XXXI SEMINARIUM GEOGRAFII WSI (dawnej Seminarium Geograficzno-Rolnicze) pt. OBSZARY WIEJSKIE PIERWSZA DEKADA W UNII EUROPEJSKIEJ I NOWA PERSPEKTYWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XXXI SEMINARIUM GEOGRAFII WSI (dawnej Seminarium Geograficzno-Rolnicze) pt. OBSZARY WIEJSKIE PIERWSZA DEKADA W UNII EUROPEJSKIEJ I NOWA PERSPEKTYWA"

Transkrypt

1 KATEDRA POLITYKI REGIONALNEJ WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA - POLITECHNIKA OPOLSKA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZESPÓŁ PROBLEMOWY DS. OBSZARÓW WIEJSKICH KOMITET PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU PAN KOMISJA OBSZARÓW WIEJSKICH POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO XXXI SEMINARIUM GEOGRAFII WSI (dawnej Seminarium Geograficzno-Rolnicze) pt. OBSZARY WIEJSKIE PIERWSZA DEKADA W UNII EUROPEJSKIEJ I NOWA PERSPEKTYWA Patronat nad konferencją objęli: OPOLE, kwietnia 2015

2 PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ XXXI Seminarium Geografii Wsi pt. Obszary wiejskie pierwsza dekada w Unii Europejskiej i nowa perspektywa Miejsce obrad: Hotel Mercure, Opole, ul. Krakowska 57/59 (ok. 100 m od dworca PKP i PKS) 27 kwietnia 2015 r Rejestracja uczestników (hol Hotelu Mercury, I piętro) Uroczyste otwarcie konferencji i przywitanie Uczestników (sala B i C) Andrzej Buła Marszałek Województwa Opolskiego Prof. dr hab. Marek Tukiendorf Rektor Politechniki Opolskiej Prof. dr hab. Krystian Heffner Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji, Politechnika Dr hab. prof. UŁ Marcin Wójcik Przewodniczący Komisji Obszarów Wiejskich PTG Danuta Jazłowiecka - posłanka do Parlamentu Europejskiego SESJA PLENARNA (Sala B i C) MODERACJA: prof. zw. dr hab. Krzysztof Malik Referat inaugurujący konferencję Zmiany przestrzenne na obszarach wiejskich w Polsce w okresie i do 2020 roku Prof. dr hab. Krystian Heffner Politechnika Poziom wykształcenia zasobów wiejskiej siły roboczej w Polsce. Ujęcie przestrzenne Dr hab. Prof. UJK Wioletta Kamińska Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Ludność, zatrudnienie, kwalifikacje wśród ludności wiejskiej i rolniczej na Śląsku Opolskim w latach Prof. zw. dr hab. Robert Rauziński Politechnika DYSKUSJA PRZERWA KAWOWA (lobby)

3 SESJA PANELOWA II SESJA II A MODERACJA: dr hab. Prof. UE Marian Kachniarz Referat wprowadzający Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich diagnoza i wyzwania Prof. zw. dr hab. Jerzy Bański Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich północnej Polski Dr Marta Gwiaździńska-Goraj i dr Sebastian Goraj Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Kreowanie rozwoju wsi opolskiej w latach poprzez wspieranie podejmowania działalności pozarolniczej Dr Anna Jasińska-Biliczak Politechnika Lokalne strefy aktywności gospodarczej w planowaniu przestrzennym obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego Mgr inż. Bartosz Wojtyra Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Jakość warunków pracy na obszarach SESJA II B MODERACJA: dr hab. prof. PO Kazimierz Szczygielski Referat wprowadzający Kilka refleksji nad rozwojem rolnictwa i wsi we współczesnym świecie Prof. zw. dr hab. Józef Zegar Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy WPR i jej kapitał instytucjonalny w ocenie użytkowników towarowych gospodarstw rolnych regionu opolskiego Prof. dr hab. Stanisława Sokołowska i dr Anna Bisaga - Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego Wpływ instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej na rozwój grup producentów rolnych w Polsce Mgr inż. Dawid Bała Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rolnictwa dla produkcji energii odnawialnej z biomasy rolniczej w Polsce mgr Dorota Janiszewska i dr Luiza Ossowska Politechnika Koszalińska Regionalna specjalizacja produkcji rolnej w SESJA II C MODERACJA: prof. dr hab. Andrzej Rosner Ocena koordynacji i współpracy między instytucjami lokalnymi działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (przypadek województwa warmińsko-mazurskiego) Dr hab. Danuta Kołodziejczyk Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB w Warszawie Wieś wobec niechcianej inwestycji. Konsekwencje konfliktu typu NIMBY na przykładzie wybranych gmin Dr Maria Bednarek-Szczepańska Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN Ocena skuteczności działań programu Leader przez mieszkańców obszarów wiejskich w Polsce Dr Kiryluk-Dryjska Ewa Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Program Leader w aspekcie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Dr Jakub Hadyński Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Metoda Leader w Polsce na tle pozostałych krajów Grupy Wyszehradzkiej czynniki

4 wiejskich na przykładzie zakładów przerobu drewna (case study) Dr inż. Kornelia Polek-Duraj Politechnika Innowacyjność w drobnoobszarowym rolnictwie na przykładzie gospodarstw ekologicznych województwa małopolskiego Mgr Agnieszka Gil Uniwersytet Pedagogiczny im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Polsce Dr Agnieszka Tłuczak Uniwersytet Opolski Przemiany społeczno-ekonomiczne w rolnictwie indywidualnym województwa opolskiego po akcesji Polski do UE (na podstawie badań własnych w gospodarstwach rolnych o wielkości obszarowej 2-30 ha UR) Dr Jolanta Kluba Uniwersytet Wrocławski sukcesu i wnioski w kontekście nowej perspektywy programowania Dr Magdalena Dej, mgr Łukasz Sykała i mgr Oskar Wolski Instytut Rozwoju Miast Potrzeby społeczności wiejskich a małe projekty programu LEADER na przykładzie lokalnych grup działania w województwie śląskim Mgr Małgorzata Surmacz Uniwersytet Jagielloński Kryteria i problemy delimitacji obszarów wiejskich strefy podmiejskiej Dr hab. inż. Sylwia Staszewska - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Krajobraz wiejski czym jest, jak się zmienia. Przemiany krajobrazu kulturowego obszarów wiejskich na wybranych przykładach Mgr inż. Paulina Dudzik-Deko Uniwersytet Wrocławski OBIAD

5 SESJA PANELOWA III SESJA III A MODERACJA: prof. dr hab. Mirosława Czerny Referat wprowadzający Współczesne procesy zmian zaludnienia obszarów wiejskich w Polsce Prof. dr hab. Andrzej Rosner Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN Problemy opiekunów rodzinnych kwestia ważna lub małoważna? Rozważania niearbitralne Prof. dr hab. Wanda Musialik Politechnika Determinanty funkcjonowania współczesnej opieki żłobkowej na terenach wiejskich, a możliwość ich niwelowania w świetle nowej perspektywy finansowania ze środków unijnych Dr hab. prof. UO Anna Weissbrot-Koziarska i mgr Zofia Śmigielska Uniwersytet Opolski Depopulacja wsi szansa czy zagrożenie dla przestrzeni wiejskiej? Dr Monika Wesołowska Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie SESJA III B MODERACJA: prof. zw. dr hab. Andrzej Suliborski Referat wprowadzający Bariery rozwoju obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem sektora małej i średniej przedsiębiorczości Prof. dr hab. Marek Kłodziński Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN Hotele na terenach wiejskich jako czynnik rozwoju wsi opolskiej Dr hab. prof. PO Wiesław Drobek, dr Agnieszka Gawlik, dr Barbara Woś Politechnika Współpraca gospodarstw agroturystycznych z lokalnymi stowarzyszeniami wspierającymi rozwój turystyki na przykładzie województwa świętokrzyskiego Dr Ewa Pałka-Łebek Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wiejskie klastry turystyczne w Polsce a możliwość wsparcia ich rozwoju w świetle polityki klastrowej w okresie nowej perspektywy finansowania ze środków unijnych, Dr Maria Śmigielska Uniwersytet Opolski i Dr Rajchel Dariusz Politechnika SESJA III C MODERACJA: prof. zw. dr hab. Michał Jasiulewicz Referat wprowadzający Rola infrastruktury w kształtowaniu środowiska życia mieszkańców wsi. Kontekst polskiego członkostwa w Unii Europejskiej Dr hab. Prof. UŁ Marcin Wójcik Uniwersytet Łódzki Obszary cenne przyrodniczo szansa czy bariera dla rozwoju lokalnego Sierakowa Dr hab. prof. UAM Anna Kołodziejczak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wielofunkcyjność przestrzeni wiejskiej. Typologia gmin wg form użytkowania ziemi Dr hab. prof. PAN Monika Stanny i dr Adam Czarnecki Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN Czy gminy wiejskie są za małe? Dr hab. Prof. UE Marian Kachniarz i dr Babczuk Arkadiusz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

6 SESJA III A MODERACJA: prof. dr hab. Mirosława Czerny Zmiany na opolskiej wsi po 2004 r. w ocenie młodzieży ponadgimnazjalnej Dr Anna Rajchel Politechnika Wielofunkcyjność obszarów wiejskich w świetle strategii rozwoju lokalnego gmin województwa opolskiego Mgr Magdalena Moj PIN Instytut Śląski w Opolu SESJA III B MODERACJA: prof. zw. dr hab. Andrzej Suliborski Znaczenie klastrów rolno-spożywczych w rozwoju obszarów wiejskich w Polsce Dr Barbara Maćkiewicz (współautor dr Ewa Kacprzak) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wpływ klastrów medycznych i około medycznych na rozwój obszarów wiejskich wybrane zagadnienia Dr inż. Brygida Klemens Politechnika SESJA III C MODERACJA: prof. zw. dr hab. Michał Jasiulewicz Dojazdy do pracy na terenach wiejskich na przykładzie województwa kujawskopomorskiego Dr Wiesława Gierańczyk Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Ewaluacja ex-post projektów wodociągowokanalizacyjnych na terenach wiejskich (wnioski z dotychczasowych doświadczeń) Dr Dariusz Krawczyk Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, Góra PRZERWA KAWOWA (lobby) SESJA PANELOWA IV SESJA IV A MODERACJA: Prof. zw. dr hab. Jerzy Bański Od centrum ku peryferii szanse i bariery w rozwoju strefy przygranicznej polskoukraińskiej województwa lubelskiego Prof. dr hab. Mirosława Czerny Uniwersytet Warszawski, dr hab. Andrzej Czerny i dr Wioletta Kałamucka Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie SESJA IV B MODERACJA: Dr hab. Prof. UJK Wioletta Kamińska Fundusze unijne a dysproporcje rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa łódzkiego Prof. zw. dr hab. Andrzej Suliborski i mgr Justyna Śnieg Uniwersytet Łódzki SESJA IV C MODERACJA: Prof. zw. dr hab. Józef Zegar Dotychczasowa realizacja Narodowego Celu Wskaźnikowego w Polsce i perspektywa osiągnięcia celu w 2020 r. Prof. zw. dr hab. Michał Jasiulewicz Politechnika Koszalińska

7 SESJA IV A MODERACJA: Prof. zw. dr hab. Jerzy Bański Analiza tempa rozwoju tzw. gmin obwarzankowych na tle pozostałych gmin w Polsce Dr Piotr Gibas Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Transformacja obszarów wiejskich w województwie śląskim jako efekt integracji europejskiej Dr inż. Małgorzata Twardzik Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Ocena trendów rozwoju obszarów wiejskich Pomorza w pierwszej dekadzie po akcesji do UE Dr Gabriela Czapiewska Akademia Pomorska w Słupsku Typologia funkcjonalna obszarów wiejskich w województwie zachodniopomorskim Dr Luiza Ossowska i mgr Dorota Janiszewska Politechnika Koszalińska Przekształcenia historycznych układów przestrzennych wsi w województwie wielkopolskim na tle współczesnych procesów społecznych i gospodarczych, Dr inż. Magdalena Szczepańska Uniwersytet im. SESJA IV B MODERACJA: Dr hab. Prof. UJK Wioletta Kamińska Oddziaływanie instrumentów finansowych Unii Europejskiej na rozwój społecznogospodarczy obszarów wiejskich Dr Mirosław Biczkowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Zadowolenie i niezadowolenie mieszkańców wsi z życia na wsi. Analiza wyników badań empirycznych Prof. dr hab. Jan Sikora - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Współczesne uwarunkowania demograficzne polityki regionalnej w województwie opolskim Dr hab. prof. PO Kazimierz Szczygielski Politechnika Procesy demograficzne na obszarach wiejskich województwa opolskiego Dr Joanna Dybowska PIN Instytut Śląski w Opolu Kierunki rozwoju obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego po akcesji do Unii Europejskiej Dr Robert Szmytkie i dr Przemysław Tomczak Uniwersytet Wrocławski SESJA IV C MODERACJA: Prof. zw. dr hab. Józef Zegar Oddziaływanie reformy rynku cukru Unii Europejskiej na produkcję buraków cukrowych w Polsce Dr Anna Dubownik Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego z wykorzystaniem wybranych instrumentów PROW Prof. dr hab. Walenty Poczta i dr Natalia Bartkowiak-Bakun - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Rekapitulacja działań ekologizacji krajobrazu regionu świętokrzyskiego a perspektywiczne kierunki rozwoju w kontekście PROW Dr Małgorzata Strzyż Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Cechy produkcyjne rolnictwa polskiego a poziom absorpcji funduszy Unii Europejskiej Dr hab. prof. UMK Roman Rudnicki, Dr Mieczysław Kluba, mgr Łukasz Wiśniewski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wpływ programów UE na kształtowanie się cen nieruchomości rolnych z zasobu ANR OT Olsztyn dr inż. Krystyna Kurowska i dr inż. Marek Ogryzek Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie

8 SESJA IV A MODERACJA: Prof. zw. dr hab. Jerzy Bański Adama Mickiewicza w Poznaniu Zagospodarowanie użytków rolnych na zurbanizowanych obszarach wiejskich aglomeracji poznańskiej Dr Barbara Maćkiewicz (współautor dr Magdalena Szczepańska) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wpływ peryferyjności na rozwój społecznogospodarczy obszarów wiejskich województwa małopolskiego Mgr Marcin Semczuk Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Szlak architektury z kamienia w gminie Uniejów i jego potencjalne znaczenie w aktywizacji społeczno-gospodarczej terenów wiejskich Dr Marcin Gorączko (współautor dr inż. Aleksandra Gorączko) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy DYSKUSJA SESJA IV B MODERACJA: Dr hab. Prof. UJK Wioletta Kamińska Prognoza demograficzna dla obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego do 2020 r Dr Robert Szmytkie Uniwersytet Wrocławski Migracje zagraniczne i ich wpływ na rozwój obszarów wiejskich w kontekście prognozowanych przemian demograficznych) Dr Brygida Solga Politechnika Aktywność gospodarcza na migracyjnych i niemigracyjnych obszarach wiejskich województwa opolskiego Dr Diana Rokita-Poskart Politechnika DYSKUSJA SESJA IV C MODERACJA: Prof. zw. dr hab. Józef Zegar Wpływ funduszy Unii Europejskiej na procesy rozwojowe na przykładzie gmin województwa wielkopolskiego Dr Aldona Standar Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Współczesne determinanty rozwoju obszarów wiejskich Polski Północnej i Zachodniej oraz Niemiec Wschodnich Dr Aleksandra Jezierska-Thöle Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu DYSKUSJA KOLACJA Ceremonia parzenia herbaty - Centrum Współpracy Polska-Chiny Instytut Konfucjusza w Opolu, Politechnika (degustacja) Kolacja (c.d.) Program konferencji może ulec zmianie