KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Zasady bezpieczeñstwa w ruchu drogowym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Zasady bezpieczeñstwa w ruchu drogowym"

Transkrypt

1

2 KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Zasady bezpieczeñstwa w ruchu drogowym

3 Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: P. Hofmañski, E. Sadzik, K. Zgryzek KODEKS POSTÊPOWANIA KARNEGO. KOMENTARZ, TOM I III WYD. 2 Du e Komentarze Becka K. T. Boratyñska, A. Górski, A. Sakowicz, A. Wa ny KODEKS POSTÊPOWANIA KARNEGO. KOMENTARZ Komentarze Becka M. Bojarski, W. Radecki KODEKS WYKROCZEÑ. KOMENTARZ WYD. 2 Komentarze Becka A. Marek PRAWO WYKROCZEÑ (MATERIALNE I PROCESOWE) WYD. 4 Podrêczniki Prawnicze KODEKS KARNY, KODEKS POSTÊPOWANIA KARNEGO WYD. 4 Edycja Prokuratorska T. Grzegorczyk KODEKS WYKROCZEÑ Z WPROWADZENIEM WYD. 10 Teksty Ustaw Becka

4 Zasady bezpieczeñstwa w ruchu drogowym Komentarz Wojciech Kotowski

5 Zasady bezpieczeñstwa w ruchu drogowym Stan prawny: maj 2005 Redakcja: Magdalena Blachowicz Wydawnictwo C.H. Beck 2005 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, Warszawa Sk³ad i ³amanie: Krzysztof Biesaga Druk i oprawa: WDG Drukarnia w Gdyni Sp. z o.o. ISBN

6 Spis treœci Od autora Spis... treœci Wykaz skrótów... Literatura... VII XI XIII A. Tekst ustawy Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 ze zm.)... 3 B. Komentarz Ustawa Prawo o ruchu drogowym Rozdzia³ 1. Instytucje bezpieczeñstwa ruchu drogowego Rozdzia³ 2. Ostro noœæ Rozdzia³ 3. Szczególna ostro noœæ Rozdzia³ 4. Ruch pojazdu przewo ¹cego materia³y niebezpieczne Rozdzia³ 5. Zasada ograniczonego zaufania C. Wzory pism procesowych S³owo wstêpne Wzór 1. Zawiadomienie o odmowie sformu³owania wniosku o ukaranie Wzór 2. Zawiadomienie s¹du o nieprzyst¹pieniu do postêpowania Wzór 3. Wniosek o ukaranie Wzór 4. Protokó³ oglêdzin miejsca wypadku drogowego Wzór 5. Protokó³ oglêdzin pojazdu Wzór 6. Protokó³ przes³uchania œwiadka Wzór 7. Zarz¹dzenie o wszczêciu postêpowania Wzór 8. Wniosek o umorzenie postêpowania s¹dowego Wzór 9. Wniosek dowodowy Wzór 10. Wyrok Wzór 11. Apelacja V

7 Spis treœci Wzór 12. Wniosek kasacyjny Wzór 13. Skarga do Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka Wzór 14. Postanowienie o powo³aniu bieg³ego Wzór 15. Oœwiadczenie sprawcy wypadku Indeks rzeczowy VI

8 Od autora Ustawa Odz autora r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 ze zm.) potocznie zwana Kodeksem drogowym opiera siê na trzech instytucjach maj¹cych kluczowe znaczenie dla obrotu prawnego. Chodzi o podstawowe zasady ostro noœci i szczególnej ostro noœci (art. 3 PrRDrog) oraz ograniczonego zaufania (art. 4 PrRDrog), które w warunkach ich pe³nej realizacji, zgodnie z intencj¹ ustawodawcy, mog¹ z powodzeniem, a zatem skutecznie, zagwarantowaæ bezpieczeñstwo w ruchu drogowym. Nie ma najmniejszej w¹tpliwoœci, e gwarancja bezpieczeñstwa ugruntuje siê i nieporównywalnie umocni przez nale yte zrozumienie relacji zachodz¹cych w kodeksowej triadzie: cz³owiek pojazd droga, w której cz³owiek ma nieporównywalnie dominuj¹ce znaczenie dla istnienia szeroko rozumianego bezpieczeñstwa. Wy³¹cznie od cz³owieka zale y poziom bezpieczeñstwa w ruchu drogowym i to niezale nie od stanu technicznego pojazdu i stanu drogi. Zacznijmy od ukszta³towania modelowego u ytkownika drogi, którym jest uczestnik ruchu drogowego oraz osoba wykonuj¹ca na drodze czynnoœci s³u bowe. Do pierwszej kategorii zaliczyæ nale y kieruj¹cego i pasa era oraz pieszego. Kieruj¹cym, w myœl definicji zawartej w art. 2 pkt 20 PrRDrog, jest osoba, która kieruje pojazdem lub zespo³em pojazdów, prowadzi kolumnê pieszych, jedzie wierzchem albo pêdzi zwierzêta pojedynczo lub w stadzie. Nie mo na natomiast uznaæ wbrew prezentowanym pogl¹dom za kieruj¹cego osoby, która spaceruje po drodze publicznej z czworono nym przyjacielem. Pasa erem jest (art. 2 pkt 17 PrRDrog) osoba przebywaj¹ca w pojeÿdzie lub na pojeÿdzie znajduj¹cym siê na drodze, niezale nie od tego czy pojazd jest w ruchu czy w trakcie postoju. Do drugiej grupy u ytkowników drogi, niebêd¹cych uczestnikami ruchu, ustawodawca zaliczy³, zgodnie z dyspozycj¹ art. 6 PrRDrog, policjanta, o³nierza andarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porz¹dkowego, funkcjonariusza Stra y Granicznej, inspektora Inspekcji Transportu Drogowego, umundurowanego inspektora kontroli skarbowej lub funkcjonariusza celnego, stra nika gminnego (miejskiego), pracownika kolejowego na przejeÿdzie kolejowym, pracownika zarz¹du drogi lub inn¹ osobê wykonuj¹c¹ uprawnione roboty drogowe, nadzoruj¹cego bezpieczne przejœcie dzieci przez jezdniê, kieruj¹cego autobusem szkolnym, a tak e podmioty, o których mowa w rozporz¹dzeniu Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U. Nr 182, poz ze zm.). Do podmiotów tych zaliczyæ nale y, choæ nie zosta³y wy- VII

9 Od autora mienione w tym przepisie, osoby prowadz¹ce akcjê ratownicz¹, a zatem stra aka Pañstwowej Stra y Po arnej oraz cz³onka zespo³u medycznego Pogotowia Ratunkowego. Z podmiotowej prezentacji wynika, e wy³¹cznie od znajduj¹cego siê na drodze cz³owieka, niezale nie od sprawowanej funkcji, zale y bezpieczeñstwo w ruchu drogowym minimalizuj¹ce skutkowe zdarzenia drogowe. To, co ³¹czy jedn¹ wspóln¹ cech¹ wszystkie podmioty, zosta³o zapisane w dyrektywie art. 3 PrRDrog. Wynika z niej, e wystarczy unikaæ wszelkiego dzia³ania, które mog³oby spowodowaæ zagro enie bezpieczeñstwa lub porz¹dku ruchu drogowego, ruch ten utrudniæ albo w zwi¹zku z ruchem zak³óciæ spokój lub porz¹dek publiczny oraz naraziæ kogokolwiek na szkodê. Co za tym idzie, pe³na realizacja dyspozycji bez w¹tpienia kszta³tuje model doskona³ego u ytkownika drogi, to znaczy takiego, który nie tylko zna i przestrzega zasady ruchu drogowego i który dobrze czuje siê w ka dej sytuacji, zarówno jako kieruj¹cy, jak i pieszy, ale równoczeœnie jest rozs¹dny i rozwa ny, a tak e który nieustannie i do tego z najwy sz¹ starannoœci¹ doskonali swoje umiejêtnoœci w zakresie nale ytej wspó³pracy z innymi uczestnikami tego ruchu, co w konsekwencji sprawia, e nie stanowi dla niego znacznego wysi³ku bycie taktownym, kulturalnym, uczynnym i serdecznym w ka dej sytuacji. Podmiot taki niezale nie od roli spe³nianej na drodze bêdzie zawsze skoncentrowany na pe³nej obserwacji drogi, bêdzie zawsze prowadzi³ w pe³nej kondycji psychofizycznej i z bezpieczn¹ prêdkoœci¹ pe³nosprawny technicznie, nale ycie oznakowany i oœwietlony pojazd, bêdzie te przechodzi³ przez jezdniê w miejscach wyznaczonych, nale ycie oznakowanych i w warunkach pe³nej widocznoœci obustronnej w relacji: pieszy pojazd, a tak e widoczny i nale ycie rozpoznawalny podczas wykonywania czynnoœci s³u bowych. Znacznie mniejsz¹, choæ istotn¹, rolê we wspomnianej triadzie: cz³owiek pojazd droga odgrywa fakt uzyskania miana bezpiecznego pojazdu, choæ w istocie takiego nie ma. Sprawnie dzia³aj¹ce najnowoczeœniejsze systemy hamulcowe, poduszki powietrzne etc. nie stanowi¹ nale- ytej gwarancji zapobiegniêcia wypadkowi, je eli pojazd bêdzie prowadzony przez niedoœwiadczonego kierowcê, który ponadto jedzie z nadmiern¹ prêdkoœci¹ i nienale ycie obserwuje drogê. W takiej sytuacji, znacznie bezpieczniejszym bêdzie pojazd z kierownic¹ wyposa on¹ w miejsce poduszki powietrznej w bagnety skierowane ostrzem w kierunku kieruj¹cego, który wprawdzie nie z rozs¹dku, lecz ze strachu bêdzie kierowa³ ostro nie i bezpiecznie. Równie z³y stan drogi, chocia wp³ynie ujemnie na stan techniczny pojazdu, jednak w przypadku nale ytego jej oznakowania nie odegra decyduj¹co negatywnego skutku, je eli pojazd bêdzie prowadzony rozs¹dnie i rozwa nie. WyobraŸmy sobie, abstrakcyjnie rzecz jasna, VIII

10 Od autora e asfaltowa jezdnia jest usiana w kilkumetrowych odstêpach kilkudziesiêciocentymetrowymi lejami (dziurami). Jestem przekonany, i na takiej drodze nie zdarzy siê ani jeden wypadek albo bêdzie takich zdarzeñ znacznie mniej ni na wysokiej jakoœci autostradzie, czy drodze szybkiego ruchu, poniewa kierowcy bêd¹ ze strachu przed uszkodzeniem pojazdu prowadziæ ostro nie, w przeciwieñstwie do tej luksusowej drogi, na której z regu³y pozwalaj¹ sobie na maksymaln¹ prêdkoœæ bardziej zwi¹zan¹ z mo liwoœciami technicznymi pojazdu ni umiejêtnoœciami, a wiêc na brawurê. Tego rodzaju analiza powinna przekonaæ, e czynnikiem decyduj¹cym o bezpieczeñstwie w ruchu drogowym jest cz³owiek. Zadaniem publikacji jest zarówno wyjaœnienie istoty szeroko rozumianego bezpieczeñstwa w ruchu drogowym, jak i pobudzenie wyobraÿni w kierunku ukszta³towania modelowego, a wiêc bezpiecznego u ytkownika drogi, to znaczy takiego, który nie tylko nie spowoduje zagro enia bezpieczeñstwa i nawet siê do niego nie przyczyni, ale równie swoim pozytywnym oddzia³ywaniem zapobiegnie zdarzeniu o negatywnych skutkach. Warszawa, 2005 r. W. Kotowski IX

11

12 Wykaz skrótów ADR... Wykaz skrótówumowa europejska dotycz¹ca miêdzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, sporz¹dzona w Genewie r. (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 194, poz ze zm. za³.) art.... artyku³ CzPKiNP... Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Dz.U.... Dziennik Ustaw KK... ustawa z r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KPK... ustawa z r. Kodeks postêpowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KPW... ustawa z r. Kodeks postêpowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. Nr 106, poz ze zm.) KW... ustawa z r. Kodeks wykroczeñ (Dz.U. Nr 12, poz. 114 ze zm.) MoP... Monitor Prawniczy OSNKW... Orzecznictwo S¹du Najwy szego Izba Karna i Wojskowa OSP... Orzecznictwo S¹dów Polskich OSNPG... Orzecznictwo S¹du Najwy szego Prokuratura Generalna OSNPK... Orzecznictwo S¹du Najwy szego Prokuratura Krajowa Pal.... Palestra PD... Paragraf na Drodze PiP... Pañstwo i Prawo Prok. i Pr.... Prokuratura i Prawo PrRDrog... ustawa z r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 ze zm.) PS... Przegl¹d S¹dowy Rzeczp.... Rzeczpospolita SN... S¹dNajwy szy SN(7)... S¹dNajwy szy w sk³adzie siedmiu sêdziów tj.... tojest XI

13 Wykaz skrótów tekst jedn.... tekst jednolity tzn.... toznaczy ust.... ustêp WPP... Wojskowy Przegl¹d Prawniczy ZnSygDR... rozporz¹dzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnêtrznych i Administracji z r. w sprawie znaków i sygna³ów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393) XII

14 Literatura Boñczak Literatura St., Glosa do uchwa³y SN z r., I KZP 16/98, PS 1999, Nr 5, s. 113 Bucha³a K., Niektóre problemy wyk³adni znamion przestêpstw przeciwko bezpieczeñstwu w komunikacji, Prok. i Pr. 1998, Nr 11 12, s. 7 D¹browska-Kardas M., Kardas P., Odpowiedzialnoœæ za spowodowanie wypadku komunikacyjnego w œwietle regulacji nowego Kodeksu karnego z 1997 r., Pal. 1999, Nr 1 2, cz. I, Nr 3 4, cz. II Giezek J., Glosa do wyroku SN z r., III KKN 231/98, PiP 2001, Nr 6, s. 109 Godyñ R., Wnikliwoœæ kluczem do trafnej decyzji, PD 2001, Nr 5 Gronowska B., Zasada ne bis in idem w procesie karnym, Prok. i Pr. 1999, Nr 11 12, s. 149 Herzog A., Brak znaku drogowego a przeszkoda w ruchu drogowym, PD 2002, Nr 7 Herzog A., Lekki wypadek komunikacyjny. Teoria i praktyka, PD 2002, Nr 3 Herzog A., Niektóre problemy kwalifikacji prawnej przestêpstw przeciwko bezpieczeñstwu w komunikacji, Prok. i Pr. 2002, Nr 2, s. 153 Iwaniec J. M., Glosa do uchwa³y SN z r., I KZP 4/99, WPP 2002, Nr 2, s. 128 Jasiñski A., Problem powypadkowego zabezpieczenia pojazdu, na nietypowym przyk³adzie, PD 2001, Nr 4 Klimacki W., Obszar skrzy owania, PD 2004, Nr 12 Korni³owicz M., Glosa do uchwa³y SN z r., I KZP 16/98, PiP 1999, Nr 6, s. 108 Kotowski W., VIII Konferencja Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych (Kraków, r.), Prok. i Pr. 2002, Nr 12, s. 154 Kotowski W., Czy stan nietrzeÿwoœci mo e automatycznie przes¹dzaæ o winie?, PD 2000, Nr 3 Kotowski W., Dowody osobowe a eksperyment procesowy, PD 2000, Nr 6 Kotowski W., Instytucja swobodnej oceny dowodów na pewnym przyk³adzie, PD 2000, Nr 10 Kotowski W., Kodeks wykroczeñ. Komentarz, Kraków 2004 Kotowski W., Prawo dostêpu do dowodów, PD 2005, Nr 3 Kotowski W., Przestêpstwa i wykroczenia drogowe. Analiza zdarzeñ, Warszawa 2001 XIII

15 Literatura Kotowski W., Samochód jako przedmiot niebezpieczny w rozumieniu art k.k., PD 2005, Nr 3 Kotowski W., Ustawa Prawo o ruchu drogowym. Komentarz praktyczny, Warszawa 2004 Kotowski W., Ust¹pienie pierwszeñstwa w praktyce organów œcigania i wymiaru sprawiedliwoœci, PD 2004, Nr 10 Krawczyk T., Niektóre konsekwencje teoretyczno-prawne art. 178 Kodeksu karnego, Prok. i Pr. 2001, Nr 11, s. 36 Marcinkowski W., Koncepcja odpowiedzialnoœci zredukowanej w œwietle art k.k., PiP 1999, Nr 6, s. 36 Marcinkowski W., Zakresy ustawowych znamion niektórych przestêpstw i wykroczeñ komunikacyjnych, WPP 2002, Nr 1, s. 39 Marek A., Odpowiedzialnoœæ karna za spowodowanie lekkich uszkodzeñ cia³a przez sprawcê wypadku w komunikacji, Prok. i Pr. 1999, Nr 3, s. 7 Marek A., Prawo wykroczeñ (materialne i procesowe), Warszawa 2002 Michalska-Warias A., Glosa do postanowienia SN z r., I KZP 4/02, Prok. i Pr. 2003, Nr 4, s. 139 Mik B., Glosa do uchwa³y SN z r., I KZP 26/99, WPP 2000, Nr 2, s. 164 Paprzycki L. K., Dziecko szczególny uczestnik ruchu drogowego, PD 2000, Nr 5 Paprzycki L. K., Najwy sza starannoœæ i wyobraÿnia konieczna w ka dej sprawie, PD 2001, Nr 6 Paprzycki L. K., Nigdy doœæ ostro noœci wobec dziecka na drodze, PD 2003, Nr 5 Paprzycki L. K., Prawid³owe u ywanie œwiate³ drogowych a zasada ograniczonego zaufania, PD 2001, Nr 12 Paprzycki L. K., Szczególna ostro noœæ przed i na przejœciu dla pieszych, PD 2004, Nr 12 Paprzycki L. K., Wyprzedzanie w rejonie skrzy owania, PD 2001, Nr 7 Paprzycki L. K., Za co i kiedy odpowiada sprawca, Rzeczp. 1999, Nr 3, s. 26 Paprzycki L. K., Zmiana pasa ruchu przyczyn¹ kolizji, PD 2001, Nr 9 Pawelec K. J., Glosa do wyroku SN z r., III KKN 242/96, MoP 1999, Nr 2, s. 35 Pawelec K. J., Glosa do wyroku SN z r., V KKN 303/97, MoP 1999, Nr 5, s. 43 Pawlik R., Odpowiedzialnoœæ osoby prowadz¹cej holowany pojazd mechaniczny, Prok. i Pr. 2004, Nr 7 8, s. 187 Paw³owski A., Omijanie przed przejœciem dla pieszych, PD 1999, Nr 7 XIV

16 Literatura Satko J., Glosa do wyroku SN z r., III KKN 492/99, OSP 2001, Nr 12, s. 185 Skowron A., Zasady bezpieczeñstwa ruchu (art. 177 k.k.) a nale yta ostro noœæ i zagro enie bezpieczeñstwa ruchu jako znamiona wykroczenia z art k.w., PD 2004, Nr 5 Stefañski R. A., Glosa do postanowienia SN z r., III KKN 504/98, OSP 2001, Nr 9, s. 126 Stefañski R. A., Glosa do postanowienia SN z r., III KKN 94/01, WPP 2003, Nr 3, s. 134 Stefañski R. A., Glosa do wyroku SN z r., IV KKN 740/98, PiP 2000, Nr 2, s. 110 Stefañski R. A., Glosa do wyroku SN z r., III KK 421/02, Prok. i Pr. 2004, Nr 9, s. 111 Stefañski R. A., Jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystoœci powietrza, PD 2000, Nr 12 Stefañski R. A., Odpowiedzialnoœæ za spowodowanie lekkiego wypadku drogowego, Prok. i Pr. 1998, Nr 11 12, s. 129 Stefañski R. A., Podmiot zakazu prowadzenia pojazdów, Prok. i Pr. 1999, Nr 7 8, s. 113 Stefañski R. A., Prawnokarna ocena stanów zwi¹zanych z u ywaniem œrodka odurzaj¹cego w ruchu drogowym, Prok. i Pr. 1999, Nr 4, s. 18 Stefañski R. A., Prawnokarna ocena stanu nietrzeÿwoœci w ruchu drogowym, Prok. i Pr. 1999, Nr 3, s. 34 Stefañski R. A., Przestêpstwa przeciwko bezpieczeñstwu w komunikacji, [w:] Nowa kodyfikacja karna. Kodeks karny, z. 24, Warszawa 1999 Stefañski R. A., Realistyczne rozumienie zasady ograniczonego zaufania, PD 2000, Nr 5 Stefañski R. A., Ustawa prawo o ruchu drogowym. Komentarz, Warszawa 2003 Stefañski R. A., W³¹czenie siê do ruchu autobusu lub trolejbusu, PD 2000, Nr 8 Stefañski R. A., Wypadek w komunikacji jako przestêpstwo w nowym Kodeksie karnym, Prok. i Pr. 1998, Nr 10, s. 47 Stefañski R. A., Zakres przedmiotowy zakazu prowadzenia pojazdów, Prok. i Pr. 1999, Nr 11 12, s. 141 Stelina J., Kwalifikacja prawna wypadków drogowych z punktu widzenia przepisów o wypadkach przy pracy, PD 2005, Nr 3 Szmidt K., Glosa do postanowienia SN z r., I KZP 4/02, Prok. i Pr. 2003, Nr 4, s. 131 Szmidt K., Glosa do uchwa³y SN z r., I KZP 4/99, Prok. i Pr. 2001, Nr 3, s. 115 XV

17 Literatura Szmidt K., Wielkoœæ wymagañ oraz granica obowi¹zku ostro noœci w ruchu drogowym w teorii i praktyce prawa karnego, CzPKiNP 2002, Nr 1, s. 33 Szmidt K., Zbieg przestêpstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeÿwoœci z niektórymi typami wykroczeñ, Prok. i Pr. 2001, Nr 11, s. 16 Teresiñski G., M¹dro R., Mo liwoœci okreœlenia rodzaju pojazdu, który potr¹ci³ pieszego, na podstawie obra eñ uk³adu ruchu, PD 2005, Nr 3 Zahorski R., Rekonstrukcja wypadku drogowego, Prok. i Pr. 2001, Nr 3, s. 97 XVI

18 A. Tekst ustawy

19

20 Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 602) Tekst jednolity z dnia 7 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 58, poz. 515) (zm.: Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953, Nr 210, poz. 2036; z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 92, poz. 884, Nr 121, poz. 1264, Nr 173, poz. 1808, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 25, poz. 202) Spis treœci Art. Dzia³ I. Przepisy ogólne Dzia³ II. Ruch drogowy i Rozdzia³ 1. Zasady ogólne Rozdzia³ 2. Ruch pieszych Rozdzia³ 3. Ruch pojazdów Oddzia³ 1. Zasady ogólne Oddzia³ 2. W³¹czanie siê do ruchu a Oddzia³ 3. Prêdkoœæ i hamowanie Oddzia³ 4. Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu Oddzia³ 5. Wymijanie, omijanie i cofanie Oddzia³ 6. Wyprzedzanie Oddzia³ 7. Przecinanie siê kierunków ruchu Oddzia³ 8. Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystoœci powietrza Oddzia³ 9. Holowanie Oddzia³ 10. Ruch pojazdów w kolumnie Oddzia³ 11. Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, motorowerów oraz pojazdów zaprzêgowych Rozdzia³ 4. Ruch zwierz¹t Rozdzia³ 5. Porz¹dek i bezpieczeñstwo ruchu na drogach i Oddzia³ 1. Przepisy porz¹dkowe Oddzia³ 2. Zatrzymanie i postój a Oddzia³ 3. U ywanie œwiate³ zewnêtrznych Oddzia³ 4. Warunki u ywania pojazdów w ruchu drogowym Oddzia³ 5. Wykorzystanie dróg w sposób szczególny i Dzia³ III. Pojazdy Rozdzia³ 1. Warunki techniczne pojazdów

Spis treœci A. Teksty ustaw Ustawa Prawo o ruchu drogowym Ustawa Kodeks karny Ustawa Kodeks postêpowania karnego Ustawa Kodeks wykroczeñ

Spis treœci A. Teksty ustaw Ustawa Prawo o ruchu drogowym Ustawa Kodeks karny Ustawa Kodeks postêpowania karnego Ustawa Kodeks wykroczeñ Spis treœci Przedmowa Spis treœci... XI Wykaz skrótów....xvii Wykaz literatury... XIX A. Teksty ustaw.... 1 Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908

Bardziej szczegółowo

zakaz prowadzenia po- jazdów

zakaz prowadzenia po- jazdów Tytu³owe Przedmowa zagadnienie obejmuje zasady bezpieczeñstwa w ruchu drogowym, przestêpstwa drogowe oraz wykroczenia drogowe. Przedmiotem niniejszych rozwa añ s¹ wy³¹cznie te zdarzenia w ruchu l¹dowym,

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Wykroczenia drogowe

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Wykroczenia drogowe KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Wykroczenia drogowe W sprzeda y: Kazimierz J. Pawelec PRAWO O RUCHU DROGOWYM Krótkie Komentarze Becka Wojciech Kotowski ZASADY BEZPIECZEÑSTWA W RUCHU DROGOWYM Krótkie Komentarze

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Przestêpstwa drogowe

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Przestêpstwa drogowe KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Przestêpstwa drogowe Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: Wprowadzenie prof. A. Marka KODEKS KARNY, wyd. 13 Teksty Ustaw Becka Wprowadzenie prof. J. Grajewskiego KODEKS POSTÊPOWANIA

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Prawo o ruchu drogowym

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Prawo o ruchu drogowym KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Prawo o ruchu drogowym W sprzeda y: Wojciech Kotowski ZASADY BEZPIECZEÑSTWA W RUCHU DROGOWYM Krótkie Komentarze Becka KODEKS KARNY, wyd. 19 Twoje Prawo PRAWO WYKROCZEÑ, wyd. 5

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Spis treœci

Spis treœci. Spis treœci Wykaz skrótów... Bibliografia... XI XVII Rozdzia³ I. Przedmiot i metoda pracy... 1 1. Swoboda umów zarys problematyki... 1 I. Pojêcie swobody umów i pogl¹dy na temat jej sk³adników... 1 II. Aksjologiczne

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego Białystok, dnia 30.03.2007 r. OPINIA PRAWNA sporządzona na zlecenie Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów w Warszawie I. Pytania: 1. Czy zakaz ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części, ujętych

Bardziej szczegółowo

Podatnik w postępowaniu podatkowym

Podatnik w postępowaniu podatkowym Adam Mariański Strzelec Miłek Dariusz Tomasz Stanisław Kubiak (red.) Podatnik w postępowaniu podatkowym Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatnik w postępowaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

Pani Magdalena Domasik Centrum Szkoleń DOMASIK ul. Sienkiewicza 11 07-440 Goworowo

Pani Magdalena Domasik Centrum Szkoleń DOMASIK ul. Sienkiewicza 11 07-440 Goworowo Warszawa, 10 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.431.8.2015 Pani Magdalena Domasik Centrum Szkoleń DOMASIK ul. Sienkiewicza 11 07-440 Goworowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 39h ust. 2

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lutego 2016 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki Sygn. akt III KK 239/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 kwietnia 2013 r. Prezes SN Lech Paprzycki na posiedzeniu w trybie art. 535 3 kpk po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 23 kwietnia

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Prawne problemy ruchu drogowego

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Prawne problemy ruchu drogowego KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Prawne problemy ruchu drogowego W sprzeda y: M. Bojarski, W. Radecki KODEKS WYKROCZEÑ. KOMENTARZ, wyd. 4 Komentarze Becka Pod red. A. W¹ska KODEKS KARNY. KOMENTARZ, t. I II, wyd.

Bardziej szczegółowo

Gra yna Œwiderska BIOZ. w budownictwie. poradnik

Gra yna Œwiderska BIOZ. w budownictwie. poradnik Gra yna Œwiderska BIOZ w budownictwie poradnik Warszawa 2008 Copyright by Gra yna Œwiderska i Oficyna Wydawnicza POLCEN Sp. z o.o. Warszawa 2008 Autorzy Gra yna Œwiderska autor g³ówny W³adys³aw Korzeniewski

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów...

Spis treœci. Wykaz skrótów... Spis Przedmowa treœci... Wykaz skrótów... XI XIII Komentarz.... 1 Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)... 3 Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe... 3 Dzia³ I. Spó³ka z ograniczon¹

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Us³ugi detektywistyczne

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Us³ugi detektywistyczne KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Us³ugi detektywistyczne Polecamy nastêpuj¹ce publikacje: G. Gozdór USTAWA O OCHRONIE OSÓB I MIENIA Krótkie Komentarze Becka M. Szyd³o SWOBODA DZIA ALNOŒCI GOSPODARCZEJ Monografie

Bardziej szczegółowo

Prokuratura Rejonowa ul. Sportowa 14 05-tf* Grójec

Prokuratura Rejonowa ul. Sportowa 14 05-tf* Grójec Prokuratura Rejonowa ul. Sportowa 14 05-tf* Grójec Sygn. akt l Ds. 219/14 Dnia 21 marca 2014r. POSTANOWIENIE o odmowie wszczęcia śledztwa Krzysztof Sobechowicz - Prokurator Prokuratury Rejonowej w Grójcu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1253 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 97 7219 Poz. 802 802 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I. Ochrona praw jednostki. Przedmowa... Wykaz skrótów...

SPIS TREŚCI. Część I. Ochrona praw jednostki. Przedmowa... Wykaz skrótów... SPIS TREŚCI Przedmowa... Wykaz skrótów... V XIII Część I. Ochrona praw jednostki Rozdział I. Obywatelstwo polskie... 3 1. Wyjaśnienie pojęć z zakresu spraw obywatelskich na podstawie doktryny... 3 2. Przynależność

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa...

SPIS TREŒCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... SPIS TREŒCI Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XI XIII XV Rozdzia³ I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Pojêcie administracji publicznej... 2 2. Cechy administracji i jej podzia³y... 5 3. Pojêcie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY CZASU PRACY. 1. PODSTAWOWY [art. 129 KP]

SYSTEMY CZASU PRACY. 1. PODSTAWOWY [art. 129 KP] 1. PODSTAWOWY [ 129 KP] Podstawowy system czasu w typowych (standardowych) stosunkach : do 8 godzin Standardowo: do 4 miesięcy Wyjątki: do 6 m-cy w rolnictwie i hodowli oraz przy ochronie osób lub pilnowaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 30 czerwca 2010 r.

POSTANOWIENIE z dnia 30 czerwca 2010 r. Sygn. akt: KIO 1164/10 POSTANOWIENIE z dnia 30 czerwca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Agnieszka Bartczak-śuraw Protokolant: Przemysław Śpiewak po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem strony

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Dzia³ I. Ordynacja podatkowa. Zobowi¹zania i postêpowanie podatkowe

Spis treœci. Dzia³ I. Ordynacja podatkowa. Zobowi¹zania i postêpowanie podatkowe Wprowadzenie... V Wykaz skrótów... XVII Wskazówki... XIX Dzia³ I. Ordynacja podatkowa. Zobowi¹zania i postêpowanie podatkowe Rozdzia³ 1. Interpretacje w sprawach podatkowych (art. 14a 14p OrdPU)... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Wilczej 28 lok. 6 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1809 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEJAZDU. Poniższe postanowienia obowiązują od 1 marca 2012 roku.

REGULAMIN PRZEJAZDU. Poniższe postanowienia obowiązują od 1 marca 2012 roku. REGULAMIN PRZEJAZDU Poniższe postanowienia obowiązują od 1 marca 2012 roku. Postanowienia ogólne: 1. Dokonanie zakupu przewozu w firmie Koldecure oznacza zawarcie umowy przewozu i potwierdzenia przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 22 stycznia 2013r.

Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 22 stycznia 2013r. Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie powołania Komisji ds opiniowania przydziału lokali mieszkalnych i socjalnych Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Ciech SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 7 lipca 2014 roku Uchwały podjęte przez W Liczba

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) Sędzia SN Anna Kozłowska (sprawozdawca) Sędzia SN Grzegorz Misiurek Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI projekt z dnia 18.11.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia...2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przejazdu strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 427 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji

Bardziej szczegółowo

Postępowanie przygotowawcze

Postępowanie przygotowawcze Postępowanie przygotowawcze Różnice między śledztwem a dochodzeniem Zakres przedmiotowy Organy prowadzące Czas trwania Stopień formalizmu Zakres przedmiotowy Śledztwo 1) w których rozpoznanie w pierwszej

Bardziej szczegółowo

Obowi¹zek udzielenia informacji o osobie, która dysponowa³a pojazdem, a przekroczy³a dozwolon¹ prêdkoœæ

Obowi¹zek udzielenia informacji o osobie, która dysponowa³a pojazdem, a przekroczy³a dozwolon¹ prêdkoœæ AGNIESZKA KSIÊ OPOLSKA-BREŒ Obowi¹zek udzielenia informacji o osobie, która dysponowa³a pojazdem, a przekroczy³a dozwolon¹ prêdkoœæ Jednym z coraz czêœciej powtarzaj¹cych siê stanów faktycznych jest nastêpuj¹ca

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. DOLiS-035-1239 /14 Prezes Zarządu Spółdzielnia Mieszkaniowa w związku z uzyskaniem przez Generalnego

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE Klasa IV

WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE Klasa IV Celem zajęć z wychowania komunikacyjnego jest: WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE Klasa IV 1. Wdrażanie do: - zdyscyplinowania i utrwalania prawidłowych nawyków zachowań na drodze, - kształtowanie postaw zgodnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej nr 35 im. Władysława Łokietka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Poznaniu na rok szkolny

Regulamin rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej nr 35 im. Władysława Łokietka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Poznaniu na rok szkolny Regulamin rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej nr 35 im. Władysława Łokietka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Poznaniu na rok szkolny 2016/2017 1 1 Zasady naboru do Szkoły Podstawowej nr 35 im.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 42/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno Zagro enia, przy których jest wymagane stosowanie œrodków ochrony indywidualnej (1) Zagro enia fizyczne Zagro enia fizyczne Zał. Nr 2 do rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych

Bardziej szczegółowo

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym Warszawa, dnia 28 sierpnia, 2012 rok Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCINIE

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCINIE Projekt z dnia 22 lutego 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCINIE z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24/2010 Wójta Gminy Pawonków z dnia 30 kwietnia 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 24/2010 Wójta Gminy Pawonków z dnia 30 kwietnia 2010r. ZARZĄDZENIE NR 24/2010 Wójta Gminy Pawonków z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. Dz.U.2009.184.1436 11-12-10 zm. Dz.U.2011.254.1526 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach

USTAWA z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1991 r. Nr 2, poz. 5, z 1997 r. Nr 114, poz. 739, z 2002 r. Nr 62, poz. 557, z 2005 r. Nr 178,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. Dz.U.2009.184.1436 2011.12.10 zm. Dz.U.2011.254.1526 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/193/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 22 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/193/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 22 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XX/193/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Iławy w roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/111/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 14 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/111/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 14 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/111/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Ewa Kulesza

OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Ewa Kulesza OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Ewa Kulesza GI-DEC-DIS- 356/05/1015 Warszawa, 28 października 2005 r. DECYZJA Na podstawie art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. Dz.U.06.37.255 2008.01.15 zm. Dz.U.07.249.1865 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

Bardziej szczegółowo

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne Załącznik nr 6 do 217 str. 1/5 Brzmienia załącznika: 2009-06-09 Dz.U. 2009, Nr 78, poz. 653 1 2006-01-10 Załącznik 6. Program szkolenia kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy 1 1. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

za pośrednictwem 00-898 Warszawa Al. Solidarności 127 (art. 398 2 kpc) ul. Góralska 5 01-112 Warszawa

za pośrednictwem 00-898 Warszawa Al. Solidarności 127 (art. 398 2 kpc) ul. Góralska 5 01-112 Warszawa (WZÓR) Warszawa, dn. 2012 r. SĄD APELACYJNY SĄD PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH w Warszawie za pośrednictwem Sądu Okręgowego XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych w Warszawa 00-898 Warszawa Al. Solidarności

Bardziej szczegółowo

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm); 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 121/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 121/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 121/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Zasad używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy w celach służbowych do jazd

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/290/2016 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/290/2016 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/290/2016 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wałbrzych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zasad przyznawania, wysokości i otrzymywania diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących Radnym Rady Miasta Kielce Na

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 1391 UCHWAŁA NR IX/102/2016 RADY GMINY PADEW NARODOWA. z dnia 31 marca 2016 r.

Rzeszów, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 1391 UCHWAŁA NR IX/102/2016 RADY GMINY PADEW NARODOWA. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 1391 UCHWAŁA NR IX/102/2016 RADY GMINY PADEW NARODOWA w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kortu tenisowego oraz

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII. Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII. Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego Rozdział I. Pojęcie podatku... 3 1. Zagadnienia ekonomiczne opodatkowania... 3 I. Uwagi ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 251 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW INFORMACJE DLA KIEROWCÓW Prawo jazdy Kierowcy pojazdów mechanicznych mogą prowadzić samochody na terenie Szwecji na podstawie polskiego prawa jazdy i polskiego świadectwa kwalifikacji. Niezależnie od okresu

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r. PROJEKT z dnia 12.11.2007 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia... 2007 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 11 grudnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 11 grudnia 2015 roku Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Janowice Wielkie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Maria Szulc

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Maria Szulc Sygn. akt III CSK 72/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 stycznia 2015 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia 3 grudnia 2009 r. DIS/DEC 1207/44995/09 dot. DIS-K-421/130/09 D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 1 i art. 105 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego. Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII

Spis treści. Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego. Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego Rozdział I. Pojęcie podatku... 3 1. Zagadnienia ekonomiczne opodatkowania... 3 I. Uwagi ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia... 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia... 2006 r. Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2006/580,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i- Administracji-z-dnia-2006-r.html Wygenerowano: Niedziela, 3 lipca 2016, 07:40 Projekt

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ. W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 190 w Warszawie

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ. W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 190 w Warszawie PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 190 w Warszawie 1. Kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10 lat. 2. Do

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 23A. Opinia Nr BR/ROW/012/2007

POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 23A. Opinia Nr BR/ROW/012/2007 Opinia Nr BR/ROW/012/2007 dotycząca oceny zgodności wyrobu z ogólnymi wymaganiami bezpieczeństwa określonymi w Ustawie z dnia 31 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz.

Bardziej szczegółowo

T. 36. Obwiniony obowi zki T. 37. Obwiniony uprawnienia T. 38. Obrona obligatoryjna T. 39. Pokrzywdzony T. 40.

T. 36. Obwiniony obowi zki T. 37. Obwiniony uprawnienia T. 38. Obrona obligatoryjna T. 39. Pokrzywdzony T. 40. SPIS TRE CI WST P... 7 WYKAZ NAJWA NIEJSZYCH SKRÓTÓW... 8 T. 1. Zakres regulacji procesowego prawa wykrocze... 9 T. 2. Funkcje post powania... 10 T. 3. Zadania post powania... 10 T. 4. Rodzaje post powa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 24 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 7 wrzeœnia 2011 r. III AUa 345/11

WYROK z dnia 7 wrzeœnia 2011 r. III AUa 345/11 WYROK z dnia 7 wrzeœnia 2011 r. III AUa 345/11 Sk³ad orzekaj¹cy:ssa Maria Sa³añska-Szumakowicz (przewodnicz¹cy) SSA Daria Stanek (sprawozdawca) SSA Gra yna Czy ak Teza Podanie przez p³atnika sk³adek, o

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Uchwała nr 1/2014 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony Uwagi ogólne Definicja umowy Umowa o pracę stanowi dokument stwierdzający zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Według ustawowej definicji jest to zgodne oświadczenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiające powszechne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy BZ.4-/0 Czerwonak, dnia września 00r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Podstawowa literatura... XV

SPIS TREŒCI. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Podstawowa literatura... XV SPIS TREŒCI Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Podstawowa literatura... XV CZÊŒÆ PIERWSZA. PRAWO JAKO PRZEDMIOT NAUK PRAWNYCH... 1 Rozdzia³ I. Podstawowe koncepcje prawa... 3 1. Koncepcje prawnonaturalne...

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 533/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów związanych z podróżą służbową pracowników Urzędu Gminy w Dziemianach oraz kierowników jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH 1 Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) wprowadza

Bardziej szczegółowo