REGULAMIN. [Obowiązuje od ]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN. [Obowiązuje od 2011-05-05]"

Transkrypt

1 REGULAMIN [Obowiązuje od ] Preambuła Niniejszy regulamin korzystania z Wrocławskiego Roweru Miejskiego został stworzony w celu ustalenia reguł korzystania, warunków oraz zakresu praw i odpowiedzialności przez Operatora systemu firmę Nextbike Polska Sp. z o.o. działającego na rzecz i w imieniu Właściciela systemu Gminę Miejską Wrocław. Warunki ogólne 1. Warunkiem korzystania z usług wypożyczania rowerów jest podanie przez Wypożyczającego przy rejestracji wymaganych danych osobowych oraz akceptacja warunków określonych w niniejszym regulaminie, dokonanie opłaty inicjalnej, wpłata kaucji, połączonych z identyfikacją numeru WKM lub/i danych połączonych z kartą kredytową. Wypożyczający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie materiałów informacyjnych ( ing) WRM. Operator WRM zapewnia Wypożyczającego, że dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby działania WRM. 2. Operator WRM odda Wypożyczającemu rower do używania, na warunkach określonych w Regulaminie. Wypożyczający zobowiązuje się przestrzegad warunków regulaminu, w szczególności zapłacid umówione opłaty oraz używad roweru zgodnie z regulaminem. 3. Wypożyczający jest w pełni odpowiedzialny za rower od momentu wypięcia go ze Stacji Bazowej WRM do momentu wpięcia do Stacji przy zwrocie. W szczególności Wypożyczający odpowiada za wszelkie uszkodzenia, w tym kradzież wypożyczonego roweru, zaistniałe od chwili odbioru roweru z dowolnej Stacji Bazowej oznaczonej Systemem WRM do momentu zwrotu roweru, na dowolnej Stacji Bazowej oznaczonej Systemem WRM. 4. W przypadku kradzieży roweru dokonanej podczas wypożyczenia Wypożyczający ma obowiązek powiadomid o tym COK WRM oraz niezwłocznie zgłosid fakt kradzieży (rozboju) w najbliższym Komisariacie Policji. 5. Osoby poniżej 18-go roku życia (zwane dalej małoletnimi), muszą przed zawarciem Umowy, przekazad Operatorowi WRM pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na zawarcie Umowy oraz oświadczenie o przejęciu przez nich odpowiedzialności, z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy. Ponadto, oświadczenie będzie zawierało zgodę na korzystanie przez małoletniego z kart płatniczych w celu uzupełniania konta w systemie WRM. Zgoda musi byd wysłana pocztą lub przekazana na adres Centrum Obsługi Klientów WRM. 6. Warunkiem koniecznym korzystania przez osoby małoletnie z wypożyczonego roweru jest posiadanie ważnej karty rowerowej lub motorowerowej. 7. Przy użyciu WKM Wypożyczający może wypożyczyd jednocześnie tylko jeden rower. Przy wypożyczeniu przy pomocy Kart płatniczych ilośd wypożyczanych rowerów może byd większa. 8. Użytkowanie wypożyczonego roweru jest dozwolone na wydzielonym i oznakowanym na tablicach informacyjnych obszarze miasta, z którego nastąpiło wypożyczenie roweru zwanym Strefą Użytkowania. Odpowiedzialnośd / Zobowiązanie 9. Wypożyczający jest odpowiedzialny za użytkowanie roweru zgodnie z warunkami Regulaminu. 10. Operator WRM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wszystkich zdarzeo wynikających z naruszenia przez Wypożyczającego obowiązującego prawa przy korzystaniu z Systemu WRM, zaś skutki te obciążają wyłącznie Wypożyczającego. 11. Wypożyczający zobowiązuje się oddad rower sprawny technicznie, w takim samym stanie jak w momencie wypożyczenia. 12. Korzystanie z rowerów Systemu WRM może się odbywad wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie dla użytku osobistego Wypożyczającego. 13. Wypożyczający nie będzie użyczał roweru osobom trzecim szczególnie w warunkach pobrania odpłatności za użyczenie, nie może używad roweru niezgodnie z prawem. 14. Wypożyczający zobowiązuje się do zapewnienia w czasie wypożyczenia należytego zabezpieczenia roweru przed kradzieżą i wszelkimi uszkodzeniami. 1

2 15. Zabronione jest korzystanie z Systemu WRM przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami. 16. Wypożyczający zobowiązany jest do pokrycia wszystkich szkód i kar związanych z użytkowaniem roweru wynikających z nieprzestrzegania przepisów prawa obowiązujących w Polsce lub naruszenia Regulaminu w wysokości określonej w Tabeli Opłat. 17. Wypożyczający zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów, kar, mandatów oraz opłat administracyjnych wynikających z nieprzestrzegania ustawy Prawo o ruchu drogowym. 18. W przypadku udowodnionych zniszczeo wynikłych z niewłaściwego użytkowania sprzętu wchodzącego w skład systemu WRM Wypożyczający zgadza się pokryd wszelkie koszty naprawy i odtworzenia roweru do stanu pierwotnego sprzed wypożyczenia. Za wykonanie niezbędnych napraw Operator WRM wystawi Wypożyczającemu odpowiedni rachunek lub fakturę VAT. 19. Z chwilą wypożyczenia roweru aż do momentu jego poprawnego zwrotu Wypożyczający odpowiada za udostępnione mu mienie. W przypadku niepoprawnego zwrotu roweru Wypożyczający ponosi koszty jego dalszego wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualną kradzież i zniszczenia. 20. Jakiekolwiek celowe zniszczenia własności będącej w administracji Operatora WRM skutkuje wszczęciem postępowania sądowego. Operator WRM będzie domagał się pokrycia wszelkich kosztów, w tym administracyjnych, od sprawcy uszkodzeo i zniszczeo. 21. Wypożyczający odpowiada za ewentualne szkody powstałe w następstwie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w pełnej wysokości, przy czym jednym z elementów szkody może byd tzw. koszt odtworzenia roweru określony w Tabeli Opłat, który w razie zniszczenia roweru zostanie pokryty przez Wypożyczającego. Rejestracja 22. Rejestracja odbywa się w portalu internetowym znajdującym się pod adresem: Dodatkowo dopuszcza się możliwośd rejestracji w Centrum Obsługi Klienta we wtorki w godzinach oraz przy pomocy karty kredytowej w Terminalu WRM. 23. Podczas procesu rejestracji wymagane jest podanie danych osobowych, daty urodzenia, adresowych oraz kontaktowych tj. adres i numer telefonu komórkowego, numeru konta bankowego lub karty kredytowej, karty WKM lub elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS). 24. Warunkiem zarejestrowania jest podanie prawdziwych danych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu wykonywania Umowy. (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). Wypożyczający ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwośd ich poprawienia, uzupełnienia lub zmiany. Administratorem danych osobowych jest Nextbike Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwarna 11/7b 25. W trakcie procesu rejestracji oraz po uiszczeniu opłaty inicjalnej nadawany jest Numer Wypożyczającego będący identyfikatorem klienta w systemie WRM. 26. Zarejestrowanie się jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym dla korzystania z wypożyczalni. Aby móc w pełni korzystad z wypożyczalni należy, oprócz rejestracji, dokonad płatności inicjalnej oraz wnieśd kaucję. Formy Płatności 27. Płatnośd za usługi i produkty oferowane w ramach Systemu WRM może byd dokonywana poprzez: - obciążenie rachunku karty kredytowej Wypożyczającego, lub - zasilenie Rachunku Przedpłaconego za pomocą przelewu bankowego przez portal z którego środki będą pobierane w wysokości wynikającej z Tabeli Opłat i przekazywane na rachunek Operatora WRM, lub - udzielenie zgody przez Wypożyczającego na obciążenie jego rachunku bankowego przez Operatora WRM w wysokościach określonych w Tabeli Opłat w formie polecenia zapłaty, 2

3 - kartą WKM będącej kartą płatniczą. Forma płatności może byd dowolnie wybierana poprzez wybranie odpowiedniej opcji w systemie WRM udostępnionego poprzez 28. Uruchomienie zlecenia obciążenia karty kredytowej następuje w momencie rejestracji Wypożyczającego poprzez Terminal WRM. 29. Wszelkie płatności przekazywane będą na rachunek Operatora WRM. 30. Opłaty na poczet wypożyczeo (doładowania) nie podlegają zwrotowi. Wypożyczenie 31. Wypożyczenie roweru jest możliwe w dowolnej Stacji Bazowej WRM po uprzednim uruchomieniu Terminala WRM, zalogowaniu się swoim Identyfikatorem Wypożyczającego oraz postępowaniu zgodnie z wyświetlanymi na urządzeniu Terminala WRM komunikatami. 32. Warunkiem uzyskania autoryzacji wypożyczenia jest posiadanie ważnego konta WRM, określającego aktywny status klienta. 33. Obowiązkiem Wypożyczającego jest upewnienie się, przed wypięciem ze stojaka lub miejsca postojowego wybranego roweru, że rower jest przydatny do umówionego użytku, w szczególności opony roweru są sprawne. 34. W przypadku stwierdzenia podczas wypożyczenia roweru jakiejkolwiek usterki roweru Wypożyczający zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu do COK WRM i odstawienia roweru do najbliższej Stacji Bazowej WRM. 35. Wypożyczenie i korzystanie przez Wypożyczającego z niesprawnego roweru skutkuje jego odpowiedzialnością za wszelkie usterki lub szkody z tego wynikające. 36. Rekomenduje się by Wypożyczający w trakcie wypożyczenia posiadał zdolny do wykonywania połączeo z COK WRM, telefon komórkowy. 37. Koszyk z przodu jest dostosowany wyłącznie do przewożenia lekkich przedmiotów. Nie wolno wkładad tam żadnych ciężkich rzeczy w celu zachowania bezpieczeostwa oraz w obawie przed zniszczeniem roweru. Maksymalna masa wkładu do koszyka nie powinna przekraczad 5 kg. Przedmioty wkładane do koszyka nie mogą wystawad ponad obręcz kosza, nie powinny również zawierad żadnych ostrych krawędzi. Jeśli wypadek nastąpi z przyczyn niewłaściwego wykorzystania koszyka, Wypożyczający ponosi odpowiedzialnośd oraz wszelkie koszty z tego wynikające. Operator WRM nie ponosi odpowiedzialności za żadne uszkodzenia przewożonych w koszyku towarów lub przedmiotów. 38. W przypadku jakichkolwiek problemów z pobraniem lub zwrotem roweru ze Stacji Bazowej WRM Wypożyczający jest zobowiązany do kontaktu telefonicznego z COK WRM. Pracownik COK WRM poinformuje Wypożyczającego o dalszej procedurze działania. 39. Wypożyczony rower powinien byd użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Rower WRM jako środek transportu miejskiego służy do przemieszczania się między Stacjami Bazowymi WRM. Nie wolno używad rowerów WRM w celu wycieczek górskich, skoków, sztuczek kaskaderskich, nie wolno ścigad się oraz wykorzystywad roweru dla ciągnięcia lub pchania czegokolwiek. Czas trwania wypożyczenia 40. Wypożyczający ma obowiązek zwrócid rower przed upływem dwunastej godziny wypożyczenia. Nie dotyczy Klientów akcji specjalnych. 41. Przekroczenie czasu wypożyczenia powoduje uruchomienie procedury zabezpieczającej. Naprawy i Awarie 42. Wszelkie awarie powinny byd zgłaszane telefonicznie do COK WRM. W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę Wypożyczający musi się zatrzymad i powiadomid telefonicznie COK WRM oraz odprowadzid rower do najbliższej Stacji Bazowej WRM. 43. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działao jest Serwis WRM. 3

4 44. Wypożyczający zobowiązuje się postępowad w sposób ograniczający możliwości wyrządzenia szkody lub ponoszenia odpowiedzialności z jakiegokolwiek tytułu z powodu niewłaściwego użycia roweru. Na Wypożyczającym ciąży obowiązek posiadania możliwości nawiązania kontaktu z COK WRM przez cały czas wypożyczenia roweru. W szczególności zaleca się, by Wypożyczający podczas wypożyczenia posiadał włączony telefon komórkowy o numerze zgłoszonym podczas rejestracji. Zwrot 45. Wypożyczający zwraca rower poprzez wpięcie mechanizmu dokującego roweru do wolnego zamka znajdującego w dowolnej Stacji Bazowej WRM. Wypożyczający ma obowiązek upewnid się, że zapięcie zamka zostało potwierdzone sygnałem świetlnym lub dźwiękowym oraz że rower został zapięty w sposób uniemożliwiający jego nieautoryzowane odpięcie. Elementem wymaganym przy zakooczeniu wypożyczenie jest spięcie roweru ze stojakiem elastycznym zamkiem szyfrowym oraz jego zablokowanie. 46. W przypadku braku wolnego stojaka w Stacji Bazowej Wypożyczający jest zobowiązany do zamknięcia wypożyczenia przy użyciu wyłącznie elastycznego zamka szyfrowego, przypinając go do dowolnego stojaka w stacji, zablokowania zamka, naciśnięcia przycisku Zwrot na części elektronicznej terminala oraz postępowania zgodnego z instrukcją na Terminalu WRM. 47. W przypadku niepoprawnego zwrotu roweru Wypożyczający ponosi koszty jego dalszego wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualną kradzież. Brak zwrotu w terminie 48. Nie zwrócenie roweru przed dwunastą godziną wypożyczenia jest traktowane jako złamanie regulaminu, a tym samym złamanie przez Wypożyczającego umowy z Operatorem WRM i spowoduje uruchomienie procedury zabezpieczającej. 49. Jeśli rower zostanie zwrócony po wprowadzeniu w życie procedury zabezpieczającej Wypożyczający Zostanie obciążony kwotą określoną w Tabeli Opłat. Opłaty 50. Opłaty naliczane są według stawek podanych w Tabeli Opłat dostępnej na Podstawą wyliczenia opłaty jest liczba minut wypożyczenia liczona od momentu zwolnienia zamka podczas procedury wypożyczenia do momentu zamknięcia wypożyczenia. 51. Opłaty za korzystanie z wypożyczalni są zróżnicowane i uzależnione od długości czasu wypożyczenia roweru. 52. Czas naliczania opłat jest podzielony na jednogodzinne okresy za wyjątkiem pierwszej godziny wypożyczenia, podczas której wydziela się okres pierwszych dwudziestu minut wypożyczenia. 53. W przypadku gdy Wypożyczający uiszcza opłatę w formie Rachunku Przedpłaconego, a naliczone opłaty za jazdę przekraczają posiadane środki, Wypożyczający ma obowiązek najpóźniej w ciągu 7-miu dni doładowad swoje konto do salda co najmniej równego zero. W przypadku niezrealizowania tego obowiązku Operator WRM może podjąd działania mające na celu uzyskanie zapłaty. Rezygnacja 54. Wypożyczający ma prawo zrezygnowad z Umowy z Operatorem WRM w dowolnym czasie. 55. Rezygnacja następuje drogą elektroniczną. 56. Reklamacją jest zgłoszenie przez Wypożyczającego żądania zwrotu opłaty z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi Wypożyczenia przez Operatora WRM. 57. Wypożyczający może zgłosid reklamację w terminie tygodnia od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji, pod rygorem utraty uprawnieo z tego tytułu. 58. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu można składad pisemnie w biurze COK WRM lub listem poleconym przesłanym na adres COK WRM. 59. Zgłoszona reklamacja powinna byd rozpatrzona w ciągu dwóch tygodni od daty jej wniesienia, a następnie przekazana Wypożyczającemu faksem, pocztą elektroniczną lub pocztą na adres korespondencyjny w sposób wskazany w reklamacji. 4

5 60. COK WRM udziela odpowiedzi, która zawiera stanowisko Operatora WRM w sprawie reklamacji, uzasadnienie faktyczne i prawne oraz informację o trybie odwoławczym. 61. Prawo do dochodzenia odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi w postępowaniu sądowym przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną również wówczas, gdy Operator WRM nie rozpatrzył reklamacji w terminie 1 miesiąca od jej wniesienia. Odpowiedzialnośd Operatora WRM z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi ograniczona jest jedynie do szkody rzeczywistej i nie obejmuje utraconych korzyści. Postanowienia koocowe: 62. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wypożyczenie roweru jest równoznaczne z oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na rowerze oraz umiejętności jazdy i znajomości przepisów ruchu drogowego 63. Operator WRM zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy o uczestnictwie w Systemie WRM w jakimkolwiek czasie z jakiejkolwiek przyczyny lub bez podania przyczyny, zaś Wypożyczającemu nie przysługują w stosunku do Operatora WRM jakiekolwiek roszczenia z tym związane oprócz zwrotu środków na Rachunku Przedpłaconym oraz uiszczonej kaucji. 64. Operator WRM zastrzega sobie prawo zmiany postanowieo niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianach do niniejszego regulaminu przesyłana będzie na adres podany w czasie rejestracji. Brak pisemnej informacji o braku akceptacji zmiany regulaminu przesłanej do COK WRM w terminie 14 dni od dnia jej wysłania do Wypożyczającego oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie przez Wypożyczającego. 65. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa Prawo o ruchu drogowym. 66. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską a angielską lub niemiecką wersją językową podstawą interpretacji będzie wersja polska. Definicje 67. Regulamin niniejszy regulamin opisujący reguły korzystania, warunki, zakres praw i odpowiedzialności, którego akceptacja, po zapoznaniu się z nim, stanowi warunek korzystania z systemu Wrocławskiego Roweru Miejskiego. Regulamin wraz z akceptacją staje się Umową między Wypożyczającym a Operatorem WRM. Akceptacja regulaminu jest warunkiem niezbędnym rejestracji w Systemie WRM. 68. Umowa umowa Wypożyczającego z Operatorem WRM, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie. Uznaje się, że Umowa zostaje zawarta w momencie akceptacji regulaminu podczas procesu rejestracji w Systemie WRM. 69. System WRM skrócona nazwa przedsięwzięd obejmujących przygotowanie i prowadzenie Wrocławskiego Roweru Miejskiego oraz aktywności związanych z prowadzeniem portalu internetowego 70. Operator WRM podmioty gospodarcze realizujące usługi związane z obsługą Systemu WRM. 71. Właścicielem Systemu WRM jest Gmina Wrocław, Urząd Miasta Wrocławia, ul. Gabrieli Zapolskiej 2/4, Wrocław. 72. Operatorem WRM jest Nextbike Polska sp. z o.o., ul. Gwarna 11/7b, Wrocław 73. Wrocławski Rower Miejski infrastruktura techniczna, oprogramowanie, urządzenia i rowery umożliwiające wypożyczanie rowerów zwane w skrócie Wypożyczalnia. 74. Wypożyczający uczestnik Systemu WRM, który zaakceptował Regulamin, przystąpił do programu na warunkach określonych w Regulaminie i dokonał rejestracji w Systemie WRM. 75. Serwis WRM działający na zlecenie Operatora WRM wyspecjalizowany serwis zajmujący się konserwacją systemu Wrocławskiego Roweru Miejskiego. 76. Centrum Obsługi Klienta WRM (COK WRM) miejsce kontaktu Wypożyczającego z Operatorem WRM. COK WRM znajdująca się pod adresem: ul. Gwarna 11/7b, Wrocław 77. Stacja Bazowa WRM stojaki rowerowe oznaczone symbolem Systemu WRM z urządzeniami do samodzielnego wypożyczenia rowerów poprzez terminal. Terminal WRM urządzenie do samodzielnego wypożyczenia rowerów 5

6 znajdujące się w Stacjach Bazowych WRM. Lista oraz lokalizacja Stacji Bazowych WRM znajduje się na każdym terminalu, wewnątrz koszyka roweru WRM oraz na stronie internetowej 78. Identyfikator klienta to osobisty numer zapisany w wersji liczbowej, w postaci numeru karty Wrocławskiej Karty Miejskiej, numeru ELS, numeru karty płatniczej lub numeru telefonu komórkowego, które to numery klient zdefiniował podczas rejestracji w systemie Nextbike. Numery są traktowane równoważnie: a. numerem w wersji liczbowej może byd numer telefonu komórkowego, który wraz z numerem PIN jest traktowany jako Identyfikator Klienta b. Wrocławska Karta Miejska (WKM), której operatorem jest Mennica SA. Zbliżeniowa, spersonalizowana karta elektroniczna (RFID) posiadająca swój unikalny, zakodowany numer. WKM wraz z numerem PIN jest traktowana jako Identyfikator Klienta. b. ELS Elektroniczna Legitymacja Studencka, zbliżeniowa, spersonalizowana karta elektroniczna (chip + RFID) posiadająca swój unikalny, zakodowany numer. ELS wraz z numerem PIN jest traktowana jako identyfikator Klienta. d. Karta Płatnicza karta emitowana przez organizacje płatnicze emitentów Visa International oraz Mastercard International oraz inna spełniająca wymagania dla uznania jej za elektroniczny instrument płatniczy w rozumieniu ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U, z 2002 r. Nr 169, poz z późn. zm.). Terminale są przystosowane do współpracy z produktami z rodziny PayPass i ExpressPay. 79. Tabela Opłat cennik usług i opłat Systemu WRM stanowiący niezbędny do zatwierdzenia składnik umowy, zatwierdzony przez właściwy organ Gminy, dostępny na stronie 80. Rachunek Przedpłacony osobiste konto Wypożyczającego w systemie rozliczeniowym Systemu WRM, na którym realizowane są operacje uznania oraz obciążenia za korzystanie z usług i produktów oferowanych w ramach Systemu WRM zgodnie z Tabelą Opłat. Rachunek przedpłacony może byd zasilany przez użytkownika wpłatą środków z góry w formie przedpłaty oraz z dołu poprzez wyrażenie zgody na terminowe obciążenie konta bankowego kwotą wynikającą z rozliczeo odpłatnych wypożyczeo rowerów WRM w formie polecenia zapłaty. 81. Opłata Inicjalna bezzwrotna kwota wpisowego do systemu Nextbike wynosząca 1 zł uiszczana przy rejestracji w Systemie WRM oznaczająca wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu. Opłata zostaje wliczona w koszt pierwszego przekroczenia nieodpłatnego wypożyczenia roweru. 82. Kaucja kwota stanowiąca zabezpieczenie na wypadek niedotrzymania umowy przez Wypożyczającego. Uiszczenie kaucji jest warunkiem koniecznym przystąpienia do Systemu WRM i do wypożyczenia roweru. Kaucja zostaje uiszczona poprzez wpłacenie kwoty na rachunek Operatora WRM w wysokości wynikającej z Tabeli Opłat. W przypadku, gdy kaucja uiszczona została poprzez wpłacenie kwoty na rachunek Operatora WRM jest ona zwracana na podane przez Wypożyczającego konto bankowe po złożeniu oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności o rezygnacji z udziału w Systemie WRM. Operator WRM może przyznad bonifikatę wszystkim lub określonym grupom Wypożyczających. 83. Kwota Doładowania bezzwrotna opłata na poczet wypożyczeo wniesiona w formie przedpłaty (doładowania) na osobiste konto Wypożyczającego w systemie rozliczeniowym Nextbike i do wykorzystania w dowolnym okresie czasu. Kwota Doładowania nie podlega zwrotowi. 84. Opłata kartą WKM opłata za wypożyczenie wniesiona przez Wypożyczającego poprzez Terminal WRM za pomocą karty WKM będącej kartą płatniczą. Doładowanie aplikacji portfelowych kart WKM jest realizowane wyłącznie w systemie Operatora Wrocławskiej Karty Miejskiej 85. Procedura zabezpieczająca postępowanie w przypadku niezwrócenia roweru w wymaganym terminie tj. działanie mające na celu skontaktowanie się z Wypożyczającym w celu uzyskania wyjaśnienia, następnie przekazanie i wysłanie monitów, zajęcie na poczet zobowiązao wpłaconej przez Wypożyczającego kaucji oraz zgłoszenie właściwym organom i instytucjom kradzieży / zniszczenia mienia. 86. Strefa użytkowania granice administracyjne miasta, w którym dokonano wypożyczenia roweru. Obszar dozwolony dla korzystania z rowerów WRM. 87. Wypożyczenie roweru wypożyczenie roweru ze stacji postojowej WRM przy pomocy karty kredytowej, debetowej bądź karty WKM, ELS lub innego, zaproponowanego przez Operatora sposobu. 88. Zwrot roweru oddanie roweru do stacji. Wpięcie roweru oznacza zatrzaśnięcie koocówki elektrozamka zamontowanej na goleni przedniego widelca w elektrozamku stacji zakooczone sygnałem z terminala. 6