ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 listopada 2003 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 listopada 2003 r."

Transkrypt

1 Dz.U ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 listopada r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. z dnia 8 grudnia r.) Na podstawie art ustawy z dnia 24 sierpnia r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 06, poz. 48 oraz z r. Nr 09, poz. 0) zarządza się, co następuje:..rozporządzenie określa wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego za wybrane rodzaje wykroczeń przez uprawnione organy. 2.Wysokość grzywien, o których mowa w, określa załącznik do rozporządzenia. 2.Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 4 dni od dnia ogłoszenia ). ) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia utraciły moc: ) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia października 2 r. w sprawie wykroczeń, za które policjanci są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz wysokości mandatów karnych nakładanych przez policjantów za poszczególne rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 74, poz. 40 i Nr 78, poz. 48 oraz z r. Nr 56, poz. 5), 2) 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień (Dz. U. Nr 74, poz. 4 i Nr 78, poz. 484 oraz z r. Nr 26, poz. 2) - które zostały zachowane w mocy na podstawie art. ustawy z dnia 22 maja r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 09, poz. 0). ZAŁĄCZNIK WYSOKOŚĆ GRZYWIEN NAKŁADANYCH W DRODZE MANDATU KARNEGO ZA WYBRANE RODZAJE WYKROCZEŃ PRZEZ UPRAWNIONE ORGANY TABELA A Lp. Kwalifikacja prawna - ustawa wg opisu pod tabelą Naruszenie Grzywna w zł 2 4 art. 5 k.w. Zakłócenie spoczynku nocnego 2 Wywoływanie zgorszenia w miejscu publicznym art. 64 k.w. Nieumieszczenie przez właściciela, administratora, dozorcy lub użytkownika nieruchomości tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości 4 art. 67 k.w. Umyślne uszkodzenie lub usunięcie ogłoszenia wystawionego publicznie przez instytucję państwową albo samorządową 5 art. 77 k.w. Niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psa 6 art. 78 k.w. Doprowadzenie psa poprzez drażnienie lub płoszenie do 2 tego, że staje się niebezpieczny 7 art. 8 k.w. Niszczenie roślinności ochronnej na brzegach wód morskich i śródlądowych 8 Niszczenie płotków faszynowych 9 Zdejmowanie chrustu z wydm 0 Chodzenie lub przebywanie na wydmach Niszczenie ogrodzeń wydm i lasu 2 Biwakowanie na wydmach Niszczenie tablic informacyjno-ostrzegawczych na wydmach i w lasach 4 Niszczenie umocnień brzegowych 0 5 art. 82 k.w. Utrudnianie okresowych czyszczeń komina lub niedokonanie naprawy uszkodzeń komina i przewodów dymowych 6 Nieusuwanie lub niezabezpieczanie w obrębie budynków urządzeń lub materiałów stwarzających niebezpieczeństwo powstania pożaru 7 Używanie ciągnika lub innej maszyny bez należytego zabezpieczenia przed iskrzeniem w lesie lub na terenie śródleśnym albo w odległości mniejszej niż m od granicy lasu 8 Rozniecanie ognia poza wyznaczonymi do tego miejscami w

2 lesie lub na terenie śródleśnym albo w odległości mniejszej niż m od granicy lasu 9 Korzystanie z otwartego płomienia w lesie lub na terenie śródleśnym albo w odległości mniejszej niż m od granicy lasu 20 art. 45 k.w. Zaśmiecanie drogi, ulicy, placu, trawnika lub zieleńca 2 art. 0 Niewyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do u.u.c.p.g. zbierania odpadów komunalnych 22 Niezbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych 2 Nieuprzątanie błota, śniegu, lodu z chodników położonych 24 art. 22 pkt 2 u.p.g.g. wzdłuż nieruchomości Niedopełnienie obowiązku przeszkolenia pracownika zakładu górniczego w zakresie wymagań bezpieczeństwa i przepisów regulujących bezpieczne wykonywanie pracy w zakładzie górniczym art. 22 pkt Dopuszczenie do wykonywania czynności wymagających u.p.g.g. szczególnych kwalifikacji: 25 ) w podziemnym zakładzie górniczym osoby, która takich kwalifikacji nie posiada 26 2) w odkrywkowym zakładzie górniczym osoby, która takich kwalifikacji nie posiada 27 ) w zakładzie górniczym wydobywającym kopaliny otworami wiertniczymi osoby, która takich kwalifikacji nie posiada Wykonywanie bez kwalifikacji przewidzianych ustawą: 28 art. 25 u.p.g.g. ) czynności kierownictwa ruchu zakładu górniczego 29 2) mierniczego górniczego lub geologa górniczego 0 ) dozoru ruchu zakładu górniczego 2 4) innych czynności w zakładzie górniczym Niedopełnienie obowiązków w zakresie: 2 art. 26 u.p.g.g. ) sporządzania wymaganej dokumentacji mierniczo-geologicznej 2) aktualizowania wymaganej dokumentacji mierniczo-geologicznej 4 ) posiadania w zakładzie górniczym wymaganej dokumentacji mierniczogeologicznej 5 4) bieżącego prowadzenia ewidencji zasobów złoża 6 art. 27 Dokonywanie amatorskiego połowu ryb bez posiadania u.r.ś. wymaganych dokumentów Dokonywanie amatorskiego połowu ryb: 7 art ) o wymiarach ochronnych u.r.ś. 8 2) w okresie ochronnym 9 ) w odległości mniejszej niż m od budowli i urządzeń hydrotechnicznych piętrzących wodę 40 4) łososiowatych i lipieni - więcej niż jedną wędką 4 5) wędką w odległości mniejszej niż m od rozstawionych w wodzie narzędzi połowowych uprawnionego do rybactwa 42 6) wędką w odległości mniejszej niż 75 m od znaku oznaczającego dokonywanie podwodnego połowu ryb kuszą 4 7) wędką przez podnoszenie i opuszczanie przynęty w sposób ciągły, z wyjątkiem łowienia ryb pod lodem 44 8) łososiowatych kuszą 45 9) kuszą na szlaku żeglownym 2

3 46 0) kuszą od dnia 5 października do dnia 5 maja 47 ) kuszą przy użyciu specjalnych aparatów do oddychania w wodzie 48 2) kuszą w odległości mniejszej niż 75 m od innych osób oraz ustawionych w wodzie narzędzi połowowych 49 art. 27 Dokonywanie amatorskiego połowu raka błotnego lub raka u.r.ś. szlachetnego Brak rejestracji sprzętu pływającego służącego do połowu ryb 5 Niewykonanie przez uprawnionego do rybactwa obowiązku trwałego oznakowania narzędzi rybackich w sposób umożliwiający ustalenie ich właściciela 52 art. 4 Spożywanie napojów alkoholowych w miejscach objętych u.w.t.p.a. zakazem spożywania napojów alkoholowych 5 art. 45 Nieuwidacznianie informacji o szkodliwości spożywania u.w.t.p.a. alkoholu w punkcie sprzedaży art. u.o.z.t. Sprzedaż wyrobów tytoniowych: 54 ) osobom do lat ) na terenie szkół i placówek oświatowo- 0 wychowawczych 56 ) w postaci papierosów luzem bez opakowania Palenie w miejscach objętych zakazem: 57 ) w zakładach opieki zdrowotnej 58 2) w szkołach i placówkach oświatowo- wychowawczych 59 ) w pomieszczeniach zakładów pracy oraz innych obiektów użyteczności publicznej, a w małych, jednoizbowych lokalach gastronomicznych - poza wyraźnie wyodrębnionymi miejscami Użyte w tabeli skróty oznaczają: k.w. - ustawę z dnia 20 maja r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 2, poz. 4, z 98 r. Nr 24, poz. 24, z 982 r. Nr 6, poz. 25, z 98 r. Nr 6, poz. 5 i Nr 44, poz. 20, z 984 r. Nr 54, poz. 275, z 985 r. Nr 4, poz. 60 i Nr 2, poz., z 986 r. Nr 9, poz. 9, z 988 r. Nr 20, poz. 5 i Nr 4, poz. 24, z 989 r. Nr 4, poz. 80, z 990 r. Nr 5, poz. 2, Nr 72, poz. 422 i Nr 86, poz. 4, z 99 r. Nr 75, poz. 2 i Nr 9, poz. 408, z 992 r. Nr 24, poz. 0, z 994 r. Nr 2, poz. 600, z 995 r. Nr 6, poz. 29, Nr 60, poz. 0 i Nr 95, poz. 475, z 9 r. Nr 54, poz. 49, Nr 60, poz. 69, Nr 85, poz. 59, Nr 98, poz. 602, Nr 04, poz. 66, Nr 06, poz. 677, Nr, poz. 724, Nr 2, poz. 779, Nr, poz. 884 i Nr 4, poz. 942, z 998 r. Nr, poz. 77, z 999 r. Nr 8, poz. 9 i Nr 0, poz. 78, z 0 r. Nr 22, poz. 27, Nr 7, poz. 852, Nr 74, poz. 855 i Nr 7, poz. 228, z r. Nr, poz. 08, Nr 06, poz. 49, Nr 25, poz. 7, Nr 28, poz. 409 i Nr 29, poz. 48 oraz z 2 r. Nr 9, poz. 85, Nr 25, poz. 25 i Nr 5, poz. 45), u.u.c.p.g. - ustawę z dnia września 996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 2, poz. 622, z 9 r. Nr 60, poz. 69 i Nr 2, poz. 770, z 0 r. Nr 22, poz. 272, z r. Nr, poz. 085 i Nr 54, poz. 800, z 2 r. Nr, poz. 984 oraz z r. Nr 7, poz. 78), u.p.g.g. - ustawę z dnia 4 lutego 994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z 996 r. Nr 06, poz. 496, z 9 r. Nr 88, poz. 554, Nr, poz. 726 i Nr, poz. 885, z 998 r. Nr 06, poz. 668, z 0 r. Nr 09, poz. 57 i Nr 20, poz. 268, z r. Nr 0, poz. 90, Nr 5, poz. 229 i Nr 54, poz. 800 oraz z 2 r. Nr, poz. 984, Nr 7, poz. 7, Nr 5, poz. 27, Nr 66, poz. 60 i Nr 240, poz. 2055), u.r.ś. - ustawę z dnia 8 kwietnia 985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 999 r. Nr 66, poz. 7, z 0 r. Nr 20, poz. 268 oraz z r. Nr 8, poz. 875, Nr 0, poz. 89 i Nr 5, poz. 229), u.w.t.p.a. - ustawę z dnia 26 października 982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2 r. Nr 47, poz. 2 i Nr 67, poz. 72 oraz z r. Nr 80, poz. 79 i Nr 22, poz. 4), u.o.z.t. - ustawę z dnia 9 listopada 995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 996 r. Nr 0, poz. 55, z 9 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 2, poz. 770 oraz z 999 r. Nr 96, poz. 07). TABELA B Lp. Kwalifikacja prawna - ustawa Kodeks wykroczeń Naruszenie Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów prawnych wg opisu pod tabelą* Grzywna w zł I. Przepisy o ruchu pieszych art. 90 Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio art. 4 pkt lit. a

4 przed jadący pojazd: ) na przejściach dla pieszych 2 2) w miejscach innych niż przejścia dla pieszych Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu art. 4 pkt lit. b lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi 4 art. Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, art. 4 pkt 7 w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni 5 art. 92 lub Niestosowanie się do znaków drogowych 0 lub art. 90 dotyczących ruchu pieszych 9 w zw. z art. 90 lub art. Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi: 40 art. 4 6 ) na obszarze zabudowanym 7 2) na obszarze niezabudowanym 8 art. 90 lub art. art. 4 pkt Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko 9 art. Przebieganie przez jezdnię art. 4 0 Chodzenie po torowisku art. 4 pkt 5 Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie art. 4 pkt 6 2 Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi 4 Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim 5 Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko art. art. art. art. 6 Korzystanie z dróg niedostępnych dla art pieszych 7 art. 90 lub art. Naruszenie przepisów dotyczących ruchu art. pieszych na drogach dla rowerów II. Przepisy dotyczące ruchu pojazdów A Zasady ogólne i przepisy porządkowe 8 art. 90 Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa art. 6 lub art. ruchu 4 9 Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem art. 6 ust art. 90 Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem art. 6 ust. 6 2 art. Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy art. 9 ust. Przewożenie dziecka w pojeździe: 22 ) poza fotelikiem ochronnym lub art. 45 ust. innym urządzeniem do przewożenia 2 pkt 5 lub dzieci art. 9 ust. 2 2) w foteliku ochronnym, siedzącego art. 45 ust. 2

5 tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera 24 Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa 25 Nieużywanie hełmu ochronnego przez kierującego motocyklem lub motorowerem 26 Kierowanie motocyklem lub motorowerem przewożącym pasażerów nieużywających hełmu ochronnego 27 Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem 28 Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem 29 art. 90 Wjeżdżanie na pas między jezdniami lub art. 0 art. 90 Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego art. Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze 2 art. 45 ust. 2 pkt art. 40 ust. art. 45 ust. 2 pkt art. 45 ust. 2 art. 45 ust. 2 pkt art. 45 ust. pkt 5 art. 44 pkt lub art. 4 2 Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki art. 55 ust. jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego B Włączanie się do ruchu art. Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu art podczas włączania się do ruchu 4 Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym art. 8 5 Naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego C Prędkość i hamowanie 6 art. albo art. 92 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 0 km/h art. 20 albo 27 lub art. 8a do 7 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o - 20 km/h od do 8 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 2-0 km/h od do 9 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o - 40 km/h od do 40 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 4 - km/h od do Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 5 km/h i więcej od 400 do 0 42 art. 90 Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie art. 9 od do 4 Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym art. 9 od do pkt 44 art. Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi art Przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu art. 2 lub art. 6 lub pkt 2 lit. d zgodnie z lp. 6-4 D Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu 46 art. 90 lub Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać art. 22 od

6 art. bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić ust. 6 pkt 4 47 Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na art. 22 drogach jednokierunkowych ust. 6 pkt 48 Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez brak lub art. 22 błędne sygnalizowanie manewru 49 Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed art. 22 skręceniem art. 90 Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem art. 22 zmieniającego zajmowany pas ruchu E Wymijanie, omijanie i cofanie 5 art. 90 Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz art. 26 lub art. zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu 52 Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu art art. 90 Utrudnianie ruchu podczas cofania art. 2 pkt 54 art. 90 lub art. Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach F Wyprzedzanie 55 art. Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi art. 2 do od do art. 26 pkt 56 Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio art. 27 przed nimi 57 art. 90 Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed art lub wyprzedzaniem, czy kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru art. wyprzedzania 2 58 art. Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy art. 24 dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia ust. 7 pkt 59 Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami art. 24 ostrzegawczymi ust. 7 pkt 2 60 Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach art. 24 ust. 7 pkt 6 Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi art Wyprzedzanie z niewłaściwej strony lub bez zachowania bezpiecznego odstępu 6 art. 90 lub art. pkt lub ust. 6 art Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym art. 24 ust Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku usunięcia się jak najbardziej w prawo i - w razie potrzeby - zatrzymania się w celu ułatwienia wyprzedzenia 65 art. Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym art. 24 G Przecinanie się kierunków ruchu 66 art. 90 Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym art. 26 znajdującym się na przejściu 67 Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa na skrzyżowaniu pieszym przy skręcaniu w drogę poprzeczną 68 Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni art. 26 art. 26 albo ust. 5

7 69 Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów 70 Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią 7 art. 90 Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez lub jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku art. lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej 72 Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe 7 Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku 74 art. Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone 75 Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 76 art. 90 lub art. Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym 77 Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy 78 Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy art. 27 art. 27 art. 26 ust. 7 art. 28 lub ust. 6 art. 26 ust. 6 art. 28 pkt art. 28 art. 26 pkt art. 25 pkt H Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza 79 art. 88 Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w art. 0 ust. lub czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza pkt lit. art. 90 a lub lit. a 80 art. 90 Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy art. 0 ust. lub zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach lit. art. zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz korzystania z b pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe - jak najbliżej krawędzi jezdni 8 art. Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych art. 29 ust. 2 pkt 82 Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym art. 29 ust. 2 8 art. 90 Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej art. 0 ust. lub przejrzystości powietrza art. I Holowanie 84 art. Holowanie pojazdu, którego kierujący nie ma wymaganych uprawnień do art. 2 kierowania tym pojazdem pkt 85 Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe art. pkt Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach 87 Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony 88 Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego art. pkt art. art. pkt 89 Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą) art. Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez:

8 90 ) niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania 9 2) nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym 92 ) brak lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego 9 4) niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym 94 5) niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania art. art. art. pkt 5 art. pkt 7 J Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz ruchu zwierząt 95 art. Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku art. 96 art. 90 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszym przez kierującego rowerem art. korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych art. 90 Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu art. lub art. jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu pkt 98 Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach 99 Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów Naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd 0 Naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny art. art. pkt art. pkt art. 02 Naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z art. chodnika 0 Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, zakazu art. 4 jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni 04 Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem 05 Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek 06 Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi 07 Pędzenie zwierząt płochliwych, niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować 08 Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi 09 Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt 0 Naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia Naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach 2 Naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni art. 4 pkt art. 4 art. 5 art. 5 pkt pkt pkt

9 4 Naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów 5 art. Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią 6 art. 90 lub art. 9 Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku 7 art. Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt K Autostrady i drogi ekspresowe 8 art. 90 Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze lub art. ekspresowej pkt 5 art. 46 art. 46 art. 22 ust. 6 lub pkt 9 Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej art Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla art ruchu którego drogi te nie są przeznaczone 2 Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze art. 49 ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu 22 Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn art. 49 technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu 2 Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej art. pkt lub ust. 2 pkt L Zatrzymanie i postój 24 art. 90 lub art. Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu Zatrzymywanie pojazdu: 25 ) na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 0 m od przejazdu lub skrzyżowania 26 2) na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 0 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu - także za nimi art. 46 ust. pkt 27 ) w tunelu, na moście lub na wiadukcie pkt 28 4) na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię 29 5) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni 0 6) w odległości mniejszej niż 0 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania pkt 5 pkt 6 7) przy lewej krawędzi jezdni pkt 7 2 8) na pasie między jezdniami pkt 8 9) w odległości mniejszej niż 5 m od słupka lub tablicy oznaczającej pkt 9 przystanek, a na przystanku z zatoką - na całej jej długości od do od do

10 4 0) w odległości mniejszej niż 5 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu pkt 0 5 ) na drodze dla rowerów pkt 6 art. 84, Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie art. ust. 90 lub postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku lub art. 9 7 art. 90 lub art. Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku 8 Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej 9 Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym art. 47 art. 46 ust. 2 art. 46 ust. 40 Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd 2 pkt 4 Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub 2 wyjazd tego pojazdu 42 Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka 2 pkt wskaźnikowego z jedną kreską 4 Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone 2 44 Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym od pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie 2 pkt 5 całkowitej przekraczającej 6 ton lub o długości do przekraczającej 2 m M Używanie świateł zewnętrznych 45 art. 88 Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do art. 5 świtu 46 Jazda bez wymaganych świateł w okresie od dnia art. 5 października do ostatniego dnia lutego 2 47 Jazda bez wymaganych świateł pojazdami art. 5 niewyposażonymi w światła mijania lub w zw. z ust Jazda bez wymaganych przepisami świateł w tunelu art Jazda bez wymaganych świateł przez kierującego art. 5 motocyklem lub motorowerem Jazda bez wymaganych świateł przez kierującego pojazdem szynowym 5 Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności 52 art. 90 Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami 5 art. 90 Naruszenie warunków dopuszczalności używania lub art. przednich świateł przeciwmgłowych od do art. 5 art. 52 lub lub art. 0 od do art. 5 art Używanie "szperacza" podczas jazdy art. 52 N Używanie pojazdów w ruchu drogowym 55 art. 90 Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez art. 5 lub art. kierującego pojazdem uprzywilejowanym 56 art. Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim art Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych art Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych

11 tablic albo znaków, które powinny być widoczne 59 Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu 60 Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi art. 60 pkt art. 60 pkt 5 art Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem 62 art. 90 Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe art. 2 lub art. ust. 6 Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez: 6 art. ) kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież 64 2) oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone art. 57 art art. 90 ) kierującego innym pojazdem art art. 90 Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób art. 58 lub art. niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby 67 Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych 68 Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych art. 58 art. 54 lub 69 Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego art art. Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu art. 60 lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic 7 Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący art. 60 uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do pkt środowiska lub nadmiernym hałasem 2 72 Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem art. 59 określającym państwo rejestracji 7 Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo art. 60 niż to, w którym pojazd został zarejestrowany 74 Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym O Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep 75 art. Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne 76 Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony 77 Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób 78 Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy 4 art. 60 pkt art. 6 ust. 2 art. 6 ust. 2 art. 6 ust. 8 w zw. z ust. 9 art. 6 ust Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich art. 6 ust Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej art. 62 ust. większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego P Przewóz osób do od do

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 20 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 20 stycznia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIENIE 3. Podręcznik kierowcy kategorii B

UZUPEŁNIENIE 3. Podręcznik kierowcy kategorii B UZUPEŁNIENIE 3 do 2. wydania książki Krzysztofa Wiśniewskiego Podręcznik kierowcy kategorii B W związku ze zmianą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze

Bardziej szczegółowo

1) na przejściach dla pieszych 50. 1) na obszarze zabudowanym 50. Przebieganie przez jezdnię art. 14 pkt 4 50. Chodzenie po torowisku art.

1) na przejściach dla pieszych 50. 1) na obszarze zabudowanym 50. Przebieganie przez jezdnię art. 14 pkt 4 50. Chodzenie po torowisku art. Wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego za wybrane rodzaje wykroczeń przez uprawnione organy (Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r.) Kwalifikacja

Bardziej szczegółowo

Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów prawnych wg opisu pod tabelą 1 2 3 4 5 I. Przepisy o ruchu pieszych. Naruszenie

Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów prawnych wg opisu pod tabelą 1 2 3 4 5 I. Przepisy o ruchu pieszych. Naruszenie Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 2008 r. (poz.. ) Załącznik nr 1 Lp. TABELA B Kwalifikacja prawna - ustawa Kodeks wykroczeń Naruszenie Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów

Bardziej szczegółowo

Taryfikator mandatów

Taryfikator mandatów Taryfikator mandatów Lp. 1 2 3 4 5 I. Przepisy o ruchu pieszych Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd: art. 14 lit. a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kwalifikacja prawna ustawa Kodeks

Bardziej szczegółowo

1. 1) na przejściach dla pieszych 50 2. 2) w miejscach innych niż przejścia dla pieszych

1. 1) na przejściach dla pieszych 50 2. 2) w miejscach innych niż przejścia dla pieszych Taryfikator mandatów Lp. Kwalifikacja prawna wg. kodeksu wykroczeń art. 90 Naruszone przepisy ruchu drogowego z Naruszenie aktów prawnych wg opisu pod tabelą* Taryfikator mandatów - I. Przepisy o ruchu

Bardziej szczegółowo

Taryfikator mandatów - 2012 rok.

Taryfikator mandatów - 2012 rok. Taryfikator mandatów - 2012 rok. Lp. Rodzaj wykroczenia Wysokość mandatu Ruch pieszych Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd: 1 na przejściach dla pieszych 2 w miejscach innych niż przejścia

Bardziej szczegółowo

Naruszenie. 1. 1) na przejściach dla pieszych 50 zł. 2. 2) w miejscach innych niż przejścia dla pieszych 100 zł

Naruszenie. 1. 1) na przejściach dla pieszych 50 zł. 2. 2) w miejscach innych niż przejścia dla pieszych 100 zł Taryfikator mandatów 2012 Taryfikator mandatów 2012 - I. Przepisy o ruchu pieszych Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów prawnych wg opisu pod tabelą * art. 90 Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 24 listopada 2003 r. (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2003 r.)

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 24 listopada 2003 r. (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2003 r.) Dz.U.0.08.0 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia listopada r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. z dnia 8 grudnia r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ GRZYWIEN NAKŁADANYCH W DRODZE MANDATU KARNEGO ZA WYBRANE RODZAJE WYKROCZEŃ PRZEZ UPRAWNIONE ORGANY

WYSOKOŚĆ GRZYWIEN NAKŁADANYCH W DRODZE MANDATU KARNEGO ZA WYBRANE RODZAJE WYKROCZEŃ PRZEZ UPRAWNIONE ORGANY Materiał w 100 % wiarygodny, pod warunkiem, że pobrałeś na bieżąco aktualizowaną wersję bezpośrednio ze stron serwisu http://szelan.pl WYSOKOŚĆ GRZYWIEN NAKŁADANYCH W DRODZE MANDATU KARNEGO ZA WYBRANE

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NARUSZEŃ PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO I LICZBA PUNKTÓW ODPOWIADAJACA TYM NARUSZENIOM

WYKAZ NARUSZEŃ PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO I LICZBA PUNKTÓW ODPOWIADAJACA TYM NARUSZENIOM Załącznik nr 1 WYKAZ NARUSZEŃ PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO I LICZBA PUNKTÓW ODPOWIADAJACA TYM NARUSZENIOM Naruszenia przepisów ruchu drogowego podlegające ewidencji przedstawia poniższa tabela. Poszczególnym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 5 listopada 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 5 listopada 2008 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 listopada 8 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NARUSZEŃ PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO I LICZBA PUNKTÓW ODPOWIADAJĄCA TYM NARUSZENIOM

WYKAZ NARUSZEŃ PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO I LICZBA PUNKTÓW ODPOWIADAJĄCA TYM NARUSZENIOM Materiał w 1 % wiarygodny, pod warunkiem, że pobrałeś na bieżąco aktualizowaną wersję bezpośrednio ze stron serwisu http://szelan.w.interia.pl Załącznik nr 1 WYKAZ NARUSZEŃ PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO I

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NARUSZEŃ PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO I LICZBA PUNKTÓW ODPOWIADAJĄCA TYM NARUSZENIOM

WYKAZ NARUSZEŃ PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO I LICZBA PUNKTÓW ODPOWIADAJĄCA TYM NARUSZENIOM Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia.( poz. ) Załącznik Nr 1 WYKAZ NARUSZEŃ PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO I LICZBA PUNKTÓW ODPOWIADAJĄCA TYM NARUSZENIOM Naruszenia przepisów ruchu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 7 Poz. 488 WYKAZ NARUSZEŃ PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO I LICZBA PUNKTÓW ODPOWIADAJĄCA TYM NARUSZENIOM

Dziennik Ustaw 7 Poz. 488 WYKAZ NARUSZEŃ PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO I LICZBA PUNKTÓW ODPOWIADAJĄCA TYM NARUSZENIOM Dziennik Ustaw 7 Poz. 88 Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia kwietnia 1 r. (poz. 88) WYKAZ NARUSZEŃ PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO I LICZBA PUNKTÓW ODPOWIADAJĄCA TYM NARUSZENIOM

Bardziej szczegółowo

Wysokość grzywien za poszczególne rodzaje wykroczeń nakładanych w drodze mandatu karnego. prawa administracyjnego 1 2 3 4 5 Przepisy o ruchu pieszych.

Wysokość grzywien za poszczególne rodzaje wykroczeń nakładanych w drodze mandatu karnego. prawa administracyjnego 1 2 3 4 5 Przepisy o ruchu pieszych. Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia... Grupa Kwalifikacja prawna k.w Wysokość grzywien za poszczególne rodzaje wykroczeń nakładanych w drodze mandatu karnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Dziennik Ustaw rok 2003 nr 208 poz. 2023 wersja obowiązująca od 2011-05-24 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 1624 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 4 października 2013 r.

Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 1624 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 4 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 1624 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2013.1624 2015.04.11 zm.wyn.z Dz.U.2014.1374 pkt 7, pkt 8, pkt 9, pkt 10 zm. Dz.U.2015.506 1 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

Dz.U.2013.1624 2015.04.11 zm.wyn.z Dz.U.2014.1374 pkt 7, pkt 8, pkt 9, pkt 10 zm. Dz.U.2015.506 1 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Dz.U.2013.1624 2015.04.11 zm.wyn.z Dz.U.2014.1374 pkt 7, pkt 8, pkt 9, pkt 10 zm. Dz.U.2015.506 1 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych

Bardziej szczegółowo

Pytania dla motorowerzystów

Pytania dla motorowerzystów Pytania dla motorowerzystów 1. W czasie mgły kierujący motorowerem jest obowiązany: a) jechać po chodniku; b) włączyć światła, w które pojazd jest wyposażony; c) korzystać z pobocza drogi, a jeśli jest

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 24 listopada 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 24 listopada 2003 r. Dz.U.2003.208.2023 2008-11-29 zm. Dz.U.2008.202.1249 1 2011-01-20 zm. Dz.U.2011.14.68 1 2011-05-24 zm. Dz.U.2011.105.615 1 2012-05-31 zm. Dz.U.2012.527 1 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia... 2013 r.

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 27 sierpnia 2013 r. OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia... 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 1624 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 4 października 2013 r.

Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 1624 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 4 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 1624 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNA LEKCJA. Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową. Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła

WIRTUALNA LEKCJA. Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową. Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła WIRTUALNA LEKCJA Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła Spis Treści Przepisy, znaki i sygnały drogowe obowiązujące pieszych Przygotowanie do egzaminu

Bardziej szczegółowo

ZNAKI ZAKAZU B-23 B-25 B-26 B-29 B-33 B-35 B-36 B-37 B-38

ZNAKI ZAKAZU B-23 B-25 B-26 B-29 B-33 B-35 B-36 B-37 B-38 ZNAKI ZAKAZU Znaki zakazu obowiązują na drodze, na której są umieszczone, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Zakaz wyrażony znakiem obowiązuje od miejsca jego ustawienia, chyba że przepisy

Bardziej szczegółowo

Przepisy ustawy Prawo o Ruchu Drogowym ze zmianami zaproponowanymi przez inicjatywę Miasta dla rowerów czerwiec 2008

Przepisy ustawy Prawo o Ruchu Drogowym ze zmianami zaproponowanymi przez inicjatywę Miasta dla rowerów czerwiec 2008 Miasta dla rowerów Polski Klub Ekologiczny - Zarząd Główny ul. Sławkowska 26A 31-014 Kraków tel/fax +48.12.4232047, 12.4232098 w w w. r o w e r y. o r g. p l Przepisy ustawy Prawo o Ruchu Drogowym ze zmianami

Bardziej szczegółowo

1 pytania CD ZMIANY ZMIANY 01.01.2011 01.01.2011 2011

1 pytania CD ZMIANY ZMIANY 01.01.2011 01.01.2011 2011 1 pytania CD ZMIANY 01.01.2011 2011 2 Nowe pytania kategorii C i D 1. Samochód osobowy to: A pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej, niż 9 osób łącznie z kierowcą B pojazd

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 maja 2012 r. Poz. 527 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 8 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 16 maja 2012 r. Poz. 527 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 8 maja 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 maja 2012 r. Poz. 527 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 8 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych

Bardziej szczegółowo

5. Dopuszczalna liczba motorowerów jadących w zorganizowanej kolumnie to: a) 15 b) 10 c) 5

5. Dopuszczalna liczba motorowerów jadących w zorganizowanej kolumnie to: a) 15 b) 10 c) 5 1. W przedstawionej sytuacji rowerzysta R: a) ustępuje pierwszeństwa pojazdom A i B b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi A c) przejeżdża jako pierwszy 2. W przedstawionej sytuacji rowerzysta R: a) przejeżdża

Bardziej szczegółowo

Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg

Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg 1 LEKCJA 4 TEMAT: Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 ROWERZYSTA - UCZESTNIK RUCHU DROGOWEGO I KIERUJĄCY POJAZDEM Rowerzysta powinien poruszać się zgodnie z zasadami ruchu

Bardziej szczegółowo

2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów

2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów 2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów 2.1. Przepisy ruchu drogowego TEMAT 1: Wiadomości ogólne Podstawowe elementy ruchu: 03-07 droga, pojazd, człowiek. podstawowych pojęć dotyczących

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia. 2011 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia. 2011 r. Projekt 16-05-2011 zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: SPH Credo, tel./fax: 067 214 22 88, www.sphcredo.pl

Opracowanie: SPH Credo, tel./fax: 067 214 22 88, www.sphcredo.pl ZESTAW 8 Wjazd na drogę oznaczoną tym znakiem jest: A - dozwolony od strony tego znaku dla pojazdów kierowanych przez osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej, B - zabroniony z obu stron tej

Bardziej szczegółowo

1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności:

1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności: 1 TEST ZE ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO Dla szkół gimnazjalnych (wielokrotnego wyboru) 1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności: a) pierwszy z idących

Bardziej szczegółowo

ZNAKI POZIOME P-1 P-2

ZNAKI POZIOME P-1 P-2 ZNAKI POZIOME Znakami drogowymi poziomymi są umieszczone na nawierzchni linie ciągłe lub przerywane, pojedyncze lub podwójne, strzałki, napisy, symbole i inne linie związane z oznaczaniem określonych miejsc

Bardziej szczegółowo

Dział. Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Dział. Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 1 Z001 1 W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: A. jednym niebezpiecznym zakręcie w prawo, Tak B. dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, Nie C. nieokreślonej

Bardziej szczegółowo

Pytania dla rowerzystów

Pytania dla rowerzystów Pytania dla rowerzystów 1. W strefie zamieszkania: a) pieszy może korzystać z całej szerokości drogi; b) może korzystać z drogi samodzielnie, tylko jeśli ukończył 10 lat; c) musi korzystać z przejścia

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY PODSTAWOWE 2014 r 1. Z całej szerokości drogi jako pieszy

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY DLA ROWERZYSTÓW

PRZEPISY DLA ROWERZYSTÓW PRZEPISY DLA ROWERZYSTÓW Przepisy dla rowerzystów Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem Art.33 ust 5 jest dozwolone wyjątkowo, gdy: 1) opiekuje się on osobą w wieku do

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 20 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 20 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 14 1044 Poz. 68 68 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane

Bardziej szczegółowo

19. B, C 32. A 13. A, B 31. A 23. A, B, C 12. B. Numer strony 2 Numer strony 3

19. B, C 32. A 13. A, B 31. A 23. A, B, C 12. B. Numer strony 2 Numer strony 3 1 ZMIANY 01.01.2011 PYTANIA TESTOWE 2 Numer strony 2 Numer strony 3 12. Znak ten oznacza, że należy spodziewać się zwężenia drogi: A na odcinku 100 metrów, B po przejechaniu 100 metrów, C po przejechaniu

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 1 Z001 1 W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: A. jednym niebezpiecznym zakręcie w prawo, Tak B. dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, Nie C. nieokreślonej

Bardziej szczegółowo

Scenariusz 3. Środki dydaktyczne: Plansze przedstawiające wykonanie poszczególnych manewrów, plansze ze znakami drogowymi.

Scenariusz 3. Środki dydaktyczne: Plansze przedstawiające wykonanie poszczególnych manewrów, plansze ze znakami drogowymi. Scenariusz 3 TEMAT: Manewry wykonywane przez rowerzystów. Cel zajęć: Poznanie właściwego zachowania się kierującego rowerem podczas wykonywania manewrów, zapoznanie z definicjami manewrów, kształcenie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

PYTANIA NA EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ PYTANIA NA EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ 1.Kartę rowerową może uzyskać osoba, która: a) ukończyła 7 lat, b) ukończyła, 9 lat; c) ukończyła 10 lat. 2. W jaki sposób można przewozić na rowerze dziecko do 7 lat:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami

USTAWA z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami Kancelaria Sejmu s. 1/1 Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 92, poz. 530. USTAWA z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Kodeks Drogowy dla rowerzystów tekst jednolity, opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późniejszymi zmianami.

Kodeks Drogowy dla rowerzystów tekst jednolity, opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późniejszymi zmianami. Kodeks Drogowy dla rowerzystów tekst jednolity, opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późniejszymi zmianami. Stan aktualny na: czerwiec 2012 r. Dział I Przepisy ogólne Art. 2. Użyte

Bardziej szczegółowo

DROGA to wydzielony pas ziemi łączący miejscowości i punkty terenu, przystosowany do ruchu pojazdów, ludzi i zwierząt.

DROGA to wydzielony pas ziemi łączący miejscowości i punkty terenu, przystosowany do ruchu pojazdów, ludzi i zwierząt. Schemat drogi w mieście. Schemat drogi poza miastem. DROGA to wydzielony pas ziemi łączący miejscowości i punkty terenu, przystosowany do ruchu pojazdów, ludzi i zwierząt. Pobocze to przyległa do jezdni

Bardziej szczegółowo

Pytanie. Czy na tej drodze możesz spodziewać się jadącego w przeciwnym kierunku rowerzysty? Odpowiedź TAK NIE

Pytanie. Czy na tej drodze możesz spodziewać się jadącego w przeciwnym kierunku rowerzysty? Odpowiedź TAK NIE Czy na tej drodze możesz spodziewać się jadącego w przeciwnym kierunku rowerzysty? Czy na rondzie o dwóch pasach ruchu wolno wyprzedzać? Wyjaśnienie UPoRD Art. 24. Pkt. 7. "Zabrania się wyprzedzania pojazdu

Bardziej szczegółowo

Cel zajęć: Zapoznanie ze znakami drogowymi pionowymi i poziomymi.

Cel zajęć: Zapoznanie ze znakami drogowymi pionowymi i poziomymi. Scenariusz 1 TEMAT: Powtórzenie znaków drogowych poznanych w klasach I-III i omówienie nowych: pionowych i poziomych. Cel zajęć: Zapoznanie ze znakami drogowymi pionowymi i poziomymi. Środki dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTÓW POPULARNYCH I TURYSTYKI WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 Pytanie 1: Pytanie 2: Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem

Bardziej szczegółowo

Włączanie się do ruchu

Włączanie się do ruchu Włączanie się do ruchu Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się nie wynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu: na drogę z

Bardziej szczegółowo

Kody. KOD Typ drogi 1 Autostrada 2 Ekspresowa 3 Dwie jezdnie jednokierunkowe 4 Jednokierunkowa 5 Jednojezdniowa dwukierunkowa

Kody. KOD Typ drogi 1 Autostrada 2 Ekspresowa 3 Dwie jezdnie jednokierunkowe 4 Jednokierunkowa 5 Jednojezdniowa dwukierunkowa Kody KOD Typ drogi 1 Autostrada 2 Ekspresowa 3 Dwie jezdnie jednokierunkowe 4 Jednokierunkowa 5 Jednojezdniowa dwukierunkowa KOD Obszar 1 Obszar zabudowany 2 Obszar niezabudowany KOD Odcinek 1 Odcinek

Bardziej szczegółowo

Korekta dotychczas stosowanego banku pytań egzaminacyjnych

Korekta dotychczas stosowanego banku pytań egzaminacyjnych Korekta dotychczas stosowanego banku pytań egzaminacyjnych Z012 12 otrzymuje brzmienie: Znak ten oznacza, że należy spodziewać się zwężenia drogi: A. na odcinku 100 metrów, B. po przejechaniu 100 metrów,

Bardziej szczegółowo

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku)

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku) Scenariusz tematu: nr 0 Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. ( godzina w I roku, godzina w II roku) Cel ogólny: Sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy Środki dydaktyczne: Testy sprawdzające

Bardziej szczegółowo

KODEKS DROGOWY. 15. wydanie

KODEKS DROGOWY. 15. wydanie KODEKS DROGOWY 15. wydanie Spis treści Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym...11 Dział I. Przepisy ogólne...15 Dział II. Ruch drogowy...26 Rozdział 1. Zasady ogólne...26 Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Poradnik pieszego. czyli przepisy dla każdego

Poradnik pieszego. czyli przepisy dla każdego Poradnik pieszego czyli przepisy dla każdego PIESZY osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również

Bardziej szczegółowo

ZNAKI SYGNAŁY POLECENIA - pytania testowe

ZNAKI SYGNAŁY POLECENIA - pytania testowe 1. Gdy policjant kieruje ruchem na skrzyżowaniu i stoi tyłem do naszego kierunku, to jego postawa oznacza dla nas: a) zielone światło, b) czerwone światło, c) żółte światło. 2. Jeżeli na skrzyżowaniu z

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 845)

do ustawy z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 845) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 845) U S T A W A z dnia 20 czerwca 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Pytania testy na kartę rowerową

Pytania testy na kartę rowerową Pytania testy na kartę rowerową I. Dotyczące pieszych: UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU! 1. Które zachowanie pieszego jest poprawne? A. przebieganie przez jezdnię, B. przechodzenie przez jezdnię w miejscach

Bardziej szczegółowo

Dział I Przepisy ogólne

Dział I Przepisy ogólne Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania, warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu, wymagania w stosunku do osób kierujących

Bardziej szczegółowo

TARYFIKATOR MANDATÓW I PUNKTÓW KARNYCH 2012

TARYFIKATOR MANDATÓW I PUNKTÓW KARNYCH 2012 BIBLIOTECZKA STOŁECZNEGO POLICJANTA [1] TARYFIKATOR MANDATÓW I PUNKTÓW KARNYCH 2012 (stan prawny na dzień 30.09.2012 r.) Taryfikator opracowany na podstawie: Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

ZNAKI DROGOWE. Niebezpieczny zakręt w prawo. Uważaj i najlepiej zwolnij! Niebezpieczne zakręty pierwszy w prawo.

ZNAKI DROGOWE. Niebezpieczny zakręt w prawo. Uważaj i najlepiej zwolnij! Niebezpieczne zakręty pierwszy w prawo. ZNAKI DROGOWE I Znaki drogowe pionowe Znaki ostrzegawcze Niebezpieczny zakręt w prawo. Uważaj i najlepiej zwolnij! Niebezpieczne zakręty pierwszy w prawo. strony. Skrzyżowanie dróg. Zanim ruszysz, musisz

Bardziej szczegółowo

Rowerzysta w ruchu drogowym

Rowerzysta w ruchu drogowym Rowerzysta w ruchu drogowym 1 Każdy może zostać rowerzystą. Rowerzystą może być każdy, niezależnie od wieku. Jednak należy pamiętać, że rowerzysta, który wyjeżdża na drogę ma obowiązek przestrzegania zasad

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Szkolenia Kierowców TEST Wrocław, ul.lelewela 15 tel. 071 78-46-800. Znaki ostrzegawcze

Ośrodek Szkolenia Kierowców TEST Wrocław, ul.lelewela 15 tel. 071 78-46-800. Znaki ostrzegawcze Znaki ostrzegawcze niebezpieczny zakręt w prawo śliska jezdnia niebezpieczny zakręt w lewo przejście dla pieszych niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo dzieci niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KATEGORIĘ C PRAWA JAZDY

EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KATEGORIĘ C PRAWA JAZDY EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KATEGORIĘ C PRAWA JAZDY Egzamin praktyczny na prawo jazdy przeprowadzany jest na placu manewrowym i w ruchu drogowym i odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

Wykroczenia, które wiążą się z punktami karnymi

Wykroczenia, które wiążą się z punktami karnymi Załącznik : karne oraz wykroczenia dla których obowiązuja stałe opłaty Wykroczenia, które wiążą się z punktami karnymi zapłaceniu mandatu wyroku skazujący m pierwszych Przekroczenie dozwolonej prędkości

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I Przepisy ogólne

DZIAŁ I Przepisy ogólne DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania, warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu, wymagania w stosunku do osób kierujących

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/79 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779, Nr 160, poz. 1086; z

Bardziej szczegółowo

KURS PRAWA JAZDY KAT. B

KURS PRAWA JAZDY KAT. B Racibórz, dn.16.11.2014r EXTREME sp.zo.o. Ul. Kolejowa 18 47-400 Racibórz Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu Ul. Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz Program nauczania Program nauczania zgodny z ROZPORZĄDZENIEM

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach prawa dotyczące uzyskiwania kart rowerowych

Zmiany w przepisach prawa dotyczące uzyskiwania kart rowerowych Zmiany w przepisach prawa dotyczące uzyskiwania kart rowerowych Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Dz. U. Nr 30, poz. 151 z późn. zm. Art. 3 ust. 4. Osoba, która ukończyła 18 lat,

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH EJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH EJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH EJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY PODSTAWOWE 2015 r 1. Z całej szerokości drogi jako pieszy

Bardziej szczegółowo

3. Na jakim odcinku drogi obowiązują znaki ostrzegawcze?

3. Na jakim odcinku drogi obowiązują znaki ostrzegawcze? 1. Co oznacza dany znak? Pytania dotyczące znajomości znaków drogowych a) uwaga, po przejechaniu 3,8 km będą dwa ostre zakręty; b) uwaga, ostre zakręty na odcinku drogi 3,8 km; c) jedź ostroŝnie, z prędkością

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/112 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie jednego z dokumentów: Dowodu osobistego Karty stałego pobytu Paszportu

EGZAMIN. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie jednego z dokumentów: Dowodu osobistego Karty stałego pobytu Paszportu EGZAMIN Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie jednego z dokumentów: Dowodu osobistego Karty stałego pobytu Paszportu EGZAMIN Część teoretyczna 18 pytań, 2 dopuszczalne błędy. Egzamin teoretyczny

Bardziej szczegółowo

Dziecko jako pieszy uczestnik ruchu drogowego

Dziecko jako pieszy uczestnik ruchu drogowego Dziecko jako pieszy uczestnik ruchu drogowego Dziecko do lat 7 nie powinno samodzielnie poruszać się po drogach, powinno znajdować się pod opieką rodziców, starszego rodzeństwa lub kolegów. W drodze do

Bardziej szczegółowo

Drogi, przepisy regulujące ruch na drogach

Drogi, przepisy regulujące ruch na drogach 1 LEKCJA 1 TEMAT: Drogi, przepisy regulujące ruch na drogach MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 DEFINICJE Definicje użyte w Ustawie Prawo o Ruchu Drogowym: 1) droga - wydzielony pas terenu składający się z jezdni,

Bardziej szczegółowo

Ustawa prawo o ruchu drogowym. Str. 1/114

Ustawa prawo o ruchu drogowym. Str. 1/114 Ustawa prawo o ruchu drogowym. Str. 1/114 Prawo o ruchu drogowym 12 z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 602) tekst jednolity z dnia 7 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 58, poz. 515) tekst jednolity z dnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 7 Poz. 488

Dziennik Ustaw 7 Poz. 488 Dziennik Ustaw 7 Poz. 88 z dnia kwietnia 1 r. (poz. 88) - - 1 3 1 art. 173, 17, 177 1 k.k. 3 Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie art. 87 1 k.w. art. ust. 1 pkt 1 art. 93 1 k.w. art. ust. pkt 1 Kierowanie

Bardziej szczegółowo

! Cotygodniowa audycja w każdą środę po godz. 11:00 w Programie 1 Polskiego Radia.

! Cotygodniowa audycja w każdą środę po godz. 11:00 w Programie 1 Polskiego Radia. Czy rzeczywiście polskie przepisy łagodnie traktują pijanych kierowców? Czy tylko za spożycie alkoholu czeka nas odpowiedzialność karna? Jakiego rodzaju zachowania na drogach kodeks karny oraz kodeks wykroczeń

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Prawo o ruchu drogowym

USTAWA. Prawo o ruchu drogowym USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity) USTAWA Prawo o ruchu drogowym... 1 Dział I Przepisy ogólne... 2 Dział II Ruch drogowy... 6 Rozdział 1 Zasady ogólne... 6 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Rok 2005 Nr 108 poz. 908 wersja obowiązująca od 24.12.2009 USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

Dziennik Ustaw Rok 2005 Nr 108 poz. 908 wersja obowiązująca od 24.12.2009 USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dziennik Ustaw Rok 2005 Nr 108 poz. 908 wersja obowiązująca od 24.12.2009 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) (Dz.U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908, zm.: Dz.U. z 2005 r., Nr 25, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne 1 z 78 Dz.U.2005.108.908 2005.06.23 zm. przen. Dz.U.2005.90.757 2005.08.12 zm. przen. Dz.U.2005.25.202 2005.08.22 zm. przen. Dz.U.2005.90.756 2005.10.04 zm. Dz.U.2005.179.1486 2005.10.05 zm. Dz.U.2005.180.1494

Bardziej szczegółowo

Rok Nr poz. (Tekst opracowany przez INFOR) USTAWA Prawo o ruchu drogowym DZIAŁ l Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres regulacji] Art. 2.

Rok Nr poz. (Tekst opracowany przez INFOR) USTAWA Prawo o ruchu drogowym DZIAŁ l Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres regulacji] Art. 2. Dziennik Ustaw Rok 2003 Nr 58 poz. 515 (Tekst opracowany przez INFOR) USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 r., Nr 58, poz. 515, zm.: Dz.U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152;

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania, warunki

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (tekst jednolity stan na dzień 7 sierpnia 2007 r.) DZIAŁ I.

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (tekst jednolity stan na dzień 7 sierpnia 2007 r.) DZIAŁ I. USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity stan na dzień 7 sierpnia 2007 r.) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KATEGORIĘ B i B1 PRAWA JAZDY. Egzamin praktyczny na prawo jazdy przeprowadzany jest na placu manewrowym i w ruchu drogowym.

EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KATEGORIĘ B i B1 PRAWA JAZDY. Egzamin praktyczny na prawo jazdy przeprowadzany jest na placu manewrowym i w ruchu drogowym. EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KATEGORIĘ B i B1 PRAWA JAZDY Egzamin praktyczny na prawo jazdy przeprowadzany jest na placu manewrowym i w ruchu drogowym. Osoby przystępujące do egzaminu praktycznego oczekują na

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. DZIAŁ I Przepisy ogólne zmiany: 2003-09-01 Dz.U.2003.137.1302 art. 17 2003-09-12 Dz.U.2003.149.1451 art. 1 2003-09-28 Dz.U.2003.149.1452 art. 4 2003-11-17 Dz.U.2003.162.1568 art. 133 2003-12-09 Dz.U.2003.200.1953 art. 3 2004-01-01

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla rodziców i nauczycieli

Poradnik dla rodziców i nauczycieli Poradnik dla rodziców i nauczycieli Dziecko do lat 7 nie powinno samodzielnie poruszać się po drogach, powinno znajdować się pod opieką rodziców, starszego rodzeństwa lub kolegów. W drodze do szkoły/domu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KATEGORIĘ D PRAWA JAZDY

EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KATEGORIĘ D PRAWA JAZDY EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KATEGORIĘ D PRAWA JAZDY Egzamin praktyczny na prawo jazdy przeprowadzany jest na placu manewrowym i w ruchu drogowym i odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 września 2015 r. Poz. 1313. z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Warszawa, dnia 7 września 2015 r. Poz. 1313. z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 września 2015 r. Poz. 1313 ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH 2) z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Symbol Wygląd Znaczenie Objaśnienie

Symbol Wygląd Znaczenie Objaśnienie ZNAKI INFORMACYJNE: Symbol Wygląd Znaczenie Objaśnienie D-1 Droga z pierwszeństwem Oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem. Umieszczona pod znakiem D-1 tabliczka T-6a albo T-6b wskazuje

Bardziej szczegółowo

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ETB-Group Edward OLECH 6 14.00-19.00 ul. Krajewskiego 27 33-300 Nowy Sącz Godziny szkolenia (od do)

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ETB-Group Edward OLECH 6 14.00-19.00 ul. Krajewskiego 27 33-300 Nowy Sącz Godziny szkolenia (od do) LP. Harmonogram zajęć teoretycznych kursu prawa jazdy kat. B w ramach projektu Profesjonalista na rynku gastronomicznym realizowanego przez Miasto Nowy Sącz w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ AUTOKAR PODCZAS PRZEWOZU DZIECI

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ AUTOKAR PODCZAS PRZEWOZU DZIECI WARUNKI TECHNICZNE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ AUTOKAR PODCZAS PRZEWOZU DZIECI Spis treści: - podstawowe warunki techniczne - obowiązki kierowcy - normy czasu jazdy i odpoczynku obowiązujące kierowcę autobusu

Bardziej szczegółowo