BIULETYN nr 3/2010 (6)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN nr 3/2010 (6)"

Transkrypt

1 BIULETYN nr 3/2010 (6)

2 Słowo wstępne... 3 Jednorazowa dotacja z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej... 4 Dotacja na start biznesu w ramach Działania 6.2 POKL... 5 Dotacja na utworzenie i rozwój f irmy w ramach Działania 312 PROW... 7 Dotacja na start własnego e-biznesu w ramach Działania 8.1 POIG... 8 Pożyczka na start biznesu w Banku Gospodarstwa Krajowego program Pierwszy biznes... 9 Oferta Regionalnego Funduszu Pożyczkowego...10 Fabryka Innowacji kapitałowe wsparcie wdrożeń nowatorskich pomysłów...11 Wsparcie młodego biznesu przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości...12 Serwis teltel.pl początek mojej przygody z e-biznesem...14 Pomysł na biznes, jeśli jest dobrze przemyślany, to obroni się sam Bo najważniejsza jest radość i pasja tworzenia...17 Informacje, wydarzenia, zaproszenia...19 Redakcja: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, ul. R. Prawocheńskiego 4 tel , fax Nakład egz. Biuletyn dystrybuowany bezpłatnie. Projekt pt. Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez poprzez staże, szkolenia i działania uświadamiające z zakresu przedsiębiorczości akademickiej współf inansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fuduszu Społecznego. CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

3 SŁOWO WSTĘPNE Szanowni Państwo, To już szósty numer biuletynu projekt Przedsiębiorczość. Tym razem biuletyn poświęcony jest największemu problemowi jaki na starcie trafiają osoby chętne do prowadzenia własnej firmy. Czyli PIENIĄDZOM ;) Skąd absolwent czy student ostatniego roku ma zdobyć kapitał na rozpoczęcie działalności gospodarczej? Nie zawsze dobry wujek jest w stanie pożyczyć, nie mówiąc o podarowaniu pokaźnej gotówki. Banki bardzo rygorystycznie traktują młodych bez zdolności kredytowej, a z oszczędnościami jest krucho. Często brak pieniędzy jest powodem rezygnacji z założenia własnego biznesu. Istnieje jednak szereg źródeł, które umożliwiają zdobycie kapitału na założenie, a także na pierwszy okres działalności przedsiębiorstwa. Gro środków jest dostępna dzięki funduszom Unii Europejskiej, ale istnieją także inne możliwości. W tym numerze znajdą Państwo informacje o potencjalnych źródłach finansowego wsparcia na uruchomienie własnej firmy. W biuletynie przedstawiono także sylwetki osób i przykłady przedsiębiorstw, które skorzystały z takiej pomocy. Wierzę, że po zapoznaniu się z treścią biuletynu każdy z Państwa znajdzie szufladkę dla siebie. Korzystając z okazji zapraszam także do uczestnictwa w kolejnej, już czwartej edycji szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy. Wszelkie dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej projektu Komercjalizacja wyników badań i kreowanie postaw przedsiębiorczych przez poprzez staże, szkolenia i działania upowszechniające z zakresu przedsiębiorczości akademickiej Jeszcze raz serdecznie zapraszam do lektury. Z poważaniem Anna Kamińska-Bisior Centrum Innowacji i Transferu Technologii Kierownik Projektu projekt PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ nr 3/2010 (6) 3

4 SZANSA NA SKUTECZNY START W BIZNESIE Jednorazowa dotacja z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej Jaka jest wysokość przyznawanych środków dotacji? Wysokość dotacji nie może przekroczyć 6-krotnej wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Przez przeciętne ww. wynagrodzenie należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale, od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2009 r. wyniosło 3243,60 zł. Tym samym maksymalna kwota dotacji z Urzędu Pracy wynosi aktualnie: ,60 zł. Wysokość potrzebnych środków ustalana jest przez osobę bezrobotną, z uwzględnieniem rodzaju podejmowanej działalności, uzasadnionych kosztów, stopnia przygotowania oraz oceny realności przedsięwzięcia. Kto może się ubiegać o jednorazową dotację z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej? O dotację ze środków Funduszu Pracy ubiegać się mogą osoby zarejestrowane jako bezrobotne, które spełniają następujące warunki: w ciągu 12 m-cy poprzedzających złożenie wniosku o dotację nie prowadziły działalności gospodarczej, w ciągu 12 m-cy poprzedzających złożenie wniosku o dotację będąc osobami bezrobotnymi nie odmówiły, bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji z Urzędu Pracy odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych, dotychczas nie korzystały z pożyczki z Funduszu Pracy lub innych funduszy publicznych na podjecie działalności gospodarczej, w przeciągu ostatnich 2 lat nie były karane przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalność gospodarcza która chcą podjąć nie jest przejęciem lub rozszerzeniem działalności już istniejącej; O dotację nie mogą starać się studenci studiów stacjonarnych. Mogą jednak uzyskać ją studenci studiów niestacjonarnych. UWAGA! Otrzymanie dotacji zobowiązuje do prowadzenia firmy przez 12 m-cy. Jako dokumenty potwierdzające fakt prowadzenia działalności gospodarczej zazwyczaj wymagane jest doniesienie zaświadczeń z ZUS i US o prowadzeniu przez dana osobę firmy w danym okresie. Na jaki cel można przeznaczyć środki z dotacji? Dotacja powinna być wykorzystana na inwestycje związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej w zakresie działalności wytwórczej, budowlanej, usługowej i handlowej, wykonywanej w sposób zorganizowany i ciągły w celach zarobkowych. Środki powinny być wykorzystanie na jednorazowe inwestycje, tj.: zakup środków trwałych na wyposażenie stanowiska pracy (narzędzia pracy, maszyny, urządzenia, przyrządy, aparatura, itp. związane z charakterem planowanej działalności), zakup materiałów i towarów (do wysokości 10 % dotacji), zakup usług prawnych, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej, Ze środków dotacji nie można sfinansować: kosztów robót budowlanych, remontów, itp., wydatków związanych z wykonaniem stałej zabudowy meblowej, zakupu samochodów osobowych, nieruchomości i ziemi, zakupu samochodów ciężarowych w przypadku podejmowania działalności w zakresie transportu drogowego towarów, opłat administracyjnych, skarbowych, koncesyjnych, kaucji, wynagrodzeń, nabycia akcji, obligacji, polis, zakupu używanego sprzętu informatycznego, 4 projekt PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ nr 3/2010 (6)

5 SZANSA NA SKUTECZNY START W BIZNESIE kosztu leasingu, kosztów promocji i reklamy. Wydatki muszą być zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem w terminie określonym w umowie zawartej z Urzędem Pracy, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności gospodarczej (udokumentowanie i rozliczenie wydatkowanych środków w terminie do 2 m-cy od dnia podjęcia działalności gospodarczej). Wydatki poniesione przed lub po terminie określonym w ww. umowie nie będą rozliczone, a przyznana kwota podlegać będzie zwrotowi. Umowa wygasa po upływie 12 m-cy od dnia rozpoczęcia przez wnioskodawcę działalności gospodarczej i wywiązaniu się ze wszystkich warunków umowy. UWAGA: Bezrobotny do dnia podpisania umowy z Urzędem Pracy, nie może dokonać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Jak wygląda procedura ubiegania się o dotację? Warunkiem ubiegania się o dotację jest wypełnienie i złożenie w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wniosku o przyznanie z Funduszu Pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej. Wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane i oceniane są na bieżąco. Wniosek o udzielenie dotacji rozpatrywany jest zwyczajowo w ciągu 30 dni od jego złożenia. Środki Funduszu pracy przyznane na ww. dotacje w danym roku są limitowane, a zatem ilość i kwoty przyznanych środków są ograniczone. Szczegółowe informacje. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy przyznawane są przez Powiatowe Urzędy Pracy. Wnioski należy składać do PUP-ów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania. W tych Urzędach Pracy można także zaciągnąć szczegółowych informacji. I tak, na przykład dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne, zamieszkałych na terenie powiatu olsztyńskiego i miasta Olsztyn właściwy będzie: Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego Al. Piłsudskiego 64B, tel Magdalena Ben-Rynkiewicz Centrum Innowacji I Transferu Technologii Dotacja na start biznesu w ramach Działania 6.2 POKL Kapitał na start własnego biznesu. To podstawowa korzyść z Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). Celem Działania 6.2 POKL jest promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowania postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Pomoc udzielana jest jako dotacja, której wartość może wynieść nawet zł. Ponadto można skorzystać ze szkoleń i doradztwa z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Kto może się ubiegać o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 6.2 POKL? Działanie 6.2 POKL otwiera nowe perspektywy dla osób chcących prowadzić firmę na własny rachunek. Działanie zakłada wsparcie dla osób zamierzających uruchomić własną działalność gospodarczą i, które to w okresie ostatnich 12 miesięcy nie posiadały zarejestrowanej firmy. Grupami docelowymi są w szczególności osoby, które doświadczają największych trudności związanych z wejściem i utrzymanie się na rynku pracy, tj.: osoby młode, tj. do 25 roku życia; osoby po 45 roku życia; osoby bezrobotne, pozostające bez zatrudnienia przez okres 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat; kobiety, w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci; osoby niepełnosprawne; osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich do 25 tyś mieszkańców, zamierzających podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą; projekt PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ nr 3/2010 (6) 5

6 SZANSA NA SKUTECZNY START W BIZNESIE osoby zwolnione z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawców lub znajdujące się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy. Każda z instytucji realizująca projekt w ramach Działania 6.2 POKL ma możliwość dodatkowo zawężenia grupy docelowej tj. uczestników, których będzie rekrutować do projektu, do ww. kategorii osób. Na jaki zakres wparcia może liczyć uczestnik projektu w ramach Działania 6.2 POKL? Działanie 6.2 POKL przewiduje kompleksowe wsparcie dla osób zainteresowanych uruchomieniem własnego biznesu, tj. wsparcie szkoleniowo-doradcze, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz udzielenie wsparcia pomostowego. Pierwszym z instrumentów wsparcia są szkolenia i doradztwo (indywidualne lub grupowe) pozwalające na zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym w szczególności w zakresie tworzenia biznesplanu czy przebiegu procedury rejestracyjnej firmy. Doradztwo odpowiada indywidualnym potrzebom uczestników projektu oraz przewiduje konsultacje tematyczne z ekspertami jak i indywidualną pomoc ad hoc. Efektem końcowym uczestnictwa w szkoleniach i doradztwie jest przygotowany przez uczestników biznesplan przedsięwzięcia gospodarczego. Następnie przyznawane są środki finansowe na rozwój przedsiębiorstwa w wysokości max do zł, dla tych osób, które opracują najlepszy biznesplan i zarejestrują działalność gospodarczą. Dofinansowanie powinno służyć pokryciu wydatków inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie nowej firmy. Kolejnym instrumentem jest wsparcie pomostowe udzielane na okres od 6 do 12 miesięcy w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji (ok. 800 zł/m-c). W sytuacji kiedy przedsiębiorca nie będzie w początkowym okresie działania firmy generował zysków, dzięki wsparciu pomostowemu nie będzie musiał niepokoić się i sfinansowanie obowiązkowych opłat związanych z prowadzeniem firmy w pierwszym okresie jej istnienia, jak np. obowiązkowych składek ZUS. Dotacja inwestycyjna, jak i wsparcie pomostowe stanowią pomoc bezzwrotną pod warunkiem, że działalność gospodarcza uruchomiona przy ich udziale utrzyma się na rynku minimum 1 rok. Dodatkowo osoby, które wzięły udział w projekcie i otrzymają dotacje zobligowane są do wniesienia 10% wkładu własnego. Wkład własny może być wniesiony w postaci pieniężnej lub w formie aktywów, które będą zasilały kapitał nowopowstałej firmy. Jakie wydatki mogą zostać objęte dotacją? Otrzymane wsparcie finansowe może być przeznaczone na pokrycie wszystkich kosztów związanych z uruchomieniem firmy, pod warunkiem, że koszty te są uznane za niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej oraz odpowiednio uzasadnione przez osobę wnioskującą o uzyskanie dotacji. Oznacza to, że wszystkie otrzymane w ramach dotacji środki, muszą być wydane na przedmioty czy usługi, których wybór wcześniej był uzasadniany. Środki z dotacji mogą być przeznaczone na następujące rodzaje wydatków: zakup środków trwałych (np. sprzęt, narzędzia, wyposażenie biura, itd.), koszty prac remontowych i budowlanych, zakup aktywów obrotowych (np. zakup niezbędnych materiałów i surowców), promocje i reklamę, Ważne jest to, że środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości nie mogą służyć pokryciu kosztów bieżących działalności przedsiębiorstwa, tj. np. pokrycie kosztów czynszu, ubezpieczenia. Co trzeba zrobić, aby skorzystać z pomocy na rozwój przedsiębiorczości? Gdzie można znaleźć dodatkowe informacje o działaniu 6.2 PO KL? Zainteresowani Działaniem 6.2 POKL powinni na bieżąco śledzić strony internetowe Wojewódzkich Urzędów Pracy. Najczęściej to Wojewódzkie Urzędy Pracy w drodze konkursowej wyłaniają instytucje (tzw. operatorów finansowych) realizujące projekty z Działania 6.2 POKL, w ramach których ich uczestnicy mają możliwość ubiegania się o dotację na założenie własnej firmy. Na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Urzędów Pracy ogłaszane są listy instytucji, które w danym województwie będą bezpośrednio przyznawać dotacje ze środków Działania 6.2 POKL. Przyszli przedsiębiorcy, którzy chcieliby skorzystać z dotacji w ramach Działania 6.2 POKL powinni skontaktować się bezpośrednio z wybranymi ww. instytucjami. Instytucje te w ramach realizowanych projektów będą zajmowały się rekrutacją osób zainteresowanych uzyskaniem dotacji na uruchomienie własnego biznesu. Przykładowo w Olsztynie w 2009 r. bezpośrednio dotacje z Działania 6.2 POKL przyznawało Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług czy Placówka Kształcenia Zawodowego Katarzyna Zacharska-Całka. W 2010 r. projekt w ramach Działania pt. Z dotacją w świat realizuje Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Samorządu Lokalnego w Olsztynie. Rekrutacja do projektu realizowana była w terminie sierpnia 2010 r. (www.dotacje.frdl.olsztyn.pl). Pierwszym krokiem osoby, która chce pozyskać dotację na własny biznes w ramach Działanie 6.2 POKL jest zawsze wypełnienie i złożenie odpowiedniego formularza rekrutacyjnego. Procedura rekrutacyjna może obejmować kilka etapów, np. w postaci rozmowy kwalifikacyjnej czy testów psychologicznych badających predyspozycje i kwalifikacje niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Magdalena Ben-Rynkiewicz Centrum Innowacji i Transferu Technologii 6 projekt PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ nr 3/2010 (6)

7 SZANSA NA SKUTECZNY START W BIZNESIE Dotacja na utworzenie i rozwój firmy w ramach Działania 312 PROW Jaka jest wysokość dotacji? Pomoc udzielana jest w formie refundacji max. 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych projektu. Max. wysokość dotacji udzielonej jednemu beneficjentowi uzależniona jest od liczby planowanych do utworzenia miejsc pracy, tj.: PLN jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie 1 miejsca pracy, PLN jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie 2 miejsc pracy, PLN jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy, UWAGA: Liczbę miejsc pracy podaje się w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne; Minimalna wartość projektu wynosi PLN. Beneficjenci mają możliwość korzystania z zaliczek na realizacje projektu w wysokości 20 % kwoty pomocy przyznanej w ramach dotacji (dotyczy dotacji przyznanych po 2010 r.) Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) ukierunkowany jest na wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy prowadzący do wzrostu zatrudnienia na obszarach wiejskich. Kto może ubiegać się o uzyskanie dotacji? Pomoc w ramach Działania przyznawania jest: osobom fizycznym planującym uruchomienie działalności gospodarczej, działającym mikroprzedsiębiorstwom, tj. firmom zatrudniającym na umowę o pracę mniej niż 10 osób i mającym roczny obrót nie przekraczający 2 mln euro (bez względu czy jest to jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka), osobom, które w okresie 2 ostatnich lat nie uzyskały pomocy w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia POKL UWAGA! Dotacja dotyczy tworzenia i rozwoju firm na terenach wiejskich, w gminach miejsko-wiejskich (z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców) lub w małych miasteczkach (z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców). Uwaga ta dotyczy podmiotów innych niż podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa. Jaki jest zakres działalności gospodarczych objętych pomocą? Dotacja może być przyznana z tytułu podejmowania lub rozwijania mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla ludności, sprzedaży hurtowej i detalicznej, rzemiosła lub rękodzielnictwa, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, usług transportowych, usług komunalnych, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, magazynowania lub przechowywania towarów, wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych. Jaki jest maksymalny okres realizacji działań przewidzianych dotacją? Działania objęte dotacją finansowane bez udziału leasingu mogą być realizowane maksymalne w 2 etapach. Zakończenie realizacji tych działań powinno nastąpić w terminie: 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy w przypadku działań dotacji realizowanych w 1 etapie, 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy w przypadku działań dotacji realizowanych w 2 etapach, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r. Jakie koszty mogą zostać objęte dotacją? Zakres kosztów kwalifikowanych, tj. mogących podlegać refundacji obejmuje koszty: budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją obiektów wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji odpadów szkodliwych z rozbiórki, zagospodarowania terenu, zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu, zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej, zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą). projekt PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ nr 3/2010 (6) 7

8 SZANSA NA SKUTECZNY START W BIZNESIE Jakie koszty nie są kwalifikowalne w ramach dotacji? Zakres kosztów, których nie obejmuje dotacja obejmuje m.in.: podatek od towarów i usług (VAT), nabycie nieruchomości, nabycie rzeczy używanych, zakup samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą), części raty leasingowej obejmującej marżę (zysk) finansującego, koszty refinansowania odsetek, koszty bieżące oraz opłaty ubezpieczeniowe Terminy składania wniosków. Dotychczas przeprowadzono dwa nabory wniosków na tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw w ramach Działania 312 PROW (w 2009 r. i w roku 2010). W roku 2010 nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw przeprowadzony został w dniach: od r. do r. Ogłoszenie kolejnego konkursu planowane jest w roku Wnioski przyjmują Oddziały Regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwe ze względu na miejsce realizacji projektu. Szczegółowe informacje nt. Działania 312 PROW. Podmiotem wdrażającym dla większości działań PROW, w tym dla Działania 312 jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Informacje, szczegółowa dokumentacja dot. Działania 312 PROW, formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz wzory formularzy załączników (poza załącznikami wystawianymi przez inne uprawnione do tego urzędu i instytucje) dostępne są na stronie internetowej: ARMIR Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowe informacje można także uzyskać w Oddziałach Regionalnych ARMiR. Adresy i numery telefonów dostępne są m.in. na ww. stronie internetowej Agencji. Dla beneficjentów z terenu woj. warmińsko-mazurskiego informacji udziela i przyjmuje wnioski: Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny, Olsztyn, ul. Św. Wojciecha 2 tel /22 Magdalena Ben-Rynkiewicz Centrum Innowacji I Transferu Technologii Dotacja na start własnego e-biznesu w ramach Działania 8.1 POIG Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG) ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności, inwestycji w badania i rozwój oraz wykorzystanie nowych rozwiązań w różnych dziedzinach gospodarki. Dotacje w ramach POIG przewidziane są m. in. na wsparcie bezpośrednie dla przedsiębiorstw. Działanie 8.1 PO IG Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej ma na celu zwiększenie podaży różnych usług elektronicznych oraz wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. Działanie to zakłada również w szczególności tworzenie dedykowanych portali tematycznych i platform umożliwiających świadczenie e-usług. Kto ma szanse na uzyskanie dotacji? Działanie 8.1 POIG Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej jest skierowane do mikro i małych przedsiębiorców, tj. firm zatrudniających nie więcej niż 50 osób, którzy własną działalność gospodarczą mają zarejestrowaną na terenie Polski i prowadzą firmę nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia rejestracji. Jakie projekty mają zatem szanse na uzyskanie dofinansowania? Działanie 8.1 POIG wspiera realizację indywidualnych projektów polegających na świadczeniu usług drogą elektroniczną i ewentualnie wytwarzaniu produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. Dofinansowanie mogą uzyskać projekty zakładające świadczenie usług opartych na tzw. e-usłudze. E-usługa to usługa elektroniczna, która spełnia wszystkie poniższe warunki: polega na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, jest świadczona w sposób całkowicie zautomatyzowany przez technologię informacyjną (IT) i nie wymaga udziału człowieka po stronie usługodawcy (proces świadczenia usługi musi być całkowicie zautomatyzowany), 8 projekt PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ nr 3/2010 (6)

9 SZANSA NA SKUTECZNY START W BIZNESIE jest świadczona na indywidualne żądanie usługobiorcy (jest zindywidualizowana), jest realizowana bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji (czyli zdalnie). Dofinansowanie nie może być zatem udzielone np. na projekty mające na celu świadczenie usług poczty elektronicznej, hostingu oraz rejestracji i utrzymania domen internetowych, jak również projekty mające na celu obrót handlowy produktami przez Internet (sklepy internetowe). Ważne: wymaganym produktem projektu kwalifikowanego do wsparcia jest przygotowanie, wdrożenie i świadczenie co najmniej jednej e-usługi. Jaki jest poziom i wysokość wsparcia? W konkursie realizowanym w 2010 r. istniała możliwość uzyskania dofinansowania na pokrycie 70 lub 80% wydatków kwalifikowanych w projekcie w zależności od wieku wnioskodawcy i rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Na 80% dofinansowania mógł liczyć mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia miał nie więcej niż 27 lat. Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie mogła być niższa niż zł i nie mogła przekroczyć zł. Dofinansowanie przekazywane jest w formie refundacji poniesionych wydatków lub w formie zaliczki (do 30% dofinansowania). Wydatki kwalifikowane muszą być faktycznie poniesione i udokumentowane, bezpośrednio związane z projektem oraz niezbędne do jego realizacji. Czy istnieją ograniczenia dotyczące czasu realizacji projektów? Realizacja projektu może trwać maksymalnie do dwóch lat. Przy czym istnieje wymóg kontynuowania działalności gospodarczej w oparciu o wdrożone e-usługi przez 3 lata od momentu zakończenia projektu. Jakie wydatki podlegają sfinansowaniu? Niewątpliwą zaletą Działania 8.1 POIG jest szeroka gama wydatków jaką przysłowiowy młody przedsiębiorca może sfinansować ze środków uzyskanej dotacji. Są to m. in. wydatki związane z: zakupem usług informatycznych, technicznych, doradczych prowadzących do wytworzenia produktów cyfrowych oraz związanych z przygotowaniem, świadczeniem i aktualizacją e-usług; wydatki na wynagrodzenia dla osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu; projekt PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ nr 3/2010 (6) zakup różnego rodzaju usług eksperckich (prawnych, translacyjnych, itp.). Działanie daje możliwość sfinansowania również kosztów ogólnych prowadzenia działalności gospodarczej, takich jak: usługi księgowe, komunalne, transportowe, telekomunikacyjne, pocztowe, wydatki związane z najmem i eksploatacją pomieszczeń, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych. W ramach działania można nabyć również nowe środki trwałe (sprzęt elektroniczny) oraz wartości niematerialne i prawne, tj. patenty, licencje, know-how, niepatentowaną wiedzę techniczną, itp. (w szczególności oprogramowanie niezbędne do świadczenia e-usług), które są niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu. W projektach, które mają na celu stworzenie e-usługi/e-usług bardzo ważna jest ich odpowiednia promocja, którą również można sfinansować z uzyskanego dofinansowania. Terminy, sposób i miejsce składania wniosków. Przedsiębiorcy składają wnioski o dofinansowanie do Regionalnych Instytucji Finansujących (RIF) współpracujących z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Instytucją Wdrażającą Działanie 8.1 POIG). Dla województwa warmińsko-mazurskiego rolę RIF-u pełni Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie (Pl. Gen. J. Bema 3, W 2010 r. uruchomiono 1 konkurs. Nabór wniosków przeprowadzany był w terminie od 30 lipca 2010 r. do 30 września 2010 r. Szczegółowe informacje nt. Działania 8.1 POIG. Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście np. w Regionalnym Punkcie Konsultacyjnym przy WMARR S.A. w Olsztynie, Pl. Gen. J. Bema 3, telefonicznie pod numerami: oraz Dokumentacja dot. działania, generator wniosków, harmonogram naboru wniosków dostępne są na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: Magdalena Ben-Rynkiewicz Centrum Innowacji I Transferu Technologii Pożyczka na start biznesu w Banku Gospodarstwa Krajowego program Pierwszy biznes Pożyczki z Programu Pierwszy Biznes przyznawane są ze środków Ministerstwa Gospodarki i Pracy przez Bank Gospodarstwa Krajowego. O pożyczkę może ubiegać się młody bezrobotny (do 25 roku życia, absolwenci uczelni wyższych do 27 roku życia, o ile od ukończenia szkoły nie upły- 9

10 SZANSA NA SKUTECZNY START W BIZNESIE nęło więcej niż 12 miesięcy) lub grupa młodych bezrobotnych chcących założyć firmę. O pożyczkę mogą ubiegać się również pracodawcy, którzy chcą utworzyć nowe miejsca pracy. Pożyczka może być przeznaczona na finansowanie działań w związku z uruchomieniem działalności gospodarczej a także na tworzenie nowego miejsca pracy. Można tu uzyskać środki w szczególności na sfinansowanie zakupu wyposażenia technicznego, dostosowanie pomieszczeń do projektowanej działalności, zakup towarów, materiałów i surowców. Wysokość udzielonej pożyczki nie może być mniejsza niż zł i nie większa niż zł. Pożyczka może być udzielona na okres 36 miesięcy z możliwością karencji do 6 miesięcy. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,75 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP. Osoba ubiegająca się o pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego musi przedstawić następujące dokumenty: opis przedsięwzięcia (biznesplan), informacje o miejscu prowadzenia działalności, zaświadczenie o statusie bezrobotnego, odpisy dyplomu (dot. osób do 27 roku życia), informację o stosunku do służby wojskowej, informację o stanie cywilnym, propozycję zabezpieczenia spłaty wnioskowanej pożyczki. W sytuacji, gdy o pożyczkę ubiega się grupa młodych bezrobotnych wspólnie zakładających firmę biznesplan przygotowują wspólnie natomiast pozostałe informacje przedstawiają indywidualnie. Wnioski o udzielenie pożyczki przyjmowane są w placówkach Banku Gospodarstwa Krajowego oraz w lokalnych funduszach pożyczkowych. Po spłaceniu co najmniej połowy pożyczki zaciągniętej w ramach programu PIERWSZY BIZNES można ubiegać się o pożyczkę uzupełniającą. Łączna wartość pożyczki uzupełniającej i pozostałej części pożyczki do spłaty przeznaczonej na finansowanie kosztów rozpoczęcia działalności gospodarczej nie może przekroczyć zł. Więcej informacji na temat pożyczki można uzyskać na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego module=site&artid=419 lub w regionalnych placówkach BGK. Alina Awiżeń Centrum Innowacji i Transferu Technologii 10 Oferta Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Regionalny Fundusz Pożyczkowy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie udziela pożyczek na inwestycje i przedsięwzięcia związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa oraz przedsięwzięcia podnoszące mobilność i konkurencyjność istniejących przedsiębiorstw. O pożyczkę mogą ubiegać się mikro i mali przedsiębiorcy mający siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Za przedsiębiorcę rozpoczynającego działalność uznaje się przedsiębiorcę, który w momencie składania wniosku o przyznanie pożyczki prowadzi działalność gospodarczą nie dłużej niż 6 miesięcy lub zarejestruje i podejmie działalność przed zawarciem umowy pożyczki. Maksymalna kwota pożyczki wynosi zł. Maksymalny okres finansowania wynosi 7 lat. Oprocentowanie pożyczek w stosunku rocznym wynosi odpowiednio: Dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą od 8,49%, Dla przedsiębiorstw rozwijających działalność od 5,09% do 14,49%, projekt PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ nr 3/2010 (6)

11 SZANSA NA SKUTECZNY START W BIZNESIE Agencja udziela pożyczek w walucie polskiej w wysokości nie większej niż 80% wartości kosztów przedsięwzięcia. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego o wartości minimum 20% wartości kosztów przedsięwzięcia. Wkład własny może być wniesiony zarówno w formie pieniężnej jak i rzeczowej. Fabryka Innowacji kapitałowe wsparcie wdrożeń nowatorskich pomysłów W ramach pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto ściśle związane z celami przedsięwzięcia, a w szczególności: 1) zakup środków trwałych, takich jak: grunty, budowle, budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, maszyny, urządzenia, aparaty, środki transportu, narzędzia, przyrządy, wyposażenie, inne ruchomości, 2) zakup przedmiotów, o których mowa w pkt. 1 nie zaliczonych do środków trwałych, 3) zakup wartości niematerialnych i prawnych, 4) zakup usług obcych np. robót: budowlanych, remontowych, montażowych i instalacyjnych; usług projektowych; usług: doradztwa specjalistycznego, sporządzania ekspertyz, przeprowadzania badań i analiz; usług szkoleniowych i promocji. 5) zakup środków obrotowych (zwiększenie środków obrotowych firmy). 6) kaucje, zaliczki, opłaty franczyzowe itp., pod warunkiem, że ich zwrot przeznaczony zostanie na spłatę pożyczki lub na dalszy rozwój firmy. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego: Kontakt: Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3 REGIONALNY FUNDUSZ POŻYCZKOWY czynny od poniedziałku do piątku w godzinach , pokój nr 15 tel /79, faks , Alina Awiżeń Centrum Innowacji I Transferu Technologii Nowatorskie i niekonwencjonalne pomysły są doskonałą drogą do własnego biznesu. Przekonać się o tym mogą autorzy innowacyjnych pomysłów na biznes, którzy zgłoszą swoje pomysły do Fabryki Innowacji za pośrednictwem strony Zgłoszony pomysł może być w fazie projektowej, ale można też zgłaszać istniejące prototypy czy nawet produkty gotowe do wdrożenia. Naszym zadaniem jest wyszukiwanie i selekcja dobrze rokujących pomysłów czy projektów, przede wszystkim takich, które oparte są na wynikach prac naukowo-badawczych mówi Jacek Bzdurski, dyrektor Fabryki Innowacji. Nie trzeba mieć dokładnego biznes planu, wystarczy idea, którą pomożemy dopracować i rozwinąć w przedsięwzięcie biznesowe. Podczas selekcji szczególną uwagę skupiamy na badaniu potencjału rynkowego i technologicznego nowego produktu lub usługi, które powinny przynieść potencjalnemu inwestorowi oczekiwaną stopę zwrotu z inwestycji kapitałowej. Komercjalizacja innowacyjnych pomysłów jest uzasadniona tylko wtedy, gdy powstałe na ich bazie przedsiębiorstwo będzie dochodowe. Pomysłodawcy w ramach Fabryki Innowacji mają dostęp nie tylko do infrastruktury badawczej umożliwiającej testy i prototypowanie, ale mogą też skorzystać z doświadczenia i wiedzy cenionych ekspertów. Istotną pomocą jest również tworzona w ramach Fabryki Innowacji strategia komercjalizacji i wdro- projekt PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ nr 3/2010 (6) 11

12 SZANSA NA SKUTECZNY START W BIZNESIE żenia poszczególnych projektów, a co za tym idzie wsparcie przy tworzeniu i zarządzaniu firmami wprowadzającymi innowacje na rynek. Zadaniem Fabryki Innowacji jest wspieranie innowacyjnego biznesu w początkowej fazie rozwoju. Po przyjęciu i zakwalifikowaniu wniosku rozpoczyna się etap preinkubacji. W ramach preinkubacji udzielone pomysłodawcy w ramach Fabryki Innowacji wsparcie może wynieść nawet PLN. Moment wejścia kapitałowego nie oznacza jednak zakończenia projektu zapewnia Krzysztof Nowański, dyrektor ds. technologii. Nowo utworzona firma nie zostanie pozostawiona swojemu losowi. Eksperci Fabryki Innowacji nadal będą udzielali rad i pomagali pomysłodawcom bezpiecznie przejść wyboistą drogę do samodzielności ekonomicznej. Wspomogą nowo powstałą firmę w budowie struktur sprzedaży i kanałów dystrybucji. Wejście kapitałowe Fabryki Innowacji nie tylko nie oznacza utraty przez pomysłodawcę kontroli nad przedsięwzięciem, ale właśnie dzięki temu wejściu kapitałowemu inicjator pomysłu ma szansę odnieść sukces rynkowy i w pełni wykorzystać potencjał związany z nowymi rozwiązaniami. W umowie inwestycyjnej określa się nie tylko czas wejścia, ale wyjścia kapitałowego Fabryki Innowacji. Okres od pomysłu do wyjścia z przedsięwzięcia powinien zamknąć się w trzech lub czterech latach. Wsparcie młodego biznesu przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości W fazie preinkubacji Fabryka Innowacji zapewnia pomysłodawcom profesjonalne doradztwo, szkolenia i warsztaty z udziałem posiadających bogate doświadczenie i wysoko wykwalifikowanych ekspertów i specjalistów w zakresie: regulacji prawnych (m.in. ochrona praw autorskich, patenty, analiza pomysłu), zagadnień finansowo-księgowych wyceny przedsięwzięć i biznes planowania, zasad funkcjonowania i badania rynku, marketingu produktowego, zasad wyceny kapitałowej, rekrutacji i zarządzania personelem, doradztwa technicznego w zakresie analiz technicznych, ekspertyz, testów prototypów, wprowadzania nowej technologii czy produktu na rynek, budowy kanałów sprzedaży. Wówczas oprócz rynkowej wyceny pomysłu zwraca uwagę Jacek Bzdurski, dyrektor Fabryki Innowacji zostaną również przeprowadzone ekspertyzy technologiczne i analizy wykonalności, finansowe, ryzyka, testy laboratoryjne związane z przygotowaniem prototypu. Fabryka Innowacji oferuje również pomysłodawcom specjalistyczne doradztwo, badania rynku i plany marketingowe, sprzedaży, udostępnienie infrastruktury, wszystko to, co jest niezbędne, aby z innowacyjnego pomysłu stworzyć firmę. Efektem pomyślnie przeprowadzonej preinkubacji będzie zawarcie porozumienia lub umowy inwestycyjnej w celu utworzenia wspólnie z pomysłodawcami, niezależnej osoby prawnej - spółki prawa handlowego - w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialności lub spółki akcyjnej. Etap wejścia kapitałowego może osiągnąć poziom nawet EURO. W momencie wycofywania udziałów Fabryki Innowacji, spółka będzie mogła wykupić udziały od inwestorów lub pozyskać kapitał poprzez wejście na giełdę bądź zostać odsprzedana inwestorowi branżowemu albo funduszowi VC. Uzyskana samodzielność finansowa spółki i zakładane przepływy finansowe umożliwią samodzielny byt i jej rozwój w następnych kilkunastu latach. *** Fabryka Innowacji powstała w celu organizacji i obsługi powstawania innowacyjnych przedsięwzięć opartych na nowych technologiach w wielu obszarach, między innymi: handel elektroniczny (e-biznes), e-pieniądz, e-edukacja, ochrona środowiska, transport, energetyka, itp. Fabryka Innowacji oferuje wsparcie osobom fizycznym, które mają innowacyjny pomysł lub są twórcami nowatorskiej technologii i są zainteresowane ich komercjalizacją. Fabryka Innowacji to projekt, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej, z którego częścią dotacji na kapitałowe wsparcie dla przedsiębiorczych koordynuje Fundacja Towarzystwo Ekonomiczno-Społeczne działająca wraz z czterema partnerami: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. (RARR), Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (UWM), Polsko-Japońską Wyższą Szkołą Technik Komputerowych (PJWSTK) i Politechniką Warszawską (PW). Magdalena Ben-Rynkiewicz Centrum Innowacji I Transferu Technologii Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to największa inicjatywa akademicka ostatnich lat, mająca na celu rozwój przedsiębiorczości wśród młodych Polaków. AIP funkcjonują przy 31 najlepszych uczelniach w Polsce. Sieć Inkubatorów AIP stanowi największą tego typu instytucję w Europie Środkowo-Wschodniej. 12 projekt PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ nr 3/2010 (6)

13 SZANSA NA SKUTECZNY START W BIZNESIE W Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości funkcjonuje ponad 1100 rozwijających się firm. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości zrzeszają ludzi młodych, ambitnych i bardzo dobrze wykształconych. AIP umożliwiają im połączenie teoretycznej wiedzy zdobytej podczas studiów z wiedzą praktyczną, którą mogą nabyć tylko i wyłącznie samodzielnie prowadząc swoją działalność. Misją Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości jest budowanie sprzyjającego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. Jesteśmy przekonani, że każdy pomysł na biznes można zrealizować. Współpraca z AIP umożliwia każdej młodej osobie do 30 roku życia założenie firmy najniższym kosztem, najszybciej i najłatwiej w Polsce, przy minimalnym ryzyku. Młody przedsiębiorca nie musi mieć lokalu, grubego portfela i znajomości. Wystarczy dobry pomysł! Jak założyć u nas f irmę? ETAP I: Aby założyć Firmę w AIP należy mieć pomysł na przedsięwzięcie biznesowe, którym chcemy się zająć. Pomysł może być dowolny, oparty na aktualnej dla danej osoby możliwości uzyskania legalnego zarobku. ETAP II: Kolejnym krokiem na drodze do założenia własnej firmy w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości jest wypełnienie wniosku, który posiada formę Karty informacyjnej Beneficjenta i znajduje się na stornie głównej serwisu Osoba wypełniająca wniosek powinna zawrzeć w nim takie podstawowe informacje jak: dane osobowe, nazwa firmy, krótki opis firmy, opis produktu, analiza rynku, wizja firmy oraz wybrać inkubator, w którym pragnie prowadzić swoją firmę. Prawidłowo wypełniony wniosek trafia następnie do Dyrektora wybranego we wniosku Inkubatora. ETAP III: Dyrektor Inkubatora, do którego wpłynął wniosek zaprasza zainteresowaną osobę na spotkanie informacyjne. Odbywa się ono w biurze danego Inkubatora. Na spotkaniu zainteresowana osoba ma szansę osobiście przedstawić swój pomysł na firmę, przedyskutować mocne oraz słabe strony swojego planu, oraz uzyskać wyczerpujące informacje na temat prowadzenia własnej firmy w AIP. ETAP IV: Następnym krokiem jest podpisanie w biurze AIP przez zainteresowane strony umowy o świadczenie pomocy w ramach Programu Preinkubacji. Samo podpisanie umowy jest ukoronowaniem poprzednich etapów. Osoba, która podpisała umowę i uiściła na rzecz AIP opłatę w wysokości 250 PLN netto staje się pełnoprawnym beneficjentem naszej Fundacji. Co daje AIP? AIP to miejsce gdzie: najłatwiej, najszybciej, najmniej ryzykownie każda młoda osoba do 30. roku życia może założyć praktycznie każdy biznes. Co AIP zrobi dla Twojej firmy? działając w AIP nie musisz rejestrować własnej działalności gospodarczej, dzięki temu nie płacisz składki ZUS, prowadzimy księgowość Twojej firmy, tworzymy umowy, udzielamy porad prawnych, w ramach Kampanii Wspieraj Młody Biznes pozyskujemy dla Twojej firmy nowe atrakcyjne zlecenia, udostępniamy Biuro, organizujemy szkolenia, byś mógł efektywnie zarządzać swoją firmą, wspieramy w reklamie i promocji. Katarzyna Kowalska Dyrektor AIP Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości w Olsztynie Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Olsztyn, ul. Dworcowa 60, p.12 tel: Inkubator Przedsibiorczości Akademickiej działa również w Olsztynie. Wiktoria Danowska to jedna z beneficjentek olsztyńskiego inkubatora. Założyła w olsztyńskim oddziale AIP firmę Looksus. 1. Czym zajmuje się Pani firma? Jak i kiedy narodził się Pani pomysł na własną działalność gospodarczą? Moja firma zajmuje się sprzedażą wysyłkową artykułów kosmetycznych. Pomysł na własną działalność narodził się w trakcie sprzedaży artykułów kosmetycznych na Allegro na początku pojedynczych sztuk, potem sprzedaż zaczęła wzrastać i zaczęłam myśleć o swojej działalności. 2. Skąd pomysł, aby rozwijać firmę pod skrzydłami AIP? Mniej więcej wiedziałam, jakie są koszty założenia firmy ZUS, księgowa i przede wszystkim pytanie, co będzie jak handel nie wyjdzie. Czy zawiesić działalność? Czy zrezygnować? Czy będę mogła po studiach znowu otworzyć działalność? Poczytałam na Forum w Internecie i tam przeczytałam o AIP. 3. Co według Pani jest największą zaletą rozwijania własnego biznesu w ramach AIP? Za największą zaletę uważam to, że jak ktoś zacznie swój biznes a nie wyjdzie to nic kompletnie nie traci. Wypowiada miesiąc wcześniej umowę z AIP i koniec, nie ma biurokracji, zawieszania działalności itd. Cała księgowość nas nie obchodzi. 4. Czy w strukturach AIP napotkała Pani jakieś bariery nie występujące naturalnie w środowisku rynkowym? Nie przypominam sobie. 5. Jakiego typu wsparcia udzielono Pani firmie (księgowość, porady prawne, lokal, pomoc w pozyskaniu finansowania, wsparcie promocyjne, szkolenia)? Księgowość. 6. Czy poleciłaby Pani uruchamianie firmy w ramach AIP przyszłym przedsiębiorcom? Czy miałaby Pani jakieś wskazówki tak ogólnie dla wszystkich myślących o założeniu własnej firmy? Każdemu, dosłownie każdemu przyszłemu przedsiębiorcy, który chce spróbować swoich sił w biznesie polecałabym uruchamianie firmy w ramach AIP. 7. Czego życzyć Pani na przyszłość? Jak widzi Pani przyszłość swojego biznesu? Poszerzenia działalności i bardzo dużo kupujących. Przyszłość? W przyszłości chciałabym założyć hurtownie kosmetyczne i bezpośrednio towar importować. Rozmawiała: Katarzyna Kowalska Dyrektor AIP Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości w Olsztynie projekt PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ nr 3/2010 (6) 13

14 MŁODZI ADEPCI BIZNESU Serwis teltel.pl początek mojej przygody z e-biznesem Jak i kiedy narodził się Panów pomysł na własną działalność gospodarczą? Skąd pomysł na projekt który był przedmiotem wniosku do Działania 8.1 POIG? Osobiście już jako nastolatek próbowałem wykonywane przeze mnie prace uprościć, lepiej je zorganizować. Wielokrotnie słyszałem od rodziny czy znajomych, że mam tzw. żyłkę przedsiębiorcy. Osobiście fakt, że mam predyspozycje do prowadzenia własnej działalności uświadomiłem sobie dopiero na studiach. W następstwie wiedziałem, iż prędzej czy później pójdę w tym kierunku. Bardzo pomogła mi praca za granicą i praca zaraz po studiach w Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie. Pracując w WMARR jako konsultant doradzający przedsiębiorcom w zakresie możliwości uzyskania zewnętrznego kapitału na różnego rodzaju inwestycje, wiele się nauczyłem. ARDATEL s.c. to olsztyńska firma, która uzyskała dotację na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej w ramach Działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wspólnicy firmy przygotowali wniosek i zdobyli dofinansowanie na utworzenie internetowego serwisu teltel.pl, który będzie nowoczesnym narzędziem komunikacji umożliwiającym przekazywanie wiadomości dźwiękowych grupom odbiorców. O tym jak rozwijać biznes internetowy przy wsparciu finansowym POIG opowiada Daniel Lewandowski współwłaściciel olsztyńskiej firmy ARDATEL s.c. 14 Na pewno to doświadczenie związane z bezpośrednim kontaktem z przedsiębiorcami prowadzącymi mniejsze i większe biznesy, bardzo mi pomogły. Jeśli chodzi o pomysł naszego serwisu to dokładnie nie pamiętam w jakich okolicznościach się narodził. Chyba kolega, dzisiaj już wspólnik gdzieś wyczytał o jakimś podobnym projekcie ze Stanów Zjednoczonych i stwierdziliśmy, że moglibyśmy pójść w tym kierunku. Nasza spółka została założona pod kątem całkowicie innego pomysłu, którego z różnych przyczyn nie udało się niestety zrealizować. Można powiedzieć, że prawie codziennie wpadamy na nowe pomysły czy rozwiązania, i z pewnością, któryś z nich uda nam się jeszcze zrealizować. Głęboko w to wierzę :) Czy mógłby Pan opowiedzieć o serwisie internetowym na budowę którego zdobyli Panowie dof inansowanie ze środków Działania 8.1 PO IG? Serwis teltel.pl, bowiem o nim tu mowa, umożliwi przesyłanie wiadomości głosowych bezpośrednio z serwisu na telefony komórkowe i stacjonarne. Użytkownikom oddany zostanie panel, w którym mogą wprowadzać wiadomości w formie tekstu bądź własnych nagrań, ustalić numery telefonów odbiorców, a także częstotliwość wysyłania tych wiadomości. Wiadomości następnie będą przesyłane do odbiorców, którzy mogą odsłuchać wiadomość tak, jakby wykonane było do nich normalne głosowe połączenie telefoniczne. Wiadomości tekstowe są uprzednio konwertowane na dźwięk, dzięki zastosowaniu syntezatora mowy. Teltel.pl to doskonałe narzędzie: do promocji firmy i jej produktów, powiadamiania o wydarzeniach, przypominania o zaległych płatnościach i przekazywania informacji w wielu innych kwestiach w zależących od kreatywności użytkownika. Idea portalu to oszczędność czasu i pieniędzy związanych z przesyłaniem tej samej informacji dźwiękowej do dużej liczby odbiorców. Od strony technicznej portal jest bardzo rozbudowanym projektem, łączącym jednocześnie technologie internetowe (obsługa serwisu), syntezy mowy i przetwarzania dźwięku wraz z technologiami telekomunikacji telefonicznej (wykonywanie połączeń). Moduł wykonywania połączeń wykorzystuje elementy sztucznej inteligencji do optymalizacji czasu jednoczesnego prowadzenia rozmów telefonicznych na wielu liniach. Obecnie serwis jest testowany i przygotowywany do wprowadzenia na rynek. Jak wyglądała procedura ubiegania się o dotację? Czy spotkali się Panowie z jakimiś trudnościami, czy dokumentacja aplikacyjna jest rozbudowana, ile czasu trwała procedura, itd.? Większych trudności z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej, tj. wniosku o dofinansowa- Skąd dowiedział się Pan o możliwości pozyskania dotacji na rozwój własnej firmy ze środków 8.1 PO IG? Z racji tego, iż jak już wspomniałem, pracowałem wcześniej zawodowo jako konsultant doradzający w zakresie możliwości uzyskania środków na różnego rodzaju inwestycje dla przedsiębiorców, w tym właśnie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, informacja na temat Działania 8.1 PO IG dotarła do mnie sama. projekt PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ nr 3/2010 (6)

15 MŁODZI ADEPCI BIZNESU nie i wymaganych załączników nie było. Pewnym problemem dla nas była jedynie wycena i znajomość zagadnień informatycznych. Procedura oceny złożonego wniosku trwała ok. 4 miesięcy. Projekt realizujemy od listopada 2009 r., na przełomie kwietnia/maja br. planujemy już uruchomienie serwisu. Pomysł na biznes, jeśli jest dobrze przemyślany, to obroni się sam Na jaki konkretnie cel przeznaczyli Panowie środki pozyskane z uzyskanej dotacji? Środki z dotacji zostały przeznaczone na: stworzenie serwisu, zakup niezbędnego sprzętu, zatrudnienie informatyka, promocję projektu i koszty ogólne (związane z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej, takie jak: koszty księgowe, najem biura, koszty telekomunikacyjne, itp.) Czy miałby Pan jakieś wskazówki dla wszystkich myślących o aplikowaniu o dotację ze środków 8.1 PO IG? Na pewno trzeba dobrze przemyśleć i przeanalizować swój pomysł na biznes. Zaplanowanie wszystkiego w prawidłowy sposób, tj. w czasie i uwzględniając racjonalnie wszystkie niezbędne wydatki to połowa sukcesu. Jeśli ktoś czuje, że ma smykałkę, aby budować biznes oparty na e-usługach i jest zdeterminowany, nie poddaje się z byle powodu to myślę, że warto spróbować. Z pewnością Działanie 8.1 PO IG jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które zamierzają stawiać swoje pierwsze kroki w e-biznesie. Nauka i doświadczenie wyciągnięte z realizacji projektu są bezcenne. ARDATEL s.c. Arkadiusz Czerwonka, Daniel Lewandowski Artur Wojciechowski Olsztyn, ul. Kołłątaja 5/154 Rozmawiała: Magdalena Ben-Rynkiewicz Centrum Innowacji I Transferu Technologii projekt PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ nr 3/2010 (6) Firma Win-point to przedsięwzięcie uruchomione dzięki wsparciu finansowemu pozyskanemu z dotacji na rozwój przedsiębiorczości w ramach Działania 6.2 POKL. O tym jak wygląda procedura ubiegania się o taką dotację i na jaki zakres wsparcia może liczyć przyszły przedsiębiorca opowiada Mariusz Winnowski właściciel firmy. Jak i kiedy narodził się Pana pomysł na własną działalność gospodarczą? Myśl o prowadzeniu własnej firmy towarzyszyła mi już od dawna. Niestety zawsze brakowało impulsu w postaci konkretnego pomysłu na biznes. Ponadto moje plany skutecznie hamował brak środ- ków finansowych. Pomysł na biznes zakiełkował w mojej głowie kilka lat temu. 2 lata pracy w branży poligraficzno-reklamowej w pełni uświadomiły mi, że jest to dziedzina w której chciałbym prowadzić także swój własny biznes. Skąd dowiedział się Pan o możliwości pozyskania dotacji na rozwój własnej firmy ze środków 6.2 POKL? Po raz pierwszy o możliwości otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia dowiedziałem się z Internetu pod koniec 2008 roku, kiedy ruszał pierwszy konkurs w ramach wspomnianego działania w naszym województwie. Podchodziłem do tego tematu raczej sceptycznie i nie bardzo wierzyłem, że mam jakiekolwiek szanse. Po jakimś czasie spotkałem jednak koleżankę, która skorzystała z tej możliwości dofinansowania i bardzo mnie do tego nama- 15

16 MŁODZI ADEPCI BIZNESU wiała. Hmmm Postanowiłem spróbować. Uzbroiłem się w cierpliwość, poszukałem odpowiedniego operatora dysponującego środkami dla powiatu, który obecnie zamieszkuję i czekałem na ogłoszenie konkursu. W międzyczasie podjąłem pracę na etacie na czas określony, w związku z czym moje szanse na dofinansowanie przedsięwzięcia teoretycznie spadły, ponieważ nie każdy operator dawał możliwości złożenia wniosku osobom zatrudnionym. Wreszcie pojawiła się informacja o naborze wraz z regulaminem. Miałem szczęście, ponieważ zaistniała możliwość aplikowania o wsparcie również przez osoby pracujące. Dodatkowe punkty mogłem zdobyć za to, że posiadałem status osoby zagrożonej utratą pracy (umowa kończyła się 2 miesiące po złożeniu wniosku). Jak wyglądała procedura ubiegania się o dotację? Czy ciężko było przebrnąć wszystkie formalności? Przygotowałem wniosek rekrutacyjny i złożyłem go w jednym z Punktów Obsługi Klienta. Zostałem zakwalifikowany do kolejnego etapu i zaproszony na rozmowę biznesową oraz test badający predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej. Uzyskana liczba punktów ze wszystkich etapów pozwoliła mi na przystąpienie do serii szkoleń. Czekało mnie 7 dni intensywnego szkolenia po 8-10 godzin dziennie. Program był świetnie przygotowany i pomógł mi zdobyć niezbędną wiedzę w prowadzeniu działalności gospodarczej. W czasie trwania kursu przygotowywałem biznesplan wraz z częścią finansową, zgodnie z kartą oceny wniosku, którą posługuje się komisja oceny projektów. Warto dodać, że wykładowcy służyli fachową poradą w każdym momencie uczestnictwa w projekcie. Na koniec każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz zaświadczenie BHP dla pracodawców. Po pozytywnej ocenie biznesplanu pora było zabrać się do zgromadzenia wszystkich wymaganych dokumentów związanych z rejestracją firmy. Nie było to takie proste jak zapewniali jakiś czas temu urzędnicy. Jedno okienko owszem działa ale w każdym urzędzie. Czyli trzeba było udać się do okienka w Urzędzie Miasta, okienka w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i okienka Urzędu Skarbowego. Niezbędna okazała się też wizyta w okienku Biura Informacji Kredytowej w Warszawie, w celu wydania zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami. Na szczęście udało się zdobyć wszystkie wymagane dokumenty i złożyć wniosek o jednorazową dotację inwestycyjną wraz z wnioskiem o podstawowe wsparcie pomostowe w wyznaczonym terminie. Po kilku dniach od złożenia wniosków ponownie zostałem poproszony do Punktu Obsługi Klienta wraz z poręczycielem. Tym razem była ostatnia i jedna z najprzyjemniejszych wizyt, podczas której podpisana została umowa o dotację. Procedury konkursowe nie są zbyt skomplikowane, a wsparcie merytoryczne ze strony operatorów nieocenione. Jako wadę wskazałbym natomiast czas, jaki zajmuje ocena dokumentów. Od momentu złożenia wniosku do chwili otrzymania środków pieniężnych na konto mija ok. 5 miesięcy, a jak wiadomo, czas to pieniądz. Czy mógłby Pan opowiedzieć o swoim pomyśle na biznes? Moja firma Win-Point zajmować się będzie reklamą zewnętrzną oraz internetową. Zakup technologii do druku solwentowego pozwala na bardzo szerokie zastosowanie. Dzięki użyciu odpowiednich atramentów można drukować o bardzo wysokiej jakości na różnego rodzaju nośnikach począwszy od papieru plakatowego, fotograficznego, samolepu, banerów, siatek aż do wydruku fototapet wg własnego pomysłu. Na nidzickim rynku lokalnym brakuje prężnej firmy, która w profesjonalny sposób podchodzi do marketingu internetowego. Moja firma Win-Point ma na celu uzupełnienie tej niszy rynkowej poprzez świadczenie kompleksowych usług zarówno doradczych jak i projektowych w zakresie tej formy reklamy. Oferta firmy obejmowała będzie w szczególności: Wydruki wielkoformatowe (plakaty, banery, folie, itp.), Szyldy reklamowe, Tablice informacyjne, Witryny sklepowe, Potykacze, Roll-up y i systemy wystawiennicze, Kampanie reklamowe, Projektowanie stron internetowych. Na jaki konkretnie cel przeznaczy Pan środki pozyskane z dotacji? Dotacja została przeznaczona na zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania. Ponieważ urządzenia poligraficzne są bardzo drogim sprzętem, główna część budżetu zostanie przeznaczona na nabycie kilkuletniego używanego plotera solwentowego renomowanej marki. Służy on do trwałych wydruków wielkoformatowych o bardzo wysokiej jakości, na różnego rodzaju nośnikach reklam. Niestety sprzęt będzie wymagał drogiego serwisu, który w początkowej fazie może stanowić spore obciążenie finansowe dla firmy. Istnieje natomiast możliwość jego sfinansowania, a to dzięki wsparciu pomostowemu. Po zbadaniu rynku lokalnego okazało się, że będę jedyną firmą w regionie która dysponuje tą technologią, co zdecydowanie obniży barierę wejścia na rynek. Czy miałby Pan jakieś wskazówki dla wszystkich myślących o aplikowaniu o dotację ze środków 6.2 PO KL? Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 uważam za bardzo korzystny dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, które maja ciekawy pomysł na biznes, a brakuje im środków finansowych. Jest to najlepszy wg mnie jak do tej pory instrument wsparcia, z którego mogą skorzystać przyszli przedsiębiorcy, a kwota w wysokości 40 tys. to solidny zastrzyk gotówki dla młodego przedsiębiorstwa. Bardzo pomocne dla wchodzącej na rynek firmie jest także wsparcie pomostowe w wysokości 800 zł/m-c. Osobiście wszystkim przyszłym przedsiębiorcom gorąco polecam skorzystanie z tej formy wsparcia. Naprawdę warto! I jeszcze jedna rada dla przyszłych wnioskodawców uzbrójcie się w cierpliwość! Pomysł na biznes jeśli jest dobrze przemyślany to obroni się sam. Agencja Reklamowo-Marketingowa Win-Point Mariusz Winnowski Nidzica, ul. 1 Maja 15a/16 tel Rozmawiała: Magdalena Ben-Rynkiewicz Centrum Innowacji I Transferu Technologii 16 projekt PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ nr 3/2010 (6)

17 MŁODZI ADEPCI BIZNESU Bo najważniejsza jest radość i pasja tworzenia oryginalnego projektowania, która wyróżni ich na tle rynku przepełnionego banalną reklamą w stylu znaków drogowych. Ponadto pojawiło się wiele ciekawych propozycji fotograficznych, klienci zaczęli bezpośrednio zwracać się z prośbą o usługi. Wielu twierdzi, że zanim uruchomi się biznes należy jako pracownik etatowy zdobyć doświadczenie w danej branży. Co Pani o tym sądzi? Myślę, że młody człowiek, który jest świeżo upieczonym absolwentem musi zetknąć się z rzeczywistością. Ideały, w które obfitujemy podczas studiów muszą zmierzyć się z realiami, dlatego tez uważam, że trzeba zdobywać doświadczenie pracując na etacie. Ja osobiście nauczyłam się bardzo wiele podczas takiej pracy i dało mi to siłę oraz wiarę, że mogę się usamodzielnić. Agencja Artystyczna Szada-art to sposób w jaki na co dzień swoją pasję realizuje Monika Szadkowska, absolwentka, z wykształcenia grafik i fotograf. To firma uruchomiona przy wsparciu finansowym pozyskanym w ramach jednorazowej dotacji z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej. Czym zajmuje się Pani firma? Jaka jest wizja działalności firmy? Agencja Artystyczna Szada-art oferuje usługi fotograficzne, jak również projektowo graficzne. Najważniejszym atutem, który pozwolił na podjęcie decyzji o otwarciu firmy pełniącej usługi projektowo-fotograficzne było zakończenie edukacji w tym kierunku. W 2007 r. ukończyłam studia na UWM w Olsztynie, wtedy jeszcze Wydział Nauk Społecznych i Sztuki, kierunek Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuk Plastycznych, spec. projektowanie graficzne. Jestem także absolwentką studiów na kierunku Fotografia na ASP w Gdańsku. Jak i kiedy narodził się Pani pomysł na własną działalność gospodarczą? Zaraz po studiach podjęłam pracę w Agencji Reklamowej, jednak po roku zdecydowałam się na własną działalność, różniąca się od zwykłej, sztampowej i mało kreatywnej reklamy. Wychodzę z założenia, że klientom/firmom potrzebna jest propozycja Czy tworząc firmę wzorowała się Pani na kimś? Nie wzorowałam się na żadnej firmie, chociażby ze względu na to, że mój profil działalności jest trochę nietypowy. Skąd pochodziły środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej? Środki na rozpoczęcie działalności udało mi się w głównej mierze pozyskać z funduszy unijnych z Urzędu Pracy w Olsztynie. Skorzystałam z jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Skąd dowiedziała się Pani o możliwości pozyskania dotacji na uruchomienie własnej firmy z Urzędu Pracy? Wszystko zaczęło się od tego, że zarejestrowałam się w Urzędzie Pracy w Olsztynie jako osoba bezrobotna. Tam też uzyskałam pierwsze informacje na temat możliwości pozyskania środków finansowych na założenie własnej firmy. Jak wyglądała procedura ubiegania się o dotację? Czy spotkała się Pani z jakimiś trudnościami, jak wyglądała dokumentacja aplikacyjna, jakie trzeba było spełnić wymagania? Przede wszystkim, żeby ubiegać się o dofinansowanie na start własnej firmy ze środków z Urzędu Pracy trzeba być minimum 3 miesiące osobą bezrobotną. Komisja, która ocenia wnioski, bierze także pod uwagę sens działania nowej firmy na rynku, oryginalność pomysłu na biznes, ale także doświadczenie zawodowe jakie posiada bezrobotny. Czas trwania całej procedury ubiegania się o dotację tak naprawdę zależy w dużej mierze od nas samych. Najpierw należy przygotować tzw. wniosek o przyznanie bezrobotnemu dotacji (środków) na podjęcie działal- projekt PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ nr 3/2010 (6) 17

18 MŁODZI ADEPCI BIZNESU ności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności. Kiedy mamy już taki wniosek, należy poszukać 2 żyrantów poręczenie cywilne. Następnie uzyskać NIP dla tworzonej firmy. W załączeniu powinny się znaleźć również: dokumenty o ukończonych przez aplikującego szkołach, kursach, opinie zawodowe itp. Od momentu złożenia kompletu ww. dokumentów komisja podejmuje decyzję o dofinansowaniu w ciągu ok. 2 tygodni. Tak przynajmniej było kiedy ja ubiegałam się o dotację. Następnie trwają procedury uzupełniające (np. zawierane są umowy z poręczycielami). W tym czasie Urząd Pracy organizuje także dla przyszłych przedsiębiorców szkolenie z zakresu przedsiębiorczości. Po zakończeniu szkolenia podpisywana jest umowa z Urzędem Pracy dotycząca przyznania środków. Wtedy już pozostaje tylko poczekać cierpliwie na przelew środków dotacji na konto bankowe. W moim przypadku trwało to zaledwie 2 dni. Później następuje najprzyjemniejsza cześć całej procedury: dokonujemy niezbędnych zakupów, o których mowa była w przygotowanym wniosku o dotację. Ja miałam 3 tygodnie czasu na zrealizowanie zakupów i rozliczenie się z Urzędem Pracy z faktur. Na jaki cel przeznaczyła Pani środki pozyskane z uzyskanej dotacji z Urzędu Pracy? Czy uzyskane z dotacji środki wystarczyły na rozruch firmy? W związku z zamiarem uruchomienia działalności o profilu reklamowo-fotograficznym, pieniądze z dotacji przeznaczyłam na sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, a także na zakup sprzętu fotograficznego. Oczywiście kwota jaką pozyskałam była bardzo pomocna, jednakże niewystarczająca na rozruch firmy. Dodatkowo zainwestowałam w firmę z własnych oszczędności było to dodatkowo ok. 1/4 sumy jaką otrzymałam z Urzędu Pracy. Wspomniała Pani, że w trakcie ubiegania się o dotację z Urzędu Pracy na start firmy uczestniczyła Pani także w organizowanym przez Urząd szkoleniu z zakresu przedsiębiorczości? Czy mogłaby Pani powiedzieć coś więcej na ten temat? Szkolenia były organizowane bezpośrednio przez Urząd Pracy. Adresowane były do wszystkich aplikujących o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Kiedy ja ubiegałam się o dotację w momencie kiedy zapadła decyzja o dofinansowaniu, organizowane były grupy ok. 4-5 osobowe, które podczas tygodniowego szkolenia uzupełniały swoją wiedzę z zakresu zakładania i prowadzenia firmy. Z tego co pamiętam szkolenie obejmowało m.in. takie zagadnienia jak: formy, zasady, wymogi formalno-prawne uruchamiania działalności gospodarczej, źródła finansowania na etapie tworzenia przedmiotów gospodarczych, działalność operacyjna własnej firmy, marketing w małej firmie. Udział w szkoleniu zakończył się uzyskaniem certyfikatu. Muszę przyznać, że jest to bardzo pomocne szkolenie i cenne doświadczenie. Jakie są Pani zdaniem największe zalety prowadzenia własnego biznesu? Niezależność, możliwość kreowania własnej wizji, samodzielność. Jak pozyskuje Pani klientów? Jakie wykorzystuje Pani narzędzia promocji firmy? Z racji wykonywanego zawodu, jestem świadoma istoty reklamy i konieczności promocji firmy. Przede wszystkim zainwestowałam w stronę internetową oraz reklamę typu ulotki, wizytówki, miejsce w katalogu reklamowym, grafikę na samochodzie. Cały czas szukam różnych możliwości zaistnienia na rynku, już wkrótce radio UWM, wywiad w Gazecie Studenckiej. Jakie jest Pani największe biznesowe osiągnięcie? Firmę założyłam we wrześniu 2009 r., a więc czekam jeszcze na największe osiągnięcia. Na razie współpracuję z kilkoma firmami m.in. Art Women Studio, gdzie udzielam się w reklamie oraz organizacji eventów reklamowych. Co w ogóle oznacza dla Pani sukces zawodowy? Dla mnie sukces zawodowy to możliwość połączenia dwóch bardzo istotnych rzeczy: radości i pasji tworzenia oraz zadowoleni klienci. Czy miałaby Pani jakieś wskazówki dla wszystkich myślących o założeniu własnej działalności gospodarczej? Ważne jest, żeby się nie bać, żeby szukać pomocy w różnego rodzaju instytucjach oferujących wsparcie w zakresie uruchamiania działalności gospodarczej. Wiele instytucji sprzyja młodym, kreatywnym ludziom, są bardzo pomocni i życzliwi. To naprawdę działa. Ja spotkałam się z wielkim szczęściem oraz bardzo życzliwymi ludźmi. Nie należy sie bać, trzeba wierzyć, że jeśli mamy odpowiedni pomysł na siebie, na nasza firmę trzeba brnąć do celu. Życzę wszystkim odwagi, bo naprawdę warto się rozwijać. Czego życzyć Pani na przyszłość? Jak widzi Pani przyszłość swojego biznesu? Życzyłabym sobie wielu zadowolonych klientów z moich usług. Pewność, że dzięki mnie inni mogą rozwijać własne możliwości daje mi największą satysfakcję. Rozmawiała: Magdalena Ben-Rynkiewicz Centrum Innowacji I Transferu Technologii Agencja Artystyczna Szada-art Monika Szadkowska ul. Wengris 14c, Olsztyn tel projekt PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ nr 3/2010 (6)

19 INFORMACJE, WYDARZENIA, ZAPROSZENIA W ramach przewodnika Sprzedaż i profesjonalna obsługa klienta poruszono następujące tematy: wymiary obsługi klienta: zadaniowy, ludzki i ukryty, etapy procesu obsługi klienta, typy relacji z klientem, proces budowania relacji opartej na współpracy, nawiązanie pierwszego kontaktu i budowanie zaufania: identyfikacja potrzeb i oczekiwań klienta, narzędzia skutecznej komunikacji z klientem: znaczenie i metody komunikacji niewerbalnej (w rozmowie telefonicznej i w kontaktach bezpośrednich), zasady prowadzenia rozmowy handlowej (sztuka zadawania pytań i aktywnego słuchania), typy psychologiczne klienta: strategie podejmowania decyzji, komunikowania się i działania, rozpoznawanie i dopasowanie swojego zachowania do typu klienta, prezentowanie oferty handlowej jako odpowiedzi na potrzeby klienta, umiejętność przekonywania (argumentacja emocjonalna i racjonalna), trudny klient? trudna sytuacja? trudna relacja? problemy związane z obsługą klienta; Z kolei przewodnik Efektywne negocjacje w biznesie przybliża następujące zagadnienia: pojęcie, istota, geneza negocjacji, sylwetka negocjatora (cechy pożądane i niepożądane), typologia negocjatorów, zespół negocjacyjny skład i role poszczególnych uczestników, rodzaje negocjacji, przebieg negocjacji: czynności w ramach procesu przygotowawczego do negocjacji, przebieg rozmów w fazie zasadniczej, faza finalna i jej znaczenie dla przyszłych kontaktów, formułowanie strategii w negocjacjach rozmowy oparte na zasadach, style rozmów negocjacyjnych i ich uwarunkowania, taktyki negocjacyjne i ich związek ze strategią rozmów, scenariusz i program rozmowy negocjacyjnej, specyfikacja zachowań negocjacyjnych przedstawicieli różnych krajów; komunikacja niewerbalna w negocjacjach; projekt PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ nr 3/2010 (6) 19

20 Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, ul. R. Prawocheńskiego 4 tel , fax Biuletyn wydany w ramach projektu pt. Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez poprzez staże, szkolenia i działania uświadamiające z zakresu przedsiębiorczości akademickiej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013!

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Dotacje Unijne Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Firma PM GROUP oferuje Państwu kompleksową usługę związaną z pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich. Proces ubiegania się o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i rozwój. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna

Tworzenie i rozwój. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Podstawy prawne Rozporządzenie MRiRW z dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i

Bardziej szczegółowo

Zespół ds. dotacji unijnych All-grants.pl DZIAŁANIE 311. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Zespół ds. dotacji unijnych All-grants.pl DZIAŁANIE 311. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej DZIAŁANIE 311 Kto może zostać beneficjentem działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej?...2 Na jakie operacje może być przyznana pomoc?...3 Jaki jest zakres działalności nierolniczych

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Działanie 312 Kielce 2012 1 Cel działania: Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasza Krajna zachęca osoby. chcące rozpocząć działalność lub rozwinąć prowadzoną już

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasza Krajna zachęca osoby. chcące rozpocząć działalność lub rozwinąć prowadzoną już Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasza Krajna zachęca osoby chcące rozpocząć działalność lub rozwinąć prowadzoną już działalność do aplikowania w ramach następujących działań: Tworzenie i rozwój

Bardziej szczegółowo

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja opracowana przez Fundację Kłodzka Wstęga

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansową udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:

Pomoc finansową udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie: Jaki jest cel działania? Celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Fundusz Pożyczkowyoferta. Olsztyn, listopad 2012

Regionalny Fundusz Pożyczkowyoferta. Olsztyn, listopad 2012 Regionalny Fundusz Pożyczkowyoferta pożyczkowa Olsztyn, listopad 2012 GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ WSPARCIE FINANSOWE? Warmińsko- Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 10-516 Olsztyn. Plac Gen.

Bardziej szczegółowo

Różnicowanie w kierunku. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna

Różnicowanie w kierunku. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Podstawy prawne Rozporządzenie MRiRW z dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Beneficjenta. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Przewodnik dla Beneficjenta. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Przewodnik dla Beneficjenta Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji

Bardziej szczegółowo

Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Działanie 3.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw

Działanie 3.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw Działanie 3.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw 1 Cel działania Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji wzrost zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ WSPARCIE FINANSOWE?

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ WSPARCIE FINANSOWE? GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ WSPARCIE FINANSOWE? Warmińsko- Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 10-516 Olsztyn. Plac Gen. Józefa Bema 3, Tel. 089 521 12 89/79 www.wmarr.olsztyn.pl, E-mail:wmarr@wmarr.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu Paszport do eksportu w Działaniu Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu Paszport do eksportu w Działaniu Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. Inne możliwości 3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie

Bardziej szczegółowo

Oś 3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Oś 3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Oś 3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej październik 2010 r. Zakres pomocy Inwestycje przeprowadzone w związku z uruchomieniem lub rozwojem działalności dodatkowej w zakresie: usług dla

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 3 Dz. 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw opr. Adam Gumularz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Cel działania Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE. Magdalena Nowak - Siwińska

Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE. Magdalena Nowak - Siwińska Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE Magdalena Nowak - Siwińska wewnętrzne zewnętrzne Kredyt inwestycyjny Leasing Dotacja/Dofinansowanie Krajowe np. Dotacja z Urzędu

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR. Kraków,

Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR. Kraków, Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR Kraków, 12-03-2008 Program przedakcesyjny SAPARD Działanie 4: RóŜnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Bardziej szczegółowo

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4.

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. 1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. Inne możliwości 3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej

Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej Gdzie szukać pieniędzy? Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej Seminarium branży turystycznej Warszawa, 23 września 2011 r. Możliwości pozyskania środków z funduszy wspólnotowych Program

Bardziej szczegółowo

LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej. Plac Wolności Bielsk (24)

LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej. Plac Wolności Bielsk (24) LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej Plac Wolności 12 09-230 Bielsk (24) 261-54-38 lgd_bielsk@op.pl www.lgdbielsk.pl Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich Rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Działania 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Działania 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Działania 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Cel Działania 8.1 Głównym celem Działania 8.1 jest : zwiększenie podaży różnorodnych usług elektronicznych dla

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PODSTAWA PRAWNA Podstawa: art. 29 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 maraca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu\Rolnego

Bardziej szczegółowo

Działania dla przedsiębiorców

Działania dla przedsiębiorców Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działania dla przedsiębiorców Polscy przedsiębiorcy mają do wyboru wiele rozmaitych możliwości dofinansowania swoich inwestycji. Większość z nich myśli jednak

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 1 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM

POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM Kinga Wargocka Ascend Consulting Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A http://www.barr.org.pl Pożyczki z RPO WL: Podmioty uprawnione

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Podstawy prawne na poziomie UE Rozporządzenie Rady 1698/2005 z 20 września

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku Czas na biznes Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO. Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego

ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO. Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego KIM JESTEŚMY? Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest spółką akcyjną stworzoną

Bardziej szczegółowo

Działanie 311: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

Działanie 311: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ Działanie 311: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ OŚ 3 Odnowa i rozwój wsi. Rafał Kociołek Ekonomia gr. 2 rok III CEL DZIAŁANIA Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania

Bardziej szczegółowo

Dotacja UE na własny biznes

Dotacja UE na własny biznes Dotacja UE na własny biznes (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2) Kielce, 2012 1 Informacje ogólne Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorstwo. biorstwo: Działanie anie 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW BIORSTW ANIA ZAKRES DZIAŁANIA CEL DZIAŁANIA ANIA

Mikroprzedsiębiorstwo. biorstwo: Działanie anie 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW BIORSTW ANIA ZAKRES DZIAŁANIA CEL DZIAŁANIA ANIA Mikroprzedsiębiorstwo biorstwo: Działanie anie 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW BIORSTW OŚ 3 Odnowa i rozwój wsi. Kobieluch Łukasz Ekonomia gr. 2, rok III Uważane jest za nie przedsiębiorstwo,

Bardziej szczegółowo

Fundusze na innowacje. Tomasz Lewandowski

Fundusze na innowacje. Tomasz Lewandowski Fundusze na innowacje Tomasz Lewandowski DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH Zadajesz sobie pytanie czy jesteś osobą przedsiębiorczą? Boisz się pracować na własny rachunek? Z zazdrością patrzysz na biznesmena? Nie wiesz

Bardziej szczegółowo

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Regionalny Fundusz Pożyczkowy Warmińsko- Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 10-516 Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3, tel. 089 521 12 78/79 www.wmarr.olsztyn.pl, e-mail:wmarr@wmarr.olsztyn.pl Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH PIERWSZE KROKI Chcesz założyć swoją firmę, ale sam pomysł to za mało? Brakuje Ci funduszy na ten cel? Całe szczęście istnieją źródła

Bardziej szczegółowo

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora.

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. od 7,76% Czym jest MRFP? Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Portal finansowy IPO.pl Każde mikroprzedsiębiorstwo powinno skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych. Fundusze te mają bardzo wiele zalet, które wpływają pozytywnie na

Bardziej szczegółowo

PSM CONSULTANCY Sp. z o.o.

PSM CONSULTANCY Sp. z o.o. Możliwości uzyskania przez przedsiębiorców wsparcia finansowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - podstawowe informacje - PSM CONSULTANCY Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Doradzamy liderom jutra. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Doradzamy liderom jutra. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw PROW Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa, 19.06.2009 r. Plan prezentacji 1. Informacje podstawowe, w tym: cel programu - projektów beneficjenci,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1. Praca naszym celem - projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A

Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A małe przedsiębiorstwa I. Termin naboru wniosków o dofinansowanie na rok 2011 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

LGD Perły y Czarnej Nidy ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica tel. 41 311 46 91 wew. 239

LGD Perły y Czarnej Nidy ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica tel. 41 311 46 91 wew. 239 LGD Perły y Czarnej Nidy ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica tel. 41 311 46 91 wew. 239 Informacja dla beneficjentów działania ania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw biorstw Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Finansowe aspekty przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Finansowe aspekty przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o/kraków Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unii Europejskiej wspierające zakładanie i rozwój własnej działalności gospodarczej

Fundusze Unii Europejskiej wspierające zakładanie i rozwój własnej działalności gospodarczej Fundusze Unii Europejskiej wspierające zakładanie i rozwój własnej działalności gospodarczej Iwona Czaplikowska Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko Biała, 22 października 2009 r. Program

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. DZIAŁANIE 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

PORADNIK DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. DZIAŁANIE 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PORADNIK DZIAŁANIE 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Łódź, ul. Wólczańska 49 pokl@wup.lodz.pl www.pokl.wup.lodz.pl 1 Osoby zainteresowane otrzymaniem

Bardziej szczegółowo

Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy

Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy Powiatowe Urzędy Pracy Dotacje Zarejestrowanym osobom bezrobotnym mogą być przyznane jednorazowo środki z Funduszu Pracy - podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Możliwości wsparcia agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich w ramach działań: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 1 Podstawa: art. 29 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 Agencja r. o Restrukturyzacji wspieraniu

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP

FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP ELPARTNERS Twój zaufany partner w rozwoju biznesu Jesteśmy zespołem specjalistów, których misją jest wspierania dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw poprzez kreowania rozwiązań,

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na e-biznes. Kielce 2012

Wsparcie na e-biznes. Kielce 2012 Wsparcie na e-biznes Kielce 2012 Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Co oznacza działalność rozwijana Prowadzę działalność ujętą w wykazie działalności Wniosek do LGD Umowa z ARiMR INWESTYCJA Co oznacza podejmuje działalność

Bardziej szczegółowo

Szkolenie pt.: Dotacja na założenie firmy oraz studia dofinansowane z Funduszy Europejskich, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach

Szkolenie pt.: Dotacja na założenie firmy oraz studia dofinansowane z Funduszy Europejskich, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach Akademia Biznesu - III edycja (23-26.04.2012) Harmonogram: Dotacja na założenie firmy oraz studia dofinansowane z Funduszy Europejskich, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach: 23.04.2012

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W FAZIE SZKOLENIOWO DORADCZEJ PROJEKTU MOJA FIRMA MOJE MIEJSCE PRACY - WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA W GMINACH SŁABYCH STRUKTURALNIE POWIATU

Bardziej szczegółowo

Dotacja z Urzędu Pracy jako źródła pozyskania kapitału na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Opracowanie: Mgr Agnieszka Ingielewicz-Kornacka

Dotacja z Urzędu Pracy jako źródła pozyskania kapitału na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Opracowanie: Mgr Agnieszka Ingielewicz-Kornacka Dotacja z Urzędu Pracy jako źródła pozyskania kapitału na rozpoczęcie działalności gospodarczej Opracowanie: Mgr Agnieszka Ingielewicz-Kornacka podstawowe warunki ubiegania się o dotację z Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Lubuska Sieć Szerokopasmowa Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 ma na celu rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez: wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności

Bardziej szczegółowo

krajowe programy operacyjne 2007-2013 Inwestujemy w Waszą przyszłość!

krajowe programy operacyjne 2007-2013 Inwestujemy w Waszą przyszłość! Fundusze UE dla MŚP krajowe programy operacyjne 2007-2013 I j W Inwestujemy w Waszą przyszłość! Plan prezentacji: 1. PO IG 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Informacje o Funduszu

Informacje o Funduszu od 8,49% Informacje o Funduszu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzącących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII

CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII Uniwersytetu Warmińsko sko-mazurskiego w Olsztynie UWM W OLSZTYNIE 17 Wydziałów 56 kierunków kształcenia ponad 31 tys. studentów ponad 1700 pracowników naukowych

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych *Pożyczki na rozwój firmy Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Oferta KSU oraz PK dla nowopowstałych firm Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Iwona Pietruszewska-Cetkowska Czym jest Krajowy System Usług? Krajowy System

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej na tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, realizuje we współpracy z 20 powiatowymi urzędami pracy działającymi na terenie województwa kujawsko pomorskiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, realizuje we współpracy z 20 powiatowymi urzędami pracy działającymi na terenie województwa kujawsko pomorskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, realizuje we współpracy z 20 powiatowymi urzędami pracy działającymi na terenie województwa kujawsko pomorskiego projekt Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego.

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej Wrocław, 02.06.2010 Materiał prasowy Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej W sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa coraz większego znaczenia nabierają zintegrowane systemy informatyczne.

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Biznes Wsparcie w starcie II

Pierwszy Biznes Wsparcie w starcie II Grupa ECDF Pierwszy Biznes Wsparcie w starcie II Program realizowany przy współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego GRUPA ECDF O GRUPIE ECDF: 12 lat działalności

Bardziej szczegółowo

Informacje o Funduszu

Informacje o Funduszu od 8,49% Informacje o Funduszu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzącących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Zostań w Polsce swoim szefem!

Zostań w Polsce swoim szefem! Miasto Stołeczne Warszawa ul. Miodowa 6/8, pok. II, piętro I, 00-251 Warszawa, www.zostanszefem.vizja.pl e-mail: zostanszefem@vizja.pl tel. (22) 443 07 56, fax (22) 656 63 38 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Pożyczki wsparcie na starcie - podjęcie działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące zasad udzielania wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyznawania dodatku relokacyjnego

Wytyczne dotyczące zasad udzielania wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyznawania dodatku relokacyjnego Wytyczne dotyczące zasad udzielania wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyznawania dodatku relokacyjnego I. Wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE Możliwo liwości finansowania branży y IT z funduszy UE CO TO JEST DOTACJA? Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową W wielu przypadkach jest to refundacja kosztów, które przedsiębiorca poniósł. Dlatego

Bardziej szczegółowo

I T Y M OŻESZ Z O S T AĆ P R Z E D S IĘBIORCĄ!

I T Y M OŻESZ Z O S T AĆ P R Z E D S IĘBIORCĄ! R O K 2 0 0 9 LIDER I T Y M OŻESZ Z O S T AĆ P R Z E D S IĘBIORCĄ! P O K L / 6. 2 / 1 / 0 8 W PORADNIKU: BIZNESPLAN REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYMOGI FORMALNO- PRAWNE PRIORYTET VI RYNEK PRACY

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie założenia działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Dofinansowanie założenia działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Dofinansowanie założenia działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, 29 maja 2014 Możliwość w roku bieżącym:

Bardziej szczegółowo

Wzór wstępnego Business Planu

Wzór wstępnego Business Planu Wzór wstępnego Business Planu Informacje niżej zawarte należy traktować jako przykładowe. Podobieństwo informacji zawartych w złożonych pracach nie będzie świadczyła za zasadnością wyboru business planu.

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1

Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1 Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1 1. Czy koszty prowadzenia kontroli i realizacji wizyt monitoringowych działalności gospodarczych prowadzonych przez uczestników projektu w okresie do 12 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Prawa konsumenta w praktyce, czyli reklamacja, rękojmia i gwarancja

Szkolenie Prawa konsumenta w praktyce, czyli reklamacja, rękojmia i gwarancja Dzień dobry, Poniżej przesyłamy informacje o najciekawszych szkoleniach, konkursach i projektach, które odbywają się w grudniu. Miłej lektury. Szkolenie Prawa konsumenta w praktyce, czyli reklamacja, rękojmia

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania pomocy w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Zasady przyznawania pomocy w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Szkolenia organizowane przez Związek Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego współfinansowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rekrutacji Uczestników/czek Projektu Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Program Kapitał Ludzki 2007-2013 jako narzędzie wspierania zatrudnienia i przedsiębiorczości w województwie łódzkim

Program Kapitał Ludzki 2007-2013 jako narzędzie wspierania zatrudnienia i przedsiębiorczości w województwie łódzkim Program Kapitał Ludzki 2007-2013 jako narzędzie wspierania zatrudnienia i przedsiębiorczości w województwie łódzkim WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI 1 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach 15 październik 2012 r., Chojnice Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START

WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START Możliwości finansowania nowych podmiotów gospodarczych Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Informacja nt. możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na: PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy Instytucja

Bardziej szczegółowo

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza konkurs otwarty Nr I/POKL/8.1.1/2013 na dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcą Być! warsztaty dla przedsiębiorczych. Racibórz 12 maja 2015 r.

Przedsiębiorcą Być! warsztaty dla przedsiębiorczych. Racibórz 12 maja 2015 r. Przedsiębiorcą Być! warsztaty dla przedsiębiorczych Racibórz 12 maja 2015 r. Możliwości wsparcia finansowego dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Środki obecnie dostępne Pierwszy biznes Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Łobez, dnia r.

Łobez, dnia r. Łobez, dnia 03.06.2014 r. Oferta Naszego Urzędu skierowana jest do tych wszystkich pracodawców, którzy planują: Znaleźć pracowników spełniających odpowiednie wymagania; Uniknąć nakładu czasu i dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe - to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Kraków, 12 marca 2008 r. Łukasz Frydrych Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. Idea Inkubatora i projekty UE Siećwspółpracy

Bardziej szczegółowo

LUBELSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 30 +

LUBELSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 30 + LUBELSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 30 + Program wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób bez pracy w wieku 30 lat i więcej z województwa lubelskiego Chcesz mieć własną firmę?

Bardziej szczegółowo

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Źródła wsparcia 1. Preferencyjne mikropożyczki dofinansowywane ze środków UE oraz z budżetu krajowego 2.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Krystyna Kubiak Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW

PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW DOTACJE KREDYTY PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW Prometeusz Euro Sp. z o.o. TWÓJ PARTNER W BIZNESIE , Parę słów o firmie Prometeusz: 15 lat doświadczenia założyciela

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011 I Inkubatory przedsiębiorczości i centra nowych technologii, jako miejsca rozpoczynania działalności gospodarczej przez absolwentów.przekwalifikowanie zawodowe. Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Bardziej szczegółowo

POIG Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

POIG Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej POIG Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej I Dane podstawowe Nazwa programu 1. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka operacyjnego Numer i nazwa

Bardziej szczegółowo