/ /A/./9:.. B/./2 /1 / C/./= 9D 2/ 1/ 1; E9: B/ 2 +;?0/ /A<9. <./" name="description"> / /A/./9:.. B/./2 /1 / C/./= 9D 2/ 1/ 1; E9: B/ 2 +;?0/ /A<9. <./">

E /A /9:/ B9 /./ / 2/./ B/=/ B/ 2/ 7. 8// //9: 9/' +3; ++*

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "E /A /9:/ B9 /./ / 2/./ B/=/ B/ 2/ 7. 8// //9: 9/' +3; ++*"

Transkrypt

1 ./-0/./! "# $%%!&'%#( ' ')%'*+!%#(,% '-! #. './12./* /./ / /./ - / // //9: 9/'+6;++-/+3;++*/<./8;9/82=> / /A/./9:.. B/./2 /1 / C/./= 9D 2/ 1/ 1; E9: B/ 2 +;?0/ /A<9. <./ /0 <.9:.F92A+-.../1A/ +* GGGGGGGG +* H.B =?9/ F9 =1 <./ 2/9A B9> +* <. / / $89:.B/9=./ ++ /I./ / 9D; / E 09=/9 < 2/. /A/.// 1.. B/./2 /1; /?9 B/./E /9: /A/./9: 09=/E / 91E0./=9D'+J-;+-+J;+-/46;44*; * 5 <./ / / $89:.B/9=./ +4 /I./ / 9D; / E /F9 /F 1B9: < 2/. /A/.// 1.. B/./2 /1; / //. C2./// 2/FD ' +J-; +-++J;+--/6;+* E /A /9:/ B9 /./ / 2/./ B/=/ B/ 2/ 7. 8// //9: 9/' +3; ++* :4 3; 7 9< Lp. Kwalifikacja prawna - Naruszenie Grzywna ustawa wg opisu pod w zł tabel art k.w. Zakłócenie spoczynku nocnego Wywoływanie zgorszenia w miejscu publicznym art k.w. Nieumieszczenie przez właciciela, 100 administratora, dozorcy lub uytkownika

2 !" # $" %& '() (* +,nieruchomoci tabliczki z numerem porzdkowym nieruchomoci 4 art k.w. Umylne uszkodzenie lub usunicie ogłoszenia 150 wystawionego publicznie przez instytucj pastwow albo samorzdow 5 art. 77 k.w. Niezachowanie rodków ostronoci przy trzymaniu 200 psa 6 art. 78 k.w. Doprowadzenie psa poprzez dranienie lub 250 płoszenie do tego, e staje si niebezpieczny 7 art. 81 k.w. Niszczenie rolinnoci ochronnej na brzegach wód 100 morskich i ródldowych 8 Niszczenie płotków faszynowych Zdejmowanie chrustu z wydm Chodzenie lub przebywanie na wydmach Niszczenie ogrodze wydm i lasu Biwakowanie na wydmach Niszczenie tablic informacyjno-ostrzegawczych na 100 wydmach i w lasach 14 Niszczenie umocnie brzegowych art k.w. Utrudnianie okresowych czyszcze komina lub 150 niedokonanie naprawy uszkodze komina i przewodów dymowych 16 Nieusuwanie lub niezabezpieczanie w obrbie 200 budynków urzdze lub materiałów stwarzajcych niebezpieczestwo powstania poaru 17 Uywanie cignika lub innej maszyny bez 150 naleytego zabezpieczenia przed iskrzeniem w lesie lub na terenie ródlenym albo w odległoci mniejszej ni 100 m od granicy lasu 18 Rozniecanie ognia poza wyznaczonymi do tego 150 miejscami w lesie lub na terenie ródlenym albo w odległoci mniejszej ni 100 m od granicy lasu 19 Korzystanie z otwartego płomienia w lesie lub na 150 terenie ródlenym albo w odległoci mniejszej ni 100 m od granicy lasu 20 art. 145 k.w. Zamiecanie drogi, ulicy, placu, trawnika lub 50 zieleca 21 art. 10 ust. 2 Niewyposaenie nieruchomoci w urzdzenia 100 u.u.c.p.g. słuce do zbierania odpadów komunalnych 22 Niezbieranie powstałych na terenie nieruchomoci 100 odpadów komunalnych 23 Nieuprztanie błota, niegu, lodu z chodników 100 połoonych wzdłu nieruchomoci 24 art. 122 ust. 4 pkt 2 Niedopełnienie obowizku przeszkolenia 200 u.p.g.g. pracownika zakładu górniczego w zakresie wymaga bezpieczestwa i przepisów regulujcych bezpieczne wykonywanie pracy w zakładzie górniczym art. 122 ust. 4 pkt 3 u.p.g.g. Dopuszczenie do wykonywania czynnoci wymagajcych szczególnych kwalifikacji: 25 1) w podziemnym zakładzie górniczym osoby, 200 która takich kwalifikacji nie posiada 26 2) w odkrywkowym zakładzie górniczym 150 osoby, która takich kwalifikacji nie posiada 27 3) w zakładzie górniczym wydobywajcym 150 kopaliny otworami wiertniczymi osoby,

3 która takich kwalifikacji nie posiada Wykonywanie bez kwalifikacji przewidzianych ustaw: 28 art. 125 u.p.g.g. 1) czynnoci kierownictwa ruchu zakładu 300 górniczego 29 2) mierniczego górniczego lub geologa 300 górniczego 30 3) dozoru ruchu zakładu górniczego ) innych czynnoci w zakładzie górniczym 200 Niedopełnienie obowizków w zakresie: 32 art. 126 u.p.g.g. 1) sporzdzania wymaganej dokumentacji 300 mierniczo-geologicznej 33 2) aktualizowania wymaganej dokumentacji 250 mierniczo-geologicznej 34 3) posiadania w zakładzie górniczym 200 wymaganej dokumentacji mierniczogeologicznej 35 4) biecego prowadzenia ewidencji zasobów 300 złoa 36 art. 27 ust. 1 pkt 1 Dokonywanie amatorskiego połowu ryb bez 200 u.r.. posiadania wymaganych dokumentów Dokonywanie amatorskiego połowu ryb: 37 art. 27 ust. 1 pkt 2 1) o wymiarach ochronnych 100 u.r ) w okresie ochronnym ) w odległoci mniejszej ni 50 m od 100 budowli i urzdze hydrotechnicznych pitrzcych wod 40 4) łososiowatych i lipieni - wicej ni 200 jedn wdk 41 5) wdk w odległoci mniejszej ni 50 m 200 od rozstawionych w wodzie narzdzi połowowych uprawnionego do rybactwa 42 6) wdk w odległoci mniejszej ni 75 m 100 od znaku oznaczajcego dokonywanie podwodnego połowu ryb kusz 43 7) wdk przez podnoszenie i opuszczanie 200 przynty w sposób cigły, z wyjtkiem łowienia ryb pod lodem 44 8) łososiowatych kusz ) kusz na szlaku eglownym ) kusz od dnia 15 padziernika do dnia maja 47 11) kusz przy uyciu specjalnych aparatów 300 do oddychania w wodzie 48 12) kusz w odległoci mniejszej ni 75 m 300 od innych osób oraz ustawionych w wodzie narzdzi połowowych 49 art. 27 ust. 1 pkt 3 Dokonywanie amatorskiego połowu raka błotnego 300 u.r.. lub raka szlachetnego 50 Brak rejestracji sprztu pływajcego słucego 200 do połowu ryb 51 Niewykonanie przez uprawnionego do rybactwa 200 obowizku trwałego oznakowania narzdzi rybackich w sposób umoliwiajcy ustalenie ich

4 !" # $" %& '() (* +,właciciela 52 art ust. 1 Spoywanie napojów alkoholowych w miejscach 100 u.w.t.p.a. objtych zakazem spoywania napojów alkoholowych 53 art. 45 pkt 2 u.w.t.p.a. Nieuwidacznianie informacji o szkodliwoci 150 spoywania alkoholu w punkcie sprzeday art. 13 u.o.z.t. Sprzeda wyrobów tytoniowych: 54 1) osobom do lat ) na terenie szkół i placówek owiatowo- 500 wychowawczych 56 3) w postaci papierosów luzem bez 100 opakowania Palenie w miejscach objtych zakazem: 57 1) w zakładach opieki zdrowotnej ) w szkołach i placówkach owiatowo- 100 wychowawczych 59 3) w pomieszczeniach zakładów pracy oraz 50 innych obiektów uytecznoci publicznej, a w małych, jednoizbowych lokalach gastronomicznych - poza wyranie wyodrbnionymi miejscami F /C0 E /9/=<> 2/8./B/=/+3J+7.9D'+;++-;+3+-; +-;+3+6;+4;+36;4--;;+3-4-; J4; ; 6 ; +; +36 3; +3; +3 ; +4 -+; -; +33 -; +; ; 3J; J; -6;4-;+33+J4;3+;-;+33-; ++;+33-+;6;+3346;3;6;+34;-J4; +33J4-;-3;6;63;4;43;3;6;+-;66+; +6;6JJ;+++;J-;+;JJ3;+;-+-+;3-; +33++;J+J;+333;3+++;++J;; J+; J; 4; J-; 44 ++J; +; + +; ++; +6; ++-3; +4; +J+; +; ; +- / +3;+4;4;4+4;++-4*; /8./ +?/ B/2 9?9 <.2 1B/9: ' +;6;+33J6;63++;JJ;;J;+ +;+4+4-;+;++;3-/J; J*; 211 2/8./ #/10191E9'J;36; ;-36;+33J;44-;+++;J6+;4;+33 +6; 66; +3; ++4J +; +6; + ++; ++3; ++4; ; + / ++; 3-; ++J; +J;+4;+J+;+66;+6-;44*; 2? 2/8./+/+34C/9?E.0<.B'+33366;J4; +;+6/++;J4;++;++3++4; +3*; 2/ 2/8./ 6 /I./ +3 9:/2 I?9 9./A/2 /0:0B ' +-J; ++ +6J; +J / ; J+3+;++-*; 2 2/8./ 3 0/./ :./. /8/B 2F// 2 CE9:'+336+;44;+33J;44-++; JJ/+33336;++J*

5 9< 9 Naruszone przepisy Kwalifikacja prawna - ruchu drogowego z Lp. ustawa Kodeks wykrocze Naruszenie aktów prawnych wg Grzywna opisu pod tabel* w zł I. Przepisy o ruchu pieszych art. 90 Wchodzenie na jezdni bezporednio przed art. 14 pkt 1 lit. a jadcy pojazd: 1 1) na przejciach dla pieszych ) w miejscach innych ni przejcia 100 dla pieszych 3 Wchodzenie na jezdni spoza pojazdu lub innej art. 14 pkt 1 lit. b 100 przeszkody ograniczajcej widoczno drogi 4 art. 97 Przechodzenie przez jezdni w miejscu, w art. 14 pkt 7 50 którym urzdzenia zabezpieczajce lub przeszkoda oddzielaj drog dla pieszych albo chodnik od jezdni 5 art lub art. 90 Niestosowanie si do znaków drogowych 30 lub 50 dotyczcych ruchu pieszych 39 w zw. z 40 [1] art. 90 lub art. 97 Przechodzenie przez jezdni w miejscach o art. 14 pkt 2 ograniczonej widocznoci drogi: 6 1) na obszarze zabudowanym ) na obszarze niezabudowanym art. 90 lub art. 97 Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie si bez art. 14 pkt 3 50 uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdni lub torowisko 9 art. 97 Przebieganie przez jezdni art. 14 pkt Chodzenie po torowisku art. 14 pkt Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub art. 14 pkt półzapory s opuszczone lub rozpoczto ich opuszczanie 12 Naruszenie obowizku korzystania przez art. 11 ust pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza 13 Naruszenie przez pieszego idcego po poboczu art. 11 ust lub jezdni obowizku poruszania si po lewej stronie drogi 14 Naruszenie przez pieszych obowizku poruszania art. 11 ust si po jezdni jeden za drugim 15 Naruszenie obowizku korzystania z przej dla art pieszych podczas przechodzenia przez jezdni lub torowisko 16 Korzystanie z dróg niedostpnych dla pieszych art. 45 ust. 1 pkt art. 90 lub art. 97 Naruszenie przepisów dotyczcych ruchu art. 11 ust pieszych na drogach dla rowerów A Zasady ogólne i przepisy porzdkowe II. Przepisy dotyczce ruchu pojazdów 18 art. 90 lub art. 97 Zajmowanie wicej ni jednego, wyznaczonego na art. 16 ust jezdni, pasa ruchu 19 Naruszenie obowizku poruszania si po poboczu art. 16 ust przez kierujcego pojazdem zaprzgowym, rowerem, motorowerem, wózkiem rcznym albo osob prowadzc pojazd napdzany silnikiem 20 art. 90 Nieustpienie miejsca nadjedajcemu art. 16 ust pojazdowi szynowemu przez kierujcego pojazdem 21 art. 97 Niekorzystanie z pasów bezpieczestwa podczas art. 39 ust jazdy Przewoenie dziecka w pojedzie: 22 1) poza fotelikiem ochronnym lub art. 45 ust. 2 pkt 150 innym urzdzeniem do przewoenia 5 lub art. 39 ust. 3 dzieci

6 23 2) w foteliku ochronnym, siedzcego art. 45 ust. 2 pkt 4 tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposaonego w poduszk powietrzn dla pasaera 24 Kierowanie pojazdem przewocym pasaerów art. 45 ust. 2 pkt niekorzystajcych z pasów bezpieczestwa 25 Nieuywanie hełmu ochronnego przez kierujcego art. 40 ust motocyklem lub motorowerem 26 Kierowanie motocyklem lub motorowerem art. 45 ust. 2 pkt przewocym pasaerów nieuywajcych hełmu ochronnego 27 Przewoenie osoby w stanie nietrzewoci, art. 45 ust. 2 pkt stanie po uyciu alkoholu lub rodka działajcego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem 28 Korzystanie podczas jazdy z telefonu art. 45 ust. 2 pkt wymagajce trzymania słuchawki lub mikrofonu w rku przez kierujcego pojazdem 29 art. 90 lub art. 97 Wjedanie na pas midzy jezdniami art. 45 ust. 1 pkt art. 90 Niedopełnienie obowizków przez uczestników art. 44 ust. 1 pkt 150 wypadku poprzez nieusunicie pojazdu z miejsca 3 lub ust. 3 wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego 31 art. 97 Nieuywanie elementów odblaskowych w sposób art widoczny dla innych uczestników ruchu przez osob wykonujc roboty lub inne czynnoci na drodze 32 Brak oznaczenia lub niewłaciwe oznaczenie art. 55 ust pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu pastwowego B Włczanie si do ruchu 33 art. 90 Nieustpienie pierwszestwa innemu pojazdowi art. 17 ust lub uczestnikowi ruchu podczas włczania si do ruchu 34 Uniemoliwienie włczenia si do ruchu art. 18 ust autobusowi (trolejbusowi) sygnalizujcemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdni z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym 35 Naruszenie obowizków przez kierujcego art. 18a ust pojazdem zbliajcego si do miejsca postoju autobusu szkolnego C Prdko i hamowanie 36 art. 97 albo art. 92 Przekroczenie dopuszczalnej prdkoci do 10 art. 20 albo 27 do 50 1 km/h lub 31 [1] 37 Przekroczenie dopuszczalnej prdkoci o 11 - od 50 do km/h 38 Przekroczenie dopuszczalnej prdkoci o 21 - od 100 do km/h 39 Przekroczenie dopuszczalnej prdkoci o 31 - od 200 do km/h 40 Przekroczenie dopuszczalnej prdkoci o 41 - od 300 do km/h 41 Przekroczenie dopuszczalnej prdkoci o 51 od 400 do 500 km/h i wicej 42 art. 90 Hamowanie w sposób powodujcy zagroenie art. 19 ust. 2 pkt 2 od 100 do 300 bezpieczestwa ruchu lub jego utrudnienie 43 Jazda z prdkoci utrudniajc ruch innym art. 19 ust. 2 pkt 1 od 50 do 200 kierujcym 44 art. 97 Niezachowanie przez kierujcych pojazdami art. 19 ust objtymi indywidualnym ograniczeniem prdkoci albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długoci wikszej ni 7 metrów niezbdnego odstpu od pojazdów znajdujcych si przed nimi 45 Przekroczenie indywidualnie okrelonej art. 21 ust. 4 lub zgodnie dopuszczalnej prdkoci dla danego pojazdu art. 63 ust. 2 pkt z lp lub ust. 3 pkt 2 lit. d D Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

7 46 art. 90 lub art. 97 Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to art. 22 ust. 6 pkt 4 od 200 do 400 zagraa bezpieczestwu ruchu lub ruch ten utrudni 47 Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach art. 22 ust. 6 pkt oraz na drogach jednokierunkowych 48 Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez brak art. 22 ust lub błdne sygnalizowanie manewru 49 Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni art. 22 ust przed skrceniem 50 art. 90 Nieustpienie pierwszestwa przez kierujcego art. 22 ust pojazdem zmieniajcego zajmowany pas ruchu E Wymijanie, omijanie i cofanie 51 art. 90 lub art. 97 Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym art. 26 ust. 3 pkt kierunku, lecz zatrzymał si w celu ustpienia pierwszestwa pieszemu 52 Omijanie pojazdu oczekujcego na otwarcie art. 28 ust. 3 pkt ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na cz jezdni przeznaczon dla przeciwnego kierunku ruchu 53 art. 90 Utrudnianie ruchu podczas cofania art. 23 ust. 1 pkt 3 od 50 do art. 90 lub art. 97 Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na art. 23 ust mostach i wiaduktach F Wyprzedzanie 55 art. 97 Wyprzedzanie na przejciach dla pieszych lub art. 26 ust. 3 pkt bezporednio przed nimi 56 Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów art. 27 ust lub bezporednio przed nimi 57 art. 90 lub art. 97 Naruszenie przez kierujcego obowizku art. 24 ust. 1 pkt upewnienia si przed wyprzedzaniem, czy kierujcy jadcy za nim nie rozpoczł manewru wyprzedzania 58 art. 97 Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu art. 24 ust. 7 pkt silnikowego przy dojedaniu do wierzchołka wzniesienia 59 Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrtach art. 24 ust. 7 pkt oznaczonych znakami ostrzegawczymi 60 Naruszenie zakazu wyprzedzania na art. 24 ust. 7 pkt skrzyowaniach 61 Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo art. 28 ust. 3 pkt 300 tramwajowych i bezporednio przed nimi 3 lub ust Wyprzedzanie z niewłaciwej strony lub bez art. 24 ust zachowania bezpiecznego odstpu 63 art. 90 lub art. 97 Zwikszanie prdkoci przez kierujcego art. 24 ust pojazdem wyprzedzanym 64 Niestosowanie si przez kierujcego pojazdem 100 wolnobienym, cignikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowizku usunicia si jak najbardziej w prawo i - w razie potrzeby - zatrzymania si w celu ułatwienia wyprzedzenia 65 art. 97 Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na art. 24 ust obszarze zabudowanym G Przecinanie si kierunków ruchu 66 art. 90 Nieustpienie przez kierujcego pojazdem art. 26 ust pierwszestwa pieszym znajdujcym si na przejciu 67 Nieustpienie przez kierujcego pojazdem art. 26 ust pierwszestwa na skrzyowaniu pieszym przy skrcaniu w drog poprzeczn 68 Nieustpienie przez kierujcego pojazdem art. 26 ust. 4 albo 350 pierwszestwa pieszym przy przejedaniu przez ust. 5 chodnik lub drog dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa si po tej samej powierzchni 69 Nieustpienie przez kierujcego pojazdem art. 27 ust pierwszestwa rowerowi znajdujcemu si na przejedzie dla rowerzystów 70 Nieustpienie przez kierujcego pojazdem art. 27 ust

8 !" # $" %& '() (* +,pierwszestwa rowerowi przy przejedaniu przez drog dla rowerów poza jezdni 71 art. 90 lub art. 97 Niezatrzymanie pojazdu w celu umoliwienia art. 26 ust przejcia przez jezdni osobie niepełnosprawnej, uywajcej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawnoci ruchowej 72 Naruszenie obowizku usunicia pojazdu art. 28 ust. 4 lub 300 unieruchomionego na przejedzie kolejowym ust. 6 (tramwajowym) lub ostrzegania kierujcych pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunicie pojazdu nie było moliwe 73 Naruszenie obowizku zatrzymania pojazdu w art. 26 ust takim miejscu i na taki czas, aby umoliwi pieszym swobodny dostp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasaerów na przystanku 74 art. 97 Naruszenie zakazu objedania opuszczonych art. 28 ust. 3 pkt zapór lub półzapór oraz wjedania na przejazd, jeli opuszczanie ich zostało rozpoczte lub podnoszenie ich nie zostało zakoczone 75 Naruszenie zakazu wjedania na przejazd, art. 28 ust. 3 pkt jeli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 76 art. 90 lub art. 97 Jazda wzdłu po chodniku lub przejciu dla art. 26 ust. 3 pkt pieszych pojazdem silnikowym 77 Jazda wzdłu po chodniku lub przejciu dla 50 pieszych innym pojazdem ni pojazd silnikowy 78 Naruszenie przez kierujcego zakazu wjedania art. 25 ust. 4 pkt na skrzyowanie, jeli na skrzyowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy H Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystoci powietrza 79 art. 88 lub art. 90 Niewłczenie przez kierujcego pojazdem art. 30 ust. 1 pkt 200 wymaganych wiateł w czasie jazdy w warunkach 1 lit. a lub pkt 2 zmniejszonej przejrzystoci powietrza lit. a 80 art. 90 lub art. 97 Naruszenie przez kierujcego pojazdem innym art. 30 ust. 1 pkt 100 ni silnikowy zakazu wyprzedzania innych 2 lit. b pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystoci powietrza oraz korzystania z pobocza drogi, a jeeli nie jest to moliwe - jak najbliej krawdzi jezdni 81 art. 97 Naduywanie sygnałów dwikowych lub wietlnych art. 29 ust. 2 pkt Uywanie sygnałów dwikowych na obszarze art. 29 ust. 2 pkt zabudowanym 83 art. 90 lub art. 97 Uywanie tylnych wiateł przeciwmgłowych przy art. 30 ust normalnej przejrzystoci powietrza I Holowanie 84 art. 97 Holowanie pojazdu, którego kierujcy nie ma art. 31 ust. 1 pkt wymaganych uprawnie do kierowania tym pojazdem 85 Holowanie pojazdu na połczeniu sztywnym, art. 31 ust. 1 pkt jeeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połczeniu gitkim, jeeli nie s sprawne dwa układy hamulcowe 86 Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie art. 31 ust. 2 pkt kierowniczym lub niesprawnych hamulcach 87 Holowanie pojazdu na połczeniu gitkim, art. 31 ust. 2 pkt jeeli w pojedzie tym działanie układu hamulcowego uzalenione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony 88 Holowanie wicej ni jednego pojazdu, z art. 31 ust. 2 pkt wyjtkiem pojazdu członowego 89 Holowanie pojazdem z przyczep (naczep) art. 31 ust. 2 pkt Naruszenie przez kierujcego warunków holowania poprzez: 90 1) niewłczenie w pojedzie holujcym art. 31 ust. 1 pkt wiateł mijania 91 2) nieprawidłowe połczenie pojazdu art. 31 ust. 1 pkt holowanego z holujcym 92 3) brak lub niewłaciwe oznaczenie art. 31 ust. 1 pkt pojazdu holowanego

9 93 4) niezachowanie właciwej odległoci art. 31 ust. 1 pkt midzy pojazdami holowanym a holujcym 94 5) niewłaciwe oznakowanie połczenia 50 midzy pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania J Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzgowych oraz ruchu zwierzt 95 art. 97 Naruszenie przez kierujcego rowerem obowizku art. 33 ust przewoenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku 96 art. 90 Nieustpienie pierwszestwa pieszym przez art. 33 ust kierujcego rowerem korzystajcego z drogi dla rowerów i pieszych 97 art. 90 lub art. 97 Naruszenie przez kierujcego rowerem lub art. 33 ust. 3 pkt 1 50 motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu 98 Naruszenie przez kierujcego rowerem lub art. 33 ust. 3 pkt 2 50 motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej rki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnókach 99 Naruszenie przez kierujcego rowerem lub art. 33 ust. 3 pkt motorowerem zakazu czepiania si pojazdów 100 Naruszenie przez kierujcego rowerem na art. 33 ust. 4 pkt przejedzie dla rowerzystów zakazu wjedania bezporednio przed jadcy pojazd 101 Naruszenie przez kierujcego rowerem na art. 33 ust. 4 pkt przejedzie dla rowerzystów zakazu zwalniania lub zatrzymywania si bez uzasadnionej przyczyny 102 Naruszenie przez kierujcego rowerem przepisów art. 33 ust o korzystaniu z chodnika 103 Naruszenie, przez kierujcego pojazdem art. 34 ust. 5 pkt zaprzgowym, zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni 104 Naruszenie, przez kierujcego pojazdem art. 34 ust. 5 pkt zaprzgowym, zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem 105 Naruszenie, przez kierujcego pojazdem art. 34 ust. 5 pkt 4 50 zaprzgowym, zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek 106 Naruszenie przez jedca lub poganiacza art. 35 ust obowizku korzystania z okrelonej drogi lub czci drogi 107 Pdzenie zwierzt płochliwych, niesprawnych art. 35 ust fizycznie lub niedajcych sob kierowa 108 Pdzenie zwierzt bez odpowiedniego nadzoru, a art. 37 ust pojedynczych bez uwizi 109 Naruszenie przez poganiacza obowizku art. 37 ust. 2 pkt 1 50 poruszania si po lewej stronie pdzonych zwierzt 110 Naruszenie przez poganiacza obowizku art. 37 ust. 2 pkt 2 50 uywania, w okresie niedostatecznej widocznoci, odpowiedniego owietlenia 111 Naruszenie przez poganiacza zakazu pdzenia art. 37 ust. 4 pkt 1 50 zwierzt po okrelonych drogach 112 Naruszenie przez poganiacza zakazu art. 37 ust. 4 pkt 3 50 przepdzania zwierzt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczn odległo 113 Naruszenie przez poganiacza zakazu art. 37 ust. 4 pkt 4 50 zatrzymywania zwierzt na jezdni 114 Naruszenie przez poganiacza zakazu art. 37 ust. 4 pkt 5 50 dopuszczania do zajmowania przez zwierzta wicej ni prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów 115 art. 97 Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na art. 46 ust drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzgowy znajdował si poza jezdni 116 art. 90 lub art. 91 Pozostawienie pojazdu zaprzgowego na postoju art. 46 ust bez zachowania rodków ostronoci niezbdnych do uniknicia wypadku

10 117 art. 97 Naruszenie wprowadzonych przez rad powiatu art. 37 ust zakazów pdzenia zwierzt K Autostrady i drogi ekspresowe 118 art. 90 lub art. 97 Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie art. 22 ust. 6 pkt 300 lub drodze ekspresowej 2 lub pkt Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej art. 23 ust Wjazd na autostrad lub drog ekspresow art. 45 ust. 1 pkt pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie s przeznaczone 121 Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie art. 49 ust lub drodze ekspresowej w innych miejscach ni wyznaczone w tym celu 122 Nieusunicie z jezdni pojazdu unieruchomionego art. 49 ust z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu 123 Niesygnalizowanie lub niewłaciwe art. 50 ust. 1 pkt 300 sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z 1 lub ust. 2 pkt 1 powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej L Zatrzymanie i postój 124 art. 90 lub art. 97 Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w art. 46 ust. 1 od 100 do 300 których nie jest on z dostatecznej odległoci widoczny dla innych kierujcych lub powoduje utrudnienie ruchu Zatrzymywanie pojazdu: 125 1) na przejedzie kolejowym lub art. 49 ust. 1 pkt tramwajowym, na skrzyowaniu oraz w odległoci mniejszej ni 10 m od przejazdu lub skrzyowania 126 2) na przejciu dla pieszych lub na art. 49 ust. 1 pkt 2 od 100 do 300 przejedzie dla rowerzystów oraz w odległoci mniejszej ni 10 m przed tym przejciem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu - take za nimi 127 3) w tunelu, na mocie lub na wiadukcie art. 49 ust. 1 pkt ) na jezdni wzdłu linii cigłej art. 49 ust. 1 pkt oraz w pobliu jej punktów kracowych, jeeli kierujcy pojazdami wieloladowymi s zmuszeni do najedania na t lini 129 5) na jezdni obok linii przerywanej art. 49 ust. 1 pkt wyznaczajcej krawd jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii cigłej wyznaczajcej krawd jezdni 130 6) w odległoci mniejszej ni 10 m od art. 49 ust. 1 pkt przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeeli pojazd je zasłania 131 7) przy lewej krawdzi jezdni art. 49 ust. 1 pkt ) na pasie midzy jezdniami art. 49 ust. 1 pkt ) w odległoci mniejszej ni 15 m od art. 49 ust. 1 pkt słupka lub tablicy oznaczajcej przystanek, a na przystanku z zatok - na całej jej długoci ) w odległoci mniejszej ni 15 m art. 49 ust. 1 pkt 100 od punktów kracowych wysepki, 10 jeeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu ) na drodze dla rowerów art. 49 ust. 1 pkt art. 84, 90 lub art. 91 Brak sygnalizowania lub niewłaciwe art. 50 ust. 1 pkt 150 sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu 2 lub ust. 2 pkt 2 uszkodzenia lub wypadku 137 art. 90 lub art. 97 Naruszenie warunków dopuszczalnoci art zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku 138 Naruszenie obowizku zatrzymania pojazdu na art. 46 ust jezdni jak najbliej jej krawdzi i równolegle do niej 139 Naruszenie obowizku umieszczania pojazdu (z art. 46 ust. 3 od 150 do 300

11 !" # $" %& '() (* +,wyjtkiem pojazdu zaprzgowego) poza jezdni w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym 140 Naruszenie zakazu postoju w miejscach art. 49 ust. 2 pkt utrudniajcych wjazd lub wyjazd 141 Naruszenie zakazu postoju w miejscach art. 49 ust. 2 pkt utrudniajcych dostp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu 142 Naruszenie zakazu postoju przed lub za art. 49 ust. 2 pkt przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskanikowego z jedn kresk 143 Naruszenie zakazu postoju w strefie art. 49 ust. 2 pkt zamieszkania w miejscach innych ni wyznaczone 144 Naruszenie zakazu postoju na obszarze art. 49 ust. 2 pkt 5 od 200 do 300 zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczajcej 16 ton lub o długoci przekraczajcej 12 m M Uywanie wiateł zewntrznych 145 art. 88 Jazda bez wymaganych wiateł od zmierzchu do art. 51 ust. 1 pkt witu 146 Jazda bez wymaganych wiateł w okresie od dnia art. 51 ust. 1 pkt padziernika do ostatniego dnia lutego 147 Jazda bez wymaganych wiateł pojazdami art. 51 ust. 1 pkt 50 niewyposaonymi w wiatła mijania 1 lub 3 w zw. z ust Jazda bez wymaganych przepisami wiateł w art. 51 ust. 1 pkt tunelu 149 Jazda bez wymaganych wiateł przez kierujcego art. 51 ust motocyklem lub motorowerem 150 Jazda bez wymaganych wiateł przez kierujcego art. 51 ust pojazdem szynowym 151 Nieuywanie wymaganego owietlenia podczas art. 52 ust. 1 lub od 150 do 300 zatrzymania lub postoju w warunkach ust. 2 lub art. 30 niedostatecznej widocznoci ust art. 90 Korzystanie ze wiateł drogowych w sposób art. 51 ust niezgodny z przepisami 153 art. 90 lub art. 97 Naruszenie warunków dopuszczalnoci uywania art. 51 ust przednich wiateł przeciwmgłowych 154 Uywanie "szperacza" podczas jazdy art. 52 ust N Uywanie pojazdów w ruchu drogowym 155 art. 90 lub art. 97 Bezpodstawne korzystanie z ułatwie w ruchu art. 53 ust drogowym przez kierujcego pojazdem uprzywilejowanym 156 art. 97 Uywanie pojazdu w sposób zagraajcy art. 60 ust. 1 pkt bezpieczestwu osoby znajdujcej si w pojedzie lub poza nim 157 Zakrywanie wiateł oraz urzdze art. 60 ust. 1 pkt sygnalizacyjnych 158 Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych 100 wymaganych tablic albo znaków, które powinny by widoczne 159 Oddalenie si kierujcego od pojazdu, gdy art. 60 ust. 2 pkt 1 50 silnik jest w ruchu 160 Uywanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe art. 60 ust. 2 pkt elementami przeciwlizgowymi 161 Uywanie łacuchów przeciwlizgowych na art. 60 ust oponach na drodze niepokrytej niegiem 162 art. 90 lub art. 97 Wjedanie midzy jadce w kolumnie rowery art. 32 ust jednoladowe Naruszenie przepisów dotyczcych przewozu dzieci lub młodziey przez: 163 art. 97 1) kierujcego pojazdem przewocym art. 57 ust dzieci lub młodzie 164 2) oznaczenie pojazdu tablicami art. 57 ust informujcymi, e przewoone s nim dzieci lub młodzie, w czasie gdy dzieci lub młodzie nie s przewoone

12 165 art. 90 3) kierujcego innym pojazdem art. 57 ust art. 90 lub art. 97 Naruszenie przepisów dotyczcych przewozu osób art. 58 ust niepełnosprawnych przez kierujcego pojazdem przewocym takie osoby 167 Niezachowanie szczególnej ostronoci przez art. 58 ust kierujcego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych 168 Naruszenie przepisów o obowizku wysyłania art. 54 ust. 1 lub 200 przez pojazdy ółtych sygnałów błyskowych ust Bezpodstawne uywanie ółtego sygnału art. 54 ust błyskowego 170 art. 97 Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz art. 60 ust. 1 pkt 3 50 umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczajcych czytelno tych tablic 171 Uywanie pojazdu na obszarze zabudowanym w art. 60 ust. 2 pkt 2 do 300 sposób powodujcy uciliwoci zwizane z nadmiern emisj spalin do rodowiska lub nadmiernym hałasem 172 Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za art. 59 ust granic znakiem okrelajcym pastwo rejestracji 173 Umieszczenie na pojedzie znaku okrelajcego art. 60 ust. 1 pkt inne pastwo ni to, w którym pojazd został zarejestrowany 174 Pozostawienie pracujcego silnika podczas art. 60 ust. 2 pkt postoju na obszarze zabudowanym O Przewóz ładunków i cignicie przyczep 175 art. 97 Umieszczenie na pojedzie ładunku w sposób art. 61 ust. 2 pkt zasłaniajcy wiatła lub urzdzenia sygnalizacyjne 176 Umieszczenie na pojedzie ładunku w sposób art. 61 ust. 2 pkt zasłaniajcy tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposaony 177 Przewoenie ładunku nieoznaczonego lub art. 61 ust. 8 w 150 oznaczonego w niewłaciwy sposób zw. z ust Niezabezpieczenie urzdze słucych do art. 61 ust mocowania ładunku przed rozlunieniem si, swobodnym zwisaniem lub spadniciem podczas jazdy 179 Naruszenie przepisów o przewozie ładunków art. 61 ust sypkich 180 Cignicie przyczepy o rzeczywistej masie art. 62 ust. 1 od 100 do 300 całkowitej wikszej ni dopuszczalna w odniesieniu do okrelonego rodzaju pojazdu cigncego P Przewóz osób 181 art. 97 Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub art. 63 ust. 1 od 100 do 300 nieprzystosowanym do tego celu 182 Przewóz osób w liczbie przekraczajcej liczb 100 miejsc okrelonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu 183 Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach art. 63 ust Naruszenie warunków dopuszczalnoci przewozu art. 63 ust osób samochodem ciarowym poza kabin kierowcy 185 Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub art. 63 ust spoywania pokarmów w czasie jazdy III. Kierujcy Kierowanie pojazdem silnikowym lub tramwajem art. 87 ust. 1 przez osob niemajc: 186 art ) uprawnie do kierowania pojazdami ) uprawnie wymaganych dla danego 300 rodzaju pojazdu 188 Kierowanie bez uprawnie rowerem lub pojazdem art. 87 ust. 1 i 100 zaprzgowym ust. 3 pkt art. 95 Kierowanie pojazdem przez osob nieposiadajc art za brak kadego z

13 !" # $" %& '() (* +,przy sobie wymaganych dokumentów wymaganych dokumentów, nie wicej ni 250 IV. Inne wykroczenia 190 art Samowolne umieszczanie, usuwanie, włczanie, art. 45 ust. 1 pkt wyłczanie, zmiana połoenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urzdzenia ostrzegawczo-zabezpieczajcego lub kontrolnego 191 art. 100 pkt 2 Uywanie pojazdu niszczcego nawierzchni drogi art. 39 ust. 1 pkt lub 3 [3] 192 art pkt 2 Dopuszczenie przez właciciela, posiadacza, 300 uytkownika lub prowadzcego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osob niemajc wymaganych uprawnie Dopuszczenie przez właciciela, posiadacza, uytkownika lub prowadzcego pojazd: 193 art pkt 5 1) pojazdu do jazdy na drodze publicznej art. 66 od 50 do 200 nienaleycie zaopatrzonego w wymagane urzdzenia lub przyrzdy albo pomimo e nie nadaj si one do spełnienia swojego przeznaczenia 194 art pkt 4 2) pojazdu do jazdy na drodze publicznej art pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzajcych dopuszczenie pojazdu do ruchu 195 art. 91 Zamiecanie lub zanieczyszczanie drogi art. 45 ust. 1 pkt 9 od 50 do 200 publicznej 196 art. 97 Samowolne umieszczanie na drodze znaków, art. 45 ust. 1 pkt 100 napisów lub symboli art. 100 pkt 4 Wypasanie zwierzcia gospodarskiego w pasie art. 39 ust. 1 pkt 50 drogowym 10 [3] 198 art. 102 Uchylanie si od obowizku utrzymania w art. 30 [3] 200 naleytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomoci 199 art. 101 Uchylanie si od obowizku oczyszczania i 200 usuwania błota, kurzu, niegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzcych przez obszary o zabudowie cigłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami V. Znaki i sygnały drogowe art. 90 lub art Niestosowanie si do znaków: 200 1) B-3 do B-7 "zakaz wjazdu..." 18 ust. 1-8 [1] ) B-13 do B-14 "zakaz wjazdu..." 19 [1] ) C-12 "ruch okrny" 36 ust. 1 [1] ) B-15 do B-19 "zakaz wjazdu..." 20 [1] ) B-8 do B-12 "zakaz wjazdu..." 18 ust [1] ) B-29 "zakaz uywania sygnałów 24 ust. 1 [1] 100 dwikowych" 206 7) B-31 "pierwszestwo dla 25 [1] 100 nadjedajcych z przeciwka" 207 8) B-32 "stój - kontrola celna" lub 26 [1] 200 jego odpowiedników 208 9) B-35 "zakaz postoju" 28 ust. 1 [1] ) B-36 "zakaz zatrzymywania si" 28 ust. 2 [1] ) B-37 lub B-38 "zakaz postoju w 28 ust. 6 [1] 100 dni..." ) B-39 "strefa ograniczonego 29 [1] 100 postoju" ) C-1 do C-11 "nakaz jazdy..." 35 [1] ) C-13 "droga dla rowerów" 37 ust. 1 [1] ) C-14 "prdko minimalna" 38 ust. 1 [1] ) C-17 "nakazany kierunek jazdy dla 41 [1] 400 pojazdów z materiałami niebezpiecznymi"

14 216 17) BT-1 "ograniczenie prdkoci" 81 ust. 1 i 2 [1] ) BT-3 "blokada zwrotnicy" 81 ust. 3 [1] ) P-2 "linia pojedyncza cigła" 86 ust. 3 [1] ) P-3 "linia jednostronnie 86 ust. 4 [1] 200 przekraczalna" ) P-4 "linia podwójna cigła" 86 ust. 5 [1] ) P-7b "linia krawdziowa cigła" 86 ust. 8 pkt [1] ) P-17 "linia przystankowa" 90 ust. 1 [1] ) C-18 "nakaz uywania łacuchów 42 [1] 200 przeciwpolizgowych" ) P-21 "powierzchnia wyłczona" 90 ust. 5 [1] art Niezatrzymanie pojazdu w zwizku ze znakiem 21 ust. 1 pkt B-20 "stop" lub ust. 2 albo ust. 4 [1] 226 art. 90 lub art Niezatrzymanie pojazdu we właciwym miejscu w 99 [1] 100 zwizku z nadawanym sygnałem wietlnym 102 ust. 4 [1] Naruszenie postanowie wynikajcych ze znaków: 107 [1] 227 art. 90 lub art. 97 1) D-11 "pocztek pasa ruchu dla art. 45 ust. 1 pkt 100 autobusów" lub D-12 "pas ruchu dla 4 w zw. z 49 ust. autobusów" oraz P-22 "BUS" 1 lub 2 [1] 91 ust. 1 [1] 228 2) D-13 "pocztek pasa ruchu powolnego" art. 45 ust. 1 pkt w zw. z 49 ust. 3 [1] 229 3) D-18 lub D-18a "parking..." art. 45 ust. 1 pkt w zw. z 52 ust. 1-3 lub ust. 4 [1] 230 4) D- 19 "postój taksówek" art. 45 ust. 1 pkt w zw. z 53 [1] 231 5) F-10 "kierunki na pasach ruchu" lub art. 45 ust. 1 pkt 250 F-11 "kierunki na pasie ruchu" oraz 4 w zw. z 72 lub P-8a, P-8b lub P-8c "strzałka 87 ust. 1 i 2 [1] kierunkowa..." 232 6) BT-4 "stop - zwrotnica eksploatowana art. 45 ust. 1 pkt 200 jednostronnie" 4 w zw. z 81 ust. 4 [1] 233 7) P-18 "stanowisko postojowe" art. 45 ust. 1 pkt 50 4 w zw. z 90 ust. 2 [1] 234 8) P-20 "koperta" art. 45 ust. 1 pkt w zw. z 90 ust. 4 [1] art. 90 lub art Niestosowanie si do sygnałów wietlnych przez: 235 1) wejcie na przejcie dla pieszych, 98 ust. 2 pkt jeeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał [1] czerwony 236 2) kierujcego kolumn pieszych, jedca 100 [1] 250 lub poganiacza K #A/ 02B - C C0F1?0/ /9/=< 2/./ 99/ +33J#/29:2.1B'4;4+4;+-;++4; +;++3;+J;+;+-3; ;+6;+46;+34* L+M <. E N/22 / / $89:.B/9=./ + 09/ //E1/AE.19:'+J;+3* LM <. /. E./ - 9/ +36 / // E9: E 2/.1/9: 2C099: ' 6; -; 3; ; 6J; +33J ++; 6+; ; 36; ; 6 / +4;+-* LM //./+B/9/+34.1/9:2C099:'J+;6;

15 34;++4;+J+;4;4;-+;64;6;44-;J-; 6J6;3;-;++;3-;+-;++6+6;+6/ ;J+JJ+;+34*

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 20 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 20 stycznia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1) na przejściach dla pieszych 50. 1) na obszarze zabudowanym 50. Przebieganie przez jezdnię art. 14 pkt 4 50. Chodzenie po torowisku art.

1) na przejściach dla pieszych 50. 1) na obszarze zabudowanym 50. Przebieganie przez jezdnię art. 14 pkt 4 50. Chodzenie po torowisku art. Wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego za wybrane rodzaje wykroczeń przez uprawnione organy (Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r.) Kwalifikacja

Bardziej szczegółowo

Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów prawnych wg opisu pod tabelą 1 2 3 4 5 I. Przepisy o ruchu pieszych. Naruszenie

Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów prawnych wg opisu pod tabelą 1 2 3 4 5 I. Przepisy o ruchu pieszych. Naruszenie Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 2008 r. (poz.. ) Załącznik nr 1 Lp. TABELA B Kwalifikacja prawna - ustawa Kodeks wykroczeń Naruszenie Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów

Bardziej szczegółowo

Taryfikator mandatów

Taryfikator mandatów Taryfikator mandatów Lp. 1 2 3 4 5 I. Przepisy o ruchu pieszych Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd: art. 14 lit. a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kwalifikacja prawna ustawa Kodeks

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIENIE 3. Podręcznik kierowcy kategorii B

UZUPEŁNIENIE 3. Podręcznik kierowcy kategorii B UZUPEŁNIENIE 3 do 2. wydania książki Krzysztofa Wiśniewskiego Podręcznik kierowcy kategorii B W związku ze zmianą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze

Bardziej szczegółowo

1. 1) na przejściach dla pieszych 50 2. 2) w miejscach innych niż przejścia dla pieszych

1. 1) na przejściach dla pieszych 50 2. 2) w miejscach innych niż przejścia dla pieszych Taryfikator mandatów Lp. Kwalifikacja prawna wg. kodeksu wykroczeń art. 90 Naruszone przepisy ruchu drogowego z Naruszenie aktów prawnych wg opisu pod tabelą* Taryfikator mandatów - I. Przepisy o ruchu

Bardziej szczegółowo

Naruszenie. 1. 1) na przejściach dla pieszych 50 zł. 2. 2) w miejscach innych niż przejścia dla pieszych 100 zł

Naruszenie. 1. 1) na przejściach dla pieszych 50 zł. 2. 2) w miejscach innych niż przejścia dla pieszych 100 zł Taryfikator mandatów 2012 Taryfikator mandatów 2012 - I. Przepisy o ruchu pieszych Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów prawnych wg opisu pod tabelą * art. 90 Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed

Bardziej szczegółowo

Taryfikator mandatów - 2012 rok.

Taryfikator mandatów - 2012 rok. Taryfikator mandatów - 2012 rok. Lp. Rodzaj wykroczenia Wysokość mandatu Ruch pieszych Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd: 1 na przejściach dla pieszych 2 w miejscach innych niż przejścia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 listopada 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 listopada 2003 r. Dz.U..208.202 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 listopada r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. z dnia 8 grudnia r.) Na

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NARUSZEŃ PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO I LICZBA PUNKTÓW ODPOWIADAJĄCA TYM NARUSZENIOM

WYKAZ NARUSZEŃ PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO I LICZBA PUNKTÓW ODPOWIADAJĄCA TYM NARUSZENIOM Materiał w 1 % wiarygodny, pod warunkiem, że pobrałeś na bieżąco aktualizowaną wersję bezpośrednio ze stron serwisu http://szelan.w.interia.pl Załącznik nr 1 WYKAZ NARUSZEŃ PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO I

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 24 listopada 2003 r. (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2003 r.)

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 24 listopada 2003 r. (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2003 r.) Dz.U.0.08.0 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia listopada r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. z dnia 8 grudnia r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NARUSZEŃ PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO I LICZBA PUNKTÓW ODPOWIADAJĄCA TYM NARUSZENIOM

WYKAZ NARUSZEŃ PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO I LICZBA PUNKTÓW ODPOWIADAJĄCA TYM NARUSZENIOM Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia.( poz. ) Załącznik Nr 1 WYKAZ NARUSZEŃ PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO I LICZBA PUNKTÓW ODPOWIADAJĄCA TYM NARUSZENIOM Naruszenia przepisów ruchu

Bardziej szczegółowo

Wysokość grzywien za poszczególne rodzaje wykroczeń nakładanych w drodze mandatu karnego. prawa administracyjnego 1 2 3 4 5 Przepisy o ruchu pieszych.

Wysokość grzywien za poszczególne rodzaje wykroczeń nakładanych w drodze mandatu karnego. prawa administracyjnego 1 2 3 4 5 Przepisy o ruchu pieszych. Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia... Grupa Kwalifikacja prawna k.w Wysokość grzywien za poszczególne rodzaje wykroczeń nakładanych w drodze mandatu karnego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 7 Poz. 488

Dziennik Ustaw 7 Poz. 488 Dziennik Ustaw 7 Poz. 88 z dnia kwietnia 1 r. (poz. 88) - - 1 3 1 art. 173, 17, 177 1 k.k. 3 Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie art. 87 1 k.w. art. ust. 1 pkt 1 art. 93 1 k.w. art. ust. pkt 1 Kierowanie

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania egzaminu praktycznego na prawo jazdy

Zasady przeprowadzania egzaminu praktycznego na prawo jazdy Zasady przeprowadzania egzaminu praktycznego na prawo jazdy 1. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu na placu manewrowym zada okrelonych w tabeli 2 poz. 1 i 2 jako obowizkowych oraz dwóch zada wybranych

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNA LEKCJA. Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową. Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła

WIRTUALNA LEKCJA. Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową. Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła WIRTUALNA LEKCJA Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła Spis Treści Przepisy, znaki i sygnały drogowe obowiązujące pieszych Przygotowanie do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2013.1624 2015.04.11 zm.wyn.z Dz.U.2014.1374 pkt 7, pkt 8, pkt 9, pkt 10 zm. Dz.U.2015.506 1 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

Dz.U.2013.1624 2015.04.11 zm.wyn.z Dz.U.2014.1374 pkt 7, pkt 8, pkt 9, pkt 10 zm. Dz.U.2015.506 1 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Dz.U.2013.1624 2015.04.11 zm.wyn.z Dz.U.2014.1374 pkt 7, pkt 8, pkt 9, pkt 10 zm. Dz.U.2015.506 1 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 1624 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 4 października 2013 r.

Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 1624 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 4 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 1624 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 24 listopada 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 24 listopada 2003 r. Dz.U.2003.208.2023 2008-11-29 zm. Dz.U.2008.202.1249 1 2011-01-20 zm. Dz.U.2011.14.68 1 2011-05-24 zm. Dz.U.2011.105.615 1 2012-05-31 zm. Dz.U.2012.527 1 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia... 2013 r.

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 27 sierpnia 2013 r. OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia... 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 1624 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 4 października 2013 r.

Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 1624 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 4 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 1624 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

1 pytania CD ZMIANY ZMIANY 01.01.2011 01.01.2011 2011

1 pytania CD ZMIANY ZMIANY 01.01.2011 01.01.2011 2011 1 pytania CD ZMIANY 01.01.2011 2011 2 Nowe pytania kategorii C i D 1. Samochód osobowy to: A pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej, niż 9 osób łącznie z kierowcą B pojazd

Bardziej szczegółowo

19. B, C 32. A 13. A, B 31. A 23. A, B, C 12. B. Numer strony 2 Numer strony 3

19. B, C 32. A 13. A, B 31. A 23. A, B, C 12. B. Numer strony 2 Numer strony 3 1 ZMIANY 01.01.2011 PYTANIA TESTOWE 2 Numer strony 2 Numer strony 3 12. Znak ten oznacza, że należy spodziewać się zwężenia drogi: A na odcinku 100 metrów, B po przejechaniu 100 metrów, C po przejechaniu

Bardziej szczegółowo

Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg

Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg 1 LEKCJA 4 TEMAT: Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 ROWERZYSTA - UCZESTNIK RUCHU DROGOWEGO I KIERUJĄCY POJAZDEM Rowerzysta powinien poruszać się zgodnie z zasadami ruchu

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 1 Z001 1 W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: A. jednym niebezpiecznym zakręcie w prawo, Tak B. dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, Nie C. nieokreślonej

Bardziej szczegółowo

2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów

2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów 2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów 2.1. Przepisy ruchu drogowego TEMAT 1: Wiadomości ogólne Podstawowe elementy ruchu: 03-07 droga, pojazd, człowiek. podstawowych pojęć dotyczących

Bardziej szczegółowo

Pytania testy na kartę rowerową

Pytania testy na kartę rowerową Pytania testy na kartę rowerową I. Dotyczące pieszych: UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU! 1. Które zachowanie pieszego jest poprawne? A. przebieganie przez jezdnię, B. przechodzenie przez jezdnię w miejscach

Bardziej szczegółowo

O EGZAMINACH NA PRAWO JAZDY

O EGZAMINACH NA PRAWO JAZDY INFORMACJE O EGZAMINACH NA PRAWO JAZDY podstawa prawna: rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie przez kierujcych pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTÓW POPULARNYCH I TURYSTYKI WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 Pytanie 1: Pytanie 2: Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem

Bardziej szczegółowo

ZNAKI ZAKAZU B-23 B-25 B-26 B-29 B-33 B-35 B-36 B-37 B-38

ZNAKI ZAKAZU B-23 B-25 B-26 B-29 B-33 B-35 B-36 B-37 B-38 ZNAKI ZAKAZU Znaki zakazu obowiązują na drodze, na której są umieszczone, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Zakaz wyrażony znakiem obowiązuje od miejsca jego ustawienia, chyba że przepisy

Bardziej szczegółowo

3. Na jakim odcinku drogi obowiązują znaki ostrzegawcze?

3. Na jakim odcinku drogi obowiązują znaki ostrzegawcze? 1. Co oznacza dany znak? Pytania dotyczące znajomości znaków drogowych a) uwaga, po przejechaniu 3,8 km będą dwa ostre zakręty; b) uwaga, ostre zakręty na odcinku drogi 3,8 km; c) jedź ostroŝnie, z prędkością

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 maja 2012 r. Poz. 527 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 8 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 16 maja 2012 r. Poz. 527 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 8 maja 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 maja 2012 r. Poz. 527 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 8 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych

Bardziej szczegółowo

Dział. Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Dział. Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 1 Z001 1 W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: A. jednym niebezpiecznym zakręcie w prawo, Tak B. dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, Nie C. nieokreślonej

Bardziej szczegółowo

1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności:

1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności: 1 TEST ZE ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO Dla szkół gimnazjalnych (wielokrotnego wyboru) 1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności: a) pierwszy z idących

Bardziej szczegółowo

ZNAKI SYGNAŁY POLECENIA - pytania testowe

ZNAKI SYGNAŁY POLECENIA - pytania testowe 1. Gdy policjant kieruje ruchem na skrzyżowaniu i stoi tyłem do naszego kierunku, to jego postawa oznacza dla nas: a) zielone światło, b) czerwone światło, c) żółte światło. 2. Jeżeli na skrzyżowaniu z

Bardziej szczegółowo

DROGA to wydzielony pas ziemi łączący miejscowości i punkty terenu, przystosowany do ruchu pojazdów, ludzi i zwierząt.

DROGA to wydzielony pas ziemi łączący miejscowości i punkty terenu, przystosowany do ruchu pojazdów, ludzi i zwierząt. Schemat drogi w mieście. Schemat drogi poza miastem. DROGA to wydzielony pas ziemi łączący miejscowości i punkty terenu, przystosowany do ruchu pojazdów, ludzi i zwierząt. Pobocze to przyległa do jezdni

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

PYTANIA NA EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ PYTANIA NA EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ 1.Kartę rowerową może uzyskać osoba, która: a) ukończyła 7 lat, b) ukończyła, 9 lat; c) ukończyła 10 lat. 2. W jaki sposób można przewozić na rowerze dziecko do 7 lat:

Bardziej szczegółowo

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku)

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku) Scenariusz tematu: nr 0 Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. ( godzina w I roku, godzina w II roku) Cel ogólny: Sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy Środki dydaktyczne: Testy sprawdzające

Bardziej szczegółowo

Przepisy ustawy Prawo o Ruchu Drogowym ze zmianami zaproponowanymi przez inicjatywę Miasta dla rowerów czerwiec 2008

Przepisy ustawy Prawo o Ruchu Drogowym ze zmianami zaproponowanymi przez inicjatywę Miasta dla rowerów czerwiec 2008 Miasta dla rowerów Polski Klub Ekologiczny - Zarząd Główny ul. Sławkowska 26A 31-014 Kraków tel/fax +48.12.4232047, 12.4232098 w w w. r o w e r y. o r g. p l Przepisy ustawy Prawo o Ruchu Drogowym ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Korekta dotychczas stosowanego banku pytań egzaminacyjnych

Korekta dotychczas stosowanego banku pytań egzaminacyjnych Korekta dotychczas stosowanego banku pytań egzaminacyjnych Z012 12 otrzymuje brzmienie: Znak ten oznacza, że należy spodziewać się zwężenia drogi: A. na odcinku 100 metrów, B. po przejechaniu 100 metrów,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KATEGORIĘ C PRAWA JAZDY

EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KATEGORIĘ C PRAWA JAZDY EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KATEGORIĘ C PRAWA JAZDY Egzamin praktyczny na prawo jazdy przeprowadzany jest na placu manewrowym i w ruchu drogowym i odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

Włączanie się do ruchu

Włączanie się do ruchu Włączanie się do ruchu Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się nie wynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu: na drogę z

Bardziej szczegółowo

Kody. KOD Typ drogi 1 Autostrada 2 Ekspresowa 3 Dwie jezdnie jednokierunkowe 4 Jednokierunkowa 5 Jednojezdniowa dwukierunkowa

Kody. KOD Typ drogi 1 Autostrada 2 Ekspresowa 3 Dwie jezdnie jednokierunkowe 4 Jednokierunkowa 5 Jednojezdniowa dwukierunkowa Kody KOD Typ drogi 1 Autostrada 2 Ekspresowa 3 Dwie jezdnie jednokierunkowe 4 Jednokierunkowa 5 Jednojezdniowa dwukierunkowa KOD Obszar 1 Obszar zabudowany 2 Obszar niezabudowany KOD Odcinek 1 Odcinek

Bardziej szczegółowo

KURS PRAWA JAZDY KAT. B

KURS PRAWA JAZDY KAT. B Racibórz, dn.16.11.2014r EXTREME sp.zo.o. Ul. Kolejowa 18 47-400 Racibórz Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu Ul. Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz Program nauczania Program nauczania zgodny z ROZPORZĄDZENIEM

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KATEGORIĘ B i B1 PRAWA JAZDY. Egzamin praktyczny na prawo jazdy przeprowadzany jest na placu manewrowym i w ruchu drogowym.

EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KATEGORIĘ B i B1 PRAWA JAZDY. Egzamin praktyczny na prawo jazdy przeprowadzany jest na placu manewrowym i w ruchu drogowym. EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KATEGORIĘ B i B1 PRAWA JAZDY Egzamin praktyczny na prawo jazdy przeprowadzany jest na placu manewrowym i w ruchu drogowym. Osoby przystępujące do egzaminu praktycznego oczekują na

Bardziej szczegółowo

Wykroczenia, które wiążą się z punktami karnymi

Wykroczenia, które wiążą się z punktami karnymi Załącznik : karne oraz wykroczenia dla których obowiązuja stałe opłaty Wykroczenia, które wiążą się z punktami karnymi zapłaceniu mandatu wyroku skazujący m pierwszych Przekroczenie dozwolonej prędkości

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Szkolenia Kierowców TEST Wrocław, ul.lelewela 15 tel. 071 78-46-800. Znaki ostrzegawcze

Ośrodek Szkolenia Kierowców TEST Wrocław, ul.lelewela 15 tel. 071 78-46-800. Znaki ostrzegawcze Znaki ostrzegawcze niebezpieczny zakręt w prawo śliska jezdnia niebezpieczny zakręt w lewo przejście dla pieszych niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo dzieci niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo

Bardziej szczegółowo

Nr Kod działu Opis działu i temat działu W Zakres egzaminu teoretycznego dla wszystkich kategorii pojazdów (20 pytań z wiedzy podstawowej) Wa_ Zasady

Nr Kod działu Opis działu i temat działu W Zakres egzaminu teoretycznego dla wszystkich kategorii pojazdów (20 pytań z wiedzy podstawowej) Wa_ Zasady Nr Kod działu Opis działu i temat działu W Zakres egzaminu teoretycznego dla wszystkich kategorii pojazdów (20 pytań z wiedzy podstawowej) Wa_ Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem

Bardziej szczegółowo

Karta motorowerowa Pytania przykładowe Test nr 1

Karta motorowerowa Pytania przykładowe Test nr 1 Karta motorowerowa Pytania przykładowe Test nr 1 1. Motorowerem jest: a) rower poruszany za pomocą silnika elektrycznego; b) rower poruszany za pomocą silnika parowego; c) rower poruszany silnikiem spalinowym

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY DLA ROWERZYSTÓW

PRZEPISY DLA ROWERZYSTÓW PRZEPISY DLA ROWERZYSTÓW Przepisy dla rowerzystów Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem Art.33 ust 5 jest dozwolone wyjątkowo, gdy: 1) opiekuje się on osobą w wieku do

Bardziej szczegółowo

Test wiedzy o ruchu drogowym dla klas I - III

Test wiedzy o ruchu drogowym dla klas I - III Test wiedzy o ruchu drogowym dla klas I - III Imię i Nazwisko.. Zadanie 1 Pokoloruj światła i napisz co one oznaczają słowami (jedź, stój, czekaj). (3p.) Zadanie 2 Rozwiąż zagadki, prawidłową odpowiedź

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie jednego z dokumentów: Dowodu osobistego Karty stałego pobytu Paszportu

EGZAMIN. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie jednego z dokumentów: Dowodu osobistego Karty stałego pobytu Paszportu EGZAMIN Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie jednego z dokumentów: Dowodu osobistego Karty stałego pobytu Paszportu EGZAMIN Część teoretyczna 18 pytań, 2 dopuszczalne błędy. Egzamin teoretyczny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO KURSU KATEGORII "B"

PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO KURSU KATEGORII B PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO KURSU KATEGORII "B" Plan nauczania Kurs obejmuje: a) zajęcia teoretyczne w wymiarze co najmniej 30 godzin dydaktycznych, w tym tematy: Temat 1 Pojęcia podstawowe: Definicje:

Bardziej szczegółowo

Wykaz tematów w zakresie prawa jazdy kategorii A

Wykaz tematów w zakresie prawa jazdy kategorii A Załącznik Nr 3 do Regulaminu stanowiącego zał. Nr 2 do Zarządzenia Wojewody Łódzkiego Nr 101/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r. Wykaz tematów do przeprowadzenia części drugiej egzaminu sprawdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 845)

do ustawy z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 845) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 845) U S T A W A z dnia 20 czerwca 1997 r.

Bardziej szczegółowo

egzamin AM 30 140 170 Egzamin teoretyczny trwa 25 minut i składa się z 2 części:

egzamin AM 30 140 170 Egzamin teoretyczny trwa 25 minut i składa się z 2 części: Opłata egzaminacyjna Kategoria Egzamin teoretyczny Egzamin Całościowa opłata za praktyczny egzamin AM 30 140 170 1. Część teoretyczna. Egzamin teoretyczny trwa 25 minut i składa się z 2 części: 20 pytań

Bardziej szczegółowo

Kodeks Drogowy dla rowerzystów tekst jednolity, opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późniejszymi zmianami.

Kodeks Drogowy dla rowerzystów tekst jednolity, opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późniejszymi zmianami. Kodeks Drogowy dla rowerzystów tekst jednolity, opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późniejszymi zmianami. Stan aktualny na: czerwiec 2012 r. Dział I Przepisy ogólne Art. 2. Użyte

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/112 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w

Bardziej szczegółowo

Dział I Przepisy ogólne

Dział I Przepisy ogólne Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania, warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu, wymagania w stosunku do osób kierujących

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH EDYCJA 2010 FINAŁ POWIATOWY ( test wielokrotnego wyboru)

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH EDYCJA 2010 FINAŁ POWIATOWY ( test wielokrotnego wyboru) OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH EDYCJA 2010 FINAŁ POWIATOWY ( test wielokrotnego wyboru) 1. Autostrada to droga dwujezdniowa, oznaczona odpowiednimi

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Prawo o ruchu drogowym

USTAWA. Prawo o ruchu drogowym USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity) USTAWA Prawo o ruchu drogowym... 1 Dział I Przepisy ogólne... 2 Dział II Ruch drogowy... 6 Rozdział 1 Zasady ogólne... 6 Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne 1 z 78 Dz.U.2005.108.908 2005.06.23 zm. przen. Dz.U.2005.90.757 2005.08.12 zm. przen. Dz.U.2005.25.202 2005.08.22 zm. przen. Dz.U.2005.90.756 2005.10.04 zm. Dz.U.2005.179.1486 2005.10.05 zm. Dz.U.2005.180.1494

Bardziej szczegółowo

Karta rowerowa Pytania przykładowe. Test nr 1

Karta rowerowa Pytania przykładowe. Test nr 1 Karta rowerowa Pytania przykładowe Test nr 1 1. Kartę rowerową moŝe uzyskać osoba, która: a) ukończyła 7 lat, b) ukończyła, 9 lat; c) ukończyła 10 lat. 2. W jaki sposób moŝna przewozić na rowerze dziecko

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ AUTOKAR PODCZAS PRZEWOZU DZIECI

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ AUTOKAR PODCZAS PRZEWOZU DZIECI WARUNKI TECHNICZNE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ AUTOKAR PODCZAS PRZEWOZU DZIECI Spis treści: - podstawowe warunki techniczne - obowiązki kierowcy - normy czasu jazdy i odpoczynku obowiązujące kierowcę autobusu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Rok 2005 Nr 108 poz. 908 wersja obowiązująca od 24.12.2009 USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

Dziennik Ustaw Rok 2005 Nr 108 poz. 908 wersja obowiązująca od 24.12.2009 USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dziennik Ustaw Rok 2005 Nr 108 poz. 908 wersja obowiązująca od 24.12.2009 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) (Dz.U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908, zm.: Dz.U. z 2005 r., Nr 25, poz.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów

Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów Piesi i rowerzyści to niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Jest to też grupa najbardziej narażona na tragiczne konsekwencje wypadków drogowych. W uniknięciu zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Wypadek drogowy potoczne określenie zdarzenia w ruchu drogowym, gdzie jeden lub więcej uczestników ruchu drogowego bierze udział w zdarzeniu, w

Wypadek drogowy potoczne określenie zdarzenia w ruchu drogowym, gdzie jeden lub więcej uczestników ruchu drogowego bierze udział w zdarzeniu, w Wypadek drogowy potoczne określenie zdarzenia w ruchu drogowym, gdzie jeden lub więcej uczestników ruchu drogowego bierze udział w zdarzeniu, w wyniku którego uczestnik ruchu drogowego został ranny lub

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania, warunki

Bardziej szczegółowo

Karta MOTOROWEROWA TEST

Karta MOTOROWEROWA TEST Karta MOTOROWEROWA TEST 1. Przechodzenie przez drogę o dwóch jezdniach jest: a) dopuszczalne poza obszarem zabudowanym, jeżeli odległość do najbliższego przejścia przekracza 50 m i pod warunkiem ustąpienia

Bardziej szczegółowo

Ustawa prawo o ruchu drogowym. Str. 1/114

Ustawa prawo o ruchu drogowym. Str. 1/114 Ustawa prawo o ruchu drogowym. Str. 1/114 Prawo o ruchu drogowym 12 z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 602) tekst jednolity z dnia 7 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 58, poz. 515) tekst jednolity z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO NA LEKCJACH TECHNIKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV (I rok)

PLAN PRACY WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO NA LEKCJACH TECHNIKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV (I rok) PLAN PRACY WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO NA LEKCJACH TECHNIKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV (I rok) Bezpieczne poruszanie się rowerem Budowa, konserwacja i eksploatacja roweru. Obowiązkowe wyposażenie roweru.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. DZIAŁ I Przepisy ogólne zmiany: 2003-09-01 Dz.U.2003.137.1302 art. 17 2003-09-12 Dz.U.2003.149.1451 art. 1 2003-09-28 Dz.U.2003.149.1452 art. 4 2003-11-17 Dz.U.2003.162.1568 art. 133 2003-12-09 Dz.U.2003.200.1953 art. 3 2004-01-01

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (tekst jednolity stan na dzień 7 sierpnia 2007 r.) DZIAŁ I.

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (tekst jednolity stan na dzień 7 sierpnia 2007 r.) DZIAŁ I. USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity stan na dzień 7 sierpnia 2007 r.) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w

Bardziej szczegółowo

Bezpłatne Auto Zastępcze z OC sprawcy : www.zastępcze.auto.pl infolinia : 888 133 888

Bezpłatne Auto Zastępcze z OC sprawcy : www.zastępcze.auto.pl infolinia : 888 133 888 Bezpłatne Auto Zastępcze z OC sprawcy : www.zastępcze.auto.pl infolinia : 888 133 888 Dz.U.05.108.908 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

3. Rowerzysta, który wykonuje skręt lub zmienia kierunek ruchu: 4. Do której grupy znaków zaliczamy ten znak? 5. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:

3. Rowerzysta, który wykonuje skręt lub zmienia kierunek ruchu: 4. Do której grupy znaków zaliczamy ten znak? 5. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta: TEST 1 1. Co w pierwszej kolejności decyduje o ruchu pojazdów na skrzyżowaniu: 1. znaki drogowe poziome; 2. znaki drogowe pionowe; 3. włączona sygnalizacja świetlna. 2. Rowerzyście zabrania się: 1. trzymania

Bardziej szczegółowo

Manewry w ruchu drogowym

Manewry w ruchu drogowym Manewry w ruchu drogowym Włączanie się do ruchu Włącznie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po zatrzymaniu lub postoju nie wynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego, jak równieŝ

Bardziej szczegółowo

Środki dydaktyczne: Plansze przedstawiające drogę w mieście i poza miastem, plansze ze znakami drogowymi.

Środki dydaktyczne: Plansze przedstawiające drogę w mieście i poza miastem, plansze ze znakami drogowymi. Scenariusz 1 TEMAT: Bezpieczna droga do szkoły. Droga w mieście i poza miastem. Cel zajęć: Utrwalenie wiadomości o podstawowych częściach drogi, poznanie rodzajów dróg, poznanie ustawowych pojęć (droga,

Bardziej szczegółowo

Rok Nr poz. (Tekst opracowany przez INFOR) USTAWA Prawo o ruchu drogowym DZIAŁ l Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres regulacji] Art. 2.

Rok Nr poz. (Tekst opracowany przez INFOR) USTAWA Prawo o ruchu drogowym DZIAŁ l Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres regulacji] Art. 2. Dziennik Ustaw Rok 2003 Nr 58 poz. 515 (Tekst opracowany przez INFOR) USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 r., Nr 58, poz. 515, zm.: Dz.U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152;

Bardziej szczegółowo

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ETB-Group Edward OLECH 6 14.00-19.00 ul. Krajewskiego 27 33-300 Nowy Sącz Godziny szkolenia (od do)

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ETB-Group Edward OLECH 6 14.00-19.00 ul. Krajewskiego 27 33-300 Nowy Sącz Godziny szkolenia (od do) LP. Harmonogram zajęć teoretycznych kursu prawa jazdy kat. B w ramach projektu Profesjonalista na rynku gastronomicznym realizowanego przez Miasto Nowy Sącz w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 września 2012 r. Poz. 997 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 7 września 2012 r. Poz. 997 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 września 12 r. Poz. 997 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 sierpnia 12 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 108 pozycja 908 łącznie ze zmianami. Tekst ustawy aktualny na dzień 21 lutego 2008 r. USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r.

Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 108 pozycja 908 łącznie ze zmianami. Tekst ustawy aktualny na dzień 21 lutego 2008 r. USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 108 pozycja 908 łącznie ze zmianami. Tekst ustawy aktualny na dzień 21 lutego 2008 r. USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/112 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania, warunki

Bardziej szczegółowo

Prawo o ruchu drogowym

Prawo o ruchu drogowym USTAWA Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity) stan prawny z dnia 17.04.2007 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania, warunki dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/110 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania, warunki

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. Przepisy ogólne

DZIAŁ I. Przepisy ogólne Dz.U.05.108.908 25.02.2011 zm. Dz.U.2011.30.151 art. 125 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. (1) Ustawa określa: 1) zasady ruchu

Bardziej szczegółowo

Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 2

Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 2 Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 2 1. Pieszy, przechodząc przez drogę dwujezdniową na obszarze zabudowanym: a. może przejść w

Bardziej szczegółowo

Projekt czasowej organizacji ruchu drogowego na czas wyłączenia chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Kościuszki

Projekt czasowej organizacji ruchu drogowego na czas wyłączenia chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Kościuszki Projekt czasowej organizacji ruchu drogowego na czas wyłączenia chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Kościuszki Informacje opisowe i graficzne zawarte w niniejszym opracowaniu są podstawą do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) DZIAŁ l Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania, warunki dopuszczenia pojazdów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/125 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602. USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602. USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/134 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Wspólnot

Bardziej szczegółowo

W tej sytuacji, na terenie zabudowanym, kierujący samochodem osobowym:

W tej sytuacji, na terenie zabudowanym, kierujący samochodem osobowym: W tej sytuacji, na terenie zabudowanym, kierujący samochodem osobowym: jest obowiązany zatrzymać pojazd by ustąpić pieszemu 1 przejście przez pasy jest obowiązany zatrzymać pojazd przed pieszym 2 wchodzącym

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/113 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908. Dział I Przepisy ogólne 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Prawo o ruchu drogowym Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Sygnatura: Dziennik Ustaw 2005 nr 108 poz. 908 Tytuł: Status aktu prawnego: obowiązujący Data ogłoszenia: 2005-06-20 Data

Bardziej szczegółowo

Organizacja egzaminów praktycznych na kategorię B i B1 prawa jazdy.

Organizacja egzaminów praktycznych na kategorię B i B1 prawa jazdy. Organizacja egzaminów praktycznych na kategorię B i B1 prawa jazdy. Egzaminy na prawo jazdy w WORD Wrocław odbywają się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2012 r., poz. 113) Pokaż wszystkie zmiany

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2012 r., poz. 113) Pokaż wszystkie zmiany Dziennik Ustaw rok 2005 nr 108 poz. 908 wersja obowiązująca od 2012-02-11 do 2012-10-18 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2012 r., poz. 113) Pokaż wszystkie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/131 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy

Bardziej szczegółowo

skrzyżowanie przejście dla pieszych strefa zamieszkania strefa ruchu ) uczestnik ruchu pieszy kierujący kierowca uwaga szczególna ostrożność

skrzyżowanie przejście dla pieszych strefa zamieszkania strefa ruchu ) uczestnik ruchu pieszy kierujący kierowca uwaga szczególna ostrożność Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ( z późniejszymi zmianami) Prawo o ruchu drogowym określa: 1) zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu; 2) zasady i warunki dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo