Dorobek Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dorobek Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa"

Transkrypt

1 Mikrofinanse i programy wspieraj ce przedsi biorczo jako instrumenty aktywizacji obszarów wiejskich Dorobek Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Pozna, 3 pa dziernik 2008 roku

2 Misja Fundacji Wspieranie zrównowa onego rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególno ci drobnej przedsi biorczo ci, i tworzenie nowych miejsc pracy oraz zapewnienie równych szans kobietom, osobom bezrobotnym i m odzie y wiejskiej.

3 Obszar dzia ania FDPA

4 Rodzaje aktywno ci FDPA Program po yczkowy Programy wspieraj ce przedsi biorczo Programy rozwoju obszarów wiejskich Publikacje i konferencje

5 Beneficjenci naszych programówmieszka cy obszarów wiejskich Bezrobotni Absolwenci szkó rednich oraz uczelni M odzie, szczególnie bez do wiadczenia zawodowego Osoby zagro one utrat pracy z powodu niewystarczaj cych kwalifikacji Osoby odchodz ce z rolnictwa

6 Cele naszych programów Poprawa sytuacji yciowej mieszka ców wsi Redukcja bezrobocia i tworzenie nowych miejsc pracy Promocja postaw przedsi biorczych

7 Program po yczkowy Wsparcie finansowe dla mikro, ma ych i rednich przedsi biorców, zarówno tych, którzy prowadz dzia alno od d u szego czasu, jak i te bez do wiadczenia w tym zakresie. Us ugi niefinansowe dla osób, które dopiero planuj za o enie w asnej firmy: dodatkowa oferta w zakresie szkole, doradztwo oraz wsparcie finansowe.

8 Oferta po yczkowa FDPA Przeznaczenie: po yczki inwestycyjne i obrotowe Wk ad w asny- min. 20 % Wysoko max PLN Okres sp aty do 60 miesi cy Zabezpieczenie uzgadniane indywidualnie

9 Czym ró nimy si od banków O po yczk mo na stara si ju w dniu zarejestrowania dzia alno ci gospodarczej; uproszczona procedura Podstaw decyzji s realne przep ywy gotówkowe a nie deklaracje skarbowe Elastyczne i indywidualnie dostosowane zabezpieczenia Niezmienne warunki w okresie obowi zywania umowy Brak op at od wcze niejszej sp aty po yczki; Krótki termin oczekiwania na decyzj Doradztwo i indywidualna opieka oficera po yczkowego

10 Dzia alno po yczkowa - podsumowanie Liczba udzielonych po yczek Kwota udzielonych po yczek 114,5 miliona PLN rednia warto udzielonej po yczki PLN rednia warto po yczki w 2008 r PLN Wielko strat - 0,25%

11 Dzia alno po yczkowa - podsumowanie Stan Funduszy Po yczkowych - ok PLN ród a finansowania Funduszy Po yczkowych FDPA: Odsetki dopisane 0,52% Samorz d powiatowy inne 0,08% zagraniczne NGO 9,16% Fundacja Unidea 5,36% Bud et pa stwa (PARP) 17,60% SPO WKP 67,28%

12 Projekty wspieraj ce przedsi biorczo - uzupe niaj po yczk innymi instrumentami finansowymi i niefinansowymi Przyk ady zrealizowanych projektów: Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich - Mikropo yczki Centrum Wspierania Przedsi biorczo ci w Barlinku Centra Wspierania M odych Promocja przedsi biorczo ci

13 Obszary wsparcia I grupa: Dla osób rozpoczynaj cych dzia alno Szkolenia i doradztwo z zakresu formalno prawnych aspektów prowadzenia dzia alno ci gospodarczej Warsztaty z zakresu przygotowania biznes-planu Pomoc w przygotowaniu dokumentacji po yczkowej lub wniosku o dotacje Informowanie o innych mo liwo ciach finansowania dzia alno ci Po yczka na rozpocz cie dzia alno ci Granty na pokrycie pocz tkowych kosztów dzia alno ci (wsparcie pomostowe, dotacje inwestycyjne) Doradztwo w zakresie ksi gowo ci, rozlicze z US i ZUS, rozlicze dotacji

14 Obszary wsparcia II grupa: Dla osób prowadz cych dzia alno Szkolenia i doradztwo specjalistyczne Pomoc w przygotowaniu dokumentacji po yczkowej Po yczka na rozwój dzia alno ci lub tworzenie nowych miejsc pracy Po rednictwo pracy pomoc w znalezieniu m odych pracowników Pokrycie kosztów zatrudnienia m odych osób (sta e zawodowe) Promocja dobrych praktyk wymiana do wiadcze pomi dzy przedsi biorcami

15 Obszary wsparcia III grupa: Dla osób poszukuj cych pracy Doradztwo oraz warsztaty psychologiczne Opracowywanie Indywidualnych Planów Dzia ania (IPD) Dofinansowanie kursów zawodowych Praktyczna nauka zawodu -sta e zawodowe Po rednictwo pracy pomoc w znalezieniu pracodawcy

16 Stosowane metody: indywidualne podej cie do ka dego beneficjenta szeroka gama oferowanych mo liwo ci wsparcia elastyczno podej cia uwzgl dnienie specyfiki lokalnego i regionalnego rynku pracy

17 Rezultaty dzia a w projektach CWM 1300 osób, które skorzysta y z ró nych us ug CWM 300 sfinansowanych kursy zawodowe 153 sta e zawodowe 114 po yczek na rozpocz cie dzia alno ci lub stworzenie miejsc pracy dla m odych bezrobotnych na czn kwot PLN

18 Efektywno dzia a * badanie po 12 miesi cach Kursy zawodowe - 80% Sta e zawodowe - 94%. Po yczki na rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej - 91,4% * procentowy udzia osób zatrudnionych lub prowadz cych firm stosunku do wszystkich osób obj tych t form wsparcia

19 Nowe dzia alno ci gospodarcze Dzia alno us ugowa (66,7%) Dzia alno handlowa (24,6%) Dzia alno produkcyjna (8,7%)

20 "Forum m odych przedsi biorców Cele: nawi zanie wspó pracy oraz wymiana do wiadcze pomi dzy organizacjami pozarz dowymi dzia aj cymi na rzecz m odzie y w : Polsce, Czechach i S owacji. wzmocnienie potencja u merytorycznego i kompetencyjnego organizacji,

21 "Forum m odych przedsi biorców Przewidziane dzia ania: Seminaria krajowe s u ce wymianie do wiadcze i poprawie komunikacji Konferencje krajowe prezentuj ce raporty na temat sytuacji m odzie y wiejskiej na rynku pracy Warsztaty w drowne - wymiana dobrych praktyk Forum internetowe dla cz onków sieci - wymiana do wiadcze oraz informacji o instrumentach wsparcia m odych przedsi biorców. Dofinansowanie udzia u w konferencjach mi dzynarodowych dla cz onków sieci

22 Od czego zale y skuteczno projektów? Trafno diagnozy Dostosowanie projektu do regionalnych uwarunkowa Indywidualne podej cie do beneficjentów Bogata oferta proponowanych dzia a Sta e doskonalenie i wzbogacanie oferty Do wiadczenie i jako wiadczonych us ug Wspó praca z lokalnym samorz dem i lokalnymi instytucjami

23 Dzi kuj za uwag! Monika Szyma ska Fundacja na rzecz Rozwoju ul. Marymoncka 32 b m.19, Warszawa Tel.: , faks: