OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM"

Transkrypt

1 Nr sprawy: TT /17 Dzierżoniów, dnia r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, Dzierżoniów tel. centr. (074) do 04, fax. (074) Konto: BZ WBK S.A. O/Dzierżoniów NIP : ; REGON ; Kapitał zakładowy: ,00 zł. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław Fabryczna, KRS: II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe w formie ogłoszenia o wartości nie przekraczającej kwoty zł. III. PODSTAWA PRAWNA 1. Regulamin udzielania zamówień o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 nr 19, poz. 177 z późn. zm.) w Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dzierżoniowie z siedzibą: ul. Kilińskiego 25A, Dzierżoniów, zwany dalej w treści specyfikacji Regulaminem udzielania zamówień. 2. Z treścią Regulaminu udzielania zamówień można zapoznać się na stronie internetowej w folderze Przetargi. IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa zadania: Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie. 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem dostawa n/w sprzętu komputerowego dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie: Stacja Robocza 2 szt. Minimalne wymagania techniczne dla stacji roboczych: Procesor: minimum 3.5GHz, 4 Rdzenie, 10MB Cache, 140W; RAM: minimum 16GB (4x4GB, 2400MHz, DDR4, ECC, RDIMM); HDD: minimum 2 (dwa), dyski minimum 1 TB SATA, magnetyczny, obrotów/min, 3.5"; Kontroler macierzy: Programowy zintegrowany kontroler Intel AHCI (RAID 0/1/5/10); Złącza zewnętrzne: o przód: minimum: 3xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, jedno złącze mikrofonowe i jedno złącze słuchawkowe; o tył: minimum: 3xUSB 2.0, 3xUSB 3.0, 2xPS/2, 1 port szeregowy; 1 złącze Gigabit Ethernet RJ45; Złącza wewnętrzne: minimum: 1xUSB 2.0, 4 porty SATA 6GB/s, 2 porty SATA 6GB/s(dla napędów optycznych); Dodatkowa karta sieciowa RJ45 1 GB; Lampki diagnostyczne (wskaźniki diodowe, LED) z przodu stacji roboczej; Gniazdo linki zabezpieczającej oraz ucho kłódki z tyłu stacji roboczej; Gniazda rozszerzeń: minimum: 6 gniazd(5 pełnej długości, 1 o połowie długości), 2 (dwa) gniazda PCIe x16 Gen 3; 1 (jedno) gniazdo PCIe x16 Gen 3 podłączone jako x8(o połowie długości), 1(jedno) gniazdo PCIe x4 Gen 2; 1(jedno) gniazdo PCIe x1 Gen 2; 1(jedno) 32- bitowe gniazdo PCI 33 MHz; Strona 1 z 13

2 Napęd: Płaski napęd DVD+/-RW 8x; Karta graficzna: minimum: pamięć 2GB, typ pamięci wideo DDR3, złącza graficzne: 1xDVI- I, 1xDP; Zasilanie: 1 x 685W v2 (Zintegrowany); Możliwość pracy w poziomie (nóżki); Akcesoria: o przewodowa klawiatura USB, przewodowa mysz USB producenta stacji roboczej; System operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional 64bit PL oraz licencja do Windows 10 PRO; Możliwość zastosowania: kontrolerów SAS/SATA o prędkości 12Gb/s, kart Thunderbolt, dwóch dodatkowych wewnętrznych portów USB 2.0; Wymagane dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001; Gwarancja: 5 lat gwarancji Basic w trybie Next Business Day, 5 lat zachowania dysków twardych (KYHD); Monitor LED 2 szt. Minimalne wymagania techniczne dla monitora: Format obrazu: 24'' 16:9 FullHD; Rozdzielczość (maks.): 1920x1080; Wielkość piksela (mm): 0.276; Jasność: 250 cd/m2; Nominalny współczynnik kontrastu: 1000:1; Rodzaj panelu: TN; Złącze wejściowe: D-sub / DVI-D / HDMI; Głośniki: 2Wx2; Zasilacz wbudowany; Możliwość montażu ściennego VESA 100x100; Gwarancja: 36 miesięcy; Koszty transportu do siedziby WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie ponosi Wykonawca. Koszt obsługi gwarancyjnej urządzeń ponosi Wykonawca (np. koszty przesyłek). V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. VI. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. VII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferta alternatywna (wariantowa) nie będzie brana pod uwagę i zostanie odrzucona wraz z ofertą podstawową. VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany termin wykonania zadania: do 21 dni licząc od dnia podpisania umowy. IX. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złożą ofertę nie podlegającą odrzuceniu. 2. Oferta ważna spełniać musi następujące warunki: a) Pisemna, pod rygorem nieważności, oferta winna być sporządzona i podpisana zgodnie z punktem XV.7 niniejszego zapytania i złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej. 3. Wykonawca składający ofertę: Strona 2 z 13

3 a) musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym, b) musi spełniać warunki zawarte w rozdziale IV ust. 5.1 Regulaminu udzielania zamówień, c) nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie rozdziału IV ust Regulaminu udzielania zamówień, X. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Do wypełnionego formularza oferty (Załącznik Nr 1) winny być dołączone następujące oświadczenia i dokumenty: a) oświadczenie wykonawcy przystępującego do udziału w postępowaniu o zamówienie zgodnie z rozdziałem IV ust. 5.1 Regulaminu udzielania zamówień wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2, b) odpis z właściwego rejestru (sądowego, przedsiębiorstw, handlowego) albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, c) specyfikacje techniczne zaproponowanych urządzeń w języku polskim, potwierdzające posiadanie przez te urządzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów, elementów i gwarancji. 2. Wymagane wyżej dokumenty winny odzwierciedlać aktualny stan rzeczy. 3. Dokumenty, o których mowa wyżej winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez Wykonawcę. 4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia. XI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje i inne dokumenty przekazywane będą pisemnie lub faxem (nr faksu (074) ) w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od 7:00 do 15:00. Informacje przekazywane faxem uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 2) Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 3) Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4) Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. XII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Osobą ze strony Zamawiającego, upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w celu udzielania wyjaśnień jest Małgorzata Kowalska Maź Specjalista ds. Technicznych WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w godz do 14 00, tel. (074) XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Nie dotyczy. XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 2. Oferta powinna być sporządzona w 1 egzemplarzu, na formularzu oferty stanowiącym załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego (wraz z załącznikami), w języku polskim oraz w walucie PLN. 3. Oferta musi zawierać ceny jednostkowe oraz łączną cenę bez podatku VAT (netto) i z podatkiem VAT (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia. 4. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane w zapytaniu ofertowym. Strona 3 z 13

4 5. Oferta i wszystkie załączniki do oferty (w tym oświadczenia) winny być sporządzone w sposób czytelny, zawierać datę sporządzenia oraz podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy (w przypadku podpisania oferty przez inne osoby do oferty musi być dołączone upoważnienie osoby(ób) uprawnionej(ych ). 6. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 7. Ofertę należy umieścić w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej następująco: Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., ul. Kilińskiego 25A, Dzierżoniów. Oferta przetargowa - Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie. Nie otwierać przed dniem r., godz Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, aby umożliwić zwrot oferty złożonej po terminie. 9. Wykonawca może, przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. a) Zmiana złożonej oferty. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmianę należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem ZMIANA. W przypadku złożenia kilku ZMIAN kopertę każdej ZMIANY należy dodatkowo opatrzyć napisem ZMIANA NR.... b) Wycofanie złożonej oferty. Wycofanie oferty już złożonej następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem WYCOFANIE. XVI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Zamkniętą kopertę zabezpieczoną przed nieniszczącym otwarciem i opisaną jak w pkt. XV.7. zapytania ofertowego zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kilińskiego 25A w Dzierżoniowie Sekretariat na I piętrze w budynku administracyjno-biurowym nie później niż do godz.9 30 w dniu r. 2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po wyżej wymienionym terminie zostaną bez otwierania zwrócone Wykonawcom po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w swojej siedzibie przy ul. Kilińskiego 25A w Dzierżoniowie w dniu r. o godz Sala posiedzeń na I piętrze w budynku administracyjno-biurowym. 4. Otwarcie ofert jest jawne. 5. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle informację zawierającą nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny ofertowe. 6. W toku badania ofert (część niejawna) Zamawiający stwierdzi ich ważność oraz zawartość merytoryczną. 7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 8. Zamawiający zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień poprawi oczywiste omyłki pisarskie w tekście oferty oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie informując o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia musi wyrazić zgodę na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny pod rygorem odrzucenia oferty. XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, a niezbędne do wykonania zadania m.in. podatek VAT, zysk, koszty dojazdu, itp. 2. Ostateczna cena oferty ustalona przez Wykonawcę powinna uwzględniać ewentualne upusty jakie Wykonawca stosuje. Strona 4 z 13

5 3. Cena oferty nie może być wyrażona w walucie obcej. 4. Oferta winna uwzględniać cenę bez podatku VAT i z podatkiem VAT. XVIII. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE 1. Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Cena 100 % 2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą łączną ceną ofertową. 6. Porównanie ofert będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu. Ofert odrzuconych lub uznanych za nieważne nie porównuje się. XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY. 1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz jej cenę. 2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. XX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejsze zapytanie ofertowe wraz z załącznikami zostało udostępnione na stronie internetowej i pobierane jest samodzielnie przez Wykonawców. Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupełnienia, wyjaśnienia treści w toku postępowania umieszczane będą na podanej stronie internetowej. 2. Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni zapoznać się ze wszystkimi informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego dotyczącymi niniejszego postępowania. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu mają ponadto zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny. 4. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wyniku przetargu wszystkich Wykonawców. 5. W procedurze przetargowej Zamawiający na równych prawach traktuje wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji, wg reguły dotyczącej jawności postępowania i dokumentowania czynności w formie pisemnej. 6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, na podstawie decyzji Kierownika Zamawiającego, bez podania przyczyn. Dzierżoniów, dnia r. Sporządziła Komisja Przetargowa ZATWIERDZAM: Prezes Zarządu WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Strona 5 z 13

6 Załącznik Nr 1 O F E R T A 1. Nazwa i adres Wykonawcy: Tel./fax NIP... REGON Przedmiot oferty: Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie. 3.Cena oferty: L.p. Nazwa Ilość[szt.] Cena jednostkowa netto [PLN] Cena jednostkowa brutto [PLN] Łączna cena zamówienia [PLN] [3x5] 1. Stacja Robocza 2 szt. 2. Monitor 2 szt. Podatek VAT % Łączna wartość zamówienia a) Łączna cena brutto:... zł. (słownie:...), z tego: b) Łączna cena netto:... zł. c) podatek VAT... % zł. 4. Wymagany termin wykonania zadania: do 21 dni licząc od dnia podpisania umowy. 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia, wzorem umowy i nie wnosimy zastrzeżeń. 6. Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do nieszkodliwego dla środowiska sposobu realizacji zamówienia i odpowiedniego postępowania ze środkami produkcji, używania bezpiecznych ekologicznie technologii i materiałów oraz postępować z odpadami powstającymi w związku z realizacją zadania - zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. 8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym. 9.Częściowy zakres usług objętych zamówieniem zamierzamy / nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcom. 10. Wykonawca posiada / nie posiada * certyfikowany system zarządzania jakością / system zarządzania środowiskowego. 11. Załącznikami do oferty są ponumerowane kolejno niżej wymienione dokumenty: Strona 6 z 13

7 *niepotrzebne skreślić... (data, podpis) /upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/ Strona 7 z 13

8 Załącznik Nr 2 OŚWIADCZENIE w trybie ust. 5.1 Regulaminu udzielania zamówień o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 nr 19, poz. 177 z późn. zm.) w Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dzierżoniowie z siedzibą: ul. Kilińskiego 25A, Dzierżoniów. Nazwa Wykonawcy : Adres Wykonawcy : Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie oświadczam, że: 1) posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem techniczny i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.... (data, podpis) /upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/ Strona 8 z 13

9 UMOWA NR TT/.../2017 /W Z Ó R/ Załącznik Nr 3 do ogłoszenia zawarta w dniu... r. w Dzierżoniowie pomiędzy: Wodociągi i Kanalizacja Spółką z o.o., ul. Kilińskiego 25A, Dzierżoniów, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem , NIP: REGON reprezentowaną przez: 1/ Prezesa Zarządu - Andrzeja Bronowickiego, 2/ Dyrektor d/s Finansowych - Irenę Augustynowicz, zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym, a firmą: działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej / zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem.., NIP. REGON.. reprezentowaną przez: 1/... 2/... zwaną dalej w treści umowy Wykonawcą. 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest zadanie p.n. Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa n/w sprzętu komputerowego dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie: Stacja Robocza 2 szt. Minimalne wymagania techniczne dla stacji roboczych: Procesor: minimum 3.5GHz, 4 Rdzenie, 10MB Cache, 140W; RAM: minimum 16GB (4x4GB, 2400MHz, DDR4, ECC, RDIMM); HDD: minimum 2 (dwa), dyski minimum 1 TB SATA, magnetyczny, obrotów/min, 3.5"; Kontroler macierzy: Programowy zintegrowany kontroler Intel AHCI (RAID 0/1/5/10); Złącza zewnętrzne: o przód: minimum: 3xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, jedno złącze mikrofonowe i jedno złącze słuchawkowe; o tył: minimum: 3xUSB 2.0, 3xUSB 3.0, 2xPS/2, 1 port szeregowy; 1 złącze Gigabit Ethernet RJ45; Złącza wewnętrzne: minimum: 1xUSB 2.0, 4 porty SATA 6GB/s, 2 porty SATA 6GB/s(dla napędów optycznych); Dodatkowa karta sieciowa RJ45 1 GB; Lampki diagnostyczne (wskaźniki diodowe, LED) z przodu stacji roboczej; Gniazdo linki zabezpieczającej oraz ucho kłódki z tyłu stacji roboczej; Gniazda rozszerzeń: minimum: 6 gniazd(5 pełnej długości, 1 o połowie długości), 2 (dwa) gniazda PCIe x16 Gen 3; 1 (jedno) gniazdo PCIe x16 Gen 3 podłączone jako x8(o połowie długości), 1(jedno) gniazdo PCIe x4 Gen 2; 1(jedno) gniazdo PCIe x1 Gen 2; 1(jedno) 32- bitowe gniazdo PCI 33 MHz; Napęd: Płaski napęd DVD+/-RW 8x; Karta graficzna: minimum: pamięć 2GB, typ pamięci wideo DDR3, złącza graficzne: 1xDVI- I, 1xDP; Zasilanie: 1 x 685W v2 (Zintegrowany); Możliwość pracy w poziomie (nóżki); Akcesoria: Strona 9 z 13

10 o przewodowa klawiatura USB, przewodowa mysz USB producenta stacji roboczej; System operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional 64bit PL oraz licencja do Windows 10 PRO; Możliwość zastosowania: kontrolerów SAS/SATA o prędkości 12Gb/s, kart Thunderbolt, dwóch dodatkowych wewnętrznych portów USB 2.0; Wymagane dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001; Gwarancja: 5 lat gwarancji Basic w trybie Next Business Day, 5 lat zachowania dysków twardych (KYHD); Monitor LED 2 szt. Minimalne wymagania techniczne dla monitora: Format obrazu: 24'' 16:9 FullHD; Rozdzielczość (maks.): 1920x1080; Wielkość piksela (mm): 0.276; Jasność: 250 cd/m2; Nominalny współczynnik kontrastu: 1000:1; Rodzaj panelu: TN; Złącze wejściowe: D-sub / DVI-D / HDMI; Głośniki: 2Wx2; Zasilacz wbudowany; Możliwość montażu ściennego VESA 100x100; Gwarancja: 36 miesięcy; 3.Koszty transportu do siedziby WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie ponosi Wykonawca. 4. Koszt obsługi gwarancyjnej urządzeń ponosi Wykonawca (np. koszty przesyłek). 2. Podstawą zawartej umowy jest oferta Wykonawcy z dnia..., zwana dalej Ofertą. 3. Termin realizacji Termin wykonania zadania: do 21 dni licząc od dnia podpisania umowy, tj. do dnia r. 4. Wynagrodzenie Wykonawcy 1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: a) brutto:... zł. (słownie:...), z tego: b) netto:... zł. c) podatek VAT... % zł. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w ogłoszeniu. 3. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie po zrealizowaniu zamówienia, po dokonanym odbiorze końcowym zadania. 4. Zamawiający jest podatnikiem podatku od towarów i usług i jest uprawniony do wystawienia i otrzymywania faktur VAT i posiada numer NIP Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP:... i podlega pod Urząd Skarbowy w Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe wystarczające na pełne i terminowe pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy. 7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie przekazane za pomocą przelewu bankowego z konta Zamawiającego w B.Z. WBK S.A. O/Dzierżoniów nr na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 5. Osoby do kontaktów 1. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów jest: Strona 10 z 13

11 ... tel..... Ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą wyznacza się Michał Stasiak Elektronik, Automatyk WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie, tel. 74/ Warunki płatności 1. Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę po wykonaniu i odbiorze przedmiotu umowy. 2. Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowić protokół odbioru, podpisany przez komisję odbiorową powołaną przez Zamawiającego. 3. Faktura z niniejszej umowy wystawiona będzie przez Wykonawcę na Zamawiającego. 4. Zapłata faktury nastąpi po dostawie i odbiorze przedmiotu umowy na podstawie polecenia przelewu na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie do 30 dni od daty wpływu faktury (wystawionej zgodnie z niniejszą umową) do siedziby Zamawiającego O zauważonych wadach uniemożliwiających odbiór przedmiotu umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę niezwłocznie, jednak nie później niż 3 dni od dnia wykrycia wady. 2. Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wad, wykonując uprawnienia względem Wykonawcy może: a) żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie terminu nie przyjmie usunięcia wad i odstąpi od umowy, b) odstąpić od umowy, bez wyznaczenia terminu do usunięcia wad, gdy wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć, c) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzą się usunąć, lecz nie mają charakteru istotnego. 3. Za wadę istotną uważa się wadę uniemożliwiającą wykorzystanie przedmiotu umowy w całości lub w części na potrzeby Spółki. 8. Odstąpienie od umowy 1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w przepisach Ustawy z dnia r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 2. Niezależnie od wypadków, o których mowa w ust. 1 Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących okolicznościach: 1) Wykonawca nie dostarczył w terminie przedmiotu zamówienia, a przerwa trwa dłużej niż 14 dni licząc od daty wykonania zadania określonego w umowie, 2) Wykonawca dostarczył wadliwy lub niekompletny przedmiot zamówienia. 3. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym. 9. Kary umowne 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących okolicznościach: 1) za zwłokę w rozpoczęciu lub zakończeniu zadania w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia określonego w 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od następnego dnia od upływu terminu rozpoczęcia lub wykonania. 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji - w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia określonego w 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 3) w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, Wykonawca zapłaci zamawiającemu karą umowną w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za przedmiot umowy, Strona 11 z 13

12 4) w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za przedmiot umowy. 2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do obniżenia jego wynagrodzenia, o którym mowa w 4 ust. 1 niniejszej umowy, o kwotę naliczonych kar umownych. 10. Warunki gwarancji 1. Na przedmiot niniejszej Umowy Wykonawca udziela gwarancję wynoszącą.. m-cy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dacie odbioru przedmiotu umowy. 2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 3. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana. 4. Pomimo wygaśnięcia gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji. 11. Rozstrzyganie sporów 1. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji Umowy, dla których Strony nie znajdą polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Ustawy Kodeks Cywilny oraz Regulaminu udzielania zamówień. 12. Zmiany lub uzupełnienia 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 3. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 2 jest nieważna. 4. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy, w szczególności wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia, mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich wyłącznie za zgodą Stron wyrażoną w formie pisemnej. 13. Forma umowy 1. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego. 2. Integralną częścią niniejszej umowy są: 1) Załącznik Nr 1 - Oferta Wykonawcy. 2) Załącznik Nr 2 - Zintegrowana Polityka Zarządzania Jakością i Środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie. 3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje i inne dokumenty przekazywane będą pisemnie lub faxem (nr faksu 74/ ) w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od 7:00 do 15:00. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Strona 12 z 13

13 Załącznik Nr 2 Strona 13 z 13