ABC Biznesu. Jak założyć punkt. przedszkolny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ABC Biznesu. Jak założyć punkt. przedszkolny"

Transkrypt

1 ABC Biznesu Jak założyć punkt przedszkolny

2 Spis treści 2 1. Pomysł na firmę / Kim są odbiorcy i klienci punktu przedszkolnego /4 2. Cele i zasoby osobiste /4 3. Produkt/usługa / Analiza potencjału firmy i otoczenia / Potrzeby klientów jakie są i czy produkt je zaspokoi /7 4. Rynek / Konkurencja / Kształtowanie ceny produktu/usługi / Źródła informacji o rynku / Rynek docelowy, klienci/odbiorcy usług / Sprzedaż i marketing /10 5. Formalności związane z założeniem firmy / Wybór formy prawnej działalności gospodarczej / Rejestracja firmy / Licencje, pozwolenia, przepisy szczegółowe / Organizacja pracy w punkcie przedszkolnym / Nadzór pedagogiczny /18 6 Inne obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej/ Kodeks pracy, przepisy sanitarne, ochrona przeciwpożarowa / Wymagania lokalowe / Podatek od nieruchomości / Ubezpieczenia /22 7. Koszty prowadzenia punktu przedszkolnego / Budżet początkowy / Budżet operacyjny /23 8. Źródła finansowania działalności gospodarczej / Kredyty / Pożyczki / Venture capital / Aniołowie biznesu / Leasing / Franchising / Dotacje /29 9. Biznes plan przedsięwzięcia /30

3 3 Pomysł na firmę Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym. Punkt przedszkolny oferuje usługi edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze dla dzieci w wielu 3-5 lat. Działalność punktu przedszkolnego jest działalnością wychowawczo-oświatową ściśle uregulowaną przepisami prawa. Prowadzenie tego rodzaju działalności wiąże się z dużą odpowiedzialnością, przestrzeganiem przepisów prawa i nadzorem kuratora oświaty. Jednakże punkt przedszkolny może założyć każdy dorosły obywatel, który zarejestrował działalność gospodarczą. Właściciel firmy nie musi być nauczycielem, nie ma też obowiązku, prowadzić go osobiście. Podstawowym aktem prawnym, który umożliwia prowadzenie punktu przedszkolnego jest ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004, nr 256, poz z późn. zm.). Niezbędne jest spełnienie norm przeciwpożarowych, sanitarno-epidemiologicznych oraz BHP. Należy przeprowadzić analizę naszych potrzeb, kierunków dalszego rozwoju i poświęcenia dla działalności oświatowej, przygotowania biznes planu przedsięwzięcia i określenia wielkości niezbędnych nakładów inwestycyjnych. Dla zrealizowania przedsięwzięcia istotne jest rozeznanie co do pomocy państwa dla tego typu placówek i poszukiwanie ewentualnych sponsorów oraz osób zainteresowanych utworzeniem punktu przedszkolnego, z perspektywy społeczności lokalnej.

4 1. Kim są odbiorcy i klienci punktu przedszkolnego Zdobycie zaufania rodziców jest celem przewodnim, który właściciel punktu przedszkolnego powinien osiągnąć poprzez uzyskanie wpisu do ewidencji przedszkoli w jednostce samorządu terytorialnego, zdobycie subwencji oświatowych na dofinansowanie kosztów działalności i niskie czesne za uczęszczanie dziecka do punktu przedszkolnego. Aby firma odniosła sukces, jej działania powinny się koncentrować na stworzeniu wyspecjalizowanej instytucji, której rodzice mogą powierzyć swoje dziecko z gwarancją bardzo dobrej opieki dydaktycznej z nowoczesnymi metodami nauczania początkowego i bezpieczeństwa pobytu. Misja firmy powinna skupiać się na wspomaganiu rozwoju i wczesnej edukacji dzieci, od trzeciego roku życia. Punkt przedszkolny ma zapewnić opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz stworzyć warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej. Wobec rodziców punkt przedszkolny ma pełnić funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze takie jak: pomaganie w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej informowanie na bieżąco o postępach dziecka uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresów zadań realizowanych w przedszkolu Cele i zasoby osobiste Właściciel firmy może powierzyć prowadzenie punktu przedszkolnego menedżerowi - dyrektorowi przedszkola, ale wtedy nadzór nad programem i kadrą musi sprawować pedagog. Stanowisko dyrektora punktu przedszkolnego, może być powierzone nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, który: ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego, w okresie pięciu lat, bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora, uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, albo w okresie roku, bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, uzyskał pozytywna ocenę dorobku zawodowego, posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym (rozporządzenie Ministra

5 Edukacji Narodowej /MEN/ z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek, Dz. U. z 1999, nr 14, poz. 126 z późn. zm.). Zajęcia w punkcie przedszkolnym prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje wymagane od nauczycieli przedszkoli, którzy mogą być zatrudniani w przedszkolach lub w szkołach podstawowych prowadzonych przez właściwą gminę (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu /MENiS/ z 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, Dz. U. z 2002, nr 155, poz z późn. zm.). Nauczyciele, a także inne osoby pracujące w omawianych placówkach powinny posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania tych prac oraz książeczki badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych. Nauczyciel prowadzący zajęcia w punkcie przedszkolnym realizuje program wychowania przedszkolnego, stanowiący opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub wybranych częściach tej podstawy (Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz. U. z 2009, nr 4, poz. 17). W zajęciach prowadzonych w ramach punktu przedszkolnego mogą uczestniczyć rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia lub inni pełnoletni członkowie ich rodzin upoważnieni przez rodziców, warunkiem uczestnictwa jest posiadanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania tych prac oraz książeczki badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych, zgodnie z odrębnymi przepisami (Rozporządzenie MEN z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania, Dz. U. z 2008, nr 7, poz. 38 oraz Rozporządzenie MEN z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania Dz. U. z 2008, nr 104, poz. 667). Nauczyciel prowadzący zajęcia w punkcie przedszkolnym współpracuje z rodzinami dzieci uczęszczających na zajęcia, w szczególności poprzez: korzystanie z pomocy rodziców (prawnych opiekunów) lub innych pełnoletnich członków rodzin dzieci, upoważnionych przez rodziców, w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć, prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi Produkt/usługa Przedmiotem działalności punktu przedszkolnego jest oferowanie usług nauczania i wychowania dzieci w wieku od 3 do 5 lat, w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, w grupach od 3 do 25 osób. Zajęcia

6 dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla dzieci są prowadzone przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. W prowadzeniu punktu przedszkolnego ważne jest zapewnienie oferty dodatkowej, w zakresie dydaktyki, należy pomyśleć o zatrudnieniu lektorów języków obcych, psychologów czy logopedów. Wskazane jest również nawiązanie współpracy z katechetą, lekarzem pediatrą czy stomatologiem. Dla zapewnienia dbałości o stan porządkowy i techniczny obiektu punktu przedszkolnego, niezbędne jest skorzystanie z obsługi sprzątaczki i konserwatora, przy czym forma zatrudnienia może być dowolna. Jeżeli zdecydujemy się na prowadzenie kuchni i przygotowywanie posiłków we własnym zakresie, należy zatrudnić kucharza oraz pomoc kuchenną (tylko ona może podawać posiłki). Korzystne z punktu widzenia finansowego i organizacyjnego może być nawiązanie współpracy z firmą cateringową Analiza potencjału firmy i otoczenia Atuty naszej firmy i szansa jaką stwarza otoczenie, sprzyjające osiągnięciu sukcesu: wysoki poziom kwalifikacji i doświadczenie personelu, posiadanie odpowiedniego lokalu, lokalizacja korzystna z punktu widzenia konkurencji i potrzeb rodziców dzieci, znajomość przepisów dotyczących prowadzenia punktu przedszkolnego, posiadanie bazy nauczycielskiej, życzliwość lokalnej społeczności, władz samorządowych, parafii, lokalnego biznesu, środowiska szkoły podstawowej, emerytów, przychylność rodziców, dobra kadra wychowawcza i dobre pomysły, dostosowanie czasu pracy punktu przedszkolnego do potrzeb rodziców. Zagrożenia: słabe zainteresowanie klientów i środowiska, mała liczba dzieci, wysokie nakłady inwestycyjne na wejściu, przy uruchamianiu działalności, wysokie koszty stałe działalności (ponoszone bez względu na to czy dzieci uczęszczają), trudności w pozyskaniu dotacji zewnętrznych, bariery architektoniczne, konieczność przeprowadzenia odbioru budynku punktu przedszkolnego przez odpowiednie organy państwowe opinia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, powiatowej Straży Pożarnej, inspektora BHP, architekta, uzyskanie zezwolenia jednostki samorządu terytorialnego na prowadzenie działalności w formie punktu przedszkolnego, zatrudnianie kadry zgodnie z warunkami systemu oświaty.

7 3.2. Potrzeby klientów jakie są i czy produkt/usługa je zaspokoi Nasz punkt przedszkolny zaspokoi potrzeby dzieci i ich rodziców, jeśli: zapewnimy odpowiednie warunki działania punktu, w tym bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, wyposażymy punkt przedszkolny w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, zatrudnimy nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje, zaoferujemy dodatkowe, nieobowiązkowe w systemie oświaty usługi, np. dodatkowe przedmioty nauczania, opiekę specjalistów lekarz, pedagog, logopeda, itp., zapewnimy dogodną lokalizację, możliwość transportu dzieci do punktu przedszkolnego, dogodne godziny otwarcia i zamknięcia punktu, dostosowane do potrzeb opiekunów dzieci. 4. Rynek 4.1. Konkurencja Rynek konkurencyjny dla punktu przedszkolnego obejmuje przedszkola publiczne i inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego. Dokonując analizy rynku konkurencyjnego należy określić warunki działania innych przedszkoli, ceny usług, oraz zaspokojenie popytu na usługę, przy jednoczesnej analizie potrzeb w tym zakresie. Punkt przedszkolny w przeciwieństwie do przedszkoli publicznych nie musi przeprowadzać rekrutacji na zasadzie powszechnej dostępności, może określać warunki rekrutacji oraz pobierać opłaty od rodziców nawet za zajęcia obejmujące podstawę programową Kształtowanie ceny produktu/usługi Z marketingowego punktu widzenia cena jest wtedy efektywna, kiedy jest zorientowana na rynek. Tworzenie ceny może stać się wówczas kreatywnym procesem, generującym przewagę konkurencyjną na rynku. Postrzegana wartość oferty rynkowej jest tożsama z wizerunkiem firmy na rynku, a decydujący wpływ mają takie elementy jak: reputacja firmy, opinie odbiorców usług, dodatkowe usługi oferowane przez firmę, standard firmy na rynku, niskie koszty pozyskania usługi przez klienta. Ceny w zakresie usług wychowania przedszkolnego w dużym zakresie kształtowane są przez rynek i ceny konkurencji, pomimo tego, przy braku miejsc w publicznych przedszkolach, cena może zostać przyjęta przez klienta, z uwagi na jej wysoką użyteczność (dodatkowe lekcje, dogodna lokalizacja, dowóz dzieci, wysoka jakość usług, zajęcia profilaktyczne ze specjalistami, dogodne godziny otwarcia punktu, i inne). Na kształtowanie ceny, jak i pokrycie części kosztów funkcjonowania punktu przedszkolnego mogą mieć wpływ dotacje, jakie można uzyskać z jednostki samorządu terytorialnego na każdego wychowanka.

8 Źródła informacji o rynku Bez rozeznania rynku firma nie ma szans na sprzedaż swoich usług, toteż niezbędne jest przeprowadzenie badań na trzech płaszczyznach: 1. Analizy otoczenia i warunków działania firmy. 2. Elementów marketingu mix. 3. Analizy rezultatów działania firmy. Ad.1. Pierwszy obszar działania sprowadza się do rozpoznania warunków działania firmy i postawienie sobie pytań: Jaka jest chłonność i pojemność rynku docelowego. Jakie są kierunki zmian na tym rynku i jakie zewnętrzne czynniki je determinują. Jaki jest udział firmy w rynku. Kim są nasi najwięksi konkurenci, jakie są ich atuty i słabości. Kto kupuje nasze usługi (wiek, grupa dochodowa). Gdzie mieszkają potencjalni odbiorcy naszych usług. ile i jak często kupują. W jakim stopniu nasza oferta satysfakcjonuje odbiorców. Ad.2. Drugim obszarem są badania narzędzi (instrumentów), za pomocą których firma oddziałuje na rynek, a więc elementów marketingu mix. Należy odpowiedzieć sobie na następujące pytania: Czy jakość naszych usług będzie satysfakcjonować odbiorców. Czy usługi mają wszystkie niezbędne cechy korzystne dla odbiorców. Czy sprzedajemy po właściwej cenie. W jaki sposób można je porównać do usług konkurencji. W przypadku innowacji usługowych: czym nowa usługa powinna różnić się od już oferowanych na rynku, aby mogła być zaakceptowana dla jakich grup odbiorców innowacja może być atrakcyjna jakie są szanse rynkowe nowej usługi (jakiej wielkości sprzedaży można oczekiwać) jakie koszty poniesie firma wprowadzając na rynek nową usługę jaką zastosować strategię cenową dla nowej usługi jakie są wyobrażenia rynku o nowej usłudze i usłudze konkurentów. Czy dystrybucja usług będzie właściwa. Czy jest lepszy, atrakcyjniejszy sposób dystrybucji. Czy nasze wysiłki promocyjne (np. reklama za pośrednictwem lokalnych mediów) jest efektywna i dociera do odbiorców, wpływając na ich decyzje. Ad.3. Trzeci obszar badań marketingowych to analiza rezultatów działania firmy. Obejmuje on przede wszystkim badania: Wyników (efektów) sprzedaży (zbytu) w różnych przekrojach czasowym, asortymentowym, przestrzennym, kategorii obsługiwanych odbiorców, z

9 uwzględnieniem przyczyn ewentualnych zmian obrotów (najczęściej w powiązaniu z bieżącą analizą kosztów). zmian udziału firmy w rynku. Wizerunku (image) firmy w oczach odbiorców (na tle wizerunku naszych największych konkurentów) Rynek docelowy, klienci/odbiorcy usług Wybór określonej grupy odbiorców, stanowiących dla firmy rynek docelowy następuje przez segmentację rynku. Wyselekcjonowana grupa odbiorców stanowi segment rynku. Co łączy wszystkich odbiorców, którzy tworzą taki segment? Łączy ich przede wszystkim duże podobieństwo potrzeb oraz preferencji dotyczących danego dobra lub usługi. Odbiorcy należący do tego samego segmentu rynku mają zwykle bardzo zbliżone potrzeby, gusty i upodobania. Poszukują usług o zbliżonych cechach. Szczególnie ważne jest pojęcie niszy rynkowej, stanowiącej wąsko zdefiniowaną grupę szukającą ściśle określonych korzyści. Zaletą niszy jest to, iż zazwyczaj ma niewielu konkurentów, co pozwala firmie stać się liderem sprzedaży na tym rynku. Dokonując wyboru obsługiwanego segmentu rynku, należy odpowiedzieć na kilka pytań: Czy w danym segmencie występuje luka (potrzeby, które nie są zaspokojone). Jaka część odbiorców jest zadowolona z usług oferowanych przez konkurentów, a jaka poszukuje czegoś innego. Czy firma jest w stanie zaoferować coś, czego odbiorcy rzeczywiście poszukują. Czy przewidywany popyt jest na tyle duży, aby stwarzał firmie szansę na opłacalną działalność. Czy firma będzie w stanie skutecznie przedstawiać i promować swoją ofertę potencjalnym odbiorcom. Należy pamiętać, iż rynek sprzedaży może dzielić się na mniejsze rynki w tym samym segmencie, na jeszcze mniejsze rynki, mini-rynki itd. Jest to właśnie proces wyszukiwania nisz rynkowych, a więc rynków, na których nie działa żaden konkurent i występuje popyt ze strony odbiorców. Dokonując wyboru rynku docelowego, firma powinna kierować się pewnymi zasadami, a mianowicie: Koncentrować działalność w takim obszarze, który daje jej możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej. Wybierać taki obszar rynku, który firma zna. Wybierać taki segment rynku, który jest zgodny z długofalowymi planami jej działania. Koncentrować się na segmentach o odpowiedniej wielkości oraz rosnącym potencjale. unikać segmentów związanych z ostrą walką konkurencyjną. starannie oceniać bariery wejścia na rynek. 9

10 upewnić się, czy działanie w wybranym segmencie zapewnia osiąganie zysku. niektóre segmenty należy pozostawić w rezerwie. segmentacja rynku nie jest nieograniczona w czasie; segmenty nie są kategorią stabilną i muszą być rozpatrywane w ujęciu dynamicznym, dlatego tak ważna jest ciągła obserwacja zjawisk zachodzących na interesujących nas rynkach Sprzedaż i marketing Warunkiem sprzedaży każdej usługi jest dotarcie do odbiorcy z informacją o usłudze i zachęcenie go do zakupu, a więc skuteczna promocja. Działania można prowadzić poprzez następujące narzędzia: reklama, czyli bezosobowa, płatna i adresowana do masowego odbiorcy forma prezentacji i promocji usługi, promocja sprzedaży, obejmująca zespół materialnych bodźców zwiększających atrakcyjność sprzedaży danej usługi oraz chęć zakupu, sprzedaż osobista, polegająca na prezentowaniu usług firmy przez bezpośrednie kontakty osobiste z potencjalnymi odbiorcami, propaganda marketingowa, stanowiąca kompleks działań związanych z wypracowaniem odpowiednich relacji z otoczeniem, w celu zbudowania pozytywnego wizerunku firmy na rynku, marketing bezpośredni, wykorzystujący listy, telefony, pocztę elektroniczną i inne nieosobiste narzędzia kontaktu z przyszłymi potencjalnymi odbiorcami Formalności związane z założeniem firmy 5.1. Wybór formy prawnej działalności gospodarczej Wybór formy prawnej działalności jest decyzją uznaniową założyciela. Może to być jednoosobowa działalność gospodarcza albo udział w spółce osobowej lub kapitałowej. Decyzja uzależniona jest od ponoszenia ryzyka i skali działalności, na jaką decyduje się właściciel. Jednoosobowa działalność gospodarcza pozwala na samodzielne podejmowanie decyzji i jest odpowiednia dla małych i średnich rozmiarów działalności. Przy czym, założyciel odpowiada całym swoim majątkiem firmowym i osobistym za zobowiązania firmy. Spółki osobowe zawiązywane są przez osoby fizyczne, które kumulują własne wkłady pieniężne na rzecz spółki lub wnoszą wiedzę (know- how), przez co rozmiar spółek jest większy i mają szerszy zakres działania. Wspólnicy dzielą się zyskami, ale również i ryzykiem działalności, odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem osobistym. W przypadku spółek kapitałowych, przepisy prawne regulują w ścisły sposób wielkości kapitałów założycielskich oraz zasady podejmowania kluczowych decyzji

11 w spółce. Inny jest również sposób rejestracji spółki, gdzie wymagany jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, zaś dane finansowe spółki są jawne. Wielkość kapitału założycielskiego dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi zł, zaś dla spółki akcyjnej zł. Prowadzenie punktu przedszkolnego jest działalnością małego rozmiaru, dlatego najbardziej odpowiednią formą prowadzenia działalności gospodarczej jest jednoosobowa działalność gospodarcza, prowadzona samodzielnie lub w formie spółki cywilnej ze wspólnikiem, również prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą Rejestracja firmy Wpis do ewidencji działalności gospodarczej Od dnia 1 lipca 2011 r. rejestrujemy własną firmę na formularzu CEIDG-1 (wniosek do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych). Wniosek CEIDG-1 jest jednocześnie: wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym (NIP), oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników. Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możemy obecnie wybrać jeden z trybów postępowania: zalogowanie się do CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG), wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie. Bez logowania się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do dowolnego urzędu gminy. Pobranie i złożenie wniosku papierowego w urzędzie gminy. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny. Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony. Jeżeli wybierzemy sposób polegający na zalogowaniu się do CEIDG, to przy pierwszym logowaniu należy założyć konto na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej epuap (https://prod.ceidg.gov.pl ) i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego. Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby, której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku. W celu rejestracji konta można skorzystać z podpisu elektronicznego z certyfika- 11

12 tem kwalifikowanym lub nieodpłatnego profilu zaufanego na platformie epuap. Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania naszej tożsamości w systemach elektronicznej administracji to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Wykorzystując profil zaufany możemy załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu. Aby uzyskać profil zaufany należy: I sposób dla wszystkich obywateli: 1. zalogować się na platformie epuap (wymagane posiadanie konta na epuap), 2. wypełnić wniosek o założenie profilu, 3. udać się do punktu potwierdzającego profil, celem potwierdzenia tożsamości (lista instytucji potwierdzających na stronie internetowej II sposób dla osób posiadających podpis elektroniczny: 1. zalogować się na platformie epuap (wymagane posiadanie konta na epuap), 2. wypełnić wniosek o założenie profilu, 3. potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem. 12 Wypełniając wniosek CEIDG-1 musimy podać rodzaj działalności w oparciu o Polską Klasyfikację Działalności 2007 (PKD). Dokonując rejestracji firmy możemy podać dowolną ilość kodów PKD. Ważne informacje: rejestracja firmy zwolniona jest z opłat, przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis, wpis jest dokonywany nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku, zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CE- IDG, organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG, numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP).

13 REGON Wpis lub zmiana wpisu w rejestrze REGON przedsiębiorców będących osobami fizycznymi następuje na podstawie danych z wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Osoby wpisane do rejestru REGON na podstawie danych z wniosku CEIDG-1 otrzymują informację o numerze identyfikacyjnym REGON za pomocą wyszukiwarki CEIDG. W przypadku konieczności posiadania zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON jesteśmy zobowiązani do złożenia żądania wydania zaświadczenia w urzędzie statystycznym właściwym ze względu na adres zamieszkania. Urzędy statystyczne wydają na żądanie zaświadczenia o nadanym nam numerze identyfikacyjnym, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania. Ważne informacje Nie mamy obowiązku przedkładania w kontaktach z organami administracji publicznej zaświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON w sytuacji, gdy odpowiednie numery znalazły się we wniosku CEIDG, w innych przypadkach zaświadczenie zamieniono na oświadczenie Pieczątka Posiadanie pieczątki nie wynika z żadnych przepisów prawa, jednak jej wykonanie może się okazać niezbędne w trakcie załatwiania formalności, związanych z założeniem własnej firmy i jest przydatne w czasie jej funkcjonowania na rynku. Pieczątka powinna zawierać: nazwę firmy, adres siedziby, NIP, dane kontaktowe - nr telefonu, faksu, adres poczty elektronicznej ( ), adres serwisu internetowego (strony www) Bank Przy wyborze banku, który będzie obsługiwał nasze konto, powinniśmy brać pod uwagę koszt obsługi rachunku. Ważne są też: opłaty za przelewy, prowizje od wypłat gotówkowych, karty płatnicze, obsługa telefoniczna bądź internetowa konta, czy nawet odległość do banku. Posiadanie konta firmowego nie jest obowiązkowe, jednak są sytuacje kiedy musimy je założyć (np. urząd skarbowy będzie wymagał od nas płatności bezgotówkowych w przypadku zwrotu podatku VAT). Firmowego rachunku bankowego mamy obowiązek używać również, gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca a jednorazowa wartość transakcji przekracza euro Zakład Ubezpieczeń Społecznych W terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej musimy dokonać w swoim oddziale ZUS zgłoszenia siebie i pracowników do ubezpieczenia. Jeżeli prowadzenie firmy jest naszym jedynym zajęciem wówczas składamy formularz ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej). Kiedy natomiast przedsiębiorca wykonuje inną pracę płatną powyżej minimalnej pensji krajowej, wówczas należy zgłosić się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZZA. Po zgłoszeniu do ZUS, należy pamiętać o opłacaniu składek w następujących

14 terminach: jeśli tylko za siebie - to do 10 dnia następnego miesiąca, jeśli za siebie i za zatrudnionych pracowników - to do 15 dnia następnego miesiąca. Jeżeli rozpoczynamy prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej to przez okres 24 miesięcy możemy opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od kwoty stanowiącej 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z preferencyjnych zasad opłacania składek nie mogą skorzystać osoby, które: w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność, wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. Wysokość preferencyjnych składek ( od stycznia 2013r.): 93,70zł (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne, 38,40 zł (tj. 8%) na ubezpieczenia rentowe, 11,76 zł (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe, 9,26 zł (tj. 1,93%) na ubezpieczenie wypadkowe - przy założeniu, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób. Dodatkowo wszyscy przedsiębiorcy opłacają za siebie składkę na ubezpieczenie zdrowotne, która obecnie wynosi 261,73zł Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Zgodnie z przepisem art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik lub domownik, który rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczyna współpracę przy prowadzeniu tej działalności, może nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, jeśli: podlegał temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata i nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, złoży w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczęcia współpracy przy prowadzeniu tej działalności, Oświadczenie to można złożyć na wniosku o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej CEIDG -1- złożenie wniosku w tej formie do organu ewidencyjnego traktowane jest jak dotrzymanie terminu złożenia oświadczenia w KRUS. nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym,

15 nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych Urząd Skarbowy Rozpoczynając działalność gospodarczą mamy do wyboru następujące formy opodatkowania: kartę podatkową, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zasady ogólne podatkowa księga przychodów i rozchodów, pełną księgowość księgi handlowe. Wybór formy rozliczeń podatkowych dla celów obliczenia podatku dochodowego uzależniony jest od wielu czynników, między innymi ustawowo dopuszczalnych form opodatkowania, rodzaju przedmiotu działalności, skali działalności i planowania podatkowego. W tym celu należy dokonać analizy wysokości przychodów i kosztów działalności, wielkości planowanych nakładów inwestycyjnych, obowiązku prowadzenia innych ewidencji do potrzeb naliczenia podatku dochodowego, między innymi: kosztów wynagrodzeń, środków trwałych, wyposażenia, ewidencji przebiegu pojazdów, rozliczeń z budżetem państwa i samorządu terytorialnego. Dla ustalenia podstawy opodatkowania w celu obliczenia podatku dochodowego dla prowadzenia punktu przedszkolnego, najbardziej optymalną formą rozliczeń jest ewidencja przychodów i kosztów w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, czyli wybór formy opodatkowania na zasadach ogólnych. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu potwierdził, w jednej ze swoich interpretacji podatkowych, iż podatnik prowadzący przedszkole niepubliczne, jako osoba fizyczna, może ewidencjonować przychody i koszty w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej z Poznaniu z 2 października 2008r. nr ILPB1/ /08-4/AG). Zasady ogólne podatkowa księga przychodów i rozchodów, opodatkowanie na zasadach ogólnych reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa z dnia 26 lipca 1991 r., Dz. U. z 2012, poz. 361 t. j. z późn. zm.). Podatek płacimy od dochodu, który stanowią uzyskane przez podatnika przychody pomniejszone o poniesione koszty (pod warunkiem, że ustawodawca nie zabrania zaliczenia ich do kosztów podatkowych). Podatek obliczamy według skali podatkowej, która w roku 2013 wynosi: do zł 18% minus 556,02 zł(kwota wolna od podatku), ponad zł ,02 zł plus 32% nadwyżki ponad zł. Tak wyliczony podatek mamy obowiązek wpłacić do 20-tego następnego miesiąca. Po zakończeniu roku podatkowego składamy zeznanie roczne na deklaracji PIT 36. Forma opodatkowania na zasadach ogólnych jest korzystna w przypadku, kiedy ponosimy wysokie koszty działalności. Katalog odliczeń jest długi i warto zapoznać się z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Musimy pamiętać, że w okresie uruchamiania działalności gospodarczej mamy dużo wydatków, a więc także odliczeń kosztów uzyskania przychodu. Może się więc okazać, że przez kilka miesięcy unikniemy kontaktów z urzędem skarbowym. 15

16 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oprócz możliwości obliczania wielkości podatku na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, daje możliwość wyboru stawki liniowej podatku (podatek wynosi 19% bez względu na wysokość osiągniętego dochodu). Decydując się na tę formę opodatkowania tracimy możliwość korzystania z odliczeń i ulg (Internet i 1%podatku) oraz rozliczania się ze współmałżonkiem i jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Tej formy opodatkowanie nie możemy wybrać, jeśli przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub poprzedzającym rok podatkowy, wykonywaliśmy czynności na rzecz byłych lub obecnych pracodawców. Podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie mogą prowadzić firmy, które zobligowane są do prowadzenia pełnej księgowości, tj. spółki kapitałowe oraz osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej euro. Podatek VAT Świadczenie usług wychowania przedszkolnego jest świadczeniem usług edukacyjnych. Ten rodzaj czynności jest zwolniony z podatku VAT, na podstawie art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisów rozporządzenia w sprawie VAT. Podatnik nie ma obowiązku rejestracyjnego w zakresie podatku VAT i nie musi składać deklaracji VAT. Podatnik nie jest również zobowiązany do prowadzenia pełnej ewidencji niezbędnej do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011, nr 177, poz z późn. zm.) Licencje, pozwolenia, przepisy szczegółowe Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, osoby fizyczne mogą zakładać placówki przedszkolne niepubliczne, po uzyskaniu wpisu do ewidencji, prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać: oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić przedszkole niepubliczne, jej miejsce zamieszkania, określenie odpowiednio typu i rodzaju placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, wskazanie miejsca prowadzenia placówki oraz informacje o warunkach lokalowych zapewniających: możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, realizację innych zadań statutowych, bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami, dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w placówce, projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danej formie,

17 opinię komendanta straży pożarnej, dotyczącą bezpieczeństwa obiektu, opinię powiatowego inspektora sanitarnego, dotyczącą stanu sanitarnego obiektu. UWAGA: brak któregokolwiek z wymienionych dokumentów lub nieterminowe ich złożenie może być przyczyną odmowy wpisu do ewidencji. Urząd gminy w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia, dokonuje wpisu do ewidencji, doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji zawiera: nazwę organu, który dokonał wpisu do ewidencji, datę i numer wpisu, nazwę oraz rodzaj formy wychowania przedszkolnego, osobę fizyczną prowadzącą inną formę wychowania przedszkolnego, adres innej formy wychowania przedszkolnego. Zgłoszenie do ewidencji wraz z przewidywaną liczbą wychowanków najlepiej przekazać do 30 września roku poprzedzającego rok rozpoczęcia działalności, ponieważ daje to gwarancję uzyskania dotacji z budżetu gminy gmina ma wtedy obowiązek zaplanować dofinansowanie w swoim budżecie. Jeśli chcemy zacząć działalność już w nowym roku szkolnym, warto poszukać dodatkowych źródeł finansowania na okres od września do grudnia (np. fundusze europejskie). Punkt przedszkolny może być wykreślony z ewidencji, jeżeli: nie podejmie działalności w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji, osoba fizyczna zostanie pozbawiona możliwości prowadzenia działalności oświatowej wyrokiem sądu, kurator oświaty stwierdzi w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność jest sprzeczna z przepisami ustawy o systemie oświaty, wpis został dokonany z naruszeniem prawa, punkt przedszkolny zaprzestał działalności przez okres dłuższy niż 3 miesiące Organizacja pracy w punkcie przedszkolnym Organizacja pracy w punkcie przedszkolnym została określona w rozporządzeniu MEN z dnia 10 stycznia 2008 r., w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2008, nr 7, poz. 38). Zgodnie z rozporządzeniem, punkt przedszkolny realizuje zajęcia we wszystkie dni robocze w tygodniu przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Minimalny dzienny wymiar zajęć w punkcie wynosi 3 godziny. Wymiar czasu pracy punktu przedszkolnego, zależnie od lokalnych potrzeb i możliwości, może być wyższy niż określają przepisy. Liczba godzin zajęć, w czasie których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, powinna być uzależniona od wielkości grupy. Jeśli w grupie jest od 3 do 5 dzieci (jest to minimalna liczebność

18 grupy określona w rozporządzeniu), 3 godziny zajęć dziennie powinny umożliwić realizację podstawy programowej. Czym liczniejsza jest grupa, tym czas trwania zajęć z dziećmi powinien być dłuższy (do 4-5 godzin dziennie). Liczebność grupy dzieci (od 3 do 25 dzieci) jest uzależniona od potrzeb środowiska lokalnego: od liczby rodziców dzieci w wieku 3-5 lat zainteresowanych korzystaniem z wychowania przedszkolnego oraz od posiadanych warunków lokalowych (minimalna powierzchnia przypadająca na każde dziecko: 2-2,5 m2). Czas pracy punktu powinien być elastyczny, dostosowany do liczebności grupy dzieci oraz do potrzeb i oczekiwań rodziców, aby zapewnić możliwość zrealizowania wymagań, wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Przebieg działalności wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi w punkcie przedszkolnym w danym roku szkolnym jest dokumentowany w formie dziennika zajęć punktu. W dzienniku wpisuje się nazwiska i imiona dzieci uczęszczających na zajęcia, daty i miejsca ich urodzenia, nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania. W dzienniku zajęć odnotowuje się obecność dzieci na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych Nadzór pedagogiczny Nadzór pedagogiczny nad innymi formami wychowania przedszkolnego sprawuje kurator oświaty zgodnie z art. 35 b ustawy o systemie oświaty. Do nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty nad punktami przedszkolnymi stosuje się odpowiednio przepisy art. 33 i 34 ustawy o systemie oświaty. Nadzór pedagogiczny polega na: ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówek i nauczycieli, analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej placówek, udzielaniu pomocy placówkom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych. Nauczyciele, wykonujący czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego, mają prawo między innymi do wstępu do placówki, wglądu do dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacji pracy, mogą także wydawać dyrektorom placówek doraźne zalecenia, uwagi i wnioski. 6. Inne obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 6.1. Kodeks pracy, przepisy sanitarne, ochrona przeciwpożarowa Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Jest on zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez

19 zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Przedsiębiorca zatrudniający pracowników ma obowiązek powiadomienia, w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności, właściwy okręgowy inspektorat Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) oraz właściwego państwowego inspektora sanitarnego (SANEPID) o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz o przewidywanej liczbie pracowników (formularz zawiadomienia jest dostępny na stronie Zobowiązany jest także do złożenia pisemnej informacji o środkach i procedurach przyjętych dla spełnienia wymagań wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczących danej dziedziny działalności. Każdy pracodawca zatrudniający pracowników ma obowiązek stosować przepisy prawa pracy zgodnie z Kodeksem pracy (ustawa z 26 czerwca 1974 r., Dz. U. z 1998, nr 21, poz. 94, t. j., z późn. zm.). W punkcie przedszkolnym prowadzonym przez osobę fizyczną, nauczyciele zatrudniani są zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, zaś Karta Nauczyciela obowiązuje w zakresie ograniczonym ( 91b, ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2006, t. j.nr 97, poz. 674), przy czym można stosować przepisy Karty Nauczyciela, jeżeli są one korzystniejsze od Kodeksu pracy. W przypadku budowy lub adaptacji istniejącego budynku, należy nie tylko uwzględnić wymogi sanitarne, ale także przepisy przeciwpożarowe. Zgodnie z tymi przepisami zobowiązani jesteśmy: przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacji technicznych i technologicznych wyposażyć obiekt, budynek lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach zapewnić osobom przebywającym w obiekcie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji przygotować obiekt lub budynek do prowadzenia akcji ratunkowej ustalić sposoby postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia Wymagania lokalowe Miejsce prowadzenia punktu przedszkolnego powinno być zgodne z gminnym planem zagospodarowania przestrzennego. Osoba składająca zgłoszenie punktu przedszkolnego do ewidencji powinna mieć prawo do dysponowania lokalem (akt notarialny, umowa najmu lub użyczenia). Warunkiem utworzenia punktu przedszkolnego jest uzyskanie pozytywnych opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o zapewnieniu w lokalu, w którym mają być prowadzone zajęcia w ramach punktu, bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci oraz wyposażenia lokalu w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego lub wybranych części tej podstawy, a także zapewnienia właściwej ochrony przeciwpożarowej przewidzianej przepisami prawa dla tego rodzaju obiektów. Prowadzenie dożywiania dzieci w punkcie przedszkolnym wymaga stosowania przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności i żywienia.

20 20 Rodzaj i zakres dokumentacji dotyczącej lokalu zależy od rodzaju i zakresu koniecznych zmian adaptacyjnych. Do dokumentacji lokalowej powinna być dołączona informacja o placu zabaw. Wszystkie meble, urządzenia i wykładziny powinny mieć niezbędne atesty. Spełnienie wymogów sanitarnych określonych w przepisach potwierdza opinia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, którą należy dołączyć do zgłoszenia do ewidencji. Ze względów bezpieczeństwa konieczne jest również stosowanie się do przepisów budowlanych. Lokal, w którym mają być prowadzone zajęcia w ramach punktu, musi znajdować się w budynku lub jego części spełniających wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach o ochronie przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II, lub wskazane w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, opracowanej w trybie określonym w przepisach rozporządzenia MEN z 13 czerwca 2008 r. Dopuszcza się prowadzenie zajęć w ramach punktu w innym budynku lub jego części, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki: lokal będzie przeznaczony tylko dla jednej grupy dzieci i znajduje się na parterze budynku wykonanego z elementów co najmniej nierozprzestrzeniających ognia, lokal posiada co najmniej dwa wyjścia na zewnątrz, przy czym jednym z nich są drzwi lub okno umożliwiające bezpośrednie wyjście na przestrzeń otwartą, lokal został wyposażony w: co najmniej trudno zapalne wykładziny podłogowe i inne stałe elementy wyposażenia wnętrz gaśnicę proszkową ABC o pojemności co najmniej 4 kg. Lokal, w którym mają być prowadzone zajęcia w ramach punktu, musi spełniać następujące warunki: powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego do zbiorowego pobytu od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5, powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde dziecko, z tym, że: powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko powinna wynosić co najmniej 2 m2, jeżeli pobyt dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie, powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko powinna wynosić co najmniej 2,5 m2, jeżeli pobyt dziecka przekracza 5 godzin dziennie lub jest zapewniane leżakowanie, wysokość pomieszczeń przeznaczonych do pobytu dzieci wynosi co najmniej 2,5 m, jest zapewnione utrzymanie czystości i porządku w lokalu, pomieszczenia są utrzymywane w odpowiednim stanie, są przeprowadzane ich okresowe remonty i konserwacje, podłoga oraz ściany pomieszczeń higieniczno-sanitarnych są wykonane tak, aby było możliwe łatwe utrzymanie czystości,