ZAPYTANIE OFERTOWE. Data Nazwa postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ STALI SZYBKOTNĄCEJ DO PRO- DUKCJI GWINTOWNIKÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Data Nazwa postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ STALI SZYBKOTNĄCEJ DO PRO- DUKCJI GWINTOWNIKÓW"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE Data Nazwa postępowania: Nr postępowania ofertowego: Nr projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ STALI SZYBKOTNĄCEJ DO PRO- DUKCJI GWINTOWNIKÓW POIR-3-08/17 POIR /17 Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu, który jest współfinansowany w ramach I osi priorytetowej Wsparcie prowadzenia prac B+R, Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Podziałania Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w roku 2017 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój POIR-3-08/17 Strona: 1/8

2 1. INFORMACJE O OGŁOSZENIU 1.1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. FABRYKA NARZĘDZI FANAR SA PL CIECHANÓW, ul. PŁOCKA 11 NIP: ; REGON: ; KRS tel ; fax: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności TERMIN SKŁADANIA OFERT Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia do dnia TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT Siedziba zamawiającego: FABRYKA NARZĘDZI FANAR SA; PL CIECHANÓW, Ul. PŁOCKA 11 Sposób składania ofert: a) w formie elektronicznej (skan oferty podpisanej przez osobę uprawnioną do reprezentacji) wysłanej łącznie na adres lub b) w formie papierowej osobiście, pocztą lub przez kuriera. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego za pośrednictwem jednego ze sposobów określonych w zdaniach poprzednich. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych ADRES , NA KTÓRY NALEŻY WYSŁAĆ OFERTĘ OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA. Dariusz Ptaszkiewicz; tel SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest dostawa stali szybkotnącej wykonanej w procesie metalurgii proszków (PM) przeznaczonej do produkcji gwintowników zwanego dalej Przedmiotem dostawy MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA. Województwo: mazowieckie, Miejscowość Ciechanów, Płocka 11. POIR-3-08/17 Strona: 2/8

3 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CEL ZAMÓWIENIA Uzyskanie przez Zamawiającego na własność Przedmiotu Dostawy w stanie gotowości i przydatności do pracy (właściwej dla przedmiotu dostawy) w chwili zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Produkcja: Stal powinna być wyprodukowana w procesie metalurgii proszków (PM) Skład chemiczny C Cr W Mo V Co min 1,40 4,00 9,50 1,30 4,00 7,30 max 1,90 5,50 11,20 2,80 5,50 8,70 Twardość w stanie zmiękczonym: max. 320HB Odwęglenie i stan powierzchni Wszystkie wyroby powinny być, wykończone, czyste, bez warstwy odwęglonej i wad powierzchniowych, które mogły by mieć ujemny wpływ na ich przetwarzanie Średnice, tolerancje i ilości Etap I Etap II Średnica / Diameter ø [mm] Tolerancja / Tolerance Ilość / Quantity [kg] Ilość / Quantity [kg] 6,4 h ,4 h ,4 h ,5 h ,5 h ,5 h9 lub/or h ,5 k11 lub/or h ,5 k11 lub/or h k11 lub/or h k11 lub/or h k11 lub/or h k11 lub/or h k11 lub/or h k11 lub/or h Długość prętów: Długość prętów powinna wynosić 2-4m Prostość: 1mm/m POIR-3-08/17 Strona: 3/8

4 2.3. KOD CPV NAZWA KODU CPV Stal 2.5. HARMONOGRAM I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA. Termin realizacji zamówienia od momentu złożenia zamówienia ETAP 1-16 tygodni ETAP 2-60 tygodni Zamawiający dopuszcza dostawy częściowe ZAŁĄCZNIKI - Załącznik nr 1. Formularz Ofertowy. - Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI LUB CZYNNOŚCI O realizację Zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (o ile dotyczy). Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie oświadczenia złożonego przez Oferenta WIEDZA I DOŚWIADCZENIE O realizację Zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie 2.9. POTENCJAŁ TECHNICZNY O realizację Zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają odpowiedni potencjał techniczny i osobowy niezbędny do wykonania zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym. Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie oświadczenia złożonego przez Oferenta OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA O realizację Zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, których przedmiot zamówienia spełnia wszystkie obligatoryjne wymagania techniczne wymienione w rozdz. 2 niniejszego zapytania ofertowego oraz spełnia wszystkie pozostałe warunki dostawy, w tym w zakresie terminu. Oferent powinien w treści oferty lub w załącznikach do niej zawrzeć informacje, które w sposób niebudzący wątpliwości pozwolą na określenie czy kryteria określone w niniejszym zapytaniu ofertowym są spełnione SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA O realizację Zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia DODATKOWE WARUNKI POIR-3-08/17 Strona: 4/8

5 Ponadto Oferent musi zagwarantować co następuje: a) Zgodność przedmiotu zamówienia z obowiązującymi dyrektywami i normami krajowymi. b) Oferent zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację przedmiotu zamówienia, z której w sposób niebudzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego w rozdziale 2. c) Oferta powinna zawierać (w swojej treści lub jako oświadczenie) opis dotyczący wpływu przedmiotu zamówienia na aspekty środowiskowe. d) Strony obowiązują następujące warunki płatności: Płatność: 100% wartości zamówienia brutto - płatne w terminie do 30 dni od dnia odbioru przedmiotu umowy i dostarczeniu Kupującemu faktury lub wezwania do wpłaty. Dostawa: DAP/CIP Ciechanów; Płocka 11; Ciechanów WARUNKI ZMIANY UMOWY Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy następującym zakresie i przypadkach: a) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę Przedmiotu Zamówienia, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług. Przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu realizacji umowy, oraz przekazał Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy. b) zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy zmiana terminu wykonania umowy wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. c) zmiany warunków i terminów płatności wynagrodzenia w przypadku gdy zmiany te wynikać będą z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. d) ograniczenia Przedmiotu Zamówienia za odpowiednią korektą wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, gdy konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu wykonywania zamówienia lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. e) wprowadzenia prac zamiennych w miejsce równoważnych prac pominiętych w przypadku, gdy konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu wykonywania Zamówienia lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;. f) założonego przez Strony sposobu wykonywania zamówienia w przypadku, gdy konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu wykonywania zamówienia lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu 1. powyżej: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego,). POIR-3-08/17 Strona: 5/8

6 b) zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej) teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami. c) udzielenie zamówień uzupełniających wykraczających poza Przedmiot Zamówienia LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY a) Oferta złożona według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. b) dokumenty, z których wynikać będzie upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania; Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego np. status prawny Oferenta (odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji działalności gospodarczej (lub równoważnego organu/podmiotu) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione. Kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę bądź przez notariusza. c) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. d) oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; e) oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego potencjału technicznego i osobowego niezbędnego do wykonania zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym w rozdz. 2.9 zapytania. f) opis lub specyfikacje techniczne bądź inne dokumenty nawiązujące do wszystkich parametrów i kryteriów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym w rozdz. 2 dot. przedmiotu umowy umożliwiające weryfikację zgodności oferowanego przedmiotu z wymaganiami Zamawiającego; 3. OCENA OFERTY 3.1. KRYTERIA OCENY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o poniższe kryteria i ich ustaloną wagę. Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów. Kryteria oceny ofert i ich waga (%): a) Całkowita cena netto za wykonanie zamówienia w PLN - 80%; b) Termin wykonania zamówienia (określony w dniach roboczych ) - 20%; ad. Kryterium a) "Cena" Zaproponowana przez Wykonawcę cena powinna zostać w ofercie podana jako cena brutto oraz z rozbiciem na cenę netto i podatek VAT wyrażona w PLN. Cena oferty (zarówno cena brutto, jak i cena netto) ma charakter ryczałtowy i powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla wykonania Przedmiotu Zamówienia. Dla zapewnienia równouprawnienia oferentów krajowych oraz zagranicznych ceną podlegającą ocenie jako kryterium oceny oferty będzie łączna cena netto (bez podatku VAT) określona w ofercie wyrażona w PLN. Przy dokonywaniu kalkulacji ceny należy wziąć pod uwagę wszystkie elementy składającą się na wykonanie Przedmiotu Zamówienia. POIR-3-08/17 Strona: 6/8

7 W ofercie cena powinna zostać przedstawiona jednolicie jako cena za wykonanie Przedmiotu Zamówienia, bez rozbicia na poszczególne elementy stanowiące podstawę do kalkulacji ceny. ad. Kryterium b) "Termin wykonania zamówienia" Kryterium oceny ofert stanowi termin wykonania zamówienia określony w ofercie Wykonawcy, wyrażony w tygodniach od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wyborze oferty, jednak nie może przekroczyć terminu realizacji zamówienia Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ustaloną punktację: a) punkty za kryterium Cena zostaną przyznane za cenę netto określoną w ofercie, według następującego wzoru: Cena oferty najniższej / Cena oferty badanej x 100 x 80% = ilość punktów; b) punkty za kryterium Termin wykonania zamówienia zostaną przyznane według następującego wzoru: Najkrótszy termin wykonania zamówienia / Termin wykonania zamówienia z oferty badanej x 100 x 20% = ilość punktów; Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów Wyniki działań matematycznych dokonywanych przy ocenie badania ofert podlegają zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. W przypadku uzyskania w ten sposób równej punktacji dla co najmniej dwóch ofert - dokonuje się ponownych wyliczeń, zaokrąglając wyniki działań matematycznych do czwartego miejsca po przecinku W przypadku, gdy najwyższą końcową ilość punktów uzyska więcej niż jedna oferta, Zamawiający spośród ofert z równą najwyższą końcową ilością punktów dokona wyboru oferty bardziej korzystnej, gdy chodzi o oddziaływanie na środowisko (np. mniejsza energochłonność, zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu etc.). W tym celu Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawców, których oferty uzyskały najwyższą końcową ilość punktów o uzupełnienie oferty poprzez podanie wskazanych przez Zamawiającego informacji dotyczących oddziaływania przedmiotu oferty na środowisko. Termin na uzupełnienie oferty zostanie określony przez Zamawiającego, jednak nie może być on krótszy niż 3 dni robocze od otrzymania wezwania. Brak odpowiedzi na to wezwanie w wymaganym terminie uznaje się za tożsame z wycofaniem oferty Uzupełnienia oferty, o którym mowa w pkt. 5 powyżej należy dokonać w jeden ze sposobów właściwy do złożenia oferty WYKLUCZENIA Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Każdy z oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. POIR-3-08/17 Strona: 7/8

8 4. Pozostałe informacje. Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 4.1. zmiany warunków udzielenia zamówienia, 4.2. unieważnienia postępowania, 4.3. nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny, 4.4. pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania zawarcia z wybranym oferentem umowy warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia, wchodzącej w życie pod warunkiem podpisania przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój , w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie ofertowe zmiany, na etapie podpisywania i realizacji umowy z wykonawcą, warunków umowy, takich jak w szczególności: termin realizacji prac, terminy płatności itp. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie. POIR-3-08/17 Strona: 8/8