Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 4 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 28 listopada 2014r., Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych (tekst jednolity) Parczew, listopad 2014r.

2 SPIS TREŚCI: Rozdział I: Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych str. 3 Rozdział II: Rachunki depozytowe Część IA: Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy ROR część ogólna str. 5 Część IB: Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy ROR Standard str. 5 Część IC: Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy ROR VIP str. 6 Część ID: Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy ROR Junior i Student str. 6 Część IE: Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy ROR Senior str. 6 Część II: Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy pakiety str. 7 Część III A: Rachunek płatny na każde żądanie potwierdzony książeczką oszczędnościową str. 9 Część III B: Rachunek płatny na każde żądanie dla rad rodziców i innych jednostek organizacyjnych str. 10 Część IV: Usługi internetowe oraz udostępniane drogą telekomunikacyjną str. 10 Część V: Rachunek z wkładami oszczędnościowymi terminowymi potwierdzonymi książeczką oszczędnościową str. 11 Część VI: Rachunki promocyjnych lokat oszczędnościowych oraz indywidualne konto emerytalne IKE str. 11 Część VII: Konto oszczędnościowe str. 11 Część VIII: Rachunek płatny na każde żądanie w walutach wymienialnych str. 11 Część IX: Rachunek lokaty oszczędnościowej w walutach wymienialnych str. 12 Część X: Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków depozytowych str. 12 Rozdział III: Karty bankomatowe i płatnicze Część I: Karta bankomatowa Banku Spółdzielczego w Parczewie str. 13 Część II: Karta płatnicza VISA Classic Debetowa, karta Mastercard, karta niespersonalizowana str. 13 Część III: Karta kredytowa BPS VISA Credit str. 14 Rozdział IV: Kredyty Część I: Kredyty gotówkowe str. 14 Część II: Kredyty mieszkaniowe i hipoteczne str. 15 Część III: Kredyty z dotacją na zakup kolektorów słonecznych str. 16 Część IV: Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków kredytowych str. 16 Rozdział V: Inne usługi Część I: Usługi różne str. 17 Część II: Czynności kasowe w złotych str. 17 Część III: Inne opłaty kasowo skarbcowe str. 18 Część IV: Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno rentowe str. 18 Część V: realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym str. 19 Część VI: Czeki w obrocie dewizowym str. 20 Rozdział VI: Ubezpieczenia Część I: Ubezpieczenia na życie kredytobiorców do kredytów w rachunku kredytowym str. 20 Część II: Ubezpieczenie na życie kredytobiorców do kredytów odnawialnych oraz dopuszczalnego debetu w ROR str. 20 Część III: Ubezpieczenie nieruchomości, nieruchomości w budowie, ruchomości domowych oraz odpowiedzialności cywilnej str. 21 2

3 Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w,,taryfie prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Parczewie zwanej dalej,,taryfą, dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Rozdział I Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty bankowe od Posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Parczewie pobierane są z tych rachunków lub innych rachunków wskazanych przez Posiadacza, w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane gotówką w kasie. 2. Prowizje i opłaty za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie Posiadacza rachunku prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Parczewie mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Za pozostałe usługi prowizje i opłaty pobierane są w gotówce w kasach Banku, w dniu dokonania operacji bankowej. 3. Pobrane prowizje i opłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności z wyłączeniem prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego w przypadku jego zwrotu w ciągu 10 dni od pobrania środków finansowych z Banku. 4. W przypadku gdy taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach,,od,,,do oraz,,od... do... kierownik jednostki organizacyjnej Banku (Oddziału, Filii) ustala indywidualnie wysokość pobieranych prowizji i opłat w podanych granicach. 5. Kierownicy Banku mogą ustalić odmienne stawki w granicach nadanych im uprawnień przez Zarząd Banku. 6. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 7. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 8. Kwoty pobranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. 9. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 1) wpłat i wypłat na rachunki lokat terminowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej, 2) wpłat na poczet spłat kredytów i odsetek oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Parczewie oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce, 3) wpłat na cele społeczno użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, oraz wniesienie których upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, 4) wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. 10. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie podmiotów, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. 11. Od operacji dewizowych dotyczących poleceń wypłaty i przelewów regulowanych oraz czeków w obrocie dewizowym na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR, pobiera się opłatę stałą wynoszącą 5,00 PLN od każdej operacji. 12. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo prowizje i opłaty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 3

4 13. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. Jeżeli podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata/ prowizja ustalona w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczenia stosuje się średni kurs NBP z dnia pobrania należności. 14. Opłaty i prowizje nie zapłacone przez stronę zagraniczną w ciągu trzech miesięcy od daty wysłania wezwani do zapłaty obciążają stronę krajową. 15. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Członek Zarządu lub kierownik jednostki organizacyjnej Banku Spółdzielczego może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku Spółdzielczego. 4

5 Lp. Rodzaj usługi stawka Rozdział II. RACHUNKI DEPOZYTOWE I A. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWY ROR CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Wpłata gotówki na rachunek bez opłat 2. Wypłata gotówki z rachunku w Banku: 2.1. na podstawie dyspozycji ustnej potwierdzonej wydrukiem komputerowym bez opłat 2.2. na podstawie czeku gotówkowego bez opłat Uwaga: wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20. tys. zł. należy awizować co najmni8ej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty 3. Realizacja czeku gotówkowego w Banku, w jednostkach organizacyjnych Banku BPS S.A., bez opłat bankach spółdzielczych Zrzeszenia BPS S.A. 4. Potwierdzenie czeku od każdego czeku 5,00 zł 5. Inkaso czeku 6,00 zł 6. Przyjęcie lub odwołanie przez klienta zastrzeżeń blankietów czeków lub dowodu tożsamości i rozesłanie zastrzeżeń w Zrzeszeniu BPS S.A. i w innych bankach krajowych 25,00 zł 7. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 1,00 zł 8. Wyciąg z konta bankowego 8.1. odbierany przez posiadacza konta lub osobę upoważnioną w jednostce banku bez opłat prowadzącej rachunek 8.2. wysyłany przez Bank pocztą (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu bez opłat b) częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę 5,00 zł 8.3. wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju za każdą przesyłkę a) listem zwykłym 10,00 zł b) listem poleconym 20,00 zł 9. Wysłanie wezwania (monitu) do zapłaty oraz upomnienia z tytułu niedopuszczalnego debetu, braku spłaty odnawialnego limitu kredytowego lub debetu dopuszczalnego w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym, do dłużnika lub jego poręczycieli, po 30,00 zł upływie terminu spłaty kredytu, debetu dopuszczalnego lub odsetek (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit). 10. Przekształcenie rachunku indywidualnego w rachunek wspólny oraz wspólnego w 15,00 zł indywidualny 11. Informacja SMS o saldzie, obrotach i wolnych środkach na rachunku opłata miesięczna bez opłat 12. Udzielanie informacji telefonicznie na hasło, miesięcznie 10,00 zł 13. Likwidacja rachunku bez opłat I B. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWY STANDARD 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie uwaga! jeżeli rachunek otwierany jest po 15 dniu miesiąca, za ten miesiąc nie pobiera się miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku 3. Realizacja przelewu na rachunki prowadzone: 5,00 zł 3.1. w Banku bez opłat 3.2. w innych bankach w systemie ELIXIR 3,50 zł 3.3. w innych bankach w systemie SORBNET 30,00 zł 4. Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony; 4.1. w Banku bez opłat 4.2. w innym banku krajowym uwaga! nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew 2,00 zł 5

6 I C. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWY VIP 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie uwaga! jeżeli rachunek otwierany jest po 15 dniu miesiąca, za ten miesiąc nie pobiera się miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku 3. Realizacja przelewu na rachunki prowadzone: 16,00 zł 3.1. w Banku bez opłat 3.2. w innych bankach bez opłat a) dyspozycje złożone przez Internet bez opłat b) dyspozycje złożone w placówce Banku bez opłat c) dyspozycje złożone w placówce Banku przez system SORBNET 30,00 zł 4. Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony; 4.1. w Banku bez opłat 4.2. w innym banku krajowym uwaga! nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew I D. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWY JUNIOR I STUDENT bez opłat 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie uwaga! jeżeli rachunek otwierany jest po 15 dniu miesiąca, za ten miesiąc nie pobiera się miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku 3. Realizacja przelewu na rachunki prowadzone: bez opłat 3.1. w Banku bez opłat 3.2. w innych bankach bez opłat 6

7 a) dyspozycje złożone przez Internet bez opłat b) dyspozycje złożone w placówce Banku 2,00 zł c) dyspozycje złożone w placówce Banku przez system SORBNET 30,00 zł 4. Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony; 4.1. w Banku bez opłat 4.2. w innym banku krajowym uwaga! nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew I E. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWY SENIOR 2,00 zł 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie uwaga! jeżeli rachunek otwierany jest po 15 dniu miesiąca, za ten miesiąc nie pobiera się miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku 3. Realizacja przelewu na rachunki prowadzone: 2,00 zł 3.1. w Banku bez opłat 3.2. w innych bankach bez opłat a) dyspozycje złożone przez Internet bez opłat b) dyspozycje złożone w placówce Banku 2,00 zł c) dyspozycje złożone w placówce Banku przez system SORBNET 30,00 zł 4. Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony; 4.1. w Banku bez opłat 4.2. w innym banku krajowym uwaga! nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew 2,00 zł 7

8 II RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWY PAKIETY Lp. Rodzaj usługi Tryb pobierania Pakiet Młodzieżowy Pakiet Standardowy Pakiet Aktywny Pakiet Prestiżowy 1. otwarcie rachunku jednorazowo bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. prowadzenie rachunku miesięcznie bez opłat 7,00 zł 9,00 zł 18,00 zł 3. Realizacja przelewu na rachunki prowadzone: 3.1. w Banku bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 3.2. w innych bankach: a)przez internet za przelew bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat b)w placówce banku w 2,00 zł 3,50 zł 3,50 zł bez opłat systemie ELIXIR c) w placówce banku w 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł systemie SORBNET 4. Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony* za zlecenie 4.1. w Banku bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 4.2. w innym banku 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł bez opłat 5. Elektroniczne kanały dostępu 5.1. Dostęp do rachunku za pośrednictwem systemu miesięcznie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat Internet Banking 5.2. Wydanie karty kodów za każdą kartę bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 5.3. Przesłanie karty kodów za każdą kartę pocztą 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5.4. Informacja SMS o saldzie, obrotach i wolnych środkach na rachunku opłata miesięczna miesięcznie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 5.5. Dostęp do rachunku za pośrednictwem jednorazowo bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat BANKOFONU 5.6. Zablokowanie/ odblokowanie jednorazowo bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat identyfikatora 5.7. Zmiana hasła jednorazowo bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 5.8. Potwierdzenie przelewu w placówce Banku jednorazowo bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 6. Wpłaty i wypłaty 6.1. Wpłata gotówkowa za wpłatę bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 6.2. Wypłata gotówkowa za wypłatę bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 7. Polecenie zapłaty 7.1. Polecenie zapłaty za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł rejestracja 7.2. Modyfikacja/ odwołanie za zlecenie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 8. Karty debetowe: Visa Classic Debetowa, karta niespersonalizowana, karta MasterCard 8.1. Wydanie/ wznowienie jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł karty debetowej 8.2. Użytkowanie i ubezpieczenie karty miesięcznie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 8

9 8.3. Transakcje bezgotówkowe 8.4. Transakcje gotówkowe We wskazanych bankomatach Grupy BPS i SGB W innych bankomatach w kraju W bankomata ch za granicą kartami VISA Kartami MasterCard W punktach akceptujących kartę w kraju W punktach akceptujący ch kartę za granicą kartami VISA Kartami MasterCard od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 5zł 5zł 0zł 0 zł 6% min. 20 zł 6% min. 20 zł 6% min. 20 zł 0 zł 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł 0 zł 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 6% min. 20 zł 6% min. 20 zł 6% min. 20 zł 0 zł 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł 0 zł W placówkach Poczty 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł Polskiej Awaryjna wypłata gotówki za granicą po jednorazowo zł zł zł zł utracie karty Opłata za,,cash back (wypłata gotówki w kasie placówki 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł handlowo usługowej w Polsce Sprawdzenie salda w od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł bankomacie 8.7. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Klienta 8.8. Telefoniczne odblokowanie nr PIN na od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł wniosek Użytkownika 8.9. Zmiana danych od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Użytkownika karty Czasowe zablokowanie/ jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł odblokowanie karty 9. Usługa biometrii 0,00zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 10. Doładowanie telefonów: w kasie banku 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł w systemie Internet 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Banking z rachunku bieżącego 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł III. A. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A VISTA) POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat 9

10 3. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach organizacyjnych Banku, Banku BPS S.A., zrzeszonych bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych, w innych bankach, z którymi Bank BPS S.A. w imieniu zrzeszonych banków spółdzielczych bez opłat zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi w zakresie książeczek oszczędnościowych oraz w placówkach Poczty Polskiej. 4. Wypłata gotówki z rachunku dokonana w: 4.1. Jednostkach organizacyjnych Banku, w Banku BPS S.A., zrzeszonych bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych bez opłat 4.2. Innych bankach z którymi Bank BPS S.A. zawarł w imieniu zrzeszonych banków spółdzielczych porozumienie w sprawie zastępczej obsługi w zakresie książeczek oszczędnościowych: a) bez sprawdzania salda bez opłat b) ze sprawdzeniem salda 5,00 zł 4.3. placówkach Poczty Polskiej bez opłat 5. Realizacja przelewu na rachunki: a) prowadzone w Banku bez opłat b) prowadzone w innych bankach w systemie ELIXIR 3,50 zł c)dyspozycje złożone w placówce Banku przez system SORBNET 30,00 zł 6. Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony: a) w Banku bez opłat b) w innym banku krajowym 3,50 zł 7. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej w jednostkach organizacyjnych Banku, jednostkach Banku BPS S.A., zrzeszonych bankach spółdzielczych, innych bankach krajowych oraz placówkach Poczty Polskiej 0,3% od kwoty wkładu, nie mniej niż 10 zł i nie więcej niż 50 zł. 10

11 8. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym w jednostkach 25,00 zł organizacyjnych Banku, jednostkach Banku BPS S.A., zrzeszonych bankach spółdzielczych, innych bankach krajowych oraz placówkach Poczty Polskiej. 9. Ustalenie numeru utraconej książeczki 5,00 zł 10. Umorzenie utraconej książeczki 10,00 zł 11. Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z wkładów na książeczce (wraz z przyjęciem tej książeczki do depozytu wg rzeczywistych kosztów skarbcowego) 12. Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja) 50,00 zł 13. Za dokonanie blokady środków na rzecz innego banku 20,00 zł 14. Opłata za dokonanie wpisu w książeczce oszczędnościowej przelanej kwoty 0,3% z wyjątkiem przelewów z tyt. rent, emerytur i zasiłków z opieki społecznej, nie mniej niż 2,00 zł. III. B. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A VISTA) W ZŁOTYCH DLA RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie uwaga! Jeżeli rachunek otwierany jest po 15 dniu miesiąca, za ten miesiąc nie pobiera się miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku. min. 5,00 zł 3. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostce Banku prowadzącej rachunek 0,3% wpłacanej kwoty nie mniej niż 2 zł 11

12 4. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce prowadzącej rachunek uwaga! wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 tys. zł należy awizować co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty 0,3% wpłacanej kwoty nie mniej niż 2 zł 5. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony: a) w Banku bez opłat b) w innych bankach w systemie ELIXIR 3,50 zł c)dyspozycje złożone w placówce Banku przez system SORBNET 30,00 zł 6. Wydanie blankietów czekowych za jeden blankiet 1,00 zł 7. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków uwaga! opłata pobierana w wymienionej wysokości bez względu na ilość utraconych czeków wg poniesionych kosztów nie mniej niż 20,00 zł 8. Wysłanie wyciągu bankowego 5,00 zł 9. Dokonanie zmiany dyspozycji formularza wzorów podpisów 10,00 zł 10. Likwidacja rachunku Bez opłat IV. USŁUGI INTERNETOWE ORAZ UDOSTEPNIANE DROGĄ TELEKOMUNIKACYJNĄ 1. Dostęp do rachunku miesięcznie 0,00 zł 2. Realizacja przelewu na rachunki : a) prowadzone w Banku bez opłat b) prowadzone w innych bankach w systemie ELIXIR 0,50 zł c) prowadzone w innych bankach w systemie SORBNET 30,00 zł 3. Realizacja zlecenia stałego na rachunek: a) prowadzony w Banku bez opłat b) prowadzony w innym banku krajowym 1,00 zł 4. Wydanie karty kodów (pierwsze i kolejne) bez opłat 5. Zablokowanie/ odblokowanie identyfikatora bez opłat 6. Zmiana hasła bez opłat 12

13 7. Dodanie kolejnego rachunku do obsługi przez Internet bez opłat 8. Przesłanie karty kodów pocztą 5,00 zł 9. Zmiana identyfikatora bez opłat 10. Papierowy wyciąg z konta wygenerowany w placówce Banku 30,00 zł 11. Potwierdzenie przelewu w placówce Banku bez opłat 12. Inne czynności nietypowe od 0,00 zł do 100,00 zł 13. Dostęp do rachunku za pośrednictwem BANKOFONU bez opłat (opłata za połączenie wg stawki operatora) 14. Informacja SMS o saldzie rachunku, obrotach i dostępnych środkach 0,00 zł miesięcznie 15. Doładowanie telefonu 0,00 zł V. RACHUNEK Z WKŁADAMI OSZCZĘDNOŚCIOWYMI TERMINOWYMI POTWIERDZONYMI KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Prowadzenie rachunku bez opłat 2. Wydanie książeczki bez opłat 3. Wpłata gotówki na rachunek bez opłat 4. Wypłata gotówki w jednostce Banku prowadzącej rachunek bez opłat 5. Realizacja przelewu z książeczki na rachunek prowadzony a) w Banku bez opłat b) w innych bankach w systemie ELIXIR 3,50 zł c) prowadzone w innych bankach w systemie SORBNET 30,00 zł 6. Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z wkładów na książeczce wg kosztów rzeczywistych 7. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej w jednostkach organizacyjnych Banku 0,3% od kwoty wkładu, nie mniej niż 10,00 zł i nie więcej niż 50,00 zł. 13

14 8. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w 25,00 zł związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym. 9. Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja) 50,00 zł 10. Umorzenie utraconej książeczki 10,00 zł VI. RACHUNKI PROMOCYJNYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO,,IKE W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku lokaty/ike bez opłat 3. Wpłaty na rachunek lokaty/ike bez opłat 4. Przekazanie środków z rachunku lokaty terminowej na rachunek prowadzony: a) w Banku bez opłat b) w innych bankach w systemie ELIXIR 3,50 zł 5. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek uwaga! wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 tys. zł należy awizować co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty bez opłat 6. Opłata za wypłatę, wypłatę transferową lub zwrot środków przed upływem roku od daty zawarcia umowy rachunku oszczędnościowego Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) VII. KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE równowartość kwoty odsetek naliczonych za pierwsze pół roku 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat 3. Wpłata na rachunek bez opłat 14

15 4. Wypłaty środków w trakcie jednego okresu rozliczeniowego a) pierwsza wypłata bez opłat b) kolejne wypłaty 0,25%, nie mniej niż 5,00 zł VIII. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku 20,00 zł 2. Prowadzenie rachunku bez opłat 3. Wpłata gotówkowa bez opłat 4. Wypłata gotówkowa w walucie lub w złotych bez opłat 5. Przelewy na rachunek 5.1. prowadzony w Banku walutowy lub złotowy bez opłat 5.2. złotowy w innym banku krajowym 3,50 zł 5.3. Walutowy w innym banku krajowym wg stawek za sprzedaż przekazów w obrocie dewizowym 6. Likwidacja rachunku bez opłat IX. RACHUNEK LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat 3. Wypłata gotówkowa w walucie lub w złotych bez opłat 4. Przelewy na rachunek: 4.1. prowadzony w Banku walutowy lub złotowy bez opłat 4.2. złotowy w innym banku krajowym 3,50 zł 4.3. walutowy w innym banku krajowym wg stawek za sprzedaż przekazów w obrocie dewizowym X. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH 1. Sporządzenie wyciągu z rachunku na wniosek posiadacza rachunku 5,00 zł 15

16 2. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) od każdego dokumentu 3. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, opinii i zaświadczeń bankowych 4. Wydanie na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczenia o numerze rachunku 5. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza rachunku lub podmiotów określonych w art. 105 w związku z art. 110 Prawa bankowego uwaga! historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego 6. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia utraconych: dokumentów bankowych, dowodów tożsamości lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów mogących posłużyć do sfałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych obejmujące zasięgiem jednostki organizacyjne Banku, jednostki Banku BPS S.A., zrzeszone banki spółdzielcze, inne banki krajowe oraz placówki Poczty Polskiej. 7. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem 8. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych posiadacza rachunku 9. Przyjęcie lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek śmierci 5,00 zł 50,00 zł 30,00 zł 20,00 zł 25,00 zł bez opłat bez opłat 20,00 zł 16

17 9.a Zmiana dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek śmierci 5,00 zł uwaga! zmiana dyspozycji to dopisanie nowego rachunku lub nowej książeczki oszczędnościowej 10. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu za każdy przekaz na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji 10,00 zł uwaga! opłata pobierana jest z rachunku dłużnika od każdego zrealizowanego przelewu 11. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów za każdą zawartą umowę: a) z Bankiem bez opłat b) z innymi bankami 50,00 zł 12.. Potwierdzenie wykonania blokady środków 5,00 zł 13. Za wypłatę premii gwarancyjnej z książeczki mieszkaniowej 25,00 zł 14. Udzielanie telefonicznie na hasło informacji o wysokości salda na rachunku opłata miesięczna 10,00 zł uwaga! opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków ROZDZIAŁ III: KARTY BANKOMATOWE I PŁATNICZE I. KARTA BANKOMATOWA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PARCZEWIE 1. Wydanie karty bez opłat 2. Za wznowienie karty bez opłat 3. Wydanie duplikatu karty bez opłat 4. Za posiadanie karty miesięcznie bez opłat 17

18 5. wypłata gotówki w bankomatach BS w Parczewie bez opłat 6. Sprawdzenie limitu dostępnych środków w bankomacie bez opłat 7. Zastrzeżenie karty 10,00 zł 8. Czasowa blokada karty 10,00 zł 9. Rozpatrzenie reklamacji 20,00 zł II. KARTA PŁATNICZA VISA CLASSIC DEBETOWA, KARTA MASTERCARD, KARTA NIESPERSONALIZOWANA 1. Wydanie nowej karty bez opłat 2. Wznowienie karty bez opłat 3. Wydanie duplikatu karty 25,00 zł 4. Opłata miesięczna za użytkowanie i ubezpieczenie karty od każdej 2,00 zł karty wydanej do rachunku 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 6,00 zł 6. Odblokowanie numeru PIN drogą telefoniczną 10,00 zł 7. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju bez opłat 8. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą bez opłat 9. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 0,50% min. 3,00 zł 10. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Grup BPS i SGB (Uwaga: lista bankomatów jest dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku) bez opłat 11. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 5,00 zł 12. Wypłata gotówki w bankomatach kartami VISA 6,00% min. 20,00zł za granicą, od kwoty wypłaty kartami MasterCard 2,00% min. 10,00 zł 13. Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. bez opłat 14. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju 5,00 zł 18

19 15. Wypłata gotówki w kasie innego kartami VISA 6,00% min. 20,00zł banku za granicą od kwoty wypłaty kartami MasterCard 2,00% min. 10,00 zł 16. Opłata za,,cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo bez opłat usługowej w Polsce. 17. Sprawdzenie w bankomacie wysokości dostępnych środków 2,00 zł 18. Rozpatrzenie reklamacji bez opłat 19. Zastrzeżenie karty 25,00 zł 20. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku 10,00 zł za okres przez niego wskazany 21. Zmiana danych Użytkownika karty 10,00 zł 22. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 10,00 zł III. KARTA KREDYTOWA BPS VISA CREDIT 1. Wydanie nowej karty bez opłat 2. Wznowienie karty bez opłat 3. Opłata za obsługę karty Pobierana od 2 roku użytkowania, rocznie, jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty wynosi: a) mniej niż zł 54,00 zł b) co najmniej zł bez opłat 4. Wydanie duplikatu karty bez opłat 5. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty bez opłat 19

20 6. Transakcje bezgotówkowe bez opłat (płatności w kraju i za granicą przy użyciu karty) 7. Wypłata gotówki w bankomatach i kasach banków: 7.1. w kraju 3% nie mniej niż 5,-zł 7.2. za granicą 2% nie mniej niż 20,-zł 8. Przelew z karty kredytowej 3% nie mniej niż 5,-zł 9. Sprawdzenie salda dostępnych środków w bankomacie bez opłat 10. Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie bez opłat (w bankomatach świadczących taką usługę) 11. Zmiana danych użytkownika karty bez opłat 12. Obsługa nieterminowej spłaty 20,- zł Za każde wysłane upomnienie/ wezwanie do zapłaty zgodnie z Umową) 13. Minimalna spłata zadłużenia na karcie 3% nie mniej niż 40,- zł (pobierana miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego ROZDZIAŁ IV: KREDYTY I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt lub pożyczkę uwaga! opłata pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi w razie odmownego załatwienia wniosku klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu, w przypadku udzielenia kredytu, opłata przygotowawcza nie jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu, 20

21 1.1. do ,00 zł 20,00 zł 1.2. od ,00 zł do ,00 zł 50,00 zł 1.3. od ,00 zł 100,00 zł 2. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu od 0% do 4% 2.1 Prowizja od kwoty przyznanego kredytu bezodsetkowego od 5 do 10% 3. Przyznanie uprawnień do korzystania z dopuszczalnego debetu rocznie (płatne z góry) 4. Wysłanie wezwania do dostarczenia wymaganych dokumentów zgodnie z zapisami umowy (np. informacji o wynagrodzeniu, polis, itp.) 5. Sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy nowego harmonogramu spłaty w związku ze skróceniem umownego okresu spłaty 6. Podpisanie na wniosek klienta aneksu do umowy kredytowej, dotyczącego: a) prolongaty spłaty lub zmiany terminarza spłaty kredytu, b) zmiany zabezpieczenia spłaty kredytu albo innych warunków umowy uwaga! za każdą z wymienionych czynności prowizję nalicza się od pozostałej do spłaty kwoty kredytu 2% od kwoty debetu nie mniej niż 10,00 zł. 10,00 zł 20,00 zł od 1% do 3%, nie mniej niż 50,00 zł 7. Prowizja rekompensacyjna od wcześniejszej spłaty kredytu lub pożyczki naliczana od kwoty spłaconej przed terminem 0% II. KREDYTY MIESZKANIOWE I HIPOTECZNE 21