PLAN PODZIAŁU BORGWARNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA DZIELONA) ORAZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN PODZIAŁU BORGWARNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA DZIELONA) ORAZ"

Transkrypt

1 PLAN PODZIAŁU BORGWARNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA DZIELONA) ORAZ BORGWARNER RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) JASIONKA, 31 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Strona 1 z 89

2 W dniu 31 października 2014 r. w Jasionce Zarządy Spółek: BorgWarner Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jasionce, Jasionka 950, Jasionka, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: , REGON: , o kapitale zakładowym wynoszącym ,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100), reprezentowana przez Członków Zarządu: Pani Fara Karam Pan Charles Polzin Pan Alan Michael Mc Maken Pani Lise Nissen Pan Frederic Bernard Lissalde Pan Christopher Suydam oraz BorgWarner Rzeszów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jasionce, Jasionka 950 B, Jasionka, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym wynoszącym ,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), reprezentowana przez Członków Zarządu: Pana Timothy John Richardson Panią Chris P. Gropp Pana David Hasson Pana Charles H. Polzin - działając na podstawie art pkt 4 w zw. z art i art. 534 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.), uzgodniły plan podziału o następującej treści: Strona 2 z 89

3 I. DEFINICJE DZIAŁALNOŚĆ BORGWARNER POLAND - Działalność prowadzona przez Spółkę Dzieloną w ramach wyodrębnionych na potrzeby wewnętrznej organizacji Spółki Dzielonej zakładów (tzw. dywizji): Turbo, polegająca m.in. na produkcji i sprzedaży turbosprężarek dla przemysłu motoryzacyjnego w kraju i za granicą oraz prowadzeniu działań badawczorozwojowych (m.in. w ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego Rzeszów Technical Center zlokalizowanego na terenie zakładu BorgWarner Poland) na potrzeby podmiotów z grupy BorgWarner w kraju i za granicą, oraz Morse-TEC, polegająca m.in. na produkcji układów i elementów układu rozrządu oraz układu napędu (łańcuchy, urządzenia zmiennych faz rozrządu, łańcuchy napędowe i inne) dla przemysłu motoryzacyjnego w kraju i za granicą; DZIAŁALNOŚĆ TRANSMISSION - Działalność prowadzona przez Spółkę Dzieloną w ramach wyodrębnionego na potrzeby wewnętrznej organizacji Spółki Dzielonej zakładu (tzw. dywizji) Transmission Systems, polegająca na produkcji i sprzedaży elektrozaworów i modułów kontroli wraz ze sprzęgłami i tarczami ciernymi dla przemysłu motoryzacyjnego w kraju i za granicą; DZIEŃ WYDZIELENIA - Dzień rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w KRS w rozumieniu art KSH; KRS - Rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego; KSH - Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.); BORGWARNER POLAND lub SPÓŁKA DZIELONA - BorgWarner Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jasionce; BORGWARNER RZESZÓW lub SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA - BorgWarner Rzeszów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jasionce; PLAN PODZIAŁU - Niniejszy plan podziału przez wydzielenie; PODZIAŁ - Podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie (art pkt 4 KSH), w ramach którego ZCP Transmission zostanie przeniesiona do Spółki Przejmującej; SKŁADNIKI MAJĄTKU - Materialne i niematerialne składniki majątku (aktywa i pasywa), decyzje administracyjne, zezwolenia, koncesje, licencje, ulgi, prawa i obowiązki wynikające z uczestnictwa w postępowaniach sądowych i administracyjnych, a także wszelkie inne prawa i obowiązki, które mogą podlegać sukcesji generalnej na zasadach określonych w art. 531 KSH; SPÓŁKI - Spółka Dzielona i Spółka Przejmująca łącznie; UDZIAŁY PODZIAŁOWE - udziały w Spółce Przejmującej, które w wyniku Podziału zostaną przydzielone wspólnikom Spółki Dzielonej na zasadach określonych w Planie Podziału; Strona 3 z 89

4 UoCIT - Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., nr 74, poz. 397, z poźn. zm.); UoVAT - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm.); ZCP TRANSMISSION - Zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, związana z Działalnością Transmission, która zostanie przeniesiona do Spółki Przejmującej w drodze Podziału; ZCP BORGWARNER POLAND - Zorganizowane części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, związane z Działalnością BorgWarner Poland, które po przeprowadzeniu Podziału pozostaną w Spółce Dzielonej. II. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE 1. Spółka Dzielona BorgWarner Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jasionce, Jasionka 950, Jasionka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: , REGON: , o kapitale zakładowym wynoszącym ,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100). 2. Spółka Przejmująca BorgWarner Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jasionce, Jasionka 950 B, Jasionka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym wynoszącym ,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). III. SPOSÓB PODZIAŁU I JEGO PODSTAWY PRAWNE 1. Sposób Podziału Podział nastąpi w trybie określonym w art pkt 4 KSH, tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci ZCP Transmission na Spółkę Przejmującą w zamian za Udziały Podziałowe, które zostaną przyznane obu wspólnikom Spółki Dzielonej zgodnie z przyjętym stosunkiem przydziału udziałów. Majątek, który w następstwie Podziału zostanie przeniesiony na Spółkę Przejmującą - tj. ZCP Transmission - stanowi organizacyjnie, finansowo i personalnie wyodrębniony w ramach Spółki Dzielonej zespół składników niematerialnych i materialnych, jak również praw i Strona 4 z 89

5 zobowiązań, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie Działalności Transmission, będący zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 UoCIT oraz art. 6 pkt 1 w zw. z art. 2 pkt 27e UoVAT. Jednocześnie majątek, który w następstwie Podziału pozostanie w Spółce Dzielonej tj. ZCP BorgWarner Poland stanowią dwa organizacyjnie, finansowo i personalnie wyodrębnione w ramach Spółki Dzielonej zespoły składników niematerialnych i materialnych, jak również praw i zobowiązań, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie Działalności BorgWarner Poland (tj. zakładu Turbo oraz zakładu Morse-TEC ), również będące zorganizowanymi częściami przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a ust. 4 UoCIT oraz art. 6 pkt 1 w zw. z art. 2 pkt 27e UoVAT. Po Podziale Spółka Dzielona będzie kontynuować działalność prowadzoną w ramach Działalności BorgWarner Poland na dotychczasowych zasadach. 2. Podstawy prawne Podziału Podstawę Podziału stanowić będą, na zasadach określonych w art KSH, zgodne uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników BorgWarner Poland oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników BorgWarner Rzeszów, zawierające zgodę wspólników obu Spółek na dokonanie Podziału oraz przedstawiony Plan Podziału. Do przeprowadzenia Podziału nie są wymagane zezwolenia ani zgody organów administracji. 3. Sposób przeprowadzenia Podziału Podział zostanie przeprowadzony bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, tj. z wykorzystaniem innych kapitałów własnych Spółki Dzielonej, zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt V Planu Podziału. W związku z Podziałem nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. 4. Uproszczona procedura Podziału Wszyscy wspólnicy obu uczestniczących w Podziale Spółek wyrazili zgodę w rozumieniu art KSH na zastosowanie następujących uproszczeń znajdujących zastosowanie do Podziału: i. Niesporządzanie oświadczeń, o których mowa w art pkt 4, tj. oświadczeń zawierających informację o stanie księgowym każdej ze Spółek; oraz ii. iii. Niezawiadamianie Zarządu Spółki Przejmującej przez Zarząd Spółki Dzielonej o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów), które miałyby ewentualnie nastąpić między dniem sporządzenia Planu Podziału a dniem powzięcia uchwały o podziale w trybie art KSH; oraz Odstąpienie od konieczności badania Planu Podziału przez biegłego i sporządzania przez biegłego opinii. Mając na uwadze wskazane powyżej zgody wszystkich wspólników Spółek nie sporządzano Strona 5 z 89

6 oświadczenia zawierającego informacje o stanach księgowych obu Spółek jako załączników do niniejszego Planu Podziału. Ponadto Zarząd Spółki Dzielonej nie jest obowiązany do zawiadamiania Zarządu Spółki Przejmującej o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych, które miałyby ewentualnie nastąpić między dniem sporządzenia Planu Podziału a dniem powzięcia uchwały o Podziale. Jednocześnie Zarządy uczestniczących w Podziale Spółek odstąpią od składania wniosku o wyznaczenie przez sąd rejestrowy biegłego do przeprowadzenia badania Planu Podziału i sporządzenia opinii w trybie art. 537 KSH. 5. Sukcesja generalna częściowa W wyniku Podziału, Spółka Przejmująca, zgodnie z treścią art KSH, wstąpi z Dniem Wydzielenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Dzielonej związane z ZCP Transmission w zakresie określonym w niniejszym Planie Podziału. IV. STOSUNEK PRZYDZIAŁU UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT 1. Stosunek przydziału udziałów w BorgWarner Rzeszów Stosunek przydziału udziałów w Spółce Przejmującej (Udziały Podziałowe) w stosunku do udziałów w Spółce Dzielonej posiadanych przez jej wspólników wyniesie 0,238 (słownie: dwieście trzydzieści osiem tysięcznych) do 1 (słownie: jednego), co oznacza, iż każdy Wspólnik BorgWarner Poland otrzyma 0,238 (słownie: dwieście trzydzieści osiem tysięcznych) udziału w BorgWarner Rzeszów na każdy 1 (słownie: jeden), posiadany przez siebie udziałów w BorgWarner Poland. 2. Metody zastosowane do określenia stosunku przydziału Udziałów Podziałowych Wycena ZCP Transmission została przeprowadzona w oparciu o wartość księgową tej zorganizowanej części przedsiębiorstwa ustaloną na podstawie bilansu sporządzonego dla ZCP Transmission na dzień 1 września 2014 r. wynoszącą ,92 PLN (słownie: szesnaście milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesią jeden złotych 92/100). Po podzieleniu tej wartości przez całkowitą liczbę udziałów w tej Spółce, tj (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści jeden) udziałów, wartość księgową aktywów netto, jakie przejdą na Spółkę Przejmującą w wyniku Podziału, w przeliczeniu na jeden udział BorgWarner Poland ustalono na: 11,92 PLN (słownie: jedenaście złotych 92/100). Wycena BorgWarner Rzeszów została przeprowadzona w oparciu o wartość księgową BorgWarner Rzeszów, którą Spółki zgodnie określiły na ,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), mając na względzie bilans sporządzony dla BorgWarner Rzeszów na dzień 1 września 2014 r. oraz fakt, iż na dzień 1 września 2014 r. BorgWarner Rzeszów nie posiadała żadnych zobowiązań, a przysługiwały jej wierzytelności o pokrycie kapitału zakładowego na łączną kwotę ,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), które to wierzytelności zostały zaspokojone przed dniem sporządzenia niniejszego Planu Podziału. Po podzieleniu tej wartości przez całkowitą liczbę udziałów w tej Spółce, tj. 200 (słownie: dwieście) udziałów, wartość księgową jednego udziału BorgWarner Rzeszów ustalono na: Strona 6 z 89

7 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100). Podstawą obliczenia stosunku przydziału Udziałów Podziałowych wspólnikom Spółki Dzielonej było porównanie wartości księgowej aktywów netto jakie przejdą na Spółkę Przejmującą w wyniku Podziału, w przeliczeniu na jeden udział BorgWarner Poland oraz wartości księgowej 1 udziału w BorgWarner Rzeszów tj. 11,92 PLN : 50,00 PLN = 0,238 : 1 (zaokrąglona w dół do trzeciego miejsca po przecinku). 3. Wysokość ewentualnych dopłat W związku z przyjętymi zasadami przyznawania Udziałów Podziałowych, opisanymi w pkt V ppkt 4 niniejszego Planu Podziału, zgodnie z którymi przyznana wspólnikom Spółki Dzielonej liczba Udziałów Podziałowych, podlegać będzie zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej, wspólnicy Spółki Dzielonej będą uprawnieni do otrzymania dopłat w gotówce w rozumieniu art KSH w łącznej wysokości 8,90 PLN (słownie: osiem złotych 90/100) płatnych wspólnikom proporcjonalnie do przyznanych im Udziałów Podziałowych. V. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA UDZIAŁÓW W BORGWARNER RZESZÓW ORAZ PODZIAŁ TYCH UDZIAŁÓW MIĘDZY WSPÓLNIKÓW BORGWARNER POLAND WRAZ Z ZASADAMI PODZIAŁU 1. Kapitał zakładowy BorgWarner Poland Kapitał zakładowy BorgWarner Poland wynosi ,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści jeden) udziałów o wartości nominalnej 50 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy. 2. Kapitał zakładowy BorgWarner Rzeszów Kapitał zakładowy BorgWarner Rzeszów wynosi ,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 200 (słownie: dwieście) udziałów o wartości nominalnej 50 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy. 3. Podwyższenie kapitału zakładowego BorgWarner Rzeszów W celu realizacji Podziału kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę ,00 PLN (słownie: szesnaście milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset złotych 00/100) przez utworzenie (słownie: trzystu trzydzieści tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu) Udziałów Podziałowych o wartości nominalnej 50 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy. Udziały Podziałowe zostaną przyznane wspólnikom Spółki Dzielonej w stosunku wymiany 0,238 (słownie: dwieście trzydzieści osiem tysięcznych) do 1 (słownie: jednego) określonym w pkt IV niniejszego Planu Podziału, proporcjonalnie do udziałów posiadanych przez tych wspólników w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej. Strona 7 z 89

8 Wartość, o którą w wyniku Podziału podwyższony zostanie kapitał zakładowy BorgWarner Rzeszów wynika z przyjętego na potrzeby Podziału stosunku przydziału Udziałów Podziałowych opisanego w pkt IV niniejszego Planu Podziału. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmianie ulegnie umowa spółki BorgWarner Rzeszów. 4. Brak obniżenia kapitału zakładowego BorgWarner Poland i wykorzystanie innych kapitałów własnych Podział nastąpi bez obniżenia kapitału zakładowego BorgWarner Poland, tj. z wykorzystaniem innych kapitałów własnych (tj. kapitału zapasowego) BorgWarner Poland na zasadach określonych przez organy korporacyjne BorgWarner Poland. Suma kwot, o które będą obniżane kapitały własne BorgWarner Poland inne niż kapitał zakładowy będzie odpowiadać wartości księgowej ZCP Transmission przenoszonego na Spółkę Przejmującą w związku z Podziałem. W związku z brakiem obniżenia kapitału zakładowego nie ulegnie zmianie Umowa spółki BorgWarner Poland. VI. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY PRZYZNANE W BORGWARNER RZESZÓW UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU BORGWARNER RZESZÓW Udziały Podziałowe w BorgWarner Rzeszów będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej wypłacanym począwszy od Dnia Wydzielenia. VII. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ BORGWARNER RZESZÓW WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ Nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych praw lub korzyści wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej. VIII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek ani innym osobom uczestniczącym w Podziale. IX. DOKŁADNY OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG PRZYPADAJĄCYCH BORGWARNER RZESZÓW 1. Zasady ogólne Strona 8 z 89

9 W następstwie Podziału Spółce Przejmującej przypadną Składniki Majątku, które wchodzą w skład ZCP Transmission, natomiast w Spółce Dzielonej pozostaną Składniki Majątku, które wchodzą w skład ZCP BorgWarner Poland. Podstawową zasadą przyjętą dla określenia, które składniki majątku Spółki Dzielonej przypadają Spółce Przejmującej w wyniku Podziału, jest zasada, iż Spółce Przejmującej przypadają wszystkie te Składniki Majątku, które są funkcjonalnie związane z ZCP Transmission, w tym w szczególności wszelkie prawa i obowiązki związane z Działalnością Transmission. Podstawową zasadą przyjętą dla określenia, które składniki majątku Spółki Dzielonej w następstwie Podziału pozostają w Spółce Dzielonej, jest zasada, iż w Spółce Dzielonej pozostają wszystkie te Składniki Majątku, które są funkcjonalnie związane z ZCP BorgWarner Poland, w tym w szczególności wszelkie prawa i obowiązki związane z Działalnością BorgWarner Poland. Powyższe oznacza w szczególności, iż: A. na skutek Podziału Spółce BorgWarner Rzeszów przypadną: i. Składniki Majątku, które zostały wymienione wprost w pkt 2 poniżej lub w Tablicach 2, 5, 7, 8 i 10, a w szczególności wszelkie Składniki Majątku (w tym wszelkie nakłady), związane z inwestycjami realizowanymi oraz planowanymi do zrealizowania w ramach zezwolenia nr 272/ARP/2014 z dnia 28 maja 2014 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC wraz z tym zezwoleniem, oraz ii. Składniki Majątku spełniające kryteria do przypisania ich do ZCP Transmission, opisane w pkt 4 poniżej, jak również alokowane do ZCP Transmission zgodnie z pkt 3.8 poniżej. B. Na skutek Podziału Spółce BorgWarner Poland przypadną: i. Składniki Majątku, które zostały wymienione wprost w pkt 3 poniżej lub w Tablicach 1, 4, 6 i 11, a w szczególności wszelkie Składniki Majątku (w tym wszelkie nakłady), związane z inwestycjami zrealizowanymi w ramach zezwolenia nr 222/ARP/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC wraz z tym zezwoleniem, oraz ii. Składniki Majątku spełniające kryteria do przypisania ich do ZCP BorgWarner Poland, opisane w pkt 4 poniżej. 2. Składniki Majątku przypadające BorgWarner Rzeszów (Spółce Przejmującej) W skład ZCP Transmission wchodzi całość Składników Majątku BorgWarner Poland, które są powiązane funkcjonalnie z Działalnością Transmission, w tym w szczególności Składniki Majątku wskazane w ppkt poniżej oraz w Tablicach 2, 5, 7, 8 i 10. Strona 9 z 89

10 Jednocześnie bilans ZCP Transmision na dzień 1 września 2014 r. został przedstawiony w Tablicy Wszelkie nieruchomości i ruchomości związane z Działalnością Transmission, w tym w szczególności: i. Nieruchomość składająca się z działek o numerach ewidencyjnych 1904/3 o powierzchni 0,3989 ha, 1904/10 o powierzchni 0,2472 ha, 1904/12 o powierzchni 0,7410 ha i 1904/13 o powierzchni 0,5968 ha, położonych w Jasionce, rejon statystyczny , Gmina Trzebownisko, objęta księgą wieczystą o numerze KW: RZ1Z/ /9, która zostanie kupiona przez Spółkę Dzieloną po podpisaniu Planu Podziału; ii. iii. iv. Nieruchomość składająca się z działek o numerach ewidencyjnych 338/4 o powierzchni 0,4114 ha i 338/7 o powierzchni 0,9004 ha, położonych w Jasionce, Gmina Trzebownisko, objęta księgą wieczystą o numerze KW: RZ1Z/ /1, która zostanie kupiona przez Spółkę Dzieloną po dniu podpisania Planu Podziału; Nieruchomość składająca się z działki o numerze ewidencyjnym 716/4 o powierzchni 0,0352 ha, położona w Jasionce, Gmina Trzebownisko, objęta księgą wieczystą o numerze KW: RZ1Z/ /8, która zostanie kupiona przez Spółkę Dzieloną po dniu podpisania Planu Podziału; Nieruchomość składająca się z działki o numerze ewidencyjnym 3883/4 o powierzchni 0,0348 ha, położona w Jasionce, Gmina Trzebownisko, objęta księgą wieczystą o numerze KW: RZ1Z/ /1, która zostanie kupiona przez Spółkę Dzieloną po dniu podpisania Planu Podziału; v. Nieruchomość o łącznej powierzchni ok. 0,863 ha (słownie: osiemset sześćdziesiąt trzy tysięczne hektara), oznaczona na mapie wskazanej w Tablicy nr 10 liniami zielonymi, składająca się z dwóch działek o nieznanych w chwili sporządzenia Planu Podziału numerach ewidencyjnych, które przed Dniem Wydzielenia zostaną wydzielone z działki o numerze ewidencyjnym 1904/8 (wydzieleniu podlegać będzie część działki o powierzchni ok. 0,8523 ha, wstępnie oznaczona na mapie wskazanej w Tablicy nr 10 - jako działka o numerze ewidencyjnym 1904/14) i z działki o numerze ewidencyjnym 1904/9 (wydzieleniu podlegać będzie działka o powierzchni ok. 0,0106 ha, wstępnie oznaczona na mapie wskazanej w Tablicy nr 10 - jako działka o numerze ewidencyjnym 1904/16), położonych w Jasionce, objętych księgą wieczystą o numerze KW RZ1Z/ /3, dla której to nieruchomości przed Dniem Wydzielenia zostanie założona odrębna księga wieczysta; vi. vii. Wszelkie prawa i obowiązki związane z nieruchomościami wskazanymi powyżej, w tym także prawa i obowiązki wynikające z umów stanowiących podstawę nabycia tych nieruchomości; Środki trwałe obejmujące urządzenia składające się na dwie nowe linie produkcyjne wykorzystywane w ramach produkcji prowadzonej w ZCP Transmission (linia VBS oraz Strona 10 z 89

11 linia DQ 500) oraz wszelkie środki trwałe związane z produkcją prowadzoną w ramach Działalności Transmission, w szczególności produkcją sprzęgieł jednokierunkowych i tarcz ciernych, w tym m.in. środki trwałe kupowane z zakładów w Ketsch i Monaco (w ramach grupy BorgWarner), zlokalizowane na terenie zakładu BorgWarner Poland, znajdującego się w Jasionce, Jasionka 950 B, Jasionka, wraz z wszelkimi prawami i obowiązkami wynikającymi z umów, decyzji oraz wszelkich innych aktów prawnych związanych z tymi Składnikami Majątku; viii. Wszelkie maszyny, narzędzia i zapasy związane z Działalnością Transmission Wszelkie prawa i obowiązki wynikające umów związanych z ZCP Transmission i Działalnością Transmission, w tym w szczególności zobowiązania wynikające z: i. Umów handlowych (w tym w szczególności umów z kontrahentami oraz dostawcami), w tym w szczególności prawa i obowiązki z tytułu wszelkich zamówień związanych z produktami wytwarzanymi w ramach ZCP Transmission; ii. Pozostałych umów cywilnoprawnych Wszelkie decyzje administracyjne oraz prawa i obowiązki wynikające z udziału w toczących się postępowaniach administracyjnych związanych z ZCP Transmission i Działalnością Transmission, w szczególności z: i. Zezwolenia nr 272/ARP/2014 z dnia 28 maja 2014 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC, wydanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna (przy czym limit pomocy publicznej wynikający z Zezwolenia nr 272/ARP/2014 z dnia 28 maja 2014 r. wyniesie (może wynieść) minimalnie ,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) i maksymalnie ,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset czterdzieści tysięcy złotych 00/100)); ii. iii. Decyzji i postanowień środowiskowych związanych z inwestycją planowaną do zrealizowana na nieruchomościach przypisanych Spółce Przejmującej oraz postępowań związanych z ich uzyskiwaniem, w tym decyzji Wójta Gminy Trzebownisko znak: OŚR z dnia 10 lipca 2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Rozbudowa hali magazynowo-montażowej z częścią biurową, socjalną i techniczną na działce nr ewid. 1904/8 w Jasionce, gmina Trzebownisko, oraz postanowienia Wójta Gminy Trzebownisko, znak: OŚR , z dnia 20 czerwca 2014 r, o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; Wszelkich pozwoleń na budowę oraz innych decyzji związanych z inwestycją planowaną do zrealizowania na nieruchomościach przypisanych Spółce Przejmującej, w tym pozwolenia na rozbudowę budynku zlokalizowanego na nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KW RZ1Z/ /3 (postępowanie toczące się przed Starostą Rzeszowskim, znak postępowania: A r ). Strona 11 z 89

12 2.4. Wszelkie prawa własności intelektualnej związane z ZCP Transmission i Działalnością Transmission: i. Prawa wynikające z licencji udzielonej na podstawie umowy CTR11051 zawartej w dniu 1 stycznia 2014 r. pomiędzy BorgWarner Poland a BorgWarner Transmission Systems Inc.; ii. iii. Prawo do know-how; Prawa autorskie Część zakładu pracy Spółki Dzielonej związana z ZCP Transmission i Działalnością Transmission, w szczególności: i. Wszyscy pracownicy BorgWarner Poland zatrudnieni na podstawie umów o pracę, którzy świadczą pracę związaną z działalnością ZCP Transmission przejście części zakładu pracy odbędzie się na zasadach art ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r., nr 21, poz. 94, z późn. zm.) Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z uczestnictwa w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych związanych z ZCP Transmission i Działalnością Transmission, w tym również wynikające z wszelkich rozstrzygnięć zapadłych w tych postępowaniach (w szczególności wyroków, postanowień, nakazów zapłaty, decyzji), w tym postępowań w toku w dacie uzgadniania Planu Podziału, jak również postępowań, które zostałyby wszczęte lub rozstrzygnięć, które zapadłyby po uzgodnieniu Planu Podziału a przed Dniem Wydzielenia. 3. Składniki Majątku przypadające BorgWarner Poland (Spółce Dzielonej) W skład ZCP BorgWarner Poland wchodzi całość Składników Majątku, które są powiązane funkcjonalnie z Działalnością BorgWarner Poland, w tym w szczególności Składniki Majątku wskazane w pkt poniżej oraz w Tablicach 1, 4, 6 i Wszelkie nieruchomości i ruchomości związane z Działalnością BorgWarner Poland, w tym w szczególności: i. Nieruchomość o łącznej powierzchni ok. 8,6668 ha (słownie: osiem hektarów i sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem dziesięciotysięcznych hektara) składająca się z działek o numerach ewidencyjnych 1904/7 o powierzchni 2,0457 ha, 1904/11 o powierzchni 1,4840 ha, położonych w Jasionce, oraz dwóch działek, o nieznanych w chwili sporządzenia Planu Podziału numerach ewidencyjnych, oznaczonych na mapie wskazanej w Tablicy 11 liniami w kolorze czerwonym, położonych w Jasionce, które przed Dniem Wydzielenia zostaną wydzielone z działki o numerze ewidencyjnym 1904/8 (wydzieleniu podlegać będzie część działki o powierzchni ok. 4,4978 ha, wstępnie oznaczona na mapie wskazanej w Tablicy nr 11 - jako działka o numerze ewidencyjnym 1904/15) oraz z działki o numerze ewidencyjnym 1904/9 (wydzieleniu podlegać będzie część działki o powierzchni ok. 0,6393 ha, wstępnie oznaczona na mapie wskazanej w Tablicy nr 11 - jako działka o numerze ewidencyjnym 1904/17), Strona 12 z 89

13 położonych w Jasionce, które to działki na Dzień Wydzielenia będą objęte księgą wieczystą o numerze KW RZ1Z/ /3; ii. iii. iv. Wszelkie prawa i obowiązki związane z nieruchomościami wskazanymi powyżej; Całość linii produkcyjnych związanych z Działalnością BorgWarner Poland, zlokalizowanych na terenie zakładu BorgWarner Poland, znajdującego się w Jasionce, Jasionka 950, Jasionka, wraz ze wszelkimi prawami i obowiązkami wynikającymi z umów, decyzji oraz wszelkich innych aktów prawnych związanych z tymi Składnikami Majątku; Całość środków trwałych związanych z Centrum Badawczo-Rozwojowym Rzeszów Technical Center zlokalizowanym w Jasionce, Jasionka 950, Jasionka, wraz ze wszelkimi prawami i obowiązkami wynikającymi z umów, decyzji oraz wszelkich innych aktów prawnych związanych z tymi Składnikami Majątku; v. Całość pozostałych środków trwałych związanych z Działalnością BorgWarner Poland; vi. Wszelkie maszyny, narzędzia i zapasy związane z Działalnością BorgWarner Poland. 3.2 Wszelkie prawa i obowiązki wynikające umów związanych z ZCP BorgWarner Poland i Działalnością BorgWarner Poland, w tym w szczególności zobowiązania wynikające z: i. Umów handlowych (w tym w szczególności umów z klientami oraz dostawcami), w tym w szczególności prawa i obowiązki z tytułu wszelkich zamówień związanych z Działalnością BorgWarner Poland; ii. iii. iv. Umów serwisowych; Umów z instytucjami finansowymi, w tym umowy cash-poolingu, umów ubezpieczenia, umów o prowadzenie rachunków bankowych; Umów dofinansowania; v. Umów dotyczących dostaw mediów, ochrony i innych usług związanych z utrzymaniem i administrowaniem nieruchomościami BorgWarner Poland; vi. Pozostałych umów cywilnoprawnych Wszelkie decyzje administracyjne oraz prawa i obowiązki wynikające z udziału w toczących się postępowaniach administracyjnych związanych z ZCP BorgWarner Poland i Działalnością BorgWarner Poland, w szczególności z: i. Zezwolenia nr 133/ARP/2008 r. z dnia 13 lutego 2008 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC, wydanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna; Strona 13 z 89

14 ii. iii. iv. Zezwolenia nr 222/ARP/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC, wydanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna; Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynków; Pozwoleń środowiskowych Wszelkie prawa własności intelektualnej związane z ZCP BorgWarner Poland i Działalnością BorgWarner Poland: i. Licencje i sublicencje na korzystanie z oprogramowania komputerowego i systemy informatyczne, w tym w szczególności system SAP R/3 ERP, system HR TETA, system Kontroli Dostępu Virdi; ii. iii. iv. Prawo do know-how; Prawa własności przemysłowej; Prawa autorskie Część zakładu pracy Spółki Dzielonej związanego z ZCP BorgWarner Poland i Działalnością BorgWarner Poland, w szczególności: i. Wszyscy pracownicy BorgWarner Poland zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, którzy świadczą pracę związaną z działalnością ZCP BorgWarner Poland tj. pracownicy nieprzypisani do Spółki Przejmującej; 3.6. Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z uczestnictwa w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych związanych z ZCP BorgWarner Poland i Działalnością BorgWarner Poland, w tym również wynikające z wszelkich rozstrzygnięć zapadłych w tych postępowaniach (w szczególności wyroków, postanowień, nakazów zapłaty, decyzji), w tym postępowań w toku w dacie uzgadniania Planu Podziału, jak również postępowań, które zostałyby wszczęte lub rozstrzygnięć, które zapadłyby po uzgodnieniu Planu Podziału a przed Dniem Wydzielenia Wszelkie prywatnoprawne certyfikaty i licencje związane z ZCP BorgWarner Poland i Działalnością BorgWarner Poland, w tym w szczególności: i. ISO; ii. iii. iv. OHSAS; Green Building; DUNS Środki pieniężne Strona 14 z 89

15 i. Posiadane przez BorgWarner Poland, na Dzień Wydzielenia, środki pieniężne pozostają w BorgWarner Poland (Spółce Dzielonej), z zastrzeżeniem pkt ii poniżej. ii. Na zasadzie wyjątku BorgWarner Rzeszów (Spółce Przejmującej) mogą przypaść środki pieniężne wygenerowane po dacie podpisania Planu Podziału, które na Dzień Wydzielenia będą alokowane do ZCP Transmission zgodnie z zasadami alokacji przyjętymi w ramach BorgWarner Poland. Podstawą ustalenia alokacji będzie zestawienie, o którym mowa w pkt 4.2 poniżej. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do zasad alokacji dotyczących określonych środków pieniężnych lub ich skuteczności przyjmuje się, że środki pieniężne których dotyczy wątpliwość pozostały w BorgWarner Poland. 4. Postanowienia dodatkowe 4.1. W przypadku gdyby w okresie od dnia uzgodnienia Planu Podziału do Dnia Wydzielenia doszło do zmiany, powstania, uzyskania, nabycia lub wydania na rzecz BorgWarner Poland nowych Składników Majątku BorgWarner Poland lub zidentyfikowania Składników Majątku przysługujących BorgWarner Poland w dniu uzgodnienia Planu Podziału, które nie zostały ujęte w Planie Podziału bądź Tablicach, takie zmienione, powstałe, uzyskane, nabyte, wydane lub zidentyfikowane Składniki Majątku: i. związane funkcjonalnie z ZCP Transmission i Działalnością Transmission przypadną BorgWarner Rzeszów w następstwie Podziału; ii. związane funkcjonalnie z ZCP BorgWarner Poland i Działalnością BorgWarner Poland przypadną BorgWarner Poland w następstwie Podziału. Powyższa zasada znajduje zastosowanie z tym zastrzeżeniem, że: i. Wszelkie Składniki Majątku nabyte w zamian za Składniki Majątku zgodnie z Planem Podziału przypadające BorgWarner Rzeszów, przypadną BorgWarner Rzeszów w następstwie Podziału; ii. Wszelkie Składniki Majątku nabyte lub uzyskane w zamian za Składniki Majątku zgodnie z Planem Podziału przypadające BorgWarner Poland, przypadną BorgWarner Poland w następstwie Podziału Według stanu na dzień poprzedzający Dzień Wydzielenia Spółki sporządzą zestawienie istotnych zmian Składników Majątku BorgWarner Poland, które wystąpiły pomiędzy dniem podpisania Planu Podziału a dniem poprzedzającym Dzień Wydzielenia, względnie zidentyfikowanych Składników Majątku przysługujących BorgWarner Poland w dniu uzgodnienia Planu Podziału, które nie zostały ujęte w Planie Podziału bądź w Tablicach, ze wskazaniem Składników Majątku przypadających BorgWarner Rzeszów i BorgWarner Poland w następstwie Podziału W przypadku gdyby na podstawie zasad określonych powyżej powstały wątpliwości czy dany Składnik Majątku BorgWarner Poland powinien przypaść BorgWarner Rzeszów lub BorgWarner Poland w następstwie Podziału, Spółki zawrą porozumienie potwierdzające przejście lub brak przejścia tego Składnika Majątkowego na BorgWarner Strona 15 z 89

16 Rzeszów. Do czasu zawarcia porozumienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wątpliwości dotyczące przejścia na BorgWarner Rzeszów aktywów, decyzji administracyjnych, zezwoleń, koncesji lub ulg, będą rozstrzygnięte na korzyść przyznania tych aktywów, decyzji administracyjnych, zezwoleń, koncesji lub ulg na rzecz BorgWarner Poland, z zastrzeżeniem postanowienia ppkt 4.4 poniżej W przypadku, w którym dany Składnik Majątku BorgWarner Poland dotyczy i jest związany z całą Spółką BorgWarner Poland i nie jest możliwe jego funkcjonalne rozdzielenie pomiędzy Spółkami (w szczególności dotyczy to praw, obowiązków, należności, zobowiązań, decyzji administracyjnych, ulg, zezwoleń oraz koncesji, które nie mają charakteru podzielnego), taki Składnik Majątku w następstwie Podziału pozostaje w BorgWarner Poland, chyba że co innego wynika z treści niniejszego Planu Podziału. Nie wyłącza to możliwości zawarcia porozumienia, o którym mowa w ppkt 4.3 Planu Podziału. X. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PODZIAŁU i. Załącznik nr 1 - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników BorgWarner Poland w sprawie Podziału, wyrażenia zgody na Plan Podziału oraz na zmianę umowy spółki BorgWarner Rzeszów; ii. Załącznik nr 2 - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników BorgWarner Rzeszów w sprawie Podziału, wyrażenia zgody na Plan Podziału i na zmianę umowy spółki BorgWarner Rzeszów, podwyższenia kapitału zakładowego BorgWarner Rzeszów oraz zmiany umowy spółki BorgWarner Rzeszów wraz z projektem zmian umowy spółki; iii. Załącznik nr 3 - Ustalenie wartości majątku Spółki BorgWarner Poland na dzień 1 września 2014 r. XI. TABLICE i. Tablica nr 1 - Wykaz środków trwałych przypadających Spółce Dzielonej; ii. iii. iv. Tablica nr 2 - Wykaz środków trwałych przypadających Spółce Przejmującej; Tablica nr 3 - Wykaz pracowników przypadających Spółce Przejmującej; Tablica nr 4 - Wykaz umów przypadających Spółce Dzielonej; v. Tablica nr 5 - Wykaz umów przypadających Spółce Przejmującej; vi. vii. viii. Tablica nr 6 - Wykaz decyzji przypadających Spółce Dzielonej; Tablica nr 7 - Wykaz decyzji przypadających Spółce Przejmującej; Tablica nr 8 - Wykaz postępowań przypadających Spółce Przejmującej; Strona 16 z 89

17 ix. Tablica nr 9 Bilans ZCP Transmission; x. Tablica nr 10 Rzut poziomy przedstawiający przypadające Spółce Przejmującej działki, które po podpisaniu Planu Podziału zostaną wydzielone z działek o numerach ewidencyjnych 1904/8 i 1904/9, położonych w Jasionce; xi. Tablica nr 11 Rzut poziomy przedstawiający przypadające Spółce Dzielonej działki, które po podpisaniu Planu Podziału zostaną wydzielone z działek o numerach ewidencyjnych 1904/8 oraz 1904/9, położonych w Jasionce. Zarząd BorgWarner Poland sp. z o.o.: Podpis / Signature Podpis / Signature Podpis / Signature Pani / Ms. Fara Karam Członek Zarządu / Member of the Management Board Pan / Mr. Charles Polzin Członek Zarządu / Member of the Management Board Pan / Mr. Alan Michael Mc Maken Członek Zarządu / Member of the Management Board Podpis / Signature Podpis / Signature Podpis / Signature Pani / Ms. Lise Nissen Członek Zarządu / Member of the Management Board Pan / Mr. Frederic Bernard Lissalde Członek Zarządu / Member of the Management Board Pan / Mr. Christopher Suydam Członek Zarządu / Member of the Management Board Zarząd BorgWarner Rzeszów sp. z o.o.: Podpis / Signature Pan / Mr. Timothy John Richardson Członek Zarządu / Member of the Management Board Podpis / Signature Pani / Ms. Chris P. Gropp Członek Zarządu / Member of the Management Board Podpis / Signature Pan / Mr. David Hasson Członek Zarządu / Member of the Management Board Podpis / Signature Pan / Mr. Charles H. Polzin Członek Zarządu / Member of the Management Board Strona 17 z 89

18 Załącznik nr 1 - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników BorgWarner Poland w sprawie podziału, wyrażenia zgody na plan podziału oraz na zmianę umowy spółki BorgWarner Rzeszów [W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO] Uchwała Nr [ ] Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników BorgWarner Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia [ ] 2014 roku w sprawie podziału, wyrażenia zgody na plan podziału oraz na zmianę umowy spółki BorgWarner Rzeszów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Podział 1. Działając na podstawie art pkt 4 w związku z art i 6 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: KSH ), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki BorgWarner Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością niniejszym postanawia podjąć uchwałę o podziale spółki BorgWarner Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Jasionce, Jasionka 950, Jasionka, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: , REGON: , o kapitale zakładowym wynoszącym zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100), jako spółki dzielonej (dalej jako: Spółka lub Spółka Dzielona ), poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki BorgWarner Rzeszów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jasionce, Jasionka 950, Jasionka, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym wynoszącym zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) (dalej jako: Spółka Przejmująca ). 2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa będąca przedmiotem wydzielenia do Spółki Przejmującej, wyodrębniona na potrzeby wewnętrznej organizacji jako zakład (tzw. dywizja) Transmission Systems, dedykowana prowadzeniu działalności w zakresie produkcji i sprzedaży elektrozaworów i modułów kontroli wraz ze sprzęgłami i tarczami ciernymi dla przemysłu motoryzacyjnego w kraju i za granicą. Strona 18 z 89

19 3. Podział nastąpi na podstawie art pkt 4 KSH (podział przez wydzielenie) (dalej jako: Podział ), na warunkach przewidzianych w planie podziału uzgodnionym przez Zarząd Spółki Dzielonej oraz Zarząd Spółki Przejmującej w dniu 31 października 2014 r. (dalej jako: Plan Podziału ). 2 Zgoda na Plan Podziału Działając na podstawie art i 6 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na Plan Podziału, który został uzgodniony przez Zarząd Spółki Dzielonej oraz Zarząd Spółki Przejmującej w dniu 31 października 2014 roku. 3 Zgoda na zmiany umowy spółki Spółki Przejmującej Działając na podstawie art i 6 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na zmiany umowy spółki BorgWarner Rzeszów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uwzględnione w Załączniku nr 2 do Planu Podziału tj. zmianę: 1) 4 ust. 1 umowy spółki Spółki Przejmującej poprzez nadanie mu następującego brzmienia: Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (szesnaście milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na (trzysta trzydzieści jeden tysięcy sto siedemdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy. 2) 4 ust. 5 umowy spółki Spółki Przejmującej, poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 5. Udziały w kapitale zakładowym Spółki przy jej założeniu zostały objęte w następujący sposób: 1) Wspólnik BorgWarner Turbo Systems Worldwide Headquarters GmbH objął 199 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i pokrył je wkładem pieniężnym w wysokości zł (dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych); 2) Wspólnik BorgWarner Germany GmbH objął 1 (jeden) udział po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i pokrył go wkładem pieniężnym w wysokości 50 zł (pięćdziesiąt złotych). Strona 19 z 89

20 4 Upoważnienie dla Zarządu Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z przeprowadzeniem procedury podziału na zasadach opisanych w Planie Podziału. 5 Wejście w życie Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Strona 20 z 89

Plan Połączenia U Jędrusia sp. z o.o. oraz U Jędrusia A. Krupiński sp. J. PLAN POŁĄCZENIA

Plan Połączenia U Jędrusia sp. z o.o. oraz U Jędrusia A. Krupiński sp. J. PLAN POŁĄCZENIA PLAN POŁĄCZENIA U Jędrusia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemęczankach JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ U Jędrusia A. Krupiński Spółka Jawna z siedzibą w Przemęczankach JAKO SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. JAKO SPÓŁKA PRZEJMOWANA WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. Spis treści 1. WPROWADZENIE...1 2. DEFINICJE UŻYTE

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: "OFFERGELD LOGISTICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: OFFERGELD TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 20 paźdzernika2014

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o.

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek BioMaxima S.A., z siedzibą w Lublinie oraz Cebo Spółka z o.o., z siedzibą w Bukownie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU POL-MIEDŹ TRANS SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPORZĄDZONY W LUBINIE W DNIU 25 LUTEGO 2015 ROKU

PLAN PODZIAŁU POL-MIEDŹ TRANS SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPORZĄDZONY W LUBINIE W DNIU 25 LUTEGO 2015 ROKU PLAN PODZIAŁU POL-MIEDŹ TRANS SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPORZĄDZONY W LUBINIE W DNIU 25 LUTEGO 2015 ROKU Lubin, dnia 25 lutego 2015 r. Uwagi wstępne PLAN PODZIAŁU Ogólne założenia podziału

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O PRZYJĘCIU PLANU POŁĄCZENIA zawarte w dniu 27 sierpnia 2014 roku w Warszawie, pomiędzy:

POROZUMIENIE O PRZYJĘCIU PLANU POŁĄCZENIA zawarte w dniu 27 sierpnia 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: POROZUMIENIE O PRZYJĘCIU PLANU POŁĄCZENIA zawarte w dniu 27 sierpnia 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: PKO BP Finat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-019 przy ul. ul. Grójeckiej 5, 02-019 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE ORAZ PLAN POŁĄCZENIA FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE ORAZ TOP BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE uzgodniony w Zabierzowie w dniu

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE MULTI DEVELOPMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE MULTI DEVELOPMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE MULTI DEVELOPMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I MULTI MALL MANAGEMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ Niniejszy plan połączenia przez przejęcie

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU. ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r.

PLAN PODZIAŁU. ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r. PLAN PODZIAŁU ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r. Działając na podstawie art. 533 1 i 2 oraz art 534 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI OLZNAS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GŁOGOWIE

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI OLZNAS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GŁOGOWIE Głogów, dnia 30 lipca 2015 roku PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI OLZNAS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GŁOGOWIE sporządzony, na podstawie art. 533 2 i art. 534 k.s.h., w związku z zamiarem dokonania podziału poprzez wydzielenie,

Bardziej szczegółowo

Ad. 2 porządku obrad: Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ad. 2 porządku obrad: Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 16 września 2014 r. Ad. 2 porządku obrad: z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. POM-HURT sp. z o.o. w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 126,, wpisaną do rejestru

PLAN POŁĄCZENIA. POM-HURT sp. z o.o. w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 126,, wpisaną do rejestru PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia uzgodniony i podpisany w Koszalinie w dniu 12 grudnia 2012 r. przez Zarządy Spółek: 1) Apteki Przyjazne Pacjentom sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU MAVERICK NETWORK SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu

PLAN PODZIAŁU MAVERICK NETWORK SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu PLAN PODZIAŁU MAVERICK NETWORK SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu Niniejszy plan podziału (dalej jako: Plan Podziału ) został sporządzony przez MAVERICK NETWORK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

PLAN POŁĄCZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI PLAN POŁĄCZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI 1 WSTĘP Niniejszy plan połączenia (zwany dalej Planem Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH WARSZAWA, DNIA 28 LISTOPADA 2011r.. Spis treści DEFINICJE:... 3

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. z dnia 25 maja 2015 roku

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. z dnia 25 maja 2015 roku PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 25 maja 2015 roku dotyczący: Chemikals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Braniewie, ul. Siedlisko 8, 14-500 Braniewo, zarejestrowana w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Syngenta Crop Protection sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej oraz Syngenta Seeds sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej

PLAN POŁĄCZENIA. Syngenta Crop Protection sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej oraz Syngenta Seeds sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej PLAN POŁĄCZENIA Syngenta Crop Protection sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej oraz Syngenta Seeds sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej na podstawie art. 492 1 pkt 1 oraz art. 499 Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

(miejscowość, data) Imię i nazwisko/nazwa.. Imię i nazwisko/nazwa. Adres. Adres. PESEL/nr rejestru. PESEL/nr rejestru. (podpis akcjonariusza)

(miejscowość, data) Imię i nazwisko/nazwa.. Imię i nazwisko/nazwa. Adres. Adres. PESEL/nr rejestru. PESEL/nr rejestru. (podpis akcjonariusza) Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 16 września

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 listopada 2014r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą

Bardziej szczegółowo

Komunikat o połączeniu spółek

Komunikat o połączeniu spółek Komunikat o połączeniu spółek z dnia 26.02.2013 r. Działając na podstawie art. 500 2(1) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zarząd spółki ARMADA BUSINESS PARK Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o.

PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o. PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o. PLAN POŁĄCZENIA I Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek oraz sposób łączenia: A Spółka łącząca się: COGNOR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU. Spółki pod firmą Gospodarstwo Rolne Contractus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stopkach. Sporządzony przez:

PLAN PODZIAŁU. Spółki pod firmą Gospodarstwo Rolne Contractus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stopkach. Sporządzony przez: PLAN PODZIAŁU Spółki pod firmą Gospodarstwo Rolne Contractus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stopkach Sporządzony przez: Spółkę Gospodarstwo Rolne Contractus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Projekt uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Globe Trade Centre Spółka

Bardziej szczegółowo

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007 Korekta załączonych dokumentów Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. przekazanego raportem bieżącym nr 3/2007 Zarząd Spółki PEKAES SA niniejszym podaje do publicznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Grupa Nokaut S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Grupa Nokaut S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Grupa Nokaut S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 25 marca 2015 roku Liczba głosów obecnych

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH OT LOGISTICS S.A. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE ORAZ ODRA LLOYD SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH OT LOGISTICS S.A. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE ORAZ ODRA LLOYD SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH OT LOGISTICS S.A. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE ORAZ ODRA LLOYD SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU sporządzony i uzgodniony w dniu 20 marca 2015 r. w Szczecinie, przez Spółki:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 10 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 10 kwietnia 2015 r. Zarząd Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego na dzień 10 kwietnia 2015 roku w siedzibie Spółki w Ropczycach

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy Wykaz zmian do projektów uchwał Nazwa uchwały: Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ALIOR BANKU S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 LISTOPADA 2013 R.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ALIOR BANKU S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 LISTOPADA 2013 R. FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ALIOR BANKU S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 LISTOPADA 2013 R. Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Zarząd Spółki

PLAN POŁĄCZENIA. Zarząd Spółki PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek Oracle Polska spółka z organiczną odpowiedzialnością oraz Micros Fidelio Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informują, że w dniu 4 listopada 2014 roku uzgodniły

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych 09.06.2014 r.

Wałbrzych 09.06.2014 r. Wałbrzych 09.06.2014 r. Zarząd Spółki AGC Flat-Glass Polska Spółka z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Bysławska 73, na podstawie art. 500 par 2¹ kodeksu spółek handlowych udostępnia bezpłatnie do publicznej

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r.

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r. Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r. Uchwała nr 1- wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ATM GRUPA S.A. oraz ATM PROFILM SP. Z O.O. PLAN POŁĄCZENIA

ATM GRUPA S.A. oraz ATM PROFILM SP. Z O.O. PLAN POŁĄCZENIA ATM GRUPA S.A. oraz ATM PROFILM SP. Z O.O. PLAN POŁĄCZENIA Spis treści 1. DEFINICJE STOSOWANE W PLANIE POŁĄCZENIA... 1 2. TYP, FIRMA ORAZ SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU... 2 3. SPOSÓB POŁĄCZENIA...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/ Nazwa:. Adres. Nr dowodu/

Bardziej szczegółowo

Liczba głosów Nordea OFE na WZA: 4 878 225, udział w głosach na WZA: 5,06%. Liczba głosów obecnych na WZA: 96 454 807.

Liczba głosów Nordea OFE na WZA: 4 878 225, udział w głosach na WZA: 5,06%. Liczba głosów obecnych na WZA: 96 454 807. Warszawa, 26 marca 2012r. Sprawozdanie z Akcjonariuszy spółki NFI Octava, które odbyło się w dniu 23 marca 2012 roku w Warszawie w hotelu Polonia w sali Wilno & Lwów w Alejach Jerozolimskich 45 Liczba

Bardziej szczegółowo

WZÓR FORMULARZA PEŁNOMOCNICTWA

WZÓR FORMULARZA PEŁNOMOCNICTWA WZÓR FORMULARZA PEŁNOMOCNICTWA Ja/działając w imieniu* (imię i nazwisko/nazwa Mocodawcy) adres: PESEL/REGON/KRS*: Akcjonariusza spółki pod firmą: Urlopy.pl jest spółką akcyjną powołaną na mocy aktu notarialnego

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. z dnia 29czerwca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

Uchwała Nr.. z dnia 29czerwca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu Uchwała Nr.. z dnia 29czerwca 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana.. -----------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. BRE Property Partner sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. uzasadniające podział spółki. mwealth Management S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. BRE Property Partner sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. uzasadniające podział spółki. mwealth Management S.A. 15 grudnia 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BRE Property Partner sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uzasadniające podział spółki mwealth Management S.A. W związku z uzgodnieniem i podpisaniem w dniu 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Rachunkowości S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Łodzi działając w oparciu o postanowienia art. 409 oraz art.

Bardziej szczegółowo

PROJKETY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LETUS CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 WRZEŚNIA 2015 R.

PROJKETY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LETUS CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 WRZEŚNIA 2015 R. PROJKETY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LETUS CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 WRZEŚNIA 2015 R. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Do pkt 2 porządku obrad Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku BIOTON S.A. ( Spółka ), działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. 22 grudnia 2014

PLAN POŁĄCZENIA. 22 grudnia 2014 PLAN POŁĄCZENIA Yosoftware spółka akcyjna oraz zjedztam.pl spółka akcyjna 22 grudnia 2014 Zważywszy na zgodny zamiar połączenia spółki Yosoftware spółka akcyjna oraz zjedztam.pl spółka akcyjna (Połączenie),

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Aforti Holding S.A., które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2015 roku w Warszawie, Ja niżej podpisany: Imię i nazwisko:.. Stanowisko:...

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE DNIA 19 MAJA 2014 ROKU PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony w dniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 11 czerwca 2014r.

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 11 czerwca 2014r. Uchwała Nr 1 w sprawie: wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

Bardziej szczegółowo

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a.

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. 29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. z Netia UMTS Sp. z o.o. oraz Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA ( Plan Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. z dnia 2 lutego 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

Uchwała Nr.. z dnia 2 lutego 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu Uchwała Nr.. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana.. ------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku UCHWAŁA NUMER 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

BILANS. Należne wpłaty na kapitał. IV Kapitał (fundusz) zapasowy 2 681 610,66 2 839 317,16. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

BILANS. Należne wpłaty na kapitał. IV Kapitał (fundusz) zapasowy 2 681 610,66 2 839 317,16. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania WILIUTISE Multiservice Sp. z o.o. ul. Artyleryjska 3H teezęć jednostki) 10-165 Olsztyn NIP 679 10 21 905 C REGON 350849112 sporządzony na dzień: BILANS 31.07.2015 r. jednostka obliczeniowa: Pln AKTYWA

Bardziej szczegółowo

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA. Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik może/ nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw.

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA. Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik może/ nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu osobistego... Nr Pesel... Nr NIP... Adres...... Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY NR 9/07

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY NR 9/07 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY NR 9/07 Nazwa podmiotu: Data sporządzenia: Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. 26-03-07 Temat: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Wiadomość:

Bardziej szczegółowo

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie Projekty Uchwał Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki zwołanego

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOGENED S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOGENED S.A. Projekty uchwał Zwyczajnego BIOGENED S.A. UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 20 czerwca 2012 roku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A. W KIELCACH przewidziane na dzień 18 październik 2007 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A. W KIELCACH przewidziane na dzień 18 październik 2007 r. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A. W KIELCACH przewidziane na dzień 18 październik 2007 r. w siedzibie Spółki 1 UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie, uchwala co następuje: Wybiera się na przewodniczącego. Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych Police S.A, działając na podstawie 55 ust. 5 pkt a) i pkt b) Statutu Spółki,

-PROJEKT- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych Police S.A, działając na podstawie 55 ust. 5 pkt a) i pkt b) Statutu Spółki, W SPRAWIE ZBYCIA CAŁOŚCI NALEŻĄCYCH DO Z.CH. POLICE S.A. UDZIAŁÓW KONCEPT SP. Z O.O., AUTOMATIKA SP. Z O.O. I REMECH SP. Z O.O. ORAZ OBJĘCIA W ZAMIAN ZA ZBYTE UDZIAŁY, UDZIAŁÓW W PODWYŻSZONYM KAPITALE

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" S.A. z dnia 02 lipca 2015 r.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NOVITA S.A. z dnia 02 lipca 2015 r. Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" S.A. z dnia 02 lipca 2015 r. Uchwała Nr 1 z dnia 02 lipca 2015 /drugiego lipca dwa tysiące piętnastego/ roku, w sprawie wyboru przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr _ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Impera Capital S.A. z dnia _ 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała Nr _ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Impera Capital S.A. z dnia _ 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia PROJEKT UCHWAŁY NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Walne IMPERA CAPITAL Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki.

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Załącznik nr 1 do planu połączenia PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY PLAN POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO POMIĘDZY SPÓŁKĄ AMMERVIEL LIMITED ORAZ SPÓŁKĄ UNIMOT EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WSPÓLNY PLAN POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO POMIĘDZY SPÓŁKĄ AMMERVIEL LIMITED ORAZ SPÓŁKĄ UNIMOT EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WSPÓLNY PLAN POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO POMIĘDZY SPÓŁKĄ AMMERVIEL LIMITED ORAZ SPÓŁKĄ UNIMOT EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Niniejszy wspólny plan połączenia transgranicznego (dalej:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY NR 14/07

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY NR 14/07 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY NR 14/07 Nazwa podmiotu: Data sporządzenia: Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. 19-04-07 Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego INTERCARS RB-W 43 2007 Komisja Nadzoru Finansowego 1 INTERCARS RB-W 43 2007 Komisja Nadzoru Finansowego 2 30 sierpnia 2007 r. PLAN POŁĄCZENIA INTER CARS S.A. oraz JC AUTO S.A. NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 pkt 2 KSH, wybiera.. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: ASSECO POLAND S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 14 sierpnia 2008 roku Liczba głosów

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. w

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE Nazwa spółki, data i rodzaj walnego zgromadzenia: Firma Chemiczna Dwory S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK 1 KONIN, dnia 08 października 2013r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE APIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Koninie (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) Oraz AMBER SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Gdańsk, dnia 31 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA Z DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika

Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika Ja, niżej podpisany Akcjonariusz: Imię nazwisko lub nazwa; adres zamieszkania/siedziby akcjonariusza 1 Numer identyfikacyjny (w przypadku osób fizycznych PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy REGON)

Bardziej szczegółowo

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 A K T Y W A A. Aktywa trwałe II. BILANS w zł i gr. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA*

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA* FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA* Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki ARCUS S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Krakowie, działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera w głosowaniu tajnym Panią/a na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. - do punktu 2 porządku obrad: UCHWAŁA NR 1 w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

- 0 głosów przeciw, --------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 głosów przeciw, -------------------------------------------------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyłączenia tajności przy wyborze komisji skrutacyjnej 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Kartoszynie wyłącza tajność przy wyborze komisji skrutacyjnej. ------------------------

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest S.A. Projekty uchwał ED Invest S.A. Ad pkt 2 porządku obrad w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ED invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Zmiany w statucie Spółki: W Statucie Spółki proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

Zmiany w statucie Spółki: W Statucie Spółki proponuje się wprowadzenie następujących zmian: Zarząd Spółki Mewa S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 3 sierpnia 2015 r. na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej ZWZ lub Zgromadzenie ), które odbędzie się w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1. Uchwała nr 2

Uchwała nr 1. Uchwała nr 2 Uchwała nr 1 XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386103 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej. oraz. Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej

PLAN POŁĄCZENIA. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej. oraz. Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej PLAN POŁĄCZENIA Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej oraz Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia ( Plan Połączenia ) został sporządzony w

Bardziej szczegółowo