PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARIANA FALSKIEGO W KRASZEWICACH rok szkolny 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARIANA FALSKIEGO W KRASZEWICACH rok szkolny 2014/2015"

Transkrypt

1 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARIANA FALSKIEGO W KRASZEWICACH rok szkolny 2014/2015 Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu doświadczeń powodujących wzrost jego zdolności do radzenia sobie w potencjalnie trudnych sytuacjach życiowych. Gerard Edwards

2 PROFILAKTYKA to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez pomoc i towarzyszenie uczniowi w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia oraz w nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom. CELEM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH JEST WZMOCNIENIE CZYNNIKÓW CHRONIĄCYCH PRZY JEDNOCZESNEJ REDUKCJI CZYNNIKÓW RYZYKA ZADANIA 1.Zwiększanie bezpieczeństwa uczniów w szkole Ograniczanie zachowań agresywnych i przemocy w szkole Rozwijanie umiejętności współżycia społecznego Rozszerzanie działań na rzecz propagowania zdrowego trybu życia Podejmowanie działań mających na celu wzmocnienie motywacji do własnego rozwoju 12 6.Wdrażanie metod radzenia sobie w sytuacjach trudnych Rozpoznawanie niepożądanych zjawisk na terenie szkoły Rozszerzanie działań na rzecz profilaktyki uzależnień. 16

3 Tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci na drodze i w szkole. 1. ZWIĘKSZANIE BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW W SZKOLE. Działania Oczekiwane efekty Formy i metody realizacji Koordynatorzy Uwagi Uczeń zna zasady Wychowanie - dyrektor, bezpieczeństwa ruchu komunikacyjne w szkole. drogowego. - pedagog szkolny, Dyżury nauczycieli. - instytucje wspomagające Dostępność i popularyzacja materiałów edukacyjnych. Współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój dziecka. Prowadzenie zajęć specjalistycznych. Programy profilaktyczne Policji, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ostrzeszowie, Centrum Profilaktyki REMEDIUM, Centrum Profilaktyki EMPATIA Bezpieczeństwo uczniów podczas przerw i imprez szkolnych. Uczeń czuje się bezpiecznie w czasie przerw i imprez. Złe zachowanie wywołuje natychmiastową reakcję pracowników szkoły. Dyżury nauczycieli. Przypominanie zasad bezpiecznego spędzania przerw i zachowywania się w trakcie imprez szkolnych. nauczyciele pracownicy niepedagogiczni szkoły Uwrażliwienie uczniów na zagrożenia podczas drogi do i ze szkoły. Uczeń stosuje w praktyce przepisy ruchu drogowego. Pogadanki na temat bezpiecznej drogi. - nauczyciele Współpraca z Policja, konkursy z zakresu ruchu drogowego i bezpiecznej drogi do i ze szkoły. 3

4 Działania Oczekiwane efekty Formy i metody realizacji Koordynatorzy Uwagi Systematyczne uwrażliwianie uczniów na sytuacje stwarzające zagrożenie. Uczeń odpowiednio zachowuje się podczas ewakuacji. Uczeń odpowiednio reaguje na przedmioty i substancje niebezpieczne. Próbna ewakuacja. Zapoznanie z zagrożeniami wynikającymi z kontaktu z przedmiotami i substancjami niebezpiecznymi. - dyrekcja, - pedagog szkolny, - koordynator ds. bezpieczeństwa Uczenie zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia: - powódź, pożar, - zachowanie na szkolnym korytarzu, szatni, klasie szkolnej, sali gimnastycznej, boisku szkolnym Uczeń wie jak zachować się w sytuacji zagrożenia. Próbny alarm przeciwpożarowy - dyrektor, - pielęgniarka, - koordynator ds. bezpieczeństwa Uwzględnienie profilaktyki uzależnień -problem narkotyków -palenie papierosów -picie alkoholu -zachowania agresywne Uczeń umie rozpoznać sytuacje Ulotki, plakaty, pogadanki, filmy o tematyce profilaktyki uzależnień; - pedagodzy, - psycholodzy, - pielęgniarka 4

5 2. OGRANICZANIE ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH I PRZEMOCY W SZKOLE Działania Oczekiwane efekty Formy i metody realizacji Koordynatorzy Uwagi Nauczyciele znają Ankiety, rozmowy. - dyrekcja, Diagnoza poziomu zagrożenia występujące - pedagodzy, bezpieczeństwa wśród uczniów. - psycholodzy, w szkole. Uświadamianie uczniom, czym jest agresja i przemoc oraz jak sobie z nimi radzić. Uczeń wie, czym jest agresja. Uczeń umie przeciwstawić się zachowaniom agresywnym. Uczeń radzi sobie z własnymi emocjami. Uczeń wie, gdzie w razie potrzeby szukać pomocy. Pogadanki z wychowawcami, pedagogiem, psychologiem, policją. Realizacja programów profilaktycznych. Konkursy dotyczące tematyki agresji i przemocy. - nauczyciele - psycholodzy Programy profilaktyczne: Program zastępowania agresji, Stop agresji i przemocy w szkole. Wdrażanie działań na rzecz ograniczania agresji i przemocy, kształtowanie umiejętności asertywnych. Uczeń czuje się bezpiecznie. Uczeń spędza przerwy bezpiecznie i aktywnie. Uczeń umie zachować się asertywnie. Aktywne dyżurowanie nauczycieli. Zaproponowanie bezpiecznych zabaw w czasie przerw. Warsztaty umiejętności asertywnych. Prowadzenie kół zainteresowań Akcje, konkursy, imprezy organizowane przez Samorząd Uczniowski - psycholodzy, - pracownicy szkoły, 5

6 Działania Oczekiwane efekty Formy i metody realizacji Koordynatorzy Uwagi Kształtowanie umiejętności zastępowania agresji, wnioskowania moralnego oraz kontroli emocji Uczeń nabywa umiejętności nie agresywnych reakcji oraz kontroluje swoje emocje. Zna i przestrzega normy moralne. Warsztaty umiejętności wychowawczych dla nauczycieli. Zajęcia w klasach. Indywidualne zajęć i spotkania z dziećmi. Zajęcia grupowe. - dyrektor, - instytucje wspierające, - psycholodzy, Współpraca ze Stowarzyszeniem Razem Bezpiecznie (Ostrzeszów), z Policją Rządowy Program Bezpieczna i przyjazna szkoła Zajęcia wyciszające z psychologami. Kształtowanie postaw troski o bezpieczeństwo własne i innych. Wzbudzanie empatii, tolerancji i zachowań prospołecznych. Pedagogizacja rodziców. Uczeń zna i szanuje normy i wartości społecznych, kulturowe, rodzinne, szkolne. Uczeń ma poczucia własnej wartości i skuteczności. Uczeń umie być tolerancyjny i ma świadomość zagrożeń płynących z braku tolerancji. Wzmocnienie więzi między rodzicami i dzieckiem. Rodzice zwracają uwagę na treści dostępne dla swych dzieci, filtrują je. Rodzice wspierają dzieci w Warsztaty. Zajęcia w klasach. Ćwiczenia afirmujące, podnoszące samoocenę, uczenie samoakceptacji. Kształtowanie pozytywnych relacji między rówieśnikami. Pogadanki, warsztaty o tematyce przemocy i agresji w mediach, grach komputerowych, prasie młodzieżowej na spotkaniach z rodzicami. - dyrektor, - psycholodzy, - wychowawcy 6

7 Przedstawienie zasad i reguł współżycia w klasie i szkol 3. ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO Działanie Oczekiwane efekty Forma i metody realizacji Koordynatorzy Uwagi Uczeń zna obowiązki Zapoznanie ze Statutem - wychowawcy, i prawa wynikające ze Szkoły. Statutu Szkoły. Przestrzega - pedagog szkolny je. Uczeń zna podstawowe Pogadanki na temat zasad zasady dobrego dobrego wychowania. wychowania i stosuje się do nich. Uczeń ubiera się stosownie do okoliczności. Uczeń współtworzy i Ustalenie wewnętrznych stosuje reguły ustalone w zasad obowiązujących w zespole klasowym. klasie i szkole. Edukacja prawna uczniów. Uczeń zna swoje prawa i obowiązki wynikające ze Statutu Szkoły i Konwencja praw dziecka Zajęcia, pogadanki w klasach. - psycholog, - wychowawcy Uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych. Uczeń rozumie potrzebę pomagania innym. Uczeń respektuje potrzeby niepełnosprawnych uczniów, w tym z klas integracyjnych. Uczeń angażuje się w akcje pomocy potrzebującym. Podejmowanie tematyki dotyczącej potrzeby pomagania innym. Uświadamianie potrzeb osób niepełnosprawnych. Udział w akcjach charytatywnych. Pomoc koleżeńska - wychowawcy - nauczyciele - Samorząd Uczniowski, 7

8 Działanie Oczekiwane efekty Forma i metody realizacji Koordynatorzy Uwagi Integrowanie społeczności szkolnej. Uczeń zachowuje się stosownie do sytuacji. Uczeń czuje się odpowiedzialny za dobre imię szkoły. Uczniowie poznają swoje zainteresowania, uzdolnienia. Uczeń czuje się częścią zespołu i jest współodpowiedzialny za jego sukces. Szkoła cieszy się dobrą opinią. Organizowanie uroczystości i imprez szkolnych. Organizowanie wycieczek. Prezentowanie osiągnięć uczniowskich. Organizowanie zajęć otwartych. Zajęcia integracyjne dla klas 1 i klas 4 - dyrekcja, - Rada Rodziców Szkolne koła i kluby zainteresowań 8

9 4. ROZSZERZANIE DZIAŁAN NA RZECZ PROPAGOWANIA ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA Działanie Oczekiwane efekty Forma i metody realizacji Koordynatorzy Uwagi Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie. Uczeń zna i stosuje zasady zdrowego odżywiania. Dostawanie sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów. Stosowanie przerw śródlekcyjnych. (Kl. 1-3) Pogadanki w klasach na temat zdrowego żywienia. Akcje promocyjne - dyrektor, -instytucje wspomagające, - konserwator, - pedagog szkolny - nauczyciele świetlicy, - pielęgniarka Propagowanie zdrowego trybu życia Uczeń rozumie wpływ reklamy na konsumenta. Kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia. Uświadomienie rodzicom zagrożeń wynikających z wad postawy. Korygowanie wad postawy. Uwrażliwienie uczniów na skutki różnych niebezpiecznych sytuacji. Wyjaśnianie roli reklamy Wyjazdy na basen, wycieczki, biwaki, zajęcia na świeżym powietrzu. Przeprowadzanie zajęć otwartych dla rodziców, ukazujących sposoby zapobiegania i korekcji wad postawy. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej Konsultacja z lekarzem, pielęgniarką. Pogadanki, spotkania z policjantem, strażą miejską, pielęgniarką 9

10 Działanie Oczekiwane efekty Forma i metody realizacji Koordynatorzy Uwagi Uczeń umie rozsądnie Pogadanki. gospodarować czasem Organizowanie imprez - nauczyciele wolnym. sportowych, gier i zabaw Zna sposoby aktywnego ruchowych. spędzania czasu. Wycieczki szkolne Popularyzacja aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu. Dzień Sportu, zawody sportowe Uświadomienie konieczności zachowania higieny i ergonomii pracy. Kształtowanie nawyków dbania o zdrowie i higienę osobistą. Uczeń wie w jakiej pozycji powinien spać, jeść, odrabiać lekcje, czytać itp. Uczeń zna i stosuje zasady higieny osobistej. Pogadanki, rozmowy na temat higieny pracy. Zwracanie uwagi na właściwą postawę ciała. Stosowanie przerw śródlekcyjnych. Dbanie o właściwy odpoczynek podczas przerw zgodny z rozwojem psychofizycznym (bezpieczne gry, zabawy, walka z hałasem). Rozmowa z pielęgniarką Kontrole higieny uczniów. Pogadanki na temat fizycznego rozwoju człowieka. Przeprowadzenie fluoryzacji i zachęcanie do dbania o higienę jamy ustnej. Zwracanie uwagi na odpowiedni ubiór. - nauczyciele dyżurujący, - pielęgniarka - pielęgniarka fluoryzacja 10

11 Działanie Oczekiwane efekty Forma i metody realizacji Koordynatorzy Uwagi Poszerzanie zainteresowań i wiedzy ucznia Uczeń chętnie bierze udział i wykazuje się umiejętnościami wykraczającymi poza program nauczania. Wewnątrzszkolne konkursy Zawody dla klas nauczyciele w-f Organizowanie Karaoke, Zabawy poprzez sport 11

12 5. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU WZMOCNIENIE MOTYWACJI DO WŁASNEGO ROZWOJU Działanie Oczekiwane efekty Forma i metody realizacji Koordynatorzy Uwagi Uczeń lepiej zna siebie. Zdiagnozowanie każdego ucznia pod kątem jego możliwości. - psycholog Uczeń zna swoje zalety. Podkreślanie mocnych stron każdego dziecka. Ukazanie perspektyw rozwoju. Uświadomienie uczniowi jego mocnych stron i możliwości. Uczeń dostrzega możliwości osiągnięcia sukcesu. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów. Organizowanie kół zainteresowań. Angażowanie uczniów do udziału w konkursach. Organizowanie różnych form przeglądu twórczości dzieci. Uczeń rozwija swoje zainteresowania. Uczeń bierze udział w konkursach i przeglądach twórczości. - nauczyciele Szkolne koła zainteresowań Wskazywanie pożądanych wzorców zachowań. Uczeń rozumie i dostrzega sens bycia wartościowym człowiekiem. - Prezentowanie sylwetek wartościowych postaci i Wielkich Polaków - Dzień Partona Szkoły - nauczyciele 12

13 Działanie Oczekiwane efekty Forma realizacji Koordynatorzy Uwagi Pomoc uczniom w przezwyciężaniu własnych trudności i ograniczeń. Organizowanie zespołów wyrównawczych. Objęcie uczniów opieką logopedyczną, pedagogiczną i psychologiczną. Prowadzenie indywidualnych rozmów z rodzicami uczniów m.in. w ramach Wywiadówek Uczeń uzupełnia braki w wiadomościach i umiejętnościach. Uczeń korzysta z pomocy logopedy, pedagoga, psychologa. Rodzice współpracują z nauczycielami w przezwyciężaniu indywidualnych trudności - dyrekcja, - nauczyciele - logopeda, - psycholog, - rodzice Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i ujawniania swoich uczuć i emocji. Realizowanie tematyki dotyczącej uczuć, asertywności, emocji, empatii. Kształcenie umiejętności radzenia sobie ze stresem. uczniów. Uczeń umie wyrazić i nazwać uczucia i emocje. Uczeń radzi sobie ze stresem. - psycholog Zajęcia z przedstawicielami PPP w Ostrzeszowie 13

14 6. WDRAŻANIE METOD RADZENIA SOBIE W SYTUACJACH TRUDNYCH Działanie Oczekiwane efekty Forma realizacji Odpowiedzialni Uwagi Poszerzenie wiedzy dotyczącej sytuacji trudnych. Uczeń zauważa symptomy trudnych sytuacji. Nazywa swój problem Podejmowanie tematyki dotyczącej sytuacji trudnych i niebezpiecznych. - psycholog Wdrażanie metod asertywnych. Uczeń zachowuje się odpowiednio do sytuacji. Ćwiczenia w umiejętności odmawiania i wyrażania swego zdania. - psycholog Umiejętne szukanie pomocy. Uczeń aktywnie reaguje na sytuacje trudne i niebezpieczne. Wie, do kogo zwrócić się o pomoc w razie potrzeby. Informowanie o osobach i instytucjach niosących pomoc. - dyrekcja, - psycholog 14

15 Dokładne zapoznanie uczniów z regulaminem szkoły oraz szczegółowymi kryteriami ocen zachowania. ROZPOZNAWANIE NIEPOŻĄDANYCH ZJAWISK NA TERENIE SZKOŁY Działanie Oczekiwane efekty Forma realizacji Odpowiedzialni Uwagi Uczeń zna regulamin szkoły. Lekcje wychowawcze wychowawcy Uczeń stosuje zasady dotyczące regulaminu pedagog szkolny wynikające z regulaminu szkoły szkoły. i kryteriów ocen Uczeń zna konsekwencje zachowania. wynikające Apele szkolne dotyczące z nieprzestrzegania spraw porządkowych. regulaminu szkoły. Uczeń zna kryteria ocen zachowania. Uczeń stosuje się do nich. Zapobieganie nadmiernej absencji uczniów. Uczeń systematycznie uczęszcza na zajęcia. Uczeń przestrzega punktualności. Nauczyciele eliminują przypadki wagarów. Rodzice mają świadomość konsekwencji wynikających z nierealizowania obowiązku szkolnego przez dziecko Kontrolowanie nieobecności na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych. Systematyczne zaznaczanie spóźnień w dziennikach. Restrykcyjne egzekwowanie usprawiedliwień. Pedagogizacja rodziców dotycząca systematycznego uczęszczania dziecka do szkoły.. - pedagog szkolny Uczniowie podpisem potwierdzają znajomość kryteriów. 15

16 Rozpoznawanie sytuacji domowej wychowanków. ROZSZERZANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ Działanie Oczekiwane efekty Forma realizacji Odpowiedzialni Uwagi Wychowawca zna sytuację Rozmowa wychowawców rodzinną swoich z pedagogiem, wychowanków. psychologiem. - pedagog szkolny Zwraca szczególną uwagę Wizyta w domu na uczniów z rodzin wychowanków dysfunkcyjnych. Wdrażanie programów profilaktycznych. Uczeń rozumie zagrożenia wynikające ze stosowania używek. Potrafi odmówić. W razie potrzeby zwraca się o pomoc do dorosłych. Nauczyciele posiadają wiedzę na temat profilaktyki uzależnień. Większa grupa nauczycieli jest przygotowana do realizowania programów profilaktycznych. Realizowanie programów profilaktycznych. Udział w konkursach i przedstawieniach dotyczących profilaktyki uzależnień. Szkolenia nauczycieli w zakresie profilaktyki oraz realizacji programów profilaktycznych. realizowania programów profilaktycznych. - pedagog Współpraca z instytucjami zewnętrznymi 16

17 Ewaluacja Szkolnego Programu Profilaktyki EWALUACJA Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Mariana Falskiego w Kraszewicach będzie ulegał modyfikacji (ewaluacji) co najmniej 1 raz w roku szkolnym, w zależności od sytuacji i potrzeb grup tworzących społeczność szkolną: uczniów, rodziców, nauczycieli. Metody tj. np.: ankiety, rozmowy, obserwacje, wykorzystane w ewaluacji wynikać będą z charakteru działań, warunków i okoliczności w których te działania są realizowane. Wyniki będą wskazówkami do pracy w kolejnych latach. Program opracował : Mateusz Moś- pedagog szkolny W opracowaniu uzyskano pomoc od: Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrzeszowie Centrum Psychoprofilaktyki REMEDIUM w Ostrzeszowie KPP Policji w Ostrzeszowie 17

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W KAMYKU

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W KAMYKU PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W KAMYKU Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu doświadczeń powodujących wzrost jego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Zdrowa i bezpieczna szkoła Zespołu Szkół nr 1 w Krasnymstawie

PROGRAM PROFILAKTYKI Zdrowa i bezpieczna szkoła Zespołu Szkół nr 1 w Krasnymstawie PROGRAM PROFILAKTYKI Zdrowa i bezpieczna szkoła Zespołu Szkół nr 1 w Krasnymstawie Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu doświadczeń

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W PIECZYSKACH

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W PIECZYSKACH PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W PIECZYSKACH ROK SZKOLNY 2012/13 Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu doświadczeń powodujących

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W PRUCHNIKU

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W PRUCHNIKU PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W PRUCHNIKU na rok 2015/16 W dniu 29.09.2014r. Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pruchniku uchwaliła w porozumieniu z Radą Pedagogiczną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce na lata 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce na lata 2015-2018 PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce na lata 2015-2018 Głównymi założeniami programu jest kreowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie zachowaniom agresywnym, profilaktyka uzależnień

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. AGNIESZKI BARTOL W CHOJNIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. AGNIESZKI BARTOL W CHOJNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. AGNIESZKI BARTOL W CHOJNIE rok szkolny 2016/ 2017 Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI TRZYDNICKIEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI TRZYDNICKIEJ Złącznik nr 1 do uchwały nr 7/2012/13 z dnia 14 września 2012r PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI TRZYDNICKIEJ Program Profilaktyczny Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Trzydnickiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 49 NA LATA 2014-2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 49 NA LATA 2014-2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 49 W CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2017 Program Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 49 uzupełnia program wychowawczy. Celem jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej w Sierakowie Śląskim

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej w Sierakowie Śląskim Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej w Sierakowie Śląskim Program został opracowany w oparciu o: Ustawa z dnia 7 września 99r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 06, poz. 496), art. ust. pkt. 5 oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIERĄŻNI

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIERĄŻNI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIERĄŻNI OPRACOWANIE Maryla Kocerba Krystyna Gołpyś Dzierążnia, 1 września 2014 roku Cele główne programu: Promowanie zdrowego stylu życia, ochrona uczniów przed

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Ks. St. Kard. Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Rąbieniu

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Ks. St. Kard. Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Rąbieniu PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Ks. St. Kard. Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Rąbieniu NA LATA 2015-2018 W dniu 25. 09.2015 r. Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej im. Ks. St.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Opracował: Zatwierdził: wrzesień 2016 r. Strona 1 z 14 Szkoła, wspierając edukacyjno wychowawczy rozwój dzieci i młodzieży, ma również za zadanie ochronę i stworzenie warunków do zdobycia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa we Wroniawach ze Szkołą Filialną w Starej Dąbrowie rok szkolny 2016/2017 REALIZATORZY: nauczyciele Szkoły Podstawowej we Wroniawach, nauczyciele Szkoły Filialnej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH Cele programu Cel główny: - kształtowanie umiejętności społecznych - przygotowanie uczniów do radzenia sobie w trudnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRZEMIENIEWICACH

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRZEMIENIEWICACH PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRZEMIENIEWICACH 1 Program Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Krzemieniewicach uzupełnia program wychowawczy. Celem jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W FAŁKOWIE. na lata 2012-2015

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W FAŁKOWIE. na lata 2012-2015 PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W FAŁKOWIE na lata 2012-2015 Szkolny Program Profilaktyki to uzupełnienie Programu Wychowawczego szkoły. Stanowi spójną całość z Programem Wychowawczym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W ŻARNOWCU

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W ŻARNOWCU PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W ŻARNOWCU Profilaktyka to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez pomoc i towarzyszenie uczniowi w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 5. im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 5. im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu Podstawą prawną niniejszego programu profilaktyki jest Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 07 września 1991r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W MĄKOLNIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W MĄKOLNIE ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W MĄKOLNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2015/16 WPROWADZENIE Program Profilaktyki Szkoły uzupełnia Program Wychowawczy Wychowanie jest procesem, w którym wychowanek ma dojść

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. JANUSZA KORCZAKA W PRZEMKOWIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. JANUSZA KORCZAKA W PRZEMKOWIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. JANUSZA KORCZAKA W PRZEMKOWIE WSTĘP DO PROGRAMU W związku ze zwiększającą się potrzebą przeciwdziałania zjawiskom zagrażającym zdrowiu i bezpieczeństwu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ŚWIĘCICACH

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ŚWIĘCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ŚWIĘCICACH Profilaktyka - to chronienie człowieka w rozwoju przed zagrożeniem i reagowanie na pojawiające się zagrożenia. Działania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SŁUPCU CELE GŁÓWNE PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO: 1. zachowań sprzyjających bezpieczeństwu dzieci w szkole i poza nią. 2. Przeciwdziałanie zachowaniom

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Wprowadzenie

Spis treści. I. Wprowadzenie Program profilaktyki i zapobiegania niedostosowaniu społecznemu w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im Polonii w Słupsku w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W ŻARNOWCU

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W ŻARNOWCU PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W ŻARNOWCU Profilaktyka to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez pomoc i towarzyszenie uczniowi w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach

Bardziej szczegółowo

BLOK TEMATYCZNY NIEPOWODZENIA SZKOLNE

BLOK TEMATYCZNY NIEPOWODZENIA SZKOLNE BLOK TEMATYCZNY NIEPOWODZENIA SZKOLNE W jakim celu? Co? Jak? Kto? Monitorowanie Ewaluacja Cele szczegółowe Zadania prowadzące do realizacji celu szczegółowego Sposób realizacji wraz z działaniami wspierającymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach Szkolny Program Profilaktyki jest uzupełnieniem Programu Wychowawczego Szkoły. Nastawiony jest na ochronę ucznia przed zakłóceniami rozwoju. Generalnie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W KĘTRZYNIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W KĘTRZYNIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W KĘTRZYNIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Kętrzyn, wrzesień 2015r. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 SPOŁECZNE GIMNAZJUM AD ASTRA

SZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 SPOŁECZNE GIMNAZJUM AD ASTRA SZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 SPOŁECZNE GIMNAZJUM AD ASTRA Na podstawie ewaluacji ubiegłorocznego programu profilaktyki, ankiet przeprowadzonych wśród uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

ZDROWA l BEZPIECZNA SZKOŁA

ZDROWA l BEZPIECZNA SZKOŁA PROGRAM PROFILAKTYCZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚWIERZAWIE NA ROK 2008/11 ZDROWA l BEZPIECZNA SZKOŁA PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ Założenia programu profilaktyki ogólne. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie 2012/2013 Celem programu jest: - profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją - podniesienie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BAJKOWEGO PRZEDSZKOLA W SMROKOWIE

PRZEDSZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BAJKOWEGO PRZEDSZKOLA W SMROKOWIE PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BAJKOWEGO PRZEDSZKOLA W SMROKOWIE NA LATA 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 Program Profilaktyczny Przedszkola Niepublicznego Bajkowego Przedszkola uzupełnia program wychowawczy.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INTEGRACYJNEJ NR 100 STO W WARSZAWIE. na rok szkolny 2015/2016. Warszawa 24 sierpnia 2015 r

PROGRAM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INTEGRACYJNEJ NR 100 STO W WARSZAWIE. na rok szkolny 2015/2016. Warszawa 24 sierpnia 2015 r PROGRAM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INTEGRACYJNEJ NR 100 STO W WARSZAWIE na rok 2015/2016 Warszawa 24 sierpnia 2015 r Poniższy Program Profilaktyki uzupełnia Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W DZIERZGOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W DZIERZGOWIE Szkoła Podstawowa im. marsz. Józefa Piłsudskiego w Dzierzgowie PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W DZIERZGOWIE NA LATA 2014 2017 Opracowanie: mgr Halina Tańska mgr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 2. w PUŁAWACH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 2. w PUŁAWACH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 2 w PUŁAWACH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU III. ZADANIA PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W BRODACH SZKOŁA PODSTAWOWA 1 Program Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach uzupełnia program wychowawczy. Celem

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Program Profilaktyczny

Zespół Szkół im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Program Profilaktyczny Zespół Szkół im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu Program Profilaktyczny 2012-2013 1. Cele Programu Bezpieczeństwo ucznia w sytuacji szkolnych i pozaszkolnych- uświadamianie uczniom konsekwencji niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

1.ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW W SZKOLE

1.ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW W SZKOLE 1.ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW W SZKOLE Cele Formy i metody realizacji Odpowiedzialni wychowanie komunikacyjne w szkole., wychowawca, 1. Zwiększanie bezpieczeństwa uczniów spotkania z instruktorami

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Prywatnej Szkoły Podstawowej ICO Wołominie

Program profilaktyki Prywatnej Szkoły Podstawowej ICO Wołominie Program profilaktyki Prywatnej Szkoły Podstawowej ICO Wołominie Profilaktyka to, ciągły proces chronienia człowieka przed zagrożeniami i reagowaniem na pojawiające się niebezpieczeństwa. Jej celem jest

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ Jesteśmy razem ROK SZKOLNY 2014/2015 Celem Szkolnego Programu Profilaktyki jest wspieranie wszechstronnego i

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH

Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH 1 WSTĘP 1. Program profilaktyki jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz środowiska.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W JARCZEWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W JARCZEWIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W JARCZEWIE Program Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jarczewie uzupełnia program wychowawczy. Celem programu jest

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015

Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015 Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015 Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu doświadczeń

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 217 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ZE SZKOŁĄ FILIALNĄ W WARSZAWIE, UL. PADEREWSKIEGO 45

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 217 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ZE SZKOŁĄ FILIALNĄ W WARSZAWIE, UL. PADEREWSKIEGO 45 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 217 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ZE SZKOŁĄ FILIALNĄ W WARSZAWIE, UL. PADEREWSKIEGO 45 CEL: ZWIĘKSZENIE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW W SZKOLE. zadania treści

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 MODRZEJÓW W SOSNOWCU

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 MODRZEJÓW W SOSNOWCU PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 MODRZEJÓW W SOSNOWCU NA LATA 2014-2017 Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 09 września 2014r. Profilaktyka to proces, który wspiera człowieka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BRALINIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BRALINIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BRALINIE Dzieci to dużo więcej niż mali ludzie Janusz Korczak Program Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2015/2016 1 1. Cele programu Bezpieczeństwo dziecka w szkole, na ulicy uświadomienie konsekwencji niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy 1. Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia: 1. Ukazanie uczniom rodzajów zagrożeń, 2. Uświadomienie przyczyn i skutków wynikających z nierozważnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WANDY CHOTOMSKIEJ W JÓZEFOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WANDY CHOTOMSKIEJ W JÓZEFOWIE Szkoła Podstawowa w Józefowie ul. Szkolna 61, 05-119 Legionowo tel. (0-22) 772-30-69 e-mail: spj@nieporet.pl www: http://spj.nieporet.pl Dyrektor - mgr Agnieszka Powała PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 w Siedlcach jest programem ściśle zintegrowanym z programem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 2. w PUŁAWACH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 2. w PUŁAWACH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 2 w PUŁAWACH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU III. ZADANIA PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH. w roku szkolnym 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH. w roku szkolnym 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH w roku szkolnym 2014/2015 Celem nadrzędnym profilaktyki w naszej szkole jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym, pomoc w radzeniu sobie z trudnościami występującymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA W WĘGRZYNOWIE. rok szkolny 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA W WĘGRZYNOWIE. rok szkolny 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA W WĘGRZYNOWIE rok szkolny 2014/2015 Program Profilaktyczny Publicznej Szkoły Podstawowej im Bohaterów Września w Węgrzynowie został

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ANTONIEGO SEWIOŁKA W CZUŁOWIE Szkolny Program Profilaktyki Na lata 2012-2015 Opracowała: Joanna Wołoszyńska Przeczytany na zebraniu RP 30.08.2012, zatwierdzony uchwałą RR nr 1/2012/2013

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. W roku szkolnym 2016/2017

SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. W roku szkolnym 2016/2017 SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W roku szkolnym 2016/2017 1. Wstęp Szkolny program profilaktyki dostosowany jest do uczniów, lokalnego środowiska oraz aktualnych problemów wśród

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W MANIOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W MANIOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W MANIOWIE Opracowany na trzyletni cykl kształcenia. Przyjęty przez Radę Pedagogiczną dnia 14.09.2016 r. pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W REGNOWIE Żyjemy zdrowo i bezpiecznie Profilaktyka jest

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenie Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Zajączkowie z dnia 30.08.2016r. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE 1 Lp.

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp...2 2. Prawna podstawa programu.3 3. Nowa podstawa programowa a program profilaktyki..4

1. Wstęp...2 2. Prawna podstawa programu.3 3. Nowa podstawa programowa a program profilaktyki..4 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp...2 2. Prawna podstawa programu.3 3. Nowa podstawa programowa a program profilaktyki..4 4. Cele szkolnego programu profilaktycznego..5 5. Zadania szkolnego programu profilaktycznego.6

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W KALISZU

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W KALISZU PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W KALISZU I PODSTAWA PRAWNA Podstawę prawną do wprowadzenia działań profilaktycznych w ramach szkolnego programu profilaktyki,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 8. im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w MALBORKU

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 8. im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w MALBORKU PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 8 im MIKOŁAJA KOPERNIKA w MALBORKU pt BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Opracowany na podstawie prawnej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sobolewie im H. Sienkiewicza

Plan realizacji programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sobolewie im H. Sienkiewicza Plan realizacji programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sobolewie im H. Sienkiewicza Profilaktyka jest spotkaniem z drugim człowiekiem W atmosferze życzliwości, empatii i zrozumienia. Jest czasem

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH NOBLISTÓW W CHALINIE Chalin, wrzesień 2012r. KONCEPCJA PROGRAMU Program przewidziany jest do realizacji dla klas I III oraz IV VI. Założenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ANTONIOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ANTONIOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ANTONIOWIE Opracował Zespół ds. Wychowawczych 1 Program Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Antoniowie uzupełnia program wychowawczy. Celem jest wspomaganie wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Wikowie-Osiedlu w roku szkolnym 2013/2014

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Wikowie-Osiedlu w roku szkolnym 2013/2014 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Wikowie-Osiedlu w roku szkolnym 2013/2014 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI został dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb

Bardziej szczegółowo

BLOK TEMATYCZNY NIEPOWODZENIA SZKOLNE

BLOK TEMATYCZNY NIEPOWODZENIA SZKOLNE BLOK TEMATYCZNY NIEPOWODZENIA SZKOLNE W jakim celu? Co? Jak? Kto? Monitorowanie Ewaluacja Cele szczegółowe Zadania prowadzące do realizacji celu szczegółowego Sposób realizacji wraz z działaniami wspierającymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3. im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BARTOSZYCACH

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3. im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BARTOSZYCACH PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BARTOSZYCACH Program Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Bartoszycach uzupełnia program wychowawczy.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 279 im. Batalionów AK Gustaw i Harnaś na lata 2012 2017 1 1. Wprowadzenie Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 279 uzupełnia Program Wychowawczy. Celem

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO W BRZEGACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO W BRZEGACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO W BRZEGACH /zatwierdzony po ewaluacji na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 10.09.2014 do realizacji w roku szkolnym 2014/2015/

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁAGIEWNIKACH MAŁYCH

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁAGIEWNIKACH MAŁYCH PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁAGIEWNIKACH MAŁYCH Celem programu jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, wzmacnianie czynników ochronnych przy jednoczesnej redukcji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU Podstawa prawna: - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - Konwencja o Prawach Dziecka art.3, 19, 33 - Ustawa z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOZUBOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOZUBOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOZUBOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 1 Program Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Kozubowie uzupełnia program wychowawczy. Celem programu jest wspomaganie wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PONIATOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PEDAGOGICZNEJ PONIATOWA. Rok szkolny 2013/2014

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PONIATOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PEDAGOGICZNEJ PONIATOWA. Rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PONIATOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PEDAGOGICZNEJ PONIATOWA Rok szkolny 2013/2014 1 1. Cel główny Prowadzenie dziecka ku dojrzałości i ochrona przed zagrożeniami,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Sieniawie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI obowiązuje w latach 2015/2016-2017/2018

Zespół Szkół w Sieniawie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI obowiązuje w latach 2015/2016-2017/2018 Zespół Szkół w Sieniawie SZKOLNY PROGRAM obowiązuje w latach 2015/2016-2017/2018 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP. 2. PODSTAWA PRAWNA. 3. DIAGNOZA SRODOWISKA SZKOLNEGO. 4. IDENTYFIKACJA PROBLEMU. 5. CELE SZKOLNEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEŁOWEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEŁOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEŁOWEJ LP CELE ZADANIA FORMA REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI 1. Poznanie problemów istniejących w środowisku szkolnym Badanie problemów związanych z : nauką,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MAMLICZU NA LATA 2016/2019

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MAMLICZU NA LATA 2016/2019 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MAMLICZU NA LATA 2016/2019 Dostosowany do potrzeb uczniów, lokalnego środowiska i aktualnych problemów wśród młodzieży. Celem jest wspomaganie wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W USTCE

PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W USTCE PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W USTCE Podstawę prawną opracowanego Programu Profilaktyki stanowią: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 2 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 2 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 2 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W SZKOLE 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.(dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Osoby. Sposób realizacji. programu. Dział. I. Bezpieczeństwo dziecka w szkole i poza szkołą.

Osoby. Sposób realizacji. programu. Dział. I. Bezpieczeństwo dziecka w szkole i poza szkołą. Dział programu Zadania Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne Efekty działań I. Bezpieczeństwo dziecka w szkole i poza szkołą. 1.Bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły. - Zapoznanie uczniów z zasadami

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 W TORUNIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 W TORUNIU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 W TORUNIU PODSTAWA PRAWNA: Program profilaktyczny tworzony jest na podstawie następujących dokumentów: Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. FRYDERYKA CHOPINA W WOJSZCZYCACH ROK SZKOLNY 2015 2016

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. FRYDERYKA CHOPINA W WOJSZCZYCACH ROK SZKOLNY 2015 2016 PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. FRYDERYKA CHOPINA W WOJSZCZYCACH ROK SZKOLNY 2015 2016 Program został dostosowany do nowego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015r.

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki

Szkolny program profilaktyki Szkolny program profilaktyki CELE PROGRAMU 1. Wspieranie działań wychowawczych rodziców. 2. Zapoznanie uczniów z przyczynami i skutkami zażywania środków uzależniających. 3. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SUCHOŻEBRACH 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SUCHOŻEBRACH 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SUCHOŻEBRACH 2015/2016 Program Profilaktyczny Szkoły Podstawowej uzupełnia program wychowawczy. Celem jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASNOSIELCU

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASNOSIELCU PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASNOSIELCU 1 Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej uzupełnia program wychowawczy. Celem jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, wzmacnianie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2013 2014 2014 2015 2015-2016 PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Art. 72. 2. Konwencja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W LEGNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W LEGNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W LEGNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Jednym z głównych celów działalności szkoły jest stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków nauki i pracy dla uczniów.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Bielsku

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Bielsku PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Bielsku (Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone na podstawie wyników ewaluacji z września 2011 r.) WSTĘP Program profilaktyku

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku rok szkolny 2014/2015

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku rok szkolny 2014/2015 Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku rok szkolny 2014/2015 1. Cel główny programu. Program profilaktyki Szkoły Podstawowej w Buku opiera się na zasadach tzw. profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Karola Klobassy Zrenckiego w Żeglcach uchwalony 9 września 2014 r. na wspólnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców - 1 - Program profilaktyczny Szkoły

Bardziej szczegółowo

Plan działań profilaktycznych Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu (rok szkolny 2015/2016)

Plan działań profilaktycznych Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu (rok szkolny 2015/2016) Plan działań profilaktycznych Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu (rok szkolny 2015/2016) Plan działań profilaktycznych został przedstawiony i zaakceptowany przez Radę Pedagogiczną w dniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WANDY I HENRYKA OSSOWSKICH W KUNICACH ROK SZKOLNY 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WANDY I HENRYKA OSSOWSKICH W KUNICACH ROK SZKOLNY 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WANDY I HENRYKA OSSOWSKICH W KUNICACH ROK SZKOLNY 2014/2015 Program Profilaktyczny Szkoły Podstawowej uzupełnia program wychowawczy. Celem jest wspomaganie wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 Rok szkolny 2014/2015 Zatwierdzony uchwałą nr 2/ 2014/2015 Rady Pedagogicznej z 15.09.2014r. po uzgodnieniu z Radą Rodziców PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 13 im. Alfreda Szklarskiego w Rudzie Śląskiej

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 13 im. Alfreda Szklarskiego w Rudzie Śląskiej PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 13 im. Alfreda Szklarskiego w Rudzie Śląskiej Wstęp Profilaktyka to wszystkie oddziaływania i interwencje podejmowane przez dorosłych wobec dzieci i młodzieży,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 22 im. Janusza Korczaka W Płocku 1 Wstęp Profilaktyka to ogół działań zapobiegających niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu

Bardziej szczegółowo

Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas realizacji Uwagi

Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas realizacji Uwagi Wyciąg ze Szkolnego Programu Profilaktyki Zespołu Nr 1 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej na rok szkolny Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2014-2017 1 CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w szkole Diagnoza zagrożeń w szkole Wczesna interwencja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W CHODLU NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W CHODLU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W CHODLU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 WSTĘP Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Chodlu uzupełnia program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI DLA DZIECI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna do wprowadzenia działań profilaktycznych w ramach Szkolnego Programu Profilaktyki

Podstawa prawna do wprowadzenia działań profilaktycznych w ramach Szkolnego Programu Profilaktyki Program Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Dębnie uzupełnia program wychowawczy. Celem jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, wzmacnianie czynników ochronnych przy jednoczesnej

Bardziej szczegółowo