Regulamin korzystania z Bankowości Elektronicznej Getin Banku ( Regulamin )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin korzystania z Bankowości Elektronicznej Getin Banku ( Regulamin )"

Transkrypt

1 Regulamin korzystania z Bankowości Elektronicznej Getin Banku ( Regulamin ) Obowiązuje dla nowo zawieranych umów od r. Postanowienia ogólne 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji Kodem Autoryzacji, Hasłem Jednorazowym/Kodem PIN lub w inny sposób określony w Regulaminie. Bank Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego wynosi ,00 złotych (wpłacony w całości). Ilekroć w Regulaminie mowa o określonych czynnościach Banku, rozumie się przez to stosowne czynności wykonywane przez Getin Bank - Pion Bankowości Detalicznej i Korporacyjnej Getin Noble Banku S.A. Bankowość Internetowa wykonywana na podstawie Umowy o Bankowość Elektroniczną Getin Bank i niniejszego Regulaminu, usługa dostępu do Rachunków świadczona przez Bank na rzecz Posiadacza Bankowości Elektronicznej za pośrednictwem podłączonych do Internetu urządzeń łączności przewodowej lub bezprzewodowej wykorzystywanych przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej. W zakresie dotyczącym wykonywania Operacji, Bankowość Internetowa stanowi uzgodniony przez Bank i Posiadacza zbiór procedur wykorzystywanych przez posiadacza do składania Zleceń płatniczych. Bankowość Telefoniczna (GetinPhone) wykonywana na podstawie Umowy o Bankowość Elektroniczną Getin Banku usługa polegająca na zapewnieniu Posiadaczowi Bankowości Elektronicznej dostępu do środków zgromadzonych na Rachunkach, na realizacji Dyspozycji Posiadacza Bankowości Elektronicznej oraz na udostępnieniu Posiadaczowi Bankowości Elektronicznej informacji o Rachunkach przy użyciu telefonu z wybieraniem tonowym. Bankowość Elektroniczna Bankowość Internetowa lub Bankowość Telefoniczna,(Getin Phone) Bankowość Mobilna Getin Banku forma korzystania z Bankowości Elektronicznej udostępniana przez Bank na rzecz Posiadacza Bankowości Elektronicznej przy wykorzystaniu aplikacji bankowości mobilnej zainstalowanej na Urządzeniu Mobilnym. Call Center (Infolinia) jednostka organizacyjna Banku, z którą możliwy jest kontakt pod wskazanym przez Bank numerem telefonu, przyjmująca Dyspozycje Posiadacza Bankowości Elektronicznej w ramach realizacji Umowy oraz świadcząca telefoniczną obsługę aktualnych oraz potencjalnych Posiadaczy Bankowości Elektronicznej, w zakresie informacyjnym oraz transakcyjnym. Infolinia służy do udzielenia informacji Klientom Banku oraz osobom zainteresowanym produktami lub usługami Banku, do prowadzenia akcji marketingowych i do sprzedaży produktów lub usług bankowych oferowanych przez Bank. Celowe Konto Oszczędnościowe lub CKO - rachunek oszczędnościowy o nazwie Celowe Konto Oszczędnościowe otwierany i prowadzony w ramach Bankowości Elektronicznej. Posiadacz Bankowości Elektronicznej może otworzyć maksymalnie pięć Celowych Kont Oszczędnościowych oraz maksymalnie pięć kolejnych dla danej współwłasności. Dostawca Płatnika Bank. Dokument tożsamości ważny: dowód osobisty, paszport, karta pobytu. Dyspozycja oświadczenie Posiadacza Bankowości Elektronicznej (zlecenie) złożone za pośrednictwem systemu Bankowości Elektronicznej w zakresie udostępnionych funkcjonalności tej bankowości i autoryzowane w sposób określony w niniejszym Regulaminie lub Umowie lub oświadczenie woli Posiadacza Bankowości Elektronicznej dotyczące wykonania (realizacji) przez Bank Operacji albo rozpoczęcia lub zakończenia albo zmiany sposobu świadczenia innych usług Bankowości Elektronicznej lub też wykonania (realizacji) innych usług Bankowości Elektronicznej nie będących Operacjami złożone za pośrednictwem telefonu przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej. Fotopłatność - polecenie przelewu złożone przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej za pomocą Urządzenia Mobilnego z aktywną Bankowością Mobilną Getin Banku, gdzie dane niezbędne do prawidłowego wykonania polecenia przelewu pozyskiwane są w oparciu o zdjęcie kodu QR (Quick Response) wykonane przy pomocy Urządzenia Mobilnego. GB24 internetowy kanał dostępu do wybranych produktów bankowych, który był udostępniany przez Bank posiadaczowi tych produktów na podstawie odrębnej umowy za pomocą witryny https://bank.gb24.pl/. Hasło Internetowe unikalny ciąg znaków służący do dodatkowej weryfikacji tożsamości Posiadacza Bankowości Elektronicznej przez Bank. Getin Point Samoobsługowy Oddział Getin Banku urządzenie łączności przewodowej umożliwiające zawieranie umów z Bankiem przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej lub Klienta nie będącego Posiadaczem Bankowości Elektronicznej oraz umożliwiające korzystanie z Bankowości Elektronicznej przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej. Zakres działania oraz opis dostępnych funkcji znajdują się w niniejszym Regulaminie. Hasło Telefoniczne ciąg losowo wybranych cyfr służący do identyfikacji Posiadacza Bankowości Elektronicznej, przekazywane w specjalnie zabezpieczonej kopercie lub poprzez wiadomość tekstową SMS. Hasło jest znane tylko Posiadaczowi Bankowości Elektronicznej, któremu zostało przekazane. Hasło Elektroniczne Hasło Internetowe i Hasło Telefoniczne; unikalny ciąg znaków służących do identyfikacji i weryfikacji Posiadacza Bankowości Elektronicznej, Hasło Mobilne unikalny ciąg znaków służący do weryfikacji tożsamości Posiadacza Bankowości Elektronicznej przez Bank w ramach Bankowości Mobilnej Getin Banku. ikasa aplikacja płatności mobilnych, umożliwiająca Posiadaczowi Bankowości Elektronicznej dokonanie Płatności ikasa przy użyciu Nośnika Płatności Mobilnych powiązanego z rachunkiem oszczędnościowo - rozliczeniowym będącym Produktem wiodącym lub z innym rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym prowadzonym w złotych, który został udostępnionym w Bankowości Elektronicznej. Usługa zostanie udostępniona od momentu przekazania przez Bank komunikatu umieszczonego w Witrynie Internetowej. Karta Display karta debetowa wydawana przez Bank, wyposażona w urządzenie elektroniczne z wyświetlaczem LCD, umożliwiające korzystanie przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej z dodatkowych funkcjonalności udostępnianych przez Bank. Strona 1 z 21

2 Karta Kredytowa karta wydawana przez Bank na rzecz Posiadacza Bankowości Elektronicznej uprawniająca do dokonywania Operacji z wykorzystaniem Limitu Karty. Karta Płatnicza karta debetowa, Karta Kredytowa lub Karta Display wydane przez Bank na rzecz Posiadacza Bankowości Elektronicznej na podstawie odrębnych umów. Kod Autoryzacji/Hasło Jednorazowe żądana przez system informatyczny Bankowości Elektronicznej kombinacja znaków konieczna do Autoryzacji Dyspozycji. Kod PIN żądana przez Bankowość Mobilną Getin Banku kombinacja znaków konieczna do Autoryzacji Dyspozycji, ustalana przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej za pośrednictwem Bankowości Elektronicznej. Kod ipin 4-cyfrowa kombinacja znaków służąca do uzyskania dostępu do aplikacji ikasa. Posiadacz Bankowości Elektronicznej może nadać kod ipin wyłącznie z poziomu Bankowości Elektronicznej, natomiast zmiany kodu ipin może dokonać z poziomu Bankowości Elektronicznej oraz w aplikacji ikasa. Kod mpin 4-cyfrowa kombinacja znaków służąca do autoryzacji transakcji w aplikacji MasterCard Mobile. Zmiany kodu mpin można dokonywać wyłącznie z poziomu Bankowości Elektronicznej. Kod uwierzytelniający jednorazowy sześciocyfrowy kod wraz z kodem kreskowym generowany przez aplikację ikasa na żądanie Posiadacza Bankowości Elektronicznej, służący do inicjowania Płatności ikasa. Konto Oszczędnościowe Skarbonka lub KOS rachunek oszczędnościowy o nazwie Konto Oszczędnościowe Skarbonka prowadzony przez Bank na rzecz Posiadacza Bankowości Elektronicznej. Limit nocny maksymalna kwota, do wysokości której Posiadacz Bankowości Elektronicznej może składać w godzinach 22:00-10:00 przelewy na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, rachunki oszczędnościowe oraz na rachunki Lokat walutowych prowadzone w Banku, które wymagają przewalutowania i obciążają rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy/rachunek oszczędnościowy. Limit nocny wynosi USD lub równowartość tej kwoty w innej walucie i obowiązuje niezależnie dla każdego rachunku. Limit Karty Kredytowej maksymalna kwota dopuszczalnego zadłużenia z tytułu korzystania z Karty Kredytowej wyrażona w złotych, ustalana przez Bank indywidualnie dla Posiadacza Rachunku. Limit dozwolonego debetu kwota, do wysokości której Posiadacz Rachunku może składać dyspozycje obciążeniowe nie znajdujące pokrycia w saldzie Rachunku. Login Internetowy unikalny ciąg znaków służący do identyfikacji Posiadacza Bankowości Internetowej przez Bank. Login Telefoniczny ustalony ciąg znaków identyfikujący Posiadacza Bankowości Telefonicznej przez Bank. Login Elektroniczny Login Internetowy i Login Telefoniczny; unikalny ciąg znaków służący do identyfikacji Posiadacza Bankowości Elektronicznej. Login Internetowy jest taki sam jak Login Telefoniczny. Lokata rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej prowadzony przez Bank na rzecz Posiadacza Bankowości Elektronicznej w złotych polskich. Lokata walutowa - rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej prowadzony przez Bank na rzecz Posiadacza Bankowości Elektronicznej w walucie obcej. MasterCard Mobile aplikacja do pobrania ze sklepu internetowego (App Store, Google Play, Windows Phone lub BlackBerry App World), umożliwiająca dokonywanie płatności wybraną Kartą Płatniczą, za pośrednictwem telefonu komórkowego oraz przy użyciu Kodu mpin, za usługi udostępnione w aplikacji. Menadżer Finansów funkcjonalność Bankowości Elektronicznej umożliwiająca Posiadaczowi Bankowości Elektronicznej bieżącą kontrolę stanu Produktu wiodącego, rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych i KO w oparciu o graficzną prezentację struktury wydatków i wpływów w ramach Produktu wiodącego, rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych i KO (dotyczy tylko rachunków prowadzonych w złotych). NFC technologia płatności zbliżeniowych dokonywanych z użyciem Karty Płatniczej wydanej przez Bank w postaci aplikacji płatniczej zainstalowanej na karcie SIM operatora sieci komórkowej. Nośnik Płatności Mobilnych - urządzenie telekomunikacyjne (telefon komórkowy lub tablet) z dostępem do Internetu, obsługujące język programowania Java, wyposażone w system operacyjny Android (od wersji 2.2 wzwyż), ios (od wersji 5.0 wzwyż), Windows Phone (w wersji 8.0 wzwyż). Odbiorca osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot Transakcji Płatniczej. Operacja lub Dyspozycja pieniężna Dyspozycja wykonania Transakcji Płatniczej za pomocą polecenia przelewu, w tym stałych zleceń, lub przy użyciu Karty Płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego lub Zlecenie Płatnicze powodujące uznanie lub obciążenie Rachunku. Operacje w obrocie dewizowym - polecenie wypłaty za granicę lub do innego Banku krajowego albo Polecenie wypłaty z zagranicy lub z innego Banku krajowego. Operacja w obrocie dewizowym jest wykonywana na podstawie Regulaminu realizacji w Getin Noble Banku SA poleceń wypłaty w obrocie dewizowym i przelewów europejskich. Oszczędź sobie usługa umożliwiająca Posiadaczowi Bankowości Elektronicznej składanie w uproszczonej formie, poleceń przelewu w stałej, określonej przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej za pomocą Bankowości Elektronicznej kwocie na Konto Oszczędnościowe Skarbonka w ciężar rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego będącego jednocześnie Produktem wiodącym. Posiadacz Bankowości Elektronicznej ma możliwość korzystania z usługi przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej zainstalowanej na Urządzeniu Mobilnym oraz ustalonego Symbolu. Paragony usługa przeznaczona dla Posiadaczy Bankowości Elektronicznej, dostępna w Bankowości Mobilnej Getin Banku umożliwiająca Posiadaczowi Bankowości Elektronicznej przypisanie zdjęcia paragonu do wybranej Transakcji za pośrednictwem Bankowości Mobilnej. Usługa zostanie udostępniona od momentu przekazania przez Bank komunikatu umieszczonego w Witrynie Internetowej. Pay By Get funkcjonalność przeznaczona dla Posiadaczy Bankowości Elektronicznej dokonujących zakupów przez Internet polegająca na złożeniu polecenia przelewu z danymi przekazanymi przez podmiot zewnętrzny świadczący usługi w zakresie płatności internetowych. Posiadacz Bankowości Elektronicznej nie ma możliwości zmiany danych przelewu, poza wskazaniem rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego, prowadzonego w złotych i udostępnionego w Bankowości Internetowej, z którego zostanie dokonany przelew. Usługa zostanie udostępniona od momentu przekazania przez Bank komunikatu umieszczonego w Witrynie Internetowej. Strona 2 z 21

3 Placówka Banku wyodrębnione miejsce (lokal), w którym Bank świadczy usługi objęte Regulaminem i Umową. Placówka Franczyzowa placówka przedsiębiorcy wykonującego w imieniu i na rzecz Banku określone czynności bankowe lub czynności faktyczne związane z działalnością bankową. Płatnik osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składająca Zlecenie Płatnicze. Płatność ikasa Transakcja Płatnicza zainicjowana przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej przy użyciu aplikacji ikasa zainstalowanej na Nośniku Płatności Mobilnych, polegająca na transferze środków do Odbiorcy w ciężar rachunku powiązanego z tym Nośnikiem Płatności Mobilnych. Połączenie wideo z konsultantem - usługa dostępna dla Posiadaczy Bankowości Elektronicznej umożliwiająca nawiązanie kontaktu z pracownikiem Infolinii po zalogowaniu się do Bankowości Elektronicznej za pośrednictwem dwóch kanałów: wideo oraz czat. Posiadacz Bankowości Elektronicznej ( Posiadacz BE ) - posiadacz lub współposiadacz Produktu wiodącego, będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, który zawarł z Bankiem Umowę. Posiadaczem Bankowości Elektronicznej jest Posiadacz Bankowości Internetowej lub Posiadacz Bankowości Telefonicznej lub obu tych usług, w zależności od tego, którą z form świadczonej usługi Klient wybrał podpisując Umowę. W przypadku rachunku wspólnego, Posiadaczem Rachunku jest każda z osób uprawnionych do rozporządzania środkami zgromadzonymi na Rachunku. Produkt wiodący rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy lub Konto Oszczędnościowe prowadzone przez Bank w pakiecie określonym w Umowie Pakietowej lub Umowie. Przelew Alternatywny polecenie przelewu złożone przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej w oparciu o aplikację informatyczną, udostępnianą w ramach Bankowości Elektronicznej, umożliwiającą uzupełnienie numeru rachunku Odbiorcy samodzielnie przez Odbiorcę przy wykorzystaniu wiadomości SMS lub . Wiadomość SMS lub przesyłana jest przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej odpowiednio na numer telefonu lub adres poczty elektronicznej Odbiorcy i zawiera link do aplikacji informatycznej, umożliwiającej Odbiorcy uzupełnienie numeru rachunku niezbędnego do prawidłowego wykonania polecenia przelewu. Przelew europejski SEPA polecenie przelewu w walucie EUR w obrocie pomiędzy uczestnikami z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu, Monako, Norwegii i Szwajcarii, posiadające prawidłowy Unikatowy identyfikator Odbiorcy w standardzie IBAN, prawidłowy BIC banku Odbiorcy oraz Opcję kosztową SHA. Przelew europejski jest wykonywany na podstawie Regulaminu realizacji w Getin Noble Banku SA poleceń wypłaty w obrocie dewizowym i przelewów europejskich. Przelew Społecznościowy polecenie przelewu złożone przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej w oparciu o aplikację informatyczną, umożliwiającą uzupełnienie numer rachunku Odbiorcy samodzielnie przez Odbiorcę przy wykorzystaniu portalu społecznościowego Facebook. Przelewy Społecznościowe wykonywane są w ramach następujących limitów kwotowych: jednorazowy do 50 zł, dzienny do 200 zł. Rachunek odpowiednio rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek oszczędnościowy, rachunek dla rozliczeń udzielonych kredytów, w tym operacji dokonanych Kartą Kredytową (rachunek kredytowy), rachunek Lokaty, prowadzony przez Bank na rzecz Posiadacza Bankowości Elektronicznej na podstawie odrębnej Umowy produktowej, do której Bank oferuje usługę Bankowości Elektronicznej. Rachunek walutowy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w walucie obcej prowadzony przez Bank na rzecz Posiadacza Bankowości Elektronicznej na podstawie Umowy oszczędnościowego rachunku walutowego a vista oraz Regulaminu oszczędnościowych rachunków walutowych dla osób fizycznych Getin Banku. ROR rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Rysik narzędzie umożliwiające korzystanie z urządzenia Getin Point. Zastosowanie Rysika definiuje Umowa o rysik, która jest zawierana za pośrednictwem Getin Point. Skaner Faktur o ile Bank udostępni taką funkcjonalność - integralny element Getin Point umożliwiający Posiadaczowi Bankowości Elektronicznej lub Klientowi niebędącemu Posiadaczem Bankowości Elektronicznej skan faktury posiadającej kod QR (Quick Response) lub kod kreskowy w celu skorzystania z usługi Skanuj i zapłać. Skanuj i zapłać - o ile Bank udostępni taką funkcjonalność - polecenie przelewu złożone przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej lub polecenie przekazu pieniężnego złożone przez Klienta niebędącego Posiadaczem Bankowości Elektronicznej z wykorzystaniem Skanera Faktur udostępnionego w ramach Getin Point, gdzie dane niezbędne do prawidłowego wykonania polecenia przelewu pozyskiwane są w oparciu o zdjęcie kodu QR (Quick Response) lub kod kreskowy SMS Info płatna usługa świadczona przez Bank, polegająca na przekazywaniu Posiadaczowi Bankowości Elektronicznej wiadomości SMS lub zawierających informacje o Operacjach wykonanych przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej w ramach produktów Banku udostępnionych za pomocą Bankowości Elektronicznej. Symbol unikalny wzór ruchu palca na ekranie Urządzenia Mobilnego służący do weryfikacji tożsamości Posiadacza Bankowości Elektronicznej przez Bank w ramach Bankowości Mobilnej Getin Banku oraz aplikacji do usługi Oszczędź Sobie. Tabela Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku. Technologia FingerVein technologia weryfikacji Klienta polegająca na zeskanowaniu naczyń krwionośnych palca ręki i porównaniu ich ze wzorcem przechowywanym w systemie informatycznym Banku. Technologia wykorzystywana w Banku do weryfikacji tożsamości Klienta, składania przez Klienta oświadczeń woli oraz autoryzacji składanych Operacji i Dyspozycji. Token Urządzenie elektroniczne generujące Hasła Jednorazowe, stanowiące integralną część Karty Display. Transakcja Płatnicza zainicjowana przez Płatnika lub Odbiorcę wpłata, transfer lub wypłata środków pieniężnych. Umowa / Umowa BE Umowa o usługi Bankowości Elektronicznej Getin Banku, zawierana w ramach Umowy Pakietowej lub Umowa o usługi Bankowości Elektronicznej Getin Banku wraz z Umową o zawieranie kolejnych Umów Produktowych, na podstawie której Bank dokonuje udostępnienia Posiadaczowi Bankowości Elektronicznej usługi Bankowości Elektronicznej określająca warunki i zasady korzystania z Bankowości Elektronicznej wraz z możliwością zawierania kolejnych Umów Produktowych oraz prawa i obowiązki Banku i Posiadacza Bankowości Elektronicznej z tym związane. Umowa o zawieranie kolejnych Umów Produktowych umowa zawarta pomiędzy Bankiem a Posiadaczem Bankowości Elektronicznej określająca zasady zawierania odrębnych Umów Produktowych pomiędzy Bankiem a Posiadaczem Bankowości Elektronicznej,za pomocą Bankowości Elektronicznej Strona 3 z 21

4 Umowa o biometrię - Umowa ramowa o wykorzystanie biometrii. Umowa o biometrię określająca zasady i warunki dokonywania przez Bank weryfikacji tożsamości Klienta oraz autoryzacji Operacji i Dyspozycji jak również składania oświadczeń woli z wykorzystaniem jego indywidualnych danych biometrycznych, opartych na wzorcu naczyń krwionośnych palca przy użyciu Technologii FingerVein. Umowa o rysik Umowa ramowa o składanie oświadczeń woli w postaci elektronicznej za pomocą Rysika w Samoobsługowym Oddziale Getin Banku GetinPoint. Umowa Pakietowa umowa pomiędzy Bankiem a Posiadaczem Bankowości Elektronicznej zawierająca pakiet produktów, na podstawie której Bank wykonuje na rzecz Posiadacza Bankowości Elektronicznej czynności bankowe i inne usługi oferowane przez Bank dotyczące tych produktów wraz z Umową i Umową o zawieranie kolejnych Umów Produktowych. Umowy Produktowe odrębne umowy pomiędzy Bankiem a Posiadaczem Bankowości Elektronicznej, na podstawie których Bank wykonuje na rzecz Posiadacza Elektronicznej czynności bankowe i inne usługi oferowane przez Bank. Urządzenie Mobilne urządzenie telekomunikacyjne wyposażone w system operacyjny Android (od wersji 2.2 wzwyż) lub ios (od wersji 5.0 wzwyż) lub Windows Phone (w wersji 7.5 wzwyż) i dostęp do Internetu (telefon komórkowy lub smartphone). UUP ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2011 r. Nr 199, poz. 1175, z późn. zm.). Użytkownik Bankowości Elektronicznej w przypadku, gdy Bank udostępnił taką możliwość, jest to osoba wskazana przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej, korzystająca z dostępu do Bankowości Elektronicznej realizująca dyspozycje objęte Umową w imieniu i na rzecz Posiadacza Bankowości Elektronicznej. Do Użytkownika Bankowości Elektronicznej odnoszą się odpowiednio wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Posiadacza Bankowości Elektronicznej Wpłata gotówkowa - wpłata w formie gotówkowej na Rachunki Posiadacza Bankowości Elektronicznej prowadzone przez Bank. W zakresie Wpłaty gotówkowej obowiązują limity kwotowe, o których Bank informuje Klienta na stronie internetowej Witryna Internetowa system transakcyjny do obsługi Posiadacza Bankowości Elektronicznej udostępniany przez Bank za pomocą strony internetowej Banku Zachowaj resztę usługa polegająca na tym, że każda bezgotówkowa transakcja wykonana przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej kartą debetową wydaną przez Bank na rzecz Posiadacza Bankowości Elektronicznej, powoduje automatyczne obciążenie przez Bank rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego będącego Produktem wiodącym zarówno kwotą rzeczywistą transakcji jak i dodatkową kwotą, o którą zostanie zaokrąglona wzwyż kwota rzeczywista transakcji i której maksymalna wysokość jest ustalana przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej poprzez Bankowość Elektroniczną ( Kwota dodatkowa ), gdzie Kwota dodatkowa jest automatycznie przelewana przez Bank na Konto Oszczędnościowe Skarbonka, prowadzone na rzecz Posiadacza Bankowości Elektronicznej. Zlecenie Płatnicze oświadczenie Płatnika lub Odbiorcy skierowane do jego dostawcy, zawierające polecenie wykonania Transakcji Płatniczej Bank ma prawo ograniczyć ofertę oraz zakres usług w zależności od typu placówki i posiadanych przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej produktów w Banku. 2. W celu uzyskania przez osoby fizyczne dostępu do produktów, informacji o rachunkach, realizacji dyspozycji za pośrednictwem Infolinii (197 97) konieczne jest aktywowanie usługi GetinPhone. Aktywacja usługi jest możliwa za pośrednictwem Infolinii oraz w Placówkach Banku i Placówkach Franczyzowych. 3. Posiadacz Bankowości Elektronicznej bezpośrednio po zalogowaniu się do Bankowości Elektronicznej, w godzinach pracy Infolinii, może nawiązać Połączenie wideo z konsultantem, o ile Bank udostępni taką funkcjonalność. Bank poinformuje o udostępnieniu funkcjonalności w komunikacie umieszczonym w Witrynie Internetowej. 4. W momencie nawiązania połączenia, o którym mowa w ust. 3, system dokona weryfikacji technicznej sprzętu komputerowego pod kątem spełnienia wymagań określonych w 31 ust. 3. Sesja logowania do Bankowości Internetowej zostanie automatycznie wydłużona odpowiednio do długości połączenia. 5. W ramach usługi Bankowości Elektronicznej Getin Noble Bank S.A. umożliwia Posiadaczom i Użytkownikom Bankowości Elektronicznej możliwość składania Dyspozycji oraz dostęp do środków zgromadzonych na Rachunkach, i uzyskiwanie informacji o Rachunkach za pośrednictwem telefonu z wybieraniem tonowym, zaś Bank obciąży ich Rachunki kwotą dokonanych Operacji oraz należnymi Bankowi opłatami i prowizjami albo zobowiązują się do zapłaty należności na rachunek wskazany przez Bank, w określonych terminach, w sposób i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w Umowie. 6. Posiadacz i Użytkownik Bankowości Elektronicznej ponoszą koszty połączenia telefonicznego zgodnie z taryfą operatora. Zasady udostępniania Bankowości Elektronicznej Getin Banku 3 1. Warunkiem udostępnienia Bankowości Elektronicznej jest: a) zawarcie z Bankiem umowy o Produkt wiodący lub posiadanie w Banku Produktu wiodącego, b) zawarcie Umowy, c) podanie nazwiska rodowego matki oraz numeru PESEL dla każdego Posiadacza Bankowości Elektronicznej. W przypadku braku numeru PESEL (nierezydent) konieczne jest podanie daty urodzenia. 2. Bank świadczy usługę wysyłania komunikatów SMS z Hasłem Elektronicznym oraz Hasłami Jednorazowymi wyłącznie na numer telefonu komórkowego polskiego operatora telekomunikacyjnego. 3. Bank udostępnia usługę Bankowości Elektronicznej do wszystkich Rachunków oraz Rachunków walutowych. Warunkiem udostępnienia usługi Bankowości Elektronicznej do Rachunków oraz Rachunków walutowych jest posiadanie Produktu wiodącego z aktywną usługą Bankowości Elektronicznej. 4. Warunkiem udostępnienia Bankowości Elektronicznej w Getin Point jest uprzednie zawarcie Umowy. 5. Bank udostępnia usługę Bankowości Elektronicznej w Getin Point do wszystkich Rachunków oraz Rachunków Walutowych 6. Warunkiem korzystania z technologii FingerVein jest zawarcie Umowy o biometrię. Zawarcie Umowy o biometrię jest możliwe w Placówce Banku lub za pośrednictwem Getin Point. Strona 4 z 21

5 7. W przypadku, gdy Klient Banku posiada dostęp do produktów Banku poprzez GB24, złożenie wniosku o Bankowość Elektroniczną wiąże się z wypowiedzeniem dostępu do GB Umowa może być podpisana w dowolnej Placówce Banku lub Placówce Franczyzowej lub Getin Point (po uprzednim zawarciu Umowy o rysik zgodnie z ust. 4): a) w przypadku rachunku indywidualnego - Umowa jest podpisywana przez posiadacza Produktu wiodącego; b) w przypadku rachunku wspólnego - Umowa podpisywana jest przez współposiadacza Produktu wiodącego, dla którego aktywowana jest usługa Bankowości Elektronicznej; c) w przypadku aktywowania usługi Bankowości Elektronicznej z dostępem do rachunku wspólnego dla Użytkownika Bankowości Elektronicznej (o ile Bank udostępni taką możliwość) lub dla kilku współposiadaczy Produktu wiodącego - na Umowie wymagane są podpisy wszystkich współposiadaczy Produktu wiodącego. 2. Umowa może być podpisana również poza Placówką Banku lub Placówką Franczyzową w obecności osoby upoważnionej przez Bank lub w inny określony przez Bank sposób. 3. Umowy Produktowe mogą być zawierane również za pośrednictwem Bankowości Elektronicznej i/lub Getin Point o ile bank udostępni taką funkcjonalność. 4. Umowa o rysik może być zawierana wyłącznie za pośrednictwem Getin Point. Zawarcie Umowy o rysik następuje w formie ustnej podczas rozmowy z Konsultantem za pośrednictwem Getin Point. 5. Bankowi przysługuje prawo do odmowy zawarcia Umowy, Umowy o rysik, Umów Produktowych, Umowy o biometrię w przypadku, gdy podczas zawierania umowy Klient Banku posłużył się fałszywymi dokumentami albo podał Bankowi fałszywe dane osobowe bądź inne dane niezbędne do zawarcia tej umowy. Bankowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy z przyczyn wymienionych w zdaniu poprzednim ze skutkiem natychmiastowym. 6. Umowa, Umowa o rysik, Umowy Produktowe, Umowa o biometrię i inne dokumenty dotyczące umów oraz Regulamin, sporządzane są w języku polskim. Polska wersja tych dokumentów stanowi wyłączną podstawę ich interpretacji. 7. W okresie obowiązywania Umowy, Umowy o rysik, Umowy o biometrię Posiadacz Bankowości Elektronicznej ma prawo żądać w każdym czasie udostępnienia mu postanowień odpowiednio Umowy, Umowy o rysik, Umowy o biometrię oraz Regulaminu w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku informacji. Za zgodą Posiadacza Bankowości Elektronicznje informacje te mogą być dostarczone pocztą elektroniczną. 8. Korespondencja i wszelkie zawiadomienia, informacje oraz inne komunikaty będą przekazywane Posiadaczowi Bankowości Elektronicznej w języku polskim Dokonywanie Dyspozycji za pośrednictwem Bankowości Elektronicznej jest możliwe po: a) podpisaniu Umowy i udostępnieniu Posiadaczowi Bankowości Elektronicznej usługi Bankowości Elektronicznej przez Bank, b) otrzymaniu przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej: Haseł Elektronicznych, Loginu Elektronicznego, 2. Dla każdego Posiadacza Bankowości Elektronicznego Bank wysyła jeden Login Elektroniczny oraz Hasło Internetowe i Hasło Telefoniczne, przypisane do osoby uprawnionej, bez względu na ilość Rachunków objętych usługą Bankowości Elektronicznej. Warunki wydawania Haseł i Loginów Elektronicznych. Identyfikacja Posiadaczy Bankowości Elektronicznych Getin Banku. Zasady bezpieczeństwa usługi Bankowości Elektronicznej 6 1. Login Elektroniczny zostanie wysłany na adres poczty elektronicznej Posiadacza Bankowości Elektronicznej wskazany w Umowie, Hasła Elektroniczne (Hasło Internetowe i Hasło Telefoniczne) natomiast są wysyłane w odrębnych wiadomościach SMS na numer telefonu komórkowego podany w Umowie. Hasło Telefoniczne może być również wydane w formie specjalnie zabezpieczonej koperty w Placówce Banku. 2. W przypadku, gdy Bank udostępnił taką możliwość, Użytkownikiem Bankowości Elektronicznej może zostać osoba fizyczna niebędąca Posiadaczem Bankowości Elektronicznej, wskazana jako uprawniona przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej. Posiadacz Bankowości Elektronicznej określa zakres umocowania Użytkownika Bankowości Elektronicznej, w tym zakres dostępu Użytkownika Bankowości Elektronicznej, do środków znajdujących się na Rachunkach, jak również rodzaj Dyspozycji, do których dokonywania uprawniony jest taki Użytkownik Bankowości Elektronicznej. Wszelkie Dyspozycje dokonywane są przez Użytkownika Bankowości Elektronicznej w imieniu i na rzecz Posiadacza Bankowości Elektronicznej. 1. Umowa o Bankowość Elektroniczną zapewnia dostęp do rachunków wspólnych, prowadzonych dla więcej niż jednej osoby (Współposiadacze). 2. Każdy Współposiadacz zawiera odrębną Umowę o Bankowość Elektroniczną i uzyskuje dostęp do rachunku wspólnego za jej pośrednictwem niezależnie od pozostałych Współposiadaczy, co oznacza, że rachunek jest prowadzony jako rachunek rozłączny (każdy ze Współposiadaczy może samodzielnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku wspólnym), 3. Do rachunku wspólnego nie mogą być składane dyspozycje wkładem na wypadek śmierci. W przypadku zmiany rachunku indywidualnego na rachunek wspólny, dyspozycja wkładem na wypadek śmierci złożona do rachunku indywidualnego wygasa. 4. Do zawarcia Umowy Produktowej wymagane jest współdziałanie wszystkich Współposiadaczy. 5. Każdy ze Współposiadaczy może samodzielnie dokonać zmiany lub wypowiedzieć umowę rachunku ze skutkiem dla wszystkich Współposiadaczy. 7 Strona 5 z 21

6 6. Korespondencja w formie papierowej związana z umową rachunku, w tym wyciągi papierowe (o ile Posiadacz Bankowości Elektronicznej wybrał taką formę doręczenia wyciągów) będzie doręczana na adres do doręczeń wskazany w Umowie. 7. Za zobowiązania pieniężne wynikające z umowy rachunku Współposiadacze odpowiadają wobec Banku solidarnie, Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykonania Dyspozycji będących wynikiem odmiennych decyzji każdego z Współposiadaczy. Bank może wstrzymać się z wykonaniem sprzecznych Dyspozycji Współposiadaczy. Zastrzeżenia jednego ze Współposiadaczy dotyczące niehonorowania Dyspozycji drugiego Współposiadacza nie będą uwzględniane. 8. W razie śmierci Współposiadacza rachunku prowadzonego dla dwóch osób, umowa rachunku wspólnego przekształca się w umowę rachunku indywidualnego prowadzonego dla żyjącego Współposiadacza. Z dniem śmierci Współposiadacza ustanie wspólność rachunku i zgromadzonych na nim środków, przy czym uznaje się, że udziały Współposiadaczy rachunku są równe. Środki zgromadzone na rachunku wspólnym według stanu z dnia śmierci Współposiadacza, przysługują po połowie żyjącemu Współposiadaczowi i spadkobiercom zmarłego Współposiadacza. 9. W przypadku zajęcia komorniczego wierzytelności z rachunku wspólnego, stosuje się postanowienia zawarte w ust. 8 powyżej, z tym, że kwoty przypadające na Posiadacza rachunku, którego wierzytelność została zajęta wypłacane są zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie kodeks postępowania cywilnego. 10. Umowa o Bankowość Elektroniczną zapewnia dostęp do rachunków wspólnych, prowadzonych dla więcej niż jednej osoby (Współposiadacze). 11. Zasady dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku wspólnym określa Umowa Produktowa dotycząca tego rachunku. 12. W przypadku gdy na podstawie przepisów prawa lub właściwej Umowy Produktowej albo regulaminu tej Umowy, do dokonania danej czynności wymagane jest współdziałanie wszystkich Współposiadaczy, Dyspozycja może być złożona drogą elektroniczną (o ile Umowa o Bankowość Elektroniczną to umożliwia) jedynie w przypadku, gdy wszyscy Współposiadacze mają dostęp do rachunku za pomocą Bankowości Elektronicznej. W takim wypadku dyspozycja jest składana łącznie przez wszystkich Współposiadaczy, w postaci zgodnych oświadczeń. Każdy Współposiadacz samodzielnie loguje się do Systemu transakcyjnego i składa dyspozycję. Dyspozycja jest skutecznie złożona z chwilą autoryzacji i zatwierdzenia lub potwierdzenia Dyspozycji w sposób określony w Umowie, przez ostatniego z Klientów. 13. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie, do rachunku wspólnego w odniesieniu do każdego Współposiadacza stosuje się postanowienia zawarte w Umowie, Umowie Produktowej dotyczącej tego rachunku, regulaminie tego rachunku oraz Regulaminie W przypadku zawarcia Umowy z więcej niż jedną osobą fizyczna jako Klientem, stosuje się postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie. 2. Pod pojęciem Klienta, Posiadacza Elektronicznej (l.poj.) należy rozumieć każdą osobę wskazaną w komparycji Umowy jako Klient. Ilekroć w dalszej części Regulaminu jest mowa o Klientach, Posiadaczach Bankowości Elektronicznej (l.m.) należy przez to rozumieć łącznie wszystkich Klientów. 3. Każdy Klient otrzymuje odrębny Login Elektroniczny i Hasła Elektroniczne (Hasło Internetowe i Hasło Telefoniczne) oraz zatwierdza Dyspozycje swoimi Hasłami jednorazowymi. Każdy Klient posiada samodzielny dostęp do usług świadczonych w ramach Bankowości Elektronicznej, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust W przypadku, gdy na podstawie przepisów prawa lub właściwej Umowy Produktowej albo Regulaminu tej Umowy, do dokonania danej czynności wymagane jest współdziałanie wszystkich Klientów, w postaci zgodnych oświadczeń. Każdy Klient samodzielnie loguje się do Witryny Internetowej i składa dyspozycje. Dyspozycja jest skutecznie złożona z chwilą autoryzacji i zatwierdzenia lub potwierdzenia Dyspozycji w sposób określony w Umowie przez ostatniego z Klientów. 5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie, w odniesieniu do każdego Klienta stosuje się postanowienia zawarte w Umowie, Umowie Produktowej oraz Regulaminie Identyfikacja Klienta podczas Połączenia video z konsultantem za pośrednictwem Getin Point wymaga (jedynie w sytuacji gdy Klient nie jest zalogowany do Bankowości Internetowej): a) podania numeru PESEL oraz b) zeskanowania w urządzeniu za pomocą czytnika ważnego polskiego dowodu osobistego Klienta zawierającego adres zameldowania lub c) dokonania biometrycznej weryfikacji tożsamości z wykorzystaniem technologii FingerVein (Bank może dokonać identyfikacji Klienta w ten sposób, jeśli Klient wcześniej podpisał Umowę o biometrię, która to usługa jest przez Bank świadczona na podstawie odrębnej umowy). 2. Identyfikacja Posiadacza Bankowości Internetowej dokonywana jest na podstawie: a) Loginu Elektronicznego, b) Hasła Internetowego. 3. Identyfikacja Posiadacza Elektronicznej podczas logowania do Bankowości Elektronicznej za pośrednictwem Getin Point dokonywana jest na podstawie: a) Loginu Elektronicznego i Hasła Internetowego lub b) Umieszczenia w czytniku aktywnej Karty płatniczej wydanej przez Bank oraz wpisanie kodu PIN do tej karty (o ile Bank udostępni taką funkcjonalność) lub c) wpisania numeru PESEL i dokonania biometrycznej weryfikacji tożsamości z wykorzystaniem technologii FingerVein, na zasadach określonych Umową o biometrię. 4. Do Autoryzacji Dyspozycji służą Hasła Jednorazowe. 5. Do autoryzacji Dyspozycji składanych w Bankowości Elektronicznej za pośrednictwem Getin Point służą Hasła Jednorazowe lub autoryzacja odbywa się z użyciem danych biometrycznych z wykorzystaniem technologii FingerVein. 6. W przypadku zablokowania przez Klienta możliwości autoryzacji Dyspozycji składanych w Bankowości Elektronicznej z użyciem danych biometrycznych z wykorzystaniem technologii FingerVein usługa ta zostanie automatycznie odblokowana na koniec dnia. Strona 6 z 21

7 7. Przy pierwszym logowaniu do Bankowości Elektronicznej system wymusza zmianę Hasła Internetowego. Hasło Internetowe powinno składać się z co najmniej 10 znaków, maksymalnie 20 znaków. Hasło Internetowe musi zawierać przynajmniej jedną wielką literę, jedną małą literę i jedną cyfrę i nie może zawierać polskich znaków ani znaków specjalnych. 8. Posiadacz Bankowości Elektronicznej może samodzielnie zmieniać Hasło Internetowe, w każdym dowolnym momencie trwania Umowy, w ramach opcji dostępnych w Bankowości Elektronicznej. 9. Po zawarciu Umowy i dokonaniu aktywacji usługi Bankowości Telefonicznej Posiadacz Bankowości Elektronicznej uzyskuje dostęp do wszystkich Rachunków. Bank bez dodatkowych czynności Posiadacza Bankowości Elektronicznej udostępnia usługę Bankowości Telefonicznej również do Rachunków otwieranych w przyszłości, z momentem otwarcia Rachunku. 10. Każdorazowe uzyskanie dostępu do usługi Bankowości Telefonicznej poprzedza elektroniczna identyfikacja Posiadacza Bankowości Elektronicznej, za pomocą przydzielonego mu Loginu Elektronicznego i Hasła Telefonicznego (tonowe wprowadzenie znaków przy użyciu klawiatury aparatu telefonicznego). 11. W przypadku zgłoszenia telefonicznego, warunkiem przyjęcia przez konsultanta Banku tego zgłoszenia jest podanie informacji pozwalających na jednoznaczną identyfikację osoby, na rzecz, której jest świadczona usługa Bankowości Elektronicznej, takich jak imię i nazwisko, datę urodzenia oraz nazwisko rodowe matki. 12. Posiadacz Bankowości Elektronicznej po wprowadzeniu Loginu Elektronicznego i Hasła Telefonicznego uzyskuje Połączenie z konsultantem Call Center. 13. Odmowa udostępnienia danych, o których mowa w ust. 11 przez Posiadacza lub Użytkownika Bankowości Elektronicznej, upoważnia Bank do odmowy świadczenia usługi Bankowości Telefonicznej Bank, świadcząc usługi na podstawie niniejszego Regulaminu, zobowiązuje się do zapewnienia Posiadaczowi i Użytkownikowi Bankowości Elektronicznej bezpieczeństwa wykonywania Dyspozycji, z zachowaniem należytej staranności oraz przy wykorzystaniu właściwych rozwiązań technicznych. 2. Posiadacz i Użytkownik Bankowości Elektronicznej zobowiązany jest skutecznie zabezpieczyć Login Elektroniczny oraz Hasło Internetowe i Hasło Telefoniczne i nie udostępniać ich osobom trzecim. 3. Posiadacz i Użytkownik Bankowości Elektronicznej nie może przekazywać danych o charakterze bezprawnym i zobowiązany jest stosować się do zaleceń Banku w zakresie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z Bankowości Elektronicznej, Posiadacz i Użytkownik Bankowości Elektronicznej powinien z należytą starannością chronić dane wykorzystywane do identyfikacji i weryfikacji jego tożsamości w Bankowości Elektronicznej W przypadku utraty lub podejrzenia utraty wyłącznej kontroli nad danymi służącym do logowania do usługi Bankowości Elektronicznej (Login Elektroniczny/Hasło Internetowe/ Hasło Telefoniczne) lub Bankowości Elektronicznej udostępnionej za pośrednictwem Getin Point (Login Elektroniczny/Hasło Internetowe lub aktywna Karta płatnicza wydana przez Bank wraz z kodem PIN do danej karty) lub ich kradzieży albo w przypadku ich nieuprawnionego użycia lub podejrzenia nieuprawnionego użycia, Posiadacz Bankowości Elektronicznej lub pełnomocnik Posiadacza Bankowości Elektronicznej są zobowiązani niezwłocznie: a) skontaktować się z konsultantem Banku telefonicznie poprzez Infolinię w celu zablokowania dostępu do usługi Bankowości Elektronicznej lub anulowania danych do logowania lub b) zgłosić ten fakt w Placówce Banku lub w Placówce Franczyzowej, c) dokonać zablokowania lub zmiany Loginu Elektronicznego/Hasła Telefonicznego poprzez Bankowość Internetową jeśli Bank udostępnia taką funkcjonalność 3. W przypadku zgłoszenia telefonicznego, warunkiem przyjęcia przez konsultanta Banku tego zgłoszenia jest podanie informacji pozwalających na jednoznaczną identyfikację osoby, na rzecz której jest świadczona usługa Bankowości Elektronicznej, takich jak imię i nazwisko, datę urodzenia oraz nazwisko rodowe matki. 4. Czynności wykonywane przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej w sposób niezgodny z podanymi przez Bank informacjami mogą doprowadzić do zablokowania dostępu do usługi Bankowości Elektronicznej lub do przerwania procesu akceptacji, co z kolei może skutkować brakiem możliwości dokonania czynności. 5. W przypadku zmiany Loginu Elektronicznego, zmianie ulega również Login Telefoniczny do logowania do usługi GetinPhone. Bank dokonuje zmiany Loginu Elektronicznego tylko w przypadku wykorzystania wszelkich innych możliwości udostępnionych przez Bank, tj. odblokowanie dostępu, nadanie nowego Hasła Internetowego. 6. W przypadku ustnego oświadczenia woli złożonego w Placówce Banku lub w Placówce Franczyzowej lub za pośrednictwem GetinPhone, Login Elektroniczny ponownie zostanie wysłany na adres poczty elektronicznej Posiadacza Bankowości Elektronicznej, a nowe Hasła Elektroniczne zostaną wysłane w wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego Posiadacza Bankowości Elektronicznej podany w Umowie. 7. Bank w należyty sposób utrwala (rejestruje), przechowuje i zabezpiecza na nośnikach elektronicznych wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone w ramach Call Center. 8. W przypadku braku zgody Klienta na rejestrację rozmowy Bank ma prawo wymagać złożenia Dyspozycji poprzez usługę Bankowości Elektronicznej lub w formie pisemnej w Placówce Banku lub Placówce Franczyzowej. 9. W przypadku awarii urządzenia nagrywającego ze względów bezpieczeństwa Bank ma prawo czasowo zawiesić dostęp do usługi Bankowości Telefonicznej. 10. W przypadku czasowego zawieszenia dostępu do usługi Bankowości Telefonicznej Bank informuje Posiadacza Bankowości Elektronicznej o zaistniałej sytuacji za pośrednictwem Call Center, a współpraca z Bankiem będzie odbywać się za pośrednictwem usługi Bankowości Internetowej oraz w Placówce Banku lub Placówce Franczyzowej. 11. W razie wątpliwości, co do treści złożonej Dyspozycji, nagrania rozmów mogą być wykorzystywane przez Bank w postępowaniu reklamacyjnym oraz dla celów dowodowych. 12. Bank nie kontroluje środowiska komputerowego Klienta, zaleca się jednak, aby Klient upewnił się, czy jego środowisko komputerowe jest bezpieczne. Bank publikuje na stronie internetowej Banku dostępnej pod adresem rekomendacje (wymogi) techniczne, których spełnienie umożliwia dostęp do usługi Bankowości Internetowej oraz rekomendacje w zakresie bezpieczeństwa transakcji internetowych w celu ochrony przed szczególnymi zagrożeniami powodowanymi poprzez łączenie się z siecią internetową. Strona 7 z 21

8 13. Bank nie gwarantuje poprawności pracy Bankowości Internetowej w przypadku korzystania z tej bankowości w sposób niezgodny z rekomendacjami technicznymi udostępnionymi zgodnie z ust. 11 powyżej. 14. Wszystkie Dyspozycje złożone przez Klienta są zabezpieczone w sposób trwały przez Bank i stanowią dowody w przypadku sytuacji spornych. 15. Bank zaleca Klientowi regularne zapoznawanie się z treścią wiadomości wysyłanych przez Bank za pośrednictwem Witryny Internetowej. Zakres Dyspozycji dostępnych w Bankowości Elektronicznej. Zasady wykonywania Dyspozycji i Operacji z Rachunku oraz Rachunku walutowego Posiadacz Bankowości Elektronicznej może za pomocą Bankowości Internetowej uzyskiwać informacje o Rachunku oraz Rachunku walutowym w zakresie: a) aktualnego salda i obrotów, b) historii za wybrany okres z możliwością wydruku, c) historii spłaty kredytu gotówkowego o ile Bank udostępni taką funkcjonalność d) struktury wydatków i przychodów za wybrany okres dla Produktu wiodącego, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz Kont Oszczędnościowych (dotyczy tylko rachunków prowadzonych w złotych), e) założonych oszczędnościowych Lokat oraz Lokat walutowych, f) zakończonych w przeciągu ostatnich 14 dni oszczędnościowych Lokat oraz Lokat walutowych, g) ustanowionych zleceń stałych wraz z historią realizacji (dotyczy tylko rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych prowadzonych w złotych) i przelewów odroczonych (przelewów z odroczonym terminem realizacji, dotyczy tylko rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych prowadzonych w złotych), h) przelewów i odbiorców zdefiniowanych. 2. Posiadacz Bankowości Elektronicznej może za pomocą Bankowości Internetowej uzyskiwać informacje o następujących produktach bankowych posiadanych przez niego w Banku: a) rachunek Indywidualne Konto Emerytalne (IKE), b) rachunek specjalny do obsługi IKE, c) kredyty konsumpcyjne, d) kredyty hipoteczne - o ile Bank udostępni taką funkcjonalność, e) Karty Płatnicze, f) limit kredytowy. 3. O ile Bank udostępni taką możliwość - Posiadacz Bankowości Internetowej może za pomocą Bankowości Internetowej składać wnioski oraz zawierać w formie elektronicznej następujące umowy o produkty bankowe: a) Umowa o indywidualny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (o ile Posiadacz Bankowości Internetowej nie posiada aktywnego indywidualnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego), b) Umowa o indywidualne konto oszczędnościowe (o ile Posiadacz Bankowości Internetowej nie posiada indywidualnego konta oszczędnościowego), c) Umowa o kartę debetową wydaną do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego indywidualnego lub wspólnego (o ile Posiadacz Bankowości Internetowej nie posiada aktywnej lub nieaktywnej lub zablokowanej karty debetowej danego rodzaju, wydanej do konkretnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego), d) Umowa o kartę kredytową, e) Umowa o kredyt gotówkowy. 4. Bank umożliwia otwarcie i prowadzenie rachunków, o których mowa w ust. 3 lit. a-b jedynie jako rachunki indywidualne (prowadzone na rzecz jednego Posiadacza). 5. Zawarcie Umów Produktowych, o których mowa w ust. 3 lit. d-e powodujących udzielenie przez Bank kredytu uzależnione jest od uprzedniej oceny zdolności kredytowej Klienta. Ocena ta dokonywana jest na podstawie stosownych danych posiadanych przez Bank lub przekazanych przez Klienta we wniosku kredytowym. 6. Bank udostępnia przed zawarciem umowy w Bankowości Internetowej: wzory Umów Produktowych oraz Regulaminy, Tabele opłat i prowizji i Tabele oprocentowania oraz inne regulacje składające się na treść Umów Produktowych, Powyższe regulacje udostępniane są w formie umożliwiającej ich pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. 7. Umowa Produktowa zawierana w postaci elektronicznej wchodzi w życie z chwilą przekazania Posiadaczowi Bankowości Elektronicznej przez Bank potwierdzenia zawarcia Umowy Produktowej i jej warunków. Potwierdzenie to jest doręczone Klientowi w formie elektronicznej, zgodnie z deklaracją Posiadacza Bankowości Elektronicznej, dokonywanego w trakcie zawierania tej Umowy Produktowej. Otwarcie produktów bankowych wskazanych w ust. 3 następuje po prawidłowej Autoryzacji oświadczenia woli zawarcia Umowy Produktowej w formie elektronicznej, po której następuje zawarcie wybranej Umowy Produktowej 8. Posiadacz Bankowości Elektronicznej może za pomocą Bankowości Internetowej w zakresie środków znajdujących się na Rachunku i do wysokości salda Rachunku, z uwzględnieniem przyznanego limitu debetowego lub kredytowego, składać w złotych polskich następujące Operacje, autoryzowane za pomocą Kodu Autoryzacji, z zastrzeżeniem postanowień lit. b i c poniżej: a) polecenia przelewu, w tym polecenia przelewu związane z dokonaniem otwarcia (autoryzacja za pomocą Kodu Autoryzacji nie jest wymagana) lub likwidacji Lokaty oraz Lokaty walutowej w Banku przez Posiadacza Bankowości Internetowej, Przelewu Alternatywnego, zlecenia stałe oraz przelewy odroczone, na rachunki płatnicze prowadzone w Banku lub w innych bankach, w tym rachunki płatnicze ZUS i US, doładowania telefonu komórkowego, polecenia przelewu Pay By Get b) polecenia Przelewu Społecznościowego (Autoryzacja wymagana jest jedynie przy uruchomieniu tej funkcjonalności), c) transfer środków pieniężnych na rachunki płatnicze prowadzone w Banku lub w innych bankach przy użyciu Karty Kredytowej lub transfer środków pieniężnych z rachunku Karty Kredytowej (Autoryzacja nie jest wymagana jedynie w przypadku Operacji, gdzie transfer środków pieniężnych dokonywany jest na Rachunki). Strona 8 z 21

9 d) polecenie przelewu związane z dokonaniem spłaty raty kredytu konsumpcyjnego (Operacja ta może być dokonywana wyłącznie z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego w tej samej walucie co spłacany kredyt). Momentem przyjęcia do realizacji przez Bank Zlecenia Płatniczego w postaci Przelewu Alternatywnego jest podanie przez Odbiorcę danych niezbędnych do prawidłowego wykonania Przelewu Alternatywnego, w postaci numeru rachunku Odbiorcy, za pośrednictwem aplikacji informatycznej Banku oraz ich zatwierdzenie przez Odbiorcę hasłem wygenerowanym przez Bankowość Internetową a otrzymanym przez Odbiorcę za pośrednictwem odrębnej wiadomości SMS lub . Momentem przyjęcia do realizacji przez Bank Zlecenia Płatniczego w postaci Przelewu Społecznościowego jest podanie przez Odbiorcę danych niezbędnych do prawidłowego wykonania Przelewu Społecznościowego w postaci numeru rachunku Odbiorcy, za pośrednictwem aplikacji informatycznej Banku. 9. Posiadacz Bankowości Elektronicznej może za pomocą Bankowości Internetowej w zakresie środków znajdujących się na Rachunku lub Rachunku walutowym i do wysokości salda, odpowiednio Rachunku lub Rachunku walutowego, z uwzględnieniem przyznanego limitu debetowego lub kredytowego i z zastrzeżeniem Limitu nocnego, składać w złotych polskich oraz w walutach obcych następujące Operacje, autoryzowane za pomocą Kodu Autoryzacji: polecenia przelewu, w tym polecenia przelewu związane z dokonaniem otwarcia (Autoryzacja za pomocą Kodu Autoryzacji nie jest wymagana) lub likwidacji Lokaty oraz Lokaty walutowej w Banku przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej, na rachunki płatnicze prowadzone w Banku lub w innych bankach. 10. Posiadacz Bankowości Elektronicznej w ramach funkcjonalności Bankowości Internetowej może ponadto składać następujące Dyspozycje niebędące Operacjami, których Autoryzacja odbywa się za pomocą Kodu Autoryzacji: a) dokonywać zmiany Hasła Internetowego, b) dokonywać zmiany sposobu otrzymywania wyciągów do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, kont oszczędnościowych, Konta Oszczędnościowego Skarbonka, Celowych Kont Oszczędnościowych oraz Rachunków walutowych na wyciągi wysyłane pocztą elektroniczną lub dostęp z wykorzystaniem usługi bankowości elektronicznej Getin Banku o ile Bank udostępni taką funkcjonalność, c) nadać/zmienić kod PIN do Karty Płatniczej, d) otworzyć Konto Oszczędnościowe Skarbonka, e) otworzyć Celowe Konto Oszczędnościowe, f) aktywować usługę Zachowaj resztę, g) aktywować, konfigurować i dezaktywować powiadomienia udostępnione przez Bank w ramach usługi SMS Info, h) aktywować i dezaktywować możliwość wykonywania Przelewów Społecznościowych, i) aktywować, dezaktywować, zablokować lub odblokować możliwość wykonywania Operacji Zbliżeniowych, j) aktywować i dezaktywować Kartę Płatniczą NFC na karcie SIM operatora sieci komórkowej k) aktywować, zastrzec, zablokować lub odblokować Kartę Płatniczą, l) dokonywać zmiany limitów Operacji Karty Płatniczej, m) definiować i modyfikować limity kwotowe (dzienne i pojedyncze) Operacji dostępnych przy użyciu Bankowości Mobilnej Getin Banku, n) nadać i edytować Kod PIN, o) edytować Kod mpin, p) aktywować aplikację ikasa q) nadać i edytować kod ipin, r) definiować i modyfikować limity kwotowe (dzienne i miesięczne) dla każdego Nośnika Płatności Mobilnych, s) zmienić rachunek powiązany z Nośnikiem Płatności Mobilnych, t) powiązać nowy Nośnik Płatności Mobilnych z rachunkiem j, u) odblokować aplikację ikasa. 11. Posiadacz Bankowości Elektronicznej w ramach funkcjonalności Bankowości Internetowej może ponadto składać następujące Dyspozycje niebędące Operacjami, które nie wymagają Autoryzacji: a) dokonywać działań dostępnych w ramach usługi Menadżer Finansów, b) uzyskiwać informacje o operacjach dokonywanych przy użyciu Karty Płatniczej, c) uzyskiwać dodatkowe informacje o właściwościach Karty Płatniczej, d) uzyskiwać dodatkowe informacje o wartości kredytu wykorzystanego w danym momencie w ramach limitu kredytowego (udzielonego na podstawie odrębnej umowy) oraz wartości pozostającej do wykorzystania, e) dokonywać otwarcia Lokaty oraz Lokaty walutowej w Banku, f) generować kod aktywacyjny wymagany przy aktywacji Urządzenia Mobilnego, g) aktywować i dezaktywować Urządzenia Mobilne służące do korzystania z Bankowości Mobilnej Getin Banku, h) dezaktywować Nośnik Płatności Mobilnych, i) odblokować dostęp do Bankowości Mobilnej Getin Banku użytkowanej przy wykorzystaniu danego Urządzenia Mobilnego, j) aktywować i dezaktywować Urządzenia Mobilne służące do korzystania z aplikacji mobilnej dla usługi Oszczędź Sobie, k) modyfikować ustawienia usługi Oszczędź Sobie. 12. Posiadacz Bankowości Elektronicznej w ramach usługi Bankowości Telefonicznej może składać Dyspozycje dotyczące: a) uzyskania wszelkich informacji dotyczących Rachunków Posiadacza Bankowości Elektronicznej w tym informacji w zakresie wysokości salda, dostępnych środków, ostatnio dokonanych transakcji, daty i wysokości najbliższej spłaty w przypadku Rachunków kredytowych, oraz innych informacji wymaganych przez Klienta. b) zamówienia historii Rachunków Posiadacza, c) zamówienia potwierdzenia wykonania transakcji, d) realizacji na dowolny rachunek przelewu wolnych środków, e) zmiany parametrów poszczególnych Rachunków takich jak zamiana adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, adresu e- mail, cyklu rozliczeniowego w przypadku Rachunków kredytowych, zmiana parametrów otrzymywania wyciągów., f) złożenia dyspozycji zlecenia stałego w krajowym obrocie płatniczym w przypadku gdy Umowy produktowe je przewidują, g) modyfikacji dyspozycji zlecenia stałego lub jego odwołania, h) założenia, zerwania, lub zmiany parametrów oszczędnościowej lokaty terminowej, i) zablokowania/odblokowania Karty, j) zastrzeżenia Karty, k) złożenia rezygnacji z Karty, Strona 9 z 21

10 l) zamówienia nowej Karty do Rachunku w miejsce zastrzeżonej, m) dokonania zmiany limitów dziennych dla transakcji gotówkowych lub bezgotówkowych. Dyspozycje będą aktywne od następnego dnia roboczego, n) zamówienia zaświadczenia/ opinii, o) awizowania kwoty wypłaty, p) aktywacji karty, q) aktywacji usługi via sms, r) rezygnacji z dodatkowego ubezpieczenia, s) zawarcia Umowy kredytu gotówkowego, t) zawarcia Umowy pożyczki, u) zawarcia Umowy limitu Kredytowego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, v) zawarcia Umowy o kartę kredytową, w) zawarcia Umowy o kartę debetową, x) zmiany (aneksowania): Umowy kredytu gotówkowego, Umowy pożyczki, Umowy limitu dozwolonego debetu, Umowy limitu kredytowego w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym, Umowy o kartę kredytową, Umowy o kartę debetową, y) wcześniejszej spłaty rat z nadpłaty, z) częściowej spłaty Kredytu (nadpłata), aa) zamówienia blankietu do spłaty, bb) zamówienia kopii harmonogramu cc) zamówienia druku cesji, dd) spłaty Kredytu po kursie sprzedaży NBP, ee) uzyskania przez Posiadacza informacji o stanie rachunku IKE, ff) ustawienie automatycznej spłaty karty kredytowej, gg) zmiana wysokości spłaty karty kredytowej, hh) nadanie/zmiana numeru PIN do karty płatniczej jeśli Bank udostępnia taką funkcjonalność. 13. Realizacja i rozliczenie przez Bank Operacji następuje na zasadach określonych Umowami produktowymi, oraz regulaminami Rachunków i usług bankowych właściwymi ze względu na treść Operacji zleconej przez Klienta. Umowy produktowe oraz regulaminy Rachunków i usług bankowych właściwe ze względu na treść Operacji zleconej przez Klienta w szczególności określają najważniejsze cechy świadczonej usługi płatniczej, zawierają wyszczególnienie informacji, które muszą być dostarczone przez Klienta, aby Zlecenie Płatnicze mogło być prawidłowo wykonane albo informację, że wystarczające jest podanie unikatowego identyfikatora, określają sposób i procedurę udzielania zgody na wykonanie Transakcji Płatniczej oraz wycofywania takiej zgody, a także odwołania Zlecenia Płatniczego, zawierają informację na temat momentu, które uznaje się za moment otrzymania Zlecenia Płatniczego, zawierają informację o maksymalnym czasie wykonania świadczonej usługi płatniczej, wskazują limit wydatków dla Transakcji Płatniczych wykonywanych za pomocą instrumentu płatniczego, zawierają informacje o stopach procentowych, jeżeli mają zastosowanie, lub o kursach walutowych, jeżeli transakcja wiąże się z przeliczaniem waluty, w tym o bazowych stopach procentowych i referencyjnych kursach walutowych, oraz o sposobie obliczania faktycznej wysokości odsetek i kursu walutowego oraz zawierają o ile zostało to uzgodnione informację o stosowaniu bez uprzedzenia zmienionych wysokości bazowej stopy procentowej lub referencyjnego kursu walutowego i sposobie informowania o tej zmianie. 14. W ramach usługi Bankowości Internetowej z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych można wykonywać Operacje w obrocie dewizowym oraz Przelewy europejskie wymagające Autoryzacji. 15. W przypadku, gdy Regulamin stanowi o możliwości udostępnienia przez Bank danej funkcjonalności, Bank poinformuje o jej udostępnieniu w komunikacie umieszczonym w Witrynie Internetowej. 16. Za realizację Dyspozycji złożonych przy użyciu usługi Bankowości Elektronicznej pobierane są opłaty i prowizje w wysokości określonej Tabelami Opłat i Prowizji stanowiącymi załączniki do Umów produktowych. Pozostałe usługi udostępniane Posiadaczowi Bankowości Elektronicznej przez Bank za pośrednictwem Bankowości Internetowej. 12 Usługa Zachowaj resztę 1. Usługa Zachowaj resztę polega na tym, że każda bezgotówkowa transakcja wykonana przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej kartą debetową wydaną przez Bank na rzecz Posiadacza Bankowości Elektronicznej, powoduje automatyczne obciążenie przez Bank Produktu wiodącego zarówno kwotą rzeczywistą transakcji, jak i dodatkową kwotą, o którą zostanie zaokrąglona wzwyż kwota rzeczywista transakcji i której maksymalna wysokość jest ustalana przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej poprzez Bankowość Internetową ( Kwota dodatkowa ). 2. Kwota dodatkowa jest automatycznie przelewana przez Bank na Konto Oszczędnościowe Skarbonka, prowadzone na rzecz Posiadacza Bankowości Elektronicznej. 3. Posiadacz Bankowości Elektronicznej ustala maksymalną wysokość Kwoty dodatkowej w momencie uruchomienia usługi i ma możliwość w każdym czasie zmiany maksymalnej wysokości Kwoty dodatkowej. 4. Posiadacz Bankowości Elektronicznej może mieć kilka aktywnych usług Zachowaj resztę, z zastrzeżeniem, że jedna usługa jest aktywowana do jednej karty debetowej. 5. Posiadacz Bankowości Elektronicznej może w każdym czasie dezaktywować usługę Zachowaj resztę. 13 Usługa SMS Info 1. Usługa dotyczy Operacji i Dyspozycji wykonanych przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej w ramach produktów udostępnianych przez Bank za pomocą Bankowości Internetowej. 2. Numer telefonu komórkowego/adres poczty elektronicznej dla usługi SMS Info musi być tożsamy z numerem telefonu komórkowego/adresem poczty elektronicznej wykorzystywanym przy obsłudze Bankowości Elektronicznej. 3. Posiadacz Bankowości Elektronicznej może otrzymywać powiadomienia za pośrednictwem: - krótkich wiadomości tekstowych SMS, Strona 10 z 21

11 - poczty elektronicznej Posiadacz Bankowości Elektronicznej ma możliwość określenia rodzaju otrzymywanych powiadomień SMS lub spośród następującego zakresu: powiadomienia systemowe, powiadomienia o Operacjach dokonywanych w ramach Rachunku, powiadomienia związane z Kartą Płatniczą oraz powiadomienia dotyczące Lokaty. Posiadacz Bankowości Elektronicznej ma również możliwość ustawienia godziny lub częstotliwości wysyłanych powiadomień. 5. Usługa SMS Info może być aktywowana/dezaktywowana lub konfigurowana za pośrednictwem Bankowości Internetowej, w Placówkach Banku lub Placówkach Franczyzowych. 6. W trakcie trwania usługi SMS Info Posiadacz Bankowości Elektronicznej ma możliwość zmiany wybranego wcześniej pakietu na inny. Dokonana zmiana obowiązywać będzie od pierwszego dnia kalendarzowego następnego okresu rozliczeniowego (miesiąc kalendarzowy). 7. W danym okresie rozliczeniowym możliwe jest aktywowanie jednego pakietu SMS Info. W przypadku aktywacji a następnie dezaktywacji oraz ponownej aktywacji w danym okresie rozliczeniowym nie następuje zwiększenie ilości wiadomości SMS przypadających na dany okres rozliczeniowy. Ilość wiadomości SMS dostępnych w ramach pakietu zostaje pomniejszona o ilość wykorzystanych SMS w trakcie korzystania z aktywnej usługi SMS Info. 8. Wiadomości SMS/ wysyłane są przez Bank zgodnie z parametrami określonymi przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej: - podczas aktywacji Usługi SMS Info, - podczas modyfikacji ustawień Usługi SMS Info. 9. Posiadacz Bankowości Elektronicznej może w każdym czasie dezaktywować usługę SMS Info. 10. Usługa SMS Info jest usługą płatną i opcjonalną. Bank pobiera prowizje i opłaty w wysokości określonej w Tabeli bez odrębnej dyspozycji poprzez obciążenie rachunku wskazanego przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej. 14 Bankowość Mobilna Getin Banku 1. Dostęp do aplikacji Bankowości Mobilnej Getin Banku możliwy jest po zainstalowaniu jej na Urządzeniu Mobilnym. Aplikację można pobrać ze sklepu internetowego (App Store Google Play lub Windows Store). 2. Jedno Urządzenie Mobilne umożliwia obsługę dostępu Bankowości Mobilnej Getin Banku tylko dla jednego Posiadacza Bankowości Elektronicznej. 3. Identyfikacja Posiadacza Bankowości Elektronicznej w ramach Bankowości Mobilnej Getin Banku dokonywana jest na podstawie Hasła Mobilnego lub Symbolu (ustalanych przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej za pomocą Urządzenia Mobilnego podczas aktywacji Bankowości Mobilnej Getin Banku). Hasło Mobilne powinno składać się z co najmniej 10 znaków, maksymalnie 20 znaków. Hasło Mobilne musi zawierać przynajmniej jedną wielką literę, jedną małą literę i jedną cyfrę i nie może zawierać polskich znaków ani znaków specjalnych. Posiadacz Bankowości Elektronicznej może za pomocą Bankowości Mobilnej Getin Banku, w dowolnym momencie udostępniania tej funkcjonalności przez Bank, samodzielnie zmienić Hasło Mobilne lub Symbol lub wybrać, którym z identyfikatorów chce się posługiwać (Hasłem Mobilnym czy Symbolem). 4. Bank udostępnia poprzez Bankowość Mobilną Getin Banku usługę Fotopłatności. Usługa ta dostępna jest dla Posiadacza Bankowości Elektronicznej posiadającego aktywną Bankowość Mobilną Getin Banku dla danego Urządzenia Mobilnego z wbudowanym aparatem fotograficznym. Usługa polega na wykonaniu Transakcji Płatniczej, gdzie dane niezbędne do wykonania transakcji pozyskiwane są w oparciu o zdjęcie kodu QR wykonane przy pomocy Urządzenia Mobilnego. 5. Bank udostępnia poprzez Bankowość Mobilną Getin Banku usługę umożliwiającą archiwizowanie paragonów. Usługa ta jest dostępna dla Posiadacza Bankowości Elektronicznej posiadającego aktywną Bankowość Mobilną dla danego Urządzenia Mobilnego z wbudowanym aparatem fotograficznym. Usługa polega na możliwości wykonania zdjęcia paragonu, powiązania go z wybraną Transakcją Płatniczą oraz zapisania go w ramach aplikacji Bankowości Mobilnej. Posiadacz Bankowości Elektronicznej może poprzez Bankowość Mobilną przypisać wybrane zdjęcie do wybranej Operacji obciążenia dostępnej w historii rachunku. 6. Posiadacz Bankowości Elektronicznej może w zakresie środków znajdujących się na Rachunku i do wysokości salda Rachunku, z uwzględnieniem przyznanego limitu debetowego lub kredytowego, za pośrednictwem Bankowości Mobilnej Getin Banku składać w złotych polskich następujące Operacje, których Autoryzacja odbywa się za pomocą Kodu PIN: a) złożyć polecenie przelewu z Produktu Wiodącego, rachunków ROR, KO, KOS, CKO dostępnych w Bankowości Internetowej do wysokości limitu określonego przez Posiadacza Bankowości Internetowej za pośrednictwem Bankowości Internetowej, b) dokonać ponowienia wcześniej dokonanej Operacji (dotyczy wyłącznie obciążenia), c) założyć Lokatę, d) dokonać przelewu z Karty Kredytowej, e) dokonać spłaty Karty Kredytowej (kwotą minimalną, w całości, wybraną inną kwotą) f) dokonać doładowania telefonu komórkowego (o ile Bank udostępni taką funkcjonalność). 7. Posiadacz Bankowości Elektronicznej w ramach funkcjonalności Bankowości Internetowej może ponadto za pośrednictwem Bankowości Mobilnej Getin Banku składać następujące Dyspozycje niebędące Operacjami, które nie wymagają Autoryzacji: a) konfigurować wygląd główny Bankowości Mobilnej Getin Banku, b) zlokalizować bankomat z bezpłatną wypłatą oraz oddział Banku w wybranej okolicy, c) przeglądać wiadomości otrzymane od Banku (o ile Bank udostępni taką funkcjonalność, o czym poinformuje w komunikacie umieszczonym w Witrynie Internetowej), d) sprawdzać historię/szczegóły dotyczące Produktu Wiodącego, rachunków ROR, KO, KOS, CKO dostępnych w Bankowości Internetowej oraz rachunku Indywidualne Konto Emerytalne (IKE), rachunku Specjalnego do obsługi IKE, Karty Płatniczej, e) sprawdzać szczegóły dotyczące założonej oszczędnościowej Lokaty, f) zablokować Kartę Kredytową, g) sprawdzić zaplanowane Operacje. 8. Każda Operacja złożona przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej za pośrednictwem Bankowości Mobilnej Getin Banku i poprawnie autoryzowana kodem PIN jest równoznaczna z dyspozycją pisemną Posiadacza Bankowości Elektronicznej. Getin Point Samoobsługowy Oddział Getin Banku 15 Strona 11 z 21

12 1. Bank udostępnia Klientowi Bankowość Elektroniczną za pośrednictwem urządzeń łączności przewodowej - Getin Point. Wykaz urządzeń Getin Point udostępniany jest przez Bank na stronie internetowej Lista urządzeń Getin Point jest na bieżąco aktualizowana. 2. Bank umożliwia poprzez Getin Point i rozmowę video z Konsultantem zawarcie: a) Umowy o rysik, b) Umowy o biometrię, c) Umowy pakietowej, d) Umowy BE. Zawarcie w/w umów poprzedzone jest identyfikacją Klienta o której mowa w 8 ust Rozmowy z Konsultantem prowadzone za pośrednictwem Getin Point są nagrywane i utrwalane w dowolnej formie przez Bank, a także będą przechowywane dla celów dowodowych. 4. Oświadczenie Klienta o zawarciu Umowy wskazanej w ust. 2 lit a zostaje złożone w formie ustnej. Treść Umowy wraz z powiązanymi dokumentami zostanie przesłana Klientowi na adres poczty wskazanej przez Klienta w Umowie BE lub Umowie pakietowej lub na adres wskazany przez Klienta podczas rozmowy z Konsultantem poprzez Getin Point najpóźniej następnego dnia roboczego. 5. Umowy wskazane w ust. 2 lit. b-d zostają zawarte w formie elektronicznej. Treść zawieranej umowy wraz z załącznikami do niej zostaje wyświetlona Klientowi w Getin Point a następnie po złożeniu oświadczeń woli o jej zawarciu w sposób określony w ust. 6, zostanie przesłana na adres poczty wskazanej przez Klienta w Umowie o usługi BI GB lub Umowie pakietowej lub na adres e- mail wskazany przez Klienta podczas rozmowy z Konsultantem poprzez Getin Point najpóźniej następnego dnia roboczego. 6. Zawarcie umów wskazanych w ust. 2 lit. b-d odbywa się poprzez zatwierdzenie ich treści oraz treści dokumentów powiązanych i złożenie podpisu: a) Rysikiem (forma zawierania umów możliwa po uprzednim zawarciu Umowy o rysik) lub b) z użyciem danych biometrycznych z wykorzystaniem technologii FingerVein (z wyłączeniem umowy wskazanej w ust. 2 lit. b). Forma zawierania umów możliwa po uprzednim zawarciu Umowy o biometrię. 7. Posiadacz Bankowości Elektronicznej każdorazowo po prawidłowym zalogowaniu do Bankowości Internetowej udostępnionej za pośrednictwem Getin Point zgodnie z 8 ust. 3 dokonuje wyboru metody Autoryzacji dla danej sesji spośród: a) Haseł Jednorazowych zgodnie z 20 ust. 1 lub b) z użyciem danych biometrycznych z wykorzystaniem technologii FingerVein. W trakcie danej sesji Bank umożliwia Posiadaczowi Bankowości Elektronicznej zmianę metody Autoryzacji. 8. Bank udostępnia poprzez Getin Point usługę Skanuj i zapłać. Usługa ta dostępna jest zarówno dla Posiadacza Bankowości Elektronicznej udostępnionej za pośrednictwem Getin Point jak również dla Klienta niebędącego Posiadaczem Bankowości Elektronicznej. Usługa polega na wykonaniu skanu faktury zawierającej Kod QR lub kod kreskowy oraz wykonaniu Transakcji Płatniczej, gdzie dane niezbędne do wykonania transakcji pozyskiwane są w oparciu o zdjęcie kodu QR lub kodu kreskowego wykonane przy pomocy Skanera Faktur. Posiadacz Bankowości Elektronicznej ma możliwość wyboru formy dokonania Transakcji Płatniczej spośród: a) płatności aktywną Kartą Płatniczą wydaną przez Bank lub inne banki; wybranie tej formy wymaga umieszczenia w czytniku aktywnej Karty Płatniczej lub b) dokonując Wpłaty gotówkowej lub c) składając polecenie przelewu. 9. Dokonanie Transakcji Płatniczej opisanej w ust. 8 w formie polecenia przelewu lub Wpłaty gotówkowej wymaga Autoryzacji zgodnie z ust. 7. W przypadku płatności aktywną Kartą Płatniczą autoryzacja odbywa się przy użyciu kodu PIN do danej karty. 10. Za realizację usługi Skanuj i zapłać dokonanej w formie płatności Kartami płatniczymi wydanymi przez inne banki pobierane są opłaty określone w Tabeli. 11. Posiadacz Bankowości Elektronicznej może za pomocą Bankowości Internetowej udostępnionej za pośrednictwem Getin Point uzyskiwać informacje o Rachunku oraz Rachunku walutowym w zakresie: a) aktualnego salda i obrotów, b) historii za wybrany okres, c) historii spłaty kredytu gotówkowego o ile Bank udostępni taką funkcjonalność, d) założonych oszczędnościowych Lokat oraz Lokat walutowych, e) zakończonych w przeciągu ostatnich 14 dni oszczędnościowych Lokat oraz Lokat walutowych, f) ustanowionych zleceń stałych wraz z historią realizacji (dotyczy tylko rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych prowadzonych w złotych) i przelewów odroczonych (przelewów z odroczonym terminem realizacji - dotyczy tylko rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych prowadzonych w złotych), g) przelewów i odbiorców zdefiniowanych o ile Bank udostępni taką funkcjonalność. 12. Posiadacz Bankowości Elektronicznej może za pomocą Bankowości Internetowej udostępnionej w Getin Point uzyskiwać informacje o następujących produktach bankowych posiadanych przez niego w Banku: a) kredyty konsumpcyjne, b) kredyty hipoteczne - o ile Bank udostępni taką funkcjonalność, c) Karty Płatnicze, d) limit kredytowy. 13. O ile Bank udostępni taką możliwość - Posiadacz Bankowości Elektronicznej może za pomocą Bankowości Internetowej udostępnionej w Getin Point składać wnioski oraz zawierać w formie elektronicznej następujące umowy o produkty bankowe: a) Umowy o indywidualny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (o ile Posiadacz Bankowości Elektronicznej nie posiada aktywnego indywidualnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego), b) Umowy o indywidualne konto oszczędnościowe (o ile Posiadacz Bankowości Elektronicznej nie posiada indywidualnego konta oszczędnościowego), c) Umowy o kartę debetową wydaną do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego indywidualnego lub wspólnego (o ile Posiadacz Bankowości Elektronicznej nie posiada aktywnej lub nieaktywnej lub zablokowanej karty debetowej danego rodzaju wydanej do konkretnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego), d) Umowy o kartę kredytową, Strona 12 z 21

13 e) Umowy o kredyt gotówkowy. 14. Bank umożliwia otwarcie i prowadzenie rachunków o których mowa w ust. 14 lit. a-b jedynie jako rachunki indywidualne (prowadzone na rzecz jednego Posiadacza). 15. Zawarcie Umów Produktowych o których mowa w ust. 14 lit. d-e powodujących udzielenie przez Bank kredytu uzależnione jest od uprzedniej oceny zdolności kredytowej Klienta. Ocena ta dokonywana jest na podstawie stosownych danych posiadanych przez Bank lub przekazanych przez Klienta we wniosku kredytowym. 16. Bank udostępnia przed zawarciem umowy w Bankowości Elektronicznej udostępnionej w Getin Point: wzory Umów Produktowych oraz Regulaminy, Tabele opłat i prowizji i Tabele oprocentowania oraz inne regulacje składające się na treść Umów Produktowych, Powyższe regulacje udostępniane są w formie umożliwiającej ich pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. 17. Umowa Produktowa zawierana w postaci elektronicznej wchodzi w życie z chwilą przekazania Posiadaczowi Bankowości Elektronicznej przez Bank potwierdzenia zawarcia Umowy Produktowej i jej warunków. Potwierdzenie to jest doręczone Klientowi w formie elektronicznej, zgodnie z deklaracją Posiadacza Bankowości Elektronicznej, dokonywanego w trakcie zawierania tej Umowy Produktowej. 18. Otwarcie produktów bankowych wskazanych w ust. 13 następuje po prawidłowej Autoryzacji oświadczenia woli zawarcia Umowy Produktowej w formie elektronicznej, po której następuje zawarcie wybranej Umowy Produktowej. 19. Posiadacz Bankowości Elektronicznej może w zakresie środków znajdujących się na Rachunku i do wysokości salda Rachunku, z uwzględnieniem przyznanego limitu debetowego lub kredytowego, składać w złotych polskich następujące Operacje, autoryzowane zgodnie z ust. 7: a) polecenia przelewu, w tym polecenia przelewu związane z dokonaniem otwarcia (autoryzacja za pomocą Kodu Autoryzacji nie jest wymagana) lub likwidacji Lokaty w Banku przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej, Przelewu Alternatywnego, doładowania telefonu, przelewy odroczone, na rachunki płatnicze prowadzone w Banku lub w innych bankach, b) transfer środków pieniężnych na rachunki płatnicze prowadzone w Banku lub w innych bankach przy użyciu Karty Kredytowej lub transfer środków pieniężnych z rachunku Karty Kredytowej (Autoryzacja nie jest wymagana jedynie w przypadku Operacji, gdzie transfer środków pieniężnych dokonywany jest na Rachunki), c) polecenie przelewu związane z dokonaniem spłaty raty kredytu konsumpcyjnego (Operacja ta może być dokonywana wyłącznie z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego w tej samej walucie co spłacany kredyt), Momentem przyjęcia do realizacji przez Bank Zlecenia Płatniczego w postaci Przelewu Alternatywnego jest podanie przez Odbiorcę danych niezbędnych do prawidłowego wykonania Przelewu Alternatywnego, w postaci numeru rachunku Odbiorcy, za pośrednictwem aplikacji informatycznej Banku oraz ich zatwierdzenie przez Odbiorcę hasłem wygenerowanym przez Bankowość Internetową a otrzymanym przez Odbiorcę za pośrednictwem odrębnej wiadomości SMS lub Posiadacz Bankowości Elektronicznej może w zakresie środków znajdujących się na Rachunku walutowym i do wysokości salda Rachunku walutowego, z zastrzeżeniem Limitu nocnego, składać w walutach obcych zgodnych z walutą Rachunku walutowego następujące Operacje, autoryzowane zgodnie z ust. 7: polecenia przelewu związane z dokonaniem otwarcia (Autoryzacja nie jest wymagana) lub likwidacją Lokaty walutowej na Rachunki walutowe prowadzone w Banku w tej samej walucie co likwidowana Lokata walutowa. 21. Posiadacz Bankowości Elektronicznej w ramach funkcjonalności Bankowości Elektronicznej udostępnionej za pośrednictwem Getin Point może ponadto składać następujące Dyspozycje niebędące Operacjami, których Autoryzacja odbywa się zgodnie z ust. 7: a) dokonać zmiany sposobu autoryzacji Dyspozycji lub Operacji, b) dokonać zmiany sposobu otrzymywania wyciągów do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, kont oszczędnościowych, Konta Oszczędnościowego Skarbonka, Celowych Kont Oszczędnościowych oraz Rachunków walutowych na wyciągi wysyłane pocztą elektroniczną lub dostęp z wykorzystaniem usługi bankowości elektronicznej Getin Banku o ile Bank udostępni taką funkcjonalność, c) nadać/zmienić kod PIN do Karty Płatniczej, d) dokonać edycji posiadanej Lokaty lub Lokaty walutowej, e) otworzyć Konto Oszczędnościowe Skarbonka, f) otworzyć Celowe Konto Oszczędnościowe, g) aktywować, konfigurować i dezaktywować usługę Zachowaj resztę, h) aktywować, zastrzec, zablokować lub odblokować Kartę Płatniczą, i) dokonywać zmiany limitów Operacji Karty Płatniczej, 22. Posiadacz Bankowości Elektronicznej w ramach funkcjonalności Bankowości Internetowej może ponadto składać następujące Dyspozycje niebędące Operacjami, które nie wymagają Autoryzacji: a) uzyskiwać informacje o operacjach dokonywanych przy użyciu Karty Płatniczej, b) uzyskiwać dodatkowe informacje o właściwościach Karty Płatniczej, c) uzyskiwać dodatkowe informacje o wartości kredytu wykorzystanego w danym momencie w ramach limitu kredytowego (udzielonego na podstawie odrębnej umowy) oraz wartości pozostającej do wykorzystania, d) dokonywać otwarcia Lokaty oraz Lokaty walutowej (wyłącznie z Rachunku walutowego prowadzonego w tej samej walucie co otwierana Lokata walutowa) w Banku, 23. Za pośrednictwem Bankowości Elektronicznej udostępnionej w Getin Point Posiadacz Bankowości Elektronicznej może dokonywać Wpłaty gotówkowej w złotych polskich na Rachunki. Wpłata gotówkowa dokonywana jest przez Klienta w ramach limitów kwotowych o wysokości których Bank informuje Klienta za pośrednictwem Witryny internetowej. 24. Każda Dyspozycja złożona przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej za pośrednictwem Bankowości Elektronicznej udostępnionej w Getin Point i poprawnie autoryzowana: a) Kodem Autoryzacji, Hasłem Jednorazowym, b) z użyciem danych biometrycznych z wykorzystaniem technologii FingerVein, jest równoważna z dyspozycją pisemną. 25. W przypadku, gdy Regulamin stanowi o możliwości udostępnienia przez Bank danej funkcjonalności, Bank poinformuje o jej udostępnieniu w komunikacie umieszczonym w Witrynie Internetowej. 16 Strona 13 z 21

14 Płatność ikasa 1. Bank udostępnia Posiadaczowi Bankowości Elektronicznej możliwość Płatności ikasa w wybranych punktach handlowych. Po zalogowaniu się do aplikacji ikasa za pomocą Kodu ipin oraz przy użyciu Kodu Uwierzytelniającego i do wysokości limitów kwotowych (dziennych i miesięcznych) zdefiniowanych przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej dla danego Nośnika Płatności Mobilnych oraz do wysokości salda rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Autoryzacja Płatności ikasa jest dokonywana poprzez potwierdzenie przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej w aplikacji ikasa kwoty transakcji. 2. Z jednym rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym udostępnionym w Bankowości Elektronicznej Posiadacz Bankowości Elektronicznej może powiązać więcej niż jeden Nośnik Płatności Mobilnych, natomiast jeden Nośnik Płatności Mobilnych może być powiązany tylko z jednym rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym udostępnionym w Bankowości Elektronicznej. W sytuacji powiązania Nośnika Płatności Mobilnych z innym rachunkiem, powiązanie z dotychczasowym rachunkiem zostaje anulowane. 3. Posiadacz Bankowości Elektronicznej w ramach aplikacji ikasa może ponadto dokonywać następujących czynności niebędących Operacjami, które nie wymagają Autoryzacji: a) sprawdzać historię i szczegóły dotyczące wykonanych Płatności ikasa, b) edytować kod ipin. 4. Aplikację ikasa można pobrać ze sklepu internetowego (App Store lub Google Play). 17 Usługa Oszczędź sobie 1. Dostęp do aplikacji mobilnej usługi Oszczędź Sobie możliwy jest po zainstalowaniu aplikacji na Urządzeniu Mobilnym. Aplikację można pobrać ze sklepu internetowego (App Store lub Google Play). 2. W celu korzystania z usługi Oszczędź Sobie konieczne jest posiadanie Konta Oszczędnościowego Skarbonka. 3. Posiadacz Bankowości Elektronicznej ma możliwość aktywowania usługi Oszczędź sobie przy użyciu Bankowości Elektronicznej i korzystania z tej usługi za pomocą Urządzenia Mobilnego. 4. Aktywacja usługi Oszczędź sobie może nastąpić na więcej niż jednym Urządzeniu Mobilnym. 5. Aktywacja usługi Oszczędź sobie następuje poprzez Bankowość Internetową. W Bankowości Internetowej zostaje wygenerowany kod, który należy wpisać do aplikacji w Urządzeniu Mobilnym, dla którego usługa ta ma funkcjonować. 6. Identyfikacja Posiadacza Bankowości Elektronicznej w ramach aplikacji mobilnej usługi Oszczędź Sobie dokonywana jest na podstawie Symbolu, ustalanego przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej za pomocą Urządzenia Mobilnego podczas aktywacji aplikacji. 7. Kwota zaoszczędzona za pomocą usługi Oszczędź sobie jest automatycznie przelewana przez Bank na Konto Oszczędnościowe Skarbonka, prowadzone na rzecz Posiadacza Bankowości Elektronicznej. 8. Posiadacz Bankowości Elektronicznej określa Produkt Wiodący, z którego będą przekazywane środki za pomocą usługi Oszczędź sobie na Konto Oszczędnościowe Skarbonka. 9. Posiadacz Bankowości Elektronicznej określa wysokość kwoty jaką chce oszczędzać przy użyciu usługi Oszczędź sobie w momencie uruchomienia usługi i ma możliwość w każdym czasie zmiany wysokości tej kwoty Operacje oraz Dyspozycje niebędące Operacjami zlecone za pośrednictwem usługi Bankowości Internetowej są przekazywane do realizacji niezwłocznie, a ich realizacja następuje w terminach określonych Umowami produktowymi, regulaminami Rachunków i usług bankowych, właściwymi ze względu na treść Operacji zleconej przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej. Pozostałe Dyspozycje, składane za pośrednictwem usługi Bankowości Elektronicznej, są przekazywane do realizacji nie później niż do końca następnego dnia roboczego po złożeniu Dyspozycji, chyba że z treści Dyspozycji wynika termin późniejszy. 2. Realizacja i rozliczenie przez Bank Operacji oraz Dyspozycji niebędących Operacjami, następuje na zasadach określonych Umowami produktowymi, oraz regulaminami Rachunków i usług bankowych właściwymi ze względu na treść Operacji zleconej przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej. Umowy produktowe oraz regulaminy Rachunków i usług bankowych właściwe ze względu na treść Operacji zleconej przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej w szczególności określają najważniejsze cechy świadczonej usługi płatniczej, zawierają wyszczególnienie informacji, które muszą być dostarczone przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej, aby Zlecenie Płatnicze mogło być prawidłowo wykonane albo informację, że wystarczające jest podanie unikatowego identyfikatora, określają sposób i procedurę udzielania zgody na wykonanie Transakcji Płatniczej oraz wycofywania takiej zgody, a także odwołania Zlecenia Płatniczego, zawierają informację na temat momentu, które uznaje się za moment otrzymania Zlecenia Płatniczego, zawierają informację o maksymalnym czasie wykonania świadczonej usługi płatniczej, wskazują limit wydatków dla Transakcji Płatniczych wykonywanych za pomocą instrumentu płatniczego, zawierają informacje o stopach procentowych, jeżeli mają zastosowanie, lub o kursach walutowych, jeżeli transakcja wiąże się z przeliczaniem waluty, w tym o bazowych stopach procentowych i referencyjnych kursach walutowych, oraz o sposobie obliczania faktycznej wysokości odsetek i kursu walutowego oraz zawierają o ile zostało to uzgodnione informację o stosowaniu bez uprzedzenia zmienionych wysokości bazowej stopy procentowej lub referencyjnego kursu walutowego i sposobie informowania o tej zmianie. Warunkiem przyjęcia Dyspozycji przez Bank za pośrednictwem usługi Bankowości Telefonicznej jest pozytywna weryfikacja tożsamości Posiadacza Bankowości Elektronicznej dokonywana na podstawie danych przekazywanych Bankowi przez Klienta. W przypadku dyspozycji składanych po godzinie 22:00 datą księgową dla transakcji jest najpóźniej data następnego dnia roboczego. 3. Posiadacz Bankowości Elektronicznej powinien upewniać się, że wszelkie Dyspozycje składane w ramach usługi Bankowości Telefonicznej są jednoznaczne i zgodne z jego intencją. Posiadacz Bankowości Elektronicznej ponosi odpowiedzialność za skutki złożenia Dyspozycji za pośrednictwem usługi Bankowości Telefonicznej. 4. Dyspozycje wydane w ramach usługi Bankowości Telefonicznej Posiadacz Bankowości Elektronicznej może odwołać tylko przed ich wykonaniem przez Bank. 5. Bank niezwłocznie informuje Posiadacza Bankowości Elektronicznej o odmowie lub braku możliwości wykonania zleconej Operacji w ramach usługi Bankowości Telefonicznej. 6. Złożenie przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej Dyspozycji za pomocą usługi Bankowości Telefonicznej nie wymaga pisemnego potwierdzenia złożonej Dyspozycji. Wszystkie dane potrzebne do jej wykonania Posiadacz Bankowości Elektronicznej określa drogą telefoniczną. Dyspozycja złożona za pomocą usługi Bankowości Telefonicznej z użyciem numeru Login Strona 14 z 21

15 Elektronicznego i Hasła Telefonicznego Posiadacza Bankowości Elektronicznej pociąga za sobą skutki przewidziane dla pisemnej formy składania oświadczeń woli (art. 7 ust.1 w zw. z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr. 72, poz. 665, z późn. zm.)) 7. Bank, po dokonaniu Autoryzacji Dyspozycji, przekazuje Posiadaczowi Bankowości Elektronicznej informację, w formie komunikatu wyświetlanego w Witrynie Internetowej lub w Getin Point, o dacie realizacji Dyspozycji. 8. Potwierdzeniem wykonanych Operacji i zrealizowanych Dyspozycji oraz pobranych opłat i prowizji są odpowiednio: wyciągi bankowe z Rachunków Posiadacza Bankowości Elektronicznej oraz inne potwierdzenia udostępniane w sposób i w terminach wskazanych w Umowach Produktowych (dalej zwane łącznie Zestawieniami Operacji ). Ustalenie to stanowi uzgodnienie, o którym mowa w art. 31 ust. 2 i art. 32 ust 2 UUP Spłata Karty Kredytowej, założenie Lokaty oraz Lokaty walutowej, polecenia przelewu wykonane za pomocą opcji Przelew pomiędzy Rachunkami w ramach usługi Bankowości Internetowej nie wymagają autoryzacji Posiadacza Bankowości Elektronicznej. Pozostałe Dyspozycje wymagają Autoryzacji, z zastrzeżeniem 11 ust. 6. Do Autoryzacji Dyspozycji służą Hasła Jednorazowe. 2. Każdorazowe uzyskanie dostępu do usługi Bankowości Telefonicznej poprzedza elektroniczna identyfikacji Posiadacza Bankowości Elektronicznej, za pomocą przydzielonego mu Loginu Elektronicznego i Hasła Elektronicznego (Hasła Telefonicznego). 3. Posiadacz Bankowości Elektronicznej po wprowadzenia Loginu i Hasła uzyskuje połączenie z konsultantem Call Center. 4. Każda Dyspozycja złożona przez Użytkownika Bankowości Elektronicznej za pośrednictwem Bankowości Internetowej i poprawnie autoryzowana, z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej, jest równoznaczna z dyspozycją pisemną Posiadacza Bankowości Elektronicznej. 5. Operacje zlecone za pośrednictwem usługi Bankowości Elektronicznej są przekazywane do realizacji niezwłocznie, a ich realizacja następuje w terminach określonych Umowami produktowymi, regulaminami Rachunków i usług bankowych, właściwymi ze względu na treść Operacji zleconej przez Posiadacza Bakowości Elektronicznej. Dyspozycje niebędące Operacjami, składane za pośrednictwem usługi Bankowości Telefonicznej, są realizowane nie później niż do końca następnego dnia roboczego po złożeniu Dyspozycji chyba, że z treści Dyspozycji wynika termin późniejszy. 6. Realizacja przez Bank Operacji następuje na zasadach określonych Umowami produktowymi, regulaminami Rachunków i usług bankowych, właściwymi ze względu na treść Operacji zleconej przez Użytkownika. 7. Operacje wydane z datą przyszłą, realizowane są w dniu określonym datą wskazaną w Operacji, z zastrzeżeniem zasad realizacji Operacji określonych Umowami produktowymi, regulaminami Rachunków i usług bankowych, właściwymi ze względu na treść Operacji zleconej przez Użytkownika. Warunkiem przyjęcia Dyspozycji przez Bank jest pozytywna weryfikacja tożsamości Posiadacza Bankowości Elektronicznej dokonywana na podstawie danych przekazanych Bankowi przez Klienta. 8. Dyspozycja złożona przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej złożona za pośrednictwem Bankowości Elektronicznej może być odwołana do momentu jej realizacji przez Bank Szczegółowe zasady dysponowania środkami pieniężnymi na Rachunkach określone są w umowach i regulaminach dotyczących poszczególnych Rachunków. 2. Pełna funkcjonalność Bankowości Internetowej jest prezentowana w Witrynie Internetowej. Hasła Jednorazowe Bank umożliwia następujące sposoby uzyskania Haseł Jednorazowych służących do Autoryzacji Dyspozycji składanych przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej w ramach Bankowości Internetowej oraz Bankowości Internetowej udostępnianej za pośrednictwem Getin Point: a) kody SMS - Hasła Jednorazowe przekazywane przez Bank za pomocą wiadomości SMS na telefon komórkowy, b) kody Token - Hasła Jednorazowe generowane za pomocą Tokena. 2. Bank umożliwia Posiadaczowi Bankowości Elektronicznej udostępnianej za pośrednictwem Getin Point wybór Autoryzacji z użyciem danych biometrycznych z wykorzystaniem technologii FingerVein. 3. Kody SMS są domyślnym sposobem Autoryzacji Dyspozycji złożonych za pośrednictwem Bankowości Internetowej, aktywowanym przez Bank w momencie zawarcia Umowy o Bankowość Elektroniczną. 4. Zmiana sposobu uzyskiwania Haseł Jednorazowych może być zrealizowana przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej wyłącznie poprzez Dyspozycję złożoną w ramach Bankowości Internetowej, Autoryzowaną w następujący sposób: a) zmiana kodów SMS na kody Token wymaga podania Hasła Jednorazowego wygenerowanego przez Token oraz Hasła Jednorazowego otrzymanego za pomocą wiadomości SMS, b) zmiana kodów Token na kody SMS wymaga podania Hasła Jednorazowego otrzymanego za pomocą wiadomości SMS oraz Hasła Jednorazowego wygenerowanego przez Token, c) wybór kodów SMS w momencie gdy Token został zablokowany wymaga podania tylko Hasła Jednorazowego otrzymanego za pomocą wiadomości SMS. 5. Zmiana sposobu autoryzacji Dyspozycji i Operacji zlecanych przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej w Bankowości Internetowej udostępnianej za pośrednictwem Getin Point jest możliwa poprzez Dyspozycję złożoną w ramach Bankowości Internetowej udostępnianej za pośrednictwem Getin Point. 6. Wprowadzenie przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej trzy razy błędnego Hasła Jednorazowego w Bankowości Internetowej udostępnianej za pośrednictwem Getin Point powoduje zablokowanie możliwości Autoryzowania kolejnych Dyspozycji przy użyciu wybranej metody uzyskania Haseł Jednorazowych. Odblokowanie możliwości Autoryzowania Dyspozycji następuje poprzez: a) w przypadku kodów SMS kontakt Posiadacza Bankowości Elektronicznej z Infolinią, gdzie po pozytywnej identyfikacji Posiadacza Bankowości Internetowej Konsultant dokona odblokowania Autoryzacji Dyspozycji kodami SMS, b) w przypadku kodów Token autoryzacja kodami Token zostanie odblokowana przez Bank automatycznie na koniec dnia. Strona 15 z 21

16 7. Trzykrotne nieprawidłowe skanowanie danych biometrycznych (uniemożliwiające ich odczytanie lub weryfikację) z wykorzystaniem technologii FingerVein podczas autoryzacji Dyspozycji przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej w Bankowości Internetowej udostępnianej za pośrednictwem Getin Point powoduje zablokowanie w danej sesji możliwości Autoryzowania kolejnych Dyspozycji przy użyciu wybranej metody autoryzacji lub w przypadku wyrażenia chęci Posiadacza Bankowości Elektronicznej ponownej próby autoryzacji daną metodą autoryzacji. Wprowadzenie przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej pięć razy błędnego Hasła Jednorazowego w ramach Bankowości Internetowej powoduje zablokowanie możliwości Autoryzowania kolejnych Dyspozycji przy użyciu wybranej metody uzyskania Haseł Jednorazowych. Odblokowanie możliwości Autoryzowania Dyspozycji następuje poprzez: a) w przypadku kodów SMS kontakt Posiadacza Bankowości Elektronicznej z Infolinią, gdzie po pozytywnej identyfikacji Posiadacza Bankowości Elektronicznej konsultant dokona odblokowania Autoryzacji Dyspozycji kodami SMS, b) w przypadku kodów Token autoryzacja kodami Token zostanie odblokowana przez Bank automatycznie na koniec dnia. 8. W przypadku trzykrotnego błędnego podania Hasła podczas identyfikacji Klienta w ramach usług Bankowości Elektronicznej, Bank zablokuje dostęp do usług Bankowości Internetowej i/lub Bankowości Telefonicznej. 9. Bank ma prawo do zablokowania dostępu do usługi Bankowości Elektronicznej w przypadku uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem Bankowości Elektronicznej. Za uzasadnione przyczyny uznaje się: a) udostępnienie numeru Loginu Elektronicznego /Haseł Elektronicznych osobom nieuprawnionym, b) uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa przez Klienta w związku z korzystaniem z usługi Bankowości Elektronicznej, c) wykorzystanie usługi Bankowości Elektronicznej niezgodnie z jej przeznaczeniem. 10. Bank ma prawo do zablokowania dostępu do usługi Bankowości Elektornicznej w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia Bankowości Elektronicznej lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej Transakcji Płatniczej oraz z powodu zwiększenia ryzyka utraty przez Klienta zdolności kredytowej dla usługi Bankowości Elektronicznej gdy korzystanie z usługi Bankowości Elektronicznej jest związane z korzystaniem przez Klienta z udzielonego mu Kredytu. 11. Bank poinformuje Klienta w uzgodniony w Umowie z Klientem sposób o zablokowaniu usługi Bankowości Elektronicznej przed jej zablokowaniem, a jeżeli nie będzie to możliwe niezwłocznie po jej zablokowaniu. 12. Bank odblokuje dostęp do usługi Bankowości Elektronicznej niezwłocznie po ustaniu podstaw do utrzymywania blokady. 13. Klientowi przysługuje prawo do zablokowania dostępu do usługi Bankowości Elektronicznej, a także do zmiany numeru Loginu Elektronicznego oraz Haseł Elektronicznych w przypadku wystąpienia podejrzeń o możliwość wejścia osób trzecich w ich posiadanie oraz w innych uzasadnionych przypadkach. 14. Zablokowanie usługi Bankowości Elektronicznej lub zmianę numeru Login Elektronicznego/ Hasła Elektronicznego należy zgłosić: a) w Placówce Banku, b) w Placówce Franczyzowej, c) telefonicznie poprzez Infolinię, d) poprzez Bankowość Internetową (w przypadku zablokowania usług Bankowości Telefonicznej), jeśli Bank udostępni taką funkcjonalność. 15. Z zastrzeżeniem ust. 14 powyżej, odblokowanie dostępu do usług Bankowości Elektronicznej może być zrealizowane: a) w Placówce Banku, b) w Placówce Franczyzowej, c) telefonicznie poprzez Infolinię. 16. Odblokowanie usług zablokowanych przez Bank z przyczyn określonych w ust. 6 niniejszego paragrafu następuje po dodatkowej weryfikacji tożsamości Klienta Posiadacz Bankowości Elektronicznej może wybrać kody Token do Autoryzacji Dyspozycji pod warunkiem, że posiada aktywną Kartę Display, wydaną do rachunku prowadzonego na rzecz Posiadacza Bankowości Elektronicznej i udostępnionego w ramach Bankowości Internetowej. 2. Autoryzacja Dyspozycji kodem Token jest możliwa pod warunkiem, że Karta Display, na której znajduje się Token jest aktywna. Zablokowanie, zastrzeżenie lub utrata ważności Karty Display powoduje automatyczne zablokowanie kodów Token jako sposobu autoryzowania dyspozycji. W takim przypadku Posiadacz Bankowości Elektronicznej może zmienić metodę otrzymywania Haseł Jednorazowych na kody SMS. 3. Nie ma możliwości autoryzacji kodem Token dyspozycji zastrzeżenia lub zablokowania tej Karty Display, na której znajduje się Token, którym taka Dyspozycja ma być Autoryzowana. W takim przypadku Posiadacz Bankowości Elektronicznej powinien zastrzec lub zablokować Kartę Display telefonicznie lub osobiście na zasadach określonych w Regulaminie Karty, co spowoduje jednoczesne zablokowanie kodów Token na tej Karcie Display. Ograniczenia w posługiwaniu się Bankowością Elektroniczną Bank zastrzega, że posługiwanie się Bankowością Elektroniczną nie jest możliwe w celu wykonania wszystkich czynności, tj. w sytuacji, gdy istnieją ograniczenia w zawieraniu Umów Produktowych z wykorzystaniem Bankowości Internetowej, o których mowa w Umowie. 2. W przypadku, gdy istnieją ograniczenia w wykonywaniu danej czynności z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej i w związku z tym konieczne jest dokonanie danej czynności w zwykłej formie pisemnej, Klient może dokonać takiej czynności osobiście, w Placówce Banku lub Placówce Franczyzowej albo korespondencyjnie, przesyłając stosowne pismo na adres Banku lub o ile Bank udostępni taką funkcjonalność podpisując stosowne pismo w obecności upoważnionego przedstawiciela Banku wysłanego do Klienta przez Bank. Upoważniony przedstawiciel Banku odbiera wówczas od Klienta podpisane przez niego pismo i dostarcza je do Banku. Czynność jest skuteczna z chwilą dostarczenia do Banku oświadczenia w formie pisemnej. 3. W przypadku, gdy istnieją ograniczenia w wykonywaniu danej czynności z wykorzystaniem Bankowości Internetowej, a istnieje możliwość dokonania danej czynności za pośrednictwem Infolinii, Klient może złożyć Dyspozycję w ten sposób. Strona 16 z 21

17 Zasady odpowiedzialności 24 Posiadacz Bankowości Elektronicznej ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych przepisami prawa za skutki wynikłe z udostępnienia Loginu Elektronicznego/Haseł Elektronicznych osobie nieuprawnionej Bank nie ponosi odpowiedzialności za: a) skutki zrealizowanej dyspozycji zgodnie z jej treścią określoną przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej, b) niezrealizowanie dyspozycji w przypadku zablokowania lub zamrożenia Rachunku, zgodnie z treścią ustawy z dnia r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 2010r., poz. 276, z późn. zm.). 2. Bank ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zlecenia Płatniczego, które jest realizowane za pośrednictwem Bankowości Elektronicznej na zasadach opisanych w regulaminie rachunku Jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne niezależne od Banku względy, Bank może czasowo zawiesić dostęp do wszystkich lub wybranych usług bankowych za pośrednictwem Bankowości Elektronicznej oraz Bankowości Elektronicznej za pośrednictwem Bankowości Internetowej udostępnionej w Getin Point, przez okres, jakiego wymaga usunięcie przyczyn braku dostępu. 2. Jeżeli w wyniku braku dostępu Posiadacza Bankowości Elektronicznej lub za pośrednictwem Bankowości Elektronicznej udostępnionej w Getin Point do wszystkich lub wybranych usług bankowych za pośrednictwem Bankowości Elektronicznej z powodów wskazanych w ust. 1 Posiadacz Bankowości Elektronicznej poniesie szkodę ma on możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 3. W przypadku czasowego zawieszenia dostępu do Bankowości Elektronicznej lub Bankowości Elektronicznej udostępnionej w Getin Point Bank informuje Posiadacza Bankowości Elektronicznej poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej 4. Komunikat zostanie zamieszczony w ww. lokalizacji co najmniej 1 dzień wcześniej przed planowanym wyłączeniem Bankowości Internetowej Getin Banku, a w przypadku awarii w najkrótszym możliwym czasie po uzyskaniu informacji o zaistniałym problemie. 5. Bank, świadcząc usługi Bankowości Elektronicznej zobowiązuje się do zapewnienia Klientowi bezpieczeństwa wykonywania Dyspozycji, z zachowaniem należytej staranności oraz przy wykorzystaniu właściwych rozwiązań technicznych. 6. Klient zobowiązany jest skutecznie zabezpieczyć Login Elektroniczny oraz Hasła Elektroniczne i nie udostępniać ich osobom trzecim. 7. Klient nie może przekazywać danych o charakterze bezprawnym i zobowiązany jest stosować się do zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas korzystania z Bankowości Elektronicznej. W tym celu Klient powinien z należytą starannością chronić dane wykorzystywane do identyfikacji i weryfikacji jego tożsamości w Bankowości Elektronicznej. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnianie powyższych danych osobom trzecim. 8. W przypadku utraty lub podejrzenia utraty wyłącznej kontroli nad danymi służącym do logowania do usługi Bankowości Elektronicznej (Login/Hasła) lub ich kradzieży albo w przypadku ich nieuprawnionego użycia lub podejrzenia nieuprawnionego użycia, Posiadacz Bankowości Elektronicznej i/lub pełnomocnik Posiadacza Bankowości Elektronicznej są zobowiązani niezwłocznie: a) skontaktować się z konsultantem Banku telefonicznie poprzez Infolinię w celu zablokowania dostępu do usługi Bankowości Elektronicznej lub anulowania danych do logowania lub b) zgłosić ten fakt w Placówce Banku lub c) zgłosić ten fakt w Placówce Franczyzowej. W przypadku zgłoszenia telefonicznego, warunkiem przyjęcia przez konsultanta Banku tego zgłoszenia jest podanie informacji pozwalających na jednoznaczną identyfikację osoby, na rzecz której jest świadczona usługa Bankowości Elektronicznej, takich jak imię i nazwisko, datę urodzenia oraz nazwisko rodowe matki. 9. Wszystkie Dyspozycje złożone przez Klienta są zabezpieczone w sposób trwały przez Bank i stanowią dowody w przypadku sytuacji spornych. 27 W przypadku czasowego zawieszenia dostępu do Rachunków przez usługę Bankowości Elektronicznej lub Bankowości Elektronicznej udostępnionej w Getin Point współpraca z Bankiem będzie odbywać się w Placówkach Banku i Placówkach Franczyzowych lub poprzez Infolinię w godzinach ich pracy. W przypadku czasowego zawieszenia dostępu do Rachunków przez usługę Bankowości Telefonicznej współpraca z Bankiem będzie odbywać się w ramach usługi Bankowości Internetowej, w Placówkach Banku i Placówkach Franczyzowych. 28 W ramach usługi Bankowości Telefonicznej w przypadku osoby małoletniej, która ukończyła 13 rok życia, aktywacji usługi Bankowości Telefonicznej może dokonać osoba małoletnia zgodnie z decyzją jej przedstawiciela ustawowego wyrażoną podczas zawierania Umowy lub przedstawiciel ustawowy. Hasło Telefoniczne i Login Telefoniczny przesyłane są odpowiednio na telefon/adres /adres korespondencyjny osoby małoletniej lub telefon/adres /adres korespondencyjny przedstawiciela ustawowego. Reklamacje W przypadku stwierdzenia niezgodności w zestawieniu Dyspozycji lub nieprawidłowości przy dokonywaniu Transakcji płatniczych, w tym również w przypadku stwierdzenia nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych Transakcji płatniczych, Posiadacz powinien, niezwłocznie zgłosić reklamację. 2. Reklamacje mogą być zgłaszane: Strona 17 z 21

18 a) w formie pisemnej, przez wysłanie na adres korespondencyjny Banku wskazany na stronie lub przez złożenie w Placówce Banku lub Placówce Franczyzowej; b) telefonicznie, poprzez kontakt z Infolinią Banku pod numerami prezentowanymi w placówkach i na stronie internetowej Banku c) drogą elektroniczną, poprzez system bankowości internetowej lub poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej Banku 3. Reklamacja powinna zawierać w szczególności dane Posiadacza, datę złożenia reklamacji opis zgłaszanych zastrzeżeń lub niezgodności oraz jednoznacznie sformułowane roszczenie Posiadacza. 4. Do złożonej skargi lub reklamacji Posiadacz powinien dołączyć wszelkie dokumenty będące podstawą do rozpatrzenia reklamacji. 5. Bank może się zwrócić do Posiadacza, w związku z rozpatrywaną reklamacją, o dostarczenie niezbędnych informacji oraz posiadanej przez Posiadacza dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji. 6. Roszczenia Posiadacza z tytułu sytuacji opisanych w ust. 1 wygasają, jeśli Posiadacz nie powiadomi Banku o zaistniałej sytuacji w ciągu 13 miesięcy licząc od dnia obciążenia Rachunku kwotą kwestionowanej Dyspozycji albo od dnia, w którym Dyspozycja miała być wykonana. 7. Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie, w terminie nie przekraczającym 30 dni od ich otrzymania. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji w tym terminie nie będzie możliwe, Bank informuje Posiadacza przed upływem tego terminu o nowym terminie rozpatrzenia reklamacji oraz przyczynach opóźnienia i okolicznościach, które wymagają ustalenia. 8. Po rozpatrzeniu reklamacji, Bank informuje Posiadacza o wyniku jej rozpatrzenia, pisemnie lub w innej formie uzgodnionej z Posiadaczem. 9. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, jeżeli uprzednio Bank uznał Rachunek kwotą reklamowanej Dyspozycji pod warunkiem pozytywnego jej rozpatrzenia, Bank ma prawo do ponownego obciążenia rachunku reklamowaną kwotą. 10. Jeżeli uznanie Rachunku z tytułu reklamacji nastąpiło warunkowo, przed zakończeniem procedury reklamacyjnej prowadzonej przez Bank, rozwiązanie Umowy i zamknięcie Rachunku nie uchybia obowiązkowi Posiadacza do zwrotu reklamowanej kwoty, którą Bank uznał warunkowo Rachunek. 11. W przypadku wystąpienia nieautoryzowanej Transakcji płatniczej, Bank zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Posiadaczowi kwotę nieautoryzowanej Transakcji płatniczej oraz przywrócić Rachunek do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca nieautoryzowana Transakcja płatnicza. 12. Posiadacz odpowiada za nieautoryzowane Transakcje płatnicze do wysokości równowartości w walucie polskiej 150 euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu wykonania Transakcji płatniczej, jeżeli nieautoryzowana Transakcja płatnicza jest skutkiem posłużenia się utraconą albo skradzioną kartą płatniczą, danymi do logowania, urządzeniami/danymi do autoryzacji Transakcji płatniczej lub skutkiem przywłaszczenia karty, danych do logowania, urządzeń/danych do autoryzacji Transakcji płatniczej lub ich nieuprawnionego użycia w wyniku naruszenia przez Posiadacza obowiązku podjęcia z chwilą ich otrzymania niezbędnych środków służących zapobieżeniu naruszeniu indywidualnych zabezpieczeń tych instrumentów, w szczególności zobowiązania do przechowywania ich z zachowaniem należytej staranności oraz nieudostępniania ich osobom nieuprawnionym. 13. Posiadacz może żądać od Banku zwrotu kwoty autoryzowanej Transakcji płatniczej zainicjowanej przez jej Odbiorcę lub za jego pośrednictwem, która to Transakcja płatnicza została już wykonana, jeżeli w momencie autoryzacji Transakcji płatniczej nie została określona dokładna jej kwota lub kwota Transakcji płatniczej jest wyższa niż kwota pobierana w danych okolicznościach, uwzględniając wcześniejszy rodzaj i poziom wydatków Posiadacza, warunki Umowy i istotne dla sprawy okoliczności. Zwrot, o którym jest mowa powyżej, obejmuje pełną kwotę wykonanej Transakcji płatniczej. W przypadku żądania od Banku zwrotu kwoty autoryzowanej Transakcji płatniczej zainicjowanej przez jej Odbiorcę lub za jego pośrednictwem, która to Transakcja płatnicza została już wykonana, jeżeli w momencie autoryzacji Transakcji płatniczej nie została określona dokładna jej kwota, Posiadacz nie może powoływać się na przyczyny związane z wymianą waluty, jeśli zastosowany został referencyjny kurs walutowy uzgodniony z Bankiem. 14. Posiadacz może wystąpić o zwrot kwoty autoryzowanej Transakcji płatniczej, o której mowa w ust. 13, zainicjowanej przez Odbiorcę lub za jego pośrednictwem, przez okres ośmiu tygodni począwszy od daty obciążenia Rachunku. 15. Na wniosek Banku Posiadacz jest obowiązany przedstawić faktyczne okoliczności wskazujące na zaistnienie warunków określonych w ust Posiadacz nie ma prawa do zwrotu, o którym mowa ust. 13, w przypadku gdy udzielił zgody na wykonanie Transakcji płatniczej bezpośrednio wobec Banku oraz informacja o przyszłej Transakcji płatniczej została dostarczona Posiadaczowi przez Bank w uzgodniony sposób na co najmniej cztery tygodnie przed terminem wykonania Transakcji płatniczej lub udostępniona została Posiadaczowi przez Bank w uzgodniony sposób, przez okres co najmniej czterech tygodni przed terminem wykonania Transakcji płatniczej. 17. W terminie dziesięciu dni (z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy) od daty otrzymania wniosku o zwrot złożonego na podstawie ust. 13, Bank dokonuje zwrotu pełnej kwoty Transakcji płatniczej lub podaje uzasadnienie odmowy dokonania zwrotu. Jeśli Posiadacz nie zgadza się z przedstawionym uzasadnieniem, może złożyć reklamację zgodnie z ust. 2, oraz z uwzględnieniem organów wskazanych w ust. 18, Posiadaczowi przysługuje możliwość zwrócenia się z prośbą o pomoc w sprawie objętej reklamacją do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta a także skierowania sprawy do polubownego rozwiązania w ramach Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich lub Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Szczegółowe informacje wraz z danymi adresowymi dostępne są na stronach internetowych wymienionych instytucji. 19. Bank jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Szczegółowe informacje wraz z danymi adresowymi dostępne są na stronie internetowej wymienionej instytucji. 20. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6, Bank ponosi wobec Posiadacza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zleconej Transakcji płatniczej lub Dyspozycji, dla której były podane prawidłowe Unikatowe identyfikatory, według zasad określonych w art UUP. 1. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Rozwiązanie Umowy o korzystanie z Bankowości Elektronicznej Getin Banku 30 Strona 18 z 21

19 2. Posiadacz Bankowości Elektronicznej może rozwiązać Umowę w każdym czasie, bez zachowania okresu wypowiedzenia, przez złożenie Bankowi stosownego oświadczenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy dla swej ważności wymaga formy pisemnej i musi zostać podpisane zgodnie ze wzorem podpisu Posiadacza Bankowości Elektronicznej złożonym w Banku. 3. Bank może rozwiązać Umowę w drodze pisemnego wypowiedzenia doręczonego Posiadaczowi Bankowości Elektronicznej, z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia, 4. Za ważne powody uprawniające Bank do rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem uznaje się: a) wprowadzenie Banku w błąd przez Klienta przy zawarciu Umowy poprzez podanie nieprawdziwych danych identyfikujących Klienta, b) całkowite (tj. w odniesieniu do wszystkich Posiadaczy Bankowości Elektronicznej) zaprzestanie przez Bank świadczenia usługi Bankowości Elektronicznej, c) wejście w życie przepisów prawnych uniemożliwiających dalsze udostępnianie Klientom Bankowości Elektronicznej d) ujawnienie z winy Klienta którejkolwiek z poufnych informacji dotyczących bezpieczeństwa systemu Bankowości Elektronicznej osobom nieuprawnionym, e) wykorzystanie przez Klienta Bankowości Elektronicznej do celów sprzecznych z prawem albo Umową, f) próby wprowadzenia albo wprowadzenie szkodliwego oprogramowania do systemów informatycznych Banku z wykorzystanie urządzeń Klienta albo przez Klienta, g) brak możliwości doręczenia pism Banku na adres Klienta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) wskutek zmiany przez Klienta adresu zamieszkania lub adresu do doręczeń na znajdujący się poza Rzeczypospolitą Polską i niewskazanie takiego adresu na terenie RP Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, Posiadaczowi Bankowości Elektronicznej, który zawarł Umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy albo od Umów produktowych, o ile umowa od której Klient chce odstąpić została zawarta: a) poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny lub b) przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny. 2. Odstąpienia Klient dokonuje składając Bankowi oświadczenie na piśmie. Bank pomocniczo przekazuje Klientowi wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi załącznik do Umowy. 3. Do zachowania termin określonego w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 4. W przypadku odstąpienia od danej umowy przez Klienta, umowa ta jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach Zwykłego Zarządu, w terminie 30 dni: a) od dnia odstąpienia od umowy w przypadku świadczeń Klienta albo b) od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy w przypadku świadczeń Banku. 5. W przypadku zawierania w trakcie trwania Umowy kolejnych Umów Produktowych na odległość, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od nowo zawieranej Umowy Produktowej na zasadach określonych w Umowie, oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy oraz niniejszym paragrafie i właściwej Umowie Produktowej. Klient może wykorzystać formularz odstąpienia od umowy doręczony przy zawieraniu Umowy BE, wskazując nazwę Umowy Produktowej, od której odstępuje. 6. Posiadacz Bankowości Elektronicznej może na zasadach określonych w niniejszym paragrafie oraz w pouczeniu znajdującym się na wzorze oświadczenia o odstąpieniu (stosowanych odpowiednio) odstąpić od każdej umowy Lokaty założonej na podstawie postanowień Umowy Bankowości Elektronicznej. Odstąpienie od umowy Lokaty pozostaje bez wpływu na obowiązywanie Umowy Bankowości Elektronicznej. Do odstąpienia od umowy Lokaty Posiadacz Bankowości Elektronicznej może wykorzystać wzór oświadczenia o odstąpieniu doręczony Klientowi przy zawarciu Umowy Bankowości Elektronicznej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Lokaty dla swej skuteczności powinno jednak wskazać numer rachunku Lokaty, której dotyczy. 7. W przypadku rozpoczętego za zgodą Klienta świadczenia usług przez Bank przed upływem terminu do odstąpienia od umowy Bank może żądać zapłaty ceny za usługę rzeczywiście wykonaną. Postanowienia końcowe Zgodnie z treścią ustawy z dnia r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 46 poz. 276, z późn. zm.) Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Banku w przypadku zaistnienia zmian personalnych/adresowych, a także informacji przekazywanych dla Banku w składanych dokumentach i oświadczeniach. 3. Bank, na podstawie i w sytuacjach wskazanych w ustawie, o której mowa w ust. 1 ma prawo m.in. do: a) stosowania wobec Klienta środków bezpieczeństwa finansowego wskazanych w art. 8b ust. 3 ww. ustawy, b) odmowy przeprowadzenia transakcji, c) rozwiązania Umowy, d) nie naliczania należnych odsetek i prowizji (dotyczy zamrożonych środków) Za realizację Dyspozycji złożonych przy użyciu usługi Bankowości Elektronicznej oraz Bankowości Elektronicznej udostępnionej w Getin Point pobierane są opłaty i prowizje w wysokości określonej Tabelami stanowiącymi załączniki do Umowy oraz Umów produktowych Bank zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 2. Zmiana treści Regulaminu przez Bank jest możliwa z ważnej przyczyny, za którą uznaje się: 1. zmianę powszechnie obowiązujących przepisów, jeżeli w wyniku tej zmiany Bank jest prawnie zobowiązany do zmiany Regulaminu; Strona 19 z 21

20 2. wyrok sądowy lub decyzję administracyjną, jeżeli Regulamin zawiera postanowienia analogiczne do poddanych ocenie sądu lub organu, które ze względu na treść wyroku lub decyzji wymagają zmiany Regulaminu; 3. rekomendację wydaną przez organ nadzoru nad działalnością Banku albo urzędową lub sądową interpretację przepisów, jeżeli dotyczą materii objętej Regulaminem i w wyniku ich wydania zaistnieje potrzeba zmiany Regulaminu, której celem jest dostosowanie treści Regulaminu do wydanej rekomendacji albo urzędowej lub sądowej interpretacji przepisów; 4. zmianę w systemach informatycznych wykorzystywanych przez Bank, usprawniającą ich funkcjonowanie, jeżeli zakres przedmiotowy tej zmiany pozostaje w związku z treścią Regulaminu i powoduje konieczność modyfikacji jego brzmienia; 5. konieczność dokonania korekty oczywistych omyłek lub błędów pisarskich albo uzupełnienia luk lub nieścisłości w Regulaminie nie dających się usunąć w wyniku wykładni jego postanowień. 3. Zmiana wysokości opłat i/lub prowizji albo zasad ich stosowania i naliczania, wprowadzenie opłat i/lub prowizji za czynności dotychczas nie ujęte w Tabeli albo rezygnacja z opłat i/lub prowizji za czynności dotychczas ujęte w Tabeli, są możliwe z ważnych przyczyn, za które uznaje się: a) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między zmianą przepisów a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank, b) wydanie rekomendacji przez organ nadzoru nad działalnością Banku, urzędowej lub sądowej interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów albo wydanie wyroku sądowego lub decyzji administracyjnej przez uprawniony organ, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między wydaniem rekomendacji, urzędowej lub sądowej interpretacji przepisów albo wyroku lub decyzji administracyjnej a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank, c) zmianę cen energii elektrycznej, taryf pocztowych, telekomunikacyjnych lub rozliczeń międzybankowych, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między zmianą tych cen a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank, d) zmianę cen towarów i usług konsumpcyjnych o nie mniej niż 0,5%, ustalaną na podstawie kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacji) publikowanego przez GUS; zmiana dokonywana jest nie częściej niż raz na kwartał kalendarzowy, ze skutkiem od pierwszego dnia drugiego miesiąca kolejnego kwartału kalendarzowego, pod warunkiem publikacji przez GUS za poprzedni kwartał kalendarzowy wskaźnika z którego wynika opisana powyżej zmiana. Jeżeli wystąpienie okoliczności, o których mowa w lit. a)-c) spowoduje wzrost kosztów wykonywania czynności przez Bank, zmiana będzie polegała na wzroście wysokości opłat i/lub prowizji albo na wprowadzeniu opłat i/lub prowizji za czynności dotychczas nie ujęte w Tabeli. Jeżeli natomiast wystąpienie okoliczności, o których mowa w lit. a)-c) spowoduje spadek kosztów wykonywania czynności przez Bank, zmiana będzie polegała na zmniejszeniu wysokości opłat i/lub prowizji albo na rezygnacji z opłat i/lub prowizji za niektóre czynności dotychczas ujęte w Tabeli. W każdym przypadku zmiana będzie odpowiadała pod względem wartości zmianie kosztów wykonywania czynności przez Bank. W przypadku zmiany wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, o której mowa w lit. d), zmiana nastąpi w tym samym kierunku (odpowiednio wzrost lub wprowadzenie opłaty i/lub prowizji albo spadek lub rezygnacja z opłaty i/lub prowizji) w którym nastąpiła zmiana wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych i o wartość odpowiadającą wysokości zmiany wskaźnika Bank poinformuje Posiadacza Bankowości Elektronicznej o wprowadzeniu zmian w Regulaminach lub Tabeli nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie, podając w informacji przekazywanej Posiadaczowi Bankowości Elektronicznej tę datę. 2. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian w Regulaminie lub Tabeli Posiadacz Bankowości Elektronicznej nie zgłosi Bankowi sprzeciwu wobec tych zmian lub nie dokona wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, uznaje się, że Posiadacza Bankowości Elektronicznej wyraził na nie zgodę. 3. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian w Regulaminie lub Tabeli Posiadacz Bankowości Elektronicznej zgłosił Bankowi sprzeciw wobec tych zmian, ale nie wypowiedział Umowy ze skutkiem natychmiastowym, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat z tego tytułu przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej. Po otrzymaniu informacji o zmianach w Regulaminie lub Tabeli, o której mowa w ustępach poprzedzających, do daty wejścia w życie zmian, Posiadacz Bankowości Elektronicznej ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat z tego tytułu Bezpieczeństwo korzystania z Bankowości Elektronicznej zapewniają adekwatne rozwiązania teleinformatyczne, w tym protokoły kryptograficzne (np. TLS/SSL) i certyfikaty cyfrowe. 2. Płatności Pay By Get odbywają się na zasadzie połączeń opartych na protokole SSL, co zapewnia pełne bezpieczeństwo w komunikacji pomiędzy Bankiem a firmą zewnętrzną. 3. W celu skorzystania z usług świadczonych przez Bank drogą elektroniczną, to jest z Bankowości Internetowej, konieczne jest dysponowanie urządzeniem z aktywnym dostępem do Internetu, wyposażonym w przeglądarkę internetową Internet Explorer wersja min. 9.0 lub Mozilla FireFox wersja min lub Google Chrome wersja min lub Safari wersja min. 5.0 lub Opera wersja min W celu korzystania z usługi Połączenia wideo z konsultantem za pośrednictwem kanału wideo, konieczne jest dysponowanie urządzeniem wyposażonym w kamerę internetową, głośniki oraz przeglądarkę internetową obsługującą HTML W celu skorzystania z usługi Bankowości Telefonicznej konieczne jest dysponowanie aparatem telefonicznym z wybieraniem tonowym. 6. Bank zastrzega, że posługiwanie się Bankowością Internetową nie jest możliwe w celu wykonywania wszystkich czynności, tj. w sytuacji, gdy istnieją ograniczenia w zawieraniu Umów Produktowych z wykorzystaniem Bankowości Internetowej. 7. W przypadku, gdy istnieją ograniczenia w wykonywaniu danej czynności z wykorzystaniem Bankowości Internetowej i w związku z tym konieczne jest dokonanie danej czynności w zwykłej formie pisemnej, Klient może dokonać takiej czynności osobiście, poprzez usługę Bankowości Telefonicznej (gdy istnieje możliwość dokonania danej czynności za pośrednictwem usługi Bankowości Telefonicznej), w Placówce Banku lub Placówce Franczyzowej albo korespondencyjnie, przesyłając stosowne pismo na adres Banku lub o ile Bank udostępni taką funkcjonalność podpisując pismo w obecności upoważnionego przedstawiciela Banku wysłanego do Strona 20 z 21

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ikasa ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Autoryzacja Bank Infolinia Karta Display

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ikasa ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Autoryzacja Bank Infolinia Karta Display Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank SA ( Regulamin BE )

Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank SA ( Regulamin BE ) Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank SA ( Regulamin BE ) 1 DEFINICJE 1. Autoryzacja potwierdzenie Dyspozycji złożonej przez Użytkownika BE w sposób określony w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank S.A. ( Regulamin BE )

Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank S.A. ( Regulamin BE ) Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank S.A. ( Regulamin BE ) 1. Definicje 1. Autoryzacja potwierdzenie Dyspozycji złożonej przez Użytkownika BE w sposób określony w

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Bankowość Internetowa Noble Banku służy do składania przez Klientów dyspozycji płatniczych, zakładania lokat

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 Autoryzacja Bank

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 Autoryzacja Bank Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline dla klientów którzy zawarli umowę z Getin Noble Bank S.A. od dnia 23.07.2012 r. Postanowienia ogólne. Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank SA ( Regulamin BE )

Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank SA ( Regulamin BE ) Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank SA ( Regulamin BE ) 1 DEFINICJE 1. Autoryzacja potwierdzenie Dyspozycji złożonej przez Użytkownika BE w sposób określony w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank SA ( Regulamin BE )

Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank SA ( Regulamin BE ) Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank SA ( Regulamin BE ) 1 DEFINICJE 1. Autoryzacja potwierdzenie Dyspozycji złożonej przez Użytkownika BE w sposób określony w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

tabele funkcjonalności kanałów dostępu

tabele funkcjonalności kanałów dostępu tabele funkcjonalności kanałów dostępu 1. tabele funkcjonalności kanałów dostępu klient indywidualny założenie konta i aktywacja dostępu Złożenie wniosku o otwarcie konta Identyfikacja klienta Identyfikator

Bardziej szczegółowo

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Internetowego: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank SA ( Regulamin BE )

Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank SA ( Regulamin BE ) Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank SA ( Regulamin BE ) 1 DEFINICJE 1. Autoryzacja potwierdzenie Dyspozycji złożonej przez Użytkownika BE w sposób określony w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank SA ( Regulamin BE ) 1 DEFINICJE

Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank SA ( Regulamin BE ) 1 DEFINICJE Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank SA ( Regulamin BE ) 1 DEFINICJE 1. Autoryzacja potwierdzenie Dyspozycji złożonej przez Użytkownika BE w sposób określony w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin )

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI W OFERCIE BANKU OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH. Łączna kwota zgromadzonych środków WPŁATOMATY

RACHUNKI W OFERCIE BANKU OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH. Łączna kwota zgromadzonych środków WPŁATOMATY KOMUNIKAT dotyczący w szczególności: terminów i trybu realizacji usług płatniczych, wpłatomatów, wykazu dyspozycji oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty (o którym mowa w obowiązującym

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Bankowości Telefonicznej Getin Noble Banku SA

Regulamin świadczenia usługi Bankowości Telefonicznej Getin Noble Banku SA Regulamin świadczenia usługi Bankowości Getin Noble Banku SA I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i zakres świadczenia przez Getin Noble Bank SA usługi Bankowości na rzecz Użytkowników.

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI W OFERCIE BANKU OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH. Łączna kwota zgromadzonych środków WPŁATOMATY

RACHUNKI W OFERCIE BANKU OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH. Łączna kwota zgromadzonych środków WPŁATOMATY KOMUNIKAT dotyczący w szczególności: terminów i trybu realizacji usług płatniczych, wpłatomatów, wykazu dyspozycji oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty (o którym mowa w obowiązującym

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą.

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą. Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Wyższej Jakości: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek Załącznik nr 1 Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek, zwany dalej Regulaminem, określa zasady

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 419/2015 z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków identyfikacji Klientów w kanałach

Bardziej szczegółowo

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Załącznik do Uchwały Zarządu KBS w Wejherowie nr 87 z dnia 23.08.2005r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Wejherowo,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline Definicje 1 Autoryzacja Bank Bankowość internetowa

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline Definicje 1 Autoryzacja Bank Bankowość internetowa Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline dla klientów którzy zawarli umowę z Getin Noble Bank S.A. przed dniem 23.07.2012 r. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA OBOWIĄZUJE OD 1 SIERPNIA 2014 R. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA SPIS TREŚCI DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE DZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Openonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 Autoryzacja Bank

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Openonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 Autoryzacja Bank Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Openonline dla klientów którzy zawarli umowę z Getin Noble Bank S.A. od dnia 23.07.2012 r. Postanowienia ogólne. Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi Play24

Regulamin korzystania z usługi Play24 Regulamin korzystania z usługi Play24 Definicje 1 Wyrazy pisane wielką literą oznaczają: 1. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI W OFERCIE BANKU OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH. Łączna kwota zgromadzonych środków WPŁATOMATY

RACHUNKI W OFERCIE BANKU OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH. Łączna kwota zgromadzonych środków WPŁATOMATY KOMUNIKAT dotyczący w szczególności: terminów i trybu realizacji usług płatniczych, wpłatomatów, wykazu dyspozycji oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty (o którym mowa w obowiązującym

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 90/2013/JM z dnia 4 września 2013 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

tabele funkcjonalności kanałów dostępu obowiązuje od r.

tabele funkcjonalności kanałów dostępu obowiązuje od r. tabele funkcjonalności kanałów dostępu obowiązuje od 24.07.2017 r. I. tabele funkcjonalności kanałów dostępu klient indywidualny 1. Tabela funkcjonalności kanałów dostępu (zwana dalej Tabelą) wskazuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości

Bardziej szczegółowo

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242 Umowa o rachunek bankowy oraz o świadczenie innych usług bankowych Nr zawarta w dniu roku, pomiędzy: Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 654/2016 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków identyfikacji Klientów

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 Autoryzacja Bank

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 Autoryzacja Bank Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline dla klientów którzy zawarli umowę z Getin Noble Bank S.A. od dnia 23.07.2012 r. Postanowienia ogólne. Definicje

Bardziej szczegółowo

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty).

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty). Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych emax lokata w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 25 marca 2014r. 1/6 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Openonline Definicje 1 Autoryzacja Bank Bankowość internetowa

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Openonline Definicje 1 Autoryzacja Bank Bankowość internetowa Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Openonline dla klientów którzy zawarli umowę z Getin Noble Bank S.A. przed dniem 23.07.2012 r. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA Obowiązują od 19.05.2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej Dnia 12.08.2015 Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu Załącznik do Uchwały Nr 31/03/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żaganiu z dnia 27 listopada 2014 roku Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH Umowa zawarta w dniu w..pomiędzy: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi e-skok

Umowa o świadczenie usługi e-skok Umowa o świadczenie usługi e-skok zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Wielkopolską Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową z siedzibą w Poznaniu, ul. Macieja Palacza 13,kod pocztowy 60-242

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby 25.04-31.05.16 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji pod nazwą Gotówka na różne potrzeby 25.04-31.05.16 (zwanej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisaną pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 8 stycznia 2018

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ W BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ W BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ W BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 1 Niniejszy Regulamin określa warunki współpracy między Bankiem a Klientem w zakresie korzystania przez Klienta z Kanałów

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r.

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r. Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX Warszawa, grudzień 2012 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rozdział II. Udostępnienie i bezpieczeństwo Platformy

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Niniejsza umowa (dalej: Umowa) została zawarta w... dnia. pomiędzy Bankiem BPH Spółka Akcyjna Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 14 kwietnia 2017 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na start 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora NAGRODA Możliwość dokonania zmiany opcji spłaty wybranej Transakcji Kartą dokonanej

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SMSBANK

REGULAMIN USŁUGI SMSBANK REGULAMIN USŁUGI SMSBANK Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady korzystania z Usługi bankowej SMSbank dla klientów Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki obsługi Konta Inteligo w kanale mobilnym IKO w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim SA

Szczegółowe warunki obsługi Konta Inteligo w kanale mobilnym IKO w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim SA Szczegółowe warunki obsługi Konta Inteligo w kanale mobilnym IKO w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim SA Rozdział 1. Przedmiot Szczegółowych warunków, definicje oraz udostępnienie kanału mobilnego

Bardziej szczegółowo

na dzień r.

na dzień r. Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA APLIKACJA MOBILNA mskok Usługa Tele-skok: 801 803 800 lub +48 (58) 782 59 00 opłata zgodna z taryfą operatora SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 2 2 SŁOWNIK POJĘĆ... 2 3 APLIKACJA MOBILNA mskok...

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi karta na kartę

Regulamin usługi karta na kartę Regulamin usługi karta na kartę Niniejszy regulamin został wydany przez Fenige Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Definicje Pojęcia użyte w treści niniejszego regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej:

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści

Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści Ogólne zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego... 2 Kanały dostępu do banku... 2 Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy zapisy, które zostały wprowadzone, zmodyfikowane lub usunięte. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami:

Poniżej przedstawiamy zapisy, które zostały wprowadzone, zmodyfikowane lub usunięte. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami: Poniżej przedstawiamy zapisy, które zostały wprowadzone, zmodyfikowane lub usunięte. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami: Ogólne Warunki Umów o Usługi Bankowości Elektronicznej w Deutsche

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu z Lokatą

Regulamin Funduszu z Lokatą ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ingbank.pl Regulamin Funduszu z Lokatą stan na dzień 25.07.2015 Str. 1 / 8 Spis treści Spis treści... 2 Rozdział I - Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Bankowość Telefoniczna PekaoFirma24 dla Klientów Biznesowych. Banku Polska Kasa Opieki S.A.

R E G U L A M I N. Bankowość Telefoniczna PekaoFirma24 dla Klientów Biznesowych. Banku Polska Kasa Opieki S.A. R E G U L A M I N Bankowość Telefoniczna PekaoFirma24 dla Klientów Biznesowych Banku Polska Kasa Opieki S.A. . Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Bankowość Telefoniczna PekaoFirma24 dla Klientów

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 7 marca 2016

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja )

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) I. Organizator Organizatorem Promocji podmiotem urządzającym Promocję jest Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

CO MOŻNA ZROBIĆ ZA POŚREDNICTWEM Usługi TeleBOŚ? PEŁEN WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI

CO MOŻNA ZROBIĆ ZA POŚREDNICTWEM Usługi TeleBOŚ? PEŁEN WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI CO MOŻNA ZROBIĆ ZA POŚREDNICTWEM Usługi TeleBOŚ? PEŁEN WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI RACHUNKI Informacja o saldzie i dostępnych środkach na rachunku Informacja o przyznanym limicie na rachunku Informacja blokadach

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA Załącznik nr. 8 do uchwały nr 15/06/2011 z dnia 30.06.2011 Regulamin świadczenia usługi eskok Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady świadczenia przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o.

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o., określa zasady, zakres, sposób i tryb świadczenia przez P4 Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym.

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym. REGULAMIN świadczenia usługi bankowości internetowej ebanknet dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Białej Biała, czerwiec 2006 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne.... 3 II. Złożenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH.

INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH. INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że z dniem 1 grudnia

Bardziej szczegółowo