UMOWA SERWISOWA PEUGEOT OPTIWAY UTRZYMANIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA SERWISOWA PEUGEOT OPTIWAY UTRZYMANIE"

Transkrypt

1 UMOWA SERWISOWA PEUGEOT OPTIWAY UTRZYMANIE Pieczęć firmowa Sprzedający w imieniu Peugeot Polska Sp. z o.o.:... Imię i nazwisko sprzedawcy:... KLIENT imię: llllllllllllli nazwisko/nazwa: lllllllllllllllllllllllllllllllllllli osoba fizyczna q firma q regon: lllllllllllli adres: lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli kod pocztowy: llillli miejscowość: lllllllllllllllllli adres do korespondencji: lllllllllllllllllllllllllllllllllli kod pocztowy: llillli miejscowość: lllllllllllllllllli telefon: llllllllllli fax: llllllllllli e mail:... POJAZD model: llllllllllli wersja: lllllllllllllli benzynowy q diesel q nr VIN: llllllllllllllllli ciężarowy q osobowy q stan licznika: lllllli data początku gwarancji: llillilllli Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania, lub jeśli została podpisana przed wydaniem pojazdu, w dniu wydania pojazdu nowego, który jest równoznaczny z datą początku gwarancji. Umowa wygasa w przypadku wystąpienia jednej z dwóch okoliczności: po przekroczeniu przewidzianego przebiegu liczonego od stanu licznika 0 km lub po upływie czasu wyszczególnionego poniżej. 1 PEUGEOT POLSKA Umowa: UTRZYMANIE 11/2010/B Wzór prawem chroniony Druk Ampir t

2 UTRZYMANIE przebieg: llli000 km czas trwania: llim cy data rozpoczęcia umowy: llillilllli data wygaśnięcia umowy: llillilllli CENA cena netto: llllli, llipln cena brutto: llllli, llipln VAT... %: lllli, llipln SPRZEDAJĄCY w imieniu PEUGEOT POLSKA Spółka z o.o. Dokument sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. KLIENT Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję warunki Umowy Utrzymania Pieczątka i podpis.....dnia: podpis:... Oświadczam, iż zapoznałem się z ogólnymi warunkami Umowy Utrzymania i w pełni je akceptuję. Wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych zawartych w Umowie do celów marketingowych oraz statystyki handlowej, zarówno przez Sprzedającego jak i Peugeot Polska Sp z o.o. tak q nie q Oświadczam także, iż zapoznałem się z warunkami przetwarzania danych osobowych. Załącznikiem do umowy Utrzymania jest Karta Klienta, która zostanie przesłana na adres Klienta zamieszczony w niniejszym dokumencie w ciągu 45 dni od daty podpisania umowy. W przypadku nieotrzymania Karty w wyznaczonym terminie prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Gwarancji Peugeot Polska Sp. z. o.o. nr telefonu /622/623. Miejscowość: Data: Podpis klienta:.... PEUGEOT POLSKA Umowa: UTRZYMANIE 11/2010/B Wzór prawem chroniony Druk Ampir t

3 Definicje: UMOWA UTRZYMANIA SAMOCHODU W dalszej części niniejszej umowy (zwanej dalej Umową ), zawierającej Formularz umowy, wyrażenia pisane wielką literą mają następujące znaczenie: Punkt sprzedający: członek Sieci Peugeot, działający w imieniu i na rzecz spółki Peugeot Polska, wskazany w Formularzu Umowy. Formularz Umowy: szczególne warunki Umowy określające strony, Pojazd i warunki obowiązywania Umowy. Sieć Peugeot: każdy z podmiotów posiadający autoryzację Peugeot przez zawarcie jednej lub większej ilości umów o autoryzowany serwis, objęty Zasięgiem terytorialnym. Zawierający Umowę: Klient podpisujący Umowę, wymieniony również w Formularzu Umowy korzystający przez to z niżej wymienionych świadczeń. Zasięg terytorialny: Polska («Kraj zawarcia umowy oraz inne kraje Unii Europejskiej, a także następujące kraje: Andora, Bośnia Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Gibraltar, Islandia, Kosowo, Liechtenstein, Macedonia, Madera, Monako, Norwegia, San Marino, Serbia, Szwajcaria, Watykan. Pojazd: pojazd mechaniczny, którego dotyczą określone poniżej świadczenia, wskazany w Formularzu umowy. Artykuł 1 przedmiot Umowy Przedmiotem Umowy jest określenie świadczeń, z których może korzystać Zawierający Umowę właściciel Pojazdu lub najemca za zgodą właściciela Pojazdu. Artykuł 2 pojazdy objęte świadczeniami Świadczeniami mogą być objęte: pojazdy (1) Peugeot sprzedane przez Sieć Peugeot Polska i zarejestrowane w Kraju zawarcia Umowy w dniu podpisania Umowy, pojazdy z nadwoziami przebudowanymi przez podmioty wskazane wyraźnie przez Peugeot Polska. Jedynie części przebudowane, ewentualne usterki będące skutkiem tych modyfikacji oraz ewentualne zabiegi utrzymania dotyczące tych części nie są przedmiotem Umowy. (1) pojazdy wyłączone: taksówki, karetki, pojazdy nauki jazdy, lekkie pojazdy sanitarne, pojazdy przeznaczone do odpłatnego transportu ludzi, pojazdy zmodyfikowane albo używane do wyścigów lub rajdów. Artykuł 3 czas trwania Umowy i przebieg Umowa zawierana jest najpóźniej 3 miesiące od daty wydania pojazdu nowego. Umowa wygasa w chwili spełnienia jednego z podanych niżej warunków: zakończenie okresu, na który była podpisana; czas ten jest liczony od chwili wydania pojazdu nowego, osiągnięcie określonego limitu przebiegu zawartego w Umowie; jest on liczony od zerowego wskazania licznika. Czas trwania Umowy i limit przebiegu wybrane przez Zawierającego Umowę są określane w Formularzu Umowy w dniu zawarcia Umowy. Zawierający Umowę wybiera je spośród wskazanych możliwości, według cen obowiązujących w dniu zawarcia Umowy. Wykonywanie świadczeń na podstawie niniejszej Umowy, takich jak opisane w artykule 4. Świadczenia nie przedłużają okresu obowiązywania Umowy. Artykuł 4 Świadczenia Klient korzysta z następujących świadczeń: 4.1. Świadczenia serwisowe Peugeot Polska pokrywa całkowity koszt następujących świadczeń części i robocizna pod warunkiem, że naprawy i obsługa są wykonywane w Sieci Peugeot: wymiana lub naprawa wadliwych części mechanicznych, elektrycznych lub elektronicznych; dotyczy części, które uniemożliwiają użytkowanie pojazdu zgodne z instrukcją obsługi. Jeśli dana usterka powoduje uszkodzenie innych części, zostaną one także wymienione lub naprawione na tych samych zasadach wymiana części zużytych w wyniku eksploatacji, jeśli nie funkcjonują zgodnie z przeznaczeniem. Decyzję podejmuje się po zasięgnięciu opinii specjalisty i/albo po przebadaniu za pomocą przeznaczonych do tego celu urządzeń Przeglądy Peugeot (obsługa okresowa bez wizyt corocznych) przewidziane w Książce Gwarancyjnej (Przeglądy oraz warunki gwarancji) w warunkach normalnych użytkowania pojazdu. Części wymienione w ramach wykonania niniejszej Umowy stają się własnością Peugeot Polska Badania techniczne przewidziane przez przepisy lokalne Badanie wstępne i badania techniczne przewidziane przez szczególne przepisy w każdym kraju są przeprowadzane jedynie w kraju, w którym zarejestrowano Pojazd. Jeśli Zawierający Umowę podpisał ją na 36, 48 lub 60 miesięcy, ma on możliwość zlecenia Peugeot Polska pierwszego badania technicznego. W tym celu samochód należy zgłosić w Sieci Peugeot Polska na badanie wstępne. Badanie takie jest bezpłatne i powinno być zrealizowane nie później niż 30 dni przed datą badania technicznego przewidzianą w obowiązujących przepisach. Jeśli badanie wstępne wykaże konieczność dokonania napraw przewidzianych w artykule 4.1, naprawy te będą wykonane w jednym z punktów sieci Peugeot na koszt Peugeot Polska. Jeśli dokonane naprawy nie są przewidziane w Umowie, dla Zawierającego Umowę zostanie sporządzony kosztorys. Samochód w stanie zgodnym z przepisami, Sieć Peugeot Polska poddaje badaniu technicznemu w wybranej przez siebie stacji kontroli pojazdów. Po takim badaniu samochód jest zwracany klientowi wraz z potwierdzeniem wykonania badania. Koszty badania technicznego ponosi Peugeot Polska Samochód zastępczy i assistance Samochód zastępczy a- Samochód zastępczy w przypadku awarii Zapewniamy pojazd zastępczy równorzędnej kategorii (w granicach lokalnych możliwości) i bez dodatkowego wyposażenia. Świadczenie to dotyczy każdej usterki mechanicznej, elektrycznej lub elektronicznej, która sprawia, że pojazd nie nadaje się do ruchu drogowego, a usterka nie może być usunięta tego samego dnia w Sieci Peugeot. Zwrot samochodu zastępczego powinien nastąpić w tym samym miejscu, w którym został wydany. Czas udostępnienia samochodu nie może przekroczyć 4 dni, a jego koszt pokrywa Peugeot Polska Peugeot Assistance Szczegółowe warunki PEUGEOT ASSISTANCE, w tym cała gama świadczeń Assistance, zostały ujęte w Informacji z Umowy Ubezpieczenia. a- Wstęp Peugeot Assistance jest świadczeniem które, w przypadku awarii 3

4 uniemożliwiającej poruszanie się Pojazdem jak usterka mechaniczna, elektryczna lub elektroniczna umożliwia Zawierającemu Umowę lub kierującemu Pojazdem, jak również pasażerom Pojazdu, we wszystkich krajach wymienionych w artykule 6. Zasięg terytorialny, korzystać z: usług naprawczych i/lub holowania dodatkowych usług transportowych, samochodu zastępczego i zakwaterowania, jeśli usterka nie może być usunięta w ciągu dnia, w którym miała miejsce. Liczba osób objętych świadczeniem ogranicza się do liczby miejsc wskazanej w dowodzie rejestracyjnym Pojazdu. W każdym przypadku Zawierający Umowę ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie warunków Umowy przez kierowcę i przewożone osoby. Użytkownik może telefonować: bądź do Sieci Peugeot, bądź do Peugeot Assistance pod bezpłatny numer lub pod (0048) (z zagranicy), każdego dnia w roku, w tym w soboty, niedziele i dni wolne od pracy 24 godziny na dobę. W przypadku zagubienia lub zatrzaśnięcia kluczy w Pojeździe, braku paliwa lub przebicia opony, Pojazd zostanie naprawiony lub odholowany do najbliższego punktu Sieci Peugeot. Koszty: wymiany (dorobienia) kluczy, paliwa lub koła zapasowego pokrywa Zawierający Umowę. Umowa obejmuje jedynie koszty interwencji i naprawy/holowania. b- Naprawa i/lub holowanie W miarę możliwości naprawy Pojazdu dokonuje się na miejscu; jeśli jest to niemożliwe, Pojazd jest odholowany do najbliższego dla miejsca zdarzenia serwisu Sieci Peugeot. c- Samochód zastępczy Jeśli Pojazd nie może być naprawiony w dniu, w którym nastąpiła awaria, kierowcy przysługuje samochód zastępczy, na warunkach określonych w punkcie 4.3.1: bądź w miejscu zdarzenia w przypadku zakwaterowania, albo w miejscu przeznaczenia w przypadku kontynuowania podróży pociągiem lub samolotem. d- Kontynuowanie podróży lub powrót do miejsca zamieszkania Świadczenie to przysługuje w przypadku każdej awarii, której usunięcie nie jest możliwe w dniu jej powstania. Umożliwia ono bądź powrót do stałego miejsca zamieszkania beneficjenta, bądź kontynuowanie podróży, świadczenie realizowane jest w następujący sposób: poprzez udostępnienie pojazdu zastępczego na zasadach ujętych w artykule c i w granicach określonych w artykule 4.3.1, pociągiem I klasą, lub samolotem klasą turystyczną, w przypadku, gdyby czas podróży pociągiem przekroczył 8 godzin. Ponadto, w przypadku powrotu pociągiem lub samolotem, w celu odbioru naprawionego Pojazdu, Zawierającemu Umowę lub kierowcy przysługuje bezpłatny bilet dla jednej osoby; podróż odbywa się na warunkach opisanych powyżej. e- Zakwaterowanie na miejscu Świadczenie to przysługuje w przypadku każdej awarii, której usunięcie nie jest możliwe w dniu jej powstania. Umożliwia ono zakwaterowanie na miejscu do kwoty 61 euro brutto za noc i za osobę. Świadczenie to ogranicza się do okresu naprawy, lecz nie dłużej niż 3 doby. f- Wyjątkowy zwrot kosztów W wyjątkowych sytuacjach, jeśli Zawierający Umowę był zmuszony osobiście pokryć koszty faktury za hotel, lub ponieść jakiekolwiek inne koszty objęte Umową, koszty te zostaną zwrócone na podstawie oryginałów prawidłowo pokwitowanych faktur, które należy przedstawić w Autoryzowanej Stacji Obsługi Peugeot. Artykuł 5 Ograniczenia Umowa nie obejmuje: wymiany, instalacji lub naprawy akcesoriów nie zamontowanych fabrycznie w Pojeździe, a także skutków ich działania, napraw wykonanych poza Siecią Peugeot i ich skutków, produktów uzupełniających, odszkodowań za unieruchomienie pojazdu lub strat wynikających z jego unieruchomienia, napraw blacharskich, czyszczenia i naprawy wykładzin i tapicerki, wymiany lub naprawy stłuczeń i pęknięć szyb i reflektorów, elementów zniszczonych w wyniku nieprawidłowego manewru, wypadku, kradzieży, próby kradzieży, pożaru, aktu wandalizmu lub zdarzeń wynikających z działania siły wyższej, napraw wynikających z zaniedbania, niewłaściwego prowadzenia pojazdu, niezgodnego z przeznaczeniem używania pojazdu (przeciążenie, nawet krótkotrwałe, wyścigi,rajdy,, itp.) lub nieprzestrzegania zasad utrzymania Pojazdu, uzupełniania poziomu płynu do spryskiwacza szyb pomiędzy przeglądami, ogumienia, kół i ich wyważania, wyszukiwania źródeł hałasu, kosztów wyżywienia, rozmów telefonicznych, paliwa, opłat za autostrady, parkingi i ewentualnych dodatkowych opłat, franszyz ubezpieczeniowych lub utraty ulg ubezpieczeniowych. Artykuł 6 Zasięg terytorialny Koszty świadczeń realizowanych w ramach Umowy przez Sieć Peugeot o całkowitym zasięgu terytorialnym są: pokrywane bezpośrednio przez sieć w Niemczech, Austrii, Belgii, Hiszpanii, Francji (na kontynencie europejskim), Włoszech, Lichtensteinie, Luksemburgu, Monako, Holandii, Polsce, Portugalii, Czechach, Wielkiej Brytanii (oprócz Gibraltaru), San Marino, Słowacji i Szwajcarii. pokrywane przez Zawierającego Umowę w przypadku innych krajów, w których Umowa obowiązuje. Koszty wszystkich świadczeń objętych Umową będą zwrócone przez Peugeot Polska. W tym celu Zawierający Umowę powinien przedstawić w Atoryzowanej Stacji Obsługi Peugeot oryginał prawidłowo pokwitowanej faktury. Do zwrotu będzie przyjęty kurs wymiany obowiązujący we Polsce w dniu wystawienia faktury. Jedynie świadczenia realizowane przez Peugeot Assistance nie wymagają pokrycia kosztów przez Zawierającego Umowę. W przypadku ponownej rejestracji Pojazdu będącego przedmiotem podpisanej Umowy, w jednym z krajów wymienionych w artykule 6. myślnik pierwszy, niniejsza Umowa nadal obowiązuje. Artykuł 7 Warunki Umowy Wykonanie świadczeń objętych Umową jest związane z przestrzeganiem poniższych warunków w czasie trwania Umowy: Pojazd powinien być użytkowany i utrzymywany zgodnie z zaleceniami Producenta opisanymi w dokumentacji samochodu przekazanej wraz z samochodem nowym, zabiegi utrzymania i przeglądy zalecane przez producenta powinny być odnotowane w Książce Gwarancyjnej Pojazdu, w przypadku usterki wynikającej z błędu producenta, Pojazd powinien być naprawiany w Sieci Peugeot, należy systematycznie sprawdzać ilość płynów i olejów; jedynie Sieć Peugeot oraz uprawnieni mechanicy Peugeot Assistance, mogą dokonywać napraw w ramach Umowy. Świadczenia objęte Umową nie będą realizowane w następujących przypadkach: ugrzęźnięcie, zatopienie, katastrofy naturalne, akty wandalizmu, zamach, zamieszki, unieruchomienie przez siły porządkowe, wojna, akty terroryzmu, naprawa i/lub holowanie zrealizowane nie poprzez Sieć 4

5 Peugeot, ani przez autoryzowanego członka sieci Peugeot Assistance, z wyłączeniem napraw/holowania na autostradach lub drogach podobnego typu; warunek ten dotyczy wszystkich krajów, w których obowiązują odrębne przepisy odnośnie napraw /holowania na drogach tego typu, wypadek, kradzież, próba kradzieży, rozbicie szyby lub reflektora, naprawa i/lub holowanie na skutek wypadku. Artykuł 8 Ceny i sposoby dokonywania płatności Obowiązującą ceną jest stawka z dnia podpisania Umowy; jest to stała cena określona na czas trwania Umowy. Artykuł 9 Rozwiązanie Wygaśnięcie Umowy 9.1. W przypadku, gdy jedna ze stron nie przestrzega zobowiązań przewidzianych w Umowie, druga strona ma prawo rozwiązać Umowę w taki sposób, iż strona, która zawiniła nie może domagać się odszkodowań ani zwrotu kosztów Niniejsza Umowa ulega rozwiązaniu: w przypadku całkowitego zniszczenia Pojazdu, jeśli Pojazd został skradziony i nie odnaleziony w ciągu 30 dni od złożenia zawiadomienia, w przypadku rejestracji Pojazdu poza terytorium Polski, w kraju nie wymienionym w artykule 6. myślnik pierwszy. W związku z tym, Zawierający Umowę zobowiązuje się powiadomić Peugeot Polska listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. O zdarzeniu należy poinformować w ciągu 45 dni, a do listu należy dołączyć: kserokopię Umowy, w przypadku całkowitego zniszczenia Pojazdu, kopię zaświadczenia towarzystwa ubezpieczeniowego lub rzeczoznawcy, w przypadku kradzieży, kopię zgłoszenia kradzieży oraz kopię zaświadczenia o wypłaceniu odszkodowania wystawionego przez towarzystwo ubezpieczeniowe W sytuacjach wyszczególnionych powyżej, Zawierający Umowę otrzyma przysługujący mu zwrot kosztów. Wysokość zwrotu należności zostanie obliczona proporcjonalnie do przebiegu liczonego od początku obowiązywania Umowy, lub od zerowego stanu licznika, i do przebiegu pozostałego do wykorzystania. Kwota ta zostanie pomniej szona o koszt stały w wysokości 10% ceny określonej w Umowie (w przypadku, gdy zawierający niniejszą Umowę nie jest konsumentem). Przebieg będący podstawą obliczeń będzie spisany z zaświadczenia (zaświadczenie o całkowitym zniszczeniu lub zgłoszenie kradzieży) lub w przypadku zmiany miejsca zamieszkania związanej z wyjazdem za granicę, z oświadczenia osoby zawierającej Umowę określającego przebieg osiągnięty w dniu wyjazdu. Artykuł 10 Sprzedaż Pojazdu podczas obowiązywania Umowy W przypadku sprzedaży Pojazdu podczas obowiązywania niniejszej Umowy, cesja praw na rzecz kupującego bez dodatkowych kosztów jest możliwa, zaś Umowa nadal obowiązuje, o ile Pojazd zostanie zarejestrowany w kraju zawarcia Umowy lub w jednym z krajów wymienionych w artykule 6. myślnik pierwszy. W związku z tym, Zawierający Umowę lub każdy następny kupujący powinien przekazać nabywcy: oryginał Umowy, imienną kartę. Artykuł 11 Rozwiązywanie kwestii spornych W przypadku sporu pomiędzy stronami, podejmą one wysiłki dla ich polubownego rozwiązania. W braku dojścia do porozumienia w tym trybie, sądem powszechnym właściwym miejscowo jest sąd właściwy dla siedziby Spółki Peugeot Polska. Wyboru sądu właściwego rzeczowo dokonuje się według właściwości ogólnej, jeśli Zawierający Umowę nie ma statusu przedsiębiorcy. Artykuł 12 Dane osobowe Sprzedawca informuje, iż dane osobowe klienta zostaną przekazane Peugeot Polska Sp. z o.o. Sprzedawca, którego adres widnieje na pieczątce firmowej oraz Peugeot Polska z siedzibą w Warszawie, Domaniewska 42, informują Klienta, iż jego dane osobowe mogą zostać przekazane autoryzowanym punktom serwisowym Peugeot, spółkom z Grupy PSA oraz przedsiębiorstwom usługowym, przetwarzającym dane na zlecenie i na rzecz Peugeot Polska Sp. z o.o., mogą być przetwarzane w Polsce i za granicą, na prośbę i dla Peugeot Polska Sp. z o.o., w celu wykonania niniejszej Umowy, a także dla celów marketingowych i statystyki handlowej, a w szczególnych przypadkach w celu umożliwienia wykonania wobec Zawierającego Umowę świadczeń o wysokiej jakości i odpowiadających jego potrzebom. Sprzedawca i PEUGE - OT informują klienta o przysługującym mu prawie wglądu do zebranych danych osobowych, ich poprawiania oraz wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych Klienta, ze względu na jego szczególną sytuację, jak również prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub sprzeciw powinny być skierowane na adres PEUGEOT i Sprzedawcy. Sprzedawca i PEUGEOT informują ponadto Kupującego, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne. Klient wyraża zgodę na przesyłanie mu przez Peugeot Polska informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej i innych środków komunikacji elektronicznej, określonych ustawą z 18 lipca 2002 o usługach elektronicznych (Dz. U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204). Wypełnienie pól zawartych w Formularzu Umowy jest konieczne do zawarcia Umowy. INFORMACJA Z UMOWY UBEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA Przedmiotem ubezpieczenia są następujące świadczenia gwarantowane przez Mondial Assistance International AG S.A. Główny Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 50b, na rzecz kierowcy i pasażerów podróżujących pojazdem (liczba osób podróżujących pojazdem nie może przekroczyć liczby wskazanej w dowodzie rejestracyjnym) w przypadku awarii, zagubienia kluczy (lub ich zatrzaśnięcia w samochodzie), braku paliwa, przebicia opony (koszt wymiany lub dorobienia kluczy, paliwa i koła zapasowego ponosi klient): 1) naprawa pojazdu na trasie. 2) holowanie pojazdu do najbliższego punktu serwisowego Peugeot. Jeśli w sytuacji, o której mowa w pkt. 1 nie jest możliwe usprawnienie pojazdu, osoba lub podmiot wskazany przez Peugeot Assistance holuje pojazd do najbliższego punktu serwisowego Peugeot. Ze świadczenia wyłączona jest odpowiedzialność za kradzież, uszkodzenie lub zniszczenie bagażu rzeczy osobistych i przedmiotów pozostawionych w pojeździe na czas holowania. 3) w przypadku unieruchomienia pojazdu w wyniku awarii, której usunięcie nie może nastąpić w tym samym dniu, Ubezpieczonym może zostać wypożyczony inny pojazd na okres naprawy, lecz nie dłużej niż na 4 doby (do kwoty brutto będącej równowartością w złotych 460 euro). Wypożyczony samochód będzie standardowo wyposażonym samochodem najwyżej tej samej klasy i o porównywalnych parametrach, co samochód uszkodzony w ramach możliwości lokalnych. Kierowca zobowiązany jest zwrócić pojazd w miejscu jego wypożyczenia. Kierowca zobowiązuje się do respektowania warunków zastrzeżonych w umowie wypożyczenia lub wynajmu pojazdu zastępczego. Koszty wypożyczenia przekraczające równowartość w zł 460 euro, a także koszty związane z używaniem samochodu, a zwłaszcza koszty paliwa, opłata za przejazd autostradami, za parkingi i inne opłaty ponosi kierowca pojazdu. 5

6 4) Jeśli naprawa pojazdu objętego niniejszą umową nie jest możliwa w dniu powstania awarii i jest on unieruchomiony, kierowca i pasażerowie mają prawo do jednego z następujących świadczeń: skorzystania z pojazdu wypożyczonego w celu kontynuowania podróży w granicach kosztów nie przekraczających równowartość w zł 460 euro, na warunkach opisanych w pkt. 3), powrotu do domu lub udania się do miejsca przeznaczenia znajdującego się w kraju, gdzie miała miejsce awaria lub do kontynuowania podróży, której koszt nie może przekroczyć kosztu powrotu do miejsca zamieszkania kierowcy dla Ubezpieczonych I klasą pociągiem lub samolotem klasą turystyczną (w przypadku, gdyby czas podróży pociągiem przekroczył 8 godzin). Świadczenie obejmuje również koszt podróży I klasą pociągiem lub samolotem klasą turystyczną (w przypadku, gdyby czas podróży pociągiem przekroczył 8 godzin) dla osoby wskazanej przez Ubezpieczonych po odbiór naprawionego pojazdu, zakwaterowanie na miejscu zdarzenia przez okres naprawy, lecz nie dłużej niż przez 3 doby (do kwoty brutto stanowiącej równowartość w zł 61 euro za dobę za osobę). 5) W przypadku awarii możliwej do usunięcia w ciągu dnia, w którym miała miejsce, klient ma prawo jedynie do naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia i holowania. 6) Koszty wyżywienia, rozmów telefonicznych, opłat za autostrady i parkingi nie są objęte umową. 7) Wyboru świadczenia dokonuje Peugeot Assistance. Do obliczenia równowartości w złotych kwoty określonej w innej walucie, przyjmuje się średni kurs wymiany tej waluty na złote polskie ogłaszany przez Narodowy Bank Polski właściwy dla dnia wystąpienia zdarzenia. OBOWIĄZKI KIEROWCY I PASAŻERÓW W razie powstania zdarzenia, kierowca i pasażerowie zobowiązani są zapobiegać zwiększaniu się szkody i ograniczyć konsekwencje zdarzenia. Ponadto, do obowiązków kierowcy i pasażerów należy: 1) zawiadomienie telefoniczne Peugeot Assistance niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia. Jeśli nie jest to możliwe z powodu przyczyn obiektywnych, kierowca i pasażerowie zobowiązani są niezwłocznie zawiadomić Peugeot Assistance po ustaniu tych przyczyn. 2) Podjęcie aktywnej współpracy z Peugeot Assistance w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności powstania zdarzenia i ustalenia jego rozmiaru oraz udzielenie wyjaśnień dotyczących zdarzenia, niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności i zakresu świadczeń Zakładu Ubezpieczeń. 3) Udzielenie osobie wskazanej przez Peugeot Assistance, która przyjedzie na miejsce awarii, wszelkich niezbędnych pełnomocnictw. 4) Nie powierzanie wykonania świadczeń, do których spełnienia zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń innym osobom, chyba, że Peugeot Assistance nie przystąpi do spełniania świadczenia po okresie dwóch godzin od zawiadomienia o zdarzeniu lub wyrazi zgodę na spełnianie świadczeń przez inną osobę. 5) Współdziałanie z Peugeot Assistance w zakresie niezbędnym do wykonania zobowiązania. REFUNDACJA KOSZTÓW Jeżeli poniesione przez kierowcę i pasażerów koszty były następstwem niedopełnienia któregokolwiek z postanowień określonych powyżej, Zakład Ubezpieczeń może odmówić refundacji niezasadnie poniesionych kosztów lub je zmniejszyć. Jeżeli kierowca i pasażerowie nie dopełnili któregokolwiek z postanowień określonych powyżej, Zakład Ubezpieczeń może odmówić organizacji świadczeń określonych powyżej. Jeżeli świadczenia wynikające z umowy ubezpieczenia nie zostały opłacone bezpośrednio przez Peugeot Assistance, a z okoliczności sprawy wynika, że z przyczyn obiektywnych kierowca i pasażerowie nie byli w stanie zgłosić zdarzenia do Peugeot Assistance w momencie jego zajścia, Zakład Ubezpieczeń dokonywać będzie refundacji poniesionych przez kierowcę i pasażerów uzasadnionych kosztów, jakie poniósłby Peugeot Assistance. Kierowca i pasażerowie powinni złożyć wniosek o refundację niezwłocznie, nie później niż w terminie tygodnia od ustania przeszkody w zawiadomieniu Zakładu Ubezpieczeń, załączając do wniosku opis zaistniałego zdarzenia, kopie faktur za poniesione koszty, oraz udostępnić wszelkie informacje niezbędne Zakładowi Ubezpieczeń do rozpatrzenia wniosku. Do czasu spełnienia ww. warunku Zakład Ubezpieczeń powstrzyma się ze spełnieniem świadczenia. Refundacja może zostać dokonana wyłącznie na podstawie oryginałów rachunków lub faktur dotyczących kosztów poniesionych przez kierowcę i pasażerów w związku z wystąpieniem zdarzenia. Wnioski o refundację kosztów kierowca i pasażerowie zgłaszają pisemnie do Peugeot Assistance. Peugeot Assistance w imieniu Zakładu Ubezpieczeń przekazuje kierowcy i pasażerom decyzję w sprawie wniosku o refundację i dokonuje wypłaty świadczenia w terminie do 30 dni od daty otrzymania wniosku o refundację kosztów. Jeżeli kierowca i pasażerowie nie zgadzają się z ustaleniami Peugeot Assistance, co do odmowy zaspokojenia roszczeń lub co do wysokości, mogą oni w ciągu 30 dni od daty otrzymania decyzji w tej sprawie zgłosić na piśmie żądanie ponownego rozpatrzenia sprawy przez Zakład Ubezpieczeń. PRAWA REGRESOWE Z dniem wypłaty świadczenia przechodzi na Zakład Ubezpieczeń przysługujące kierowcy i pasażerom roszczenie do osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, co do wysokości wypłaconego świadczenia. Kierowca i pasażerowie obowiązani są dostarczyć Zakładowi Ubezpieczeń, za pośrednictwem Peugeot Assistance, wszelkich informacji i dokumenty oraz dokonać czynności niezbędnych dla skutecznego dochodzenia praw przez Zakład Ubezpieczeń określonych powyżej. W razie zrzeczenia się przez kierowcę i pasażerów bez zgody Zakładu Ubezpieczeń praw przysługujących im do osób trzecich z tytułu szkód, Zakład Ubezpieczeń może odmówić spełnienia świadczenia. Zakład Ubezpieczeń kieruje wszelkie oświadczenia do Ubezpieczonych na adres miejsca zamieszkania/siedziby kierowcy pojazdu, ze skutkiem wobec wszystkich osób podróżujących pojazdem. Dopóki Zakład Ubezpieczeń nie otrzyma pisemnego zawiadomienia o zmianie adresu dla doręczeń, doręczenie dokonane pod ostatnio wskazanym adresem uznaje się za skuteczne. WYŁĄCZENIA Zakład Ubezpieczeń nie odpowiada za następujące szkody dotyczące pojazdu: 1) wynikające z powtarzających się awarii, będących następstwem nie usunięcia przez kierowcę ich przyczyny po udzieleniu świadczenia przez Zakład Ubezpieczeń, 2) który nie posiadał ważnego badania technicznego, 3) powstałe w wyniku nieprzestrzegania zaleceń producenta pojazdu zawartych w jego instrukcji obsługi i książce gwarancyjnej, 4) spowodowane przez czynne wykorzystywanie pojazdu w akcjach protestacyjnych, blokadach dróg albo w czasie używania pojazdu na rzecz wojska lub innych organów na podstawie odrębnych przepisów, 5) spowodowane trzęsieniem ziemi, działaniem energii jądrowej promieniowania radioaktywnego. 6

UBEZPIECZENIE AUTO ASSISTANCE LINK4

UBEZPIECZENIE AUTO ASSISTANCE LINK4 UBEZPIECZENIE AUTO ASSISTANCE LINK4 1 AUTO ASSISTANCE OPIS PRODUKTU W razie unieruchomienia samochodu to Klient zadecyduje gdzie odholowany zostanie jego samochód. Ubezpieczenie zapewnia pomoc w razie

Bardziej szczegółowo

Gwarancja Mobilności Volkswagen Samochody Osobowe

Gwarancja Mobilności Volkswagen Samochody Osobowe Gwarancja Mobilności Volkswagen Samochody Osobowe Całodobowa Pomoc Drogowa Volkswagen numery telefonów Centrali Zgłoszeniowej: Połączenie bezpłatne: tj. Połączenie płatne: 0 800 61 8 9 8 9 0 800 61 V W

Bardziej szczegółowo

ZAPEWNIJ SOBIE GWARANCJĘ MOBILNOŚCI

ZAPEWNIJ SOBIE GWARANCJĘ MOBILNOŚCI ZAPEWNIJ SOBIE GWARANCJĘ MOBILNOŚCI Broszura informacyjna dla Klientów ŠKODA Serwis Spis treści Gwarancja Mobilności ŠKODA...3 W jakich przypadkach możesz skorzystać z Gwarancji Mobilności?...3 W jakich

Bardziej szczegółowo

oraz użytkowania niezgodnie ze specyfikacją techniczną opisaną w niniejszej instrukcji. KARTA GWARANCYJNA 1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży (zgodnie z datą na dowodzie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Życzymy szerokiej i bezpiecznej drogi!

Szanowni Państwo, Życzymy szerokiej i bezpiecznej drogi! PRZEWODNIK KLIENTA Szanowni Państwo, Mamy wielką przyjemność powitać Państwa w gronie Klientów Programu FCA Fleet Services, który powstał przy współpracy FGA Leasing Polska Sp. z o.o., FCA Poland S.A.

Bardziej szczegółowo

Mam wielką przyjemność powitać Państwa w gronie Klientów ALD Automotive.

Mam wielką przyjemność powitać Państwa w gronie Klientów ALD Automotive. PRZEWODNIK KLIENTA Szanowni Państwo, Mam wielką przyjemność powitać Państwa w gronie Klientów ALD Automotive. ALD Automotive, należy do grupy Société Générale, specjalizuje się w świadczeniu usług wynajmu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wypożyczalnia samochodów TARGET

Regulamin Wypożyczalnia samochodów TARGET Regulamin Wypożyczalnia samochodów TARGET Wynajmujący oraz Najemca występujący w niniejszej umowie razem nazwani są również Stronami. 1 Cel umowy Użyte w niniejszej umowie wyrażenie Wynajmujący, Najemca,

Bardziej szczegółowo

Umowa wynajmu samochodu

Umowa wynajmu samochodu Stronami niniejszej umowy są: Umowa wynajmu samochodu 1.. ul... NIP: 848-138-84-23 zwany dalej Wypożyczający 2.. ul... PESEL:.. zwany dalej Pożyczającym 1 1. Wypożyczający wypożycza Pożyczającemu do użytkowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA nr./d/2016

UMOWA KUPNA nr./d/2016 UMOWA KUPNA nr./d/2016 W dniu..pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22- 48-481 w imieniu którego działa Prezydent m.st. Warszawy reprezentowany przez Sławomira

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje: Umowa najmu samochodu zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:. zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a. zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych

Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych Załącznik Nr 1 do Regulaminu użytkowania samochodów służbowych Urzędu Gminy Oleśnica Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych zawarta w dniu... w Oleśnicy pomiędzy Urzędem

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA RENAULT RENAULT ASSISTANCE

GWARANCJA RENAULT RENAULT ASSISTANCE GWARANCJA RENAULT Lata, liczone od daty wydania pojazdu pierwszemu nabywcy Gwarancja Producenta: Wady materiałowe, montażowe, fabryczne, z wyjątkiem normalnego zużycia i czynności obsługowych & Renault

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO 1 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem pojazdu samochodowego zwanego dalej pojazdem, opisanego w załączniku nr 1. 2. Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

ASSISTANCE W PODRÓŻY. Warszawa

ASSISTANCE W PODRÓŻY. Warszawa ASSISTANCE W PODRÓŻY Warszawa 1 OPIS PRODUKTU Assistance / w podróży, to: Komunikacyjne ubezpieczenie Assistance dla osób poszukujących prostych i elastycznych rozwiązań Produkt samodzielny dostępny dla

Bardziej szczegółowo

Twoje Własne Assistance Flotowe

Twoje Własne Assistance Flotowe Twoje Własne Assistance Flotowe 1. Przedmiotem oferty jest organizacja i pokrycie kosztów świadczenia pomocy drogowej na rzecz beneficjentów kierowcy i pasażerów, w przypadku zajścia zdarzenia objętego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. Stronami niniejszej umowy są :... zwany właścicielem, oraz... zwany klientem.

UMOWA NAJMU. Stronami niniejszej umowy są :... zwany właścicielem, oraz... zwany klientem. UMOWA NAJMU Suszec, dnia......... Stronami niniejszej umowy są : zwany właścicielem, oraz zwany klientem. 1. FIRMA wynajmuje pojazd klientowi w dobrym stanie, sprawny technicznie, bez śladów uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

Warunki Natychmiastowej Pomocy. Hyundai Assistance

Warunki Natychmiastowej Pomocy. Hyundai Assistance Warunki Natychmiastowej Pomocy Hyundai Assistance dla Chcesz skorzystać z pomocy assistance? Wystarczy jeden telefon do Centrum Pomocy Hyundai Assistance na numer +48 22 205 51 25. Centrum udziela pomocy

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE AUTO ASSISTANCE LINK4

UBEZPIECZENIE AUTO ASSISTANCE LINK4 UBEZPIECZENIE AUTO ASSISTANCE LINK4 1 Auto Assistance Opis produktu W razie unieruchomienia samochodu to Klient zadecyduje gdzie odholowany zostanie jego samochód. Ubezpieczenie zapewnia pomoc w razie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK C. Regulamin promocji Haier GWARANCJA SATYSFAKCJI

ZAŁĄCZNIK C. Regulamin promocji Haier GWARANCJA SATYSFAKCJI ZAŁĄCZNIK C Regulamin promocji Haier GWARANCJA SATYSFAKCJI 1 1. Organizatorem Promocji Gwarancja Satysfakcji jest spółka Agdom-Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 106c

Bardziej szczegółowo

+48 22 465 68 80 www.aldautomotive.pl Assistance 24h na dobę, 7 dni w tygodniu +48 728 440 854 Biuro Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00 +48 22 465 68 80, pl-frontoffice@aldautomotive.com

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - UMOWA NAJMU

- PROJEKT - UMOWA NAJMU - PROJEKT - UMOWA NAJMU zawarta w dniu... 2011 roku w Sianożętach pomiędzy: Imperiall.pl spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sianożętach, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA HONDA MOTO ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA HONDA MOTO ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 Warunki Ubezpieczenia Honda Moto Assistance WARUNKI UBEZPIECZENIA HONDA MOTO ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia stosuje się do Umowy Ubezpieczenia, zwanej

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje

1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje Regulamin Akcji Mazda More & More Zostań Ambasadorem Mazdy 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji przez Organizatora przy udziale Autoryzowanego Podmiotu oraz

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje

1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje Regulamin Akcji Mazda More & More Zostań Ambasadorem Mazdy 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji przez Organizatora przy udziale Autoryzowanego Podmiotu oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku pomiędzy: UMOWA Nr.. ZAŁACZNIK NR 4 do SIWZ zawarta w dniu... roku pomiędzy: Województwem Kujawsko Pomorskim z siedzibą w Toruniu przy PI. Teatralny 2 REGON 871121290, NIP 956-19-45-671, reprezentowanym przez:..

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Mazda More & More Produkt More&More. 1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje

Regulamin Akcji Mazda More & More Produkt More&More. 1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje Regulamin Akcji Mazda More & More Produkt More&More 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji przez Organizatora oraz udziału Użytkowników oraz Osób Bliskich Użytkowników

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedawcą jest Bartosz Siuszko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Bartosz Siuszko w Nakle nad Notecią 89-100 przy ulicy Jana Kilińskiego 2, NIP:

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot Akcji. 4. Zasady uczestnictwa w Akcji

3. Przedmiot Akcji. 4. Zasady uczestnictwa w Akcji Regulamin Akcji Mazda More & More Produkt More&More 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji przez Organizatora oraz udziału Użytkowników oraz Osób Bliskich Użytkowników

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKLAMACYJNY

FORMULARZ REKLAMACYJNY Obowiązuje dla umów sprzedaży zawartych do 24.12.2014 r Regulamin w formacie pdf (pobierz) Regulamin sklepu internetowego http://kamrec.pl/ 1. Właścicielem sklepu internetowego http://kamrec.pl/ jest firma

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy)

Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) Załącznik Nr 6 do SIWZ 2370.3.2013 Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) zawarta w dniu.. r. w Łodzi pomiędzy: Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 91-446 Łódź, ul. Zgierska 47,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR.

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. zawarta w dniu r w Warszawie, pomiędzy: Firmą Classeq Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 05-077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 62B, NIP: 822-220-80-18,

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży MK (projekt umowy)

Umowa sprzedaży MK (projekt umowy) Załącznik Nr 6 do SIWZ 2370.10.2015 Umowa sprzedaży MK.2371.10.2015 (projekt umowy) zawarta w dniu.. r. w Łodzi pomiędzy: Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 91-446 Łódź, ul. Zgierska 47,

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+

Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+ Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+ 6 1 Osoby i pojazdy objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach programu Volvo Assistance 3+ Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota Bank Serwis Moto dla Klientów Toyota Bank Polska S.A.

Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota Bank Serwis Moto dla Klientów Toyota Bank Polska S.A. Toyota Bank Załącznik nr 3 do Umowy serwisowej - Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota Bank Serwis Moto dla Klientów Toyota Bank Polska S.A. Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO zawarta w dniu... w Łambinowicach pomiędzy Caravan-Center-AIR Robert Ziółkowski z siedzibą w Łambinowicach ( 48-316 Łambinowice, ul. Obozowa 17A) NIP 753-197-75-18 zwaną

Bardziej szczegółowo

Leasing + serwis. Unikalny produkt na polskim rynku obejmujący kompleksową obsługę serwisową i ubezpieczeniową pojazdu.

Leasing + serwis. Unikalny produkt na polskim rynku obejmujący kompleksową obsługę serwisową i ubezpieczeniową pojazdu. Leasing + serwis Unikalny produkt na polskim rynku obejmujący kompleksową obsługę serwisową i ubezpieczeniową pojazdu. tel. (58) 58 58 168, oferta@masterlease.pl www.masterlease.pl, www.master1.pl Korzyści

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu

Umowa najmu samochodu Umowa najmu samochodu zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy Grupa Wadowscy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-223 Kraków, ul. Pachońskiego 2B) wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 88 5361 Poz. 499 499 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Subaru Gwarancja Mobilności 1

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Subaru Gwarancja Mobilności 1 SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Subaru Gwarancja Mobilności 1 Na podstawie niniejszych Szczególnych Warunków Ubezpieczenia Subaru Assistance Pogwarancyjny (zwanych dalej WU ) Inter Partner Assistance

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu pojazdu nr...

Umowa najmu pojazdu nr... Umowa najmu pojazdu nr... Umowa najmu pojazdu zawarta w dniu.r. w pomiędzy: Exclusive Development Anna Kozakiewicz z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Wielki 4 NIP: 883-157-60-37 reprezentowaną przez. zwanym

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zwracamy różnicę w składce 1 Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady promocji o nazwie Zwracamy różnicę w składce (zwanej dalej Promocją ), której organizatorem

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012. zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu

(PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012. zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu - 1 - Załącznik nr 2 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu pomiędzy: Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu 64 300

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór)

Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór) Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór) zawarta w dniu. 2017r. w Mielcu, pomiędzy: Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z siedzibą przy ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, wpisaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 5 do siwz UMOWA NR.../ /2011 zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie przy Plac Armii Krajowej 1, NIP 851-31-36-996,

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

PROJEKT U M O W A D O S T A W Y NR...

PROJEKT U M O W A D O S T A W Y NR... Załącznik nr 7 do siwz PROJEKT U M O W A D O S T A W Y NR... zawarta w dniu... pomiędzy Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Ośrodkiem Transportu Leśnego, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

b) Jest upoważniony do dysponowania wynajmowanym pojazdem / naczepą

b) Jest upoważniony do dysponowania wynajmowanym pojazdem / naczepą REGULAMIN NAJMU CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH, NACZEP 1 PRZEDMIOT NAJMU I DEFINICJE 1.Wynajmujący oświadcza, że: a) Prowadzi działalność gospodarczą między innymi w zakresie wynajmu ciągników siodłowych oraz naczep

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1 z dnia 21 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1 z dnia 21 kwietnia 2011 r. Dodatek specjalny Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (22) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

Umowa nr DRR/../16. Zawarta w dniu r., w Białymstoku,

Umowa nr DRR/../16. Zawarta w dniu r., w Białymstoku, Umowa nr DRR/../16 Zawarta w dniu..2016 r., w Białymstoku, pomiędzy Województwem Podlaskim z siedzibą w Białymstoku, przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, NIP 542-254-20-16, w imieniu którego działa

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA MOBILNOŚCI OPEL. Przez określenia użyte w warunkach programu Gwarancja Mobilności OPEL rozumie się :

GWARANCJA MOBILNOŚCI OPEL. Przez określenia użyte w warunkach programu Gwarancja Mobilności OPEL rozumie się : GWARANCJA MOBILNOŚCI OPEL 1. Definicje Przez określenia użyte w warunkach programu Gwarancja Mobilności OPEL rozumie się : Awaria stanowi nagłą i nieprzewidywalną niesprawność Pojazdu objętego ochroną

Bardziej szczegółowo

okres ochrony 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 0 km 0 km 0 km 0 km 0 km zamieszkania Naprawa na miejscu zdarzenia

okres ochrony 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 0 km 0 km 0 km 0 km 0 km zamieszkania Naprawa na miejscu zdarzenia ANEKS NR 1 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA zatwierdzonych przez Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group uchwałą nr 254/2015 z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr WZP.273.. 2012. zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa 2...

Wzór umowy. UMOWA Nr WZP.273.. 2012. zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa 2... Załącznik nr 5 Wzór umowy UMOWA Nr WZP.273.. 2012 zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: Województwem Kujawsko Pomorskim z siedzibą w Toruniu przy PI. Teatralny 2 REGON 871121290, NIP 956-19-45-671, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Mazda More & More Produkt More&More. 1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje

Regulamin Akcji Mazda More & More Produkt More&More. 1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje Regulamin Akcji Mazda More & More Produkt More&More 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji przez Organizatora oraz udziału Użytkowników w Akcji w Okresie Trwania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./2014. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa:

UMOWA NR./2014. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa: Załącznik Nr 3 UMOWA NR./2014 W dniu... w Dąbrowie k/bartoszyc, pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/bartoszyc z siedzibą w Dąbrowie 56A, 11 200 Bartoszyce NIP 7431646963, REGON 510750580 zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. UMOWA Nr...

Załącznik nr 2 do SIWZ. UMOWA Nr... Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA Nr... na dostawę 9-osobowego pojazdu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu w ramach "Programu wyrównywania różnic miedzy regionami

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu

Umowa najmu samochodu Umowa najmu samochodu Zawarta dnia... w... pomiędzy: (data) (miejscowość) (dane Wynajmującego) a zwanym dalej Wynajmującym (dane Najemcy) zwanym dalej Najemcą. 1 Przedmiot umowy najmu 1. Przedmiotem najmu

Bardziej szczegółowo

1.4 Pojazd posiada aktualną polisę OC, AC, Assistance, ważne badania techniczne i jest dopuszczony do ruchu.

1.4 Pojazd posiada aktualną polisę OC, AC, Assistance, ważne badania techniczne i jest dopuszczony do ruchu. Umowa najmu samochodu campingowego zawarta w dniu... roku w... pomiędzy............... zwaną w dalszej części umowy Wynajmującym a............... zwaną w dalszej części umowy Najemcą 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO Saeco Premium Service (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu serwisowego Saeco Premium Service (zwanego dalej Programem ) i administratorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premiujemy trafny wybór

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premiujemy trafny wybór REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premiujemy trafny wybór 1 Informacje ogólne i definicje podstawowych pojęć 1.1. Organizator firma VELUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowiaków 34,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi mysafety SMYK. 1. Wstęp

Regulamin świadczenia usługi mysafety SMYK. 1. Wstęp Regulamin świadczenia usługi mysafety SMYK 1. Wstęp 1. Niniejszy regulamin wydany jest przez mysafety Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skwer Wyszyńskiego 5 na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Wynajmu Urządzeń Pomiarowych 1. Ogólne zasady/warunki/przedmiot wynajmu. 1. Poniższe warunki wynajmu urządzenia określają prawa i

Ogólne Warunki Wynajmu Urządzeń Pomiarowych 1. Ogólne zasady/warunki/przedmiot wynajmu. 1. Poniższe warunki wynajmu urządzenia określają prawa i Ogólne Warunki Wynajmu Urządzeń Pomiarowych 1. Ogólne zasady/warunki/przedmiot wynajmu. 1. Poniższe warunki wynajmu urządzenia określają prawa i obowiązki Najemcy oraz Wynajmującego w zakresie wynajmu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bezpieczne wnętrze Praktiker (dalej zwany Regulaminem) określa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU SAMOCHODU

UMOWA NAJMU SAMOCHODU UMOWA NAJMU SAMOCHODU Zawarta w Wołominie w dniu..2015 roku pomiędzy: 1. Miejskim Zakładem Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o., ul. Łukaszewicza 4, 05-200 Wołomin, KRS Nr 0000437166, REGON: 146348721,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

Umowa przelewu wierzytelności

Umowa przelewu wierzytelności Umowa przelewu wierzytelności Umowa przelewu wierzytelności Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Aneks do umowy Pełnomocnictwo Powiadomienie dłużnika Pouczenie o prawie odstąpienia dla VOTUM Pouczenie o prawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik IV wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014

Załącznik IV wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014 Załącznik IV wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, PL WARSZAW12 Adres: 00-968

Bardziej szczegółowo

Przepisy w tym zakresie reguluje Art. 28. Ustawy.

Przepisy w tym zakresie reguluje Art. 28. Ustawy. UBEZPIECZENIE OC POJAZDU KILKA PRAKTYCZNYCH RAD ZMIENIASZ TOWARZYSTWO / ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ? Jeżeli umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta na 12 miesięcy, po ich upływie

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. UMOWA Nr...

Załącznik nr 2 do SIWZ. UMOWA Nr... Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA Nr... na dostawę 9-osobowego pojazdu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu w ramach "Programu wyrównywania różnic miedzy regionami

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy:

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: a 1. AF Odszkodowania Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kuropatwy 26A (02-892) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez

Bardziej szczegółowo

Protokół reklamacyjny dla klientów składających reklamację bezpośrednio u producenta

Protokół reklamacyjny dla klientów składających reklamację bezpośrednio u producenta Protokół reklamacyjny dla klientów składających reklamację bezpośrednio u producenta Imię i Nazwisko klienta / użytkownika:..... Miejsce zamieszkania: Ulica, numer domu:. Kod pocztowy:. Numer Telefonu:.

Bardziej szczegółowo

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym dalej: Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1....

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ 707. Dane osobowe

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ 707. Dane osobowe REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ 707 1 Informacje ogólne i definicje podstawowych pojęć 1.1. Organizator VELUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Muszkieterów 15A, zarejestrowana w Krajowym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność)

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ.

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. zawarta w dniu... 2014 r., pomiędzy: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja

Bardziej szczegółowo

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 WZÓR W dniu r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ PAKIET VIP DLA PRODUKTÓW MARKI GAGGENAU

REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ PAKIET VIP DLA PRODUKTÓW MARKI GAGGENAU REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ PAKIET VIP DLA PRODUKTÓW MARKI GAGGENAU 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem oferty specjalnej (dalej zwaną Ofertą specjalną bądź Pakiet VIP ) jest firma BSH Sprzęt Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usługi turystycznej

UMOWA o świadczenie usługi turystycznej UMOWA o świadczenie usługi turystycznej zawarta w Warszawie w dniu. 2015 r., pomiędzy: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego (ul. Konwiktorska 3/5, 00-217 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Akcja SMS (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w Programie Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy RGZ UMOWA

Znak sprawy RGZ UMOWA UMOWA Nr /2013 Zawarta w dniu. 2013 r. w Szczecinie, pomiędzy Gminą Miasto Szczecin - Straż Miejska w Szczecinie, ul. Zygmunta Felczaka 9, 71-417 Szczecin, NIP 851 23 95 017, reprezentowaną przez: p. Leona

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr-.( wzór) zał. nr 2

UMOWA Nr-.( wzór) zał. nr 2 UMOWA Nr-.( wzór) zał. nr 2 zawarta w dniu.2014 r w Wierzbicy pomiędzy Gminą Wierzbica, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez : Wójta Gminy Dariusza Myśliwca

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji. 1. Podstawowa gwarancja na nowy samochód.

Warunki gwarancji. 1. Podstawowa gwarancja na nowy samochód. Warunki gwarancji Gwarant zapewnia nabywcy dobrą, jakość i sprawne działanie samochodu pod warunkiem użytkowania i obsługi w zgodzie z zaleceniami zawartymi w niniejszej Książce Gwarancyjnej oraz Instrukcji

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo