Załącznik do uchwały nr 3/2015/2016 z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do uchwały nr 3/2015/2016 z dnia 25 sierpnia 2015 r."

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały nr 3/2015/2016 z dnia 25 sierpnia 2015 r. Do Statutu Szkoły Podstawowej w Zamościu wprowadza się następujące zmiany: 1. W 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie: Szkoła prowadzi oddział przedszkolny. Przedszkole obejmuje dzieci w wieku od 3 do 5 lat.. 2. W 3 a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: przyswajanie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów., b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów., c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie., d) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: Do realizacji celów statutowych Szkoła zapewnia możliwość korzystania z: 1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, 2) biblioteki, 3) świetlicy, 4) boiska szkolnego, 5) placu zabaw, 6) sala komputerowa, 7) pomieszczeń administracyjno-gospodarczych., e) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: W sali do zajęć komputerowych oraz na boisku i placu zabaw są wywieszone w widocznym miejscu regulaminy określające zasady bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki.. 3. W 4 po ust. 12 dodaje się ust. 13 w brzmieniu: W Szkole mogą być prowadzone innowacje i eksperymenty pedagogiczne. Szczegóły prowadzenia innowacji i eksperymentów określają odrębne przepisy.. 4. W 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Celem wychowania przedszkolnego jest: 1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; 2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe; 3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek; 4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi; 5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; 6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych; 1

2 7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych; 8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne; 9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej; 10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej; 11) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzenie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych;. 5. W 6 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: W Szkole raz w tygodniu pełni dyżur pielęgniarka szkolna w godzinach uzgodnionych z Dyrektorem.. 6. W 7 w ust. 23 pkt 2) otrzymuje brzmienie: opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego zawierającego formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej do dnia 30 września danego roku szkolnego;. 7. W 8 w ust. 2 po pkt. 8) dodaje się pkt 9) w brzmieniu: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom.. 8. W 9 a) ust. 8 otrzymuje brzmienie: Rodzice dzieci 5 letnich mieszkających w obwodzie Szkoły, które podlegają obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są zobowiązani: 1) zgłosić dziecko do oddziału przedszkolnego zamieszkującego w obwodzie Szkoły; 2) dbać o regularne uczęszczanie dziecka do oddziału przedszkolnego, informować wychowawcę o przyczynach nieobecności dziecka na zajęciach; 3) informować w terminie do dnia 30 września każdego roku Dyrektora o realizacji spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w innej placówce., b) po ust. 9 dodaje się ust. 10 w brzmieniu: Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do: 1) znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale przedszkolnym; 2) wybierania swojej reprezentacji w formie rad oddziałowych; 3) rzetelnej informacji dotyczącej dziecka - jego zachowania i rozwoju, oraz możliwości uzyskania dla niego pomocy psychologiczno-pedagogicznej.. 9. W 11 w ust. 4 pkt 2) otrzymuje brzmienie: zapewnienie właściwej organizacji i przebiegu sprawdzianu uczniów po kl. VI;. 10. W 13 w ust. 5 a) po pkt 8) dodaje się pkt 9) w brzmieniu: opiniuje ustalone w Szkole wolne dni od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;, b) po pkt 9) dodaje się pkt 10) w brzmieniu: opiniuje zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach przez co najmniej 3 lata szkolne oraz materiały ćwiczeniowe w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym W 14 w ust. 6 po pkt 10) dodaje się pkt 11) w brzmieniu: 2

3 prawo do opiniowania ustalonych w Szkole dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych W 16 a) ust.4 otrzymuje brzmienie: Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego i wybranym programem wychowania przedszkolnego oraz programem nauczania języka angielskiego., b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: W oddziale przedszkolnym zgodnie z podstawą programową organizowane są zajęcia z języka angielskiego dla dzieci 5-letnich oraz zajęcia dodatkowe z religii i języka angielskiego dla dzieci 3 i 4-letnich (zgodnie z potrzebami rodziców). Czas trwania tych zajęć powinien być dostosowany do wieku możliwości dzieci i wynosić: 1) z dziećmi w wieku 3-4 lat około 15 minut; 2) z dziećmi w wieku 5-letnimi około 30 minut W 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Zajęcia w oddziale przedszkolnym prowadzone są w wymiarze 25 godzin tygodniowo. Na realizację podstawy programowej przeznacza się 5 godzin dziennie, przy czym: 1) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę; 2) co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci ¼ czasu) dzieci spędzają na placu zabaw, na boisku, na spacerach; 3) najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego; 4) pozostały czas - 3/5 nauczyciel może dowolnie zagospodarować W 18 a) ust. 8 otrzymuje brzmienie: Do Szkoły mogą uczęszczać dzieci i uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz niepełnosprawnością ruchową., b) po ust. 11 dodaje się ust. 12 w brzmieniu: Szkoła, na życzenie rodziców lub prawnych opiekunów, organizuje nauczanie religii - zgodnie z odrębnymi przepisami. Zgoda rodziców jest wyrażana w formie pisemnej i nie musi być ponawiana w kolejnym roku szkolnym, może natomiast być zmieniona., c) po ust. 12 dodaje się ust. 13 w brzmieniu: Zajęcia wychowania do życia w rodzinie organizowane są dla uczniów klasy V i VI. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice lub prawni opiekunowie zgłoszą dyrektorowi pisemną rezygnację W 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły są: 1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia z zakresu kształcenia ogólnego; 2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów 3

4 nauczania; 3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 6) zajęcia edukacyjne, do których należy nauka religii, zajęcia związane z podtrzymywaniem poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a szczególności nauka języka oraz własnej historii i kultury oraz zajęcia wychowania do życia w rodzinie W 21 a) w ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie: dla uczniów klas I-VI rodziców pracujących, a także dla pozostałych rodziców, w zależności od ich potrzeb., b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: W zajęciach świetlicowych mogą uczestniczyć dzieci 5 - letnie W 22 w ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie: uczniów klas I-III oraz dzieci 5-letnie, których droga z domu do Szkoły przekracza 3 km;. 18. W 29 w ust. 2 w pkt. 3, a) lit. a) otrzymuje brzmienie: za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowanie nagrodę otrzymują uczniowie od klasy IV-VI, którzy w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskali średnią z wszystkich zajęć edukacyjnych, wynikających z planu nauczania i zajęć dodatkowych co najmniej 4,75 i mają co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,, b) lit. c) otrzymuje brzmienie: uczeń klasy IV-VI otrzymuje nagrodę za dobre wyniki w nauce wówczas, gdy średnia ocen z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych mieści się w granicach od 4,25 do 4,74 i ma tylko jedną ocenę dostateczną oraz co najmniej bardzo dobre zachowanie,. 19. W 30 w ust. 1 a) pkt 1) otrzymuje brzmienie: ocenianiu podlegają: a) osiągnięcia z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć religii lub etyki, b) zachowanie ucznia;, b) pkt 2) otrzymuje brzmienie ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: a) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole programów nauczania, b) wymagań edukacyjnych z realizowanych programów nauczania w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych;, c) pkt 3) otrzymuje brzmienie: ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu: a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowania oraz o postępach w tym zakresie, b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji 4

5 o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, c) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju, d) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, e) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia, f) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej;, d) w pkt 4) lit b) otrzymuje brzmienie: ustalenie ocen bieżących śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych według skali i w formach przyjętych w Szkole,, e) pkt 10) otrzymuje brzmienie: śródroczne i roczne oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania w edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi oprócz przedmiotu religii, gdzie oceny ustalone są według skali, zgodnie z punktem 8);. 20. W 30 w ust. 3 a) pkt 5) otrzymuje brzmienie: w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię poradni psychologicznopedagogicznej w tym poradni specjalistycznej wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej wskazują na potrzebę tego dostosowania, d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, a jest objęty pomocą psychologicznopedagogiczną w Szkole na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli specjalistów, e) posiadającego opinię o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii, f) posiadającego opinię o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii;, b) pkt 6) otrzymuje brzmienie: opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej rodzice mogą dołączyć do dokumentów składanych przy zapisie ucznia do kl. I. Rodzice ucznia zdiagnozowanego w trakcie roku szkolnego mogą dostarczyć opinię lub orzeczenie zaraz po jej otrzymaniu;, c) pkt 7) otrzymuje brzmienie: opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej;, d) pkt 8) otrzymuje brzmienie: 5

6 przy ustalaniu ocen dla uczniów mających opinie poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej lub uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w Szkole ustala się następującą zasadę oceniania procentowego: Klasy IV-VI Klasy I-III 100% 96% cel (6) % (6p.) 95% 86% bdb (5 95% 86% (5p.) 85% 66% db (4) 85% 66% (4p.) 65% 46% dst (3) 65% 46% (3p.) 45% 26% dop (2) 45% 26% (2p.) 25% - 0% ndst (1) 25% 0% (1p.);. 21. W 30 w ust. 4 a) pkt 2) otrzymuje brzmienie: roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące obszary: a) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej i dbałość o honor i tradycje Szkoły, b) dbałość o piękno mowy ojczystej, c) godne i kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią, d) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, e) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, f) okazywanie szacunku innym osobom, g) reprezentowanie Szkoły na forum, udział w konkursach gminnych i wyższego szczebla; b) skreśla się pkt 4), a pkt. 5) i 6) otrzymują następującą numerację: 4) i 5). 22. W 30 w ust. 8 w pkt. 8), lit. a) otrzymuje brzmienie: Dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora jako przewodniczący Komisji,. 23. W 30 w ust. 9 pkt 1) otrzymuje brzmienie: uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznowychowawczych;. 24. W 30 w ust. 10 pkt 3) otrzymuje brzmienie: uczeń klas IV-VI, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen z zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75 oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne z wyróżnieniem lub kończy Szkołę z wyróżnieniem;. 25. W 30 w ust. 11 w pkt 4) a) lit. a) otrzymuje brzmienie: 6

7 Dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora jako przewodniczący komisji,, b) lit. b) otrzymuje brzmienie: nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,, c) lit. c) otrzymuje brzmienie: nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;. 26. W 30 a) w ust. 12 w miejsce wyrazów ocenianie zewnętrzne wpisuje się wyrazy organizacja i przebieg sprawdzianu:, b) pkt 5) otrzymuje brzmienie: uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu;, c) pkt 7 otrzymuje brzmienie: wyniki sprawdzianu ustalone przez okręgową komisję egzaminacyjną są ostateczne, wyrażone w procentach i obejmują: a) wynik z części pierwszej, z wyszczególnieniem wyniku z języka polskiego i wyniku z matematyki, b) wynik z części drugiej z języka obcego nowożytnego;. 27. W 31 a) w miejsce wyrazów Zasady rekrutacji wpisuje się wyrazy Zasady rekrutacji, obowiązek przedszkolny i szkolny, b) w ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie: w Szkole jest utworzony oddział przedszkolny przygotowujący dzieci 5-letnie do rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, a także dla dzieci czteroletnich mających prawo do realizacji wychowania przedszkolnego;, c) pkt 3) otrzymuje brzmienie: dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do oddziału przedszkolnego do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat;, d) pkt 4) otrzymuje brzmienie: dzieci podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, obejmuje się indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym;, e) pkt 5) otrzymuje brzmienie: w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko powyżej 5 lat;, f) pkt 6) otrzymuje brzmienie: dziecko, o którym mowa w pkt. 5) może być odroczone do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat;, g) pkt 8 ) otrzymuje brzmienie: w miarę posiadanych miejsc do oddziału przedszkolnego mogą być przyjęte dzieci spoza obwodu Szkoły i z innej gminy zgodnie z kryteriami postępowania 7

8 rekrutacyjnego i na wniosek rodziców;, h) po pkt. 8) dodaje się pkt 9) w brzmieniu: w miarę posiadanych miejsc w oddziale przedszkolnym, Szkoła może przyjąć dzieci od 2,5 roku do 3 lat na wniosek rodziców;, i) pkt 11) otrzymuje brzmienie: rokrocznie Szkoła prowadzi rekrutację do oddziału przedszkolnego, gdzie kryteria i terminy rekrutacji podawane są zarządzeniem Dyrektora szkoły do końca lutego danego roku w uzgodnieniu z wójtem gminy;, j) pkt 12) otrzymuje brzmienie: w pierwszej kolejności do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkujących na terenie gminy;, k) po pkt 12) dodaje się pkt 13) w brzmieniu: jeśli liczba kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie gminy i składających wniosek o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych przewyższa liczbę wolnych miejsc, jakimi dysponuje szkoła, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają tę samą wartość: a) wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci), b) niepełnosprawność kandydata, c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, e) objęcie kandydata pieczą zastępczą W 31 w ust. 2 a) pkt 1) otrzymuje brzmienie: obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy ono 6 lat oraz dziecko: a) któremu nie odroczono spełnianie obowiązku szkolnego, b) które w roku szkolnym 2015/2016 urodzone w okresie od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. kończy 7 lat i nie rozpoczęło obowiązku szkolnego;, b) pkt 2) otrzymuje brzmienie: na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) naukę w Szkole może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat, jeżeli wykazuje dojrzałość psychofizyczną do podjęcia nauki szkolnej. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka podejmuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologicznopedagogicznej;, c) pkt 3) otrzymuje brzmienie: w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko sześcioletnie może być odroczone na wniosek rodziców: a) wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego rodzice mogą składać w trakcie całego roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat, tj. do 31 grudnia, b) do wniosku o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego rodzice zobowiązani są dołączyć opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, 8

9 c) dziecko, któremu odroczono spełnianie obowiązku szkolnego kontynuuje przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym lub w innej formie wychowania przedszkolnego;. 29. W 31 w ust. 4 a) pkt 1) otrzymuje brzmienie: we wrześniu sprawdza obowiązek realizowania przez dzieci 5-letnie roczne przygotowanie przedszkolne oraz spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego z obwodu, wyznaczonego dla Szkoły;, b) pkt 2) otrzymuje brzmienie: w przypadku, gdy dziecko lub uczeń z obwodu nie uczęszcza do Szkoły i Szkoła nie została powiadomiona o realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka 5-letniego i realizacji obowiązku szkolnego przez ucznia, Dyrektor kontaktuje się telefonicznie lub na piśmie z rodzicami danego dziecka lub ucznia w celu wskazania Szkoły lub przedszkola, gdzie dziecko uczęszcza W 33 a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: Szkoła posiada własny ceremoniał, który stanowi załącznik do statutu, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: Ceremoniał szkolny jest zbiorem ustanowionych i obowiązujących w Szkole norm zachowania w czasie uroczystości szkolnych z okazji świąt narodowych, ważnych rocznic i wydarzeń., c) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: Ceremoniał stanowi integralną część tradycji i pracy szkoły., d) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: Do obowiązków ucznia należy podkreślenie strojem galowym uroczystości objętych ceremoniałem., e) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: W uroczystościach o charakterze patriotycznym, ślubowanie uczniów klasy pierwszej, pasowanie na przedszkolaka oraz na rozpoczęcie i na zakończenie roku szkolnego uczestniczy poczet flagowy., f) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: Do uroczystości szkolnych tworzących ceremoniał należą: 1) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego; 2) pasowanie uczniów klasy pierwszej i pasowanie na przedszkolaka; 3) Dzień Edukacji Narodowej; 4) święta narodowe i rocznice historyczne (zgodnie z kalendarzem imprez na dany rok szkolny); 5) zakończenie roku szkolnego, pożegnanie uczniów kończących szkołę; 6) inne ważne uroczystości., g) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: Do najważniejszych symboli szkolnych należą: a) godło państwowe, b) flaga narodowa, c) hymn państwowy, d) hymn Szkoły... (data i podpis dyrektora) 9