OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Starter Assistance. 1 Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Starter Assistance. 1 Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Starter Assistance 1 Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Starter Assistance zatwierdzone uchwałą BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeo S.A. Vienna Insurance Group, zwanej dalej Towarzystwem, określają warunki i zasady udzielania przez Towarzystwo ochrony ubezpieczeniowej osobom, które popadły w trudności w czasie podróży (Assistance). 2 Definicje Dla potrzeb niniejszych OWU Starter Assistance definiuje się następujące pojęcia: 1) Pojazd: a) samochód osobowy lub ciężarowo osobowy, b) samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 5 ton, c) przyczepa o dopuszczalnej ładowności do 2 ton, d) motocykl o pojemności silnika powyżej 50 cm 3, e) przyczepa kempingowa o dopuszczalnej masie całkowitej do 5 ton, f) samochód kempingowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 5 ton, zaopatrzony w polskie znaki rejestracyjne, posiadający ważne badania techniczne, dopuszczony do ruchu na drogach publicznych. 2) Ubezpieczony - kierowca i pasażerowie podróżujący ubezpieczonym pojazdem w liczbie nie większej niż zapisana w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, uprawnieni do korzystania ze świadczeo wynikających z niniejszych OWU, 3) kierowca - każda osoba upoważniona do korzystania z ubezpieczonego pojazdu przez dysponującego ważnym tytułem prawnym posiadacza tego pojazdu, kierująca pojazdem w czasie zaistnienia zdarzenia objętego odpowiedzialnością Towarzystwa zgodnie z niniejszymi OWU, 4) pasażer - każda osoba przewożona ubezpieczonym pojazdem w czasie zdarzenia objętego odpowiedzialnością Towarzystwa zgodnie z niniejszymi OWU, z wyłączeniem osób przewożonych za opłatą, 5) zdarzenie awaria, wypadek lub wandalizm, które miały miejsce w okresie trwania odpowiedzialności Towarzystwa, 6) awaria - każdy przypadek wadliwego działania pojazdu wynikający z przyczyn tkwiących w pojeździe pochodzenia mechanicznego, elektrycznego, elektronicznego, pneumatycznego lub hydraulicznego powodujący unieruchomienie ubezpieczonego pojazdu. Pojęcie awarii obejmuje również unieruchomienie ubezpieczonego pojazdu z powodu awarii ogumienia, zatrzaśnięcia wewnątrz pojazdu lub uszkodzenia kluczyków, rozładowania akumulatora, awarii świateł przednich, tylnych, kierunkowskazów, przednich wycieraczek, pasów bezpieczeostwa, braku paliwa, nalania niewłaściwego paliwa, zamarzniętego paliwa, awarii auto-alarmu, pęknięcia lub stłuczenia szyby czołowej, 7) unieruchomienie - stan pojazdu, który powstał na skutek awarii, wypadku lub wandalizmu, uniemożliwiający dalsze jego użytkowanie na drogach publicznych w sposób bezpieczny i zgodny z prawem, o ile bezpośrednio przed zdarzeniem pojazd był dopuszczony do ruchu na drogach publicznych i posiadał ważne badania techniczne, Strona 1 z 10

2 8) wypadek - zdarzenie drogowe z udziałem ubezpieczonego pojazdu polegające na kolizji z innym pojazdem mechanicznym, uderzeniu w inny obiekt, bądź potrąceniu człowieka lub zwierzęcia, a także polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu pojazdu w wyniku działania pożaru, wybuchu, uderzenia pioruna, działania sił przyrody, nagłego działania czynnika temperaturowego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego pojazdu przez zwierzęta, powodujące unieruchomienie ubezpieczonego pojazdu, 9) wandalizm zniszczenie lub uszkodzenie pojazdu przez osoby trzecie powodujące unieruchomienie ubezpieczonego pojazdu, 10) miejsce zamieszkania adres na terytorium Polski wskazany przez kierowcę przy przyjmowaniu zgłoszenia jako adres zamieszkania, 11) Operator - spółka Starter Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bałtyckiej 6 upoważniona przez TOWARZYSTWO do realizacji świadczeo wynikających z niniejszych OWU. 3 Okres ubezpieczenia, czas trwania odpowiedzialności i zakres terytorialny ubezpieczenia 1. Odpowiedzialnośd Towarzystwa wynikająca z ubezpieczenia pojazdu w ramach niniejszych OWU obowiązuje przez okres: a) 9 (dziewięciu) dni (dotyczy wyłącznie wariantu Comfort, przy jednoczesnym zakupie wycieczki z dojazdem własnym u wybranych operatorów turystycznych); b) 16 (szesnastu) dni (dotyczy wyłącznie wariantu Comfort, przy jednoczesnym zakupie wycieczki z dojazdem własnym u wybranych operatorów turystycznych); c) 12 (dwunastu) miesięcy, w zależności od wariantu wybranego przez Ubezpieczonego. Odpowiedzialnośd Towarzystwa wobec Ubezpieczonego, wynikająca z ubezpieczenia pojazdu rozpoczyna się od dnia następującego po dniu, w którym Ubezpieczony przystąpił do umowy ubezpieczenia. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 list c) ochrona ubezpieczeniowa dla ubezpieczonego pojazdu zostaje automatycznie przedłużona na kolejne 12 miesięcy, jeżeli nie zostanie wypowiedziana pisemnie w terminie miesiąca przed upływem pierwszego i każdego kolejnego roku ubezpieczeniowego oraz pod warunkiem zapłaty składki ubezpieczeniowej w terminie określonym przez Towarzystwo zgodnie z obowiązującą w momencie przedłużania ochrony ubezpieczeniowej taryfą składek. 3. Odpowiedzialnośd Towarzystwa z tytułu ubezpieczenia pojazdu w ramach niniejszych OWU kooczy się: a) w dniu oznaczonym w dokumencie ubezpieczenia jako koniec okresu ubezpieczenia, b) z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia, c) po zdarzeniu, którego wystąpienie powoduje, że suma kosztów które Towarzystwo obowiązane jest pokryd za wykonanie świadczeo określonych w umowie ubezpieczenia jest równa lub wyższa niż suma ubezpieczenia (wyczerpanie sumy ubezpieczenia), d) z dniem przeniesienia własności pojazdu na inną osobę, jeżeli Towarzystwo nie wyrazi zgody na przeniesienie praw umowy ubezpieczenia na nabywcę pojazdu, przy czym nie istnieje wymóg uzyskania takiej zgody w przypadku, gdy zbycie pojazdu następuje w ramach wykonania umowy leasingu na rzecz korzystającego lub w ramach wykonania umowy kredytowej - na rzecz kredytobiorcy, e) z dniem wyrejestrowania pojazdu. 4. W zależności od wybranego wariantu ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia powstałe na: a) na terytorium Polski lub b) na terytorium Polski oraz pozostałych krajów Europy z wyłączeniem Białorusi, Mołdawii oraz azjatyckiej części Turcji, Strona 2 z 10

3 które miały miejsce w okresie trwania odpowiedzialności Towarzystwa. 5. Jeżeli okres ubezpieczenia jest dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczony może odstąpid od umowy ubezpieczenia w okresie 30 dni, a w przypadku, gdy Ubezpieczony jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni, licząc od daty przystąpienia do umowy ubezpieczenia. 6. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim Towarzystwo udzielało ochrony ubezpieczeniowej. 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów pomocy na rzecz Ubezpieczonego, który popadł w trudności w czasie podróży ubezpieczonym pojazdem wskutek zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową zgodnie z postanowieniami niniejszych OWU w czasie trwania odpowiedzialności Towarzystwa. W przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczonemu przysługują następujące świadczenia: 1. Naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia. a) Towarzystwo organizuje i pokrywa koszty usprawnienia ubezpieczonego pojazdu na miejscu zdarzenia. Możliwośd usprawnienia ubezpieczonego pojazdu na miejscu zdarzenia ocenia przedstawiciel Operatora. Towarzystwo nie pokrywa kosztów części zamiennych oraz innych środków i materiałów użytych do naprawy ubezpieczonego pojazdu, w tym kosztów dostarczonego paliwa. 2. Holowanie i parking. a) Jeżeli w ocenie Towarzystwa naprawa ubezpieczonego pojazdu na miejscu zdarzenia jest niemożliwa, Towarzystwo organizuje i pokrywa koszty transportu (holowania) ubezpieczonego pojazdu z miejsca zdarzenia na terenie Polski do dowolnego miejsca wybranego przez kierowcę w Polsce, na odległośd nie większą niż do miejsca zamieszkania kierowcy. W każdym jednak przypadku Towarzystwo organizuje i pokrywa koszty transportu (holowania) ubezpieczonego pojazdu z miejsca zdarzenia na terenie Polski do dowolnego miejsca wskazanego przez kierowcę w Polsce w odległości nie większej niż 50 km od miejsca zdarzenia. b) W przypadku zdarzeo zaistniałych poza terenem Polski Towarzystwo organizuje i pokrywa koszty transportu (holowania) ubezpieczonego pojazdu z miejsca zdarzenia do dowolnego miejsca wskazanego przez kierowcę w odległości nie większej niż 100 km od miejsca zdarzenia. c) Z zastrzeżeniem pkt a) i b) Towarzystwo organizuje i pokrywa koszty transportu (holowania pojazdu) wraz z kierowcą i pasażerami. d) W przypadku, gdy unieruchomienie ubezpieczonego pojazdu nastąpiło na autostradzie poza granicami Polski i Ubezpieczony korzysta z pomocy specjalistycznych służb drogowych, nie działających na zlecenie Towarzystwa, Ubezpieczony pokrywa we własnym zakresie koszty pomocy tych służb. Koszty te są zwracane przez Towarzystwo w zakresie objętym ochroną ubezpieczeniową zgodnie z odpowiednimi zapisami 10. e) Poza godzinami pracy warsztatu, do którego został przetransportowany (zaholowany) ubezpieczony pojazd, w święta lub inne dni wolne od pracy, Towarzystwo zorganizuje i pokryje koszty postoju pojazdu na strzeżonym parkingu na okres maksimum do 3 dni, a następnie zorganizuje i pokryje transport (holowanie) do tego samego warsztatu naprawczego. f) W przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową Towarzystwo, w razie takiej potrzeby, zorganizuje i pokryje koszty usług dodatkowych polegających na: Strona 3 z 10

4 wyciągnięciu pojazdu z rowu, umieszczeniu pojazdu na drodze, podniesieniu pojazdu, odholowaniu pojazdu na drogę, jeśli wskutek zdarzenia znalazł się poza drogą. Zakres świadczeo w przypadku, gdy ubezpieczony pojazd był transportowany (holowany) zgodnie z postanowieniami ust. 2 i nie może byd naprawiony w dniu, w którym wystąpiło zdarzenie jest następujący: 3. Samochód zastępczy. a) Towarzystwo pokrywa koszt wynajmu samochodu zastępczego odpowiadającego co najwyżej klasie ubezpieczonego pojazdu na czas jego naprawy, jednak nie dłużej niż przez 5 dni. W miarę lokalnych możliwości liczba przysługujących dni wynajmu samochodu zastępczego może ulec zwiększeniu do 7 dni, nie dłużej jednak niż na czas naprawy, w przypadku, kiedy Ubezpieczony wyrazi zgodę na wynajem samochodu klasy A (w przypadku, gdy ubezpieczony pojazd jest klasy B lub klasy B (w przypadku, gdy ubezpieczony pojazd jest klasy C lub wyższej klasy lub gdy jest samochodem dostawczym). b) Z zastrzeżeniem postanowieo lit. a) w przypadku pojazdów dostawczych Towarzystwo zapewni pojazd tej samej klasy lub zrefunduje Ubezpieczonemu zryczałtowane koszty wynajmu pojazdu zastępczego w wysokości 250 zł z VAT w przeliczeniu na dzieo wynajmu w przypadku zdarzeo zaistniałych na terytorium Polski oraz do kwoty 80 euro z VAT w przeliczeniu na dzieo wynajmu w przypadku zdarzeo zaistniałych poza terytorium Polski. Koszty te są zwracane przez Towarzystwo w zakresie objętym ochroną ubezpieczeniową zgodnie z odpowiednimi zapisami 10. c) Towarzystwo będzie zwolnione z obowiązku spełnienia świadczenia, jeżeli Ubezpieczony nie spełni wszystkich warunków wymaganych od osób wypożyczających samochód przez wypożyczalnię, w tym nie złoży kaucji lub depozytu (w razie takiej konieczności w postaci blokady środków na karcie kredytowej) na pokrycie ewentualnych szkód w wynajmowanym pojeździe. d) W ramach tego świadczenia Towarzystwo pokryje wszelkie koszty związane z podstawieniem i odbiorem wynajętego samochodu na obszarze określonym 3 ust. 4 lit. b niniejszych OWU. e) Towarzystwo nie pokrywa kosztów związanych z użytkowaniem wynajętego samochodu (np. koszty paliwa, opłat za autostrady itp.). f) Świadczenie w postaci wynajmu samochodu zastępczego będzie udzielane w miarę lokalnych możliwości. W uzasadnionych przypadkach, wyłącznie za zgodą Towarzystwa lub Operatora, Ubezpieczony może dokonad samodzielnie wynajmu samochodu zastępczego i pokryd we własnym zakresie jego koszty, jednak nie więcej niż do kwoty 250 zł z VAT w przeliczeniu na dzieo wynajmu w przypadku zdarzeo zaistniałych na terytorium Polski oraz do kwoty 80 euro z VAT w przeliczeniu na dzieo wynajmu w przypadku zdarzeo zaistniałych poza terytorium Polski. Koszty te są zwracane przez Towarzystwo wyłącznie w zakresie objętym ochroną ubezpieczeniową zgodnie z odpowiednimi zapisami Kontynuacja podróży/ powrót do domu. Pokrycie kosztów powrotu Ubezpieczonego do miejsca jego zamieszkania lub kontynuacji podróży przez Ubezpieczonego do miejsca docelowego: a) taksówką jeżeli odległośd od miejsca zdarzenia do miejsca docelowego miejsca zamieszkania jest nie większa niż 50 km, b) autobusem, busem, lub pociągiem pierwszej klasy, wraz z transportem do i z dworca kolejowego, jeżeli odległośd od miejsca zdarzenia na terenie Polski do miejsca docelowego miejsca zamieszkania jest większa niż 50 km Strona 4 z 10

5 c) autobusem, busem, lub pociągiem pierwszej klasy, wraz z transportem do i z dworca kolejowego, jeżeli odległośd od miejsca zdarzenia poza granicami Polski do miejsca docelowego miejsca zamieszkania jest większa niż 50 km lecz nie przekracza 1000 km, d) samolotem (klasa ekonomiczna), wraz z transportem do i z lotniska, jeżeli zdarzenie zaszło poza granicami Polski i odległośd od miejsca zdarzenia do miejsca docelowego zamieszkania jest większa niż 1000 km. Koszty kontynuacji podróży do miejsca docelowego pokrywane są jeżeli odległośd pomiędzy miejscem zdarzenia a miejscem docelowym nie przekracza odległości od miejsca zdarzenia do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego. W przeciwnym wypadku Towarzystwo pokrywa Ubezpieczonemu koszty powrotu do jego miejsca zamieszkania. Towarzystwo pokrywa koszty kontynuacji podróży do miejsca docelowego lub koszty powrotu do miejsca zamieszkania wyłącznie do jednej ściśle określonej przez kierowcę lokalizacji w odniesieniu do wszystkich osób podróżujących ubezpieczonym pojazdem w momencie zajścia zdarzenia. 5. Hotel Pokrycie kosztów zakwaterowania, wraz z przewozem Ubezpieczonego do miejsca zakwaterowania z miejsca postoju ubezpieczonego pojazdu, ze śniadaniem, przez maksymalnie trzy doby hotelowe w hotelu maksymalnie 3 gwiazdkowym nie dłużej niż na czas naprawy ubezpieczonego pojazdu i tylko w przypadku, kiedy ubezpieczony pojazd znajduje się w odległości przekraczającej 50 km od miejsca zamieszkania kierowcy. Świadczenie to nie obejmuje kosztów dodatkowo płatnych usług zamawianych przez Ubezpieczonego w czasie pobytu w hotelu. Świadczenia opisane w ust. 3, 4, 5 realizowane są rozłącznie. W przypadku możliwości skorzystania z więcej niż z jednego świadczenia prawo wyboru świadczenia przysługuje kierowcy pojazdu. Dopuszcza się połączenie świadczenia w postaci wynajmu samochodu zastępczego (określonego w ust. 3) ze świadczeniem w postaci zakwaterowania w hotelu (określonego w ust. 5), przy czym całkowity okres korzystania z łączonego świadczenia nie może przekroczyd 5 dób. Dopuszcza się połączenie świadczenia w postaci zakwaterowania w hotelu (określonego w ust. 5) ze świadczeniem w postaci pokrycia kosztów powrotu Ubezpieczonego do miejsca jego zamieszkania lub kosztów kontynuacji podróży przez Ubezpieczonego do miejsca docelowego (określonego w ust. 4), z zastrzeżeniem, że w takiej sytuacji okres korzystania ze świadczenia w postaci zakwaterowania w hotelu nie może przekroczyd 1 doby. W razie zajścia zdarzenia poza granicami Polski oraz gdy naprawa pojazdu w zagranicznym warsztacie, do którego ubezpieczony pojazd został przetransportowany (zaholowany) nie jest możliwa (w tym z powodu braku możliwości zorganizowania wysyłki niezbędnych części) lub potrwałaby powyżej 5 dni na wniosek właściciela ubezpieczonego pojazdu Towarzystwo zorganizuje i pokryje koszty transportu ubezpieczonego pojazdu do miejsca zamieszkania kierowcy na terytorium Polski. 6. Odbiór pojazdu po naprawie. W przypadku, gdy ubezpieczony pojazd był transportowany (holowany) zgodnie z postanowieniami ust. 2 i został naprawiony, Towarzystwo pokryje koszt dojazdu po odbiór naprawionego pojazdu dla kierowcy: a) taksówką jeżeli odległośd do miejsca postoju ubezpieczonego pojazdu jest nie większa niż 50 km, Strona 5 z 10

6 b) autobusem, busem, lub pociągiem pierwszej klasy, wraz z transportem do i z dworca kolejowego, jeżeli odległośd do miejsca postoju ubezpieczonego pojazdu na terenie Polski jest większa niż 50 km, c) autobusem, busem, lub pociągiem pierwszej klasy, wraz z transportem do i z dworca kolejowego, jeżeli zdarzenie zaszło poza granicami Polski i odległośd do miejsca postoju ubezpieczonego pojazdu poza granicami Polski jest większa niż 50 km lecz nie przekracza 1000 km, d) samolotem (klasa ekonomiczna), wraz z transportem do i z lotniska, jeżeli zdarzenie zaszło poza granicami Polski i odległośd do miejsca postoju ubezpieczonego pojazdu poza granicami Polski jest większa niż 1000 km, lub e) na pisemne życzenie Ubezpieczonego Towarzystwo oddeleguje zastępczego kierowcę celem odbioru i przyprowadzenia naprawionego ubezpieczonego pojazdu pod adres wskazany przez właściciela ubezpieczonego pojazdu, pokrywając koszt dojazdu tego kierowcy do miejsca odbioru pojazdu. Koszty związane z przejazdem powrotnym naprawionym pojazdem (paliwa, opłat za autostrady) pokryje Ubezpieczony. Ubezpieczony zapewni pełne ubezpieczenie OC/AC pojazdu na czas przejazdu powrotnego, w tym obejmujące wszelkie szkody powstałe w związku z prowadzeniem pojazdu przez oddelegowanego przez Towarzystwo zastępczego kierowcę. 5 Warianty ochrony ubezpieczeniowej 1. Ubezpieczenie zawierane jest w jednym z dwóch wariantów zakresu ubezpieczenia opisanych w ust. 2-3 poniżej. Wariant CLASSIC 2. Wariant CLASSIC obejmuje świadczenia określone w 4 ust. 1 i 2 w razie zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową na terytorium Polski. Wariant COMFORT 3. Wariant COMFORT obejmuje świadczenia określone w 4 ust. 1, 2, 3, 4, 5 i 6 w razie zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową na terytorium Polski lub pozostałych krajów Europy z wyłączeniem Białorusi, Mołdawii oraz azjatyckiej części Turcji. 6 Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Świadczenia określone w 4 niniejszych OWU nie przysługują, jeżeli unieruchomienie pojazdu jest następstwem: 1) użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, 2) działao wojennych, rozruchów, niepokojów społecznych, aktów terroru lub sabotażu, 3) promieniowania radioaktywnego, 4) aktywnego udziału Ubezpieczonego w strajkach, 5) udziału ubezpieczonego pojazdu w zawodach, wyścigach, rajdach, 6) winy umyślnej Ubezpieczonego, 7) kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, jeżeli przyczyniło się to do zaistnienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową Towarzystwa, Strona 6 z 10

7 8) obowiązku udostępnienia pojazdu na rzecz wojska lub innych organów administracji paostwowej. Towarzystwo nie pokrywa: 1) kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego i zaciągniętych przez niego zobowiązao bez uzyskania uprzedniej zgody Towarzystwa, z zastrzeżeniem odmiennych postanowieo niniejszych OWU, 2) kosztów świadczeo w stosunku do osób przewożonych za opłatą, 3) kosztów świadczeo w stosunku do wszystkich przewożonych osób, jeżeli łączna liczba osób znajdujących się w pojeździe w chwili zdarzenia przekroczyła liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, 4) wszelkich kosztów pośrednich powstałych w konsekwencji awarii lub wypadku pojazdu, 5) kosztów części zamiennych, innych materiałów użytych do naprawy pojazdu oraz dostarczonego paliwa. 3. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie jakichkolwiek przedmiotów znajdujących się w pojeździe lub przyczepie, będących w pojeździe lub przyczepie w czasie zdarzenia, a także za kradzież, uszkodzenie lub zniszczenie jakichkolwiek przedmiotów pozostawionych w pojeździe lub przyczepie na czas holowania, parkowania, naprawy i innych udzielanych przez Towarzystwo świadczeo. 4. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niemożnośd wykonania świadczeo, jeżeli jest to spowodowane strajkami, niepokojami społecznymi, zamieszkami, aktami terroryzmu, sabotażem, wojną (również domową), skutkami promieniowania radioaktywnego, siłą wyższą, a także ograniczeniami w poruszaniu się wprowadzonymi decyzją władz administracyjnych. 5. Odpowiedzialnośd Towarzystwa nie obejmuje odszkodowao lub świadczeo wchodzących w zakres ubezpieczenia autocasco pojazdów lądowych (AC) lub odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu (OC). 6. W przypadku kiedy Ubezpieczony z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa zaniechał natychmiastowego zgłoszenia zdarzenia do Operatora, Towarzystwo może zmniejszyd odpowiednio świadczenie, jeżeli zaniechanie to przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Towarzystwu ustalenie okoliczności i skutków zdarzenia. 7. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, kary umowne obciążające Ubezpieczonego oraz wszelkie inne szkody pośrednio związane ze zdarzeniem objętym ochroną lub z organizacją przysługujących Ubezpieczonemu świadczeo, w tym również za niewykorzystane rezerwacje (w tym hotelowe lub lotnicze). 8. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia powstałe poza okresem ubezpieczenia. 9. W przypadku, gdy po spełnieniu świadczeo określonych w niniejszych OWU okaże się, że zachodzi okolicznośd wyłączająca odpowiedzialnośd Towarzystwa Ubezpieczony jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Towarzystwa kwoty odpowiadającej wartości otrzymanych świadczeo. 10. Odpowiedzialnością Towarzystwa nie są objęte awarie powtarzające się po pierwszej interwencji Operatora, jeżeli wynikają z braku definitywnego usunięcia przez właściciela pojazdu usterki będącej przyczyną unieruchomienia pojazdu, a w szczególności nawracające awarie akumulatora lub instalacji elektrycznej lub alarmowej. 7 Suma ubezpieczenia 1. Suma ubezpieczenia w odniesieniu do jednego pojazdu objętego ochroną ubezpieczeniową wynosi ,00 euro na zdarzenie, które wydarzyły się w okresie ubezpieczenia. 2. W przypadku, jeżeli okres ubezpieczenia przekracza okres 1 roku, określona w ust. 1 suma ubezpieczenia dotyczy pierwszego i każdego kolejnego rocznego okresu. Strona 7 z 10

8 3. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Towarzystwa. 8 Składka ubezpieczeniowa 1. Wysokośd składki ubezpieczeniowej ustalana jest w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia, długości okresu ubezpieczenia oraz dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu. 2. Za wyjątkiem przypadków, kiedy prawa z umowy ubezpieczenia przechodzą na nabywcę ubezpieczonego pojazdu, w przypadku zbycia pojazdu przez Ubezpieczonego, przysługuje mu prawo do zgłoszenia nowo-zakupionego pojazdu do Towarzystwa celem objęcia go ochroną ubezpieczeniową w miejsce poprzedniego pojazdu bez konieczności opłacenia dodatkowej składki z zastrzeżeniem, że: a) data kooca okresu ubezpieczenia pozostanie niezmieniona, b) odpowiedzialnośd Towarzystwa w odniesieniu do nowo-zakupionego przez Ubezpieczonego pojazdu rozpocznie się z upływem trzeciego dnia roboczego od daty otrzymania przez Operatora kopii dokumentów potwierdzających zbycie poprzednio ubezpieczonego pojazdu oraz zakup nowego pojazdu. 3. W przypadku zbycia ubezpieczonego pojazdu Ubezpieczonemu przysługuje prawo do zgłoszenia do ubezpieczenia nowo-zakupionego pojazdu bez konieczności opłacenia dodatkowej składki, z zastrzeżeniem, że: a) data kooca okresu ubezpieczenia pozostanie niezmieniona; b) Ubezpieczonemu nie będzie przysługiwad zwrot składki za okres od zbycia pojazdu do momentu zgłoszenia do ubezpieczenia nowo-zakupionego pojazdu; c) odpowiedzialnośd Towarzystwa dla nowo-zakupionego przez Ubezpieczonego pojazdu rozpocznie się nie wcześniej niż trzeciego dnia roboczego od daty otrzymania przez Ubezpieczającego kopii dokumentów potwierdzających zbycie poprzednio ubezpieczonego pojazdu oraz zakup nowego. 9 Postępowanie w razie zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową 1. W przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie zgłosid zaistniałe zdarzenie telefonicznie do Centrum Alarmowego Operatora na następujące numery telefonu : lub faksem na numer: Ubezpieczony zgłaszający zdarzenie obowiązany jest podad: 1) imię i nazwisko kierowcy, 2) liczbę osób, które znajdowały się w ubezpieczonym pojeździe w chwili zdarzenia, 3) adres zamieszkania kierowcy w Polsce 4) numer rejestracyjny pojazdu, dokładne miejsce zdarzenia i numer telefonu kontaktowego, 5) krótki opis zdarzenia i rodzaj wymaganej pomocy oraz rodzaj wybranego świadczenia. Zaistniałe zdarzenia Ubezpieczony może zgłaszad przez całą dobę 7 dni w tygodniu. 2. W imieniu Towarzystwa czynności w zakresie: 1) przyjmowania zawiadomieo o zdarzeniach, 2) ustalania przyczyn i okoliczności zdarzenia, 3) ustalenia rozmiarów szkody i świadczeo, 4) wykonywania świadczeo wynikających z niniejszych OWU, 5) udzielanie wyjaśnieo wykonuje i obsługuje Operator: Strona 8 z 10

9 Starter Sp. z o.o. ul. Bałtycka Poznao 3. Po zaistnieniu zdarzenia Ubezpieczony obowiązany jest: 1) udzielid przedstawicielowi Towarzystwa przybyłemu na miejsce zdarzenia wszelkich niezbędnych pełnomocnictw oraz, 2) współdziaład z Centrum Zgłoszeniowym Operatora w zakresie niezbędnym do wykonania wszelkich czynności faktycznych po wystąpieniu zdarzenia oraz, 3) podjąd wszelkie czynności mające na celu zmniejszenia rozmiarów szkody, w tym zapewnid bezpieczeostwo ruchu w miejscu zdarzenia oraz, 4) udzielid wszelkich wyjaśnieo, dostarczyd dostępne dowody potrzebne do ustalenia okoliczności i rozmiaru szkody oraz umożliwid przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. 4. Jeżeli nie wykonano któregokolwiek z obowiązków, o których mowa powyżej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego Towarzystwo jest wolne od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu. 5. W uzasadnionych przypadkach, wyłącznie za zgodą Towarzystwa lub Operatora, Ubezpieczony może samodzielnie zorganizowad i pokryd koszty przysługujących mu świadczeo. W takiej sytuacji Towarzystwo zobowiązane będzie do pokrycia ich kosztów, zgodnych z zakresem przysługujących Ubezpieczonemu na podstawie niniejszych OWU świadczeo, jednak nie więcej niż do wysokości kosztów, które zostałyby poniesione, gdyby świadczenia assistance były świadczone przez Operatora, z zastrzeżeniem innych postanowieo niniejszych warunków. 6. Działania Towarzystwa w związku z zaistniałymi zdarzeniami objętymi niniejszymi OWU podejmowane są zgodnie z przepisami prawnymi kraju, w którym działanie ma miejsce. 10 Zwrot kosztów 1. W celu uzyskania zwrotu kosztów poniesionych zgodnie z zapisami niniejszych OWU, Ubezpieczony przesyła oryginały rachunków lub faktur wraz z oryginałami dowodów ich opłaty, z podaniem numeru konta, na które ma byd dokonany przelew listem poleconym na adres Operatora: Starter Sp. z o.o. ul. Bałtycka Poznao 2. Zwrot kosztów nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Operatora dokumentów, o których mowa w ust Przy obliczaniu równowartości w polskich złotych *PLN+ wartości określonej w innej walucie przyjmuje się średni kurs wymiany tej waluty na PLN ogłoszony przez NBP w dniu zajścia zdarzenia. 11 Postanowienia koocowe 1. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż zgłoszone roszczenie, Towarzystwo informuje Ubezpieczającego o tym na piśmie w terminie, o którym mowa w ust. 1 i 2 wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia wraz z pouczeniem o możliwości dochodzenia roszczeo na drodze sądowej. 2. Roszczenie Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzi na Towarzystwo z chwilą zajścia zdarzenia do wysokości kosztów poniesionych przez Towarzystwo na wykonanie zobowiązania pod warunkiem spełnienia świadczenia przez Towarzystwo. Ubezpieczony nie może bez zgody Towarzystwa rozporządzad tym roszczeniem. Jeżeli na Strona 9 z 10

10 Towarzystwo przeszła tylko częśd roszczenia, Ubezpieczonemu przysługuje pierwszeostwo przed Towarzystwem, co do zaspokojenia pozostałych roszczeo. 3. Skargi i zażalenia związane z umową ubezpieczenia ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia mogą zgłosid bezpośrednio do Towarzystwa (na adres wskazany w dokumencie ubezpieczenia) lub do Biura Rzecznika Ubezpieczonych. 4. Towarzystwo jest zobowiązane do zajęcia stanowiska i udzielenia odpowiedzi w sprawach, o których mowa w pkt. 3 w ciągu 30 dni od dnia wpływu skargi lub zażalenia. 5. Jeżeli Ubezpieczony nie zgadza się z decyzją odmawiającą zaspokojenie jego roszczeo lub przyznającą mu zwrot kosztów w wysokości niższej niż określona we wniosku, może w ciągu 30 dni od daty otrzymania decyzji zgłosid na piśmie listem poleconym wysłanym na adres wskazany w 9 ust. 2 powyżej żądanie ponownego rozpatrzenia sprawy przez Towarzystwo. 6. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyd według przepisów o właściwości ogólnej przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 7. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Starter Assistance zatwierdzone zostały Uchwałą Zarządu Uchwałą Zarządu nr 10/1/2011 z dnia 10 stycznia 2011 roku i mają zastosowanie do umowy ubezpieczenia zawieranych w ramach Umowy Ubezpieczenia Zbiorowego nr 07/02/2011/Starter Assistance zawartej w dniu 7 lutego 2011 roku pomiędzy BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeo S.A. Vienna Insurance Group i Starter Sp. z o.o., ul. Bałtycka 6, Poznao. Prezes Zarządu Członek Zarządu Paweł Bisek Piotr Domagała Strona 10 z 10