Regionalna Strategia Innowacji. Województwa Łódzkiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regionalna Strategia Innowacji. Województwa Łódzkiego"

Transkrypt

1 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego ANALIZA POTENCJAŁU NAUKOWO- BADAWCZEGO W REGIONIE ŁÓDZKIM wersja robocza prof. dr hab. Andrzej Pomykalski dr Konstanty Owczarek dr Przemysław Pomykalski dr n. med. Jacek Michalak mgr Robert Blalak mgr Magdalena Dzikowska mgr in. Piotr Józwiak mgr in. Maria Woniak mgr Agnieszka Dawydzik Łód, 2004

2 Spis treci: 1. Analiza potencjału naukowo-badawczego w regionie łódzkim Analiza potencjału naukowo-badawczego w regionie łódzkim Cele analizy Pojcia wykorzystane w analizie Działalno badawczo-rozwojowa w Polsce Region łódzki Uniwersytet Łódzki Badanie i ródła danych Wnioski z bada Uniwersytet Medyczny w Łodzi Informacja wstpna o Uniwersytecie Medycznym Wyniki przeprowadzonych bada na Uniwersytecie Medycznym Wnioski z przeprowadzonych bada Dostpne Technologie Lista jednostek Uniwersytetu Medycznego, do których rozesłano ankiet: Suplement do raportu z bada Politechnika Łódzka Tematyka badawcza- wykaz Realizowane prace naukowo-badawcze (badania własne, działalno statutowa, granty, zlecenia, usługi) Patenty Innowacje, zaawansowane technologie, przedsiwzicia Centra Zaawansowanych Technologii Wprowadzenie Tworzenie Centrum Zaawansowanych Technologii Centrum Zaawansowanych Technologii - AGROTECH Centrum Zaawansowanych Technologii - BioTechMed Centrum Zaawansowanych Technologii Pro Humano Tex Jednostki Badawczo-Rozwojowe Działanie JBR-ów Działanie Placówek Naukowych Polskiej Akademii Nauk Załoenia bada Zatrudnienie w jednostkach Branowe ukierunkowanie Typy prowadzonych bada Realizowane prace badawcze i zlecenia z przemysłu Wykorzystywana aparatura badawcza Powizania ze sfer gospodarcz Wnioski z działalnoci Jednostek Badawczo Rozwojowych Metodologia Oceny Efektywnoci Potencjału Naukowo-Badawczego ródła danych Produktywno w nauce i technologii Bibliografia...181

3 1. Analiza potencjału naukowo-badawczego w regionie łódzkim 1.1. Analiza potencjału naukowo-badawczego w regionie łódzkim Przy analizie potencjału naukowo-badawczego i jego wpływie, na innowacyjno regionu, nie mona pomin analizy elementów składajcych si na rozwój innowacji. Biorc pod uwag czynniki ekonomiczne, ewidentne jest to, e skala innowacji jest proporcjonalna do wzrostu ekonomicznego pastwa, w którym znajduje si analizowany region, do wzrostu ekonomicznego samego regionu jako takiego, do inwestycji dokonywanych w rónych sektorach przemysłu i działa poszczególnych przedsibiorstw wystpujcych w regionie, jak równie do odpowiedniego otoczenia naukowo-badawczego, wystpujcego w regionie lub w jego bliskim ssiedztwie. Na rozwój innowacji składa si wiedza i wysiłek ludzki oraz kapitał niezbdny do wdroenia nowych produktów, procesów i organizacji na rynek. Niebłahym elementem jest równie prawo własnoci intelektualnej, które motywuje do rozwoju innowacji poprzez umoliwienie zabezpieczenia prawa do wykorzystania efektu pracy badawczo-rozwojowej; jej publikacja pozwala innym badaczom na korzystanie z wyników badania, a wic umoliwia dalszy rozwój innowacji w danej dziedzinie. Obecnie innowacja nie jest jedynie spraw poszczególnych przedsibiorstw czy badaczy, lecz coraz czciej staje si centrum zainteresowania dla organów władzy publicznej, zarówno pastwa jak i pojedynczych regionów. Rozwój innowacji wynika głównie ze wzajemnego oddziaływania na siebie czynników otoczenia (w tym elementów polityki regionalnej) i sfery badawczorozwojowej. Niniejszy referat przedstawia potencjał innowacyjny za porednictwem analizy potencjału naukowo-badawczego w kontekcie regionalnym. Od połowy lat osiemdziesitych, Regionalny System Innowacji (RSI) uznawany jest za efektywn form analizy i wdraania takiej polityki regionalnej, która sprzyja rozwojowi innowacji. Wszelkie innowacje w regionie s wynikiem wspólnego, dynamicznego procesu, w którym uczestniczy wiele rónych jednostek tworzc w regionie sie relacji o efekcie synergetycznym. RSI wspomagaj władze lokalnych w planach wdroenia skutecznej polityki innowacyjnoci w regionie, budowaniu partnerstwa i współpracy pomidzy jednostkami naukowo-badawczymi i przemysłem oraz wzmocnieniu i wykorzystaniu potencjału sektora akademickiego i naukowo-badawczego w regionie dla rozwoju przedsibiorczoci i wzmocnienia konkurencyjnoci. Badania wykazuj, e wszyscy uczestnicy odnosz korzyci efektów sieciowych w RSI, cho oczywicie korzyci te bywaj róne i pojawiaj si w 3

4 rónym stopniu. Sieci regionalne, które raz uznano za innowacyjne ze wzgldu na kierunek ich rozwoju, nie zawsze pozostaj takie wraz z dalszym rozwojem, gdy wiele czynników stymuluje, lub przeciwnie, ogranicza działania RSI. Właciwe wykorzystanie istniejcego RSI wymaga takie stymulowanie wszelkich czynników wpływajcych korzystnie na cał sie, aby relacje podmiotowo-przedmiotowe pomidzy uczestnikami systemu sprzyjały rozwojowi innowacji. Relacje te mog oznacza formaln współprac pomidzy regionaln sfer B+R, poszczególnymi firmami produkcyjnymi i usługowymi, bankami, władzami regionalnymi, i klientami, lecz mog take oznacza współprace nieformaln, tak jak nieoficjalne kontakty i spotkania celem wymiany informacji. W zwizku z tym ich stymulowanie musi przyj róne formy. W Polsce rozwój RSI znajduje si w fazie pocztkowej, szczególnie w porównaniu do dowiadcze krajów Unii Europejskiej (jej pitnastu członków sprzed poszerzenia z 1 maja 2004 r.), z których wynika, e proces rozwoju RSI jest długotrwały i wymaga dojrzałej polityki regionalnej popierajcej innowacje. Obecnie, RSI zostały wpisane w priorytety Narodowego Planu Rozwoju dotyczcego restrukturyzacji bazy ekonomicznej regionów i tworzenia warunków jej dywersyfikacji oraz rozwoju midzynarodowej współpracy regionów. Według załoe ministerstwa nauki i informatyzacji, projekty RSI zostan przygotowane do koca 2004 r., a projekt Narodowej Strategii Innowacji zostanie opracowany nastpi do koca 2005 r. Regionalna polityka w zakresie innowacji jest poddawana ograniczeniom, gdy jest osadzona w krajowej i midzynarodowej polityce naukowo-badawczej i technologicznej, a wic potencjał regionu nie moe by analizowany w oderwaniu od szerszej perspektywy Cele analizy Cele przedstawianej analizy regionalnego potencjału naukowo-badawczego dla regionu łódzkiego to zbadanie: - wielkoci i zrónicowanie potencjału naukowo-badawczego w regionie (poprzez wskazanie jednostek badawczych w regionie i ich ogólnego profilu); - wymiernych i moliwych do zaobserwowania efektów działalnoci jednostek naukowo-badawczych (patenty, projekty, wdroone rozwizania); - powiza jednostek naukowo-badawczych ze sfer gospodarcz - branowego ukierunkowania działalnoci jednostek naukowo-badawczych. 4

5 Spodziewane efekty przedstawionej analizy to rozpowszechnienie informacji o potencjale naukowo-badawczym regionu łódzkiego Pojcia wykorzystane w analizie Dla potrzeb niniejszego opracowania, przyjmuje si, za Głównym Urzdem Statystycznym, e okreleniem sfera B+R objte zostaj organizacje i instytucje zajmujce si działalnoci naukowo-badawcz, jak równie przedsibiorstwa, w których prowadzane s badania i prace rozwojowe (na uytek wewntrzny i dla innych jednostek). Praca przyjmuje, e do sfery B+R zalicza si te jednostki organizacyjne, które z prowadzonej działalnoci naukowo-badawczej, osigaj praktyczne efekty takie jak: innowacje produktowi, nowe technologie i usługi, nowe rozwizania w sferze organizacji i zarzdzania, bez wzgldu na ich przynaleno do konkretnej sfery (nauki czy przedsibiorstw). Według GUS, nastpujce jednostki wchodz w skład sfery B+R w Polsce: - placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk (PAN); - jednostki badawczo rozwojowe (JBR), na które składaj si: - instytuty naukowo-badawcze, - centralne laboratoria i - orodki badawczo-rozwojowe; - szkoły wysze: publiczne i prywatne prowadzce działalno B+R; - jednostki obsługi nauki; - jednostki rozwojowe (podmioty gospodarcze, zajmujce si działalnoci B+R obok swojej podstawowej działalnoci, prowadzce przede wszystkim prace rozwojowe); - pozostałe jednostki (m.in. szpitale i kliniki prowadzce prace badawczorozwojowe, inne ni uniwersytety medyczne i kliniki ujte w kategorii szkół wyszych). Udział typu bada poszczególnych jednostek jest zaleny od rodzaju jednostki. Placówki PAN i szkoły wysze prowadz głównie badania podstawowe, a w ograniczonym zakresie badania rozwojowe. Jednostki badawczo-rozwojowe i jednostki rozwojowe prowadz takie badania, z których mona osign dochód. 5

6 Działalno badawczo-rozwojowa w Polsce W roku 2002 nakłady na działalno B+R wyniosły 4582,7 mln zł i były o 5,7 % nisze ni w roku Trend spadkowy nakładów jest niepokojcy, gdy moe oznacza zmniejszanie si potencjału badawczo-rozwojowego całego pastwa, co z kolei wpływa niekorzystnie na innowacyjno poszczególnych regionów. rodki z budetu pastwa, wynoszce 2800,2 mln zł stanowiły w 2002 r. 61,6 % ogólnych nakładów (wobec 64,8 % w roku 2001). Nakłady pozabudetowe w 2002 r. były wysze ni w roku poprzednim (wyniosły 1782,5 mln zł wzrost o 4,2 %), mimo i nakłady podmiotów gospodarczych na B+R okazały si nisze ni w 2001 r. (wyniosły 1038,3 mln zł spadek o 12,1 %). Wzrósł natomiast (o 84 %) nakład rodków pochodzcych z zagranicy, z czego ponad jedna czwarta stanowiły fundusze pochodzce z Unii Europejskiej. W stosunku do produktu krajowego brutto wydatki budetowe na nauk (GERD/PKB) w Polsce odnotowuj systematyczny spadek od roku 1994 (Rysunek 1.1.1). Rysunek Nakłady na działalno B+R oraz udział nakładów B+R w relacji do produktu krajowego brutto w latach (Polska) Rok Nakłady na B+R 1 721, , , , , , , , ,7 (mln zł) Nakłady na B+R / 0,82 % 0,69 % 0,71 % 0,71 % 0,72 % 0,75 % 0,67 % 0,65 % 0,59 % PKB ródło: GUS Rysunek ilustruje powysz tabel: Rysunek Nakłady na działalno B+R oraz udział nakładów B+R w relacji do produktu krajowego brutto w latach (Polska) - wykres Nakłady na działalno B+R (mln zł) Nakłady na działalno B+R w relacji do PKB w mln zł ,90% 0,80% 0,70% 0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00% ródło: GUS 6

7 W latach wzrost nakładów na B+R zwizany był z rosncym PKB, osigajc najwysz warto w roku Od roku 2000 zmieniono metodologia obliczania PKB, co równie wpłynło na zmian analizowanych danych. W roku 2002, ponad 60 % nakładów na działalno B+R pochodziła z budetu pastwa (Rysunek 1.1.3). Stanowi to pewien spadek w porównaniu z 2000 r. i 2001 r., lecz ogólnie udział rodków publicznych w B+R jest niepokojco wysoki. Wysoki udział finansowania ze rodków publicznych jest typowy dla krajów słabo rozwinitych, gdy w krajach wysoko rozwinitych przewaaj rodki niepubliczne, głównie od podmiotów gospodarczych. W krajach ODCE i UE-15 udział rodków publicznych waha si w granicach 30 % (Rysunek 1.1.4). Rysunek Struktura nakładów na działalno B+R według ródeł finansowania w latach (Polska) 100% 1,5% 1,6% 1,5% 1,7% 1,8% 2,4% 4,8% 90% 11,9% 9,5% 9,8% 9,2% 10,3% 8,5% 11,4% 80% 70% 28,8% 27,3% 29,7% 30,6% 24,5% 24,3% 22,7% z zagranicy [ % ] 60% 50% 40% z pozostalych ródeł krajow ych z podmiotów gospodarczych 30% 20% 57,8% 61,6% 59,0% 58,5% 63,4% 64,8% 61,1% z budetu pastw a 10% 0% rok ródło: GUS Rysunek Struktura nakładów na działalno B+R według ródeł finansowania w % 90% 2,4% 8,5% 7,7% 2,1% 3,1% 4,6% z zagranicy 80% 24,3% 70% 60% 50% 55,9% 63,2% z pozostalych ródeł krajow ych 40% 30% 64,8% z podmiotów gospodarczych 20% 10% 0% 34,3% 29,1% Polska UE-15 OECD z budetu pastw a ródło: GUS 7

8 Procentowe nakłady na działalno B+R według dziedzin nauk w 2002 r. przedstawiały si nastpujco (Rysunek 1.1.5): Rysunek Procentowe nakłady na działalno B+R według dziedzin nauk w 2002 r. nauki społeczne i humanistyczne 11,1% nauki rolnicze 8,1% nauki techniczne 43,3% nauki medyczne 11,2% nauki przyrodnicze 26,3% ródło: GUS Przewaaj nakłady na nauki techniczne (ok. 40 %) i nauki przyrodnicze (ok. 25 %), które w sumie angauj ok. dwóch trzecich wszystkich nakładów na B+R. Po raz kolejny w Polsce od roku 1997 zmniejszyła si liczba zatrudniona w działalnoci badawczo-rozwojowej do poziomu ok. 0,12 mln osób w 2002 r. (wobec ok. 0,13 mln w 1997 r.) W Polsce w roku 2002 ponad 38 % wydatków na działalno B+R przeznaczanych była na badania podstawowe (Rysunek 1.1.6), gdy na ogół w krajach wysoko rozwinitych udział nakładów na badania podstawowe pozostaje poniej progu 25 %. Rysunek Struktura nakładów biecych na działalno B+R według rodzajów bada w 2002 r. Prace rozw ojow e; 35,5% Badania podstaw ow e ; 38,8% Badania stosow ane; 25,7% ródło: GUS Kolejnym mankamentem obecnej struktury typów bada w Polsce jest brak powiza pomidzy rónymi rodzajami bada (podstawowe, stosowane i prace rozwojowe). Wysoki 8

9 udział bada podstawowych w strukturze nakładów na badania charakteryzuje kraje słabiej rozwinite, gdy nie wszystkie prace musz mie bezporedni zwizek z potrzebami rynku. Z kolei badania podstawowe mog przynie efekty dla gospodarki w dalszej perspektywie czasowej, lecz niejednokrotnie długa perspektywa czasowa moe oznacza zbyt długie oczekiwanie na wymierne korzyci wykonywanych bada. W roku 2002 w zakresie praw zwizanych z ochron intelektualn w Polsce, liczba wynalazków zgłoszonych do ochrony patentowej przez osoby mieszkajce w kraju wyniosła (z czego udzielono 834 patentów), a przez wynalazców z zagranicy wyniosła (z czego udzielono patentów). Liczba wynalazków polskich zgłoszonych do rejestracji zagranic w roku 2000, wyniosła (z czego udzielono 123 patentów). W zakresie patentów zgłaszanych w Europejskim Urzdzie Patentowym na 1 mln ludnoci, wskanik dla Polski wynosi 0,9, podczas gdy rednia dla krajów UE-25 wynosi 107,7, a wic Polska wypada stosunkowo słabo w porównaniu z innymi pastwami Unii Europejskiej Region łódzki Województwo łódzkie zajmuje obszar km 2 (5,8 % powierzchni kraju) połoony w centrum Polski. Liczba mieszkaców województwa w roku 2001 wynosiła 2,6 mln (prawie 7 % ludnoci kraju). Pod wzgldem liczby mieszkaców, zajmuje szóste miejsce w Polsce. W regionalnej strukturze działalnoci badawczo-rozwojowej w Polsce obserwuje si due zrónicowanie pomidzy województwami. W roku 2002 nakłady wewntrzne na działalno B+R w Polsce wyniosły ogółem mln zł, z duym zrónicowaniem na poszczególne województwa (Rysunek 1.1.7). Du przewag w wielkoci nakładów cieszyło si województwo mazowieckie. W 2002 r. województwo łódzkie było pite pod wzgldem nakładów wewntrznych na działalno B+R, co stanowiło 6,2 % ogółu nakładów wewntrznych na działalno B+R w Polsce. Nakłady wewntrzne na działalno B+R w regionie łódzkim s prawie siedmiokrotnie nisze ni w regionie warszawskim. 9

10 Rysunek Nakłady wewntrzne na działalno B+R według województw w 2002 r. (w mln zł) [ mln zł ] SWI TOKRZYSKIE ródło: GUS LUBUSKIE OPOLSKIE PODLASKIE ZACHODNIOPOMORSKIE WARMINSKO - MAZURSKIE KUJAWSKO - POMORSKIE PODKARPACKIE LUBELSKIE 139 POMORSKIE 227 DOLNOLASKIE ŁÓDZKIE 325 WIELKOPOLSKIE 342 LASKIE 497 MAŁOPOLSKIE MAZOWIECKIE 1994 W województwie łódzkim znajduje si 65 placówek badawczo-rozwojowych, w tym 21 szkół wyszych z ponad 100 tys. studentów (Rysunek 1.1.8), w których w działalnoci B+R jest zatrudnionych ok osób (Rysunek 1.1.9). Rysunek Liczba jednostek i nakłady wewntrzne na działalno B+R według ródeł finansowania w województwie łódzkim w 2002 r. Z tego rodki [ mln zł ] Obszar Liczba Ogółem [mln zł ] budetowe szkół wyszych jednostek placówek PAN i jednostek badawczo -rozwojowych przedsibiorstw prywatnych instytucji niedochodowych zagraniczne własne Polska ,7 2800,2 16,9 42,1 455,2 9,8 218,3 1040,2 Łódzkie ,6 219,4 0,5 0,8 18,0 0,3 9,3 50,3 Procentowo ( obszar = 100 % ) Polska x ,1 0,4 0,9 9,9 0,2 4,8 22,7 Łódzkie x ,5 0,2 0,3 6,0 0,1 3,1 16,9 ródło: GUS 10

11 Rysunek Zatrudnieni w działalnoci B+R według grup stanowisk w województwie łódzkim w 2002 r. (stan na dzie 31 grudnia 2002 r.) Obszar Ogółem Z tego rodki [ mln zł ] pracownicy naukowo-badawczy technicy i pracownicy równorzdni Pozostały personel Polska Łódzkie Procentowo (grupy stanowisk dla Polski = 100 %) Łódzkie 6,3 % 6,1 % 6,4 % 7,7 % Procentowo ( obszar = 100 %) Polska ,9 % 14,2 % 11,9 % Łódzkie ,2 % 14,3 % 14,5 % ródło: GUS Struktura nakładów na działalno B+R według rodzaju bada w województwie łódzkim przedstawiała si niekorzystnie, gdy przewaaj nakłady na badania podstawowe, a badania stosowane i prace rozwojowe maj duo mniejszy udział w nakładach poniesionych na działalno B+R (Rysunek ). Rysunek Nakłady na działalno B+R według rodzajów bada w województwie łódzkim w 2002 r. (w procentach) prace rozw ojow e; badania 21,4% podstaw ow e; 49,7% ródło: GUS badania stosow ane; 28,9% Prawie 50 % z ogólnej kwoty poniesionych nakładów stanowiły nakłady poniesione na badania podstawowe, co jest przewaajcym trendem w Polsce, cho w niektórych województwach gdzie ogół wydatków na działalno B+R (Rysunek 1.1.7) jest stosunkowo niszy zdarzaj si takie województwa, w których przewaaj badania innego typu (Rysunek ). 11

12 Rysunek Nakłady na działalno B+R według rodzajów bada według województw w 2002 r. (w procentach) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 13,8% 21,4% 35,5% 30,2% 27,2% 35,2% 35,1% 30,1% 23,5% 30,5% 43,3% 43,1% 40,9% 51,0% 51,0% 59,7% 64,0% 28,9% 25,4% 42,6% 24,0% 21,4% 28,2% 17,5% 25,7% 28,0% 17,3% 41,4% 16,9% 29,5% 28,7% 22,4% 18,4% 48,9% 49,7% 47,3% 51,1% 38,8% 41,6% 24,9% 48,1% 43,6% 39,4% 37,0% 28,5% 32,1% 27,4% 26,6% 30,4% 22,0% 11,1% POLSKA DOLNOLASKIE KUJAWSKO - POMORSKIE LUBELSKIE LUBUSKIE ŁÓDZKIE MAŁOPOLSKIE MAZOWIECKIE OPOLSKIE PODKARPACKIE PODLASKIE POMORSKIE LASKIE SWI TOKRZYSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE WARMINSKO - MAZURSKIE WIELKOPOLSKIE prace rozwojowe badania stosowane badania podstawowe ródło: GUS Porównujc nakłady wewntrzne na działalno B+R w relacji do produktu krajowego brutto w województwie łódzkim do innych województw w Polsce jak równie do redniej UE-15, redniej Europejskiego Obszaru Gospodarczego i kilku regionów europejskich z wysokim wskanikiem widzimy, e województwo łódzkie plasuje si dokładnie w redniej krajowej, lecz pozostaje daleko w tyle w skali europejskiej (Rysunek ) Rysunek Nakłady na działalno B+R w relacji do PKB według regionów w 2002 r. (w procentach) 6,00 5,00 6,21 5,27 4,82 4,72 4,36 4,33 4,22 4,21 4,00 3,68 3,56 3,00 2,00 1,98 1,97 1,39 1,00 0,00 Braunschweig (1999) DE Västsverige (2001) SE Stuttgart (1999) DE Oberbayern (1999) DE Pohjois-Suomi (2001) FI Stockholm (2001) SE Tübingen (1999) DE Uusimaa (2001) FI Berlin (1999) DE Eastern (1999) UK EU-15 0,85 0,65 0,65 0,58 0,50 0,50 0,49 0,48 0,39 0,35 0,34 0,25 0,23 0,19 0,10 0,10 EOG MAZOWIECKIE MAŁOPOLSKIE ŁÓDZKIE POLSKA DOLNOLASKIE PODLASKIE WIELKOPOLSKIE LUBELSKIE POMORSKIE LASKIE KUJAWSKO - POMORSKIE PODKARPACKIE WARMINSKO - MAZURSKIE OPOLSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE LUBUSKIE SWI TOKRZYSKIE ródło: GUS i - European Communities, Statistics on Science and Technology in Europe: Data , Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2004, s

13 Warto i przychód aparatury naukowo-badawczej w województwie łódzkim jest stosunkowo niska, gdy jej warto nie przekracza 6 % w skali kraju (Rysunek ) dajc województwie łódzkiemu szóste miejsce wród polskich województw. Warto aparatury naukowo-badawczej w województwie łódzkim wynosiła w 2002 r. 203 mln zł (Rysunek ), przynoszc jedynie 2,7 % dochodu. Rysunek Warto brutto i przychód aparatury naukowo-badawczej w województwie łódzkim w 2002 r. (stan na dzie 31 grudnia 2002 r.) w mln zł. Obszar Aparatura naukowo-badawcza zaliczona do rodków trwałych Warto brutto [mln zł ] Stopie zuycia w % Przychód w 2002 r. [ mln zł ] Polska 3 525,2 74,0 258,5 Łódzkie 203,2 77,0 7,0 ródło: GUS Rysunek Warto brutto i przychód aparatury naukowo-badawczej według województw (warto brutto i przychody = 100). 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% MAZOWIECKIE 39,8% ródło: GUS 11,8% 9,6% 8,4% 8,4% 5,8% 4,2% 2,7% 2,6% 2,1% 1,0% 1,0% 1,0% 0,7% 0,7% 0,1% MAŁOPOLSKIE DOLNOLASKIE LASKIE WIELKOPOLSKIE ŁÓDZKIE POMORSKIE LUBELSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE KUJAWSKO - POMORSKIE OPOLSKIE PODLASKIE WARMINSKO - MAZURSKIE PODKARPACKIE w arto brutto przychód w 2002 r. SWI TOKRZYSKIE LUBUSKIE Biorc pod uwag zgłoszone wynalazki krajowe oraz udzielone patenty według województwa, województwo łódzkie znajduje si na szóstym miejscu w roku 2002 (Rysunek ) z 130 zgłoszonymi przez mieszkaców wynalazkami i 58 udzielonymi patentami. 13

14 Rysunek Wynalazki krajowe zgłoszone oraz udzielone patenty wynalazki zgłoszone Udzielone patenty MAZOWIECKIE LASKIE DOLNOLASKIE MAŁOPOLSKIE WIELKOPOLSKIE ŁÓDZKIE POMORSKIE KUJAWSKO - POMORSKIE PODKARPACKIE LUBELSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE SWI TOKRZYSKIE OPOLSKIE LUBUSKIE WARMINSKO - MAZURSKIE PODLASKIE ródło: GUS Reasumujc, potencjał naukowo-badawczy regionu łódzkiego nie jest w pełni wykorzystywany. Region łódzki (a głównie miasto Łód) jest duym orodkiem akademickim (21 szkoły wysze) z silnym zapleczem naukowo-badawczym (65 jednostek badawczorozwojowych). To w połczeniu z dowiadczeniem i kultur techniczno-naukow daj podstaw dla tworzenia RSI opartego na nowoczesnych technologiach i wiedzy we współpracy z uczestnikami społecznoci lokalnych. W analizie potencjału regionu nie mona pomin kwestii bliskoci Warszawy (całego regionu mazowieckiego), którego potencjał jest niekwestionowany i współpraca ssiadujcych ze sob regionów moe pomóc w pełniejszym wykorzystaniu potencjału regionu łódzkiego. Ta współpraca moe polega na wyeksponowaniu tych dziedzin i potencjału naukowo-badawczego, które mog pełni rol komplementarn wobec silnego potencjału warszawskiego. Nakłady na działalno B+R ogółem w województwie łódzkim s stosunkowo niskie. Mimo, i plasuj si na pitym miejscu w Polsce, to jednoczenie s prawie siedmiokrotnie nisze ni nakłady ponoszone w województwie mazowieckim. Tak due zrónicowanie w wielkoci nakładów nie pozwala na skuteczne konkurowanie w działalnoci badawczorozwojowej z regionem mazowieckim, a jego bezporednie ssiedztwo moe powodowa wypływanie moliwoci, które byłyby dostpne przy zwikszeniu nakładów. Przy wyszych 14

15 nakładach, współpraca z regionem warszawskim, mogłaby przynie wiksze korzyci dla obydwu regionów. Porównujc nakłady na działalno naukowo-rozwojow z produktem krajowym brutto, region łódzki ma wskanik przybliony do redniej krajowej (0,65 %), lecz w porównaniu z innymi regionami europejskimi (UE-15), nakłady te (w stosunku do PKB) s prawie trzykrotnie nisze. Przy porównaniu z regionami czołowymi rónica jest olbrzymia dziewiciokrotna, tym bardziej, gdy wemie si pod uwag fakt, i polskie PKB jest nisze, a wic w wartociach bezwzgldnych, rónica ta staje si jeszcze wiksza. Aby wykorzysta istniejcy potencjał naukowo-badawczy skuteczniej, nakłady na działalno naukowobadawcz w regionie łódzkim naleałoby znaczco zwikszy. Aparatura naukowo-badawcza nie jest w pełni wykorzystana w regionie, gdy stosunkowo rednia (w skali kraju) jej warto pozwala na wielokrotnie mniejsze przychody ni w innych regionach. Oznacza to, e dostpny potencjał aparatury moe by wyszy od jej dotychczasowych efektów. Udział bada podstawowych w ogólnej strukturze wydatków na działalno badawczo-rozwojow według typów bada w regionie łódzkim nie odbiega znaczco od struktury wydatków na działalno B+R w kraju (38 % nakładów na działalno B+R w Polsce przeznaczonych jest na badania podstawowe), cho jest ona jeszcze mniej korzystna (50 % nakładów na działalno B+R w regionie łódzkim) od redniej krajowej. Udział nakładów na badania podstawowe w regionie jest dwukrotnie wysza od udziału tych nakładów w wydatkach na działalno B+R w wikszoci krajów wysoko-rozwinitych. Taki układ zmniejsza moliwo skutecznego konkurowania regionu o istniejce lub przyszłe dofinansowania, a wic porednio zmniejsza jego potencjał. Punktem wyjcia dla strategii rozwoju regionu łódzkiego i rozwinicia skutecznych RSI jest uwzgldnienie wiatowych tendencji zmian zachodzcych w podejciu do finansowania działalnoci B+R jak równie zmodyfikowania stosunku bada podstawowych do bada stosowanych i prac rozwojowych. W regionie łódzkim konieczny jest rozwój przemysłu opartego na wysokich technologiach, aby mona było zmieni struktur bada za porednictwem nakładów poczynionych przez taki przemysł na badania stosowane czy prace rozwojowe. Potencjał regionu jest stosunkowo duy w skali kraju, lecz naleałoby stworzy odpowiednie instrumenty zarzdzania tym potencjałem, jak równie umoliwi współprac rónych uczestników Regionalnego Systemu Innowacji, aby potencjał ten uruchomi i dalej rozwija, szczególnie w celu zwikszenia innowacyjnoci regionu. 15

16 1.2. Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki powstał w 1945 roku. Obecnie Uniwersytet Łódzki jest jednym z najwikszych polskich uniwersytetów i posiada 11 wydziałów: Biologii i Ochrony rodowiska, Ekonomiczno-Socjologiczny, Filologiczny, Filozoficzno-Historyczny, Fizyki i Chemii, Matematyki, Nauk Geograficznych, Nauk o Wychowaniu, Prawa i Administracji, Studiów Midzynarodowych i Politologicznych, Zarzdzania Ogółem w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2002/2003 studiowało ponad 41 tys. osób. Rysunek Liczba studentów i słuchaczy studiów podyplomowych (na wykresie oznaczonych kolorem białym)- stan na Wydział Wydział Zarzdzania Wydział Studiów Midzynaodowych i Politologicznych Wydział Prawa i Administracji Wydział Nauk o Wychowaniu Wydział Nauk Geograficznych Wydział Matematyki Wydział Fizyki i Chemii Wydział Filozoficzno - Historyczny Wydział Filologiczny Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny Wydział Biologii i Ochrony rodowiska liczba studentów 16

17 W Uczelni tworzone s od kilku lat wyodrbnione ze struktur wydziałowych orodki naukowo-badawcze: Orodek Bada Europejskich, Orodek Bada i Studiów Przekładowych, Orodek Naukowo-Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego, Orodek Badawczy Myli Chrzecijaskiej, Orodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet, Orodek Polskiego Komitetu Współpracy z Alliance Française oraz Regionalny Orodek Informacji Patentowej. Pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego bior udział w wielu programach midzynarodowych m.in.: SOCRATES/ERASMUS, TEMPUS, INCO-COPERNICUS, ACE, Jean Monnet, CEEPUS. Uniwersytet Łódzki jest zbiorowym członkiem organizacji midzynarodowych: European University Association (EUA), Association of European Schools of Planning (AESOP), Alliance of Universities for Democracy, działa take w ramach sieci GRUPO COMPOSTELA DE UNIVERSIDADES. PRACOWNICY STRUKTURA ZATRUDNIENIA Uczelnia zatrudnia 2120 pracowników naukowych (w tym 211 profesorów tytularnych, 305 doktorów habilitowanych, 891 doktorów). Rysunek Liczba pracowników Uniwersytetu Łódzkiego na dzie Ogólna liczba pracowników 3827 Nauczyciele akademiccy 2205 Pracownicy administracyjni, naukowo-techniczni i biblioteczni 1102 Pracownicy obsługi % 14% 57% 17

18 Rysunek Liczba pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego 34% 10% 42% 14% Pracownicy naukowi 2120 profesorów tytularnych 212 doktorów habilitowanych 305 doktorów 891 Magistrów 712 Rysunek Liczba nauczycieli akademickich wg Wydziałów stan na dzie Wydział Studiów Midzynarodowych i Politologicznych Zarzdzania Prawa i Administracji Nauk o Wychowaniu Matematyki Filozoficzno-Historyczny Fizyki i Chemii Filologiczny Ekonomiczno - Socjologiczny Nauk Geograficznych Biologii i Ochrony rodowiska liczba nauczycieli akademickich DZIAŁALNO NAUKOWA (wg Wydziałów) Wydział Biologii i Ochrony rodowiska (dyscyplina naukowa wg KBN 20 biologia oraz 39 inynieria i ochrona rodowiska) Adres: ul. Pilarskiego nr Łód tel. (48 42) , fax. (48 42) Dziekan : prof. dr hab. Antoni Róalski www: Obszar bada 18

19 algologia, mikologia i lichenologia, antropologia, biochemia, biofizyka, biologia molekularna, biologia ewolucyjna, geobotanika i ekologia rolin, cytologia, biologia molekularna i fizjologia rolin, cytogenetyka, hydrobiologia i biologia polarna, zoologia i ekologia, mikrobiologia, immunologia, genetyka bakterii, biotechnologia, neurofizjologia i neurobiologia, dydaktyka biologii, ekohydrologia, ochrona rodowiska. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny (dyscypliny naukowe wg KBN - 08 socjologia oraz 12 ekonomia) Adres: Dziekan : prof. dr hab. Paweł Starosta ul. P.O.W. nr 3/ Łód tel. (48 42) , , fax. (48 42) www: Obszary badawcze pogłbienie i rozszerzenie Unii Europejskiej, globalne zarzdzanie, regulacje i rola Unii Europejskiej w tych procesach, dostosowanie polityki - wobec rynku pracy do wymogów członkostwa w UE, procesy demokracji, nowe instrumenty polityki gospodarczej, obywatelstwo europejskie i wielokulturowo, dialog kulturowy w ramach społeczestwa europejskiego, nowe perspektywy historii integracji europejskiej. 19

20 Wydział Filozoficzno-Historyczny (dyscypliny naukowe wg KBN 01 nauki filozoficzne oraz 07 nauki historyczne) Adres: ul. Lindleya nr 3/ Łód tel. (48 42) fax. (48 42) Dziekan : prof. dr hab. Stefan Pytlas Obszary bada Archeologia, Etnologia, Filozofia, Historia, Historia Sztuki. Wydział Nauk Geograficznych (dyscypliny naukowe wg KBN 15 geografia, 16 geologia, 19 geodezja i kartografia) Adres: Dziekan : prof. dr hab. Kazimierz Kłysik ul. Narutowicza nr Łód tel. (48 42) www: Obszary bada potencjał naturalny geokompleksów oraz rozwój ekumeny na pograniczu nizin i wyyn Polski rodkowej, wpływ antropopresji na rodowisko glebowe w Polsce, współczesne zmiany klimatu i bioklimatu Polski. klimat i bioklimat miast, wahania i zmienno klimatu w Polsce i w Europie na tle ogólnej cyrkulacji atmosfery, klimatologia regionalna Polski, bioklimatologia. przemiany rodowiska naturalnego regionu łódzkiego pod wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych, 20