RYNEK FIRM POŻYCZKOWYCH W POLSCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RYNEK FIRM POŻYCZKOWYCH W POLSCE"

Transkrypt

1

2 RYNEK FIRM POŻYCZKOWYCH W POLSCE CHARAKTERYSTYKA SEKTORA I PROFIL KLIENTA AUTOR DR PIOTR BIAŁOWOLSKI Warszawa, sierpień 2012 roku

3 Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce Związek Pracodawców, powstała 27 października 1999 roku i obecnie skupia kilkadziesiąt kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, w tym banki, doradców i pośredników finansowych, przedsiębiorstwa pożyczkowe, zarządzające informacją gospodarczą, wierzytelnościami, sprzedające produkty tzw. odwróconej hipoteki oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej. Przedsiębiorstwa zrzeszone w KPF postanowiły reprezentować własne interesy w formule organizacji pracodawców, która ma prawo opiniować założenia i projekty aktów prawnych, jako partner społeczny w procesie legislacyjnym. KPF to Członek Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej do życia przez Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej oraz Członek EUROFINAS - federacji związków przedsiębiorstw finansowych (European Federation of Finance House Associations), zrzeszającej osiemnaście organizacji z krajów europejskich, reprezentujących ponad instytucji finansowych. KPF ma w swoim dorobku badawczym kilkadziesiąt raportów, koncentrując się merytorycznie na obszarze kredytu konsumenckiego. COPYRIGHT Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce Związek Pracodawców ul. Długie Pobrzeże 30, Gdańsk,

4 SPIS TREŚCI GŁÓWNE WNIOSKI... 4 WSTĘP... 8 RYNEK POŻYCZEK GOTÓWKOWYCH W RELACJI DO RYNKU FINANSOWANIA GOSPODARSTW DOMOWYCH OGÓŁEM FUNKCJONOWANIE RYNKU DROBNYCH POŻYCZEK W OBLICZU USZTYWNIENIA POLITYKI KREDYTOWEJ BANKÓW UDZIAŁ GOSPODARSTW DOMOWYCH KORZYSTAJĄCYCH Z POŻYCZEK NA RYNKU FIRM POŻYCZKOWYCH I PRZECIĘTNA WIELKOŚĆ ICH ZADŁUŻENIA W RELACJI DO DOCHODU ZADŁUŻENIE GOSPODARSTW DOMOWYCH W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH Z PERSPEKTYWY CELÓW PORÓWNANIE WRAŻLIWOŚCI GOSPODARSTW DOMOWYCH ZADŁUŻONYCH W RÓŻNYCH INSTYTUCJACH FINANSOWYCH MIT KREDYTOWANIA PRZEZ FIRMY POŻYCZKOWE GOSPODARSTW DOMOWYCH BEZ ZDOLNOŚCI DO SPŁATY ZOBOWIĄZANIA PODSTAWY EKONOMICZNE FUNKCJONOWANIA I REGULACJI RYNKU DROBNYCH POŻYCZEK/KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH PODSUMOWANIE BIBLIOGRAFIA NOTKA BIOGRAFICZNA Strona 3

5 GŁÓWNE WNIOSKI 1. Rynek pożyczek gotówkowych stanowi zaledwie ok. 2% całego rynku pożyczek bankowych na cele konsumpcyjne, co oznacza, iż całkowita wielkość zadłużenia gospodarstw domowych z tytułu pożyczek gotówkowych, zaciągniętych w sektorze firm pożyczkowych wynosi 2,3 2,5 mld PLN. 2. Przeciętna wysokość kredytu konsumpcyjnego, udzielonego w sektorze bankowym wynosi PLN (obliczenia na bazie danych BIK), zaś w przypadku pożyczkodawców niebankowych przeciętna wartość pożyczki wynosi zaledwie 944 PLN (obliczenia na bazie danych GUS za 2010 r.). W tym przypadku, trudno mówić o substytucyjności tych dwóch produktów finansowych. Klienci sektora bankowego, którzy zostają wykluczeni z tego rynku, mogą jedynie w bardzo niewielkim stopniu zaspokoić swoje potrzeby, zaciągając kredyt w firmie pożyczkowej. 3. Rentowność sprzedaży przedsiębiorstw z sektora pożyczek niebankowych pozostaje poniżej rentowności sektora bankowego (8,3% wobec 12,1%), zaś rentowność kapitału własnego jest powyżej rentowności w sektorze bankowym (16,7% wobec 11,0%). Prowadzi to do wniosku, że bieżąca sprzedaż produktów jest mniej dochodowa w przypadku firm pożyczkowych, niż analogiczna działalność w sektorze bankowym. Oznacza to także, że stosowane stawki i stopy procentowe nie powodują nadmiernego wzrostu poziomu zysków i są uzasadnione ekonomicznie. Rentowność kapitału świadczy o dobrym wykorzystaniu posiadanych zasobów w firmach pożyczkowych, które z danej wielkości zgromadzonych środków potrafią wypracować większy zysk. 4. Wzrost relacji przeciętnego zadłużenia z tytułu kredytu bankowego do dochodów, był o wiele szybszy, niż relacji do dochodu przeciętnego zadłużenia z tytułu pożyczek w sektorze pożyczek niebankowych. Jedynie częściowo można to wytłumaczyć wzrostem kredytowania gospodarstw domowych w formie kredytu mieszkaniowego. Dodatkowo jednak, odsetek gospodarstw domowych, korzystających z kredytu w innych niż bankowe instytucjach finansowych, zdecydowanie się zmniejszał w okresie Spadek tego udziału był ponad dwukrotny (z 29,7% do 12,4%). Nawet w okresie zaostrzenia polityki kredytowej banków ( ), spadek udziału gospodarstw domowych w rynku kredytów i pożyczek, zaciąganych w innych niż bankowe instytucjach finansowych, nie został powstrzymany (spadek w okresie z poziomu 12,4% do 11,9%), a jedynie znacząco wyhamował. To wyhamowanie oznacza jednak stabilizację w relacji zadłużenia Strona 4

6 gospodarstw domowych, biorących kredyty w bankach i tych, które zadłużają się w firmach pożyczkowych. 5. W okresie lat doszło do bardzo znaczącego zaostrzenia polityki banków przy udzielaniu kredytów na cele konsumpcyjne, co widoczne jest zarówno w deklaracjach samych banków (w badaniu NBP), ale również w ostatnim okresie zwracają uwagę na to zjawisko gospodarstwa domowe, wskazując na wzrost wykluczenia ze względu na wielkość dochodów w gospodarstwie, a także ogólny wzrost barier przy zaciąganiu zobowiązań. 6. Gospodarstwa domowe, zaciągające pożyczki w innych niż bankowe instytucjach kredytowych, jedynie nieznacznie częściej przeznaczają środki, uzyskane z pożyczek na finansowanie spłaty wcześniejszych zobowiązań, niż robią to gospodarstwa domowe, zaciągające pożyczki w bankach (13,1% wobec 8,0%). W ostatnich czterech latach doszło jednak do spadku finansowania spłaty innych zobowiązań z pożyczek, zaciąganych w firmach pożyczkowych (z 15%). Sama skala występowania problemu spłaty innych zobowiązań jest również znacząco zbyt niska, aby mówić o problemie. Mniej, niż co siódme gospodarstwo domowe zadłuża się w firmach pożyczkowych celem spłaty swoich wcześniejszych zobowiązań. 7. Prawie dwukrotnie częściej niż zaciągające pożyczki w firmach pożyczkowych, środki z pożyczki przeznaczają na spłatę innych zobowiązań gospodarstwa domowe, zadłużające się u osób prywatnych. Wskazuje to, że grupa gospodarstw domowych, zadłużających się u osób prywatnych winna być objęta szczególnym monitoringiem, gdyż zjawisko nadmiernego zadłużenia jest w niej zdecydowanie najszerzej rozpowszechnione. 8. W odniesieniu do celów zaciągania zobowiązań, struktura kredytów zaciągniętych w sektorze pożyczek niebankowych jest zdecydowanie bardziej podobna do struktury kredytów (ze względu na cele), zaciągniętych w bankach, niż do zobowiązań zaciągniętych w gronie osób prywatnych skala podobieństwa ok. 3 4-krotnie większa. 9. Analiza cech gospodarstw domowych wskazuje, że jedynie pod kątem dochodów klienci firm pożyczkowych nieznacznie ustępują klientom, zaciągającym pożyczki/kredyty w bankach. Ta różnica jest jednak znacząco mniejsza, niż w przypadku zadłużonych w sektorze nieformalnym (u osób prywatnych). Dodatkowo, jest to praktycznie jedyna cecha różnicująca klientów sektora finansowego bankowego i firm pożyczkowych. W przypadku wykształcenia głowy gospodarstwa domowego, jej wieku, statusu na rynku pracy, a także klasy miejscowości zamieszkania, nie widać znaczących różnic między tymi grupami. Strona 5

7 Ze wszystkich charakterystyk przebija jednak zdecydowanie większa wrażliwość gospodarstw domowych, szukających pożyczek poza sektorem instytucji finansowych czyli w sektorze nieformalnym. W tej grupie, o wiele częściej można spotkać osoby o niskim poziomie wykształcenia, z mniejszych miejscowości oraz w większym stopniu dotknięte problemami na rynku pracy. Ta sytuacja sprawia, że to ta grupa jest o wiele bardziej wrażliwa na problem nadmiernego zadłużenia. 10. Gospodarstwa domowe, spodziewające się problemów z obsługą zobowiązań w nadchodzącym roku, mają podobną skłonność do zaciągania pożyczek gotówkowych, jak gospodarstwa domowe, spodziewające się bezproblemowej obsługi swoich zobowiązań. Nie można zatem stwierdzić, że kłopoty finansowe jednoznacznie skłaniają do zaciągania dodatkowych pożyczek, szczególnie w formie gotówkowej. 11. Szereg argumentów wskazuje, że nie jest konieczne pozyskiwanie informacji z rejestrów kredytowych, takich jak BIK, celem efektywnej oceny wiarygodności klienta. Informacja, zbierana przez Biura Informacji Gospodarczej przekazuje z większym wyprzedzeniem sygnały, dotyczące złej sytuacji gospodarstwa domowego. Informacja z BIG tworzona jest w oparciu o przebieg obsługi zadłużenia o niższych priorytetach płatności, a zatem takich zobowiązań, które gospodarstwa domowe przestają obsługiwać we wcześniejszej fazie problemów finansowych. Kredyt bankowy jest zaś zobowiązaniem o najwyższym priorytecie, co często powoduje, że jest on obsługiwany do samego końca. Stąd, informacja o obsłudze kredytu bankowego często nie przekłada się na wiedzę o rzeczywistej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego. 12. Poziom kosztów kredytu w sektorze pożyczek niebankowych jest wyższy ze względu na poziom ryzyka kredytowego klientów, którzy trafiają do tych instytucji klienci o niższym profilu ryzyka są w znacznej mierze zagospodarowywani przez banki. 13. Podstawą obniżenia stopy procentowej w sektorze pożyczek niebankowych jest zachowanie wysokiego poziomu konkurencji. W związku z faktem, że zdecydowana większość klientów, zaciągających kredyty konsumenckie korzysta z usług banków (ta część o większej elastyczności popytu), to popyt w sektorze pożyczek niebankowych jest stosunkowo mało elastyczny. W przypadku ograniczenia konkurencji może on prowadzić paradoksalnie do szybkiego wzrostu kosztów. 14. Próba regulacji, mającej na celu ograniczenie działalności firm pożyczkowych może: Strona 6

8 a. W przypadku gospodarstw domowych doprowadzić do zamknięcia jednej ze ścieżek pozyskania dodatkowego finansowania, zwiększając grupę wykluczonych. Dodatkowo, warto podkreślić, że zwiększenie grupy wykluczonych będzie w 87% przypadków bezzasadne, bo tylko w grupie 13% występują problemy z zaciąganiem zobowiązań na pokrycie wcześniejszych długów. b. Doprowadzić do wystąpienia niezamierzonych efektów podażowych, skutkujących spadkiem konkurencji i de facto pogorszeniem warunków kredytowania gospodarstw domowych. Strona 7

9 WSTĘP Rynek firm pożyczkowych jest naturalnym źródłem finansowania potrzeb gospodarstw domowych. Zapewnia on możliwość sfinansowania drobnej konsumpcji w sposób, którego oczekują klienci, zadłużający się na niewielkie kwoty, a zatem szybko i bez zbędnych formalności. Praktyka rynku finansowego pokazuje, że pożyczki te wykorzystywane są przez gospodarstwa domowe względnie rzadko, a dodatkowo, zaciągane w ich ramach zobowiązania na ogół opiewają na bardzo niskie kwoty w relacji do kredytów bankowych. Kredyt bankowy często służy finansowaniu poważnych zakupów (mieszkanie, samochód, remont domu) i wtedy wymaga zaciągnięcia zobowiązania o znacznej wartości. Jednak nawet w przypadku pożyczek na cele konsumpcyjne, banki udzielają kredytów o znacznej wartości. Pożyczki, zaciągane w innych instytucjach spełniają rolę alternatywnego instrumentu, który służy finansowaniu bieżących potrzeb o niewielkiej wartości. Rynek drobnych pożyczek dla gospodarstw domowych z sektora firm pożyczkowych wymaga jednak dokładniejszej analizy, gdyż do tej pory w świadomości społecznej utrwaliło się wiele mitów, dotyczących jego funkcjonowania. Są one przede wszystkim związane z wysokim poziomem kosztów obsługi pożyczek w firmach pożyczkowych, a także rzekomo bardzo wysoką skalą zadłużenia polskich gospodarstw domowych z tego tytułu. Dodatkowo, bardzo często uważa się, że gospodarstwa domowe, korzystające z tego rynku przeznaczają zdobyte w ten sposób pieniądze na spłatę innych zobowiązań i tym samym wpadają w pułapkę zadłużenia. Ostatecznie też, często postuluje się ograniczenie roli sektora pożyczek niebankowych, nie dostrzegając komplementarności pożyczek, udzielanych przez firmy z tego sektora względem pożyczek bankowych. 1 Wszystkie te argumenty wywołują nietrafny obraz całego sektora i tym samym przyczyniają się do pogłębiania negatywnej opinii o nim. 1 Strona 8

10 Przedstawienie sytuacji sektora pożyczek gotówkowych, z naciskiem na sytuację gospodarstw domowych aktywnych na tym rynku, jest głównym celem niniejszego raportu. Analiza obejmuje swoim zakresem sytuację gospodarstw domowych, które korzystają z tego typu pożyczek, w porównaniu do sytuacji gospodarstw, korzystających z innych form zdobywania środków na dodatkową konsumpcję. Szczególny nacisk położony jest jednak na zweryfikowaniu twierdzeń o nadmiernym zadłużeniu gospodarstw domowych, zaciągających pożyczki w innych niż bankowe instytucjach finansowych. Mit ten zaczyna zyskiwać coraz więcej uznania w mediach i opiniach, wyrażanych przez różnych uczestników życia społecznego, przy jednoczesnym braku jakichkolwiek merytorycznych podstaw w danych statystycznych. Często z brakiem zrozumienia spotyka się polityka kosztowa firm, prowadzących działalność w sektorze firm pożyczkowych, co jest konsekwencją braku świadomości podstaw ekonomicznych funkcjonowania tego rynku. Skrótowe przedstawienie tego tematu jest również celem niniejszego opracowania. Opracowanie składa się z siedmiu rozdziałów. W pierwszym kroku przedstawione zostały rozmiary rynku pożyczek dla gospodarstw domowych, zarówno w odniesieniu do sektora bankowego, jak firm pożyczkowych. Przedstawione zostały nie tylko wielkości całego rynku, ale również obliczone zostały przeciętne wielkości pożyczek, zaciąganych przez gospodarstwa domowe w instytucjach finansowych bankowych i firmach pożyczkowych. Porównano także funkcjonowanie obu sektorów, żeby określić zdolność do generowania zysków i tym samym potwierdzić lub zanegować nadmierną skłonność do osiągania zysków przez firmy z sektora firm pożyczkowych. W kolejnym kroku, dokonano analizy funkcjonowania sektora bankowego w obszarze pożyczek gotówkowych dla gospodarstw domowych w okresie kryzysu. Jest to istotne z punktu widzenia podstaw do funkcjonowania całego rynku, który w znacznej mierze opiera się na bankowych pożyczkach, ewentualnie kompensując część niezrealizowanego popytu na rynku pożyczek niebankowych. Trzeci rozdział objął swoim zakresem sytuację gospodarstw domowych na rynku kredytowym. Przedstawione zostały zarówno trendy w korzystaniu z rynku finansowego ogółem, jak i ewolucja współpracy gospodarstw domowych z firmami, działającymi na rynku Strona 9

11 pożyczkowym/kredytowym, lecz poza sektorem bankowym. Analiza objęła zarówno zmiany udziału gospodarstw domowych, korzystających z różnego typu instytucji pożyczkowych/kredytowych (lub osób prywatnych), jak i ewolucję wartości sumy przeciętnych zobowiązań w firmach pożyczkowych, odnoszonej do sumy wartości zobowiązań, zaciągniętych w sektorze bankowym. W czwartym rozdziale kredyt/pożyczki z różnych źródeł zostały poddane analizie pod kątem celów ich zaciągania, co miało za zadanie określenie, w jakich sytuacjach gospodarstwa domowe sięgają po pożyczki/kredyty z konkretnego źródła. Wiedza o celach pozwala zidentyfikować sposoby korzystania z kredytu, jednak powinna zostać uzupełniona o analizę z perspektywy gospodarstw domowych, uczestniczących w rynku kredytowym przy wykorzystaniu kredytu z różnych źródeł. Analiza z tej perspektywy pozwala ocenić wrażliwość gospodarstw domowych, zaciągających zobowiązania. To było przedmiotem rozdziału piątego. W toku analizy nie można pominąć tematu rzekomego kredytowania gospodarstw domowych bez odpowiedniego sprawdzenia przez firmy pożyczkowe. W rozdziale szóstym przedstawiono analizę skuteczności alternatywnych metod sprawdzania wiarygodności gospodarstw domowych, które mogą być stosowane z równym powodzeniem, co sprawdzanie w bazie Biura Informacji Kredytowej, a czasami nawet są w stanie dostarczyć informacji lepszej i dostępnej z większym wyprzedzeniem. Ostatni, siódmy punkt traktuje o różnicach w funkcjonowaniu obu sektorów (pożyczek/kredytów bankowych i niebankowych) z perspektywy ekonomicznej. Podjęta została w nim próba oceny skutków zrównania zasad po stronie podaży, obejmujących oba te segmenty rynku. Strona 10

12 1. RYNEK POŻYCZEK GOTÓWKOWYCH W RELACJI DO RYNKU FINANSOWANIA GOSPODARSTW DOMOWYCH OGÓŁEM Firmy pożyczkowe konkurują o klientów z sektorem bankowym, jednak w niewielkim stopniu konkurencja dotyczy kredytów na poważne wydatki, a głównie koncentruje się na krótkookresowych kredytach/pożyczkach na dowolny cel. Wielkość przeciętnego kredytu na cele konsumpcyjne wynosiła według raportu UOKiK z 2009 roku ok PLN. Wielkość ta jednak znacząco różni się między kredytami i pożyczkami, pochodzącymi z sektora bankowego i pożyczkami, dostarczanymi przez firmy pożyczkowe. Pożyczki gotówkowe i kredyty ratalne, udzielone przez instytucje inne niż bankowe wyniosły w roku mln PLN. Biorąc pod uwagę liczbę udzielonych kredytów w tym okresie, wynoszącą tys. sztuk, z łatwością można obliczyć, że przeciętna pożyczka na cele konsumpcyjne, pochodząca z tego sektora wyniosła 944 PLN 2. W pierwszych dwóch kwartałach 2011 r. wartość nowych kredytów ratalnych i gotówkowych, udzielonych w sektorze bankowym, wyniosła mln PLN, zaś liczba udzielonych kredytów wyniosła 1.834,5 tys. sztuk. 3 Oznacza to, że w sektorze bankowym liczba udzielanych kredytów jest około dwukrotnie większa niż w sektorze firm pożyczkowych. Jednak szacunek przeciętnej wartości kredytu, zaciągniętego w sektorze bankowym i przeznaczonego na cele konsumpcyjne wynosi PLN, co wskazuje na ponad ośmiokrotnie większą wartość przeciętnego kredytu z sektora bankowego, niż ma to miejsce w przypadku pożyczek z sektora pozostałych firm, udzielających kredytów. Na podstawie struktury okresu zapadalności pożyczek, udzielanych w sektorze pożyczek niebankowych, pochodzącej z badania GUS, dotyczącego rynku pośrednictwa pożyczkowego 4 można oszacować całkowitą wielkość zadłużenia z tytułu wszystkich pożyczek, zaciągniętych w firmach pożyczkowych na 2,3 2,5 mld PLN. Jednocześnie, zadłużenie gospodarstw domowych z tytułu kredytu konsumpcyjnego, zaciągniętego w bankach oscyluje w ostatnich trzech latach Strona 11

13 na poziomie mld PLN. Dokonując prostych obliczeń można zatem stwierdzić, że rynek pożyczek gotówkowych, udzielanych przez firmy pożyczkowe, stanowi zaledwie mniej niż 2% analogicznego rynku bankowego. Z drugiej strony, funkcjonowanie samego sektora firm, udzielających pożyczek gotówkowych jest bardzo zbliżone pod kątem wyników, osiąganych z prowadzonej działalności gospodarczej. Wybrane wskaźniki, pochodzące z bilansów sektora bankowego oraz firm działających w sektorze pożyczek niebankowych, prezentuje Tabela 1. Tabela 1. Wybrane wskaźniki finansowe dla sektora bankowego i sektora przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego. Źródło: GUS (Monitoring Banków 2010, Działalność Przedsiębiorstw Pośrednictwa Kredytowego w 2010 r.). W przypadku banków zarówno rentowność sprzedaży, jak i rentowność kapitału własnego są na zbliżonym poziomie (odpowiednio 12,1% oraz 11,0%), co wskazuje na zdolność generowania z każdego złotego udzielonego kredytu około 12 groszy zysku, a z każdego złotego zainwestowanego kapitału zwrotu na poziomie 11%. W przypadku sektora pożyczek niebankowych, rentowność sprzedaży pozostaje na niższym poziomie (8,3%), co oznacza, że zysk osiągany w przeliczeniu na jednego złotego sprzedanych produktów kredytowych jest niższa. Wskazuje to również, że koszty udzielanych kredytów mają pełne uzasadnienie ekonomiczne i nie skutkują powstawaniem dodatkowych, nadzwyczajnych przychodów w tym sektorze. Wyższa jest natomiast rentowność kapitału własnego (16,7%), co najwyraźniej jest zasługą dobrego zarządzania zainwestowanym kapitałem. Wyniki te wskazują, iż pomimo, że rynek jest trudniejszy w przypadku sektora pożyczek niebankowych, to efektywne zarządzanie kapitałem pozwala na osiąganie wyższego zwrotu. Strona 12

14 2. FUNKCJONOWANIE RYNKU DROBNYCH POŻYCZEK W OBLICZU USZTYWNIENIA POLITYKI KREDYTOWEJ BANKÓW Statyczny opis rynku kredytowego i pożyczkowego, przedstawiony w poprzednim punkcie, nie pozwala na dokonanie analizy zmian w całym okresie transformacji tego rynku. Jeszcze w 2 połowie lat 90tych, rynek kredytów dla gospodarstw domowych praktycznie nie istniał, a całkowita wielkość zadłużenia wynosiła ledwie kilkanaście miliardów złotych. Największe zmiany na tym rynku dokonały się w ostatnim dziesięcioleciu, co głównie wyniknęło z bardzo znaczącego wzrostu skali kredytowania gospodarstw domowych przez polskie banki. Skalę zmian, które dokonały się w tym okresie, prezentuje Wykres 1. Wykres 1. Relacja kredytów w poszczególnych grupach do PKB. Źródło: Dane GUS i NBP. Jeszcze w 2003 r. zadłużenie gospodarstw domowych z tytułu kredytów, w relacji do ówczesnego PKB wynosiło zaledwie ok. 12%. W kolejnych latach jednak bardzo szybko rosło, osiągając poziom 35% PKB na koniec 2011 r. Głównym segmentem, odpowiedzialnym za tą zmianę był segment kredytów na cele mieszkaniowe. Ich udział w relacji do PKB wzrósł z zaledwie 3,6% do 21,0%, przy czym największy skok zadłużenia odnotowano w 2008 r. O ile kredyt na cele mieszkaniowe wzrastał w całym okresie, to kredyt na cele konsumpcyjne rósł jedynie do 2009 r., a następnie ten trend się odwrócił. Strona 13

15 Dodatkowo, w odniesieniu do nominalnej wartości, kredyt konsumpcyjny od trzech lat pozostaje na praktycznie niezmienionym poziomie. 5 Zmiana ta nie wynika ze zmiany preferencji gospodarstw domowych, gdyż wraz ze wzrostem zamożności gospodarstw domowych, oczekiwany jest wzrost popytu na kredyt w każdej z grup. Stagnacja w obszarze całkowitej wielkości kredytów konsumpcyjnych, udzielanych gospodarstwom domowym przez banki, spowodowana została jednak przez sam sektor bankowy oraz jego regulatora. Sektor bankowy, w ciągły i systematyczny sposób w ostatnich latach, zwiększał wymagania wobec klientów. Jest to widoczne w danych, pochodzących z badania sytuacji na rynku kredytowym, prowadzonego przez NBP. Jego wyniki obrazuje Wykres 2. Ujemne salda odpowiedzi na pytanie o warunki udzielania kredytu w obszarze kredytów konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych, widoczne są od drugiego kwartału 2008 r. Od początku kryzysu finansowego, sektor bankowy zatem systematycznie ogranicza finansowanie konsumpcji prywatnej gospodarstw domowych. Początkowo, było to wynikiem zmiany polityki samego sektora (por. Białowolski, Bieszki i Borusowski 2009), jednak w kolejnych okresach zostało silnie wzmocnione przez działania regulacyjne Komisji Nadzoru Finansowego głównie rekomendację T. 5 Strona 14

16 Wykres 2. Zmiany polityki kredytowej banków w obszarze kredytu konsumpcyjnego. Źródło: Badanie sytuacji na rynku kredytowym NBP, dane za I kwartał 2012r. W konsekwencji, znacząco ograniczono możliwość zaciągania zobowiązań przez gospodarstwa domowe, przede wszystkim usuwając z rynku te, które mają najniższą zdolność kredytową, liczoną na podstawie dochodów. Szereg obostrzeń w prowadzonej polityce kredytowej banków, znalazł również odbicie w sytuacji gospodarstw domowych, które w okresie przedkryzysowym, a także długi czas po rozpoczęciu kryzysu, nie obserwowały znaczących utrudnień w zaciąganiu zobowiązań. W ostatnim okresie, kiedy to efekty zmian stały się bardziej widoczne, a niewielki realny wzrost wynagrodzeń skłonił gospodarstwa domowe do sięgnięcia po dodatkowe finansowanie w postaci kredytu bankowego, natrafiły one na barierę. Odbiło się to w wynikach odczuwalności barier, ujawnionych w raporcie z prowadzonego w Instytucie Rozwoju Gospodarczego badania sytuacji na rynku consumer finance. Strona 15

17 Porównanie dotkliwości barier na początku kryzysu i obecnie przedstawia Wykres 3. Wykres 3. Bariery zaciągania pożyczek przez gospodarstwa domowe w Polsce. Źródło: Badanie Sytuacja na rynku consumer finance, KPF i IRG SGH, maj 2012 r. Wprawdzie grupa gospodarstw domowych, które odczuwają występowanie barier, związanych z zaciąganiem pożyczek jest cały czas bardzo znacząca, to od momentu rozpoczęcia kryzysu odczuwanie barier przybrało jeszcze na sile. Pod koniec 2008 roku 25% gospodarstw domowych deklarowało brak barier w zaciąganiu zobowiązań kredytowych, w badaniu przeprowadzonym w kwietniu 2012 r., odsetek ten znacząco spadł i wynosił zaledwie 16%. Praktycznie za cały spadek dostępności kredytu odpowiedzialność ponoszą większe wymagania banków, co do poziomu dochodu. O ile w 2008 r. jedynie 12% gospodarstw domowych czuło się ograniczonych przez tą barierę, to na początku 2012 r. odsetek ten wzrósł do 21%. Oznacza to wzrost wykluczenia z rynku kredytowego z powodu dochodu o 75%. Tego typu zmiana widoczna jest zarówno po stronie banków w ograniczeniu podaży, jak i przez gospodarstwa domowe, które coraz częściej zderzają się z wysokimi wymaganiami banków. W gronie możliwych konsekwencji można wymienić naturalny wzrost roli innych firm, pożyczających środki dla gospodarstw domowych. W konsekwencji, luka związana z niezaspokojonym wyższym popytem gospodarstw Strona 16

18 domowych na kredyt może być przejmowana w naturalny sposób przez produkty, pochodzące z sektora pożyczek niebankowych. Nawet jednak, jeżeli miałoby dojść do masowego odpływu klientów z sektora pożyczek bankowych na rynek pożyczek niebankowych, to należy pamiętać, że najprawdopodobniej nie będą oni w stanie zaspokoić swoich potrzeb pożyczkowych w pełni. Skala możliwego przeciętnego zadłużania się w firmach finansowych niebankowych jest bowiem, wg danych, ponad ośmiokrotnie niższa. Co więcej, poszukiwanie alternatywnych źródeł kredytowania, często przedstawiane jako przejaw nadmiernego zadłużenia, jest zdrowym przejawem chęci zaspokojenia swojego popytu, a odpowiedzialność za odpływ klientów mogą sobie przypisać w znacznej mierze banki, prowadzące nader procykliczną politykę w obszarze kredytu konsumpcyjnego (Wykres 2) oraz KNF, który utrzymywał luźną politykę kredytową w okresie dobrej koniunktury gospodarczej, a obecnie usztywnia reguły, w sytuacji, gdy obecne na rynku gospodarstwa domowe poszukują zaspokojenia potrzeb pożyczkowych. Strona 17

19 3. UDZIAŁ GOSPODARSTW DOMOWYCH KORZYSTAJĄCYCH Z POŻYCZEK NA RYNKU FIRM POŻYCZKOWYCH I PRZECIĘTNA WIELKOŚĆ ICH ZADŁUŻENIA W RELACJI DO DOCHODU Obecnie obserwowana dynamika przyrostu pożyczek na cele konsumpcyjne, a także analiza struktury zadłużenia gospodarstw domowych ze względu na okres zapadalności pożyczek oznacza, iż obecnie sektor bankowy nie zaspokaja w dostatecznym stopniu popytu, zgłaszanego przez gospodarstwa domowe. Odbija się to nie tylko na wartości udzielanych kredytów/pożyczek, ale również skutkuje znaczącym odpływem gospodarstw domowych, deklarujących posiadanie pożyczek. Ilustruje to Wykres 4. Wykres 4. Udział gospodarstw domowych aktywnych na rynku kredytowym. Źródło: Piotr Białowolski (2012), Multigroup Latent Class Approach in Modelling Patterns of Credit Ownership in Poland. Pomimo znaczącego wzrostu zadłużenia gospodarstw domowych z tytułu kredytów, w całym okresie analizy ( ) nie odnotowano wzrostu odsetka gospodarstw domowych zadłużających się. W latach odsetek gospodarstw domowych, posiadających zadłużenie, pozostawał stabilny na poziomie ok. 41%. Niemniej jednak, w okresie doszło do istotnego spadku udziału gospodarstw domowych, aktywnie korzystających z produktów kredytowych w 2011 r. zadłużonych było już jedynie 38,5% gospodarstw domowych. Strona 18

20 Do tej zmiany doszło ze względu na fakt, iż kredyt bankowy stał się zdecydowanie trudniej dostępny. Spadek odsetka gospodarstw domowych, posiadających zadłużenie częściowo potwierdza brak substytucyjności między kredytem bankowym i kredytem pochodzącym z firm pożyczkowych, gdyż odpływ z sektora bankowego nie przełożył się bezpośrednio na napływ gospodarstw domowych do firm pożyczkowych. W konsekwencji, zastopowany został trend wzrostu udziału sektora bankowego w kredytowaniu gospodarstw domowych i trend spadku udziału innych instytucji, udzielających kredytów i pożyczek oraz osób prywatnych. Dane za okres , obrazujące zmianę w tym obszarze, przedstawia Wykres 5. Wykres 5. Udział gospodarstw domowych posiadających kredyt/pożyczkę w banku, innej instytucji finansowej lub u osób prywatnych w grupie gospodarstw domowych, posiadających zobowiązanie. Źródło: Diagnoza Społeczna rundy 2003, 2005, 2007, 2009 i Silny odwrót gospodarstw domowych od pożyczania środków z sektora firm pożyczkowych i sektora nieformalnego, widoczny był w okresie lat W tym okresie szczególnie znacząco spadało kredytowanie gospodarstw domowych ze strony innych niż bankowe instytucji pożyczkowych. Udział gospodarstw domowych, zdobywających środki na finansowanie swoich potrzeb z pożyczek niebankowych spadł z 29,7% do zaledwie 12,4% w 2009 r. Strona 19

21 Podobnie na znaczeniu traciły pożyczki z sektora nieformalnego to jest od osób prywatnych. Wskazywało to na rosnący proces instytucjonalizacji rynku kredytowego i związane było również ze stosunkowo wysokim poziomem zaufania, jakim cieszyły się banki w tamtym okresie. Dzięki temu, w grupie gospodarstw domowych, posiadających pożyczki, udział gospodarstw domowych zadłużonych w bankach wzrósł z poziomu 78,3% do 90,6%. Lata 2010 i 2011 przyniosły zdecydowane zahamowanie tej tendencji. Widoczne jest ono głównie w obszarze wzrostu znaczenia banków (z 90,6% do 90,9%) oraz spadku znaczenia innych instytucji finansowych (z 12,4% do 11,9%). W przypadku korzystania z pożyczek od osób prywatnych doszło wręcz do odwrócenia tendencji, co zaowocowało wzrostem udziału gospodarstw domowych, zadłużonych u osób prywatnych z 4,3% do 5,1%. Zacieśnienie polityki banków w relacjach z gospodarstwami domowymi nie spowodowało również, w okresie objętym analizą, substytucji kredytu bankowego na kredyt, zaciągany w sektorze pożyczek niebankowych. Skutkowało natomiast przejściem gospodarstw domowych do sektora pożyczek nieformalnych zaciąganych u osób prywatnych. Niestety, tego typu zobowiązania są bardzo rzadko obwarowane umową, a w konsekwencji interpretacja zobowiązania, pozostałego do spłaty może nie być oparta o rzetelne zasady i przepisy obowiązującego prawa. Może to naruszać w znacznym stopniu zarówno interesy pożyczkodawcy, jak i pożyczkobiorcy. Spadek znaczenia innych niż bankowe instytucji pożyczkowych znalazł odbicie nie tylko w malejącym odsetku gospodarstw domowych, zadłużonych w firmach pożyczkowych, ale również w przeciętnej wysokości kredytu/pożyczki w relacji do kredytu/pożyczki, zaciągniętej w sektorze bankowym. Zmiany w czasie ilustruje Wykres 6. Strona 20

RYNEK FIRM POŻYCZKOWYCH W POLSCE

RYNEK FIRM POŻYCZKOWYCH W POLSCE RYNEK FIRM POŻYCZKOWYCH W POLSCE CHARAKTERYSTYKA SEKTORA I PROFIL KLIENTA AUTOR DR PIOTR BIAŁOWOLSKI Warszawa, sierpień 2012 roku Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce Związek Pracodawców, powstała

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE I kwartał 2012r.

SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE I kwartał 2012r. SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE I kwartał 2012r. INFORMACJA SYGNALNA 1 Warszawa - Gdańsk, styczeń 2012r. SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE I kwartał 2012 roku OPRACOWANIE: DR PIOTR BIAŁOWOLSKI, DR

Bardziej szczegółowo

POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW INFORMACJA SYGNALNA PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna 1 PORTFEL NALEŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE

SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE III kwartał 2017 INFORMACJA SYGNALNA Warszawa - Gdańsk, sierpień 2017 SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE III kwartał 2017 roku OPRACOWANIE: DR HAB. PIOTR BIAŁOWOLSKI,

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE

SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE II kwartał 2015 INFORMACJA SYGNALNA Warszawa - Gdańsk, maj 2015 SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE II kwartał 2015 roku OPRACOWANIE: DR PIOTR BIAŁOWOLSKI, DR SŁAWOMIR

Bardziej szczegółowo

RYNEK CONSUMER FINANCE

RYNEK CONSUMER FINANCE RYNEK CONSUMER FINANCE WZROST W OBLICZU WYZWAŃ I ZAGROŻEŃ? dr Piotr Białowolski Szkoła Główna Handlowa Kongres Consumer Finance, AGENDA PREZENTACJI Rynek consumer finance wielkość, cele sięgania po kredyt

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE

SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE III kwartał 2016 INFORMACJA SYGNALNA Warszawa - Gdańsk, lipiec 2016 SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE III kwartał 2016 roku OPRACOWANIE: DR PIOTR BIAŁOWOLSKI, DR SŁAWOMIR

Bardziej szczegółowo

październik 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

październik 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna październik 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE

SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE IV kwartał 2016 INFORMACJA SYGNALNA Warszawa - Gdańsk, listopad 2016 SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE IV kwartał 2016 roku OPRACOWANIE: DR PIOTR BIAŁOWOLSKI, DR SŁAWOMIR

Bardziej szczegółowo

lipiec 2014 r. PROJEKT BADAWCZY: KONFERENCJI PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE ORAZ KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW Informacja sygnalna

lipiec 2014 r. PROJEKT BADAWCZY: KONFERENCJI PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE ORAZ KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW Informacja sygnalna lipiec 2014 r. PROJEKT BADAWCZY: KONFERENCJI PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE ORAZ KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski lipiec

Bardziej szczegółowo

styczeń 2017 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

styczeń 2017 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna styczeń 2017 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr hab. Piotr Białowolski

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE

SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE II kwartał 2016 INFORMACJA SYGNALNA Warszawa - Gdańsk, kwiecień 2016 SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE II kwartał 2016 roku OPRACOWANIE: DR PIOTR BIAŁOWOLSKI, DR SŁAWOMIR

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE

SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE IV kwartał 2017 INFORMACJA SYGNALNA Warszawa - Gdańsk, listopad 2017 SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE IV kwartał 2017 roku OPRACOWANIE: DR HAB. PIOTR BIAŁOWOLSKI, DR

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna. styczeń 2011 r.

Informacja sygnalna. styczeń 2011 r. Informacja sygnalna styczeń 11 r. PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski styczeń 11 r. Informacja sygnalna 4Portfel należności polskich przedsiębiorstw styczeń 11 r. Dynamika

Bardziej szczegółowo

październik 2016 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

październik 2016 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna październik 2016 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski

Bardziej szczegółowo

styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski styczeń

Bardziej szczegółowo

lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski lipiec

Bardziej szczegółowo

BIZNES I RYZYKO NA RYNKU CONSUMER FINANCE

BIZNES I RYZYKO NA RYNKU CONSUMER FINANCE BIZNES I RYZYKO NA RYNKU CONSUMER FINANCE dr Mariusz Cholewa Prezes Zarządu BIK S.A. Grudzień 2016 GRUPA BIK NAJWIĘKSZA BAZA O ZOBOWIĄZANIACH FINANSOWYCH W POLSCE Klienci Indywidualni Przedsiębiorcy Rejestr

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH Senat RP

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH Senat RP POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH Senat RP Andrzej Roter Dyrektor Generalny Warszawa, dnia 7 listopada 2012 roku CHARAKTERYSTYKA RYNKU Wielkość rynku pożyczek bankowych i niebankowego

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PRASOWA IV KWARTAŁ Warszawa, 9 listopada 2016 r.

KONFERENCJA PRASOWA IV KWARTAŁ Warszawa, 9 listopada 2016 r. KONFERENCJA PRASOWA IV KWARTAŁ 2016 Warszawa, 9 listopada 2016 r. Konferencja prasowa. IV kwartał 2016 AGENDA Ocena koniunktury w polskiej gospodarce Analiza sytuacji na rynku consumer finance Portfel

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PRASOWA I KWARTAŁ Warszawa, 5 lutego 2014 r.

KONFERENCJA PRASOWA I KWARTAŁ Warszawa, 5 lutego 2014 r. KONFERENCJA PRASOWA I KWARTAŁ 2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. Konferencja prasowa. I kwartał 2014 AGENDA Ocena koniunktury w polskiej gospodarce Analiza sytuacji na rynku consumer finance Portfel należności

Bardziej szczegółowo

II KWARTAŁ 2012r. Warszawa, 8 maja 2012r.

II KWARTAŁ 2012r. Warszawa, 8 maja 2012r. II KWARTAŁ 2012r. Warszawa, 8 maja 2012r. AGENDA OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. 1 UWAGI ANALITYCZNE 1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. w województwie łódzkim było 209,4 tys. gospodarstw

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PRASOWA. I kwartał 2013 R.

KONFERENCJA PRASOWA. I kwartał 2013 R. KONFERENCJA PRASOWA I kwartał 2013 R. Warszawa, 7 lutego 2013 Konferencja prasowa I kwartał 2013 AGENDA Ocena koniunktury w polskiej gospodarce Analiza sytuacji na rynku consumer finance Portfel należności

Bardziej szczegółowo

Rynek Consumer Finance w Polsce

Rynek Consumer Finance w Polsce Rynek Consumer Finance w Polsce - rys historyczny i bieżąca sytuacja Andrzej Reterski Prezes Zarządu Domu Finansowego QS Początki Consumer Finance w Polsce Przed 989 r. Po 989 r. Przemiany Praktyczny społeczne

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku consumer finance. Portfel należności polskich przedsiębiorstw. Procesy upadłościowe przedsiębiorstw w Polsce

Sytuacja na rynku consumer finance. Portfel należności polskich przedsiębiorstw. Procesy upadłościowe przedsiębiorstw w Polsce Sytuacja na rynku consumer finance Portfel należności polskich przedsiębiorstw Procesy upadłościowe przedsiębiorstw w Polsce Wyłudzenia kredytów w segmencie detalicznym Wielkość polskiego rynku wierzytelności

Bardziej szczegółowo

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym Część 1 - Przedsiębiorstwa Pytania 1-7 dotyczą polityki kredytowej Banku w zakresie kredytów dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

BIG InfoMonitor: Zaciąganiu zobowiązania towarzyszą skrajne emocje

BIG InfoMonitor: Zaciąganiu zobowiązania towarzyszą skrajne emocje Warszawa, 20.02.2017r. BIG InfoMonitor: Zaciąganiu zobowiązania towarzyszą skrajne emocje Decyzja o konieczności pożyczenia pieniędzy do łatwych nie należy. Zdecydowana większość Polaków odczuwa stres

Bardziej szczegółowo

ŚNIADANIE PRASOWE TRENDY NA RYNKU KREDYTÓW

ŚNIADANIE PRASOWE TRENDY NA RYNKU KREDYTÓW ŚNIADANIE PRASOWE TRENDY NA RYNKU KREDYTÓW DLA LUDNOŚCI I FIRM W 2016 R. Mariusz Cholewa Prezes Zarządu BIK S.A. AGENDA Kredyty konsumpcyjne i pożyczki Wzrost wartości przy spadku liczby udzielonych kredytów.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PRASOWA I KWARTAŁ Warszawa, 9 lutego 2016 r.

KONFERENCJA PRASOWA I KWARTAŁ Warszawa, 9 lutego 2016 r. KONFERENCJA PRASOWA I KWARTAŁ 2016 Warszawa, 9 lutego 2016 r. OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE NA PODSTAWIE BADAŃ INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH Profesor Elżbieta Adamowicz Dr Joanna Klimkowska

Bardziej szczegółowo

17.2. Ocena zadłużenia całkowitego

17.2. Ocena zadłużenia całkowitego 17.2. Ocena zadłużenia całkowitego Dokonując oceny ryzyka finansowego oraz gospodarki finansowej nie sposób pominąć kwestii zadłużenia, w tym szczególnie poziomu, struktury oraz wydolności firmy w zakresie

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] Warszawa, 2009.07.10 Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] W końcu marca br. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Informacja z BIK jako podstawa zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu konsumentów. Konferencja SKEF 30 listopada 2011 r.

Informacja z BIK jako podstawa zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu konsumentów. Konferencja SKEF 30 listopada 2011 r. Informacja z BIK jako podstawa zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu konsumentów Konferencja SKEF 30 listopada 2011 r. Odpowiedzialne kredytowanie i pożyczanie w UE Odpowiedzialne kredytowanie produkty kredytowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT NA DZIEŃ BEZ DŁUGÓW Zjawisko i profil zadłużonych i nadmiernie zadłużonych. 17 listopada 2015

RAPORT NA DZIEŃ BEZ DŁUGÓW Zjawisko i profil zadłużonych i nadmiernie zadłużonych. 17 listopada 2015 17 listopada 2015 RAPORT NA DZIEŃ BEZ DŁUGÓW 2015 Zjawisko i profil zadłużonych i nadmiernie zadłużonych SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Główne wnioski z raportu... 3 Posiadanie jakichkolwiek zobowiązań... 4 Kto

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2016 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2016 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2016 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2017 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2017 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2017 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE

SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE II kwartał 2017 INFORMACJA SYGNALNA Warszawa - Gdańsk, maj 2017 SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE II kwartał 2017 roku OPRACOWANIE: DR HAB. PIOTR BIAŁOWOLSKI, DR SŁAWOMIR

Bardziej szczegółowo

Rynek firm pożyczkowych w Polsce Raport. Kongres Consumer Finance

Rynek firm pożyczkowych w Polsce Raport. Kongres Consumer Finance www.pwc.pl Rynek firm pożyczkowych w Polsce Raport Kongres Consumer Finance 12 grudnia 2013 r. Zadłużenie Polaków w 2013 r. 0,7% całkowitej wielkości zobowiązań Polaków pochodzi z firm udzielających pożyczek

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Medius SA Raport: Rynek wierzytelności w Polsce

Kancelaria Medius SA Raport: Rynek wierzytelności w Polsce Kancelaria Medius SA Raport: Rynek wierzytelności w Polsce !!!!!! 1! Historia!rynku!wierzytelności!w!Polsce! 2! Podział!rynku!windykacji! 3! Determinanty!rynku!usług!windykacji! 4! Otoczenie!konkurencyjne!

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE I kwartał 2011

SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE I kwartał 2011 SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE I kwartał 2011 INFORMACJA SYGNALNA Warszawa Gdańsk, luty 2011 SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE I kwartał 2011 roku OPRACOWANIE: DR PIOTR BIAŁOWOLSKI, DR SŁAWOMIR DUDEK

Bardziej szczegółowo

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Na rynku kredytów hipotecznych od początku 2010 r. odnotowano poprawę sytuacji w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dalszy wzrost zainteresowania rządowym programem

Bardziej szczegółowo

FAKTY NA TEMAT KREDYTÓW FRANKOWYCH

FAKTY NA TEMAT KREDYTÓW FRANKOWYCH FAKTY NA TEMAT KREDYTÓW FRANKOWYCH 118 mld PLN 502 tys. łączne zadłużenie z tytułu kredytów mieszkaniowych w CHF wg stanu na 09.2017 liczba czynnych umów kredytowych wg stanu na 09.2017 ok. 58 tys. Liczba

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] Warszawa, 2008.09.02 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] W końcu czerwca 2008 r., tak jak w analogicznym okresie ubiegłego roku, działalność prowadziło 65 banków komercyjnych, w tym 55 z przewagą

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] Warszawa, 2010.01.08 Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] W końcu września 2009 r. działalność prowadziło 69 banków komercyjnych (o 1 mniej niż rok wcześniej), w tym 59 z przewagą

Bardziej szczegółowo

A.Światkowski. Wroclaw University of Economics. Working paper

A.Światkowski. Wroclaw University of Economics. Working paper A.Światkowski Wroclaw University of Economics Working paper 1 Planowanie sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży deweloperskiej Cel pracy: Zaplanowanie sprzedaży spółki na rok 2012 Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

6. Wybrane wskaźniki nierówności społecznych

6. Wybrane wskaźniki nierówności społecznych 6. Wybrane wskaźniki nierówności społecznych Możliwości bieżącej analizy zmian nierówności społecznych w Polsce na podstawie dochodów i wydatków są niestety ograniczone. Prezentacja odpowiednich danych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2016 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2016 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2016 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał

Bardziej szczegółowo

Sektor bankowy. Ryzyko walutowe portfela kredytowego Grupy mbank S.A. i Commerzbank AG w latach MARZEC 2016

Sektor bankowy. Ryzyko walutowe portfela kredytowego Grupy mbank S.A. i Commerzbank AG w latach MARZEC 2016 Sektor bankowy MARZEC 2016 www.tableandgraph.pl Ryzyko walutowe portfela kredytowego Grupy mbank S.A. i Commerzbank AG w latach 51% Struktura walutowa portfela kredytowego Grupy mbank S.A. w r. 49% Table&Graph

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

WYDATKI KONTROLOWANE: RAPORT RAPORT. przygotowany przez P.R.E.S.C.O. GROUP SA

WYDATKI KONTROLOWANE: RAPORT RAPORT. przygotowany przez P.R.E.S.C.O. GROUP SA RAPORT przygotowany przez P.R.E.S.C.O. GROUP SA Lipiec 2014 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 Dług chcę, czy muszę?... 4 Mam dług mam problem?... 5 Długi do remontu... 6 Z długiem w świat... 7 Dzieci ważniejsze

Bardziej szczegółowo

COSNUMER FINANCE W OFENSYWIE

COSNUMER FINANCE W OFENSYWIE COSNUMER FINANCE W OFENSYWIE Andrzej Roter Dyrektor Generalny Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych Tradycyjnie rynek consumer finance postrzegany był jako jeden z ważnych segmentów działalności bankowej.

Bardziej szczegółowo

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt Wyniki finansowe banków w 2008 r. [1] Warszawa, 2009.05.08 W końcu 2008 r. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego lub całkowicie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] Warszawa, 2009.09.23 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] W końcu czerwca br. działalność prowadziło 71 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 61 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2017 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2017 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2017 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2017 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2017 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2017 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Trendy na rynku consumer finance. dr Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu BIK S.A. Grupa BIK

Trendy na rynku consumer finance. dr Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu BIK S.A. Grupa BIK Trendy na rynku consumer finance dr Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu BIK S.A. Grupa BIK 1 Agenda Rynek consumer finance na świecie. Rynek consumer finance w Polsce. Trendy w kredytach konsumpcyjnych w bankach.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Gdańsk, marzec 2013 Scenariusz rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2015 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał

Bardziej szczegółowo

Ekonomia rozwoju wykład 7 Rola instytucji w rozwoju ekonomicznym. Prawa własności, ryzyka ekonomiczne, polityczne i

Ekonomia rozwoju wykład 7 Rola instytucji w rozwoju ekonomicznym. Prawa własności, ryzyka ekonomiczne, polityczne i Ekonomia rozwoju wykład 7 Rola instytucji w rozwoju ekonomicznym. Prawa własności, ryzyka ekonomiczne, polityczne i prawne. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I http://www.e-sgh.pl/piotr_bialowolski/er

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2011 1 5 E D Y C J A

Lipiec 2011 1 5 E D Y C J A Lipiec 2011 1 5 E D Y C J A Spis treści Spis treści 2 Wstęp 3 Badanie wskaźnik BIG 4 Najważniejsze liczby 5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych sektorach

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2017 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2017 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2017 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał

Bardziej szczegółowo

Historia rynku wierzytelności w Polsce. Determinanty rynku usług windykacji. Perspektywy rozwoju rynku wierzytelności

Historia rynku wierzytelności w Polsce. Determinanty rynku usług windykacji. Perspektywy rozwoju rynku wierzytelności Kancelaria Medius SA Raport: Rynek wierzytelności w Polsce 1 2 3 4 5 6 Historia rynku wierzytelności w Polsce Podział rynku windykacji Determinanty rynku usług windykacji Otoczenie konkurencyjne Statystyki

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Jacek Łaszek Kraków, maj 211 r. 2 Stabilizacja cen na rynku mieszkaniowym, ale na wysokim poziomie Ofertowe ceny mieszkań wprowadzonych pierwszy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

Sezonowa stabilizacja

Sezonowa stabilizacja PENGAB =. Monitor Bankowy +. Sezonowa stabilizacja Listopad Wskaźnik Ocen.8 -. Wskaźnik Prognoz. +. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / 9/ / / / / / 9/ / / / / / 9/ / / / / / 9/ / /8 /8

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2018 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2018 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2018 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

OCENA SYTUACJI I PROGNOZA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE. I kwartał 2012 roku

OCENA SYTUACJI I PROGNOZA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE. I kwartał 2012 roku OCENA SYTUACJI I PROGNOZA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE I kwartał 2012 roku ORGANIZATOR: KONFERENCJA PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA Warszawa, dnia 7 luty 2012 roku AGENDA OCENA

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym

Sytuacja na rynku kredytowym Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczàcych komitetów kredytowych IV kwarta 2006 Warszawa, paêdziernik 2006 r. Podsumowanie wyników ankiety Polityka kredytowa: w III kwartale 2006

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2016 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2016 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2016 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2015 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2015 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał

Bardziej szczegółowo

Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl.

Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl. Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl. Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości

Bardziej szczegółowo

K A T A R Z Y N A K O C H A N I A K U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W K R A K O W I E

K A T A R Z Y N A K O C H A N I A K U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W K R A K O W I E UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA KONSEKWENCJE REGULACJI DLA ZJAWISKA WŁĄCZENIA FINANSOWEGO K A T A R Z Y N A K O C H A N I A K U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W K R A K O W I E NOWA REGULACJA UPADŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA MODUŁ 2 Kredyt konsumencki - wybrane zagadnienia UMOWA O KREDYT KONSUMENCKI 1. Najważniejszym aktem prawnym regulującym kwestie kredytu konsumenckiego jest

Bardziej szczegółowo

lipiec 2015 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

lipiec 2015 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna lipiec 2015 r. Projekt badawczy: Konferencji Priębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski lipiec

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r.

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r. Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I kwartale 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Autor: Joanna Nitecka, pracownik Departamentu Integracji Europejskiej i Studiów Porównawczych URE

Autor: Joanna Nitecka, pracownik Departamentu Integracji Europejskiej i Studiów Porównawczych URE CZY ENERGIA JEST DROGA? Autor: Joanna Nitecka, pracownik Departamentu Integracji Europejskiej i Studiów Porównawczych URE ( Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki nr 4/2004) Namacalnym efektem działalności

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi Perspektywy rynku nieruchomości ci i branży y deweloperskiej w 2009 roku Spragnieni krwi Warszawa, 29 Kwietnia 2009 Polski rynek nieruchomości ci oczekiwany scenariusz rynkowy W 2009 roku oczekujemy spadku

Bardziej szczegółowo

Materiały uzupełniające do

Materiały uzupełniające do Dźwignia finansowa a ryzyko finansowe Przedsiębiorstwo korzystające z kapitału obcego jest narażone na ryzyko finansowe niepewność co do przyszłego poziomu zysku netto Materiały uzupełniające do wykładów

Bardziej szczegółowo

OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE

OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE NA PODSTAWIE BADAŃ INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH Profesor Elżbieta Adamowicz Dr Joanna Klimkowska IRG SGH OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE BAROMETR

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH III KWARTAŁ r. Warszawa, grudzień r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 4 Karty płatnicze w podziale wg sposobu rozliczania

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym

Sytuacja na rynku kredytowym Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczàcych komitetów kredytowych I kwarta 2011 Warszawa, styczeƒ 2011 r. Podsumowanie wyników ankiety W IV kwartale 2010 r. kryteria udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 BOOM KREDYTOWY 97 WARSZAWA, LISTOPAD 97

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 BOOM KREDYTOWY 97 WARSZAWA, LISTOPAD 97 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Porównanie opłacalności kredytu w PLN i kredytu denominowanego w EUR Przykładowa analiza

Porównanie opłacalności kredytu w PLN i kredytu denominowanego w EUR Przykładowa analiza Porównanie opłacalności kredytu w PLN i kredytu denominowanego w EUR Przykładowa analiza Opracowanie: kwiecień 2016r. www.strattek.pl strona 1 Spis 1. Parametry kredytu w PLN 2 2. Parametry kredytu denominowanego

Bardziej szczegółowo