PLAN PODZIAŁU BORGWARNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA DZIELONA) ORAZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN PODZIAŁU BORGWARNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA DZIELONA) ORAZ"

Transkrypt

1 PLAN PODZIAŁU BORGWARNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA DZIELONA) ORAZ BORGWARNER RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) JASIONKA, 31 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Strona 1 z 89

2 W dniu 31 października 2014 r. w Jasionce Zarządy Spółek: BorgWarner Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jasionce, Jasionka 950, Jasionka, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: , REGON: , o kapitale zakładowym wynoszącym ,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100), reprezentowana przez Członków Zarządu: Pani Fara Karam Pan Charles Polzin Pan Alan Michael Mc Maken Pani Lise Nissen Pan Frederic Bernard Lissalde Pan Christopher Suydam oraz BorgWarner Rzeszów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jasionce, Jasionka 950 B, Jasionka, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym wynoszącym ,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), reprezentowana przez Członków Zarządu: Pana Timothy John Richardson Panią Chris P. Gropp Pana David Hasson Pana Charles H. Polzin - działając na podstawie art pkt 4 w zw. z art i art. 534 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.), uzgodniły plan podziału o następującej treści: Strona 2 z 89

3 I. DEFINICJE DZIAŁALNOŚĆ BORGWARNER POLAND - Działalność prowadzona przez Spółkę Dzieloną w ramach wyodrębnionych na potrzeby wewnętrznej organizacji Spółki Dzielonej zakładów (tzw. dywizji): Turbo, polegająca m.in. na produkcji i sprzedaży turbosprężarek dla przemysłu motoryzacyjnego w kraju i za granicą oraz prowadzeniu działań badawczorozwojowych (m.in. w ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego Rzeszów Technical Center zlokalizowanego na terenie zakładu BorgWarner Poland) na potrzeby podmiotów z grupy BorgWarner w kraju i za granicą, oraz Morse-TEC, polegająca m.in. na produkcji układów i elementów układu rozrządu oraz układu napędu (łańcuchy, urządzenia zmiennych faz rozrządu, łańcuchy napędowe i inne) dla przemysłu motoryzacyjnego w kraju i za granicą; DZIAŁALNOŚĆ TRANSMISSION - Działalność prowadzona przez Spółkę Dzieloną w ramach wyodrębnionego na potrzeby wewnętrznej organizacji Spółki Dzielonej zakładu (tzw. dywizji) Transmission Systems, polegająca na produkcji i sprzedaży elektrozaworów i modułów kontroli wraz ze sprzęgłami i tarczami ciernymi dla przemysłu motoryzacyjnego w kraju i za granicą; DZIEŃ WYDZIELENIA - Dzień rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w KRS w rozumieniu art KSH; KRS - Rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego; KSH - Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.); BORGWARNER POLAND lub SPÓŁKA DZIELONA - BorgWarner Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jasionce; BORGWARNER RZESZÓW lub SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA - BorgWarner Rzeszów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jasionce; PLAN PODZIAŁU - Niniejszy plan podziału przez wydzielenie; PODZIAŁ - Podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie (art pkt 4 KSH), w ramach którego ZCP Transmission zostanie przeniesiona do Spółki Przejmującej; SKŁADNIKI MAJĄTKU - Materialne i niematerialne składniki majątku (aktywa i pasywa), decyzje administracyjne, zezwolenia, koncesje, licencje, ulgi, prawa i obowiązki wynikające z uczestnictwa w postępowaniach sądowych i administracyjnych, a także wszelkie inne prawa i obowiązki, które mogą podlegać sukcesji generalnej na zasadach określonych w art. 531 KSH; SPÓŁKI - Spółka Dzielona i Spółka Przejmująca łącznie; UDZIAŁY PODZIAŁOWE - udziały w Spółce Przejmującej, które w wyniku Podziału zostaną przydzielone wspólnikom Spółki Dzielonej na zasadach określonych w Planie Podziału; Strona 3 z 89

4 UoCIT - Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., nr 74, poz. 397, z poźn. zm.); UoVAT - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm.); ZCP TRANSMISSION - Zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, związana z Działalnością Transmission, która zostanie przeniesiona do Spółki Przejmującej w drodze Podziału; ZCP BORGWARNER POLAND - Zorganizowane części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, związane z Działalnością BorgWarner Poland, które po przeprowadzeniu Podziału pozostaną w Spółce Dzielonej. II. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE 1. Spółka Dzielona BorgWarner Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jasionce, Jasionka 950, Jasionka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: , REGON: , o kapitale zakładowym wynoszącym ,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100). 2. Spółka Przejmująca BorgWarner Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jasionce, Jasionka 950 B, Jasionka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym wynoszącym ,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). III. SPOSÓB PODZIAŁU I JEGO PODSTAWY PRAWNE 1. Sposób Podziału Podział nastąpi w trybie określonym w art pkt 4 KSH, tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci ZCP Transmission na Spółkę Przejmującą w zamian za Udziały Podziałowe, które zostaną przyznane obu wspólnikom Spółki Dzielonej zgodnie z przyjętym stosunkiem przydziału udziałów. Majątek, który w następstwie Podziału zostanie przeniesiony na Spółkę Przejmującą - tj. ZCP Transmission - stanowi organizacyjnie, finansowo i personalnie wyodrębniony w ramach Spółki Dzielonej zespół składników niematerialnych i materialnych, jak również praw i Strona 4 z 89

5 zobowiązań, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie Działalności Transmission, będący zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 UoCIT oraz art. 6 pkt 1 w zw. z art. 2 pkt 27e UoVAT. Jednocześnie majątek, który w następstwie Podziału pozostanie w Spółce Dzielonej tj. ZCP BorgWarner Poland stanowią dwa organizacyjnie, finansowo i personalnie wyodrębnione w ramach Spółki Dzielonej zespoły składników niematerialnych i materialnych, jak również praw i zobowiązań, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie Działalności BorgWarner Poland (tj. zakładu Turbo oraz zakładu Morse-TEC ), również będące zorganizowanymi częściami przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a ust. 4 UoCIT oraz art. 6 pkt 1 w zw. z art. 2 pkt 27e UoVAT. Po Podziale Spółka Dzielona będzie kontynuować działalność prowadzoną w ramach Działalności BorgWarner Poland na dotychczasowych zasadach. 2. Podstawy prawne Podziału Podstawę Podziału stanowić będą, na zasadach określonych w art KSH, zgodne uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników BorgWarner Poland oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników BorgWarner Rzeszów, zawierające zgodę wspólników obu Spółek na dokonanie Podziału oraz przedstawiony Plan Podziału. Do przeprowadzenia Podziału nie są wymagane zezwolenia ani zgody organów administracji. 3. Sposób przeprowadzenia Podziału Podział zostanie przeprowadzony bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, tj. z wykorzystaniem innych kapitałów własnych Spółki Dzielonej, zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt V Planu Podziału. W związku z Podziałem nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. 4. Uproszczona procedura Podziału Wszyscy wspólnicy obu uczestniczących w Podziale Spółek wyrazili zgodę w rozumieniu art KSH na zastosowanie następujących uproszczeń znajdujących zastosowanie do Podziału: i. Niesporządzanie oświadczeń, o których mowa w art pkt 4, tj. oświadczeń zawierających informację o stanie księgowym każdej ze Spółek; oraz ii. iii. Niezawiadamianie Zarządu Spółki Przejmującej przez Zarząd Spółki Dzielonej o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów), które miałyby ewentualnie nastąpić między dniem sporządzenia Planu Podziału a dniem powzięcia uchwały o podziale w trybie art KSH; oraz Odstąpienie od konieczności badania Planu Podziału przez biegłego i sporządzania przez biegłego opinii. Mając na uwadze wskazane powyżej zgody wszystkich wspólników Spółek nie sporządzano Strona 5 z 89

6 oświadczenia zawierającego informacje o stanach księgowych obu Spółek jako załączników do niniejszego Planu Podziału. Ponadto Zarząd Spółki Dzielonej nie jest obowiązany do zawiadamiania Zarządu Spółki Przejmującej o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych, które miałyby ewentualnie nastąpić między dniem sporządzenia Planu Podziału a dniem powzięcia uchwały o Podziale. Jednocześnie Zarządy uczestniczących w Podziale Spółek odstąpią od składania wniosku o wyznaczenie przez sąd rejestrowy biegłego do przeprowadzenia badania Planu Podziału i sporządzenia opinii w trybie art. 537 KSH. 5. Sukcesja generalna częściowa W wyniku Podziału, Spółka Przejmująca, zgodnie z treścią art KSH, wstąpi z Dniem Wydzielenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Dzielonej związane z ZCP Transmission w zakresie określonym w niniejszym Planie Podziału. IV. STOSUNEK PRZYDZIAŁU UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT 1. Stosunek przydziału udziałów w BorgWarner Rzeszów Stosunek przydziału udziałów w Spółce Przejmującej (Udziały Podziałowe) w stosunku do udziałów w Spółce Dzielonej posiadanych przez jej wspólników wyniesie 0,238 (słownie: dwieście trzydzieści osiem tysięcznych) do 1 (słownie: jednego), co oznacza, iż każdy Wspólnik BorgWarner Poland otrzyma 0,238 (słownie: dwieście trzydzieści osiem tysięcznych) udziału w BorgWarner Rzeszów na każdy 1 (słownie: jeden), posiadany przez siebie udziałów w BorgWarner Poland. 2. Metody zastosowane do określenia stosunku przydziału Udziałów Podziałowych Wycena ZCP Transmission została przeprowadzona w oparciu o wartość księgową tej zorganizowanej części przedsiębiorstwa ustaloną na podstawie bilansu sporządzonego dla ZCP Transmission na dzień 1 września 2014 r. wynoszącą ,92 PLN (słownie: szesnaście milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesią jeden złotych 92/100). Po podzieleniu tej wartości przez całkowitą liczbę udziałów w tej Spółce, tj (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści jeden) udziałów, wartość księgową aktywów netto, jakie przejdą na Spółkę Przejmującą w wyniku Podziału, w przeliczeniu na jeden udział BorgWarner Poland ustalono na: 11,92 PLN (słownie: jedenaście złotych 92/100). Wycena BorgWarner Rzeszów została przeprowadzona w oparciu o wartość księgową BorgWarner Rzeszów, którą Spółki zgodnie określiły na ,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), mając na względzie bilans sporządzony dla BorgWarner Rzeszów na dzień 1 września 2014 r. oraz fakt, iż na dzień 1 września 2014 r. BorgWarner Rzeszów nie posiadała żadnych zobowiązań, a przysługiwały jej wierzytelności o pokrycie kapitału zakładowego na łączną kwotę ,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), które to wierzytelności zostały zaspokojone przed dniem sporządzenia niniejszego Planu Podziału. Po podzieleniu tej wartości przez całkowitą liczbę udziałów w tej Spółce, tj. 200 (słownie: dwieście) udziałów, wartość księgową jednego udziału BorgWarner Rzeszów ustalono na: Strona 6 z 89

7 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100). Podstawą obliczenia stosunku przydziału Udziałów Podziałowych wspólnikom Spółki Dzielonej było porównanie wartości księgowej aktywów netto jakie przejdą na Spółkę Przejmującą w wyniku Podziału, w przeliczeniu na jeden udział BorgWarner Poland oraz wartości księgowej 1 udziału w BorgWarner Rzeszów tj. 11,92 PLN : 50,00 PLN = 0,238 : 1 (zaokrąglona w dół do trzeciego miejsca po przecinku). 3. Wysokość ewentualnych dopłat W związku z przyjętymi zasadami przyznawania Udziałów Podziałowych, opisanymi w pkt V ppkt 4 niniejszego Planu Podziału, zgodnie z którymi przyznana wspólnikom Spółki Dzielonej liczba Udziałów Podziałowych, podlegać będzie zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej, wspólnicy Spółki Dzielonej będą uprawnieni do otrzymania dopłat w gotówce w rozumieniu art KSH w łącznej wysokości 8,90 PLN (słownie: osiem złotych 90/100) płatnych wspólnikom proporcjonalnie do przyznanych im Udziałów Podziałowych. V. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA UDZIAŁÓW W BORGWARNER RZESZÓW ORAZ PODZIAŁ TYCH UDZIAŁÓW MIĘDZY WSPÓLNIKÓW BORGWARNER POLAND WRAZ Z ZASADAMI PODZIAŁU 1. Kapitał zakładowy BorgWarner Poland Kapitał zakładowy BorgWarner Poland wynosi ,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści jeden) udziałów o wartości nominalnej 50 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy. 2. Kapitał zakładowy BorgWarner Rzeszów Kapitał zakładowy BorgWarner Rzeszów wynosi ,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 200 (słownie: dwieście) udziałów o wartości nominalnej 50 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy. 3. Podwyższenie kapitału zakładowego BorgWarner Rzeszów W celu realizacji Podziału kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę ,00 PLN (słownie: szesnaście milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset złotych 00/100) przez utworzenie (słownie: trzystu trzydzieści tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu) Udziałów Podziałowych o wartości nominalnej 50 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy. Udziały Podziałowe zostaną przyznane wspólnikom Spółki Dzielonej w stosunku wymiany 0,238 (słownie: dwieście trzydzieści osiem tysięcznych) do 1 (słownie: jednego) określonym w pkt IV niniejszego Planu Podziału, proporcjonalnie do udziałów posiadanych przez tych wspólników w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej. Strona 7 z 89

8 Wartość, o którą w wyniku Podziału podwyższony zostanie kapitał zakładowy BorgWarner Rzeszów wynika z przyjętego na potrzeby Podziału stosunku przydziału Udziałów Podziałowych opisanego w pkt IV niniejszego Planu Podziału. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmianie ulegnie umowa spółki BorgWarner Rzeszów. 4. Brak obniżenia kapitału zakładowego BorgWarner Poland i wykorzystanie innych kapitałów własnych Podział nastąpi bez obniżenia kapitału zakładowego BorgWarner Poland, tj. z wykorzystaniem innych kapitałów własnych (tj. kapitału zapasowego) BorgWarner Poland na zasadach określonych przez organy korporacyjne BorgWarner Poland. Suma kwot, o które będą obniżane kapitały własne BorgWarner Poland inne niż kapitał zakładowy będzie odpowiadać wartości księgowej ZCP Transmission przenoszonego na Spółkę Przejmującą w związku z Podziałem. W związku z brakiem obniżenia kapitału zakładowego nie ulegnie zmianie Umowa spółki BorgWarner Poland. VI. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY PRZYZNANE W BORGWARNER RZESZÓW UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU BORGWARNER RZESZÓW Udziały Podziałowe w BorgWarner Rzeszów będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej wypłacanym począwszy od Dnia Wydzielenia. VII. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ BORGWARNER RZESZÓW WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ Nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych praw lub korzyści wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej. VIII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek ani innym osobom uczestniczącym w Podziale. IX. DOKŁADNY OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG PRZYPADAJĄCYCH BORGWARNER RZESZÓW 1. Zasady ogólne Strona 8 z 89

9 W następstwie Podziału Spółce Przejmującej przypadną Składniki Majątku, które wchodzą w skład ZCP Transmission, natomiast w Spółce Dzielonej pozostaną Składniki Majątku, które wchodzą w skład ZCP BorgWarner Poland. Podstawową zasadą przyjętą dla określenia, które składniki majątku Spółki Dzielonej przypadają Spółce Przejmującej w wyniku Podziału, jest zasada, iż Spółce Przejmującej przypadają wszystkie te Składniki Majątku, które są funkcjonalnie związane z ZCP Transmission, w tym w szczególności wszelkie prawa i obowiązki związane z Działalnością Transmission. Podstawową zasadą przyjętą dla określenia, które składniki majątku Spółki Dzielonej w następstwie Podziału pozostają w Spółce Dzielonej, jest zasada, iż w Spółce Dzielonej pozostają wszystkie te Składniki Majątku, które są funkcjonalnie związane z ZCP BorgWarner Poland, w tym w szczególności wszelkie prawa i obowiązki związane z Działalnością BorgWarner Poland. Powyższe oznacza w szczególności, iż: A. na skutek Podziału Spółce BorgWarner Rzeszów przypadną: i. Składniki Majątku, które zostały wymienione wprost w pkt 2 poniżej lub w Tablicach 2, 5, 7, 8 i 10, a w szczególności wszelkie Składniki Majątku (w tym wszelkie nakłady), związane z inwestycjami realizowanymi oraz planowanymi do zrealizowania w ramach zezwolenia nr 272/ARP/2014 z dnia 28 maja 2014 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC wraz z tym zezwoleniem, oraz ii. Składniki Majątku spełniające kryteria do przypisania ich do ZCP Transmission, opisane w pkt 4 poniżej, jak również alokowane do ZCP Transmission zgodnie z pkt 3.8 poniżej. B. Na skutek Podziału Spółce BorgWarner Poland przypadną: i. Składniki Majątku, które zostały wymienione wprost w pkt 3 poniżej lub w Tablicach 1, 4, 6 i 11, a w szczególności wszelkie Składniki Majątku (w tym wszelkie nakłady), związane z inwestycjami zrealizowanymi w ramach zezwolenia nr 222/ARP/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC wraz z tym zezwoleniem, oraz ii. Składniki Majątku spełniające kryteria do przypisania ich do ZCP BorgWarner Poland, opisane w pkt 4 poniżej. 2. Składniki Majątku przypadające BorgWarner Rzeszów (Spółce Przejmującej) W skład ZCP Transmission wchodzi całość Składników Majątku BorgWarner Poland, które są powiązane funkcjonalnie z Działalnością Transmission, w tym w szczególności Składniki Majątku wskazane w ppkt poniżej oraz w Tablicach 2, 5, 7, 8 i 10. Strona 9 z 89

10 Jednocześnie bilans ZCP Transmision na dzień 1 września 2014 r. został przedstawiony w Tablicy Wszelkie nieruchomości i ruchomości związane z Działalnością Transmission, w tym w szczególności: i. Nieruchomość składająca się z działek o numerach ewidencyjnych 1904/3 o powierzchni 0,3989 ha, 1904/10 o powierzchni 0,2472 ha, 1904/12 o powierzchni 0,7410 ha i 1904/13 o powierzchni 0,5968 ha, położonych w Jasionce, rejon statystyczny , Gmina Trzebownisko, objęta księgą wieczystą o numerze KW: RZ1Z/ /9, która zostanie kupiona przez Spółkę Dzieloną po podpisaniu Planu Podziału; ii. iii. iv. Nieruchomość składająca się z działek o numerach ewidencyjnych 338/4 o powierzchni 0,4114 ha i 338/7 o powierzchni 0,9004 ha, położonych w Jasionce, Gmina Trzebownisko, objęta księgą wieczystą o numerze KW: RZ1Z/ /1, która zostanie kupiona przez Spółkę Dzieloną po dniu podpisania Planu Podziału; Nieruchomość składająca się z działki o numerze ewidencyjnym 716/4 o powierzchni 0,0352 ha, położona w Jasionce, Gmina Trzebownisko, objęta księgą wieczystą o numerze KW: RZ1Z/ /8, która zostanie kupiona przez Spółkę Dzieloną po dniu podpisania Planu Podziału; Nieruchomość składająca się z działki o numerze ewidencyjnym 3883/4 o powierzchni 0,0348 ha, położona w Jasionce, Gmina Trzebownisko, objęta księgą wieczystą o numerze KW: RZ1Z/ /1, która zostanie kupiona przez Spółkę Dzieloną po dniu podpisania Planu Podziału; v. Nieruchomość o łącznej powierzchni ok. 0,863 ha (słownie: osiemset sześćdziesiąt trzy tysięczne hektara), oznaczona na mapie wskazanej w Tablicy nr 10 liniami zielonymi, składająca się z dwóch działek o nieznanych w chwili sporządzenia Planu Podziału numerach ewidencyjnych, które przed Dniem Wydzielenia zostaną wydzielone z działki o numerze ewidencyjnym 1904/8 (wydzieleniu podlegać będzie część działki o powierzchni ok. 0,8523 ha, wstępnie oznaczona na mapie wskazanej w Tablicy nr 10 - jako działka o numerze ewidencyjnym 1904/14) i z działki o numerze ewidencyjnym 1904/9 (wydzieleniu podlegać będzie działka o powierzchni ok. 0,0106 ha, wstępnie oznaczona na mapie wskazanej w Tablicy nr 10 - jako działka o numerze ewidencyjnym 1904/16), położonych w Jasionce, objętych księgą wieczystą o numerze KW RZ1Z/ /3, dla której to nieruchomości przed Dniem Wydzielenia zostanie założona odrębna księga wieczysta; vi. vii. Wszelkie prawa i obowiązki związane z nieruchomościami wskazanymi powyżej, w tym także prawa i obowiązki wynikające z umów stanowiących podstawę nabycia tych nieruchomości; Środki trwałe obejmujące urządzenia składające się na dwie nowe linie produkcyjne wykorzystywane w ramach produkcji prowadzonej w ZCP Transmission (linia VBS oraz Strona 10 z 89

11 linia DQ 500) oraz wszelkie środki trwałe związane z produkcją prowadzoną w ramach Działalności Transmission, w szczególności produkcją sprzęgieł jednokierunkowych i tarcz ciernych, w tym m.in. środki trwałe kupowane z zakładów w Ketsch i Monaco (w ramach grupy BorgWarner), zlokalizowane na terenie zakładu BorgWarner Poland, znajdującego się w Jasionce, Jasionka 950 B, Jasionka, wraz z wszelkimi prawami i obowiązkami wynikającymi z umów, decyzji oraz wszelkich innych aktów prawnych związanych z tymi Składnikami Majątku; viii. Wszelkie maszyny, narzędzia i zapasy związane z Działalnością Transmission Wszelkie prawa i obowiązki wynikające umów związanych z ZCP Transmission i Działalnością Transmission, w tym w szczególności zobowiązania wynikające z: i. Umów handlowych (w tym w szczególności umów z kontrahentami oraz dostawcami), w tym w szczególności prawa i obowiązki z tytułu wszelkich zamówień związanych z produktami wytwarzanymi w ramach ZCP Transmission; ii. Pozostałych umów cywilnoprawnych Wszelkie decyzje administracyjne oraz prawa i obowiązki wynikające z udziału w toczących się postępowaniach administracyjnych związanych z ZCP Transmission i Działalnością Transmission, w szczególności z: i. Zezwolenia nr 272/ARP/2014 z dnia 28 maja 2014 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC, wydanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna (przy czym limit pomocy publicznej wynikający z Zezwolenia nr 272/ARP/2014 z dnia 28 maja 2014 r. wyniesie (może wynieść) minimalnie ,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) i maksymalnie ,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset czterdzieści tysięcy złotych 00/100)); ii. iii. Decyzji i postanowień środowiskowych związanych z inwestycją planowaną do zrealizowana na nieruchomościach przypisanych Spółce Przejmującej oraz postępowań związanych z ich uzyskiwaniem, w tym decyzji Wójta Gminy Trzebownisko znak: OŚR z dnia 10 lipca 2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Rozbudowa hali magazynowo-montażowej z częścią biurową, socjalną i techniczną na działce nr ewid. 1904/8 w Jasionce, gmina Trzebownisko, oraz postanowienia Wójta Gminy Trzebownisko, znak: OŚR , z dnia 20 czerwca 2014 r, o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; Wszelkich pozwoleń na budowę oraz innych decyzji związanych z inwestycją planowaną do zrealizowania na nieruchomościach przypisanych Spółce Przejmującej, w tym pozwolenia na rozbudowę budynku zlokalizowanego na nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KW RZ1Z/ /3 (postępowanie toczące się przed Starostą Rzeszowskim, znak postępowania: A r ). Strona 11 z 89

12 2.4. Wszelkie prawa własności intelektualnej związane z ZCP Transmission i Działalnością Transmission: i. Prawa wynikające z licencji udzielonej na podstawie umowy CTR11051 zawartej w dniu 1 stycznia 2014 r. pomiędzy BorgWarner Poland a BorgWarner Transmission Systems Inc.; ii. iii. Prawo do know-how; Prawa autorskie Część zakładu pracy Spółki Dzielonej związana z ZCP Transmission i Działalnością Transmission, w szczególności: i. Wszyscy pracownicy BorgWarner Poland zatrudnieni na podstawie umów o pracę, którzy świadczą pracę związaną z działalnością ZCP Transmission przejście części zakładu pracy odbędzie się na zasadach art ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r., nr 21, poz. 94, z późn. zm.) Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z uczestnictwa w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych związanych z ZCP Transmission i Działalnością Transmission, w tym również wynikające z wszelkich rozstrzygnięć zapadłych w tych postępowaniach (w szczególności wyroków, postanowień, nakazów zapłaty, decyzji), w tym postępowań w toku w dacie uzgadniania Planu Podziału, jak również postępowań, które zostałyby wszczęte lub rozstrzygnięć, które zapadłyby po uzgodnieniu Planu Podziału a przed Dniem Wydzielenia. 3. Składniki Majątku przypadające BorgWarner Poland (Spółce Dzielonej) W skład ZCP BorgWarner Poland wchodzi całość Składników Majątku, które są powiązane funkcjonalnie z Działalnością BorgWarner Poland, w tym w szczególności Składniki Majątku wskazane w pkt poniżej oraz w Tablicach 1, 4, 6 i Wszelkie nieruchomości i ruchomości związane z Działalnością BorgWarner Poland, w tym w szczególności: i. Nieruchomość o łącznej powierzchni ok. 8,6668 ha (słownie: osiem hektarów i sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem dziesięciotysięcznych hektara) składająca się z działek o numerach ewidencyjnych 1904/7 o powierzchni 2,0457 ha, 1904/11 o powierzchni 1,4840 ha, położonych w Jasionce, oraz dwóch działek, o nieznanych w chwili sporządzenia Planu Podziału numerach ewidencyjnych, oznaczonych na mapie wskazanej w Tablicy 11 liniami w kolorze czerwonym, położonych w Jasionce, które przed Dniem Wydzielenia zostaną wydzielone z działki o numerze ewidencyjnym 1904/8 (wydzieleniu podlegać będzie część działki o powierzchni ok. 4,4978 ha, wstępnie oznaczona na mapie wskazanej w Tablicy nr 11 - jako działka o numerze ewidencyjnym 1904/15) oraz z działki o numerze ewidencyjnym 1904/9 (wydzieleniu podlegać będzie część działki o powierzchni ok. 0,6393 ha, wstępnie oznaczona na mapie wskazanej w Tablicy nr 11 - jako działka o numerze ewidencyjnym 1904/17), Strona 12 z 89

13 położonych w Jasionce, które to działki na Dzień Wydzielenia będą objęte księgą wieczystą o numerze KW RZ1Z/ /3; ii. iii. iv. Wszelkie prawa i obowiązki związane z nieruchomościami wskazanymi powyżej; Całość linii produkcyjnych związanych z Działalnością BorgWarner Poland, zlokalizowanych na terenie zakładu BorgWarner Poland, znajdującego się w Jasionce, Jasionka 950, Jasionka, wraz ze wszelkimi prawami i obowiązkami wynikającymi z umów, decyzji oraz wszelkich innych aktów prawnych związanych z tymi Składnikami Majątku; Całość środków trwałych związanych z Centrum Badawczo-Rozwojowym Rzeszów Technical Center zlokalizowanym w Jasionce, Jasionka 950, Jasionka, wraz ze wszelkimi prawami i obowiązkami wynikającymi z umów, decyzji oraz wszelkich innych aktów prawnych związanych z tymi Składnikami Majątku; v. Całość pozostałych środków trwałych związanych z Działalnością BorgWarner Poland; vi. Wszelkie maszyny, narzędzia i zapasy związane z Działalnością BorgWarner Poland. 3.2 Wszelkie prawa i obowiązki wynikające umów związanych z ZCP BorgWarner Poland i Działalnością BorgWarner Poland, w tym w szczególności zobowiązania wynikające z: i. Umów handlowych (w tym w szczególności umów z klientami oraz dostawcami), w tym w szczególności prawa i obowiązki z tytułu wszelkich zamówień związanych z Działalnością BorgWarner Poland; ii. iii. iv. Umów serwisowych; Umów z instytucjami finansowymi, w tym umowy cash-poolingu, umów ubezpieczenia, umów o prowadzenie rachunków bankowych; Umów dofinansowania; v. Umów dotyczących dostaw mediów, ochrony i innych usług związanych z utrzymaniem i administrowaniem nieruchomościami BorgWarner Poland; vi. Pozostałych umów cywilnoprawnych Wszelkie decyzje administracyjne oraz prawa i obowiązki wynikające z udziału w toczących się postępowaniach administracyjnych związanych z ZCP BorgWarner Poland i Działalnością BorgWarner Poland, w szczególności z: i. Zezwolenia nr 133/ARP/2008 r. z dnia 13 lutego 2008 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC, wydanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna; Strona 13 z 89

14 ii. iii. iv. Zezwolenia nr 222/ARP/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC, wydanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna; Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynków; Pozwoleń środowiskowych Wszelkie prawa własności intelektualnej związane z ZCP BorgWarner Poland i Działalnością BorgWarner Poland: i. Licencje i sublicencje na korzystanie z oprogramowania komputerowego i systemy informatyczne, w tym w szczególności system SAP R/3 ERP, system HR TETA, system Kontroli Dostępu Virdi; ii. iii. iv. Prawo do know-how; Prawa własności przemysłowej; Prawa autorskie Część zakładu pracy Spółki Dzielonej związanego z ZCP BorgWarner Poland i Działalnością BorgWarner Poland, w szczególności: i. Wszyscy pracownicy BorgWarner Poland zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, którzy świadczą pracę związaną z działalnością ZCP BorgWarner Poland tj. pracownicy nieprzypisani do Spółki Przejmującej; 3.6. Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z uczestnictwa w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych związanych z ZCP BorgWarner Poland i Działalnością BorgWarner Poland, w tym również wynikające z wszelkich rozstrzygnięć zapadłych w tych postępowaniach (w szczególności wyroków, postanowień, nakazów zapłaty, decyzji), w tym postępowań w toku w dacie uzgadniania Planu Podziału, jak również postępowań, które zostałyby wszczęte lub rozstrzygnięć, które zapadłyby po uzgodnieniu Planu Podziału a przed Dniem Wydzielenia Wszelkie prywatnoprawne certyfikaty i licencje związane z ZCP BorgWarner Poland i Działalnością BorgWarner Poland, w tym w szczególności: i. ISO; ii. iii. iv. OHSAS; Green Building; DUNS Środki pieniężne Strona 14 z 89

15 i. Posiadane przez BorgWarner Poland, na Dzień Wydzielenia, środki pieniężne pozostają w BorgWarner Poland (Spółce Dzielonej), z zastrzeżeniem pkt ii poniżej. ii. Na zasadzie wyjątku BorgWarner Rzeszów (Spółce Przejmującej) mogą przypaść środki pieniężne wygenerowane po dacie podpisania Planu Podziału, które na Dzień Wydzielenia będą alokowane do ZCP Transmission zgodnie z zasadami alokacji przyjętymi w ramach BorgWarner Poland. Podstawą ustalenia alokacji będzie zestawienie, o którym mowa w pkt 4.2 poniżej. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do zasad alokacji dotyczących określonych środków pieniężnych lub ich skuteczności przyjmuje się, że środki pieniężne których dotyczy wątpliwość pozostały w BorgWarner Poland. 4. Postanowienia dodatkowe 4.1. W przypadku gdyby w okresie od dnia uzgodnienia Planu Podziału do Dnia Wydzielenia doszło do zmiany, powstania, uzyskania, nabycia lub wydania na rzecz BorgWarner Poland nowych Składników Majątku BorgWarner Poland lub zidentyfikowania Składników Majątku przysługujących BorgWarner Poland w dniu uzgodnienia Planu Podziału, które nie zostały ujęte w Planie Podziału bądź Tablicach, takie zmienione, powstałe, uzyskane, nabyte, wydane lub zidentyfikowane Składniki Majątku: i. związane funkcjonalnie z ZCP Transmission i Działalnością Transmission przypadną BorgWarner Rzeszów w następstwie Podziału; ii. związane funkcjonalnie z ZCP BorgWarner Poland i Działalnością BorgWarner Poland przypadną BorgWarner Poland w następstwie Podziału. Powyższa zasada znajduje zastosowanie z tym zastrzeżeniem, że: i. Wszelkie Składniki Majątku nabyte w zamian za Składniki Majątku zgodnie z Planem Podziału przypadające BorgWarner Rzeszów, przypadną BorgWarner Rzeszów w następstwie Podziału; ii. Wszelkie Składniki Majątku nabyte lub uzyskane w zamian za Składniki Majątku zgodnie z Planem Podziału przypadające BorgWarner Poland, przypadną BorgWarner Poland w następstwie Podziału Według stanu na dzień poprzedzający Dzień Wydzielenia Spółki sporządzą zestawienie istotnych zmian Składników Majątku BorgWarner Poland, które wystąpiły pomiędzy dniem podpisania Planu Podziału a dniem poprzedzającym Dzień Wydzielenia, względnie zidentyfikowanych Składników Majątku przysługujących BorgWarner Poland w dniu uzgodnienia Planu Podziału, które nie zostały ujęte w Planie Podziału bądź w Tablicach, ze wskazaniem Składników Majątku przypadających BorgWarner Rzeszów i BorgWarner Poland w następstwie Podziału W przypadku gdyby na podstawie zasad określonych powyżej powstały wątpliwości czy dany Składnik Majątku BorgWarner Poland powinien przypaść BorgWarner Rzeszów lub BorgWarner Poland w następstwie Podziału, Spółki zawrą porozumienie potwierdzające przejście lub brak przejścia tego Składnika Majątkowego na BorgWarner Strona 15 z 89

16 Rzeszów. Do czasu zawarcia porozumienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wątpliwości dotyczące przejścia na BorgWarner Rzeszów aktywów, decyzji administracyjnych, zezwoleń, koncesji lub ulg, będą rozstrzygnięte na korzyść przyznania tych aktywów, decyzji administracyjnych, zezwoleń, koncesji lub ulg na rzecz BorgWarner Poland, z zastrzeżeniem postanowienia ppkt 4.4 poniżej W przypadku, w którym dany Składnik Majątku BorgWarner Poland dotyczy i jest związany z całą Spółką BorgWarner Poland i nie jest możliwe jego funkcjonalne rozdzielenie pomiędzy Spółkami (w szczególności dotyczy to praw, obowiązków, należności, zobowiązań, decyzji administracyjnych, ulg, zezwoleń oraz koncesji, które nie mają charakteru podzielnego), taki Składnik Majątku w następstwie Podziału pozostaje w BorgWarner Poland, chyba że co innego wynika z treści niniejszego Planu Podziału. Nie wyłącza to możliwości zawarcia porozumienia, o którym mowa w ppkt 4.3 Planu Podziału. X. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PODZIAŁU i. Załącznik nr 1 - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników BorgWarner Poland w sprawie Podziału, wyrażenia zgody na Plan Podziału oraz na zmianę umowy spółki BorgWarner Rzeszów; ii. Załącznik nr 2 - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników BorgWarner Rzeszów w sprawie Podziału, wyrażenia zgody na Plan Podziału i na zmianę umowy spółki BorgWarner Rzeszów, podwyższenia kapitału zakładowego BorgWarner Rzeszów oraz zmiany umowy spółki BorgWarner Rzeszów wraz z projektem zmian umowy spółki; iii. Załącznik nr 3 - Ustalenie wartości majątku Spółki BorgWarner Poland na dzień 1 września 2014 r. XI. TABLICE i. Tablica nr 1 - Wykaz środków trwałych przypadających Spółce Dzielonej; ii. iii. iv. Tablica nr 2 - Wykaz środków trwałych przypadających Spółce Przejmującej; Tablica nr 3 - Wykaz pracowników przypadających Spółce Przejmującej; Tablica nr 4 - Wykaz umów przypadających Spółce Dzielonej; v. Tablica nr 5 - Wykaz umów przypadających Spółce Przejmującej; vi. vii. viii. Tablica nr 6 - Wykaz decyzji przypadających Spółce Dzielonej; Tablica nr 7 - Wykaz decyzji przypadających Spółce Przejmującej; Tablica nr 8 - Wykaz postępowań przypadających Spółce Przejmującej; Strona 16 z 89

17 ix. Tablica nr 9 Bilans ZCP Transmission; x. Tablica nr 10 Rzut poziomy przedstawiający przypadające Spółce Przejmującej działki, które po podpisaniu Planu Podziału zostaną wydzielone z działek o numerach ewidencyjnych 1904/8 i 1904/9, położonych w Jasionce; xi. Tablica nr 11 Rzut poziomy przedstawiający przypadające Spółce Dzielonej działki, które po podpisaniu Planu Podziału zostaną wydzielone z działek o numerach ewidencyjnych 1904/8 oraz 1904/9, położonych w Jasionce. Zarząd BorgWarner Poland sp. z o.o.: Podpis / Signature Podpis / Signature Podpis / Signature Pani / Ms. Fara Karam Członek Zarządu / Member of the Management Board Pan / Mr. Charles Polzin Członek Zarządu / Member of the Management Board Pan / Mr. Alan Michael Mc Maken Członek Zarządu / Member of the Management Board Podpis / Signature Podpis / Signature Podpis / Signature Pani / Ms. Lise Nissen Członek Zarządu / Member of the Management Board Pan / Mr. Frederic Bernard Lissalde Członek Zarządu / Member of the Management Board Pan / Mr. Christopher Suydam Członek Zarządu / Member of the Management Board Zarząd BorgWarner Rzeszów sp. z o.o.: Podpis / Signature Pan / Mr. Timothy John Richardson Członek Zarządu / Member of the Management Board Podpis / Signature Pani / Ms. Chris P. Gropp Członek Zarządu / Member of the Management Board Podpis / Signature Pan / Mr. David Hasson Członek Zarządu / Member of the Management Board Podpis / Signature Pan / Mr. Charles H. Polzin Członek Zarządu / Member of the Management Board Strona 17 z 89

18 Załącznik nr 1 - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników BorgWarner Poland w sprawie podziału, wyrażenia zgody na plan podziału oraz na zmianę umowy spółki BorgWarner Rzeszów [W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO] Uchwała Nr [ ] Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników BorgWarner Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia [ ] 2014 roku w sprawie podziału, wyrażenia zgody na plan podziału oraz na zmianę umowy spółki BorgWarner Rzeszów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Podział 1. Działając na podstawie art pkt 4 w związku z art i 6 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: KSH ), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki BorgWarner Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością niniejszym postanawia podjąć uchwałę o podziale spółki BorgWarner Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Jasionce, Jasionka 950, Jasionka, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: , REGON: , o kapitale zakładowym wynoszącym zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100), jako spółki dzielonej (dalej jako: Spółka lub Spółka Dzielona ), poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki BorgWarner Rzeszów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jasionce, Jasionka 950, Jasionka, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym wynoszącym zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) (dalej jako: Spółka Przejmująca ). 2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa będąca przedmiotem wydzielenia do Spółki Przejmującej, wyodrębniona na potrzeby wewnętrznej organizacji jako zakład (tzw. dywizja) Transmission Systems, dedykowana prowadzeniu działalności w zakresie produkcji i sprzedaży elektrozaworów i modułów kontroli wraz ze sprzęgłami i tarczami ciernymi dla przemysłu motoryzacyjnego w kraju i za granicą. Strona 18 z 89

19 3. Podział nastąpi na podstawie art pkt 4 KSH (podział przez wydzielenie) (dalej jako: Podział ), na warunkach przewidzianych w planie podziału uzgodnionym przez Zarząd Spółki Dzielonej oraz Zarząd Spółki Przejmującej w dniu 31 października 2014 r. (dalej jako: Plan Podziału ). 2 Zgoda na Plan Podziału Działając na podstawie art i 6 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na Plan Podziału, który został uzgodniony przez Zarząd Spółki Dzielonej oraz Zarząd Spółki Przejmującej w dniu 31 października 2014 roku. 3 Zgoda na zmiany umowy spółki Spółki Przejmującej Działając na podstawie art i 6 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na zmiany umowy spółki BorgWarner Rzeszów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uwzględnione w Załączniku nr 2 do Planu Podziału tj. zmianę: 1) 4 ust. 1 umowy spółki Spółki Przejmującej poprzez nadanie mu następującego brzmienia: Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (szesnaście milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na (trzysta trzydzieści jeden tysięcy sto siedemdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy. 2) 4 ust. 5 umowy spółki Spółki Przejmującej, poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 5. Udziały w kapitale zakładowym Spółki przy jej założeniu zostały objęte w następujący sposób: 1) Wspólnik BorgWarner Turbo Systems Worldwide Headquarters GmbH objął 199 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i pokrył je wkładem pieniężnym w wysokości zł (dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych); 2) Wspólnik BorgWarner Germany GmbH objął 1 (jeden) udział po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i pokrył go wkładem pieniężnym w wysokości 50 zł (pięćdziesiąt złotych). Strona 19 z 89

20 4 Upoważnienie dla Zarządu Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z przeprowadzeniem procedury podziału na zasadach opisanych w Planie Podziału. 5 Wejście w życie Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Strona 20 z 89

WIRTUALNEJ POLSKI SPÓŁKI AKCYJNEJ SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2014 ROKU

WIRTUALNEJ POLSKI SPÓŁKI AKCYJNEJ SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2014 ROKU PLAN PODZIAŁU WIRTUALNEJ POLSKI SPÓŁKI AKCYJNEJ SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2014 ROKU Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. PLAN PODZIAŁU Działając na podstawie art. 533 1 i art. 534 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU HAMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 21 LIPCA 2016 R.

PLAN PODZIAŁU HAMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 21 LIPCA 2016 R. PLAN PODZIAŁU HAMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 21 LIPCA 2016 R. Niniejszy plan podziału (dalej jako: Plan podziału) został przygotowany i uzgodniony w związku z planowanym podziałem

Bardziej szczegółowo

Plan Połączenia U Jędrusia sp. z o.o. oraz U Jędrusia A. Krupiński sp. J. PLAN POŁĄCZENIA

Plan Połączenia U Jędrusia sp. z o.o. oraz U Jędrusia A. Krupiński sp. J. PLAN POŁĄCZENIA PLAN POŁĄCZENIA U Jędrusia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemęczankach JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ U Jędrusia A. Krupiński Spółka Jawna z siedzibą w Przemęczankach JAKO SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ELMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ELMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ORAZ PLAN POŁĄCZENIA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ELMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ORAZ FIBRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE

Bardziej szczegółowo

Plan podziału spółki Piekarnia Cukiernia Gursz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzychodzie

Plan podziału spółki Piekarnia Cukiernia Gursz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzychodzie Plan podziału spółki Piekarnia Cukiernia Gursz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzychodzie Sporządzony i pisemnie uzgodniony w dniu 21.12.2016 r. w Międzychodzie przez zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU spółki pod firmą Predica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

PLAN PODZIAŁU spółki pod firmą Predica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie PLAN PODZIAŁU spółki pod firmą Predica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na nowoutworzoną

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA sporządzony

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST sp. z o.o. z dnia 07 lipca 2016 r.

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST sp. z o.o. z dnia 07 lipca 2016 r. PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST sp. z o.o. z dnia 07 lipca 2016 r. uzgodniony między: Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 21 marca 2017 r. w Warszawie przez: a) spółkę pod firmą: ATAL Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Połączenie Spółek nastąpi na podstawie art. 49 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 000

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) Warszawa, dnia 16 maja 2017 r.

PLAN POŁĄCZENIA (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) Warszawa, dnia 16 maja 2017 r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I SPÓŁKI OSOBOWEJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) Warszawa, dnia 16 maja 2017 r. W związku z zamiarem dokonania połączenia, działając zgodnie

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU LUMEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE

PLAN PODZIAŁU LUMEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE PLAN PODZIAŁU LUMEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU NA SPÓŁKĘ LUMEL I SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE (podział przez wydzielenie na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna. oraz. Centrum Medyczne Medyk sp. z o.o., Q-MED sp. z o.o.,

PLAN POŁĄCZENIA. EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna. oraz. Centrum Medyczne Medyk sp. z o.o., Q-MED sp. z o.o., PLAN POŁĄCZENIA EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna oraz Centrum Medyczne Medyk sp. z o.o., Q-MED sp. z o.o., 1. Typ, firma i siedziba każdej ze Spółek uczestniczących w połączeniu [art. 499 1 pkt 1 k.s.h.]

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU ESOTIQ & HENDERSON S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU NA EMG S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

PLAN PODZIAŁU ESOTIQ & HENDERSON S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU NA EMG S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH PLAN PODZIAŁU ESOTIQ & HENDERSON S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU NA EMG S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH skorygowany dnia 2 marca 2017 roku (tekst jednolity) Gdańsk, dnia 2 marca

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o.

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek BioMaxima S.A., z siedzibą w Lublinie oraz Cebo Spółka z o.o., z siedzibą w Bukownie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

z dnia 11 września 2017r.

z dnia 11 września 2017r. Plan podziału MEDITECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Komornikach, ul Wirowska 6 z dnia 11 września 2017r. Niniejszy plan podziału zwany dalej jako Plan podziału został przygotowany

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. JAKO SPÓŁKA PRZEJMOWANA WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. Spis treści 1. WPROWADZENIE...1 2. DEFINICJE UŻYTE

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1. z dnia 25 listopada 2014 roku. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

Uchwała nr 1. z dnia 25 listopada 2014 roku. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 1 oraz art. 420 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym,

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI. GIGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI. GIGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI GIGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Sporządzony w dniu 20 kwietnia 2017r. przez Zarząd GIGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: "OFFERGELD LOGISTICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: OFFERGELD TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 20 paźdzernika2014

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNO-WETERYNARYJNEGO CENTROWET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)

PLAN POŁĄCZENIA PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNO-WETERYNARYJNEGO CENTROWET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNO-WETERYNARYJNEGO CENTROWET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I SPÓŁKI OSOBOWEJ KOLME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU SIÓDME NIEBO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PLAN PODZIAŁU SIÓDME NIEBO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PLAN PODZIAŁU SIÓDME NIEBO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU W POSTACI ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA NA SPÓŁKĘ ISTNIEJĄCĄ (podział przez wydzielenie na

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU VABANK BR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Z DNIA 28 stycznia 2017r

PLAN PODZIAŁU VABANK BR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Z DNIA 28 stycznia 2017r PLAN PODZIAŁU VABANK BR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 28 stycznia 2017r Niniejszy plan podziału (dalej jako Plan Podziału ) został przygotowany i uzgodniony na piśmie w związku z zamiarem

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej. UCHWAŁA NUMER 1 w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 5.1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje.., PESEL:..zamieszkałą

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Emapol Sp. z o.o.

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Emapol Sp. z o.o. Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Emapol Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek BioMaxima S.A., z siedzibą w Lublinie oraz Emapol Spółka z o.o., z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr:../ /2016. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA nr:../ /2016. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r. UCHWAŁA nr:../ /2016 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, w drodze subskrypcji otwartej, poprzez emisję akcji serii L, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, związanej z tym

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU POL-MIEDŹ TRANS SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPORZĄDZONY W LUBINIE W DNIU 25 LUTEGO 2015 ROKU

PLAN PODZIAŁU POL-MIEDŹ TRANS SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPORZĄDZONY W LUBINIE W DNIU 25 LUTEGO 2015 ROKU PLAN PODZIAŁU POL-MIEDŹ TRANS SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPORZĄDZONY W LUBINIE W DNIU 25 LUTEGO 2015 ROKU Lubin, dnia 25 lutego 2015 r. Uwagi wstępne PLAN PODZIAŁU Ogólne założenia podziału

Bardziej szczegółowo

Plan Połączenia VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o.

Plan Połączenia VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o. przyjęty w dniu 25 kwietnia 2016 r. Zgodnie z art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O PRZYJĘCIU PLANU POŁĄCZENIA zawarte w dniu 27 sierpnia 2014 roku w Warszawie, pomiędzy:

POROZUMIENIE O PRZYJĘCIU PLANU POŁĄCZENIA zawarte w dniu 27 sierpnia 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: POROZUMIENIE O PRZYJĘCIU PLANU POŁĄCZENIA zawarte w dniu 27 sierpnia 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: PKO BP Finat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-019 przy ul. ul. Grójeckiej 5, 02-019 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. oraz

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. oraz PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK APTEKI DLA CIEBIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU - jako SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ oraz APTEKA DLA CIEBIE ZATORSKA-ŁUKASZYK, BARAN SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ

Bardziej szczegółowo

Udział procentowy w kapitale zakładowym

Udział procentowy w kapitale zakładowym PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAŚNIKU Kraśnik, 27 lutego 2017 rok Niniejszy plan podziału ( Plan Podziału ) został przygotowany

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R. PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R. Zarządy spółek NOKAUT.PL sp. z o.o. oraz SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. działając na podstawie art. 498 i art.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Złoty Lin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) oraz

PLAN POŁĄCZENIA. Złoty Lin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) oraz PLAN POŁĄCZENIA Złoty Lin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) oraz Lupo Investments Gruppo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Niniejszy plan podziału został sporządzony zgodnie z art. 533 2 KSH przez Zarząd spółki dzielonej:

Niniejszy plan podziału został sporządzony zgodnie z art. 533 2 KSH przez Zarząd spółki dzielonej: FSG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377904 niniejszym ogłasza, iż dnia 22 grudnia

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE ORAZ PLAN POŁĄCZENIA FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE ORAZ TOP BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE uzgodniony w Zabierzowie w dniu

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r. 1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK Spółka przejmująca: BIOMAXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI OLZNAS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GŁOGOWIE

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI OLZNAS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GŁOGOWIE Głogów, dnia 30 lipca 2015 roku PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI OLZNAS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GŁOGOWIE sporządzony, na podstawie art. 533 2 i art. 534 k.s.h., w związku z zamiarem dokonania podziału poprzez wydzielenie,

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE MULTI DEVELOPMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE MULTI DEVELOPMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE MULTI DEVELOPMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I MULTI MALL MANAGEMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ Niniejszy plan połączenia przez przejęcie

Bardziej szczegółowo

W pozostałym zakresie projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2016 r. nie ulegają zmianie.

W pozostałym zakresie projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2016 r. nie ulegają zmianie. Zarząd SIMPLE S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 9 czerwca 2016 roku dokonał, na skutek stanowiska Rady Nadzorczej z dnia 3 czerwca br., zmiany projektów Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r.

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. I. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. Sporządzony w dniu 29 listopada 2013 r. w Grodzisku Wielkopolskim przez:

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. POM-HURT sp. z o.o. w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 126,, wpisaną do rejestru

PLAN POŁĄCZENIA. POM-HURT sp. z o.o. w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 126,, wpisaną do rejestru PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia uzgodniony i podpisany w Koszalinie w dniu 12 grudnia 2012 r. przez Zarządy Spółek: 1) Apteki Przyjazne Pacjentom sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU. ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r.

PLAN PODZIAŁU. ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r. PLAN PODZIAŁU ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r. Działając na podstawie art. 533 1 i 2 oraz art 534 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI INTEGART spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błoniu

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI INTEGART spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błoniu PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI INTEGART spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błoniu sporządzony w dniu 4 czerwca 2015 r. przez Zarząd spółki INTEGART spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu Spółki.

wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu Spółki. Projekty uchwał zwołanego na 10 marca 2016 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

ul. Krotoszyńska Ostrów wielkopolski Kapitał zakładowy: ,80 zł ,00 zł

ul. Krotoszyńska Ostrów wielkopolski Kapitał zakładowy: ,80 zł ,00 zł PLAN POŁĄCZENIA z dnia 28 września 2012 roku Spółek APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) z CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (Spółka Przejmowana)

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE 2. PODSTAWY PRAWNE PODZIAŁU

1. WPROWADZENIE 2. PODSTAWY PRAWNE PODZIAŁU Załącznik Nr 12 Sprawozdanie Zarządu WOART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach uzasadniające podział Zakład Urządzeń Techniki Powietrza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1. z dnia 25 listopada 2014 roku. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1. z dnia 25 listopada 2014 roku. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 1 oraz art. 420 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym,

Bardziej szczegółowo

PLA POŁĄCZE IA. Spółki DOM SE IORA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieliniu JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ

PLA POŁĄCZE IA. Spółki DOM SE IORA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieliniu JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ PLA POŁĄCZE IA Spółki DOM SE IORA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieliniu JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ Spółki DOM SE IORA WIELUŃ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ad. 2 porządku obrad: Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ad. 2 porządku obrad: Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 16 września 2014 r. Ad. 2 porządku obrad: z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZETKAMA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 WRZEŚNIA 2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZETKAMA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 WRZEŚNIA 2015 R. Raport bieżący 25/2015 Data sporządzenia: 14.08.2015 Temat: Projekty uchwał Zetkama S.A. zwołanego na dzień 15 września 2015 r. Treść raportu: Działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NWZA GRAAL SA NR.../2009 Z DNIA 21.12.2009 R. Plan połączenia

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NWZA GRAAL SA NR.../2009 Z DNIA 21.12.2009 R. Plan połączenia ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NWZA GRAAL SA NR.../2009 Z DNIA 21.12.2009 R. Plan połączenia dokonywanego w trybie art. 492 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

PLAN POŁĄCZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI PLAN POŁĄCZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI 1 WSTĘP Niniejszy plan połączenia (zwany dalej Planem Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 15 MAJA 2017 ROKU

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 15 MAJA 2017 ROKU UCHWAŁA NUMER 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 15 MAJA 2017 ROKU w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej

Bardziej szczegółowo

Formularz pozwalający na wykonywanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika

Formularz pozwalający na wykonywanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika Ja, niżej podpisany Akcjonariusz: Imię nazwisko lub nazwa; adres zamieszkania/siedziby akcjonariusza 1 Numer identyfikacyjny (w przypadku osób fizycznych PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy REGON)

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zbycia przedsiębiorstwa Spółki

w sprawie: zbycia przedsiębiorstwa Spółki UCHWAŁA NR [***] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 3 LUTEGO 2011 ROKU w sprawie: zbycia przedsiębiorstwa Spółki 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A., działając

Bardziej szczegółowo

zakładowego, zgodnie z art i 4 k.s.h., w trybie i na zasadach wskazanych w art i 2 k.s.h. 3

zakładowego, zgodnie z art i 4 k.s.h., w trybie i na zasadach wskazanych w art i 2 k.s.h. 3 Uchwała nr 1 z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Emperia Holding S.A. ( Spółka ) niniejszym uchwala co następuje: 1. Zatwierdza

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ I MEDYCYNY PRACY MED- ALKO Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie. oraz. REMEDIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ I MEDYCYNY PRACY MED- ALKO Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie. oraz. REMEDIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie Konin, dnia 30.09.2013 r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ I MEDYCYNY PRACY MED- ALKO Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie oraz REMEDIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie Na podstawie art. 498

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR [ ] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA [ ] 2014 ROKU. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR [ ] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA [ ] 2014 ROKU. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [ ]. w sprawie: przyjęcia

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA TAN-VIET International S.A. z siedzibą w Łęgowie oraz ORI Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

PLAN POŁĄCZENIA TAN-VIET International S.A. z siedzibą w Łęgowie oraz ORI Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku PLAN POŁĄCZENIA TAN-VIET International S.A. z siedzibą w Łęgowie oraz ORI Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK. 1) Spółka Przejmująca TAN-VIET International Spółka

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. MELO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BELO

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. MELO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BELO PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK MELO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i BELO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 21 MARZEC 2017 PLAN POŁĄCZENIA spółek kapitałowych MELO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA GRUPY AKCJONARIUSZY I

UCHWAŁA GRUPY AKCJONARIUSZY I UCHWAŁA GRUPY AKCJONARIUSZY I spółki pod firmą ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie podziału Spółki 1 GRUPA AKCJONARIUSZY I, reprezentująca 44,55

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI RICCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 2.11.2016 R PRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI W POSTACI ZORGANIZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTW NA DWIE

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU. Spółki pod firmą Gospodarstwo Rolne Contractus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stopkach. Sporządzony przez:

PLAN PODZIAŁU. Spółki pod firmą Gospodarstwo Rolne Contractus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stopkach. Sporządzony przez: PLAN PODZIAŁU Spółki pod firmą Gospodarstwo Rolne Contractus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stopkach Sporządzony przez: Spółkę Gospodarstwo Rolne Contractus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmiany oznaczenia akcji serii B, C, i E Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

w sprawie zmiany oznaczenia akcji serii B, C, i E Spółki oraz zmiany Statutu Spółki Uchwała nr z dnia 2 stycznia 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Plan Podziału Impel Spółka Akcyjna - jako Spółka Dzielona - oraz. Vantage Development Spółka Akcyjna - jako Spółka Przejmująca-

Plan Podziału Impel Spółka Akcyjna - jako Spółka Dzielona - oraz. Vantage Development Spółka Akcyjna - jako Spółka Przejmująca- Plan Podziału Impel Spółka Akcyjna jako Spółka Dzielona oraz Vantage Development Spółka Akcyjna jako Spółka Przejmująca na podstawie art. 529 1 pkt 4 oraz art. 534 Kodeksu spółek handlowych Wrocław, dnia

Bardziej szczegółowo

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż ,10 zł (osiem milionów pięćset

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż ,10 zł (osiem milionów pięćset Uchwała nr z dnia 5 grudnia 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MACRO GAMES S.A. z siedzibą we Wrocławiu wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

zwołanego na dzień 19 listopada 2012 r., zakończonego po przerwie w dniu 27 listopada 2012 r.

zwołanego na dzień 19 listopada 2012 r., zakończonego po przerwie w dniu 27 listopada 2012 r. Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Ciech S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 19 listopada 2012 r.,

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU BroMargo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Margońskiej Wsi z dnia 26 października 2015 roku

PLAN PODZIAŁU BroMargo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Margońskiej Wsi z dnia 26 października 2015 roku PLAN PODZIAŁU BroMargo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Margońskiej Wsi z dnia 26 października 2015 roku Działając na podstawie art. 533 1 w zw. z art. 534 ustawy z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W NOWYM SĄCZU (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W NOWYM SĄCZU (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W NOWYM SĄCZU (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE NOWY SĄCZ, 7 SIERPNIA 2014 R. 1 W dniu 7 sierpnia 2014 r. w Nowym Sączu,

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Syngenta Crop Protection sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej oraz Syngenta Seeds sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej

PLAN POŁĄCZENIA. Syngenta Crop Protection sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej oraz Syngenta Seeds sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej PLAN POŁĄCZENIA Syngenta Crop Protection sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej oraz Syngenta Seeds sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej na podstawie art. 492 1 pkt 1 oraz art. 499 Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU ING SECURITIES S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

PLAN PODZIAŁU ING SECURITIES S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH PLAN PODZIAŁU ING SECURITIES S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH Niniejszy plan podziału ( Plan Podziału ) ING Securities S.A. z siedzibą w Katowicach ( Podział ) został uzgodniony w dniu 2 lutego 2016 r. na

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia Profilm Sp. z o.o. z ATM Grupa S.A. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia Profilm Sp. z o.o. z ATM Grupa S.A. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia Profilm Sp. z o.o. z ATM Grupa S.A. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek Profilm Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie oraz ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt uchwały, która ma być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2012 r.

Projekt uchwały, która ma być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2012 r. Projekt uchwały, która ma być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2012 r. do pkt 6 porządku obrad UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o.

PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o. PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o. PLAN POŁĄCZENIA I Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek oraz sposób łączenia: A Spółka łącząca się: COGNOR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R. GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R. UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. planowanego na dzień 31 maja 2017 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. planowanego na dzień 31 maja 2017 r. Katowice, 4 maja 2017 r. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. planowanego na dzień 31 maja 2017 r. projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 2 w sprawie: wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmująca ) oraz Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

GRE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ GRE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ GRE 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

GRE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ GRE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ GRE 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ P L A N P O Ł Ą C Z E N I A P R Z E Z P R Z E J Ę C I E GRE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ GRE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ GRE 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu Warszawa, dnia 14.01.2013r. PLAN POŁĄCZENIA CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz CUBE. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Spółka: Zetkama SA

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Spółka: Zetkama SA Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego Spółka: Zetkama SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Data walnego zgromadzenia:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA 1. Otwarcie obrad ; 2. Wybór przewodniczącego ; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani [ ]. Uchwała

Bardziej szczegółowo

W tym miejscu Andrzej Leganowicz oświadczył, że powyższy wybór przyjmuje

W tym miejscu Andrzej Leganowicz oświadczył, że powyższy wybór przyjmuje Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych i 34 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Chemoservis-Dwory

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 28 września 2016r.

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 28 września 2016r. Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 28 września 2016r. Uchwała nr 1- wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRÓCHNIK S.A. W DNIU 20 LISTOPADA 2017 R.

UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRÓCHNIK S.A. W DNIU 20 LISTOPADA 2017 R. UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRÓCHNIK S.A. W DNIU 20 LISTOPADA 2017 R. UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE ZAKŁADY LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA LENTEX-MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE ZAKŁADY LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA LENTEX-MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE ZAKŁADY LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA I LENTEX-MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Niniejszy plan połączenia przez przejęcie (zwany dalej Plan połączenia ) został

Bardziej szczegółowo

Komunikat o połączeniu spółek

Komunikat o połączeniu spółek Komunikat o połączeniu spółek z dnia 26.02.2013 r. Działając na podstawie art. 500 2(1) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zarząd spółki ARMADA BUSINESS PARK Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Uzgodniony dnia 28 sierpnia 2008 roku pomiędzy:

PLAN POŁĄCZENIA. Uzgodniony dnia 28 sierpnia 2008 roku pomiędzy: PLAN POŁĄCZENIA Uzgodniony dnia 28 sierpnia 2008 roku pomiędzy: Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska 37 90-928 Łódź

Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska 37 90-928 Łódź PROXIMA ADHESIVES Sp. z o.o. Bełchatów dnia 20.10.2015 r. 97-400 Bełchatów, ul. Piłsudskiego 38 Nr w KRS: 0000402532 Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 listopada 2014r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku. w sprawie: wyboru Przewodniczącego. 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o.

Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o. Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach

Bardziej szczegółowo