dla KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dla KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do uchwały nr 2/B/205 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Brańsk, 205 r.

2 Spis treści DZIAŁ. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT W ZŁOTYCH... 2 ROZDZIAŁ 2. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT W OBROCIE WALUTOWYM... 3 DZIAŁ 2. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE... 5 ROZDZIAŁ. RACHUNKI BANKOWE... 5 ROZDZIAŁ 2. OBRÓT DEWIZOWY... ROZDZIAŁ 3. CZEKI ZAGRANICZNE... 2 DZIAŁ 3. KARTY BANKOWE... 2 ROZDZIAŁ. KARTA VISA BUSINESS DEBETOWA... 2 ROZDZIAŁ 2. KARTA KREDYTOWA VISA BUSINESS... 3 DZIAŁ 4. USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ EBANKNET (ZARZĄDZANIE RACHUNKIEM PRZEZ INTERNET) SMS BANKING (PRZESYŁANIE INFORMACJI PRZEZ SMS) HOMENET (ELEKTRONICZNY SYSTEM ZDALNEJ OBSŁUGI BANKOWEJ HOME BANKING) ECORPONET (SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW) PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE PRZY WYKORZYSTANIU TERMINALA POS... 6 DZIAŁ 5. KREDYTY... 6 ROZDZIAŁ. KREDYTY KOMERCYJNE W rachunku bieżącym (dla Przedsiębiorstw i Rolników ) Kredyty w rachunku kredytowym dla Przedsiębiorstw Kredyty w rachunku kredytowym dla Rolników Kredyty dla instytucji Non-Profit... 9 ROZDZIAŁ 2. KREDYTY PREFERENCYJNE (DLA PRZEDSIĘBIORSTW I ROLNIKÓW )... 2 ROZDZIAŁ 3. GWARANCJE, PORĘCZENIA, REGWARANCJE, AWALE ROZDZIAŁ 4. OBSŁUGA WEKSLI DZIAŁ 6. POZOSTAŁE OPŁATY I USŁUGI... 23

3 Dział. Postanowienia ogólne Rozdział. Zasady pobierania prowizji i opłat w złotych Bank Spółdzielczy w Brańsku pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi określone w niniejszej Taryfie od Klientów Instytucjonalnych. 2 Użyte w niniejszym opracowaniu terminy oznaczają:. BS - Bank Spółdzielczy w Brańsku 2. Taryfa- taryfa prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Brańsku 3. Instytucje Non-Profit - instytucje, których głównym celem statutowym nie jest działalność gospodarcza np. związki zawodowe, partie polityczne, towarzystwa i stowarzyszenia, kościoły, parafie i związki wyznaniowe, ochotnicza straż pożarna, rady rodziców itd. 4. JST - Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa ) 5. Klient instytucjonalny osoba będąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej tj. osoba fizyczna, rolnik, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. 6. Przelew wewnętrzny - przelew na rachunki prowadzone w ramach jednostek organizacyjnych BS 7. Rachunki własne rachunki Klienta w ramach tego samego Modulo 3 Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie umówiły się inaczej.. Prowizję od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS pobiera się od wpłacającego. 2. Prowizję od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w BS pobiera się od posiadacza rachunku zgodnie z zawartą umową pomiędzy BS, a posiadaczem tego rachunku lub od wpłacającego zgodnie z Taryfą. 3. Prowizję od wpłat, o których mowa w ust. 2, mogą być pobierane od posiadacza rachunku bankowego miesięcznie w formie ryczałtu, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Częstotliwość pobierania prowizji ustala się w umowie. 4. Prowizję za realizację zleceń posiadacza rachunku pokrytych wpływami bieżącymi pobiera się od kwoty płatności. 5. Za czynności bankowe wykonywane na podstawie umów zawartych z klientami mogą być pobierane inne opłaty i prowizje niż określone w Taryfie, ustalane w wysokościach i na zasadach określonych w zawartych umowach. 6. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 4 BS zastrzega sobie prawo dokonania zmiany stawek prowizji i opłat. Zmiana stawek może nastąpić w przypadku wystąpienia jednego z poniższych warunków: a) zmiany cen energii i taryf telekomunikacyjnych oraz opłat stosowanych przez inne instytucje, z usług których korzysta BS przy wykonywaniu danej czynności, b) zmiany wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych, publikowanego przez GUS, c) zmiany zakresu lub formy wykonywania danej czynności. 5. Stawki prowizji i opłat mogą być negocjowane zgodnie z zapisami Instrukcji stosowania negocjowanych stawek oprocentowania kredytów, terminowych lokat oszczędnościowych, lokat terminowych, wysokości prowizji przygotowawczej w Banku Spółdzielczym w Brańsku. 2. Wysokość opłat i stawki prowizji z tytułu udzielonych kredytów/pożyczek dla JST ustalane są w drodze indywidualnych negocjacji. 6 Nie pobiera się prowizji i opłat od: ) otwarcia i prowadzenia rachunków: a) lokat terminowych, b) terminowych lokat oszczędnościowych, c) na których gromadzone są środki na cele charytatywne. 2) wpłat gotówkowych bezpośrednio na konta kredytowe (kapitałowe i odsetkowe) w BS, 2

4 3) wpłat na pokrycie innych zobowiązań w stosunku do BS ( np. z tytułu najmu lokalu BS, dostaw robót i usług oraz wypłat na rzecz dostawców usług dla BS). 4) wpłat na rachunki non profit, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym. 5) wpłat i wypłat sektora non profit pod warunkiem prowadzenia rachunku nieoprocentowanego. 7 Za usługi nietypowe, nie przewidziane w Taryfie prowizji i opłat wysokość prowizji lub opłaty ustala Zarząd BS. 8 Nie pobiera się opłat za udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków udzielanych na żądanie osób, o których mowa w art. 05 ust. pkt. 2 Prawa bankowego i innych przepisach prawa, z zastrzeżeniem udzielenia informacji innym bankom oraz innym instytucjom w zakresie określonym w art. 05 ust. pkt., a, b Prawa bankowego. 9 Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, odnoszą się do kredytów i pożyczek udzielonych ze środków BS. W przypadku kredytów i pożyczek udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez BS z innymi bankami i instytucjami ( np.: Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej) obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować prowizje i opłaty określone w Taryfie. 0 Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu na zasadach ogólnie obowiązujących do dwóch miejsc po przecinku. Pobrane prowizje i opłaty nie podlegają zwrotowi. 2 Opłaty za prowadzenie rachunków bankowych pobiera się w okresach miesięcznych. Rozdział 2. Zasady pobierania prowizji i opłat w obrocie walutowym Użyte w niniejszej taryfie określenia oznaczają: ) rezydent: a) osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w kraju oraz osoba prawna mająca siedzibę w kraju, a także inny podmiot mający siedzibę w kraju, posiadający zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; rezydentami są również znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów. b) polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne polskie przedstawicielstwa oraz misje specjalne korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych, 2) nierezydent: a) osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania za granicą oraz osoba prawna mająca siedzibę za granicą, a także inny podmiot posiadający siedzibę za granicą, posiadający zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; nierezydentami są również znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów, b) obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje międzynarodowe korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych, 3) kraj - terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 4) waluty obce znaki pieniężne będące poza krajem prawnym środkiem płatniczym, a także międzynarodowe jednostki rozrachunkowe, 5) waluty wymienialne waluty obce państw spełniających wymagania art. VIII statutu MFW ogłaszane przez Prezesa NBP w dzienniku urzędowym Monitor Polski, 6) dewizy papiery wartościowe i inne dokumenty pełniące funkcje środka płatniczego, wystawione w walutach obcych, 2 Prowizje i opłaty określone w niniejszej Taryfie pobierane są w jednostce organizacyjnej BS wykonującej obsługę klienta. 3 Za usługi nietypowe, nie przewidziane w Taryfie prowizji i opłat wysokość prowizji lub opłaty ustala 3

5 Zarząd BS. 4 Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 5. Nie pobiera się prowizji i opłat od otwarcia, prowadzenia, wpłat i wypłat z rachunków: a) lokat terminowych, b) terminowych lokat oszczędnościowych, c) na których gromadzone są środki na cele charytatywne. 2. Nie pobiera się opłat za udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, udzielanych na żądanie osób, o których mowa w art. 05 Prawa bankowego i innych przepisach prawa. 6 Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 7. BS zastrzega sobie prawo dokonania zmiany stawek prowizji i opłat. Zmiana stawek może nastąpić w przypadku wystąpienia jednego z poniższych warunków: a) zmiany cen energii i taryf telekomunikacyjnych oraz opłat stosowanych przez inne instytucje, z usług których korzysta BS przy wykonywaniu danej czynności, b) zmiany wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych, publikowanego przez GUS, c) zmiany zakresu lub formy wykonywania danej czynności. 8 Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalone są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja ustalona w PLN pobrana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczenia stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności. 9 Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu na zasadach ogólnie obowiązujących do dwóch miejsc po przecinku. 0 BS może pobrać od rezydenta prowizję i opłaty w walucie wymienialnej przyjmując za podstawę naliczenia prowizji i opłat stawki w złotych, jeżeli: ) rezydent posiada w BS tylko rachunek walutowy, 2) rezydent nie posiada wystarczających środków na rachunku złotowym, 3) rezydent złożył dyspozycję pobrania przez Bank prowizji/opłat z rachunku walutowego. Od nierezydentów BS pobiera prowizje i opłaty w walucie wymienialnej. 2 Niezależnie od prowizji i opłat, pobiera się również: ) zryczałtowane opłaty stanowiące pokrycie ponoszonych przez BS kosztów pocztowych i telekomunikacyjnych w obrocie krajowym i zagranicznym, 2) prowizje i opłaty na rzecz Banku Zrzeszającego pośredniczącego w wykonywaniu zlecenia. 3 W przypadku zleceń zawierających braki lub błędy, konsekwencje opóźnień i zmiany kursu walut obciążają klienta. 4 Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie umówiły się inaczej. 5 BS może przyjąć należną prowizję w formie wpłaty gotówkowej. 6 Prawidłowo pobrane prowizje i opłaty nie podlegają zwrotowi. 7 Wpłaty i wypłaty realizowane są tylko w banknotach. 4

6 Dział 2. Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne Rozdział. Rachunki bankowe Lp. Rodzaj usługi Tryb pobierania Stawka I...2 Rachunek rozliczeniowy bieżący i pomocniczy dla Przedsiębiorstw ( nie dotyczy rolników i instytucji Non-Profit ) Otwarcie rachunku w PLN i walutach wymienialnych (EURO, USD ). bieżącego 2. pomocniczego Prowadzenie rachunku w PLN i walutach wymienialnych (EURO, USD ). bieżącego 2. pomocniczego prowizji nie pobiera się za miesiąc w którym nastąpiło otwarcie rachunku bankowego 2 Wpłaty gotówkowe Na rachunki prowadzone w BS: jednorazowo miesięcznie od każdego rachunku )w formie otwartej: 0,2% min. 2. a) w złotych b) w walutach wymienialnych od kwoty wpłaty 2.2 2)w formie zamkniętej: a)w złotych b)w walutach wymienialnych w przypadku wpłat gotówkowych złotowych w bilonie nieuporządkowanym pobiera się dodatkowo prowizję od kwoty wpłaty 2.3 Wpłaty gotówkowe na rachunki w innych bankach od kwoty wpłaty 0,% min. 3zł 0,2% min. 5 zł 0,5% min. 5 zł 2.4 Wpłaty gotówkowe na rachunki instytucji Non-Profit od kwoty wpłaty O,% 3 Wypłaty gotówkowe 3. Wypłaty gotówkowe w formie otwartej lub zamkniętej do kwoty niewymagającej awizowania (na podstawie czeków, dowodów wypłaty) od kwoty wypłaty 0,4% min.5 zł Wypłaty gotówkowe w formie otwartej lub zamkniętej, nie awizowane, a wymagające awizowania (opłatę pobiera się od kwoty nadwyżki środków przekraczających kwotę wymagającą awizowania) 3.2 ) kwotę awizuje się najpóźniej poprzedniego dnia roboczego do godziny.00 2) kwota wymagająca awizowania powyżej PLN lub USD/EUR- chyba, że umowa stanowi inaczej 3)zerową stawkę prowizji stosuje się w przypadku wypłat z rachunków lokat terminowych w terminie zapadalności 5 0,5%

7 3.3 Opłata za nieodebranie awizowanej wypłaty w uzgodnionym terminie. W przypadku PLN opłatę pobiera się od kwoty awizowanej wynoszącej co najmniej ,00 zł 2. W przypadku walut wymienialnych niezależnie od kwoty 4. Przelewy 4. Przelewy papierowe (wewnętrzne) na rachunki prowadzone w BS nie pobiera się prowizji za zlecenia przekazania środków pomiędzy rachunkami własnymi od każdego przelewu 0,50zł 4.2 Przelewy papierowe na rachunki w innych Bankach od każdego przelewu 4 zł 4.3 Przelewy w systemie Sorbnet:. w kwocie mln zł i wyższej 2. w kwocie niższej niż mln zł od każdego przelewu 5 zł 4.4 Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania przelewu Korzystanie z wpływów bieżących :. wypłaty, 2. przelewy System płatności masowych. korzystanie z systemu 2. opłata za przelew 6 Zlecenia stałe dodatkowo 0, % zł miesięcznie od każdego przelewu warunki ustalane indywidualnie w drodze negocjacji 6. Ustanowienie 6.2 Realizacja zlecenia:. w BS 2. do innego banku 6.3 Modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego 7 Polecenie zapłaty od każdego zlecenia od każdego odwołania/ modyfikacji 7. Przyjęcie, aktualizacja lub odwołanie 7.2 Realizacja z rachunku dłużnika zł 7.3 Odmowa wykonania polecenia zapłaty:. w BS 2. w innym banku 8 Czeki zł 8. Wydanie blankietu czekowego - za sztukę zł 8.2 Realizacja czeku gotówkowego od kwoty wypłaty 0,4 min. 5 zł 8.3 Potwierdzenie czeku od każdego czeku 0 zł 8.4 Zastrzeżenie czeku od każdego czeku 0 zł 6

8 9 Wyciągi: ) Odbierane w banku 2) Wysyłane pocztą: a) raz w miesiącu (zestawienie miesięczne) b) po każdej zmianie salda II. Rachunek bieżący/pomocniczy dla rolnika Otwarcie rachunku w PLN i walutach wymienialnych (EUR, USD ). bieżącego 2. pomocniczego Prowadzenie rachunku w PLN i walutach wymienialnych (EUR, USD ). ) założonego do a) bieżącego b) pomocniczego 2) założonego od a) bieżącego b) pomocniczego miesięcznie 6,00 zł 6,00 zł 7,00 zł 7,00 zł. Prowizji nie pobiera się za miesiąc w którym nastąpiło otwarcie rachunku bankowego. 2. W przypadku rachunków założonych do nowa stawka prowizji w wysokości 7,00 zł pobierana jest od miesiąca czerwca Wpłaty i wypłaty gotówkowe 2. Wpłaty gotówkowe na rachunki w BS 2.2 Wpłaty gotówkowe na KRUS 2.3 Wpłaty gotówkowe na rachunki w innych bankach od kwoty wpłaty 0,5% min. 2.4 Wypłaty gotówkowe Wypłaty gotówkowe w formie otwartej lub zamkniętej, nie awizowane, a wymagające awizowania (opłatę pobiera się od kwoty nadwyżki środków przekraczających kwotę wymagającą awizowania) ) kwotę awizuje się najpóźniej poprzedniego dnia roboczego 2) kwota wymagająca awizowania powyżej PLN lub USD/EUR- chyba, że umowa stanowi inaczej 3)zerową stawkę prowizji stosuje się w przypadku wypłat z rachunków lokat terminowych w terminie zapadalności Opłata za nieodebranie awizowanej wypłaty w uzgodnionym terminie Opłatę pobiera się od kwoty awizowanej wynoszącej co najmniej ,00 zł 0,5% 7

9 Przelewy papierowe (wewnętrzne) na rachunki prowadzone w BS 3 Nie pobiera się prowizji za zlecenia przekazania środków pomiędzy rachunkami własnymi od każdego przelewu 0, 3. Przelewy papierowe na rachunki w innych Bankach od każdego przelewu 4 zł 3.2 Przelewy w systemie Sorbnet:. w kwocie mln zł i wyższej 2. w kwocie niższej niż mln zł od każdego przelewu 5 zł 3.3 Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania przelewu 4 Korzystanie z wpływów bieżących (wypłaty, przelewy) 5 Zlecenia stałe ustanowienie 5. Realizacja zlecenia:. w BS 2. do innego banku 5.2 Modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego 6 Polecenie zapłaty od każdego zlecenia od każdego odwołania/ modyfikacji 6. Przyjęcie, aktualizacja lub odwołanie 6.2 Realizacja z rachunku dłużnika zł 7 Czeki 7. Wydanie blankietu czekowego za sztukę zł 7.2 Realizacja czeku gotówkowego 7.3 Potwierdzenie czeku od każdego czeku 0 zł 7.4 Zastrzeżenie czeku od każdego czeku 0 zł 8 Wyciągi. Odbierane w banku 2. Wysyłane pocztą: a) raz w miesiącu (zestawienie miesięczne) b) po każdej zmianie salda III. Rachunki instytucji Non-Profit. Otwarcie rachunku w PLN i walutach wymienialnych (EUR, USD ). bieżącego 2. pomocniczego 3. Lokuj z zyskiem Prowadzenie rachunku w PLN i walutach wymienialnych (EUR, USD ). bieżącego 2. pomocniczego jednorazowo miesięcznie 0 zł 5 zł prowizji nie pobiera się za miesiąc w którym nastąpiło otwarcie rachunku bankowego 8

10 2 Wpłaty i wypłaty gotówkowe 2. Wpłaty gotówkowe na rachunki w innych bankach od kwoty wpłaty Wypłata środków w formie gotówkowej i bezgotówkowej z rachunku Lokuj z zyskiem :. Pierwsza wypłata w miesiącu kalendarzowym 2. Kolejne wypłaty w miesiącu kalendarzowym Przelewy papierowe (wewnętrzne) na rachunki prowadzone w BS Nie pobiera się prowizji za zlecenia przekazania środków pomiędzy rachunkami własnymi od każdego przelewu 0,5% min. 5 zł 0 zł 3. Przelewy papierowe na rachunki w innych Bankach od każdego przelewu 4 zł 0, 3.2 Przelewy w systemie Sorbnet:. w kwocie mln zł i wyższej 2. w kwocie niższej niż mln zł od każdego przelewu 5 zł 3.3 Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania przelewu 4 Zlecenia stałe ustanowienie 4. Realizacja zlecenia:. w BS 2. do innego banku 4.2 Modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego 5 Polecenie zapłaty od każdego zlecenia od każdego odwołania/ modyfikacji 5. Przyjęcie, aktualizacja lub odwołanie 5.2 Realizacja z rachunku dłużnika zł 6 Czeki 6. Wydanie blankietu czekowego za sztukę zł 6.2 Realizacja czeku gotówkowego 6.3 Potwierdzenie czeku od każdego czeku 0 zł 6.4 Zastrzeżenie czeku od każdego czeku 0 zł 7 IV. Wyciągi. Odbierane w Banku 2. Wysyłane pocztą: a) raz w miesiącu (zestawienie miesięczne) b) po każdej zmianie salda Lokaty terminowe Otwarcie rachunku 2 Prowadzenie rachunku 3 Wpłaty i wypłaty gotówkowe 9

11 4 Przelewy z rachunku:. na rachunek prowadzony w BS 2. na rachunek prowadzony w innym Banku od każdego przelewu 5 zł 5 Wyciągi:. odbierane w Banku 2. wysyłane pocztą V. Inne czynności dotyczące obsługi rachunków bankowych Ustanowienie/odwołanie pełnomocnika do rachunku (zmiana karty wzorów podpisów ) 0 zł 2 3 Likwidacja rachunku bieżącego: ) bez wydanej karty VISA 2) z wydaną kartą VISA (wraz z zastrzeżeniem karty) w przypadku likwidacji rachunku z otwartym kredytem odnawialnym, bank pobiera dodatkowo opłatę w wysokości 0 zł Sporządzenie odpisu: a) wyciągu z rachunku bankowego b) jednego dowodu do wyciągu c) za każdy poprzedni rok w momencie złożenia dyspozycji 5 zł 5 zł 0 zł 4 opłaty nie pobiera się, jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym a) za bieżący rok za każde rozpoczęte 0 pozycji b) za każdy poprzedni rok 5 zł 0 zł opłaty nie pobiera się, jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek 5 Sporządzenie odpisu umowy rachunku bankowego 25 zł 6 Udzielanie telefonicznej informacji o wysokości salda na rachunku (na podstawie umowy zawartej z Klientem) miesięcznie 5 zł 7 Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku bieżącego z określeniem wielkości obrotów, lokat terminowych 8 Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu - za każdy przekaz na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji 9 Dokonanie blokady na rachunku bankowym z tytułu: a) zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank b) wierzytelności innego podmiotu 0 Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym prowadzonym w BS, jako zabezpieczenia należności innego Banku Za dokonanie przelewów z rachunków bankowych w terminie wskazanym przez klienta (powyżej 2 dni roboczych włącznie) od każdego przelewu 5 zł 0

12 2 Likwidacja rachunku walutowego bieżącego w ciągu 90 dni od daty otwarcia w momencie złożenia dyspozycji 40 zł Rozdział 2. Obrót dewizowy Lp. Rodzaj usługi Tryb pobierania Stawka Skup i sprzedaż walut obcych Przelewy/przewalutowania między rachunkami własnymi prowadzonymi w BS Realizacja (skup)przekazów w obrocie dewizowym otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych Polecenie wypłaty z przekazaniem środków na rachunek walutowy lub złotowy Koszty banku zagranicznego + Banku Zrzeszającego 3.2 Przelewy SEPA 3.3 Przelewy regulowane 2 oraz krajowe w EUR Skup/realizacja poleceń wypłaty z za zagranicy lub innych banków polskich, gdy w poleceniu wypłaty wskazano, że prowizje pokrywa: ) beneficjent 2) zleceniodawca Jeżeli kwota polecenia wypłaty jest mniejsza lub równa naliczonym prowizjom i opłatom BS przyjmuje się, że prowizje i opłaty pokrywa zleceniodawca bez względu na dyspozycję zawartą w poleceniu wypłaty. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym wysyłanych z BS Polecenie wypłaty za granicę lub do banku polskiego z dyspozycją obciążenia rachunku Jeżeli kwota polecenia wypłaty za granicę jest mniejsza/równa 00 EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej (przeliczonej po kursie średnim NBP) przyjmuje się, że prowizje i opłaty BS i banku zagranicznego pokrywa zleceniodawca bez względu na dyspozycję zawartą w poleceniu wypłaty 0,6 % min. max. 2 0,2%, min. 60 zł, max Przelew regulowany 2 - polecenie wypłaty w EUR na rachunki prowadzone przez banki w UE z dyspozycją obciążenia rachunku 0 zł 4.3 Przelew SEPA 0 zł 4.4 Polecenie wypłaty w trybie przyspieszonym Realizacja poleceń wypłaty za granicę lub do banku polskiego z dyspozycją obciążenia rachunku w trybie przyśpieszonym w miarę posiadanych środków 0,3% min. 80 zł max. 500 zł 5 Nadanie komunikatu SWIFT 6 Odwołanie dyspozycji polecenia wypłaty wstrzymanie płatności. Każdorazowo 35 zł

13 7 Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym (dot. Obrotu zagranicznego) W przypadku płatności regulowanej i SEPA opłaty nie pobiera się 9 0 Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym / postępowania wyjaśniające wykonanie zlecenia klienta 3 Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie klienta od każdego zlecenia od każdej transakcji 75 zł + koszty banków trzecich 75 zł + koszty banków trzecich Przelew SEPA Przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: ) waluta transakcji EUR; 2) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; 3) występuje opcja kosztowa SHA ; 4) przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 5) bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej 2nt.bankbps.pl). Realizując przelew poprzez ebanknet oraz ecorponet wybiera się datę waluty: standardowy (SPOT) 2 Przelew regulowany polecenie przelewu dokonywane przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: waluta transakcji EUR kwota transakcji mniejsza lub równa EUR dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz występuje opcja kosztowa SHA 3 Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku Rozdział 3. Czeki zagraniczne Lp. Obsługa czeków zagranicznych Tryb pobierania Stawka Inkaso czeków w walutach wymienialnych od kwoty czeku 2 Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata (bank zagraniczny) Opłata pobierana od podawcy czeku 0,25 % min0 zł max +Koszty banków zagranicznych 3 Zryczałtowana opłata pocztowa 0 zł Dział 3. Karty bankowe Rozdział. Karta Visa Business Debetowa ) Lp. Rodzaj usługi Stawka podstawowa Wydanie karty (na okres trzech lat) : ) Posiadaczowi/Współposiadaczowi 2) Pełnomocnikowi 2

14 2 Obsługa karty wraz z ubezpieczeniem (opłata miesięczna) Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym nastąpiło wydanie karty) 3 Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej 5 zł 4 Zastrzeżenie karty ) w przypadku utraty lub kradzieży 2) z innych powodów 0 zł 0 zł 5 Nie zwrócenie karty przez posiadacza na żądanie BS 0 zł 6 Wydanie duplikatu karty 5 zł 7 Zmiana limitu karty 8 zł 8 Miesięczne zestawienie transakcji 9 Wznowienie karty po upływie terminu ważności 0 Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju i za granicą Transakcje gotówkowe: ) we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku 2 2) w innych bankomatach i punktach akceptujących kartę w kraju 3) w bankomatach i punktach akceptujących kartę za granicą 4) w placówkach Poczty Polskiej Cash back wypłata gotówki w oznaczonych punktach handlowo-usługowych Maksymalna wysokość wypłaty wynosi 4 zł 2% min 0 zł 5 zł 3 Zmiana danych Użytkownika karty Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 7 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty według poniesionych przez Bank kosztów ) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego Rozdział 2. Karta Kredytowa Visa Business ) 2 zł 0 zł 8 zł Lp. Rodzaj usługi Tryb pobierania Stawka Wydanie nowej karty 2 Wznowienie karty 3 Opłata za obsługę karty pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty wynosiła: a) co najmniej ,00 zł b) mniej niż ,00 zł 3 75 zł 4 Obsługa karty dodatkowej rocznie 25 zł 5 Wydanie duplikatu karty

15 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty Transakcje bezgotówkowe dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków w kraju prowizja naliczana od kwoty wypłaty Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków za granicą prowizja naliczana od kwoty wypłaty 3% min 5 zł 3% min 0 zł 0 Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie Przelew z karty za przelew 3% min 5 zł 2 Generowanie zestawienia operacji na życzenie Użytkownika karty za okres przez niego wskazany 3 Zmiana danych Użytkownika karty 4 Obsługa nieterminowej spłaty kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienie do zapłaty zgodnie z Umową 5 Minimalna spłata zadłużenia na karcie miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego 0 zł 5% min. ) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego Dział 4. Usługi bankowości elektronicznej. ebanknet (zarządzanie rachunkiem przez internet) Lp. Rodzaj usługi Tryb pobierania Stawka Realizacja przelewu z rachunku bankowego bieżącego bądź pomocniczego:. na rachunki prowadzone przez BS Brańsk (w PLN i innych walutach wymienialnych) 2. na rachunki prowadzone przez inne banki a) w PLN b) w walutach wymienialnych 4 od każdego przelewu zł zgodnie z Rozdziałem 2. Obrót dewizowy 2 Przelewy w systemie Sorbnet od każdego przelewu 3 Aktywacja usługi jednorazowo 5 zł 4 Abonament za korzystanie z usługi miesięcznie Autoryzacja przelewów:. wydanie listy haseł jednorazowych 50 szt. 2. hasło przez SMS szt. 5 jednorazowo jednorazowo 6 Zablokowanie/odblokowanie dostępu do usługi 7 Zmiana zakresu usługi 5 zł 8 Zlecenie stałe ustanowienie 8. Realizacja zleceń stałych 0, 9 Doładowania GSM 0 Powiadomienia SMS 0,

16 2. SMS Banking (przesyłanie informacji przez SMS) Lp. Rodzaj usługi Tryb pobierania Stawka Aktywacja usługi jednorazowo 5 zł 2 Abonament za korzystanie z usługi miesięcznie 3 Zablokowanie/odblokowanie dostępu do usługi 4 Zmiana zakresu usługi 5 zł 5 Wysłanie komunikatu SMS 0,40 zł 3. HomeNet (Elektroniczny System Zdalnej Obsługi Bankowej Home Banking) Lp. Rodzaj usługi Tryb pobierania Stawka Realizacja przelewu z rachunku bankowego bieżącego bądź pomocniczego:. na rachunki prowadzone przez BS Brańsk. 2. na rachunki prowadzone przez inne banki. Od każdego przelewu 2 zł 2 Aktywacja i instalacja usługi jednorazowo 3 Abonament za korzystanie z usługi miesięcznie 4 Wydanie klucza do szyfrowania przesyłek jednorazowo 5 Wizyta serwisowa na wniosek Klienta 6 Zmiana zakresu usługi 5 zł 4. ecorponet (system bankowości internetowej dla przedsiębiorców) Lp. Rodzaj usługi Tryb pobierania Stawka minimalna Realizacja przelewu z rachunku bankowego bieżącego bądź pomocniczego: 2. na rachunki prowadzone przez BS Brańsk (w PLN i innych walutach wymienialnych) 2. na rachunki prowadzone przez inne banki a) w PLN b) w walutach wymienialnych od każdego przelewu zł zgodnie z Rozdziałem 2. Obrót dewizowy 2 Przelewy w systemie Sorbnet od każdego przelewu 3 Aktywacja i instalacja usługi jednorazowo 0 zł 4 Abonament za korzystanie z usługi miesięcznie 5 Szkolenie z obsługi systemu ecorponet w siedzibie Klienta jednorazowo 6 Wizyta serwisowa na wniosek Klienta 7 Zmiana zakresu usług 0 zł 8 Doładowania GSM 5

17 5. Płatności bezgotówkowe przy wykorzystaniu terminala POS Płatności bezgotówkowe dokonywane przy użyciu kart płatniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami w tym zakresie przy wykorzystaniu terminala POS obsługiwanego przez IT CARD SA. opłaty i prowizje zgodnie z zawartą umową Rozdział. Kredyty komercyjne Dział 5. Kredyty. W rachunku bieżącym (dla Przedsiębiorstw i Rolników ) Lp. Rodzaj usługi Stawka podstawowa Stawka minimalna 2 Opłata wstępna za rozpatrzenie wniosku o kredyt do zł ponad zł do zł ponad zł Prowizja przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu, odnowienia kredytu oraz od kwoty zwiększającej przyznany kredyt 300 zł 3 Za gotowość od niewykorzystanej kwoty kredytu: 4 Zmiana na wniosek klienta warunków umowy kredytu 4. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku 4.2 Zmiana zabezpieczenia 4.3 Zmiana innych warunków umowy,5% Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia lub opinii stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych,rachunków bankowych Sporządzenie na wniosek klienta opinii bankowej (rachunki bankowe i kredytowe wraz z oceną zdolności kredytowej ) Sporządzenie i wysłanie upomnienia o nieterminowej spłacie /rat/ kredytu lub odsetek 60 zł 20zł od każdego wysłanego wezwania 8 Sporządzenie oświadczenia o ustanowieniu hipoteki 9 Wydanie zgody na wykreślenie hipoteki 0 Zwolnienie części nieruchomości obciążonej hipoteką 2 Pozwolenie na zmianę dłużnika i nabycie nieruchomości obciążającej hipotekę Wydanie zgody na przejęcie zadłużenia przez nowego nabywcę nieruchomości 3 Sporządzenie wniosku o wpis do rejestru zastawów 4 Sporządzenie umowy zastawu 40 zł 5 Wydanie zgody na wykreślenie zastawu 6 Sporządzenie umowy przewłaszczenia 6

18 7 8 Sporządzenie umowy cesji praw z polis a) na życie - zawartych w Banku (CONCORDIA, MACIF) b) na życie zawartych u innych ubezpieczycieli c) pozostałych Sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy lub Poręczyciela odpisu umowy kredytu 2 zł 9 Sporządzenie odpisu planu spłaty do umowy kredytu 25 zł 20 Wezwanie do dostarczenia dokumentów lub informacji zgodnie z zawartą umową kredytową (sporządzenie i wysłanie) 2. Kredyty w rachunku kredytowym dla Przedsiębiorstw Lp. Rodzaj usługi Stawka podstawowa Stawka minimalna 2 Opłata wstępna za rozpatrzenie wniosku o kredyt do zł. ponad zł do zł ponad zł konsolidacyjny Prowizja przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu z terminem spłaty: do roku od roku do 3 lat powyżej 3 lat konsolidacyjny 300 zł 300 zł,5 % 2 % 2,5 % 3 % 3 Wypłaty kredytów w formie gotówkowej lub bezgotówkowej na rachunek bankowy własny w BS (dotyczy kredytów inwestycyjnych) 0,2% od kwoty wypłat 4 Zmiana na wniosek klienta warunków umowy kredytu 4. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku 4.2 Prolongata terminu spłaty kredytu (lub jego części) raty kredytu a) do 6 miesięcy b) do roku c) powyżej rok 0,5% % 2% 4.3 Zmiana zabezpieczenia max 4000 zł 4.4 Zmiana innych warunków umowy Kontrola przedsięwzięcia inwestycyjnego 5 Pobierana po zakończeniu przedsięwzięcia niezależnie od ilości dokonanych kontroli 6 Zaświadczenia i opinie wydawane na wniosek Klienta 60 zł 7 Sporządzenie na wniosek klienta opinii bankowej (rachunki bankowe i kredytowe wraz z oceną zdolności kredytowej ) 8 Wysłanie wezwania do zapłaty /rat/ kredytu lub odsetek od każdego wezwania 9 Sporządzenie oświadczenia o ustanowienie hipoteki 7

19 0 Wydanie zgody na wykreślenie hipoteki Zwolnienie części nieruchomości obciążonej hipoteką 2 Pozwolenie na zmianę dłużnika i nabycie nieruchomości obciążającej hipotekę 3 Wydanie zgody na przejęcie zadłużenia przez nowego nabywcę nieruchomości 4 Sporządzenie wniosku o wpis do rejestru zastawów 5 Sporządzenie umowy zastawu 40 zł 6 Wydanie zgody na wykreślenie zastawu 7 Sporządzenie umowy przewłaszczenia 8 Sporządzenie umowy cesji praw z polis a) na życie - zawartych w Banku (CONCORDIA, MACIF) b) na życie zawartych u innych ubezpieczycieli c) pozostałych 9 Promesa kredytowa 9..rozpatrzenie wniosku 2. wydanie promesy 2 zł 500 zł 20 Sporządzenie odpisu planu spłaty do umowy kredytu Sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy lub Poręczyciela odpisu umowy kredytu Wysłanie przypomnienia o obowiązku rozliczenia kredytu lub dostarczeniu dodatkowych dokumentów zgodnie z zawartą umową kredytową Stałe zlecenie spłaty kredytu i odsetek płatne z góry a)za rok bieżący w dniu złożenia zlecenia b)za każdy następny rok kalendarzowy do 0 stycznia za każdy miesiąc zł 3. Kredyty w rachunku kredytowym dla Rolników Lp. 2 3 Rodzaj usługi Opłata wstępna za rozpatrzenie wniosku o kredyt do zł. ponad zł do zł ponad zł konsolidacyjny Prowizja przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu z terminem spłaty: do roku od roku do 3 lat powyżej 3 lat na zakup środków do produkcji rolnej w ramach sprzedaży ratalnej konsolidacyjny Wypłaty kredytów w formie gotówkowej lub bezgotówkowej na rachunek bankowy własny w BS (dotyczy kredytów inwestycyjnych) 4 Zmiana na wniosek klienta warunków umowy kredytu Stawka podstawowa 300 zł 300 zł,5 % 2 % 2,5 % 3 % 3 % 0,2% od kwoty wypłat Stawka minimalna 4. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku 8

20 4.2 Prolongata terminu spłaty kredytu (lub jego części) raty kredytu a) do 6 miesięcy b) do roku c) powyżej roku 0,5% % 2% 4.3 Zmiana zabezpieczenia max 4000 zł 4.4 Zmiana innych warunków umowy 5 Kontrola przedsięwzięcia inwestycyjnego Pobierana po zakończeniu przedsięwzięcia niezależnie od ilości dokonanych kontroli 6 Zaświadczenia i opinie wydawane na wniosek Klienta 7 Sporządzenie i wysłanie upomnienia o nieterminowej spłacie /rat/ kredytu lub odsetek 20zł od każdego wezwania 8 Sporządzenie oświadczenia o ustanowienie hipoteki 9 Wydanie zgody na wykreślenie hipoteki 0 Zwolnienie części nieruchomości obciążonej hipoteką 2 Pozwolenie na zmianę dłużnika i nabycie nieruchomości obciążającej hipotekę Wydanie zgody na przejęcie zadłużenia przez nowego nabywcę nieruchomości 3 Sporządzenie wniosku o wpis do rejestru zastawów 4 Sporządzenie umowy zastawu 40 zł 5 Wydanie zgody na wykreślenie zastawu 6 Sporządzenie umowy przewłaszczenia 7 Sporządzenie umowy cesji praw z polis a) na życie - zawartych w Banku (CONCORDIA, MACIF) b) na życie zawartych u innych ubezpieczycieli c) pozostałych 8 Promesa kredytowa. rozpatrzenie wniosku wydanie promesy Wysłanie przypomnienia o obowiązku rozliczenia kredytu lub 9 dostarczeniu dodatkowych dokumentów zgodnie z zawartą umową kredytową 2 zł 500 zł 20zł 20 Sporządzenie odpisu planu spłaty do umowy kredytu 2 22 Sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy lub Poręczyciela odpisu umowy kredytu Stałe zlecenie spłat kredytów i odsetek płatne z góry a) za rok bieżący w dniu złożenia zlecenia b) za każdy następny rok kalendarzowy do 0 stycznia za każdy miesiąc zł 4. Kredyty dla instytucji Non-Profit Lp. Rodzaj usługi Stawka podstawowa Stawka minimalna Opłata wstępna za rozpatrzenie wniosku o kredyt do zł ponad zł 300 zł 9

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

dla KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

dla KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały nr 2/B/205 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 24.03.205 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami: 45/B/205 z 25.06.205 56/B/205 z 23.09.205 6/B/205

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 16/BS/2014 Lp. Tytuł opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji Rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 60/2013 z dnia 30.07.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lipiec

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych. dla KLIENTÓW DETALICZNYCH

Taryfa prowizji i opłat bankowych. dla KLIENTÓW DETALICZNYCH Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/B/015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 4.03.015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla KLIENTÓW DETALICZNYCH Brańsk, 015 r. Tabela prowizji i opłat bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/1/BS/Z/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 26 października 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Siemiatycze,

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/Z/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 08.12.2014 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami: Nr 12/BS/Z/15 z dnia 05.03.2015 r.,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH Obowiązuje od 07 sierpnia 2017 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych

Taryfa prowizji i opłat bankowych Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/B/015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 4.03.015 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami: 45/B/015 z 5.06.015 56/B/015 z 3.09.015 61/B/015

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r.

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r. U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 23.10.2012 r. W sprawie: zmiany Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za wykonywanie innych czynności, pobieranych od

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 56/2016 z dnia 27.10.2016 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lisopad

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN 1. Otwarcie rachunku: a) bieżącego lub pomocniczego, 20,00 zł. b) bieżącego lub pomocniczego dla rolników bez opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3 Spis treści: Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych..... 3 TAB. 1 Rachunek rozliczeniowy bieżący... 4 KREDYTY... Tekst jednolity 7 TAB. 2

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 6 do Uchwały nr 43/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 17.10.2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29/2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r. Załącznik nr do Uchwały Zarządu BS Łobżenica z dnia 5.0205 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 5.0205 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 13 lutego 2017 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 126/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.10.2016r. obowiązuje od dnia 02.11.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 1/7/17 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 30.01.2017r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych L.p.

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.10.2014 r.

obowiązuje od 01.10.2014 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 95/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.10.2014 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.06.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów instytucjonalnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity BANK SPÓŁDZIELCZY W SKARYSZEWIE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala Tekst jednolity Skaryszew 2015 Opłaty i prowizje obowiązują od 01.04.2015r

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE Luty 2016 r. 1 Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych L.p. Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych 1. Rachunki bieżące i pomocnicze podmiotów gospodarczych Tytuł prowizji/opłaty Rachunek bieżący Stawka w zł Pakiet Biznes Stawka w zł Pakiet

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2017r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Sokołach Nr 37 z dnia 11.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Obowiązuje od 02.01.2014r. Sokoły, grudzień 2013 r. Dział I. Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Starachowice, maj 2016r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 09/2015 z dnia 25.02015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02015 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 5/15/Z/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zaleszanach z dnia 26 maja 2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ZALESZANACH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/a/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 17/2015 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo