OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA MOTO-ASSISTANCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA MOTO-ASSISTANCE"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA MOTO-ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia WARTA MOTO-ASSISTANCE, zwane dalej OWU, stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A., zwane dalej WARTA, z Ubezpieczającymi. 2. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek. 3. Na podstawie niniejszych OWU, WARTA obejmuje ochroną osoby podróżujące określonymi w dokumencie ubezpieczenia WARTA MOTO-ASSISTANCE niżej wymienionymi rodzajami pojazdów: 1) samochody osobowe, 2) samochody ciężarowo-osobowe, 3) samochody i przyczepy kempingowe, 4) samochody ciężarowe, o ile ich dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 t., 5) motocykle, oraz 6) przyczepy lekkie o ładowności do 750 kg (bez świadczenia pojazdu zastępczego). 4. Pojazd zarejestrowany poza granicami RP może być objęty ochroną ubezpieczeniową wyłącznie w wariancie Srebrnym lub Złotym pod warunkiem, że miejsce zamieszkania Ubezpieczonego na terytorium RP zostanie określone w dokumencie ubezpieczenia. Świadczenia assistance realizowane są wówczas wyłącznie na terytorium RP, z uwzględnieniem tego miejsca zamieszkania. 5. Pomoc assistance może być świadczona wyłącznie wtedy, gdy ubezpieczone pojazdy określone w ust. 3 i 4, są w chwili zdarzenia dopuszczone do ruchu. W przypadku braku badań technicznych odpowiedzialność WARTY wyłączona jest tylko do sytuacji gdy stan techniczny miał bezpośredni wpływ na powstanie i rozmiar szkody. SŁOWNICZEK POJĘĆ 2 1. Awaria pojazdu - każdy przypadek losowy, wynikający z przyczyn wewnętrznych ubezpieczonego pojazdu (mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych, hydraulicznych, pneumatycznych lub optycznych), powodujący unieruchomienie tego pojazdu za wyjątkiem sytuacji określonych jako inne zdarzenia. 2. CENTRUM ALARMOWE WARTY (zwane dalej CAW) - podmiot, który w imieniu WARTY organizuje usługi assistance dla Ubezpieczonych i z którym, po wystąpieniu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, w celu uzyskania pomocy assistance, Ubezpieczony zobowiązany jest skontaktować się telefonicznie. Numer telefonu do CAW podany jest w dokumencie ubezpieczenia. 3. Inne zdarzenia - unieruchomienie ubezpieczonego pojazdu z powodu: 1) zatrzaśnięcia wewnątrz ubezpieczonego pojazdu klucza/kluczy lub innego urządzenia/ innych urządzeń służących do otwarcia tego pojazdu, 2) zagubienia lub zniszczenia klucza/kluczy lub innego urządzenia/innych urządzeń służących do otwarcia ubezpieczonego pojazdu lub uruchomienia silnika, 3) użycia niewłaściwego paliwa, jego braku lub zamarznięcia,

2 4) rozładowania akumulatora, 5) braku powietrza w oponie/oponach. 4. Kierowca - osoba kierująca ubezpieczonym pojazdem w momencie zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem WARTA MOTO-ASSISTANCE. 5. Kradzież pojazdu - działanie sprawcy o znamionach określonych w polskim kodeksie karnym, które doprowadziło do zaboru ubezpieczonego pojazdu, zabezpieczonego przed kradzieżą poprzez zamknięcie zamków fabrycznych, a także utrata ubezpieczonego pojazdu wskutek rozboju. 6. Miejsce zamieszkania Ubezpieczonego - adres miejsca zamieszkania na terytorium RP wpisany do dokumentu tożsamości albo prawa jazdy kierowcy. W przypadku gdy: 1) faktyczne miejsce zamieszkania jest inne niż adres wpisany w dokumencie tożsamości/prawie jazdy lub, 2) w dokumencie tożsamości/prawie jazdy brak wpisu o miejscu zamieszkania lub, 3) adres zamieszkania jest poza RP, za miejsce zamieszkania Ubezpieczonego uznaje się wskazany przez kierowcę i zweryfikowany przez CAW adres na terenie RP. W przypadku świadczeń pomocy medycznej jest to także adres innego niż kierowca Ubezpieczonego, któremu należą się świadczenia pomocy medycznej. 7. Nagłe zachorowanie - stan chorobowy zagrażający życiu Ubezpieczonego, powstały w sposób nagły poza granicami RP w trakcie ruchu ubezpieczonego pojazdu, wymagający natychmiastowej pomocy lekarskiej. 8. Najbliższy warsztat - najbliższy miejscu zdarzenia warsztat naprawczy, w którym możliwe jest wykonanie naprawy ubezpieczonego pojazdu. Za najbliższy warsztat może być, w porozumieniu z Ubezpieczonym, uznany najbliższy miejscu zdarzenia warsztat posiadający autoryzację producenta pojazdu danej marki jedynie w przypadku, gdy ubezpieczony pojazd objęty jest gwarancją producenta albo gdy z przyczyn technicznych naprawa ubezpieczonego pojazdu powinna być przeprowadzona w takim warsztacie z zastrzeżeniem, że warsztat ten musi się znajdować w tym samym kraju, co miejsce zdarzenia. 9. Nieszczęśliwy wypadek - nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powstałe w związku z: 1) ruchem ubezpieczonego pojazdu, 2) wsiadaniem i wysiadaniem z ubezpieczonego pojazdu, 3) załadowywaniem i rozładowywaniem ubezpieczonego pojazdu, w następstwie którego Ubezpieczony, niezależnie od swojej woli, doznał trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. 10. Pojazd zastępczy - samochód osobowy kategorii A lub B (według standardów agencji świadczącej usługi wynajmu pojazdu) wraz z dokumentami umożliwiającymi jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, udostępniany Uprawnionemu na warunkach agencji świadczącej usługę pojazdu zastępczego, zgodnie z postanowieniami 11 OWU w przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową WARTY w związku z zawartą umową w wariancie Srebrnym, Złotym lub Europa. 11. Rozładowywanie pojazdu - zespół czynności koniecznych do usunięcia ładunku lub bagażu z ubezpieczonego pojazdu. 12. Ruch pojazdu - sytuacja, gdy ubezpieczony pojazd porusza się wskutek działania jego silnika, albo gdy toczy się wskutek działania sił bezwładności. Pojęcie to obejmuje również sytuacje, gdy pojazd ten jest zaparkowany, ma uruchomiony silnik i jest kierowany, ale nie porusza się z powodu warunków na drodze. Pojęcie ruchu pojazdu stosuje się także odpowiednio do przyczepy zaparkowanej lub ciągniętej przez ubezpieczony pojazd. 13. Ubezpieczający - osoba fizyczna lub prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, (tj Właściciel pojazdu zawierający umowę ubezpieczenia 2

3 na własny rachunek albo inna osoba zawierająca umowę ubezpieczenia na rachunek Ubezpieczonego), która zawarła z WARTĄ umowę ubezpieczenia WARTA MOTO-ASSISTANCE. 14. Ubezpieczony - uczestniczący w zdarzeniu objętym ochroną ubezpieczenia WARTA MOTO- ASSISTANCE kierowca i pasażerowie ubezpieczonego pojazdu, w liczbie nie większej niż liczba miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym tego pojazdu. 15. Ubezpieczony pojazd - pojazd określony w dokumencie ubezpieczenia WARTA MOTO- ASSISTANCE zgodnie z 1 ust Uprawniony do kierowania pojazdem zastępczym (zwany dalej Uprawnionym) Właściciel ubezpieczonego pojazdu lub upoważniony przez Właściciela posiadacz ubezpieczonego pojazdu lub kierowca upoważniony przez Właściciela/posiadacza ubezpieczonego pojazdu do kierowania pojazdem zastępczym z zastrzeżeniem, że Uprawnionym może być wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca uprawnienia do kierowania samochodem osobowym. 17. Unieruchomienie pojazdu lub pojazd unieruchomiony - ubezpieczony pojazd, który był dopuszczony do ruchu, jednak z powodu stanu technicznego w jakim znalazł się w wyniku wypadku, awarii lub innych zdarzeń, nie może być aktualnie użytkowany zgodnie z postanowieniami art. 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym. 18. Wypadek - zdarzenie, w wyniku którego unieruchomieniu uległ ubezpieczony pojazd na skutek: 1) nagłego działania siły mechanicznej w momencie zetknięcia się ubezpieczonego pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami, jak również wpadnięcia do wody, 2) działania osób trzecich (m.in. kradzieży elementów ubezpieczonego pojazdu, aktu wandalizmu lub włamania), 3) pożaru lub wybuchu pochodzących z wewnątrz lub z zewnątrz pojazdu. 19. Załadowywanie pojazdu - zespół czynności koniecznych do umieszczenia i umocowania ładunku lub bagażu w ubezpieczonym pojeździe lub na ubezpieczonym pojeździe. 20. Wznowienie umowy ubezpieczenia - zawarcie na kolejne 12 miesięcy, następujące bezpośrednio po rozwiązaniu dotychczasowej umowy, następnej umowy ubezpieczenia o ile zostały spełnione łącznie poniższe warunki: 1) umowa dotychczasowa jest umową 12 miesięczną, 2) nie nastąpiło rozwiązanie umowy ubezpieczenia zgodnie z 17 ust. 6 pkt. 2) -7), 3) nie nastąpiło wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczającego zgodnie z 16 ust.5 lub w przypadku określonym 16 ust. 6, 4) składka za umowę dotychczasową została opłacona w całości, 5) w trakcie trwania umowy ubezpieczenia nie nastąpiło całkowite zniszczenie lub utrata pojazdu. Wznowienie umowy ubezpieczenia następuje w oparciu o OWU obowiązujące na dzień wznowienia. ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 3 1. Przedmiotem ubezpieczenia są wyłącznie koszty świadczenia przez WARTĘ usług assistance na rzecz Ubezpieczonego/Uprawnionego, za pośrednictwem CAW, na zasadach określonych w OWU. 2. Świadczenie usług assistance nie obejmuje bezpośrednio wykonania usług wymienionych w OWU, lecz zorganizowanie lub zorganizowanie i pokrycie kosztów tych usług przez WARTĘ. 3. Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa: 1) wypadku, 2) kradzieży pojazdu, 3) awarii pojazdu, 4) innych zdarzeń. 3

4 4. Umowę ubezpieczenia można zawrzeć w czterech wariantach. Zakres świadczeń w przypadku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową określony jest dla wariantu: 1) Standard - w 4, 2) Srebrnego - w 5, 3) Złotego - w 6, 4) Europa - w 7, dodatkowo opcji Podróżnik 15 i opcji Podróżnik 30 w 16 ust. 3 i W ramach ubezpieczenia WARTA MOTO-ASSISTANCE, w przypadku wystąpienia zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, WARTA zapewnia Ubezpieczonemu / Uprawnionemu świadczenia odpowiednie do wykupionego wariantu i wykupionej opcji, w zakresie określonym odpowiednio w 8-16 i do wysokości określonej limitami i sumami ubezpieczenia, zgodnie z postanowieniami odpowiednio 4-7 OWU dla rodzajów zdarzeń podlegających ochronie. Świadczenia usług assistance odnoszą się do zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia. 6. W razie wypadku, awarii, innego zdarzenia lub kradzieży ubezpieczonego pojazdu, w wyniku których ciągnięta przez ten pojazd nieubezpieczona przyczepa nie może się poruszać albo gdy wskutek awarii lub wypadku nieubezpieczonej przyczepy złączonej z tym pojazdem nie może ona kontynuować jazdy, WARTA na żądanie Ubezpieczonego zapewnia organizację holowania/transportu tej przyczepy (z wyłączeniem przewożonego nią ładunku) i pokrycie kosztów tych usług w ramach limitów obowiązujących dla ubezpieczonego pojazdu, do najbliższego warsztatu mogącego dokonać jej naprawy lub na parking strzeżony. Wariant Standard 4 1. W wariancie Standard WARTA zapewnia Ubezpieczonym następujące rodzaje świadczeń, wyłącznie na terytorium RP: 1) pomoc informacyjną, 2) pomoc serwisową na rzecz Ubezpieczonego, 3) pomoc serwisową dla poszkodowanego zgodnie z 9 ust. 1 pkt. 3). 2. Sumy ubezpieczenia i limity dla wariantu Standard ustalane są na zdarzenie w złotych polskich (PLN) i wynoszą: Tabela nr 1 Wariant Standard zakres terytorialny RP: Rodzaj pomocy wypadek awaria kradzież inne zdarzenia Pomoc informacyjna Informacja serwisowa Przekazanie wiadomości Pomoc w organizacji sprzedaży uszkodzonego pojazdu Pomoc serwisowa na rzecz Ubezpieczonego Holowanie ubezpieczonego pojazdu Limit 400 PLN Pomoc serwisowa dla poszkodowanego Holowanie pojazdu osoby poszkodowanej do wysokości kosztów usługi assistance świadczonej przez CAW, usługa nie występuje. 4

5 Wariant Srebrny 5 1. W wariancie Srebrnym WARTA zapewnia Ubezpieczonym następujące rodzaje świadczeń, wyłącznie na terytorium RP: 1) pomoc informacyjną, 2) pomoc serwisową z zastrzeżeniem, że w przypadku awarii lub innych zdarzeń pomoc ta będzie zrealizowana wyłącznie wtedy, gdy zdarzenie objęte ochroną miało miejsce w odległości większej niż 25 km od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, 3) pomoc w podróży z zastrzeżeniem, że usługa zakwaterowania może być zrealizowana wyłącznie wtedy, gdy zdarzenie objęte ochroną miało miejsce w odległości większej niż 50 km od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, 4) pojazd zastępczy, na warunkach określonych w Sumy ubezpieczenia i limity dla wariantu Srebrnego ustalane są na zdarzenie w złotych polskich (PLN) i wynoszą: Tabela nr 2 Wariant Srebrny zakres terytorialny RP: Rodzaj pomocy wypadek awaria kradzież inne zdarzenia Informacja serwisowa Przekazanie wiadomości Próba usprawnienia na miejscu zdarzenia Holowanie ubezpieczonego pojazdu Zorganizowanie parkingu Odbiór ubezpieczonego pojazdu po naprawie/odzyskanego po kradzieży Limit 200 PLN Limit 500 PLN maksymalnie 2 doby Pomoc informacyjna Pomoc serwisowa Limit 200 PLN (od 25 km) Limit 500 PLN (od 25 km) maksymalnie 2 doby (od 25 km) (od 25 km) Pomoc w podróży Limit 200 PLN (od 25 km) Limit 500 PLN (od 25 km) maksymalnie 2 doby (od 25 km) Zakwaterowanie (od 50 km) maksymalnie 2 doby Limit 120 PLN /na dobę / na osobę maksymalnie 2 doby Limit 120 PLN /na dobę/ na osobę maksymalnie 2 doby Limit 120 PLN /na dobę/na osobę Kontynuacja podróży lub powrót Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania Pojazd zastępczy Pojazd zastępczy maksymalnie 7 dni maksymalnie 10 dni do wysokości kosztów usługi assistance świadczonej przez CAW, usługa nie występuje. 5

6 Wariant Złoty 6 1. W wariancie Złotym WARTA zapewnia Ubezpieczonym następujące rodzaje świadczeń, wyłącznie na terytorium RP: 1) pomoc informacyjną, 2) pomoc serwisową bez względu na odległość miejsca zdarzenia od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, 3) pomoc w podróży bez względu na odległość miejsca zdarzenia od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, 4) pojazd zastępczy, na warunkach określonych w 11, 5) pomoc medyczną na terytorium RP, 6) opiekę na terytorium RP. 2. Sumy ubezpieczenia i limity dla wariantu Złotego ustalane są na zdarzenie w złotych polskich (PLN) i wynoszą: Tabela nr 3 Wariant Złoty zakres terytorialny RP: Rodzaj pomocy wypadek awaria kradzież inne zdarzenia Informacja serwisowa Przekazanie wiadomości Próba usprawnienia na miejscu zdarzenia Holowanie ubezpieczonego pojazdu Zorganizowanie parkingu Odbiór ubezpieczonego pojazdu po naprawie/odzyskanego po kradzieży Zakwaterowanie Kontynuacja podróży lub powrót Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania Pojazd zastępczy Limit 200 PLN Limit 500 PLN maksymalnie 3 doby maksymalnie 2 doby Limit 120 PLN/na dobę/na osobę maksymalnie 7 dni Pomoc informacyjna Pomoc serwisowa Limit 200 PLN Limit 500 PLN maksymalnie 3 doby Pomoc w podróży maksymalnie 2 doby Limit 120 PLN/na dobę/na osobę Pojazd zastępczy maksymalnie 2 doby Limit 120 PLN/na dobę/na osobę maksymalnie 10 dni Pomoc medyczna jeżeli Ubezpieczony doznał obrażeń ciała w wyniku wypadku Medyczna Platforma Informacyjna Limit 200 PLN Limit 500 PLN maksymalnie 2 doby 6

7 Udzielenie przez lekarza pierwszej porady Organizacja wizyty lekarza w domu Organizacja wizyty pielęgniarskiej w domu maksymalnie 1 raz maksymalnie 1 raz Transport osoby z domu do szpitala Dostawa leków Limit 500 PLN maksymalnie 1 raz Opieka jeżeli Ubezpieczony doznał obrażeń ciała w wyniku wypadku i był/jest hospitalizowany Przewóz dzieci własnych i przysposobionych Przewóz osoby wyznaczonej do miejsca, w którym znajdują się dzieci własne i przysposobione Przewóz osoby wyznaczonej do miejsca, w którym znajdują się osoby niesamodzielne Transport medyczny ze szpitala Organizacja wizyty pielęgniarskiej Rehabilitacja i organizacja zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego Pomoc psychologa do wysokości kosztów usługi assistance świadczonej przez CAW, usługa nie występuje. Limit 500 PLN maksymalnie 2 razy Limit 500 PLN maksymalnie 2 razy Limit 500 PLN maksymalnie 5 dni maksymalnie 3 wizyty maksymalnie 5 wizyt Wariant Europa z opcjami Podróżnik 15 i Podróżnik W wariancie Europa WARTA zapewnia Ubezpieczonym następujące rodzaje świadczeń, wyłącznie na terytorium określonym w ust. 2: 1) pomoc informacyjną, 2) pomoc serwisową bez względu na odległość miejsca zdarzenia od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, 3) pomoc w podróży bez względu na odległość miejsca zdarzenia od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, 4) pojazd zastępczy, na warunkach określonych w 11, 5) pomoc prawną poza RP, 6) pomoc medyczną poza RP. 2. Usługi assistance są świadczone we wszystkich krajach europejskich (z wyłączeniem terytorium RP) oraz na terytorium Izraela, Maroka i Tunezji. W przypadku Rosji i Turcji usługi assistance są świadczone w europejskich częściach terytoriów tych krajów. 7

8 3. Umowę ubezpieczenia WARTA MOTO-ASSISTANCE w wariancie Europa można zawrzeć również według jednej z poniższych opcji krótkoterminowych: 1) opcja Podróżnik dni, 2) opcja Podróżnik dni, o których mowa w 16 ust. 3 i W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w opcji Podróżnik, wariant Europa zostaje bez konieczności opłacenia dodatkowej składki, rozszerzony o obowiązujący na terytorium RP wariant Srebrny, z zachowaniem okresu ubezpieczenia określonego w dokumencie ubezpieczenia dla opcji Podróżnik. 5. Sumy ubezpieczenia i limity dla wariantu Europa ustalane są na zdarzenie w euro (EUR) i wynoszą: Tabela nr 4 Wariant Europa (poza RP): Rodzaj pomocy wypadek awaria kradzież inne zdarzenia Pomoc informacyjna Informacja serwisowa Przekazanie wiadomości Pomoc serwisowa Próba usprawnienia na miejscu zdarzenia Limit 100 EUR Limit 100 EUR Limit 100 EUR Holowanie ubezpieczonego pojazdu Zorganizowanie parkingu Odbiór ubezpieczonego pojazdu po naprawie Ekspertyza techniczna Złomowanie ubezpieczonego pojazdu Zakwaterowanie Kontynuacja podróży lub powrót do miejsca zamieszkania Pojazd zastępczy Udział prawnika Przedpłata kaucji Limit 500 EUR maksymalnie 3 doby Limit 15 EUR /dobę maksymalnie 4 doby Limit 125 EUR /na dobę/na osobę Limit 1000 EUR Limit 500 EUR maksymalnie 3 doby Limit 15 EUR /dobę Pomoc w podróży maksymalnie 4 doby Limit 125 EUR /na dobę/na osobę Limit 1000 EUR maksymalnie 4 doby Limit 125 EUR /na dobę/na osobę Limit 1000 EUR Limit 500 EUR maksymalnie 2 doby Limit 15 EUR /dobę Pojazd zastępczy maksymalnie 7 dni maksymalnie 7 dni Pomoc prawna poza RP Limit 2000 EUR!!! Limit 250 EUR!!! 8

9 Pomoc medyczna poza RP tylko w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego Informacja i natychmiastowa pomoc medyczna Hospitalizacja Powrót Ubezpieczonych Przewóz medyczny Zastępczy kierowca Natychmiastowa wizyta Natychmiastowa opieka Dostarczenie niezbędnych lekarstw Odwiezienie dzieci własnych i przysposobionych pozostawionych bez opieki Transport zwłok do wysokości kosztów usługi assistance świadczonej przez CAW, usługa nie występuje,!!! kwota podlega zwrotowi na rzecz WARTY. Limit 5000 EUR na zdarzenie maksymalnie 10 dni Limit 100 EUR/osobę/dobę maksymalnie 1 raz maksymalnie 10 dni Limit 100 EUR/osobę/dobę maksymalnie 1 raz ZAKRES ŚWIADCZEŃ Pomoc informacyjna 8 1. Zobowiązania WARTY z tytułu umowy ubezpieczenia WARTA MOTO-ASSISTANCE w zakresie pomocy informacyjnej polegają na spełnianiu następujących usług informacyjnych: 1) informacja serwisowa - udzielenie telefonicznej informacji o sieci autoryzowanych warsztatów samochodowych i lokalnych możliwościach naprawy ubezpieczonego pojazdu, a także o możliwościach zlecenia przyjazdu pomocy drogowej w celu podjęcia próby naprawy tego pojazdu na miejscu zdarzenia lub odholowania/przetransportowania go do warsztatu oraz o możliwościach wynajęcia pojazdu zastępczego, z uwzględnieniem świadczeń należnych Ubezpieczonemu z umowy ubezpieczenia oraz pomocy w zakresie możliwości powrotu lub kontynuacji podroży, 2) przekazanie wiadomości - przekazanie na zlecenie Ubezpieczonego, wskazanej przez niego osobie na terytorium RP, telefonicznie, pilnych informacji w związku z zaistnieniem któregokolwiek ze zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, 3) pomoc w organizacji sprzedaży uszkodzonego pojazdu - dotyczy wyłącznie wariantu Standard oraz zdarzenia w następstwie którego ustalenie wysokości szkody nastąpiło poprzez pomniejszenie wartości pojazdu przed szkodą o wartość pojazdu w stanie uszkodzonym, w przypadku gdy: a) pojazd poszkodowanego został uszkodzony przez Ubezpieczonego sprawcę ubezpieczonego w zakresie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) w WARCIE, lub 9

10 b) uszkodzony ubezpieczony pojazd jest także ubezpieczony w WARCIE w zakresie autocasco (AC), i polega na: c) przekazaniu informacji o firmach zajmujących się skupowaniem uszkodzonych pojazdów, d) pomocy w organizacji sprzedaży uszkodzonego pojazdu (tylko dla pojazdu nieobjętego prawami osób trzecich), wyłącznie w sytuacji, gdy WARTA w ramach umów zawartych lokalnie z firmami zajmującymi się skupowaniem uszkodzonych pojazdów, ustali potencjalnego nabywcę uszkodzonego pojazdu. Pomoc serwisowa 9 1. Zobowiązania WARTY z tytułu umowy ubezpieczenia WARTA MOTO-ASSISTANCE w zakresie pomocy serwisowej polegają na spełnianiu, w zakresie zdarzeń, przysługujących świadczeń i do wysokości określonych odpowiednio w 4-7 limitów i sum ubezpieczenia (z uwzględnieniem limitów odległości miejsca zdarzenia od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego obowiązujących w wariancie Srebrnym) następujących świadczeń: 1) próba usprawnienia na miejscu zdarzenia zorganizowanie i pokrycie kosztów (z wyłączeniem kosztów części zamiennych i dostarczonego paliwa) próby naprawy unieruchomionego ubezpieczonego pojazdu na miejscu zdarzenia, bez konieczności holowania/transportu do najbliższego warsztatu. O tym czy próba naprawy na miejscu zdarzenia będzie podjęta decyduje wyłącznie CAW. W razie zakończonej powodzeniem próby usprawnienia na miejscu zdarzenia inne świadczenia nie przysługują, 2) holowanie pojazdu w przypadku braku możliwości naprawy ubezpieczonego pojazdu na miejscu zdarzenia - zorganizowanie i pokrycie kosztów holowania/transportu ubezpieczonego pojazdu: a) do najbliższego warsztatu mogącego dokonać prowizorycznej lub ostatecznej jego naprawy, b) na najbliższy parking strzeżony w przypadku, gdy najbliższy warsztat jest nieczynny z powodu pory dnia lub dni wolnych od pracy. W takim przypadku (po ustaniu przyczyn, które uniemożliwiały transport ubezpieczonego pojazdu bezpośrednio do najbliższego warsztatu), Ubezpieczonemu przysługuje holowanie/transport ubezpieczonego pojazdu do tego warsztatu, c) w przypadku, gdy unieruchomiony, ubezpieczony pojazd nie może być naprawiony w warsztacie, do którego zostało zrealizowane holowanie/transport, z przyczyn leżących po stronie warsztatu, WARTA po zweryfikowaniu informacji o braku możliwości naprawy i uzgodnieniu tego z Ubezpieczonym, zorganizuje i pokryje koszt holowania ubezpieczonego pojazdu do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego albo siedziby firmy właściciela tego pojazdu, do wysokości sumy ubezpieczenia, z uwzględnieniem kosztów wcześniejszego holowania z tego samego zdarzenia, d) Ubezpieczony ma również możliwość wskazania dowolnego miejsca do którego zostanie zrealizowane holowanie/transport w odległości nie większej niż 50 km od miejsca zdarzenia z zastrzeżeniem, że w takim przypadku nie przysługują świadczenia określone w pkt 4), 3) holowanie pojazdu osoby poszkodowanej zorganizowanie i pokrycie kosztów holowania/transportu w następstwie wypadku zaistniałego na terytorium RP unieruchomionego pojazdu osoby poszkodowanej o ile Ubezpieczony sprawca tego wypadku 10

11 ma zawartą z WARTĄ umowę ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC). Świadczenie przysługuje tylko w ramach wariantu Standard, 4) zorganizowanie parkingu zorganizowanie i pokrycie kosztów parkowania ubezpieczonego pojazdu na parkingu strzeżonym, położonym najbliżej warsztatu, w którym ubezpieczony pojazd ma być naprawiany, wyłącznie do chwili, kiedy możliwe będzie holowanie lub przetransportowanie tego pojazdu do warsztatu, z uwzględnieniem limitów czasowych i cenowych określonych w 5-7, usługa ta dotyczy także nieubezpieczonej przyczepy w zakresie określonym w 3 ust. 6, 5) odbiór pojazdu po naprawie lub odzyskanego po kradzieży zorganizowanie i pokrycie kosztów przejazdu Właściciela ubezpieczonego pojazdu lub osoby przez niego upoważnionej w celu odebrania ubezpieczonego pojazdu po naprawie z warsztatu, do którego holowanie organizowało CAW lub w przypadku odzyskania po kradzieży ubezpieczonego pojazdu pod warunkiem, że okres pomiędzy zgłoszeniem kradzieży pojazdu a jego odnalezieniem jest dłuższy niż 3 dni następującymi środkami transportu: a) kolej (bilet w jedną stronę, miejsce pierwszej klasy), b) autobus (bilet w jedną stronę), c) samolot (bilet w jedną stronę, klasa ekonomiczna), gdy przejazd pociągiem lub autobusem na tej trasie trwa dłużej niż 8 godzin. O wyborze środka transportu decyduje CAW. 2. Dodatkowo, poza świadczeniami określonymi w ust. 1, wyłącznie w zakresie wariantu Europa (tylko na terytorium określonym w 7 ust. 2), WARTA realizuje następujące świadczenia: 1) ekspertyza techniczna zorganizowanie i pokrycie kosztów ekspertyzy technicznej ubezpieczonego pojazdu w kraju, na terytorium którego doszło do wypadku z udziałem tego pojazdu, 2) złomowanie pojazdu na pisemny wniosek Właściciela pojazdu, zorganizowanie i pokrycie kosztów złomowania ubezpieczonego pojazdu w kraju, na terytorium którego doszło do wypadku z udziałem tego pojazdu. 3. W przypadku, gdy przyczyną unieruchomienia ubezpieczonego pojazdu są zdefiniowane w 2 ust. 3 inne zdarzenia, WARTA zorganizuje i pokryje koszty świadczeń dla maksymalnie trzech takich zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia. Pomoc w podróży Zobowiązania WARTY z tytułu umowy ubezpieczenia WARTA MOTO-ASSISTANCE w zakresie pomocy w podroży polegają na spełnianiu świadczeń, o których mowa w ust. 2, z uwzględnieniem rodzaju wykupionego wariantu i opcji, w tym limitów odległości miejsca zdarzenia od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego obowiązujących w wariancie Srebrnym. 2. Ubezpieczonemu przysługują niżej wymienione świadczenia w zakresie i do wysokości określonych odpowiednio w 5-7 limitów i sum ubezpieczenia: 1) zakwaterowanie zorganizowanie i pokrycie kosztów rezerwacji, dojazdu i pobytu w hotelu, tj. noclegu i śniadania (jeżeli jest w cenie noclegu) maksymalnie przez okres 2 dób hotelowych (warianty Srebrny i Złoty) lub maksymalnie przez okres 11

12 4 dób hotelowych (wariant Europa), do wysokości sumy ubezpieczenia, gdy usunięcie przyczyny unieruchomienia ubezpieczonego pojazdu lub odzyskanie go i przekazanie Ubezpieczonemu po kradzieży nie może być zrealizowane tego samego dnia, w którym dane zdarzenie nastąpiło albo 2) kontynuację podróży lub powrót Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania zorganizowanie i pokrycie kosztów kontynuacji podroży do jednego z miejsc znajdującego się bliżej miejsca zdarzenia - czyli pierwotnego celu podroży albo miejsca zamieszkania kierowcy (miejsce to dotyczy wszystkich Ubezpieczonych) - następującymi środkami transportu: a) kolej (bilet w jedną stronę, miejsce pierwszej klasy), b) autobus (bilet w jedną stronę), c) samolot (bilet w jedną stronę, klasa ekonomiczna), gdy przejazd pociągiem lub autobusem na tej trasie trwa dłużej niż 8 godzin. O wyborze środka transportu decyduje CAW. Jeżeli Ubezpieczony decyduje się na podroż do miejsca (spośród pierwotnego celu podroży lub miejsca zamieszkania) znajdującego się dalej od miejsca zdarzenia, CAW organizuje jedno świadczenie dla wszystkich Ubezpieczonych i pokrywa koszty tylko w takiej wysokości w jakiej poniosłoby w sytuacji podroży do tego z miejsc, o których mowa powyżej, które znajduje się bliżej miejsca zdarzenia. W wariancie Europa i w opcjach Podróżnik świadczenie przysługuje w przypadku braku możliwości naprawy pojazdu w warsztacie przez co najmniej 1 dzień roboczy. Wyboru świadczenia w zakresie zakwaterowania albo kontynuacji podroży lub powrotu Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania dokonuje kierowca, a w przypadku, gdy z uwagi na stan zdrowia nie jest w stanie tego zrobić - inny Ubezpieczony. 3) Ubezpieczonemu przysługuje także możliwość skorzystania ze świadczenia polegającego na zorganizowaniu i pokryciu kosztów przejazdu do warsztatu, do którego holowany/transportowany jest ubezpieczony pojazd. Przejazd Ubezpieczonego do warsztatu może być zrealizowany: a) pojazdem holującym/transportującym ubezpieczony pojazd lub b) jeżeli przejazd pojazdem holującym/transportującym, o którym mowa w ppkt a) nie jest technicznie możliwy, przejazd organizowany jest odrębnie przez CAW - w takim przypadku nie przysługuje świadczenie kontynuacji podroży lub powrotu Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania. Pojazd zastępczy Zobowiązanie WARTY z tytułu umowy ubezpieczenia WARTA MOTO-ASSISTANCE zawartej w wariancie Srebrnym lub Złotym jest realizowane na rzecz Uprawnionego i polega na zorganizowaniu i pokryciu kosztów wynajęcia na terytorium RP pojazdu zastępczego, w zakresie i do wysokości określonych odpowiednio w 5 i 6 limitów. 2. Zobowiązanie WARTY z tytułu umowy ubezpieczenia WARTA MOTO-ASSISTANCE zawartej w wariancie Europa, opcjach Podróżnik 15 lub Podróżnik 30 jest realizowane na rzecz Uprawnionego i polega na zorganizowaniu i pokryciu kosztów wynajęcia na terytorium kraju określonego w 7 ust. 2 pojazdu zastępczego, w zakresie i do wysokości określonych w 7 limitów, z zastrzeżeniami że okres wynajmu nie może być dłuższy niż 7 dni. 12

13 3. Pojazd zastępczy przysługuje w razie: 1) wypadku ubezpieczonego pojazdu powodującego jego unieruchomienie tylko po uprzednim wykonaniu holowania ubezpieczonego pojazdu na zlecenie CAW (z zastrzeżeniem ust. 7), albo 2) kradzieży ubezpieczonego pojazdu - tylko po uprzednim udokumentowaniu CAW potwierdzenia zgłoszenia policji kradzieży ubezpieczonego pojazdu. 4. W odniesieniu do jednego zdarzenia przysługuje tylko jeden pojazd zastępczy. 5. Użytkowanie pojazdu zastępczego jest dopuszczalne wyłącznie na terytorium kraju w którym doszło do wypadku albo kradzieży ubezpieczonego pojazdu. 6. Wynajem pojazdu zastępczego może się odbyć jedynie na niżej określonych warunkach: 1) jeżeli w wyniku wypadku, zgodnie z ustaleniami CAW, okres unieruchomienia ubezpieczonego pojazdu przekroczy albo w przypadku, gdy już przekroczył 12 godzin (licząc od momentu zgłoszenia zdarzenia do CAW), CAW zorganizuje i pokryje koszty wynajmu pojazdu zastępczego, w okresie unieruchomienia ubezpieczonego pojazdu, do dnia zakończenia naprawy - nie dłużej jednak niż przez 7 dni, licząc od dnia i godziny przekazania pojazdu zastępczego Uprawnionemu. Powyższe zasady stosuje się również w przypadku, gdy uszkodzenia ubezpieczonego pojazdu są tak duże, że naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona i w związku z tym nie rozpoczęto naprawy tego pojazdu, 2) w przypadku zgłoszenia do CAW kradzieży pojazdu, CAW zorganizuje i pokryje koszty wynajmu pojazdu zastępczego, pod warunkiem, że zgłoszenie do CAW nastąpi nie później niż 10 dnia, licząc od dnia stwierdzenia kradzieży ubezpieczonego pojazdu, na okres do dnia odzyskania pojazdu jednak nie dłuższy niż 10 dni (z zastrzeżeniem ust. 2), licząc od dnia i godziny przekazania pojazdu zastępczego Uprawnionemu, przy czym zgłoszenie zapotrzebowania na pojazd zastępczy nie może nastąpić później niż po 10 dniach od dnia twierdzenia kradzieży ubezpieczonego pojazdu, 3) w przypadku kradzieży ubezpieczonego pojazdu dodatkowym warunkiem korzystania przez Uprawnionego z pojazdu zastępczego jest uprzednie dostarczenie do CAW w oryginale lub kopii (np. faksem) pisemnej notatki policji, potwierdzającej zgłoszenie kradzieży ubezpieczonego pojazdu, z podaniem numeru sprawy CAW, a jeśli niemożliwe było uzyskanie od policji notatki potwierdzającej zgłoszenie kradzieży ubezpieczonego pojazdu, złożenie przez Właściciela tego pojazdu pisemnego oświadczenia zawierającego adres jednostki policji, że kradzież ubezpieczonego pojazdu została zgłoszona tej jednostce policji pod warunkiem uzyskania potwierdzenia tego faktu przez CAW, 4) warunkiem skorzystania przez Uprawnionego z pojazdu zastępczego jest pisemne wyrażenie przez niego zgody na warunki korzystania z pojazdu zastępczego, określone przez podmiot/agencję świadczącą w imieniu CAW usługi wynajmu pojazdów zastępczych, 5) w ramach usługi wynajmu pojazdu zastępczego, w zależności od lokalnych możliwości, CAW: a) zorganizuje Uprawnionemu oraz pokryje koszty wynajmu samochodu osobowego kategorii A lub B (według standardów agencji) z tym, że wyboru pojazdu zastępczego dokonuje CAW w zależności od lokalnych możliwości, b) zorganizuje oraz pokryje koszty dostarczenia tego samochodu Uprawnionemu 13

14 albo odbioru pojazdu od Uprawnionego (w zależności od ustaleń poczynionych przez Uprawnionego z CAW), 6) w przypadku wynajmu pojazdu zastępczego, z zakresu odpowiedzialności WARTY wyłączone są koszty paliwa i innych materiałów eksploatacyjnych, dodatkowego ubezpieczenia i innych opłat dodatkowych związanych z użytkowaniem pojazdu zastępczego (takie jak opłaty za autostrady, promy, mandaty karne, nieobowiązkowe na terenie danego kraju ubezpieczenia, opłaty nałożone przez agencję z tytułu niezgodnego z umową miejsca zwrotu pojazdu lub jego stanu w momencie zwrotu itp.), 7) najpóźniej w dniu upływu gwarantowanego okresu wynajmu, Uprawniony zobowiązany jest zwrócić pojazd zastępczy agencji, w takim samym stanie (w szczególności z tym samym poziomem paliwa i z tym samym wyposażeniem) w jakim go otrzymał i w miejscu gdzie go otrzymał. Uprawniony może zażądać umożliwienia oddania pojazdu zastępczego w innym miejscu niż miejsce jego odbioru, pod warunkiem, że dana agencja w miejscu planowanego oddania pojazdu zastępczego posiada swoją, czynną w danym dniu i godzinie placówkę i wyrazi na to zgodę, 8) na Uprawnionym spoczywa obowiązek uzgodnienia z CAW - z odpowiednim wyprzedzeniem tj. nie później niż 1 dzień od daty planowanego zwrotu pojazdu zastępczego, pozwalającym na zorganizowanie odbioru pojazdu zastępczego przez przedstawiciela agencji - dokładnego miejsca, czasu i sposobu zwrotu pojazdu zastępczego i jego przekazania przedstawicielowi agencji, 9) Ubezpieczony/Ubezpieczający ma obowiązek: a) umożliwić CAW (lub wydać na to zgodę) weryfikację stanu unieruchomionego pojazdu oraz monitorowanie czasu naprawy pojazdu w warsztacie, b) niezwłocznie informować CAW o fakcie zakończenia naprawy pojazdu lub odnalezienia pojazdu po kradzieży, c) informować CAW o wszelkich ewentualnych uszkodzeniach pojazdu zastępczego w trakcie jego wynajmu, 10) niedopełnienie przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego obowiązków, o których mowa w niniejszym paragrafie, wprowadzenie w błąd CAW lub agencji, a także użytkowanie pojazdu zastępczego niezgodnie z jego przeznaczeniem lub korzystanie z niego niezgodnie z warunkami określonymi przez agencję, może się wiązać z koniecznością pokrycia przez Ubezpieczającego/Uprawnionego wynikających z tego dodatkowych kosztów agencji lub zwrot kosztów nienależnych świadczeń pokrytych przez CAW. 7. W przypadku, gdy holowanie ubezpieczonego pojazdu po wypadku nie zostanie wykonane na zlecenie CAW, pojazd zastępczy z uwzględnieniem pozostałych warunków określonych w niniejszym paragrafie przysługuje jedynie w sytuacji gdy: 1) żaden z Ubezpieczonych, na skutek doznanych obrażeń ciała, nie mógł zrealizować zgłoszenia zdarzenia do CAW lub 2) transport/holowanie ubezpieczonego pojazdu zostało zrealizowane na polecenie policji lub innych uprawnionych służb i zgłoszenie do CAW nastąpi nie później niż 10 dnia, licząc od dnia wypadku. 8. W przypadkach, o których mowa w ust. 7, w celu uzyskania świadczenia, Ubezpieczony zobowiązany jest do podania numeru telefonu oraz adresu warsztatu, w którym znajduje się ubezpieczony pojazd lub innego miejsca do którego zrealizowane zostało holowanie/trans- 14

15 port tego pojazdu oraz adresu jednostki policji obecnej na miejscu zdarzenia. WARTA zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych uszkodzeń ubezpieczonego pojazdu, holowania pojazdu na polecenie policji lub obrażeń ciała Ubezpieczonych przez swojego przedstawiciela. Pomoc medyczna na terytorium RP W ramach zawartej umowy WARTA MOTO-ASSISTANCE w wariancie Złotym, WARTA zapewnia: 1) Medyczną Platformę Informacyjną czyli całodobowe udzielanie w okresie ubezpieczenia przez personel CAW telefonicznych informacji na każde żądanie Ubezpieczonego (jeżeli dotyczy ono uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub innego zdarzenia o charakterze medycznym związanego z ruchem pojazdu), w następującym zakresie: a) o zdrowiu, urazach, chorobach i jednostkach chorobowych informacje dotyczące procedur diagnostycznych, objawów urazów i chorób, procedur terapeutycznych, sposobów diagnozowania, opisów badań, sposobów przygotowania do badań, przybliżonych cen badań diagnostycznych, informacje o zapobieganiu, przyczynach i leczeniu urazów i chorób, b) o szpitalach, aptekach, przychodniach, lekarzach znajdujących się na terytorium RP informacje dotyczące dostępu do szpitali, aptek, przychodni, lekarzy prowadzących praktykę prywatną, itp. z uwzględnieniem lokalizacji geograficznej, profilu usług medycznych oraz lekarskich wizytach domowych, c) w odniesieniu do niemowląt i dzieci na co zwrócić uwagę w przypadku urazów lub choroby dziecka oraz co może być niebezpieczne dla zdrowia lub życia dziecka, d) o lekach oraz objawach niepożądanych przy ich przyjmowaniu informacja o lekarstwach dopuszczonych do obrotu na terytorium RP, ich dostępności, działaniu, nazwach handlowych oraz zamiennikach leków, konsultacja w zakresie objawów niepożądanych, e) o grupach wsparcia, telefonach zaufania dostępnych na terytorium RP i świadczących pomoc w przypadkach problemów zdrowotnych, chorób przewlekłych czy w radzeniu sobie z problemami życia codziennego, f) o transporcie medycznym informacja o możliwościach organizacji powrotu ubezpieczonego do miejsca zamieszkania po hospitalizacji lub transportu ubezpieczonego na badanie, 2) WARTA zastrzega, iż świadczone przez CAW usługi Medycznej Platformy Informacyjnej mają charakter jedynie informacyjny. Żadna z usług świadczonych na podstawie powyższego zapisu OWU, ani wszystkie te usługi łącznie, nie stanowią udzielania świadczeń zdrowotnych w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.) ani w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, z późn. zm.), 3) WARTA i CAW nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe zastosowanie się przez Ubezpieczonego do informacji udzielonych mu w ramach Medycznej Platformy Informacyjnej. WARTA i CAW nie ponoszą odpowiedzialności za skutki interpretacji informacji udzielonych w ramach Medycznej Platformy Informacyjnej. 15

16 Ostateczna decyzja co do sposobu lub zakresu leczenia i przyjmowania leków podejmowana powinna być wyłącznie przez lekarza prowadzącego lub inne uprawnione do tego osoby. 4) pomoc medyczną na terytorium RP - w razie uszkodzeń ciała doznanych przez Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, obejmującą następujące świadczenia: a) porada telefoniczna - udzielenie Ubezpieczonemu pierwszej telefonicznej porady przez lekarza współpracującego z CAW (przez pojęcie to rozumie się osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza, wskazaną przez CAW oraz nie będącą członkiem rodziny Ubezpieczonego) dotyczącej sposobu postępowania i organizacji pierwszej pomocy (świadczenie to polega na udzieleniu przez lekarza na podstawie podanych przez Ubezpieczonego danych, informacji o działaniach, jakie standardowo wskazane jest podjąć w sytuacji opisanej przez Ubezpieczonego; informacja taka nie jest konsultacją lekarską w sensie udzielania usług zdrowotnych i nie zastępuje jej), b) organizacja wizyty lekarza zorganizowanie, na koszt Ubezpieczonego, jednej wizyty lekarza pierwszego kontaktu w domu Ubezpieczonego, jeżeli konieczność takiej wizyty zostanie stwierdzona przez lekarza współpracującego z CAW, c) organizacja wizyty pielęgniarskiej zorganizowanie, na koszt Ubezpieczonego, maksymalnie 4 wizyt pielęgniarskich w domu Ubezpieczonego dla zapewnienia Ubezpieczonemu opieki, trwających łącznie nie dłużej niż przez 48 godzin, jeżeli konieczność takiej wizyty zostanie stwierdzona przez lekarza współpracującego z CAW przy czym świadczenie na rzecz Ubezpieczonego obejmuje: - wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem higieny (koszty materiałów, w tym opatrunkowych i lekarstw, pokrywa Ubezpieczony), - wykonywanie zabiegów leczniczych takich jak: okłady, opatrunki, rehabilitacja oddechowa, podawanie leków itp. zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego Ubezpieczonego (koszty materiałów, w tym opatrunkowych i lekarstw, pokrywa Ubezpieczony), - wykonywanie czynności diagnostycznych takich jak: pomiar ciśnienia i tętna, ważenie, itp. zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego Ubezpieczonego, - wykonywanie czynności pomagających w odżywianiu się, d) transport medyczny - zorganizowanie przez CAW i pokrycie kosztu transportu medycznego Ubezpieczonego z jego domu do najbliższego szpitala posiadającego oddział danej specjalności, jeżeli konieczność transportu medycznego zostanie stwierdzona przez lekarza współpracującego z CAW, we wskazany przez tego lekarza sposób dostosowany do stanu zdrowia Ubezpieczonego, jednakże nie zagrażającego życiu i nie wymagającego świadczeń pogotowia ratunkowego, do wysokości limitu i sumy ubezpieczenia wskazanych w 6, e) dostawa leków - zorganizowanie i pokrycie kosztów dostarczenia zaleconych pisemnie na recepcie przez lekarza prowadzącego Ubezpieczonego leków do miejsca pobytu Ubezpieczonego. Koszt leków pokrywa Ubezpieczony. Świadczenie to realizowane jest wyłącznie wtedy, gdy w miejscu pobytu Ubezpieczonego nie ma osoby, która mogłaby takie świadczenie zapewnić. Opieka na terytorium RP Zobowiązanie WARTY z tytułu umowy ubezpieczenia WARTA MOTO-ASSISTANCE zawartej 16

17 w wariancie Złotym polega na zorganizowaniu lub na zorganizowaniu i pokryciu kosztów opieki na terytorium RP, obejmującej Ubezpieczonego i jego dzieci własne i przysposobione, z uwzględnieniem ust W razie hospitalizacji Ubezpieczonego, który doznał uszkodzenia ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, przy czym przez pojęcie hospitalizacja rozumie się pobyt Ubezpieczonego w szpitalu trwający nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 7 dni lub pobyt w szpitalu, który w ocenie lekarza współpracującego z CAW będzie trwał przez okres co najmniej 7 dni, opieka na terytorium RP obejmuje następujące świadczenia, realizowane do wysokości limitów i sum ubezpieczenia określonych w 6: 1) przewóz dzieci własnych i przysposobionych - zorganizowanie i pokrycie kosztów przewozu dzieci własnych lub przysposobionych Ubezpieczonego (w wieku do ukończenia 15 lat), wraz z osobą towarzyszącą, do miejsca zamieszkania osoby wyznaczonej na piśmie przez Ubezpieczonego rodzica lub opiekuna prawnego albo do innego miejsca na terytorium RP wskazanego przez tę osobę wyznaczoną. Usługa realizowana jest tylko wtedy, gdy dzieci nie mogły być przewiezione do ww. miejsc w ramach świadczenia kontynuacji lub powrotu Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania, określonego w 10 ust. 2 pkt 2) lub którejkolwiek z usług, o których mowa w 15 ust. 2 pkt 3), pkt 5) lub pkt 9), 2) przewóz osoby wyznaczonej do miejsca w którym znajdują się dzieci własne i przysposobione - zorganizowanie i pokrycie kosztów przewozu osoby wyznaczonej na piśmie przez Ubezpieczonego rodzica lub opiekuna prawnego do miejsca, w którym znajdują się dzieci własne lub przysposobione Ubezpieczonego (w wieku do ukończenia 15 lat), w celu sprawowania opieki nad nimi. Świadczenie możliwe jest do zrealizowania z uwzględnieniem warunków, o których mowa w pkt 1), 3) przewóz osoby wyznaczonej do miejsca w którym znajdują się osoby niesamodzielne - zorganizowanie i pokrycie kosztów przewozu osoby wyznaczonej na piśmie przez Ubezpieczonego do domu, w którym znajdują się osoby niesamodzielne to jest osoby, które samodzielnie nie są w stanie zaspokajać swoich podstawowych potrzeb fizjologicznych, w celu sprawowania opieki nad nimi, 4) transport medyczny ze szpitala - zorganizowanie i pokrycie kosztu transportu medycznego Ubezpieczonego ze szpitala, w którym był hospitalizowany, do jego miejsca zamieszkania środkiem transportu wskazanym przez lekarza współpracującego z CAW, 5) organizacja wizyty pielęgniarskiej - zorganizowanie wizyty pielęgniarskiej w domu dla zapewnienia Ubezpieczonemu pomocy pielęgniarskiej opisanej w 12 ust. 1 pkt 4) ppkt c), przez czas zalecony przez lekarza współpracującego z CAW, nie dłużej jednak niż przez pierwszych 5 dni bezpośrednio po zakończeniu hospitalizacji Ubezpieczonego, 6) informacja o możliwości zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego jeżeli Ubezpieczony, zgodnie z pisemnym wskazaniem jego lekarza prowadzącego powinien używać sprzętu rehabilitacyjnego, CAW zapewni informację dotyczącą placówek handlowych lub wypożyczalni oferujących taki sprzęt rehabilitacyjny. Koszt sprzętu rehabilitacyjnego lub jego wypożyczenia pokrywa Ubezpieczony, 7) rehabilitacja - organizacja i pokrycie kosztów rehabilitacji Ubezpieczonego w placówce medycznej zatwierdzonej przez lekarza współpracującego z CAW. Rehabilitacja musi być zalecona pisemnie przez lekarza prowadzącego Ubezpieczonego i skonsultowana z lekarzem współpracującym z CAW. Świadczenie obejmuje również organizację i pokrycie kosztów transportu Ubezpieczonego do tej placówki (w trakcie maksymal- 17

18 nie 3 wizyt) albo organizację i pokrycie kosztów dojazdu zatwierdzonego przez lekarza współpracującego z CAW rehabilitanta do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego (w trakcie maksymalnie 3 wizyt); WARTA ani CAW nie ponoszą odpowiedzialności za przebieg i skutki takiej rehabilitacji, 8) pomoc psychologa - organizacja i pokrycie kosztów wizyty u psychologa w sytuacjach stresu związanego z nieszczęśliwym wypadkiem i pisemnego skierowania przez lekarza prowadzącego. Świadczenie przysługuje Ubezpieczonemu i członkom jego najbliższej rodziny tj. małżonkowi, partnerowi życiowemu, dzieciom własnym i przysposobionym, rodzicom lub rodzeństwu łącznie w odniesieniu do ich 5 wizyt u psychologa na dany nieszczęśliwy wypadek. W przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, warunek hospitalizacji nie jest wymagany dla tego świadczenia. WARTA ani CAW nie ponoszą odpowiedzialności za przebieg i skutki terapii prowadzonej w ramach takich wizyt. Pomoc prawna poza RP Zobowiązanie WARTY z tytułu umowy ubezpieczenia WARTA MOTO-ASSISTANCE zawartej w wariancie Europa w zakresie pomocy prawnej występuje w razie wypadku poza granicami RP (na terytorium określonym w 7 ust. 2) i polega na spełnianiu świadczeń assistance do wysokości sum ubezpieczenia określonych w W ramach pomocy prawnej WARTA zapewnia: 1) udział prawnika reprezentującego Ubezpieczonego w postępowaniu sądowym wszczętym przeciwko Ubezpieczonemu w związku z zaistniałym w okresie ubezpieczenia wypadkiem, w którym uczestniczył ubezpieczony pojazd, przy czym: a) honoraria prawnika będą pokrywane przez WARTĘ aż do wysokości sumy ubezpieczenia, po każdorazowym podpisaniu przez Ubezpieczonego weksla własnego na kwotę honorarium. Ubezpieczony jest obowiązany zwrócić WARCIE wszystkie kwoty pokrytych przez WARTĘ honorariów prawnika niezwłocznie po powrocie do Polski, nie później jednak niż w ciągu trzech miesięcy licząc od dnia pokrycia honorarium przez WARTĘ, b) w razie niedopełnienia obowiązku zwrotu pokrytych przez WARTĘ honorariów, WARTA zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń na drodze prawnej, c) zwrot kwoty honorariów wypłaconych w walutach obcych następuje w złotych polskich (PLN), według obowiązującego w dniu dokonywania tego zwrotu kursu średniego walut obcych ustalonego przez NBP. WARTA nie ponosi odpowiedzialności za wynik działania prawnika, 2) przedpłatę kaucji wpłacenie w imieniu Ubezpieczonego w związku z zaistniałym w okresie ubezpieczenia wypadkiem kwoty (do wysokości sumy ubezpieczenia) tytułem zabezpieczenia, jakie jest od Ubezpieczonego wymagane w celu zagwarantowania zapłaty opłat proceduralnych (sądowych), kar pieniężnych oraz ewentualnej kaucji, przy czym: a) warunkiem otrzymania świadczenia jest potwierdzenie zdarzeń objętych przedpłatą kaucji przez Konsula RP lub CAW oraz podpisanie przez Ubezpieczonego weksla własnego na kwotę kaucji, b) Ubezpieczony zobowiązany jest zwrócić WARCIE wpłaconą w walutach obcych kaucję w pełnej wysokości w złotych polskich (PLN) niezwłocznie po otrzymaniu 18

19 zwrotu kaucji w wyniku postępowania sądowego lub w ciągu piętnastu dni od wydania przez sąd orzeczenia dotyczącego Ubezpieczonego, nie później jednak niż w ciągu trzech miesięcy licząc od dnia złożenia kaucji przez WARTĘ, c) w razie niedopełnienia obowiązku zwrotu opłaconej przez WARTĘ kaucji, WARTA zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń na drodze prawnej, d) zwrot kwoty kaucji wpłaconej w walutach obcych następuje w złotych polskich (PLN), według obowiązującego w dniu dokonywania tego zwrotu kursu średniego walut obcych ustalonego przez NBP. 3. Odpowiedzialnością WARTY z tytułu ubezpieczenia pomocy prawnej nie są objęte żadne roszczenia związane z pracą zawodową lub postępowaniem karnym prowadzonym przeciwko Ubezpieczonemu. Pomoc medyczna poza RP Zobowiązanie WARTY z tytułu umowy ubezpieczenia WARTA MOTO-ASSISTANCE zawartej w wariancie Europa w zakresie pomocy medycznej poza terytorium RP występuje w razie nieszczęśliwego wypadku bądź nagłego zachorowania, o ile wydarzyły się w jednym z krajów określonych w 7 ust. 2 i polega na spełnianiu świadczeń assistance określonych w ust. 2, z uwzględnieniem limitów i sum ubezpieczenia określonych w W ramach pomocy medycznej poza RP WARTA zapewnia poniższe świadczenia: 1) informację i natychmiastową pomoc medyczną udzielenie pierwszej porady medycznej w oparciu o informacje otrzymane drogą telefoniczną od Ubezpieczonego, a w razie potrzeby zorganizowanie i opłacenie Ubezpieczonemu kosztów pierwszej wizyty lekarskiej, 2) hospitalizację zorganizowanie i pokrycie kosztów pobytu Ubezpieczonego w szpitalu za granicą RP, 3) powrót Ubezpieczonych - zorganizowanie i pokrycie kosztów holowania/transportu ubezpieczonego pojazdu do miejsca zamieszkania Ubezpieczającego oraz transport Ubezpieczonych pasażerów do miejsca ich zamieszkania na terytorium RP, gdy w wyniku śmierci lub trwającej powyżej 5 dni hospitalizacji kierowcy nie jest możliwe samodzielne kontynuowanie podroży ubezpieczonym pojazdem. Powrót Ubezpieczonych pasażerów możliwy jest przy wykorzystaniu następujących środków transportu: a) kolej (bilet w jedną stronę, miejsce pierwszej klasy), b) autobus (bilet w jedną stronę), c) samolot (bilet w jedną stronę, klasa ekonomiczna), gdy przejazd pociągiem lub autobusem na tej trasie trwa dłużej niż 8 godzin. O wyborze środka transportu decyduje CAW, 4) przewóz medyczny w przypadku stwierdzenia przez lekarza współpracującego z CAW (na podstawie konsultacji z Ubezpieczonym lub informacji uzyskanych od lekarza opiekującego się Ubezpieczonym) istnienia takiej konieczności zorganizowanie i pokrycie kosztów jednej z niżej wymienionych usług: a) przewóz Ubezpieczonego pod niezbędnym nadzorem medycznym, przy pomocy niezbędnych środków transportu, do najbliższego szpitala odpowiednio wyposażonego do udzielenia Ubezpieczonemu pomocy, b) przewóz Ubezpieczonego do odpowiedniego szpitala lub innej jednostki służby zdrowia w miejscu zamieszkania na terytorium RP (lub w pobliżu miejsca zamieszkania na terytorium RP), jeżeli jego stan zdrowia umożliwia taki przewóz. 19

20 Decyzje o wyborze czasu, celu i środka transportu podejmuje lekarz współpracujący z CAW po konsultacji z lekarzem leczącym Ubezpieczonego. Odrzucenie tych decyzji przez Ubezpieczonego bądź samowolne podejmowanie decyzji sprzecznych z zaleceniami lekarzy, pociąga za sobą utratę prawa do tego świadczenia, 5) zastępczego kierowcę zorganizowanie i pokrycie kosztów wynagrodzenia kierowcy zawodowego w celu umożliwienia powrotu Ubezpieczonego wraz z ubezpieczonym pojazdem do miejsca zamieszkania, gdy w wyniku śmierci lub trwającej powyżej 5 dni hospitalizacji dotychczasowego kierowcy, będącej wynikiem nieszczęśliwego wypadku, nie jest możliwe kontynuowanie podroży ubezpieczonym pojazdem, 6) natychmiastową wizytę zorganizowanie i pokrycie kosztów osobie wskazanej przez Ubezpieczonego spośród członków jego najbliższej rodziny, tj. małżonka, partnera życiowego, dzieci własnych i przysposobionych, rodziców lub rodzeństwa biletu na podroż z Polski do miejsca, w którym Ubezpieczony się znajduje i z powrotem, oraz pokrycie kosztów zakwaterowania tej osoby tj. noclegu i śniadania (jeżeli jest w cenie noclegu), przez okres pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, nie dłużej jednak niż przez okres 10 dni, do wysokości sumy ubezpieczenia. Realizacja świadczenia nastąpi jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczony zostanie zatrzymany w szpitalu przez okres dłuższy niż 5 dni. Podróż możliwa jest przy wykorzystaniu następujących środków transportu: a) kolej (bilet w jedną stronę, miejsce pierwszej klasy), b) autobus (bilet w jedną stronę), c) samolot (bilet w jedną stronę, klasa ekonomiczna), gdy przejazd pociągiem lub autobusem na tej trasie trwa dłużej niż 8 godzin. O wyborze środka transportu decyduje CAW. Powyższe świadczenie może być wykorzystane tylko jednorazowo w odniesieniu do jednego zdarzenia, 7) natychmiastową opiekę zorganizowanie i pokrycie kosztów osobie pełnoletniej wskazanej przez Ubezpieczonego (z kręgu osób z nim podróżujących), zakwaterowania tj. noclegu i śniadania (jeżeli jest w cenie noclegu) w miejscu hospitalizacji, maksymalnie przez okres 10 dni, jednak nie dłużej niż okres pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, do wysokości sumy ubezpieczenia. Realizacja świadczenia nastąpi jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczony zostanie, zgodnie z decyzją lekarza, zatrzymany w szpitalu przez okres dłuższy niż 5 dni. Powyższe świadczenie może być wykorzystane tylko jednorazowo w odniesieniu do jednego zdarzenia, 8) dostarczenie niezbędnych lekarstw w przypadku stwierdzenia przez lekarza współpracującego z CAW uzasadnionej konieczności, wysłanie Ubezpieczonemu niezbędnych lekarstw przepisanych przez lekarza, które są w miejscu przebywania Ubezpieczonego niedostępne lub też ustalenie, przepisanie, zakup i wysłanie mu dostępnych leków zastępczych. Koszty zakupu lekarstw pokrywa Ubezpieczony. We wszystkich przypadkach, w których wysłanie Ubezpieczonemu lekarstw nie jest związane z objętym ochroną nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem, Ubezpieczony pokrywa także koszty dostarczenia tych lekarstw, 9) odwiezienie dzieci własnych i przysposobionych pozostawionych bez opieki zorganizowanie i pokrycie kosztów powrotu do miejsca zamieszkania w Polsce dzieci własnych lub przysposobionych (w wieku do ukończenia 15 lat), które podróżowały z Ubezpieczonym gdy nastąpił nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie powodujące konieczność pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, trwającego dłużej niż 5 dni, 20

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Assistance Plus

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Assistance Plus Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Assistance Plus DZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia wstępne... 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU?...

1 Postanowienia wstępne... 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU?... Ogólne Warunki UBEZPIECZENIA PTU AUTO ASSISTANCE PLUS 1 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Postanowienia wstępne... 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU?... PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie Auto Assistance Plus Spis treści Strona DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia używane w OWU? 3 DZIAŁ II PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

WARIANT UBEZPIECZENIA. WARTA MOTO-ASSISTANCE wariant ZŁOTY. Przedmiot ubezpieczenia. Zakres terytorialny

WARIANT UBEZPIECZENIA. WARTA MOTO-ASSISTANCE wariant ZŁOTY. Przedmiot ubezpieczenia. Zakres terytorialny Informacyjna: WARIANT UBEZPIECZENIA Przedmiot ubezpieczenia Zakres terytorialny Suma ubezpieczenia Okres ubezpieczenia Warunki zawarcia Rodzaj pomocy informacja serwisowa przekazanie wiadomości pomoc tłumacza

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Assistance Plus

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Assistance Plus Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Assistance Plus DZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

okres ochrony 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 0 km 0 km 0 km 0 km 0 km zamieszkania Naprawa na miejscu zdarzenia

okres ochrony 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 0 km 0 km 0 km 0 km 0 km zamieszkania Naprawa na miejscu zdarzenia ANEKS NR 1 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA zatwierdzonych przez Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group uchwałą nr 254/2015 z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE AUTO ASSISTANCE LINK4

UBEZPIECZENIE AUTO ASSISTANCE LINK4 UBEZPIECZENIE AUTO ASSISTANCE LINK4 1 AUTO ASSISTANCE OPIS PRODUKTU W razie unieruchomienia samochodu to Klient zadecyduje gdzie odholowany zostanie jego samochód. Ubezpieczenie zapewnia pomoc w razie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Plus

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Plus Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Plus 2 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE Postanowienia wstępne - 1....... 3 Definicje - 2... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmiot ubezpieczenia -

Bardziej szczegółowo

ASSISTANCE W PODRÓŻY. Warszawa

ASSISTANCE W PODRÓŻY. Warszawa ASSISTANCE W PODRÓŻY Warszawa 1 OPIS PRODUKTU Assistance / w podróży, to: Komunikacyjne ubezpieczenie Assistance dla osób poszukujących prostych i elastycznych rozwiązań Produkt samodzielny dostępny dla

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA MOTO-ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA MOTO-ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA MOTO-ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia WARTA MOTO-ASSISTANCE, zwane dalej OWU, stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA MOTO-ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA MOTO-ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA MOTO-ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia WARTA MOTO-ASSISTANCE, zwane dalej OWU, stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

SWU. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Assistance Auto PLUS24service. Postanowienia ogólne. Definicje

SWU. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Assistance Auto PLUS24service. Postanowienia ogólne. Definicje UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacony:

Bardziej szczegółowo

7) pojazdy używane do wyścigów, rajdów i zawodów sportowych. Definicje

7) pojazdy używane do wyścigów, rajdów i zawodów sportowych. Definicje UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacony:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA MOTO-ASSISTANCE.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA MOTO-ASSISTANCE. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA MOTO-ASSISTANCE Informacja o postanowieniach ogólnych warunków ubezpieczenia, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Pojazd Zastępczy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Pojazd Zastępczy Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Pojazd Zastępczy 2 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE Postanowienia wstępne - 1. 3 Definicje - 2.... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmiot ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HDI MOTO-ASSISTANCE+

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HDI MOTO-ASSISTANCE+ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HDI MOTO-ASSISTANCE+ Informacja o postanowieniach ogólnych warunków ubezpieczenia, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

TRUCK ASSISTANCE Prezentacja programu

TRUCK ASSISTANCE Prezentacja programu TRUCK ASSISTANCE Prezentacja programu Główne punkty prezentacji Informacja o Europ Assistance Zakres Programu Składki Schemat funkcjonowania Programu Grupa Europ Assistance Twórca idei assistance na świecie

Bardziej szczegółowo

Zakres terytorialny. Polska i Europa z wyłączeniem Ukrainy i Mołdawii. Polska i Europa z wyłączeniem Rosji

Zakres terytorialny. Polska i Europa z wyłączeniem Ukrainy i Mołdawii. Polska i Europa z wyłączeniem Rosji Wariant ubezpieczenia Zakres pomocy Zakres terytorialny Max kwota świadczenia Limit kilometrów Od miejsca zamieszkania Holowanie od miejsca Cena Allianz Direct Mini Car Assistance Rozszerzony przy zakupie

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia PZU POMOC pomoc na drodze dla Klubu PZU Pomoc karta PZU Pomoc Polska 365 dni POLSKA

Wyciąg z ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia PZU POMOC pomoc na drodze dla Klubu PZU Pomoc karta PZU Pomoc Polska 365 dni POLSKA Podstawa: ogólne warunki grupowego ubezpieczenia PZU POMOC pomoc na drodze dla KLUBU PZU Pomoc ustalone uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/271/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 5.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY BIURA OCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie Ubezpieczonego lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH BIURA OOCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

Struktura porozumienia

Struktura porozumienia Struktura porozumienia KOASEKURACJA Spółka z Grupy VIG dedykowana do współpracy z Pocztowym TUW 2 Produkt Marka, pod którą będą oferowane ubezpieczenia i informacja przedstawiona w OWU: * Prawo do używania

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE II. 1Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE II POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE II. 1Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE II POSTANOWIENIA OGÓLNE 1Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE II Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE II POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE II (zwane dalej OWU), stosuje

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów.

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów. Szanowni Państwo! Dziękuje za zaufanie i wybranie ubezpieczenia NNW swojej działalności. Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje wyciągnięte z Ogólnych warunków Ubezpieczenia. W razie jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem za pośrednictwem Alior Banku S.A. w ramach działalności przejętej z Banku BPH.

Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem za pośrednictwem Alior Banku S.A. w ramach działalności przejętej z Banku BPH. KARTA PRODUKTU PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT UBEZPIECZENIA DLA POSIADACZY KART OBCIĄŻENIOWYCH VISA BUSINESS, VISA BUSINESS GOLD, MASTERCARD BUSINESS, MASTERCARD CORPORATE, MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POLSKA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POLSKA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POLSKA ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/512/2005 z dnia 25 października 2005 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2017/2018

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2017/2018 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2017/2018 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Pytania dotyczące oferty i Obsługa ubezpieczeń: Artur Strumiłło 501-076-300,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki usług Autopomoc

Ogólne warunki usług Autopomoc Ogólne warunki usług Autopomoc zatwierdzone uchwałą z posiedzenia Zarządu Sp. z o.o. POLINS, Protokół Nr. 4 z dnia 08.06.2016 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze ogólne warunki usług Autopomoc (zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance w Podróży

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance w Podróży Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance w Podróży Informacja o istotnych postanowieniach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Assistance w Podróży RODZAJ INFORMACJI NUMER ZAPISU Z WZORCA UMOWNEGO 1. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE

Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE Podstawowe informacje na temat Ubezpieczenia dla posiadaczy kart obciążeniowych Visa Business, Visa Business

Bardziej szczegółowo

Informacja 0 Warunkach Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Mastercard Business Banku BPH SA

Informacja 0 Warunkach Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Mastercard Business Banku BPH SA Informacja 0 Warunkach Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Mastercard Business Banku BPH SA PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA udziela posiadaczom kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+

Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+ Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+ 6 1 Osoby i pojazdy objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach programu Volvo Assistance 3+ Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie NNW 11 11. Departament Ubezpieczeń Indywidualnych

Ubezpieczenie NNW 11 11. Departament Ubezpieczeń Indywidualnych Ubezpieczenie NNW 11 11 Maj / Czerwiec 2013 1 Zakres ubezpieczenia NNW A - śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku; B - trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku; opcja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy Generalnej Ubezpieczenia z dnia 9 czerwca 2006 roku SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PEKAO LEASING ASSISTANCE

Załącznik nr 1 do Umowy Generalnej Ubezpieczenia z dnia 9 czerwca 2006 roku SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PEKAO LEASING ASSISTANCE Załącznik nr 1 do Umowy Generalnej Ubezpieczenia z dnia 9 czerwca 2006 roku SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PEKAO LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Szczególnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Pytania dotyczące oferty i Obsługa ubezpieczeń: Artur Strumiłło 501-076-300,

Bardziej szczegółowo

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta Autocasco 1 Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta 2 Casco ASO Casco Komfortowy Casco Optymalny Wiek pojazdu do 4 lat do 8 lat do 11

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU PZU POMOC W DRODZE (PWD) DLA ALIOR BANKU

KARTA PRODUKTU PZU POMOC W DRODZE (PWD) DLA ALIOR BANKU KARTA PRODUKTU PZU POMOC W DRODZE (PWD) DLA ALIOR BANKU Kartę produktu przygotowaliśmy na podstawie Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance, którą wydała Komisja Nadzoru Finansowego.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. nr UZ/271/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE GENERALI T.U. S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE GENERALI T.U. S.A. www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE GENERALI T.U. S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Generali Auto Assistance (zwane dalej OWU) stanowią

Bardziej szczegółowo

Zmiany w. Assistance. Start - 19 listopada 2012 r.

Zmiany w. Assistance. Start - 19 listopada 2012 r. Zmiany w ubezpieczeniu Assistance Start 19 listopada 2012 r. Assistance Auto PLUS24service Nowe warianty ubezpieczenia: Standard Komfort Premium VIP Nowe ubezpieczenie Assistance (taryfa) WARIANTY UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. Stronami niniejszej umowy są :... zwany właścicielem, oraz... zwany klientem.

UMOWA NAJMU. Stronami niniejszej umowy są :... zwany właścicielem, oraz... zwany klientem. UMOWA NAJMU Suszec, dnia......... Stronami niniejszej umowy są : zwany właścicielem, oraz zwany klientem. 1. FIRMA wynajmuje pojazd klientowi w dobrym stanie, sprawny technicznie, bez śladów uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE AUTO ASSISTANCE LINK4

UBEZPIECZENIE AUTO ASSISTANCE LINK4 UBEZPIECZENIE AUTO ASSISTANCE LINK4 1 Auto Assistance Opis produktu W razie unieruchomienia samochodu to Klient zadecyduje gdzie odholowany zostanie jego samochód. Ubezpieczenie zapewnia pomoc w razie

Bardziej szczegółowo

1) NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

1) NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW WZÓR Miejscowość, data Pani/Pan/Państwo Szanowna Pani/Szanowny Panie/Szanowni Państwo Poniżej przedstawiamy ofertę ubezpieczenia: dzieci, młodzieży szkolnej, studentów studiów dziennych, zaocznych, wieczorowych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY W PODRÓŻY ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY W PODRÓŻY ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY W PODRÓŻY ASSISTANCE OBOWIĄZUJĄ OD 1 WRZEŚNIA 2009-1 - SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 3 Definicje... 3 Przedmiot ubezpieczenia i zakres terytorialny... 4 Warianty

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Generali Auto Assistance (zwane dalej OWU) stanowią podstawę do zawierania

Bardziej szczegółowo

Twoje Własne Assistance Flotowe

Twoje Własne Assistance Flotowe Twoje Własne Assistance Flotowe 1. Przedmiotem oferty jest organizacja i pokrycie kosztów świadczenia pomocy drogowej na rzecz beneficjentów kierowcy i pasażerów, w przypadku zajścia zdarzenia objętego

Bardziej szczegółowo

Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór!

Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór! Przegląd świadczeń w ramach ubezpieczeń podróży HanseMerkur Reiseversicherung AG Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór! Proszę pamietać że

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia PodróŜne dla Płetwonurków

Ubezpieczenia PodróŜne dla Płetwonurków Ubezpieczenia PodróŜne dla Płetwonurków / Holiday Basic koszty udzielenia natychmiastowej pomocy assistance koszty pobytu osoby towarzyszącej odpowiedzialność cywilna koszty ratownictwa bagaŝ, / Holiday

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/129/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne............ str. 1 Definicje................ str. 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/2013 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 29 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 11/2013 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 29 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 11/2013 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Starostwa Powiatowego w Gołdapi

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

W ramach jednej składki ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie dzieci Ubezpieczonego.

W ramach jednej składki ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie dzieci Ubezpieczonego. Pakiet Moje Dziecko O produkcie Pakiet MOJE DZIECKO to kompleksowy program ubezpieczeniowy, który zapewnia wsparcie finansowe na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń losowych takich jak pobyt w szpitalu czy

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA

OFERTA UBEZPIECZENIA OFERTA UBEZPIECZENIA I. basen morza śródziemnego Zakres Ubezpieczenia: Standard KR NWI 1,85 KR NWI 2,70 KR NWI 2,55 KR NWI 3,35 - koszty leczenia KR - koszty ratownictwa NWI - na zdrowiu - - bagaż podróżny

Bardziej szczegółowo

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne. www.pip.gov.pl

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne. www.pip.gov.pl Podróże służbowe krajowe i zagraniczne www.pip.gov.pl Podstawowe zagadnienia Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i innych zakładach UBEZPIECZENIE NNW Jest to szczególna oferta opracowana z myślą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY W PODRÓŻY ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY W PODRÓŻY ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY W PODRÓŻY ASSISTANCE KARTA INFORMACYJNA *) DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA POMOCY W PODRÓŻY ASSISTANCE LP Rodzaj informacji Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy

Bardziej szczegółowo

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Kiedy potrzebne jest Ubezpieczenie? W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje: Umowa najmu samochodu zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:. zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a. zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA dla grup nieformalnych

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA dla grup nieformalnych ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA dla grup nieformalnych Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić Państwu propozycję grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA. Optymalny Wybór AXA to nowoczesny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE 1 Zakład Ubezpieczeń Inter Partner Assistance S.A. z siedzibą w Brukseli działająca w Polsce poprzez Inter Partner Assistance Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Dla potrzeb niniejszej oferty/umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU EDU PLUS:

Dla potrzeb niniejszej oferty/umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU EDU PLUS: POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/24/04/2017 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 25.04.2017 r. Działając na

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordUbezpieczenia, zwanym dalej programem FordUbezpieczenia, określonym w

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy UBEZPIECZENIE DZIECI I MŁODZIEŻY OD NASTĘSTW NIESZCZEŚLIWYCH WYPADKÓW ROK SZKOLNY 2012/2013 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/129/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. Spis treści Postanowienia ogólne... str.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia Doraźna Ochrona Medyczna, kod

Bardziej szczegółowo

801 102 102 pzu.pl. PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46

801 102 102 pzu.pl. PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46 801 102 102 pzu.pl PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży szkolnej na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce tel. +48 22 318 81 91

Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce tel. +48 22 318 81 91 Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce tel. +48 22 318 81 91 SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC W PODRÓŻY ASSISTANCE DLA SAMOCHODU (SWU) z dnia 22.07.2013 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE szkolenie produktowe po egzaminie KNF Październik 2014 r. Opracowanie: DUI WARTA / HDI Co mamy do zaoferowania? HDI WARTA HDI OC HDI AUTOCASCO+ HDI MOTO ASSISTANCE+ HDI SZYBY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/374/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne.................... str. 1 Definicje...........................

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE Pojazd Zastępczy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE Pojazd Zastępczy 1Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Assistance Pojazd Zastępczy Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE Pojazd Zastępczy POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Assistance

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Gimnazjum nr 11 w Jaworznie Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty: ECI/867/087/04/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. nr UZ/117/2010 z dnia 11 marca 2010 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/399/2010 z dnia 8

Bardziej szczegółowo

SSANGYONG ASSISTANCE

SSANGYONG ASSISTANCE SSANGYONG ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE Użyte w niniejszych warunkach SsangYong Assistance określenia mają następujące znaczenie: 1. Ubezpieczyciel Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce 2. Ubezpieczający

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD 1 Zakład Ubezpieczeń AGA International S.A. Oddział w Polsce 2 Rola Alior Bank S.A. Ubezpieczający 3 Ubezpieczony 4 Typ umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA ( OWU ) stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranyc

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych Proama Spis treści Rozdział I. Postanowienia wstępne...3 Rozdział II. Ubezpieczenie Autocasco...4 Rozdział III. Ubezpieczenie Assistance...12 Sekcja I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje

Najważniejsze informacje Ubezpieczenie Wizz Air Travel Najważniejsze informacje Aby pomóc Państwu w zrozumieniu, czym jest to ubezpieczenie, przygotowaliśmy niniejszy dokument zawierający najważniejsze informacje o warunkach ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Umowy Generalnej Nr 3750/2013

Wyciąg z Umowy Generalnej Nr 3750/2013 Wyciąg z Umowy Generalnej Nr 3750/2013 zawartej w dniu 28 listopada 2013 r. w Gdańsku (uwzględniający zmiany do umowy wprowadzone w drodze aneksów do niej), pomiędzy: Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki ubezpieczenia assistance samochodowy dla posiadaczy rachunków: Eurokonto Aktywne Plus, Eurokonto Premium, Eurokonto Premium Plus, Eurokonto Prestiżowe Allianz ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W PAKIECIE DEALERSKIM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W PAKIECIE DEALERSKIM Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych w Pakiecie Dealerskim ( OWU ) stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych z Česká pojišťovna Spółka

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance 1. Postanowienia ogólne...........................................

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I

I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 812 8 K.C. INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP WSKAZUJE RÓŻNICE POMIĘDZY TREŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Śmierć ubezpieczonego. w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy

Śmierć ubezpieczonego. w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć ubezpieczonego w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy 100% sumy ubezpieczenia Śmierć

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/374/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

Bardziej szczegółowo