Meandry polskiego lobbingu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Meandry polskiego lobbingu"

Transkrypt

1 POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED ISSN Lutego (February) 2011 No 4 (1018) Meandry polskiego lobbingu Emil Muciński Lobbing - to słowo, wśród wie - lu polityków, wywołuje jesz cze dreszcz emocji, a w części pols - kiego społeczeństwa dezapro batę. Tymczasem w Europie Zachod - niej lobbysta postrzegany jest po prostu jako osoba, która dostarcza swój punkt widzenia i działa w interesie społecznym. Dlaczego więc rzecznicy interesu trakto wa - ni są w Polsce jako zło konieczne, a lobbing jako coś złego, bliskie - go korupcji? C.d. z Nr. 2(1016) Zbigniew Moszumański Dwadzieścia lat temu, 24 lutego 1991 r. o godz czasu war - szaw skiego rozpoczęła ofensywa lądowa wojsk koalicji operacją Pustynny Miecz. Do jej reali - zacji Sprzymierzeni przeznaczyli pięć korpusów z prawie 4300 czołgami, 7100 wozami bojowy - mi, 4170 działami i 2200 śmig - łow cami. W celu rozbicia irackich wojsk znajdujących się w Kuwej - cie i południowym Iraku zastoso - wano manewr całkowitego ich oskrzydlenia. Tym sposobem szyb ko odcięto je od reszty kraju, po czym przystąpiono do ich systematycznego niszczenia. Wojska Irackie zupełnie nie były na to przygotowane. Pozba - wione możliwości uzupełnień i pomocy odwodów, w dodatku go wa dyskryminuje profesjonal - nych lobbystów, ponieważ regu - luje tylko nieliczną grupę oficjal - nych rzeczników interesów, a po - zostałych, stanowiących najwięk - sze zagrożenie, nie obejmuje. Z drugiej strony o lobbing można dziś posądzić zarówno prawnika jak i profesora czy dziennikarza - mówi dr Marcin Matczak z Kan - ce larii Prawnej Domański, Zak - rzewski, Palinka. Interes publiczny interesem społecznym moc no przetrzebione przez ataki lotnicze, nie miały większych szans w starciu z siłami koalicji. Saddam Husajn, wiedząc o nie - uchronnej porażce, ogłosił 26. lu - te go 1991 r. decyzję o wyco faniu własnych wojsk z Kuwejtu. Wy - co fując się na północ, wojska irac kie były niszczone uderzenia - mi samolotów i śmigłowców bo - jowych. 27 lutego o godz wojs ka koa - li cyjne zaję ły stolicę Kuwejtu. Pierwsze we - szły jed nostki spe cjal - ne, póź niej żołnierze kuwejccy i amerykań - scy marines witani przez mieszkań ców. In ne oddziały ko a l i cji antyirackiej za jęły dwa dni wcześniej auto stra - wszys tkich instytucjach biorących udział w tworzeniu prawa. Celem nowej ustawy lobbingo - wej powinno być dopuszczenie ludzi do procesu tworzenia prawa. Aby ten cel osiągnąć, konieczne jest stworzenie transparentnych za sad wpływu grup interesów na proces legislacyjny, tak aby ci, którzy oficjalnie lobbują byli słuchani, a ci którzy załatwiają spra wy po kryjomu - piętnowani. Trzeba również stworzyć wraże - nie, że lobbysta jest szansą na otrzymanie dodatkowych infor - ma cji i bardzo pomocną stroną przy tworzenia prawa. Wtedy, re - prezentowany przez lobbystów interes publiczny, będzie intere - sem społecznym - mówi dr Mar - cin Matczak. Zdaniem ekspertów, Polsce po - Polski kłopot z lobbingiem trzebna jest nowa ustawa lobbin - gowa, która wyeliminowałaby Lobbing w Polsce ma bardzo krótką historię. Jego znaczenie za częło rosnąć w związku z akce - sją Polski do Unii Europejskiej. Ustawę o lobbingu z 2005 r. przy - gotowywano przez pięć lat. Wesz ła ona w życie w 2006 r. i już jest niedoskonała. Brakuje w niej przede wszystkim jasnych reguł: kto, kogo, w jaki sposób i w jakim celu reprezentuje. - W Polsce w zasadzie nie ma legalnej możliwości wpływania na proces legislacyjny na etapie przy gotowywania prawa. Powo - du je to, że obecna ustawa lobbin - negatywne zjawiska związane ze złym rozumieniem rzecznictwa interesów poprzez ograniczenie wpływu nieformalnych środowisk zainteresowanych udziałem w pracach legislacyjnych. Jako kie - runek zmian wskazuje się wzmo - cnienie przejrzystości władzy pub licznej poprzez reglamento - wanie działalności lobbystycznej. Oznacza to ograniczenie zakresu ustawy do profesjonalnych lobby - s tów i kontroli tych nieoficjal - nych, zwiększenie roli konsultacji społecznych oraz stworzenie jed - nolitych zasad lobbingu we W Unii Europejskiej się udaje Przeciwieństwem Polski pod tym względem jest Bruksela. Swoje interesy reprezentuje tam 3 tys. organizacji i 100 tys. osób. Nie jest to więc zjawisko nowe, a co ważniejsze, nie uchodzi, tak jak w Polsce, za niestosowne. Jak się to udaje? Jak wszystkie instytucje tak i unijne potrzebują fachowych DokoÒczenie na stronie 15 1 Wojna nad Zatoką Perską ORP Wodnik Dowódca Polskiego kontyngentu wojsko - wego gen.bryg. Bernard Woźniecki dę z Basry do Ku wejtu, odcinając dro gę zaopatrzeniową dla wojsk irackich. Czoł gi, transportery opan ce - rzone i samochody cięża ro we ut - worzyły gigantyczny zator dro - gowy na autostradzie do Bas ry. Tę sytuację natychmiast wy ko - rzys tały wojska koalicji; w bom - bardowaniach zginęły tysiące irac kich żołnierzy, a droga do Ba - s ry zyskała miano autostrady śmierci. 28 lutego Irak bezwarunkowo zaakceptował dotychczasowe rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ. Tego samego dnia prezy - dent Stanów Zjednoczonych Ge - or ge W. Bush w przemówieniu telewizyjnym stwierdził, że Ku - wejt jest wolny, a wojska irackie wycofały się z tego państwa. Jednocześnie prezydent zarządził jednostronne wstrzymanie ognia, które weszło w życie o 6.00 czasu warszawskiego. 2 marca odnotowano ostatnie starcie wojsk koalicji z armią iracką. Tego samego dnia Rada Bezpieczeństwa ONZ uchwaliła rezolucję nr 686 nakazującą Irakowi uwolnienie wszystkich jeń ców wziętych do niewoli pod - czas wojny w rejonie Zatoki Pers - kiej, zwrócenie Kuwejtowi wszel - kie go zagarniętego przez irackie wojska mienia i zaakceptowanie odpowiedzialności za wyrządzone szkody. 3 marca podpisano DokoÒczenie na stronie 7 Jak wygrać z mocniejszym? Jolanta Cabaj Zbliża sie pierwsza rocznica rozbicia rządowego samolotu Tu- 154M pod Smoleńskiem. Na po - kładzie samolotu udającego się na 70. rocznicę obchodów mordów ofi cerów Wojska Polskiego doko - nanych przez sowietów w Lesie Katyńskim znajdowała się 96- oso bowa delegacja rządowa z wybitnymi osobistoś ciami życia politycznego Polski. Oprócz pary pre zydenckiej, Marii i Lecha Ka - czyńskich oraz osta t niego Prezy - denta RP na Uchodź stwie Ry - szarda Kaczorowskiego na pokład zie samolotu znajdo wali się tak - że najwyżsi dowódcy wszy s tkich for macji wojska pol skiego. A oto kilka faktów z ich życio - rysów: -Ryszard Kaczorowski- Uro - dził się 26 listopada 1919 roku w Białymstoku, w rodzinie szla - checkiej, pieczętującej się herbem Jelita. Jako 14-latek wstą pił do har cerstwa, gdzie należał do dru - żyn Andrzeja Mał kowskie go, jed - ne go z twórców polskiego skau - tingu. TOP PRODUCER Tuż przed wybuchem II wojny światowej został zastępcą komen - danta białostockiego Pogotowia Harcerskiego, mającego pełnić fun k cję pomocniczą w przypadku Prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski wojny. Po wejściu Sowietów do mia - sta, współtworzył na jego terenie konspiracyjne struktury Szarych Szeregów, m.in. jako hufcowy oraz komendant chorągwi. Za tajną działalność 17 czerwca 1940 roku został aresztowany przez NKWD. DokoÒczenie na stronie 16 Fryderyk - moja miłość... Kinga Mitrowska, Michał Kuleczka i Jan Kornel C.d. na stronie 13 JAN CZAN Broker - od $129,900 - Condominia - Mississauga - od $229,000 -Townhouse z Garażem - Mississauga - od $329,900 - PołÛwki domûw - Mississauga - od $349,000 - Samodzielne Domy - Mississauga - Nowe Domy i Działki Budowlane - Sprzedaże Bankowe i Spadkowe Dzwoń lub Text : Prześlemy Aktualny wykaz ìpower of Saleî!!! Szybka Telefoniczna darmowa wycena domûw! Wycena poprzez

2 Strona 2 N o 04 (1018) 15-28/02/2011 Kazimierz Z. PoznaÒski University of Washington Mocne Państwo Kiedy mówi się o gospodarce rynkowej - czy kapitaliźmie - zwy kle ma się na myśli zaawan - so wane kraje Zachodnie oraz kon kretne instytucje, które w nich działają, w różnych wersjach, nawet bardzo skrajnych, o czym sie łatwo przekonać jak porówna się skrajnie liberalny - a więc aso - cjalny model Stanów z, po wiedz - my, socjalnym Austrii. Tyle, że gospodarka rynkowa jest powszechnie wdrożona poza krajami Zachodnimi, zwłaszcza po ostatnich dwóch dekadach tzw. globalizacji, która się wyło - ni ła z tzw. Washington Conse n - sus, kiedy to państwowa gospo - dar ka zaczęła prawie wszędzie w świecie ustępować gospodarce ryn kowej, zwłaszcza w krajach komunistycznych. Wśród krajów, które w ostat - nich dwóch dekadach zdecydo - wanie weszły na drogę reform ryn kowych znajdują się trzy gi - gan tyczne gospodarki nie-za - chod nie, mianowicie Chiny, Bra - zy lia i Rosja, które od nie da wna zostały uznane przez eko no mis - tów /wraz z Indiami/ za specjalną - powiedzmy - katego rię, czy in - nymi słowy blok gosp o darczy. Te cztery kraje mają to do sie - bie, że wykazują bardzo dyna - micz ny wzrost gospodarczy przez cały ten okres dwóch dekad, oczy wiście z wyjątkiem Rosji, któ ra na skutek wewnętrznej anar chii - oraz słabego państwa - stra ciła pierwszą dekadę, która za częła się od niesamowitego spad ku produkcji, wzrostu bezro - bocia i eksplozji biedy. Przez te dwie dekady Chiny biją wszystkie poprzednie rekor - dy, pędząc w tempie 9-10 procent rocznie, inne kraje w tym bloku potrafią wspiąć się na ten poziom, ale z reguły rosną w tempie 6-7 procent, co wystarcza żeby się zna lazły w światowej czołówce, stając się w ten sposób niejako głównym motorem gospodarki światowej. To, że te kraje stają się moto - rem gospodarki światowej zostało uwypuklone w trakcie - ciągle nie zakończonego - ogólnego kry zysu finansowego z 2007 roku, który zdestabilizował i poważnie osła - bił główne gospo darki Zachodnie, w szczególności - ciągle naj - większą gospodarkę w świecie gos podarkę Stanów Zjednoczo - nych. Z wyjątkiem Rosji, żaden kraj z tego bloku - czterech - nie zare je - s trował spadku produkcji, tylko jedy nie krótkookresowe - paro - miesięczne - zwolnienie tempa, tak że w wyniku końco wym przy - rost produkcji świato wej po 2007 roku wziął się głównie z im po - nującej ekspansji produkcji w tym bloku, w szcze gólności pro dukcji w Chinach. Ponieważ nie może ulegać wąt - pliwości, że wszystkie te cztery gospodarki są gospodarkami ryn - ko wymi, rodzi się pytanie, czy kraje te posługują się modelem gospodarki rynkowej z Zachod - nich krajów, czy też jakimś in - nym, no bo skoro kraje Zachodnie mo gą się posługiwać różnymi mo delami może kraje bloku mają też jakieś swoje. Prawda jest taka, że wszystkie - cztery kraje bloku posługują się nie-zachodnimi modelami gospo - dar ki rynkowej, że wybrały włas - ną drogę modernizacji, głównie ze względu na to, że w tych gospo - dar kach rola państwa jest znacz - nie większa niż w jakimkolwiek modelu - rodzaju - gospodarki ryn kowej obecnym na Zachodzie. Z tego względu wielu obser - wato rów Zachodnich neguje ryn - kowy charakter tych gospodarek, i nazywa je nie-rynkowymi, a w przypadku Chin - komunistycz ny - mi - tyle że jak ktoś wpadnie do Chin - osobiście - i przyjrzy się jak ogromne swobody gospodar - cze mają tam ludzie nie może być wątpliwości, że jej gospodarka jest rynkowa Jednocześnie, prawdą jest, że takie Chińskie państwo, bardziej się wtrąca w sprawy gospodarcze, że może na przykład narzucić kon trole cen - lub pośrednie na - ciski na producentów by zwolnili podwyżki cen, może też wprowa - dzić sztywne ograniczenia na po - daż kredytu bankowego, żeby tyl - ko wymienić parę instrumentów tegoż rodzaju. Tyle, że taki spór ekonomistów o to, czy gospodarka rynkowa czy nie rynkowa, jest bez znaczenia, gdyż to co się liczy to jest to, jak sobie gospodarka radzi, co z tego że jest skrajnie rynkowa, jak w Stanach, tyle, że nie radzi sobie, tak jak w - zadłużonych po same uszy i pozbawionych konkuren - cyj nych produktów - Stanach Zje - dnoczonych. Gospodarki bloku biją na głowę resztę świata, więc wychodzi na to, że ich system jest bardziej wy - dajny a skoro tak to ponieważ w tych krajach państwo jest zna cz - nie bardziej aktywne - inter wen - cjnistyczne - wychodzi na to, że ich model gospodarki rynko wej, czy ich - specyficzna - gos po dar - ka państwowa jest wyższym mo - delem. Kraje bloku dowodzą, że pań s - two może odegrać krytyczną - po - zytywną - rolę w stymulowa niu i kierowaniu rozwojem gos po dar - czym, innymi słowy świad czą o triumfie państwa w dobie tzw. globalizacji, która teraz - jak się wydaje - zalicza do swych ofiar nie kogo innego tylko Stany Zje - dno czone, z których ta cała kon - cepcja się wzięła. To co zresztą łączy kraje bloku to nie tylko to, że kwitną pod nad - zorem silnych państw ale, że we wszy stkich działają lewicowe - socjalistyczne - ideologie, może najmniej w Rosji ale z całą pew - noś cią w Indiach, a najbardziej wyraźnie w Chinach, więc za wcze śnie żeby grzebać nie tyl - ko państwo ale i lewicową poli - tykę - sprawiedliwości. Centrum Medyczne LEK Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej * Stomatologia Zachowawcza * Protetyka * Ortodoncja * Specjaliści * Laboratorium * USG ul. W.K. Roentgena Warszawa (przy Centrum Onkologii - wejście C Tel./fax Specjaliści 47 LATA OBS UGI POLONII 24 godzinna obs³uga oraz dostawa oleju opa³owego (416) Six Point Road Toronto, ON M8Z 2X3 Tel: Stomatologia POMNIKI Pomniki z granitu P yty z brπzu Gwarantowana wysoka jakoúê us ugi Duøy wybûr kolorûw i wzorcûw PrzystÍpne ceny (416) SIX POINT ROAD

3 N o 04 (1018) 15-28/02/2011 Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa w Krakowie Wojciech Błasiak Strona 3 Czy Polacy wyjdą na ulice? Pytanie czy Polacy wyjdą na ulice? jest pytaniem o to, czy w Polsce dojdzie do masowych pro - testów społecznych zdolnych zagrozić, a nawet rozbić politycz - nie, uformowanej w trakcie ostat - nich 20 lat panującej i rządzącej oligarchicznej sieci sił społecz - nych i politycznych. Takie pytanie nie tylko nie pojawia się w polskich mediach lecz pewnie nie jest nawet do pomyślenia przez polskich dzien - nikarzy, publicystów czy estab - lish ment nauk społecznych i sa - mych polityków. Co najwyżej mogą oni rozważać czy Rosjanie wyjdą na ulice i za premierem i prezydentem Rosji, którzy sami sobie takie pytanie postawili, odpowiedzieć, iż mimo rosnącego niezadowolenia sytuacją socjalną scenariusz egipskiej i tunezyjs - kiej rewolucji ich krajowi nie grozi. Czy Polacy mogą mieć powody by się buntować i wyjść na ulice w masowych protestach przeciw czemuś i za czymś? Sądzę, że tak. Polacy mogą mieć takie powody w przeciągu najbliższych kilku lat. Będą to powody zarówno ekonomiczne, jak i społeczne oraz polityczne. Skutki polityki zarządzania slumsem i II Wieka Depresja Sytuacja ekonomiczna Polski będzie się w przeciągu kilku najbliższych lat pogarszać i po 2013 roku ulegnie raptownemu załamaniu. Będzie to wynikiem jednoczesnego skumulowania się większości negatywnych skutków gospodarczych tzw. transformacji ustrojowej oraz narastania skut - ków największej od lat 30. XX wieku światowej depresji gospo - darczej. Przez ostatnich ponad 20 lat tzw. transformacji ustrojowej pro - wadzono politykę gospodarczą, którą w 1995 roku nazwałem pu - blicznie polityką zarządcy slum - su. Zarządca slumsu ściąga maksimum opłat od mieszkańców i w nic nie inwestuje, a budynki i infrastruktura ulegają powolnemu zużyciu, a następnie degradacji. Taka polityka III Rzeczpospo - litej polegała na braku inwestycji w infrastrukturę gospodarczą oraz braku wsparcia dla krajowych inwe stycji przemysłowych, nie mówiąc o braku samych inwesty - cji. Równocześnie prowadzono politykę neokolonialnej prywaty - zacji państwowego majątku gos - po dar czego w postaci wyprzedaży za 4 do 6 procent wartości od two - rzeniowej, a często za dopłatą, naj bardziej rentownej i relatywnie najnowocześniejszej części prze - mysłu przetwórczego. Tak sprzedano w ręce za gra - nicznego kapitału najbardziej war tościowe jego ekonomicznie części, od przemysłu rolno-spo - żywczego, przez przemysł meta - lurgiczny i metalowy, aż po prze - mysł lotniczy. Sprywatyzo wa no w ten sposób również 80 proc. pol skiego kapitału banko we go. Efektem tego jest obecny drenaż ekonomiczny krajowej gospodar - ki i ludności. Jednym z jego przejawów jest co roczny oficjalny transfer z Pols - ki czterdziestu kilku miliardów złotych w formie zysków, docho - dów i wynagrodzeń zagranicz - nego kapitału, a nieoficjalny, w for mie cen transferowych krajo - wych przedsiębiorstw zagranicz - nych, co najmniej dodatkowo jesz cze około osiemdziesiąt mi - liardów złotych. Rocznie co najmniej 120 i kilka miliardów złotych jest z Polski w sposób jawny i ukryty transfero - wanych do krajów kapitalistycz - nego centrum i semiperyferii z tytułu zysków i dochodów. Jest to równowartość połowy dochodów budżetu polskiego państwa w 2010 roku. Ta wyprzedaż, a de facto roz - biór gospodarczy Polski, umo - żliwiała wypełnianie corocznych gigantycznych deficytów w hand - lu zagranicznym wpływami walut obcych ze sprzedawanego ma - jąt ku państwowego i równoczesne finansowanie z niego wydatków budżetowych, czyli przejadanie wpływów z prywatyzacji. Istniała sytuacja niczym ze sław - nego dowcipu z lat PRL-u o tym, jak to Misza z Wanią zagi nęli z cys terną spirytusu kołcho zowego. Gdy ich odnaleziono po kilku dniach byli skacowani, a cysterna była pusta. - Gdzie spi rit? - My sprzedali. - A gdzie diengi? - My przepili. Gdzie jest polski majątek gos - podarczy? Sprze dany. A są gdzie pieniądze ze sprzedaży? Przeje - dzone. Kula śnieżna zadłużenia zagranicznego Nie przeszkodziło to wszakże narastaniu zadłużenia zagranicz - nego Polski, które przekroczyło już wielkość 230 mld euro i nadal rośnie. Równocześnie wartość zło tego w stosunku do walut ob - cych, w których polski dług za - gra niczny jest nominowany, czyli przede wszystkim euro i dolarze, jest wyraźnie przeszacowana. Obe cnie to przeszacowanie (3,9 zł za 1 euro) jest jeszcze podtrzy my - wane resztkami stale trwającej wy przedaży państwowego mająt - ku narodowego, a nade wszystko napływem unijnej pomocy nomi - no wa nej w euro na poziomie oko - ło 10 mld euro rocznie, a w całym okresie obecnego budżetu Unii Europejskiej wyniesie do 67 mld euro. Ta pomoc od 2013 roku bę - dzie wygasać i zaczną się ujaw - niać skutki ekonomiczne rzeczy - wistego stanu finansowego państ - wa i stanu polskiej gospo darki. Sądzę, iż gwałtowne załamanie gospodarcze III Rzeczpospolitej po 2013 roku zostanie wywołane bezpośrednio spadkiem wartości obecnie przeszacowanego złote - go, co skokowo podniesie realną wartość zadłużenia nominowa - nego w euro i dolarach. Powstaną zasadnicze trudności nie tylko w obsłudze zadłużenia lecz również w finansowaniu w walutach ob - cych zagranicznej wymiany hand - lo wej. Może nawet powstać spi - rala deflacyjna, w której spadek war tości złotego zwiększa realny dług zagraniczny, a trudności w pozyskiwaniu walut obcych przy - czyniają się ponownie do dalsze - go spadku wartości złotego. Ponieważ przez ostatnie 20 lat nie rozbudowywano mocy prze - twór czych polskiego przemysłu krajowego, zwłaszcza tego naj - bar dziej innowacyjnego, nie bę - dzie możliwości znaczącego zwię k szenia eksportu mimo sil - nego spadku wartości złotego. A nie będzie już co prywatyzować czy li ustanie jeszcze napływ walut obcych z tego tytułu, który do tej pory polepszał bilans pła - tniczy w stosunku do stale ujem - nych wyników bilansu handlo - wego. Suplement górniczy Dodatkowo część mocy wy - twór czych polskiej gospodarki została celowo zniszczona w inte - resie gospodarek państw kapita - listycznego centrum i semipery - ferii, czego najbardziej jaskra - wym przypadkiem jest polskie górnictwo węgla kamiennego. Z wielkiego światowego i europejs - kie go eksportera węgla kamien - nego rzędu powyżej 30 mln ton rocznie z początkiem lat 90., Pols ka stała się ostatecznie po 2008 roku importerem węgla netto rzędu obecnych 10 mln ton rocznie. I to węgla droższego niż krajowy. I zamiast uzyskiwać z eksportu 2,5 do 3 mld euro rocz - nie, Polska wydaje na import blis - ko 1 mld euro. Pod oficjalnymi bowiem hasła - mi likwidacji trwa le nierentow - nych kopalń, prze pro wadzono fak tyczną likwidację fizycznego dostępu do złóż węg la, a nie cza - sowego ograniczanie wydobycia przez zatapianie. Polegało to na rabunkowej metodzie likwidacji kopalń mogących nadal prowa - dzić eksploatację i bezpowrotnej straty milionów ton zainwestowa - nego już do wydobycia węgla w za mykanych, a ściślej likwidowa - nych fizycznie i technicznie ko - palniach oraz poszczególnych oddziałach wydobywczych. Istotą tego ograniczania wydo - bycia było bowiem fizyczne likwidowanie dostępu do złóż po - przez fizyczno-techniczną lik wi - dację kopalń, zamulanie i zasypy - wanie już udostępnionych złóż, chodników i wyrobisk, aż po za - sy pywanie i wysadzanie mate - riałami wybuchowymi szybów wydobywczych. Była to celowa poli tyka trwałej likwidacji mocy wydo bywczych polskiego górnic - twa poprzez fizyczną likwidację zainwestowanej infrastruktury wydobycia. Szczególne zasługi ma tu soli darnościowy rząd Akcji Wy - borczej Solidarność profesora Po litechniki Śląskiej w Gliwicach Jerzego Buzka, z jego autors - kim programem Andrzeja Kar - bownika i Janusza Steinhoffa z lat Realizowano tu pro - gram restrukturyzacji polskiego podsektora węgla kamiennego Banku Światowego ze stycznia 1991 roku, którego celem była likwidacja polskiego eksportu węgla głownie na rynki euro - pejskie, w interesie zamorskich konkurentów USA, Australii, Kanady i RPA. Rząd wielkości strat bezpośrednich i pośrednich w wyniku realizacji tego progra - mu w latach szacuję na kilkaset mld zł./ Cdn. VISTULA TRAVEL Promocyjne ceny BiletÛw do Polski Income - Tax Wakacje na s onecznym po udniu - ìlast minuteî Ubezpieczenia turystyczne - juø od $1.10 Wysy ka paczek i pieniídzy Dixie VISTULA TRAVEL Dundas St. E. Tel.: Dundas St. E. Unit 5A Mississauga

4 Strona /02/ 2011 N o 04 (1018) Zofia Lachowicz Program czwartego dnia forum (11 września 2011r.) to: po wczesnym śniadaniu (o godz 6:30) wyjazd autokarami do Centrum Prasowego Międzynaro - do wych Targów Poznańskich na Inaugurację Forum w Wielkopol - sce, do godz. 14:00 zwiedzanie Po znania (historia, architektura, kul tura, tradycja, spacer), go - dzin na prezentacja multimedialna powiatu poznańskiego i firmy Panatonii w Starostwie Powiato - wym w Poznaniu, do godz 18:00 zwie dzanie największych in we - sty cji w powiecie i firmy Pa na - toni (Gmina Kórnik) oraz za byt - kowego zespołu pałacowo-parko - Rogalin wego w Rogalinie (Gmina Mosi - na), w godz. 19:00-20:00 kola - cja w Pałacu Działyńskich w Po - zna niu, czas wolny do godz 21: 00 i powrót do hotelu w Tar nowie Podgórnym. Inaugurację otworzył Stanisław Lis, dyrektor Biura Organizacyj - nego Forum. Poprosił o uczcze nie mi nutą ciszy ofiar katastrofy smo leńskiej. Przywitał gospo da - rzy, tj. reprezentantów patronów i współorganizatorów Forum 2011: Prze mysława Pacia - wice woje - wodę województwa wielko pols - kiego, Arkadiusza Błocho wiak - członka zarządu woje wódz twa wiel kopolskiego, To masza Kay - se ra - I zastępcę pre zydenta Poz - nania, Jana Grabkow skiego - sta - ro stę powiatu po znańskiego, Andrzeja Byrta - prezesa MTP. Jako że Inauguracja odbywała się na terenie MTP, Stanislaw Lis poprosił gospodarza - prezesa Targów, Andrzeja Byrta o za - bra nie głosu. Targi to możliwość łą czenia regionów i wymiany myśli oraz przybliżenia Poznania innym miastom. Jest to inicja ty - wa handlowa, która zmieniła pro - fil Poznania. Polagro-Expo to sie - dem imperz zainicjowanych przez Targi na rzecz rolnictwa. (...) 25 lat temu powstał pomysł zorganizowania imprezy adreso - wanej do rolników (...) Więcej eksportujemy w świat niż z niego importujemy (...) Wielkopolska jest centrum rolnictwa w kraju (...) i przemysłu spożywczego. (...) Polska jest 5 potęgą w UE pod względem rolnic twa i prze - XVIII Forum Mediów Polonijnych Inauguracja w Wielkopolsce Powiat Poznański Bazylika św.piotra i Pawła my słu spożywczego. Prezes MTP stwierdził, że Poz - nań - stolica Wiel - ko polski kojarzy się głównie z targami. Zaś wice woje woda Wielkopolski, Przemysław Pacia pod - kreślił, że (...) Wielkopolska to nie tyl ko rolnic t wo, prze mysł, ale tak że pięk ne lasy, jeziora (...) to 140 tys. stu - den tów, któ rzy sta - nowią 1/3 mieszkańców Poznania (...). Tomasz Kayser, zastępca pre - zy denta Poznania, przy po m niał od l e głą histo rię miasta wiążącą się z powstaniem pańs twa pols - kiego. W ba zylice archi ka te dral - nej Św. Apo stołów Pio tra i Paw - ła, w poz nańskim Ostrowie Tum - s kim zostali po chowani pier wsi władcy Polski: Mieszko I, Bolesław Chrobry, Mieszko II, Kazi - mierz Odno wiciel, Włady sław Odoniec, Prze my sław I, Bolesław Pobożny i Przemysław II. Bazylika jest jednym z zabyt - ków Traktu Królewsko - Cesar s - kiego. Silne korzenie dają łat - wość do rozwoju - powiedział T. Kayser. Poznań należy do naj star - szych i największych miast Pol - ski. Wła dze miasta mają aspi ra - cje by Po z nań był postrzegany jako Eu ro pejska Stolica Kultury. A oto fragmenty listu prezydenta Poz nania Ryszarda Grobelnego do uczestników forum: (...) Mie - sz kańcom tego miasta zawsze bliskie było postrzeganie Europy jako przestrzeni współ istnienia małych i średnich kultur. Z po - czuciem europejskiej tożsa mo ści wiązano w Poznaniu i w Wiel ko - polsce pojęcie solidar ności, dia - logu i społecznej wrażli wości. Europejski charakter mia sta oraz działania lokalne na rzecz inte - gracji europejskiej potwierdza Honorowa Plakieta przyznana Poznaniowi przez Radę Europy. (...) Idee ponadnarodowej współ - pracy Poznań realizuje od ponad 80. lat m.in. poprzez działalność MTP. Dzięki tej organizacji, licz - nym polskim i zagranicznym ban - kom oraz instytucjom finanso - wym, Poznań jest ważnym ośrod - kiem polskiego handlu i finan - sów.(...). W imieniu marszałka Wielko - polski, Marka Woźniaka zabrał głos Arkadiusz Błochowiak. Na - zwał Wielkopolskę regionem o najwyższej kulturze rolnej w kra - ju. Województwo promuje pro - duk ty regionalne. Jest ich 70, z tego 4 są zarejestrowane w U.E., m.in ser topiony, andruty kaliskie, rogal marciński. Poinformował, że Samorządy są bardzo dobrym beneficjentem środków unijnych i dzięki dostępnym funduszom wspólnoty europejskiej w regio - nie odbudowano wiele zabytków. Władze Wielkopolski są otwarte na współpracę o czym świadczą dobre relacje z Brazylią, Indiami i Kazachstanem. Chcemy także z innymi regionami nawiązywać kontakty (...) Zachęcamy naszych rodaków do przyjazdu do Polski za kończył przemówienie A. Błochowiak. Starosta powiatu poznańskie go, Jan Grabkowski z dumą przed s - tawił obszar przez siebie za rzą - dza ny jako największy, najbar - Zamek w Kórniku dziej zaludniony w Polsce (340 tys mieszkańców) i najsil niejszy ekonomicznie. Powiat posiada 17 wysoko rozwiniętych gospodar - czo gmin. Leży na skrzyżowaniu kilku ważnych szlaków między - naro dowych i krajowych. Ma 14 węzłów tran sportowych Dobra komuni kacja jest niezbędna dla inwestora. Samorząd otrzymał z UE znacz ną pomoc finansową (500 mld) na rozwój ekonomii, która jest budo wana w oparciu o program współ pracy instytucji naukowych z biznesem. W po - wie cie dominuje przemysł spo - żywczy, chemiczny i metalowy Z kolei prezentacja multime - dialna była poświęcona osiągnię - ciom regionu w zakresie realizo - wania programów unijnych. Wiel - kopolskie było pierwszym woje - wódz twem w Polsce, które re - alizowało program unijny Jere - mie wspierający mikro, małe i średniej wielkości przedsiębior - stwa. Innym programem unijnym efektywnie wprowadzanym w wo jewództwie był t.zw. projekt eu ropejskiego vouchera wiedzy polegający na nawiązywaniu współ pracy międzyregionalnej przesiębiorstw i instytucji. W Starostwie Powiatowym, po raz kolejny przywitał uczestni - ków forum Jan Grabkowski sta - ro sta. Atrakcją turystyczną po - wiatu jest wielość zabytków, w tym zamek w Kórniku oraz szlak kościołów drewnianych. Staros - two posiada doskonałe do zagos - po darowania (inwestycje) obsza - ry z wielorakim przeznacze niem poczynając od logistyki, poprzez handel, turystykę i bu dow nictwo mieszkaniowe a na przemyśle koń cząc. Lokalizacja powiatu, ulgi podatkowe oraz wysoko wy - kwalifikowana kadra zawodowa zachęcają do lokowa nia firm w tym rejonie. A oto lista ważniejszych in we - storów: Volks wagen Poznań, Wavin Metalplast, Vox Industrie S.A., MAN, Solaris Bus & Coach, Kraft Foods, Imperial Tobacco, H&M, Raben, Panatonii Europe, Hempel Manu facturig, Kimball Electronics, Baumit. Hasła powiatu dla inwestorów: Dołącz do najlepszych oraz Powiat Poznański - najlepsze miejsce na Twoją inwestycję. Więcej informacji można uzy - skać w Centrum Promocji Biz - nesu Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, Poznań, tel: , fax: , Maciej Sacha - przed stawiciel fir - my Panatoni (naz - wa po chodzi od na - z wiska jej zało ży - cie la - Car la Pan - toni) w swoim krót - kim wy stąpieniu po in for mował, że przedsię biorstwo w Pols ce jest filią jed - nej z największych na świe cie firm specjalizujących się w bu downictwie magazynów. W ciągu 5 lat na terenie Polski wybudowano 1,2 mln m2 po wierzchni magazyno - wej. Firma ma oddziały na Śląs - ku, Pomorzu, w regionie Warsza - wy i w Pozna niu. W Pozna niu fir ma zatrudnia 5 tys. miesz kań - ców powiatu. Pa na toni wchodzi w skład licznych sponsorów XVIII ŚFMP. Jednakże głównym sponsorem Forum 2011 była Spółdzielcza Gru pa Bankowa (SGB). Wyczer - pujących infor macji odnośnie SGP udzielił Paweł Paw łowski, prezes Za rzą du Gospodarczego Ban ku Wielkopolski SA w Po - znaniu. SGB skupia 150 banków spół dzielczych i Gospodarczy Bank Wielkopolski. Posiada 1300 placówek i 2800 bankoma - tów bezprowizyjnych. Placówki SGB znaj dują sie w dużych aglo - meracjach, miastach i mniejszych miejscowościach, blisko klienta w myśl hasła Bank Spółdzielczy zawsze po drodze. Usługi są kierowane do klientów indywidu - al nych, przed siębiorstw, firm z sek tora rolno-spożywczego oraz samorządów lokal nych. Banki spółdziel cze są motorem rozwoju biznesu lokalnego. Siłą banku spółdzielczego jest znajo mość rynku lokalnego, w odróż nie niu od banków komer cyj nych, które należą do międzyna ro dowych grup finansowych i są częścią wielkiej machiny finanso wej o ustalonym modelu działa nia. Jedną z zalet bankowości spół - dziel czej jest ich bezpośredni zwią zek ze społecznością lokalną i jej potrzebami. SGB wspiera lokalne oraz regionalne inicja ty - wy społeczne. Poparcie znajdu ją kluby sportowe, fundacje, organi - zacje pożytku publicznego. Jes - teś my dumni, że prowadzimy odpowiedzialny biznes. Banki Gru py SGB są naturalnie wkom - ponowane w Polski krajobraz i mam nadzieję, że tak pozostanie - powiedział prezes ZGBW SA, P. Pawłowski.