OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Starter Assistance. 1 Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Starter Assistance. 1 Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Starter Assistance 1 Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Starter Assistance zatwierdzone uchwałą BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeo S.A. Vienna Insurance Group, zwanej dalej Towarzystwem, określają warunki i zasady udzielania przez Towarzystwo ochrony ubezpieczeniowej osobom, które popadły w trudności w czasie podróży (Assistance). 2 Definicje Dla potrzeb niniejszych OWU Starter Assistance definiuje się następujące pojęcia: 1) Pojazd: a) samochód osobowy lub ciężarowo osobowy, b) samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 5 ton, c) przyczepa o dopuszczalnej ładowności do 2 ton, d) motocykl o pojemności silnika powyżej 50 cm 3, e) przyczepa kempingowa o dopuszczalnej masie całkowitej do 5 ton, f) samochód kempingowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 5 ton, zaopatrzony w polskie znaki rejestracyjne, posiadający ważne badania techniczne, dopuszczony do ruchu na drogach publicznych. 2) Ubezpieczony - kierowca i pasażerowie podróżujący ubezpieczonym pojazdem w liczbie nie większej niż zapisana w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, uprawnieni do korzystania ze świadczeo wynikających z niniejszych OWU, 3) kierowca - każda osoba upoważniona do korzystania z ubezpieczonego pojazdu przez dysponującego ważnym tytułem prawnym posiadacza tego pojazdu, kierująca pojazdem w czasie zaistnienia zdarzenia objętego odpowiedzialnością Towarzystwa zgodnie z niniejszymi OWU, 4) pasażer - każda osoba przewożona ubezpieczonym pojazdem w czasie zdarzenia objętego odpowiedzialnością Towarzystwa zgodnie z niniejszymi OWU, z wyłączeniem osób przewożonych za opłatą, 5) zdarzenie awaria, wypadek lub wandalizm, które miały miejsce w okresie trwania odpowiedzialności Towarzystwa, 6) awaria - każdy przypadek wadliwego działania pojazdu wynikający z przyczyn tkwiących w pojeździe pochodzenia mechanicznego, elektrycznego, elektronicznego, pneumatycznego lub hydraulicznego powodujący unieruchomienie ubezpieczonego pojazdu. Pojęcie awarii obejmuje również unieruchomienie ubezpieczonego pojazdu z powodu awarii ogumienia, zatrzaśnięcia wewnątrz pojazdu lub uszkodzenia kluczyków, rozładowania akumulatora, awarii świateł przednich, tylnych, kierunkowskazów, przednich wycieraczek, pasów bezpieczeostwa, braku paliwa, nalania niewłaściwego paliwa, zamarzniętego paliwa, awarii auto-alarmu, pęknięcia lub stłuczenia szyby czołowej, 7) unieruchomienie - stan pojazdu, który powstał na skutek awarii, wypadku lub wandalizmu, uniemożliwiający dalsze jego użytkowanie na drogach publicznych w sposób bezpieczny i zgodny z prawem, o ile bezpośrednio przed zdarzeniem pojazd był dopuszczony do ruchu na drogach publicznych i posiadał ważne badania techniczne, Strona 1 z 10

2 8) wypadek - zdarzenie drogowe z udziałem ubezpieczonego pojazdu polegające na kolizji z innym pojazdem mechanicznym, uderzeniu w inny obiekt, bądź potrąceniu człowieka lub zwierzęcia, a także polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu pojazdu w wyniku działania pożaru, wybuchu, uderzenia pioruna, działania sił przyrody, nagłego działania czynnika temperaturowego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego pojazdu przez zwierzęta, powodujące unieruchomienie ubezpieczonego pojazdu, 9) wandalizm zniszczenie lub uszkodzenie pojazdu przez osoby trzecie powodujące unieruchomienie ubezpieczonego pojazdu, 10) miejsce zamieszkania adres na terytorium Polski wskazany przez kierowcę przy przyjmowaniu zgłoszenia jako adres zamieszkania, 11) Operator - spółka Starter Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bałtyckiej 6 upoważniona przez TOWARZYSTWO do realizacji świadczeo wynikających z niniejszych OWU. 3 Okres ubezpieczenia, czas trwania odpowiedzialności i zakres terytorialny ubezpieczenia 1. Odpowiedzialnośd Towarzystwa wynikająca z ubezpieczenia pojazdu w ramach niniejszych OWU obowiązuje przez okres: a) 9 (dziewięciu) dni (dotyczy wyłącznie wariantu Comfort, przy jednoczesnym zakupie wycieczki z dojazdem własnym u wybranych operatorów turystycznych); b) 16 (szesnastu) dni (dotyczy wyłącznie wariantu Comfort, przy jednoczesnym zakupie wycieczki z dojazdem własnym u wybranych operatorów turystycznych); c) 12 (dwunastu) miesięcy, w zależności od wariantu wybranego przez Ubezpieczonego. Odpowiedzialnośd Towarzystwa wobec Ubezpieczonego, wynikająca z ubezpieczenia pojazdu rozpoczyna się od dnia następującego po dniu, w którym Ubezpieczony przystąpił do umowy ubezpieczenia. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 list c) ochrona ubezpieczeniowa dla ubezpieczonego pojazdu zostaje automatycznie przedłużona na kolejne 12 miesięcy, jeżeli nie zostanie wypowiedziana pisemnie w terminie miesiąca przed upływem pierwszego i każdego kolejnego roku ubezpieczeniowego oraz pod warunkiem zapłaty składki ubezpieczeniowej w terminie określonym przez Towarzystwo zgodnie z obowiązującą w momencie przedłużania ochrony ubezpieczeniowej taryfą składek. 3. Odpowiedzialnośd Towarzystwa z tytułu ubezpieczenia pojazdu w ramach niniejszych OWU kooczy się: a) w dniu oznaczonym w dokumencie ubezpieczenia jako koniec okresu ubezpieczenia, b) z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia, c) po zdarzeniu, którego wystąpienie powoduje, że suma kosztów które Towarzystwo obowiązane jest pokryd za wykonanie świadczeo określonych w umowie ubezpieczenia jest równa lub wyższa niż suma ubezpieczenia (wyczerpanie sumy ubezpieczenia), d) z dniem przeniesienia własności pojazdu na inną osobę, jeżeli Towarzystwo nie wyrazi zgody na przeniesienie praw umowy ubezpieczenia na nabywcę pojazdu, przy czym nie istnieje wymóg uzyskania takiej zgody w przypadku, gdy zbycie pojazdu następuje w ramach wykonania umowy leasingu na rzecz korzystającego lub w ramach wykonania umowy kredytowej - na rzecz kredytobiorcy, e) z dniem wyrejestrowania pojazdu. 4. W zależności od wybranego wariantu ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia powstałe na: a) na terytorium Polski lub b) na terytorium Polski oraz pozostałych krajów Europy z wyłączeniem Białorusi, Mołdawii oraz azjatyckiej części Turcji, Strona 2 z 10

3 które miały miejsce w okresie trwania odpowiedzialności Towarzystwa. 5. Jeżeli okres ubezpieczenia jest dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczony może odstąpid od umowy ubezpieczenia w okresie 30 dni, a w przypadku, gdy Ubezpieczony jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni, licząc od daty przystąpienia do umowy ubezpieczenia. 6. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim Towarzystwo udzielało ochrony ubezpieczeniowej. 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów pomocy na rzecz Ubezpieczonego, który popadł w trudności w czasie podróży ubezpieczonym pojazdem wskutek zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową zgodnie z postanowieniami niniejszych OWU w czasie trwania odpowiedzialności Towarzystwa. W przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczonemu przysługują następujące świadczenia: 1. Naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia. a) Towarzystwo organizuje i pokrywa koszty usprawnienia ubezpieczonego pojazdu na miejscu zdarzenia. Możliwośd usprawnienia ubezpieczonego pojazdu na miejscu zdarzenia ocenia przedstawiciel Operatora. Towarzystwo nie pokrywa kosztów części zamiennych oraz innych środków i materiałów użytych do naprawy ubezpieczonego pojazdu, w tym kosztów dostarczonego paliwa. 2. Holowanie i parking. a) Jeżeli w ocenie Towarzystwa naprawa ubezpieczonego pojazdu na miejscu zdarzenia jest niemożliwa, Towarzystwo organizuje i pokrywa koszty transportu (holowania) ubezpieczonego pojazdu z miejsca zdarzenia na terenie Polski do dowolnego miejsca wybranego przez kierowcę w Polsce, na odległośd nie większą niż do miejsca zamieszkania kierowcy. W każdym jednak przypadku Towarzystwo organizuje i pokrywa koszty transportu (holowania) ubezpieczonego pojazdu z miejsca zdarzenia na terenie Polski do dowolnego miejsca wskazanego przez kierowcę w Polsce w odległości nie większej niż 50 km od miejsca zdarzenia. b) W przypadku zdarzeo zaistniałych poza terenem Polski Towarzystwo organizuje i pokrywa koszty transportu (holowania) ubezpieczonego pojazdu z miejsca zdarzenia do dowolnego miejsca wskazanego przez kierowcę w odległości nie większej niż 100 km od miejsca zdarzenia. c) Z zastrzeżeniem pkt a) i b) Towarzystwo organizuje i pokrywa koszty transportu (holowania pojazdu) wraz z kierowcą i pasażerami. d) W przypadku, gdy unieruchomienie ubezpieczonego pojazdu nastąpiło na autostradzie poza granicami Polski i Ubezpieczony korzysta z pomocy specjalistycznych służb drogowych, nie działających na zlecenie Towarzystwa, Ubezpieczony pokrywa we własnym zakresie koszty pomocy tych służb. Koszty te są zwracane przez Towarzystwo w zakresie objętym ochroną ubezpieczeniową zgodnie z odpowiednimi zapisami 10. e) Poza godzinami pracy warsztatu, do którego został przetransportowany (zaholowany) ubezpieczony pojazd, w święta lub inne dni wolne od pracy, Towarzystwo zorganizuje i pokryje koszty postoju pojazdu na strzeżonym parkingu na okres maksimum do 3 dni, a następnie zorganizuje i pokryje transport (holowanie) do tego samego warsztatu naprawczego. f) W przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową Towarzystwo, w razie takiej potrzeby, zorganizuje i pokryje koszty usług dodatkowych polegających na: Strona 3 z 10

4 wyciągnięciu pojazdu z rowu, umieszczeniu pojazdu na drodze, podniesieniu pojazdu, odholowaniu pojazdu na drogę, jeśli wskutek zdarzenia znalazł się poza drogą. Zakres świadczeo w przypadku, gdy ubezpieczony pojazd był transportowany (holowany) zgodnie z postanowieniami ust. 2 i nie może byd naprawiony w dniu, w którym wystąpiło zdarzenie jest następujący: 3. Samochód zastępczy. a) Towarzystwo pokrywa koszt wynajmu samochodu zastępczego odpowiadającego co najwyżej klasie ubezpieczonego pojazdu na czas jego naprawy, jednak nie dłużej niż przez 5 dni. W miarę lokalnych możliwości liczba przysługujących dni wynajmu samochodu zastępczego może ulec zwiększeniu do 7 dni, nie dłużej jednak niż na czas naprawy, w przypadku, kiedy Ubezpieczony wyrazi zgodę na wynajem samochodu klasy A (w przypadku, gdy ubezpieczony pojazd jest klasy B lub klasy B (w przypadku, gdy ubezpieczony pojazd jest klasy C lub wyższej klasy lub gdy jest samochodem dostawczym). b) Z zastrzeżeniem postanowieo lit. a) w przypadku pojazdów dostawczych Towarzystwo zapewni pojazd tej samej klasy lub zrefunduje Ubezpieczonemu zryczałtowane koszty wynajmu pojazdu zastępczego w wysokości 250 zł z VAT w przeliczeniu na dzieo wynajmu w przypadku zdarzeo zaistniałych na terytorium Polski oraz do kwoty 80 euro z VAT w przeliczeniu na dzieo wynajmu w przypadku zdarzeo zaistniałych poza terytorium Polski. Koszty te są zwracane przez Towarzystwo w zakresie objętym ochroną ubezpieczeniową zgodnie z odpowiednimi zapisami 10. c) Towarzystwo będzie zwolnione z obowiązku spełnienia świadczenia, jeżeli Ubezpieczony nie spełni wszystkich warunków wymaganych od osób wypożyczających samochód przez wypożyczalnię, w tym nie złoży kaucji lub depozytu (w razie takiej konieczności w postaci blokady środków na karcie kredytowej) na pokrycie ewentualnych szkód w wynajmowanym pojeździe. d) W ramach tego świadczenia Towarzystwo pokryje wszelkie koszty związane z podstawieniem i odbiorem wynajętego samochodu na obszarze określonym 3 ust. 4 lit. b niniejszych OWU. e) Towarzystwo nie pokrywa kosztów związanych z użytkowaniem wynajętego samochodu (np. koszty paliwa, opłat za autostrady itp.). f) Świadczenie w postaci wynajmu samochodu zastępczego będzie udzielane w miarę lokalnych możliwości. W uzasadnionych przypadkach, wyłącznie za zgodą Towarzystwa lub Operatora, Ubezpieczony może dokonad samodzielnie wynajmu samochodu zastępczego i pokryd we własnym zakresie jego koszty, jednak nie więcej niż do kwoty 250 zł z VAT w przeliczeniu na dzieo wynajmu w przypadku zdarzeo zaistniałych na terytorium Polski oraz do kwoty 80 euro z VAT w przeliczeniu na dzieo wynajmu w przypadku zdarzeo zaistniałych poza terytorium Polski. Koszty te są zwracane przez Towarzystwo wyłącznie w zakresie objętym ochroną ubezpieczeniową zgodnie z odpowiednimi zapisami Kontynuacja podróży/ powrót do domu. Pokrycie kosztów powrotu Ubezpieczonego do miejsca jego zamieszkania lub kontynuacji podróży przez Ubezpieczonego do miejsca docelowego: a) taksówką jeżeli odległośd od miejsca zdarzenia do miejsca docelowego miejsca zamieszkania jest nie większa niż 50 km, b) autobusem, busem, lub pociągiem pierwszej klasy, wraz z transportem do i z dworca kolejowego, jeżeli odległośd od miejsca zdarzenia na terenie Polski do miejsca docelowego miejsca zamieszkania jest większa niż 50 km Strona 4 z 10

5 c) autobusem, busem, lub pociągiem pierwszej klasy, wraz z transportem do i z dworca kolejowego, jeżeli odległośd od miejsca zdarzenia poza granicami Polski do miejsca docelowego miejsca zamieszkania jest większa niż 50 km lecz nie przekracza 1000 km, d) samolotem (klasa ekonomiczna), wraz z transportem do i z lotniska, jeżeli zdarzenie zaszło poza granicami Polski i odległośd od miejsca zdarzenia do miejsca docelowego zamieszkania jest większa niż 1000 km. Koszty kontynuacji podróży do miejsca docelowego pokrywane są jeżeli odległośd pomiędzy miejscem zdarzenia a miejscem docelowym nie przekracza odległości od miejsca zdarzenia do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego. W przeciwnym wypadku Towarzystwo pokrywa Ubezpieczonemu koszty powrotu do jego miejsca zamieszkania. Towarzystwo pokrywa koszty kontynuacji podróży do miejsca docelowego lub koszty powrotu do miejsca zamieszkania wyłącznie do jednej ściśle określonej przez kierowcę lokalizacji w odniesieniu do wszystkich osób podróżujących ubezpieczonym pojazdem w momencie zajścia zdarzenia. 5. Hotel Pokrycie kosztów zakwaterowania, wraz z przewozem Ubezpieczonego do miejsca zakwaterowania z miejsca postoju ubezpieczonego pojazdu, ze śniadaniem, przez maksymalnie trzy doby hotelowe w hotelu maksymalnie 3 gwiazdkowym nie dłużej niż na czas naprawy ubezpieczonego pojazdu i tylko w przypadku, kiedy ubezpieczony pojazd znajduje się w odległości przekraczającej 50 km od miejsca zamieszkania kierowcy. Świadczenie to nie obejmuje kosztów dodatkowo płatnych usług zamawianych przez Ubezpieczonego w czasie pobytu w hotelu. Świadczenia opisane w ust. 3, 4, 5 realizowane są rozłącznie. W przypadku możliwości skorzystania z więcej niż z jednego świadczenia prawo wyboru świadczenia przysługuje kierowcy pojazdu. Dopuszcza się połączenie świadczenia w postaci wynajmu samochodu zastępczego (określonego w ust. 3) ze świadczeniem w postaci zakwaterowania w hotelu (określonego w ust. 5), przy czym całkowity okres korzystania z łączonego świadczenia nie może przekroczyd 5 dób. Dopuszcza się połączenie świadczenia w postaci zakwaterowania w hotelu (określonego w ust. 5) ze świadczeniem w postaci pokrycia kosztów powrotu Ubezpieczonego do miejsca jego zamieszkania lub kosztów kontynuacji podróży przez Ubezpieczonego do miejsca docelowego (określonego w ust. 4), z zastrzeżeniem, że w takiej sytuacji okres korzystania ze świadczenia w postaci zakwaterowania w hotelu nie może przekroczyd 1 doby. W razie zajścia zdarzenia poza granicami Polski oraz gdy naprawa pojazdu w zagranicznym warsztacie, do którego ubezpieczony pojazd został przetransportowany (zaholowany) nie jest możliwa (w tym z powodu braku możliwości zorganizowania wysyłki niezbędnych części) lub potrwałaby powyżej 5 dni na wniosek właściciela ubezpieczonego pojazdu Towarzystwo zorganizuje i pokryje koszty transportu ubezpieczonego pojazdu do miejsca zamieszkania kierowcy na terytorium Polski. 6. Odbiór pojazdu po naprawie. W przypadku, gdy ubezpieczony pojazd był transportowany (holowany) zgodnie z postanowieniami ust. 2 i został naprawiony, Towarzystwo pokryje koszt dojazdu po odbiór naprawionego pojazdu dla kierowcy: a) taksówką jeżeli odległośd do miejsca postoju ubezpieczonego pojazdu jest nie większa niż 50 km, Strona 5 z 10

6 b) autobusem, busem, lub pociągiem pierwszej klasy, wraz z transportem do i z dworca kolejowego, jeżeli odległośd do miejsca postoju ubezpieczonego pojazdu na terenie Polski jest większa niż 50 km, c) autobusem, busem, lub pociągiem pierwszej klasy, wraz z transportem do i z dworca kolejowego, jeżeli zdarzenie zaszło poza granicami Polski i odległośd do miejsca postoju ubezpieczonego pojazdu poza granicami Polski jest większa niż 50 km lecz nie przekracza 1000 km, d) samolotem (klasa ekonomiczna), wraz z transportem do i z lotniska, jeżeli zdarzenie zaszło poza granicami Polski i odległośd do miejsca postoju ubezpieczonego pojazdu poza granicami Polski jest większa niż 1000 km, lub e) na pisemne życzenie Ubezpieczonego Towarzystwo oddeleguje zastępczego kierowcę celem odbioru i przyprowadzenia naprawionego ubezpieczonego pojazdu pod adres wskazany przez właściciela ubezpieczonego pojazdu, pokrywając koszt dojazdu tego kierowcy do miejsca odbioru pojazdu. Koszty związane z przejazdem powrotnym naprawionym pojazdem (paliwa, opłat za autostrady) pokryje Ubezpieczony. Ubezpieczony zapewni pełne ubezpieczenie OC/AC pojazdu na czas przejazdu powrotnego, w tym obejmujące wszelkie szkody powstałe w związku z prowadzeniem pojazdu przez oddelegowanego przez Towarzystwo zastępczego kierowcę. 5 Warianty ochrony ubezpieczeniowej 1. Ubezpieczenie zawierane jest w jednym z dwóch wariantów zakresu ubezpieczenia opisanych w ust. 2-3 poniżej. Wariant CLASSIC 2. Wariant CLASSIC obejmuje świadczenia określone w 4 ust. 1 i 2 w razie zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową na terytorium Polski. Wariant COMFORT 3. Wariant COMFORT obejmuje świadczenia określone w 4 ust. 1, 2, 3, 4, 5 i 6 w razie zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową na terytorium Polski lub pozostałych krajów Europy z wyłączeniem Białorusi, Mołdawii oraz azjatyckiej części Turcji. 6 Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Świadczenia określone w 4 niniejszych OWU nie przysługują, jeżeli unieruchomienie pojazdu jest następstwem: 1) użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, 2) działao wojennych, rozruchów, niepokojów społecznych, aktów terroru lub sabotażu, 3) promieniowania radioaktywnego, 4) aktywnego udziału Ubezpieczonego w strajkach, 5) udziału ubezpieczonego pojazdu w zawodach, wyścigach, rajdach, 6) winy umyślnej Ubezpieczonego, 7) kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, jeżeli przyczyniło się to do zaistnienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową Towarzystwa, Strona 6 z 10

7 8) obowiązku udostępnienia pojazdu na rzecz wojska lub innych organów administracji paostwowej. Towarzystwo nie pokrywa: 1) kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego i zaciągniętych przez niego zobowiązao bez uzyskania uprzedniej zgody Towarzystwa, z zastrzeżeniem odmiennych postanowieo niniejszych OWU, 2) kosztów świadczeo w stosunku do osób przewożonych za opłatą, 3) kosztów świadczeo w stosunku do wszystkich przewożonych osób, jeżeli łączna liczba osób znajdujących się w pojeździe w chwili zdarzenia przekroczyła liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, 4) wszelkich kosztów pośrednich powstałych w konsekwencji awarii lub wypadku pojazdu, 5) kosztów części zamiennych, innych materiałów użytych do naprawy pojazdu oraz dostarczonego paliwa. 3. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie jakichkolwiek przedmiotów znajdujących się w pojeździe lub przyczepie, będących w pojeździe lub przyczepie w czasie zdarzenia, a także za kradzież, uszkodzenie lub zniszczenie jakichkolwiek przedmiotów pozostawionych w pojeździe lub przyczepie na czas holowania, parkowania, naprawy i innych udzielanych przez Towarzystwo świadczeo. 4. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niemożnośd wykonania świadczeo, jeżeli jest to spowodowane strajkami, niepokojami społecznymi, zamieszkami, aktami terroryzmu, sabotażem, wojną (również domową), skutkami promieniowania radioaktywnego, siłą wyższą, a także ograniczeniami w poruszaniu się wprowadzonymi decyzją władz administracyjnych. 5. Odpowiedzialnośd Towarzystwa nie obejmuje odszkodowao lub świadczeo wchodzących w zakres ubezpieczenia autocasco pojazdów lądowych (AC) lub odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu (OC). 6. W przypadku kiedy Ubezpieczony z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa zaniechał natychmiastowego zgłoszenia zdarzenia do Operatora, Towarzystwo może zmniejszyd odpowiednio świadczenie, jeżeli zaniechanie to przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Towarzystwu ustalenie okoliczności i skutków zdarzenia. 7. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, kary umowne obciążające Ubezpieczonego oraz wszelkie inne szkody pośrednio związane ze zdarzeniem objętym ochroną lub z organizacją przysługujących Ubezpieczonemu świadczeo, w tym również za niewykorzystane rezerwacje (w tym hotelowe lub lotnicze). 8. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia powstałe poza okresem ubezpieczenia. 9. W przypadku, gdy po spełnieniu świadczeo określonych w niniejszych OWU okaże się, że zachodzi okolicznośd wyłączająca odpowiedzialnośd Towarzystwa Ubezpieczony jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Towarzystwa kwoty odpowiadającej wartości otrzymanych świadczeo. 10. Odpowiedzialnością Towarzystwa nie są objęte awarie powtarzające się po pierwszej interwencji Operatora, jeżeli wynikają z braku definitywnego usunięcia przez właściciela pojazdu usterki będącej przyczyną unieruchomienia pojazdu, a w szczególności nawracające awarie akumulatora lub instalacji elektrycznej lub alarmowej. 7 Suma ubezpieczenia 1. Suma ubezpieczenia w odniesieniu do jednego pojazdu objętego ochroną ubezpieczeniową wynosi ,00 euro na zdarzenie, które wydarzyły się w okresie ubezpieczenia. 2. W przypadku, jeżeli okres ubezpieczenia przekracza okres 1 roku, określona w ust. 1 suma ubezpieczenia dotyczy pierwszego i każdego kolejnego rocznego okresu. Strona 7 z 10

8 3. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Towarzystwa. 8 Składka ubezpieczeniowa 1. Wysokośd składki ubezpieczeniowej ustalana jest w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia, długości okresu ubezpieczenia oraz dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu. 2. Za wyjątkiem przypadków, kiedy prawa z umowy ubezpieczenia przechodzą na nabywcę ubezpieczonego pojazdu, w przypadku zbycia pojazdu przez Ubezpieczonego, przysługuje mu prawo do zgłoszenia nowo-zakupionego pojazdu do Towarzystwa celem objęcia go ochroną ubezpieczeniową w miejsce poprzedniego pojazdu bez konieczności opłacenia dodatkowej składki z zastrzeżeniem, że: a) data kooca okresu ubezpieczenia pozostanie niezmieniona, b) odpowiedzialnośd Towarzystwa w odniesieniu do nowo-zakupionego przez Ubezpieczonego pojazdu rozpocznie się z upływem trzeciego dnia roboczego od daty otrzymania przez Operatora kopii dokumentów potwierdzających zbycie poprzednio ubezpieczonego pojazdu oraz zakup nowego pojazdu. 3. W przypadku zbycia ubezpieczonego pojazdu Ubezpieczonemu przysługuje prawo do zgłoszenia do ubezpieczenia nowo-zakupionego pojazdu bez konieczności opłacenia dodatkowej składki, z zastrzeżeniem, że: a) data kooca okresu ubezpieczenia pozostanie niezmieniona; b) Ubezpieczonemu nie będzie przysługiwad zwrot składki za okres od zbycia pojazdu do momentu zgłoszenia do ubezpieczenia nowo-zakupionego pojazdu; c) odpowiedzialnośd Towarzystwa dla nowo-zakupionego przez Ubezpieczonego pojazdu rozpocznie się nie wcześniej niż trzeciego dnia roboczego od daty otrzymania przez Ubezpieczającego kopii dokumentów potwierdzających zbycie poprzednio ubezpieczonego pojazdu oraz zakup nowego. 9 Postępowanie w razie zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową 1. W przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie zgłosid zaistniałe zdarzenie telefonicznie do Centrum Alarmowego Operatora na następujące numery telefonu : lub faksem na numer: Ubezpieczony zgłaszający zdarzenie obowiązany jest podad: 1) imię i nazwisko kierowcy, 2) liczbę osób, które znajdowały się w ubezpieczonym pojeździe w chwili zdarzenia, 3) adres zamieszkania kierowcy w Polsce 4) numer rejestracyjny pojazdu, dokładne miejsce zdarzenia i numer telefonu kontaktowego, 5) krótki opis zdarzenia i rodzaj wymaganej pomocy oraz rodzaj wybranego świadczenia. Zaistniałe zdarzenia Ubezpieczony może zgłaszad przez całą dobę 7 dni w tygodniu. 2. W imieniu Towarzystwa czynności w zakresie: 1) przyjmowania zawiadomieo o zdarzeniach, 2) ustalania przyczyn i okoliczności zdarzenia, 3) ustalenia rozmiarów szkody i świadczeo, 4) wykonywania świadczeo wynikających z niniejszych OWU, 5) udzielanie wyjaśnieo wykonuje i obsługuje Operator: Strona 8 z 10

9 Starter Sp. z o.o. ul. Bałtycka Poznao 3. Po zaistnieniu zdarzenia Ubezpieczony obowiązany jest: 1) udzielid przedstawicielowi Towarzystwa przybyłemu na miejsce zdarzenia wszelkich niezbędnych pełnomocnictw oraz, 2) współdziaład z Centrum Zgłoszeniowym Operatora w zakresie niezbędnym do wykonania wszelkich czynności faktycznych po wystąpieniu zdarzenia oraz, 3) podjąd wszelkie czynności mające na celu zmniejszenia rozmiarów szkody, w tym zapewnid bezpieczeostwo ruchu w miejscu zdarzenia oraz, 4) udzielid wszelkich wyjaśnieo, dostarczyd dostępne dowody potrzebne do ustalenia okoliczności i rozmiaru szkody oraz umożliwid przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. 4. Jeżeli nie wykonano któregokolwiek z obowiązków, o których mowa powyżej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego Towarzystwo jest wolne od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu. 5. W uzasadnionych przypadkach, wyłącznie za zgodą Towarzystwa lub Operatora, Ubezpieczony może samodzielnie zorganizowad i pokryd koszty przysługujących mu świadczeo. W takiej sytuacji Towarzystwo zobowiązane będzie do pokrycia ich kosztów, zgodnych z zakresem przysługujących Ubezpieczonemu na podstawie niniejszych OWU świadczeo, jednak nie więcej niż do wysokości kosztów, które zostałyby poniesione, gdyby świadczenia assistance były świadczone przez Operatora, z zastrzeżeniem innych postanowieo niniejszych warunków. 6. Działania Towarzystwa w związku z zaistniałymi zdarzeniami objętymi niniejszymi OWU podejmowane są zgodnie z przepisami prawnymi kraju, w którym działanie ma miejsce. 10 Zwrot kosztów 1. W celu uzyskania zwrotu kosztów poniesionych zgodnie z zapisami niniejszych OWU, Ubezpieczony przesyła oryginały rachunków lub faktur wraz z oryginałami dowodów ich opłaty, z podaniem numeru konta, na które ma byd dokonany przelew listem poleconym na adres Operatora: Starter Sp. z o.o. ul. Bałtycka Poznao 2. Zwrot kosztów nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Operatora dokumentów, o których mowa w ust Przy obliczaniu równowartości w polskich złotych *PLN+ wartości określonej w innej walucie przyjmuje się średni kurs wymiany tej waluty na PLN ogłoszony przez NBP w dniu zajścia zdarzenia. 11 Postanowienia koocowe 1. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż zgłoszone roszczenie, Towarzystwo informuje Ubezpieczającego o tym na piśmie w terminie, o którym mowa w ust. 1 i 2 wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia wraz z pouczeniem o możliwości dochodzenia roszczeo na drodze sądowej. 2. Roszczenie Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzi na Towarzystwo z chwilą zajścia zdarzenia do wysokości kosztów poniesionych przez Towarzystwo na wykonanie zobowiązania pod warunkiem spełnienia świadczenia przez Towarzystwo. Ubezpieczony nie może bez zgody Towarzystwa rozporządzad tym roszczeniem. Jeżeli na Strona 9 z 10

10 Towarzystwo przeszła tylko częśd roszczenia, Ubezpieczonemu przysługuje pierwszeostwo przed Towarzystwem, co do zaspokojenia pozostałych roszczeo. 3. Skargi i zażalenia związane z umową ubezpieczenia ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia mogą zgłosid bezpośrednio do Towarzystwa (na adres wskazany w dokumencie ubezpieczenia) lub do Biura Rzecznika Ubezpieczonych. 4. Towarzystwo jest zobowiązane do zajęcia stanowiska i udzielenia odpowiedzi w sprawach, o których mowa w pkt. 3 w ciągu 30 dni od dnia wpływu skargi lub zażalenia. 5. Jeżeli Ubezpieczony nie zgadza się z decyzją odmawiającą zaspokojenie jego roszczeo lub przyznającą mu zwrot kosztów w wysokości niższej niż określona we wniosku, może w ciągu 30 dni od daty otrzymania decyzji zgłosid na piśmie listem poleconym wysłanym na adres wskazany w 9 ust. 2 powyżej żądanie ponownego rozpatrzenia sprawy przez Towarzystwo. 6. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyd według przepisów o właściwości ogólnej przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 7. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Starter Assistance zatwierdzone zostały Uchwałą Zarządu Uchwałą Zarządu nr 10/1/2011 z dnia 10 stycznia 2011 roku i mają zastosowanie do umowy ubezpieczenia zawieranych w ramach Umowy Ubezpieczenia Zbiorowego nr 07/02/2011/Starter Assistance zawartej w dniu 7 lutego 2011 roku pomiędzy BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeo S.A. Vienna Insurance Group i Starter Sp. z o.o., ul. Bałtycka 6, Poznao. Prezes Zarządu Członek Zarządu Paweł Bisek Piotr Domagała Strona 10 z 10

Ogólne Warunki ubezpieczenia Assistance FORD UŻYWANE. 1 Osoby i pojazdy objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach programu Ford Używane

Ogólne Warunki ubezpieczenia Assistance FORD UŻYWANE. 1 Osoby i pojazdy objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach programu Ford Używane Ogólne Warunki ubezpieczenia Assistance FORD UŻYWANE 1 Osoby i pojazdy objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach programu Ford Używane 1) Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia TUiR Allianz Polska

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne.................................................. 1 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia AUTO ASSISTANCE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia AUTO ASSISTANCE Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia AUTO ASSISTANCE (zwane dalej OWU), mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (zwane

Bardziej szczegółowo

www.skip.com.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA KIEROWCÓW I PASAŻERÓW SKIP VIP

www.skip.com.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA KIEROWCÓW I PASAŻERÓW SKIP VIP www.skip.com.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA KIEROWCÓW I PASAŻERÓW SKIP VIP Bezpieczni kierowcy płacą mniej www.skip.com.pl 1 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance do OC. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance do OC. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance do OC Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance do OC Postanowienia ogólne............................................

Bardziej szczegółowo

10. Polisa dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia;

10. Polisa dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia; Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia AUTO ASSISTANCE (zwane dalej OWU), mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (zwane

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia PZU POMOC pomoc na drodze dla Klubu PZU Pomoc karta PZU Pomoc Polska 365 dni POLSKA

Wyciąg z ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia PZU POMOC pomoc na drodze dla Klubu PZU Pomoc karta PZU Pomoc Polska 365 dni POLSKA Podstawa: ogólne warunki grupowego ubezpieczenia PZU POMOC pomoc na drodze dla KLUBU PZU Pomoc ustalone uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/271/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 5.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO ASSISTANCE Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ ul..35 Poleczki, 02-822 Warszawa, tel. (22) 534 56 00, fax: (22) 534 56 15; www.tuz.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO ASSISTANCE Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia (zwane dalej OWU), mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ (zwane dalej TUW TUZ

Bardziej szczegółowo

SSANGYONG ASSISTANCE

SSANGYONG ASSISTANCE SSANGYONG ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE Użyte w niniejszych warunkach SsangYong Assistance określenia mają następujące znaczenie: 1. Ubezpieczyciel Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce 2. Ubezpieczający

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance do OC

Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance do OC Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance do OC Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 1 2. Definicje... 1 3. Przedmiot i zakres ubezpieczenia Assistance do OC... 7 4. Wyłączenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce tel. +48 22 318 81 91

Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce tel. +48 22 318 81 91 Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce tel. +48 22 318 81 91 SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC W PODRÓŻY ASSISTANCE DLA SAMOCHODU (SWU) z dnia 22.07.2013 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM zatwierdzone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/174/98 z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance 1. Postanowienia ogólne............................................

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA mdirect AUTOPOMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA mdirect AUTOPOMOC 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA mdirect AUTOPOMOC 1. Przepisy ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia mdirect AUTOPOMOC (zwane dalej OWU) stanowią podstawę zawarcia Grupowej Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA MOBILNOŚCI OPEL. Przez określenia użyte w warunkach programu Gwarancja Mobilności OPEL rozumie się :

GWARANCJA MOBILNOŚCI OPEL. Przez określenia użyte w warunkach programu Gwarancja Mobilności OPEL rozumie się : GWARANCJA MOBILNOŚCI OPEL 1. Definicje Przez określenia użyte w warunkach programu Gwarancja Mobilności OPEL rozumie się : Awaria stanowi nagłą i nieprzewidywalną niesprawność Pojazdu objętego ochroną

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POLSKA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POLSKA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POLSKA ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/512/2005 z dnia 25 października 2005 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA MOBILNOŚCI CHEVROLET

GWARANCJA MOBILNOŚCI CHEVROLET 1. Definicje Przez określenia użyte w warunkach programu GMC rozumie się : Awaria stanowi nagłą i nieprzewidywalną niesprawność Pojazdu objętego ochroną w ramach Programu GMC, spowodowaną usterką elementów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY W PODRÓŻY ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY W PODRÓŻY ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY W PODRÓŻY ASSISTANCE OBOWIĄZUJĄ OD 1 WRZEŚNIA 2009-1 - SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 3 Definicje... 3 Przedmiot ubezpieczenia i zakres terytorialny... 4 Warianty

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje: Umowa najmu samochodu zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:. zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a. zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Generali Auto Assistance (zwane dalej OWU) stanowią podstawę do zawierania

Bardziej szczegółowo

Starter Assistance. Nowe Produkty. Nowy standard pomocy drogowej. Prezentacja dla Pośredników Ubezpieczeniowych. Luty 2011 r.

Starter Assistance. Nowe Produkty. Nowy standard pomocy drogowej. Prezentacja dla Pośredników Ubezpieczeniowych. Luty 2011 r. Starter Assistance Nowe Produkty. Nowy standard pomocy drogowej. Prezentacja dla Pośredników Ubezpieczeniowych Luty 2011 r. 1 Potrzeba kierowcy: Awaria samochodu to coś, co może całkowicie zepsuć plany.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE GENERALI T.U. S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE GENERALI T.U. S.A. www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE GENERALI T.U. S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Generali Auto Assistance (zwane dalej OWU) stanowią

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Spis treści Postanowienia ogólne... 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 1 Zawarcie i rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Zakres terytorialny. Polska i Europa z wyłączeniem Ukrainy i Mołdawii. Polska i Europa z wyłączeniem Rosji

Zakres terytorialny. Polska i Europa z wyłączeniem Ukrainy i Mołdawii. Polska i Europa z wyłączeniem Rosji Wariant ubezpieczenia Zakres pomocy Zakres terytorialny Max kwota świadczenia Limit kilometrów Od miejsca zamieszkania Holowanie od miejsca Cena Allianz Direct Mini Car Assistance Rozszerzony przy zakupie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. nr UZ/271/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOTO ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOTO ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOTO ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia MOTO ASSISTANCE, zwane dalej OWU MOTO ASS, stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance

Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 1 2. Definicje... 1 3. Przedmiot i zakres ubezpieczenia Car Assistance... 10 4. Wyłączenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne... 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance

Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 1 2. Definicje... 1 3. Przedmiot i zakres ubezpieczenia Car Assistance... 10 4. Wyłączenia odpowiedzialności Allianz...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. nr UZ/117/2010 z dnia 11 marca 2010 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/399/2010 z dnia 8

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 3 Rozdział II Ubezpieczenie Assistance 4 Rozdział III Ubezpieczenie Porady Prawnej 6 2z8 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER ASSISTANCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zwane dalej OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia natychmiastowej pomocy assistance zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. Car Assistance

Ogólne warunki ubezpieczenia. Car Assistance Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance Spis treści I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Umowa Ubezpieczenia... 1 Definicje... 1 Zawarcie UMOWY UBEZPIECZENIA... 3 4. Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 4 5. Początek

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta) Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordUbezpieczenia, zwanym dalej programem FordUbezpieczenia, określonym w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOTO ASSISTANCE dla Rolników

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOTO ASSISTANCE dla Rolników OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOTO ASSISTANCE dla Rolników POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia MOTO- ASSISTANCE dla Rolników, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO zawarta w dniu... w Łambinowicach pomiędzy Caravan-Center-AIR Robert Ziółkowski z siedzibą w Łambinowicach ( 48-316 Łambinowice, ul. Obozowa 17A) NIP 753-197-75-18 zwaną

Bardziej szczegółowo

Twoje Własne Assistance Flotowe

Twoje Własne Assistance Flotowe Twoje Własne Assistance Flotowe 1. Przedmiotem oferty jest organizacja i pokrycie kosztów świadczenia pomocy drogowej na rzecz beneficjentów kierowcy i pasażerów, w przypadku zajścia zdarzenia objętego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/129/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne............ str. 1 Definicje................ str. 1

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY DOKUMENTÓW, TABLIC REJESTRACYJNYCH, KLUCZYKÓW DO POJAZDU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU DLA LEASINGOBIORCÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO SA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Zmiany w. Assistance. Start - 19 listopada 2012 r.

Zmiany w. Assistance. Start - 19 listopada 2012 r. Zmiany w ubezpieczeniu Assistance Start 19 listopada 2012 r. Assistance Auto PLUS24service Nowe warianty ubezpieczenia: Standard Komfort Premium VIP Nowe ubezpieczenie Assistance (taryfa) WARIANTY UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/374/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne.................... str. 1 Definicje...........................

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA HONDA MOTO ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA HONDA MOTO ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 Warunki Ubezpieczenia Honda Moto Assistance WARUNKI UBEZPIECZENIA HONDA MOTO ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia stosuje się do Umowy Ubezpieczenia, zwanej

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia. Indeks ZK/10/02/25

1. Postanowienia ogólne. 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia. Indeks ZK/10/02/25 Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Indeks ZK/10/02/25 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/129/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. Spis treści Postanowienia ogólne... str.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 3 Rozdział II Ubezpieczenie Assistance 4 Rozdział III Ubezpieczenie Porady Prawnej 6 2z8 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu

Umowa najmu samochodu Umowa najmu samochodu zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy Grupa Wadowscy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-223 Kraków, ul. Pachońskiego 2B) wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE SAMOCHÓD ZASTĘPCZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE SAMOCHÓD ZASTĘPCZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE SAMOCHÓD ZASTĘPCZY 1. Przepisy ogólne Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Natychmiastowej Pomocy Assistance Samochód zastępczy, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia ubezpie cze ń komunikac yjnyc h Avanssur S.A. Oddział w Polsce (Axa Ubezpieczenia) z dn. 1 listopada 2007 r.

Ogólne warunki ubezpieczenia ubezpie cze ń komunikac yjnyc h Avanssur S.A. Oddział w Polsce (Axa Ubezpieczenia) z dn. 1 listopada 2007 r. Ogólne warunki ubezpieczenia ubezpie cze ń komunikac yjnyc h Avanssur S.A. Oddział w Polsce (Axa Ubezpieczenia) z dn. 1 listopada 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Ogólne warunki ubezpieczenia autoc asc o dla klienta indywidualnego oraz małe go i średnie go prze dsiębiorcy ustalone uchwałą Zarządu PZU S.A. nr UZ/322/2007 z dnia

Bardziej szczegółowo

SWU. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Assistance Auto PLUS24service. Postanowienia ogólne. Definicje

SWU. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Assistance Auto PLUS24service. Postanowienia ogólne. Definicje UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacony:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy Generalnej Ubezpieczenia z dnia 9 czerwca 2006 roku SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PEKAO LEASING ASSISTANCE

Załącznik nr 1 do Umowy Generalnej Ubezpieczenia z dnia 9 czerwca 2006 roku SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PEKAO LEASING ASSISTANCE Załącznik nr 1 do Umowy Generalnej Ubezpieczenia z dnia 9 czerwca 2006 roku SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PEKAO LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Szczególnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

KM/OW023/0708 1. Hestia Kontakt 0 801 107 107*, 058 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.hestia.

KM/OW023/0708 1. Hestia Kontakt 0 801 107 107*, 058 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.hestia. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw SPIS TREŚCI UMOWA UBEZPIECZENIA 2 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

KTÓRE POPADŁY W TRUDNOŚCI W CZASIE PODRÓŻY ASSISTANCE BENEFIA SOS

KTÓRE POPADŁY W TRUDNOŚCI W CZASIE PODRÓŻY ASSISTANCE BENEFIA SOS Ogólne Warunki Ubezpieczenia ŚWIADCZENIA POMOCY NA KORZYŚĆ OSÓB, KTÓRE POPADŁY W TRUDNOŚCI W CZASIE PODRÓŻY ASSISTANCE BENEFIA SOS UBEZPIECZENIE ŚWIADCZENIA POMOCY NA KORZYŚĆ OSÓB, KTÓRE POPADŁY W TRUDNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki ubezpieczenia SZYB SaMOCHODOWYCH 1

Ogólne Warunki ubezpieczenia SZYB SaMOCHODOWYCH 1 Ogólne Warunki UBEZPIECZENIA SZYB SAMOCHODOWYCH 1 Spis treści I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Postanowienia wstępne... 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU?... II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP)

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007

Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007 Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, Autocasco,, NNW, Zielonej Karty, Car Assistance, Mini Car Assistance) Program Toyota

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Umowa ubezpieczenia. Defi nicje II. WARIANTY UBEZPIECZENIA. Przedmiot, zakres i suma ubezpieczenia.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Umowa ubezpieczenia. Defi nicje II. WARIANTY UBEZPIECZENIA. Przedmiot, zakres i suma ubezpieczenia. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 1 do umowy generalnej ubezpieczenia z dnia 18.04.2014 r. zawartej pomiędzy zakładem ubezpieczeń a ING Lease (Polska) Sp. z o.o.

Załącznik numer 1 do umowy generalnej ubezpieczenia z dnia 18.04.2014 r. zawartej pomiędzy zakładem ubezpieczeń a ING Lease (Polska) Sp. z o.o. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ING LEASE ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia zwane dalej Warunkami mają zastosowanie do pojazdów objętych ochroną ubezpieczeniową

Bardziej szczegółowo

Warunki Natychmiastowej Pomocy. Hyundai Assistance

Warunki Natychmiastowej Pomocy. Hyundai Assistance Warunki Natychmiastowej Pomocy Hyundai Assistance dla Chcesz skorzystać z pomocy assistance? Wystarczy jeden telefon do Centrum Pomocy Hyundai Assistance na numer +48 22 205 51 25. Centrum udziela pomocy

Bardziej szczegółowo

7) pojazdy używane do wyścigów, rajdów i zawodów sportowych. Definicje

7) pojazdy używane do wyścigów, rajdów i zawodów sportowych. Definicje UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacony:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE W RUCHU ZAGRANICZNYM "MOTO - ASSISTANCE"

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE W RUCHU ZAGRANICZNYM MOTO - ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE W RUCHU ZAGRANICZNYM "MOTO - ASSISTANCE" zatwierdzone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/85/2001 z dnia 25 kwietnia 2001r. ze zmianami zatwierdzonymi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB SAMOCHODOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB SAMOCHODOWYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB SAMOCHODOWYCH Umowa ubezpieczenia 2 Definicje 2 Przedmiot ubezpieczenia 2 Zakres ubezpieczenia 2 Wyłączenia odpowiedzialności 2 Suma ubezpieczenia 3 Obowiązki Ubezpieczającego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie Auto Assistance Podstawowy Spis treści Strona DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia używane w OWU? 3 DZIAŁ II

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE

Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE Podstawowe informacje na temat Ubezpieczenia dla posiadaczy kart obciążeniowych Visa Business, Visa Business

Bardziej szczegółowo

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group UBEZPIECZENIE ŚWIADCZENIA POMOCY NA KORZYŚĆ OSÓB, KTÓRE POPADŁY W TRUDNOŚCI W CZASIE PODRÓŻY ASSISTANCE BENEFIA SOS Postanowienia ogólne i definicje 1. 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zwane dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE SAMOCHÓD ZASTĘPCZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE SAMOCHÓD ZASTĘPCZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE SAMOCHÓD ZASTĘPCZY 1. Przepisy ogólne Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Natychmiastowej Pomocy Assistance Samochód zastępczy, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJE OGÓLNE 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA ( OWU ) stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych z ČESKÁ POJIŠŤOVNA Spółka Akcyjna Oddział

Bardziej szczegółowo

Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o.

Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o. Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o. 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe postanowienia umowy najmu samochodów zawieranych przez firmę Global Group Sp. z o. o. z Najemca, stosuje

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PROGRAMU UBEZPIECZENIA ASSISTANCE PZM TU S.A. DLA KLUBU SOS PZMOT z dnia 31 października 2008 roku

WARUNKI PROGRAMU UBEZPIECZENIA ASSISTANCE PZM TU S.A. DLA KLUBU SOS PZMOT z dnia 31 października 2008 roku WARUNKI PROGRAMU UBEZPIECZENIA ASSISTANCE PZM TU S.A. DLA KLUBU SOS PZMOT z dnia 31 października 2008 roku Spis Treści Zakres...2 Definicje...2 Zawarcie umowy ubezpieczenia...2 Rozwiązanie umowy ubezpieczenia...3

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ŚWIADCZENIA POMOCY NA KORZYŚĆ OSÓB, KTÓRE POPADŁY W TRUDNOŚCI W CZASIE PODRÓŻY ASSISTANCE BENEFIA SOS

UBEZPIECZENIE ŚWIADCZENIA POMOCY NA KORZYŚĆ OSÓB, KTÓRE POPADŁY W TRUDNOŚCI W CZASIE PODRÓŻY ASSISTANCE BENEFIA SOS UBEZPIECZENIE ŚWIADCZENIA POMOCY NA KORZYŚĆ OSÓB, KTÓRE POPADŁY W TRUDNOŚCI W CZASIE PODRÓŻY ASSISTANCE BENEFIA SOS POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy 2 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE Postanowienia wstępne - 1... 3 Definicje - 2.... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmiot ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZAPEWNIJ SOBIE GWARANCJĘ MOBILNOŚCI

ZAPEWNIJ SOBIE GWARANCJĘ MOBILNOŚCI ZAPEWNIJ SOBIE GWARANCJĘ MOBILNOŚCI Broszura informacyjna dla Klientów ŠKODA Serwis Spis treści Gwarancja Mobilności ŠKODA...3 W jakich przypadkach możesz skorzystać z Gwarancji Mobilności?...3 W jakich

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA ( OWU ) stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranyc

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pomocy Podczas Podróży ASSISTANCE PLUS

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pomocy Podczas Podróży ASSISTANCE PLUS Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pomocy Podczas Podróży ASSISTANCE PLUS 1 Postanowienia ogólne 1 DEFINICJE POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU, pomocy podczas podróży Assistance

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Darmowa ochrona przed przepięciem dla firmy!

Darmowa ochrona przed przepięciem dla firmy! Darmowa ochrona przed przepięciem dla firmy! W razie przepięcia zadzwoń do Centrum Alarmowego czynnego 24h na dobę: (48) 22 575 94 61 Co zyskujesz: Rodzaj usługi Interwencja elektryka Pokrycie kosztów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia KARTA PRODUKTU zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia Karta Produktu zawiera wybrane informacje o produkcie Ubezpieczenia, które współgrają

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

1.Najemca zobowizuje się do przestrzegania przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.Najemca zobowizuje się do przestrzegania przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. REGULAMIN: Wynajmujący: Your Car. ul. Olimpijska 4/10, 05-082 Stare Babice Najemca: osoba prawna/fizyczna, wynajmująca od Your Car samochód, zwana w umowie najmu i niniejszych warunkach najmu Najemcą.

Bardziej szczegółowo