ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2013 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2013 ROKU"

Transkrypt

1 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2013 ROKU Warszawa 2014

2 Opracowali: Małgorzata Łabęcka Andrzej Kania Akceptowała: Izabela Tomczyk Wicedyrektor Departamentu

3 SPIS TREŚCI str. Wprowadzenie 5 1. Orzecznictwo lekarskie w 2013 roku 7 2. Orzeczenia pierwszorazowe dla celów rentowych wydane w 2013 roku Orzeczenia pierwszorazowe uprawniające do świadczenia rehabilitacyjnego wydane w 2013 roku Orzeczenia ponowne dla celów rentowych wydane w 2013 roku Orzeczenia ponowne uprawniające do świadczenia rehabilitacyjnego wydane w 2013 roku Orzeczenia pierwszorazowe i ponowne wydane osobom ubiegającym się o rentę socjalną w 2013 roku Podsumowanie 75 3

4

5 WPROWADZENIE Przedmiotem prezentowanego opracowania są pierwszorazowe i ponowne orzeczenia o niezdolności do pracy dla celów rentowych, orzeczenia ustalające uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczenia w sprawie renty socjalnej wydane przez lekarzy orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 2013 r. W myśl obowiązujących przepisów orzeczenia o niezdolności do pracy stanowią podstawę do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wydają je lekarze orzecznicy i komisje lekarskie. Definicja niezdolności do pracy zawarta jest w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z 17 grudnia 1998 roku. Zgodnie z tą ustawą niezdolną do pracy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. I tak: częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnie z posiadanym poziomem kwalifikacji, za całkowicie niezdolną do pracy uważa się osobę, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy, niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeka się w przypadku naruszenia sprawności organizmu powodującej konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych. W zależności od charakteru i stopnia naruszenia sprawności organizmu oraz rokowań odzyskania zdolności do pracy, lekarz orzecznik ustala trwałą lub okresową niezdolność do pracy. Lekarze orzecznicy przy ocenie stopnia i trwałości niezdolności do pracy oraz rokowania co do odzyskania zdolności do pracy uwzględniają: stopień naruszenia sprawności organizmu oraz możliwości przywrócenia niezbędnej sprawności w drodze leczenia i rehabilitacji, możliwość wykonywania dotychczasowej pracy lub podjęcia innej pracy oraz celowość przekwalifikowania zawodowego biorąc pod uwagę rodzaj i charakter dotychczas wykonywanej pracy, wiek, poziom wykształcenia, itp. Orzeczenie o celowości przekwalifikowania zawodowego, stanowiącego podstawę przyznania renty szkoleniowej, wydawane jest w stosunku do osoby niezdolnej do pracy w dotychczasowym zawodzie, ale rokującej odzyskanie tej zdolności po przekwalifikowaniu do innego zawodu. 5

6 Renta szkoleniowa przyznawana jest na okres 6 miesięcy, jednak może on ulec skróceniu, jeśli przed upływem tego okresu starosta zawiadomi organ rentowy o braku możliwości przekwalifikowania do innego zawodu. Na wniosek starosty istnieje również możliwość przedłużenia tego okresu na czas niezbędny do przekwalifikowania zawodowego o dalsze 30 miesięcy. Szkolenie osób, którym przyznano rentę szkoleniową jest finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przekazywanych do dyspozycji Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Orzeczenie ustalające uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego jest wydawane osobom, u których dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Świadczenie to przysługuje przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Orzeczenie przyznające to świadczenie może być wydane w wyniku: badań w sprawie ustalenia uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego, badań dla celów rentowych lub w związku z kontrolą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby. Orzeczenie o niezdolności do pracy w sprawie o ustalenie uprawnień do renty socjalnej (okresowej lub stałej) określające stopień niezdolności do pracy oraz związek tej niezdolności z okresem jej powstania (zgodnie z przepisami ustawy) jest wydawane na wniosek osoby ubiegającej się o to świadczenie lub jej przedstawiciela ustawowego. Poza wyżej wymienionymi orzeczeniami, wydawanymi do celów rentowych, do zadań lekarzy orzeczników należy wydawanie orzeczeń: - w związku z kontrolą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wystawiania zaświadczeń lekarskich osób ubezpieczonych w ZUS, - o potrzebie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS, także na wniosek lekarza prowadzącego, - w sprawach o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom, - w sprawach powypadkowych dotyczących oceny procentowego uszczerbku na zdrowiu, - w sprawach o przyznanie renty rodzinnej oraz dodatku pielęgnacyjnego dla osób pobierających rentę rodzinną, - w sprawach świadczeń podlegających koordynacji w ramach UE, - o przyznaniu świadczeń rzeczowych związanych ze skutkami wypadków przy pracy lub chorób zawodowych z zakresu stomatologii, szczepień ochronnych czy zaopatrzeniu w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą. Wymienione w powyższym akapicie orzeczenia nie są przedmiotem analizy w niniejszym opracowaniu. Prezentowane w publikacji dane obejmują wyniki pełnego badania statystycznego. 6

7 Orzeczenia lekarskie w 2013r. 1. ORZECZNICTWO LEKARSKIE W 2013 ROKU W 2013 roku lekarze orzecznicy ZUS wydali 1 384,9 tys. orzeczeń, tj. o 1,5% więcej niż w roku poprzednim. Z tej liczby, orzeczenia wydane osobom ubiegającym się po raz pierwszy o świadczenie rentowe stanowiły 11,9 %, orzeczenia wydane w wyniku badań ponownych w sprawach rentowych - 27,9%, orzeczenia ustalające uszczerbek na zdrowiu - 6,8%, orzeczenia wydane emerytom w sprawach o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego - 3,4%, orzeczenia w sprawie renty socjalnej 3,3%, orzeczenia o potrzebie rehabilitacji leczniczej w okresie czasowej niezdolności do pracy - 3,5%, orzeczenia pierwszorazowe i ponowne ubiegającym się o rentę rodzinną oraz o dodatek pielęgnacyjny dla osób pobierających rentę rodzinną 1,1%, a orzeczenia w związku z kontrolą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy 41,4%. Szczegółową strukturę wydanych przez lekarzy orzeczników w 2013 r. orzeczeń, będących przedmiotem dalszej analizy prezentuje tabl. 2. Biorąc pod uwagę orzeczenia wydane w 2013 r. (bez orzeczeń w związku z kontrolą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i orzeczeń o potrzebie rehabilitacji leczniczej) odnotowujemy, że w stosunku do 18,8%, tj. 143,1 tys. ogółu badanych osób lekarze orzecznicy wydali orzeczenia negatywne, tj. stwierdzające brak niezdolności do pracy. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba tych orzeczeń wrosła o 1,9%. W grupie badanych w sprawach rentowych po raz pierwszy brak niezdolności do pracy stwierdzono w 10,1% przypadków, a w stosunku do 8,9% badanych wydano orzeczenia o braku okoliczności uzasadniających przyznanie uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego. Brak całkowitej niezdolności do pracy dotyczył 0,2% badanych pierwszorazowo w celach rentowych. W grupie badanych ponownie u 7,1% osób stwierdzono brak niezdolności do pracy, a w stosunku do 4,2% badanych wydano orzeczenia o braku okoliczności uzasadniających przyznanie uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego. W przypadku 2,8% badanych orzeczono brak całkowitej niezdolności do pracy, a w stosunku do 2,2% brak całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Wśród starających się po raz pierwszy i ponownie o rentę rodzinną bądź przyznanie dodatku pielęgnacyjnego dla pobierających rentę rodzinną orzeczenie negatywne otrzymało 24,5% badanych. Wśród ubiegających się o rentę socjalną, odsetek orzeczeń negatywnych wynosił 24,3%. 7

8 Orzeczenia lekarskie w latach W grupie osób badanych w sprawach powypadkowych dotyczących ustalenia procentowego uszczerbku na zdrowiu w 23,8% przypadków nie stwierdzono uszczerbku, a wśród emerytów ubiegających się o dodatek pielęgnacyjny u blisko co czwartej osoby orzeczono brak niezdolności do samodzielnej egzystencji (24,5%). TABL. 1 ORZECZENIA WYDANE PRZEZ LEKARZY ORZECZNIKÓW W LATACH Rodzaj orzeczenia a rok poprzedni =100 Liczba W odsetkach OGÓŁEM , ,0 a 101,5 x z tego: orzeczenia pierwszorazowe dla ,3 celów rentowych*/ ,9 a 106,4 x orzeczenia ponowne dla ,3 celów rentowych*/ ,9 a 96,8 x orzeczenia pierwszorazowe i ponowne o rentę rodzinną oraz o dodatek pielęgnacyjny dla osoby pobierającej rentę rodzinną a ,7 1,1 1,1 x orzeczenia pierwszorazowe i ponowne ,6 w sprawach o przyznanie dodatku ,4 pielęgnacyjnego emerytom a 97,3 x orzeczenia powypadkowe dotyczące ,3 oceny procentowego uszczerbku na ,8 zdrowiu a 94,0 x orzeczenia pierwszorazowe i ponowne w sprawie renty socjalnej a ,0 3,4 3,3 x orzeczenia o potrzebie rehabilitacji ,9 leczniczej na wniosek lekarza leczącego ,5 a 124,1 x orzeczenia w innych sprawach**/ , ,7 a 104,1 x orzeczenia w związku z kontrolą ,4 prawidłowości orzekania o czasowej ,4 niezdolności do pracy a 103,9 x */ łącznie z orzeczeniami stwierdzającymi uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego lub celowość przekwalifikowania zawodowego **/ m.in. orzeczenia w sprawach świadczeń podlegających koordynacji 8

9 Orzeczenia lekarskie w 2013r. TABL. 2 ORZECZENIA WYDANE PRZEZ LEKARZY ORZECZNIKÓW W 2013 ROKU WEDŁUG USTALEŃ ORZECZNICZYCH Rodzaj orzeczenia Liczba W odsetkach OGÓŁEM X z tego: orzeczenia pierwszorazowe dla celów rentowych*/ ,0 z tego ustalające: niezdolność do samodzielnej egzystencji ,9 całkowitą niezdolność do pracy ,3 brak całkowitej niezdolności do pracy 336 0,2 częściową niezdolność do pracy ,5 celowość przekwalifikowania zawodowego 50 0,0 uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego ,6 brak niezdolności do pracy dla celów rentowych ,1 brak okoliczności uzasadniających przyznanie uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego ,9 nieustalona ocena**/ ,5 orzeczenia ponowne dla celów rentowych*/ ,0 z tego ustalające: niezdolność do samodzielnej egzystencji ,5 brak niezdolności do samodzielnej egzystencji ,2 całkowitą niezdolność do pracy ,2 brak całkowitej niezdolności do pracy ,8 częściową niezdolność do pracy ,8 celowość przekwalifikowania zawodowego 227 0,1 uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego ,6 brak niezdolności do pracy dla celów rentowych ,1 brak okoliczności uzasadniających przyznanie uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego ,2 nieustalona ocena**/ ,5 */ łącznie z orzeczeniami stwierdzającymi uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego lub celowość przekwalifikowania zawodowego **/ nieustalone zjawisko brak informacji lub niepoprawna identyfikacja w przyjętych słownikach, np. słowniku oceny orzeczniczej, płci, wieku, województw, jednostek chorobowych 9

10 Orzeczenia lekarskie w 2013r. TABL. 2 ORZECZENIA WYDANE PRZEZ LEKARZY ORZECZNIKÓW W 2013 ROKU WEDŁUG USTALEŃ ORZECZNICZYCH (cd.) Rodzaj orzeczenia Liczba W odsetkach orzeczenia pierwszorazowe i ponowne w sprawach o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom ,0 z tego ustalające: niezdolność do samodzielnej egzystencji ,9 brak niezdolności do samodzielnej egzystencji ,5 nieustalona ocena**/ 283 0,6 orzeczenia pierwszorazowe i ponowne o rentę rodzinną oraz o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego dla osoby pobierającej rentę rodzinną ,0 z tego ustalające: niezdolność do samodzielnej egzystencji ,5 brak niezdolność do samodzielnej egzystencji ,2 całkowitą niezdolność do pracy ,4 brak całkowitej niezdolności do pracy 658 4,6 częściową niezdolność do pracy ,8 brak niezdolności do pracy dla celów rentowych nieustalona ocena**/ orzeczenia powypadkowe dotyczące oceny procentowego uszczerbku na zdrowiu z tego ustalające: uszczerbek na zdrowiu brak uszczerbku na zdrowiu nieustalona ocena**/ orzeczenia pierwszorazowe i ponowne w sprawie renty socjalnej z tego ustalające: całkowitą niezdolność do pracy brak całkowitej niezdolności do pracy ,9 2,6 100,0 76,0 23,8 0,2 100,0 75,5 24,3 nieustalona ocena**/ 81 0,2 **/ nieustalone zjawisko brak informacji lub niepoprawna identyfikacja w przyjętych słownikach, np. słowniku oceny orzeczniczej, płci, wieku, województw, jednostek chorobowych 10

11 Orzeczenia pierwszorazowe w 2013r. TABL. 2 ORZECZENIA WYDANE PRZEZ LEKARZY ORZECZNIKÓW W 2013 ROKU WEDŁUG USTALEŃ ORZECZNICZYCH (dok.) Rodzaj orzeczenia Liczba W odsetkach orzeczenia o potrzebie rehabilitacji leczniczej na wniosek lekarza leczącego ,0 z tego ustalające: potrzebę rehabilitacji leczniczej ,3 brak potrzeby rehabilitacji leczniczej nieustalona ocena**/ ,7 0,0 orzeczenia w związku z kontrolą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy ,0 z tego: potwierdzające prawidłowość zaświadczeń lekarskich ,3 stwierdzające nieprawidłowość zaświadczeń lekarskich ,7 orzeczenia w innych sprawach***/ ,0 **/ nieustalone zjawisko brak informacji lub niepoprawna identyfikacja w przyjętych słownikach, np. słowniku oceny orzeczniczej, płci, wieku, województw, jednostek chorobowych ***/ m.in. orzeczenia w sprawach świadczeń podlegających koordynacji 11

12 Orzeczenia lekarskie w 2013r. 2. ORZECZENIA PIERWSZORAZOWE DLA CELÓW RENTOWYCH */ WYDANE W 2013 ROKU W 2013 r. lekarze orzecznicy ZUS wydali po raz pierwszy dla celów rentowych łącznie 165,0 tys. orzeczeń, tj. o 9,9 tys. więcej niż w roku ubiegłym. Największą grupę (85,1 tys., tj. 51,6%) stanowiły orzeczenia wydane osobom, którym przyznano uprawnienie do świadczenia rehabilitacyjnego (tablice i rys. 9-10). Łącznie z orzeczeniami stwierdzającymi brak okoliczności uzasadniających przyznanie uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego, grupa ta liczyła 99,8 tys. orzeczeń, tj. 60,1% ogółu orzeczeń wydanych po raz pierwszy. Spośród pozostałych 65,2 tys. orzeczeń wydanych w 2013 r. dla celów rentowych - 45,9 tys. (70,4%) to orzeczenia z ustaloną niezdolnością do pracy, 16,9 tys. orzeczeń, czyli 25,9% to orzeczenia o braku niezdolności do pracy, bądź braku całkowitej niezdolności do pracy, 50 orzeczeń stanowiących 0,1% to orzeczenia dla osób, którym ustalono celowość przekwalifikowania zawodowego. W przypadku 2,4 tys. orzeczeń, tj. 3,7% wystąpił brak informacji o ocenie orzeczniczej określony jako nieustalona ocena - tabl. 3. W porównaniu z rokiem poprzednim, liczba orzeczeń pozytywnych (45,9 tys. z ustalonym stopniem niezdolności do pracy) wzrosła o 3,1%. W strukturze tych orzeczeń według stopnia niezdolności do pracy, nie wystąpiły istotne zmiany. W grupie badanych, którzy uzyskali orzeczenie o niezdolności do pracy - 25,6 tys. osób, tj. 55,8% uznano za częściowo niezdolne do pracy, 15,4 tys. (33,6%) uzyskało orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, a 4,8 tys. (10,5%) o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji (rys. 1). Na podstawie art. 54, 55, 57, i 69 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. (Dz. U. nr 131, poz. 1457) lekarze orzecznicy ZUS orzekając o niezdolności do pracy, w niektórych przypadkach ustalają jednocześnie potrzebę przeprowadzenia rehabilitacji leczniczej. Celem programu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej jest przywrócenie zdolności do pracy osobom, które w następstwie choroby są zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy i jednocześnie rokują odzyskanie tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji. W 2013 r. orzeczeń pierwszorazowych z ustalonym stopniem niezdolności do pracy i potrzebą rehabilitacji leczniczej orzeczono 2,1 tys., tj. - 4,6%. */ bez orzeczeń pierwszorazowych w sprawie renty socjalnej oraz orzeczeń o rentę rodzinną 12

13 Orzeczenia pierwszorazowe W związku z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy w 1,1% przypadków ustalono potrzebę rehabilitacji leczniczej, a wśród osób z orzeczoną częściową niezdolnością do pracy w 7,5% przypadków (tabl. 4). Podobnie jak w latach poprzednich, orzeczenia pierwszorazowe dla celów rentowych z ustaloną niezdolnością do pracy wydawane były częściej mężczyznom. W 2013 r. mężczyźni stanowili 64,5% tej grupy badanych. Wśród osób, którym orzeczono całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji mężczyźni stanowili 63,2% badanych pierwszorazowo, całkowitą 64,6%, a częściową niezdolność do pracy - 64,7%. (tabl. 4). TABL. 3 ORZECZENIA PIERWSZORAZOWE WYDANE DLA CELÓW RENTOWYCH*/ W LATACH Orzeczenia a rok poprzedni = 100 Liczba W odsetkach ORZECZENIA OGÓŁEM , ,0 a 105,9 x z tego ustalające: całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji , ,4 a 106,3 x całkowitą niezdolność do pracy , ,6 a 99,1 x częściową niezdolność do pracy , ,3 a 105,2 x celowość przekwalifikowania zawodowego , ,1 `a 69,4 x brak całkowitej niezdolności do pracy , ,5 a 107,3 x brak niezdolności do pracy**/ , ,4 a 112,0 x nieustalona ocena***/ , a ,8 3,7 x */ bez orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego, orzeczeń w sprawie renty socjalnej oraz orzeczeń o rentę rodzinną **/ dotyczy orzeczeń o braku częściowej niezdolności do pracy ***/ patrz uwaga na str. 9 pod tablicą nr 2 13

14 Orzeczenia pierwszorazowe Rys. 1 Struktura orzeczeń pierwszorazowych dla celów rentowych, w których ustalono stopień niezdolności do pracy w latach ,2% 35,0% 54,8% ,5% 33,6% 55,9% % całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji całkowita niezdolnść do pracy częściowa niezdolność do pracy TABL. 4 ORZECZENIA PIERWSZORAZOWE WYDANE DLA CELÓW RENTOWYCH*/, W KTÓRYCH USTALONO STOPIEŃ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WEDŁUG PŁCI OSÓB BADANYCH Stopień niezdolności do pracy Ogółem Mężczyźni Kobiety Nieustalona płeć**/ liczba w odsetkach liczba w odsetkach liczba w odsetkach liczba w odsetkach ORZECZENIA OGÓŁE M , , , ,0 w tym z jednoczesną potrzebą rehabilitacji leczniczej , , ,0 - - z tego ustalające: całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji , , , ,1 w tym z jednoczesną potrzebą rehabilitacji leczniczej 2 0,1 1 0,1 1 0,1 - - całkowitą niezdolność do pracy , , , ,3 w tym z jednoczesną potrzebą rehabilitacji leczniczej 171 8, ,7 55 7,0 - - częściową niezdolność do pracy , , ,9 28 6,6 w tym z jednoczesną potrzebą rehabilitacji leczniczej , , ,9 - - / bez orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego, orzeczeń o celowość przekwalifikowania zawodowego, orzeczeń w sprawie renty socjalnej oraz orzeczeń o rentę rodzinną **/ patrz uwaga na str. 9 pod tablicą nr 2 14

15 Orzeczenia pierwszorazowe Orzekając o niezdolności do pracy lekarze orzecznicy ZUS ustalają związek przyczynowy niezdolności do pracy z okolicznością jej powstania. Rozróżnia się trzy rodzaje okoliczności: ogólny stan zdrowia, wypadki przy pracy oraz wypadki w szczególnych okolicznościach, choroby zawodowe. W 2013 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, niezdolność do pracy najczęściej związana była z ogólnym stanem zdrowia. Takie orzeczenie otrzymało 96,7% osób badanych dla celów rentowych po raz pierwszy. Udział orzeczeń o niezdolności do pracy spowodowanej wypadkami przy pracy wyniósł 2,5%, a orzeczeń o niezdolności do pracy z tytułu chorób zawodowych 0,8% i w obu przypadkach spadł w stosunku do poziomu z ubiegłego roku o 0,1 punktu procentowego. Dla porównania udział badanych, których niezdolność do pracy spowodowana została ogólnym stanem zdrowia wśród ubiegających się o ustalenie uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego wynosił 99,0%. TABL. 5 ORZECZENIA PIERWSZORAZOWE WYDANE DLA CELÓW RENTOWYCH*/, W KTÓRYCH USTALONO STOPIEŃ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WEDŁUG OKOLICZNOŚCI POWSTANIA NIEZDOLNOŚCI ORAZ GRUP UBEZPIECZONYCH Orzeczenia Liczba Okoliczności powstania niezdolności do pracy: ogólny stan wypadki **/ choroby zdrowia zawodowe OGÓŁEM z tego orzeczenia wydane: pracownikom ubiegającym się o rentę osobom nie będącym pracownikami ubiegającym się o rentę ubiegającym się o ustalenie uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego */ bez orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego, orzeczeń o celowość przekwalifikowania zawodowego, orzeczeń w sprawie renty socjalnej, orzeczeń o rentę rodzinną, orzeczeń wydanych osobom ubiegającym się o rentę inwalidy wojennego, wojskowego oraz kombatancką **/ wypadki przy pracy i wypadki w szczególnych okolicznościach 15

16 Orzeczenia pierwszorazowe TABL. 6 STRUKTURA ORZECZEŃ PIERWSZORAZOWYCH WYDANYCH DLA CELÓW RENTOWYCH*/ Z USTALONYM STOPNIEM NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WEDŁUG OKOLICZNOŚCI POWSTANIA NIEZDOLNOŚCI ORAZ GRUP UBEZPIECZONYCH ` Orzeczenia Ogółem Okoliczności powstania niezdolności do pracy: ogólny stan wypadki**/ choroby zdrowia zawodowe OGÓŁEM 100,0 96,7 2,5 0,8 z tego orzeczenia wydane: pracownikom ubiegającym się o rentę 100,0 96,5 2,6 0,9 osobom nie będącym pracownikami ubiegającym się o rentę 100,0 97,2 2,5 0,3 ubiegającym się o ustalenie uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego 100,0 99,0 0,9 0,1 */ bez orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego, orzeczeń o celowość przekwalifikowania zawodowego, orzeczeń w sprawie renty socjalnej, orzeczeń o rentę rodzinną, orzeczeń wydanych osobom ubiegającym się o rentę inwalidy wojennego, wojskowego oraz kombatancką **/ wypadki przy pracy i wypadki w szczególnych okolicznościach W zależności od okoliczności powodujących niezdolność do pracy odmiennie kształtował się stopień tej niezdolności (rys. 2, tabl.7-8). Spośród osób niezdolnych do pracy z tytułu tzw. ogólnego stanu zdrowia, 55,0% badanych otrzymało orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy, 34,2% otrzymało orzeczenie o całkowitej niezdolności, a orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji stanowiły 10,8% badanej zbiorowości. Z grupy poszkodowanych w wypadkach - 80,6% badanych uznano za częściowo niezdolnych do pracy, 15,4% otrzymało orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, a 4,0% o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Natomiast w następstwie chorób zawodowych orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy lekarze orzecznicy wydali w 92,6% przypadków, za całkowicie niezdolnych do pracy uznano 6,1% osób, a całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczono tylko w 1,3% przypadków. 16

17 Orzeczenia pierwszorazowe Rys. 2 Struktura orzeczeń pierwszorazowych wydanych dla celów rentowych, w których ustalono stopień niezdolności do pracy według okoliczności powstania tej niezdolności 92,6% 80,6% 55,0% 34,2% 4,0% 15,4% 1,3% 6,1% 10,8% wypadki choroby zawodowe ogólny stan zdrowia niezdolność do samodzielnej egzystencji całkowita niezdolność do pracy częściowa niezdolność do pracy Orzeczenia pierwszorazowe dla celów rentowych, w których ustalono stopień niezdolności do pracy, w 64,5% przypadków wydano mężczyznom. Udział mężczyzn w tej populacji osób w porównaniu z rokiem poprzednim zmalał - o 2,2 punktu procentowego. Wśród poszkodowanych w wyniku wypadków udział mężczyzn wyniósł 86,3%, wśród badanych z ogólnego stanu zdrowia 64,0%, a wśród osób niezdolnych do pracy w następstwie chorób zawodowych 50,5% (tabl. 7). 17

18 Orzeczenia pierwszorazowe TABL. 7 ORZECZENIA PIERWSZORAZOWE WYDANE DLA CELÓW RENTOWYCH*/ W KTÓRYCH USTALONO STOPIEŃ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WEDŁUG OKOLICZNOŚCI POWSTANIA NIEZDOLNOŚCI ORAZ PŁCI OSÓB BADANYCH Orzeczenia Liczba Okoliczności powstania niezdolności do pracy: ogólny stan wypadki **/ choroby zdrowia zawodowe Ogółem z tego orzeczenia ustalające: całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji całkowitą niezdolność do pracy częściową niezdolność do pracy Mężczyźni z tego orzeczenia ustalające: całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji całkowitą niezdolność do pracy częściową niezdolność do pracy Kobiety z tego orzeczenia ustalające: całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji całkowitą niezdolność do pracy częściową niezdolność do pracy Nieustalona płeć***/ z tego orzeczenia ustalające: całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji całkowitą niezdolność do pracy częściową niezdolność do pracy */ bez orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego, orzeczeń o celowość przekwalifikowania zawodowego, orzeczeń w sprawie renty socjalnej, orzeczeń o rentę rodzinną, orzeczeń wydanych osobom ubiegającym się o rentę inwalidy wojennego, wojskowego oraz kombatancką **/ wypadki przy pracy i wypadki w szczególnych okolicznościach ***/ patrz uwaga na str. 9 pod tablicą nr 2 18

19 Orzeczenia pierwszorazowe TABL. 8 STRUKTURA ORZECZEŃ PIERWSZORAZOWYCH WYDANYCH DLA CELÓW RENTOWYCH*/, W KTÓRYCH USTALONO STOPIEŃ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WEDŁUG OKOLICZNOŚCI POWSTANIA NIEZDOLNOŚCI ORAZ PŁCI OSÓB BADANYCH Orzeczenia Ogółem Okoliczności powstania niezdolności do pracy: ogólny stan wypadki **/ choroby zdrowia zawodowe Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 z tego orzeczenia ustalające: całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji 10,5 10,8 4,0 1,3 całkowitą niezdolność do pracy 33,5 34,2 15,4 6,1 częściową niezdolność do pracy 56,0 55,0 80,6 92,6 Mężczyźni 100,0 100,0 100,0 100,0 z tego orzeczenia ustalające: całkowitą niezdolność do pracy 10,3 10,6 4,2 2,6 i samodzielnej egzystencji całkowitą niezdolność do pracy 33,6 34,2 17,0 10,9 częściową niezdolność do pracy 56,1 55,2 78,8 86,5 Kobiety 100,0 100,0 100,0 100,0 z tego orzeczenia ustalające: całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji 10,2 10,4 2,6 - całkowitą niezdolność do pracy 32,8 33,4 5,2 1,1 częściową niezdolność do pracy 57,0 56,2 92,2 98,9 Nieustalona płeć***/ 100,0 100,0-100,0 z tego orzeczenia ustalające: całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji 35,1 35,3 - - całkowitą niezdolność do pracy 58,5 58,8 - - częściową niezdolność do pracy 6,4 5,9-100,0 */ bez orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego, orzeczeń o celowość przekwalifikowania zawodowego, orzeczeń w sprawie renty socjalnej, orzeczeń o rentę rodzinną, orzeczeń wydanych osobom ubiegającym się o rentę inwalidy wojennego, wojskowego oraz kombatancką **/ wypadki przy pracy i wypadki w szczególnych okolicznościach ***/ patrz uwaga na str. 9 pod tablicą nr 2 Z analizy przestrzennego zróżnicowania orzeczeń pierwszorazowych z ustalonym stopniem niezdolności do pracy wydanych w 2013 r. wynika, że najwięcej wydano ich w województwach: mazowieckim - 14,4%, śląskim - 13,1% i wielkopolskim - 10,4%. Najmniej takich orzeczeń odnotowujemy w województwach: podlaskim (1,4%), opolskim (1,7%), świętokrzyskim (2,3%) oraz lubuskim (2,4%) tabl

20 Orzeczenia pierwszorazowe Najwyższy udział orzeczeń o całkowitej niezdolności do pracy (łącznie z orzeczeniami o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji) w ogólnej liczbie orzeczeń z ustalonym stopniem niezdolności do pracy wystąpił w województwie podlaskim i opolskim odpowiednio wynosił 63,8% i 61,0% (rys.3). Stosunkowo wysoki ten udział, wystąpił również w województwach: zachodniopomorskim - 51,3% oraz pomorskim - 50,6%. Orzekanie o częściowej niezdolności do pracy było relatywnie najwyższe w województwie świętokrzyskim (rys. 4). Udział orzeczeń o częściowej niezdolności do pracy wynosił w tym województwie 73,7%. W dalszej kolejności były to województwa: podkarpackie - 64,3%, warmińsko-mazurskie 60,6%, wielkopolskie 59,3% oraz kujawsko-pomorskie 58,4%. Dla całego kraju udziały te wynosiły odpowiednio: 44,1% i 55,9%. TABL. 9 STRUKTURA ORZECZEŃ PIERWSZORAZOWYCH WYDANYCH DLA CELÓW RENTOWYCH*/, W KTÓRYCH USTALONO STOPIEŃ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY W WOJEWÓDZTWACH Województwo Orzeczenia OGÓŁEM 100,0 Dolnośląskie 7,9 Kujawsko-pomorskie 8,1 Lubelskie 5,6 Lubuskie 2,4 Łódzkie 7,6 Małopolskie 6,8 Mazowieckie 14,4 Opolskie 1,7 Podkarpackie 4,9 Podlaskie 1,4 Pomorskie 3,6 Śląskie 13,1 Świętokrzyskie 2,3 Warmińsko-mazurskie 4,7 Wielkopolskie 10,4 Zachodniopomorskie 5,1 */ bez orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego, orzeczeń o celowość przekwalifikowania zawodowego, orzeczeń w sprawie renty socjalnej, orzeczeń o rentę rodzinną, orzeczeń wydanych osobom ubiegającym się o rentę inwalidy wojennego, wojskowego oraz kombatancką 20

21 Orzeczenia pierwszorazowe Rys. 3 Struktura orzeczeń pierwszorazowych dla celów rentowych, w których ustalono stopień niezdolności do pracy według województw i stopnia niezdolności Pomorskie Zachodniopomorskie Warmińsko-M azurskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie Lubuskie Wielkopolskie M azowieckie Łódzkie Lubelskie Dolnośląskie Opolskie Świętokrzyskie Śląskie W_2005_ % M ałopolskie Podkarpackie całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji całk n do pracy i s egzy cał niezdolno do pracy całkowita niezdolność do pracy częściowa niezdolność do pracy częściowa niezd do pracy Orzeczenia ogółem W w po odsetkach Po1 * ponizej 1,8 (2) * 1,8-5,9 (7) 6,0-10,1 (4) 10,2-14,3 (2) 14,4 (1) * bez orzeczeń wydanych osobom ubiegającym się o rentę inwalidy wojennego, wojskowego lub kombatancką oraz bez orzeczeń wydanych w sprawie rent rodzinnych i dodatku pielęgnacyjnego dla osób pobierających rentę rodzinną ** liczba województw 21

22 Orzeczenia pierwszorazowe Wyniki analizy orzeczeń pierwszorazowych wydanych dla celów rentowych w 2013 r. potwierdziły, że najczęściej powstawanie niezdolności do pracy powodowały choroby związane z ogólnym stanem zdrowia. Były to choroby układu krążenia - 21,3% ogółu orzeczeń, nowotwory - 22,3%, choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego - 12,9%, zaburzenia psychiczne - 10,8%, urazy kości, stawów i tkanek miękkich 7,5% oraz choroby układu nerwowego - 7,4% (tabl i rys. 5). Wymienione choroby były przyczyną wydania łącznie 82,2% ogółu orzeczeń pierwszorazowych dla celów rentowych ustalających niezdolność do pracy. Całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji powodowały głównie nowotwory (54,6% przypadków w tej grupie badanych), całkowitą niezdolność do pracy nowotwory (40,0%) i choroby układu krążenia (20,4%), natomiast częściową niezdolność do pracy - choroby układu krążenia (23,5%), choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego (20,3%) i choroby psychiczne (13,6%). W zależności od płci osób badanych struktura grup chorobowych kształtowała się odmiennie. U mężczyzn niezdolność do pracy powstawała najczęściej na skutek chorób układu krążenia - 27,3% przypadków, nowotworów - 18,2% i chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego 11,6%, natomiast u kobiet spowodowana była w 29,3% przypadków chorobami nowotworowymi, w 15,7% przypadków chorobami układu kostno-stawowego, mięśniowego oraz zaburzeniami psychicznymi 15,1% (tabl. 12, rys. 6). Powstawanie niezdolności do pracy u osób z chorobami nowotworowymi powodowały głównie nowotwory złośliwe sutka 16,1% oraz nowotwory złośliwe oskrzela i płuca 15,4%. W przypadku zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania była to schizofrenia 24,7%, a wśród osób z chorobami układu nerwowego, główną chorobą było stwardnienie rozsiane 14,0% Wśród osób z chorobami układu krążenia najczęściej wydawano orzeczenia o niezdolności do pracy na skutek przewlekłej choroby niedokrwiennej serca 31,1% oraz następstw chorób naczyń mózgowych 17,7%. W przypadku chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej były to choroby krążka międzykręgowego 25,0% i choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych 18,1%, a w związku z urazami kości stawów i tkanek miękkich były to następstwa urazów kończyny dolnej 28,6% oraz kończyny górnej 18,0%. 22

23 Orzeczenia pierwszorazowe Orzeczenia pierwszorazowe TABL. 10 ORZECZENIA PIERWSZORAZOWE DLA CELÓW RENTOWYCH*/, W KTÓRYCH USTALONO STOPIEŃ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W LATACH WEDŁUG WYBRANYCH GRUP CHOROBOWYCH Orzeczenia ustalające: Grupy chorobowe a rok poprzedni = 100 Liczba niezdolność do całkowitą częściową samodzielnej niezdolność do niezdolność do egzystencji pracy pracy OGÓŁEM a 103,2 106,3 99,1 105,2 w tym: nowotwory a 106,1 109,4 103,0 114,8 zaburzenia psychiczne , a 103,0 92,3 99,9 104,6 a choroby układu nerwowego a 104,9 107,1 100,3 106,1 choroby układu krążenia a 98,7 104,2 91,6 102,3 choroby układu oddechowego a 107,9 150,0 100,5 109,1 choroby układu kostnostawowego, mięśniowego a 108,9 100,0 103,6 109,6 urazy kości, stawów i tkanek miękkich a 98,3 94,5 94,6 99,9 zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej a 99,9 91,2 108,6 98,2 choroby układu trawiennego a 105,0 126,9 102,4 105,9 choroby oka i przydatków oka a 106,9 105,6 98,3 110,9 choroby układu moczowo płciowego a 97,4 91,9 95,6 101,6 */ bez orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego, orzeczeń o celowość przekwalifikowania zawodowego, orzeczeń w sprawie renty socjalnej oraz orzeczeń o rentę rodzinną 23

24 Orzeczenia pierwszorazowe TABL. 11 STRUKTURA ORZECZEŃ PIERWSZORAZOWYCH DLA CELÓW RENTOWYCH*/, W KTÓRYCH USTALONO STOPIEŃ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANYCH W LATACH WEDŁUG WYBRANYCH GRUP CHOROBOWYCH Orzeczenia ustalające: Grupy chorobowe Ogółem niezdolność do całkowitą częściową samodzielnej niezdolność do niezdolność do egzystencji pracy pracy OGÓŁEM ,0 100,0 100,0 100, ,0 100,0 100,0 100,0 w tym: nowotwory ,7 53,0 38,5 5, ,3 54,6 40,0 5,7 zaburzenia psychiczne ,8 2,6 8,7 13, ,8 2,2 8,8 13,6 choroby układu nerwowego ,3 7,4 4,7 9, ,4 7,5 4,7 9,0 choroby układu krążenia ,3 13,0 22,1 24, ,3 12,8 20,4 23,5 choroby układu oddechowego ,4 0,3 1,4 3, ,5 0,4 1,4 3,5 choroby układu kostnostawowego, mięśniowego ,2 0,7 4,3 19, ,9 0,6 4,5 20,3 urazy kości, stawów i tkanek miękkich ,9 5,2 5,3 10, ,5 4,6 5,1 9,5 zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej ,1 0,7 1,1 3, ,0 0,6 1,2 2,8 choroby układu trawiennego ,3 0,6 2,7 2, ,4 0,7 2,8 2,4 choroby oka i przydatków oka ,8 1,2 1,5 2, ,9 1,2 1,5 2,2 choroby układu moczowo ,3 0,8 2,2 0,8 płciowego ,2 0,7 2,1 0,8 */ bez orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego, orzeczeń o celowość przekwalifikowania zawodowego, orzeczeń w sprawie renty socjalnej oraz orzeczeń o rentę rodzinną 24

25 Orzeczenia pierwszorazowe Rys. 4 Struktura orzeczeń pierwszorazowych wydanych dla celów rentowych, w których ustalono stopień niezdolności do pracy według wybranych grup chorobowych Choroby: 25,7% nowotwory 14,2% 60,1% zaburzenia psychiczne 2,2% 27,3% 70,5% układu nerwowego 10,6% 21,4% 68,0% układu krążenia 6,3% 32,1% 51,6% układu oddechowego 1,8% 19,4% 78,8% układu kostnostawowego 0,5% 11,6% 87,9% urazy kości, stawów i tkanek miękkich 6,5% 22,7% 70,8% układu trawiennego 3,1% 39,2% 57,7% zaburzenia wydzielania wewnetrznego 3,3% 20,3% 76,4% całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji całkowita niezdolność do pracy częściowa niezdoność do pracy 25

26 Orzeczenia pierwszorazowe TABL. 12 ORZECZENIA PIERWSZORAZOWE DLA CELÓW RENTOWYCH*/, W KTÓRYCH USTALONO STOPIEŃ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WEDŁUG PŁCI OSÓB BADANYCH I WYBRANYCH GRUP CHOROBOWYCH Wyszczególnienie Ogółem Mężczyźni Kobiety Nieustalona płeć**/ liczba w odsetkach liczba w odsetkach liczba w odsetkach liczba w odsetkach OGÓŁEM , , , ,0 w tym : nowotwory , , , ,6 zaburzenia psychiczne , , ,1 37 8,7 choroby układu nerwowego , , ,8 11 2,6 choroby układu krążenia , , , ,6 choroby układu oddechowego , , ,4 10 2,4 choroby układu kostnostawowego, mięśniowego , , ,7 2 0,5 urazy kości, stawów i tkanek miękkich , , ,4 19 4,5 zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej 931 2, , ,5 2 0,5 choroby układu trawiennego , , ,8 25 5,9 choroby oka i przydatków oka 857 1, , ,7 3 0,7 choroby układu moczowopłciowego 553 1, , ,1 6 1,4 */ bez orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego, orzeczeń o celowość przekwalifikowania zawodowego, orzeczeń w sprawie renty socjalnej oraz orzeczeń o rentę rodzinną **/ patrz uwaga na str. 9 pod tablicą nr 2 Średni wiek osób badanych w 2013 r., którym orzeczono niezdolność do pracy w sprawach rentowych wynosił 51,3 lat (mężczyźni 52,4 lat, kobiety 49,2 lat). W porównaniu do roku poprzedniego był on wyższy średnio o 8 m-cy. Najliczniejszą grupą, tj. 51,6% ogółu badanych stanowiły osoby z przedziału wiekowego lat. Niezależnie od stopnia niezdolności do pracy odsetek badanych w tym przedziale wiekowym był podobny. 26

27 Orzeczenia pierwszorazowe Wśród osób z ustaloną całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji wynosił 53,7%, z całkowitą niezdolnością do pracy 50,0%, a w grupie osób z orzeczoną częściową niezdolnością do pracy 52,1%. Kształtowanie się średniego wieku badanych w zależności od schorzenia będącego przyczyną niezdolności do pracy oraz stopnia tej niezdolności prezentują tablice Rys. 5 Struktura orzeczeń pierwszorazowych rentowych, w których ustalono stopień niezdolności do pracy według wybranych grup chorobowych i płci osób badanych 29,3% 27,3% 18,2% 15,1% 15,7% 8,5% 11,6% 9,2% 8,8% 10,6% 6,8% 2,5% 4,4% 2,4% 2,6% 2,0% 1,3% 2,4% 1,5% 1,8% 1,7% 1,1% mężczyźni kobiety nowotwory zaburzenia psychiczne choroby układu nerwowego choroby układu krążenia choroby układu oddechowego choroby układu kostno-stawowego urazy kości, stawów i tkanek miękkich zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej choroby układu trawiennego choroby oka i przydatków oka choroby układu moczowo-płciowego Na skutek chorób układu krążenia oraz chorób nowotworowych, niezależnie od stopnia niezdolności do pracy, osobom w wieku lat wydano ponad 52% orzeczeń o niezdolności do pracy. Natomiast w przypadku orzeczeń wydanych osobom, z urazami kości, stawów i tkanek miękkich czy też zaburzeniami psychicznymi odsetek rencistów w tym wieku był już znacznie niższy. 27

28 Orzeczenia pierwszorazowe Rys. 6 Struktura wieku osób badanych po raz pierwszy dla celów rentowych, którym ustalono stopień niezdolności do pracy % 60 58,0% 50 48,8% ,7% 23,4% 20 12,6% 14,9% 10 0,1% 0,1% 3,8% 3,3% 9,0% 1,3% 0 19 lat i mniej lat lat i więcej mężczyźni kobiety TABL. 13 STRUKTURA ORZECZEŃ*/, W KTÓRYCH USTALONO CAŁKOWITĄ NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY I SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI WEDŁUG WIEKU OSÓB BADANYCH ORAZ WYBRANYCH GRUP CHOROBOWYCH Wiek osób badanych w tym: Grupy chorobowe Ogółem 19 lat lat i mniej i więcej 28 nieustalony wiek**/ Średni wiek w latach OGÓŁEM 100,0 0,2 2,9 7,1 15,9 53,7 16,0 1,2 3,0 52,5 nowotwory 100,0 0,2 1,6 5,5 14,0 59,2 15,1 0,6 3,8 53,3 zaburzenia psychiczne 100,0-2,8 4,6 14,8 50,0 24,1 3,7-54,7 choroby układu nerwowego 100,0 0,5 6,4 11,9 22,1 45,3 12,2 0,8 0,8 49,2 choroby układu krążenia 100,0-0,8 3,9 15,7 52,5 22,5 2,5 2,1 54,8 choroby układu oddechowego 100, ,3 19,1 33,3 33, ,9 choroby układu kostnostawowego, mięśniowego 100, ,7 23,2 46,7 16,7 6,7-53,2 urazy kości, stawów i tkanek miękkich 100,0-18,3 22,3 21,4 28,7 5,8 0,4 3,1 43,2 zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej 100, ,4 61,2 19, ,7 choroby układu trawiennego 100, ,1 27,3 51,5 9,0-6,1 51,6 choroby oka i przydatków oka 100,0-3,5 19,3 22,8 42,1 10,5-1,8 48,3 choroby układu moczowopłciowego 100, ,6 23,5 47,1 11, ,7 */ bez orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego, orzeczeń o celowość przekwalifikowania zawodowego, orzeczeń w sprawie renty socjalnej oraz orzeczeń o rentę rodzinną **/ patrz uwaga na str. 9 pod tablicą nr 2

29 Orzeczenia pierwszorazowe TABL. 14 STRUKTURA ORZECZEŃ*/, W KTÓRYCH USTALONO CAŁKOWITĄ NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY WEDŁUG WIEKU OSÓB BADANYCH ORAZ WYBRANYCH GRUP CHOROBOWYCH Grupy chorobowe Ogółem 19 lat i mniej Wiek osób badanych lat i więcej nieustalony wiek**/ Średni wiek w latach OGÓŁEM 100,0 0,1 4,2 10,7 17,7 50,0 14,8 0,9 1,6 51,0 w tym: nowotwory 100,0 0,0 2,0 7,1 16,9 56,8 15,1 0,4 1,7 52,5 zaburzenia psychiczne 100,0 0,4 14,3 27,5 22,2 26,5 6,0 0,9 2,2 42,9 choroby układu nerwowego 100,0-5,0 16,8 21,5 43,3 12,7 0,1 0,6 48,9 choroby układu krążenia 100,0-0,9 5,0 13,6 55,6 22,3 1,7 0,9 54,6 choroby układu oddechowego 100,0-0,5 4,5 11,8 52,3 24,5 2,3 4,1 55,1 choroby układu kostnostawowego, mięśniowego 100,0-3,3 12,4 19,9 50,0 12,1 2,2 0,1 50,8 urazy kości, stawów i tkanek miękkich 100,0 0,1 13,5 20,2 21,6 34,2 8,4 0,8 1,2 45,3 zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej 100,0-1,1 5,8 22,2 49,2 18,0 2,6 1,1 53,0 choroby układu trawiennego 100,0-2,8 12,9 24,9 46,9 7,8-4,7 49,5 choroby oka i przydatków oka 100,0 0,4 11,3 16,5 19,0 42,9 8,2 1,7-47,1 choroby układu moczowopłciowego 100,0-9,1 20,4 18,6 39,3 10,5 0,9 1,2 47,3 */ bez orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego, orzeczeń o celowość przekwalifikowania zawodowego, orzeczeń w sprawie renty socjalnej oraz orzeczeń o rentę rodzinną **/ patrz uwaga na str. 9 pod tablicą nr 2 29

30 Orzeczenia pierwszorazowe TABL. 15 STRUKTURA ORZECZEŃ*/, W KTÓRYCH USTALONO CZĘŚCIOWĄ NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY WEDŁUG WIEKU OSÓB BADANYCH ORAZ WYBRANYCH GRUP CHOROBOWYCH Grupy chorobowe Ogółem 19 lat i mniej Wiek osób badanych lat i więcej nieustalony wiek**/ Średni wiek w latach OGÓŁEM 100,0 0,1 3,3 10,4 18,9 52,1 14,5 0,6 0,1 51,2 w tym: nowotwory 100,0-2,5 11,3 21,7 54,4 9,8 0,2 0,1 50,6 zaburzenia psychiczne 100,0 0,0 5,8 16,2 24,0 46,1 7,4 0,4 0,1 48,1 choroby układu nerwowego 100,0 0,1 4,2 14,9 22,6 48,3 9,6 0,2 0,1 49,1 choroby układu krążenia 100,0-0,6 2,9 12,6 59,4 24,0 0,5 0,0 55,1 choroby układu oddechowego 100,0-0,7 2,7 11,3 57,2 23,2 4,8 0,1 55,9 choroby układu kostnostawowego, mięśniowego 100,0 0,0 1,8 9,1 19,1 55,5 14,2 0,3-51,9 urazy kości, stawów i tkanek miękkich 100,0 0,3 9,1 18,5 23,4 39,5 8,9 0,3 0,0 46,7 zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej 100,0-2,4 7,6 19,4 54,9 15,5 0,2-52,1 choroby układu trawiennego 100,0-3,3 16,6 23,1 47,6 8,9-0,5 49,0 choroby oka i przydatków oka 100,0-5,3 12,8 18,6 51,7 11,1 0,2 0,3 49,7 choroby układu moczowopłciowego 100,0-5,6 15,8 22,5 44,4 11, ,5 */ bez orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego, orzeczeń o celowość przekwalifikowania zawodowego, orzeczeń w sprawie renty socjalnej oraz orzeczeń o rentę rodzinną **/ patrz uwaga na str. 9 pod tablicą nr 2 W zależności od charakteru i stopnia naruszenia organizmu oraz rokowań do odzyskania zdolności do pracy lekarz orzecznik określa przewidywany czas trwania niezdolności do pracy. Po jego upływie dalsze prawo do renty uzależnione jest od wydania nowego orzeczenia przez lekarza orzecznika na wniosek osoby zainteresowanej. Gdy naruszenie sprawności organizmu nie rokuje poprawy wówczas lekarz orzecznik wydaje orzeczenie na czas nieokreślony (bezterminowe). W 2013 r. orzeczenia bezterminowe stanowiły 7,3% ogólnej liczby orzeczeń pierwszorazowych o niezdolności do pracy, a więc były wydawane częściej niż w roku poprzednim. W 2012 r. odsetek takich orzeczeń wynosił 5,7%. 30

31 Orzeczenia pierwszorazowe Przeciętny okres ważności orzeczeń wydanych w 2013 r. ustalających niezdolność do pracy wynosił podobnie jak w roku poprzednim 16,1 miesięcy. Orzeczenia wydawane na okres do dwóch lat stanowiły 80,1% ogółu orzeczeń pierwszorazowych rentowych z ustalonym stopniem niezdolności do pracy. W roku 2012 odsetek tych orzeczeń wynosił 83,5%. Strukturę orzeczeń według okresu ich ważności zaprezentowano w tablicy 16, natomiast strukturę orzeczeń wydanych na czas określony obrazuje rys. 8. Z przedstawionych danych w tabl. 16 wynika, że w analizowanym 2013 roku przeważały orzeczenia wydane na okres od 13 do 24 miesięcy. Takie orzeczenia otrzymało 34,7% badanych, a w 32,6% przypadków przewidywano, że niezdolność potrwa od 10 do 12 miesięcy. TABL. 16 ORZECZENIA PIERWSZORAZOWE DLA CELÓW RENTOWYCH*/, W KTÓRYCH USTALONO STOPIEŃ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WEDŁUG PRZEWIDYWANEGO OKRESU TRWANIA NIEZDOLNOŚCI Okres ważności orzeczeń liczba Ogółem w odsetkach Orzeczenia ustalające: całkowitą niezdolność całkowitą częściową do pracy niezdolność niezdolność i samodzielnej do pracy do pracy egzystencji liczba w odsetkackach liczba w odset- liczba w odsetkach OGÓŁEM , , , ,0 z tego wydane na okres: do 3 miesięcy 279 0,6 8 0,2 76 0, ,8 4 6 miesięcy , , , ,1 7 9 miesięcy , , , , miesięcy , , , , miesięcy , , , , miesięcy , , , ,2 37 miesięcy i więcej , , , ,8 bezterminowe , , , ,7 nieustalony okres**/ 76 0,2 13 0,3 24 0,2 39 0,1 Przeciętny okres ***/ niezdolności do pracy 16,1 17,5 16,9 15,4 */ bez orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego, orzeczeń o celowość przekwalifikowania zawodowego, orzeczeń w sprawie renty socjalnej oraz orzeczeń o rentę rodzinną **/ patrz uwaga na str. 9 pod tablicą nr 2 ***/ przeciętny okres niezdolności do pracy liczony bez orzeczeń bezterminowych i orzeczeń o nieustalonym okresie 31

32 Orzeczenia pierwszorazowe Rys. 8 Struktura orzeczeń pierwszorazowych rentowych, w których ustalono stopień niezdolności do pracy wydanych na czas określony według przewidywanego okresu trwania niezdolności 0,7% 9,3% 3,9% 35,2% 1 do 3 miesięcy 4-6 miesięcy 7-9 miesięcy 11,0% 37,5% miesięcy miesięcy 2,4% miesięcy 37 i więcej miesięcy Okres ważności orzeczeń zależy istotnie od stopnia naruszenia sprawności organizmu oraz od orzeczonego przez lekarza orzecznika stopnia niezdolności do pracy. Strukturę orzeczeń pierwszorazowych według przewidywanego okresu trwania niezdolności do pracy oraz porównanie dynamiki orzeczeń wydanych w latach przedstawiono w tabl. 17 i 18. W przypadku całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, przeciętny okres ważności orzeczeń wynosił 17,5 miesięcy, wśród osób z całkowitą niezdolnością do pracy okres ten wynosił 16,9 miesięcy, a dla orzeczeń z częściową niezdolnością do pracy 15,4 miesięcy. Wśród osób z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczenia bezterminowe otrzymało 7,9% badanych, z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy stanowiły one 8,1%, a z częściową niezdolnością do pracy 6,7%. W roku poprzednim udział tych orzeczeń wynosił odpowiednio 7,5%, 6,2% i 5,1%. 32

33 Orzeczenia pierwszorazowe TABL. 17 ORZECZENIA PIERWSZORAZOWE DLA CELÓW RENTOWYCH*/ WEDŁUG STOPNIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I PRZEWIDYWANEGO OKRESU TRWANIA NIEZDOLNOŚCI W LATACH Okres ważności orzeczeń a rok poprzedni = 100 Liczba całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji Orzeczenia ustalające całkowitą niezdolność do pracy częściową niezdolność do pracy OGÓŁEM z tego wydane na okres: a 103,2 106,3 99,1 105,2 do 3 miesięcy a 79,3 88,9 126,7 68,9 4 6 miesięcy a 88,1 94,1 88,3 87,7 7 9 miesięcy a 98,3 105,1 86,0 103, miesięcy a 95,9 93,1 89,5 100, miesięcy a 106,2 114,1 100,2 109, miesięcy a 124,1 124,3 117,3 129,6 37 miesięcy i więcej a 106,4 133,6 105,6 99,6 bezterminowe a 131,8 112,6 130,2 138,4 nieustalony okres niezdolności do pracy**/ a 82,6 86,7 72,7 88,6 */ bez orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego, orzeczeń o celowość przekwalifikowania zawodowego, orzeczeń w sprawie renty socjalnej oraz orzeczeń o rentę rodzinną **/ patrz uwaga na str. 9 pod tablicą nr 2 33

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2014 ROKU

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2014 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2014 ROKU Warszawa 2015 Opracowali: Małgorzata Łabęcka

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2015 ROKU

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2015 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2015 ROKU Warszawa 2016 Opracowali: Małgorzata Łabęcka

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2016 ROKU

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2016 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2016 ROKU Warszawa 2017 Opracowali: Małgorzata Łabęcka

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2012 ROKU

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2012 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2012 ROKU Warszawa 2013 Opracowali: Małgorzata Łabęcka

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2011 ROKU

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2011 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2011 ROKU Warszawa 2012 Opracowali: Małgorzata Łabęcka

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2009 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2009 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2009 ROKU Warszawa 2010 Opracowali: Andrzej Kania Małgorzata Łabęcka Akceptowała:

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2010 ROKU

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2010 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2010 ROKU Warszawa 2011 Opracowali: Małgorzata Łabęcka

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2007 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2007 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2007 ROKU Warszawa 2008 Opracowali: Akceptowała: Małgorzata Łabęcka Andrzej Kania

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2005 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2005 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2005 ROKU Warszawa 2006 Opracowali: Akceptowała: Małgorzata Łabęcka Andrzej Kania

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2006 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2006 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2006 ROKU Warszawa 2007 Opracowali: Akceptowała: Małgorzata Łabęcka Andrzej Kania

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2015 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2015 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2015 ROKU Warszawa 2016 Opracowali: Andrzej Kania Małgorzata Łabęcka Akceptowała:

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO LEKARSKIE O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

ORZECZNICTWO LEKARSKIE O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY VII ORZECZNICTWO LEKARSKIE Uwagi ogólne 1. Orzecznictwo lekarskie wchodzi w zakres zadań lekarzy orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 1 września 1997 r. Lekarze orzecznicy orzekają niezdolność

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2014 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2014 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2014 ROKU Warszawa 2015 Opracowali: Andrzej Kania Małgorzata Łabęcka Akceptowała:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2011 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2011 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2011 ROKU Warszawa 2012 Opracowali: Andrzej Kania Małgorzata Łabęcka Akceptowała:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2016 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2016 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2016 ROKU Warszawa 2017 Opracowali: Andrzej Kania Małgorzata Łabęcka Akceptowała:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZNICTWO LEKARSKIE O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY W 2004 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZNICTWO LEKARSKIE O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY W 2004 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZNICTWO LEKARSKIE O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY W 2004 ROKU Warszawa 2005 SPIS TREŚCI str. Wprowadzenie 5 1. Orzecznictwo lekarskie w 2004 roku 8 2.

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Zachodniopomorskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie Lubuskie Wielkopolskie Mazowieckie Łódzkie Lubelskie Dolnośląskie Opolskie Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2012 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2012 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2012 ROKU Warszawa 2013 Opracowali: Andrzej Kania Małgorzata Łabęcka Akceptowała:

Bardziej szczegółowo

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2013 r.

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2013 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2013 r. Warszawa 2015 Opracowanie: Ewa

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2004 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2004 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2004 ROKU Warszawa 2005 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora Hanna Markowska Wicedyrektor

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR Warszawa 2012 Opracował: Akceptowała: Andrzej Kania Specjalista Izabela

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2016 r. Warszawa 2017 Opracowanie: Ewa

Bardziej szczegółowo

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2015 r.

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2015 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2015 r. Warszawa 2016 Opracowanie: Ewa

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2011 ROKU Warszawa 2012 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2006 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2006 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2006 ROKU Warszawa 2007 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora Hanna Markowska Wicedyrektor

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2013 r. 70 lat i więcej 60-69 50-59 wiek 40-49 30-39 20-29 10-19 9

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2013 ROKU Warszawa 2014 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2007 r. WARSZAWA, Maj 2008 r. Spis treści Str. Uwagi wstępne..............................

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2014 ROKU Warszawa 2015 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Warszawa 2012 Opracowała Akceptowała Agnieszka

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2016 r. w tys. 7 600 7 400 7 200 7 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2012 ROKU Warszawa 2013 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2010 r. 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2008 2009 2010

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2011 r. 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2010 2011 2009

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2015 r. 62,0 61,0 60,0 59,0 58,0 57,0 56,0 55,0 54,0 WARSZAWA, maj

Bardziej szczegółowo

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy Warszawa 2011 Opracowanie: Ewa Karczewicz

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH V ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY Uwagi ogólne 1. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych przysługują ubezpieczonym, którzy doznali stałego lub długotrwałego uszczerbku na

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2015 ROKU Warszawa 2016 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora

Bardziej szczegółowo

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE. Z. Nowak - Kapusta

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE. Z. Nowak - Kapusta OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Z. Nowak - Kapusta Osoba niepełnosprawna to osoba, która posiadała odpowiednie orzeczenie wydane przez organ do tego uprawniony (osoba niepełnosprawna prawnie) lub osoba, która takiego

Bardziej szczegółowo

ZASIŁKI. Uwagi ogólne

ZASIŁKI. Uwagi ogólne IV ZASIŁKI Uwagi ogólne 1. Świadczenia krótkoterminowe obejmują: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek porodowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy i zasiłek

Bardziej szczegółowo

Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności

Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część I. Podstawowe pojęcia Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności 1 SPIS TREŚCI: Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR I RENT

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR I RENT ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR I RENT Warszawa 2007 SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE...5 II. ŚWIADCZENIOBIORCY WYCHODZĄCY Z SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym

USTAWA z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1996 Nr 100 poz. 461 USTAWA z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii RENTY Z FUS

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii RENTY Z FUS RENTY Z FUS CHRONIONE RYZYKA Niezdolność do pracy (częściowa lub całkowita) Niezdolność do samodzielnej egzystencji Utrata żywiciela ŚWIADCZENIA Renta z tytułu niezdolności do pracy (stała lub okresowa)

Bardziej szczegółowo

Renty z tytułu niezdolności do pracy

Renty z tytułu niezdolności do pracy I Renty z tytułu niezdolności do pracy Wiadomości ogólne Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki: został uznany za niezdolnego

Bardziej szczegółowo

OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS

OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2015 ROKU Warszawa 2015 Opracowała Akceptowała Agnieszka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2013 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2013 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Warszawa 2013 Opracowała Akceptowała Agnieszka

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH UBEZPIECZENI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS W 2013 ROKU W 12 MIESIĘCY PO ODBYTEJ REHABILITACJI

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2010 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2010 ROKU Warszawa 2010 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora Hanna Zalewska

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ABSENCJA CHOROBOWA W 2013 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ABSENCJA CHOROBOWA W 2013 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ABSENCJA CHOROBOWA W 2013 ROKU Warszawa 2014 Opracowały Akceptowała Ewa Karczewicz Hanna Zalewska Agnieszka Sikora Dyrektor

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2016 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2016 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2016 ROKU Warszawa 2016 Opracowała Akceptowała Agnieszka

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ABSENCJA CHOROBOWA W 2011 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ABSENCJA CHOROBOWA W 2011 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ABSENCJA CHOROBOWA W 2011 ROKU Warszawa 2012 Opracowały Akceptowała Ewa Karczewicz Hanna Zalewska Agnieszka Sikora Dyrektor

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO RENTY ZUS PORADNIK I WZORY

PRAWO DO RENTY ZUS PORADNIK I WZORY PRAWO DO RENTY ZUS PORADNIK I WZORY JOANNA SILUK KANCELARIA RADCY PRAWNEGO JOANNA SILUK UL. OBROŃCÓW BYDGOSZCZY 8/3 85-054 BYDGOSZCZ TEL. 530 633 600 JOANNA SILUK 0 Renta z tytułu niezdolności do pracy

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2013 r.

Emerytury i renty przyznane w 2013 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2013 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 193,6 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,5

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2014 r.

Emerytury i renty przyznane w 2014 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2014 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 251,8 tys. osób Średni wiek emerytów: 60,4

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ABSENCJA CHOROBOWA W 2016 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ABSENCJA CHOROBOWA W 2016 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ABSENCJA CHOROBOWA W 2016 ROKU Warszawa 2017 Opracowały Akceptowała Ewa Karczewicz Izabela Tomczyk Agnieszka Sikora Wicedyrektor

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ABSENCJA CHOROBOWA W 2008 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ABSENCJA CHOROBOWA W 2008 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ABSENCJA CHOROBOWA W 2008 ROKU Warszawa 2009 Opracowały Akceptowała Ewa Karczewicz Hanna Zalewska Agnieszka Sikora Dyrektor Departamentu Statystyki

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2016 r.

Emerytury i renty przyznane w 2016 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2016 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 314,8 tys. osób Średni wiek emerytów: Średni

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH UBEZPIECZENI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS W 2012 ROKU W 12 MIESIĘCY PO ODBYTEJ REHABILITACJI

Bardziej szczegółowo

Dr Monika Lewandowicz-Machnikowska

Dr Monika Lewandowicz-Machnikowska Dr Monika Lewandowicz-Machnikowska Ubezpieczenie rentowe (I) Niezdolność do pracy, a niepełnosprawność. Niezdolność do pracy, jako ryzyko socjalne w systemie zabezpieczenia społecznego podlega odrębnej

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH UBEZPIECZENI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS W 2014 ROKU W 12 MIESIĘCY PO ODBYTEJ REHABILITACJI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r.

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Projekty badawcze Uczelni Łazarskiego,,Depresja analiza kosztów ekonomicznych i społecznych 2014 r.,,schizofrenia analiza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska Dr Eliza Mazurczak-Jasińska Regulacja prawna Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1440 z późn.zm. Przedmiot ochrony:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2008 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2008 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2008 ROKU Warszawa 2009 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora Hanna Markowska Wicedyrektor

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Pan Ryszard Makuch Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Ryszard Makuch Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA-4101-09-05/2012 P/12/105 Warszawa, 14 sierpnia 2012 r. Pan Ryszard Makuch Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ABSENCJA CHOROBOWA W 2014 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ABSENCJA CHOROBOWA W 2014 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ABSENCJA CHOROBOWA W 2014 ROKU Warszawa 2015 Opracowały Akceptowała Ewa Karczewicz Hanna Zalewska Agnieszka Sikora Dyrektor

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ABSENCJA CHOROBOWA W 2012 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ABSENCJA CHOROBOWA W 2012 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ABSENCJA CHOROBOWA W 2012 ROKU Warszawa 2013 Opracowały Akceptowała Ewa Karczewicz Hanna Zalewska Agnieszka Sikora Dyrektor

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska Dr Eliza Mazurczak-Jasińska Regulacja prawna Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1440 z późn.zm. Przedmiot ochrony:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I KWARTAŁ 2007

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2008 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 08 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 339,9 tys. osób

Bardziej szczegółowo

B. Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności

B. Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część I. Podstawowe pojęcia B. Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 Orzekanie o niepełnosprawności...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO IV KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2009 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2009 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2009 ROKU Warszawa 2010 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora Hanna Markowska Wicedyrektor

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2009 r.

Emerytury i renty przyznane w 2009 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2009 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 331,4 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,3 lat Średni wiek osób,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO II KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO II KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

Ustaloną niepełnosprawność datuje się na czas określony (podany w orzeczeniu), maksymalnie do ukończenia 16 roku życia.

Ustaloną niepełnosprawność datuje się na czas określony (podany w orzeczeniu), maksymalnie do ukończenia 16 roku życia. Orzeczenia dla osób do 16 roku życia W przypadku dzieci poniżej 16 roku życia ustala się tylko niepełnosprawność wraz z podaniem jej przyczyny w formie kodu bez podziału na stopnie niepełnosprawności.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH UBEZPIECZENI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS W 2010 ROKU W 12 MIESIĘCY PO ODBYTEJ REHABILITACJI

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ABSENCJA CHOROBOWA W 2015 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ABSENCJA CHOROBOWA W 2015 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ABSENCJA CHOROBOWA W 2015 ROKU Warszawa 2016 Opracowały Akceptowała Ewa Karczewicz Hanna Zalewska Agnieszka Sikora Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2006 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 300,4 tys.

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2008 r.

Emerytury i renty przyznane w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 425,5 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,0 lat Średni wiek osób,

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2012 r.

Emerytury i renty przyznane w 2012 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2012 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 211,3 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,9

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2010 ROKU Warszawa 2011 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ. Anna Lach-Gruba

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ. Anna Lach-Gruba NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ Anna Lach-Gruba NIEPEŁNOSPRAWNOSĆ Pojęcie osoby niepełnosprawnej wprowadziła uchwalona 9 grudnia 1975r. przez Ogólne Zgromadzenie ONZ - Deklaracja Praw Osób Niepełnosprawnych. Prawa przedstawione

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2008 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 258,7 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO VI ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Uwagi ogólne Fundusz Alimentacyjny funkcjonuje od 1975 r. Wypłacane z niego świadczenia mają charakter pozaubezpieczeniowy. Dysponentem Funduszu jest Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sosnowcu za 2013 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sosnowcu za 2013 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sosnowcu za 2013 r. Orzekanie o stopniu niepełnosprawności dla celów pozarentowych wprowadzone zostało ustawą z

Bardziej szczegółowo

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...]

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...] Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...] 6. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Spisy powszechne ludności są jedynym badaniem pełnym, którego wyniki pozwalają ustalić liczbę osób

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne przyznane w 2003 roku z powodu wypadków przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy oraz chorób

Bardziej szczegółowo