ZAPYTANIE OFERTOWE. NR 3/POIR/DIAGSTAR/2017/Op

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. NR 3/POIR/DIAGSTAR/2017/Op"

Transkrypt

1 Invenco Sp. z o.o., al. Bernardyńska 21/69, Warszawa, Polska ZAPYTANIE OFERTOWE NR /POIR/DIAGSTAR/201/Op dotyczące zakupów siłowników do platformy Stewarta wraz z niezbędnym wyposażeniem (CPV Urządzenia elektromechaniczne). Zakupy będą realizowane w ramach Projektu DIAGSTAR - stabilizowany dynamicznie manipulator uniwersalny dla bezpilotowych statków powietrznych" dla Programu sektorowego INNOSBZ w ramach I Osi priorytetowej Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.2 Sektorowe programy B+R (Konkurs 4/1.2/2016_INNOSBZ) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

2 Zapytanie ofertowe obejmuje: 1. Nazwa i adres zamawiającego Tryb udzielania zamówienia.... Data ogłoszenia zapytania ofertowego Data złożenia oferty Opis przedmiotu zapytania ofertowego Warunki udziału w postępowaniu.... Termin realizacji przedmiotu oferty Kryteria wyboru oferty Sposób przygotowania oferty Zmiana umowy Dodatkowe informacje Sposób składania oferty... str Załączniki:... Załącznik nr 1 Wzór Oferty... Załącznik nr 2 Oświadczenie... 2

3 1. Nazwa i adres zamawiającego Siedziba: Invenco Sp. z o.o., al. Bernardyńska 21/69, Warszawa, Polska Adres do dostarczenia dokumentacji: Al. Żwirki i Wigury 9, Warszawa, Polska 2. Tryb udzielania zamówienia Konkurs ofert realizowany zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w załączniku nr do Przewodnika kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój , Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R (Konkurs 4/1.2/2016_INNOSBZ).. Data ogłoszenia zapytania ofertowego 0 października 201 roku 4. Data złożenia oferty Oferty można składać do dnia 15 listopada 201 roku do godziny 10:00. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego. 5. Opis przedmiotu zapytania ofertowego Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu siłowników marki LinMot do budowy platformy Stewarta wraz z niezbędnym wyposażeniem według poniższej specyfikacji: Lp. Nazwa elementu Numer seryjny Liczba 1 Siłownik PS01-x120F-C 6 2 Slider PL01-20x600/540-HP 6 Serwo wzmacniacz C1100-GP-XC-0S Kabel K05-Y/C Wentylator HV01-/ Zestaw konektorów DC01-C1X00-0S/X1/X4 6 Front plate HF01-6

4 8 Motor clamp part for H-Guide HZ01-2/ 18 9 Stator H-block with ball bearings HS01-X166 6 Wszystkie wyspecyfikowane artykuły muszą być nowe. 6. Warunki udziału w postępowaniu Zakup jest planowany w ramach projektu DIAGSTAR - stabilizowany dynamicznie manipulator uniwersalny dla bezpilotowych statków powietrznych" dla Programu sektorowego INNOSBZ w ramach I Osi priorytetowej Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.2 Sektorowe programy B+R (Konkurs 4/1.2/2016_INNOSBZ) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Zgodnie z dokumentacją konkursową dla ww. poddziałania ogłoszoną przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Zamawiający i Oferent zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych w postępowaniu ofertowym oraz w trakcie realizacji usługi. Informacje takie nie mogą zostać ujawnione osobom trzecim. Wszelkie zmiany, dodatkowe informacje lub poprawki będą dokonywane w formie pisemnej. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający przekaże informację o zmianach Oferentom. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili przekazania informacji o jej dokonaniu. Przez formę pisemną Zamawiający rozumie również zadanie pytania na adres wskazany do kontaktu w sprawach zapytania ofertowego. Każdy Dostawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Oferent spełnia w/w warunek, jeżeli będzie można zweryfikować dane wg rejestrów KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.. Termin realizacji przedmiotu oferty Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 0 dni od dnia otrzymania przez Oferenta oficjalnej informacji o wygranym postępowaniu - informacja ta zostanie przekazana na wskazany w ofercie przez Oferenta adres . 4

5 8. Kryteria wyboru oferty 1. Kryterium oceny jest całkowita cena netto oferty wyrażona w złotówkach (max. 100 pkt, waga: 100%) dla ofert składanych w Euro dla porównania ofert zostaną one przeliczone na złotówki wg kursu NBP z dnia upływu terminu składania ofert. Ocena poszczególnych ofert zostanie dokonana wg wzoru: O = Cmin/C x 100 gdzie: O ocena punktowa ocenianej oferty; Cmin najniższa cena ze wszystkich złożonych ofert; C całkowita cena ocenianej oferty. 2. Przekazane oferty oceniane będą przez komisję konkursową. Ocena dokonywana będzie w oparciu o ww. kryteria.. Zamawiający po dokonaniu oceny dostarczonych ofert zaproponuje oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów, zawarcie umowy. 4. Oferent jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym. 5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez niego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych i na innych warunkach niż zaoferowane w złożonych ofertach. 9. Sposób przygotowania oferty 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca proszony jest o przedstawienie formularza Oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 2. Oferta powinna być zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim lub angielskim. 5

6 4. Oferta powinna zawierać: A. datę sporządzenia oferty i termin ważności oferty B. dane identyfikujące Oferenta (nazwę podmiotu, adres, NIP, KRS jeżeli został nadany), numer telefonu oraz właściwy adres do prowadzenia korespondencji; C. wykaz zawierający wszystkie elementy przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji zapytania ofertowego w pkt. 5 i podlegających wycenie, z podaniem wszystkich poszczególnych cen netto w walucie polskiej lub w Euro; D. całkowita cena netto oferty w złotówkach lub w Euro E. potwierdzenie obowiązku dostawy przedmiotu zamówienia w terminie 0 dni od dnia otrzymania oficjalnej informacji o wygranym postępowaniu - informacja ta zostanie przekazana na wskazany w ofercie przez Oferenta adres ; F. podpis osoby upoważnionej do składania ofert; G. potwierdzenie, że termin płatności faktury końcowej wystawionej do przedmiotu zamówienia będzie nie krótszy aniżeli 0 dni od daty wystawienia faktury; H. w warunkach płatności dopuszcza się rozliczenie zaliczkowe - zaliczka powinna być nie większa niż 50% całkowitej wartości netto zamówienia I. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych oraz osobowych (załącznik 2) J. okres gwarancji na wymienione w punkcie 5 elementy nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy do Zamawiającego. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków koniecznych będzie skutkować odrzuceniem oferty, tj. oferta nie będzie brana pod uwagę przy ocenie. 10. Zmiana umowy Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu warunkowej umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów: a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, b) obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub oferenta, c) okoliczności siły wyższej, d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których zamawiający zostanie zobowiązany. 6

7 11. Dodatkowe Informacje 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, zmiany ilości zamówionych produktów, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty 12. Sposób składania oferty Oferty można składać: drogą elektroniczną na adres: dostarczenia osobistego, w zamkniętej kopercie z dopiskiem oferta /POIR/DIAGSTAR/201/Op na adres al. Żwirki i Wigury 9 pokój Warszawa (UWAGA: liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego). Osoba do kontaktu jest Pani Magdalena Ostrowska, tel Załączniki: Załącznik nr 1 Wzór Oferty Załącznik nr 2 Oświadczenie