1 S t r o n a. Regulamin 1 st Business Economy Challenge I Postanowienia ogólne:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 S t r o n a. Regulamin 1 st Business Economy Challenge 2015. I Postanowienia ogólne:"

Transkrypt

1 Regulamin 1 st Business Economy Challenge 2015 I Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem rajdu 1 st Business Economy Challenge zwanym dalej rajdem jest Rodan Event z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Opłotki 21, NIP Rajd odbędzie się będzie dnia Rajd jest imprezą samochodową, promującą energooszczędny i ekologiczny tryb jazdy oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym zgodnie z ideą projektu Bezpieczne Drogi Poznania 4. Rajd jest wydarzeniem kierowanym do firm i instytucji mających siedzibę na terenie powiatu poznańskiego. Firmę reprezentuje załoga, na którą składa się kierowca pojazdu, zwany dalej Uczestnikiem, oraz pilot. II Warunki uczestnictwa w Rajdzie: 5. Uczestnikiem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca ważne prawo jazdy minimum kategorii B oraz pełną zdolność do czynności prawnych, po spełnieniu wymogów opisanych w niniejszym Regulaminie. 6. Zasady uczestnictwa w rajdzie a) Udział w rajdzie jest całkowicie dobrowolny. b) Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Rajdzie. c) Niespełnienie wyżej wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkuje wykluczeniem danego Uczestnika z Rajdu z jednoczesnym wygaśnięciem ewentualnych roszczeń do odbioru nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń związanych z Rajdem i jego przeprowadzeniem w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania Nagrody. d) Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagród. Uczestnik akceptuje Regulamin poprzez przystąpienie do Rajdu. e) W Rajdzie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, oraz członkowie ich najbliższych rodzin tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. 7. W Rajdzie może wziąć udział maksymalnie 30 dwuosobowych załóg. 8. Rejestracja rozpoczyna się z dniem ogłoszenia na oraz na portalach podmiotów współpracujących. Rejestracja przebiega wyłącznie drogą mailową. 1 S t r o n a

2 9. W celu rejestracji załogi należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy dostępny do pobrania na stronie 10. O zakwalifikowaniu załogi do rajdu decyduje kolejność zgłoszeń oraz dokonanie opłaty startowej. 11. Rejestracja kończy się dnia lub w momencie wpłynięcia zgłoszenia z numerem 30. Kolejne zgłoszenia zarejestrowane zostaną na liście rezerwowej. Jeśli któryś z uczestników z listy głównej wycofa się lub jego zgłoszenie zostanie wycofane ze względów formalnych, Organizator poinformuje kolejnego Uczestnika z listy rezerwowej o możliwości zajęcia wolnego miejsca w Rajdzie. Wpisowe, powiększone o należny podatek VAT, należy wpłacić najpóźniej na 7 dni po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia rejestracji Załogi, na numer rachunku: , Bank PEKAO S.A. III oddział Poznań z dopiskiem RAJD 12. Uczestników obowiązuje wpisowe w wysokości rejestracja do dnia pln netto / samochód. rejestracja do dnia pln netto / samochód. rejestracja do dnia pln netto / samochód. 13. Wpisowe obejmuje uczestnictwo w Rajdzie, paliwo, gadżety, poczęstunek dla uczestników i pilotów oraz warsztaty Eco Drivingu w Interaktywnym Centrum Bezpieczeństwa w terminie poprzedzającym Rajd. Termin warsztatów zostanie ogłoszony w komunikacie Przed startem Organizator zarządza badanie kontrolne aut, podczas którego sprawdzane będą: - dokumenty pojazdu (dowód rejestracyjny z ważnymi badaniami technicznymi) - ubezpieczenie OC i NNW pojazdu startującego w Rajdzie - dokumenty kierowcy (dowód osobisty oraz prawo jazdy) - dokument tożsamości pilota - pisemną zgodę właściciela pojazdu do wzięcia udziału w Rajdzie, jeśli zarówno kierowca jak i pilot nie są właścicielami pojazdu - stan techniczny samochodu zgodny z danymi fabrycznymi - ciśnienie w oponach (wymagane zgodne z zaleceniami producenta, powtórna kontrola ciśnienia na mecie) 15. Zespoły biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Organizator nie ubezpiecza uczestników w ramach polisy NNW. 16. Samochody zostaną oznakowane numerami startowymi z logo organizatorów i sponsorów. Organizator wyposaży samochody w urządzenia rejestrujące parametry jazdy. Przestrzeganie przebiegu trasy i przepisów drogowych, będzie śledzone przy pomocy urządzenia monitorującego (GPS), które będzie umieszczone w pojeździe (nie wymaga żadnej instalacji ani podłączenia). Pojazd bez takiego urządzenia nie będzie dopuszczony do startu w Rajdzie. Uczestnicy mają prawo do umieszczenia na samochodach swoich reklam, które nie mogą zasłaniać oznakowania Organizatora i sponsorów 17. Na start uczestnicy są zobowiązani przyjechać z pełnym zbiornikiem paliwa, po czym na starcie plombowane będą wlewy paliwa i maski silnika. Naruszenie plomby przez Uczestników wiąże się z dyskwalifikacją Uczestnika. Powtórne tankowanie samochodów pod korek odbędzie się na 2 S t r o n a

3 mecie. Tankowanie odbywać się będzie przez osoby wyznaczone przez organizatora. Uzupełnienie paliwa zużytego na trasie Rajdu odbywa się na koszt Organizatora Rajd odbędzie się w normalnym ruchu drogowym na podstawie otrzymanego na starcie opisu trasy. Wszystkich uczestników obowiązują przepisy Kodeksu o Ruchu Drogowym oraz zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego. W związku z tym Organizator zaleca spokojną i uważną jazdę oraz nie bierze żadnej odpowiedzialności za powstałe w trakcie Rajdu szkody uczestników oraz spowodowane przez uczestników szkody zarówno w stosunku do osób postronnych jak i innych uczestników Rajdu. Jazda za autem poprzedzającym dotyczy Autostrady oraz dróg ekspresowych w odstępie mniejszym niż 1 sek będzie karana do wykluczenia z Rajdu włącznie 19. Organizator zapewnia opis trasy. 20. Wskazany czas przejazdu całej trasy uwzględnia obowiązujące limity prędkości. Dopuszcza się 15 minutowe spóźnienia w stosunku do podanego przez Organizatora czasu przejazdu. KARY: a) za przekroczenie dopuszczalnego limitu spóźnień - doliczenie do uzyskanego zużycia 0,1 litra za każdą rozpoczętą minutę. (Dotyczy spóźnienia limit +15 minut) b) za przekroczenie dozwolonej prędkości ponad 10 km/h - doliczenie do uzyskanego zużycia 0,1 litra za każdy kilometr c) za nie zatrzymanie się na znaku STOP doliczenie do uzyskanego zużycia 0,1 litra za każdorazowe nie zatrzymanie się na znaku STOP 21. Wszystkie załogi zobowiązane są stawić się na starcie zgodnie z komunikatem przesłanym przez Organizatora. 22. Przebieg Rajdu Godzina i miejsce startu będą podane w Harmonogramie czasowym. Pojazd uczestniczący w rajdzie i jego załoga, podczas całego rajdu poczynając od zaplombowania samochodu i kończąc na odstawieniu pojazdu po dojechaniu do mety, musi pokonać trasę własnymi siłami, zgodnie z zasadami ruchu drogowego. W szczególności nie jest dozwolone holowanie lub pchanie pojazdu biorącego udział w Rajdzie. Wyjątkiem od tej zasady są manewry pojazdem pod nadzorem organizatora, w następujących przypadkach: a) Manewrowanie pojazdem przy oczekiwaniu na start załogi b) Wepchnięcie pojazdu na wskazane miejsce na zamkniętym parkingu (jeżeli jest to konieczne) c) Przygotowanie pojazdu do startu (wepchnięcie na pozycję startową) d) Wypchnięcie pojazdu z miejsca startu, jeżeli nie można uruchomić slinika przy pomocy rozrusznika, patrz pkt 23 e) Manewrowanie pojazdem podczas oczekiwania na końcowe stwierdzenie rzeczywistej ilości paliwa w zbiorniku Opis trasy, jej długość i przypisany limit czasowy w całym Rajdzie (minimalna prędkość średnia) będą określone przez organizatora w późniejszym terminie w formie komunikatu). W razie opuszczenia opisanej trasy, załoga jest zobowiązana do kontynuowania jazdy w miejscu opuszczenia trasy. Przestrzeganie przebiegu trasy i przepisów drogowych, będzie śledzone przy pomocy urządzenia monitorującego (GPS), które będzie umieszczone w pojeździe (nie wymaga żadnej specjalnej instalacji). Pojazd bez takiego urządzenia nie będzie dopuszczony do startu w zawodach. 3 S t r o n a

4 23. Załogi startują zgodnie z numerami startowymi w dwuminutowych odstępach. Start następuje przy wyłączonym silniku. Po sygnale startera pojazd musi być uruchomiony przy pomocy rozrusznika z miejsca kierowcy. Pojazd, który nie zostanie uruchomiony w czasie 1 minuty od sygnału startera, musi być wypchnięty przez załogę w kierunku jazdy tak, aby nie przeszkadzał pozostałym samochodom. Próba uruchomienia jest kontynuowana pod nadzorem organizatora. 24. Na zakończenie Rajdu zawodnicy przejadą przez metę lotną przy wjeździe na wskazaną w opisie trasy stację benzynową, gdzie zostanie zmierzony czas przejazdu. Pojazdy zostaną podstawione do końcowego pomiaru paliwa w zbiorniku, kontroli nienaruszenia plomb oraz uzupełnienia danych w Karcie kontrolnej. Bezzwłocznie po tej czynności zawodnicy przemieszczają pojazd na wskazany przez Organizatora parking, gdzie wszystkie pojazdy pozostają aż do momentu opublikowania wyników końcowych. Zawodnicy oddają organizatorowi Kartę kontrolną w biurze Rajdu (Odbiór Administracyjny) załoga, która nie zda prawidłowo wypełnionej Karty Kontrolnej, zostanie zdyskwalifikowana. 25. Dyskwalifikacja i kary Do startu w Rajdzie nie zostanie dopuszczona załoga: a) Która nie spełni wymagania dotyczącego ilości paliwa w zbiorniku na starcie lub innych opisanych w niniejszym regulaminie, ze szczególnym uwzględnieniem fabrycznego stanu pojazdu b) Która uniemożliwi umieszczenie urządzenia monitorującego w swoim pojeździe c) Która spóźni się na wyznaczone miejsce startu. W szczególnym przypadku Organizator może zezwolić załodze na start w ostatniej kolejności Karą dyskwalifikacji zostanie ukarana załoga: d) która swoim pojazdem zjedzie z wyznaczonej trasy i nie wznowi jazdy w miejscu, w którym ją opuściła e) która zagubi Kartę Kontrolną lub samowolnie zmieni wpisy w niej zawarte f) która naruszy postanowienia niniejszego regulaminu i jego komunikatów (ilość członków załogi, zmiany w pojeździe w trakcie zawodów, niedozwolone przemieszczanie (holowanie, pchanie), samowolne opuszczenie zamkniętego parkingu, nie stosowanie się do wskazówek organizatora, niedozwolone manipulacje w zaplombowanych miejscach i inne) g) która prawidłowo nie zdała Karty Kontrolnej w biurze Rajdu Kierownictwo Rajdu (Komandor, główny organizator, Komisarz główny) po dokładnym rozpatrzeniu, może nałożyć na załogę karę lub ją zdyskwalifikować, z innych, niewyszczególnionych, ważnych powodów (np. nie stosowanie się do poleceń organizatora, naruszenie bezpieczeństwa i zasad ruchu drogowego itp.). 26. Protest należy złożyć w formie pisemnej wraz z kwotą 1 000,- PLN brutto do rąk komandora, głównego organizatora Rajdu lub Komisarza głównego w terminie 15 minut od opublikowania wyników wstępnych. W przypadku protestu uzasadnionego, wpłata zostanie zwrócona, w przeciwnym wypadku, wpłata przepada na rzecz organizatora. O zasadności protestu wspólnie decydują Komandor Rajdu, główny organizator i Komisarz główny. Ich decyzja jest ostateczna. 27. Sposób pomiaru zużycia 4 S t r o n a

5 Ilość zużytego paliwa podczas rajdu, będzie zmierzona poprzez ponowne zatankowanie auta na stacji paliw pod korek, do momentu kiedy poziom osiągnie maksimum i będzie się utrzymywać na stałym poziomie. Sprawdzenie ilości zużytego paliwa będzie wykonywane zawsze tym samym dystrybutorem, a jego wskazanie jest wynikiem ilości zużytego paliwa. Poszczególne wartości zaokrągla się zgodnie z zasadami matematyki z dokładnością: - zużycie całkowite 2 miejsc po przecinku 28. Wyłączenie z oceny Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z oceny załogi, której wynik jest niezgodny z teoretycznymi lub technicznymi możliwościami pojazdu biorącego udział w zawodach. 29. Nagrody i zasady ich przyznawania Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznawania nagród w poszczególnych klasach lub kategoriach, w których uczestniczyły mniej niż trzy załogi. W takim przypadku załogi takie będą klasyfikowane na zasadzie połączenia takiej klasy lub kategorii z inną klasą lub kategorią. W przypadku nie uczestniczenia w ogłoszeniu wyników Rajdu, zawodnik traci prawo do przyznanej nagrody. Wyniki oficjalne zostaną ogłoszone w biurze Rajdu, tak szybko jak to będzie możliwe, po rozpatrzeniu ewentualnych protestów. 30. Samochody klasyfikowane będą według wyliczonego średniego zużycia paliwa na 100 km, w następujących kategoriach: a) silniki benzynowe do 1400 cm 3. c) silniki benzynowe powyżej 1400 cm 3 d) silniki diesel do 1600 cm3 e) silniki diesel powyżej 1600 cm3 Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych kategorii które będą klasyfikowane w Rajdzie, lub wezmą udział w Rajdzie poza klasyfikacją. Zwycięża załoga, której wyliczona z uwzględnieniem kar wartość spalania na 100 km jest najniższa w klasie lub klasyfikacji generalnej obejmującej wszystkie startujące auta. W przypadku równej wartości spalania na 100 km decyduje większa pojemność skokowa silnika, a w dalszej kolejności krótszy czas zużyty na dojechanie do mety wyrażony w wyższej wartości średniej prędkości z całej trasy. Załoga, która zwyciężyła w klasyfikacji generalnej otrzyma tytuł Mistrz Poznania w jeździe ekonomicznej 2015 III. Postanowienia końcowe 31. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli stanu technicznego pojazdu i jego przystosowania do udziału w Rajdzie, w dowolnym momencie. Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własne ryzyko. Na czas Rajdu organizator nie zapewnia uczestnikom żadnego ubezpieczenia. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania wszelkich ustaw, przepisów i regulaminów bezpieczeństwa, stosowania się do zaleceń organizatora oraz pokrycie ewentualnych szkód, które wyrządzi organizatorowi lub osobom trzecim. 5 S t r o n a

6 32. Wszelkie informacje szczegółowe dotyczące harmonogramu rajdu zostaną przekazane załogom w formie komunikatów zamieszczonych na 33. Wyniki zostaną ogłoszone na mecie Rajdu w biurze Rajdu 34. Nagrody rzeczowe nie mogą zostać zamienione na równowartość pieniężną. 35. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Regulaminu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Uczestników. 36. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zamknięcia Rajdu w każdym czasie. 37. Przez fakt przesłania zgłoszenia załoga przyjmuje do wiadomości, że startuje w Rajdzie na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowania za ewentualne straty poniesione i wynikłe podczas Rajdu 38. W przypadku zaistnienia sytuacji spornych, w szczególności uzasadnionych wątpliwości co do rozdziału nagród w Rajdzie, wszelkie sprawy będą rozpatrywane i rozstrzygane przez Organizatora 39. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 40. Postępowanie prawne odnośnie współzawodnictwa i uczestnictwa w Rajdzie jest wykluczone. Organizator: 6 S t r o n a