Meandry polskiego lobbingu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Meandry polskiego lobbingu"

Transkrypt

1 POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED ISSN Lutego (February) 2011 No 4 (1018) Meandry polskiego lobbingu Emil Muciński Lobbing - to słowo, wśród wie - lu polityków, wywołuje jesz cze dreszcz emocji, a w części pols - kiego społeczeństwa dezapro batę. Tymczasem w Europie Zachod - niej lobbysta postrzegany jest po prostu jako osoba, która dostarcza swój punkt widzenia i działa w interesie społecznym. Dlaczego więc rzecznicy interesu trakto wa - ni są w Polsce jako zło konieczne, a lobbing jako coś złego, bliskie - go korupcji? C.d. z Nr. 2(1016) Zbigniew Moszumański Dwadzieścia lat temu, 24 lutego 1991 r. o godz czasu war - szaw skiego rozpoczęła ofensywa lądowa wojsk koalicji operacją Pustynny Miecz. Do jej reali - zacji Sprzymierzeni przeznaczyli pięć korpusów z prawie 4300 czołgami, 7100 wozami bojowy - mi, 4170 działami i 2200 śmig - łow cami. W celu rozbicia irackich wojsk znajdujących się w Kuwej - cie i południowym Iraku zastoso - wano manewr całkowitego ich oskrzydlenia. Tym sposobem szyb ko odcięto je od reszty kraju, po czym przystąpiono do ich systematycznego niszczenia. Wojska Irackie zupełnie nie były na to przygotowane. Pozba - wione możliwości uzupełnień i pomocy odwodów, w dodatku go wa dyskryminuje profesjonal - nych lobbystów, ponieważ regu - luje tylko nieliczną grupę oficjal - nych rzeczników interesów, a po - zostałych, stanowiących najwięk - sze zagrożenie, nie obejmuje. Z drugiej strony o lobbing można dziś posądzić zarówno prawnika jak i profesora czy dziennikarza - mówi dr Marcin Matczak z Kan - ce larii Prawnej Domański, Zak - rzewski, Palinka. Interes publiczny interesem społecznym moc no przetrzebione przez ataki lotnicze, nie miały większych szans w starciu z siłami koalicji. Saddam Husajn, wiedząc o nie - uchronnej porażce, ogłosił 26. lu - te go 1991 r. decyzję o wyco faniu własnych wojsk z Kuwejtu. Wy - co fując się na północ, wojska irac kie były niszczone uderzenia - mi samolotów i śmigłowców bo - jowych. 27 lutego o godz wojs ka koa - li cyjne zaję ły stolicę Kuwejtu. Pierwsze we - szły jed nostki spe cjal - ne, póź niej żołnierze kuwejccy i amerykań - scy marines witani przez mieszkań ców. In ne oddziały ko a l i cji antyirackiej za jęły dwa dni wcześniej auto stra - wszys tkich instytucjach biorących udział w tworzeniu prawa. Celem nowej ustawy lobbingo - wej powinno być dopuszczenie ludzi do procesu tworzenia prawa. Aby ten cel osiągnąć, konieczne jest stworzenie transparentnych za sad wpływu grup interesów na proces legislacyjny, tak aby ci, którzy oficjalnie lobbują byli słuchani, a ci którzy załatwiają spra wy po kryjomu - piętnowani. Trzeba również stworzyć wraże - nie, że lobbysta jest szansą na otrzymanie dodatkowych infor - ma cji i bardzo pomocną stroną przy tworzenia prawa. Wtedy, re - prezentowany przez lobbystów interes publiczny, będzie intere - sem społecznym - mówi dr Mar - cin Matczak. Zdaniem ekspertów, Polsce po - Polski kłopot z lobbingiem trzebna jest nowa ustawa lobbin - gowa, która wyeliminowałaby Lobbing w Polsce ma bardzo krótką historię. Jego znaczenie za częło rosnąć w związku z akce - sją Polski do Unii Europejskiej. Ustawę o lobbingu z 2005 r. przy - gotowywano przez pięć lat. Wesz ła ona w życie w 2006 r. i już jest niedoskonała. Brakuje w niej przede wszystkim jasnych reguł: kto, kogo, w jaki sposób i w jakim celu reprezentuje. - W Polsce w zasadzie nie ma legalnej możliwości wpływania na proces legislacyjny na etapie przy gotowywania prawa. Powo - du je to, że obecna ustawa lobbin - negatywne zjawiska związane ze złym rozumieniem rzecznictwa interesów poprzez ograniczenie wpływu nieformalnych środowisk zainteresowanych udziałem w pracach legislacyjnych. Jako kie - runek zmian wskazuje się wzmo - cnienie przejrzystości władzy pub licznej poprzez reglamento - wanie działalności lobbystycznej. Oznacza to ograniczenie zakresu ustawy do profesjonalnych lobby - s tów i kontroli tych nieoficjal - nych, zwiększenie roli konsultacji społecznych oraz stworzenie jed - nolitych zasad lobbingu we W Unii Europejskiej się udaje Przeciwieństwem Polski pod tym względem jest Bruksela. Swoje interesy reprezentuje tam 3 tys. organizacji i 100 tys. osób. Nie jest to więc zjawisko nowe, a co ważniejsze, nie uchodzi, tak jak w Polsce, za niestosowne. Jak się to udaje? Jak wszystkie instytucje tak i unijne potrzebują fachowych DokoÒczenie na stronie 15 1 Wojna nad Zatoką Perską ORP Wodnik Dowódca Polskiego kontyngentu wojsko - wego gen.bryg. Bernard Woźniecki dę z Basry do Ku wejtu, odcinając dro gę zaopatrzeniową dla wojsk irackich. Czoł gi, transportery opan ce - rzone i samochody cięża ro we ut - worzyły gigantyczny zator dro - gowy na autostradzie do Bas ry. Tę sytuację natychmiast wy ko - rzys tały wojska koalicji; w bom - bardowaniach zginęły tysiące irac kich żołnierzy, a droga do Ba - s ry zyskała miano autostrady śmierci. 28 lutego Irak bezwarunkowo zaakceptował dotychczasowe rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ. Tego samego dnia prezy - dent Stanów Zjednoczonych Ge - or ge W. Bush w przemówieniu telewizyjnym stwierdził, że Ku - wejt jest wolny, a wojska irackie wycofały się z tego państwa. Jednocześnie prezydent zarządził jednostronne wstrzymanie ognia, które weszło w życie o 6.00 czasu warszawskiego. 2 marca odnotowano ostatnie starcie wojsk koalicji z armią iracką. Tego samego dnia Rada Bezpieczeństwa ONZ uchwaliła rezolucję nr 686 nakazującą Irakowi uwolnienie wszystkich jeń ców wziętych do niewoli pod - czas wojny w rejonie Zatoki Pers - kiej, zwrócenie Kuwejtowi wszel - kie go zagarniętego przez irackie wojska mienia i zaakceptowanie odpowiedzialności za wyrządzone szkody. 3 marca podpisano DokoÒczenie na stronie 7 Jak wygrać z mocniejszym? Jolanta Cabaj Zbliża sie pierwsza rocznica rozbicia rządowego samolotu Tu- 154M pod Smoleńskiem. Na po - kładzie samolotu udającego się na 70. rocznicę obchodów mordów ofi cerów Wojska Polskiego doko - nanych przez sowietów w Lesie Katyńskim znajdowała się 96- oso bowa delegacja rządowa z wybitnymi osobistoś ciami życia politycznego Polski. Oprócz pary pre zydenckiej, Marii i Lecha Ka - czyńskich oraz osta t niego Prezy - denta RP na Uchodź stwie Ry - szarda Kaczorowskiego na pokład zie samolotu znajdo wali się tak - że najwyżsi dowódcy wszy s tkich for macji wojska pol skiego. A oto kilka faktów z ich życio - rysów: -Ryszard Kaczorowski- Uro - dził się 26 listopada 1919 roku w Białymstoku, w rodzinie szla - checkiej, pieczętującej się herbem Jelita. Jako 14-latek wstą pił do har cerstwa, gdzie należał do dru - żyn Andrzeja Mał kowskie go, jed - ne go z twórców polskiego skau - tingu. TOP PRODUCER Tuż przed wybuchem II wojny światowej został zastępcą komen - danta białostockiego Pogotowia Harcerskiego, mającego pełnić fun k cję pomocniczą w przypadku Prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski wojny. Po wejściu Sowietów do mia - sta, współtworzył na jego terenie konspiracyjne struktury Szarych Szeregów, m.in. jako hufcowy oraz komendant chorągwi. Za tajną działalność 17 czerwca 1940 roku został aresztowany przez NKWD. DokoÒczenie na stronie 16 Fryderyk - moja miłość... Kinga Mitrowska, Michał Kuleczka i Jan Kornel C.d. na stronie 13 JAN CZAN Broker - od $129,900 - Condominia - Mississauga - od $229,000 -Townhouse z Garażem - Mississauga - od $329,900 - PołÛwki domûw - Mississauga - od $349,000 - Samodzielne Domy - Mississauga - Nowe Domy i Działki Budowlane - Sprzedaże Bankowe i Spadkowe Dzwoń lub Text : Prześlemy Aktualny wykaz ìpower of Saleî!!! Szybka Telefoniczna darmowa wycena domûw! Wycena poprzez

2 Strona 2 N o 04 (1018) 15-28/02/2011 Kazimierz Z. PoznaÒski University of Washington Mocne Państwo Kiedy mówi się o gospodarce rynkowej - czy kapitaliźmie - zwy kle ma się na myśli zaawan - so wane kraje Zachodnie oraz kon kretne instytucje, które w nich działają, w różnych wersjach, nawet bardzo skrajnych, o czym sie łatwo przekonać jak porówna się skrajnie liberalny - a więc aso - cjalny model Stanów z, po wiedz - my, socjalnym Austrii. Tyle, że gospodarka rynkowa jest powszechnie wdrożona poza krajami Zachodnimi, zwłaszcza po ostatnich dwóch dekadach tzw. globalizacji, która się wyło - ni ła z tzw. Washington Conse n - sus, kiedy to państwowa gospo - dar ka zaczęła prawie wszędzie w świecie ustępować gospodarce ryn kowej, zwłaszcza w krajach komunistycznych. Wśród krajów, które w ostat - nich dwóch dekadach zdecydo - wanie weszły na drogę reform ryn kowych znajdują się trzy gi - gan tyczne gospodarki nie-za - chod nie, mianowicie Chiny, Bra - zy lia i Rosja, które od nie da wna zostały uznane przez eko no mis - tów /wraz z Indiami/ za specjalną - powiedzmy - katego rię, czy in - nymi słowy blok gosp o darczy. Te cztery kraje mają to do sie - bie, że wykazują bardzo dyna - micz ny wzrost gospodarczy przez cały ten okres dwóch dekad, oczy wiście z wyjątkiem Rosji, któ ra na skutek wewnętrznej anar chii - oraz słabego państwa - stra ciła pierwszą dekadę, która za częła się od niesamowitego spad ku produkcji, wzrostu bezro - bocia i eksplozji biedy. Przez te dwie dekady Chiny biją wszystkie poprzednie rekor - dy, pędząc w tempie 9-10 procent rocznie, inne kraje w tym bloku potrafią wspiąć się na ten poziom, ale z reguły rosną w tempie 6-7 procent, co wystarcza żeby się zna lazły w światowej czołówce, stając się w ten sposób niejako głównym motorem gospodarki światowej. To, że te kraje stają się moto - rem gospodarki światowej zostało uwypuklone w trakcie - ciągle nie zakończonego - ogólnego kry zysu finansowego z 2007 roku, który zdestabilizował i poważnie osła - bił główne gospo darki Zachodnie, w szczególności - ciągle naj - większą gospodarkę w świecie gos podarkę Stanów Zjednoczo - nych. Z wyjątkiem Rosji, żaden kraj z tego bloku - czterech - nie zare je - s trował spadku produkcji, tylko jedy nie krótkookresowe - paro - miesięczne - zwolnienie tempa, tak że w wyniku końco wym przy - rost produkcji świato wej po 2007 roku wziął się głównie z im po - nującej ekspansji produkcji w tym bloku, w szcze gólności pro dukcji w Chinach. Ponieważ nie może ulegać wąt - pliwości, że wszystkie te cztery gospodarki są gospodarkami ryn - ko wymi, rodzi się pytanie, czy kraje te posługują się modelem gospodarki rynkowej z Zachod - nich krajów, czy też jakimś in - nym, no bo skoro kraje Zachodnie mo gą się posługiwać różnymi mo delami może kraje bloku mają też jakieś swoje. Prawda jest taka, że wszystkie - cztery kraje bloku posługują się nie-zachodnimi modelami gospo - dar ki rynkowej, że wybrały włas - ną drogę modernizacji, głównie ze względu na to, że w tych gospo - dar kach rola państwa jest znacz - nie większa niż w jakimkolwiek modelu - rodzaju - gospodarki ryn kowej obecnym na Zachodzie. Z tego względu wielu obser - wato rów Zachodnich neguje ryn - kowy charakter tych gospodarek, i nazywa je nie-rynkowymi, a w przypadku Chin - komunistycz ny - mi - tyle że jak ktoś wpadnie do Chin - osobiście - i przyjrzy się jak ogromne swobody gospodar - cze mają tam ludzie nie może być wątpliwości, że jej gospodarka jest rynkowa Jednocześnie, prawdą jest, że takie Chińskie państwo, bardziej się wtrąca w sprawy gospodarcze, że może na przykład narzucić kon trole cen - lub pośrednie na - ciski na producentów by zwolnili podwyżki cen, może też wprowa - dzić sztywne ograniczenia na po - daż kredytu bankowego, żeby tyl - ko wymienić parę instrumentów tegoż rodzaju. Tyle, że taki spór ekonomistów o to, czy gospodarka rynkowa czy nie rynkowa, jest bez znaczenia, gdyż to co się liczy to jest to, jak sobie gospodarka radzi, co z tego że jest skrajnie rynkowa, jak w Stanach, tyle, że nie radzi sobie, tak jak w - zadłużonych po same uszy i pozbawionych konkuren - cyj nych produktów - Stanach Zje - dnoczonych. Gospodarki bloku biją na głowę resztę świata, więc wychodzi na to, że ich system jest bardziej wy - dajny a skoro tak to ponieważ w tych krajach państwo jest zna cz - nie bardziej aktywne - inter wen - cjnistyczne - wychodzi na to, że ich model gospodarki rynko wej, czy ich - specyficzna - gos po dar - ka państwowa jest wyższym mo - delem. Kraje bloku dowodzą, że pań s - two może odegrać krytyczną - po - zytywną - rolę w stymulowa niu i kierowaniu rozwojem gos po dar - czym, innymi słowy świad czą o triumfie państwa w dobie tzw. globalizacji, która teraz - jak się wydaje - zalicza do swych ofiar nie kogo innego tylko Stany Zje - dno czone, z których ta cała kon - cepcja się wzięła. To co zresztą łączy kraje bloku to nie tylko to, że kwitną pod nad - zorem silnych państw ale, że we wszy stkich działają lewicowe - socjalistyczne - ideologie, może najmniej w Rosji ale z całą pew - noś cią w Indiach, a najbardziej wyraźnie w Chinach, więc za wcze śnie żeby grzebać nie tyl - ko państwo ale i lewicową poli - tykę - sprawiedliwości. Centrum Medyczne LEK Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej * Stomatologia Zachowawcza * Protetyka * Ortodoncja * Specjaliści * Laboratorium * USG ul. W.K. Roentgena Warszawa (przy Centrum Onkologii - wejście C Tel./fax Specjaliści 47 LATA OBS UGI POLONII 24 godzinna obs³uga oraz dostawa oleju opa³owego (416) Six Point Road Toronto, ON M8Z 2X3 Tel: Stomatologia POMNIKI Pomniki z granitu P yty z brπzu Gwarantowana wysoka jakoúê us ugi Duøy wybûr kolorûw i wzorcûw PrzystÍpne ceny (416) SIX POINT ROAD

3 N o 04 (1018) 15-28/02/2011 Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa w Krakowie Wojciech Błasiak Strona 3 Czy Polacy wyjdą na ulice? Pytanie czy Polacy wyjdą na ulice? jest pytaniem o to, czy w Polsce dojdzie do masowych pro - testów społecznych zdolnych zagrozić, a nawet rozbić politycz - nie, uformowanej w trakcie ostat - nich 20 lat panującej i rządzącej oligarchicznej sieci sił społecz - nych i politycznych. Takie pytanie nie tylko nie pojawia się w polskich mediach lecz pewnie nie jest nawet do pomyślenia przez polskich dzien - nikarzy, publicystów czy estab - lish ment nauk społecznych i sa - mych polityków. Co najwyżej mogą oni rozważać czy Rosjanie wyjdą na ulice i za premierem i prezydentem Rosji, którzy sami sobie takie pytanie postawili, odpowiedzieć, iż mimo rosnącego niezadowolenia sytuacją socjalną scenariusz egipskiej i tunezyjs - kiej rewolucji ich krajowi nie grozi. Czy Polacy mogą mieć powody by się buntować i wyjść na ulice w masowych protestach przeciw czemuś i za czymś? Sądzę, że tak. Polacy mogą mieć takie powody w przeciągu najbliższych kilku lat. Będą to powody zarówno ekonomiczne, jak i społeczne oraz polityczne. Skutki polityki zarządzania slumsem i II Wieka Depresja Sytuacja ekonomiczna Polski będzie się w przeciągu kilku najbliższych lat pogarszać i po 2013 roku ulegnie raptownemu załamaniu. Będzie to wynikiem jednoczesnego skumulowania się większości negatywnych skutków gospodarczych tzw. transformacji ustrojowej oraz narastania skut - ków największej od lat 30. XX wieku światowej depresji gospo - darczej. Przez ostatnich ponad 20 lat tzw. transformacji ustrojowej pro - wadzono politykę gospodarczą, którą w 1995 roku nazwałem pu - blicznie polityką zarządcy slum - su. Zarządca slumsu ściąga maksimum opłat od mieszkańców i w nic nie inwestuje, a budynki i infrastruktura ulegają powolnemu zużyciu, a następnie degradacji. Taka polityka III Rzeczpospo - litej polegała na braku inwestycji w infrastrukturę gospodarczą oraz braku wsparcia dla krajowych inwe stycji przemysłowych, nie mówiąc o braku samych inwesty - cji. Równocześnie prowadzono politykę neokolonialnej prywaty - zacji państwowego majątku gos - po dar czego w postaci wyprzedaży za 4 do 6 procent wartości od two - rzeniowej, a często za dopłatą, naj bardziej rentownej i relatywnie najnowocześniejszej części prze - mysłu przetwórczego. Tak sprzedano w ręce za gra - nicznego kapitału najbardziej war tościowe jego ekonomicznie części, od przemysłu rolno-spo - żywczego, przez przemysł meta - lurgiczny i metalowy, aż po prze - mysł lotniczy. Sprywatyzo wa no w ten sposób również 80 proc. pol skiego kapitału banko we go. Efektem tego jest obecny drenaż ekonomiczny krajowej gospodar - ki i ludności. Jednym z jego przejawów jest co roczny oficjalny transfer z Pols - ki czterdziestu kilku miliardów złotych w formie zysków, docho - dów i wynagrodzeń zagranicz - nego kapitału, a nieoficjalny, w for mie cen transferowych krajo - wych przedsiębiorstw zagranicz - nych, co najmniej dodatkowo jesz cze około osiemdziesiąt mi - liardów złotych. Rocznie co najmniej 120 i kilka miliardów złotych jest z Polski w sposób jawny i ukryty transfero - wanych do krajów kapitalistycz - nego centrum i semiperyferii z tytułu zysków i dochodów. Jest to równowartość połowy dochodów budżetu polskiego państwa w 2010 roku. Ta wyprzedaż, a de facto roz - biór gospodarczy Polski, umo - żliwiała wypełnianie corocznych gigantycznych deficytów w hand - lu zagranicznym wpływami walut obcych ze sprzedawanego ma - jąt ku państwowego i równoczesne finansowanie z niego wydatków budżetowych, czyli przejadanie wpływów z prywatyzacji. Istniała sytuacja niczym ze sław - nego dowcipu z lat PRL-u o tym, jak to Misza z Wanią zagi nęli z cys terną spirytusu kołcho zowego. Gdy ich odnaleziono po kilku dniach byli skacowani, a cysterna była pusta. - Gdzie spi rit? - My sprzedali. - A gdzie diengi? - My przepili. Gdzie jest polski majątek gos - podarczy? Sprze dany. A są gdzie pieniądze ze sprzedaży? Przeje - dzone. Kula śnieżna zadłużenia zagranicznego Nie przeszkodziło to wszakże narastaniu zadłużenia zagranicz - nego Polski, które przekroczyło już wielkość 230 mld euro i nadal rośnie. Równocześnie wartość zło tego w stosunku do walut ob - cych, w których polski dług za - gra niczny jest nominowany, czyli przede wszystkim euro i dolarze, jest wyraźnie przeszacowana. Obe cnie to przeszacowanie (3,9 zł za 1 euro) jest jeszcze podtrzy my - wane resztkami stale trwającej wy przedaży państwowego mająt - ku narodowego, a nade wszystko napływem unijnej pomocy nomi - no wa nej w euro na poziomie oko - ło 10 mld euro rocznie, a w całym okresie obecnego budżetu Unii Europejskiej wyniesie do 67 mld euro. Ta pomoc od 2013 roku bę - dzie wygasać i zaczną się ujaw - niać skutki ekonomiczne rzeczy - wistego stanu finansowego państ - wa i stanu polskiej gospo darki. Sądzę, iż gwałtowne załamanie gospodarcze III Rzeczpospolitej po 2013 roku zostanie wywołane bezpośrednio spadkiem wartości obecnie przeszacowanego złote - go, co skokowo podniesie realną wartość zadłużenia nominowa - nego w euro i dolarach. Powstaną zasadnicze trudności nie tylko w obsłudze zadłużenia lecz również w finansowaniu w walutach ob - cych zagranicznej wymiany hand - lo wej. Może nawet powstać spi - rala deflacyjna, w której spadek war tości złotego zwiększa realny dług zagraniczny, a trudności w pozyskiwaniu walut obcych przy - czyniają się ponownie do dalsze - go spadku wartości złotego. Ponieważ przez ostatnie 20 lat nie rozbudowywano mocy prze - twór czych polskiego przemysłu krajowego, zwłaszcza tego naj - bar dziej innowacyjnego, nie bę - dzie możliwości znaczącego zwię k szenia eksportu mimo sil - nego spadku wartości złotego. A nie będzie już co prywatyzować czy li ustanie jeszcze napływ walut obcych z tego tytułu, który do tej pory polepszał bilans pła - tniczy w stosunku do stale ujem - nych wyników bilansu handlo - wego. Suplement górniczy Dodatkowo część mocy wy - twór czych polskiej gospodarki została celowo zniszczona w inte - resie gospodarek państw kapita - listycznego centrum i semipery - ferii, czego najbardziej jaskra - wym przypadkiem jest polskie górnictwo węgla kamiennego. Z wielkiego światowego i europejs - kie go eksportera węgla kamien - nego rzędu powyżej 30 mln ton rocznie z początkiem lat 90., Pols ka stała się ostatecznie po 2008 roku importerem węgla netto rzędu obecnych 10 mln ton rocznie. I to węgla droższego niż krajowy. I zamiast uzyskiwać z eksportu 2,5 do 3 mld euro rocz - nie, Polska wydaje na import blis - ko 1 mld euro. Pod oficjalnymi bowiem hasła - mi likwidacji trwa le nierentow - nych kopalń, prze pro wadzono fak tyczną likwidację fizycznego dostępu do złóż węg la, a nie cza - sowego ograniczanie wydobycia przez zatapianie. Polegało to na rabunkowej metodzie likwidacji kopalń mogących nadal prowa - dzić eksploatację i bezpowrotnej straty milionów ton zainwestowa - nego już do wydobycia węgla w za mykanych, a ściślej likwidowa - nych fizycznie i technicznie ko - palniach oraz poszczególnych oddziałach wydobywczych. Istotą tego ograniczania wydo - bycia było bowiem fizyczne likwidowanie dostępu do złóż po - przez fizyczno-techniczną lik wi - dację kopalń, zamulanie i zasypy - wanie już udostępnionych złóż, chodników i wyrobisk, aż po za - sy pywanie i wysadzanie mate - riałami wybuchowymi szybów wydobywczych. Była to celowa poli tyka trwałej likwidacji mocy wydo bywczych polskiego górnic - twa poprzez fizyczną likwidację zainwestowanej infrastruktury wydobycia. Szczególne zasługi ma tu soli darnościowy rząd Akcji Wy - borczej Solidarność profesora Po litechniki Śląskiej w Gliwicach Jerzego Buzka, z jego autors - kim programem Andrzeja Kar - bownika i Janusza Steinhoffa z lat Realizowano tu pro - gram restrukturyzacji polskiego podsektora węgla kamiennego Banku Światowego ze stycznia 1991 roku, którego celem była likwidacja polskiego eksportu węgla głownie na rynki euro - pejskie, w interesie zamorskich konkurentów USA, Australii, Kanady i RPA. Rząd wielkości strat bezpośrednich i pośrednich w wyniku realizacji tego progra - mu w latach szacuję na kilkaset mld zł./ Cdn. VISTULA TRAVEL Promocyjne ceny BiletÛw do Polski Income - Tax Wakacje na s onecznym po udniu - ìlast minuteî Ubezpieczenia turystyczne - juø od $1.10 Wysy ka paczek i pieniídzy Dixie VISTULA TRAVEL Dundas St. E. Tel.: Dundas St. E. Unit 5A Mississauga

4 Strona /02/ 2011 N o 04 (1018) Zofia Lachowicz Program czwartego dnia forum (11 września 2011r.) to: po wczesnym śniadaniu (o godz 6:30) wyjazd autokarami do Centrum Prasowego Międzynaro - do wych Targów Poznańskich na Inaugurację Forum w Wielkopol - sce, do godz. 14:00 zwiedzanie Po znania (historia, architektura, kul tura, tradycja, spacer), go - dzin na prezentacja multimedialna powiatu poznańskiego i firmy Panatonii w Starostwie Powiato - wym w Poznaniu, do godz 18:00 zwie dzanie największych in we - sty cji w powiecie i firmy Pa na - toni (Gmina Kórnik) oraz za byt - kowego zespołu pałacowo-parko - Rogalin wego w Rogalinie (Gmina Mosi - na), w godz. 19:00-20:00 kola - cja w Pałacu Działyńskich w Po - zna niu, czas wolny do godz 21: 00 i powrót do hotelu w Tar nowie Podgórnym. Inaugurację otworzył Stanisław Lis, dyrektor Biura Organizacyj - nego Forum. Poprosił o uczcze nie mi nutą ciszy ofiar katastrofy smo leńskiej. Przywitał gospo da - rzy, tj. reprezentantów patronów i współorganizatorów Forum 2011: Prze mysława Pacia - wice woje - wodę województwa wielko pols - kiego, Arkadiusza Błocho wiak - członka zarządu woje wódz twa wiel kopolskiego, To masza Kay - se ra - I zastępcę pre zydenta Poz - nania, Jana Grabkow skiego - sta - ro stę powiatu po znańskiego, Andrzeja Byrta - prezesa MTP. Jako że Inauguracja odbywała się na terenie MTP, Stanislaw Lis poprosił gospodarza - prezesa Targów, Andrzeja Byrta o za - bra nie głosu. Targi to możliwość łą czenia regionów i wymiany myśli oraz przybliżenia Poznania innym miastom. Jest to inicja ty - wa handlowa, która zmieniła pro - fil Poznania. Polagro-Expo to sie - dem imperz zainicjowanych przez Targi na rzecz rolnictwa. (...) 25 lat temu powstał pomysł zorganizowania imprezy adreso - wanej do rolników (...) Więcej eksportujemy w świat niż z niego importujemy (...) Wielkopolska jest centrum rolnictwa w kraju (...) i przemysłu spożywczego. (...) Polska jest 5 potęgą w UE pod względem rolnic twa i prze - XVIII Forum Mediów Polonijnych Inauguracja w Wielkopolsce Powiat Poznański Bazylika św.piotra i Pawła my słu spożywczego. Prezes MTP stwierdził, że Poz - nań - stolica Wiel - ko polski kojarzy się głównie z targami. Zaś wice woje woda Wielkopolski, Przemysław Pacia pod - kreślił, że (...) Wielkopolska to nie tyl ko rolnic t wo, prze mysł, ale tak że pięk ne lasy, jeziora (...) to 140 tys. stu - den tów, któ rzy sta - nowią 1/3 mieszkańców Poznania (...). Tomasz Kayser, zastępca pre - zy denta Poznania, przy po m niał od l e głą histo rię miasta wiążącą się z powstaniem pańs twa pols - kiego. W ba zylice archi ka te dral - nej Św. Apo stołów Pio tra i Paw - ła, w poz nańskim Ostrowie Tum - s kim zostali po chowani pier wsi władcy Polski: Mieszko I, Bolesław Chrobry, Mieszko II, Kazi - mierz Odno wiciel, Włady sław Odoniec, Prze my sław I, Bolesław Pobożny i Przemysław II. Bazylika jest jednym z zabyt - ków Traktu Królewsko - Cesar s - kiego. Silne korzenie dają łat - wość do rozwoju - powiedział T. Kayser. Poznań należy do naj star - szych i największych miast Pol - ski. Wła dze miasta mają aspi ra - cje by Po z nań był postrzegany jako Eu ro pejska Stolica Kultury. A oto fragmenty listu prezydenta Poz nania Ryszarda Grobelnego do uczestników forum: (...) Mie - sz kańcom tego miasta zawsze bliskie było postrzeganie Europy jako przestrzeni współ istnienia małych i średnich kultur. Z po - czuciem europejskiej tożsa mo ści wiązano w Poznaniu i w Wiel ko - polsce pojęcie solidar ności, dia - logu i społecznej wrażli wości. Europejski charakter mia sta oraz działania lokalne na rzecz inte - gracji europejskiej potwierdza Honorowa Plakieta przyznana Poznaniowi przez Radę Europy. (...) Idee ponadnarodowej współ - pracy Poznań realizuje od ponad 80. lat m.in. poprzez działalność MTP. Dzięki tej organizacji, licz - nym polskim i zagranicznym ban - kom oraz instytucjom finanso - wym, Poznań jest ważnym ośrod - kiem polskiego handlu i finan - sów.(...). W imieniu marszałka Wielko - polski, Marka Woźniaka zabrał głos Arkadiusz Błochowiak. Na - zwał Wielkopolskę regionem o najwyższej kulturze rolnej w kra - ju. Województwo promuje pro - duk ty regionalne. Jest ich 70, z tego 4 są zarejestrowane w U.E., m.in ser topiony, andruty kaliskie, rogal marciński. Poinformował, że Samorządy są bardzo dobrym beneficjentem środków unijnych i dzięki dostępnym funduszom wspólnoty europejskiej w regio - nie odbudowano wiele zabytków. Władze Wielkopolski są otwarte na współpracę o czym świadczą dobre relacje z Brazylią, Indiami i Kazachstanem. Chcemy także z innymi regionami nawiązywać kontakty (...) Zachęcamy naszych rodaków do przyjazdu do Polski za kończył przemówienie A. Błochowiak. Starosta powiatu poznańskie go, Jan Grabkowski z dumą przed s - tawił obszar przez siebie za rzą - dza ny jako największy, najbar - Zamek w Kórniku dziej zaludniony w Polsce (340 tys mieszkańców) i najsil niejszy ekonomicznie. Powiat posiada 17 wysoko rozwiniętych gospodar - czo gmin. Leży na skrzyżowaniu kilku ważnych szlaków między - naro dowych i krajowych. Ma 14 węzłów tran sportowych Dobra komuni kacja jest niezbędna dla inwestora. Samorząd otrzymał z UE znacz ną pomoc finansową (500 mld) na rozwój ekonomii, która jest budo wana w oparciu o program współ pracy instytucji naukowych z biznesem. W po - wie cie dominuje przemysł spo - żywczy, chemiczny i metalowy Z kolei prezentacja multime - dialna była poświęcona osiągnię - ciom regionu w zakresie realizo - wania programów unijnych. Wiel - kopolskie było pierwszym woje - wódz twem w Polsce, które re - alizowało program unijny Jere - mie wspierający mikro, małe i średniej wielkości przedsiębior - stwa. Innym programem unijnym efektywnie wprowadzanym w wo jewództwie był t.zw. projekt eu ropejskiego vouchera wiedzy polegający na nawiązywaniu współ pracy międzyregionalnej przesiębiorstw i instytucji. W Starostwie Powiatowym, po raz kolejny przywitał uczestni - ków forum Jan Grabkowski sta - ro sta. Atrakcją turystyczną po - wiatu jest wielość zabytków, w tym zamek w Kórniku oraz szlak kościołów drewnianych. Staros - two posiada doskonałe do zagos - po darowania (inwestycje) obsza - ry z wielorakim przeznacze niem poczynając od logistyki, poprzez handel, turystykę i bu dow nictwo mieszkaniowe a na przemyśle koń cząc. Lokalizacja powiatu, ulgi podatkowe oraz wysoko wy - kwalifikowana kadra zawodowa zachęcają do lokowa nia firm w tym rejonie. A oto lista ważniejszych in we - storów: Volks wagen Poznań, Wavin Metalplast, Vox Industrie S.A., MAN, Solaris Bus & Coach, Kraft Foods, Imperial Tobacco, H&M, Raben, Panatonii Europe, Hempel Manu facturig, Kimball Electronics, Baumit. Hasła powiatu dla inwestorów: Dołącz do najlepszych oraz Powiat Poznański - najlepsze miejsce na Twoją inwestycję. Więcej informacji można uzy - skać w Centrum Promocji Biz - nesu Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, Poznań, tel: , fax: , Maciej Sacha - przed stawiciel fir - my Panatoni (naz - wa po chodzi od na - z wiska jej zało ży - cie la - Car la Pan - toni) w swoim krót - kim wy stąpieniu po in for mował, że przedsię biorstwo w Pols ce jest filią jed - nej z największych na świe cie firm specjalizujących się w bu downictwie magazynów. W ciągu 5 lat na terenie Polski wybudowano 1,2 mln m2 po wierzchni magazyno - wej. Firma ma oddziały na Śląs - ku, Pomorzu, w regionie Warsza - wy i w Pozna niu. W Pozna niu fir ma zatrudnia 5 tys. miesz kań - ców powiatu. Pa na toni wchodzi w skład licznych sponsorów XVIII ŚFMP. Jednakże głównym sponsorem Forum 2011 była Spółdzielcza Gru pa Bankowa (SGB). Wyczer - pujących infor macji odnośnie SGP udzielił Paweł Paw łowski, prezes Za rzą du Gospodarczego Ban ku Wielkopolski SA w Po - znaniu. SGB skupia 150 banków spół dzielczych i Gospodarczy Bank Wielkopolski. Posiada 1300 placówek i 2800 bankoma - tów bezprowizyjnych. Placówki SGB znaj dują sie w dużych aglo - meracjach, miastach i mniejszych miejscowościach, blisko klienta w myśl hasła Bank Spółdzielczy zawsze po drodze. Usługi są kierowane do klientów indywidu - al nych, przed siębiorstw, firm z sek tora rolno-spożywczego oraz samorządów lokal nych. Banki spółdziel cze są motorem rozwoju biznesu lokalnego. Siłą banku spółdzielczego jest znajo mość rynku lokalnego, w odróż nie niu od banków komer cyj nych, które należą do międzyna ro dowych grup finansowych i są częścią wielkiej machiny finanso wej o ustalonym modelu działa nia. Jedną z zalet bankowości spół - dziel czej jest ich bezpośredni zwią zek ze społecznością lokalną i jej potrzebami. SGB wspiera lokalne oraz regionalne inicja ty - wy społeczne. Poparcie znajdu ją kluby sportowe, fundacje, organi - zacje pożytku publicznego. Jes - teś my dumni, że prowadzimy odpowiedzialny biznes. Banki Gru py SGB są naturalnie wkom - ponowane w Polski krajobraz i mam nadzieję, że tak pozostanie - powiedział prezes ZGBW SA, P. Pawłowski.

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!!

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W dniu 30-04-2010 roku przeprowadziłem wywiad z moim opą -tak nazywam swojego holenderskiego dziadka, na bardzo polski temat-solidarność. Ten dzień jest może najlepszy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Ryszard Nawrocki Prezes Zarządu Konin 15.11.2012 r. Powołanie Stowarzyszenia czerwiec 2007 Mając na uwadze niepowtarzalną

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Recenzent: Prof. dr hab. Małgorzata Sulmicka. Copyright do wydania polskiego CeDeWu Sp. z o.o. Wszel kie prawa za strze żo ne.

Recenzent: Prof. dr hab. Małgorzata Sulmicka. Copyright do wydania polskiego CeDeWu Sp. z o.o. Wszel kie prawa za strze żo ne. Recenzent: Prof. dr hab. Małgorzata Sulmicka Copyright do wydania polskiego CeDeWu Sp. z o.o. Wszel kie prawa za strze żo ne. Za bro nio ne jest ko pio wa nie, prze twa rza nie i roz po wszech nia nie

Bardziej szczegółowo

Przemówienie Jarosława Kaczyńskiego

Przemówienie Jarosława Kaczyńskiego K.054 /12 Przemówienie Jarosława Kaczyńskiego Warszawa, wrzesień 2012 roku Sondaż Zespołu Badań Społecznych OBOP w TNS Polska, przeprowadzony w dn. 6-9.09.2012, a więc w tygodniu po przemówieniu Jarosława

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1.

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Wprowadzenie Ekspansja gospodarcza jednostek gospodarczych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej:

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: Ania (23 l.) Gdybym tylko mogła, nie słuchałabym wiadomości o polityce. Nie interesuje mnie to

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2012 BS/151/2012 PREFERENCJE PARTYJNE W LISTOPADZIE

Warszawa, listopad 2012 BS/151/2012 PREFERENCJE PARTYJNE W LISTOPADZIE Warszawa, listopad BS/151/ PREFERENCJE PARTYJNE W LISTOPADZIE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3 PODATKI NR 3 INDEKS 36990X ISBN 9788374403108 STYCZEŃ 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1 Ustawa Akty wykonawcze Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne

Bardziej szczegółowo

JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ

JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ 1. Polityk roku 2003 w Polsce i na Świecie. Badanie CBOS 1. Wyjaśnij kim są poszczególne osoby wymienione w sondażu; 2. Jakie wydarzenia sprawiły,

Bardziej szczegółowo

Pojemniki niestandardowe

Pojemniki niestandardowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki niestandardowe 236 Pojemniki specjalnego przeznaczenia Pojemniki specjalnego przeznaczenia 237 Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta Po jem ni ki spe

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Fi lo zo fia pra wa pra cy... 20 1.3. Pod sta

Bardziej szczegółowo

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li?

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Drę czy ciel nie jest ani ta ki zły, ani ta ki sil ny, na ja kie go wy glą da. Sam, bez po mo cy dzie ci, drę czy ciel jest ni kim. q Si ła drę czy cie la bie rze

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

Rynek wina Raport miesięczny Wine Advisors

Rynek wina Raport miesięczny Wine Advisors Rynek wina Raport miesięczny Wine Advisors 30 września 2012 2 Streszczenie Sygnalizowana w poprzednim raporcie poprawa nastrojów na rynku przełożyła się na zachowanie indeksu Liv-ex Fine Wine 50 trzykrotnie

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Co, gdzie i kiedy? Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Co, gdzie i kiedy? Obchody Narodowego Święta Niepodległości Co, gdzie i kiedy? Obchody Narodowego Święta Niepodległości W sobotę 11 listopada przypada 99. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Kulminacją obchodów Narodowego Święta Niepodległości będzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2009 BS/172/2009 WYDARZENIE ROKU 2009 W POLSCE I NA ŚWIECIE

Warszawa, grudzień 2009 BS/172/2009 WYDARZENIE ROKU 2009 W POLSCE I NA ŚWIECIE Warszawa, grudzień 2009 BS/172/2009 WYDARZENIE ROKU 2009 W POLSCE I NA ŚWIECIE Na podstawie odpowiedzi na pytanie otwarte (czyli takie, na które respondenci sami formułują odpowiedź) można stwierdzić,

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012 Imię i nazwisko ucznia... Wypełnia nauczyciel Klasa.... SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Numer ucznia w dzienniku Instrukcja dla ucznia Kolorowe zadanie 2012 TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO Czas pracy: 45

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze W dniach 09-11 kwietnia 2014 r. gościliśmy w naszej szkole delegację z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w składzie: płk dr inż.

Bardziej szczegółowo

Wiosna w Wilanowie. œ J. & b. J J J J J œ J œ œ. ? c œ œ œ œ œ. œ r œ j œ j œ J. œ œ œ. j œ œ. œ œ œ J. b œ œ œ. œ j œ j œ j nœ.

Wiosna w Wilanowie. œ J. & b. J J J J J œ J œ œ. ? c œ œ œ œ œ. œ r œ j œ j œ J. œ œ œ. j œ œ. œ œ œ J. b œ œ œ. œ j œ j œ j nœ. sł. rian Hemar SOPRAN ALT TENOR BAS Andante rzał an mię ta park rzał an mię ta park rzał an mię ta park rzał an mię ta park Wiosna w Wilanowie wne go dzi wną wne go dzi wną wne go dzi wną wne go dzi wną

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN NR 126/2014 PREFERENCJE PARTYJNE PO WYBORZE DONALDA TUSKA NA PRZEWODNICZĄCEGO RADY EUROPEJSKIEJ

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN NR 126/2014 PREFERENCJE PARTYJNE PO WYBORZE DONALDA TUSKA NA PRZEWODNICZĄCEGO RADY EUROPEJSKIEJ Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 126/2014 PREFERENCJE PARTYJNE PO WYBORZE DONALDA TUSKA NA PRZEWODNICZĄCEGO RADY EUROPEJSKIEJ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Zainteresowanie Konkursem Chopinowskim NR 154/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Zainteresowanie Konkursem Chopinowskim NR 154/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 154/2015 ISSN 2353-5822 Zainteresowanie Konkursem Chopinowskim Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą. Wykorzystanie fragmentów oraz danych

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia Gwarantowana Renta Kapitałowa Ogólne warunki ubezpieczenia OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA GWARANTOWANEJ RENTY KAPITAŁOWEJ GRK/R/4/2007 1. DE FI NI CJE Ile kroć w ni niej szych ogól nych wa run kach

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SŁUCHANIE (A2)

EKONOMIA SŁUCHANIE (A2) EKONOMIA SŁUCHANIE (A2) Witam państwa! Dziś w naszej audycji porozmawiamy o tym jak inwestować, żeby nie stracić, jak oszczędzać i jak radzić sobie w trudnych czasach. Do studia zaprosiłam eksperta w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND TRANSATLANTIC TRENDS POLAND P.1 Czy uważa Pan(i), że dla przyszłości Polski będzie najlepiej, jeśli będziemy brali aktywny udział w sprawach światowych, czy też jeśli będziemy trzymali się od nich z daleka?

Bardziej szczegółowo

Sta r a n i e m Inst y tutu Sto s u n kó w Mię d z y n a

Sta r a n i e m Inst y tutu Sto s u n kó w Mię d z y n a Sta r a n i e m Inst y tutu Sto s u n kó w Mię d z y n a ro do w yc h UW i Fu n dac ji St u d i ó w Mię dz y n a ro do w yc h n a p o l skim ry n k u pu bli k a c ji n a u ko w yc h uk a zu je się seri

Bardziej szczegółowo

Harcmistrz Ostatni Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski

Harcmistrz Ostatni Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski Pochodził z rodziny szlacheckiej pieczętującej się herbem Jelita. Był młodszym synem Wacława i Jadwigi z Sawickich Kaczorowskich. Wychował się w domu przy ul. Mazowieckiej 7 w Białymstoku, przed wojną

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 11 czerwca 2012 r. otwarta debata pt.:

Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 11 czerwca 2012 r. otwarta debata pt.: Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 11 czerwca 2012 r. otwarta debata pt.: Węgiel skarb czy przekleństwo dla gospodarki Polski? Wpływ polityki Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2013 BS/25/2013 CO ZROBIĆ Z WRAKIEM PREZYDENCKIEGO TUPOLEWA, KTÓRY ROZBIŁ SIĘ POD SMOLEŃSKIEM

Warszawa, marzec 2013 BS/25/2013 CO ZROBIĆ Z WRAKIEM PREZYDENCKIEGO TUPOLEWA, KTÓRY ROZBIŁ SIĘ POD SMOLEŃSKIEM Warszawa, marzec 2013 BS/25/2013 CO ZROBIĆ Z WRAKIEM PREZYDENCKIEGO TUPOLEWA, KTÓRY ROZBIŁ SIĘ POD SMOLEŃSKIEM Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WZROST NASTROJÓW ANTYWOJENNYCH BS/51/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2003

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WZROST NASTROJÓW ANTYWOJENNYCH BS/51/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2003 CBOS CENTRUM BADANIA OPIN SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Rozdział Blokada nadgarstka PODSTAWY Blo ka da nad garst ka po le ga na znie czu le niu trzech ner wów: pro mie nio we go, po środ ko we go oraz łok cio we go. 1. Nerw łok cio wy ma ga łąz kę czu cio wą

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2014 BS/5/2014 PREFERENCJE PARTYJNE W STYCZNIU

Warszawa, styczeń 2014 BS/5/2014 PREFERENCJE PARTYJNE W STYCZNIU Warszawa, styczeń 2014 BS/5/2014 PREFERENCJE PARTYJNE W STYCZNIU Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Wymiar jednostkowy obecności Polski w Unii Europejskiej. Jakie korzyści z integracji ma zwykły obywatel?

Wymiar jednostkowy obecności Polski w Unii Europejskiej. Jakie korzyści z integracji ma zwykły obywatel? Wymiar jednostkowy obecności Polski w Unii Europejskiej. Jakie korzyści z integracji ma zwykły obywatel? Debata w Chrzanowie Patronat honorowy: Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Poparcie społeczne

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Ocena dążeń Rosji i konfliktu rosyjsko-gruzińskiego

Ocena dążeń Rosji i konfliktu rosyjsko-gruzińskiego Ocena dążeń Rosji i konfliktu rosyjsko-gruzińskiego Wyniki badań Instytutu Spraw Publicznych Rosja i Niemcy zawsze należały do sąsiadów, z którymi Polacy wiązali największe obawy. Wojna rosyjsko-gruzińska

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT

III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT 16-18 listopada 2015 r. Światowe Dni Młodzieży, wydarzenie

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ KTO NAPRAWDĘ RZĄDZI W POLSCE? BS/164/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2003

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ KTO NAPRAWDĘ RZĄDZI W POLSCE? BS/164/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2003 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HOTELARSKA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Szlak Kulinarny Śląskie Smaki

Szlak Kulinarny Śląskie Smaki Szlak Kulinarny Śląskie Smaki Od czego się zaczęło? W 2006 r. I Festiwal Kuchni Śląskiej Impreza wpisywała się w projekt Polskiej Organizacji Turystycznej zakładający promocję kuchni polskiej W każdym

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/141549,uroczystosci-upamietniajace-7-rocznice-katastrofy-smolenskiej.html Wygenerowano: Niedziela, 18 czerwca 2017, 15:48 Strona znajduje się w

Bardziej szczegółowo

Samorządność w Polsce - Spotkanie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem

Samorządność w Polsce - Spotkanie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem Samorządność w Polsce - Spotkanie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem 19 maja br. w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Władze Samorządowe Powiatu Sierpeckiego oraz sołtysi z terenu

Bardziej szczegółowo

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów Lublin, 17 maja 2010 r. Sytuacja na globalnym rynku inwestycyjnym kończący się

Bardziej szczegółowo

Jak obecność Polski w UE przyczyniła się do rozwoju potencjału małopolskich samorządów?

Jak obecność Polski w UE przyczyniła się do rozwoju potencjału małopolskich samorządów? Jak obecność Polski w UE przyczyniła się do rozwoju potencjału małopolskich samorządów? Debata w Niepołomicach Patronat honorowy: Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Jak samorządowcy oceniają

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW

MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Anna Chmielewska STRUKTURA FINANSOWA Mięzynarodowe Finansoweanie Przedsiębiorstw, Wykład 3 1 Czym jest struktura kapitałowa? AKTYWA DŁUG / ZOBOWIĄZANIA KAPITAŁY Co

Bardziej szczegółowo

GRUPA A. a) pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. do odzyskania przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej.

GRUPA A. a) pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. do odzyskania przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej. Rozdział V. Powstaje niepodległa Polska GRUPA A 5 1. Oblicz, ile lat minęło od: pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. do odzyskania przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej. uchwalenia Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim

Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim rynku Wall Street 2009 Robert Raszczyk Główny Specjalista Dział Instrumentów Finansowych, GPW Zakopane, 06.06.2009 Program Czy wciąż potrzebna edukacja?

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

BEST OF EAST FOR EASTER PARTNERSHIP

BEST OF EAST FOR EASTER PARTNERSHIP 5 th International Forum SPECIAL FORUM & EXHIBITION BEST OF EAST FOR EASTER PARTNERSHIP Challenges and Opportunities for Collaboration European Union Poland Eastern Europe Countries November 28-30, 2011

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Preferencje partyjne w sierpniu NR 106/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Preferencje partyjne w sierpniu NR 106/2017 ISSN KOMUNKATzBADAŃ NR 106/ SSN 2353-5822 Preferencje partyjne w sierpniu Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV Stopa procentowa Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr )

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr ) AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr 4-5 2009) Ten popularny aktor nie lubi udzielać wywiadów. Dla nas jednak zrobił wyjątek. Beata Rayzacher:

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Preferencje partyjne w marcu NR 28/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Preferencje partyjne w marcu NR 28/2017 ISSN KOMUNKATzBADAŃ NR 28/ SSN 2353-5822 Preferencje partyjne w marcu Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Edukacja leśna społeczeństwa w Lasach Państwowych. Barbara Czołnik

Edukacja leśna społeczeństwa w Lasach Państwowych. Barbara Czołnik Edukacja leśna społeczeństwa w Lasach Państwowych Barbara Czołnik Edukacja leśna społeczeństwa w Lasach Państwowych rozwijana jest już od 33 lat 1983 r. otwarcie pierwszej wystawy stałej Muzeum Leśnictwa

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych BE ATA DZIE WIĘC KA Głów nym za da niem wy cho waw czo dy - dak tycz nym re ali zo wa nym przez pla - ców ki przed szkol ne jest stwo rze

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju rynku funduszy VC w Polsce

Perspektywy rozwoju rynku funduszy VC w Polsce Perspektywy rozwoju rynku funduszy VC w Polsce dr Rafał T. Stroiński, LL.M. Seminarium eksperckie Rozwój innowacyjnej gospodarki dzięki rynkowi venture capital Pałac Prezydencki Warszawa, 7 października

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

Platforma Inwestycyjna CARFORFRIEND.DE Jak to działa? tel.

Platforma Inwestycyjna CARFORFRIEND.DE Jak to działa?     tel. Platforma Inwestycyjna CARFORFRIEND.DE Jak to działa? www.carforfriend.pl www.carforfriend.de Dlaczego używane samochody? Rynek używanych samochodów szybko wzrasta. Z jednej strony wręcz nieetycznie drogie

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R.

PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R. K.071/12 PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R. Warszawa, listopad 2012 roku Większość Polaków (58%) jest zdania, że przyjęcie w Polsce wspólnej waluty europejskiej będzie

Bardziej szczegółowo