Regionalna Strategia Innowacji. Województwa Łódzkiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regionalna Strategia Innowacji. Województwa Łódzkiego"

Transkrypt

1 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego ANALIZA POTENCJAŁU NAUKOWO- BADAWCZEGO W REGIONIE ŁÓDZKIM wersja robocza prof. dr hab. Andrzej Pomykalski dr Konstanty Owczarek dr Przemysław Pomykalski dr n. med. Jacek Michalak mgr Robert Blalak mgr Magdalena Dzikowska mgr in. Piotr Józwiak mgr in. Maria Woniak mgr Agnieszka Dawydzik Łód, 2004

2 Spis treci: 1. Analiza potencjału naukowo-badawczego w regionie łódzkim Analiza potencjału naukowo-badawczego w regionie łódzkim Cele analizy Pojcia wykorzystane w analizie Działalno badawczo-rozwojowa w Polsce Region łódzki Uniwersytet Łódzki Badanie i ródła danych Wnioski z bada Uniwersytet Medyczny w Łodzi Informacja wstpna o Uniwersytecie Medycznym Wyniki przeprowadzonych bada na Uniwersytecie Medycznym Wnioski z przeprowadzonych bada Dostpne Technologie Lista jednostek Uniwersytetu Medycznego, do których rozesłano ankiet: Suplement do raportu z bada Politechnika Łódzka Tematyka badawcza- wykaz Realizowane prace naukowo-badawcze (badania własne, działalno statutowa, granty, zlecenia, usługi) Patenty Innowacje, zaawansowane technologie, przedsiwzicia Centra Zaawansowanych Technologii Wprowadzenie Tworzenie Centrum Zaawansowanych Technologii Centrum Zaawansowanych Technologii - AGROTECH Centrum Zaawansowanych Technologii - BioTechMed Centrum Zaawansowanych Technologii Pro Humano Tex Jednostki Badawczo-Rozwojowe Działanie JBR-ów Działanie Placówek Naukowych Polskiej Akademii Nauk Załoenia bada Zatrudnienie w jednostkach Branowe ukierunkowanie Typy prowadzonych bada Realizowane prace badawcze i zlecenia z przemysłu Wykorzystywana aparatura badawcza Powizania ze sfer gospodarcz Wnioski z działalnoci Jednostek Badawczo Rozwojowych Metodologia Oceny Efektywnoci Potencjału Naukowo-Badawczego ródła danych Produktywno w nauce i technologii Bibliografia...181

3 1. Analiza potencjału naukowo-badawczego w regionie łódzkim 1.1. Analiza potencjału naukowo-badawczego w regionie łódzkim Przy analizie potencjału naukowo-badawczego i jego wpływie, na innowacyjno regionu, nie mona pomin analizy elementów składajcych si na rozwój innowacji. Biorc pod uwag czynniki ekonomiczne, ewidentne jest to, e skala innowacji jest proporcjonalna do wzrostu ekonomicznego pastwa, w którym znajduje si analizowany region, do wzrostu ekonomicznego samego regionu jako takiego, do inwestycji dokonywanych w rónych sektorach przemysłu i działa poszczególnych przedsibiorstw wystpujcych w regionie, jak równie do odpowiedniego otoczenia naukowo-badawczego, wystpujcego w regionie lub w jego bliskim ssiedztwie. Na rozwój innowacji składa si wiedza i wysiłek ludzki oraz kapitał niezbdny do wdroenia nowych produktów, procesów i organizacji na rynek. Niebłahym elementem jest równie prawo własnoci intelektualnej, które motywuje do rozwoju innowacji poprzez umoliwienie zabezpieczenia prawa do wykorzystania efektu pracy badawczo-rozwojowej; jej publikacja pozwala innym badaczom na korzystanie z wyników badania, a wic umoliwia dalszy rozwój innowacji w danej dziedzinie. Obecnie innowacja nie jest jedynie spraw poszczególnych przedsibiorstw czy badaczy, lecz coraz czciej staje si centrum zainteresowania dla organów władzy publicznej, zarówno pastwa jak i pojedynczych regionów. Rozwój innowacji wynika głównie ze wzajemnego oddziaływania na siebie czynników otoczenia (w tym elementów polityki regionalnej) i sfery badawczorozwojowej. Niniejszy referat przedstawia potencjał innowacyjny za porednictwem analizy potencjału naukowo-badawczego w kontekcie regionalnym. Od połowy lat osiemdziesitych, Regionalny System Innowacji (RSI) uznawany jest za efektywn form analizy i wdraania takiej polityki regionalnej, która sprzyja rozwojowi innowacji. Wszelkie innowacje w regionie s wynikiem wspólnego, dynamicznego procesu, w którym uczestniczy wiele rónych jednostek tworzc w regionie sie relacji o efekcie synergetycznym. RSI wspomagaj władze lokalnych w planach wdroenia skutecznej polityki innowacyjnoci w regionie, budowaniu partnerstwa i współpracy pomidzy jednostkami naukowo-badawczymi i przemysłem oraz wzmocnieniu i wykorzystaniu potencjału sektora akademickiego i naukowo-badawczego w regionie dla rozwoju przedsibiorczoci i wzmocnienia konkurencyjnoci. Badania wykazuj, e wszyscy uczestnicy odnosz korzyci efektów sieciowych w RSI, cho oczywicie korzyci te bywaj róne i pojawiaj si w 3

4 rónym stopniu. Sieci regionalne, które raz uznano za innowacyjne ze wzgldu na kierunek ich rozwoju, nie zawsze pozostaj takie wraz z dalszym rozwojem, gdy wiele czynników stymuluje, lub przeciwnie, ogranicza działania RSI. Właciwe wykorzystanie istniejcego RSI wymaga takie stymulowanie wszelkich czynników wpływajcych korzystnie na cał sie, aby relacje podmiotowo-przedmiotowe pomidzy uczestnikami systemu sprzyjały rozwojowi innowacji. Relacje te mog oznacza formaln współprac pomidzy regionaln sfer B+R, poszczególnymi firmami produkcyjnymi i usługowymi, bankami, władzami regionalnymi, i klientami, lecz mog take oznacza współprace nieformaln, tak jak nieoficjalne kontakty i spotkania celem wymiany informacji. W zwizku z tym ich stymulowanie musi przyj róne formy. W Polsce rozwój RSI znajduje si w fazie pocztkowej, szczególnie w porównaniu do dowiadcze krajów Unii Europejskiej (jej pitnastu członków sprzed poszerzenia z 1 maja 2004 r.), z których wynika, e proces rozwoju RSI jest długotrwały i wymaga dojrzałej polityki regionalnej popierajcej innowacje. Obecnie, RSI zostały wpisane w priorytety Narodowego Planu Rozwoju dotyczcego restrukturyzacji bazy ekonomicznej regionów i tworzenia warunków jej dywersyfikacji oraz rozwoju midzynarodowej współpracy regionów. Według załoe ministerstwa nauki i informatyzacji, projekty RSI zostan przygotowane do koca 2004 r., a projekt Narodowej Strategii Innowacji zostanie opracowany nastpi do koca 2005 r. Regionalna polityka w zakresie innowacji jest poddawana ograniczeniom, gdy jest osadzona w krajowej i midzynarodowej polityce naukowo-badawczej i technologicznej, a wic potencjał regionu nie moe by analizowany w oderwaniu od szerszej perspektywy Cele analizy Cele przedstawianej analizy regionalnego potencjału naukowo-badawczego dla regionu łódzkiego to zbadanie: - wielkoci i zrónicowanie potencjału naukowo-badawczego w regionie (poprzez wskazanie jednostek badawczych w regionie i ich ogólnego profilu); - wymiernych i moliwych do zaobserwowania efektów działalnoci jednostek naukowo-badawczych (patenty, projekty, wdroone rozwizania); - powiza jednostek naukowo-badawczych ze sfer gospodarcz - branowego ukierunkowania działalnoci jednostek naukowo-badawczych. 4

5 Spodziewane efekty przedstawionej analizy to rozpowszechnienie informacji o potencjale naukowo-badawczym regionu łódzkiego Pojcia wykorzystane w analizie Dla potrzeb niniejszego opracowania, przyjmuje si, za Głównym Urzdem Statystycznym, e okreleniem sfera B+R objte zostaj organizacje i instytucje zajmujce si działalnoci naukowo-badawcz, jak równie przedsibiorstwa, w których prowadzane s badania i prace rozwojowe (na uytek wewntrzny i dla innych jednostek). Praca przyjmuje, e do sfery B+R zalicza si te jednostki organizacyjne, które z prowadzonej działalnoci naukowo-badawczej, osigaj praktyczne efekty takie jak: innowacje produktowi, nowe technologie i usługi, nowe rozwizania w sferze organizacji i zarzdzania, bez wzgldu na ich przynaleno do konkretnej sfery (nauki czy przedsibiorstw). Według GUS, nastpujce jednostki wchodz w skład sfery B+R w Polsce: - placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk (PAN); - jednostki badawczo rozwojowe (JBR), na które składaj si: - instytuty naukowo-badawcze, - centralne laboratoria i - orodki badawczo-rozwojowe; - szkoły wysze: publiczne i prywatne prowadzce działalno B+R; - jednostki obsługi nauki; - jednostki rozwojowe (podmioty gospodarcze, zajmujce si działalnoci B+R obok swojej podstawowej działalnoci, prowadzce przede wszystkim prace rozwojowe); - pozostałe jednostki (m.in. szpitale i kliniki prowadzce prace badawczorozwojowe, inne ni uniwersytety medyczne i kliniki ujte w kategorii szkół wyszych). Udział typu bada poszczególnych jednostek jest zaleny od rodzaju jednostki. Placówki PAN i szkoły wysze prowadz głównie badania podstawowe, a w ograniczonym zakresie badania rozwojowe. Jednostki badawczo-rozwojowe i jednostki rozwojowe prowadz takie badania, z których mona osign dochód. 5

6 Działalno badawczo-rozwojowa w Polsce W roku 2002 nakłady na działalno B+R wyniosły 4582,7 mln zł i były o 5,7 % nisze ni w roku Trend spadkowy nakładów jest niepokojcy, gdy moe oznacza zmniejszanie si potencjału badawczo-rozwojowego całego pastwa, co z kolei wpływa niekorzystnie na innowacyjno poszczególnych regionów. rodki z budetu pastwa, wynoszce 2800,2 mln zł stanowiły w 2002 r. 61,6 % ogólnych nakładów (wobec 64,8 % w roku 2001). Nakłady pozabudetowe w 2002 r. były wysze ni w roku poprzednim (wyniosły 1782,5 mln zł wzrost o 4,2 %), mimo i nakłady podmiotów gospodarczych na B+R okazały si nisze ni w 2001 r. (wyniosły 1038,3 mln zł spadek o 12,1 %). Wzrósł natomiast (o 84 %) nakład rodków pochodzcych z zagranicy, z czego ponad jedna czwarta stanowiły fundusze pochodzce z Unii Europejskiej. W stosunku do produktu krajowego brutto wydatki budetowe na nauk (GERD/PKB) w Polsce odnotowuj systematyczny spadek od roku 1994 (Rysunek 1.1.1). Rysunek Nakłady na działalno B+R oraz udział nakładów B+R w relacji do produktu krajowego brutto w latach (Polska) Rok Nakłady na B+R 1 721, , , , , , , , ,7 (mln zł) Nakłady na B+R / 0,82 % 0,69 % 0,71 % 0,71 % 0,72 % 0,75 % 0,67 % 0,65 % 0,59 % PKB ródło: GUS Rysunek ilustruje powysz tabel: Rysunek Nakłady na działalno B+R oraz udział nakładów B+R w relacji do produktu krajowego brutto w latach (Polska) - wykres Nakłady na działalno B+R (mln zł) Nakłady na działalno B+R w relacji do PKB w mln zł ,90% 0,80% 0,70% 0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00% ródło: GUS 6

7 W latach wzrost nakładów na B+R zwizany był z rosncym PKB, osigajc najwysz warto w roku Od roku 2000 zmieniono metodologia obliczania PKB, co równie wpłynło na zmian analizowanych danych. W roku 2002, ponad 60 % nakładów na działalno B+R pochodziła z budetu pastwa (Rysunek 1.1.3). Stanowi to pewien spadek w porównaniu z 2000 r. i 2001 r., lecz ogólnie udział rodków publicznych w B+R jest niepokojco wysoki. Wysoki udział finansowania ze rodków publicznych jest typowy dla krajów słabo rozwinitych, gdy w krajach wysoko rozwinitych przewaaj rodki niepubliczne, głównie od podmiotów gospodarczych. W krajach ODCE i UE-15 udział rodków publicznych waha si w granicach 30 % (Rysunek 1.1.4). Rysunek Struktura nakładów na działalno B+R według ródeł finansowania w latach (Polska) 100% 1,5% 1,6% 1,5% 1,7% 1,8% 2,4% 4,8% 90% 11,9% 9,5% 9,8% 9,2% 10,3% 8,5% 11,4% 80% 70% 28,8% 27,3% 29,7% 30,6% 24,5% 24,3% 22,7% z zagranicy [ % ] 60% 50% 40% z pozostalych ródeł krajow ych z podmiotów gospodarczych 30% 20% 57,8% 61,6% 59,0% 58,5% 63,4% 64,8% 61,1% z budetu pastw a 10% 0% rok ródło: GUS Rysunek Struktura nakładów na działalno B+R według ródeł finansowania w % 90% 2,4% 8,5% 7,7% 2,1% 3,1% 4,6% z zagranicy 80% 24,3% 70% 60% 50% 55,9% 63,2% z pozostalych ródeł krajow ych 40% 30% 64,8% z podmiotów gospodarczych 20% 10% 0% 34,3% 29,1% Polska UE-15 OECD z budetu pastw a ródło: GUS 7

8 Procentowe nakłady na działalno B+R według dziedzin nauk w 2002 r. przedstawiały si nastpujco (Rysunek 1.1.5): Rysunek Procentowe nakłady na działalno B+R według dziedzin nauk w 2002 r. nauki społeczne i humanistyczne 11,1% nauki rolnicze 8,1% nauki techniczne 43,3% nauki medyczne 11,2% nauki przyrodnicze 26,3% ródło: GUS Przewaaj nakłady na nauki techniczne (ok. 40 %) i nauki przyrodnicze (ok. 25 %), które w sumie angauj ok. dwóch trzecich wszystkich nakładów na B+R. Po raz kolejny w Polsce od roku 1997 zmniejszyła si liczba zatrudniona w działalnoci badawczo-rozwojowej do poziomu ok. 0,12 mln osób w 2002 r. (wobec ok. 0,13 mln w 1997 r.) W Polsce w roku 2002 ponad 38 % wydatków na działalno B+R przeznaczanych była na badania podstawowe (Rysunek 1.1.6), gdy na ogół w krajach wysoko rozwinitych udział nakładów na badania podstawowe pozostaje poniej progu 25 %. Rysunek Struktura nakładów biecych na działalno B+R według rodzajów bada w 2002 r. Prace rozw ojow e; 35,5% Badania podstaw ow e ; 38,8% Badania stosow ane; 25,7% ródło: GUS Kolejnym mankamentem obecnej struktury typów bada w Polsce jest brak powiza pomidzy rónymi rodzajami bada (podstawowe, stosowane i prace rozwojowe). Wysoki 8

9 udział bada podstawowych w strukturze nakładów na badania charakteryzuje kraje słabiej rozwinite, gdy nie wszystkie prace musz mie bezporedni zwizek z potrzebami rynku. Z kolei badania podstawowe mog przynie efekty dla gospodarki w dalszej perspektywie czasowej, lecz niejednokrotnie długa perspektywa czasowa moe oznacza zbyt długie oczekiwanie na wymierne korzyci wykonywanych bada. W roku 2002 w zakresie praw zwizanych z ochron intelektualn w Polsce, liczba wynalazków zgłoszonych do ochrony patentowej przez osoby mieszkajce w kraju wyniosła (z czego udzielono 834 patentów), a przez wynalazców z zagranicy wyniosła (z czego udzielono patentów). Liczba wynalazków polskich zgłoszonych do rejestracji zagranic w roku 2000, wyniosła (z czego udzielono 123 patentów). W zakresie patentów zgłaszanych w Europejskim Urzdzie Patentowym na 1 mln ludnoci, wskanik dla Polski wynosi 0,9, podczas gdy rednia dla krajów UE-25 wynosi 107,7, a wic Polska wypada stosunkowo słabo w porównaniu z innymi pastwami Unii Europejskiej Region łódzki Województwo łódzkie zajmuje obszar km 2 (5,8 % powierzchni kraju) połoony w centrum Polski. Liczba mieszkaców województwa w roku 2001 wynosiła 2,6 mln (prawie 7 % ludnoci kraju). Pod wzgldem liczby mieszkaców, zajmuje szóste miejsce w Polsce. W regionalnej strukturze działalnoci badawczo-rozwojowej w Polsce obserwuje si due zrónicowanie pomidzy województwami. W roku 2002 nakłady wewntrzne na działalno B+R w Polsce wyniosły ogółem mln zł, z duym zrónicowaniem na poszczególne województwa (Rysunek 1.1.7). Du przewag w wielkoci nakładów cieszyło si województwo mazowieckie. W 2002 r. województwo łódzkie było pite pod wzgldem nakładów wewntrznych na działalno B+R, co stanowiło 6,2 % ogółu nakładów wewntrznych na działalno B+R w Polsce. Nakłady wewntrzne na działalno B+R w regionie łódzkim s prawie siedmiokrotnie nisze ni w regionie warszawskim. 9

10 Rysunek Nakłady wewntrzne na działalno B+R według województw w 2002 r. (w mln zł) [ mln zł ] SWI TOKRZYSKIE ródło: GUS LUBUSKIE OPOLSKIE PODLASKIE ZACHODNIOPOMORSKIE WARMINSKO - MAZURSKIE KUJAWSKO - POMORSKIE PODKARPACKIE LUBELSKIE 139 POMORSKIE 227 DOLNOLASKIE ŁÓDZKIE 325 WIELKOPOLSKIE 342 LASKIE 497 MAŁOPOLSKIE MAZOWIECKIE 1994 W województwie łódzkim znajduje si 65 placówek badawczo-rozwojowych, w tym 21 szkół wyszych z ponad 100 tys. studentów (Rysunek 1.1.8), w których w działalnoci B+R jest zatrudnionych ok osób (Rysunek 1.1.9). Rysunek Liczba jednostek i nakłady wewntrzne na działalno B+R według ródeł finansowania w województwie łódzkim w 2002 r. Z tego rodki [ mln zł ] Obszar Liczba Ogółem [mln zł ] budetowe szkół wyszych jednostek placówek PAN i jednostek badawczo -rozwojowych przedsibiorstw prywatnych instytucji niedochodowych zagraniczne własne Polska ,7 2800,2 16,9 42,1 455,2 9,8 218,3 1040,2 Łódzkie ,6 219,4 0,5 0,8 18,0 0,3 9,3 50,3 Procentowo ( obszar = 100 % ) Polska x ,1 0,4 0,9 9,9 0,2 4,8 22,7 Łódzkie x ,5 0,2 0,3 6,0 0,1 3,1 16,9 ródło: GUS 10

11 Rysunek Zatrudnieni w działalnoci B+R według grup stanowisk w województwie łódzkim w 2002 r. (stan na dzie 31 grudnia 2002 r.) Obszar Ogółem Z tego rodki [ mln zł ] pracownicy naukowo-badawczy technicy i pracownicy równorzdni Pozostały personel Polska Łódzkie Procentowo (grupy stanowisk dla Polski = 100 %) Łódzkie 6,3 % 6,1 % 6,4 % 7,7 % Procentowo ( obszar = 100 %) Polska ,9 % 14,2 % 11,9 % Łódzkie ,2 % 14,3 % 14,5 % ródło: GUS Struktura nakładów na działalno B+R według rodzaju bada w województwie łódzkim przedstawiała si niekorzystnie, gdy przewaaj nakłady na badania podstawowe, a badania stosowane i prace rozwojowe maj duo mniejszy udział w nakładach poniesionych na działalno B+R (Rysunek ). Rysunek Nakłady na działalno B+R według rodzajów bada w województwie łódzkim w 2002 r. (w procentach) prace rozw ojow e; badania 21,4% podstaw ow e; 49,7% ródło: GUS badania stosow ane; 28,9% Prawie 50 % z ogólnej kwoty poniesionych nakładów stanowiły nakłady poniesione na badania podstawowe, co jest przewaajcym trendem w Polsce, cho w niektórych województwach gdzie ogół wydatków na działalno B+R (Rysunek 1.1.7) jest stosunkowo niszy zdarzaj si takie województwa, w których przewaaj badania innego typu (Rysunek ). 11

12 Rysunek Nakłady na działalno B+R według rodzajów bada według województw w 2002 r. (w procentach) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 13,8% 21,4% 35,5% 30,2% 27,2% 35,2% 35,1% 30,1% 23,5% 30,5% 43,3% 43,1% 40,9% 51,0% 51,0% 59,7% 64,0% 28,9% 25,4% 42,6% 24,0% 21,4% 28,2% 17,5% 25,7% 28,0% 17,3% 41,4% 16,9% 29,5% 28,7% 22,4% 18,4% 48,9% 49,7% 47,3% 51,1% 38,8% 41,6% 24,9% 48,1% 43,6% 39,4% 37,0% 28,5% 32,1% 27,4% 26,6% 30,4% 22,0% 11,1% POLSKA DOLNOLASKIE KUJAWSKO - POMORSKIE LUBELSKIE LUBUSKIE ŁÓDZKIE MAŁOPOLSKIE MAZOWIECKIE OPOLSKIE PODKARPACKIE PODLASKIE POMORSKIE LASKIE SWI TOKRZYSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE WARMINSKO - MAZURSKIE WIELKOPOLSKIE prace rozwojowe badania stosowane badania podstawowe ródło: GUS Porównujc nakłady wewntrzne na działalno B+R w relacji do produktu krajowego brutto w województwie łódzkim do innych województw w Polsce jak równie do redniej UE-15, redniej Europejskiego Obszaru Gospodarczego i kilku regionów europejskich z wysokim wskanikiem widzimy, e województwo łódzkie plasuje si dokładnie w redniej krajowej, lecz pozostaje daleko w tyle w skali europejskiej (Rysunek ) Rysunek Nakłady na działalno B+R w relacji do PKB według regionów w 2002 r. (w procentach) 6,00 5,00 6,21 5,27 4,82 4,72 4,36 4,33 4,22 4,21 4,00 3,68 3,56 3,00 2,00 1,98 1,97 1,39 1,00 0,00 Braunschweig (1999) DE Västsverige (2001) SE Stuttgart (1999) DE Oberbayern (1999) DE Pohjois-Suomi (2001) FI Stockholm (2001) SE Tübingen (1999) DE Uusimaa (2001) FI Berlin (1999) DE Eastern (1999) UK EU-15 0,85 0,65 0,65 0,58 0,50 0,50 0,49 0,48 0,39 0,35 0,34 0,25 0,23 0,19 0,10 0,10 EOG MAZOWIECKIE MAŁOPOLSKIE ŁÓDZKIE POLSKA DOLNOLASKIE PODLASKIE WIELKOPOLSKIE LUBELSKIE POMORSKIE LASKIE KUJAWSKO - POMORSKIE PODKARPACKIE WARMINSKO - MAZURSKIE OPOLSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE LUBUSKIE SWI TOKRZYSKIE ródło: GUS i - European Communities, Statistics on Science and Technology in Europe: Data , Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2004, s

13 Warto i przychód aparatury naukowo-badawczej w województwie łódzkim jest stosunkowo niska, gdy jej warto nie przekracza 6 % w skali kraju (Rysunek ) dajc województwie łódzkiemu szóste miejsce wród polskich województw. Warto aparatury naukowo-badawczej w województwie łódzkim wynosiła w 2002 r. 203 mln zł (Rysunek ), przynoszc jedynie 2,7 % dochodu. Rysunek Warto brutto i przychód aparatury naukowo-badawczej w województwie łódzkim w 2002 r. (stan na dzie 31 grudnia 2002 r.) w mln zł. Obszar Aparatura naukowo-badawcza zaliczona do rodków trwałych Warto brutto [mln zł ] Stopie zuycia w % Przychód w 2002 r. [ mln zł ] Polska 3 525,2 74,0 258,5 Łódzkie 203,2 77,0 7,0 ródło: GUS Rysunek Warto brutto i przychód aparatury naukowo-badawczej według województw (warto brutto i przychody = 100). 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% MAZOWIECKIE 39,8% ródło: GUS 11,8% 9,6% 8,4% 8,4% 5,8% 4,2% 2,7% 2,6% 2,1% 1,0% 1,0% 1,0% 0,7% 0,7% 0,1% MAŁOPOLSKIE DOLNOLASKIE LASKIE WIELKOPOLSKIE ŁÓDZKIE POMORSKIE LUBELSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE KUJAWSKO - POMORSKIE OPOLSKIE PODLASKIE WARMINSKO - MAZURSKIE PODKARPACKIE w arto brutto przychód w 2002 r. SWI TOKRZYSKIE LUBUSKIE Biorc pod uwag zgłoszone wynalazki krajowe oraz udzielone patenty według województwa, województwo łódzkie znajduje si na szóstym miejscu w roku 2002 (Rysunek ) z 130 zgłoszonymi przez mieszkaców wynalazkami i 58 udzielonymi patentami. 13

14 Rysunek Wynalazki krajowe zgłoszone oraz udzielone patenty wynalazki zgłoszone Udzielone patenty MAZOWIECKIE LASKIE DOLNOLASKIE MAŁOPOLSKIE WIELKOPOLSKIE ŁÓDZKIE POMORSKIE KUJAWSKO - POMORSKIE PODKARPACKIE LUBELSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE SWI TOKRZYSKIE OPOLSKIE LUBUSKIE WARMINSKO - MAZURSKIE PODLASKIE ródło: GUS Reasumujc, potencjał naukowo-badawczy regionu łódzkiego nie jest w pełni wykorzystywany. Region łódzki (a głównie miasto Łód) jest duym orodkiem akademickim (21 szkoły wysze) z silnym zapleczem naukowo-badawczym (65 jednostek badawczorozwojowych). To w połczeniu z dowiadczeniem i kultur techniczno-naukow daj podstaw dla tworzenia RSI opartego na nowoczesnych technologiach i wiedzy we współpracy z uczestnikami społecznoci lokalnych. W analizie potencjału regionu nie mona pomin kwestii bliskoci Warszawy (całego regionu mazowieckiego), którego potencjał jest niekwestionowany i współpraca ssiadujcych ze sob regionów moe pomóc w pełniejszym wykorzystaniu potencjału regionu łódzkiego. Ta współpraca moe polega na wyeksponowaniu tych dziedzin i potencjału naukowo-badawczego, które mog pełni rol komplementarn wobec silnego potencjału warszawskiego. Nakłady na działalno B+R ogółem w województwie łódzkim s stosunkowo niskie. Mimo, i plasuj si na pitym miejscu w Polsce, to jednoczenie s prawie siedmiokrotnie nisze ni nakłady ponoszone w województwie mazowieckim. Tak due zrónicowanie w wielkoci nakładów nie pozwala na skuteczne konkurowanie w działalnoci badawczorozwojowej z regionem mazowieckim, a jego bezporednie ssiedztwo moe powodowa wypływanie moliwoci, które byłyby dostpne przy zwikszeniu nakładów. Przy wyszych 14

15 nakładach, współpraca z regionem warszawskim, mogłaby przynie wiksze korzyci dla obydwu regionów. Porównujc nakłady na działalno naukowo-rozwojow z produktem krajowym brutto, region łódzki ma wskanik przybliony do redniej krajowej (0,65 %), lecz w porównaniu z innymi regionami europejskimi (UE-15), nakłady te (w stosunku do PKB) s prawie trzykrotnie nisze. Przy porównaniu z regionami czołowymi rónica jest olbrzymia dziewiciokrotna, tym bardziej, gdy wemie si pod uwag fakt, i polskie PKB jest nisze, a wic w wartociach bezwzgldnych, rónica ta staje si jeszcze wiksza. Aby wykorzysta istniejcy potencjał naukowo-badawczy skuteczniej, nakłady na działalno naukowobadawcz w regionie łódzkim naleałoby znaczco zwikszy. Aparatura naukowo-badawcza nie jest w pełni wykorzystana w regionie, gdy stosunkowo rednia (w skali kraju) jej warto pozwala na wielokrotnie mniejsze przychody ni w innych regionach. Oznacza to, e dostpny potencjał aparatury moe by wyszy od jej dotychczasowych efektów. Udział bada podstawowych w ogólnej strukturze wydatków na działalno badawczo-rozwojow według typów bada w regionie łódzkim nie odbiega znaczco od struktury wydatków na działalno B+R w kraju (38 % nakładów na działalno B+R w Polsce przeznaczonych jest na badania podstawowe), cho jest ona jeszcze mniej korzystna (50 % nakładów na działalno B+R w regionie łódzkim) od redniej krajowej. Udział nakładów na badania podstawowe w regionie jest dwukrotnie wysza od udziału tych nakładów w wydatkach na działalno B+R w wikszoci krajów wysoko-rozwinitych. Taki układ zmniejsza moliwo skutecznego konkurowania regionu o istniejce lub przyszłe dofinansowania, a wic porednio zmniejsza jego potencjał. Punktem wyjcia dla strategii rozwoju regionu łódzkiego i rozwinicia skutecznych RSI jest uwzgldnienie wiatowych tendencji zmian zachodzcych w podejciu do finansowania działalnoci B+R jak równie zmodyfikowania stosunku bada podstawowych do bada stosowanych i prac rozwojowych. W regionie łódzkim konieczny jest rozwój przemysłu opartego na wysokich technologiach, aby mona było zmieni struktur bada za porednictwem nakładów poczynionych przez taki przemysł na badania stosowane czy prace rozwojowe. Potencjał regionu jest stosunkowo duy w skali kraju, lecz naleałoby stworzy odpowiednie instrumenty zarzdzania tym potencjałem, jak równie umoliwi współprac rónych uczestników Regionalnego Systemu Innowacji, aby potencjał ten uruchomi i dalej rozwija, szczególnie w celu zwikszenia innowacyjnoci regionu. 15

16 1.2. Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki powstał w 1945 roku. Obecnie Uniwersytet Łódzki jest jednym z najwikszych polskich uniwersytetów i posiada 11 wydziałów: Biologii i Ochrony rodowiska, Ekonomiczno-Socjologiczny, Filologiczny, Filozoficzno-Historyczny, Fizyki i Chemii, Matematyki, Nauk Geograficznych, Nauk o Wychowaniu, Prawa i Administracji, Studiów Midzynarodowych i Politologicznych, Zarzdzania Ogółem w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2002/2003 studiowało ponad 41 tys. osób. Rysunek Liczba studentów i słuchaczy studiów podyplomowych (na wykresie oznaczonych kolorem białym)- stan na Wydział Wydział Zarzdzania Wydział Studiów Midzynaodowych i Politologicznych Wydział Prawa i Administracji Wydział Nauk o Wychowaniu Wydział Nauk Geograficznych Wydział Matematyki Wydział Fizyki i Chemii Wydział Filozoficzno - Historyczny Wydział Filologiczny Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny Wydział Biologii i Ochrony rodowiska liczba studentów 16

17 W Uczelni tworzone s od kilku lat wyodrbnione ze struktur wydziałowych orodki naukowo-badawcze: Orodek Bada Europejskich, Orodek Bada i Studiów Przekładowych, Orodek Naukowo-Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego, Orodek Badawczy Myli Chrzecijaskiej, Orodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet, Orodek Polskiego Komitetu Współpracy z Alliance Française oraz Regionalny Orodek Informacji Patentowej. Pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego bior udział w wielu programach midzynarodowych m.in.: SOCRATES/ERASMUS, TEMPUS, INCO-COPERNICUS, ACE, Jean Monnet, CEEPUS. Uniwersytet Łódzki jest zbiorowym członkiem organizacji midzynarodowych: European University Association (EUA), Association of European Schools of Planning (AESOP), Alliance of Universities for Democracy, działa take w ramach sieci GRUPO COMPOSTELA DE UNIVERSIDADES. PRACOWNICY STRUKTURA ZATRUDNIENIA Uczelnia zatrudnia 2120 pracowników naukowych (w tym 211 profesorów tytularnych, 305 doktorów habilitowanych, 891 doktorów). Rysunek Liczba pracowników Uniwersytetu Łódzkiego na dzie Ogólna liczba pracowników 3827 Nauczyciele akademiccy 2205 Pracownicy administracyjni, naukowo-techniczni i biblioteczni 1102 Pracownicy obsługi % 14% 57% 17

18 Rysunek Liczba pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego 34% 10% 42% 14% Pracownicy naukowi 2120 profesorów tytularnych 212 doktorów habilitowanych 305 doktorów 891 Magistrów 712 Rysunek Liczba nauczycieli akademickich wg Wydziałów stan na dzie Wydział Studiów Midzynarodowych i Politologicznych Zarzdzania Prawa i Administracji Nauk o Wychowaniu Matematyki Filozoficzno-Historyczny Fizyki i Chemii Filologiczny Ekonomiczno - Socjologiczny Nauk Geograficznych Biologii i Ochrony rodowiska liczba nauczycieli akademickich DZIAŁALNO NAUKOWA (wg Wydziałów) Wydział Biologii i Ochrony rodowiska (dyscyplina naukowa wg KBN 20 biologia oraz 39 inynieria i ochrona rodowiska) Adres: ul. Pilarskiego nr Łód tel. (48 42) , fax. (48 42) Dziekan : prof. dr hab. Antoni Róalski www: Obszar bada 18

19 algologia, mikologia i lichenologia, antropologia, biochemia, biofizyka, biologia molekularna, biologia ewolucyjna, geobotanika i ekologia rolin, cytologia, biologia molekularna i fizjologia rolin, cytogenetyka, hydrobiologia i biologia polarna, zoologia i ekologia, mikrobiologia, immunologia, genetyka bakterii, biotechnologia, neurofizjologia i neurobiologia, dydaktyka biologii, ekohydrologia, ochrona rodowiska. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny (dyscypliny naukowe wg KBN - 08 socjologia oraz 12 ekonomia) Adres: Dziekan : prof. dr hab. Paweł Starosta ul. P.O.W. nr 3/ Łód tel. (48 42) , , fax. (48 42) www: Obszary badawcze pogłbienie i rozszerzenie Unii Europejskiej, globalne zarzdzanie, regulacje i rola Unii Europejskiej w tych procesach, dostosowanie polityki - wobec rynku pracy do wymogów członkostwa w UE, procesy demokracji, nowe instrumenty polityki gospodarczej, obywatelstwo europejskie i wielokulturowo, dialog kulturowy w ramach społeczestwa europejskiego, nowe perspektywy historii integracji europejskiej. 19

20 Wydział Filozoficzno-Historyczny (dyscypliny naukowe wg KBN 01 nauki filozoficzne oraz 07 nauki historyczne) Adres: ul. Lindleya nr 3/ Łód tel. (48 42) fax. (48 42) Dziekan : prof. dr hab. Stefan Pytlas Obszary bada Archeologia, Etnologia, Filozofia, Historia, Historia Sztuki. Wydział Nauk Geograficznych (dyscypliny naukowe wg KBN 15 geografia, 16 geologia, 19 geodezja i kartografia) Adres: Dziekan : prof. dr hab. Kazimierz Kłysik ul. Narutowicza nr Łód tel. (48 42) www: Obszary bada potencjał naturalny geokompleksów oraz rozwój ekumeny na pograniczu nizin i wyyn Polski rodkowej, wpływ antropopresji na rodowisko glebowe w Polsce, współczesne zmiany klimatu i bioklimatu Polski. klimat i bioklimat miast, wahania i zmienno klimatu w Polsce i w Europie na tle ogólnej cyrkulacji atmosfery, klimatologia regionalna Polski, bioklimatologia. przemiany rodowiska naturalnego regionu łódzkiego pod wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych, 20

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA. Forma zajęć. forma zaliczenia. wykłady. Razem. wykład. Ćw/konw/zaj.t. ćwiczenia

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA. Forma zajęć. forma zaliczenia. wykłady. Razem. wykład. Ćw/konw/zaj.t. ćwiczenia Kierunek: EKONOMIA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA ęć O. Grupa treści ogólnych E/I/O.1 Przedmiot ogólnouczelniany ZAL 18 18 18 2 E/I/O.2 Język obcy ZAL 72 72 18 3 18 3 18 3 18 3 WF1 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz.

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz. WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz./ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY: 1. FILOLOGIA POLSKA 2. KULTUROZNAWSTWO filmoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i &rednich Przedsi'biorstw... 9

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i &rednich Przedsi'biorstw... 9 SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i &rednich Przedsi'biorstw... 9 Streszczenie raportu... 11 $. Stan sektora ma!ych i "rednich

Bardziej szczegółowo

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP)

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) str. 1 Załcznik Nr 1 Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy midzy sfer badawczo-rozwojow

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie ekonomia zarządzanie Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ BADAWCZY REGIONU ODRY

POTENCJAŁ BADAWCZY REGIONU ODRY Magdalena Mojsiewicz Uniwersytet Szczeciński POTENCJAŁ BADAWCZY REGIONU ODRY Współpraca Monika Rozkrut Uniwersytet Szczeciński Marek Jaskuła Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny CELE ZAMIERZONE

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Załcznik nr 5 WZÓR MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.4:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie...

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie... SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9 Streszczenie... 11 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie,

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie, Konkurs grantów doktorskich i habilitacyjnych w roku 2015 na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI 2012-04-24 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu WM ds. planowania strategicznego WYZWANIA ORAZ SILNE STRONY MIAST KRAKÓW KATOWICE Źródło: Raport

Bardziej szczegółowo

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych.

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. ! " Opracował Krzysztof Trzak dyrektor Szkoły Podstawowej w Alojzowie 23.05.2002. Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. Unia Europejska tworzy sprzyjajce warunki,

Bardziej szczegółowo

Kierunek Pedagogika - studia dzienne. semestr 1

Kierunek Pedagogika - studia dzienne. semestr 1 Program studiów na kierunku pedagogika dla wszystkich specjalnoci studia dzienne i zaoczne Zgodnie z uchwał Rady Głównej Szkolnictwa Wyszego wyrónia si dwa podstawowe bloki zaj: - blok I kanon obowizkowy

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Wykaz podstawowych jednostek organizacyjnych UKW oraz podległych Instytutów i Katedr według stanu na dzień roku

Wykaz podstawowych jednostek organizacyjnych UKW oraz podległych Instytutów i Katedr według stanu na dzień roku Wykaz podstawowych jednostek organizacyjnych UKW oraz podległych Instytutów i Katedr według stanu na dzień 1.10.2011 roku 1. Wydział Administracji i Nauk Społecznych 2. Wydział Humanistyczny 3. Wydział

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS Europeistyka I. IV. Aneks. 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS

Pakiet ECTS Europeistyka I. IV. Aneks. 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS IV. Aneks 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS Uwaga: nie wszystkie przedmioty ujęte w zestawieniu są realizowane w roku ak. 2010-11. Lp. A. Przedmioty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2018/2019 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do Portugalii i uzyskania

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P Specjalno: Inynieria produkcji w przemyle maszynowym Zintegrowane systemy (CIM) WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P Przedmiot: Zintegrowane systemy (CIM) Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów i modułów, które umożliwiają studentom powracającym z programów ERASMUS i MOST realizację kierunkowych efektów kształcenia

Wykaz przedmiotów i modułów, które umożliwiają studentom powracającym z programów ERASMUS i MOST realizację kierunkowych efektów kształcenia Wykaz przedmiotów i modułów, które umożliwiają studentom powracającym z programów ERASMUS i MOST realizację kierunkowych efektów kształcenia Kierunek: Stosunki międzynarodowe (studia I stopnia) Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Główne wnioski Wartość nakładów wewnętrznych 1 ogółem na działalność badawczo-rozwojową

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 20/R/08 Opłaty za zajęcia dydaktyczne * na studiach niestacjonarnych na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2008/2009 Wydział Biologii - biologia (I stopień)

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA

WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ KONOMII I ZARZĄDZANIA Adres: Kampus A, ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra Tel.: (68) 328 2550, fax: (68) 328 2554 -mail: Sekretariat@wz.zu.zgora.pl Strona internetowa: http://www.wz.uz.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013 Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013 Wydział Filologiczny Wydział Polonistyki Wydział Wydział Prawa i Administracji Kierunek Specjalność Studia stacjonarne Studia

Bardziej szczegółowo

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH rekrutacja 2017/2018 Kierunek EKONOMIA Studia stacjonarne i niestacjonarne Studia I stopnia licencjackie Studia II stopnia - Nowa oferta specjalności!!! Studia III stopnia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

Wiesława Ziółkowska. Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie. Wydanie pite zmienione i uzupełnione

Wiesława Ziółkowska. Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie. Wydanie pite zmienione i uzupełnione Wiesława Ziółkowska Finanse publiczne Teoria i zastosowanie Wydanie pite zmienione i uzupełnione Wydawnictwo Wyszej Szkoły Bankowej Pozna 2012 Wydanie pierwsze 2000, drugie 2002, trzecie 2005, czwarte

Bardziej szczegółowo

ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ

ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ 1. Proszę określić status opracowania (proszę wybrać właściwą odpowiedź): 1.1. Praca dyplomowa 1.2. Praca naukowo-badawcza 1.3. Ekspertyza 2. Proszę określić status

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010 Wydział Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010 Kierunek / Specjalność Studia niestacjonarne Studia stacjonarne zaoczne wieczorowe I st. II st. jedn. mag. I st. II st.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się : studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe) oraz studia stacjonarne (gdy są to studia na drugim i ) WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI 3. 4. 5. Informatyka

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje

Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje Dr inż. Paweł Chmieliński Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 czerwca 2016 roku

Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 czerwca 2016 roku 75.0200.47.2016 Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 czerwca 2016 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność Mazowsza na tle innych regionów w Polsce i UE. Marzenna Anna Weresa Instytut Gospodarki Światowej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Innowacyjność Mazowsza na tle innych regionów w Polsce i UE. Marzenna Anna Weresa Instytut Gospodarki Światowej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Innowacyjność Mazowsza na tle innych regionów w Polsce i UE Marzenna Anna Weresa Instytut Gospodarki Światowej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Cele wystąpienia - udzielenie odpowiedzi na pytania: Jak

Bardziej szczegółowo

kierunek/ specjalność studiów 1 2 3 4 5 6 WYDZIAŁ BIOLOGII 1. Olimpiada Chemiczna F. st. c. L. st. c.

kierunek/ specjalność studiów 1 2 3 4 5 6 WYDZIAŁ BIOLOGII 1. Olimpiada Chemiczna F. st. c. L. st. c. Wykaz olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, których laureaci lub finaliści mogą korzystać z preferencji w procesie rekrutacji na I rok studiów I stopnia i jednolitych magisterskich w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ Archeologia STAN AKREDYTACJI Ponownej akredytacji udzielono na okres 5 lat 28 czerwca 2004 rok Instytutowi Archeologii UJ Instytutowi Archeologii UŁ Instytutowi Prahistorii UAM Instytutowi Archeologii

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2012/2013 Na podstawie 119 Statutu

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/21/13 WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne Specjalności: edukacja

Bardziej szczegółowo

ETIUDA 1 STATYSTYKI. Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r.

ETIUDA 1 STATYSTYKI. Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r. ETIUDA 1 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r. Konkurs ETIUDA na finansowanie stypendiów doktorskich został ogłoszony po raz pierwszy przez Narodowe Centrum Nauki 15 grudnia 2012 roku. W ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne II stopnia geografia, wszystkie specjalizacje

Studia niestacjonarne II stopnia geografia, wszystkie specjalizacje Studia niestacjonarne II stopnia geografia, wszystkie specjalizacje Lp. Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia 1 Metodologia nauk geograficznych Egzamin 2 Filozofia 3 Biogeografia 4 Geografia rolnictwa Egzamin

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza współfinansowana przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013" SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK KOSMETOLOGIA

KIERUNEK KOSMETOLOGIA KIERUNEK KOSMETOLOGIA MARKETING I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Studia niestacjonarne II stopnia Etap studiów II rok, semestr III Wymiar zaj Seminaria: 10 godz. Łcznie: 10 godz. Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU maj-czerwiec, 2013 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Banki komercyjne Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

Nazwa uczelni/placówki naukowej. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizykochemii Płynów i Miękkiej Materii

Nazwa uczelni/placówki naukowej. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizykochemii Płynów i Miękkiej Materii Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 127/226/13 z dnia 22 stycznia 2013 r. Lista doktorantów, którym przyznano stypendium w ramach II edycji projektu systemowego Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /01 z dnia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 01 01 01 01 01-016 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO,

Bardziej szczegółowo

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Stanisław Adamczyk Geodeta Powiatu Mieleckiego Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Finansowanie geodezji powiatowej wymaga zmian Powołana w ramach samorzdu powiatowego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Dr hab. Karol KOCISZEWSKI, prof. UE Promotorzy prac dyplomowych

Bardziej szczegółowo

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC PROM Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC Porozumienie na Rzecz Ochrony Mokradeł Koalicja, której celem nadrzdnym jest wspieranie i promocja ochrony mokradeł w Polsce z Deklaracji Programowej PROM:

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ W STRATEGIACH ROZWOJU WYBRANYCH WOJEWÓDZTW W POLSCE. ANALIZA PORÓWNAWCZA

INNOWACYJNOŚĆ W STRATEGIACH ROZWOJU WYBRANYCH WOJEWÓDZTW W POLSCE. ANALIZA PORÓWNAWCZA dr inż. Marzena Grzesiak Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii INNOWACYJNOŚĆ W STRATEGIACH ROZWOJU WYBRANYCH WOJEWÓDZTW W POLSCE. ANALIZA PORÓWNAWCZA (INNOVATIVENESS IN THE STRATEGIES IN

Bardziej szczegółowo

Od nowego roku akademickiego mogą Państwo wybierać następujące specjalności i seminaria dyplomowe na kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE:

Od nowego roku akademickiego mogą Państwo wybierać następujące specjalności i seminaria dyplomowe na kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE: Od nowego roku akademickiego mogą Państwo wybierać następujące specjalności i seminaria dyplomowe na kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE: specjalność: Polityka regionalna opiekun: prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów na studia następuje

Bardziej szczegółowo

2 913 Instytut Technologii Elektronowej Instytut Technologii Elektronowej Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej

2 913 Instytut Technologii Elektronowej Instytut Technologii Elektronowej Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej Lista doktorantów, którym przyznano stypendium w ramach II edycji projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza stypendia dla doktorantów

Bardziej szczegółowo

Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO SILNE STRONY SŁABE STRONY Usługowy charakter regionu wysoka pracochłonno sektora Due obszary województwa obejmujce tereny popegerowskie;

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/9 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa nabór dla MŚP posiadających Pieczęć

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 WZÓR Załcznik nr 6 MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.5:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 www.facebook.com/wydział-nauk-ekonomicznych-uwm WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Fascynująca wyprawa do świata nauk ekonomicznych Rozwój pasji i zainteresowań

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

KONKURS HARMONIA 5 STATYSTYKI

KONKURS HARMONIA 5 STATYSTYKI KONKURS HARMONIA 5 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: styczeń 2014 r. 14 czerwca 2013 r. Narodowe Centrum Nauki po raz piąty ogłosiło konkurs HARMONIA na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej,

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr do Uchwały Nr 0/00 z dnia czerwca 00 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 009 00 00 0 0-0 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Studia pierwszego stopnia

Studia pierwszego stopnia Instytut Nauk Politycznych WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH Minimum programowe dla studentów MISH od r. 2009/10 Studia pierwszego stopnia ROK I Semestr I Wykł. Ćw.

Bardziej szczegółowo

TOK STUDIÓW WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY KIERUNEK STUDIÓW: Politologia

TOK STUDIÓW WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY KIERUNEK STUDIÓW: Politologia SPECJALNOŚĆ: ROK STUDIÓW: I ROK AKADEMICKI: 06/07 STOPIEŃ STUDIÓW: I Ilość godzin w semestrze: I oraz forma iczenia Ilość godzin w semestrze: II oraz forma iczenia. Historia polityczna Polski XX w.. Współczesna

Bardziej szczegółowo

specjalność POLITYKI PUBLICZNE

specjalność POLITYKI PUBLICZNE Rok I - zajęcia obowiązkowe: specjalność POLITYKI PUBLICNE Metodologia nauk społecznych i humanistycznych Metody i techniki badań politologicznych Elementy prawoznawstwa 15 15 E 1 spółczesne doktryny spraw

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

problemy polityczne współczesnego świata

problemy polityczne współczesnego świata Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmuller problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 1998 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności -

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r. Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016 Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 28) 1 Wstęp do filozofii 4 30 15 E 08.1 2 Pracownia komputerowa

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

Problemy polityczne współczesnego świata

Problemy polityczne współczesnego świata A 372536 Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmiiller Problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 2002 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ Pod redakcją naukową prof. dr. hab. Stanisława Zięby prof. dr. hab. Eugeniusza Mazurkiewicza ALMAMER WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA Warszawa 2007

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 99 ust. 2, w związku z

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2012 2015 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 28) 1 Wstęp do filozofii 4 30 15 E 08.1 2 Pracownia komputerowa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i Inynieria produkcji Studia 2 stopnia o profilu: A P

Zarzdzanie i Inynieria produkcji Studia 2 stopnia o profilu: A P Systemy transportowe WM Zarzdzanie i Inynieria produkcji Studia stopnia o profilu: A P Przedmiot: Systemy transportowe Kod przedmiotu Status przedmiotu: obieralny ZIP S 3 3-_0 Jzyk wykładowy: polski Rok:

Bardziej szczegółowo

Zakres problemowy prac habilitacyjnych w naukach o zarządzaniu w latach

Zakres problemowy prac habilitacyjnych w naukach o zarządzaniu w latach Prof. dr hab. Bogdan Nogalski, WSB w Gdańsku Prof. dr hab. Szymon Cyfert, UE w Poznaniu Gdańsk, dnia 28 kwietnia 2016r. Zakres problemowy prac habilitacyjnych w naukach o zarządzaniu w latach 2007 2015

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii Strona 1 Stan na dzień 26 września 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 30 maja 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa stopnia

Bardziej szczegółowo

II. Studia stacjonarne

II. Studia stacjonarne II. Studia stacjonarne 2.1. Przedmioty realizowane w roku ak. 2010-11 na studiach stacjonarnych Uwaga: w roku akademickim 2010-11 kaŝdy rok studiów jest realizowany według odrębnego planu studiów. Stąd

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku 75.0200.94.2015 Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW:

PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 2005 2006 2006 2007 2007-2008 STUDIA STACJONARNE Załącznik do Uchwały Nr 121/2006 z dnia 27 09 2006 r. KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

WYKAZ organów jednoosobowych i jednostek organizacyjnych Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego

WYKAZ organów jednoosobowych i jednostek organizacyjnych Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego WYKAZ organów jednoosobowych i jednostek organizacyjnych Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego REKTOR 1. Biuro Rektora 2. Dział Kadr i Szkolenia 3. Biuro Ochrony Informacji Niejawnych PROREKTOR

Bardziej szczegółowo

Klastry- podstawy teoretyczne

Klastry- podstawy teoretyczne Klastry- podstawy teoretyczne Dr inż. Anna Szerenos Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Program Innet Plan prezentacji Koncepcja klastra

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWEGO, KIERUNKOWEGO, SPECJALNOŚCIOWE BEZ SPECJALIZACYJNYCH)

KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWEGO, KIERUNKOWEGO, SPECJALNOŚCIOWE BEZ SPECJALIZACYJNYCH) Załącznik nr do Uchwały Nr 08/010 z dnia 1 czerwca 010 r. PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 010 011 011 01 01-01 STUDIA NIESTACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

Niskie płace barier rozwoju. Cz I. Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego?

Niskie płace barier rozwoju. Cz I. Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego? Cz I Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego? 1. Podstawowe definicje wprowadzenie!" # " " $ % % & &%'# " (& )#&!* *! "(* *! "(* ł ł $ % # &+,"% + & ", *! "(*! " #$% $ % # &!

Bardziej szczegółowo