THERMATIC THERMOTRONIC Funkcja pamiêci po³o eñ Indeks Funkcja wspomagania ruszania na wzniesieniach G Gaœnica Gniazdko elektryczne kokpit z ty³u H Hak holowniczy Hamulec pomocniczy komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Holowanie Holowanie awaryjne uruchamianie silnika I Impulsowa zmiana biegów Intelligent Light System komputer pok³adowy (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹)

8 Indeks komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Intensywnoœæ nawiewu regulacja (THERMATIC) regulacja (THERMOTRONIC) ISOFIX mocowanie fotelika dzieciêcego J Jazda z przyczep¹ automatyczna skrzynia biegów ESP PARKTRONIC usterki wskazówki dotycz¹ce jazdy wymiary monta owe Jêzyk ustawianie (komputer pok³adowy, wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) K KEYLESS-GO komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) , 245 komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) sprawdzanie stanu baterii uruchamianie silnika ustawienia fabryczne usterki utrata kluczyka wy³¹czanie silnika zmiana zaprogramowanych ustawieñ Kickdown , 116 Kierownica przyciski (komputer pok³adowy, wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) przyciski (komputer pok³adowy, wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) regulacja regulacja elektryczna zapisywanie ustawieñ w pamiêci Kierownica wielofunkcyjna , 119 Kierownica wielofunkcyjna (z 12 przyciskami) patrz komfortowa kierownica wielofunkcyjna Kierunkowskazy komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) wymiana z przodu , 293 z przodu z ty³u Kluczyk komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) , 246 komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) sprawdzanie stanu baterii ustawienia fabryczne usterki wy³¹czanie silnika wymiana baterii zmiana zaprogramowanych ustawieñ Kluczyk awaryjny utrata Kod lakieru Kokpit przegl¹d , 24, 26 Ko³a dane techniczne wskazówki ogólne zamiana Ko³o zapasowe dane techniczne miejsce przechowywania monta Komfortowa kierownica wielofunkcyjna , 124 Komfortowe otwieranie / zamykanie cyrkulacja powietrza (THERMATIC)

9 cyrkulacja powietrza (THERMOTRONIC) Komfortowe zamykanie Komora silnika czyszczenie Komputer pok³adowy komputer pok³adowy (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komputer pok³adowy (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Komputer pok³adowy (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu menu Komputer pok³adowy menu Ustawianie czasu / daty menu Wskazania standardowe obs³uga przegl¹d wywo³anie menu Komunikaty Komputer pok³adowy (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu menu Audio menu Komputer pok³adowy menu Nawigacja menu Service menu Telefon menu Ustawienia obs³uga podmenu Czas / data podmenu Komfort podmenu Pojazd podmenu Œwiat³a podmenu Ustawienia fabryczne podmenu Wskazania standardowe podmenu Zestaw wskaÿników przegl¹d Komunikaty na wyœwietlaczu Konserwacja akumulator myjnia samochodowa ok³adziny z tworzywa sztucznego PARKTRONIC reflektory szyba tylna szyby boczne wysokociœnieniowy agregat myj¹cy Konsola œrodkowa dolna górna Koñcówka haka holowniczego rozk³adanie sk³adanie Korektor ustawienia œwiate³ L Lampka do czytania Lampka kontrolna diagnostyki silnika Lampka kontrolna LIM Lampki kontrolne i ostrzegawcze Indeks ABS ( ó³ta) diagnostyki silnika ESP , 262 hamulców (czerwona) LIM p³ynu ch³odz¹cego PASSENGER AIRBAG OFF , 261 pasów bezpieczeñstwa rezerwy paliwa SRS , 266 Lampki w drzwiach Licznik przebiegu dziennego zerowanie , 122 Lusterka zewnêtrzne dodatkowe kierunkowskazy po³o enie parkingowe przyciemnianie (automatyczne) regulacja sk³adanie (komputer pok³adowy, wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) sk³adanie / rozk³adanie (automatyczne) sk³adanie / rozk³adanie (elektrycznie) ustawianie usterki zapisywanie w pamiêci po³o enia parkingowego zapisywanie ustawieñ w pamiêci Lusterko wsteczne mechaniczne zapobieganie oœlepianiu

10 Indeks 8 przyciemnianie (automatyczne) ustawianie añcuchy przeciwœnie ne M Masa ca³kowita, dopuszczalna Masa pojazdu Masa przyczepy dane techniczne Masa w³asna Materia³y eksploatacyjne olej przek³adniowy olej silnikowy p³yn ch³odz¹cy p³yn do spryskiwaczy p³yn hamulcowy zbiornik paliwa Maty pod³ogowe Mechaniczna skrzynia biegów Menu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komputer pok³adowy komunikaty standardowe ustawianie czasu / daty wywo³anie komunikatów na wyœwietlaczu zestawienie menu Menu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) audio komputer pok³adowy nawigacja service telefon ustawienia zestawienie menu Metylo-estrowy olej roœlinny Moc nadajnika (maksymalna) telefon / krótkofalówka Moc silnika Mocowanie baga u Moment dokrêcania Mo liwoœæ obustronnego rozmieszczenia baga u MP3 obs³uga (komputer pok³adowy, wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Myjnia samochodowa N Nadokienne poduszki powietrzne komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Napinacze pasów bezpieczeñstwa aktywacja Nawigacja komputer pok³adowy (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Numer identyfikacyjny pojazdu (FIN) Numer silnika O Obci¹ enie baga nika, dopuszczalne Obci¹ enie dachu, maksymalne Obci¹ enie osi, dopuszczalne Obrotomierz Odblokowanie od wewn¹trz (przycisk zamka centralnego) Odszranianie THERMATIC THERMOTRONIC Odtwarzacz CD / zmieniarka CD obs³uga (komputer pok³adowy, wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Ograniczanie prêdkoœci SPEEDTRONIC Ogranicznik si³y naci¹gu pasa bezpieczeñstwa aktywacja Ogrzewanie patrz THERMATIC patrz THERMOTRONIC Ogrzewanie ciep³em resztkowym / wentylacja podczas postoju THERMOTRONIC

11 Ogrzewanie foteli Ogrzewanie tylnej szyby Ogumienie dane techniczne kierunek obrotów wskazówki ogólne Ok³adziny z tworzywa sztucznego czyszczenie Okno dachowe przesuwno-uchylne regulacja samoczynne zamykanie podczas deszczu Olej napêdowy niskie temperatury zewnêtrzne zu ycie Olej przek³adniowy pojemnoœci Olej roœlinny Olej silnikowy dolewanie komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) kontrola poziomu oleju (automatyczna skrzynia biegów) kontrola poziomu oleju (miarka) otwór wlewowy pojemnoœci zu ycie Oparcie tylne komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) sk³adanie / rozk³adanie Opony zimowe ograniczanie prêdkoœci (komputer pok³adowy, wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) OpóŸnione wy³¹czanie oœwietlenia wewnêtrznego komputer pok³adowy (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Oryginalne czêœci zamienne Os³ony przeciws³oneczne Ostrze enie o pasie bezpieczeñstwa Oœwietlanie otoczenia komputer pok³adowy (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Oœwietlenie tablicy rejestracyjnej komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Indeks Oœwietlenie wewnêtrzne automatyczne w³¹czanie komputer pok³adowy (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) rêczne w³¹czanie Oœwietlenie zewnêtrzne kierunkowskazy oœwietlenie tablicy rejestracyjnej œwiat³a drogowe œwiat³a mijania œwiat³a parkingowe Otwieranie latem P Pakiet ADVANCED AGILITY z trybem jazdy sportowej lampka kontrolna Paliwo etylina komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) metylo-estrowy olej roœlinny olej napêdowy utrata Panel obs³ugi w dachu przegl¹d Panel obs³ugi w drzwiach przegl¹d Panoramiczne okno dachowe regulacja

12 Indeks samoczynne zamykanie podczas deszczu Parkowanie PARKTRONIC jazda z przyczep¹ usterki w³¹czanie / wy³¹czanie wskaÿnik ostrzegawczy zasiêg czujników Pas bezpieczeñstwa , 92 komunikaty na wyœwietlaczu lampka ostrzegawcza , 266 regulacja wysokoœci PASSENGER AIRBAG OFF, lampka kontrolna , 261 Pilotowanie do celu komputer pok³adowy (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) P³yn ch³odz¹cy komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) , 240 komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) lampka ostrzegawcza sk³ad sprawdzanie poziomu wskaÿnik temperatury P³yn do spryskiwaczy dolewanie P³yn do spryskiwaczy komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) P³yn hamulcowy komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Podmenu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) czas / data komunikaty standardowe podmenu Komfort pojazd œwiat³a ustawienia fabryczne zestaw wskaÿników Podnoœnik samochodowy Podnoœniki szyb patrz szyba boczna Podparcie krêgos³upa Podró e za granicê Podœwietlenie wskaÿników Poduszka powietrzna chroni¹ca kolana kierowcy Poduszka powietrzna kierowcy Poduszka powietrzna pasa era Poduszki powietrzne aktywacja boczne poduszki powietrzne chroni¹ca kolana kierowcy kierowcy lampka kontrolna PASSENGER AIRBAG OFF modu³ steruj¹cy nadokienne poduszki powietrzne pasa era przednia sposób dzia³ania system Poduszki powietrzne z przodu Pojazd awaryjne blokowanie awaryjne odblokowanie holowanie holowanie awaryjne uruchamianie silnika transportowanie ustawienia indywidualne wy³¹czenie z eksploatacji Pojemnoœæ zbiornika paliwa sprawdzanie (komputer pok³adowy, wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Pokrywa baga nika komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹)

13 komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Pokrywa komory silnika dÿwignia zwalniania blokady komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) otwieranie / zamykanie Pokrywa wlewu paliwa awaryjne odblokowanie Po³o enia kluczyka w stacyjce KEYLESS-GO kluczyk Po³o enie do parkowania lusterka zewnêtrzne Popielniczka PRE-SAFE komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Prêdkoœciomierz cyfrowy (komputer pok³adowy, wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) segmenty ustawianie jednostek (komputer pok³adowy, wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Prêdkoœæ dane techniczne Prêdkoœæ maksymalna dane techniczne Profil bie nika Program manualnej zmiany biegów Program zmiany biegów manualny Przednie lampy zespolone Przednie œwiat³a przeciwmgielne , 290 komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Przegl¹d techniczny komputer pok³adowy (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) wyœwietlanie terminu (komputer pok³adowy) Przejazd przez wodê Prze³¹cznik œwiate³ Prze³¹cznik zespolony Prze³¹czniki biegów na kierownicy Indeks Przerywany tryb pracy wycieraczki Przewód paliwowy usterki Przycisk wyboru programów automatyczna skrzynia biegów Przycisk zamka centralnego Przyczepa komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) , 242 komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) , 253 zasilanie napiêciem ze z³¹czem 7-stykowym Przyczepnoœæ opon Przyrz¹d do wyjmowania bezpieczników Przyspieszenie dane techniczne R Radio patrz osobna instrukcja obs³ugi ustawianie stacji (komputer pok³adowy, wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Reflektory czyszczenie uk³ad zmywania zaparowane

14 Indeks Regulacja wysokoœci pasa bezpieczeñstwa Rezerwa w zbiorniku paliwa Rezerwa paliwa komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) lampka ostrzegawcza Roleta przeciws³oneczna odsuwanie i zasuwanie Roleta szyby tylnej Rozdzia³ nawiewu regulacja (THERMATIC) regulacja (THERMOTRONIC) Ruszanie z miejsca S Samoczynne zamykanie podczas deszczu okno dachowe przesuwno-uchylne panoramiczne okno dachowe Schemat przyporz¹dkowania bezpieczników Schowki kokpit (na górze) pod pod³okietnikiem przegl¹d w konsoli œrodkowej w pod³okietniku z ty³u w tablicy rozdzielczej Siatka na baga we wnêce na nogi pasa era Sidemarker Silnik dane techniczne nierównomierna praca problemy z rozruchem uruchamianie za pomoc¹ KEYLESS-GO uruchamianie za pomoc¹ kluczyka wy³¹czanie za pomoc¹ KEYLESS-GO wy³¹czanie za pomoc¹ kluczyka Silnik wysokoprê ny eksploatacja zimowa Sk³adane ko³o zapasowe dane techniczne Skrzynka bezpieczników baga nik kokpit w komorze silnika SPEEDTRONIC komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) sta³e ograniczenie prêdkoœci tymczasowe SRS komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) lampka ostrzegawcza , 266 Sta³e wskazania komputer pok³adowy (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Stê enie œrodka zabezpieczaj¹cego przed zamarzaniem Sygna³ ostrzegawczy akustyczny Sygna³ œwietlny System MOExtended , 306 System prewencyjnej ochrony pasa erów System zabezpieczaj¹cy przed skutkami wypadków lampka ostrzegawcza pasy bezpieczeñstwa poduszki powietrzne System u³atwiaj¹cy parkowanie PARKTRONIC Szyba przednia czyszczenie Szyba tylna czyszczenie Szyby czyszczenie czyszczenie szyby przedniej

15 szyby boczne zaparowane (THERMATIC) zaparowane (THERMOTRONIC) Szyby boczne czyszczenie otwieranie i zamykanie Œ Œruby mocuj¹ce ko³a moment dokrêcenia Œwiat³a komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) , 245 komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) lampki w drzwiach Œwiat³a autostradowe Œwiat³a awaryjne Œwiat³a cofania komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Œwiat³a cofania komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Œwiat³a drogowe komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) w³¹czanie wymiana , 294 Œwiat³a dzienne komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Komputer pok³adowy (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Œwiat³a mijania , 290 komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) symetryczne wymiana arówek Indeks Œwiat³a parkingowe komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) wymiana , 294 Œwiat³a pozycyjne wymiana , 294 Œwiat³a przeciwmgielne (zaawansowane) Œwiat³a stop adaptacyjne komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Œwiat³a tylne wymiana arówek Œwiat³a tylne Œwiat³a funkcja AUTO komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹)

16 Indeks T Tabliczki znamionowe Tankowanie metyloestrowe oleje roœlinne (paliwa PME) Telefon komórkowy komputer pok³adowy (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) monta uchwyt Temperatura regulacja (THERMATIC) regulacja (THERMOTRONIC) temperatura zewnêtrzna ustawianie we wnêtrzu (panel obs³ugi z ty³u) Temperatura zewnêtrzna wyœwietlanie (komputer pok³adowy) TEMPOMAT komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) THERMATIC ch³odzenie z osuszaniem powietrza cyrkulacja powietrza intensywnoœæ nawiewu kokpit lampka kontrolna odszranianie rozdzia³ nawiewu temperatura w³¹czanie / wy³¹czanie wskazówki dotycz¹ce obs³ugi zaparowane szyby THERMOTRONIC ch³odzenie z osuszaniem powietrza cyrkulacja powietrza dysze z ty³u pojazdu intensywnoœæ nawiewu kokpit lampka kontrolna odszranianie ogrzewanie ciep³em resztkowym / wentylacja podczas postoju rozdzia³ nawiewu temperatura uk³ad klimatyzacji z ty³u w³¹czanie / wy³¹czanie wskazówki dotycz¹ce obs³ugi zaparowane szyby TopTether Transportowanie pojazdu Trójk¹t ostrzegawczy Trzecie œwiat³o stop Tylne œwiat³a pozycyjne komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) , 245 komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) , 256 Tylne œwiat³o przeciwmgielne , 290 komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) U Uchwyt do napojów Uk³ad hamulcowy hamulec pomocniczy komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komunikaty na wyœwietlaczu (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) lampka ostrzegawcza Uk³ad klimatyzacji patrz THERMATIC patrz THERMOTRONIC Uk³ad klimatyzacji z ty³u THERMOTRONIC Uk³ad ostrzegania o spadku ciœnienia w ogumieniu

17 Uk³ad pomocy przy wsiadaniu komputer pok³adowy (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Uk³ad pomocy przy wysiadaniu Uk³ad spryskiwaczy szyb , 339 Uk³ady bezpieczeñstwa jazdy ABS adaptacyjne œwiat³a stop BAS EBV ESP Uk³ady elektroniczne pojazdu Uk³ady elektroniczne silnika usterki Uk³ady u³atwiaj¹ce jazdê funkcja wspomagania ruszania na wzniesieniach pakiet ADVANCED AGILITY z trybem jazdy sportowej PARKTRONIC SPEEDTRONIC TEMPOMAT Urz¹dzenia elektryczne / elektroniczne monta w terminie póÿniejszym Urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce przed skutkami wypadków dla dzieci Urz¹dzenie krótkofalowe monta Ustawienia komputer pok³adowy (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) ustawienia fabryczne (KEYLESS-GO) ustawienia fabryczne (kluczyka) ustawienia fabryczne (komputer pok³adowy, wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) wywo³ywanie ustawieñ z pamiêci Uszkodzenie opony przygotowanie pojazdu system MOExtended zestaw TIREFIT W W³¹czanie œwiate³ do jazdy (automatyczne) Wskazania standardowe komputer pok³adowy (wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) komputer pok³adowy (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Wskazania zegara ustawianie ustawianie (komputer pok³adowy, wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) wprowadzanie (komputer pok³adowy, wersja z kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Indeks Wskazówki dotycz¹ce jazdy automatyczna skrzynia biegów eksploatacja zimowa hamowanie jazda na mokrej nawierzchni jazda z przyczep¹ podró e za granicê przejazd przez wodê WskaŸnik serwisowy WskaŸnik statusu pasów bezpieczeñstwa z ty³u Wycieraczki czyszczenie usterki Wygl¹d zewnêtrzny przegl¹d Wy³¹czanie alarmu autoalarm Wymiary pojazdu Wypadek wskazówki Wysokociœnieniowy agregat myj¹cy Wyœwietlacz wielofunkcyjny aktywacja kierownica wielofunkcyjna komfortowa kierownica wielofunkcyjna 125 Z Zabezpieczenie przed dzieæmi szyby boczne (z ty³u) tylne drzwi Zabezpieczenie przed kradzie ¹

18 Indeks Zabezpieczenie przed odholowaniem.. 71 Zabezpieczenie wnêtrza pojazdu Zaczep holowniczy demonta monta Zaczepy do mocowania baga u Zag³ówek cofanie uruchomionych demonta (z ty³u) NECK-PRO ustawianie (z przodu) ustawianie (z ty³u) Zag³ówki typu NECK-PRO cofanie uruchomionych Zakresy prze³o eñ automatyczna skrzynia biegów Zapalniczka Zaparowane szyby THERMATIC THERMOTRONIC Zapasowe bezpieczniki Zapinanie pasów bezpieczeñstwa Zasady rozmieszczania baga u Zasiêg sprawdzanie (komputer pok³adowy, wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Zasilanie napiêciem (przyczepy) Zbiornik paliwa usterki Zbiornik p³ynu do spryskiwaczy Zbiornik p³ynu do spryskiwaczy iloœæ Zestaw narzêdzi Zestaw TIREFIT miejsce przechowywania stosowanie Zestaw wskaÿników komputer pok³adowy (wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) przegl¹d funkcji (kierownica wielofunkcyjna) , 32 przegl¹d funkcji (komfortowa kierownica wielofunkcyjna) , 34 ustawianie jêzyka (komputer pok³adowy, wersja z komfortow¹ kierownic¹ wielofunkcyjn¹) Zimowy olej napêdowy Zmiana ko³a patrz uszkodzenie opony Zmiana zaprogramowanych ustawieñ kluczyk kluczyk KEYLESS-GO Zmienne ograniczenie prêdkoœci SPEEDTRONIC Znak e Zu ycie paliwa arówki wymiana z przodu , 291 wymiana z ty³u , 294 z przodu z ty³u arówki bi-ksenonowe

19 Ochrona œrodowiska H Ochrona œrodowiska Firma DaimlerChrysler kompleksowo przestrzega zasad i przepisów dotycz¹cych ochrony œrodowiska. Celem takiego dzia³ania jest oszczêdne gospodarowanie zasobami œrodowiska naturalnego, których zachowanie s³u y zarówno cz³owiekowi, jak i naturze. Pañstwo równie mog¹ wspomóc ochronê zasobów naturalnych, eksploatuj¹c swój pojazd w sposób przyjazny dla œrodowiska. Zu ycie paliwa, ogumienia, klocków hamulcowych czy silnika lub skrzyni biegów zale y w du ym stopniu od dwóch czynników: warunków eksploatacji pojazdu technika jazdy Skala oddzia³ywania tych czynników zale y od Pañstwa. Dlatego prosimy o przestrzeganie poni szych wskazówek: Warunki eksploatacji Unikaæ jazdy na bardzo krótkich dystansach, gdy zwiêksza to zu ycie paliwa. Zwracaæ uwagê na prawid³owe ciœnienie w ogumieniu. Unikaæ zbêdnego obci¹ ania pojazdu. Kontrolowaæ zu ycie paliwa. Demontowaæ nieu ywany baga nik dachowy. Pojazd poddawany regularnym przegl¹dom technicznym w ASO przyczynia siê do ochrony œrodowiska. Z tego wzglêdu nale y przestrzegaæ terminów przegl¹dów technicznych. Przegl¹dy techniczne prosimy zawsze zlecaæ wykwalifikowanej stacji obs³ugi, np. ASO Mercedes-Benz. Technika jazdy Nie dodawaæ gazu podczas rozruchu silnika. Unikaæ rozgrzewania silnika na postoju. Przewidywaæ rozwój sytuacji na drodze i zachowywaæ wystarczaj¹cy odstêp od poprzedzaj¹cego pojazdu. Unikaæ czêstego i gwa³townego przyspieszania. W odpowiednim momencie zmieniaæ biegi, wykorzystuj¹c tylko 2 / 3 mocy na ka dym prze³o eniu. Podczas postojów uwarunkowanych sytuacj¹ na drodze wy³¹czaæ silnik. Zwrot pojazdów wyeksploatowanych Zgodnie z dyrektyw¹ Unii Europejskiej dotycz¹c¹ pojazdów wyeksploatowanych po zakoñczeniu eksploatacji pojazdu Wprowadzenie Ochrona œrodowiska marki Mercedes-Benz mog¹ Pañstwo zwróciæ go firmie DaimlerChrysler w celu przekazania do ekologicznej utylizacji. Dyrektywa o zwrocie pojazdów wyeksploatowanych obowi¹zuje, zgodnie z lokalnymi przepisami, w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie ca³kowitej do 3,5 t. Wszystkie pojazdy marki Mercedes-Benz ju od wielu lat maj¹ konstrukcjê dostosowan¹ do zasad ekologicznej utylizacji i spe³niaj¹ ustawowe wymagania zwi¹zane z recyklingiem. Do dyspozycji jest rozbudowana sieæ punktów zwrotu pojazdów i zak³adów zajmuj¹cych siê demonta em i fachow¹ utylizacj¹ podzespo³ów. Mo liwoœci zwi¹zane z utylizacj¹ pojazdów i ponownym wykorzystywaniem czêœci s¹ stale rozwijane i ulepszane. W efekcie Pañstwa pojazd spe³niaæ bêdzie równie przewidywane w przysz³oœci normy, ustawowo narzucaj¹ce wy szy wskaÿnik odzyskiwania czêœci i surowców. Szczegó³owe informacje na ten temat s¹ dostêpne w internecie na stronach Mercedes-Benz oraz pod lokalnym numerem hotline Mercedes-Benz. 17

20 Wprowadzenie Bezpieczeñstwo eksploatacji Bezpieczeñstwo eksploatacji G Niebezpieczeñstwo wypadku i obra eñ Wszelkie prace przy pojeÿdzie, zw³aszcza zwi¹zane z bezpieczeñstwem i uk³adami zabezpieczaj¹cymi przed skutkami wypadków, jak równie przegl¹dy i prace serwisowe nale y zawsze zlecaæ fachowej stacji obs³ugi. Stacje te posiadaj¹ niezbêdn¹ wiedzê techniczn¹ i narzêdzia specjalne konieczne do wykonania odpowiednich czynnoœci. Firma DaimlerChrysler zaleca Pañstwu korzystanie z us³ug ASO Mercedes-Benz. G Niebezpieczeñstwo wypadku i obra eñ Niektóre uk³ady bezpieczeñstwa dzia³aj¹ tylko przy pracuj¹cym silniku. Dlatego podczas jazdy nie nale y wy³¹czaæ silnika. W przeciwnym razie uk³ady bezpieczeñstwa nie dzia³aj¹ prawid³owo i nie s¹ w stanie w przewidziany sposób chroniæ pasa erów pojazdu. Ryzyko spowodowania wypadku i odniesienia obra eñ jest wtedy wiêksze. G Niebezpieczeñstwo wypadku i obra eñ Niefachowo wykonane prace lub modyfikacje przy pojeÿdzie, polegaj¹ce np. na uk³adaniu przewodów elektrycznych pod ok³adzinami mo e ograniczyæ lub uniemo - liwiæ prawid³owe dzia³anie uk³adów bezpieczeñstwa. Na skutek tego uk³ady bezpieczeñstwa nie s¹ w stanie w przewidziany sposób chroniæ pasa erów pojazdu. Ryzyko spowodowania wypadku i odniesienia obra eñ jest wtedy wiêksze. Dlatego wszelkie prace i modyfikacje, polegaj¹ce np. na monta u dodatkowych elementów nale y zawsze zlecaæ fachowej stacji obs³ugi. GNiebezpieczeñstwo wypadku Silne uderzenie w podwozie, opony lub ko³a (np. zaczepienie o przeszkodê podczas jazdy w terenie lub przejechanie przeszkody z du ¹ prêdkoœci¹) mo e doprowadziæ do uszkodzenia pojazdu. Dotyczy to równie pojazdów wyposa onych w os³onê zabezpieczaj¹c¹ podwozie. W takim przypadku nale y zleciæ kontrolê pojazdu w ASO Mercedes-Benz. GNiebezpieczeñstwo wypadku Niefachowa ingerencja w elementy elektroniczne i ich oprogramowanie mo e spowodowaæ awariê urz¹dzeñ. Poniewa uk³ady elektroniczne s¹ po³¹czone w sieæ danych, efektem takiej ingerencji mo e byæ nieprawid³owe dzia³anie tak e tych uk³adów, które jej bezpoœrednio nie podlega³y. Nieprawid³owe dzia³anie uk³adów elektronicznych mo e w znacznym stopniu zmniejszyæ bezpieczeñstwo eksploatacji pojazdu i w konsekwencji stanowiæ dla Pañstwa zagro enie. Dlatego wszelkie prace i modyfikacje zwi¹zane z elementami elektronicznymi nale y zawsze zlecaæ fachowej stacji obs³ugi. 18

Instrukcja obsługi Klasa SLK

Instrukcja obsługi Klasa SLK Instrukcja obsługi Klasa SLK Spis treœci Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu Mercedes-Benz oraz

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniki i przeka niki

Bezpieczniki i przeka niki SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW W KABINIE (1016) Lokalizacja Modu ten znajduje si w kabinie, po stronie kierowcy. Etykieta z przeznaczeniem bezpieczników COUPE CONSO MEMO INJECT ABS STOP R SHUNT ALIM UCH SE2023

Bardziej szczegółowo

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE Strona 1 z 7 INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE 1. Przedmowa Poduszka powietrzna niezależnie, czy czołowa, czy boczna, jest elementem wyposażenia, który uzupełnia ochronę jaką zapewnia pas bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 139919/11/15-9527 Data raportu Kacper Lesiak Data oględzin inż. Michał Dzik PCM(DZS)/GDA/63207/15/11/02 Miejsce oględzin Nr zlecenia 10-11-2015 06-11-2015

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy. Drzwi przednie prawe

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy. Drzwi przednie prawe Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 4872/5/6-959 Andrzej Pokrywa Andrzej Juszczak PGD/TYC/29003/6/05/20 Nr zlecenia Data raportu Data oględzin 23-05-206 23-05-206 Miejsce oględzin ul.

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy Ekspertyza numer: z dnia: 2012/03/05 Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE Zleceniodawca: Auto Przetarg Adres: ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Zadanie: Ocena stanu technicznego DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Bardziej szczegółowo

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 3

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 3 Prezentacja wyposażenia samochodu marki: SKODA FABIA I Część: 3 Niniejsza prezentacja powstała na podstawie materiałów dostępnych w salonach sprzedaży oraz na stronie internetowej Skoda Auto Poland. Tabele

Bardziej szczegółowo

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 1

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 1 Prezentacja wyposażenia samochodu marki: SKODA FABIA I Część: 1 Niniejsza prezentacja powstała na podstawie materiałów dostępnych w salonach sprzedaży oraz na stronie internetowej Skoda Auto Poland. Tabele

Bardziej szczegółowo

oferta specjalna dla klienta MILLENNIUM LEASING na wybrane modele samochodu FORD MONDEO

oferta specjalna dla klienta MILLENNIUM LEASING na wybrane modele samochodu FORD MONDEO Wrocław, dnia 24.08.2011 r. oferta specjalna dla klienta MILLENNIUM LEASING na wybrane modele samochodu FORD MONDEO Integrator zamowień zbiorowych SPRZEDAŻ NOWYCH SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH I OSOBOWYCH taniedostawcze.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o.

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o. 2015-11-30 Informacje handlowe Informacje handlowe przygotowane przez: Łukasz Morawiak Tel. 661350374 Informacje handlowe przygotowane dla: NOMA AUTO SP. Z O.O. Leśna 2 42-600 Tarnowskie Góry Numer oferty:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Klasa GL

Instrukcja obsługi Klasa GL Instrukcja obsługi Klasa L Symbole * Symbol oznacza wyposa enie dodatkowe. Poniewa wyposa enie seryjne poszczególnych modeli jest zró nicowane, wyposa enie Pañstwa pojazdu mo e odbiegaæ od niektórych opisów

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MERCEDES-BENZ KLASA C

Twoja instrukcja użytkownika MERCEDES-BENZ KLASA C Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MERCEDES-BENZ KLASA C. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MERCEDES-BENZ KLASA

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 148168/5/16-9527 Data raportu inż. Andrzej Ciecieręga Data oględzin inż. Michał Dzik PCM(DZS)/GDA/24757/16/04/29 Miejsce oględzin Nr zlecenia 11-05-2016

Bardziej szczegółowo

81C BEZPIECZNIKI. Skrzynka bezpieczników i przekaźników kabiny: Identyfikacja F G H I J K L M N O 81C-1

81C BEZPIECZNIKI. Skrzynka bezpieczników i przekaźników kabiny: Identyfikacja F G H I J K L M N O 81C-1 Skrzynka bezpieczników i przekaźników kabiny: Identyfikacja Skrzynka ta znajduje się w kabinie, po stronie kierowcy. Skrzynka znajduje się za klapą (2). KIEROWNICA Z LEWEJ STRONY A B 1 Skrzynka znajduje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI VOLVO S40/V40 TP 4539/PL

INSTRUKCJA OBS UGI VOLVO S40/V40 TP 4539/PL INSTRUKCJA OBS UGI VOLVO S40/V40 TP 4539/PL Niniejsza instrukcja obs ugi opisuje zasady prawid owej jazdy i konserwacji samochodu Volvo. Wyjàtkowe bezpieczeƒstwo, trwa oêç i niezawodnoêç to charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Modele Wszystkie Częstotliwość przeglądów Co 1 rok / 15 000 km (w zależności, co nastąpi pierwsze) Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Przegląd

Bardziej szczegółowo

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy OCENA TECHNICZNA nr: 2732/Renault Master/WE137GJ Rzeczoznawca : mgr inż Jerzy Gąska z dnia: 2015/10/16 Zleceniodawca: IDEA Leasing S.A. Adres: ul. Strzegomska 42B 53-611 Wrocław Zlec. pismo, znak: email

Bardziej szczegółowo

Informacje handlowe. Włodzimierz Bieranowski

Informacje handlowe. Włodzimierz Bieranowski Informacje handlowe Szczegółowe informacje dotyczące oferty: Telefon: 52 320 56 50 E-mail: salon@bieranowski.pl ŠKODA Citigo 5-drzwiowy Wersja specjalna Monte Carlo Kolor: Czerwień Tornado Niemetalizowany

Bardziej szczegółowo

Dane: [O] II-2017 Marka: MERCEDES-BENZ Model pojazdu: E 220 CDI 211

Dane: [O] II-2017 Marka: MERCEDES-BENZ Model pojazdu: E 220 CDI 211 PODSTAWA OPINII Oglêdziny przedmiotowego pojazdu. Dowód rej.. DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Dane: [O] II-2017 Marka: MERCEDES-BENZ Model pojazdu: E 220 CDI 211 Wersja: Elegance Nr rejestracyjny: SGL1XH1

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zaù¹cznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech samochodów 9-osobowych, typu bus, w tym dwóch przystosowanych dla osób niepeùnosprawnych. W skùad przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów okresowych i napraw samochodów osobowych naleŝących do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 z dnia: 2012/11/13 OCENA TECHNICZNA nr: Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Marka: CITROËN Model pojazdu:

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c.

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Ekspertyza numer: z dnia: 2016/04/22 Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Zleceniodawca: FCE Leasing Polska Sp. z o.o. ul. Wyścigowa 6 02-681 Warszawa Właściciel: FGA LEASING POLSKA SP. Z O.O. ul.

Bardziej szczegółowo

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi. Zapewni to przyjemniejsze

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego:

III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego: Wypeùniã i zaù¹czyã jako zaù¹cznik do oferty III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego: Wpisaã tak - nie i (uwagi wùasne oferenta lub ¹dane dodatkowe dane techniczne) 1. Podwozie fabrycznie nowe

Bardziej szczegółowo

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU OPINIA Nr: 132/DOA/05/13 Rzeczoznawca : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda Zleceniodawca: GETIN Noble Bank S.A. Adres: ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa Sygnatura akt: 320903 Zadanie: Ocena

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE POJAZDU

PARAMETRY TECHNICZNE POJAZDU ZAŁĄCZNIK NR 1A DO FORMULARZA OFERTY INGK.Dr.7031.2.2017 PARAMETRY TECHNICZNE POJAZDU Lp Parametry wymagane przez Zamawiającego (minimalne) Spełnienie kryterium 1 Przeznaczenie, rok produkcji, przebieg

Bardziej szczegółowo

BUS - Kabel. Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1

BUS - Kabel. Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1 BUS - Kabel Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1 Nr katalogowy 719 001 351 nr katalogowy 7 719 001 350 nr katalogowy 7 719 002 012 6 720 604 442 (03.06) PL (94862928/8368-4357B)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM: 1. (KOD 3351)

PROGRAM: 1. (KOD 3351) PROGRAM: 1. (KOD 51) przewód czarny wychodz¹cy z³¹cze panelu przewód czerwony wychodz¹cy bia³o-zielony 200 OHM panel z przyciskiem œwiate³ awaryjnych ró owo-czerwony (przy stacyjce) - STACYJKA czarno-zielony

Bardziej szczegółowo

TOYOTA YARIS OTWIERANIE I ZABEZPIECZANIE POKRYWY SILNIKA

TOYOTA YARIS OTWIERANIE I ZABEZPIECZANIE POKRYWY SILNIKA TOYOTA YARIS OTWIERANIE I ZABEZPIECZANIE POKRYWY SILNIKA Uchwyt do zwalniania zaczepu pokrywy silnika Wsunąć palce, odchylić zaczep w lewo i podnieść pokrywę do góry OTWIERANIE I ZABEZPIECZANIE POKRYWY

Bardziej szczegółowo

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz!

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi.

Bardziej szczegółowo

LEON 1.6 TDI CR START/STOP 110KM (5F12NV) - STYLE

LEON 1.6 TDI CR START/STOP 110KM (5F12NV) - STYLE LEON 1.6 TDI CR START/STOP 110KM (5F12NV) - STYLE 83635 PLN DANE OGÓLNE Adres oferty: http://autorud.seat-auto.pl/samochody/2016-11-18-14794790096 47 Numer oferty: 2016-11-18-1479479009647 Przebieg: 0

Bardziej szczegółowo

SEAT - CERTYFIKAT ZAUFANIA PRZEGLĄD AUTA PRZY ZAKUPIE/SPRZEDAŻY TECHNOLOGY TO ENJOY

SEAT - CERTYFIKAT ZAUFANIA PRZEGLĄD AUTA PRZY ZAKUPIE/SPRZEDAŻY TECHNOLOGY TO ENJOY SEAT - CERTYFIKAT ZAUFANIA PRZEGLĄD AUTA PRZY ZAKUPIE/SPRZEDAŻY TECHNOLOGY TO ENJOY LISTA KONTROLNA WYKAZ CZYNNOŚCI SERWISOWYCH Marka Model Silnik Nr VIN Data przeglądu JAZDA TESTOWA Sprawdzono OK Nie

Bardziej szczegółowo

Oferta. Cena: PLN brutto. Poznań - Wysogotowo / Volkswagen Phaeton Nadwozie: sedan (limuzyna) Vin: WVWZZZ3DZ

Oferta. Cena: PLN brutto. Poznań - Wysogotowo / Volkswagen Phaeton Nadwozie: sedan (limuzyna) Vin: WVWZZZ3DZ Oferta Poznań - Wysogotowo / Volkswagen Phaeton 2008 Cena: 37 900 PLN brutto Nadwozie: sedan (limuzyna) Vin: WVWZZZ3DZ88004764 Drzwi: 5 Skrzynia biegów: automatyczna Rodzaj paliwa: diesel Moc: 210 KM Rocznik:

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów osobowych wyprodukowanych w roku 2017 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu technicznego pojazdu

Ocena stanu technicznego pojazdu Nr zlecenia DEKRA: VBL/DEK/VBL/74208/14/12/31 Nr zlecenia/szkody: 843 Data zlecenia: 31-12-2014 DEKRA Polska - Centrala 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28 tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

up! 3-drzwiowy - cennik wersji specjalnej Perfectline rok modelowy 2014 rok produkcji 2014

up! 3-drzwiowy - cennik wersji specjalnej Perfectline rok modelowy 2014 rok produkcji 2014 up! 3-drzwiowy - cennik wersji specjalnej rok modelowy 2014 rok produkcji 2014 Ceny PLN z VAT 1.0 60 KM (44 kw) 33 680 36 480-1.0 60 KM (44 kw), zautomatyzowana 5 biegowa - 39 280-1.0 75 KM (55 kw) - -

Bardziej szczegółowo

Strzegomska 42b, Wrocław Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

Strzegomska 42b, Wrocław Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu OCENA TECHNICZNA nr: z dnia: 2016/10/27 Rzeczoznawca : mgr inż. Marek BĄK RS 001232 Zleceniodawca: Idea Leasing SA Adres: Strzegomska 42b, 53-611 Wrocław Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie

Bardziej szczegółowo

Opel Vivaro 2.5 CDTI 146KM Van L2H1 2.9t. Cena (brutto): zł. Komfort. Bezpieczeństwo. Elektrycznie sterowane szyby boczne przednie

Opel Vivaro 2.5 CDTI 146KM Van L2H1 2.9t. Cena (brutto): zł. Komfort. Bezpieczeństwo. Elektrycznie sterowane szyby boczne przednie Opel Vivaro 2.5 CDTI 146KM Van L2H1 2.9t Cena (brutto): 102 450 zł Typ nadwozia dostawcze Pojemność silnika (ccm) 2464 Moc silnika 146 Rodzaj paliwa diesel Typ silnika 2.5 CDTI 146KM Pojemność bagażnika

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniki i Przekaźniki

Bezpieczniki i Przekaźniki SPIS TREŚCI SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW W KABINIE (1016) 2 MODUŁ ZESPOLONY W KABINIE (UCH) (645) 6 PŁYTKI BEZPIECZNIKÓW I PRZEKAŹNIKI (299-597 - 336-784 - 1047) - SILNIKI K4M - K7J - K7M 10 PŁYTKI BEZPIECZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych samochodów, rok produkcji 2012 o niżej wymienionych parametrach: 1. Samochód ciężarowy o DMC do 3,5 t brygadowy (2 szt.):

Bardziej szczegółowo

Elektrycznie składane lusterka boczne 732 PLN Elektrycznie sterowane szyby przednie

Elektrycznie składane lusterka boczne 732 PLN Elektrycznie sterowane szyby przednie Fiat Ducato 2.3 Multijet 120KM Panorama Cena (brutto): 134 505 zł Typ nadwozia minivan Pojemność silnika (ccm) 2287 Moc silnika 120 Rodzaj paliwa diesel Typ silnika 2.3 Multijet 120KM Ładowność (kg.) 785

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Nazwa maszyny, urz¹dzenia Producent Typ 4. Rok produkcji Nr fabryczny 6. masa (ciê ar) kg Moc zainstalowana 7a. Napiêcie zasilania Iloœæ silników el. Typy i moc silników uwaga

Bardziej szczegółowo

NOWY MODEL SEAT IBIZA Wersja Style 1.0 TSI 95 KM

NOWY MODEL SEAT IBIZA Wersja Style 1.0 TSI 95 KM NOWY MODEL SEAT IBIZA Wersja Style 1.0 TSI 95 KM 67825 PLN DANE OGÓLNE Adres oferty: http:www.promoto.seat-auto.plsamochody2017-06-20-149796 8461746 Numer oferty: 2017-06-20-1497968461746 Przebieg: 7 km

Bardziej szczegółowo

STYL. Galium 17" Oxalis 18" Isara 16" Savara 17" Exona 18"

STYL. Galium 17 Oxalis 18 Isara 16 Savara 17 Exona 18 Akcesoria STYL 1 Galium 17" Oxalis 18" Isara 16" Savara 17" Exona 18" 1 Spoiler górny Aerodynamiczny i estetyczny. Podkrela dynamiczną linię 008. Felga aluminiowa Oxalis 18" Wród akcesoriów nadających

Bardziej szczegółowo

Vito 113 CDI Furgon Długi. Dane techniczne

Vito 113 CDI Furgon Długi. Dane techniczne Vito 113 CDI Furgon Długi Silnik : MG7 Silnik OM 651 DE 22 LA 100kW 3800/min Moc maksymalna 100 kw / 136 KM Maksymalny moment obrotowy 310 Nm Pojemność całkowita 2143 cm3 Średnica cylindra 83.0 mm Skok

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA BUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

CHARAKTERYSTYKA BUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Zał. nr 1 do formularza oferty CHARAKTERYSTYKA BUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. Z o.o. www.mzk.krotoszyn.pl Kryterium

Bardziej szczegółowo

Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy

Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy Transpost S.A. ul. Błażeja Winklera 60-246 Poznań DEKRA Polska Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 28, 02-697 Warszawa tel. (22) 577 36 2 ekspertyzy@dekra.pl Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy Nr zlecenia

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 146855/4/16-9527 Data raportu Kacper Lesiak Data oględzin inż. Michał Dzik PCM(DZS)/GDA/19783/16/04/08 Miejsce oględzin Nr zlecenia 12-04-2016 12-04-2016

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Uproszczona instrukcja DAF FA LF55. Widok ogólny

Uproszczona instrukcja DAF FA LF55. Widok ogólny Uproszczona instrukcja obsługi DAF FA LF55 Widok ogólny 1 Widok ogólny Widok ogólny Światła a przednie mijania drogowe Dostęp p do elementów w kontroli Przednia atrapa Otwarcie przedniej atrapy następuje

Bardziej szczegółowo

Seat Leon 1.4 TSI 150KM FR Wyprzedaż rocznika w ASO

Seat Leon 1.4 TSI 150KM FR Wyprzedaż rocznika w ASO Seat Leon 1.4 TSI 150KM FR Wyprzedaż rocznika w ASO 83900 PLN DANE OGÓLNE Adres oferty: http://centrumpoznan.seat-auto.pl/samochody/2017-01-28-14855 96371740 Numer oferty: 2017-01-28-1485596371740 Przebieg:

Bardziej szczegółowo

str. 1 RAPID NH nr 801 / 1 Bezpieczniki maj 2015 Przegląd bezpieczników (tylko samochody z kierownicą po lewej stronie)

str. 1 RAPID NH nr 801 / 1 Bezpieczniki maj 2015 Przegląd bezpieczników (tylko samochody z kierownicą po lewej stronie) RAPID NH nr 801 / 1 Bezpieczniki maj 2015 Przegląd bezpieczników (tylko samochody z kierownicą po lewej stronie) 1 Skrzynka bezpieczników A (bezpieczniki SA) o Lokalizacja str. 3 o Rozmieszczenie bezpieczników

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r. "DOSTAWA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH DLA MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ." OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r. 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia

Bardziej szczegółowo

Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 DANE TECHNICZNE 1. Długość całkowita autobusu [mm] 7000-7500. 61/2011/ZP Strona 1

Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 DANE TECHNICZNE 1. Długość całkowita autobusu [mm] 7000-7500. 61/2011/ZP Strona 1 /pieczęć / Parametry techniczne autobusu Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE 1. Długość całkowita autobusu [mm] 7000-7500 2. Szerokość autobusu (bez lusterek) [mm] min. 1900 3. Rozstaw osi [mm] min.

Bardziej szczegółowo

Specjalne zabezpieczenie antykradzieżowe nie

Specjalne zabezpieczenie antykradzieżowe nie Numer wyceny 791 Data wyceny 2014-08-08 Wycena na dzień 2014-08-08 Numer licencji / użytkownik 19206 / EurotaxGlass's Polska Sp. z o.o. DANE POJAZDU - kod EC 0066490 Numer rejestracyjny / numer VIN / Data

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. SAMOCHÓD OSOBOWY KLASY NIŻSZEJ ŚREDNIEJ (TZW. SEGMENT C TYP 1) Udostępnienie samochodów Zamawiającemu musi nastąpić zgodnie z poniższym harmonogramem:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Kraków: Samochody osobowe 2011/S 111-182085

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Kraków: Samochody osobowe 2011/S 111-182085 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182085-2011:text:pl:html PL-Kraków: Samochody osobowe 2011/S 111-182085 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

FIAT PUNTO II Instalacja elektryczna (wersja robocza)

FIAT PUNTO II Instalacja elektryczna (wersja robocza) Zapraszamy na Forum Fiata Punto Spis treści: Wprowadzenie 1. Wiadomości wstępne 1.1. Rozmieszczenie bezpieczników 2. Oświetlenie i sygnalizacja 2.1. Wykaz żarówek Aktualizacja: 2012-09-04 Strona 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Skoda Praktik 1.2 TDI CR DPF 75KM Praktik. Cena (brutto): zł. Komfort. Bezpieczeństwo. CLIMATIC klimatyzacja manualna 3800 PLN

Skoda Praktik 1.2 TDI CR DPF 75KM Praktik. Cena (brutto): zł. Komfort. Bezpieczeństwo. CLIMATIC klimatyzacja manualna 3800 PLN Skoda Praktik 1.2 TDI CR DPF 75KM Praktik Cena (brutto): 55 400 zł Typ nadwozia dostawcze Pojemność silnika (ccm) 1199 Moc silnika 75 Rodzaj paliwa diesel Typ silnika 1.2 TDI CR DPF 75KM Prędkość maksymalna

Bardziej szczegółowo

Czujnik ciœnienia gazu

Czujnik ciœnienia gazu Instrukcja monta u Czujnik ciœnienia gazu do kot³ów gazowych SUPRASTAR KN 45 do 117-9... 6 720 611 420-00.1DD Nr katalogowy 7 719 002 273 GDW 1 6 720 611 420 (03.06) PL (94861496/8368-4570) WSKAZÓWKI DOTYCZ

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 /pieczęć / PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE 1. Silnik z zapłonem iskrowym ZI spełniającym normę emisji spalin EURO 6. 2. Moc maksymalna [KW]/[KM]. min.

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Audi A4 2.0 TDi 170KM Xenony Ledy Navigacja Rolety

Audi A4 2.0 TDi 170KM Xenony Ledy Navigacja Rolety Audi A4 2.0 TDi 170KM Xenony Ledy Navigacja Rolety [Sprzedam] B8 (2007-2015) AUTO KOMIS SUKCES ROBERT ROGALA ul. Północna 21-20-064 Lublin tel. 513 184 064; 817 405 200 Witam, Do sprzedania AUDI A4 2.0

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr na: Zakup samochodu osobowego klasy wyższej E (premium). Parametry techniczne samochodu osobowego klasy wyższej E (premium) Lp. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 /pieczęć / PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE 1. Silnik wysokoprężny spełniający normę emisji spalin min. EURO 5 2. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

2015/12/02. Ekspertyza numer: 1545/BK/12/2015 Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

2015/12/02. Ekspertyza numer: 1545/BK/12/2015 Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma z dnia: 2015/12/04 Ekspertyza numer: Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma Zleceniodawca: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. Adres: ul. Marszałkowska 111 00-102 Warszawa Właściciel: SG Equipment

Bardziej szczegółowo

Mariusz, Kowalewski, Tel.: , , AUTO-HANDEL-CENTRUM Krotoski-Cichy Sp. J., , Wysogotowo, ul. Skórzewska 8

Mariusz, Kowalewski, Tel.: , , AUTO-HANDEL-CENTRUM Krotoski-Cichy Sp. J., , Wysogotowo, ul. Skórzewska 8 AUDI A4 KOMBI  48 374 PLN netto 59 500 PLN brutto DANE KONTAKTOWE Mariusz, Kowalewski, Tel.: 609795053,618163806, AUTO-HANDEL-CENTRUM Krotoski-Cichy Sp. J., 62-081, Wysogotowo, ul. Skórzewska 8 DANE

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIKI I PRZEKANIKI

BEZPIECZNIKI I PRZEKANIKI EZPIECZNIKI I PRZEKNIKI SKRZYNK EZPIECZNIKÓW W KINIE (06) Lokalizacja Skrzynka ta znajduje si w kabinie, po stronie kierowcy. Etykieta z przeznaczeniem bezpieczników 06 8 2 0 7 2 29 6 22 28 5 2 27 20 26

Bardziej szczegółowo

Rzeczoznawca : mgr inż. Marek BĄK RS

Rzeczoznawca : mgr inż. Marek BĄK RS OCENA TECHNICZNA nr: z dnia: 2015/10/27 Rzeczoznawca : mgr inż. Marek BĄK RS 001232 Zleceniodawca: Idea Leasing SA Adres: Strzegomska 42b 53-611 Wrocław Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości

Bardziej szczegółowo

MERCEDES-BENZ Klasa E 250 CDI AVANTGARDE Automat

MERCEDES-BENZ Klasa E 250 CDI AVANTGARDE Automat MERCEDES-BENZ Klasa E 250 CDI AVANTGARDE Automat Adres źródłowy: http://www.presidents.pl/ogloszenie,57,html Silnik Diesel Pojemność 2.143 cm3 Moc 204 KM Nadwozie Limuzyna Skrzynia biegów 7 - biegowa;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

MERCEDES-BENZ Klasa GLK 220 CDI 4MATIC

MERCEDES-BENZ Klasa GLK 220 CDI 4MATIC MERCEDES-BENZ Klasa GLK 220 CDI 4MATIC Adres źródłowy: http://www.presidents.pl/ogloszenie,107,html Silnik Diesel Pojemność 2.143 cm3 Moc 170 KM Nadwozie SUV Skrzynia biegów 7 - biegowa; automatyczna Napęd

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN

INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN www.ampio.pl 1 SPIS TREŚCI Honda Civic... 3 Honda Accord... 5 Honda CR-V... 7 ver. zdj 1.3, 06.03.2007 2 Honda Civic Honda Civic 3D, 5D (model 2006)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C D INSTRUKCJA OBS UGI Stabilizowane zasilacze pr du sta ego modele: DF173003C DF173005C WPRO WA DZ ENI E Przyrz dy serii DF17300XC s precyzyjnymi zasilaczami DC o jednym wyjciu i napi ciu regulowanym w

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej SOK/11/2014 zał. nr 7 do siwz Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Przedmiot zamówienia: Dostawa kompaktora Zamawiający: SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W OŚWIĘCIMIU Działając

Bardziej szczegółowo

Ogólny spis treści. Szczegółowy spis treści

Ogólny spis treści. Szczegółowy spis treści 1 Ogólny spis treści Nr Rozdział Opis zawartości rozdziału Strona 1. Jednostka akumulator; rozrusznik; alternator; wstępne podgrzewanie silnika; zapłon; napędowa obrotomierz; wtryski; licznik; chłodzenie;

Bardziej szczegółowo

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku.

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Demontaż Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Zdemontować dźwiękochłonną osłonę silnika wyciągając ją do góry -strzałki-. Odłączyć elastyczny przewód cieczy

Bardziej szczegółowo

Rzeczoznawca : mgr inż. Marek BĄK RS 001232

Rzeczoznawca : mgr inż. Marek BĄK RS 001232 OCENA TECHNICZNA nr: z dnia: 2015/09/21 Rzeczoznawca : mgr inż. Marek BĄK RS 001232 Zleceniodawca: Idea Leasing SA Adres: Strzegomska 42b 53-611 Wrocław Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Przegląd auta przed zakupem - Lista kontrolna

Przegląd auta przed zakupem - Lista kontrolna MSS Adrian Wasyk ul. Znanieckiego 8/15 03-980 Warszawa Tel.510905900 NIP: 9521962479 MOBILNY SERWIS SAMOCHODOWY 24h Przegląd auta przed zakupem - Lista kontrolna Samochód marki:. Model: Typ:..... Nr rejestracyjny:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Przed zainstalowaniem i uruchomieniem niniejszego zestawu wideodomofonowego nale y dok³adnie zapoznaæ siê z poni sz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Nieprawid³owe pod³¹czenie i spowodowane

Bardziej szczegółowo

Lista kategorii zdjęć

Lista kategorii zdjęć Lista kategorii zdjęć Z zewnątrz - przód widok z przodu Centralne miejsce (ok. 80% szerokości): Przód i ewentualnie fragment boku auta z dalszej perspektywy. przód - reflektory wyłączone Centralne miejsce

Bardziej szczegółowo

Rzeczoznawca : mgr inż. Piotr Haller

Rzeczoznawca : mgr inż. Piotr Haller OCENA TECHNICZNA nr: z dnia: 2015/10/21 Rzeczoznawca : mgr inż. Piotr Haller Zleceniodawca: Idea Leasing S.A. Adres: Strzegomska 42b 53-611 Wrocław Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości

Bardziej szczegółowo

Samochody posłużbowe do sprzedaży w dniach

Samochody posłużbowe do sprzedaży w dniach Samochody posłużbowe do sprzedaży w dniach 11.01.2017-13.01.2017 Zainteresowanych prosimy o kontakt z Działem Personalnym: tel: +48 735 991 901. Przy zgłoszeniach proszę podawać numer rejestracyjny samochodu.

Bardziej szczegółowo

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Instrukcja monta u ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Kamstrup Sp. zo.o., ul. Borsucza 40, 02-213 Warszawa TEL.: +(22) 577 11 00 FAX.: +(22) 577 11 11 Email: biuro@kamstrup.pl WEB: www.kamstrup.pl 1. Monta W nowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. SAMOCHÓD OSOBOWY KLASY NIŻSZEJ ŚREDNIEJ (TZW. SEGMENT C TYP 1) TERMINY Udostępnienie samochodów Zamawiającemu musi nastąpić zgodnie w terminie nieprzekraczającym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części 2. Samochody ciężarowe do 3,5 t kabina pięcioosobowa, nadwozie typu Pickup z napędem na 4 koła (szt.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części 2. Samochody ciężarowe do 3,5 t kabina pięcioosobowa, nadwozie typu Pickup z napędem na 4 koła (szt. Lp. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części 2 Samochody ciężarowe do 3,5 t kabina pięcioosobowa, nadwozie typu Pickup z napędem na 4 koła (szt. 4) 1. Rok produkcji 2015 2. Homologacja, karta pojazdu 3. Nadwozie

Bardziej szczegółowo

Mercedes Klasa C 250 CDI Sport 204KM Coupe. Cena (brutto): 223 500 zł. Komfort. Bezpieczeństwo. Dodatki

Mercedes Klasa C 250 CDI Sport 204KM Coupe. Cena (brutto): 223 500 zł. Komfort. Bezpieczeństwo. Dodatki Mercedes Klasa C 250 CDI Sport 204KM Coupe Cena (brutto): 223 500 zł Typ nadwozia coupe Pojemność silnika (ccm) 2143 Moc silnika 204 Rodzaj paliwa diesel Typ silnika 250 CDI Sport 204KM Opony 205/55 R16

Bardziej szczegółowo

Seat Ibiza 1.2 TSI 90 KM FR SEAT Centrum Poznań

Seat Ibiza 1.2 TSI 90 KM FR SEAT Centrum Poznań Seat Ibiza 1.2 TSI 90 KM FR SEAT Centrum Poznań 55500 PLN DANE OGÓLNE Adres oferty: http://www.centrumpoznan.seat-auto.pl/samochody/2017-08-11-1 502404679078 Numer oferty: 2017-08-11-1502404679078 Przebieg:

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

Mercedes Klasa G G 65 AMG 612KM G 65 AMG. Cena (brutto): zł. Komfort. Bezpieczeństwo. Dodatki

Mercedes Klasa G G 65 AMG 612KM G 65 AMG. Cena (brutto): zł. Komfort. Bezpieczeństwo. Dodatki Mercedes Klasa G G 65 AMG 612KM G 65 AMG Cena (brutto): 1 255 000 zł Typ nadwozia terenowy Pojemność silnika (ccm) 5980 Moc silnika 612 Rodzaj paliwa Typ silnika Masa własna (kg.) 2580 Ładowność (kg.)

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBS UGI

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBS UGI PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBS UGI Przeczytaj przed u yciem i zachowaj Przyciski pilota zdalnego sterowania Nadajnik sygna³u Skieruj pilot t¹ stron¹ w kierunku odbiornika sygna³u na jednostce

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniki i Przekaniki

Bezpieczniki i Przekaniki SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW I PRZEKANIKÓW W KABINIE (1016) lokalizacja Ta skrzynka znajduje si w kabinie, z lewej strony deski rozdzielczej. Symbole bezpieczników: 31 30 29 28 4 3 2 1 8 7 6 5 35 34 33 32 12

Bardziej szczegółowo