/ /A/./9:.. B/./2 /1 / C/./= 9D 2/ 1/ 1; E9: B/ 2 +;?0/ /A<9. <./" name="description"> / /A/./9:.. B/./2 /1 / C/./= 9D 2/ 1/ 1; E9: B/ 2 +;?0/ /A<9. <./">

E /A /9:/ B9 /./ / 2/./ B/=/ B/ 2/ 7. 8// //9: 9/' +3; ++*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "E /A /9:/ B9 /./ / 2/./ B/=/ B/ 2/ 7. 8// //9: 9/' +3; ++*"

Transkrypt

1 ./-0/./! "# $%%!&'%#( ' ')%'*+!%#(,% '-! #. './12./* /./ / /./ - / // //9: 9/'+6;++-/+3;++*/<./8;9/82=> / /A/./9:.. B/./2 /1 / C/./= 9D 2/ 1/ 1; E9: B/ 2 +;?0/ /A<9. <./ /0 <.9:.F92A+-.../1A/ +* GGGGGGGG +* H.B =?9/ F9 =1 <./ 2/9A B9> +* <. / / $89:.B/9=./ ++ /I./ / 9D; / E 09=/9 < 2/. /A/.// 1.. B/./2 /1; /?9 B/./E /9: /A/./9: 09=/E / 91E0./=9D'+J-;+-+J;+-/46;44*; * 5 <./ / / $89:.B/9=./ +4 /I./ / 9D; / E /F9 /F 1B9: < 2/. /A/.// 1.. B/./2 /1; / //. C2./// 2/FD ' +J-; +-++J;+--/6;+* E /A /9:/ B9 /./ / 2/./ B/=/ B/ 2/ 7. 8// //9: 9/' +3; ++* :4 3; 7 9< Lp. Kwalifikacja prawna - Naruszenie Grzywna ustawa wg opisu pod w zł tabel art k.w. Zakłócenie spoczynku nocnego Wywoływanie zgorszenia w miejscu publicznym art k.w. Nieumieszczenie przez właciciela, 100 administratora, dozorcy lub uytkownika

2 !" # $" %& '() (* +,nieruchomoci tabliczki z numerem porzdkowym nieruchomoci 4 art k.w. Umylne uszkodzenie lub usunicie ogłoszenia 150 wystawionego publicznie przez instytucj pastwow albo samorzdow 5 art. 77 k.w. Niezachowanie rodków ostronoci przy trzymaniu 200 psa 6 art. 78 k.w. Doprowadzenie psa poprzez dranienie lub 250 płoszenie do tego, e staje si niebezpieczny 7 art. 81 k.w. Niszczenie rolinnoci ochronnej na brzegach wód 100 morskich i ródldowych 8 Niszczenie płotków faszynowych Zdejmowanie chrustu z wydm Chodzenie lub przebywanie na wydmach Niszczenie ogrodze wydm i lasu Biwakowanie na wydmach Niszczenie tablic informacyjno-ostrzegawczych na 100 wydmach i w lasach 14 Niszczenie umocnie brzegowych art k.w. Utrudnianie okresowych czyszcze komina lub 150 niedokonanie naprawy uszkodze komina i przewodów dymowych 16 Nieusuwanie lub niezabezpieczanie w obrbie 200 budynków urzdze lub materiałów stwarzajcych niebezpieczestwo powstania poaru 17 Uywanie cignika lub innej maszyny bez 150 naleytego zabezpieczenia przed iskrzeniem w lesie lub na terenie ródlenym albo w odległoci mniejszej ni 100 m od granicy lasu 18 Rozniecanie ognia poza wyznaczonymi do tego 150 miejscami w lesie lub na terenie ródlenym albo w odległoci mniejszej ni 100 m od granicy lasu 19 Korzystanie z otwartego płomienia w lesie lub na 150 terenie ródlenym albo w odległoci mniejszej ni 100 m od granicy lasu 20 art. 145 k.w. Zamiecanie drogi, ulicy, placu, trawnika lub 50 zieleca 21 art. 10 ust. 2 Niewyposaenie nieruchomoci w urzdzenia 100 u.u.c.p.g. słuce do zbierania odpadów komunalnych 22 Niezbieranie powstałych na terenie nieruchomoci 100 odpadów komunalnych 23 Nieuprztanie błota, niegu, lodu z chodników 100 połoonych wzdłu nieruchomoci 24 art. 122 ust. 4 pkt 2 Niedopełnienie obowizku przeszkolenia 200 u.p.g.g. pracownika zakładu górniczego w zakresie wymaga bezpieczestwa i przepisów regulujcych bezpieczne wykonywanie pracy w zakładzie górniczym art. 122 ust. 4 pkt 3 u.p.g.g. Dopuszczenie do wykonywania czynnoci wymagajcych szczególnych kwalifikacji: 25 1) w podziemnym zakładzie górniczym osoby, 200 która takich kwalifikacji nie posiada 26 2) w odkrywkowym zakładzie górniczym 150 osoby, która takich kwalifikacji nie posiada 27 3) w zakładzie górniczym wydobywajcym 150 kopaliny otworami wiertniczymi osoby,

3 która takich kwalifikacji nie posiada Wykonywanie bez kwalifikacji przewidzianych ustaw: 28 art. 125 u.p.g.g. 1) czynnoci kierownictwa ruchu zakładu 300 górniczego 29 2) mierniczego górniczego lub geologa 300 górniczego 30 3) dozoru ruchu zakładu górniczego ) innych czynnoci w zakładzie górniczym 200 Niedopełnienie obowizków w zakresie: 32 art. 126 u.p.g.g. 1) sporzdzania wymaganej dokumentacji 300 mierniczo-geologicznej 33 2) aktualizowania wymaganej dokumentacji 250 mierniczo-geologicznej 34 3) posiadania w zakładzie górniczym 200 wymaganej dokumentacji mierniczogeologicznej 35 4) biecego prowadzenia ewidencji zasobów 300 złoa 36 art. 27 ust. 1 pkt 1 Dokonywanie amatorskiego połowu ryb bez 200 u.r.. posiadania wymaganych dokumentów Dokonywanie amatorskiego połowu ryb: 37 art. 27 ust. 1 pkt 2 1) o wymiarach ochronnych 100 u.r ) w okresie ochronnym ) w odległoci mniejszej ni 50 m od 100 budowli i urzdze hydrotechnicznych pitrzcych wod 40 4) łososiowatych i lipieni - wicej ni 200 jedn wdk 41 5) wdk w odległoci mniejszej ni 50 m 200 od rozstawionych w wodzie narzdzi połowowych uprawnionego do rybactwa 42 6) wdk w odległoci mniejszej ni 75 m 100 od znaku oznaczajcego dokonywanie podwodnego połowu ryb kusz 43 7) wdk przez podnoszenie i opuszczanie 200 przynty w sposób cigły, z wyjtkiem łowienia ryb pod lodem 44 8) łososiowatych kusz ) kusz na szlaku eglownym ) kusz od dnia 15 padziernika do dnia maja 47 11) kusz przy uyciu specjalnych aparatów 300 do oddychania w wodzie 48 12) kusz w odległoci mniejszej ni 75 m 300 od innych osób oraz ustawionych w wodzie narzdzi połowowych 49 art. 27 ust. 1 pkt 3 Dokonywanie amatorskiego połowu raka błotnego 300 u.r.. lub raka szlachetnego 50 Brak rejestracji sprztu pływajcego słucego 200 do połowu ryb 51 Niewykonanie przez uprawnionego do rybactwa 200 obowizku trwałego oznakowania narzdzi rybackich w sposób umoliwiajcy ustalenie ich

4 !" # $" %& '() (* +,właciciela 52 art ust. 1 Spoywanie napojów alkoholowych w miejscach 100 u.w.t.p.a. objtych zakazem spoywania napojów alkoholowych 53 art. 45 pkt 2 u.w.t.p.a. Nieuwidacznianie informacji o szkodliwoci 150 spoywania alkoholu w punkcie sprzeday art. 13 u.o.z.t. Sprzeda wyrobów tytoniowych: 54 1) osobom do lat ) na terenie szkół i placówek owiatowo- 500 wychowawczych 56 3) w postaci papierosów luzem bez 100 opakowania Palenie w miejscach objtych zakazem: 57 1) w zakładach opieki zdrowotnej ) w szkołach i placówkach owiatowo- 100 wychowawczych 59 3) w pomieszczeniach zakładów pracy oraz 50 innych obiektów uytecznoci publicznej, a w małych, jednoizbowych lokalach gastronomicznych - poza wyranie wyodrbnionymi miejscami F /C0 E /9/=<> 2/8./B/=/+3J+7.9D'+;++-;+3+-; +-;+3+6;+4;+36;4--;;+3-4-; J4; ; 6 ; +; +36 3; +3; +3 ; +4 -+; -; +33 -; +; ; 3J; J; -6;4-;+33+J4;3+;-;+33-; ++;+33-+;6;+3346;3;6;+34;-J4; +33J4-;-3;6;63;4;43;3;6;+-;66+; +6;6JJ;+++;J-;+;JJ3;+;-+-+;3-; +33++;J+J;+333;3+++;++J;; J+; J; 4; J-; 44 ++J; +; + +; ++; +6; ++-3; +4; +J+; +; ; +- / +3;+4;4;4+4;++-4*; /8./ +?/ B/2 9?9 <.2 1B/9: ' +;6;+33J6;63++;JJ;;J;+ +;+4+4-;+;++;3-/J; J*; 211 2/8./ #/10191E9'J;36; ;-36;+33J;44-;+++;J6+;4;+33 +6; 66; +3; ++4J +; +6; + ++; ++3; ++4; ; + / ++; 3-; ++J; +J;+4;+J+;+66;+6-;44*; 2? 2/8./+/+34C/9?E.0<.B'+33366;J4; +;+6/++;J4;++;++3++4; +3*; 2/ 2/8./ 6 /I./ +3 9:/2 I?9 9./A/2 /0:0B ' +-J; ++ +6J; +J / ; J+3+;++-*; 2 2/8./ 3 0/./ :./. /8/B 2F// 2 CE9:'+336+;44;+33J;44-++; JJ/+33336;++J*

5 9< 9 Naruszone przepisy Kwalifikacja prawna - ruchu drogowego z Lp. ustawa Kodeks wykrocze Naruszenie aktów prawnych wg Grzywna opisu pod tabel* w zł I. Przepisy o ruchu pieszych art. 90 Wchodzenie na jezdni bezporednio przed art. 14 pkt 1 lit. a jadcy pojazd: 1 1) na przejciach dla pieszych ) w miejscach innych ni przejcia 100 dla pieszych 3 Wchodzenie na jezdni spoza pojazdu lub innej art. 14 pkt 1 lit. b 100 przeszkody ograniczajcej widoczno drogi 4 art. 97 Przechodzenie przez jezdni w miejscu, w art. 14 pkt 7 50 którym urzdzenia zabezpieczajce lub przeszkoda oddzielaj drog dla pieszych albo chodnik od jezdni 5 art lub art. 90 Niestosowanie si do znaków drogowych 30 lub 50 dotyczcych ruchu pieszych 39 w zw. z 40 [1] art. 90 lub art. 97 Przechodzenie przez jezdni w miejscach o art. 14 pkt 2 ograniczonej widocznoci drogi: 6 1) na obszarze zabudowanym ) na obszarze niezabudowanym art. 90 lub art. 97 Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie si bez art. 14 pkt 3 50 uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdni lub torowisko 9 art. 97 Przebieganie przez jezdni art. 14 pkt Chodzenie po torowisku art. 14 pkt Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub art. 14 pkt półzapory s opuszczone lub rozpoczto ich opuszczanie 12 Naruszenie obowizku korzystania przez art. 11 ust pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza 13 Naruszenie przez pieszego idcego po poboczu art. 11 ust lub jezdni obowizku poruszania si po lewej stronie drogi 14 Naruszenie przez pieszych obowizku poruszania art. 11 ust si po jezdni jeden za drugim 15 Naruszenie obowizku korzystania z przej dla art pieszych podczas przechodzenia przez jezdni lub torowisko 16 Korzystanie z dróg niedostpnych dla pieszych art. 45 ust. 1 pkt art. 90 lub art. 97 Naruszenie przepisów dotyczcych ruchu art. 11 ust pieszych na drogach dla rowerów A Zasady ogólne i przepisy porzdkowe II. Przepisy dotyczce ruchu pojazdów 18 art. 90 lub art. 97 Zajmowanie wicej ni jednego, wyznaczonego na art. 16 ust jezdni, pasa ruchu 19 Naruszenie obowizku poruszania si po poboczu art. 16 ust przez kierujcego pojazdem zaprzgowym, rowerem, motorowerem, wózkiem rcznym albo osob prowadzc pojazd napdzany silnikiem 20 art. 90 Nieustpienie miejsca nadjedajcemu art. 16 ust pojazdowi szynowemu przez kierujcego pojazdem 21 art. 97 Niekorzystanie z pasów bezpieczestwa podczas art. 39 ust jazdy Przewoenie dziecka w pojedzie: 22 1) poza fotelikiem ochronnym lub art. 45 ust. 2 pkt 150 innym urzdzeniem do przewoenia 5 lub art. 39 ust. 3 dzieci

6 23 2) w foteliku ochronnym, siedzcego art. 45 ust. 2 pkt 4 tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposaonego w poduszk powietrzn dla pasaera 24 Kierowanie pojazdem przewocym pasaerów art. 45 ust. 2 pkt niekorzystajcych z pasów bezpieczestwa 25 Nieuywanie hełmu ochronnego przez kierujcego art. 40 ust motocyklem lub motorowerem 26 Kierowanie motocyklem lub motorowerem art. 45 ust. 2 pkt przewocym pasaerów nieuywajcych hełmu ochronnego 27 Przewoenie osoby w stanie nietrzewoci, art. 45 ust. 2 pkt stanie po uyciu alkoholu lub rodka działajcego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem 28 Korzystanie podczas jazdy z telefonu art. 45 ust. 2 pkt wymagajce trzymania słuchawki lub mikrofonu w rku przez kierujcego pojazdem 29 art. 90 lub art. 97 Wjedanie na pas midzy jezdniami art. 45 ust. 1 pkt art. 90 Niedopełnienie obowizków przez uczestników art. 44 ust. 1 pkt 150 wypadku poprzez nieusunicie pojazdu z miejsca 3 lub ust. 3 wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego 31 art. 97 Nieuywanie elementów odblaskowych w sposób art widoczny dla innych uczestników ruchu przez osob wykonujc roboty lub inne czynnoci na drodze 32 Brak oznaczenia lub niewłaciwe oznaczenie art. 55 ust pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu pastwowego B Włczanie si do ruchu 33 art. 90 Nieustpienie pierwszestwa innemu pojazdowi art. 17 ust lub uczestnikowi ruchu podczas włczania si do ruchu 34 Uniemoliwienie włczenia si do ruchu art. 18 ust autobusowi (trolejbusowi) sygnalizujcemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdni z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym 35 Naruszenie obowizków przez kierujcego art. 18a ust pojazdem zbliajcego si do miejsca postoju autobusu szkolnego C Prdko i hamowanie 36 art. 97 albo art. 92 Przekroczenie dopuszczalnej prdkoci do 10 art. 20 albo 27 do 50 1 km/h lub 31 [1] 37 Przekroczenie dopuszczalnej prdkoci o 11 - od 50 do km/h 38 Przekroczenie dopuszczalnej prdkoci o 21 - od 100 do km/h 39 Przekroczenie dopuszczalnej prdkoci o 31 - od 200 do km/h 40 Przekroczenie dopuszczalnej prdkoci o 41 - od 300 do km/h 41 Przekroczenie dopuszczalnej prdkoci o 51 od 400 do 500 km/h i wicej 42 art. 90 Hamowanie w sposób powodujcy zagroenie art. 19 ust. 2 pkt 2 od 100 do 300 bezpieczestwa ruchu lub jego utrudnienie 43 Jazda z prdkoci utrudniajc ruch innym art. 19 ust. 2 pkt 1 od 50 do 200 kierujcym 44 art. 97 Niezachowanie przez kierujcych pojazdami art. 19 ust objtymi indywidualnym ograniczeniem prdkoci albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długoci wikszej ni 7 metrów niezbdnego odstpu od pojazdów znajdujcych si przed nimi 45 Przekroczenie indywidualnie okrelonej art. 21 ust. 4 lub zgodnie dopuszczalnej prdkoci dla danego pojazdu art. 63 ust. 2 pkt z lp lub ust. 3 pkt 2 lit. d D Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

7 46 art. 90 lub art. 97 Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to art. 22 ust. 6 pkt 4 od 200 do 400 zagraa bezpieczestwu ruchu lub ruch ten utrudni 47 Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach art. 22 ust. 6 pkt oraz na drogach jednokierunkowych 48 Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez brak art. 22 ust lub błdne sygnalizowanie manewru 49 Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni art. 22 ust przed skrceniem 50 art. 90 Nieustpienie pierwszestwa przez kierujcego art. 22 ust pojazdem zmieniajcego zajmowany pas ruchu E Wymijanie, omijanie i cofanie 51 art. 90 lub art. 97 Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym art. 26 ust. 3 pkt kierunku, lecz zatrzymał si w celu ustpienia pierwszestwa pieszemu 52 Omijanie pojazdu oczekujcego na otwarcie art. 28 ust. 3 pkt ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na cz jezdni przeznaczon dla przeciwnego kierunku ruchu 53 art. 90 Utrudnianie ruchu podczas cofania art. 23 ust. 1 pkt 3 od 50 do art. 90 lub art. 97 Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na art. 23 ust mostach i wiaduktach F Wyprzedzanie 55 art. 97 Wyprzedzanie na przejciach dla pieszych lub art. 26 ust. 3 pkt bezporednio przed nimi 56 Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów art. 27 ust lub bezporednio przed nimi 57 art. 90 lub art. 97 Naruszenie przez kierujcego obowizku art. 24 ust. 1 pkt upewnienia si przed wyprzedzaniem, czy kierujcy jadcy za nim nie rozpoczł manewru wyprzedzania 58 art. 97 Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu art. 24 ust. 7 pkt silnikowego przy dojedaniu do wierzchołka wzniesienia 59 Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrtach art. 24 ust. 7 pkt oznaczonych znakami ostrzegawczymi 60 Naruszenie zakazu wyprzedzania na art. 24 ust. 7 pkt skrzyowaniach 61 Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo art. 28 ust. 3 pkt 300 tramwajowych i bezporednio przed nimi 3 lub ust Wyprzedzanie z niewłaciwej strony lub bez art. 24 ust zachowania bezpiecznego odstpu 63 art. 90 lub art. 97 Zwikszanie prdkoci przez kierujcego art. 24 ust pojazdem wyprzedzanym 64 Niestosowanie si przez kierujcego pojazdem 100 wolnobienym, cignikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowizku usunicia si jak najbardziej w prawo i - w razie potrzeby - zatrzymania si w celu ułatwienia wyprzedzenia 65 art. 97 Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na art. 24 ust obszarze zabudowanym G Przecinanie si kierunków ruchu 66 art. 90 Nieustpienie przez kierujcego pojazdem art. 26 ust pierwszestwa pieszym znajdujcym si na przejciu 67 Nieustpienie przez kierujcego pojazdem art. 26 ust pierwszestwa na skrzyowaniu pieszym przy skrcaniu w drog poprzeczn 68 Nieustpienie przez kierujcego pojazdem art. 26 ust. 4 albo 350 pierwszestwa pieszym przy przejedaniu przez ust. 5 chodnik lub drog dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa si po tej samej powierzchni 69 Nieustpienie przez kierujcego pojazdem art. 27 ust pierwszestwa rowerowi znajdujcemu si na przejedzie dla rowerzystów 70 Nieustpienie przez kierujcego pojazdem art. 27 ust

8 !" # $" %& '() (* +,pierwszestwa rowerowi przy przejedaniu przez drog dla rowerów poza jezdni 71 art. 90 lub art. 97 Niezatrzymanie pojazdu w celu umoliwienia art. 26 ust przejcia przez jezdni osobie niepełnosprawnej, uywajcej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawnoci ruchowej 72 Naruszenie obowizku usunicia pojazdu art. 28 ust. 4 lub 300 unieruchomionego na przejedzie kolejowym ust. 6 (tramwajowym) lub ostrzegania kierujcych pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunicie pojazdu nie było moliwe 73 Naruszenie obowizku zatrzymania pojazdu w art. 26 ust takim miejscu i na taki czas, aby umoliwi pieszym swobodny dostp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasaerów na przystanku 74 art. 97 Naruszenie zakazu objedania opuszczonych art. 28 ust. 3 pkt zapór lub półzapór oraz wjedania na przejazd, jeli opuszczanie ich zostało rozpoczte lub podnoszenie ich nie zostało zakoczone 75 Naruszenie zakazu wjedania na przejazd, art. 28 ust. 3 pkt jeli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 76 art. 90 lub art. 97 Jazda wzdłu po chodniku lub przejciu dla art. 26 ust. 3 pkt pieszych pojazdem silnikowym 77 Jazda wzdłu po chodniku lub przejciu dla 50 pieszych innym pojazdem ni pojazd silnikowy 78 Naruszenie przez kierujcego zakazu wjedania art. 25 ust. 4 pkt na skrzyowanie, jeli na skrzyowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy H Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystoci powietrza 79 art. 88 lub art. 90 Niewłczenie przez kierujcego pojazdem art. 30 ust. 1 pkt 200 wymaganych wiateł w czasie jazdy w warunkach 1 lit. a lub pkt 2 zmniejszonej przejrzystoci powietrza lit. a 80 art. 90 lub art. 97 Naruszenie przez kierujcego pojazdem innym art. 30 ust. 1 pkt 100 ni silnikowy zakazu wyprzedzania innych 2 lit. b pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystoci powietrza oraz korzystania z pobocza drogi, a jeeli nie jest to moliwe - jak najbliej krawdzi jezdni 81 art. 97 Naduywanie sygnałów dwikowych lub wietlnych art. 29 ust. 2 pkt Uywanie sygnałów dwikowych na obszarze art. 29 ust. 2 pkt zabudowanym 83 art. 90 lub art. 97 Uywanie tylnych wiateł przeciwmgłowych przy art. 30 ust normalnej przejrzystoci powietrza I Holowanie 84 art. 97 Holowanie pojazdu, którego kierujcy nie ma art. 31 ust. 1 pkt wymaganych uprawnie do kierowania tym pojazdem 85 Holowanie pojazdu na połczeniu sztywnym, art. 31 ust. 1 pkt jeeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połczeniu gitkim, jeeli nie s sprawne dwa układy hamulcowe 86 Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie art. 31 ust. 2 pkt kierowniczym lub niesprawnych hamulcach 87 Holowanie pojazdu na połczeniu gitkim, art. 31 ust. 2 pkt jeeli w pojedzie tym działanie układu hamulcowego uzalenione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony 88 Holowanie wicej ni jednego pojazdu, z art. 31 ust. 2 pkt wyjtkiem pojazdu członowego 89 Holowanie pojazdem z przyczep (naczep) art. 31 ust. 2 pkt Naruszenie przez kierujcego warunków holowania poprzez: 90 1) niewłczenie w pojedzie holujcym art. 31 ust. 1 pkt wiateł mijania 91 2) nieprawidłowe połczenie pojazdu art. 31 ust. 1 pkt holowanego z holujcym 92 3) brak lub niewłaciwe oznaczenie art. 31 ust. 1 pkt pojazdu holowanego

9 93 4) niezachowanie właciwej odległoci art. 31 ust. 1 pkt midzy pojazdami holowanym a holujcym 94 5) niewłaciwe oznakowanie połczenia 50 midzy pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania J Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzgowych oraz ruchu zwierzt 95 art. 97 Naruszenie przez kierujcego rowerem obowizku art. 33 ust przewoenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku 96 art. 90 Nieustpienie pierwszestwa pieszym przez art. 33 ust kierujcego rowerem korzystajcego z drogi dla rowerów i pieszych 97 art. 90 lub art. 97 Naruszenie przez kierujcego rowerem lub art. 33 ust. 3 pkt 1 50 motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu 98 Naruszenie przez kierujcego rowerem lub art. 33 ust. 3 pkt 2 50 motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej rki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnókach 99 Naruszenie przez kierujcego rowerem lub art. 33 ust. 3 pkt motorowerem zakazu czepiania si pojazdów 100 Naruszenie przez kierujcego rowerem na art. 33 ust. 4 pkt przejedzie dla rowerzystów zakazu wjedania bezporednio przed jadcy pojazd 101 Naruszenie przez kierujcego rowerem na art. 33 ust. 4 pkt przejedzie dla rowerzystów zakazu zwalniania lub zatrzymywania si bez uzasadnionej przyczyny 102 Naruszenie przez kierujcego rowerem przepisów art. 33 ust o korzystaniu z chodnika 103 Naruszenie, przez kierujcego pojazdem art. 34 ust. 5 pkt zaprzgowym, zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni 104 Naruszenie, przez kierujcego pojazdem art. 34 ust. 5 pkt zaprzgowym, zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem 105 Naruszenie, przez kierujcego pojazdem art. 34 ust. 5 pkt 4 50 zaprzgowym, zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek 106 Naruszenie przez jedca lub poganiacza art. 35 ust obowizku korzystania z okrelonej drogi lub czci drogi 107 Pdzenie zwierzt płochliwych, niesprawnych art. 35 ust fizycznie lub niedajcych sob kierowa 108 Pdzenie zwierzt bez odpowiedniego nadzoru, a art. 37 ust pojedynczych bez uwizi 109 Naruszenie przez poganiacza obowizku art. 37 ust. 2 pkt 1 50 poruszania si po lewej stronie pdzonych zwierzt 110 Naruszenie przez poganiacza obowizku art. 37 ust. 2 pkt 2 50 uywania, w okresie niedostatecznej widocznoci, odpowiedniego owietlenia 111 Naruszenie przez poganiacza zakazu pdzenia art. 37 ust. 4 pkt 1 50 zwierzt po okrelonych drogach 112 Naruszenie przez poganiacza zakazu art. 37 ust. 4 pkt 3 50 przepdzania zwierzt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczn odległo 113 Naruszenie przez poganiacza zakazu art. 37 ust. 4 pkt 4 50 zatrzymywania zwierzt na jezdni 114 Naruszenie przez poganiacza zakazu art. 37 ust. 4 pkt 5 50 dopuszczania do zajmowania przez zwierzta wicej ni prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów 115 art. 97 Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na art. 46 ust drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzgowy znajdował si poza jezdni 116 art. 90 lub art. 91 Pozostawienie pojazdu zaprzgowego na postoju art. 46 ust bez zachowania rodków ostronoci niezbdnych do uniknicia wypadku

10 117 art. 97 Naruszenie wprowadzonych przez rad powiatu art. 37 ust zakazów pdzenia zwierzt K Autostrady i drogi ekspresowe 118 art. 90 lub art. 97 Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie art. 22 ust. 6 pkt 300 lub drodze ekspresowej 2 lub pkt Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej art. 23 ust Wjazd na autostrad lub drog ekspresow art. 45 ust. 1 pkt pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie s przeznaczone 121 Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie art. 49 ust lub drodze ekspresowej w innych miejscach ni wyznaczone w tym celu 122 Nieusunicie z jezdni pojazdu unieruchomionego art. 49 ust z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu 123 Niesygnalizowanie lub niewłaciwe art. 50 ust. 1 pkt 300 sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z 1 lub ust. 2 pkt 1 powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej L Zatrzymanie i postój 124 art. 90 lub art. 97 Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w art. 46 ust. 1 od 100 do 300 których nie jest on z dostatecznej odległoci widoczny dla innych kierujcych lub powoduje utrudnienie ruchu Zatrzymywanie pojazdu: 125 1) na przejedzie kolejowym lub art. 49 ust. 1 pkt tramwajowym, na skrzyowaniu oraz w odległoci mniejszej ni 10 m od przejazdu lub skrzyowania 126 2) na przejciu dla pieszych lub na art. 49 ust. 1 pkt 2 od 100 do 300 przejedzie dla rowerzystów oraz w odległoci mniejszej ni 10 m przed tym przejciem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu - take za nimi 127 3) w tunelu, na mocie lub na wiadukcie art. 49 ust. 1 pkt ) na jezdni wzdłu linii cigłej art. 49 ust. 1 pkt oraz w pobliu jej punktów kracowych, jeeli kierujcy pojazdami wieloladowymi s zmuszeni do najedania na t lini 129 5) na jezdni obok linii przerywanej art. 49 ust. 1 pkt wyznaczajcej krawd jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii cigłej wyznaczajcej krawd jezdni 130 6) w odległoci mniejszej ni 10 m od art. 49 ust. 1 pkt przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeeli pojazd je zasłania 131 7) przy lewej krawdzi jezdni art. 49 ust. 1 pkt ) na pasie midzy jezdniami art. 49 ust. 1 pkt ) w odległoci mniejszej ni 15 m od art. 49 ust. 1 pkt słupka lub tablicy oznaczajcej przystanek, a na przystanku z zatok - na całej jej długoci ) w odległoci mniejszej ni 15 m art. 49 ust. 1 pkt 100 od punktów kracowych wysepki, 10 jeeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu ) na drodze dla rowerów art. 49 ust. 1 pkt art. 84, 90 lub art. 91 Brak sygnalizowania lub niewłaciwe art. 50 ust. 1 pkt 150 sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu 2 lub ust. 2 pkt 2 uszkodzenia lub wypadku 137 art. 90 lub art. 97 Naruszenie warunków dopuszczalnoci art zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku 138 Naruszenie obowizku zatrzymania pojazdu na art. 46 ust jezdni jak najbliej jej krawdzi i równolegle do niej 139 Naruszenie obowizku umieszczania pojazdu (z art. 46 ust. 3 od 150 do 300

11 !" # $" %& '() (* +,wyjtkiem pojazdu zaprzgowego) poza jezdni w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym 140 Naruszenie zakazu postoju w miejscach art. 49 ust. 2 pkt utrudniajcych wjazd lub wyjazd 141 Naruszenie zakazu postoju w miejscach art. 49 ust. 2 pkt utrudniajcych dostp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu 142 Naruszenie zakazu postoju przed lub za art. 49 ust. 2 pkt przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskanikowego z jedn kresk 143 Naruszenie zakazu postoju w strefie art. 49 ust. 2 pkt zamieszkania w miejscach innych ni wyznaczone 144 Naruszenie zakazu postoju na obszarze art. 49 ust. 2 pkt 5 od 200 do 300 zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczajcej 16 ton lub o długoci przekraczajcej 12 m M Uywanie wiateł zewntrznych 145 art. 88 Jazda bez wymaganych wiateł od zmierzchu do art. 51 ust. 1 pkt witu 146 Jazda bez wymaganych wiateł w okresie od dnia art. 51 ust. 1 pkt padziernika do ostatniego dnia lutego 147 Jazda bez wymaganych wiateł pojazdami art. 51 ust. 1 pkt 50 niewyposaonymi w wiatła mijania 1 lub 3 w zw. z ust Jazda bez wymaganych przepisami wiateł w art. 51 ust. 1 pkt tunelu 149 Jazda bez wymaganych wiateł przez kierujcego art. 51 ust motocyklem lub motorowerem 150 Jazda bez wymaganych wiateł przez kierujcego art. 51 ust pojazdem szynowym 151 Nieuywanie wymaganego owietlenia podczas art. 52 ust. 1 lub od 150 do 300 zatrzymania lub postoju w warunkach ust. 2 lub art. 30 niedostatecznej widocznoci ust art. 90 Korzystanie ze wiateł drogowych w sposób art. 51 ust niezgodny z przepisami 153 art. 90 lub art. 97 Naruszenie warunków dopuszczalnoci uywania art. 51 ust przednich wiateł przeciwmgłowych 154 Uywanie "szperacza" podczas jazdy art. 52 ust N Uywanie pojazdów w ruchu drogowym 155 art. 90 lub art. 97 Bezpodstawne korzystanie z ułatwie w ruchu art. 53 ust drogowym przez kierujcego pojazdem uprzywilejowanym 156 art. 97 Uywanie pojazdu w sposób zagraajcy art. 60 ust. 1 pkt bezpieczestwu osoby znajdujcej si w pojedzie lub poza nim 157 Zakrywanie wiateł oraz urzdze art. 60 ust. 1 pkt sygnalizacyjnych 158 Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych 100 wymaganych tablic albo znaków, które powinny by widoczne 159 Oddalenie si kierujcego od pojazdu, gdy art. 60 ust. 2 pkt 1 50 silnik jest w ruchu 160 Uywanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe art. 60 ust. 2 pkt elementami przeciwlizgowymi 161 Uywanie łacuchów przeciwlizgowych na art. 60 ust oponach na drodze niepokrytej niegiem 162 art. 90 lub art. 97 Wjedanie midzy jadce w kolumnie rowery art. 32 ust jednoladowe Naruszenie przepisów dotyczcych przewozu dzieci lub młodziey przez: 163 art. 97 1) kierujcego pojazdem przewocym art. 57 ust dzieci lub młodzie 164 2) oznaczenie pojazdu tablicami art. 57 ust informujcymi, e przewoone s nim dzieci lub młodzie, w czasie gdy dzieci lub młodzie nie s przewoone

12 165 art. 90 3) kierujcego innym pojazdem art. 57 ust art. 90 lub art. 97 Naruszenie przepisów dotyczcych przewozu osób art. 58 ust niepełnosprawnych przez kierujcego pojazdem przewocym takie osoby 167 Niezachowanie szczególnej ostronoci przez art. 58 ust kierujcego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych 168 Naruszenie przepisów o obowizku wysyłania art. 54 ust. 1 lub 200 przez pojazdy ółtych sygnałów błyskowych ust Bezpodstawne uywanie ółtego sygnału art. 54 ust błyskowego 170 art. 97 Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz art. 60 ust. 1 pkt 3 50 umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczajcych czytelno tych tablic 171 Uywanie pojazdu na obszarze zabudowanym w art. 60 ust. 2 pkt 2 do 300 sposób powodujcy uciliwoci zwizane z nadmiern emisj spalin do rodowiska lub nadmiernym hałasem 172 Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za art. 59 ust granic znakiem okrelajcym pastwo rejestracji 173 Umieszczenie na pojedzie znaku okrelajcego art. 60 ust. 1 pkt inne pastwo ni to, w którym pojazd został zarejestrowany 174 Pozostawienie pracujcego silnika podczas art. 60 ust. 2 pkt postoju na obszarze zabudowanym O Przewóz ładunków i cignicie przyczep 175 art. 97 Umieszczenie na pojedzie ładunku w sposób art. 61 ust. 2 pkt zasłaniajcy wiatła lub urzdzenia sygnalizacyjne 176 Umieszczenie na pojedzie ładunku w sposób art. 61 ust. 2 pkt zasłaniajcy tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposaony 177 Przewoenie ładunku nieoznaczonego lub art. 61 ust. 8 w 150 oznaczonego w niewłaciwy sposób zw. z ust Niezabezpieczenie urzdze słucych do art. 61 ust mocowania ładunku przed rozlunieniem si, swobodnym zwisaniem lub spadniciem podczas jazdy 179 Naruszenie przepisów o przewozie ładunków art. 61 ust sypkich 180 Cignicie przyczepy o rzeczywistej masie art. 62 ust. 1 od 100 do 300 całkowitej wikszej ni dopuszczalna w odniesieniu do okrelonego rodzaju pojazdu cigncego P Przewóz osób 181 art. 97 Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub art. 63 ust. 1 od 100 do 300 nieprzystosowanym do tego celu 182 Przewóz osób w liczbie przekraczajcej liczb 100 miejsc okrelonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu 183 Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach art. 63 ust Naruszenie warunków dopuszczalnoci przewozu art. 63 ust osób samochodem ciarowym poza kabin kierowcy 185 Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub art. 63 ust spoywania pokarmów w czasie jazdy III. Kierujcy Kierowanie pojazdem silnikowym lub tramwajem art. 87 ust. 1 przez osob niemajc: 186 art ) uprawnie do kierowania pojazdami ) uprawnie wymaganych dla danego 300 rodzaju pojazdu 188 Kierowanie bez uprawnie rowerem lub pojazdem art. 87 ust. 1 i 100 zaprzgowym ust. 3 pkt art. 95 Kierowanie pojazdem przez osob nieposiadajc art za brak kadego z

13 !" # $" %& '() (* +,przy sobie wymaganych dokumentów wymaganych dokumentów, nie wicej ni 250 IV. Inne wykroczenia 190 art Samowolne umieszczanie, usuwanie, włczanie, art. 45 ust. 1 pkt wyłczanie, zmiana połoenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urzdzenia ostrzegawczo-zabezpieczajcego lub kontrolnego 191 art. 100 pkt 2 Uywanie pojazdu niszczcego nawierzchni drogi art. 39 ust. 1 pkt lub 3 [3] 192 art pkt 2 Dopuszczenie przez właciciela, posiadacza, 300 uytkownika lub prowadzcego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osob niemajc wymaganych uprawnie Dopuszczenie przez właciciela, posiadacza, uytkownika lub prowadzcego pojazd: 193 art pkt 5 1) pojazdu do jazdy na drodze publicznej art. 66 od 50 do 200 nienaleycie zaopatrzonego w wymagane urzdzenia lub przyrzdy albo pomimo e nie nadaj si one do spełnienia swojego przeznaczenia 194 art pkt 4 2) pojazdu do jazdy na drodze publicznej art pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzajcych dopuszczenie pojazdu do ruchu 195 art. 91 Zamiecanie lub zanieczyszczanie drogi art. 45 ust. 1 pkt 9 od 50 do 200 publicznej 196 art. 97 Samowolne umieszczanie na drodze znaków, art. 45 ust. 1 pkt 100 napisów lub symboli art. 100 pkt 4 Wypasanie zwierzcia gospodarskiego w pasie art. 39 ust. 1 pkt 50 drogowym 10 [3] 198 art. 102 Uchylanie si od obowizku utrzymania w art. 30 [3] 200 naleytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomoci 199 art. 101 Uchylanie si od obowizku oczyszczania i 200 usuwania błota, kurzu, niegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzcych przez obszary o zabudowie cigłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami V. Znaki i sygnały drogowe art. 90 lub art Niestosowanie si do znaków: 200 1) B-3 do B-7 "zakaz wjazdu..." 18 ust. 1-8 [1] ) B-13 do B-14 "zakaz wjazdu..." 19 [1] ) C-12 "ruch okrny" 36 ust. 1 [1] ) B-15 do B-19 "zakaz wjazdu..." 20 [1] ) B-8 do B-12 "zakaz wjazdu..." 18 ust [1] ) B-29 "zakaz uywania sygnałów 24 ust. 1 [1] 100 dwikowych" 206 7) B-31 "pierwszestwo dla 25 [1] 100 nadjedajcych z przeciwka" 207 8) B-32 "stój - kontrola celna" lub 26 [1] 200 jego odpowiedników 208 9) B-35 "zakaz postoju" 28 ust. 1 [1] ) B-36 "zakaz zatrzymywania si" 28 ust. 2 [1] ) B-37 lub B-38 "zakaz postoju w 28 ust. 6 [1] 100 dni..." ) B-39 "strefa ograniczonego 29 [1] 100 postoju" ) C-1 do C-11 "nakaz jazdy..." 35 [1] ) C-13 "droga dla rowerów" 37 ust. 1 [1] ) C-14 "prdko minimalna" 38 ust. 1 [1] ) C-17 "nakazany kierunek jazdy dla 41 [1] 400 pojazdów z materiałami niebezpiecznymi"

14 216 17) BT-1 "ograniczenie prdkoci" 81 ust. 1 i 2 [1] ) BT-3 "blokada zwrotnicy" 81 ust. 3 [1] ) P-2 "linia pojedyncza cigła" 86 ust. 3 [1] ) P-3 "linia jednostronnie 86 ust. 4 [1] 200 przekraczalna" ) P-4 "linia podwójna cigła" 86 ust. 5 [1] ) P-7b "linia krawdziowa cigła" 86 ust. 8 pkt [1] ) P-17 "linia przystankowa" 90 ust. 1 [1] ) C-18 "nakaz uywania łacuchów 42 [1] 200 przeciwpolizgowych" ) P-21 "powierzchnia wyłczona" 90 ust. 5 [1] art Niezatrzymanie pojazdu w zwizku ze znakiem 21 ust. 1 pkt B-20 "stop" lub ust. 2 albo ust. 4 [1] 226 art. 90 lub art Niezatrzymanie pojazdu we właciwym miejscu w 99 [1] 100 zwizku z nadawanym sygnałem wietlnym 102 ust. 4 [1] Naruszenie postanowie wynikajcych ze znaków: 107 [1] 227 art. 90 lub art. 97 1) D-11 "pocztek pasa ruchu dla art. 45 ust. 1 pkt 100 autobusów" lub D-12 "pas ruchu dla 4 w zw. z 49 ust. autobusów" oraz P-22 "BUS" 1 lub 2 [1] 91 ust. 1 [1] 228 2) D-13 "pocztek pasa ruchu powolnego" art. 45 ust. 1 pkt w zw. z 49 ust. 3 [1] 229 3) D-18 lub D-18a "parking..." art. 45 ust. 1 pkt w zw. z 52 ust. 1-3 lub ust. 4 [1] 230 4) D- 19 "postój taksówek" art. 45 ust. 1 pkt w zw. z 53 [1] 231 5) F-10 "kierunki na pasach ruchu" lub art. 45 ust. 1 pkt 250 F-11 "kierunki na pasie ruchu" oraz 4 w zw. z 72 lub P-8a, P-8b lub P-8c "strzałka 87 ust. 1 i 2 [1] kierunkowa..." 232 6) BT-4 "stop - zwrotnica eksploatowana art. 45 ust. 1 pkt 200 jednostronnie" 4 w zw. z 81 ust. 4 [1] 233 7) P-18 "stanowisko postojowe" art. 45 ust. 1 pkt 50 4 w zw. z 90 ust. 2 [1] 234 8) P-20 "koperta" art. 45 ust. 1 pkt w zw. z 90 ust. 4 [1] art. 90 lub art Niestosowanie si do sygnałów wietlnych przez: 235 1) wejcie na przejcie dla pieszych, 98 ust. 2 pkt jeeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał [1] czerwony 236 2) kierujcego kolumn pieszych, jedca 100 [1] 250 lub poganiacza K #A/ 02B - C C0F1?0/ /9/=< 2/./ 99/ +33J#/29:2.1B'4;4+4;+-;++4; +;++3;+J;+;+-3; ;+6;+46;+34* L+M <. E N/22 / / $89:.B/9=./ + 09/ //E1/AE.19:'+J;+3* LM <. /. E./ - 9/ +36 / // E9: E 2/.1/9: 2C099: ' 6; -; 3; ; 6J; +33J ++; 6+; ; 36; ; 6 / +4;+-* LM //./+B/9/+34.1/9:2C099:'J+;6;

15 34;++4;+J+;4;4;-+;64;6;44-;J-; 6J6;3;-;++;3-;+-;++6+6;+6/ ;J+JJ+;+34*

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 20 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 20 stycznia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1) na przejściach dla pieszych 50. 1) na obszarze zabudowanym 50. Przebieganie przez jezdnię art. 14 pkt 4 50. Chodzenie po torowisku art.

1) na przejściach dla pieszych 50. 1) na obszarze zabudowanym 50. Przebieganie przez jezdnię art. 14 pkt 4 50. Chodzenie po torowisku art. Wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego za wybrane rodzaje wykroczeń przez uprawnione organy (Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r.) Kwalifikacja

Bardziej szczegółowo

Taryfikator mandatów

Taryfikator mandatów Taryfikator mandatów Lp. 1 2 3 4 5 I. Przepisy o ruchu pieszych Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd: art. 14 lit. a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kwalifikacja prawna ustawa Kodeks

Bardziej szczegółowo

Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów prawnych wg opisu pod tabelą 1 2 3 4 5 I. Przepisy o ruchu pieszych. Naruszenie

Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów prawnych wg opisu pod tabelą 1 2 3 4 5 I. Przepisy o ruchu pieszych. Naruszenie Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 2008 r. (poz.. ) Załącznik nr 1 Lp. TABELA B Kwalifikacja prawna - ustawa Kodeks wykroczeń Naruszenie Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów

Bardziej szczegółowo

Minister spraw wewnętrznych podpisał rozporządzenie o punktach karnych dla kierowców

Minister spraw wewnętrznych podpisał rozporządzenie o punktach karnych dla kierowców Minister spraw wewnętrznych podpisał rozporządzenie o punktach karnych dla kierowców Surowe kary zaczną obowiązywać już w maju (dokładnej daty nie można podać, bo rozporządzenie wchodzi w życie miesiąc

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIENIE 3. Podręcznik kierowcy kategorii B

UZUPEŁNIENIE 3. Podręcznik kierowcy kategorii B UZUPEŁNIENIE 3 do 2. wydania książki Krzysztofa Wiśniewskiego Podręcznik kierowcy kategorii B W związku ze zmianą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze

Bardziej szczegółowo

1. 1) na przejściach dla pieszych 50 2. 2) w miejscach innych niż przejścia dla pieszych

1. 1) na przejściach dla pieszych 50 2. 2) w miejscach innych niż przejścia dla pieszych Taryfikator mandatów Lp. Kwalifikacja prawna wg. kodeksu wykroczeń art. 90 Naruszone przepisy ruchu drogowego z Naruszenie aktów prawnych wg opisu pod tabelą* Taryfikator mandatów - I. Przepisy o ruchu

Bardziej szczegółowo

Naruszenie. 1. 1) na przejściach dla pieszych 50 zł. 2. 2) w miejscach innych niż przejścia dla pieszych 100 zł

Naruszenie. 1. 1) na przejściach dla pieszych 50 zł. 2. 2) w miejscach innych niż przejścia dla pieszych 100 zł Taryfikator mandatów 2012 Taryfikator mandatów 2012 - I. Przepisy o ruchu pieszych Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów prawnych wg opisu pod tabelą * art. 90 Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed

Bardziej szczegółowo

Taryfikator mandatów - 2012 rok.

Taryfikator mandatów - 2012 rok. Taryfikator mandatów - 2012 rok. Lp. Rodzaj wykroczenia Wysokość mandatu Ruch pieszych Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd: 1 na przejściach dla pieszych 2 w miejscach innych niż przejścia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 24 listopada 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 24 listopada 2003 r. Dz.U.03.208.2023 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie: wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. z dnia 8 grudnia

Bardziej szczegółowo

6 B. Nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych

6 B. Nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych Kod Rodzaj czynu Liczba punktów A. Czyny o charakterze szczególnym 1 Popełnienie przestępstwa drogowego 1 Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie

Bardziej szczegółowo

Znaki informacyjne. Droga bez przejazdu Informuje o wjedzie na drog, której koniec nie ma połczenia z inn drog.

Znaki informacyjne. Droga bez przejazdu Informuje o wjedzie na drog, której koniec nie ma połczenia z inn drog. Znaki informacyjne Droga z pierwszestwem Znak ten informuje o wjedzie na drog z pierwszestwem przejazdu. Oznacza to, e kierujcy ma pierwszestwo przejazdu na skrzyowaniach z innymi drogami. Koniec drogi

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NARUSZEŃ PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO I LICZBA PUNKTÓW ODPOWIADAJACA TYM NARUSZENIOM

WYKAZ NARUSZEŃ PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO I LICZBA PUNKTÓW ODPOWIADAJACA TYM NARUSZENIOM Załącznik nr 1 WYKAZ NARUSZEŃ PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO I LICZBA PUNKTÓW ODPOWIADAJACA TYM NARUSZENIOM Naruszenia przepisów ruchu drogowego podlegające ewidencji przedstawia poniższa tabela. Poszczególnym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 listopada 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 listopada 2003 r. Dz.U..208.202 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 listopada r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. z dnia 8 grudnia r.) Na

Bardziej szczegółowo

Kod Rodzaj czynu Kwalifikacja prawna czynu Liczba punktów. art lub 2 k.w. lub 111 ust. 2 kontroli ruchu drogowego, nakazującego

Kod Rodzaj czynu Kwalifikacja prawna czynu Liczba punktów. art lub 2 k.w. lub 111 ust. 2 kontroli ruchu drogowego, nakazującego Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia kwietnia 1 r. (poz. 488) Załącznik nr 1 WYKAZ NARUSZEŃ PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO I LICZBA PUNKTÓW ODPOWIADAJĄCA TYM NARUSZENIOM Naruszenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 24 listopada 2003 r. (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2003 r.)

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 24 listopada 2003 r. (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2003 r.) Dz.U.0.08.0 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia listopada r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. z dnia 8 grudnia r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Czyny o charakterze szczególnym

Czyny o charakterze szczególnym Czyny o charakterze szczególnym Popełnienie przestępstwa drogowego: 10 Spowodowanie zagrożenia bezpieczeostwa ruchu drogowego kolizja drogowa: 6 Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu

Bardziej szczegółowo

P R Z E P I S Y O R U C H U P I E S Z Y C H

P R Z E P I S Y O R U C H U P I E S Z Y C H P R Z E P I S Y O R U C H U P I E S Z Y C H PIESZY osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i nie wykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami. Za pieszego uważa się również

Bardziej szczegółowo

Taryfikator mandatów - wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wykroczenia dotyczące ruchu drogowego

Taryfikator mandatów - wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wykroczenia dotyczące ruchu drogowego taryfikator mandatów :: AutoMoto Jesteś tutaj: Strona główna > taryfikator mandatów Taryfikator mandatów - wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wykroczenia dotyczące ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 7 Poz. 488 WYKAZ NARUSZEŃ PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO I LICZBA PUNKTÓW ODPOWIADAJĄCA TYM NARUSZENIOM

Dziennik Ustaw 7 Poz. 488 WYKAZ NARUSZEŃ PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO I LICZBA PUNKTÓW ODPOWIADAJĄCA TYM NARUSZENIOM Dziennik Ustaw 7 Poz. 88 Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia kwietnia 1 r. (poz. 88) WYKAZ NARUSZEŃ PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO I LICZBA PUNKTÓW ODPOWIADAJĄCA TYM NARUSZENIOM

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ GRZYWIEN NAKŁADANYCH W DRODZE MANDATU KARNEGO ZA WYBRANE RODZAJE WYKROCZEŃ PRZEZ UPRAWNIONE ORGANY

WYSOKOŚĆ GRZYWIEN NAKŁADANYCH W DRODZE MANDATU KARNEGO ZA WYBRANE RODZAJE WYKROCZEŃ PRZEZ UPRAWNIONE ORGANY Materiał w 100 % wiarygodny, pod warunkiem, że pobrałeś na bieżąco aktualizowaną wersję bezpośrednio ze stron serwisu http://szelan.pl WYSOKOŚĆ GRZYWIEN NAKŁADANYCH W DRODZE MANDATU KARNEGO ZA WYBRANE

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NARUSZEŃ PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO I LICZBA PUNKTÓW ODPOWIADAJĄCA TYM NARUSZENIOM

WYKAZ NARUSZEŃ PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO I LICZBA PUNKTÓW ODPOWIADAJĄCA TYM NARUSZENIOM Materiał w 1 % wiarygodny, pod warunkiem, że pobrałeś na bieżąco aktualizowaną wersję bezpośrednio ze stron serwisu http://szelan.w.interia.pl Załącznik nr 1 WYKAZ NARUSZEŃ PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO I

Bardziej szczegółowo

TARYFIKATOR. MANDATÓW. /jakjezdzisz. /jakjezdzisz

TARYFIKATOR.  MANDATÓW. /jakjezdzisz. /jakjezdzisz TARYFIKATOR MANDATÓW www.jakjezdzisz.pl /jakjezdzisz /jakjezdzisz 1. Przepisy o ruchu pieszych 1. Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd (art.14 pkt 1): - na przejściach dla pieszych: 50

Bardziej szczegółowo

Przepisy o ruchu pieszych

Przepisy o ruchu pieszych Przepisy o ruchu pieszych Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd: - na przejściach dla pieszych - w miejscach innych niż przejścia dla pieszych Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NARUSZEŃ PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO I LICZBA PUNKTÓW ODPOWIADAJĄCA TYM NARUSZENIOM

WYKAZ NARUSZEŃ PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO I LICZBA PUNKTÓW ODPOWIADAJĄCA TYM NARUSZENIOM Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia.( poz. ) Załącznik Nr 1 WYKAZ NARUSZEŃ PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO I LICZBA PUNKTÓW ODPOWIADAJĄCA TYM NARUSZENIOM Naruszenia przepisów ruchu

Bardziej szczegółowo

Znaki Zakazu. Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz wjazdu na drog wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem).

Znaki Zakazu. Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz wjazdu na drog wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem). Znaki Zakazu Zakaz ruchu w obu kierunkach Znak ten oznacza, e droga, na której jest on ustawiony jest zamknita dla ruchu drogowego w obu kierunkach. W przypadku, gdy znak ten obowizuje tylko w okrelonych

Bardziej szczegółowo

Taryfikator punktów karnych

Taryfikator punktów karnych Taryfikator punktów karnych :: AutoMoto Jesteś tutaj: Strona główna > Taryfikator punktów karnych Taryfikator punktów karnych Tabela A. Czyny o charakterze szczególnym Tabela B. Nieprawidłowe zachowanie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 7 Poz. 488

Dziennik Ustaw 7 Poz. 488 Dziennik Ustaw 7 Poz. 88 z dnia kwietnia 1 r. (poz. 88) - - 1 3 1 art. 173, 17, 177 1 k.k. 3 Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie art. 87 1 k.w. art. ust. 1 pkt 1 art. 93 1 k.w. art. ust. pkt 1 Kierowanie

Bardziej szczegółowo

Wysokość grzywien za poszczególne rodzaje wykroczeń nakładanych w drodze mandatu karnego. prawa administracyjnego 1 2 3 4 5 Przepisy o ruchu pieszych.

Wysokość grzywien za poszczególne rodzaje wykroczeń nakładanych w drodze mandatu karnego. prawa administracyjnego 1 2 3 4 5 Przepisy o ruchu pieszych. Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia... Grupa Kwalifikacja prawna k.w Wysokość grzywien za poszczególne rodzaje wykroczeń nakładanych w drodze mandatu karnego

Bardziej szczegółowo

TARYFIKATOR GRZYWIEN ZA POSZCZEGÓLNE RODZAJE WYKROCZEŃ NAKŁADANYCH W DRODZE MANDATU KARNEGO

TARYFIKATOR GRZYWIEN ZA POSZCZEGÓLNE RODZAJE WYKROCZEŃ NAKŁADANYCH W DRODZE MANDATU KARNEGO TARYFIKATOR GRZYWIEN ZA POSZCZEGÓLNE RODZAJE WYKROCZEŃ NAKŁADANYCH W DRODZE MANDATU KARNEGO ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 5 listopada 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 5 listopada 2008 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 listopada 8 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Pytania dla motorowerzystów

Pytania dla motorowerzystów Pytania dla motorowerzystów 1. W czasie mgły kierujący motorowerem jest obowiązany: a) jechać po chodniku; b) włączyć światła, w które pojazd jest wyposażony; c) korzystać z pobocza drogi, a jeśli jest

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie. Grzywny za wybrane rodzaje wykroczeń (prewencyjne). Ruch pieszych. Ogólne zasady ruchu pojazdów i naruszenia porządkowe.

Spis treści Wprowadzenie. Grzywny za wybrane rodzaje wykroczeń (prewencyjne). Ruch pieszych. Ogólne zasady ruchu pojazdów i naruszenia porządkowe. Spis treści Wprowadzenie. 2 Grzywny za wybrane rodzaje wykroczeń (prewencyjne). 3 Ruch pieszych. 5 Ogólne zasady ruchu pojazdów i naruszenia porządkowe. 6 Włączanie się do ruchu. 7 Prędkość i hamowanie.

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNA LEKCJA. Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową. Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła

WIRTUALNA LEKCJA. Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową. Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła WIRTUALNA LEKCJA Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła Spis Treści Przepisy, znaki i sygnały drogowe obowiązujące pieszych Przygotowanie do egzaminu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Dziennik Ustaw rok 2003 nr 208 poz. 2023 wersja obowiązująca od 2011-05-24 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych

Bardziej szczegółowo

Wygląd Znaczenie Objaśnienie

Wygląd Znaczenie Objaśnienie Wygląd Znaczenie Objaśnienie ruchu w obu kierunkach Oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni. Umieszczona pod znakiem B-1 tabliczka

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 24 listopada 2003 r. (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2003 r.)

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 24 listopada 2003 r. (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2003 r.) Dz.U.03.208.2023 2008-11-29 zm. Dz.U.2008.202.1249 1 2011-01-20 zm. Dz.U.2011.14.68 1 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania egzaminu praktycznego na prawo jazdy

Zasady przeprowadzania egzaminu praktycznego na prawo jazdy Zasady przeprowadzania egzaminu praktycznego na prawo jazdy 1. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu na placu manewrowym zada okrelonych w tabeli 2 poz. 1 i 2 jako obowizkowych oraz dwóch zada wybranych

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2013.1624 2015.04.11 zm.wyn.z Dz.U.2014.1374 pkt 7, pkt 8, pkt 9, pkt 10 zm. Dz.U.2015.506 1 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

Dz.U.2013.1624 2015.04.11 zm.wyn.z Dz.U.2014.1374 pkt 7, pkt 8, pkt 9, pkt 10 zm. Dz.U.2015.506 1 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Dz.U.2013.1624 2015.04.11 zm.wyn.z Dz.U.2014.1374 pkt 7, pkt 8, pkt 9, pkt 10 zm. Dz.U.2015.506 1 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 1624 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 4 października 2013 r.

Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 1624 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 4 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 1624 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. Wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. Dz.U.2013.1624 z dnia 2013.12.23 Wersja od: 11 kwietnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 listopada

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 24 listopada 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 24 listopada 2003 r. Dz.U.2013.1624 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (tekst jednolity) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

P-1 Linia pojedyncza przerywana

P-1 Linia pojedyncza przerywana P-1 Linia pojedyncza przerywana Znak P-1, w którym kreski są krótsze od przerw lub równe przerwom, wyznacza pasy ruchu. Na tę linię można najeżdżać, np. podczas wyprzedzania. P-2 Linia pojedyncza ciągła

Bardziej szczegółowo

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM. Zasady bezpiecznego poruszania się po drodze: Zasada ruchu prawostronnego. Zasada ostrożności- każdy uczestnik ruchu i wszystkie osoby znajdujące się

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 24 listopada 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 24 listopada 2003 r. Dz.U.2013.1624 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (tekst jednolity) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 1 Z001 1 W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: A. jednym niebezpiecznym zakręcie w prawo, Tak B. dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, Nie C. nieokreślonej

Bardziej szczegółowo

1 z :08

1 z :08 1 z 6 2014-02-09 08:08 Czeski system punktowy zawiera maksymalną i minimalną wysokość kary w postępowaniu administracyjnym, którą można nałożyć na kierującego. Karę może zastosować policjant (do wysokości

Bardziej szczegółowo

Dz.U zm.wyn.z Dz.U pkt 7, pkt 8, pkt 9, pkt zm.wyn.z Dz.U zm. w z treści załączników

Dz.U zm.wyn.z Dz.U pkt 7, pkt 8, pkt 9, pkt zm.wyn.z Dz.U zm. w z treści załączników Dz.U.2013.1624 2015-04-11 zm.wyn.z Dz.U.2014.1374 pkt 7, pkt 8, pkt 9, pkt 10 2015-04-09 zm.wyn.z Dz.U.2015.506 zm. w z treści załączników ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 listopada 2003

Bardziej szczegółowo

ZNAKI POZIOME P-1 P-2

ZNAKI POZIOME P-1 P-2 ZNAKI POZIOME Znakami drogowymi poziomymi są umieszczone na nawierzchni linie ciągłe lub przerywane, pojedyncze lub podwójne, strzałki, napisy, symbole i inne linie związane z oznaczaniem określonych miejsc

Bardziej szczegółowo

B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach.

B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach. B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach. Znak ten oznacza zakaz ruchu na drodze wszelkich pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-22 wskazuje, że zakaz nie dotyczy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 24 listopada 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 24 listopada 2003 r. Dz.U.2003.208.2023 2008-11-29 zm. Dz.U.2008.202.1249 1 2011-01-20 zm. Dz.U.2011.14.68 1 2011-05-24 zm. Dz.U.2011.105.615 1 2012-05-31 zm. Dz.U.2012.527 1 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24

Bardziej szczegółowo

3. Na jakim odcinku drogi obowiązują znaki ostrzegawcze?

3. Na jakim odcinku drogi obowiązują znaki ostrzegawcze? 1. Co oznacza dany znak? Pytania dotyczące znajomości znaków drogowych a) uwaga, po przejechaniu 3,8 km będą dwa ostre zakręty; b) uwaga, ostre zakręty na odcinku drogi 3,8 km; c) jedź ostroŝnie, z prędkością

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY PODSTAWOWE 2014 r 1. Z całej szerokości drogi jako pieszy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 listopada 3 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń Na podstawie art. 95 6 ustawy z dnia 24 sierpnia

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTÓW POPULARNYCH I TURYSTYKI WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 Pytanie 1: Pytanie 2: Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 1624 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 4 października 2013 r.

Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 1624 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 4 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 1624 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 2 Z081 81 Znak ten (linia ciągła): A. rozdziela pasy o tym samym kierunku ruchu, Tak B. rozdziela pasy o przeciwnych kierunkach ruchu, Nie C. zezwala na przejeżdżanie na sąsiedni pas ruchu. Nie Z082

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia... 2013 r.

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 27 sierpnia 2013 r. OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia... 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych

Bardziej szczegółowo

Punkty karne Kod Rodzaj czynu Kwalifikacja prawna czynu Liczba punktów A. Czyny o charakterze szczególnym

Punkty karne Kod Rodzaj czynu Kwalifikacja prawna czynu Liczba punktów A. Czyny o charakterze szczególnym Punkty karne Kod Rodzaj czynu Kwalifikacja prawna czynu Liczba punktów A. Czyny o charakterze szczególnym Popełnienie przestępstwa drogowego 73, 7, 77 lub, 3 lub k.k. Spowodowanie zagroŝenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik. do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. (poz. 2023)

Załącznik. do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. (poz. 2023) Stan prawny 2012-06-05 Dz.U.2003.208.2023 zmiany: 2008-11-29 Dz.U.2008.202.1249 1 2011-01-20 Dz.U.2011.14.68 1 2011-05-24 Dz.U.2011.105.615 1 2012-05-31 Dz.U.2012.527 1 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

Bardziej szczegółowo

Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg

Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg 1 LEKCJA 4 TEMAT: Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 ROWERZYSTA - UCZESTNIK RUCHU DROGOWEGO I KIERUJĄCY POJAZDEM Rowerzysta powinien poruszać się zgodnie z zasadami ruchu

Bardziej szczegółowo

Symbol Wygląd Znaczenie Objaśnienie. Linia pojedyncza przerywana. Linia pojedyncza ciągła. Linia jednostronnie przekraczalna. Linia podwójna ciągła

Symbol Wygląd Znaczenie Objaśnienie. Linia pojedyncza przerywana. Linia pojedyncza ciągła. Linia jednostronnie przekraczalna. Linia podwójna ciągła Symbol Wygląd Znaczenie Objaśnienie P-1 Linia pojedyncza Linia pojedyncza, w którym kreski są krótsze od przerw lub równe przerwom, wyznacza pasy ruchu. Znak P-1 o podwójnej szerokości, w którym kreski

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: SPH Credo, tel./fax: 067 214 22 88, www.sphcredo.pl

Opracowanie: SPH Credo, tel./fax: 067 214 22 88, www.sphcredo.pl ZESTAW 8 Wjazd na drogę oznaczoną tym znakiem jest: A - dozwolony od strony tego znaku dla pojazdów kierowanych przez osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej, B - zabroniony z obu stron tej

Bardziej szczegółowo

Pytania dla rowerzystów

Pytania dla rowerzystów Pytania dla rowerzystów 1. W strefie zamieszkania: a) pieszy może korzystać z całej szerokości drogi; b) może korzystać z drogi samodzielnie, tylko jeśli ukończył 10 lat; c) musi korzystać z przejścia

Bardziej szczegółowo

Pytania testy na kartę rowerową

Pytania testy na kartę rowerową Pytania testy na kartę rowerową I. Dotyczące pieszych: UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU! 1. Które zachowanie pieszego jest poprawne? A. przebieganie przez jezdnię, B. przechodzenie przez jezdnię w miejscach

Bardziej szczegółowo

1 pytania CD ZMIANY ZMIANY 01.01.2011 01.01.2011 2011

1 pytania CD ZMIANY ZMIANY 01.01.2011 01.01.2011 2011 1 pytania CD ZMIANY 01.01.2011 2011 2 Nowe pytania kategorii C i D 1. Samochód osobowy to: A pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej, niż 9 osób łącznie z kierowcą B pojazd

Bardziej szczegółowo

Cz. 1. mogę prowadzić pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla

Cz. 1. mogę prowadzić pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla Cz. 1 www.marwie.net.pl mogę prowadzić pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla mogę prowadzić pojazd wymieniony wyżej z przyczepą

Bardziej szczegółowo

ZNAKI ZAKAZU B-23 B-25 B-26 B-29 B-33 B-35 B-36 B-37 B-38

ZNAKI ZAKAZU B-23 B-25 B-26 B-29 B-33 B-35 B-36 B-37 B-38 ZNAKI ZAKAZU Znaki zakazu obowiązują na drodze, na której są umieszczone, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Zakaz wyrażony znakiem obowiązuje od miejsca jego ustawienia, chyba że przepisy

Bardziej szczegółowo

19. B, C 32. A 13. A, B 31. A 23. A, B, C 12. B. Numer strony 2 Numer strony 3

19. B, C 32. A 13. A, B 31. A 23. A, B, C 12. B. Numer strony 2 Numer strony 3 1 ZMIANY 01.01.2011 PYTANIA TESTOWE 2 Numer strony 2 Numer strony 3 12. Znak ten oznacza, że należy spodziewać się zwężenia drogi: A na odcinku 100 metrów, B po przejechaniu 100 metrów, C po przejechaniu

Bardziej szczegółowo

Znaki drogowe z zakresu karty rowerowej

Znaki drogowe z zakresu karty rowerowej Szkoła Podstawowa nr 19 W Sosnowcu im. Marii Skłodowskiej - Curie Znaki drogowe z zakresu karty rowerowej Przygotował: Paweł Cembrzyński Znaki drogowe ostrzegawcze zakazu nakazu informacyjne znaki dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Wygląd Znaczenie Objaśnienie. Linia pojedyncza przerywana. Linia podwójna ciągła. Linia jednostronnie przekraczalna

Wygląd Znaczenie Objaśnienie. Linia pojedyncza przerywana. Linia podwójna ciągła. Linia jednostronnie przekraczalna Wygląd Znaczenie Objaśnienie Linia pojedyncza Linia pojedyncza, w którym kreski są krótsze od przerw lub równe przerwom, wyznacza pasy ruchu. Znak P-1 o podwójnej szerokości, w którym kreski i przerwy

Bardziej szczegółowo

5. Dopuszczalna liczba motorowerów jadących w zorganizowanej kolumnie to: a) 15 b) 10 c) 5

5. Dopuszczalna liczba motorowerów jadących w zorganizowanej kolumnie to: a) 15 b) 10 c) 5 1. W przedstawionej sytuacji rowerzysta R: a) ustępuje pierwszeństwa pojazdom A i B b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi A c) przejeżdża jako pierwszy 2. W przedstawionej sytuacji rowerzysta R: a) przejeżdża

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 1 Z001 1 W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: A. jednym niebezpiecznym zakręcie w prawo, Tak B. dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, Nie C. nieokreślonej

Bardziej szczegółowo

2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów

2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów 2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów 2.1. Przepisy ruchu drogowego TEMAT 1: Wiadomości ogólne Podstawowe elementy ruchu: 03-07 droga, pojazd, człowiek. podstawowych pojęć dotyczących

Bardziej szczegółowo

Spis treści Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Spis treści Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym KODEKS DROGOWY Spis treści Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym...11 Dział I. Przepisy ogólne...13 Dział II. Ruch drogowy...22 Rozdział 1. Zasady ogólne...22 Rozdział 2. Ruch pieszych...30

Bardziej szczegółowo

ZNAKI SYGNAŁY POLECENIA - pytania testowe

ZNAKI SYGNAŁY POLECENIA - pytania testowe 1. Gdy policjant kieruje ruchem na skrzyżowaniu i stoi tyłem do naszego kierunku, to jego postawa oznacza dla nas: a) zielone światło, b) czerwone światło, c) żółte światło. 2. Jeżeli na skrzyżowaniu z

Bardziej szczegółowo

Pytanie. Czy na tej drodze możesz spodziewać się jadącego w przeciwnym kierunku rowerzysty? Odpowiedź TAK NIE

Pytanie. Czy na tej drodze możesz spodziewać się jadącego w przeciwnym kierunku rowerzysty? Odpowiedź TAK NIE Czy na tej drodze możesz spodziewać się jadącego w przeciwnym kierunku rowerzysty? Czy na rondzie o dwóch pasach ruchu wolno wyprzedzać? Wyjaśnienie UPoRD Art. 24. Pkt. 7. "Zabrania się wyprzedzania pojazdu

Bardziej szczegółowo

1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności:

1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności: 1 TEST ZE ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO Dla szkół gimnazjalnych (wielokrotnego wyboru) 1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności: a) pierwszy z idących

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 4 Z181 181 Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1: A. przejeżdża ostatni Nie B. ma pierwszeństwo przed pojazdem 2 Nie C. ma pierwszeństwo przed pojazdem 3 Tak Z182 182 Na tym skrzyżowaniu kierujący

Bardziej szczegółowo

3. Jaki jest numer alarmowy pogotowia ratunkowego? A. 997, B. 998, C Jaki jest numer alarmowy Policji? A. 997, B. 998, C. 999.

3. Jaki jest numer alarmowy pogotowia ratunkowego? A. 997, B. 998, C Jaki jest numer alarmowy Policji? A. 997, B. 998, C. 999. 1. Przejeżdżanie rowerem po przejściu dla pieszych jest: A. zalecane, gdy włączona jest sygnalizacja świetlna. B. dozwolone, pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa pieszym, C. zabronione. 2. Pieszy może

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 1. Jeżeli idziesz drogą o małym natężeniu ruchu i masz dobrą widoczność:

Bardziej szczegółowo

O EGZAMINACH NA PRAWO JAZDY

O EGZAMINACH NA PRAWO JAZDY INFORMACJE O EGZAMINACH NA PRAWO JAZDY podstawa prawna: rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie przez kierujcych pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

Bardziej szczegółowo

111 najważniejszych zasad ruchu drogowego Wszystkie pytania zasadnicze i dodatkowe na kategorię A, B Odpowiedzi i komentarze

111 najważniejszych zasad ruchu drogowego Wszystkie pytania zasadnicze i dodatkowe na kategorię A, B Odpowiedzi i komentarze 1 111 najważniejszych zasad ruchu drogowego Wszystkie pytania zasadnicze i dodatkowe na kategorię A, B Odpowiedzi i komentarze ZMIANY 01.01.2011 2 Numer strony 78 Numer strony 78 Z.1.12. Znak ten oznacza,

Bardziej szczegółowo

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku)

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku) Scenariusz tematu: nr 0 Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. ( godzina w I roku, godzina w II roku) Cel ogólny: Sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy Środki dydaktyczne: Testy sprawdzające

Bardziej szczegółowo

(test wielokrotnego wyboru)

(test wielokrotnego wyboru) 1 TEST ZE ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO Dla szkół ponadgimnazjalnych (test wielokrotnego wyboru) 1. Znak ten : a) zezwala na zawracanie, b) zezwala na skręcanie w lewo lub zawracanie, c) zabrania

Bardziej szczegółowo

2. Za tym znakiem motorowerzysta: a. może pchać motorower tylko po chodniku b. nie może pchać motoroweru c. nie może jechać

2. Za tym znakiem motorowerzysta: a. może pchać motorower tylko po chodniku b. nie może pchać motoroweru c. nie może jechać Turniej BRD - Eliminacje gminne Gimnazjum TEST WIEDZY Test zawiera jedną prawidłową odpowiedź. Rozwiązania należy zaznaczyć na karcie odpowiedzi, wstawiając znak "X" w odpowiedniej rubryce. Nie dopuszcza

Bardziej szczegółowo

PRĘDKOŚC NA DROGACH W POLSCE. Samochody osobowe, motocykle, ciężarowe o DMC < 3,5t (DMC dopuszczalna masa całkowita) Droga jednojezdniowa

PRĘDKOŚC NA DROGACH W POLSCE. Samochody osobowe, motocykle, ciężarowe o DMC < 3,5t (DMC dopuszczalna masa całkowita) Droga jednojezdniowa PRĘDKOŚC NA DROGACH W POLSCE Samochody osobowe, motocykle, ciężarowe o DMC < 3,5t (DMC dopuszczalna masa całkowita) Obszar niezabudowany Autostrada Droga ekspresowa dwujezdniowa Droga ekspresowa jednojezdniowa

Bardziej szczegółowo

Przepisy o ruchu drogowym

Przepisy o ruchu drogowym Przepisy o ruchu drogowym Marta Matłachowska Andrzej Olejniczak Przepisy o ruchu drogowym Wprowadzenie 1. Droga, jej elementy, rodzaje dróg 2. Zasady ruchu na drogach 3. Podstawowe pojęcia i definicje

Bardziej szczegółowo

D-1 Droga z pierwszeństwem.

D-1 Droga z pierwszeństwem. D-1 Droga z pierwszeństwem. T - 6a Znak ten oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem. Umieszczona pod tym znakiem tabliczka T-6a wskazuje odpowiednio rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem

Bardziej szczegółowo

Test nr 6 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny

Test nr 6 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny Test nr 6 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny (test jednokrotnego wyboru tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) 1. W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o możliwości poślizgu pojazdu: a. 50 metrów

Bardziej szczegółowo

Dział. Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Dział. Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 1 Z001 1 W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: A. jednym niebezpiecznym zakręcie w prawo, Tak B. dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, Nie C. nieokreślonej

Bardziej szczegółowo

Pytania ogólne 1. Którą stroną drogi powinien poruszać się pieszy poza miastem?

Pytania ogólne 1. Którą stroną drogi powinien poruszać się pieszy poza miastem? Pytania ogólne 1. Którą stroną drogi powinien poruszać się pieszy poza miastem? a) prawą; b) lewą; 2. W jakiej odległości od przejścia dla pieszych moŝna przechodzić na drugą stronę jezdni poza przejściem

Bardziej szczegółowo

Auto-Szkoła Janusz Tokarski

Auto-Szkoła Janusz Tokarski Egzamin praktyczny ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU Egzamin praktyczny składa się z dwóch części: zadań realizowanych na placu manewrowym i jazdy w mieście.warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego

Bardziej szczegółowo

ZNAKI DROGOWE. Niebezpieczny zakręt w prawo. Uważaj i najlepiej zwolnij! Niebezpieczne zakręty pierwszy w prawo.

ZNAKI DROGOWE. Niebezpieczny zakręt w prawo. Uważaj i najlepiej zwolnij! Niebezpieczne zakręty pierwszy w prawo. ZNAKI DROGOWE I Znaki drogowe pionowe Znaki ostrzegawcze Niebezpieczny zakręt w prawo. Uważaj i najlepiej zwolnij! Niebezpieczne zakręty pierwszy w prawo. strony. Skrzyżowanie dróg. Zanim ruszysz, musisz

Bardziej szczegółowo

1,2. Rowerzysta jako bezpieczny użytkownik drogi. Prawa i obowiązki pieszego.

1,2. Rowerzysta jako bezpieczny użytkownik drogi. Prawa i obowiązki pieszego. 1. 1. Elementy drogi 2. Podstawowe pojęcia 3. Uczestnicy ruchu drogowego 4. Przepisy regulujące zasady ruchu drogowego Kodeks drogowy, Prawo o ruchu drogowym http://www.rodmos.pl/doc/kodeks.pdf 5. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 maja 2012 r. Poz. 527 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 8 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 16 maja 2012 r. Poz. 527 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 8 maja 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 maja 2012 r. Poz. 527 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 8 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

PYTANIA NA EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ PYTANIA NA EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ 1.Kartę rowerową może uzyskać osoba, która: a) ukończyła 7 lat, b) ukończyła, 9 lat; c) ukończyła 10 lat. 2. W jaki sposób można przewozić na rowerze dziecko do 7 lat:

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH EJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH EJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH EJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY PODSTAWOWE 2015 r 1. Z całej szerokości drogi jako pieszy

Bardziej szczegółowo

Cel zajęć: Zapoznanie ze znakami drogowymi pionowymi i poziomymi.

Cel zajęć: Zapoznanie ze znakami drogowymi pionowymi i poziomymi. Scenariusz 1 TEMAT: Powtórzenie znaków drogowych poznanych w klasach I-III i omówienie nowych: pionowych i poziomych. Cel zajęć: Zapoznanie ze znakami drogowymi pionowymi i poziomymi. Środki dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń www.nowepgg.pl Wortal prawa geologicznego i górniczego 1/5 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 3 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje

Bardziej szczegółowo