Meandry polskiego lobbingu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Meandry polskiego lobbingu"

Transkrypt

1 POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED ISSN Lutego (February) 2011 No 4 (1018) Meandry polskiego lobbingu Emil Muciński Lobbing - to słowo, wśród wie - lu polityków, wywołuje jesz cze dreszcz emocji, a w części pols - kiego społeczeństwa dezapro batę. Tymczasem w Europie Zachod - niej lobbysta postrzegany jest po prostu jako osoba, która dostarcza swój punkt widzenia i działa w interesie społecznym. Dlaczego więc rzecznicy interesu trakto wa - ni są w Polsce jako zło konieczne, a lobbing jako coś złego, bliskie - go korupcji? C.d. z Nr. 2(1016) Zbigniew Moszumański Dwadzieścia lat temu, 24 lutego 1991 r. o godz czasu war - szaw skiego rozpoczęła ofensywa lądowa wojsk koalicji operacją Pustynny Miecz. Do jej reali - zacji Sprzymierzeni przeznaczyli pięć korpusów z prawie 4300 czołgami, 7100 wozami bojowy - mi, 4170 działami i 2200 śmig - łow cami. W celu rozbicia irackich wojsk znajdujących się w Kuwej - cie i południowym Iraku zastoso - wano manewr całkowitego ich oskrzydlenia. Tym sposobem szyb ko odcięto je od reszty kraju, po czym przystąpiono do ich systematycznego niszczenia. Wojska Irackie zupełnie nie były na to przygotowane. Pozba - wione możliwości uzupełnień i pomocy odwodów, w dodatku go wa dyskryminuje profesjonal - nych lobbystów, ponieważ regu - luje tylko nieliczną grupę oficjal - nych rzeczników interesów, a po - zostałych, stanowiących najwięk - sze zagrożenie, nie obejmuje. Z drugiej strony o lobbing można dziś posądzić zarówno prawnika jak i profesora czy dziennikarza - mówi dr Marcin Matczak z Kan - ce larii Prawnej Domański, Zak - rzewski, Palinka. Interes publiczny interesem społecznym moc no przetrzebione przez ataki lotnicze, nie miały większych szans w starciu z siłami koalicji. Saddam Husajn, wiedząc o nie - uchronnej porażce, ogłosił 26. lu - te go 1991 r. decyzję o wyco faniu własnych wojsk z Kuwejtu. Wy - co fując się na północ, wojska irac kie były niszczone uderzenia - mi samolotów i śmigłowców bo - jowych. 27 lutego o godz wojs ka koa - li cyjne zaję ły stolicę Kuwejtu. Pierwsze we - szły jed nostki spe cjal - ne, póź niej żołnierze kuwejccy i amerykań - scy marines witani przez mieszkań ców. In ne oddziały ko a l i cji antyirackiej za jęły dwa dni wcześniej auto stra - wszys tkich instytucjach biorących udział w tworzeniu prawa. Celem nowej ustawy lobbingo - wej powinno być dopuszczenie ludzi do procesu tworzenia prawa. Aby ten cel osiągnąć, konieczne jest stworzenie transparentnych za sad wpływu grup interesów na proces legislacyjny, tak aby ci, którzy oficjalnie lobbują byli słuchani, a ci którzy załatwiają spra wy po kryjomu - piętnowani. Trzeba również stworzyć wraże - nie, że lobbysta jest szansą na otrzymanie dodatkowych infor - ma cji i bardzo pomocną stroną przy tworzenia prawa. Wtedy, re - prezentowany przez lobbystów interes publiczny, będzie intere - sem społecznym - mówi dr Mar - cin Matczak. Zdaniem ekspertów, Polsce po - Polski kłopot z lobbingiem trzebna jest nowa ustawa lobbin - gowa, która wyeliminowałaby Lobbing w Polsce ma bardzo krótką historię. Jego znaczenie za częło rosnąć w związku z akce - sją Polski do Unii Europejskiej. Ustawę o lobbingu z 2005 r. przy - gotowywano przez pięć lat. Wesz ła ona w życie w 2006 r. i już jest niedoskonała. Brakuje w niej przede wszystkim jasnych reguł: kto, kogo, w jaki sposób i w jakim celu reprezentuje. - W Polsce w zasadzie nie ma legalnej możliwości wpływania na proces legislacyjny na etapie przy gotowywania prawa. Powo - du je to, że obecna ustawa lobbin - negatywne zjawiska związane ze złym rozumieniem rzecznictwa interesów poprzez ograniczenie wpływu nieformalnych środowisk zainteresowanych udziałem w pracach legislacyjnych. Jako kie - runek zmian wskazuje się wzmo - cnienie przejrzystości władzy pub licznej poprzez reglamento - wanie działalności lobbystycznej. Oznacza to ograniczenie zakresu ustawy do profesjonalnych lobby - s tów i kontroli tych nieoficjal - nych, zwiększenie roli konsultacji społecznych oraz stworzenie jed - nolitych zasad lobbingu we W Unii Europejskiej się udaje Przeciwieństwem Polski pod tym względem jest Bruksela. Swoje interesy reprezentuje tam 3 tys. organizacji i 100 tys. osób. Nie jest to więc zjawisko nowe, a co ważniejsze, nie uchodzi, tak jak w Polsce, za niestosowne. Jak się to udaje? Jak wszystkie instytucje tak i unijne potrzebują fachowych DokoÒczenie na stronie 15 1 Wojna nad Zatoką Perską ORP Wodnik Dowódca Polskiego kontyngentu wojsko - wego gen.bryg. Bernard Woźniecki dę z Basry do Ku wejtu, odcinając dro gę zaopatrzeniową dla wojsk irackich. Czoł gi, transportery opan ce - rzone i samochody cięża ro we ut - worzyły gigantyczny zator dro - gowy na autostradzie do Bas ry. Tę sytuację natychmiast wy ko - rzys tały wojska koalicji; w bom - bardowaniach zginęły tysiące irac kich żołnierzy, a droga do Ba - s ry zyskała miano autostrady śmierci. 28 lutego Irak bezwarunkowo zaakceptował dotychczasowe rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ. Tego samego dnia prezy - dent Stanów Zjednoczonych Ge - or ge W. Bush w przemówieniu telewizyjnym stwierdził, że Ku - wejt jest wolny, a wojska irackie wycofały się z tego państwa. Jednocześnie prezydent zarządził jednostronne wstrzymanie ognia, które weszło w życie o 6.00 czasu warszawskiego. 2 marca odnotowano ostatnie starcie wojsk koalicji z armią iracką. Tego samego dnia Rada Bezpieczeństwa ONZ uchwaliła rezolucję nr 686 nakazującą Irakowi uwolnienie wszystkich jeń ców wziętych do niewoli pod - czas wojny w rejonie Zatoki Pers - kiej, zwrócenie Kuwejtowi wszel - kie go zagarniętego przez irackie wojska mienia i zaakceptowanie odpowiedzialności za wyrządzone szkody. 3 marca podpisano DokoÒczenie na stronie 7 Jak wygrać z mocniejszym? Jolanta Cabaj Zbliża sie pierwsza rocznica rozbicia rządowego samolotu Tu- 154M pod Smoleńskiem. Na po - kładzie samolotu udającego się na 70. rocznicę obchodów mordów ofi cerów Wojska Polskiego doko - nanych przez sowietów w Lesie Katyńskim znajdowała się 96- oso bowa delegacja rządowa z wybitnymi osobistoś ciami życia politycznego Polski. Oprócz pary pre zydenckiej, Marii i Lecha Ka - czyńskich oraz osta t niego Prezy - denta RP na Uchodź stwie Ry - szarda Kaczorowskiego na pokład zie samolotu znajdo wali się tak - że najwyżsi dowódcy wszy s tkich for macji wojska pol skiego. A oto kilka faktów z ich życio - rysów: -Ryszard Kaczorowski- Uro - dził się 26 listopada 1919 roku w Białymstoku, w rodzinie szla - checkiej, pieczętującej się herbem Jelita. Jako 14-latek wstą pił do har cerstwa, gdzie należał do dru - żyn Andrzeja Mał kowskie go, jed - ne go z twórców polskiego skau - tingu. TOP PRODUCER Tuż przed wybuchem II wojny światowej został zastępcą komen - danta białostockiego Pogotowia Harcerskiego, mającego pełnić fun k cję pomocniczą w przypadku Prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski wojny. Po wejściu Sowietów do mia - sta, współtworzył na jego terenie konspiracyjne struktury Szarych Szeregów, m.in. jako hufcowy oraz komendant chorągwi. Za tajną działalność 17 czerwca 1940 roku został aresztowany przez NKWD. DokoÒczenie na stronie 16 Fryderyk - moja miłość... Kinga Mitrowska, Michał Kuleczka i Jan Kornel C.d. na stronie 13 JAN CZAN Broker - od $129,900 - Condominia - Mississauga - od $229,000 -Townhouse z Garażem - Mississauga - od $329,900 - PołÛwki domûw - Mississauga - od $349,000 - Samodzielne Domy - Mississauga - Nowe Domy i Działki Budowlane - Sprzedaże Bankowe i Spadkowe Dzwoń lub Text : Prześlemy Aktualny wykaz ìpower of Saleî!!! Szybka Telefoniczna darmowa wycena domûw! Wycena poprzez

2 Strona 2 N o 04 (1018) 15-28/02/2011 Kazimierz Z. PoznaÒski University of Washington Mocne Państwo Kiedy mówi się o gospodarce rynkowej - czy kapitaliźmie - zwy kle ma się na myśli zaawan - so wane kraje Zachodnie oraz kon kretne instytucje, które w nich działają, w różnych wersjach, nawet bardzo skrajnych, o czym sie łatwo przekonać jak porówna się skrajnie liberalny - a więc aso - cjalny model Stanów z, po wiedz - my, socjalnym Austrii. Tyle, że gospodarka rynkowa jest powszechnie wdrożona poza krajami Zachodnimi, zwłaszcza po ostatnich dwóch dekadach tzw. globalizacji, która się wyło - ni ła z tzw. Washington Conse n - sus, kiedy to państwowa gospo - dar ka zaczęła prawie wszędzie w świecie ustępować gospodarce ryn kowej, zwłaszcza w krajach komunistycznych. Wśród krajów, które w ostat - nich dwóch dekadach zdecydo - wanie weszły na drogę reform ryn kowych znajdują się trzy gi - gan tyczne gospodarki nie-za - chod nie, mianowicie Chiny, Bra - zy lia i Rosja, które od nie da wna zostały uznane przez eko no mis - tów /wraz z Indiami/ za specjalną - powiedzmy - katego rię, czy in - nymi słowy blok gosp o darczy. Te cztery kraje mają to do sie - bie, że wykazują bardzo dyna - micz ny wzrost gospodarczy przez cały ten okres dwóch dekad, oczy wiście z wyjątkiem Rosji, któ ra na skutek wewnętrznej anar chii - oraz słabego państwa - stra ciła pierwszą dekadę, która za częła się od niesamowitego spad ku produkcji, wzrostu bezro - bocia i eksplozji biedy. Przez te dwie dekady Chiny biją wszystkie poprzednie rekor - dy, pędząc w tempie 9-10 procent rocznie, inne kraje w tym bloku potrafią wspiąć się na ten poziom, ale z reguły rosną w tempie 6-7 procent, co wystarcza żeby się zna lazły w światowej czołówce, stając się w ten sposób niejako głównym motorem gospodarki światowej. To, że te kraje stają się moto - rem gospodarki światowej zostało uwypuklone w trakcie - ciągle nie zakończonego - ogólnego kry zysu finansowego z 2007 roku, który zdestabilizował i poważnie osła - bił główne gospo darki Zachodnie, w szczególności - ciągle naj - większą gospodarkę w świecie gos podarkę Stanów Zjednoczo - nych. Z wyjątkiem Rosji, żaden kraj z tego bloku - czterech - nie zare je - s trował spadku produkcji, tylko jedy nie krótkookresowe - paro - miesięczne - zwolnienie tempa, tak że w wyniku końco wym przy - rost produkcji świato wej po 2007 roku wziął się głównie z im po - nującej ekspansji produkcji w tym bloku, w szcze gólności pro dukcji w Chinach. Ponieważ nie może ulegać wąt - pliwości, że wszystkie te cztery gospodarki są gospodarkami ryn - ko wymi, rodzi się pytanie, czy kraje te posługują się modelem gospodarki rynkowej z Zachod - nich krajów, czy też jakimś in - nym, no bo skoro kraje Zachodnie mo gą się posługiwać różnymi mo delami może kraje bloku mają też jakieś swoje. Prawda jest taka, że wszystkie - cztery kraje bloku posługują się nie-zachodnimi modelami gospo - dar ki rynkowej, że wybrały włas - ną drogę modernizacji, głównie ze względu na to, że w tych gospo - dar kach rola państwa jest znacz - nie większa niż w jakimkolwiek modelu - rodzaju - gospodarki ryn kowej obecnym na Zachodzie. Z tego względu wielu obser - wato rów Zachodnich neguje ryn - kowy charakter tych gospodarek, i nazywa je nie-rynkowymi, a w przypadku Chin - komunistycz ny - mi - tyle że jak ktoś wpadnie do Chin - osobiście - i przyjrzy się jak ogromne swobody gospodar - cze mają tam ludzie nie może być wątpliwości, że jej gospodarka jest rynkowa Jednocześnie, prawdą jest, że takie Chińskie państwo, bardziej się wtrąca w sprawy gospodarcze, że może na przykład narzucić kon trole cen - lub pośrednie na - ciski na producentów by zwolnili podwyżki cen, może też wprowa - dzić sztywne ograniczenia na po - daż kredytu bankowego, żeby tyl - ko wymienić parę instrumentów tegoż rodzaju. Tyle, że taki spór ekonomistów o to, czy gospodarka rynkowa czy nie rynkowa, jest bez znaczenia, gdyż to co się liczy to jest to, jak sobie gospodarka radzi, co z tego że jest skrajnie rynkowa, jak w Stanach, tyle, że nie radzi sobie, tak jak w - zadłużonych po same uszy i pozbawionych konkuren - cyj nych produktów - Stanach Zje - dnoczonych. Gospodarki bloku biją na głowę resztę świata, więc wychodzi na to, że ich system jest bardziej wy - dajny a skoro tak to ponieważ w tych krajach państwo jest zna cz - nie bardziej aktywne - inter wen - cjnistyczne - wychodzi na to, że ich model gospodarki rynko wej, czy ich - specyficzna - gos po dar - ka państwowa jest wyższym mo - delem. Kraje bloku dowodzą, że pań s - two może odegrać krytyczną - po - zytywną - rolę w stymulowa niu i kierowaniu rozwojem gos po dar - czym, innymi słowy świad czą o triumfie państwa w dobie tzw. globalizacji, która teraz - jak się wydaje - zalicza do swych ofiar nie kogo innego tylko Stany Zje - dno czone, z których ta cała kon - cepcja się wzięła. To co zresztą łączy kraje bloku to nie tylko to, że kwitną pod nad - zorem silnych państw ale, że we wszy stkich działają lewicowe - socjalistyczne - ideologie, może najmniej w Rosji ale z całą pew - noś cią w Indiach, a najbardziej wyraźnie w Chinach, więc za wcze śnie żeby grzebać nie tyl - ko państwo ale i lewicową poli - tykę - sprawiedliwości. Centrum Medyczne LEK Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej * Stomatologia Zachowawcza * Protetyka * Ortodoncja * Specjaliści * Laboratorium * USG ul. W.K. Roentgena Warszawa (przy Centrum Onkologii - wejście C Tel./fax Specjaliści 47 LATA OBS UGI POLONII 24 godzinna obs³uga oraz dostawa oleju opa³owego (416) Six Point Road Toronto, ON M8Z 2X3 Tel: Stomatologia POMNIKI Pomniki z granitu P yty z brπzu Gwarantowana wysoka jakoúê us ugi Duøy wybûr kolorûw i wzorcûw PrzystÍpne ceny (416) SIX POINT ROAD

3 N o 04 (1018) 15-28/02/2011 Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa w Krakowie Wojciech Błasiak Strona 3 Czy Polacy wyjdą na ulice? Pytanie czy Polacy wyjdą na ulice? jest pytaniem o to, czy w Polsce dojdzie do masowych pro - testów społecznych zdolnych zagrozić, a nawet rozbić politycz - nie, uformowanej w trakcie ostat - nich 20 lat panującej i rządzącej oligarchicznej sieci sił społecz - nych i politycznych. Takie pytanie nie tylko nie pojawia się w polskich mediach lecz pewnie nie jest nawet do pomyślenia przez polskich dzien - nikarzy, publicystów czy estab - lish ment nauk społecznych i sa - mych polityków. Co najwyżej mogą oni rozważać czy Rosjanie wyjdą na ulice i za premierem i prezydentem Rosji, którzy sami sobie takie pytanie postawili, odpowiedzieć, iż mimo rosnącego niezadowolenia sytuacją socjalną scenariusz egipskiej i tunezyjs - kiej rewolucji ich krajowi nie grozi. Czy Polacy mogą mieć powody by się buntować i wyjść na ulice w masowych protestach przeciw czemuś i za czymś? Sądzę, że tak. Polacy mogą mieć takie powody w przeciągu najbliższych kilku lat. Będą to powody zarówno ekonomiczne, jak i społeczne oraz polityczne. Skutki polityki zarządzania slumsem i II Wieka Depresja Sytuacja ekonomiczna Polski będzie się w przeciągu kilku najbliższych lat pogarszać i po 2013 roku ulegnie raptownemu załamaniu. Będzie to wynikiem jednoczesnego skumulowania się większości negatywnych skutków gospodarczych tzw. transformacji ustrojowej oraz narastania skut - ków największej od lat 30. XX wieku światowej depresji gospo - darczej. Przez ostatnich ponad 20 lat tzw. transformacji ustrojowej pro - wadzono politykę gospodarczą, którą w 1995 roku nazwałem pu - blicznie polityką zarządcy slum - su. Zarządca slumsu ściąga maksimum opłat od mieszkańców i w nic nie inwestuje, a budynki i infrastruktura ulegają powolnemu zużyciu, a następnie degradacji. Taka polityka III Rzeczpospo - litej polegała na braku inwestycji w infrastrukturę gospodarczą oraz braku wsparcia dla krajowych inwe stycji przemysłowych, nie mówiąc o braku samych inwesty - cji. Równocześnie prowadzono politykę neokolonialnej prywaty - zacji państwowego majątku gos - po dar czego w postaci wyprzedaży za 4 do 6 procent wartości od two - rzeniowej, a często za dopłatą, naj bardziej rentownej i relatywnie najnowocześniejszej części prze - mysłu przetwórczego. Tak sprzedano w ręce za gra - nicznego kapitału najbardziej war tościowe jego ekonomicznie części, od przemysłu rolno-spo - żywczego, przez przemysł meta - lurgiczny i metalowy, aż po prze - mysł lotniczy. Sprywatyzo wa no w ten sposób również 80 proc. pol skiego kapitału banko we go. Efektem tego jest obecny drenaż ekonomiczny krajowej gospodar - ki i ludności. Jednym z jego przejawów jest co roczny oficjalny transfer z Pols - ki czterdziestu kilku miliardów złotych w formie zysków, docho - dów i wynagrodzeń zagranicz - nego kapitału, a nieoficjalny, w for mie cen transferowych krajo - wych przedsiębiorstw zagranicz - nych, co najmniej dodatkowo jesz cze około osiemdziesiąt mi - liardów złotych. Rocznie co najmniej 120 i kilka miliardów złotych jest z Polski w sposób jawny i ukryty transfero - wanych do krajów kapitalistycz - nego centrum i semiperyferii z tytułu zysków i dochodów. Jest to równowartość połowy dochodów budżetu polskiego państwa w 2010 roku. Ta wyprzedaż, a de facto roz - biór gospodarczy Polski, umo - żliwiała wypełnianie corocznych gigantycznych deficytów w hand - lu zagranicznym wpływami walut obcych ze sprzedawanego ma - jąt ku państwowego i równoczesne finansowanie z niego wydatków budżetowych, czyli przejadanie wpływów z prywatyzacji. Istniała sytuacja niczym ze sław - nego dowcipu z lat PRL-u o tym, jak to Misza z Wanią zagi nęli z cys terną spirytusu kołcho zowego. Gdy ich odnaleziono po kilku dniach byli skacowani, a cysterna była pusta. - Gdzie spi rit? - My sprzedali. - A gdzie diengi? - My przepili. Gdzie jest polski majątek gos - podarczy? Sprze dany. A są gdzie pieniądze ze sprzedaży? Przeje - dzone. Kula śnieżna zadłużenia zagranicznego Nie przeszkodziło to wszakże narastaniu zadłużenia zagranicz - nego Polski, które przekroczyło już wielkość 230 mld euro i nadal rośnie. Równocześnie wartość zło tego w stosunku do walut ob - cych, w których polski dług za - gra niczny jest nominowany, czyli przede wszystkim euro i dolarze, jest wyraźnie przeszacowana. Obe cnie to przeszacowanie (3,9 zł za 1 euro) jest jeszcze podtrzy my - wane resztkami stale trwającej wy przedaży państwowego mająt - ku narodowego, a nade wszystko napływem unijnej pomocy nomi - no wa nej w euro na poziomie oko - ło 10 mld euro rocznie, a w całym okresie obecnego budżetu Unii Europejskiej wyniesie do 67 mld euro. Ta pomoc od 2013 roku bę - dzie wygasać i zaczną się ujaw - niać skutki ekonomiczne rzeczy - wistego stanu finansowego państ - wa i stanu polskiej gospo darki. Sądzę, iż gwałtowne załamanie gospodarcze III Rzeczpospolitej po 2013 roku zostanie wywołane bezpośrednio spadkiem wartości obecnie przeszacowanego złote - go, co skokowo podniesie realną wartość zadłużenia nominowa - nego w euro i dolarach. Powstaną zasadnicze trudności nie tylko w obsłudze zadłużenia lecz również w finansowaniu w walutach ob - cych zagranicznej wymiany hand - lo wej. Może nawet powstać spi - rala deflacyjna, w której spadek war tości złotego zwiększa realny dług zagraniczny, a trudności w pozyskiwaniu walut obcych przy - czyniają się ponownie do dalsze - go spadku wartości złotego. Ponieważ przez ostatnie 20 lat nie rozbudowywano mocy prze - twór czych polskiego przemysłu krajowego, zwłaszcza tego naj - bar dziej innowacyjnego, nie bę - dzie możliwości znaczącego zwię k szenia eksportu mimo sil - nego spadku wartości złotego. A nie będzie już co prywatyzować czy li ustanie jeszcze napływ walut obcych z tego tytułu, który do tej pory polepszał bilans pła - tniczy w stosunku do stale ujem - nych wyników bilansu handlo - wego. Suplement górniczy Dodatkowo część mocy wy - twór czych polskiej gospodarki została celowo zniszczona w inte - resie gospodarek państw kapita - listycznego centrum i semipery - ferii, czego najbardziej jaskra - wym przypadkiem jest polskie górnictwo węgla kamiennego. Z wielkiego światowego i europejs - kie go eksportera węgla kamien - nego rzędu powyżej 30 mln ton rocznie z początkiem lat 90., Pols ka stała się ostatecznie po 2008 roku importerem węgla netto rzędu obecnych 10 mln ton rocznie. I to węgla droższego niż krajowy. I zamiast uzyskiwać z eksportu 2,5 do 3 mld euro rocz - nie, Polska wydaje na import blis - ko 1 mld euro. Pod oficjalnymi bowiem hasła - mi likwidacji trwa le nierentow - nych kopalń, prze pro wadzono fak tyczną likwidację fizycznego dostępu do złóż węg la, a nie cza - sowego ograniczanie wydobycia przez zatapianie. Polegało to na rabunkowej metodzie likwidacji kopalń mogących nadal prowa - dzić eksploatację i bezpowrotnej straty milionów ton zainwestowa - nego już do wydobycia węgla w za mykanych, a ściślej likwidowa - nych fizycznie i technicznie ko - palniach oraz poszczególnych oddziałach wydobywczych. Istotą tego ograniczania wydo - bycia było bowiem fizyczne likwidowanie dostępu do złóż po - przez fizyczno-techniczną lik wi - dację kopalń, zamulanie i zasypy - wanie już udostępnionych złóż, chodników i wyrobisk, aż po za - sy pywanie i wysadzanie mate - riałami wybuchowymi szybów wydobywczych. Była to celowa poli tyka trwałej likwidacji mocy wydo bywczych polskiego górnic - twa poprzez fizyczną likwidację zainwestowanej infrastruktury wydobycia. Szczególne zasługi ma tu soli darnościowy rząd Akcji Wy - borczej Solidarność profesora Po litechniki Śląskiej w Gliwicach Jerzego Buzka, z jego autors - kim programem Andrzeja Kar - bownika i Janusza Steinhoffa z lat Realizowano tu pro - gram restrukturyzacji polskiego podsektora węgla kamiennego Banku Światowego ze stycznia 1991 roku, którego celem była likwidacja polskiego eksportu węgla głownie na rynki euro - pejskie, w interesie zamorskich konkurentów USA, Australii, Kanady i RPA. Rząd wielkości strat bezpośrednich i pośrednich w wyniku realizacji tego progra - mu w latach szacuję na kilkaset mld zł./ Cdn. VISTULA TRAVEL Promocyjne ceny BiletÛw do Polski Income - Tax Wakacje na s onecznym po udniu - ìlast minuteî Ubezpieczenia turystyczne - juø od $1.10 Wysy ka paczek i pieniídzy Dixie VISTULA TRAVEL Dundas St. E. Tel.: Dundas St. E. Unit 5A Mississauga

4 Strona /02/ 2011 N o 04 (1018) Zofia Lachowicz Program czwartego dnia forum (11 września 2011r.) to: po wczesnym śniadaniu (o godz 6:30) wyjazd autokarami do Centrum Prasowego Międzynaro - do wych Targów Poznańskich na Inaugurację Forum w Wielkopol - sce, do godz. 14:00 zwiedzanie Po znania (historia, architektura, kul tura, tradycja, spacer), go - dzin na prezentacja multimedialna powiatu poznańskiego i firmy Panatonii w Starostwie Powiato - wym w Poznaniu, do godz 18:00 zwie dzanie największych in we - sty cji w powiecie i firmy Pa na - toni (Gmina Kórnik) oraz za byt - kowego zespołu pałacowo-parko - Rogalin wego w Rogalinie (Gmina Mosi - na), w godz. 19:00-20:00 kola - cja w Pałacu Działyńskich w Po - zna niu, czas wolny do godz 21: 00 i powrót do hotelu w Tar nowie Podgórnym. Inaugurację otworzył Stanisław Lis, dyrektor Biura Organizacyj - nego Forum. Poprosił o uczcze nie mi nutą ciszy ofiar katastrofy smo leńskiej. Przywitał gospo da - rzy, tj. reprezentantów patronów i współorganizatorów Forum 2011: Prze mysława Pacia - wice woje - wodę województwa wielko pols - kiego, Arkadiusza Błocho wiak - członka zarządu woje wódz twa wiel kopolskiego, To masza Kay - se ra - I zastępcę pre zydenta Poz - nania, Jana Grabkow skiego - sta - ro stę powiatu po znańskiego, Andrzeja Byrta - prezesa MTP. Jako że Inauguracja odbywała się na terenie MTP, Stanislaw Lis poprosił gospodarza - prezesa Targów, Andrzeja Byrta o za - bra nie głosu. Targi to możliwość łą czenia regionów i wymiany myśli oraz przybliżenia Poznania innym miastom. Jest to inicja ty - wa handlowa, która zmieniła pro - fil Poznania. Polagro-Expo to sie - dem imperz zainicjowanych przez Targi na rzecz rolnictwa. (...) 25 lat temu powstał pomysł zorganizowania imprezy adreso - wanej do rolników (...) Więcej eksportujemy w świat niż z niego importujemy (...) Wielkopolska jest centrum rolnictwa w kraju (...) i przemysłu spożywczego. (...) Polska jest 5 potęgą w UE pod względem rolnic twa i prze - XVIII Forum Mediów Polonijnych Inauguracja w Wielkopolsce Powiat Poznański Bazylika św.piotra i Pawła my słu spożywczego. Prezes MTP stwierdził, że Poz - nań - stolica Wiel - ko polski kojarzy się głównie z targami. Zaś wice woje woda Wielkopolski, Przemysław Pacia pod - kreślił, że (...) Wielkopolska to nie tyl ko rolnic t wo, prze mysł, ale tak że pięk ne lasy, jeziora (...) to 140 tys. stu - den tów, któ rzy sta - nowią 1/3 mieszkańców Poznania (...). Tomasz Kayser, zastępca pre - zy denta Poznania, przy po m niał od l e głą histo rię miasta wiążącą się z powstaniem pańs twa pols - kiego. W ba zylice archi ka te dral - nej Św. Apo stołów Pio tra i Paw - ła, w poz nańskim Ostrowie Tum - s kim zostali po chowani pier wsi władcy Polski: Mieszko I, Bolesław Chrobry, Mieszko II, Kazi - mierz Odno wiciel, Włady sław Odoniec, Prze my sław I, Bolesław Pobożny i Przemysław II. Bazylika jest jednym z zabyt - ków Traktu Królewsko - Cesar s - kiego. Silne korzenie dają łat - wość do rozwoju - powiedział T. Kayser. Poznań należy do naj star - szych i największych miast Pol - ski. Wła dze miasta mają aspi ra - cje by Po z nań był postrzegany jako Eu ro pejska Stolica Kultury. A oto fragmenty listu prezydenta Poz nania Ryszarda Grobelnego do uczestników forum: (...) Mie - sz kańcom tego miasta zawsze bliskie było postrzeganie Europy jako przestrzeni współ istnienia małych i średnich kultur. Z po - czuciem europejskiej tożsa mo ści wiązano w Poznaniu i w Wiel ko - polsce pojęcie solidar ności, dia - logu i społecznej wrażli wości. Europejski charakter mia sta oraz działania lokalne na rzecz inte - gracji europejskiej potwierdza Honorowa Plakieta przyznana Poznaniowi przez Radę Europy. (...) Idee ponadnarodowej współ - pracy Poznań realizuje od ponad 80. lat m.in. poprzez działalność MTP. Dzięki tej organizacji, licz - nym polskim i zagranicznym ban - kom oraz instytucjom finanso - wym, Poznań jest ważnym ośrod - kiem polskiego handlu i finan - sów.(...). W imieniu marszałka Wielko - polski, Marka Woźniaka zabrał głos Arkadiusz Błochowiak. Na - zwał Wielkopolskę regionem o najwyższej kulturze rolnej w kra - ju. Województwo promuje pro - duk ty regionalne. Jest ich 70, z tego 4 są zarejestrowane w U.E., m.in ser topiony, andruty kaliskie, rogal marciński. Poinformował, że Samorządy są bardzo dobrym beneficjentem środków unijnych i dzięki dostępnym funduszom wspólnoty europejskiej w regio - nie odbudowano wiele zabytków. Władze Wielkopolski są otwarte na współpracę o czym świadczą dobre relacje z Brazylią, Indiami i Kazachstanem. Chcemy także z innymi regionami nawiązywać kontakty (...) Zachęcamy naszych rodaków do przyjazdu do Polski za kończył przemówienie A. Błochowiak. Starosta powiatu poznańskie go, Jan Grabkowski z dumą przed s - tawił obszar przez siebie za rzą - dza ny jako największy, najbar - Zamek w Kórniku dziej zaludniony w Polsce (340 tys mieszkańców) i najsil niejszy ekonomicznie. Powiat posiada 17 wysoko rozwiniętych gospodar - czo gmin. Leży na skrzyżowaniu kilku ważnych szlaków między - naro dowych i krajowych. Ma 14 węzłów tran sportowych Dobra komuni kacja jest niezbędna dla inwestora. Samorząd otrzymał z UE znacz ną pomoc finansową (500 mld) na rozwój ekonomii, która jest budo wana w oparciu o program współ pracy instytucji naukowych z biznesem. W po - wie cie dominuje przemysł spo - żywczy, chemiczny i metalowy Z kolei prezentacja multime - dialna była poświęcona osiągnię - ciom regionu w zakresie realizo - wania programów unijnych. Wiel - kopolskie było pierwszym woje - wódz twem w Polsce, które re - alizowało program unijny Jere - mie wspierający mikro, małe i średniej wielkości przedsiębior - stwa. Innym programem unijnym efektywnie wprowadzanym w wo jewództwie był t.zw. projekt eu ropejskiego vouchera wiedzy polegający na nawiązywaniu współ pracy międzyregionalnej przesiębiorstw i instytucji. W Starostwie Powiatowym, po raz kolejny przywitał uczestni - ków forum Jan Grabkowski sta - ro sta. Atrakcją turystyczną po - wiatu jest wielość zabytków, w tym zamek w Kórniku oraz szlak kościołów drewnianych. Staros - two posiada doskonałe do zagos - po darowania (inwestycje) obsza - ry z wielorakim przeznacze niem poczynając od logistyki, poprzez handel, turystykę i bu dow nictwo mieszkaniowe a na przemyśle koń cząc. Lokalizacja powiatu, ulgi podatkowe oraz wysoko wy - kwalifikowana kadra zawodowa zachęcają do lokowa nia firm w tym rejonie. A oto lista ważniejszych in we - storów: Volks wagen Poznań, Wavin Metalplast, Vox Industrie S.A., MAN, Solaris Bus & Coach, Kraft Foods, Imperial Tobacco, H&M, Raben, Panatonii Europe, Hempel Manu facturig, Kimball Electronics, Baumit. Hasła powiatu dla inwestorów: Dołącz do najlepszych oraz Powiat Poznański - najlepsze miejsce na Twoją inwestycję. Więcej informacji można uzy - skać w Centrum Promocji Biz - nesu Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, Poznań, tel: , fax: , Maciej Sacha - przed stawiciel fir - my Panatoni (naz - wa po chodzi od na - z wiska jej zało ży - cie la - Car la Pan - toni) w swoim krót - kim wy stąpieniu po in for mował, że przedsię biorstwo w Pols ce jest filią jed - nej z największych na świe cie firm specjalizujących się w bu downictwie magazynów. W ciągu 5 lat na terenie Polski wybudowano 1,2 mln m2 po wierzchni magazyno - wej. Firma ma oddziały na Śląs - ku, Pomorzu, w regionie Warsza - wy i w Pozna niu. W Pozna niu fir ma zatrudnia 5 tys. miesz kań - ców powiatu. Pa na toni wchodzi w skład licznych sponsorów XVIII ŚFMP. Jednakże głównym sponsorem Forum 2011 była Spółdzielcza Gru pa Bankowa (SGB). Wyczer - pujących infor macji odnośnie SGP udzielił Paweł Paw łowski, prezes Za rzą du Gospodarczego Ban ku Wielkopolski SA w Po - znaniu. SGB skupia 150 banków spół dzielczych i Gospodarczy Bank Wielkopolski. Posiada 1300 placówek i 2800 bankoma - tów bezprowizyjnych. Placówki SGB znaj dują sie w dużych aglo - meracjach, miastach i mniejszych miejscowościach, blisko klienta w myśl hasła Bank Spółdzielczy zawsze po drodze. Usługi są kierowane do klientów indywidu - al nych, przed siębiorstw, firm z sek tora rolno-spożywczego oraz samorządów lokal nych. Banki spółdziel cze są motorem rozwoju biznesu lokalnego. Siłą banku spółdzielczego jest znajo mość rynku lokalnego, w odróż nie niu od banków komer cyj nych, które należą do międzyna ro dowych grup finansowych i są częścią wielkiej machiny finanso wej o ustalonym modelu działa nia. Jedną z zalet bankowości spół - dziel czej jest ich bezpośredni zwią zek ze społecznością lokalną i jej potrzebami. SGB wspiera lokalne oraz regionalne inicja ty - wy społeczne. Poparcie znajdu ją kluby sportowe, fundacje, organi - zacje pożytku publicznego. Jes - teś my dumni, że prowadzimy odpowiedzialny biznes. Banki Gru py SGB są naturalnie wkom - ponowane w Polski krajobraz i mam nadzieję, że tak pozostanie - powiedział prezes ZGBW SA, P. Pawłowski.

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Nr 72 marzec 2007. Jak stworzyć warunki do skutecznej integracji cudzoziemców w Polsce?

Nr 72 marzec 2007. Jak stworzyć warunki do skutecznej integracji cudzoziemców w Polsce? Nr 72 marzec 2007 i Opinie nalizy A Analyses & Opinions Jak stworzyć warunki do skutecznej integracji cudzoziemców w Polsce? Bartosz Smoter Piotr Kaźmierkiewicz Justyna Frelak (współpraca) Działania Pa

Bardziej szczegółowo

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!!

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W dniu 30-04-2010 roku przeprowadziłem wywiad z moim opą -tak nazywam swojego holenderskiego dziadka, na bardzo polski temat-solidarność. Ten dzień jest może najlepszy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie posadzki betonowej

Wykonanie posadzki betonowej Wykonanie posadzki betonowej Gładź betonowa grubości 8-10 cm powinna być zbrojona siatką stalową. NARZĘDZIA I MATERIAŁY poziomnica miarka deski grubości 27 mm linijka deski grubości 12 mm, służące do wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

Jak obecność Polski w UE przyczyniła się do rozwoju potencjału małopolskich samorządów?

Jak obecność Polski w UE przyczyniła się do rozwoju potencjału małopolskich samorządów? Jak obecność Polski w UE przyczyniła się do rozwoju potencjału małopolskich samorządów? Debata w Niepołomicach Patronat honorowy: Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Jak samorządowcy oceniają

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty Niezbędnik finansowy Finansujemy nasze marzenia Kredyty Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc do mo wy bu dżet, do brze jed

Bardziej szczegółowo

Czy polskie firmy mają potencjał by stać się międzynarodowymi korporacjami?

Czy polskie firmy mają potencjał by stać się międzynarodowymi korporacjami? Czy polskie firmy mają potencjał by stać się międzynarodowymi korporacjami? W przeciągu ostatnich 20 lat, polskie firmy znacząco powiększyły swoje możliwości finansowe i wiele z nich zdecydowało się wyjść

Bardziej szczegółowo

Terapia DHEA u kobiet

Terapia DHEA u kobiet Dr n. med. Micha³ Rabijewski Klinika Endokrynologii CMKP w Warszawie Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Wojciech Zgliczy ski, prof. nadzw. w CMKP Terapia DHEA u kobiet Nie do b r an dro ge n w u ko biet

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej

Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej gabinet i prawo Dr n. prawn. Katarzyna D¹bek-Krajewska, radca prawny Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej Kwestie odpowiedzialnoœci prawnej lekarzy z tytu³u udzielania œwiadcze medycznych

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE "PRZED 75 LATY, 27 WRZEŚNIA 1939 R., ROZPOCZĘTO TWORZENIE STRUKTUR POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. BYŁO ONO FENOMENEM NA SKALĘ ŚWIATOWĄ. TAJNE STRUKTURY PAŃSTWA POLSKIEGO, PODLEGŁE

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND TRANSATLANTIC TRENDS POLAND P.1 Czy uważa Pan(i), że dla przyszłości Polski będzie najlepiej, jeśli będziemy brali aktywny udział w sprawach światowych, czy też jeśli będziemy trzymali się od nich z daleka?

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI B. Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309

MONITOR POLSKI B. Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309 MONITOR POLSKI B DZIENNIK URZÊDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309 TREŒÆ: Poz.: SPRAWOZDANIA FINANSOWE: 7231 PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO Spółki z o.o. w Siemiatyczach...

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2010 BS/173/2010 ROK KATASTROF WYDARZENIE ROKU 2010 W POLSCE I NA ŚWIECIE

Warszawa, grudzień 2010 BS/173/2010 ROK KATASTROF WYDARZENIE ROKU 2010 W POLSCE I NA ŚWIECIE Warszawa, grudzień 2010 BS/173/2010 ROK KATASTROF WYDARZENIE ROKU 2010 W POLSCE I NA ŚWIECIE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska HISTORIA Wydawnictwo Key Text Warszawa 2003 Spis treści Od autorów 13 Rozdział 1 Polska w średniowieczu 1.1. Państwo 15 1.2. Ludność 19 1.2.1. Zaludnienie 19 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia reformy samorządowej w Polsce po co nam samorząd?

Doświadczenia reformy samorządowej w Polsce po co nam samorząd? Doświadczenia reformy samorządowej w Polsce po co nam samorząd? Olgierd Dziekoński Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej VIII Konferencja Krakowska 15-16 czerwca 2015 roku Ranking

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy nazwa podmiotu Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet Urszula Ciołeszynska - Fundatorka i Prezes Fundacji

Bardziej szczegółowo

Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych

Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych Rozdzia³ 5 5.1 Podstawowa terminologia implantologiczna 163 5.2 Planowanie leczenia implantologicznego 164 5.3 Fa za chi rur gicz na 167 5.4 Uzupe³nienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2013 BS/25/2013 CO ZROBIĆ Z WRAKIEM PREZYDENCKIEGO TUPOLEWA, KTÓRY ROZBIŁ SIĘ POD SMOLEŃSKIEM

Warszawa, marzec 2013 BS/25/2013 CO ZROBIĆ Z WRAKIEM PREZYDENCKIEGO TUPOLEWA, KTÓRY ROZBIŁ SIĘ POD SMOLEŃSKIEM Warszawa, marzec 2013 BS/25/2013 CO ZROBIĆ Z WRAKIEM PREZYDENCKIEGO TUPOLEWA, KTÓRY ROZBIŁ SIĘ POD SMOLEŃSKIEM Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA U DZIECI - ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE NAUKĘ CZYTANIA.

KSZTAŁCENIE UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA U DZIECI - ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE NAUKĘ CZYTANIA. KSZTAŁCENIE UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA U DZIECI - ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE NAUKĘ CZYTANIA. Opracowała mgr Jadwiga Kozieł Referat wygłoszony na spotkaniu z rodzicami 27.11.2001r. Cel spotkania: Uświadomienie

Bardziej szczegółowo

Trans for ma cja de mo gra ficz na na œwie cie, czy li o tym, jak zmie nia ³o siê y cie lu dzi na prze strze ni wie k w

Trans for ma cja de mo gra ficz na na œwie cie, czy li o tym, jak zmie nia ³o siê y cie lu dzi na prze strze ni wie k w Trans for ma cja de mo gra ficz na na œwie cie, czy li o tym, jak zmie nia ³o siê y cie lu dzi na prze strze ni wie k w Termin wydaje siê byو doœو skomplikowany, lecz jego wyt³umaczenie jest niezbêdne,

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Po cz!w szy od 19 ma ja br., roz po - Dyskusja o naszych wspólnych sprawach. Dzi! w numerze: Nr 2 (66) MAJ 2014 r.

Po cz!w szy od 19 ma ja br., roz po - Dyskusja o naszych wspólnych sprawach. Dzi! w numerze: Nr 2 (66) MAJ 2014 r. Nr 2 (66) MAJ 2014 r. ISSN 1640-114X Dzi! w numerze:! Porz!dek obrad Walnego Zgromadzenia Cz#onków GSM,,Luiza w cz"$ciach w dniach 19-23.05.2014 r. czytaj str. 2! Harmonogram zebra% WZCz w cz"$ciach czytaj

Bardziej szczegółowo

I. XXIII POSIEDZENIE KRAJOWEJ RADY PZD

I. XXIII POSIEDZENIE KRAJOWEJ RADY PZD I. XXIII POSIEDZENIE KRAJOWEJ RADY PZD 1. Informacja W dniu 11 grud nia 2014 r. w War sza wie od by ło się XXIII posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Eugeniusz Kondracki Prezes PZD. W posiedze

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO WĘGLA NA RYNKU SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH

KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO WĘGLA NA RYNKU SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO WĘGLA NA RYNKU SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH Dr inż. LEON KURCZABINSKI Katowice, czerwiec, 2013 POZYCJA WĘGLA NA KRAJOWYM RYNKU ENERGII WĘGIEL = NIEZALEŻNO NOŚC ENERGETYCZNA ZALEŻNO

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Prospekt informacyjny. Warszawa, 5 maja 2010 r.

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Prospekt informacyjny. Warszawa, 5 maja 2010 r. Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Prospekt informacyjny Warszawa, 5 maja 2010 r. Prospekt informacyjny Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne

Bardziej szczegółowo

Co oznacza dla Szkocji pozostanie w Zjednoczonym Królestwie? Informacje dotyczące referendum w sprawie niepodległości Szkocji.

Co oznacza dla Szkocji pozostanie w Zjednoczonym Królestwie? Informacje dotyczące referendum w sprawie niepodległości Szkocji. Co oznacza dla Szkocji pozostanie w Zjednoczonym Królestwie? Informacje dotyczące referendum w sprawie niepodległości Szkocji. Niniejsza broszura dostępna jest dużym drukiem, alfabetem Braille'a oraz w

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Wolsztyn poło one jest w południowo - zachodniej cz ci województwa wielkopolskiego, a blisko granicy zachodniej znacznie ułatwia

Miasto i Gmina Wolsztyn poło one jest w południowo - zachodniej cz ci województwa wielkopolskiego, a blisko granicy zachodniej znacznie ułatwia Miasto i Gmina Wolsztyn poło one jest w południowo - zachodniej cz ci województwa wielkopolskiego, a blisko granicy zachodniej znacznie ułatwia kontakt z cał Europ. Gmin zamieszkuje około 30,0 tys. mieszka

Bardziej szczegółowo

Por czenia, gwarancje i regwarancje ze rodków. Funduszu Por cze Unijnych. Warszawa, 2006 rok

Por czenia, gwarancje i regwarancje ze rodków. Funduszu Por cze Unijnych. Warszawa, 2006 rok Por czenia, gwarancje i regwarancje ze rodków Funduszu Por cze Unijnych Warszawa, 2006 rok Podstawy prawne funkcjonowania Ustawa o Funduszu Por cze Unijnych z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 121 poz. 1262

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

NASZE ELDORADO. Fornirowany orzechem stół zachęca do posiłków w większym gronie

NASZE ELDORADO. Fornirowany orzechem stół zachęca do posiłków w większym gronie APARTAMENT NASZE ELDORADO t e k s t : J o a n n a W o y d a, s t y l i z a c j a : M a g d a l e n a O l s z e w s k a, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a, p r o j e k t : K r y s t y n a M i k o

Bardziej szczegółowo

Burmis 'Z Miasta. Janusz. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki

Burmis 'Z Miasta. Janusz. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki ZARZĄDZENIE Nr 270/2013 BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI Z DNIA 23 SIERPNIA 2013 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Siedziba: Wiedeń Organ naczelny: Konferencja OPEC Organ wykonawczy: Rada Gubernatorów i Komisja Ekonomiczna oraz Sekretariat

Siedziba: Wiedeń Organ naczelny: Konferencja OPEC Organ wykonawczy: Rada Gubernatorów i Komisja Ekonomiczna oraz Sekretariat Kartel umowa państw posiadających decydujący wpływ w tej samej lub podobnej branży, mająca na celu kontrolę nad rynkiem i jego regulację (ceny, podaży, popytu). Nie jest to oddzielna instytucja. OPEC (Organization

Bardziej szczegółowo

Znaczenie innych pojęć, użytych w niniejszym Załączniku, jest wyjaśnione w Regulaminie.

Znaczenie innych pojęć, użytych w niniejszym Załączniku, jest wyjaśnione w Regulaminie. ZAŁĄCZNIK NR 1A I. OKREŚLENIA 1. Określenia użyte w tym Załączniku oznaczają: Regulamin Regulamin zamawiania przez konsumentów usług ogłoszeniowych za pomocą poczty elektronicznej ; Gazeta Wyborcza - wydawany

Bardziej szczegółowo

codziennie aktualizowane na www.inforfk.pl stan prawny na dzień 17 grudnia 2014 r.

codziennie aktualizowane na www.inforfk.pl stan prawny na dzień 17 grudnia 2014 r. nr 1(265) 5.01.2015 dodatek nr 1 Wskaźniki i stawki codziennie aktualizowane na www.inforfk.pl stan prawny na dzień 17 grudnia 2014 r. 9 771731 996559 0 2 DZIAŁ I. CZAS PRACY 1. ZMIANA! Nominalny wymiar

Bardziej szczegółowo

Proces inwestycyjny w OZE w kontek cie wspó pracy z samorz dem. Warszawa, 2013

Proces inwestycyjny w OZE w kontek cie wspó pracy z samorz dem. Warszawa, 2013 Proces inwestycyjny w OZE w kontek cie wspó pracy z samorz dem i spo eczno ci lokaln Warszawa, 2013 Cele prezentacji Poszczególne fazy realizacji projektu inwestycyjnego, a procesy konsultacji Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Ludzkie gadanie. & b4 > > & b. с j j > j j. j w w. w w b. q=120. Soprano. Soprano. Alto. Tenor. Bass. Tu mp. tu tut tu tu tu.

Ludzkie gadanie. & b4 > > & b. с j j > j j. j w w. w w b. q=120. Soprano. Soprano. Alto. Tenor. Bass. Tu mp. tu tut tu tu tu. Ludzkie gadanie Agnieszka Osiecka Soprano Soprano 4 4 q=120 mp Tu mp Tu Seeryn Kraeski arr voc. Andrze Borzym. tu tut tu tu tu. tu tut tu tu tu Alto Tenor Bass 5 4 4 mp Tu mp Pa ra ra rap pa pa tu tu tu

Bardziej szczegółowo

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki APARTAMENT NA SASKIEJ KĘPIE t e k s t i s t y l i z a c j a : J o a n n a W o y d a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, p r o j

Bardziej szczegółowo

JAK POLACY UCZĄ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH?

JAK POLACY UCZĄ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH? JAK POLACY UCZĄ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH? Warszawa, październik 2000! Prawie jedna czwarta (23%) Polaków deklaruje, że obecnie uczy się lub w najbliższym czasie zamierza uczyć się języka obcego, przy tym 16%

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Terminowe Ubezpieczenie na Życie

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Terminowe Ubezpieczenie na Życie Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa Terminowe Ubezpieczenie na Życie OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE TUŻ/NPER/1/2007 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Gorący kontynent 2015-06-09 10:02:32

Gorący kontynent 2015-06-09 10:02:32 Gorący kontynent 2015-06-09 10:02:32 2 Afryka to najbiedniejszy kontynent, ale Bank Światowy oczekuje, że większość tamtejszych krajów osiągnie do 2025 r. status państw o średnim dochodzie definiowanym

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ

CURRICULUM IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ CONTINUING DENTAL EDUCATION CURRICULUM IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ TRYB INDYWIDUALNY SZKOLENIE TEORETYCZNE WARSZTATY HANDS - ON LIVE - SURGERY SAMODZIELNE IMPLANTACJE LATO 2014 ZIMA 2014 DYREKTOR CURRICULUM

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Włodzimierz Łabanowski BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Poradnik dla pracodawców Warszawa 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Europejska koncepcja bezpieczeństwa użytkowania maszyn 3. Wymagania dla maszyn

Bardziej szczegółowo

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Prof. dr hab. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Makrootoczenie: Otoczenie polityczne Otoczenie ekonomiczne Otoczenie społeczne Otoczenie technologiczne

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2015

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2015 Zgłoszenia nadesłane do 19 czerwca 2015 r. 5% rabatu SALON MATURZYSTÓW ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA CENNIK USŁUG i WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO INFORMACJA O WYSTAWCY i ZAMÓWIENIE REKLAMY REGULAMIN SALONU www.salonmaturzystow.pl

Bardziej szczegółowo

Łatwa oszczędność powierzchni

Łatwa oszczędność powierzchni Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Łatwa oszczędność powierzchni 124 Pojemniki składane Pojemniki składane 125 System składania I Za opa tru jąc oddziały firmy czę sto trze ba za bie rać z po wro - tem

Bardziej szczegółowo

porad i informacji udzielają prawnicy

porad i informacji udzielają prawnicy Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne HALO, KONSUMENT! Chcesz poznać swoje prawa? Szukasz pomocy? ZADZWOŃ DO INFOLINII KONSUMENCKIEJ BEZPŁATNY TELEFON 0 800 800 008 W dni powszednie od 9.00 do

Bardziej szczegółowo

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA Raport prasowy SCENA POLITYCZNA listopad 2013 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 7 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13

Bardziej szczegółowo

Wszystkie przedstawione dane opierają się na źródłach :

Wszystkie przedstawione dane opierają się na źródłach : Wszystkie przedstawione dane opierają się na źródłach : - The Energy Information Administration (EIA) of the U.S. Department of Energy http://poland.usembassy.gov/gas_release.html - Ustawa z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

Transformacja systemowa w Polsce Plan L.Balcerowicza Dr Gabriela Przesławska

Transformacja systemowa w Polsce Plan L.Balcerowicza Dr Gabriela Przesławska Transformacja systemowa w Polsce Plan L.Balcerowicza Dr Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki Gospodarczej Sytuacja gospodarcza Polski w 1989 r. W 1989

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2012 BS/1/2012 WYDARZENIE ROKU 2011 W POLSCE I NA ŚWIECIE

Warszawa, styczeń 2012 BS/1/2012 WYDARZENIE ROKU 2011 W POLSCE I NA ŚWIECIE Warszawa, styczeń 2012 BS/1/2012 WYDARZENIE ROKU 2011 W POLSCE I NA ŚWIECIE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2013 BS/45/2013 CZY POLACY SKORZYSTAJĄ Z ODPISU PODATKOWEGO NA KOŚCIÓŁ?

Warszawa, kwiecień 2013 BS/45/2013 CZY POLACY SKORZYSTAJĄ Z ODPISU PODATKOWEGO NA KOŚCIÓŁ? Warszawa, kwiecień 2013 BS/45/2013 CZY POLACY SKORZYSTAJĄ Z ODPISU PODATKOWEGO NA KOŚCIÓŁ? Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf

PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf Dzień pierwszy (16 października 2013) 09:00-13:00 Rejestracja uczestników. 13:00-15:45

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego w polityce gospodarczej Polski w latach 1997 2010

Rola Narodowego Banku Polskiego w polityce gospodarczej Polski w latach 1997 2010 Akademia im. Jana D ugosza w Cz stochowie Ireneusz Kra Rola Narodowego Banku Polskiego w polityce gospodarczej Polski w latach 1997 2010 Cz stochowa 2013 SPIS TRE CI WST P... 9 ROZDZIA I HISTORIA BANKOWO

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Od 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej, w wyniku możliwości podjęcia

Bardziej szczegółowo

Ocena Demokracji i Rządów Prawa w Polsce

Ocena Demokracji i Rządów Prawa w Polsce Ocena Demokracji i Rządów Prawa w Polsce dla Wyniki badania Metodologia i cele badania Badanie zostało przeprowadzone w dniach 24.05-3.06.2013 metodą internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych

Bardziej szczegółowo

MĄDRZEJ. Kształcenie dla gospodarki. www.invest-park.com.pl

MĄDRZEJ. Kształcenie dla gospodarki. www.invest-park.com.pl MĄDRZEJ Kształcenie dla gospodarki www.invest-park.com.pl Sza now ni Pań stwo, cie szę się, bo po kilkunastu miesiącach przygotowań mo ja ogrom na pa sja: szkol nic two du al ne, po zwa la ją ce kształ

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje 2015-07-14 14:22:15

Kto i gdzie inwestuje 2015-07-14 14:22:15 Kto i gdzie inwestuje 2015-07-14 14:22:15 2 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Republice Południowej Afryki to przede wszystkim domena Brytyjczyków i Amerykanów. Coraz mocniejszą pozycję zdobywają Chiny.

Bardziej szczegółowo

Wzory organizowania się migrantów z wybranych krajów azjatyckich wyniki badań jakościowych

Wzory organizowania się migrantów z wybranych krajów azjatyckich wyniki badań jakościowych Wzory organizowania się migrantów z wybranych krajów azjatyckich wyniki badań jakościowych Dr Kinga Wysieńska Projekt Tygiel kulturowy czy getta narodowościowe? wzory integracji i wzajemne relacje imigrantów

Bardziej szczegółowo

Naszą misją jest bycie europejskim partnerem w transporcie kolejowym

Naszą misją jest bycie europejskim partnerem w transporcie kolejowym Naszą misją jest bycie europejskim partnerem w transporcie kolejowym Dlatego też, nasza firma zawiera konkretne i zdecydowane przesłanie NA SZA WI ZJA Je ste śmy fir mą dzia ła ją ca na ryn ku mię dzy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego W roku akademickim 2006/2007 odbyła się III edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

2. Powitanie gości i okolicznościowe przemówienia.

2. Powitanie gości i okolicznościowe przemówienia. . Dane INSTYTUCJI/PODMIOTU/PLACÓWKI zarejestrowanej w Programie Pełna nazwa. Szkoła Podstawowa nr im. Lotników INSTYTUCJI/PODMIOTU/PLACÓWKI. Skrzydło Lotnictwa Szkolnego w Dębnie Adres INSTYTUCJI/PODMIOTU/PLACÓWKI

Bardziej szczegółowo

Tak dla restrukturyzacji: raport z badań Instytutu Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM Polacy wobec przemysłu górniczego (luty- marzec 2015)

Tak dla restrukturyzacji: raport z badań Instytutu Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM Polacy wobec przemysłu górniczego (luty- marzec 2015) 14/04/2015 Tak dla restrukturyzacji: raport z badań Instytutu Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM Polacy wobec przemysłu górniczego (luty- marzec 2015) Kontekst badań Spadek cen węgla kamiennego na światowych

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH

MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH Wyróżnia nas tylko jedna rzecz. Wszystko. MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH Produkty LAB TEC ADENTA Dokładne Łatwe w użyciu Czyste Ekonomiczne Wielozadaniowe Konieczne System mikrosensorów THERAMON

Bardziej szczegółowo

STRAŻ POŻARNA NA TLE INNYCH INSTYTUCJI ŻYCIA PUBLICZNEGO

STRAŻ POŻARNA NA TLE INNYCH INSTYTUCJI ŻYCIA PUBLICZNEGO STRAŻ POŻARNA NA TLE INNYCH INSTYTUCJI ŻYCIA PUBLICZNEGO raport z badań ilościowych dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej Warszawa, kwiecień 2010 SPIS TREŚCI Informacja o badaniu 3 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Z Mirosławem Krutinem, prezesem KGHM Polska Miedź, rozmawia Adam Roguski.

Z Mirosławem Krutinem, prezesem KGHM Polska Miedź, rozmawia Adam Roguski. Z Mirosławem Krutinem, prezesem KGHM Polska Miedź, rozmawia Adam Roguski. Wierzy Pan, że Skarb Państwa, kontrolujący 42 proc. akcji KGHM, zrezygnuje z dywidendy z ubiegłorocznego zarobku, szacowanego na

Bardziej szczegółowo

Politikon IV ʼ10. Sondaż: Preferencje polityczne w kwietniu 2010. Wyniki sondażu dla PRÓBA REALIZACJA TERENOWA ANALIZA. Wykonawca:

Politikon IV ʼ10. Sondaż: Preferencje polityczne w kwietniu 2010. Wyniki sondażu dla PRÓBA REALIZACJA TERENOWA ANALIZA. Wykonawca: Politikon IV ʼ10 Sondaż: Preferencje polityczne w kwietniu 2010 PRÓBA Wyniki sondażu dla REALIZACJA TERENOWA Wykonawca: ANALIZA Warszawa, 30 marca 2010r. WIEDZA NOTA METODOLOGICZNA Czas realizacji badania:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 9

Spis treści. Przedmowa... 9 Spis treści Przedmowa.... 9 1. Rachunkowość jako dyscyplina naukowa... 11 Kazimiera Winiarska Definicja rachunkowości... 11 Ustawa o rachunkowości... 19 Zasady rachunkowości... 24 Pytania i zadania kontrolne...

Bardziej szczegółowo

FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa

FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa Międzynarodowe badanie ING na temat wiedzy finansowej konsumentów w Polsce i na świecie Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez TNS NIPO Maj

Bardziej szczegółowo

Jak Zarobić Na Fakcie Własnego Rozwoju I Edukacji. Czyli propozycja, której NIKT jeszcze nie złożył w e-biznesie ani w Polsce ani na świecie.

Jak Zarobić Na Fakcie Własnego Rozwoju I Edukacji. Czyli propozycja, której NIKT jeszcze nie złożył w e-biznesie ani w Polsce ani na świecie. Jak Zarobić Na Fakcie Własnego Rozwoju I Edukacji Czyli propozycja, której NIKT jeszcze nie złożył w e-biznesie ani w Polsce ani na świecie. Przede wszystkim dziękuję Ci, że chciałeś zapoznać się z moją

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Europejska inicjatywa obywatelska Publikacja opracowana na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA październik 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-17 10:09:37

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-17 10:09:37 Kto i gdzie inwestuje 2015-06-17 10:09:37 2 Wielka Brytania plasuje się w czołówce globalnych inwestorów. Według danych OECD zajmuje 5. miejsce na świecie. Według wstępnych danych OECD w 2012 r. poziom

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć konkurencyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw? www.zpp.net.pl

Jak zwiększyć konkurencyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw? www.zpp.net.pl Jak zwiększyć konkurencyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw? www.zpp.net.pl Jest źle ocena międzynarodowa Wg zgodnej oceny instytucji międzynarodowych warunki do prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet dziecięcy jako laboratorium

Uniwersytet dziecięcy jako laboratorium Uniwersytet dziecięcy jako laboratorium Źródło: pixabay.com II Kongres Uniwersytetów Dziecięcych, Warszawa, 26 marca 2015 Anna Grąbczewska, Uniwersytet Dzieci Laboratorium - eksperymenty - narzędzia i

Bardziej szczegółowo

Czas na zmiany. Przyjazne starostwo Legionowskie sta ro stwo no mi no - wa ne w ple bi scy cie Urz¹d Przy - ja zny Me diom i Spo ³e cze stwu,

Czas na zmiany. Przyjazne starostwo Legionowskie sta ro stwo no mi no - wa ne w ple bi scy cie Urz¹d Przy - ja zny Me diom i Spo ³e cze stwu, INFORMATOR POWIATU LEGIONOWSKIEGO ukazuje siê w: Jab³onnie Nieporêcie Wieliszewie Serocku Legionowie www.powiat-legionowski.pl grudzie nr 22/2011 Przysta w sercu Mazowsza Czas na zmiany W numerze Jaki

Bardziej szczegółowo

BS/181/2006 POLACY, WĘGRZY, CZESI I SŁOWACY O SYTUACJI NA BLISKIM WSCHODZIE KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2006

BS/181/2006 POLACY, WĘGRZY, CZESI I SŁOWACY O SYTUACJI NA BLISKIM WSCHODZIE KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2006 BS/181/2006 POLACY, WĘGRZY, CZESI I SŁOWACY O SYTUACJI NA BLISKIM WSCHODZIE KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2006 PRZEDRUK I ROZPOWSZECHNIANIE MATERIAŁÓW CBOS W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI ORAZ WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2015 ISSN 2353-5822 NR 22/2015 O SYTUACJI NA UKRAINIE I POLSKIEJ POMOCY DLA WSCHODNIEGO SĄSIADA

Warszawa, luty 2015 ISSN 2353-5822 NR 22/2015 O SYTUACJI NA UKRAINIE I POLSKIEJ POMOCY DLA WSCHODNIEGO SĄSIADA Warszawa, luty 2015 ISSN 2353-5822 NR 22/2015 O SYTUACJI NA UKRAINIE I POLSKIEJ POMOCY DLA WSCHODNIEGO SĄSIADA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia roku

Bardziej szczegółowo