OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA MOTO-ASSISTANCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA MOTO-ASSISTANCE"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA MOTO-ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia WARTA MOTO-ASSISTANCE, zwane dalej OWU, stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A., zwane dalej WARTA, z Ubezpieczającymi. 2. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek. 3. Na podstawie niniejszych OWU, WARTA obejmuje ochroną osoby podróżujące określonymi w dokumencie ubezpieczenia WARTA MOTO-ASSISTANCE niżej wymienionymi rodzajami pojazdów: 1) samochody osobowe, 2) samochody ciężarowo-osobowe, 3) samochody i przyczepy kempingowe, 4) samochody ciężarowe, o ile ich dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 t., 5) motocykle, oraz 6) przyczepy lekkie o ładowności do 750 kg (bez świadczenia pojazdu zastępczego). 4. Pojazd zarejestrowany poza granicami RP może być objęty ochroną ubezpieczeniową wyłącznie w wariancie Srebrnym lub Złotym pod warunkiem, że miejsce zamieszkania Ubezpieczonego na terytorium RP zostanie określone w dokumencie ubezpieczenia. Świadczenia assistance realizowane są wówczas wyłącznie na terytorium RP, z uwzględnieniem tego miejsca zamieszkania. 5. Pomoc assistance może być świadczona wyłącznie wtedy, gdy ubezpieczone pojazdy określone w ust. 3 i 4, są w chwili zdarzenia dopuszczone do ruchu. W przypadku braku badań technicznych odpowiedzialność WARTY wyłączona jest tylko do sytuacji gdy stan techniczny miał bezpośredni wpływ na powstanie i rozmiar szkody. SŁOWNICZEK POJĘĆ 2 1. Awaria pojazdu - każdy przypadek losowy, wynikający z przyczyn wewnętrznych ubezpieczonego pojazdu (mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych, hydraulicznych, pneumatycznych lub optycznych), powodujący unieruchomienie tego pojazdu za wyjątkiem sytuacji określonych jako inne zdarzenia. 2. CENTRUM ALARMOWE WARTY (zwane dalej CAW) - podmiot, który w imieniu WARTY organizuje usługi assistance dla Ubezpieczonych i z którym, po wystąpieniu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, w celu uzyskania pomocy assistance, Ubezpieczony zobowiązany jest skontaktować się telefonicznie. Numer telefonu do CAW podany jest w dokumencie ubezpieczenia. 3. Inne zdarzenia - unieruchomienie ubezpieczonego pojazdu z powodu: 1) zatrzaśnięcia wewnątrz ubezpieczonego pojazdu klucza/kluczy lub innego urządzenia/ innych urządzeń służących do otwarcia tego pojazdu, 2) zagubienia lub zniszczenia klucza/kluczy lub innego urządzenia/innych urządzeń służących do otwarcia ubezpieczonego pojazdu lub uruchomienia silnika, 3) użycia niewłaściwego paliwa, jego braku lub zamarznięcia,

2 4) rozładowania akumulatora, 5) braku powietrza w oponie/oponach. 4. Kierowca - osoba kierująca ubezpieczonym pojazdem w momencie zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem WARTA MOTO-ASSISTANCE. 5. Kradzież pojazdu - działanie sprawcy o znamionach określonych w polskim kodeksie karnym, które doprowadziło do zaboru ubezpieczonego pojazdu, zabezpieczonego przed kradzieżą poprzez zamknięcie zamków fabrycznych, a także utrata ubezpieczonego pojazdu wskutek rozboju. 6. Miejsce zamieszkania Ubezpieczonego - adres miejsca zamieszkania na terytorium RP wpisany do dokumentu tożsamości albo prawa jazdy kierowcy. W przypadku gdy: 1) faktyczne miejsce zamieszkania jest inne niż adres wpisany w dokumencie tożsamości/prawie jazdy lub, 2) w dokumencie tożsamości/prawie jazdy brak wpisu o miejscu zamieszkania lub, 3) adres zamieszkania jest poza RP, za miejsce zamieszkania Ubezpieczonego uznaje się wskazany przez kierowcę i zweryfikowany przez CAW adres na terenie RP. W przypadku świadczeń pomocy medycznej jest to także adres innego niż kierowca Ubezpieczonego, któremu należą się świadczenia pomocy medycznej. 7. Nagłe zachorowanie - stan chorobowy zagrażający życiu Ubezpieczonego, powstały w sposób nagły poza granicami RP w trakcie ruchu ubezpieczonego pojazdu, wymagający natychmiastowej pomocy lekarskiej. 8. Najbliższy warsztat - najbliższy miejscu zdarzenia warsztat naprawczy, w którym możliwe jest wykonanie naprawy ubezpieczonego pojazdu. Za najbliższy warsztat może być, w porozumieniu z Ubezpieczonym, uznany najbliższy miejscu zdarzenia warsztat posiadający autoryzację producenta pojazdu danej marki jedynie w przypadku, gdy ubezpieczony pojazd objęty jest gwarancją producenta albo gdy z przyczyn technicznych naprawa ubezpieczonego pojazdu powinna być przeprowadzona w takim warsztacie z zastrzeżeniem, że warsztat ten musi się znajdować w tym samym kraju, co miejsce zdarzenia. 9. Nieszczęśliwy wypadek - nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powstałe w związku z: 1) ruchem ubezpieczonego pojazdu, 2) wsiadaniem i wysiadaniem z ubezpieczonego pojazdu, 3) załadowywaniem i rozładowywaniem ubezpieczonego pojazdu, w następstwie którego Ubezpieczony, niezależnie od swojej woli, doznał trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. 10. Pojazd zastępczy - samochód osobowy kategorii A lub B (według standardów agencji świadczącej usługi wynajmu pojazdu) wraz z dokumentami umożliwiającymi jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, udostępniany Uprawnionemu na warunkach agencji świadczącej usługę pojazdu zastępczego, zgodnie z postanowieniami 11 OWU w przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową WARTY w związku z zawartą umową w wariancie Srebrnym, Złotym lub Europa. 11. Rozładowywanie pojazdu - zespół czynności koniecznych do usunięcia ładunku lub bagażu z ubezpieczonego pojazdu. 12. Ruch pojazdu - sytuacja, gdy ubezpieczony pojazd porusza się wskutek działania jego silnika, albo gdy toczy się wskutek działania sił bezwładności. Pojęcie to obejmuje również sytuacje, gdy pojazd ten jest zaparkowany, ma uruchomiony silnik i jest kierowany, ale nie porusza się z powodu warunków na drodze. Pojęcie ruchu pojazdu stosuje się także odpowiednio do przyczepy zaparkowanej lub ciągniętej przez ubezpieczony pojazd. 13. Ubezpieczający - osoba fizyczna lub prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, (tj Właściciel pojazdu zawierający umowę ubezpieczenia 2

3 na własny rachunek albo inna osoba zawierająca umowę ubezpieczenia na rachunek Ubezpieczonego), która zawarła z WARTĄ umowę ubezpieczenia WARTA MOTO-ASSISTANCE. 14. Ubezpieczony - uczestniczący w zdarzeniu objętym ochroną ubezpieczenia WARTA MOTO- ASSISTANCE kierowca i pasażerowie ubezpieczonego pojazdu, w liczbie nie większej niż liczba miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym tego pojazdu. 15. Ubezpieczony pojazd - pojazd określony w dokumencie ubezpieczenia WARTA MOTO- ASSISTANCE zgodnie z 1 ust Uprawniony do kierowania pojazdem zastępczym (zwany dalej Uprawnionym) Właściciel ubezpieczonego pojazdu lub upoważniony przez Właściciela posiadacz ubezpieczonego pojazdu lub kierowca upoważniony przez Właściciela/posiadacza ubezpieczonego pojazdu do kierowania pojazdem zastępczym z zastrzeżeniem, że Uprawnionym może być wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca uprawnienia do kierowania samochodem osobowym. 17. Unieruchomienie pojazdu lub pojazd unieruchomiony - ubezpieczony pojazd, który był dopuszczony do ruchu, jednak z powodu stanu technicznego w jakim znalazł się w wyniku wypadku, awarii lub innych zdarzeń, nie może być aktualnie użytkowany zgodnie z postanowieniami art. 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym. 18. Wypadek - zdarzenie, w wyniku którego unieruchomieniu uległ ubezpieczony pojazd na skutek: 1) nagłego działania siły mechanicznej w momencie zetknięcia się ubezpieczonego pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami, jak również wpadnięcia do wody, 2) działania osób trzecich (m.in. kradzieży elementów ubezpieczonego pojazdu, aktu wandalizmu lub włamania), 3) pożaru lub wybuchu pochodzących z wewnątrz lub z zewnątrz pojazdu. 19. Załadowywanie pojazdu - zespół czynności koniecznych do umieszczenia i umocowania ładunku lub bagażu w ubezpieczonym pojeździe lub na ubezpieczonym pojeździe. 20. Wznowienie umowy ubezpieczenia - zawarcie na kolejne 12 miesięcy, następujące bezpośrednio po rozwiązaniu dotychczasowej umowy, następnej umowy ubezpieczenia o ile zostały spełnione łącznie poniższe warunki: 1) umowa dotychczasowa jest umową 12 miesięczną, 2) nie nastąpiło rozwiązanie umowy ubezpieczenia zgodnie z 17 ust. 6 pkt. 2) -7), 3) nie nastąpiło wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczającego zgodnie z 16 ust.5 lub w przypadku określonym 16 ust. 6, 4) składka za umowę dotychczasową została opłacona w całości, 5) w trakcie trwania umowy ubezpieczenia nie nastąpiło całkowite zniszczenie lub utrata pojazdu. Wznowienie umowy ubezpieczenia następuje w oparciu o OWU obowiązujące na dzień wznowienia. ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 3 1. Przedmiotem ubezpieczenia są wyłącznie koszty świadczenia przez WARTĘ usług assistance na rzecz Ubezpieczonego/Uprawnionego, za pośrednictwem CAW, na zasadach określonych w OWU. 2. Świadczenie usług assistance nie obejmuje bezpośrednio wykonania usług wymienionych w OWU, lecz zorganizowanie lub zorganizowanie i pokrycie kosztów tych usług przez WARTĘ. 3. Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa: 1) wypadku, 2) kradzieży pojazdu, 3) awarii pojazdu, 4) innych zdarzeń. 3

4 4. Umowę ubezpieczenia można zawrzeć w czterech wariantach. Zakres świadczeń w przypadku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową określony jest dla wariantu: 1) Standard - w 4, 2) Srebrnego - w 5, 3) Złotego - w 6, 4) Europa - w 7, dodatkowo opcji Podróżnik 15 i opcji Podróżnik 30 w 16 ust. 3 i W ramach ubezpieczenia WARTA MOTO-ASSISTANCE, w przypadku wystąpienia zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, WARTA zapewnia Ubezpieczonemu / Uprawnionemu świadczenia odpowiednie do wykupionego wariantu i wykupionej opcji, w zakresie określonym odpowiednio w 8-16 i do wysokości określonej limitami i sumami ubezpieczenia, zgodnie z postanowieniami odpowiednio 4-7 OWU dla rodzajów zdarzeń podlegających ochronie. Świadczenia usług assistance odnoszą się do zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia. 6. W razie wypadku, awarii, innego zdarzenia lub kradzieży ubezpieczonego pojazdu, w wyniku których ciągnięta przez ten pojazd nieubezpieczona przyczepa nie może się poruszać albo gdy wskutek awarii lub wypadku nieubezpieczonej przyczepy złączonej z tym pojazdem nie może ona kontynuować jazdy, WARTA na żądanie Ubezpieczonego zapewnia organizację holowania/transportu tej przyczepy (z wyłączeniem przewożonego nią ładunku) i pokrycie kosztów tych usług w ramach limitów obowiązujących dla ubezpieczonego pojazdu, do najbliższego warsztatu mogącego dokonać jej naprawy lub na parking strzeżony. Wariant Standard 4 1. W wariancie Standard WARTA zapewnia Ubezpieczonym następujące rodzaje świadczeń, wyłącznie na terytorium RP: 1) pomoc informacyjną, 2) pomoc serwisową na rzecz Ubezpieczonego, 3) pomoc serwisową dla poszkodowanego zgodnie z 9 ust. 1 pkt. 3). 2. Sumy ubezpieczenia i limity dla wariantu Standard ustalane są na zdarzenie w złotych polskich (PLN) i wynoszą: Tabela nr 1 Wariant Standard zakres terytorialny RP: Rodzaj pomocy wypadek awaria kradzież inne zdarzenia Pomoc informacyjna Informacja serwisowa Przekazanie wiadomości Pomoc w organizacji sprzedaży uszkodzonego pojazdu Pomoc serwisowa na rzecz Ubezpieczonego Holowanie ubezpieczonego pojazdu Limit 400 PLN Pomoc serwisowa dla poszkodowanego Holowanie pojazdu osoby poszkodowanej do wysokości kosztów usługi assistance świadczonej przez CAW, usługa nie występuje. 4

5 Wariant Srebrny 5 1. W wariancie Srebrnym WARTA zapewnia Ubezpieczonym następujące rodzaje świadczeń, wyłącznie na terytorium RP: 1) pomoc informacyjną, 2) pomoc serwisową z zastrzeżeniem, że w przypadku awarii lub innych zdarzeń pomoc ta będzie zrealizowana wyłącznie wtedy, gdy zdarzenie objęte ochroną miało miejsce w odległości większej niż 25 km od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, 3) pomoc w podróży z zastrzeżeniem, że usługa zakwaterowania może być zrealizowana wyłącznie wtedy, gdy zdarzenie objęte ochroną miało miejsce w odległości większej niż 50 km od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, 4) pojazd zastępczy, na warunkach określonych w Sumy ubezpieczenia i limity dla wariantu Srebrnego ustalane są na zdarzenie w złotych polskich (PLN) i wynoszą: Tabela nr 2 Wariant Srebrny zakres terytorialny RP: Rodzaj pomocy wypadek awaria kradzież inne zdarzenia Informacja serwisowa Przekazanie wiadomości Próba usprawnienia na miejscu zdarzenia Holowanie ubezpieczonego pojazdu Zorganizowanie parkingu Odbiór ubezpieczonego pojazdu po naprawie/odzyskanego po kradzieży Limit 200 PLN Limit 500 PLN maksymalnie 2 doby Pomoc informacyjna Pomoc serwisowa Limit 200 PLN (od 25 km) Limit 500 PLN (od 25 km) maksymalnie 2 doby (od 25 km) (od 25 km) Pomoc w podróży Limit 200 PLN (od 25 km) Limit 500 PLN (od 25 km) maksymalnie 2 doby (od 25 km) Zakwaterowanie (od 50 km) maksymalnie 2 doby Limit 120 PLN /na dobę / na osobę maksymalnie 2 doby Limit 120 PLN /na dobę/ na osobę maksymalnie 2 doby Limit 120 PLN /na dobę/na osobę Kontynuacja podróży lub powrót Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania Pojazd zastępczy Pojazd zastępczy maksymalnie 7 dni maksymalnie 10 dni do wysokości kosztów usługi assistance świadczonej przez CAW, usługa nie występuje. 5

6 Wariant Złoty 6 1. W wariancie Złotym WARTA zapewnia Ubezpieczonym następujące rodzaje świadczeń, wyłącznie na terytorium RP: 1) pomoc informacyjną, 2) pomoc serwisową bez względu na odległość miejsca zdarzenia od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, 3) pomoc w podróży bez względu na odległość miejsca zdarzenia od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, 4) pojazd zastępczy, na warunkach określonych w 11, 5) pomoc medyczną na terytorium RP, 6) opiekę na terytorium RP. 2. Sumy ubezpieczenia i limity dla wariantu Złotego ustalane są na zdarzenie w złotych polskich (PLN) i wynoszą: Tabela nr 3 Wariant Złoty zakres terytorialny RP: Rodzaj pomocy wypadek awaria kradzież inne zdarzenia Informacja serwisowa Przekazanie wiadomości Próba usprawnienia na miejscu zdarzenia Holowanie ubezpieczonego pojazdu Zorganizowanie parkingu Odbiór ubezpieczonego pojazdu po naprawie/odzyskanego po kradzieży Zakwaterowanie Kontynuacja podróży lub powrót Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania Pojazd zastępczy Limit 200 PLN Limit 500 PLN maksymalnie 3 doby maksymalnie 2 doby Limit 120 PLN/na dobę/na osobę maksymalnie 7 dni Pomoc informacyjna Pomoc serwisowa Limit 200 PLN Limit 500 PLN maksymalnie 3 doby Pomoc w podróży maksymalnie 2 doby Limit 120 PLN/na dobę/na osobę Pojazd zastępczy maksymalnie 2 doby Limit 120 PLN/na dobę/na osobę maksymalnie 10 dni Pomoc medyczna jeżeli Ubezpieczony doznał obrażeń ciała w wyniku wypadku Medyczna Platforma Informacyjna Limit 200 PLN Limit 500 PLN maksymalnie 2 doby 6

7 Udzielenie przez lekarza pierwszej porady Organizacja wizyty lekarza w domu Organizacja wizyty pielęgniarskiej w domu maksymalnie 1 raz maksymalnie 1 raz Transport osoby z domu do szpitala Dostawa leków Limit 500 PLN maksymalnie 1 raz Opieka jeżeli Ubezpieczony doznał obrażeń ciała w wyniku wypadku i był/jest hospitalizowany Przewóz dzieci własnych i przysposobionych Przewóz osoby wyznaczonej do miejsca, w którym znajdują się dzieci własne i przysposobione Przewóz osoby wyznaczonej do miejsca, w którym znajdują się osoby niesamodzielne Transport medyczny ze szpitala Organizacja wizyty pielęgniarskiej Rehabilitacja i organizacja zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego Pomoc psychologa do wysokości kosztów usługi assistance świadczonej przez CAW, usługa nie występuje. Limit 500 PLN maksymalnie 2 razy Limit 500 PLN maksymalnie 2 razy Limit 500 PLN maksymalnie 5 dni maksymalnie 3 wizyty maksymalnie 5 wizyt Wariant Europa z opcjami Podróżnik 15 i Podróżnik W wariancie Europa WARTA zapewnia Ubezpieczonym następujące rodzaje świadczeń, wyłącznie na terytorium określonym w ust. 2: 1) pomoc informacyjną, 2) pomoc serwisową bez względu na odległość miejsca zdarzenia od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, 3) pomoc w podróży bez względu na odległość miejsca zdarzenia od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, 4) pojazd zastępczy, na warunkach określonych w 11, 5) pomoc prawną poza RP, 6) pomoc medyczną poza RP. 2. Usługi assistance są świadczone we wszystkich krajach europejskich (z wyłączeniem terytorium RP) oraz na terytorium Izraela, Maroka i Tunezji. W przypadku Rosji i Turcji usługi assistance są świadczone w europejskich częściach terytoriów tych krajów. 7

8 3. Umowę ubezpieczenia WARTA MOTO-ASSISTANCE w wariancie Europa można zawrzeć również według jednej z poniższych opcji krótkoterminowych: 1) opcja Podróżnik dni, 2) opcja Podróżnik dni, o których mowa w 16 ust. 3 i W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w opcji Podróżnik, wariant Europa zostaje bez konieczności opłacenia dodatkowej składki, rozszerzony o obowiązujący na terytorium RP wariant Srebrny, z zachowaniem okresu ubezpieczenia określonego w dokumencie ubezpieczenia dla opcji Podróżnik. 5. Sumy ubezpieczenia i limity dla wariantu Europa ustalane są na zdarzenie w euro (EUR) i wynoszą: Tabela nr 4 Wariant Europa (poza RP): Rodzaj pomocy wypadek awaria kradzież inne zdarzenia Pomoc informacyjna Informacja serwisowa Przekazanie wiadomości Pomoc serwisowa Próba usprawnienia na miejscu zdarzenia Limit 100 EUR Limit 100 EUR Limit 100 EUR Holowanie ubezpieczonego pojazdu Zorganizowanie parkingu Odbiór ubezpieczonego pojazdu po naprawie Ekspertyza techniczna Złomowanie ubezpieczonego pojazdu Zakwaterowanie Kontynuacja podróży lub powrót do miejsca zamieszkania Pojazd zastępczy Udział prawnika Przedpłata kaucji Limit 500 EUR maksymalnie 3 doby Limit 15 EUR /dobę maksymalnie 4 doby Limit 125 EUR /na dobę/na osobę Limit 1000 EUR Limit 500 EUR maksymalnie 3 doby Limit 15 EUR /dobę Pomoc w podróży maksymalnie 4 doby Limit 125 EUR /na dobę/na osobę Limit 1000 EUR maksymalnie 4 doby Limit 125 EUR /na dobę/na osobę Limit 1000 EUR Limit 500 EUR maksymalnie 2 doby Limit 15 EUR /dobę Pojazd zastępczy maksymalnie 7 dni maksymalnie 7 dni Pomoc prawna poza RP Limit 2000 EUR!!! Limit 250 EUR!!! 8

9 Pomoc medyczna poza RP tylko w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego Informacja i natychmiastowa pomoc medyczna Hospitalizacja Powrót Ubezpieczonych Przewóz medyczny Zastępczy kierowca Natychmiastowa wizyta Natychmiastowa opieka Dostarczenie niezbędnych lekarstw Odwiezienie dzieci własnych i przysposobionych pozostawionych bez opieki Transport zwłok do wysokości kosztów usługi assistance świadczonej przez CAW, usługa nie występuje,!!! kwota podlega zwrotowi na rzecz WARTY. Limit 5000 EUR na zdarzenie maksymalnie 10 dni Limit 100 EUR/osobę/dobę maksymalnie 1 raz maksymalnie 10 dni Limit 100 EUR/osobę/dobę maksymalnie 1 raz ZAKRES ŚWIADCZEŃ Pomoc informacyjna 8 1. Zobowiązania WARTY z tytułu umowy ubezpieczenia WARTA MOTO-ASSISTANCE w zakresie pomocy informacyjnej polegają na spełnianiu następujących usług informacyjnych: 1) informacja serwisowa - udzielenie telefonicznej informacji o sieci autoryzowanych warsztatów samochodowych i lokalnych możliwościach naprawy ubezpieczonego pojazdu, a także o możliwościach zlecenia przyjazdu pomocy drogowej w celu podjęcia próby naprawy tego pojazdu na miejscu zdarzenia lub odholowania/przetransportowania go do warsztatu oraz o możliwościach wynajęcia pojazdu zastępczego, z uwzględnieniem świadczeń należnych Ubezpieczonemu z umowy ubezpieczenia oraz pomocy w zakresie możliwości powrotu lub kontynuacji podroży, 2) przekazanie wiadomości - przekazanie na zlecenie Ubezpieczonego, wskazanej przez niego osobie na terytorium RP, telefonicznie, pilnych informacji w związku z zaistnieniem któregokolwiek ze zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, 3) pomoc w organizacji sprzedaży uszkodzonego pojazdu - dotyczy wyłącznie wariantu Standard oraz zdarzenia w następstwie którego ustalenie wysokości szkody nastąpiło poprzez pomniejszenie wartości pojazdu przed szkodą o wartość pojazdu w stanie uszkodzonym, w przypadku gdy: a) pojazd poszkodowanego został uszkodzony przez Ubezpieczonego sprawcę ubezpieczonego w zakresie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) w WARCIE, lub 9

10 b) uszkodzony ubezpieczony pojazd jest także ubezpieczony w WARCIE w zakresie autocasco (AC), i polega na: c) przekazaniu informacji o firmach zajmujących się skupowaniem uszkodzonych pojazdów, d) pomocy w organizacji sprzedaży uszkodzonego pojazdu (tylko dla pojazdu nieobjętego prawami osób trzecich), wyłącznie w sytuacji, gdy WARTA w ramach umów zawartych lokalnie z firmami zajmującymi się skupowaniem uszkodzonych pojazdów, ustali potencjalnego nabywcę uszkodzonego pojazdu. Pomoc serwisowa 9 1. Zobowiązania WARTY z tytułu umowy ubezpieczenia WARTA MOTO-ASSISTANCE w zakresie pomocy serwisowej polegają na spełnianiu, w zakresie zdarzeń, przysługujących świadczeń i do wysokości określonych odpowiednio w 4-7 limitów i sum ubezpieczenia (z uwzględnieniem limitów odległości miejsca zdarzenia od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego obowiązujących w wariancie Srebrnym) następujących świadczeń: 1) próba usprawnienia na miejscu zdarzenia zorganizowanie i pokrycie kosztów (z wyłączeniem kosztów części zamiennych i dostarczonego paliwa) próby naprawy unieruchomionego ubezpieczonego pojazdu na miejscu zdarzenia, bez konieczności holowania/transportu do najbliższego warsztatu. O tym czy próba naprawy na miejscu zdarzenia będzie podjęta decyduje wyłącznie CAW. W razie zakończonej powodzeniem próby usprawnienia na miejscu zdarzenia inne świadczenia nie przysługują, 2) holowanie pojazdu w przypadku braku możliwości naprawy ubezpieczonego pojazdu na miejscu zdarzenia - zorganizowanie i pokrycie kosztów holowania/transportu ubezpieczonego pojazdu: a) do najbliższego warsztatu mogącego dokonać prowizorycznej lub ostatecznej jego naprawy, b) na najbliższy parking strzeżony w przypadku, gdy najbliższy warsztat jest nieczynny z powodu pory dnia lub dni wolnych od pracy. W takim przypadku (po ustaniu przyczyn, które uniemożliwiały transport ubezpieczonego pojazdu bezpośrednio do najbliższego warsztatu), Ubezpieczonemu przysługuje holowanie/transport ubezpieczonego pojazdu do tego warsztatu, c) w przypadku, gdy unieruchomiony, ubezpieczony pojazd nie może być naprawiony w warsztacie, do którego zostało zrealizowane holowanie/transport, z przyczyn leżących po stronie warsztatu, WARTA po zweryfikowaniu informacji o braku możliwości naprawy i uzgodnieniu tego z Ubezpieczonym, zorganizuje i pokryje koszt holowania ubezpieczonego pojazdu do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego albo siedziby firmy właściciela tego pojazdu, do wysokości sumy ubezpieczenia, z uwzględnieniem kosztów wcześniejszego holowania z tego samego zdarzenia, d) Ubezpieczony ma również możliwość wskazania dowolnego miejsca do którego zostanie zrealizowane holowanie/transport w odległości nie większej niż 50 km od miejsca zdarzenia z zastrzeżeniem, że w takim przypadku nie przysługują świadczenia określone w pkt 4), 3) holowanie pojazdu osoby poszkodowanej zorganizowanie i pokrycie kosztów holowania/transportu w następstwie wypadku zaistniałego na terytorium RP unieruchomionego pojazdu osoby poszkodowanej o ile Ubezpieczony sprawca tego wypadku 10

11 ma zawartą z WARTĄ umowę ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC). Świadczenie przysługuje tylko w ramach wariantu Standard, 4) zorganizowanie parkingu zorganizowanie i pokrycie kosztów parkowania ubezpieczonego pojazdu na parkingu strzeżonym, położonym najbliżej warsztatu, w którym ubezpieczony pojazd ma być naprawiany, wyłącznie do chwili, kiedy możliwe będzie holowanie lub przetransportowanie tego pojazdu do warsztatu, z uwzględnieniem limitów czasowych i cenowych określonych w 5-7, usługa ta dotyczy także nieubezpieczonej przyczepy w zakresie określonym w 3 ust. 6, 5) odbiór pojazdu po naprawie lub odzyskanego po kradzieży zorganizowanie i pokrycie kosztów przejazdu Właściciela ubezpieczonego pojazdu lub osoby przez niego upoważnionej w celu odebrania ubezpieczonego pojazdu po naprawie z warsztatu, do którego holowanie organizowało CAW lub w przypadku odzyskania po kradzieży ubezpieczonego pojazdu pod warunkiem, że okres pomiędzy zgłoszeniem kradzieży pojazdu a jego odnalezieniem jest dłuższy niż 3 dni następującymi środkami transportu: a) kolej (bilet w jedną stronę, miejsce pierwszej klasy), b) autobus (bilet w jedną stronę), c) samolot (bilet w jedną stronę, klasa ekonomiczna), gdy przejazd pociągiem lub autobusem na tej trasie trwa dłużej niż 8 godzin. O wyborze środka transportu decyduje CAW. 2. Dodatkowo, poza świadczeniami określonymi w ust. 1, wyłącznie w zakresie wariantu Europa (tylko na terytorium określonym w 7 ust. 2), WARTA realizuje następujące świadczenia: 1) ekspertyza techniczna zorganizowanie i pokrycie kosztów ekspertyzy technicznej ubezpieczonego pojazdu w kraju, na terytorium którego doszło do wypadku z udziałem tego pojazdu, 2) złomowanie pojazdu na pisemny wniosek Właściciela pojazdu, zorganizowanie i pokrycie kosztów złomowania ubezpieczonego pojazdu w kraju, na terytorium którego doszło do wypadku z udziałem tego pojazdu. 3. W przypadku, gdy przyczyną unieruchomienia ubezpieczonego pojazdu są zdefiniowane w 2 ust. 3 inne zdarzenia, WARTA zorganizuje i pokryje koszty świadczeń dla maksymalnie trzech takich zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia. Pomoc w podróży Zobowiązania WARTY z tytułu umowy ubezpieczenia WARTA MOTO-ASSISTANCE w zakresie pomocy w podroży polegają na spełnianiu świadczeń, o których mowa w ust. 2, z uwzględnieniem rodzaju wykupionego wariantu i opcji, w tym limitów odległości miejsca zdarzenia od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego obowiązujących w wariancie Srebrnym. 2. Ubezpieczonemu przysługują niżej wymienione świadczenia w zakresie i do wysokości określonych odpowiednio w 5-7 limitów i sum ubezpieczenia: 1) zakwaterowanie zorganizowanie i pokrycie kosztów rezerwacji, dojazdu i pobytu w hotelu, tj. noclegu i śniadania (jeżeli jest w cenie noclegu) maksymalnie przez okres 2 dób hotelowych (warianty Srebrny i Złoty) lub maksymalnie przez okres 11

12 4 dób hotelowych (wariant Europa), do wysokości sumy ubezpieczenia, gdy usunięcie przyczyny unieruchomienia ubezpieczonego pojazdu lub odzyskanie go i przekazanie Ubezpieczonemu po kradzieży nie może być zrealizowane tego samego dnia, w którym dane zdarzenie nastąpiło albo 2) kontynuację podróży lub powrót Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania zorganizowanie i pokrycie kosztów kontynuacji podroży do jednego z miejsc znajdującego się bliżej miejsca zdarzenia - czyli pierwotnego celu podroży albo miejsca zamieszkania kierowcy (miejsce to dotyczy wszystkich Ubezpieczonych) - następującymi środkami transportu: a) kolej (bilet w jedną stronę, miejsce pierwszej klasy), b) autobus (bilet w jedną stronę), c) samolot (bilet w jedną stronę, klasa ekonomiczna), gdy przejazd pociągiem lub autobusem na tej trasie trwa dłużej niż 8 godzin. O wyborze środka transportu decyduje CAW. Jeżeli Ubezpieczony decyduje się na podroż do miejsca (spośród pierwotnego celu podroży lub miejsca zamieszkania) znajdującego się dalej od miejsca zdarzenia, CAW organizuje jedno świadczenie dla wszystkich Ubezpieczonych i pokrywa koszty tylko w takiej wysokości w jakiej poniosłoby w sytuacji podroży do tego z miejsc, o których mowa powyżej, które znajduje się bliżej miejsca zdarzenia. W wariancie Europa i w opcjach Podróżnik świadczenie przysługuje w przypadku braku możliwości naprawy pojazdu w warsztacie przez co najmniej 1 dzień roboczy. Wyboru świadczenia w zakresie zakwaterowania albo kontynuacji podroży lub powrotu Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania dokonuje kierowca, a w przypadku, gdy z uwagi na stan zdrowia nie jest w stanie tego zrobić - inny Ubezpieczony. 3) Ubezpieczonemu przysługuje także możliwość skorzystania ze świadczenia polegającego na zorganizowaniu i pokryciu kosztów przejazdu do warsztatu, do którego holowany/transportowany jest ubezpieczony pojazd. Przejazd Ubezpieczonego do warsztatu może być zrealizowany: a) pojazdem holującym/transportującym ubezpieczony pojazd lub b) jeżeli przejazd pojazdem holującym/transportującym, o którym mowa w ppkt a) nie jest technicznie możliwy, przejazd organizowany jest odrębnie przez CAW - w takim przypadku nie przysługuje świadczenie kontynuacji podroży lub powrotu Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania. Pojazd zastępczy Zobowiązanie WARTY z tytułu umowy ubezpieczenia WARTA MOTO-ASSISTANCE zawartej w wariancie Srebrnym lub Złotym jest realizowane na rzecz Uprawnionego i polega na zorganizowaniu i pokryciu kosztów wynajęcia na terytorium RP pojazdu zastępczego, w zakresie i do wysokości określonych odpowiednio w 5 i 6 limitów. 2. Zobowiązanie WARTY z tytułu umowy ubezpieczenia WARTA MOTO-ASSISTANCE zawartej w wariancie Europa, opcjach Podróżnik 15 lub Podróżnik 30 jest realizowane na rzecz Uprawnionego i polega na zorganizowaniu i pokryciu kosztów wynajęcia na terytorium kraju określonego w 7 ust. 2 pojazdu zastępczego, w zakresie i do wysokości określonych w 7 limitów, z zastrzeżeniami że okres wynajmu nie może być dłuższy niż 7 dni. 12

13 3. Pojazd zastępczy przysługuje w razie: 1) wypadku ubezpieczonego pojazdu powodującego jego unieruchomienie tylko po uprzednim wykonaniu holowania ubezpieczonego pojazdu na zlecenie CAW (z zastrzeżeniem ust. 7), albo 2) kradzieży ubezpieczonego pojazdu - tylko po uprzednim udokumentowaniu CAW potwierdzenia zgłoszenia policji kradzieży ubezpieczonego pojazdu. 4. W odniesieniu do jednego zdarzenia przysługuje tylko jeden pojazd zastępczy. 5. Użytkowanie pojazdu zastępczego jest dopuszczalne wyłącznie na terytorium kraju w którym doszło do wypadku albo kradzieży ubezpieczonego pojazdu. 6. Wynajem pojazdu zastępczego może się odbyć jedynie na niżej określonych warunkach: 1) jeżeli w wyniku wypadku, zgodnie z ustaleniami CAW, okres unieruchomienia ubezpieczonego pojazdu przekroczy albo w przypadku, gdy już przekroczył 12 godzin (licząc od momentu zgłoszenia zdarzenia do CAW), CAW zorganizuje i pokryje koszty wynajmu pojazdu zastępczego, w okresie unieruchomienia ubezpieczonego pojazdu, do dnia zakończenia naprawy - nie dłużej jednak niż przez 7 dni, licząc od dnia i godziny przekazania pojazdu zastępczego Uprawnionemu. Powyższe zasady stosuje się również w przypadku, gdy uszkodzenia ubezpieczonego pojazdu są tak duże, że naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona i w związku z tym nie rozpoczęto naprawy tego pojazdu, 2) w przypadku zgłoszenia do CAW kradzieży pojazdu, CAW zorganizuje i pokryje koszty wynajmu pojazdu zastępczego, pod warunkiem, że zgłoszenie do CAW nastąpi nie później niż 10 dnia, licząc od dnia stwierdzenia kradzieży ubezpieczonego pojazdu, na okres do dnia odzyskania pojazdu jednak nie dłuższy niż 10 dni (z zastrzeżeniem ust. 2), licząc od dnia i godziny przekazania pojazdu zastępczego Uprawnionemu, przy czym zgłoszenie zapotrzebowania na pojazd zastępczy nie może nastąpić później niż po 10 dniach od dnia twierdzenia kradzieży ubezpieczonego pojazdu, 3) w przypadku kradzieży ubezpieczonego pojazdu dodatkowym warunkiem korzystania przez Uprawnionego z pojazdu zastępczego jest uprzednie dostarczenie do CAW w oryginale lub kopii (np. faksem) pisemnej notatki policji, potwierdzającej zgłoszenie kradzieży ubezpieczonego pojazdu, z podaniem numeru sprawy CAW, a jeśli niemożliwe było uzyskanie od policji notatki potwierdzającej zgłoszenie kradzieży ubezpieczonego pojazdu, złożenie przez Właściciela tego pojazdu pisemnego oświadczenia zawierającego adres jednostki policji, że kradzież ubezpieczonego pojazdu została zgłoszona tej jednostce policji pod warunkiem uzyskania potwierdzenia tego faktu przez CAW, 4) warunkiem skorzystania przez Uprawnionego z pojazdu zastępczego jest pisemne wyrażenie przez niego zgody na warunki korzystania z pojazdu zastępczego, określone przez podmiot/agencję świadczącą w imieniu CAW usługi wynajmu pojazdów zastępczych, 5) w ramach usługi wynajmu pojazdu zastępczego, w zależności od lokalnych możliwości, CAW: a) zorganizuje Uprawnionemu oraz pokryje koszty wynajmu samochodu osobowego kategorii A lub B (według standardów agencji) z tym, że wyboru pojazdu zastępczego dokonuje CAW w zależności od lokalnych możliwości, b) zorganizuje oraz pokryje koszty dostarczenia tego samochodu Uprawnionemu 13