BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOŃSKOWOLI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOŃSKOWOLI"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 61/2014 z dnia 31 października 2014r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskowoli BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI Do użytku wewnętrznego TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOŃSKOWOLI Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałami Zarządu: 19/2014 z dnia r, Nr 35/2014 z dnia r., Nr 47/2014 z dnia r., Nr 51/2014 z dnia r,Nr 61/2014 z dnia , Nr 18/2015 z dnia Końskowola, październik 2014

2 Rozdział I. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH 1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Końskowoli, zwanym dalej Bankiem, pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 2. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym, ciągłym lub realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w Banku mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 3. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku w dniu dokonania operacji bankowej. 4. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 5. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. 6. Nie pobiera się prowizji i opłat od: a) wpłat i wypłat lokat terminowych, rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych, b) wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności, 7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe. 8. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. 9. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Zarząd Banku ustala opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyraża zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku

3 ROZDZIAŁ II RACHUNKI OSÓB FIZYCZNYCH A. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY ROR SENIOR JUNIOR STUDENT UNIKONTO 1. Otwarcie rachunku. 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie: a) dla wszystkich b) dla klientów, którzy realizują płatności kartą w punktach handlowo-usługowych na kwotę 500 zł. Uwaga: jeżeli rachunek otwierany jest po 15 dniu miesiąca, za ten miesiąc nie pobiera się miesięcznej stawki za prowadzenie rachunku. 5,00 zł. 2,00 zł. 2,00 zł. 3. Wpłata własna gotówki na rachunek prowadzony w Banku. 4. Wypłata gotówki z rachunku w Banku. 5. Realizacja czeku gotówkowego z rachunku prowadzonego w: a) w Banku i jednostkach zrzeszonych banków spółdzielczych. b) w bankach stronach Porozumienia z dnia 0,50 %, 0,50 %, 0,50 %, 0,50 %, min.2,5 0,50 %, min r. min.2,5 zł min.2,5 zł min.2,5 zł zł 2,5 zł 6. Przelew na rachunek: a) w Banku, b) do innych banków (ELIXIR). 1,50 zł. 1,50 zł. c) do innych banków w systemie SORBNET 20,00zł 20,00zł 20,00zł 20,00zł 20,00zł 7. Zlecenie stałe na rachunek: a) w Banku, b) do innych banków (ELIXIR). 1,50 zł 0,50 zł. 0,50 zł. 1,50 zł 1,50 zł c) do innych banków w systemie SORBNET 20,00zł 20,00zł 20,00zł 20,00zł 20,00zł 8. Polecenie zapłaty: a) realizowane z rachunku dłużnika, Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika (za każde wysłane polecenie zapłaty). 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł b) odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty, c) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika. 9. Czeki wydanie pojedynczego blankietu czeku. 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 10. Wyciąg z konta bankowego: a) odbierany przez właściciela konta/osobę upoważnioną, lub wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju listem zwykłym raz w miesiącu, b) na życzenie właściciela konta częściej niż raz w miesiącu: - odbierany przez właściciela konta/osobę upoważnioną, 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł - za każdą przesyłkę listem zwykłym, 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł - za każdą przesyłkę listem poleconym, 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł c) wysyłany przez Bank w formie SMS, 0,20 zł za 0,20 zł za 0,20 zł za 0,20 zł za SMS 0,20 zł za SMS SMS SMS SMS d) informacja o stanie rachunku na hasło 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł miesięcznie. 11. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, do dłużnika lub jego poręczycieli, po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek (za każdy wysłany monit). 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 12. Przyjęcie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z powodu utraty blankietów czeków lub dowodu tożsamości i rozesłanie zastrzeżeń zgodnie z życzeniem klienta: a) w Banku oraz w innych bankach krajowych, b) w placówkach Poczty Polskiej. wg wg wg wg wg

4 B. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A VISTA) POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Otwarcie rachunku. 2. Wydanie książeczki. 10,00 zł 3. Prowadzenie rachunku. 4. Wpłata własna. 5. Wypłata gotówki z rachunku dokonana: a) w Banku, zrzeszonych bankach spółdzielczych b) w innych bankach będących stronami Porozumienia Zrzeszeniowego (Grupa BPS): - bez sprawdzania salda - ze sprawdzeniem salda 6. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej. 7. Przelew na rachunek: a) w Banku b)w innych bankach (ELIXIR) c)w innych bankach w systemie SORBNET 5,00 zł.. 20,00zł. 8. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w 15,00 zł drodze cesji. 9. Likwidacja książeczki. 10. Opłata za utraconą książeczkę a) przyjęcie zgłoszenia o utraconej książeczce, 10,00 zł b) umorzenie książeczki oszczędnościowej. 10,00 zł C. RACHUNEK Z WKŁADAMI OSZCZĘDNOŚCIOWYMI TERMINOWYMI POTWIERDZONYMI KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Prowadzenie rachunku. 2. Wydanie książeczki. 2,00 zł 3. Wpłata gotówki na rachunek. 4. Wypłata gotówkowa z rachunku prowadzonego w Banku 5. Przelew na rachunki: a) w Banku, b) w innych bankach (ELIXIR). c) w innych bankach w systemie SORBNET. 6. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej. 7. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w 15,00 zł drodze cesji. 8. Utracenie książeczki oszczędnościowej: a) przyjęcie zgłoszenia o utraconej książeczce, 10,00 zł b) umorzenie książeczki. 10,00 zł 9. Likwidacja książeczki. D. RACHUNEK LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ 1. Otwarcie rachunku lokaty. 2. Prowadzenie rachunku lokaty. 3. Wpłaty na rachunek lokaty.

5 4. Wypłata gotówki w Banku prowadzącym rachunek. 5. Przekazanie środków z rachunku lokaty terminowej na rachunek prowadzony: a) w Banku, b) w innych bankach (ELIXIR). c) w innych bankach w systemie SORBNET E. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A VISTA) W ZŁOTYCH DLA RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Społeczne Rady OSP Stowarzysz. komitety rodziców i inne 1. Otwarcie rachunku. 15,00 zł 2. Prowadzenie rachunku - miesięcznie. 12,00 zł 3. Wpłata gotówki na rachunek. 0,1 %, min. 3,00 zł, max. 300,00 zł 4. Wypłata gotówkowa z rachunku. 0,3 %, min. 3,00 zł, max. 300,00 zł 5. Przelew na rachunki: a) w Banku, b) w innych bankach (ELIXIR). c) w innych bankach w systemie SORBNET 6. Wydanie blankietów czekowych (za 1 blankiet) 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 7. Wyciąg z rachunku. a) odbierany przez właściciela konta/osobę upoważnioną, lub wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju listem zwykłym raz w miesiącu, b) na życzenie właściciela konta częściej niż raz w miesiącu: - odbierany przez właściciela konta/osobę 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł upoważnioną, - za każdą przesyłkę listem zwykłym, 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł - za każdą przesyłkę listem poleconym, 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł c) wysyłany przez Bank w formie SMS, 20 gr za 20 gr za 20 gr za 20 gr za SMS SMS SMS SMS d) informacja o stanie rachunku na hasło 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł miesięcznie. 8. Likwidacja rachunku. 9. Rachunek dla SKO TALENTOWISKO F. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY EFEKT 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Wpłata na rachunek

6 4. Wypłata środków w trakcie jednego okresu rozliczeniowego: a) pierwsza wypłata b) kolejne wypłaty 5. Przelew na rachunek : a) w Banku b) w innych bankach 0,25% min. 5,00 zł c) w innych bankach w systemie SORBNET Rozdział III. RACHUNKI PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. RACHUNKI ROZLICZENIOWE BIEŻĄCE I POMOCNICZE 1. Otwarcie rachunku a) bieżącego, 15,00 zł b) pomocniczego. 10,00 zł 2. Prowadzenie rachunku - miesięcznie. a) bieżącego/pomocniczego, 15,00 zł b) bieżącego/pomocniczego rolniczego. 5,00 zł Uwaga: od rachunku ZFŚS pobiera się opłatę wysokości 15 % obowiązującej stawki, Uwaga: jeżeli rachunek otwierany jest po 15 dniu miesiąca - za ten miesiąc pobiera się połowę miesięcznej stawki. 3. Wpłata gotówki na rachunek. 0,10 %, min 2,00 zł, max 300 zł 4. Wypłata gotówkowa z rachunku. Uwaga: nie pobiera się prowizji w przypadku likwidacji rachunków. 5. Przelew na rachunki: a) w Banku, b) w innych bankach (ELIXIR). c) w innych bankach w systemie SORBNET 0,30 %, min 2,00 zł, max 300 zł 6. Zlecenie stałe na rachunek: a) w Banku, b) do innych banków (ELIXIR). 1,50 zł c) w innych bankach w systemie SORBNET 7. Polecenie zapłaty: a) realizowane z rachunku dłużnika, 2,00 zł Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika (za każde wysłane polecenie zapłaty). b) odwołanie/aktualizacja polecenia zapłaty, 2,00 zł c) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu 2,00 zł braku środków na rachunku dłużnika 8. Czeki. a) wydanie czeku za jeden czek, 1,00 zł b) potwierdzenie czeku - za jeden czek, 5,00 zł c) przyjęcie zgłoszenia o utracie czeku. Uwaga: opłata pobierana bez względu na ilość utraconych czeków. 9. Wyciąg z konta bankowego: a) odbierany przez właściciela /osobę upoważnioną, po każdej operacji lub raz w miesiącu zgodnie z zawartymi w umowie o prowadzenie rachunku, osobiście lub listem zwykłym, b) wydanie duplikatu wyciągu na życzenie właściciela/osobę upoważnioną odbieranego osobiście lub wysyłanego listem zwykłym 5,00 zł. c) wysyłany przez Bank w formie SMS, 0,20 zł za SMS d) informacja o stanie rachunku na hasło 2,00 zł miesięcznie. 10. Likwidacja rachunku.

7 11. Rachunek Powierniczy otwarcie i prowadzenie wg.umowy B. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku lokaty. 2. Prowadzenie rachunku lokaty. 3. Wpłaty na rachunek lokaty. 4. Przekazanie środków z rachunku lokaty terminowej na rachunek prowadzony: a) w Banku, b) w innych bankach (ELIXIR). c) w innych bankach w systemie SORBNET 5. Wypłata gotówki. Rozdział IV. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW 1. Historia rachunku za stronę, max. 30 zł za cały rok 2. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu i wysokości salda/obrotach, zajęciach egzekucyjnych i innych ( z wyłączeniem zaświadczenia o założeniu rachunku) 3. Wydanie kopii lub wtórnika dowodu księgowego (do wyciągu bankowego) 4. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem: a) rachunki oszczędnościowe b) rachunki rozliczeniowe 5. Dyspozycja na wypadek śmierci - przyjęcie, zmiana lub odwołanie w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci. 6. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych posiadacza rachunku. 7. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień do dłużnika lub jego poręczycieli (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit). 8. Realizacja tytułu wykonawczego z rachunków klientów instytucjonalnych - za każdy przekaz na rzecz organu egzekucyjnego. Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika, po zaspokojeniu organu egzekucyjnego. 5,00 zł 5,00 zł 10,00 zł 25,00 zł 0,50 % wyegzekwowanej kwoty, min. 10,00 zł, max. 100,00 zł 9. Dokonanie blokady środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów - za każdą zawartą umowę: a) z Bankiem, b) z innym Bankiem. 10,00 zł 10. Potwierdzenie wykonania blokady środków 11. Realizacja nietypowych dyspozycji z wiązanych z operacjami na rachunkach (od dyspozycji) 12. Wydanie duplikatu wyciągu na życzenie właściciela/osoby upoważnionej odbierany osobiście lub wysyłany listem zwykłym 13. Przeprowadzenie kontroli związanej z realizacją inwestycji deweloperskiej przy prowadzonym rachunku powierniczym 15,00 zł 5,00 zł. Według umowy

8 Rozdział V. HOME BANKING, INTERNET BANKING 1. Instalacja systemu HOME-BANKING w siedzibie klienta. 2. Abonament miesięczny za korzystanie z systemu wg umowy z klientem 50,00 zł (za jedno stanowisko). 3. Zakup nowej wersji oprogramowania. wg. kosztów rzeczywistych 4. Przelew w systemie HOME BANKING na rachunek bankowy w złotych: a) prowadzony w Banku, b) prowadzony w innym banku krajowym. 1,00 zł 5. Aktywacja usługi INTERNET BANKING 6. Abonament miesięczny za korzystanie z usługi INTERNET BANKING 7. Przelew w systemie INTERNET BANKING na rachunek bankowy w PLN: 1) prowadzony w Banku, 2) prowadzony w innym banku krajowym: a) dla osób fizycznych - za ósmy i wszystkie kolejne b) dla klientów instytucjonalnych - za 5 pierwszych przelewów 8. Aktywacja usługi IBF a) przeprowadzona przez samego klienta b) przeprowadzona przez pracownika Banku (na życzenie klienta) 0,50 zł 1,00 zł. 50,00 zł 9. Abonament miesięczny za korzystanie z usługi IBF 10. Wydanie czytnika i karty mikroprocesorowej: a)pierwszego czytnika i karty b)każdej kolejnej karty i czytnika 100,00 zł. 11. Przelew w systemie IBF na rachunek bankowy w złotych: a) prowadzony w Banku b) w innym banku krajowym w systemie ELIXIR 1,00 zł. - za 5 pierwszych przelewów c) w innym banku krajowym w systemie SORBNET 20,00zł. Rozdział VI. KARTY BANKOWE A. WŁASNE KARTY BANKOMATOWE 1. Wydanie karty. 5,00 zł 2. Wydanie dodatkowej karty dla współposiadacza 5,00 zł lub pełnomocnika. 3. Wznowienie karty. 5,00 zł 4. Wydanie duplikatu karty. 5,00 zł 5. Opłata miesięczna za posiadanie karty. B. KARTA KREDYTOWA VISA CLASSIC 1. Wydanie nowej karty. 30,00 zł 2. Wznowienie karty. 30,00 zł 3. Wydanie duplikatu karty. 30,00 zł 4. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę.

9 5. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju. 6. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą. 7. Płatność kartą we wskazanych kasach Banku BPS 0,50 %, min. 5,00 zł S.A. 8. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach 3,00 %, min. 5,00 zł zrzeszenia BPS S.A. 9. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach 3,00 %, min. 5,00 zł banków w kraju od kwoty wypłaty. 10. Wypłata gotówki w bankomatach i kasach banków 2,00 %, min. za granicą od kwoty wypłaty. 11. Wypłata gotówki we wskazanych kasach Banku 5,00 zł BPS S.A. 12. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. 13. Rozpatrzenie reklamacji. 14. Zastrzeżenie karty przez Bank, w przypadku 50,00 zł wypowiedzenia Umowy przez jednostkę Banku. 15. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji. 16. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. 17. Zmiana danych Posiadacza karty. 18. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Posiadacza karty. 19. Sporządzenie mini wyciągu w bankomatach świadczących taką usługę. 19. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika. 20. Opłata za przekroczenie terminu spłaty. 40,00 zł 21. Opłata za przekroczenie limitu karty. 30,00 zł 22. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty. C. KARTA DEBETOWA ON LINE Visa Classic Debetowa Visa Business Debetowa 1. Wydanie nowej karty. 5,00 zł 10,00 zł 2. Wznowienie karty. 5,00 zł 10,00 zł 3. Wydanie duplikatu karty. 5,00 zł 10,00 zł 4. Opłata miesięczna za użytkowanie karty od każdej karty wydanej do rachunku, płatne kwartalnie do ostatniego dnia m-ca kończącego kwartał kalendarzowy 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK Płatność kartą: a) w punktach handlowo usługowych w kraju. b) w punktach handlowo usługowych za granicą. c) we wskazanych kasach banków ze Zrzeszenia Banku BPS S.A. 7. Wypłata gotówki: a) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A., i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 2,00zł. za m-c od dnia ,5% min. 2,00 zł. za m-c od dnia ,5% min. 4,00 zł

10 b) w pozostałych bankomatach w kraju. 4,00 zł 4,00 zł c) w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty. 2,0% min. 10,00 zł 2,0% min. 10,00 zł d) poprzez usługę Visa 10ash back (wypłata 0,00 zł 0,00 zł gotówki w kasie placówki handlowo-usługowej) w Polsce e) we wskazanych kasach banków ze Zrzeszenia 2,00 zł Banku BPS S.A. f) w kasie innego banku w kraju. 5,00 zł 5,00 zł g) w kasie innego banku za granicą od kwoty 2,0% min. 10,00 zł 2,0% min. 10,00 zł wypłaty. h) w placówce Poczty Polskiej 5,00 zł 5,00 zł 8. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w 2,00 zł 2,00 zł bankomacie. Uwaga: usługa dostępna jedynie w bankomatach sieci BZ WBK Rozpatrzenie reklamacji. 10. Zastrzeżenie karty. 11. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji. 12. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. 13. Zmiana danych Użytkownika karty. 14. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek 8,00 zł 8,00 zł Użytkownika. 15. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie 1 000,00 zł 1 000,00 zł karty. 16. Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie 1500,00 zł 1500,00 zł karty. 17. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty. 10,00 zł 10,00 zł 18. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na 8,00 zł 8,00 zł wniosek Użytkownika. Rozdział VII. KREDYTY A. KREDYTY KONSUMPCYJNE 1. Prowizja za udzielenie kredytu od kwoty przyznanego kredytu: a) gotówkowego: - odnawialnego w rachunkach oszczędnościoworozliczeniowych, 1,75 %, min. 20 zł - pozostałe udzielone na okres: * do 1 roku, 2,25 % * od 1 roku do 3 lat, 2,50 % * powyżej 3 lat. 2,75 % b) kredyt samochodowy, 1,00 % lub 3,00% c) Szybkiej gotówki, 2 % lub 4% d) sezonowego, e) Bezpieczny Kredyt od 1,50 % do 3,00 % 5,00% f) mieszkaniowych, udzielany w kwocie: - do ,00 zł 1,50 %

11 - powyżej ,00 zł. 1,00 % g) na zakup i montaż kolektorów słonecznych h) REMONTOWY i) KREDYTU NA JESIEŃ udzielanego na okres: - do 3 lat - powyżej 3 do 5 lat j) KREDYTU Z PREZENTEM udzielanego: - dla posiadaczy rach.bież. lub ROR - dla osób nie posiadających w/w rachunków k) kredytu BEZPIECZNY KREDYT- PROMOCJA l) KONSOLIDACYJNEGO zabezpieczonego: - hipotecznie - inną formą zabezpieczenia m) kredyt gotówkowy Ekokredyt 2. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części od kwoty prolongowanej. 3. Podwyższenie kwoty udzielonego kredyty w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (od kwoty podwyższenia). 4. Zmiana innych postanowień umowy kredytu, nie wymienionych w ust. 2 i 3, dokonana na wniosek klienta. 5. Wydanie promesy udzielenia kredytu (od kwoty przyrzeczonej). *W przypadku udzielenia kredytu zalicza się na poczet prowizji od udzielonego kredytu. Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji. 2,50% 4% 3% 5% 5% - 50,00zł. 5% 5% 2% 3% 2,0% 1,00 %, min, max 200,00 zł 1,75 %, min. 20zł 30,00 zł 0,2% od kwoty* B. KREDYTY MIESZKONIOWE Z DOFINANSOWANIEM 1. W RAMACH PROGRAMU MIESZKANIE DLA MŁODYCH 1) Prowizja za udzielenie kredytu od kwoty: a) Do ,00 zł b) Powyżej ,00 zł. 1,50 % 1,00% 2) Prowizja za wcześniejszą spłatę. 3) Wydanie promesy udzielenia kredytu (od kwoty przyrzeczonej). *W przypadku udzielenia kredytu zalicza się na poczet prowizji od udzielonego kredytu. Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji. 0,2% od kwoty* 4) Badanie księgi wieczystej mieszkania. 5) Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego 1,00 %, min, max 200,00 zł części od kwoty prolongowanej. 6) Zmiana innych postanowień umowy kredytu, nie 30,00 zł wymienionych w ust. 5, dokonana na wniosek klienta. 2. W RAMACH PROGRMU BUDOWY DOMÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH 1) Prowizja za udzielenie kredytu od kwoty przyznanego kredytu 2,00 % 2) Prowizja za wcześniejszą spłatę.

12 3) Wydanie promesy udzielenia kredytu (od kwoty 0,2% od kwoty* przyrzeczonej). *W przypadku udzielenia kredytu zalicza się na poczet prowizji od udzielonego kredytu. Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji. 4) Badanie księgi wieczystej mieszkania. 5) Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego 1,00 %, min, max 200,00 zł części od kwoty prolongowanej. 6) Zmiana innych postanowień umowy kredytu, nie 30,00 zł wymienionych w ust. 5, dokonana na wniosek klienta. C. KREDYTY HIPOTECZNE 1. Prowizja za udzielenie kredytu od kwoty przyznanego kredytu, na okres: a) do 1 roku, 2,25 % b) od 1 roku do 3 lat, 2,50 % c) powyżej 3 lat. 2,75 % 2. Zmiana terminu spłaty raty nie powodująca 1,00 %, min, max 200,00 zł zmiany okresu kredytowania. 3. Zmiana innych postanowień umowy kredytu, nie 30,00 zł wymienionych w ust. 2, dokonana na wniosek klienta. D. KREDYTY GOSPODARCZE 1. Kredyty komercyjne a) prowizja za udzielenie lub zwiększenie kredytu od kwoty przyznanego/zwiększenia kredytu: - obrotowego w rachunku bieżącym, 2,50 % - obrotowego w rachunku kredytowym, 2,50% - płatniczego, 2,50 % - pomostowego udzielonego na okres: * do 1 roku, 2,00% * powyżej 1 roku. 2,25% - inwestycyjnego w zależności od kwoty kredytu: * do ,00 zł, 2,75 % * od ,00 zł do ,00 zł, 2,50 % * powyżej ,00 zł. - obrotowego BIZNES PLUS udzielonego * do 3 lat * powyżej 3 do 5 lat - obrotowego AGRO PLUS - obrotowego SZYBKI KREDYT - obrotowego TANI KREDYT - obrotowego PRODUKCYJNY - obrotowego AGRO - KREDYTOWA LINIA HIPOTECZNA - kredyt obrotowy PLUS - kredyt Klęskowy 2,25 % 3% 5% 5% 5% 3,50% 2,50% 2,50% 2,25% 2,00% 0,50%

13 b)wydanie promesy udzielenia kredytu (od kwoty przyrzeczonej), *W przypadku udzielenia kredytu zalicza się na poczet prowizji od udzielonego kredytu. Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji. c) prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części od kwoty prolongowanej, d) zmiana innych postanowień umowy kredytu, nie wymienionych w lit. c, dokonana na wniosek klienta. 2. Kredyty preferencyjne a) prowizja za udzielenie kredytu od kwoty przyznanego kredytu, b) wydanie promesy udzielenia kredytu (od kwoty przyrzeczonej), *W przypadku udzielenia kredytu zalicza się na poczet prowizji od udzielonego kredytu. Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji. c) prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części od kwoty prolongowanej, d) zmiana innych postanowień umowy kredytu, nie wymienionych w lit. c, dokonana na wniosek klienta. 3. Kredyty pomostowe Prowizja za udzielenie lub zwiększenie kredytu od kwoty przyznanego/zwiększonego kredytu udzielonego na okres: - do 1 roku - powyżej 1 roku 0,2% od kwoty* 1,00 %, min, max 200,00 zł 30,00 zł 2,00% 0,2% od kwoty* 1,00 %, min, max 200,00 zł 30,00 zł 2,00% 2,25% E. DODATKOWE CZYNNOŚCI KREDYTOWE 1. Sporządzenie i wydanie kopii dokumentów (w tym umowy kredytowej) na wniosek Kredytobiorcy. 2. Wyciąg z rachunku na wniosek Klienta. 5,00 zł 3. Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o wysokości zadłużenia lub jego braku. 4. Wysyłanie wezwań do zapłaty oraz upomnień. 25,00 zł 5. Wysłanie przypomnienia o dostarczenie 10,00 zł brakujących dokumentów (np. polisy ubezpieczeniowej, informacji ekonomicznofinansowej itp.). 6. Inne czynności związane z obsługą kredytów od dokonywane na wniosek Klienta. 7. Sporządzenie zaświadczenia o historii kredytu udzielonego w złotych: a) gdy spłaty/udzielenia kredytu dokonano w roku bieżącym,

14 8. 9. b) gdy spłaty/udzielenia kredytu dokonano w latach poprzednich za każdy rok poprzedni. Zawarcie umowy ugody z Kredytobiorcą Wydanie na wniosek Klienta informacji o dokonanej przez Bank ocenie zdolności kredytowej Wnioskodawcy 30,00 zł 1% od kwoty objętej ugodą 20,00zł. Rozdział VIII. GWARANCJE BANKOWE 1. Udzielenie promesy gwarancji - od kwoty przyrzeczonej zobowiązania, za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności. 2. Udzielenie gwarancji - od kwoty zobowiązania, za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności. 3. Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji od kwoty objętej aneksem za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres. 4. Zwiększenie kwoty gwarancji - od kwoty zwiększenia. 5. Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji/poręczenia z jednoczesnym zwiększeniem kwoty gwarancji od kwoty gwarancji/poręczenia. 6. Zmiana innych postanowień umowy niż wymienione w ust. 4, 5 każdorazowo od aneksu. 7. Awizowanie treści gwarancji od kwoty gwarancji. Rozdział IX. DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE 1. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego - za każdy depozyt. 2. Przechowywanie depozytu za każdy depozyt: a) duplikatów kluczy miesięcznie, b) bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów wartościowych - miesięcznie od każdego deponowanego dokumentu c) papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.) - rocznie od jednego dokumentu. Uwaga: opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank, oraz z urzędu przez instytucje wymiaru sprawiedliwości. Rozdział X. CZYNNOŚCI KASOWE 1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki: a) w Banku, b) w innych bankach krajowych ELIXIR. c) w innych bankach w systemie SORBNET 0,20 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 100,00 zł 0,20 % 5,00 zł 10,00 zł 1,00% wartości, min. 5,00 zł, max. 100,00 zł 0,10 % min. 2,00 zł 0,50 %, min 2,00 zł, max. 300,00 zł 0,5% min..

15 2. Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki oszczędnościowe w innych bankach, z którymi Zrzeszenie BPS SA zawarło porozumienie w sprawie zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego. 3. Wpłaty gotówkowe osób fizycznych na rachunki prowadzone przez Bank 4. Wpłaty gotówkowe na rachunki: a) TP S.A., b) Zakładu gazownictwa, c) ZUS, d) KRUS. e) UG Końskowola za odpady komunalne : - w placówkach na terenie Końskowoli - w pozostałych placówkach 5. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki prowadzone przez wszystkie banki krajowe dokonywane w placówkach Banku Spółdzielczego w Końskowoli na terenie miasta Puławy. Wpłaty na ZUS 6. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki prowadzone przez wszystkie banki krajowe dokonywane w Filii Banku Spółdzielczego w Końskowoli na terenie miasta Dęblina. Wpłaty na ZUS 7. Wpłaty gotówkowe dotyczące gospodarstw domowych z terenu gm. Końskowola przekazywane na rachunek MPWiK w placówkach BS w Końskowoli ul. Lubelska 91A i ul. Pożowska 2 Rozdział XI. SKARBIEC NOCNY 1. Udostępnienie skarbca nocnego do odprowadzania gotówki dla posiadaczy rachunków w Banku, którzy podpisali umowę o wpłaty zamknięte (opłata jednorazowa). 2. Wydanie portfela do skarbca nocnego i woreczków do monet oraz klucza do drzwiczek wrzutni. 3. Wpłaty własne przyjmowane za pośrednictwem skarbca nocnego - od kwoty wpłaty. Rozdział XII. INNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z RACHUNKAMI BANKOWYMI 1. Wydani opinii o Kliencie Banku na wniosek Klienta. 2. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom, z wyłączeniem przypadków wymienionych w art. 110 Prawa bankowego. wg porozumienia 0,10 %, min. 2,00 zł max.300,00zł 1,50 zł 0,5 % min. 2 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł. do kwoty 2 000,00zł 2,00 zł. powyżej 2 000,00zł 0,1% od kwoty 2,00 zł. do kwoty 1 500,00zł 1,50 zł. powyżej 1 500,00zł 0,1% od kwoty 1,50 zł. 10,00 zł wg. ceny zakupu + 30,00 % marży 0,10 %, min. 50,00 zł 15,00 zł lub na zasadzie wzajemności

16 3. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia utraconych: dokumentów bankowych, dowodów tożsamości lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów mogących posłużyć do fałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych: a) w Banku BPS SA, i w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych oraz w innych bankach krajowych, b) w placówkach Poczty Polskiej. 4. Potwierdzenie wykonania polecenia przelewu z wg rzeczywistych kosztów 2,00 zł rachunku złotowego. Rozdział XIII. OPŁATY I PROWIZJE W OBROCIE DEWIZOWYM A. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH OSÓB FIZYCZNYCH 1. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie dla każdej waluty. 2. Prowadzenie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie dla każdej waluty. 3. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w złotych 4. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego w walucie lub w złotych prowadzonego w danej jednostce organizacyjnej Banku Uwaga: opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty, b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki lub w przypadku lokat terminowych w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty 5. Przelew na rachunek walutowy lub złotowy prowadzony w Banku 6. Wyciąg z konta bankowego: odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek wysłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: - raz w miesiącu lub rzadziej - częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę 5,00 zł wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym b) listem poleconym 10,00 zł 7. Likwidacja rachunku walutowego.

17 B. RACHUNEK ROZLICZENIOWY W WALUTACH WYMIENIALNYCH PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH 1. Otwarcie rachunku. 2. Prowadzenie rachunku - dla każdej waluty - miesięcznie 25,00 zł 3. Wpłata gotówkowa. 4. Wypłata gotówkowa. Uwaga: opłaty pobiera się za a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty, b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki lub w przypadku lokat terminowych w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty 5. Przelew na rachunek walutowy lub złotowy prowadzony w tej samej jednostce Banku C. PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM Przekazy eksportowe w obrocie dewizowym, otrzymywane 1. z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno-rentowe: a) przelewy SEPA 15,00 zł b) przelewy regulowane c) polecenia wypłaty d) Opłata Non-STP - opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 3 e) Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie BS Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku BPS S.A. 30,00 zł 75,00 zł, + koszty banków trzecich 2. Przekazy importowe w obrocie dewizowym: a) przelewy SEPA 15,00 zł b) przelewy regulowane c) polecenia wypłaty Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt.9, w przypadku opcji kosztowej OUR d) opłata Non-STP - opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w 30,00 zł

18 którym ten standard obowiązuje. Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 3. e) walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 8,00 zł f) realizacja (sprzedaż) przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie niestandardowym: Uwaga: opłatę wyszczególnioną w pkt. 6.1 i 6.2 pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt w trybie pilnym w EUR, USD i GBP 80,00 zł - w trybie przyspieszonym w PLN, USD, GBP 50,00 zł g) zmiany/ korekty/ odwołanie zrealizowanego przekazu w 75,00 zł + koszty banków trzecich obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie BS h) wydanie na prośbę BS zaświadczenia potwierdzającego 10,00 zł wykonanie przekazu w obrocie dewizowym Uwaga: przekazywane wyłącznie w formie elektronicznej i) zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 50,00 zł 3. Realizacja przekazu międzybankowego a) przekaz wewnętrzny, na rachunek BS prowadzony w BPS b) przekaz zewnętrzny, na rachunek poza BPS c) zmiany/ korekty/ odwołanie zrealizowanego przekazu, 75,00 zł + koszty banków trzecich wykonane na zlecenie BS 4. Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym 75,00 zł + koszty banków trzecich D. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM 1. Skup czeków podróżniczych 5,00 zł Uwaga: w przypadku czeków podróżniczych nie pobiera się kosztów rzeczywistych. Jeśli Klient przedkłada kilka czeków, opłatę pobiera się od każdego czeku osobno 2. Skup czeków płatnych w Banku BPS S.A. 10,00 zł 3. Inkaso czeków 27,00 zł Uwaga: Jeśli Klient przedkłada kilka czeków opłatę pobiera się od każdego czeku osobno. Niezależnie od opłaty bank zagraniczny może potrącić z kwoty czeku własną opłatę 4. Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika - opłata jest 27,00 zł + koszty rzeczywiste pobierana od podawcy czeku ROZDZIAŁ XIV. KARTA DUŻEJ RODZINY A. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY (ROR) 1. Prowadzenie rachunku miesięcznie: 50% opłaty standardowej tj. 2,50 zł. 2. Przelew na rachunek : a) w Banku b) w innym Banku krajowym w systemie ELIXIR c) w innym Banku krajowym w systemie Internet Banking 50% opłaty standardowej tj. 2,00 zł. 50% opłaty standardowej tj. 0,25 zł. ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKOWOLI

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE 1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku wraz z całodobowym dostępem do usługi Bankofon

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOŃSKOWOLI

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOŃSKOWOLI Załącznik do Uchwały Nr 33/2015 z dnia 23 czerwca 2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskowoli BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI Do użytku wewnętrznego TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN 1. Otwarcie rachunku: a) bieżącego lub pomocniczego, 20,00 zł. b) bieżącego lub pomocniczego dla rolników bez opłat

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOŃSKOWOLI

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOŃSKOWOLI Załącznik do Uchwały Nr 3/2017 z dnia 14 lutego 2017r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskowoli BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Załącznik do Uchwały nr 01/10/215 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ozorkowie z dnia 09.10.2015 Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr 13 Z dnia 24 listopada 2011 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Minimalna Maksymalna 1. 2 3 4 5 I. RACHUNKI BANKOWE I.1. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 13 lutego 2017 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 5/15/Z/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zaleszanach z dnia 26 maja 2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ZALESZANACH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr 13 Z dnia 24 listopada 2011 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r. Załącznik nr do Uchwały Zarządu BS Łobżenica z dnia 5.0205 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 5.0205 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 28/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 24.04.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Podegrodziu z dnia 09-10-2014 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/36/2012 Zarządu Banku z dnia15.10.2012r. SPÓŁDZIELCZY BANK POWIATOWY W PIASKACH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach dla KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 09/2015 z dnia 25.02015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02015 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu nr 2/Z/III/2017 Z dnia 20.03.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁUBCZYCACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Głubczyce, 2017 Zakres operacji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 14 z dnia 10.10. 2013 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów, październik

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 14 z dnia 10.10. 2013 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów, październik

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 6 z dnia 16.10. 2015 r. Bank Spółdzielczy w Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w dla klientów indywidualnych Dołhobyczów, październik 2015r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 6/4/2013 z dnia 25 styczeń 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 16/BS/2014 Lp. Tytuł opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji Rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. BANK SPÓŁDZIELCZY W NAROLU Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/Z/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 08.12.2014 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami: Nr 12/BS/Z/15 z dnia 05.03.2015 r.,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE Luty 2016 r. 1 Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone w

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r.

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r. U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 23.10.2012 r. W sprawie: zmiany Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za wykonywanie innych czynności, pobieranych od

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania tych do 0,5 % nie mniej niż 2,5 wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 52/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 27.08.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 33/ Z/2012 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.09.2012 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej z dnia 29.05.2015 r. TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Obowiązuje od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 10/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 05.04.2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 35/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.10.2016 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Październik

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/a/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Listopad

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 26.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/1/BS/Z/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 26 października 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Siemiatycze,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 135/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.09.2017r. obowiązuje od dnia 02.10.2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Pilźnie DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Pilźnie DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS Pilzno nr 13/2008 z dnia 11 lipca 2008 r w sprawie Taryfy opłat i prowizji bankowych pobieranych od podmiotów niefinansowych TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żołyni dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żołyni dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Żołyni Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 29/Z/16 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żołyni z dnia 05.12.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żołyni dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 2/XVII/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 29 kwietnia 2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Podegrodziu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 35/Z/2011 z dnia 04.11.2011r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Podegrodziu obowiązująca od dnia 15.11.2011 roku ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ORAZ DEPOZYTOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM Załącznik nr 1 Do uchwały nr 17/2006 Z dnia 07 grudnia 2006 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK PROWADZENIE RACHUNKÓW ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU Załącznik do Uchwały nr 71/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rybniku z dnia 29 września 2010r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU (tekst jednolity) RYBNIK, lipiec 2011 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W BRZOSTKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W BRZOSTKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin pobrania Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 1 I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 7/2017 z dnia 14.09.2017 r. Traci moc Uchwała Zarządu Nr 5 z dnia 27.01.2017 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie

Bardziej szczegółowo