Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia NIP: tel.: , REGON: fax.: Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-34/./2011 Radom, dn Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 tys. euro na zakup i dostawę odczynników oraz jednorazowego sprzętu medycznego dla potrzeb Zakładu Patomorfologii Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Zamawiający - Radomski Szpital Specjalistyczny z siedzibą w Radomiu przy ul. Tochtermana 1 na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.) udziela odpowiedzi na złożone w niniejszym postępowaniu zapytania: Dotyczy: Części nr 1 Odczynniki do badao histopatologicznych manualnych i do procesora tkankowego LEICA TP 1020: 1. Pytanie nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji od 9 do 16 do osobnego pakietu: Odpowiedź: TAK 2. Pytanie nr 2, dot. poz. nr 1: Czy w pakiecie nr 1, w pozycji nr 1 Ksylen oraz w pozycji nr 2 Aceton Zamawiający dopuszcza opakowania wielkości 5L?. Odpowiedź: TAK 3. Pytanie nr 3, dot. poz. nr 8: Czy w pakiecie nr 1, w pozycji nr 8 Parafina sypka Zamawiający dopuszcza opakowania wielkości 25 kg?. Odpowiedź: TAK Dotyczy - Częśd nr 2 Noży: 1. Pytanie nr 1, dot. Poz. 2: Czy noże do kriostatu mogą byd pakowane po 20 szt. i można je zaproponowad po przeliczeniu odpowiedniej ilości? Odpowiedź: TAK 1

2 Dotyczy - Części nr 3 - Kasetki i inne 1. Pytanie nr 1, dot. Części nr 3, poz. 3: Zwracam się z prośbą o wyłączenie z w/w części pozycji nr 3 i przeniesienie jej do innego zadania. Odpowiedź: TAK Dotyczy: Części nr 4 Materiały szklane jednorazowe i inne 1. Pytanie nr 1: -Czy rozważają Paostwo możliwośd wydzielenia z 25 pozycji zawartych w części nr 4 (Materiały szklane jednorazowe i inne), pakietu na szkiełka mikroskopowe podstawowe i i nakrywkowe (poz. 15, 16, 17, 18, 19 i 20)?. Wydzielenie takiego pakietu pozwoli uczestniczyd w przetargu bezpośrednim importerom, którzy sprowadzają tylko ten rodzaj asortymentu laboratoryjnego i mogą zaproponowad wyroby o wysokiej jakości i w bardzo dobrych cenach dla zamawiającego. Jeżeli chodzi o Paostwa potrzeby w zakresie dostawy szkiełek podstawowych i nakrywkowych, to ilości wskazane w formularzu cenowym w przypadku wydzielenia takiego pakietu spowodują na pewno uzyskanie przez Paostwa jednostkę najlepszych cen na rynku czyli wymiernej korzyści finansowej. Odpowiedź: TAK 2. Pytanie nr 2: Proszę o wydzielenie z części nr 4 pozycji nr: 15, 16, 17, 18, 19 i 20 i utworzenie odrębnego pakietu. Wyżej wymienione pozycje stanowią szkiełka mikroskopowe i stworzenie odrębnego pakietu umożliwi złożenie ofert o większej liczbie oferentów. Odpowiedź: TAK 3. Pytanie nr 3: Czy Zamawiający oczkuje szkiełek ciętych czy szlifowanych? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje szkiełek szlifowanych zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej. Zamawiający na podst. art. 38, ust. 4 ustawy pzp modyfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i dokonane w wyniku modyfikacji strony SIWZ przesyła w załączeniu. Zamawiający na podst. art. 12a, ust. 2 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert i wpłaty wadium, do dnia , do godz Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 11:30. Z poważaniem: Andrzej Pawluczyk Sporządziła-Justyna Kapusta 2

3 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiającym jest: Radomski Szpital Specjalistyczny Adres: ul. Tochtermana 1, Radom Adres do korespondencji: ul. Lekarska 4, Radom Tel: Fax: Adres strony internetowej: NIP: Nazwa banku i nr konta, na które Wykonawcy mogą wpłacad wadium: Radom PEKAO Pekao SA I/O 2. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW 2.1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: w sprawach merytorycznych: Pani Bożenna Jaskólska Tel.(048) w godz w sprawach formalnych: Justyna Kapusta Dział Zamówieo Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia tel , fax tel. w godz TRYB POSTĘPOWANIA 3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej Euro Na podstawie art. 39 ust. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówieo publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Ilekrod w niniejszej Instrukcji Dla Wykonawców użyte jest pojęcie Ustawa Pzp, należy przez to rozumied ustawę Prawo zamówieo publicznych, o której mowa w pkt OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 4.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odczynników oraz jednorazowego sprzętu medycznego dla potrzeb Zakładu Patomorfologii Radomskiego Szpitala Specjalistycznego 4.2. Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej Instrukcji dla Wykonawców przedmiotem zamówienia Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówieo Publicznych: Nazwa i nr części Słownik główny, uzupełniający Częśd nr 1 Odczynniki do badao odczynniki chemiczne 3

4 histopatologicznych manualnych i do procesora tkankowego LEICA TP 1020 I Częśd nr 2 Noże, markery przecinaki i noże chirurgiczne; pisaki Cześd nr 3 Kasetki i inne jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne; Częśd nr 4 Materiały szklane jednorazowe i inne Częśd nr 5 Odczynniki do badao histopatologicznych manualnych i do procesora tkankowego LEICA TP 1020 II Częśd nr 6 Szkiełka laboratoryjne wyroby szklane; koocówki pipet; jednorazowe wyroby papierowe odczynniki chemiczne laboratoryjne wyroby szklane 4.4. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale II SIWZ. 5. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Termin realizacji umowy: sukcesywnie przez okres 24 m-cy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy. 6 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 6.1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: Zamawiający dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w zakresie dla niego niezbędnym; opis nie musi dotyczyd każdego z warunków ) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: nie dotyczy 6.1.2) Wiedza i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie, jeżeli wykaże, że w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał dostawy oferowanego towaru: Dla części nr 1 na kwotę min ,00 PLN, Dla części nr 2 na kwotę min ,00 PLN, Dla części nr 3- na kwotę min ,00 PLN, Dla części nr 4 - na kwotę min ,00 PLN Dla części nr 5 - na kwotę min ,00 PLN Dla części nr 6 - na kwotę min ,00 PLN Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych do oferty oświadczeo i dokumentów ) Potencjał techniczny. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Nie dotyczy Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych do oferty oświadczeo i dokumentów ) Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: nie dotyczy 6.1.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: nie dotyczy 4

5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odczynników oraz jednorazowego sprzętu medycznego dla potrzeb Zakładu Patomorfologii Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wg n/w asortymentu: Cześd nr 1 Odczynniki do badao histopatologicznych manualnych i do procesora tkankowego LEICA TP 1020 I L.p. Opis Ilośd 1. Ksylen 800 l 2. Aceton 300 l 3. Fenol 150 l 4. Formaldehyd r-r 40% 60 kg 5. Spirytus 95% 24 l 6. Alkohol skażony 1600 l 7. Alkohol etylowy 99,8 % 8 l 8. Parafina sypka 2400 kg 9. Hematoksylina Hayera 1000 ml 10. Hematoksylina (Subst.) 600 g 11. Eozyna (subst.) 50 g 12. Tlenek rtęci 50 g 13. Chlorek rtęci 10 g 14. Kwas octowy 2 l 15. Kwas solny 2 l 16. Amoniak 1000 ml 17. Ałun glinowo-amonowy 2000 g 18. Azotan srebra 20 g 19. Fuksyna kwaśna 10 g 20. Fuksyna zasadowa 10 g 21. Pirosiarczyn sodu 20 g 22. Karmin 10 g 23. Bezwodny chlorek glinu 4 g 24. Tiosiarczan sodu 20 g 25. Nadmanganian potasu 100 g 26. Błękit anilinowy 4 g 27. Ponceau Xylidine 4 g 28. Kwas fosforowo-molibdenowy 10 g 29. Kwas nadjodowy 40 g 30. Rezorcyna 4 g 31. Chlorek żelaza 4 g 32. Tiomina 4 g 33. Czerwieo olejowa 4 g 34. Czerwieo Siriusa 10 g 35. Merckofix spray fixative 200 ml 36. Olej parafinowy 2 l 37. Para Gasol 200 ml 38. Medium do zamykania preparatów 20 l 39. Medium do kriostatu Tissue Freezing 2 op. 40. Zieleo świetlna 10 g 41. Pirosiarczyn potasu 20 g 5

6 42. Siarczan amonowo-żelazowy 20 g 43. Boraks 10 g 44. Urotropina 20 g 45. Płyn Lugola 1000 ml 46. Toluen ml 47. Fuksyna karbolowa 20 g 48. Wodorotlenek potasu 50 g 49. Kwas fosforowo-wolframowy 20 g 50. Dwuchromian potasu 20 g 51. Karmin litu 10 g 52. Siarczyn sodu 200 g 53. Kwas pikrynowy 20 g 54. Gliceryna ml 55. Zieleo metylowa 4 g 56. Chlorek złota 2 g 57. Hydrochinion 20 g 58. Pyronin Y 50 g 59. Kwas chromowy 100 g 60. Kwas fosforowolframowy 200 g 61. Anilina czda 200 ml 62. Azokarmin G 20g 63. Oranż G 50 g 64. Błękit alcjanowy 20 g Cześd nr 2 - Noże, markery L.p. Opis Ilośd 1. Noże do mikrotomów saneczkowych 100 op Leica SM 2000R Leica HM430 Jung histoslide op=50szt 2. Noże do kriostatu LEICA CM op=50szt lub 1 op = 20 szt. 200 szt. 3. Markery do opisywania kasetek 40 szt. Cześd nr 3 Kasetki i inne L.p. Opis Ilośd szt. 1. Kasetka biopsyjna Otwory o wym. 0,35 mm, jedna komora wewnętrzna wyraźnie oddzielona od pozostałych części kasetki, konieczne dodatkowe otwory zapewniające swobodny przepływ parafiny. 2. Kasetki histopatologiczne otwory kwadratowe wym. 2x2 mm do przepływu parafiny, otwór mocujący przykrywkę 12,5 mm, wym. zew. 6 x 28 x 40,5 mm 3. Metalowe przykrywki do kasetek 62 okrągłe otwory do przepływu parafiny o śr. 2 mm, zaczep mocujący kasetkę 12,5 mm, wym. 4 x 27,5 x 39,5 mm 200 6

7 Cześd nr 4 Materiały szklane jednorazowe i inne L.p. Opis Ilośd 1. Bibuła filtracyjna 30 op. 2. Cylinder szklany poj. 10 ml zwykły szklany 4 szt. 3. Cylinder szklany poj. 100 ml zwykły szklany 2 szt. 4. Cylinder szklany poj. 250 ml zwykły szklany 2 szt. 5. Kolby poj.1000 ml zwykłe szklane 4 szt. 6. Kolby poj.2000 ml zwykłe szklane 4 szt. 7. Koocówki do pipet automatycznych poj. do 1000 µl 500 szt. 8. Koocówki do pipet automatycznych poj. do 5000 µl 500 szt. 9. Lejki szklane śr. 10 cm zwykłe szklane 10 szt. 10. Lejki szklane śr. 20 cm zwykłe szklane 10 szt. 11. Barwiacz do szkiełek, wym. zew. 90x74mm, wym. wew. 80 x 62mm 20 szt. 12. Pisaki do szkła 40 szt. 13. Płytki Petriego śr.10 cm 40 szt. 14. Pudełka tekturowe 83 x 83 x 30 mm z pokrywką szt. 21. Zlewki poj. 150 ml zwykłe szklane 40 szt. 22. Zlewki poj ml zwykłe szklane 4 szt. 23. Zlewki poj. 250 ml zwykłe szklane 20 szt. 24. Zlewki poj. 50 ml zwykłe szklane 100 szt. 25. Zlewki poj. 600 ml zwykłe szklane 20 szt. Cześd nr 5 Odczynniki do badao histopatologicznych manualnych i do procesora tkankowego LEICA TP 1020 II L.p. Opis Ilośd 1. Target Retrieral Solution 10 x Concentrate lub równoważny 1000 ml 2. Tween lub równoważny 200 ml 3. Dual Endogenous Enzyme Blok lub równoważny 60 ml 4. En Vision System HPR Labelled Polymer Anti-mouse lub równoważny 60 ml 5. Liguid DAB+ Substrate Chromogen System lub równoważny 60 ml 6. TBS lub równoważny 323 g 7. Monoclonal Mouse Anti-Human Progesteron Receptor 44 ml 8. Monoclonal Mouse Anti-Human Estrogen Receptor 48 ml Cześd nr 6 Szkiełka L.p. Opis Ilośd 1. Szkiełka nakrywkowe 24 x szt. 2. Szkiełka nakrywkowe 32 x szt. 3. Szkiełka nakrywkowe 50 x szt. 4. Szkiełka nakrywkowe 60 x szt. 5. Szkiełka podstawowe szlif jednostronny szt. 6. Szkiełka silanizowane szlif jednostronny 400 szt. 7

8 próbki, opisy lub fotografie zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. inne dokumenty: nie dotyczy 6.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt. 6.2 pkt. 6.5) 1. Pełnomocnictwo do reprezentowania jeżeli ofertę składa pełnomocnik. 2. Wypełniony formularz oferty 3. Wypełniony formularz cenowy /zgodnie z oferowaną częścią/. 6.7) Czy ogranicza się możliwośd ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: NIE 7. WADIUM Wniesienie wadium nie jest wymagane. 8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 8.1. Wykonawca może złożyd tylko jedną ofertę na poszczególną częśd. 8.2 Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Ilośd części 6: 1) Częśd nr 1 Odczynniki do badao histopatologicznych manualnych i do procesora tkankowego LEICA TP 1020 I, 2) Częśd nr 2 Noże, markery 3) Cześd nr 3 - Kasetki i inne, 4) Częśd nr 4 Materiały szklane jednorazowe i inne, 5) Częśd nr 5 Odczynniki do badao histopatologicznych manualnych i do procesora tkankowego LEICA TP 1020 II 6) Częśd nr 6 - Szkiełka 8.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówieo uzupełniających 8.5. Zamawiający dopuszcza możliwośd udziału podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia Oferta musi byd sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności Każdy dokument składający się na ofertę musi byd czytelny Oferta musi byd podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywad uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostad dołączone do oferty i musi byd złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodnośd z oryginałem Oferta musi byd sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien byd złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą Dokumenty składające się na ofertę mogą byd złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodnośd z oryginałem przez Wykonawcę Zaleca się by każda zawierająca jakąkolwiek treśd strona była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde 8

9 FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Adres*... Tel.*:... Regon*... NIP *:... Nr fax.*, na który Zamawiający może przesyład korespondencję:... (/* w przypadku oferty wspólnej należy podad dane dotyczące Wykonawcy Pełnomocnika) Radomski Szpital Specjalistyczny ul. Tochtermana Radom W odpowiedzi na ogłoszenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego poniżej Euro na zakup i dostawę odczynników oraz jednorazowego sprzętu medycznego dla potrzeb Zakładu Patomorfologii Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ za cenę: 1) Częśd nr 1 - Odczynniki do badań histopatologicznych manualnych i do procesora tkankowego LEICA TP 1020 I *...zł brutto (słownie..., w tym podatek VAT... %, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 4 do oferty. 2) Częśd nr 2 Noże, markery *:...zł brutto (słownie..., w tym podatek VAT... %, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 5 do oferty 3) Częśd nr 3 - Kasetki i inne*...zł brutto (słownie..., w tym podatek VAT... %, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 6 do oferty. 4) Częśd nr 4 Materiały szklane jednorazowe i inne *-... zł brutto (słownie..., w tym podatek VAT... %, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 7 do oferty. 9

10 5) Częśd nr 5 - Odczynniki do badań histopatologicznych manualnych i do procesora tkankowego LEICA TP 1020 II *...zł brutto (słownie..., w tym podatek VAT... %, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 8 do oferty. 6) Częśd nr 6 - Szkiełka*...zł brutto (słownie..., w tym podatek VAT... %, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 9 do oferty. 2. Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty. 3. Oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie: sukcesywnie przez okres 24 m-cy od daty zawarcia umowy lub wyczerpania wartości umowy 4. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone w SIWZ przedmiotowego postępowania, tj. 30 dni od daty otrzymania faktury VAT lub rachunku przez Zamawiającego. 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy określonymi w SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach okresowych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. Zobowiązujemy się wykonad przedmiot zamówienia zgodnie z treścią i wymogami SIWZ. 7. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach NR od... do... informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 8. Oświadczamy, że związani jesteśmy niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składnia ofert. 9. Zamówienie zrealizujemy/nie zrealizujemy * przy udziale podwykonawców, którzy będą realizowad wymienione części zamówienia: 10. Oferta niniejsza zawiera... kolejno ponumerowanych stron. 11. Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty i oświadczenia: 1)... 2)... 3) dnia... r. * niepotrzebne skreślid... (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 10

11 Załącznik Nr 4 do oferty (pieczęd Wykonawcy/Wykonawców) FORMULARZ CENOWY/SPECYFIKACJA TECHNICZNA Częśd nr 1 - Odczynniki do badań histopatologicznych manualnych i do procesora tkankowego LEICA TP 1020 I Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Lp. Opis Ilośd Cena jednostkowa za 1 l/kg/ml/g/op Stawka Podatku VAT (%) Wartośd oferowana brutto ( Kol. 6 = kolumna nr 3x kolumna nr 4) Wielkośd oferowanego opakowania i jego cena brutto Nazwa handlowa towaru/producent/nr katalogowy Ksylen 800 l 2. Aceton 300 l 3. Fenol 150 l 4. Formaldehyd r-r 40% 60 kg 5. Spirytus 95% 24 l 6. Alkohol skażony 1600 l 7. Alkohol etylowy 99,8 % 8 l 8. Parafina sypka 2400 kg 9. Hematoksylina Hayera 1000 ml 10. Hematoksylina (Subst.) 600 g 11. Eozyna (subst.) 50 g 12. Tlenek rtęci 50 g 13. Chlorek rtęci 10 g 14. Kwas octowy 2 l 15. Kwas solny 2 l 11

12 16. Amoniak 1000 ml 17. Ałun glinowo-amonowy 2000 g 18. Azotan srebra 20 g 19. Fuksyna kwaśna 10 g 20. Fuksyna zasadowa 10 g 21. Pirosiarczyn sodu 20 g 22. Karmin 10 g 23. Bezwodny chlorek glinu 4 g 24. Tiosiarczan sodu 20 g 25. Nadmanganian potasu 100 g 26. Błękit anilinowy 4 g 27. Ponceau Xylidine 4 g 28. Kwas fosforowo-molibdenowy 10 g 29. Kwas nadjodowy 40 g 30. Rezorcyna 4 g 31. Chlorek żelaza 4 g 32. Tiomina 4 g 33. Czerwieo olejowa 4 g 34. Czerwieo Siriusa 10 g 35. Merckofix spray fixative 200 ml 36. Olej parafinowy 2 l 37. Para Gasol 200 ml 38. Medium do zamykania preparatów 20 l 39. Medium do kriostatu Tissue Freezing 2 op. 40. Zieleo świetlna 10 g 41. Pirosiarczyn potasu 20 g 42. Siarczan amonowo-żelazowy 20 g 43. Boraks 10 g 44. Urotropina 20 g 45. Płyn Lugola 1000 ml 46. Toluen ml 47. Fuksyna karbolowa 20 g 12

13 48. Wodorotlenek potasu 50 g 49. Kwas fosforowo-wolframowy 20 g 50. Dwuchromian potasu 20 g 51. Karmin litu 10 g 52. Siarczyn sodu 200 g 53. Kwas pikrynowy 20 g 54. Gliceryna ml 55. Zieleo metylowa 4 g 56. Chlorek złota 2 g 57. Hydrochinion 20 g 58. Pyronin Y 50 g 59. Kwas chromowy 100 g 60. Kwas fosforowolframowy 200 g 61. Anilina czda 200 ml 62. Azokarmin G 20g 63. Oranż G 50 g 64. Błękit alcjanowy 20 g RAZEM Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartośd brutto oferty- suma kolumny nr 6 powyższej tabeli... dnia... r.... (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 13

14 Załącznik Nr 5 do oferty (pieczęd Wykonawcy/Wykonawców) FORMULARZ CENOWY/SPECYFIKACJA TECHNICZNA Częśd nr 2 Noże, markery Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Lp. Opis Ilośd Cena jednostkowa za 1 op/ 1 szt. Stawka Podatku VAT (%) Wartośd oferowana brutto ( Kol. 6 = kolumna nr 3x kolumna nr 4) Nazwa handlowa towaru/producent/nr katalogowy Noże do mikrotomów 100 op saneczkowych Leica SM 2000R Leica HM430 Jung histoslide op=50szt 2. Noże do kriostatu LEICA CM szt. 1op=50szt lub 1 op. = 20 szt. 3. Markery do opisywania kasetek 40 szt. RAZEM Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartośd brutto oferty- suma kolumny nr 6 powyższej tabeli... dnia... r.... (podpis Wykonawcy/Wykonawców 14

15 Załącznik Nr 6 do oferty (pieczęd Wykonawcy/Wykonawców) FORMULARZ CENOWY/SPECYFIKACJA TECHNICZNA Cześd nr 3 Kasetki i inne Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Lp. Opis Ilośd Cena jednostkowa za 1 szt. Stawka Podatku VAT (%) Wartośd oferowana brutto ( Kol. 6 = kol. 3x 4) Nazwa handlowa towaru/producent/nr katalogowy Kasetka biopsyjna Otwory o wym. 0,35 mm, jedna komora wewnętrzna wyraźnie oddzielona od pozostałych części kasetki, konieczne dodatkowe otwory zapewniające swobodny przepływ parafiny szt. 2. Kasetki histopatologiczne 62 otwory kwadratowe wym. 2x2 mm do przepływu parafiny, otwór mocujący przykrywkę 12,5 mm, wym. zew. 6 x 28 x 40,5 mm 3. Metalowe przykrywki do kasetek 62 okrągłe otwory do przepływu parafiny o śr. 2 mm, zaczep mocujący kasetkę 12,5 mm, wym. 4 x 27,5 x 39,5 mm szt. 200 szt. RAZEM Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartośd brutto oferty- suma kolumny nr 6 powyższej tabeli... dnia... r.... (podpis Wykonawcy/Wykonawców 15

16 Załącznik Nr 7 do oferty (pieczęd Wykonawcy/Wykonawców) FORMULARZ CENOWY/SPECYFIKACJA TECHNICZNA Cześd nr 4 Materiały szklane jednorazowe i inne Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Lp. Opis Ilośd Cena jednostkowa za 1 szt. Stawka Podatku VAT (%) Wartośd oferowana brutto ( Kol. 6 = kolumna nr 3x kolumna nr 4) Nazwa handlowa towaru/producent/nr katalogowy Szkiełka nakrywkowe 24 x szt. 2. Szkiełka nakrywkowe 32 x szt. 3. Szkiełka nakrywkowe 50 x szt. 4. Szkiełka nakrywkowe 60 x szt. 5. Szkiełka podstawowe szlif jednostronny szt. 6. Szkiełka silanizowane szlif jednostronny 400 szt. RAZEM Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartośd brutto oferty- suma kolumny nr 6 powyższej tabeli... dnia... r.... (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 16

17 Załącznik Nr 8 do oferty (pieczęd Wykonawcy/Wykonawców) FORMULARZ CENOWY/SPECYFIKACJA TECHNICZNA Częśd nr 5 - Odczynniki do badań histopatologicznych manualnych i do procesora tkankowego LEICA TP 1020 II Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Lp. Opis Ilośd Cena jednostkowa za 1 ml/g Stawka Podatku VAT (%) Wartośd oferowana brutto ( Kol. 6 = kolumna nr 3x kolumna nr 4) Wielkośd oferowanego opakowania i jego cena brutto Nazwa handlowa towaru/producent/nr katalogowy Target Retrieral Solution 10 x 1000 ml Concentrate lub równoważny 2. Tween lub równoważny 200 ml 3. Dual Endogenous Enzyme Blok 60 ml lub równoważny 4. En Vision System HPR Labelled 60 ml Polymer Anti-mouse lub równoważny 5. Liguid DAB+ Substrate Chromogen 60 ml System lub równoważny 6. TBS lub równoważny 323 g 7. Monoclonal Mouse Anti-Human 44 ml Progesteron Receptor 8. Monoclonal Mouse Anti-Human Estrogen Receptor 48 ml 17

18 RAZEM Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartośd brutto oferty- suma kolumny nr 6 powyższej tabeli... dnia... r.... (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 18

19 Załącznik Nr 9 do oferty (pieczęd Wykonawcy/Wykonawców) FORMULARZ CENOWY/SPECYFIKACJA TECHNICZNA Cześd nr 6 Szkiełka Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Lp. Opis Ilośd Cena jednostkowa za Stawka Podatku VAT Wartośd oferowana brutto ( Kol. 6 = kolumna nr 3x Nazwa handlowa towaru/producent/nr katalogowy 1op/szt (%) kolumna nr 4) Szkiełka nakrywkowe 24 x szt. 2. Szkiełka nakrywkowe 32 x szt. 3. Szkiełka nakrywkowe 50 x szt. 4. Szkiełka nakrywkowe 60 x szt. 5. Szkiełka podstawowe szlif szt. jednostronny 6. Szkiełka silanizowane szlif jednostronny 400 szt. RAZEM Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartośd brutto oferty- suma kolumny nr 6 powyższej tabeli... dnia... r.... (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 19