UMOWA SERWISOWA PEUGEOT OPTIWAY UTRZYMANIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA SERWISOWA PEUGEOT OPTIWAY UTRZYMANIE"

Transkrypt

1 UMOWA SERWISOWA PEUGEOT OPTIWAY UTRZYMANIE Pieczęć firmowa Sprzedający w imieniu Peugeot Polska Sp. z o.o.:... Imię i nazwisko sprzedawcy:... KLIENT imię: llllllllllllli nazwisko/nazwa: lllllllllllllllllllllllllllllllllllli osoba fizyczna q firma q regon: lllllllllllli adres: lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli kod pocztowy: llillli miejscowość: lllllllllllllllllli adres do korespondencji: lllllllllllllllllllllllllllllllllli kod pocztowy: llillli miejscowość: lllllllllllllllllli telefon: llllllllllli fax: llllllllllli e mail:... POJAZD model: llllllllllli wersja: lllllllllllllli benzynowy q diesel q nr VIN: llllllllllllllllli ciężarowy q osobowy q stan licznika: lllllli data początku gwarancji: llillilllli Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania, lub jeśli została podpisana przed wydaniem pojazdu, w dniu wydania pojazdu nowego, który jest równoznaczny z datą początku gwarancji. Umowa wygasa w przypadku wystąpienia jednej z dwóch okoliczności: po przekroczeniu przewidzianego przebiegu liczonego od stanu licznika 0 km lub po upływie czasu wyszczególnionego poniżej. 1 PEUGEOT POLSKA Umowa: UTRZYMANIE 11/2010/B Wzór prawem chroniony Druk Ampir t

2 UTRZYMANIE przebieg: llli000 km czas trwania: llim cy data rozpoczęcia umowy: llillilllli data wygaśnięcia umowy: llillilllli CENA cena netto: llllli, llipln cena brutto: llllli, llipln VAT... %: lllli, llipln SPRZEDAJĄCY w imieniu PEUGEOT POLSKA Spółka z o.o. Dokument sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. KLIENT Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję warunki Umowy Utrzymania Pieczątka i podpis.....dnia: podpis:... Oświadczam, iż zapoznałem się z ogólnymi warunkami Umowy Utrzymania i w pełni je akceptuję. Wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych zawartych w Umowie do celów marketingowych oraz statystyki handlowej, zarówno przez Sprzedającego jak i Peugeot Polska Sp z o.o. tak q nie q Oświadczam także, iż zapoznałem się z warunkami przetwarzania danych osobowych. Załącznikiem do umowy Utrzymania jest Karta Klienta, która zostanie przesłana na adres Klienta zamieszczony w niniejszym dokumencie w ciągu 45 dni od daty podpisania umowy. W przypadku nieotrzymania Karty w wyznaczonym terminie prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Gwarancji Peugeot Polska Sp. z. o.o. nr telefonu /622/623. Miejscowość: Data: Podpis klienta:.... PEUGEOT POLSKA Umowa: UTRZYMANIE 11/2010/B Wzór prawem chroniony Druk Ampir t

3 Definicje: UMOWA UTRZYMANIA SAMOCHODU W dalszej części niniejszej umowy (zwanej dalej Umową ), zawierającej Formularz umowy, wyrażenia pisane wielką literą mają następujące znaczenie: Punkt sprzedający: członek Sieci Peugeot, działający w imieniu i na rzecz spółki Peugeot Polska, wskazany w Formularzu Umowy. Formularz Umowy: szczególne warunki Umowy określające strony, Pojazd i warunki obowiązywania Umowy. Sieć Peugeot: każdy z podmiotów posiadający autoryzację Peugeot przez zawarcie jednej lub większej ilości umów o autoryzowany serwis, objęty Zasięgiem terytorialnym. Zawierający Umowę: Klient podpisujący Umowę, wymieniony również w Formularzu Umowy korzystający przez to z niżej wymienionych świadczeń. Zasięg terytorialny: Polska («Kraj zawarcia umowy oraz inne kraje Unii Europejskiej, a także następujące kraje: Andora, Bośnia Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Gibraltar, Islandia, Kosowo, Liechtenstein, Macedonia, Madera, Monako, Norwegia, San Marino, Serbia, Szwajcaria, Watykan. Pojazd: pojazd mechaniczny, którego dotyczą określone poniżej świadczenia, wskazany w Formularzu umowy. Artykuł 1 przedmiot Umowy Przedmiotem Umowy jest określenie świadczeń, z których może korzystać Zawierający Umowę właściciel Pojazdu lub najemca za zgodą właściciela Pojazdu. Artykuł 2 pojazdy objęte świadczeniami Świadczeniami mogą być objęte: pojazdy (1) Peugeot sprzedane przez Sieć Peugeot Polska i zarejestrowane w Kraju zawarcia Umowy w dniu podpisania Umowy, pojazdy z nadwoziami przebudowanymi przez podmioty wskazane wyraźnie przez Peugeot Polska. Jedynie części przebudowane, ewentualne usterki będące skutkiem tych modyfikacji oraz ewentualne zabiegi utrzymania dotyczące tych części nie są przedmiotem Umowy. (1) pojazdy wyłączone: taksówki, karetki, pojazdy nauki jazdy, lekkie pojazdy sanitarne, pojazdy przeznaczone do odpłatnego transportu ludzi, pojazdy zmodyfikowane albo używane do wyścigów lub rajdów. Artykuł 3 czas trwania Umowy i przebieg Umowa zawierana jest najpóźniej 3 miesiące od daty wydania pojazdu nowego. Umowa wygasa w chwili spełnienia jednego z podanych niżej warunków: zakończenie okresu, na który była podpisana; czas ten jest liczony od chwili wydania pojazdu nowego, osiągnięcie określonego limitu przebiegu zawartego w Umowie; jest on liczony od zerowego wskazania licznika. Czas trwania Umowy i limit przebiegu wybrane przez Zawierającego Umowę są określane w Formularzu Umowy w dniu zawarcia Umowy. Zawierający Umowę wybiera je spośród wskazanych możliwości, według cen obowiązujących w dniu zawarcia Umowy. Wykonywanie świadczeń na podstawie niniejszej Umowy, takich jak opisane w artykule 4. Świadczenia nie przedłużają okresu obowiązywania Umowy. Artykuł 4 Świadczenia Klient korzysta z następujących świadczeń: 4.1. Świadczenia serwisowe Peugeot Polska pokrywa całkowity koszt następujących świadczeń części i robocizna pod warunkiem, że naprawy i obsługa są wykonywane w Sieci Peugeot: wymiana lub naprawa wadliwych części mechanicznych, elektrycznych lub elektronicznych; dotyczy części, które uniemożliwiają użytkowanie pojazdu zgodne z instrukcją obsługi. Jeśli dana usterka powoduje uszkodzenie innych części, zostaną one także wymienione lub naprawione na tych samych zasadach wymiana części zużytych w wyniku eksploatacji, jeśli nie funkcjonują zgodnie z przeznaczeniem. Decyzję podejmuje się po zasięgnięciu opinii specjalisty i/albo po przebadaniu za pomocą przeznaczonych do tego celu urządzeń Przeglądy Peugeot (obsługa okresowa bez wizyt corocznych) przewidziane w Książce Gwarancyjnej (Przeglądy oraz warunki gwarancji) w warunkach normalnych użytkowania pojazdu. Części wymienione w ramach wykonania niniejszej Umowy stają się własnością Peugeot Polska Badania techniczne przewidziane przez przepisy lokalne Badanie wstępne i badania techniczne przewidziane przez szczególne przepisy w każdym kraju są przeprowadzane jedynie w kraju, w którym zarejestrowano Pojazd. Jeśli Zawierający Umowę podpisał ją na 36, 48 lub 60 miesięcy, ma on możliwość zlecenia Peugeot Polska pierwszego badania technicznego. W tym celu samochód należy zgłosić w Sieci Peugeot Polska na badanie wstępne. Badanie takie jest bezpłatne i powinno być zrealizowane nie później niż 30 dni przed datą badania technicznego przewidzianą w obowiązujących przepisach. Jeśli badanie wstępne wykaże konieczność dokonania napraw przewidzianych w artykule 4.1, naprawy te będą wykonane w jednym z punktów sieci Peugeot na koszt Peugeot Polska. Jeśli dokonane naprawy nie są przewidziane w Umowie, dla Zawierającego Umowę zostanie sporządzony kosztorys. Samochód w stanie zgodnym z przepisami, Sieć Peugeot Polska poddaje badaniu technicznemu w wybranej przez siebie stacji kontroli pojazdów. Po takim badaniu samochód jest zwracany klientowi wraz z potwierdzeniem wykonania badania. Koszty badania technicznego ponosi Peugeot Polska Samochód zastępczy i assistance Samochód zastępczy a- Samochód zastępczy w przypadku awarii Zapewniamy pojazd zastępczy równorzędnej kategorii (w granicach lokalnych możliwości) i bez dodatkowego wyposażenia. Świadczenie to dotyczy każdej usterki mechanicznej, elektrycznej lub elektronicznej, która sprawia, że pojazd nie nadaje się do ruchu drogowego, a usterka nie może być usunięta tego samego dnia w Sieci Peugeot. Zwrot samochodu zastępczego powinien nastąpić w tym samym miejscu, w którym został wydany. Czas udostępnienia samochodu nie może przekroczyć 4 dni, a jego koszt pokrywa Peugeot Polska Peugeot Assistance Szczegółowe warunki PEUGEOT ASSISTANCE, w tym cała gama świadczeń Assistance, zostały ujęte w Informacji z Umowy Ubezpieczenia. a- Wstęp Peugeot Assistance jest świadczeniem które, w przypadku awarii 3

4 uniemożliwiającej poruszanie się Pojazdem jak usterka mechaniczna, elektryczna lub elektroniczna umożliwia Zawierającemu Umowę lub kierującemu Pojazdem, jak również pasażerom Pojazdu, we wszystkich krajach wymienionych w artykule 6. Zasięg terytorialny, korzystać z: usług naprawczych i/lub holowania dodatkowych usług transportowych, samochodu zastępczego i zakwaterowania, jeśli usterka nie może być usunięta w ciągu dnia, w którym miała miejsce. Liczba osób objętych świadczeniem ogranicza się do liczby miejsc wskazanej w dowodzie rejestracyjnym Pojazdu. W każdym przypadku Zawierający Umowę ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie warunków Umowy przez kierowcę i przewożone osoby. Użytkownik może telefonować: bądź do Sieci Peugeot, bądź do Peugeot Assistance pod bezpłatny numer lub pod (0048) (z zagranicy), każdego dnia w roku, w tym w soboty, niedziele i dni wolne od pracy 24 godziny na dobę. W przypadku zagubienia lub zatrzaśnięcia kluczy w Pojeździe, braku paliwa lub przebicia opony, Pojazd zostanie naprawiony lub odholowany do najbliższego punktu Sieci Peugeot. Koszty: wymiany (dorobienia) kluczy, paliwa lub koła zapasowego pokrywa Zawierający Umowę. Umowa obejmuje jedynie koszty interwencji i naprawy/holowania. b- Naprawa i/lub holowanie W miarę możliwości naprawy Pojazdu dokonuje się na miejscu; jeśli jest to niemożliwe, Pojazd jest odholowany do najbliższego dla miejsca zdarzenia serwisu Sieci Peugeot. c- Samochód zastępczy Jeśli Pojazd nie może być naprawiony w dniu, w którym nastąpiła awaria, kierowcy przysługuje samochód zastępczy, na warunkach określonych w punkcie 4.3.1: bądź w miejscu zdarzenia w przypadku zakwaterowania, albo w miejscu przeznaczenia w przypadku kontynuowania podróży pociągiem lub samolotem. d- Kontynuowanie podróży lub powrót do miejsca zamieszkania Świadczenie to przysługuje w przypadku każdej awarii, której usunięcie nie jest możliwe w dniu jej powstania. Umożliwia ono bądź powrót do stałego miejsca zamieszkania beneficjenta, bądź kontynuowanie podróży, świadczenie realizowane jest w następujący sposób: poprzez udostępnienie pojazdu zastępczego na zasadach ujętych w artykule c i w granicach określonych w artykule 4.3.1, pociągiem I klasą, lub samolotem klasą turystyczną, w przypadku, gdyby czas podróży pociągiem przekroczył 8 godzin. Ponadto, w przypadku powrotu pociągiem lub samolotem, w celu odbioru naprawionego Pojazdu, Zawierającemu Umowę lub kierowcy przysługuje bezpłatny bilet dla jednej osoby; podróż odbywa się na warunkach opisanych powyżej. e- Zakwaterowanie na miejscu Świadczenie to przysługuje w przypadku każdej awarii, której usunięcie nie jest możliwe w dniu jej powstania. Umożliwia ono zakwaterowanie na miejscu do kwoty 61 euro brutto za noc i za osobę. Świadczenie to ogranicza się do okresu naprawy, lecz nie dłużej niż 3 doby. f- Wyjątkowy zwrot kosztów W wyjątkowych sytuacjach, jeśli Zawierający Umowę był zmuszony osobiście pokryć koszty faktury za hotel, lub ponieść jakiekolwiek inne koszty objęte Umową, koszty te zostaną zwrócone na podstawie oryginałów prawidłowo pokwitowanych faktur, które należy przedstawić w Autoryzowanej Stacji Obsługi Peugeot. Artykuł 5 Ograniczenia Umowa nie obejmuje: wymiany, instalacji lub naprawy akcesoriów nie zamontowanych fabrycznie w Pojeździe, a także skutków ich działania, napraw wykonanych poza Siecią Peugeot i ich skutków, produktów uzupełniających, odszkodowań za unieruchomienie pojazdu lub strat wynikających z jego unieruchomienia, napraw blacharskich, czyszczenia i naprawy wykładzin i tapicerki, wymiany lub naprawy stłuczeń i pęknięć szyb i reflektorów, elementów zniszczonych w wyniku nieprawidłowego manewru, wypadku, kradzieży, próby kradzieży, pożaru, aktu wandalizmu lub zdarzeń wynikających z działania siły wyższej, napraw wynikających z zaniedbania, niewłaściwego prowadzenia pojazdu, niezgodnego z przeznaczeniem używania pojazdu (przeciążenie, nawet krótkotrwałe, wyścigi,rajdy,, itp.) lub nieprzestrzegania zasad utrzymania Pojazdu, uzupełniania poziomu płynu do spryskiwacza szyb pomiędzy przeglądami, ogumienia, kół i ich wyważania, wyszukiwania źródeł hałasu, kosztów wyżywienia, rozmów telefonicznych, paliwa, opłat za autostrady, parkingi i ewentualnych dodatkowych opłat, franszyz ubezpieczeniowych lub utraty ulg ubezpieczeniowych. Artykuł 6 Zasięg terytorialny Koszty świadczeń realizowanych w ramach Umowy przez Sieć Peugeot o całkowitym zasięgu terytorialnym są: pokrywane bezpośrednio przez sieć w Niemczech, Austrii, Belgii, Hiszpanii, Francji (na kontynencie europejskim), Włoszech, Lichtensteinie, Luksemburgu, Monako, Holandii, Polsce, Portugalii, Czechach, Wielkiej Brytanii (oprócz Gibraltaru), San Marino, Słowacji i Szwajcarii. pokrywane przez Zawierającego Umowę w przypadku innych krajów, w których Umowa obowiązuje. Koszty wszystkich świadczeń objętych Umową będą zwrócone przez Peugeot Polska. W tym celu Zawierający Umowę powinien przedstawić w Atoryzowanej Stacji Obsługi Peugeot oryginał prawidłowo pokwitowanej faktury. Do zwrotu będzie przyjęty kurs wymiany obowiązujący we Polsce w dniu wystawienia faktury. Jedynie świadczenia realizowane przez Peugeot Assistance nie wymagają pokrycia kosztów przez Zawierającego Umowę. W przypadku ponownej rejestracji Pojazdu będącego przedmiotem podpisanej Umowy, w jednym z krajów wymienionych w artykule 6. myślnik pierwszy, niniejsza Umowa nadal obowiązuje. Artykuł 7 Warunki Umowy Wykonanie świadczeń objętych Umową jest związane z przestrzeganiem poniższych warunków w czasie trwania Umowy: Pojazd powinien być użytkowany i utrzymywany zgodnie z zaleceniami Producenta opisanymi w dokumentacji samochodu przekazanej wraz z samochodem nowym, zabiegi utrzymania i przeglądy zalecane przez producenta powinny być odnotowane w Książce Gwarancyjnej Pojazdu, w przypadku usterki wynikającej z błędu producenta, Pojazd powinien być naprawiany w Sieci Peugeot, należy systematycznie sprawdzać ilość płynów i olejów; jedynie Sieć Peugeot oraz uprawnieni mechanicy Peugeot Assistance, mogą dokonywać napraw w ramach Umowy. Świadczenia objęte Umową nie będą realizowane w następujących przypadkach: ugrzęźnięcie, zatopienie, katastrofy naturalne, akty wandalizmu, zamach, zamieszki, unieruchomienie przez siły porządkowe, wojna, akty terroryzmu, naprawa i/lub holowanie zrealizowane nie poprzez Sieć 4

5 Peugeot, ani przez autoryzowanego członka sieci Peugeot Assistance, z wyłączeniem napraw/holowania na autostradach lub drogach podobnego typu; warunek ten dotyczy wszystkich krajów, w których obowiązują odrębne przepisy odnośnie napraw /holowania na drogach tego typu, wypadek, kradzież, próba kradzieży, rozbicie szyby lub reflektora, naprawa i/lub holowanie na skutek wypadku. Artykuł 8 Ceny i sposoby dokonywania płatności Obowiązującą ceną jest stawka z dnia podpisania Umowy; jest to stała cena określona na czas trwania Umowy. Artykuł 9 Rozwiązanie Wygaśnięcie Umowy 9.1. W przypadku, gdy jedna ze stron nie przestrzega zobowiązań przewidzianych w Umowie, druga strona ma prawo rozwiązać Umowę w taki sposób, iż strona, która zawiniła nie może domagać się odszkodowań ani zwrotu kosztów Niniejsza Umowa ulega rozwiązaniu: w przypadku całkowitego zniszczenia Pojazdu, jeśli Pojazd został skradziony i nie odnaleziony w ciągu 30 dni od złożenia zawiadomienia, w przypadku rejestracji Pojazdu poza terytorium Polski, w kraju nie wymienionym w artykule 6. myślnik pierwszy. W związku z tym, Zawierający Umowę zobowiązuje się powiadomić Peugeot Polska listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. O zdarzeniu należy poinformować w ciągu 45 dni, a do listu należy dołączyć: kserokopię Umowy, w przypadku całkowitego zniszczenia Pojazdu, kopię zaświadczenia towarzystwa ubezpieczeniowego lub rzeczoznawcy, w przypadku kradzieży, kopię zgłoszenia kradzieży oraz kopię zaświadczenia o wypłaceniu odszkodowania wystawionego przez towarzystwo ubezpieczeniowe W sytuacjach wyszczególnionych powyżej, Zawierający Umowę otrzyma przysługujący mu zwrot kosztów. Wysokość zwrotu należności zostanie obliczona proporcjonalnie do przebiegu liczonego od początku obowiązywania Umowy, lub od zerowego stanu licznika, i do przebiegu pozostałego do wykorzystania. Kwota ta zostanie pomniej szona o koszt stały w wysokości 10% ceny określonej w Umowie (w przypadku, gdy zawierający niniejszą Umowę nie jest konsumentem). Przebieg będący podstawą obliczeń będzie spisany z zaświadczenia (zaświadczenie o całkowitym zniszczeniu lub zgłoszenie kradzieży) lub w przypadku zmiany miejsca zamieszkania związanej z wyjazdem za granicę, z oświadczenia osoby zawierającej Umowę określającego przebieg osiągnięty w dniu wyjazdu. Artykuł 10 Sprzedaż Pojazdu podczas obowiązywania Umowy W przypadku sprzedaży Pojazdu podczas obowiązywania niniejszej Umowy, cesja praw na rzecz kupującego bez dodatkowych kosztów jest możliwa, zaś Umowa nadal obowiązuje, o ile Pojazd zostanie zarejestrowany w kraju zawarcia Umowy lub w jednym z krajów wymienionych w artykule 6. myślnik pierwszy. W związku z tym, Zawierający Umowę lub każdy następny kupujący powinien przekazać nabywcy: oryginał Umowy, imienną kartę. Artykuł 11 Rozwiązywanie kwestii spornych W przypadku sporu pomiędzy stronami, podejmą one wysiłki dla ich polubownego rozwiązania. W braku dojścia do porozumienia w tym trybie, sądem powszechnym właściwym miejscowo jest sąd właściwy dla siedziby Spółki Peugeot Polska. Wyboru sądu właściwego rzeczowo dokonuje się według właściwości ogólnej, jeśli Zawierający Umowę nie ma statusu przedsiębiorcy. Artykuł 12 Dane osobowe Sprzedawca informuje, iż dane osobowe klienta zostaną przekazane Peugeot Polska Sp. z o.o. Sprzedawca, którego adres widnieje na pieczątce firmowej oraz Peugeot Polska z siedzibą w Warszawie, Domaniewska 42, informują Klienta, iż jego dane osobowe mogą zostać przekazane autoryzowanym punktom serwisowym Peugeot, spółkom z Grupy PSA oraz przedsiębiorstwom usługowym, przetwarzającym dane na zlecenie i na rzecz Peugeot Polska Sp. z o.o., mogą być przetwarzane w Polsce i za granicą, na prośbę i dla Peugeot Polska Sp. z o.o., w celu wykonania niniejszej Umowy, a także dla celów marketingowych i statystyki handlowej, a w szczególnych przypadkach w celu umożliwienia wykonania wobec Zawierającego Umowę świadczeń o wysokiej jakości i odpowiadających jego potrzebom. Sprzedawca i PEUGE - OT informują klienta o przysługującym mu prawie wglądu do zebranych danych osobowych, ich poprawiania oraz wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych Klienta, ze względu na jego szczególną sytuację, jak również prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub sprzeciw powinny być skierowane na adres PEUGEOT i Sprzedawcy. Sprzedawca i PEUGEOT informują ponadto Kupującego, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne. Klient wyraża zgodę na przesyłanie mu przez Peugeot Polska informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej i innych środków komunikacji elektronicznej, określonych ustawą z 18 lipca 2002 o usługach elektronicznych (Dz. U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204). Wypełnienie pól zawartych w Formularzu Umowy jest konieczne do zawarcia Umowy. INFORMACJA Z UMOWY UBEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA Przedmiotem ubezpieczenia są następujące świadczenia gwarantowane przez Mondial Assistance International AG S.A. Główny Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 50b, na rzecz kierowcy i pasażerów podróżujących pojazdem (liczba osób podróżujących pojazdem nie może przekroczyć liczby wskazanej w dowodzie rejestracyjnym) w przypadku awarii, zagubienia kluczy (lub ich zatrzaśnięcia w samochodzie), braku paliwa, przebicia opony (koszt wymiany lub dorobienia kluczy, paliwa i koła zapasowego ponosi klient): 1) naprawa pojazdu na trasie. 2) holowanie pojazdu do najbliższego punktu serwisowego Peugeot. Jeśli w sytuacji, o której mowa w pkt. 1 nie jest możliwe usprawnienie pojazdu, osoba lub podmiot wskazany przez Peugeot Assistance holuje pojazd do najbliższego punktu serwisowego Peugeot. Ze świadczenia wyłączona jest odpowiedzialność za kradzież, uszkodzenie lub zniszczenie bagażu rzeczy osobistych i przedmiotów pozostawionych w pojeździe na czas holowania. 3) w przypadku unieruchomienia pojazdu w wyniku awarii, której usunięcie nie może nastąpić w tym samym dniu, Ubezpieczonym może zostać wypożyczony inny pojazd na okres naprawy, lecz nie dłużej niż na 4 doby (do kwoty brutto będącej równowartością w złotych 460 euro). Wypożyczony samochód będzie standardowo wyposażonym samochodem najwyżej tej samej klasy i o porównywalnych parametrach, co samochód uszkodzony w ramach możliwości lokalnych. Kierowca zobowiązany jest zwrócić pojazd w miejscu jego wypożyczenia. Kierowca zobowiązuje się do respektowania warunków zastrzeżonych w umowie wypożyczenia lub wynajmu pojazdu zastępczego. Koszty wypożyczenia przekraczające równowartość w zł 460 euro, a także koszty związane z używaniem samochodu, a zwłaszcza koszty paliwa, opłata za przejazd autostradami, za parkingi i inne opłaty ponosi kierowca pojazdu. 5

6 4) Jeśli naprawa pojazdu objętego niniejszą umową nie jest możliwa w dniu powstania awarii i jest on unieruchomiony, kierowca i pasażerowie mają prawo do jednego z następujących świadczeń: skorzystania z pojazdu wypożyczonego w celu kontynuowania podróży w granicach kosztów nie przekraczających równowartość w zł 460 euro, na warunkach opisanych w pkt. 3), powrotu do domu lub udania się do miejsca przeznaczenia znajdującego się w kraju, gdzie miała miejsce awaria lub do kontynuowania podróży, której koszt nie może przekroczyć kosztu powrotu do miejsca zamieszkania kierowcy dla Ubezpieczonych I klasą pociągiem lub samolotem klasą turystyczną (w przypadku, gdyby czas podróży pociągiem przekroczył 8 godzin). Świadczenie obejmuje również koszt podróży I klasą pociągiem lub samolotem klasą turystyczną (w przypadku, gdyby czas podróży pociągiem przekroczył 8 godzin) dla osoby wskazanej przez Ubezpieczonych po odbiór naprawionego pojazdu, zakwaterowanie na miejscu zdarzenia przez okres naprawy, lecz nie dłużej niż przez 3 doby (do kwoty brutto stanowiącej równowartość w zł 61 euro za dobę za osobę). 5) W przypadku awarii możliwej do usunięcia w ciągu dnia, w którym miała miejsce, klient ma prawo jedynie do naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia i holowania. 6) Koszty wyżywienia, rozmów telefonicznych, opłat za autostrady i parkingi nie są objęte umową. 7) Wyboru świadczenia dokonuje Peugeot Assistance. Do obliczenia równowartości w złotych kwoty określonej w innej walucie, przyjmuje się średni kurs wymiany tej waluty na złote polskie ogłaszany przez Narodowy Bank Polski właściwy dla dnia wystąpienia zdarzenia. OBOWIĄZKI KIEROWCY I PASAŻERÓW W razie powstania zdarzenia, kierowca i pasażerowie zobowiązani są zapobiegać zwiększaniu się szkody i ograniczyć konsekwencje zdarzenia. Ponadto, do obowiązków kierowcy i pasażerów należy: 1) zawiadomienie telefoniczne Peugeot Assistance niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia. Jeśli nie jest to możliwe z powodu przyczyn obiektywnych, kierowca i pasażerowie zobowiązani są niezwłocznie zawiadomić Peugeot Assistance po ustaniu tych przyczyn. 2) Podjęcie aktywnej współpracy z Peugeot Assistance w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności powstania zdarzenia i ustalenia jego rozmiaru oraz udzielenie wyjaśnień dotyczących zdarzenia, niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności i zakresu świadczeń Zakładu Ubezpieczeń. 3) Udzielenie osobie wskazanej przez Peugeot Assistance, która przyjedzie na miejsce awarii, wszelkich niezbędnych pełnomocnictw. 4) Nie powierzanie wykonania świadczeń, do których spełnienia zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń innym osobom, chyba, że Peugeot Assistance nie przystąpi do spełniania świadczenia po okresie dwóch godzin od zawiadomienia o zdarzeniu lub wyrazi zgodę na spełnianie świadczeń przez inną osobę. 5) Współdziałanie z Peugeot Assistance w zakresie niezbędnym do wykonania zobowiązania. REFUNDACJA KOSZTÓW Jeżeli poniesione przez kierowcę i pasażerów koszty były następstwem niedopełnienia któregokolwiek z postanowień określonych powyżej, Zakład Ubezpieczeń może odmówić refundacji niezasadnie poniesionych kosztów lub je zmniejszyć. Jeżeli kierowca i pasażerowie nie dopełnili któregokolwiek z postanowień określonych powyżej, Zakład Ubezpieczeń może odmówić organizacji świadczeń określonych powyżej. Jeżeli świadczenia wynikające z umowy ubezpieczenia nie zostały opłacone bezpośrednio przez Peugeot Assistance, a z okoliczności sprawy wynika, że z przyczyn obiektywnych kierowca i pasażerowie nie byli w stanie zgłosić zdarzenia do Peugeot Assistance w momencie jego zajścia, Zakład Ubezpieczeń dokonywać będzie refundacji poniesionych przez kierowcę i pasażerów uzasadnionych kosztów, jakie poniósłby Peugeot Assistance. Kierowca i pasażerowie powinni złożyć wniosek o refundację niezwłocznie, nie później niż w terminie tygodnia od ustania przeszkody w zawiadomieniu Zakładu Ubezpieczeń, załączając do wniosku opis zaistniałego zdarzenia, kopie faktur za poniesione koszty, oraz udostępnić wszelkie informacje niezbędne Zakładowi Ubezpieczeń do rozpatrzenia wniosku. Do czasu spełnienia ww. warunku Zakład Ubezpieczeń powstrzyma się ze spełnieniem świadczenia. Refundacja może zostać dokonana wyłącznie na podstawie oryginałów rachunków lub faktur dotyczących kosztów poniesionych przez kierowcę i pasażerów w związku z wystąpieniem zdarzenia. Wnioski o refundację kosztów kierowca i pasażerowie zgłaszają pisemnie do Peugeot Assistance. Peugeot Assistance w imieniu Zakładu Ubezpieczeń przekazuje kierowcy i pasażerom decyzję w sprawie wniosku o refundację i dokonuje wypłaty świadczenia w terminie do 30 dni od daty otrzymania wniosku o refundację kosztów. Jeżeli kierowca i pasażerowie nie zgadzają się z ustaleniami Peugeot Assistance, co do odmowy zaspokojenia roszczeń lub co do wysokości, mogą oni w ciągu 30 dni od daty otrzymania decyzji w tej sprawie zgłosić na piśmie żądanie ponownego rozpatrzenia sprawy przez Zakład Ubezpieczeń. PRAWA REGRESOWE Z dniem wypłaty świadczenia przechodzi na Zakład Ubezpieczeń przysługujące kierowcy i pasażerom roszczenie do osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, co do wysokości wypłaconego świadczenia. Kierowca i pasażerowie obowiązani są dostarczyć Zakładowi Ubezpieczeń, za pośrednictwem Peugeot Assistance, wszelkich informacji i dokumenty oraz dokonać czynności niezbędnych dla skutecznego dochodzenia praw przez Zakład Ubezpieczeń określonych powyżej. W razie zrzeczenia się przez kierowcę i pasażerów bez zgody Zakładu Ubezpieczeń praw przysługujących im do osób trzecich z tytułu szkód, Zakład Ubezpieczeń może odmówić spełnienia świadczenia. Zakład Ubezpieczeń kieruje wszelkie oświadczenia do Ubezpieczonych na adres miejsca zamieszkania/siedziby kierowcy pojazdu, ze skutkiem wobec wszystkich osób podróżujących pojazdem. Dopóki Zakład Ubezpieczeń nie otrzyma pisemnego zawiadomienia o zmianie adresu dla doręczeń, doręczenie dokonane pod ostatnio wskazanym adresem uznaje się za skuteczne. WYŁĄCZENIA Zakład Ubezpieczeń nie odpowiada za następujące szkody dotyczące pojazdu: 1) wynikające z powtarzających się awarii, będących następstwem nie usunięcia przez kierowcę ich przyczyny po udzieleniu świadczenia przez Zakład Ubezpieczeń, 2) który nie posiadał ważnego badania technicznego, 3) powstałe w wyniku nieprzestrzegania zaleceń producenta pojazdu zawartych w jego instrukcji obsługi i książce gwarancyjnej, 4) spowodowane przez czynne wykorzystywanie pojazdu w akcjach protestacyjnych, blokadach dróg albo w czasie używania pojazdu na rzecz wojska lub innych organów na podstawie odrębnych przepisów, 5) spowodowane trzęsieniem ziemi, działaniem energii jądrowej promieniowania radioaktywnego. 6