KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Zasady bezpieczeñstwa w ruchu drogowym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Zasady bezpieczeñstwa w ruchu drogowym"

Transkrypt

1

2 KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Zasady bezpieczeñstwa w ruchu drogowym

3 Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: P. Hofmañski, E. Sadzik, K. Zgryzek KODEKS POSTÊPOWANIA KARNEGO. KOMENTARZ, TOM I III WYD. 2 Du e Komentarze Becka K. T. Boratyñska, A. Górski, A. Sakowicz, A. Wa ny KODEKS POSTÊPOWANIA KARNEGO. KOMENTARZ Komentarze Becka M. Bojarski, W. Radecki KODEKS WYKROCZEÑ. KOMENTARZ WYD. 2 Komentarze Becka A. Marek PRAWO WYKROCZEÑ (MATERIALNE I PROCESOWE) WYD. 4 Podrêczniki Prawnicze KODEKS KARNY, KODEKS POSTÊPOWANIA KARNEGO WYD. 4 Edycja Prokuratorska T. Grzegorczyk KODEKS WYKROCZEÑ Z WPROWADZENIEM WYD. 10 Teksty Ustaw Becka

4 Zasady bezpieczeñstwa w ruchu drogowym Komentarz Wojciech Kotowski

5 Zasady bezpieczeñstwa w ruchu drogowym Stan prawny: maj 2005 Redakcja: Magdalena Blachowicz Wydawnictwo C.H. Beck 2005 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, Warszawa Sk³ad i ³amanie: Krzysztof Biesaga Druk i oprawa: WDG Drukarnia w Gdyni Sp. z o.o. ISBN

6 Spis treœci Od autora Spis... treœci Wykaz skrótów... Literatura... VII XI XIII A. Tekst ustawy Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 ze zm.)... 3 B. Komentarz Ustawa Prawo o ruchu drogowym Rozdzia³ 1. Instytucje bezpieczeñstwa ruchu drogowego Rozdzia³ 2. Ostro noœæ Rozdzia³ 3. Szczególna ostro noœæ Rozdzia³ 4. Ruch pojazdu przewo ¹cego materia³y niebezpieczne Rozdzia³ 5. Zasada ograniczonego zaufania C. Wzory pism procesowych S³owo wstêpne Wzór 1. Zawiadomienie o odmowie sformu³owania wniosku o ukaranie Wzór 2. Zawiadomienie s¹du o nieprzyst¹pieniu do postêpowania Wzór 3. Wniosek o ukaranie Wzór 4. Protokó³ oglêdzin miejsca wypadku drogowego Wzór 5. Protokó³ oglêdzin pojazdu Wzór 6. Protokó³ przes³uchania œwiadka Wzór 7. Zarz¹dzenie o wszczêciu postêpowania Wzór 8. Wniosek o umorzenie postêpowania s¹dowego Wzór 9. Wniosek dowodowy Wzór 10. Wyrok Wzór 11. Apelacja V

7 Spis treœci Wzór 12. Wniosek kasacyjny Wzór 13. Skarga do Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka Wzór 14. Postanowienie o powo³aniu bieg³ego Wzór 15. Oœwiadczenie sprawcy wypadku Indeks rzeczowy VI

8 Od autora Ustawa Odz autora r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 ze zm.) potocznie zwana Kodeksem drogowym opiera siê na trzech instytucjach maj¹cych kluczowe znaczenie dla obrotu prawnego. Chodzi o podstawowe zasady ostro noœci i szczególnej ostro noœci (art. 3 PrRDrog) oraz ograniczonego zaufania (art. 4 PrRDrog), które w warunkach ich pe³nej realizacji, zgodnie z intencj¹ ustawodawcy, mog¹ z powodzeniem, a zatem skutecznie, zagwarantowaæ bezpieczeñstwo w ruchu drogowym. Nie ma najmniejszej w¹tpliwoœci, e gwarancja bezpieczeñstwa ugruntuje siê i nieporównywalnie umocni przez nale yte zrozumienie relacji zachodz¹cych w kodeksowej triadzie: cz³owiek pojazd droga, w której cz³owiek ma nieporównywalnie dominuj¹ce znaczenie dla istnienia szeroko rozumianego bezpieczeñstwa. Wy³¹cznie od cz³owieka zale y poziom bezpieczeñstwa w ruchu drogowym i to niezale nie od stanu technicznego pojazdu i stanu drogi. Zacznijmy od ukszta³towania modelowego u ytkownika drogi, którym jest uczestnik ruchu drogowego oraz osoba wykonuj¹ca na drodze czynnoœci s³u bowe. Do pierwszej kategorii zaliczyæ nale y kieruj¹cego i pasa era oraz pieszego. Kieruj¹cym, w myœl definicji zawartej w art. 2 pkt 20 PrRDrog, jest osoba, która kieruje pojazdem lub zespo³em pojazdów, prowadzi kolumnê pieszych, jedzie wierzchem albo pêdzi zwierzêta pojedynczo lub w stadzie. Nie mo na natomiast uznaæ wbrew prezentowanym pogl¹dom za kieruj¹cego osoby, która spaceruje po drodze publicznej z czworono nym przyjacielem. Pasa erem jest (art. 2 pkt 17 PrRDrog) osoba przebywaj¹ca w pojeÿdzie lub na pojeÿdzie znajduj¹cym siê na drodze, niezale nie od tego czy pojazd jest w ruchu czy w trakcie postoju. Do drugiej grupy u ytkowników drogi, niebêd¹cych uczestnikami ruchu, ustawodawca zaliczy³, zgodnie z dyspozycj¹ art. 6 PrRDrog, policjanta, o³nierza andarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porz¹dkowego, funkcjonariusza Stra y Granicznej, inspektora Inspekcji Transportu Drogowego, umundurowanego inspektora kontroli skarbowej lub funkcjonariusza celnego, stra nika gminnego (miejskiego), pracownika kolejowego na przejeÿdzie kolejowym, pracownika zarz¹du drogi lub inn¹ osobê wykonuj¹c¹ uprawnione roboty drogowe, nadzoruj¹cego bezpieczne przejœcie dzieci przez jezdniê, kieruj¹cego autobusem szkolnym, a tak e podmioty, o których mowa w rozporz¹dzeniu Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U. Nr 182, poz ze zm.). Do podmiotów tych zaliczyæ nale y, choæ nie zosta³y wy- VII

9 Od autora mienione w tym przepisie, osoby prowadz¹ce akcjê ratownicz¹, a zatem stra aka Pañstwowej Stra y Po arnej oraz cz³onka zespo³u medycznego Pogotowia Ratunkowego. Z podmiotowej prezentacji wynika, e wy³¹cznie od znajduj¹cego siê na drodze cz³owieka, niezale nie od sprawowanej funkcji, zale y bezpieczeñstwo w ruchu drogowym minimalizuj¹ce skutkowe zdarzenia drogowe. To, co ³¹czy jedn¹ wspóln¹ cech¹ wszystkie podmioty, zosta³o zapisane w dyrektywie art. 3 PrRDrog. Wynika z niej, e wystarczy unikaæ wszelkiego dzia³ania, które mog³oby spowodowaæ zagro enie bezpieczeñstwa lub porz¹dku ruchu drogowego, ruch ten utrudniæ albo w zwi¹zku z ruchem zak³óciæ spokój lub porz¹dek publiczny oraz naraziæ kogokolwiek na szkodê. Co za tym idzie, pe³na realizacja dyspozycji bez w¹tpienia kszta³tuje model doskona³ego u ytkownika drogi, to znaczy takiego, który nie tylko zna i przestrzega zasady ruchu drogowego i który dobrze czuje siê w ka dej sytuacji, zarówno jako kieruj¹cy, jak i pieszy, ale równoczeœnie jest rozs¹dny i rozwa ny, a tak e który nieustannie i do tego z najwy sz¹ starannoœci¹ doskonali swoje umiejêtnoœci w zakresie nale ytej wspó³pracy z innymi uczestnikami tego ruchu, co w konsekwencji sprawia, e nie stanowi dla niego znacznego wysi³ku bycie taktownym, kulturalnym, uczynnym i serdecznym w ka dej sytuacji. Podmiot taki niezale nie od roli spe³nianej na drodze bêdzie zawsze skoncentrowany na pe³nej obserwacji drogi, bêdzie zawsze prowadzi³ w pe³nej kondycji psychofizycznej i z bezpieczn¹ prêdkoœci¹ pe³nosprawny technicznie, nale ycie oznakowany i oœwietlony pojazd, bêdzie te przechodzi³ przez jezdniê w miejscach wyznaczonych, nale ycie oznakowanych i w warunkach pe³nej widocznoœci obustronnej w relacji: pieszy pojazd, a tak e widoczny i nale ycie rozpoznawalny podczas wykonywania czynnoœci s³u bowych. Znacznie mniejsz¹, choæ istotn¹, rolê we wspomnianej triadzie: cz³owiek pojazd droga odgrywa fakt uzyskania miana bezpiecznego pojazdu, choæ w istocie takiego nie ma. Sprawnie dzia³aj¹ce najnowoczeœniejsze systemy hamulcowe, poduszki powietrzne etc. nie stanowi¹ nale- ytej gwarancji zapobiegniêcia wypadkowi, je eli pojazd bêdzie prowadzony przez niedoœwiadczonego kierowcê, który ponadto jedzie z nadmiern¹ prêdkoœci¹ i nienale ycie obserwuje drogê. W takiej sytuacji, znacznie bezpieczniejszym bêdzie pojazd z kierownic¹ wyposa on¹ w miejsce poduszki powietrznej w bagnety skierowane ostrzem w kierunku kieruj¹cego, który wprawdzie nie z rozs¹dku, lecz ze strachu bêdzie kierowa³ ostro nie i bezpiecznie. Równie z³y stan drogi, chocia wp³ynie ujemnie na stan techniczny pojazdu, jednak w przypadku nale ytego jej oznakowania nie odegra decyduj¹co negatywnego skutku, je eli pojazd bêdzie prowadzony rozs¹dnie i rozwa nie. WyobraŸmy sobie, abstrakcyjnie rzecz jasna, VIII

10 Od autora e asfaltowa jezdnia jest usiana w kilkumetrowych odstêpach kilkudziesiêciocentymetrowymi lejami (dziurami). Jestem przekonany, i na takiej drodze nie zdarzy siê ani jeden wypadek albo bêdzie takich zdarzeñ znacznie mniej ni na wysokiej jakoœci autostradzie, czy drodze szybkiego ruchu, poniewa kierowcy bêd¹ ze strachu przed uszkodzeniem pojazdu prowadziæ ostro nie, w przeciwieñstwie do tej luksusowej drogi, na której z regu³y pozwalaj¹ sobie na maksymaln¹ prêdkoœæ bardziej zwi¹zan¹ z mo liwoœciami technicznymi pojazdu ni umiejêtnoœciami, a wiêc na brawurê. Tego rodzaju analiza powinna przekonaæ, e czynnikiem decyduj¹cym o bezpieczeñstwie w ruchu drogowym jest cz³owiek. Zadaniem publikacji jest zarówno wyjaœnienie istoty szeroko rozumianego bezpieczeñstwa w ruchu drogowym, jak i pobudzenie wyobraÿni w kierunku ukszta³towania modelowego, a wiêc bezpiecznego u ytkownika drogi, to znaczy takiego, który nie tylko nie spowoduje zagro enia bezpieczeñstwa i nawet siê do niego nie przyczyni, ale równie swoim pozytywnym oddzia³ywaniem zapobiegnie zdarzeniu o negatywnych skutkach. Warszawa, 2005 r. W. Kotowski IX

11

12 Wykaz skrótów ADR... Wykaz skrótówumowa europejska dotycz¹ca miêdzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, sporz¹dzona w Genewie r. (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 194, poz ze zm. za³.) art.... artyku³ CzPKiNP... Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Dz.U.... Dziennik Ustaw KK... ustawa z r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KPK... ustawa z r. Kodeks postêpowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KPW... ustawa z r. Kodeks postêpowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. Nr 106, poz ze zm.) KW... ustawa z r. Kodeks wykroczeñ (Dz.U. Nr 12, poz. 114 ze zm.) MoP... Monitor Prawniczy OSNKW... Orzecznictwo S¹du Najwy szego Izba Karna i Wojskowa OSP... Orzecznictwo S¹dów Polskich OSNPG... Orzecznictwo S¹du Najwy szego Prokuratura Generalna OSNPK... Orzecznictwo S¹du Najwy szego Prokuratura Krajowa Pal.... Palestra PD... Paragraf na Drodze PiP... Pañstwo i Prawo Prok. i Pr.... Prokuratura i Prawo PrRDrog... ustawa z r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 ze zm.) PS... Przegl¹d S¹dowy Rzeczp.... Rzeczpospolita SN... S¹dNajwy szy SN(7)... S¹dNajwy szy w sk³adzie siedmiu sêdziów tj.... tojest XI

13 Wykaz skrótów tekst jedn.... tekst jednolity tzn.... toznaczy ust.... ustêp WPP... Wojskowy Przegl¹d Prawniczy ZnSygDR... rozporz¹dzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnêtrznych i Administracji z r. w sprawie znaków i sygna³ów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393) XII

14 Literatura Boñczak Literatura St., Glosa do uchwa³y SN z r., I KZP 16/98, PS 1999, Nr 5, s. 113 Bucha³a K., Niektóre problemy wyk³adni znamion przestêpstw przeciwko bezpieczeñstwu w komunikacji, Prok. i Pr. 1998, Nr 11 12, s. 7 D¹browska-Kardas M., Kardas P., Odpowiedzialnoœæ za spowodowanie wypadku komunikacyjnego w œwietle regulacji nowego Kodeksu karnego z 1997 r., Pal. 1999, Nr 1 2, cz. I, Nr 3 4, cz. II Giezek J., Glosa do wyroku SN z r., III KKN 231/98, PiP 2001, Nr 6, s. 109 Godyñ R., Wnikliwoœæ kluczem do trafnej decyzji, PD 2001, Nr 5 Gronowska B., Zasada ne bis in idem w procesie karnym, Prok. i Pr. 1999, Nr 11 12, s. 149 Herzog A., Brak znaku drogowego a przeszkoda w ruchu drogowym, PD 2002, Nr 7 Herzog A., Lekki wypadek komunikacyjny. Teoria i praktyka, PD 2002, Nr 3 Herzog A., Niektóre problemy kwalifikacji prawnej przestêpstw przeciwko bezpieczeñstwu w komunikacji, Prok. i Pr. 2002, Nr 2, s. 153 Iwaniec J. M., Glosa do uchwa³y SN z r., I KZP 4/99, WPP 2002, Nr 2, s. 128 Jasiñski A., Problem powypadkowego zabezpieczenia pojazdu, na nietypowym przyk³adzie, PD 2001, Nr 4 Klimacki W., Obszar skrzy owania, PD 2004, Nr 12 Korni³owicz M., Glosa do uchwa³y SN z r., I KZP 16/98, PiP 1999, Nr 6, s. 108 Kotowski W., VIII Konferencja Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych (Kraków, r.), Prok. i Pr. 2002, Nr 12, s. 154 Kotowski W., Czy stan nietrzeÿwoœci mo e automatycznie przes¹dzaæ o winie?, PD 2000, Nr 3 Kotowski W., Dowody osobowe a eksperyment procesowy, PD 2000, Nr 6 Kotowski W., Instytucja swobodnej oceny dowodów na pewnym przyk³adzie, PD 2000, Nr 10 Kotowski W., Kodeks wykroczeñ. Komentarz, Kraków 2004 Kotowski W., Prawo dostêpu do dowodów, PD 2005, Nr 3 Kotowski W., Przestêpstwa i wykroczenia drogowe. Analiza zdarzeñ, Warszawa 2001 XIII

15 Literatura Kotowski W., Samochód jako przedmiot niebezpieczny w rozumieniu art k.k., PD 2005, Nr 3 Kotowski W., Ustawa Prawo o ruchu drogowym. Komentarz praktyczny, Warszawa 2004 Kotowski W., Ust¹pienie pierwszeñstwa w praktyce organów œcigania i wymiaru sprawiedliwoœci, PD 2004, Nr 10 Krawczyk T., Niektóre konsekwencje teoretyczno-prawne art. 178 Kodeksu karnego, Prok. i Pr. 2001, Nr 11, s. 36 Marcinkowski W., Koncepcja odpowiedzialnoœci zredukowanej w œwietle art k.k., PiP 1999, Nr 6, s. 36 Marcinkowski W., Zakresy ustawowych znamion niektórych przestêpstw i wykroczeñ komunikacyjnych, WPP 2002, Nr 1, s. 39 Marek A., Odpowiedzialnoœæ karna za spowodowanie lekkich uszkodzeñ cia³a przez sprawcê wypadku w komunikacji, Prok. i Pr. 1999, Nr 3, s. 7 Marek A., Prawo wykroczeñ (materialne i procesowe), Warszawa 2002 Michalska-Warias A., Glosa do postanowienia SN z r., I KZP 4/02, Prok. i Pr. 2003, Nr 4, s. 139 Mik B., Glosa do uchwa³y SN z r., I KZP 26/99, WPP 2000, Nr 2, s. 164 Paprzycki L. K., Dziecko szczególny uczestnik ruchu drogowego, PD 2000, Nr 5 Paprzycki L. K., Najwy sza starannoœæ i wyobraÿnia konieczna w ka dej sprawie, PD 2001, Nr 6 Paprzycki L. K., Nigdy doœæ ostro noœci wobec dziecka na drodze, PD 2003, Nr 5 Paprzycki L. K., Prawid³owe u ywanie œwiate³ drogowych a zasada ograniczonego zaufania, PD 2001, Nr 12 Paprzycki L. K., Szczególna ostro noœæ przed i na przejœciu dla pieszych, PD 2004, Nr 12 Paprzycki L. K., Wyprzedzanie w rejonie skrzy owania, PD 2001, Nr 7 Paprzycki L. K., Za co i kiedy odpowiada sprawca, Rzeczp. 1999, Nr 3, s. 26 Paprzycki L. K., Zmiana pasa ruchu przyczyn¹ kolizji, PD 2001, Nr 9 Pawelec K. J., Glosa do wyroku SN z r., III KKN 242/96, MoP 1999, Nr 2, s. 35 Pawelec K. J., Glosa do wyroku SN z r., V KKN 303/97, MoP 1999, Nr 5, s. 43 Pawlik R., Odpowiedzialnoœæ osoby prowadz¹cej holowany pojazd mechaniczny, Prok. i Pr. 2004, Nr 7 8, s. 187 Paw³owski A., Omijanie przed przejœciem dla pieszych, PD 1999, Nr 7 XIV

16 Literatura Satko J., Glosa do wyroku SN z r., III KKN 492/99, OSP 2001, Nr 12, s. 185 Skowron A., Zasady bezpieczeñstwa ruchu (art. 177 k.k.) a nale yta ostro noœæ i zagro enie bezpieczeñstwa ruchu jako znamiona wykroczenia z art k.w., PD 2004, Nr 5 Stefañski R. A., Glosa do postanowienia SN z r., III KKN 504/98, OSP 2001, Nr 9, s. 126 Stefañski R. A., Glosa do postanowienia SN z r., III KKN 94/01, WPP 2003, Nr 3, s. 134 Stefañski R. A., Glosa do wyroku SN z r., IV KKN 740/98, PiP 2000, Nr 2, s. 110 Stefañski R. A., Glosa do wyroku SN z r., III KK 421/02, Prok. i Pr. 2004, Nr 9, s. 111 Stefañski R. A., Jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystoœci powietrza, PD 2000, Nr 12 Stefañski R. A., Odpowiedzialnoœæ za spowodowanie lekkiego wypadku drogowego, Prok. i Pr. 1998, Nr 11 12, s. 129 Stefañski R. A., Podmiot zakazu prowadzenia pojazdów, Prok. i Pr. 1999, Nr 7 8, s. 113 Stefañski R. A., Prawnokarna ocena stanów zwi¹zanych z u ywaniem œrodka odurzaj¹cego w ruchu drogowym, Prok. i Pr. 1999, Nr 4, s. 18 Stefañski R. A., Prawnokarna ocena stanu nietrzeÿwoœci w ruchu drogowym, Prok. i Pr. 1999, Nr 3, s. 34 Stefañski R. A., Przestêpstwa przeciwko bezpieczeñstwu w komunikacji, [w:] Nowa kodyfikacja karna. Kodeks karny, z. 24, Warszawa 1999 Stefañski R. A., Realistyczne rozumienie zasady ograniczonego zaufania, PD 2000, Nr 5 Stefañski R. A., Ustawa prawo o ruchu drogowym. Komentarz, Warszawa 2003 Stefañski R. A., W³¹czenie siê do ruchu autobusu lub trolejbusu, PD 2000, Nr 8 Stefañski R. A., Wypadek w komunikacji jako przestêpstwo w nowym Kodeksie karnym, Prok. i Pr. 1998, Nr 10, s. 47 Stefañski R. A., Zakres przedmiotowy zakazu prowadzenia pojazdów, Prok. i Pr. 1999, Nr 11 12, s. 141 Stelina J., Kwalifikacja prawna wypadków drogowych z punktu widzenia przepisów o wypadkach przy pracy, PD 2005, Nr 3 Szmidt K., Glosa do postanowienia SN z r., I KZP 4/02, Prok. i Pr. 2003, Nr 4, s. 131 Szmidt K., Glosa do uchwa³y SN z r., I KZP 4/99, Prok. i Pr. 2001, Nr 3, s. 115 XV

17 Literatura Szmidt K., Wielkoœæ wymagañ oraz granica obowi¹zku ostro noœci w ruchu drogowym w teorii i praktyce prawa karnego, CzPKiNP 2002, Nr 1, s. 33 Szmidt K., Zbieg przestêpstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeÿwoœci z niektórymi typami wykroczeñ, Prok. i Pr. 2001, Nr 11, s. 16 Teresiñski G., M¹dro R., Mo liwoœci okreœlenia rodzaju pojazdu, który potr¹ci³ pieszego, na podstawie obra eñ uk³adu ruchu, PD 2005, Nr 3 Zahorski R., Rekonstrukcja wypadku drogowego, Prok. i Pr. 2001, Nr 3, s. 97 XVI

18 A. Tekst ustawy

19

20 Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 602) Tekst jednolity z dnia 7 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 58, poz. 515) (zm.: Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953, Nr 210, poz. 2036; z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 92, poz. 884, Nr 121, poz. 1264, Nr 173, poz. 1808, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 25, poz. 202) Spis treœci Art. Dzia³ I. Przepisy ogólne Dzia³ II. Ruch drogowy i Rozdzia³ 1. Zasady ogólne Rozdzia³ 2. Ruch pieszych Rozdzia³ 3. Ruch pojazdów Oddzia³ 1. Zasady ogólne Oddzia³ 2. W³¹czanie siê do ruchu a Oddzia³ 3. Prêdkoœæ i hamowanie Oddzia³ 4. Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu Oddzia³ 5. Wymijanie, omijanie i cofanie Oddzia³ 6. Wyprzedzanie Oddzia³ 7. Przecinanie siê kierunków ruchu Oddzia³ 8. Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystoœci powietrza Oddzia³ 9. Holowanie Oddzia³ 10. Ruch pojazdów w kolumnie Oddzia³ 11. Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, motorowerów oraz pojazdów zaprzêgowych Rozdzia³ 4. Ruch zwierz¹t Rozdzia³ 5. Porz¹dek i bezpieczeñstwo ruchu na drogach i Oddzia³ 1. Przepisy porz¹dkowe Oddzia³ 2. Zatrzymanie i postój a Oddzia³ 3. U ywanie œwiate³ zewnêtrznych Oddzia³ 4. Warunki u ywania pojazdów w ruchu drogowym Oddzia³ 5. Wykorzystanie dróg w sposób szczególny i Dzia³ III. Pojazdy Rozdzia³ 1. Warunki techniczne pojazdów

zakaz prowadzenia po- jazdów

zakaz prowadzenia po- jazdów Tytu³owe Przedmowa zagadnienie obejmuje zasady bezpieczeñstwa w ruchu drogowym, przestêpstwa drogowe oraz wykroczenia drogowe. Przedmiotem niniejszych rozwa añ s¹ wy³¹cznie te zdarzenia w ruchu l¹dowym,

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Prawo o ruchu drogowym

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Prawo o ruchu drogowym KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Prawo o ruchu drogowym W sprzeda y: Wojciech Kotowski ZASADY BEZPIECZEÑSTWA W RUCHU DROGOWYM Krótkie Komentarze Becka KODEKS KARNY, wyd. 19 Twoje Prawo PRAWO WYKROCZEÑ, wyd. 5

Bardziej szczegółowo

Obowi¹zek udzielenia informacji o osobie, która dysponowa³a pojazdem, a przekroczy³a dozwolon¹ prêdkoœæ

Obowi¹zek udzielenia informacji o osobie, która dysponowa³a pojazdem, a przekroczy³a dozwolon¹ prêdkoœæ AGNIESZKA KSIÊ OPOLSKA-BREŒ Obowi¹zek udzielenia informacji o osobie, która dysponowa³a pojazdem, a przekroczy³a dozwolon¹ prêdkoœæ Jednym z coraz czêœciej powtarzaj¹cych siê stanów faktycznych jest nastêpuj¹ca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 wrzeœnia 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy

ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 wrzeœnia 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy LexPolonica nr 2618806. Stan prawny 2011-12-20 Dz.U.2011.209.1245 (R) Procedura Niebieskie Karty oraz wzory formularzy Niebieska Karta. ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 wrzeœnia 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE W z ó r u m o w y UMOWA GENERALNA NR zawarta w Nowym S¹czu w dniu... 2011 r. pomiêdzy: Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Nowym S¹czu z siedzib¹ przy ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz, zwanym dalej Zamawiaj¹cym,

Bardziej szczegółowo

Nazwisko. Imiê. Miejscowoœæ. Ulica Nr domu Nr lokalu

Nazwisko. Imiê. Miejscowoœæ. Ulica Nr domu Nr lokalu Zarz¹d Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 85-844 Bydgoszcz, ul. Toruñska 174a NIP : 554-10-06-413 REGON: 090476971 brak biletu brak uprawnieñ do ulgi przekroczony czas brak prolongaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Od Autora... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Od Autora... 15 Wykaz skrótów............................................ 13 Od Autora................................................ 15 ROZDZIAŁ I. Zagadnienia podstawowe w procesie rozpoznania znamion przestępstw i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 7 Poz. 488

Dziennik Ustaw 7 Poz. 488 Dziennik Ustaw 7 Poz. 88 z dnia kwietnia 1 r. (poz. 88) - - 1 3 1 art. 173, 17, 177 1 k.k. 3 Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie art. 87 1 k.w. art. ust. 1 pkt 1 art. 93 1 k.w. art. ust. pkt 1 Kierowanie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIA ALNO CI RADY PEDAGOGICZNEJ SAMORZ DOWEJ SZKO Y PODSTAWOWEJ NR 1 WE WRZE NI

REGULAMIN DZIA ALNO CI RADY PEDAGOGICZNEJ SAMORZ DOWEJ SZKO Y PODSTAWOWEJ NR 1 WE WRZE NI REGULAMIN DZIA ALNO CI RADY PEDAGOGICZNEJ SAMORZ DOWEJ SZKO Y PODSTAWOWEJ NR 1 WE WRZE NI I PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA RADY PEDAGOGICZNEJ Podstaw prawn funkcjonowania Rady Pedagogicznej s zapisy Ustawy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarz¹d Dróg w Nowym S¹czu ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz; Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...;

Powiatowy Zarz¹d Dróg w Nowym S¹czu ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz; Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...; Zaù¹cznik nr 1 FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJ CY: Powiatowy Zarz¹d Dróg w Nowym S¹czu ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz; Nazwa (Firma) Wykonawcy:., Adres siedziby:, Adres do korespondencji:, Tel. -...;

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEÑSTWO I HIGIENA PRACY

BEZPIECZEÑSTWO I HIGIENA PRACY Wstêp...9 BEZPIECZEÑSTWO I HIGIENA PRACY (Beata Naróg)...11 BADANIA LEKARSKIE...11 Badania lekarskie kierowców, do których nie ma zastosowania ustawa o transporcie drogowym...12 Badania lekarskie uregulowania

Bardziej szczegółowo

II. 1.PROCEDURA POST POWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA POZOSTAJ CEGO POD OPIEK SZKO Y

II. 1.PROCEDURA POST POWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA POZOSTAJ CEGO POD OPIEK SZKO Y II. 1.PROCEDURA POST POWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA POZOSTAJ CEGO POD OPIEK SZKO Y I. Podstawa prawna Rozporz dzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny w

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Szkolenia Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B

Harmonogram Szkolenia Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B Nowa praca nowa rola Harmonogram Szkolenia Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B Godziny zajęć (należy wskazać Data dokładne godziny przerw między zajęciami) 16.04.2012 8:00-8:45 17.04.2012 8:00-8:45

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA PRZY SAMORZĄDOWYM ZESPOLE SZKOŁ W KOSTKOWIE. I. Postanowienia ogólne. II. Zadania Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA PRZY SAMORZĄDOWYM ZESPOLE SZKOŁ W KOSTKOWIE. I. Postanowienia ogólne. II. Zadania Rady Rodziców REGULAMIN RADY RODZICÓW SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA PRZY SAMORZĄDOWYM ZESPOLE SZKOŁ W KOSTKOWIE Podstawa prawna: art. 53.4. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami 8. PODSTAWA WYMIARU ŒWIADCZEÑ DLA UBEZPIECZONYCH NIEBÊD CYCH PRACOWNIKAMI 563 ŒWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYÑSTWA wyr. SN z 14 lipca 2005 r., II UK 314/04 ( Niewyp³acenie

Bardziej szczegółowo

Kodeks karny skarbowy

Kodeks karny skarbowy Skrypty Becka Magdalena Błaszczyk Monika Zbrojewska Kodeks karny skarbowy SKRYPTY BECKA Kodeks karny skarbowy W sprzeda y: F. Prusak KODEKS KARNY SKARBOWY Kodeks System R. Kubacki, A. Bartosiewicz KODEKS

Bardziej szczegółowo

BP/079/28/ P/12 2012.07.18. Pan Krzysztof Babisz Lubelski Kurator Oœwiaty. Szanowna Panie Kuratorze,

BP/079/28/ P/12 2012.07.18. Pan Krzysztof Babisz Lubelski Kurator Oœwiaty. Szanowna Panie Kuratorze, BP/079/28/ P/12 2012.07.18 Pan Krzysztof Babisz Lubelski Kurator Oœwiaty Szanowna Panie Kuratorze, Zarz¹d Gùówny Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego zwraca siê do Pana Kuratora o przeprowadzenie kompleksowej

Bardziej szczegółowo

PRAWO O RUCHU DROGOWYM

PRAWO O RUCHU DROGOWYM PRAWO O RUCHU DROGOWYM Wojciech Kotowski 3. wydanie Warszawa 2011 Spis treści Wykaz skrótów... 15 Wprowadzenie... 21 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym... 155 Dział I. Przepisy ogólne...

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa o zarz¹dzanie wspólnot¹ mieszkaniow¹

Umowa o zarz¹dzanie wspólnot¹ mieszkaniow¹ Umowa o zarz¹dzanie wspólnot¹ mieszkaniow¹ Zawarta w dniu... r. przez:...... dzia³aj¹cych za zarz¹d Wspólnoty Mieszkaniowej..., Kraków ul.... NIP:..., zwany w dalszej czêœci umowy Zleceniodawc¹ a TWW Sp.

Bardziej szczegółowo

F Ă MD LH Q D ] G È ] U

F Ă MD LH Q D ] G È ] U Metoda 5S Fachowa VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. Świat profesjonalnej wiedzy al. Krakowska 271, 02 133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66 faks: 22 829 27 00, 829 27 27 Ksi¹

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wstêp Spis treœci... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... s. Nb. XI XIII XVII Czêœæ I. Postêpowanie zabezpieczaj¹ce.... 1 1 Rozdzia³ I. Istota, cel oraz funkcje zabezpieczenia i postêpowania zabezpieczaj¹cego....

Bardziej szczegółowo

Dyrektor. Wniosek o przyj cie dziecka do publicznego przedszkola, oddzia u przedszkolnego przy szkole, innej formy wychowania przedszkolnego 1

Dyrektor. Wniosek o przyj cie dziecka do publicznego przedszkola, oddzia u przedszkolnego przy szkole, innej formy wychowania przedszkolnego 1 Imi i Nazwisko wnioskodawcy rodzica /opiekuna prawnego kandydata Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji Dyrektor Nazwa i adres jednostki, do której sk adany jest wniosek (placówki pierwszego wyboru)

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl TÜV Rheinland Polska Nowy Znak Odpowiadamy na Pañstwa pytania Odpowiadamy na Pañstwa pytania wszystko czego chc¹ siê Pañstwo dowiedzieæ na temat nowego znaku TÜV Rheinland. Zgodnie z has³em Jeden dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Obowi¹zki pracodawcy w razie wypadku przy pracy (1)

Obowi¹zki pracodawcy w razie wypadku przy pracy (1) Obowi¹zki pracodawcy w razie wypadku przy pracy (1) Rozdz. 7 Kodeksu pracy; ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 z późn. zm.); rozporządzenie RM z

Bardziej szczegółowo

Regulacja stanów prawnych nieruchomości

Regulacja stanów prawnych nieruchomości Paweł Puch Regulacja stanów prawnych nieruchomości Praktyczny poradnik Budownictwo INFORMACJE Copyright 2008 ISBN 978-83-88285-12-7 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. AL. Krakowska 271, 02-133 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zasady postêpowania pracowników socjalnych

Zasady postêpowania pracowników socjalnych Miejski Oœrodek Pomocy Spoùecznej w Wolborzu Sekcja Pomocy Úrodowiskom Rodzinnym Zasady postêpowania pracowników socjalnych Miejskiego Oœrodka Pomocy Spoùecznej w Wolborzu przy wykonywaniu czynnoœci odebrania

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO NA LEKCJACH TECHNIKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV (I rok)

PLAN PRACY WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO NA LEKCJACH TECHNIKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV (I rok) PLAN PRACY WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO NA LEKCJACH TECHNIKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV (I rok) Bezpieczne poruszanie się rowerem Budowa, konserwacja i eksploatacja roweru. Obowiązkowe wyposażenie roweru.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2002 R. I KZP 20/02

UCHWAŁA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2002 R. I KZP 20/02 UCHWAŁA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2002 R. I KZP 20/02 Dopuszczalne jest orzeczenie na podstawie art. 42 1 k.k. zakazu prowadzenia pojazdów określonego rodzaju, kierowanie którymi nie wymaga posiadania uprawnień

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania Zespó Instrumentów Inwestycyjnych Zespó Instrumentów Doradczych Dzia ania 2.3 i 2.1 Warszawa, dnia 7 wrze nia 2005r. Statystyka na dzie 31.08.2005r. Ilo onych

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-01-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Ustawa o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw

Ustawa o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw Krótkie Komentarze Becka Paweł Janda Andrzej Kiełtyka Ustawa o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw Komentarz C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Ustawa o państwowej kompensacie

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 27 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ZARZ DZENIE NR 27 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZARZ DZENIE NR 27 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie zmiany zarz dzenia nr 31 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

0_2_spis.qxd 2011-09-27 22:38 Page 1. PRZEWODNIK Prawo w dzia³alnoœci zwi¹zkowej. Czêœæ 1, rozdzia³ 1, str. 1. 1.1. Spis treœci 1.1.

0_2_spis.qxd 2011-09-27 22:38 Page 1. PRZEWODNIK Prawo w dzia³alnoœci zwi¹zkowej. Czêœæ 1, rozdzia³ 1, str. 1. 1.1. Spis treœci 1.1. 0_2_spis.qxd 2011-09-27 22:38 Page 1 Czêœæ 1, rozdzia³ 1, str. 1 1.1. SPIS TREŒCI 1. 1.2. Autorzy 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Wyjaœnienie pojêæ i definicji 1.6. Objaœnienie piktogramów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa o systemie o wiaty z dnia 7 wrze nia 1991r. 2. Rozporz dzenie Rady Ministrów dnia 14

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-02-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W GIMNAZJUM w ZESPOLE SZKÓ W SZTUTOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W GIMNAZJUM w ZESPOLE SZKÓ W SZTUTOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W GIMNAZJUM w ZESPOLE SZKÓ W SZTUTOWIE Przedmiotowy System Oceniania sporz dzony zosta w oparciu o: 1. Rozporz dzenie MEN z dnia 21.03.2001 r. 2. Statut Szko y 3.

Bardziej szczegółowo

Kierunki nowelizacji ustaw regulujących funkcjonowanie i działalność uprawnionych organów w zakresie problematyki wykroczeń

Kierunki nowelizacji ustaw regulujących funkcjonowanie i działalność uprawnionych organów w zakresie problematyki wykroczeń Kierunki nowelizacji ustaw regulujących funkcjonowanie i działalność uprawnionych organów w zakresie problematyki wykroczeń Departament Porządku Publicznego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Nietrzeźwi kierowcy

Bardziej szczegółowo

Ściganie sprawców prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości w Polsce. Prof. dr hab. Ryszard A. Stefański

Ściganie sprawców prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości w Polsce. Prof. dr hab. Ryszard A. Stefański Ściganie sprawców prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości w Polsce Prof. dr hab. Ryszard A. Stefański Art.115 16 k.k. i art.46 ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

Kierowanie a prowadzenie pojazdu mechanicznego w świetle znamion przestępstwa z art. 178 a k.k. oraz wykroczenia z art. 87 k.w.

Kierowanie a prowadzenie pojazdu mechanicznego w świetle znamion przestępstwa z art. 178 a k.k. oraz wykroczenia z art. 87 k.w. Kom. Dorota Mocarska Instytut Prawa Kierowanie a prowadzenie pojazdu mechanicznego w świetle znamion przestępstwa z art. 178 a k.k. oraz wykroczenia z art. 87 k.w. Zachowanie przestępne sprawcy przestępstwa

Bardziej szczegółowo

2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów

2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów 2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów 2.1. Przepisy ruchu drogowego TEMAT 1: Wiadomości ogólne Podstawowe elementy ruchu: 03-07 droga, pojazd, człowiek. podstawowych pojęć dotyczących

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 5 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-05-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Marketing us³ug w teorii i praktyce. Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski. Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Marketing us³ug w teorii i praktyce. Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski. Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Marketing us³ug w teorii i praktyce Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Jolanta

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO Nazwa podmiotu realizuj¹cego œwiadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO Czêœæ I 1. Dane osoby ubiegaj¹cej siê Imiê i nazwisko PESEL*

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA WST PNEGO OGÓLNEGO (INSTRUKTA U OGÓLNEGO)

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA WST PNEGO OGÓLNEGO (INSTRUKTA U OGÓLNEGO) (piecz pracodawcy) RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA WST PNEGO OGÓLNEGO (INSTRUKTA U OGÓLNEGO) obowi zuj cy w zak adzie pracy Szkolenie wst pne ogólne (instrukta ogólny) ramowy program szkolenia I. Istota bezpiecze

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

3 WY SZA SZKO A C A I LOGISTYKI ŒRODKI POLITYKI HANDLOWEJ W WYMIANIE MIÊDZYNARODOWEJ. NA PRZYK ADZIE UNII EUROPEJSKIEJ Agnieszka Milczarczyk-WoŸniak Pawe³ Hanclich Piotr Witkowski Warszawa 2011 4 Recenzent:

Bardziej szczegółowo

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW BAROMETR REGIONALNY 33 PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW mgr in. Adam Piekara, Doradca w programie EQUAL Podstaw¹ niniejszego artyku³u jest przyjêcie za- ³o enia, e ka

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 10 lipca 2006 r. Nr 13 OBWIESZCZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO OBWIESZCZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 10 lipca 2006 r. Nr 13 OBWIESZCZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO OBWIESZCZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 10 lipca 2006 r. Nr 13 TREŒÆ: Poz.: OBWIESZCZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 71 z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie rejestru rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 610 KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY AUDYTORÓW SPIS TREŒCI

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 610 KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY AUDYTORÓW SPIS TREŒCI MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 610 KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY AUDYTORÓW WEWNÊTRZNYCH Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê

Bardziej szczegółowo

e-jakro zbiór obowi¹zuj¹cych przepisów pt.: Treœæ KODEKSU obejmuje:

e-jakro zbiór obowi¹zuj¹cych przepisów pt.: Treœæ KODEKSU obejmuje: aktualne - ujednolicone przepisy prawne zmiany w przepisach od stycznia 1999r. - oznaczone indeksem i opisane zmiany w 2013 i 2014r. - oznaczone grubszym drukiem zbiór obowi¹zuj¹cych przepisów pt.: Treœæ

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 1 EMITENT ROZDZIA II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 1.1 Informacje o Emitencie PEKAES Spó³ka Akcyjna ul. Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia oskarżonego w procesie karnym i prawie karnym materialnym

Wyjaśnienia oskarżonego w procesie karnym i prawie karnym materialnym Krótkie Komentarze Becka Zdzisław Muras Wyjaśnienia oskarżonego w procesie karnym i prawie karnym materialnym Komentarz 2. wydanie C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Wyjaœnienia oskar onego w procesie

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

USTAWA O KIERUJĄCYCH POJAZDAMI

USTAWA O KIERUJĄCYCH POJAZDAMI USTAWA O KIERUJĄCYCH POJAZDAMI KOMENTARZ Wojciech Kotowski Warszawa 2013 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 11 Wprowadzenie 13 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 17 Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r. Poz. 428 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r. Poz. 428 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r. Poz. 428 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów kart

Bardziej szczegółowo

Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech

Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech Funkcje Izby Wspieranie stosunków w handlowych mi dzy przedsi biorstwami w Polsce i w Niemczech Reprezentowanie - polskiej gospodarki w niemieckiej

Bardziej szczegółowo

5/2.F.5. Ocena ryzyka zawodowego magazyniera

5/2.F.5. Ocena ryzyka zawodowego magazyniera 5/2.F.5. Ocena ryzyka zawodowego magazyniera Les³aw Zieliñski Rozdzia³ 5/2.F.5. 5. grudzieñ Ryzyko Ocena 2005 5/2.F.5. zawodowe ryzyka zawodowego magazyniera OPINIE Spis treœci 1. Opis stanowiska... 1

Bardziej szczegółowo

Za³¹cznik 1. Szczegó³owe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach

Za³¹cznik 1. Szczegó³owe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach Za³¹czniki 1, 2, 3, 4 do rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó³owych warunków technicznych dla znaków i sygna³ów drogowych oraz urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

UCHWA A intencyjna nr.../2014

UCHWA A intencyjna nr.../2014 UCHWA A intencyjna nr.../2014 podj ta w dniu... na zebraniu w cicieli lokali tworz cych Wspólnot Mieszkaniow nr..., której nieruchomo po ona jest w Tychach przy ul.... w sprawie: wyra enia woli przyst

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2007 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2007 r. projekt z dnia 10.12.2007 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2007 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie szczegó owych wymaga w zakresie jako ci handlowej wyrobów kakaowych i

Bardziej szczegółowo

Ustawa o czasie pracy kierowców

Ustawa o czasie pracy kierowców Krótkie Komentarze Becka Łukasz Prasołek Ustawa o czasie pracy kierowców Komentarz C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Ustawa o czasie pracy kierowców Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie Rozdzia II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

Bardziej szczegółowo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Ma³gorzata Czajkowska Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych

Bardziej szczegółowo

Artykuły i publikacje Wyciąg z Dziennika Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 12. kwietnia 2002, Korespondencja urzędowa

Artykuły i publikacje Wyciąg z Dziennika Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 12. kwietnia 2002, Korespondencja urzędowa Skrócona analiza stanu prawnego na temat przyłączenia kotłów wyposaŝonych w palniki wentylatorowe do wspólnym kanału spalinowego lub wspólnego systemu powietrzno-spalinowego. Artykuły i publikacje Wyciąg

Bardziej szczegółowo

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Jerzy Kowalczyk Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Zasady doskonalenia systemu zarządzania oraz podstawowe procedury wspomagające Zarządzanie jakością VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 6 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-06-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

UCHWA A NR 5 XIX KZD WS. DZIA ALNOŒCI FINANSOWEJ ZWI ZKU, ZM. UCHWA NR 7 XXI KZD (TEKST JEDNOLITY) Rozdzia³ I Sk³adka cz³onkowska i jej podzia³

UCHWA A NR 5 XIX KZD WS. DZIA ALNOŒCI FINANSOWEJ ZWI ZKU, ZM. UCHWA NR 7 XXI KZD (TEKST JEDNOLITY) Rozdzia³ I Sk³adka cz³onkowska i jej podzia³ UCHWA A NR 5 XIX KZD WS. DZIA ALNOŒCI FINANSOWEJ ZWI ZKU, ZM. UCHWA NR 7 XXI KZD (TEKST JEDNOLITY) Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarnoœæ, dzia³aj¹c na podstawie 64 ust.2, 69 ust.1 i 2, 70 i 74 ust.

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD: Najistotniejsze zmiany proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w prawie karnym wykonawczym.

WYKŁAD: Najistotniejsze zmiany proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w prawie karnym wykonawczym. Kazimierz Postulski WYKŁAD: Najistotniejsze zmiany proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w prawie karnym wykonawczym. Tezy wykładu: 1. Cel, kierunki i zakres proponowanych zmian 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PRAWO O RUCHU DROGOWYM KOMENTARZ

PRAWO O RUCHU DROGOWYM KOMENTARZ PRAWO O RUCHU DROGOWYM KOMENTARZ KOMENTARZ Ryszard A. Stefański PRAWO O RUCHU DROGOWYM 3. wydanie Stan prawny: 10 kwietnia 2008 r. Warszawa 2008 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 13 Wprowadzenie... 17 KOMENTARZ

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO KURSU KATEGORII "B"

PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO KURSU KATEGORII B PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO KURSU KATEGORII "B" Plan nauczania Kurs obejmuje: a) zajęcia teoretyczne w wymiarze co najmniej 30 godzin dydaktycznych, w tym tematy: Temat 1 Pojęcia podstawowe: Definicje:

Bardziej szczegółowo

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA KARTA SERWISOWA NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA Gratulujemy! Dokonali Pañstwo œwietnego wyboru: nowoczesne drewniane okna s¹ ekologiczne, a tak e optymalne pod wzglêdem ekonomicznym. Nale ¹ do najwa niejszych elementów

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Część komunikacyjna

KRYTERIA WYMAGAŃ zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Część komunikacyjna KRYTERIA WYMAGAŃ zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Część komunikacyjna ROK SZKOLNY 2015/2016 Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 220 KONTROLA JAKOŒCI BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH SPIS TREŒCI

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 220 KONTROLA JAKOŒCI BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH SPIS TREŒCI MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 220 KONTROLA JAKOŒCI BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ FIRMA OPONIARSKA D BICA S.A. w D bicy INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZ OGÓLNA Tekst obowi zuje od dnia: data:15.02.2012 wersja:1 Strona 1 z 7 SPIS TRE CI I.A. Postanowienia Ogólne...

Bardziej szczegółowo

Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego OCHOTNICZE HUFCE PRACY LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego OCHOTNICZE HUFCE PRACY LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego OCHOTNICZE HUFCE PRACY LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA 65-186 Zielona Góra, ul. Zamenhofa 1 tel. (68) 327-02-15 328-48-70

Bardziej szczegółowo

27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE

27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE 27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w ramach projektu wiadomy podatnik realizowanego przez PKPP Lewiatan na mocy umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.02.01.02-00-002/10

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wprowadzenie nowego pracownika wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8 Autor: Justyna Tyborowska Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Tel. (022) 311 22 22 Faks

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŒÆ CZ ONKA ZARZ DU ZA BRAK STARANNOŒCI *

ODPOWIEDZIALNOŒÆ CZ ONKA ZARZ DU ZA BRAK STARANNOŒCI * TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO 2/2006 ISSN 1641 1609 ODPOWIEDZIALNOŒÆ CZ ONKA ZARZ DU ZA BRAK STARANNOŒCI * I. Ustalenie bezprawnoœci w rozumieniu art. 293 k.s.h. nie mo e ograniczaæ siê jedynie do ogólnikowego

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47 Spis tre ci Rozdzia 1. Rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej...11 1. Uwagi ogólne...11 2. Poj cie przedsi biorstwa, przedsi biorcy i firmy przedsi biorcy...11 3. Poj cie przedsi biorstwa...12 4. Wpis do

Bardziej szczegółowo

Temat: Bezpieczny wypoczynek w górach sporty zimowe

Temat: Bezpieczny wypoczynek w górach sporty zimowe LEKCJA 10 Temat: Bezpieczny wypoczynek w górach sporty zimowe Sporty zimowe, zwłaszcza w górach, dostarczają niezapomnianych przeżyć, a od nas zależy, czy będą one bezpieczne. Udane szusy na nartach, zjazdy

Bardziej szczegółowo

24 paêdziernika 2005. Implementacja przepisów prawa ywnoœciowego w Polsce

24 paêdziernika 2005. Implementacja przepisów prawa ywnoœciowego w Polsce 24 paêdziernika 2005 Implementacja przepisów prawa ywnoœciowego w Polsce Fundamentalne wymagania dotycz¹ce higieny i bezpieczeñstwa zdrowotnego w produkcji i obrocie znajduj¹ siê w ustawie z dnia 11 maja

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 11 sierpnia 2011 r. III AUz 104/11

POSTANOWIENIE z dnia 11 sierpnia 2011 r. III AUz 104/11 POSTANOWIENIE z dnia 11 sierpnia 2011 r. III AUz 104/11 Sk³ad orzekaj¹cy:ssa Iwona Krzeczowska-Lasoñ (przewodnicz¹cy, sprawozdawca) SSA Ma³gorzata Gerszewska SSA Aleksandra Urban Teza 1. W sprawach o wysokoœæ

Bardziej szczegółowo

Z-EKON-461 Rachunkowoœã korporacyjna Corporate Accounting. Ekonomia I stopieñ. Ogólnoakademicki. Niestacjonarne

Z-EKON-461 Rachunkowoœã korporacyjna Corporate Accounting. Ekonomia I stopieñ. Ogólnoakademicki. Niestacjonarne KARTA MODU U / KARTA PRZEDMIOTU Kod moduùu Nazwa moduùu Nazwa moduùu w jêzyku angielskim Obowi¹zuje od roku akademickiego 2012/13 Z-EKON-461 Rachunkowoœã korporacyjna Corporate Accounting A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 30 grudnia 2005 r. Nr 14 * ) DECYZJA PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 30 grudnia 2005 r. Nr 14 * ) DECYZJA PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 30 grudnia 2005 r. Nr 14 * ) TREŒÆ: Poz.: DECYZJA PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 52 nr 28 z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie Komisji Likwidacyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wiadczenia us ug za po rednictwem systemu ebanknet przez Bank Spó dzielczy w Czarnym Duancju

REGULAMIN. wiadczenia us ug za po rednictwem systemu ebanknet przez Bank Spó dzielczy w Czarnym Duancju BS Bank Spó dzielczy W Czarnym Dunajcu REGULAMIN wiadczenia us ug za po rednictwem systemu ebanknet przez Bank Spó dzielczy w Czarnym Duancju Czarny Dunajec 2007 1 SPIS TRE CI Rozdzia I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Temat. Nawyki zdrowotne. styl ycia (oko o 50% wszystkich wp ywów),

Temat. Nawyki zdrowotne. styl ycia (oko o 50% wszystkich wp ywów), Przedstawieciel PTPZ 1 z 6 Wsparcie polityki samorz dów lokalnych w tworzeniu efektywnego programu zdrowotnego Nawyki zdrowotne Dla utrzymania zdrowia jednostki najwi kszy wp yw ma styl ycia. Nawet przy

Bardziej szczegółowo

Uchwała I KZP 16/98 Skład orzekający Sentencja Uzasadnienie faktyczne

Uchwała I KZP 16/98 Skład orzekający Sentencja Uzasadnienie faktyczne Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 listopada 1998 r. I KZP 16/98 Nie popełnia przestępstwa, kto naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym powoduje

Bardziej szczegółowo

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1)

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) Plik pobrany przez: andrzejpokrywka Data pobrania: 17:55:46 22-01-2011 TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) 1. Tytu pracy egzaminacyjnej: Projekt realizacji prac prowadz

Bardziej szczegółowo