BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 2/XVII/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 29 kwietnia 2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych Końskie, maj 2015r.

2 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE... 4 I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY POL-KONTO... 4 II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY POL-EFEKT... 4 III. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ... 5 IV. RACHUNEK Z WKŁADAMI OSZCZĘDNOŚCIOWYMI TERMINOWYMI POTWIERDZONYMI KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ... 5 V. RACHUNEK LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W ZŁOTYCH... 5 VI. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH. 6 VII. RACHUNEK LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH... 6 VIII. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY DLA PKZP I OSÓB FIZYCZNYCH BĘDĄCYCH CZŁONAKMI RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 6 IX. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH... 7 Rozdział II. KARTY BANKOWE... 8 I. KARTY DEBETOWE VISA I MASTERCARD... 8 II. KARTA KREDYTOWA VISA CLASSIC... 8 Rozdział III. KREDYTY ZŁOTOWE... 9 I. KREDYTY KONSUMPCYJNE... 9 II. KREDYTY HIPOTECZNE... 9 III. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH... 9 ROZDZIAŁ IV. INNE USŁUGI I. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM II. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM III. INKASO DOKUMENTOWE FINANSOWE IV. SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE V. USŁUGI RÓŻNE VI. DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE VII. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH VIII. USŁUGA SMS E-COD IX. USŁUGA SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KIRI BS Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych 2

3 Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych" zwanej dalej Taryfą dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej - rezydentów i nierezydentów. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH 1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Końskich pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 2. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Końskich mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak nie raz na kwartał. 3. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku Spółdzielczego w Końskich w dniu dokonania operacji bankowej. 4. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank Spółdzielczy w Końskich nie ponosi odpowiedzialności (z wyłączeniem prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego). 5. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokości prowizji i opłat w granicach od", do" oraz od...do..." Prezes Zarządu Banku ustala indywidualnie wysokość pobieranych opłat i prowizji w podanych granicach. 6. Prezes Zarządu Banku może ustalić odmienne stawki zgodnie z obowiązującymi w Banku zasadami stosowania indywidualnych warunków i cen produktów bankowych. 7. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 8. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 9. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 10. Nie pobiera się prowizji i opłat od: - wpłat i wypłat z rachunków lokat oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej, - wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Końskich oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce, - operacji związanych z rozliczeniami pracowników Banku Spółdzielczego w Końskich z zakładem pracy, - wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności, - wpłat na rachunki bankowe objęte sezonową promocją w/z z bezprowizyjną obsługą. 11. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. 12. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, dotyczą kredytów i pożyczek udzielonych ze środków Banku Spółdzielczego w Końskich. W przypadku kredytów i pożyczek udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez Bank Spółdzielczy w Końskich z innymi bankami i instytucjami (np.: Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) - obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosowa prowizje i opłaty określone w Taryfie. 13. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 14.Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja ustalona w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności. 15. Opłaty i prowizje nie zapłacone przez stronę zagraniczną w ciągu trzech miesięcy od daty wysłania wezwania do zapłaty obciążają stronę krajową. 16. Bank Spółdzielczy w Końskich może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 17. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazi zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku Spółdzielczego w Końskich. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych 3

4 Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca ROZDZIAŁ I. RACHUNKI DEPOZYTOWE I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY POL-KONTO 1. Otwarcie rachunku. Uwaga: Zamknięcie rachunku w ciągu 90 dni od otwarcia 10,00 zł. 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie: Opłaty nie pobiera się w miesiącu, w którym rachunek został otwarty lub zamknięty - obowiązuje od 1 stycznia 2013r. a) POL-Konto 3,00 zł b) POL-Konto Student 1,00 zł c) POL-Konto Junior 1,00 zł d) POL-Konto Senior 2,00 zł 3. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostce Banku 4. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku Uwaga: Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej ,00 zł należy awizować, co najmniej 1 dzień roboczy przed dokonaniem wypłaty. Bank zastrzega możliwość odmowy realizacji nieawizowanej wypłaty gotówkowej 5. Realizacja czeku gotówkowego w jednostkach Banku, banku BPS S.A. i bankach spółdzielczych będących stronami Porozumienia w sprawie wzajemnej zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie w Zrzeszeniu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i ich jednostkach organizacyjnych 6. Realizacja przelewu na rachunki prowadzone: 6.1. w Banku, 6.2. w innych bankach: a) w systemie ELIXIR: 1,50 zł b) w systemie SORBNET 15,00 zł 7. Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony: a) w Banku, b) w innym banku krajowym. Uwaga: opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew 8. Zmiana danych w aktywnym zleceniu stałym (aktualizacja kwoty, daty realizacji, treści zlecenia, numeru rachunku odbiorcy) lub odwołanie zlecenia. 9. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 10. Odmowa przyjęcia polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 1,00 zł 11. Potwierdzenie czeku - od każdego czeku. 5,00 zł 12. Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet. 0,50 zł 13. Inkaso czeku. 5,00 zł 14. Wyciąg z konta bankowego: 14.1 odbierany przez właściciela lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek, 14.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu, b) częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę, 5,00 zł 14.3 wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, 3,00 zł b) listem poleconym, 10,00 zł 15. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, do dłużnika lub jego poręczycieli, po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit). 16. Likwidacja rachunku. Uwaga: Zamknięcie rachunku w ciągu 90 dni od otwarcia 10,00 zł 15,00 zł II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY POL-EFEKT 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Wpłata na rachunek 4. Wypłata środków w trakcie jednego okresu rozliczeniowego Uwaga: Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej ,00 zł należy awizować, co najmniej 1 dzień roboczy przed dokonaniem wypłaty. Bank zastrzega możliwość odmowy realizacji nieawizowanej wypłaty gotówkowej a) pierwsza wypłata b) kolejne wypłaty Uwaga: opłata pobierana jest niezależnie od opłat wymienionych w punkcie 5. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych 4 5,00zł 5. Przelew na rachunek: 5.1 w Banku 5.2 w innym banku krajowym: 4,00 zł Uwaga: drugi i kolejny przelew powiększony o prowizję z punktu 4.b)

5 III. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1 Otwarcie rachunku. 2. Wydanie książeczki. 10,00 zł 3. Prowadzenie rachunku. 4. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach Banku, Banku BPS SA i bankach spółdzielczych będących stronami Porozumienia w sprawie zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie w Zrzeszeniu Banku Polskiej Spółdzielczości i ich jednostkach organizacyjnych. 5. Wypłata gotówki z rachunku dokonana w jednostkach Banku, Banku BPS SA i bankach spółdzielczych będących stronami Porozumienia w sprawie zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie w Zrzeszeniu Banku Polskiej Spółdzielczości i ich jednostkach organizacyjnych. Uwaga: koszt potwierdzenia stanu środków na koncie osobistym dla transakcji na kwoty od 500 zł do 2500 zł ustalany jest w oparciu o taryfę opłat i prowizji obowiązującą w banku przyjmującym dyspozycję wypłaty Uwaga: Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej ,00 zł należy awizować, co najmniej 1 dzień roboczy przed dokonaniem wypłaty. Bank zastrzega możliwość odmowy realizacji nieawizowanej wypłaty gotówkowej 6. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony: 6.1. w Banku, 6.2. w innych bankach: a) w systemie ELIXIR: 4,00 zł b) w systemie SORBNET 15,00 zł 7. Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z wkładów na książeczce (wraz z przyjęciem tej książeczki do depozytu skarbcowego). Uwaga: za przechowywanie książeczki w depozycie obowiązuje odrębna opłata (Rozdział IV. Inne usługi Depozyty wartościowe i rzeczowe) 8. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym w jednostkach Banku i Banku BPS SA, zrzeszonych bankach spółdzielczych, innych bankach krajowych. wg kosztów rzeczywistych 10,00 zł 9. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji. 10,00 zł 10. Likwidacja książeczki. IV. RACHUNEK Z WKŁADAMI OSZCZĘDNOŚCIOWYMI TERMINOWYMI POTWIERDZONYMI KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Prowadzenie rachunku. 2. Wydanie książeczki. 3. Wpłata gotówki na rachunek. 4. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek. Uwaga: Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej ,00 zł należy awizować, co najmniej 1 dzień roboczy przed dokonaniem wypłaty. Bank zastrzega możliwość odmowy realizacji nieawizowanej wypłaty gotówkowej 5. Realizacja przelewu z książeczki na rachunek prowadzony: 5.1. w Banku, 5.2. w innych bankach: a) w systemie ELIXIR 4,00 zł b) w systemie SORBNET 15,00 zł 6. Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z wkładów na książeczce (wraz z przyjęciem tej książeczki do depozytu skarbcowego). Uwaga: za przechowywanie książeczki w depozycie obowiązuje odrębna opłata (Rozdział IV. Inne usługi Depozyty wartościowe i rzeczowe) wg kosztów rzeczywistych 7. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji. 10,00 zł 8. Likwidacja książeczki. V. RACHUNEK LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku lokaty. 2. Prowadzenie rachunku lokaty. 3. Wpłaty na rachunek lokaty. 4. Przekazanie środków z rachunku lokaty terminowej na rachunek prowadzony: 4.1. w Banku 4.2. w innych bankach: a) w systemie ELIXIR 4,00 zł b) w systemie SORBNET 15,00 zł 5. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek. Uwaga: Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej ,00 zł należy awizować, co najmniej 1 dzień roboczy przed Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych 5

6 dokonaniem wypłaty. Bank zastrzega możliwość odmowy realizacji nieawizowanej wypłaty gotówkowej VI. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie - dla każdej waluty. Uwaga: Zamknięcie rachunku w ciągu 90 dni od otwarcia zł 2. Otwarcie rachunku walutowego płatnego na każde żądanie, bez wniesienia wpłaty. 20,00 zł 3. Prowadzenie rachunku walutowego płatnego na każde żądanie - dla każdej waluty - miesięcznie Uwaga: Prowizję pobiera się za miesiąc, w którym występują obroty na rachunku inne niż z tytułu dopisania odsetek. Opłaty nie pobiera się w miesiącu, w którym rachunek został otwarty lub zamknięty - obowiązuje od 1 stycznia 2013r. 2,00 zł 4. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w złotych: a) prowadzony w Banku, b) prowadzony w innym banku krajowym. jak za sprzedaż przekazów w obrocie dewizowym (Rozdział IV Oddział I) 5. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego - w walucie lub w złotych prowadzonego w danej jednostce organizacyjnej Banku. Uwaga: Każda wypłata walutowa wymaga awizowania co najmniej 1 dzień roboczy przed dokonaniem wypłaty. Bank zastrzega możliwość odmowy realizacji nieawizowanej wypłaty walutowej. 6. Realizacja przelewu na rachunek: 6.1. walutowy lub złotowy prowadzony w Banku, 6.2. złotowy w innym banku krajowym, 4,00 zł 6.3. walutowy prowadzony w innym banku krajowym. jak za sprzedaż przekazów w obrocie dewizowym (Rozdział IV Oddział I) 7. Wyciąg z konta bankowego: 7.1. odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek 7.2. wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: - raz w miesiącu lub rzadziej, - częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę, 4,00 zł 7.3. wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, 3,00 zł b) listem poleconym, 10,00 zł 8. Likwidacja rachunku walutowego. Uwaga: Zamknięcie rachunku w ciągu 90 dni od otwarcia zł VII. RACHUNEK LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku lokaty terminowej - dla każdej waluty. 2. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego - w walucie lub w złotych prowadzonego w danej jednostce organizacyjnej Banku. Uwaga: Każda wypłata walutowa wymaga awizowania co najmniej 1 dzień roboczy przed dokonaniem wypłaty. Bank zastrzega możliwość odmowy realizacji nieawizowanej wypłaty walutowej 3. Realizacja przelewu na rachunek: 3.1. walutowy lub złotowy prowadzony w Banku, 3.2. złotowy w innym banku krajowym: 4,00 zł 3.3. walutowy prowadzony w innym banku krajowym jak za sprzedaż przekazów w obrocie dewizowym (Rozdział IV Oddział I) VIII. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY DLA PKZP I OSÓB FIZYCZNYCH BĘDĄCYCH CZŁONKAMI RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Uwaga: Prowizję pobiera się za miesiąc, w którym występują obroty na rachunku 5,00 zł 3. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach Banku 4. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek Uwaga: Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej ,00 zł należy awizować, co najmniej 1 dzień roboczy przed dokonaniem wypłaty. Bank zastrzega możliwość odmowy realizacji nieawizowanej wypłaty gotówkowej Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych 6

7 5. Przelew na rachunek: 5.1 w Banku 5.2 w innym banku krajowym 3,50 zł 6. Wydanie blankietów czekowych za 1 blankiet 1,00 zł 7. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków (bez względu na ilość czeków) 25,00 zł 8. Wyciąg z konta bankowego 8.1 odbierany przez właściciela lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek 8.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu b) częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę 5,00 zł 9. Dokonanie zmiany dyspozycji formularza wzorów podpisów. 10,00 zł 10. Likwidacja rachunku. IX. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH 1. Wyciąg z rachunku na wniosek posiadacza rachunku. 5,00 zł 2. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) - od każdego dokumentu. 5,00 zł 3. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, opinii i zaświadczeń bankowych. 20,00 zł 4. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: a) za każdy miesiąc roku bieżącego, 3,00 zł, max 20 zł za cały rok b) za każdy miesiąc roku poprzedniego. 5,00 zł, max 30 zł za cały rok Uwaga: historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego. 5. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem. 6. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych posiadacza rachunku. 7. Zamiana rachunku indywidualnego na wspólny lub wspólnego na indywidualny na wniosek 5,00 zł posiadacza rachunku 8. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie 10,00 zł przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci. 9. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów - za każdą zawartą umowę:: a) z Banku, b) z innymi bankami. 20,00 zł 9.1. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych na wniosek posiadacza rachunku. 20,00 zł 10. Potwierdzenie wykonania blokady środków. 5,00 zł 11. Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków walutowych w Banku dla banków 15,00 zł zagranicznych. 12. Udzielenie informacji (telefonicznie na hasło) o saldzie i obrotach na rachunku - opłata miesięczna 1,00 zł Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych 7

8 ROZDZIAŁ II. KARTY BANKOWE I. KARTY DEBETOWE VISA I MASTERCARD 1. Wydanie nowej karty. 4 zł 2. Wznowienie karty. 3. Wydanie duplikatu karty. 5 zł 4. Opłata miesięczna za posiadanie karty - od każdej karty wydanej do rachunku. 2,90 zł 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci IT CARD. 6. Transakcje bezgotówkowe w kraju i za granicą *1) 7. Płatność kartą we wskazanych kasach Grupy BPS 0,5% min.3zł 8. Wypłata gotówki w bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach POS, zgodnie z zawartymi umowami Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku 9. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 4 zł 10. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty *1) 6 zł 11. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju 5 zł 12. Wypłata gotówki w kasie banku za granicą, od kwoty wypłaty *1) 2% min.10zł 13. Sprawdzenie salda w pozostałych bankomatach, innych niż w pkt.8 2 zł 14. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 4 zł 15. Wysyłka karty do Użytkownika listem poleconym 5 zł 16. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1000 zł 17. Wypłata gotówki w ramach usługi cashback 2 zł *1) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego II. KARTA KREDYTOWA VISA CLASSIC 1. Wydanie nowej karty. 2. Wznowienie karty. 3. Obsługa karty kredytowej. Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi: 3.1. mniej niż zł rocznie 54 zł 3.2. co najmniej zł rocznie 0 zł 4. Wydanie duplikatu karty. 5 zł 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty. 0 zł 7. Transakcje bezgotówkowe. *2) 0 zł 8. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach i w kasach banków: 8.1. w kraju 3% min. 5zł 8.2. za granicą *2) 2% min.20zł 8.a Przelew z karty 3% min. 5zł 9. Sprawdzenie salda w bankomacie 0 zł 10. Generowanie zestawienia operacji na wniosek użytkownika karty za wskazany okres Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach 0 zł świadczących taką usługę. 12. Zmiana danych Użytkownika karty. 0 zł 13. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty Obsługa nieterminowej spłaty. Uwaga: Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienie do zapłaty zgodnie z Umową 20 zł *2) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych 8

9 ROZDZIAŁ III. KREDYTY ZŁOTOWE I. KREDYTY KONSUMPCYJNE 1. Prowizja za udzielenie kredytu (w tym opłata przygotowawcza 1,00%) 1.1. gotówkowego: a) ze stałą stopą procentową 5,00% 4,00% /* b) oprocentowanego według stawki WIBOR 3M 4,00% 3,00% /* 1.2. Dobry Kredyt (ze stałą stopą procentową) 6,00% 5,00% /* 1.3. z dotacją na zakup kolektorów słonecznych (według stawki WIBOR 3M) 5,00% 4,00% /* 1.4 konsolidacyjnego (niezabezpieczonego hipotecznie) 4,00% 3,00% /* /* dla posiadaczy czynnych min. 3 miesiące rachunków POL-Konto lub bieżących 1.5. w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (od kwoty przyznanego kredytu), Uwaga: pobiera się prowizję za przedłużenie umowy na następny okres w wysokości jak za udzielenie kredytu 1,00% 2. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) 20,00 zł 3. Podwyższenie kwoty kredytu udzielonego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (od różnicy 1,00% pomiędzy dotychczasowym, a nową wysokością kredytu). 4. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt. 2, 3, dokonywanych na wniosek 20,00 zł klienta - płatna jednorazowo od każdego aneksu. 5. Wydanie promesy udzielenia kredytu - od kwoty przyrzeczonej. Uwaga: - prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu, - w przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 0,50% min. 20,00zł II. KREDYTY HIPOTECZNE 1. Kredyty mieszkaniowe 1.1. opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego prowizja za udzielenie kredytu: 1,50% Uwaga: prowizję obniża się o 0,5% dla posiadaczy czynnych min. 3 miesiące rachunków POL-Konto lub bieżących 2. Uniwersalny Kredyt Hipoteczny 2.1. opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego prowizja za udzielenie kredytu: 2,00% Uwaga: prowizję obniża się o 0,5% dla posiadaczy czynnych min. 3 miesiące rachunków POL-Konto lub bieżących 3. Kredyt Konsolidacyjny 3.1. opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego prowizja za udzielenie kredytu: 2,00% Uwaga: prowizję obniża się o 0,5% dla posiadaczy czynnych min. 3 miesiące rachunków POL-Konto lub bieżących III. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH 1. Wyciąg z rachunku na wniosek posiadacza rachunku. 5,00 zł 2. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, opinii i zaświadczeń bankowych. 10,00 zł 3. Sporządzenie historii kredytu na wniosek kredytobiorcy, za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy. 10,00 zł 4. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy. 10,00 zł 5. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem. 6. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień do dłużnika lub jego poręczycieli (kwota 15,00 zł płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit). 7. Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek klienta ( np. aneks do umowy) Uwaga: za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp., nie pobiera się prowizji. 20,00 zł Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych 9

10 ROZDZIAŁ IV. INNE USŁUGI I. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM 1. Realizacja (skup) przekazów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych: 1.1 przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR 10,00 zł 1.2 przelew SEPA 15,00 zł 1.3 przelew regulowany 20,00 zł 1.4 polecenie wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 0,15% min 20 zł max 150 zł 2. Zwrot niepojętej kwoty przekazu 0,15% min 20 zł max 100 zł 3. Zlecenie poszukiwania przekazu / postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 75,00 zł + koszty banków trzecich 4. Realizacja (sprzedaż) przekazów wysyłanych w obrocie dewizowym w trybie standardowym: 4.1 pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 8,00 zł 4.2 przelew SEPA 15,00 zł 4.3 przelew regulowany 40,00 zł 4.4 polecenie wypłaty Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 7, w przypadku opcji kosztowej OUR. 0,30% min 30 zł max 200 zł 5. Realizacja (sprzedaż) przekazów wysyłanych w obrocie dewizowym w trybie niestandardowym: Opłata dodatkowa, doliczana do kosztów wskazanych w pkt 4.3 i w EUR, USD i GBP w trybie pilnym 80,00 zł 5.2 w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym 50,00 zł 6. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta 75,00 zł + koszty banków trzecich 7. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 50,00 zł 8. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu 20,00 zł 9. Opłata Non-STP Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 1.4 i 4.4. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje II. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM 1. Skup czeków podróżniczych Uwaga: w przypadku czeków podróżniczych nie pobiera się kosztów rzeczywistych. Jeśli Klient przedkłada kilka czeków, opłatę pobiera się od każdego czeku osobno 30,00 zł 1,00% min. 20 zł 2. Skup czeków płatnych w Banku BPS S.A. 0,25% min 20 zł max 80 zł 3. Inkaso czeków Uwaga: Jeśli Klient przedkłada kilka czeków opłatę pobiera się od każdego czeku osobno. Niezależnie od opłaty bank zagraniczny może potrącić z kwoty czeku własną opłatę 0,25% min 50 zł max 150 zł 4. Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika - opłata jest pobierana od podawcy czeku 27 zł + koszty rzeczywiste III. INKASO DOKUMENTOWE FINANSOWE 1. Inkaso dokumentów handlowych lub finansowych w zamian za zapłatę Uwaga: w przypadku inkasa finansowego opłatę pobiera się od każdego weksla 2. Inkaso dokumentów handlowych lub finansowych w zamian za akcept weksla lub weksel własny płatnika, jego poręczenie lub gwarancję Uwaga: w przypadku inkasa finansowego opłatę pobiera się od każdego weksla 45 zł + koszty rzeczywiste przesyłki kurierskiej 45 zł + koszty rzeczywiste przesyłki kurierskiej 3. Oddanie weksla do protestu. koszty notarialne Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych 10

11 IV. SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE 1. Skup i sprzedaż walut obcych. 2. Wpłaty gotówkowe w walutach na realizację poleceń wypłaty w obrocie dewizowym 0,20 % nie mniej niż 2,00 zł V. USŁUGI RÓŻNE 1. Wydanie kserokopii umowy. 10,00 zł 2. Wydanie opinii o Kliencie Banku na wniosek Klienta. 20,00 zł 3. Potwierdzenie klucza telegraficznego. 20,00 zł 4. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom, określonym w art. 105 ust 1 i 2 Prawa bankowego. Uwaga: opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec oddziału Banku BPS SA zasad wzajemności y. 10,00 zł lub na zasadach wzajemnoś ci 5. Zryczałtowana opłata za jedną stron telefaksu: a) krajowego 1,00 zł b) zagranicznego 10,00 zł 6. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie do Biura Informacji Kredytowej S.A. wniosku klienta o usunięcie jego danych w rachunku zapisanym w bazie BIK S.A. przed terminem określonym w art.105a ust.4 Prawa bankowego lub przed upływem okresu dostosowawczego (art.6 ustawy o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych - DZ.U. z 2005r. Nr 85, poz.727) stawka za standardową pojedynczą korektę danych wg obowiązującego cennika BIK S.A. + 30,00 zł 7. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości 10,00 zł 8. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek osoby nie będącej w momencie 25,00 zł składania dyspozycji klientem Banku 9. Postępowanie wyjaśniające, korespondencja z zagranicą wykonane na zlecenie klienta. 40 zł + koszty Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku rzeczywiste VI. DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE 1. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego za każdy depozyt 20,00 zł 2. Przechowywanie depozytu za każdy depozyt: a) duplikatów kluczy miesięcznie 20,00 zł b) bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów wartościowych 20,00 zł miesięcznie od każdego deponowanego dokumentu c) papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.) rocznie od jednego dokumentu 1,00% wartości min. 5,00zł max 100,00zł d) innych rzeczy ruchomych 20,00 zł Uwaga: opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank lub innej transakcji obciążonej ryzykiem kredytowym realizowanej z Bankiem oraz depozytów składanych z urzędu przez organy władzy publicznej VII. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH 1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki: a) osób prywatnych prowadzone w Banku. b) podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku. 0,20% nie mniej niż 2,00 zł c) prowadzone w innych bankach krajowych - w kwocie wpłaty do 600 zł - w kwocie wpłaty powyżej 600 zł Wpłaty w kwotach do 600 zł tytułem zapłaty za: energię elektryczną, gaz, telefon stacjonarny w Orange (dawniej Telekomunikacji Polskiej), składki KRUS Końskie, abonament RTV, ubezpieczenie TU Compensa. Wpłaty powyżej 600 zł realizowane są na zasadach ogólnych opisanych powyżej. Uwaga: Nie pobiera się prowizji od wpłat na rachunki TU Concordia z tytułu składek od umów ubezpieczeniowych zawartych w Banku 3,90 zł 0,7% od kwoty 2,90zł za sztukę d) ZUS z tytułu składek ubezpieczeniowych 4,50 zł za sztukę Uwaga: jeżeli umowa z posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od posiadacza rachunku lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy. 2. Płatność kartą obcą w kasie Banku 3,00% Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych 11

12 min. 3,00 zł 3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki oszczędnościowe w bankach, z którymi Bank zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego wg porozumienia 4. Wymiana banknotów i monet na inne nominały. 5. Wypłaty gotówkowe z konta Rozliczenia do wyjaśnienia 0,50% nie mniej niż 5,00 zł VIII. USŁUGA SMS E-COD 1. Aktywacja lub wyłączenie usługi 2. Przesłanie komunikatu sms o wysokości/zmianie salda na rachunku 0,25 zł IX. USŁUGA SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KIRI BS 1. Aktywacja i dostęp usługi KIRI BS 2. Wydanie nośnika CD z certyfikatem 3. Wydanie pendrive z certyfikatem 20 zł 4. Ponowna konfiguracja pendrive 10 zł 5. Realizacja przelewu na rachunki prowadzone: 5.1 w Banku 5.2 w innym Banku krajowym 0,50 zł 6. Generowanie karty kodów jednorazowych 7. Przesłanie komunikatu SMS 0,25 zł 8. Zablokowanie/odblokowanie dostępu do systemu 10 zł Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych 12