BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOŃSKOWOLI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOŃSKOWOLI"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 61/2014 z dnia 31 października 2014r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskowoli BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI Do użytku wewnętrznego TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOŃSKOWOLI Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałami Zarządu: 19/2014 z dnia r, Nr 35/2014 z dnia r., Nr 47/2014 z dnia r., Nr 51/2014 z dnia r,Nr 61/2014 z dnia , Nr 18/2015 z dnia Końskowola, październik 2014

2 Rozdział I. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH 1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Końskowoli, zwanym dalej Bankiem, pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 2. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym, ciągłym lub realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w Banku mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 3. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku w dniu dokonania operacji bankowej. 4. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 5. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. 6. Nie pobiera się prowizji i opłat od: a) wpłat i wypłat lokat terminowych, rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych, b) wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności, 7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe. 8. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. 9. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Zarząd Banku ustala opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyraża zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku

3 ROZDZIAŁ II RACHUNKI OSÓB FIZYCZNYCH A. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY ROR SENIOR JUNIOR STUDENT UNIKONTO 1. Otwarcie rachunku. 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie: a) dla wszystkich b) dla klientów, którzy realizują płatności kartą w punktach handlowo-usługowych na kwotę 500 zł. Uwaga: jeżeli rachunek otwierany jest po 15 dniu miesiąca, za ten miesiąc nie pobiera się miesięcznej stawki za prowadzenie rachunku. 5,00 zł. 2,00 zł. 2,00 zł. 3. Wpłata własna gotówki na rachunek prowadzony w Banku. 4. Wypłata gotówki z rachunku w Banku. 5. Realizacja czeku gotówkowego z rachunku prowadzonego w: a) w Banku i jednostkach zrzeszonych banków spółdzielczych. b) w bankach stronach Porozumienia z dnia 0,50 %, 0,50 %, 0,50 %, 0,50 %, min.2,5 0,50 %, min r. min.2,5 zł min.2,5 zł min.2,5 zł zł 2,5 zł 6. Przelew na rachunek: a) w Banku, b) do innych banków (ELIXIR). 1,50 zł. 1,50 zł. c) do innych banków w systemie SORBNET 20,00zł 20,00zł 20,00zł 20,00zł 20,00zł 7. Zlecenie stałe na rachunek: a) w Banku, b) do innych banków (ELIXIR). 1,50 zł 0,50 zł. 0,50 zł. 1,50 zł 1,50 zł c) do innych banków w systemie SORBNET 20,00zł 20,00zł 20,00zł 20,00zł 20,00zł 8. Polecenie zapłaty: a) realizowane z rachunku dłużnika, Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika (za każde wysłane polecenie zapłaty). 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł b) odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty, c) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika. 9. Czeki wydanie pojedynczego blankietu czeku. 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 10. Wyciąg z konta bankowego: a) odbierany przez właściciela konta/osobę upoważnioną, lub wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju listem zwykłym raz w miesiącu, b) na życzenie właściciela konta częściej niż raz w miesiącu: - odbierany przez właściciela konta/osobę upoważnioną, 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł - za każdą przesyłkę listem zwykłym, 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł - za każdą przesyłkę listem poleconym, 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł c) wysyłany przez Bank w formie SMS, 0,20 zł za 0,20 zł za 0,20 zł za 0,20 zł za SMS 0,20 zł za SMS SMS SMS SMS d) informacja o stanie rachunku na hasło 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł miesięcznie. 11. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, do dłużnika lub jego poręczycieli, po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek (za każdy wysłany monit). 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 12. Przyjęcie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z powodu utraty blankietów czeków lub dowodu tożsamości i rozesłanie zastrzeżeń zgodnie z życzeniem klienta: a) w Banku oraz w innych bankach krajowych, b) w placówkach Poczty Polskiej. wg wg wg wg wg

4 B. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A VISTA) POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Otwarcie rachunku. 2. Wydanie książeczki. 10,00 zł 3. Prowadzenie rachunku. 4. Wpłata własna. 5. Wypłata gotówki z rachunku dokonana: a) w Banku, zrzeszonych bankach spółdzielczych b) w innych bankach będących stronami Porozumienia Zrzeszeniowego (Grupa BPS): - bez sprawdzania salda - ze sprawdzeniem salda 6. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej. 7. Przelew na rachunek: a) w Banku b)w innych bankach (ELIXIR) c)w innych bankach w systemie SORBNET 5,00 zł.. 20,00zł. 8. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w 15,00 zł drodze cesji. 9. Likwidacja książeczki. 10. Opłata za utraconą książeczkę a) przyjęcie zgłoszenia o utraconej książeczce, 10,00 zł b) umorzenie książeczki oszczędnościowej. 10,00 zł C. RACHUNEK Z WKŁADAMI OSZCZĘDNOŚCIOWYMI TERMINOWYMI POTWIERDZONYMI KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Prowadzenie rachunku. 2. Wydanie książeczki. 2,00 zł 3. Wpłata gotówki na rachunek. 4. Wypłata gotówkowa z rachunku prowadzonego w Banku 5. Przelew na rachunki: a) w Banku, b) w innych bankach (ELIXIR). c) w innych bankach w systemie SORBNET. 6. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej. 7. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w 15,00 zł drodze cesji. 8. Utracenie książeczki oszczędnościowej: a) przyjęcie zgłoszenia o utraconej książeczce, 10,00 zł b) umorzenie książeczki. 10,00 zł 9. Likwidacja książeczki. D. RACHUNEK LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ 1. Otwarcie rachunku lokaty. 2. Prowadzenie rachunku lokaty. 3. Wpłaty na rachunek lokaty.

5 4. Wypłata gotówki w Banku prowadzącym rachunek. 5. Przekazanie środków z rachunku lokaty terminowej na rachunek prowadzony: a) w Banku, b) w innych bankach (ELIXIR). c) w innych bankach w systemie SORBNET E. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A VISTA) W ZŁOTYCH DLA RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Społeczne Rady OSP Stowarzysz. komitety rodziców i inne 1. Otwarcie rachunku. 15,00 zł 2. Prowadzenie rachunku - miesięcznie. 12,00 zł 3. Wpłata gotówki na rachunek. 0,1 %, min. 3,00 zł, max. 300,00 zł 4. Wypłata gotówkowa z rachunku. 0,3 %, min. 3,00 zł, max. 300,00 zł 5. Przelew na rachunki: a) w Banku, b) w innych bankach (ELIXIR). c) w innych bankach w systemie SORBNET 6. Wydanie blankietów czekowych (za 1 blankiet) 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 7. Wyciąg z rachunku. a) odbierany przez właściciela konta/osobę upoważnioną, lub wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju listem zwykłym raz w miesiącu, b) na życzenie właściciela konta częściej niż raz w miesiącu: - odbierany przez właściciela konta/osobę 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł upoważnioną, - za każdą przesyłkę listem zwykłym, 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł - za każdą przesyłkę listem poleconym, 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł c) wysyłany przez Bank w formie SMS, 20 gr za 20 gr za 20 gr za 20 gr za SMS SMS SMS SMS d) informacja o stanie rachunku na hasło 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł miesięcznie. 8. Likwidacja rachunku. 9. Rachunek dla SKO TALENTOWISKO F. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY EFEKT 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Wpłata na rachunek

6 4. Wypłata środków w trakcie jednego okresu rozliczeniowego: a) pierwsza wypłata b) kolejne wypłaty 5. Przelew na rachunek : a) w Banku b) w innych bankach 0,25% min. 5,00 zł c) w innych bankach w systemie SORBNET Rozdział III. RACHUNKI PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. RACHUNKI ROZLICZENIOWE BIEŻĄCE I POMOCNICZE 1. Otwarcie rachunku a) bieżącego, 15,00 zł b) pomocniczego. 10,00 zł 2. Prowadzenie rachunku - miesięcznie. a) bieżącego/pomocniczego, 15,00 zł b) bieżącego/pomocniczego rolniczego. 5,00 zł Uwaga: od rachunku ZFŚS pobiera się opłatę wysokości 15 % obowiązującej stawki, Uwaga: jeżeli rachunek otwierany jest po 15 dniu miesiąca - za ten miesiąc pobiera się połowę miesięcznej stawki. 3. Wpłata gotówki na rachunek. 0,10 %, min 2,00 zł, max 300 zł 4. Wypłata gotówkowa z rachunku. Uwaga: nie pobiera się prowizji w przypadku likwidacji rachunków. 5. Przelew na rachunki: a) w Banku, b) w innych bankach (ELIXIR). c) w innych bankach w systemie SORBNET 0,30 %, min 2,00 zł, max 300 zł 6. Zlecenie stałe na rachunek: a) w Banku, b) do innych banków (ELIXIR). 1,50 zł c) w innych bankach w systemie SORBNET 7. Polecenie zapłaty: a) realizowane z rachunku dłużnika, 2,00 zł Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika (za każde wysłane polecenie zapłaty). b) odwołanie/aktualizacja polecenia zapłaty, 2,00 zł c) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu 2,00 zł braku środków na rachunku dłużnika 8. Czeki. a) wydanie czeku za jeden czek, 1,00 zł b) potwierdzenie czeku - za jeden czek, 5,00 zł c) przyjęcie zgłoszenia o utracie czeku. Uwaga: opłata pobierana bez względu na ilość utraconych czeków. 9. Wyciąg z konta bankowego: a) odbierany przez właściciela /osobę upoważnioną, po każdej operacji lub raz w miesiącu zgodnie z zawartymi w umowie o prowadzenie rachunku, osobiście lub listem zwykłym, b) wydanie duplikatu wyciągu na życzenie właściciela/osobę upoważnioną odbieranego osobiście lub wysyłanego listem zwykłym 5,00 zł. c) wysyłany przez Bank w formie SMS, 0,20 zł za SMS d) informacja o stanie rachunku na hasło 2,00 zł miesięcznie. 10. Likwidacja rachunku.

7 11. Rachunek Powierniczy otwarcie i prowadzenie wg.umowy B. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku lokaty. 2. Prowadzenie rachunku lokaty. 3. Wpłaty na rachunek lokaty. 4. Przekazanie środków z rachunku lokaty terminowej na rachunek prowadzony: a) w Banku, b) w innych bankach (ELIXIR). c) w innych bankach w systemie SORBNET 5. Wypłata gotówki. Rozdział IV. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW 1. Historia rachunku za stronę, max. 30 zł za cały rok 2. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu i wysokości salda/obrotach, zajęciach egzekucyjnych i innych ( z wyłączeniem zaświadczenia o założeniu rachunku) 3. Wydanie kopii lub wtórnika dowodu księgowego (do wyciągu bankowego) 4. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem: a) rachunki oszczędnościowe b) rachunki rozliczeniowe 5. Dyspozycja na wypadek śmierci - przyjęcie, zmiana lub odwołanie w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci. 6. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych posiadacza rachunku. 7. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień do dłużnika lub jego poręczycieli (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit). 8. Realizacja tytułu wykonawczego z rachunków klientów instytucjonalnych - za każdy przekaz na rzecz organu egzekucyjnego. Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika, po zaspokojeniu organu egzekucyjnego. 5,00 zł 5,00 zł 10,00 zł 25,00 zł 0,50 % wyegzekwowanej kwoty, min. 10,00 zł, max. 100,00 zł 9. Dokonanie blokady środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów - za każdą zawartą umowę: a) z Bankiem, b) z innym Bankiem. 10,00 zł 10. Potwierdzenie wykonania blokady środków 11. Realizacja nietypowych dyspozycji z wiązanych z operacjami na rachunkach (od dyspozycji) 12. Wydanie duplikatu wyciągu na życzenie właściciela/osoby upoważnionej odbierany osobiście lub wysyłany listem zwykłym 13. Przeprowadzenie kontroli związanej z realizacją inwestycji deweloperskiej przy prowadzonym rachunku powierniczym 15,00 zł 5,00 zł. Według umowy

8 Rozdział V. HOME BANKING, INTERNET BANKING 1. Instalacja systemu HOME-BANKING w siedzibie klienta. 2. Abonament miesięczny za korzystanie z systemu wg umowy z klientem 50,00 zł (za jedno stanowisko). 3. Zakup nowej wersji oprogramowania. wg. kosztów rzeczywistych 4. Przelew w systemie HOME BANKING na rachunek bankowy w złotych: a) prowadzony w Banku, b) prowadzony w innym banku krajowym. 1,00 zł 5. Aktywacja usługi INTERNET BANKING 6. Abonament miesięczny za korzystanie z usługi INTERNET BANKING 7. Przelew w systemie INTERNET BANKING na rachunek bankowy w PLN: 1) prowadzony w Banku, 2) prowadzony w innym banku krajowym: a) dla osób fizycznych - za ósmy i wszystkie kolejne b) dla klientów instytucjonalnych - za 5 pierwszych przelewów 8. Aktywacja usługi IBF a) przeprowadzona przez samego klienta b) przeprowadzona przez pracownika Banku (na życzenie klienta) 0,50 zł 1,00 zł. 50,00 zł 9. Abonament miesięczny za korzystanie z usługi IBF 10. Wydanie czytnika i karty mikroprocesorowej: a)pierwszego czytnika i karty b)każdej kolejnej karty i czytnika 100,00 zł. 11. Przelew w systemie IBF na rachunek bankowy w złotych: a) prowadzony w Banku b) w innym banku krajowym w systemie ELIXIR 1,00 zł. - za 5 pierwszych przelewów c) w innym banku krajowym w systemie SORBNET 20,00zł. Rozdział VI. KARTY BANKOWE A. WŁASNE KARTY BANKOMATOWE 1. Wydanie karty. 5,00 zł 2. Wydanie dodatkowej karty dla współposiadacza 5,00 zł lub pełnomocnika. 3. Wznowienie karty. 5,00 zł 4. Wydanie duplikatu karty. 5,00 zł 5. Opłata miesięczna za posiadanie karty. B. KARTA KREDYTOWA VISA CLASSIC 1. Wydanie nowej karty. 30,00 zł 2. Wznowienie karty. 30,00 zł 3. Wydanie duplikatu karty. 30,00 zł 4. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę.

9 5. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju. 6. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą. 7. Płatność kartą we wskazanych kasach Banku BPS 0,50 %, min. 5,00 zł S.A. 8. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach 3,00 %, min. 5,00 zł zrzeszenia BPS S.A. 9. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach 3,00 %, min. 5,00 zł banków w kraju od kwoty wypłaty. 10. Wypłata gotówki w bankomatach i kasach banków 2,00 %, min. za granicą od kwoty wypłaty. 11. Wypłata gotówki we wskazanych kasach Banku 5,00 zł BPS S.A. 12. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. 13. Rozpatrzenie reklamacji. 14. Zastrzeżenie karty przez Bank, w przypadku 50,00 zł wypowiedzenia Umowy przez jednostkę Banku. 15. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji. 16. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. 17. Zmiana danych Posiadacza karty. 18. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Posiadacza karty. 19. Sporządzenie mini wyciągu w bankomatach świadczących taką usługę. 19. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika. 20. Opłata za przekroczenie terminu spłaty. 40,00 zł 21. Opłata za przekroczenie limitu karty. 30,00 zł 22. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty. C. KARTA DEBETOWA ON LINE Visa Classic Debetowa Visa Business Debetowa 1. Wydanie nowej karty. 5,00 zł 10,00 zł 2. Wznowienie karty. 5,00 zł 10,00 zł 3. Wydanie duplikatu karty. 5,00 zł 10,00 zł 4. Opłata miesięczna za użytkowanie karty od każdej karty wydanej do rachunku, płatne kwartalnie do ostatniego dnia m-ca kończącego kwartał kalendarzowy 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK Płatność kartą: a) w punktach handlowo usługowych w kraju. b) w punktach handlowo usługowych za granicą. c) we wskazanych kasach banków ze Zrzeszenia Banku BPS S.A. 7. Wypłata gotówki: a) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A., i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 2,00zł. za m-c od dnia ,5% min. 2,00 zł. za m-c od dnia ,5% min. 4,00 zł

10 b) w pozostałych bankomatach w kraju. 4,00 zł 4,00 zł c) w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty. 2,0% min. 10,00 zł 2,0% min. 10,00 zł d) poprzez usługę Visa 10ash back (wypłata 0,00 zł 0,00 zł gotówki w kasie placówki handlowo-usługowej) w Polsce e) we wskazanych kasach banków ze Zrzeszenia 2,00 zł Banku BPS S.A. f) w kasie innego banku w kraju. 5,00 zł 5,00 zł g) w kasie innego banku za granicą od kwoty 2,0% min. 10,00 zł 2,0% min. 10,00 zł wypłaty. h) w placówce Poczty Polskiej 5,00 zł 5,00 zł 8. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w 2,00 zł 2,00 zł bankomacie. Uwaga: usługa dostępna jedynie w bankomatach sieci BZ WBK Rozpatrzenie reklamacji. 10. Zastrzeżenie karty. 11. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji. 12. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. 13. Zmiana danych Użytkownika karty. 14. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek 8,00 zł 8,00 zł Użytkownika. 15. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie 1 000,00 zł 1 000,00 zł karty. 16. Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie 1500,00 zł 1500,00 zł karty. 17. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty. 10,00 zł 10,00 zł 18. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na 8,00 zł 8,00 zł wniosek Użytkownika. Rozdział VII. KREDYTY A. KREDYTY KONSUMPCYJNE 1. Prowizja za udzielenie kredytu od kwoty przyznanego kredytu: a) gotówkowego: - odnawialnego w rachunkach oszczędnościoworozliczeniowych, 1,75 %, min. 20 zł - pozostałe udzielone na okres: * do 1 roku, 2,25 % * od 1 roku do 3 lat, 2,50 % * powyżej 3 lat. 2,75 % b) kredyt samochodowy, 1,00 % lub 3,00% c) Szybkiej gotówki, 2 % lub 4% d) sezonowego, e) Bezpieczny Kredyt od 1,50 % do 3,00 % 5,00% f) mieszkaniowych, udzielany w kwocie: - do ,00 zł 1,50 %

11 - powyżej ,00 zł. 1,00 % g) na zakup i montaż kolektorów słonecznych h) REMONTOWY i) KREDYTU NA JESIEŃ udzielanego na okres: - do 3 lat - powyżej 3 do 5 lat j) KREDYTU Z PREZENTEM udzielanego: - dla posiadaczy rach.bież. lub ROR - dla osób nie posiadających w/w rachunków k) kredytu BEZPIECZNY KREDYT- PROMOCJA l) KONSOLIDACYJNEGO zabezpieczonego: - hipotecznie - inną formą zabezpieczenia m) kredyt gotówkowy Ekokredyt 2. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części od kwoty prolongowanej. 3. Podwyższenie kwoty udzielonego kredyty w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (od kwoty podwyższenia). 4. Zmiana innych postanowień umowy kredytu, nie wymienionych w ust. 2 i 3, dokonana na wniosek klienta. 5. Wydanie promesy udzielenia kredytu (od kwoty przyrzeczonej). *W przypadku udzielenia kredytu zalicza się na poczet prowizji od udzielonego kredytu. Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji. 2,50% 4% 3% 5% 5% - 50,00zł. 5% 5% 2% 3% 2,0% 1,00 %, min, max 200,00 zł 1,75 %, min. 20zł 30,00 zł 0,2% od kwoty* B. KREDYTY MIESZKONIOWE Z DOFINANSOWANIEM 1. W RAMACH PROGRAMU MIESZKANIE DLA MŁODYCH 1) Prowizja za udzielenie kredytu od kwoty: a) Do ,00 zł b) Powyżej ,00 zł. 1,50 % 1,00% 2) Prowizja za wcześniejszą spłatę. 3) Wydanie promesy udzielenia kredytu (od kwoty przyrzeczonej). *W przypadku udzielenia kredytu zalicza się na poczet prowizji od udzielonego kredytu. Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji. 0,2% od kwoty* 4) Badanie księgi wieczystej mieszkania. 5) Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego 1,00 %, min, max 200,00 zł części od kwoty prolongowanej. 6) Zmiana innych postanowień umowy kredytu, nie 30,00 zł wymienionych w ust. 5, dokonana na wniosek klienta. 2. W RAMACH PROGRMU BUDOWY DOMÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH 1) Prowizja za udzielenie kredytu od kwoty przyznanego kredytu 2,00 % 2) Prowizja za wcześniejszą spłatę.

12 3) Wydanie promesy udzielenia kredytu (od kwoty 0,2% od kwoty* przyrzeczonej). *W przypadku udzielenia kredytu zalicza się na poczet prowizji od udzielonego kredytu. Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji. 4) Badanie księgi wieczystej mieszkania. 5) Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego 1,00 %, min, max 200,00 zł części od kwoty prolongowanej. 6) Zmiana innych postanowień umowy kredytu, nie 30,00 zł wymienionych w ust. 5, dokonana na wniosek klienta. C. KREDYTY HIPOTECZNE 1. Prowizja za udzielenie kredytu od kwoty przyznanego kredytu, na okres: a) do 1 roku, 2,25 % b) od 1 roku do 3 lat, 2,50 % c) powyżej 3 lat. 2,75 % 2. Zmiana terminu spłaty raty nie powodująca 1,00 %, min, max 200,00 zł zmiany okresu kredytowania. 3. Zmiana innych postanowień umowy kredytu, nie 30,00 zł wymienionych w ust. 2, dokonana na wniosek klienta. D. KREDYTY GOSPODARCZE 1. Kredyty komercyjne a) prowizja za udzielenie lub zwiększenie kredytu od kwoty przyznanego/zwiększenia kredytu: - obrotowego w rachunku bieżącym, 2,50 % - obrotowego w rachunku kredytowym, 2,50% - płatniczego, 2,50 % - pomostowego udzielonego na okres: * do 1 roku, 2,00% * powyżej 1 roku. 2,25% - inwestycyjnego w zależności od kwoty kredytu: * do ,00 zł, 2,75 % * od ,00 zł do ,00 zł, 2,50 % * powyżej ,00 zł. - obrotowego BIZNES PLUS udzielonego * do 3 lat * powyżej 3 do 5 lat - obrotowego AGRO PLUS - obrotowego SZYBKI KREDYT - obrotowego TANI KREDYT - obrotowego PRODUKCYJNY - obrotowego AGRO - KREDYTOWA LINIA HIPOTECZNA - kredyt obrotowy PLUS - kredyt Klęskowy 2,25 % 3% 5% 5% 5% 3,50% 2,50% 2,50% 2,25% 2,00% 0,50%

13 b)wydanie promesy udzielenia kredytu (od kwoty przyrzeczonej), *W przypadku udzielenia kredytu zalicza się na poczet prowizji od udzielonego kredytu. Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji. c) prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części od kwoty prolongowanej, d) zmiana innych postanowień umowy kredytu, nie wymienionych w lit. c, dokonana na wniosek klienta. 2. Kredyty preferencyjne a) prowizja za udzielenie kredytu od kwoty przyznanego kredytu, b) wydanie promesy udzielenia kredytu (od kwoty przyrzeczonej), *W przypadku udzielenia kredytu zalicza się na poczet prowizji od udzielonego kredytu. Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji. c) prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części od kwoty prolongowanej, d) zmiana innych postanowień umowy kredytu, nie wymienionych w lit. c, dokonana na wniosek klienta. 3. Kredyty pomostowe Prowizja za udzielenie lub zwiększenie kredytu od kwoty przyznanego/zwiększonego kredytu udzielonego na okres: - do 1 roku - powyżej 1 roku 0,2% od kwoty* 1,00 %, min, max 200,00 zł 30,00 zł 2,00% 0,2% od kwoty* 1,00 %, min, max 200,00 zł 30,00 zł 2,00% 2,25% E. DODATKOWE CZYNNOŚCI KREDYTOWE 1. Sporządzenie i wydanie kopii dokumentów (w tym umowy kredytowej) na wniosek Kredytobiorcy. 2. Wyciąg z rachunku na wniosek Klienta. 5,00 zł 3. Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o wysokości zadłużenia lub jego braku. 4. Wysyłanie wezwań do zapłaty oraz upomnień. 25,00 zł 5. Wysłanie przypomnienia o dostarczenie 10,00 zł brakujących dokumentów (np. polisy ubezpieczeniowej, informacji ekonomicznofinansowej itp.). 6. Inne czynności związane z obsługą kredytów od dokonywane na wniosek Klienta. 7. Sporządzenie zaświadczenia o historii kredytu udzielonego w złotych: a) gdy spłaty/udzielenia kredytu dokonano w roku bieżącym,

14 8. 9. b) gdy spłaty/udzielenia kredytu dokonano w latach poprzednich za każdy rok poprzedni. Zawarcie umowy ugody z Kredytobiorcą Wydanie na wniosek Klienta informacji o dokonanej przez Bank ocenie zdolności kredytowej Wnioskodawcy 30,00 zł 1% od kwoty objętej ugodą 20,00zł. Rozdział VIII. GWARANCJE BANKOWE 1. Udzielenie promesy gwarancji - od kwoty przyrzeczonej zobowiązania, za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności. 2. Udzielenie gwarancji - od kwoty zobowiązania, za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności. 3. Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji od kwoty objętej aneksem za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres. 4. Zwiększenie kwoty gwarancji - od kwoty zwiększenia. 5. Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji/poręczenia z jednoczesnym zwiększeniem kwoty gwarancji od kwoty gwarancji/poręczenia. 6. Zmiana innych postanowień umowy niż wymienione w ust. 4, 5 każdorazowo od aneksu. 7. Awizowanie treści gwarancji od kwoty gwarancji. Rozdział IX. DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE 1. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego - za każdy depozyt. 2. Przechowywanie depozytu za każdy depozyt: a) duplikatów kluczy miesięcznie, b) bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów wartościowych - miesięcznie od każdego deponowanego dokumentu c) papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.) - rocznie od jednego dokumentu. Uwaga: opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank, oraz z urzędu przez instytucje wymiaru sprawiedliwości. Rozdział X. CZYNNOŚCI KASOWE 1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki: a) w Banku, b) w innych bankach krajowych ELIXIR. c) w innych bankach w systemie SORBNET 0,20 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 100,00 zł 0,20 % 5,00 zł 10,00 zł 1,00% wartości, min. 5,00 zł, max. 100,00 zł 0,10 % min. 2,00 zł 0,50 %, min 2,00 zł, max. 300,00 zł 0,5% min..

15 2. Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki oszczędnościowe w innych bankach, z którymi Zrzeszenie BPS SA zawarło porozumienie w sprawie zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego. 3. Wpłaty gotówkowe osób fizycznych na rachunki prowadzone przez Bank 4. Wpłaty gotówkowe na rachunki: a) TP S.A., b) Zakładu gazownictwa, c) ZUS, d) KRUS. e) UG Końskowola za odpady komunalne : - w placówkach na terenie Końskowoli - w pozostałych placówkach 5. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki prowadzone przez wszystkie banki krajowe dokonywane w placówkach Banku Spółdzielczego w Końskowoli na terenie miasta Puławy. Wpłaty na ZUS 6. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki prowadzone przez wszystkie banki krajowe dokonywane w Filii Banku Spółdzielczego w Końskowoli na terenie miasta Dęblina. Wpłaty na ZUS 7. Wpłaty gotówkowe dotyczące gospodarstw domowych z terenu gm. Końskowola przekazywane na rachunek MPWiK w placówkach BS w Końskowoli ul. Lubelska 91A i ul. Pożowska 2 Rozdział XI. SKARBIEC NOCNY 1. Udostępnienie skarbca nocnego do odprowadzania gotówki dla posiadaczy rachunków w Banku, którzy podpisali umowę o wpłaty zamknięte (opłata jednorazowa). 2. Wydanie portfela do skarbca nocnego i woreczków do monet oraz klucza do drzwiczek wrzutni. 3. Wpłaty własne przyjmowane za pośrednictwem skarbca nocnego - od kwoty wpłaty. Rozdział XII. INNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z RACHUNKAMI BANKOWYMI 1. Wydani opinii o Kliencie Banku na wniosek Klienta. 2. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom, z wyłączeniem przypadków wymienionych w art. 110 Prawa bankowego. wg porozumienia 0,10 %, min. 2,00 zł max.300,00zł 1,50 zł 0,5 % min. 2 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł. do kwoty 2 000,00zł 2,00 zł. powyżej 2 000,00zł 0,1% od kwoty 2,00 zł. do kwoty 1 500,00zł 1,50 zł. powyżej 1 500,00zł 0,1% od kwoty 1,50 zł. 10,00 zł wg. ceny zakupu + 30,00 % marży 0,10 %, min. 50,00 zł 15,00 zł lub na zasadzie wzajemności

16 3. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia utraconych: dokumentów bankowych, dowodów tożsamości lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów mogących posłużyć do fałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych: a) w Banku BPS SA, i w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych oraz w innych bankach krajowych, b) w placówkach Poczty Polskiej. 4. Potwierdzenie wykonania polecenia przelewu z wg rzeczywistych kosztów 2,00 zł rachunku złotowego. Rozdział XIII. OPŁATY I PROWIZJE W OBROCIE DEWIZOWYM A. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH OSÓB FIZYCZNYCH 1. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie dla każdej waluty. 2. Prowadzenie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie dla każdej waluty. 3. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w złotych 4. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego w walucie lub w złotych prowadzonego w danej jednostce organizacyjnej Banku Uwaga: opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty, b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki lub w przypadku lokat terminowych w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty 5. Przelew na rachunek walutowy lub złotowy prowadzony w Banku 6. Wyciąg z konta bankowego: odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek wysłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: - raz w miesiącu lub rzadziej - częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę 5,00 zł wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym b) listem poleconym 10,00 zł 7. Likwidacja rachunku walutowego.

17 B. RACHUNEK ROZLICZENIOWY W WALUTACH WYMIENIALNYCH PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH 1. Otwarcie rachunku. 2. Prowadzenie rachunku - dla każdej waluty - miesięcznie 25,00 zł 3. Wpłata gotówkowa. 4. Wypłata gotówkowa. Uwaga: opłaty pobiera się za a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty, b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki lub w przypadku lokat terminowych w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty 5. Przelew na rachunek walutowy lub złotowy prowadzony w tej samej jednostce Banku C. PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM Przekazy eksportowe w obrocie dewizowym, otrzymywane 1. z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno-rentowe: a) przelewy SEPA 15,00 zł b) przelewy regulowane c) polecenia wypłaty d) Opłata Non-STP - opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 3 e) Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie BS Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku BPS S.A. 30,00 zł 75,00 zł, + koszty banków trzecich 2. Przekazy importowe w obrocie dewizowym: a) przelewy SEPA 15,00 zł b) przelewy regulowane c) polecenia wypłaty Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt.9, w przypadku opcji kosztowej OUR d) opłata Non-STP - opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w 30,00 zł