B. Nauka i technologia. 9. Wynalazki, które zmieniły świat. Ilość scenariuszy. (*) Czas [min]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "B. Nauka i technologia. 9. Wynalazki, które zmieniły świat. Ilość scenariuszy. (*) Czas [min]"

Transkrypt

1 B. Nauka i technologia. 9. Wynalazki, które zmieniły świat L.P. Wątek Tematy zajęć Treści nauczania Cele kształcenia wymagania szczegółowe. Uczeń potrafi Czas [min] (*) Czas [min] Liczba godzin lekcyjnych Ilość scenariuszy Ilość scenariuszy wycieczek Ilość scenariuszy wycieczek z '*' DL Zobaczyć niewidoczne wynalezienie mikroskopu, ulepszanie jego budowy.. Jak to działa? Połącz dyscypliny nauki, by zrozumieć mikroskop Anthony van Leeuwenhoek pierwszy mikroskop optyczny (powiększenia 00x)... Nowa technologia w ulepszaniu mikroskopu mikroskop elektronowy..2. Mikroskop skaningowy powiększanie sto tysięcy razy omówić budowę mikroskopu optycznego opisać zasadę działania mikroskopu optycznego przedstawić historię wybranych odkryć i wynalazków, analizując proces dokonywania wynalazku i wskazując jego uwarunkowania.... wymienić przykłady organelli komórkowych, widocznych w mikroskopie optycznym, obiekty z pogranicza zdolności rozdzielczej mikroskopu optycznego i..2. podać zasadę działania mikroskopu elektronowego...3. wymienić w jakich dziedzinach wykorzystywany jest mikroskop elektronowy i podać przykłady, co można zobaczyć dzięki tak ogromnym.2.. odróżnić obrazy uzyskane z mikroskopu skaningowego i elektronowego. 25

2 3. Wyjście (wycieczka) do Pracowni Mikroskopii Skaningowej Nauk Biologicznych i Geologicznych (*) 32. Nowoczesne szczepionki 33. Maszyna cieplna silnik parowy. 34. Wybrane typy silników spalinowych. 35. Wpływ pola magnetycznego na przewodnik z prądem silnik elektryczny Szczepionki dobrodziejstwo, czy zagrożenie? 33.. Układy otwarte, zamknięte, izolowane II zasada termodynamiki. Procesy odwracalne, nieodwracalne 34.. Silniki dwu i czterosuwowe Silnik wysokoprężny (*) Siła elektrodynamiczna Zasada działania mikrofonu wymienić kilka przykładów szczepionek, określić rodzaj odporności nabytej w trakcie interpretować indywidualny kalendarz szczepień podać przykłady układów otwartych, zamkniętych i odróżnić procesy odwracalne i opisać zasadę działania silników parowych, opisać zasadę działania silników spalinowych i opisać zasadę działania silnika wysokoprężnego zapisać wzór opisujący siłę elektrodynamiczną wyjaśnić zasadę działania mikrofonu Czym różni się telefon od telegrafu? 36.. Kodowanie informacji (alfabet Morse a) wymienić podstawowe różnice między telegrafem i telefonem. 0 2

3 37. Doświadczenie Hertza i jego rola w powstaniu radia. 38. Wynalazki służące geografii. 39. Kompas w użyciu. 40. GPS trudno zabłądzić. 4. Tworzywa sztuczne. Era plastiku Zjawisko rezonansu Wykonujemy odbiornik fal długich wg załączonego schematu. (*) 38.. Urządzenia mierzące wielkości parametrów środowiska przyrodniczego Budowa i zastosowanie kompasu Azymut geograficzny i magnetyczny Działanie i wykorzystanie systemu nawigacji GPS (nawigacja samochodowa, turystyczna, wodna) Współrzędne geograficzne na mapach turystycznych zgodnych z GPS. 4.. Właściwości i zastosowanie tworzyw sztucznych (celuloid, celofan, bakelit, igelit, polimetakrylan metylu, PCW, PE, PP, PET, polistyren, kevlar, polimery przewodzące prąd) wyjaśnić zjawisko rezonansu elektromagnetycznego i podać przykład jego zastosowania wyszukać 20 informacje na temat najważniejszych odkryć oraz analizować ich znaczenie naukowe, społeczne i gospodarcze wykonać odbiornik fal długich opisać działanie termometru, barometru, anemometru, sejsmografu i in omówić budowę i działanie kompasu określić azymut magnetyczny obiektu odszukać obiekt o podanym azymucie omówić zasadę działania systemu nawigacji GPS posługiwać się odbiornikiem GPS odczytywać współrzędne geograficzne na mapie odnaleźć na mapie turystycznej punkt o podanych współrzędnych geograficznych wskazać tworzywa sztuczne w otaczającej nas rzeczywistości, podać ich nazwy

4 4. Tworzywa sztuczne. Era plastiku. 42. Penicylina i antybiotyki. 4.. Właściwości i zastosowanie tworzyw sztucznych (celuloid, celofan, bakelit, igelit, polimetakrylan metylu, PCW, PE, PP, PET, polistyren, kevlar, polimery przewodzące prąd) 4.2. Przeróbka wtórna tworzyw sztucznych (recykling) 42.. Odkrycie penicyliny (A. Fleming) i poznanie jej działania XX wiek wiekiem antybiotyków. Rola antybiotyków w leczeniu chorób zakaźnych (zakażeń bakteryjnych) Podstawowe działanie antybiotyków Działania niepożądane antybiotyków podać przykłady różnego zastosowania tworzyw sztucznych określić właściwości fizyczne niektórych tworzyw sztucznych omówić, jakie znaczenie dla naszego życia i otoczenia ma recykling wyjaśnić, czym jest penicylina i jakie ma działanie omówić, jakie znaczenie dla życia ludzi i zwierząt miało wprowadzenie antybiotyków do terapii omówić podstawowe działania antybiotyków wymienić niepożądane skutki zażywania antybiotyków Leki nowej generacji. Terapia celowana 44. Proch czarny i bezdymny. Alfred Nobel i jego dynamit Jak stosować antybiotyki? 43.. Podstawowe kierunki działań zmierzających do skonstruowania leku nowej generacji Przykłady leków nowej generacji i sposobu ich działania (np. leki antynowotworowe, przeciwcukrzycowe, nadciśnieniowe) Właściwości prochu czarnego i bezdymnego podać kilka zasad zażywania antybiotyków krótko opisać kierunki badań naukowych, których celem jest otrzymanie leku nowej generacji podać przykłady kilku leków nowej generacji krótko opisać podstawowe działanie jednego, wybranego leku wyjaśnić różnice pomiędzy składem i właściwościami prochu czarnego i bezdymnego 5 5

5 44. Proch czarny i bezdymny. Alfred Nobel i jego dynamit Znaczenie zastosowania prochu na polu walki Dynamit i jego wykorzystanie w celach pokojowych i wojskowych.. Papier wczoraj i dziś....historia papieru. Papier czerpany, znak wodny. 46. Produkcja szkła..2. Maszyny papiernicze i rozwój drukarstwa.3. Współczesna produkcja papieru. Wyroby papierowe Czym jest szkło? Jaka jest jego budowa? omówić zmiany, jakie zaszły w sposobie prowadzenia działań wojennych po wynalezieniu prochu przedstawić historię odkrycia dynamitu oraz dokonać oceny znaczenia tego odkrycia wyszukać informacje na temat prochu czarnego i dynamitu oraz Nagrody Nobla.... wyjaśnić, jak dawniej wytwarzano papier, co to jest papier czerpany oraz znak wodny.2.. wyszukać informacje na temat rozwoju drukarstwa oraz produkcji papieru.3.. omówić różnice pomiędzy różnymi rodzajami wyrobów papierowych wyjaśnić budowę i strukturę szkła Porcelana, fajans, kamionka Proces produkcji szkła Rodzaje szkła i ich zastosowanie w przemyśle i życiu codziennym (szkło okienne, wielowarstwowe, hartowane, kryształowe, barwne, kwarcowe, itp.) 47.. Czym jest porcelana? Produkcja porcelany szkliwionej i nieszkliwionej omówić z czego i w jaki sposób produkuje się szkło podać przykłady różnych rodzajów szkła oraz ich zastosowanie wymienić kilka najważniejszych cech charakteryzujących różne rodzaje szkła wyjaśnić, z czego i w jaki sposób produkuje się porcelanę 5 5

6 B. Nauka i technologia. 0. Energia od Słońca do żarówki Porcelana, fajans, kamionka. 48. Stopy metali. 49. Energia Słońca w Wielkim Zdarzeniu Oksydacyjnym, które zmieniło losy Ziemi. 50. Jak schwytać energię świetlną? 47.. Czym jest porcelana? Produkcja porcelany szkliwionej i nieszkliwionej Wyroby fajansowe i kamionkowe Różne rodzaje stopów metali (stopy glinu, miedzi, żelaza, niklu) Zastosowanie stopów metali Światło i proces fotochemiczny Rola organizmów żywych w pojawieniu się tlenu w atmosferze Ziemi fotosynteza podać kilka przykładów wyrobów porcelanowych wyjaśnić, z czego i w jaki sposób produkuje się fajans oraz kamionkę podać różnice w składzie i właściwościach pomiędzy porcelaną, fajansem i kamionką podać kilka przykładów wyrobów fajansowych i kamionkowych wyjaśnić, czym są stopy oraz podać skład kilku stopów metali wymienić kilka zastosowań różnych 5 stopów, np. w lotnictwie, przemyśle samochodowym, odlewniczym, życiu codziennym. SUMA scharakteryzować atmosferę Ziemi przed pojawieniem się fotoautotrofów wymienić znane 25 nauce przykłady, potwierdzające beztlenową atmosferę Ziemi, około 2 mld. lat temu omówić, wykorzystując wzór chlorofilu światłoczułość tego omówić przebieg i ocenić znaczenie biologiczne fotosyntezy 20

7 B. 0. Energia o 5. 3 Energia świetlna w łańcuchach troficznych Związek energii świetlnej z materią fotoautotrofy Fotosynteza, a oddychanie wewnątrzkomórkowe ; ATP jako substrat i produkt reakcji Porfiria omówienie jednostki chorobowej (*) Właściwości tlenu i ozonu Znaczenie ozonu dla ochrony przed promieniowaniem ultrafioletowym Związki chemiczne światłoczułe. Zjawisko chemiluminescencji. 5.. Energia świetlna, jej przepływ w łańcuchu pokarmowym Ekosystemy niezależne od energii słonecznej wymienić inne, podobne, światłoczułe związki w organizmach żywych (układ porfiryn) wyjaśnić związek między budową ATP, a jego funkcją jako przenośnika użytecznej biologicznie energii chemicznej dostrzec, że przez upośledzoną przemianie porfiryn, skóra człowieka może być nadwrażliwa na światło (*) podać właściwości fizykochemiczne tlenu i ozonu wyjaśnić rolę warstwy ozonowej dla życia na Ziemi wyjaśnić na czym polega zjawisko chemiluminescencji wymienić kilka zastosowań związków światłoczułych uzasadnić rolę światła w łańcuchach pokarmowych podać rangę znaczenia redukcji dwutlenku węgla do poziomu cukrów podać przykład ekosystemu funkcjonującego bez dopływu energii wyjaśnić funkcjonowanie oazy hydrotermalnej ,86

8 52. Rozświetlić mrok Pochodnie. Zapałki wymienić substancje chemiczne używane do produkcji zapałek Uliczne lampy gazowe Spalanie gazowych węglowodorów Lampa naftowa. Spalanie węglowodorów ciekłych Świeczki i znicze podać różne produkty procesu spalania Parafina, stearyna, olej i wosk Żarówki tradycyjne, halogenowe, energooszczędne, jarzeniówki Lampy LED wyjaśnić, na czym polega spalanie gazu ziemnego oraz mieszaniny propanu i butanu związków organicznych wyjaśnić, czym jest parafina, stearyna, olej i wosk wyjaśnić: dlaczego świeczki parafinowe kopcą, czym różnią się świeczki woskowe od świec parafinowych i wyjaśnić budowę i zasadę działania żarówek tradycyjnych opisać działanie żarówki halogenowej oraz świetlówek wyjaśnić zasadę działania lamp LEDowych oraz podać ich zastosowanie omówić sposoby uzyskiwania oświetlenia w czasach dawnych i współczesnych wymienić różnice i podobieństwa między światłami płomienia, żarówki i lasera 53. Jakie są wspólne cechy a jakie różnice świateł płomienia, żarówki oraz lasera? 53.. Kwantowy charakter promieniowania. Korpuskularna natura światła. 70 0,5

9 53. Jakie są wspólne cechy a jakie różnice świateł płomienia, żarówki oraz lasera? Pojęcie spójności odróżnić źródła źródeł i fal. światła spójnego i niespójnego 54. Równoważność masy i energii. Deficyt masy Równoważność masy i energii interpretować wzór E = mc Reakcje syntezy jąder atomowych energia słoneczna Reakcje egzoenergetyczne syntezy jąder atomowych na przykładzie cyklu CNO podać przykład reakcji syntezy z wydzieleniem energii, Słońce daje energię Przepływ energii w ekosystemach wodnych i lądowych Reakcje rozszczepienia jąder atomowych Wykorzystanie energii słonecznej Dostępność energii słonecznej zależna od cech środowiska przyrodniczego Projekt stoków solarnych Przykład reakcji rozszczepienia. Reakcje samorzutne i wymuszone omówić przepływ energii w ekosystemach wodnych i lądowych wyjaśnić działanie oaz hydrotermalnych wskazać wpływ elementów środowiska przyrodniczego na możliwość korzystania z energii słonecznej (nasłonecznienie, usłonecznienie, ekspozycja stoków) omówić na podstawie źródeł informacji, jakie jest wykorzystanie energetyki słonecznej dla potrzeb gospodarki ocenić perspektywy rozwoju energetyki słonecznej podać przykład reakcji rozszczepienia z wydzieleniem energii wskazać różnice pomiędzy reakcjami samorzutnymi i wymuszonymi 35 0,4

10 B. Nauka i technologia.. Światło i obraz Widmo fal elektromagnetycznych obszar widzialny, mieszanie barw doświadczenie. 59. Znaczenie światła i barw w życiu codziennym człowieka. 60. Substancje światłoczułe w fotografii 6. Obraz barwny czyli dlaczego w słabym oświetleniu znikają kolory? 58.. Obszar widzialny widma fal elektromagnetycznych Osadnicza bariera świetlnych Uwarunkowania społeczne i kulturowe obrazu jako nośnika informacji Fotografia monochromatyczna (światłoczułe związki srebra) SUMA wymienić podstawowe rodzaje fal elektromagnetycznych dostrzec znaczenie nadmiaru i niedoboru światła jako bariery osadniczej przedstawić funkcję przekazu informacji za pomocą obrazu w różnych kulturach wyjaśnić, jak powstaje obraz na materiale światłoczułym podać różnice pomiędzy negatywem i pozytywem omówić, na czym polega wywoływanie i utrwalanie materiału fotograficznego Fotografia barwna wyjaśnić jak powstaje barwne zdjęcie fotograficzne Fotografia cyfrowa omówić zasadę zapisu cyfrowego analizować i porównywać informacje zawarte w ulotkach reklamowych producentów aparatów i kamer fotograficznych 6.. Budowa oka z podkreśleniem warstwy światłoczułej Czopki i pręciki i ich różnice w odbieraniu bodźców 6... przedstawić budowę siatkówki omówić różnice między czopkami i pręcikami

11 dlaczego w słabym oświetleniu znikają kolory? 62. Systemy zapisu barw RGB, CMYK Różnice w budowie oka u zwierząt dziennych i nocnych (*) Jaką informację niosą ze sobą barwy Barwy podstawowe i uzupełniające omówić budowę oka zwierząt aktywnych nocą i aktywnych w dzień wyjaśnić znaczenie barw i zapachów w okresach godowych i podczas wychowywania potomstwa u zwierząt wyjaśnić różnice między barwami podstawowymi i uzupełniającymi Mieszanie barw wytłumaczyć sposób mieszania barw 63. Stosujemy filtry w aparatach fotograficznych. 64. Hipsometryczna skala barw. Mapa hipsometryczna. 65. Mapa topograficzna graficzny obraz terenu. Mapy tematyczne jako graficzne źródło informacji Rodzaje sposobu tworzenia barwnych obrazów na przykładzie telewizji Doświadczalne sprawdzenie odbieranych barw Barwy w skali hipsograficznej Romera Mapa topograficzna i tematyczna wyjaśnić w jaki sposób powstaje wielobarwny obraz na ekranie telewizora lub monitora opisać zastosowanie filtrów omówić i uzasadnić układ barw w skali hipsograficznej dla map warstwicowo czytać mapę ogólno geograficzną omówić rodzaje znaków topograficznych stosowanych na mapach czytać mapę topograficzną i tematyczną czytać mapy z osnową GPS(*) 66. Ziemia z satelity 66.. Fotografia satelitarna dostrzec zmiany naturalne i antropogeniczne, zachodzące w środowisku przyrodniczym na

12 B. Nauka i technologia. 3. Technologie współczesne i przyszłości Ziemia z satelity dostrzec zmiany Obraz, jako dokument przemian warunków środowiskowych oraz społecznogospodarczych, naturalne i antropogeniczne, zachodzące w środowisku przyrodniczym na SUMA Wpływ przemysłu hightech na nasze życie. 68. Pasmowa teoria przewodnictwa 69. Diody budowa i zasada działania. 70. Ciekły kryształ w polu elektrycznym. 7. Fulereny i nanorurki węglowe jako elementy konstrukcyjne nanotechnologii 67.. Czynniki lokalizacji przemysłu wysokich technologii Rodzaje przemysłu hightech Technologie rozwiązujące współczesne problemy środowiskowe Wpływ wysokich technologii na rozwój gospodarczy w świecie Pasmowa teoria przewodzenia jako współczesna koncepcja przewodnictwa Budowa i zasada działania diody. Zastosowanie diody w układach prostowniczych Ciekły kryształ w polu elektrycznym. 7.. Przewodzenie prądu elektrycznego przez fulereny i nanorurki podać czynniki lokalizacji ośrodków przemysłowych hightech (baza surowcowa, wykwalifikowana kadra pracownicza, ośrodki naukowe, rynki zbytu) ocenić wpływ przemysłu hightech na nasze życie (plusy i podać przykłady najnowszych osiągnięć przemysłu hightech, wskazać regiony świata o wysokim stopniu rozwoju przemysłu wysokich technologii omówić pasmową teorię przewodzenia podać przykład materiałów półprzewodnikowych i zastosowanie ich w przemyśle wyjaśnić zmiany właściwości ciekłych kryształów pod wpływem pola elektrycznego podać przykłady wykorzystania ciekłych kryształów wyjaśnić budowę fulerenów i nanorurek węglowych

13 8. logia iagnostyka i medycyna 7. Fulereny i nanorurki węglowe jako elementy konstrukcyjne nanotechnologii 72. Polimery biodegradowalne 7.2. Wykorzystanie polimerów przewodzących w nanotechnologii 72.. Wytwarzanie biopolimerów Biodegradowalny plastik np. z cukru buraczanego Zastosowanie mikromacierzy w biologii molekularnej Zastosowanie mikromacierzy w 73. Recykling organiczny onkologii Zagadnienie recyklingu organicznego. 74. Pojęcie ruchu falowego. Wielkości charakteryzujące fale. Zjawiska falowe dyfrakcja, interferencja, polaryzacja. Prawa; odbicia i załamania fal. 7.. Przewodzenie prądu elektrycznego przez fulereny i nanorurki Właściwości biopolimerów biodegradowalnych Wprowadzenie pojęcia fali, rodzajów i efektów falowych Prawa; odbicia i załamania fal opisać w jaki sposób fulereny i nanorurki przewodzą prąd elektryczny omówić zastosowanie polimerów przewodzących prąd elektryczny we współczesnej nanotechnologii opisać, jak powstają biopolimery biodegradowalne wymienić właściwości polimerów biodegradowalnych porównać ich zalety wobec innych podać przykłady zastosowania żywych komórek w mechanizmach degradacji wyjaśnić, co to są mikromacierze i omówić możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach nauki, omówić rolę recyklingu organicznego w gospodarowaniu wymienić końcowe produkty recyklingu organicznego i podać ich dalsze zastosowanie. SUMA wymienić rodzaje fal i efekty im towarzyszące omówić prawa odbicia i załamania fal

14 B. Nauka i technologia 4. Współczesna diagnostyka i medycyn 75. Fala stojąca, przykłady fali stojącej. Oddziaływanie fal z materią. Elementy akustyki. Efekt Dopplera. 76. Budowa i zasada działania USG Pojęcie fali stojącej na przykładach itd. akustycznych i zjawisko rezonansu 77. Wycieczka szpital USG (*) 78. Radioterapia 78.. Rodzaje stosowanej akceleratory, gamma radioterapii. knife, brachyterapia. 79. Laseroterapia Laseroterapia i jej zastosowanie itd. w kosmetologii. 80. Promieniowanie X tomograf komputerowy a RTG 8. NMR budowa i zasada działania wyjaśnić na przykładzie zjawisko rezonansu i jego związek z powstawaniem fali Zjawisko Dopplera wytłumaczyć zjawisko Dopplera 76.. Budowa i zasada wskazać działania USG i jego zastosowanie zjawiska zastosowanie. Dopplera do konstrukcji przyrządów diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych w medycynie 80.. Tomografia komputerowa i RTG. 8.. Budowa i zasada działania magnetycznego rezonansu jądrowego Techniki oparte o amplifikację DNA 82. Molekularne i immunologiczne metody wykrywania patogenów, wykrywanie mutacji genowych; medycyna molekularna podać przykłady analizy płynów ustrojowych i ich znaczenie w profilaktyce chorób (np. wykrywanie białka i glukozy w moczu) Metoda PCR w wykrywaniu wirusów porównać zasadę i skuteczność klasycznych, 83. Choroby cywilizacyjne które są najczęstsze? Diagnoza 83.. Współczesne techniki tomograficzne i ich możliwości. molekularnych i immunologicznych metod wykrywania patogenów wymienić stare i nowe metody diagnozowania. wybranych chorób cywilizacyjnych omówić zasadę działanie akceleratora, noża gamma, itd wskazać zastosowanie laserów 0,79 różnych typów omówić budowę i zasadę działania tomografu i RTG opisać budowę i zasadę działania NMR ,2 8

15 83. Choroby cywilizacyjne które są najczęstsze? Diagnoza wybranych chorób cywilizacyjnych. 84. Współczesna diagnostyka chorób cywilizacyjnych techniki tomograficzne. 85. Analiza chemiczna tkanek i płynów ustrojowych. 86. Materiały, z których wykonuje się implanty. 87. Czy choroby cywilizacyjne mogą zagrozić światu? 83.. Współczesne techniki tomograficzne i ich możliwości Metody wykrywania nowotworów 85.. Wykrywanie białka i glukozy w moczu Analiza morfologiczna krwi Immunologia kliniczna. Ocena zgodności tkankowej i dawcy i biorcy przeszczepu Implanty w stomatologii Endoprotezy stawu biodrowego i kolanowego Implanty piersi Implanty ślimakowe dla osób głuchych 87.. Choroby cywilizacyjne dostrzec możliwości powikłań w badaniach inwazyjnych wymienić metody nieinwazyjne w diagnozie omówić metody wykrywania mutacji genowych i ocenia ich znaczenie diagnostyczne wyjaśnić, w jakim celu dokonuje się analizy moczu omówić, co oznacza się w analizie morfologicznej krwi podać znaczenie analizy krwi i moczu w profilaktyce chorób wyjaśnić cel oceny zgodności tkankowej dawcy i biorcy uczestniczyć w dyskusji poświęconej przeszczepom organów ludzkich podać przykłady materiałów, z których wykonywane są różne implanty omówić cechy, którymi muszą się charakteryzować materiały stosowane do produkcji różnych implantów podać przykłady współczesnych chorób cywilizacyjnych podać przyczyny i wskazać regiony występowania chorób cywilizacyjnych ,2 25

16 B. Nauka i technologia 2. Sport zagrozić światu? Ciśnienie, rodzaje ciśnień. 89. Rodzaje przepływów. Siły nośne. 90. Opory ruchu i sposoby ich zmniejszenia. (Formuła I, II, kolarstwo itp). Jak najlepiej dobrać strój do danej dyscypliny sportowej? 9. Geografia osiągnięć sportowych Dostęp do medycyny w różnych regionach świata Wpływ medycyny na długość trwania życia ocenić postęp medycyny w różnych regionach świata i dostęp do świadczeń medycznych dla ludności określić wpływ poziomu medycyny na regionalne zróżnicowanie oczekiwanej długości trwania życia wyszukać i analizować informacje i dane statystyczne o przyczynach i występowaniu chorób cywilizacyjnych w świecie SUMA 88.. Definicja ciśnienia podać definicję i jednostkę ciśnienia Rodzaje ciśnień rozróżnić ciśnienia hydrostatyczne i hydrodynamiczne Przepływy laminarne i turbulentne Sposoby zmniejszenia oporów ruchu 9.. Pionowa zmienność warunków przyrodniczych zastosować (podać przykłady zastosowania) prawa Archimedesa i Pascala wykazać i uzasadnić wpływ kształtu ciała i rodzaju ośrodka na opory ruchu 9... omówić prawidłowości geograficzne dotyczące zmienności warunków przyrodniczych wraz ze wzrostem wysokości

17 sportowych 9.2. Bariera wysokości obliczyć wartości temperatury i ciśnienia. atmosferycznego na danej wysokości uwzględniając odpowiedni gradient 9.3. Wpływ warunków przyrodniczych na kondycję organizmu człowieka Genetyczne przystosowania odmian ludzkich do panujących warunków klimatycznych i wysokościowych analizować warunki życia ludzi w różnych strefach klimatycznych i na różnych wysokościach nad wykazać związek miedzy warunkami przyrodniczymi obszarów a predyspozycjami do uprawiania wybranych dyscyplin sportowych 92. Doping w sporcie Pojęcie dopingu. Rodzaje dopingu wyjaśnić pojęcie i rodzaje dopingu wyjaśnić skutek działania sterydów anabolicznych, EPO oraz amfetaminy na organizm człowieka Substancje chemiczne stosowane w dopingu (sterydy anaboliczne, hormony EPO, substancje psychoaktywne amfetamina) Skutki dopingu uzasadnić szkodliwość stosowania dopingujących substancji chemicznych podać przykłady negatywnych skutków dopingu wymienić metabolity uboczne w dopingu energetycznym mięśni uzasadnić, że wprowadzenie substancji dopingującej moduluje szlak metaboliczny komórek, tkanek, organów. 5 5

18 B. Nauka i technologia 6. Nauka i sztuka Rekordy w świecie zwierząt przystosowania budowy ciała do pokonana oporów ruchu. 94. Biologiczne granice rekordów sportowych. Co nam dała medycyna sportowa? 95. Metody izotopowego określenia wieku próbek(datowania). Dlaczego w datowaniu stosujemy określony rodzaj izotopów 93.. Układ powłokowy zwierząt w pokonywaniu oporów ruchu Jakie przystosowania ze świata ożywionego skopiował człowiek współczesne technologie w biciu rekordów. Fizjologiczne możliwości organizmu Sport wyczynowy granice ludzkiej wytrzymałości przykłady rekordów z różnych dyscyplin sportowych 95.. Prawo zaniku promieniotwórczego, czas połowicznego zaniku, pojęcie izotopu wykazać związek budowy ciała zwierząt ze środowiskiem, w którym żyją wymienić przykłady najnowszych technologii stosowanych w sporcie, opartych o rozwiązania ze świata podać przykłady modyfikacji układu powłokowego zwierząt do pokonywania oporów ruchu w różnych środowiskach przeanalizować wpływ różnych czynników na kondycję i osiągnięcia sportowe (np. dieta, trening, warunki wysokogórskie) przeanalizować wpływ sportu wyczynowego na zdrowie przeanalizować informacje dotyczące biologicznej granicy rekordów sportowych SUMA obliczyć wiek próbki na podstawie czasu połowicznego rozpadu Metody datowania omówić rodzaje datowania i zastosowanie izotopów Termoluminescencja i bioluminescencja. Fluorescencja i chemiluminescencja 96.. Pojęcie termoluminescencji i bioluminescencji oraz chemiluminescencji wyjaśnić różnice między bioluminescencją, termoluminescencją oraz chemiluminescencją 2

19 B. Nauka 6. N Termoluminescencja i bioluminescencja. Fluorescencja i chemiluminescencja 97. Tomografia, holografia i rentgenografia ocena dzieł sztuki. 98. Analiza widmowa (CSI). 99. Identyfikacja materiałów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego używanych przez dawnych artystów. Plastynaty dzieło sztuki i lekcja anatomii? 00. Chemia w malarstwie Pojęcie termoluminescencji i bioluminescencji oraz chemiluminescencji Tomografia i rentgenografia podać przykłady substancji chemiluminescencyjnych podać przykłady zastosowania termografii i rentgenografii, holografii 98.. Analiza widmowa wyjaśnić zasadę stosowania analizy widmowej 99.. Zwierzęta w najsłynniejszych dziełach sztuki Plastynaty von Hagensa techniki preparowania Muzea Historii Naturalnej (Wiedeń, Londyn, Berlin 00.. Chemia dawnego malarstwa. Pigmenty i barwniki wykorzystywane w tworzeniu malowideł i obrazów Barwniki syntetyczne używane do tworzenia dzieł sztuki Identyfikacja materiałów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego używanych przez dawnych artystów wyjaśnić, czym jest preparowanie, zna podstawy preparowania omówić różnorodność preparatów wymienić wystawy preparatów pogranicze nauki i sztuki analizuje symbolikę przedstawień roślin i zwierząt w sztuce podać przykłady związków chemicznych pełniących rolę pigmentów i barwników opisać barwniki stosowane w malarstwie dawniej i obecnie wymienić kilka przykładów pigmentów i barwników pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, stosowanych np. w starożytności oraz czasach współczesnych na podstawie analizy przykładowych malowideł i obrazów

20 B. Nauka i technologia przyrody i środowiska. 0. Analiza spektroskopowa dzieł sztuki. 02. Konserwacja dzieł sztuki. (*) 03. Dzieła sztuki źródłem informacji geograficznej. 04. Zagrożenia dla środowiska naturalnego. 0.. Wykorzystanie spektroskopowych metod badania składu substancji chemicznych wykorzystywanych do tworzenia dzieł sztuki (spektroskopia Ramana, ATRFTIR, mikroskopia skaningowa, 02.. Czynniki niszczące dzieła sztuki Wykorzystanie środków chemicznych do konserwacji dzieł sztuki (żywice, środki grzybobójcze, silikony, barwniki, itp.) 03.. Kataklizmy w dziejach ludzkości przedstawiane w dziełach sztuki przedstawić metody analizy obrazowej stosowaniu przy badaniu dzieł sztuki spektroskopia Ramana i podać przykłady informacji, które można uzyskać za pomocą tych metod przedstawić zasady badań spektroskopowych, stosowanych do analizy dzieł sztuki wymienić czynniki niszczące dzieła podać przykłady substancji chemicznych wykorzystywanych do konserwacji dzieł sztuki oraz określić ich zastosowanie wskazać zmiany środowiska jakie można zauważyć porównując krajobrazy przedstawione w dawnym malarstwie z ich obecnym wyglądem określić poziom rozwoju rolnictwa, przemysłu i techniki czasów ukazanych na obrazach Działalność rolnicza i przemysłowa człowieka uwieczniona na dawnych obrazach Dzieło sztuki źródłem informacji geograficznej. SUMA Działalność gospodarcza człowieka zagrażająca środowisku naturalnemu podać przykłady działań człowieka zagrażających środowisku naturalnemu, wskazać regiony na świecie będące największymi trucicielami środowiska

21 B. Nauka i technolo 5. Ochrona przyrody i środowi zagrażająca środowisku naturalnemu. 05. Zmodyfikowane bakterie w utylizacji szkodliwych zanieczyszczeń. 06. Zanieczyszczenie wód Nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych Zasoby odnawialne i nieodnawialne Biologiczne oczyszczalnie ścieków GMO w unieszkodliwianiu zanieczyszczeń środowiska Rodzaje zanieczyszczenia wód wskazać najbardziej degradowane przez człowieka regiony na świecie podać przykłady świadczące o rabunkowej gospodarce człowieka i ich skutki podać przykłady zasobów odnawialnych, nieodnawialnych przedstawić udział bakterii w unieszkodliwianiu zanieczyszczeń środowiska (np ocenić znaczenie genetyczne zmodyfikowanych bakterii w tym procesie wymienić i omówić rodzaje zanieczyszczeń wód Główne zanieczyszczenia chemiczne wód oraz ich źródła (pestycydy, metale ciężkie, detergenty, substancje ropopochodne) wymienić kilka głównych zanieczyszczeń chemicznych wód, podać ich źródła omówić znaczenie dla rolnictwa i konsekwencje stosowania chemicznych środków zwalczania szkodników Jak oczyszcza się wodę? omówić, dwa (wybrane przez siebie) sposoby oczyszczania wody wyjaśni, na czym polega uzdatnianie wody 07. Zanieczyszczenia powietrza Rodzaje zanieczyszczeń powietrza wymienić i omówić źródła zanieczyszczenia powietrza

Ekologiczna ścieżka edukacyjna

Ekologiczna ścieżka edukacyjna Ekologiczna ścieżka edukacyjna Lp. Treści ogólne Treści szczegółowe Osiągnięcia przedmiot klasa 1. Ekonomiczne i społeczne aspekty Uczeń potrafi: związków między człowiekiem i jego działalnością a środowiskiem.wartość

Bardziej szczegółowo

ELŻBIETA ĆWIORO, ZBIGNIEW FRYT, PAWEŁ SŁOWIAK, JACEK ŚLÓSARZ. PROGRAM NAUCZANIA Przedmiot uzupełniający: Przyroda. IV etap edukacyjny

ELŻBIETA ĆWIORO, ZBIGNIEW FRYT, PAWEŁ SŁOWIAK, JACEK ŚLÓSARZ. PROGRAM NAUCZANIA Przedmiot uzupełniający: Przyroda. IV etap edukacyjny ELŻBIETA ĆWIORO, ZBIGNIEW FRYT, PAWEŁ SŁOWIAK, JACEK ŚLÓSARZ PROGRAM NAUCZANIA Przedmiot uzupełniający: Przyroda IV etap edukacyjny KRAKÓW 2012 Program nauczania został przygotowany w ramach projektu Kształcenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. Przedmiot uzupełniający: Przyroda. IV etap edukacyjny

PROGRAM NAUCZANIA. Przedmiot uzupełniający: Przyroda. IV etap edukacyjny ELŻBIETA ĆWIORO, PAWEŁ SŁOWIAK, ZBIGNIEW FRYT, JACEK ŚLÓSARZ PROGRAM NAUCZANIA Przedmiot uzupełniający: Przyroda IV etap edukacyjny KRAKÓW 2012 Program nauczania został przygotowany w ramach projektu Kształcenie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ŚCIEŻKI EKOLOGICZNEJ

REALIZACJA ŚCIEŻKI EKOLOGICZNEJ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA WE WŁOCŁAWKU REALIZACJA ŚCIEŻKI EKOLOGICZNEJ Koordynator ścieżki dr Wojciech Górecki Szczegółowe cele kształcenia i wychowania dla ścieżki ekologicznej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjnych z przyrody dla wątku biologia

Wymagania edukacyjnych z przyrody dla wątku biologia Wątek tematyczny Metoda naukowa i wyjaśnianie świata Wynalazki, które zmieniły świat Lp. Sugerowany temat lekcji 1. Metoda naukowa pozwala zrozumieć świat 2. W stronę teorii naukowej 3. Pierwszy mikroskop

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie

Zespół Szkół im Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZB DNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH RÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH PRZYRODA- W TEK GEOGRAFIA /WYDAWNICTWO NOWA ERA/ KLASA III W tematyczny Sugerowany

Bardziej szczegółowo

POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data

POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data 1. Struktura organizmu i funkcje, jakim ona służy ( komórki,

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA geografia Wymagania edukacyjne

PRZYRODA geografia Wymagania edukacyjne PRZYRODA geografia Wymagania edukacyjne Lp. 1. Wątek tematyczny w podstawie programowej Sugerowan a liczba godzin na realizację Sugerowany temat lekcji dopuszczający dostateczny dobry 2 Teoria powstania

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)

Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus) Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus) Rok akademicki: 2016/2017 Grupa przedmiotów: podstawowe Numer katalogowy: Nazwa przedmiotu 1) : Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski 3) : Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor.

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. DKOS-5002-2\04 Anna Basza-Szuland FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ DLA REALIZOWANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH Kinematyka

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA EKOLOGICZNE XXI WIEKU

WYZWANIA EKOLOGICZNE XXI WIEKU WYZWANIA EKOLOGICZNE XXI WIEKU ZA GŁÓWNE ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ UWAŻANE SĄ: -przemysł -transport -rolnictwo -gospodarka komunalna Zanieczyszczenie gleb Przyczyny zanieczyszczeń gleb to, np.: działalność

Bardziej szczegółowo

Zakres materiału i kryteria oceniania dla przedmiotu uzupełniającego PRZYRODA dla klasy 2A i 2B

Zakres materiału i kryteria oceniania dla przedmiotu uzupełniającego PRZYRODA dla klasy 2A i 2B Zakres materiału i kryteria oceniania dla przedmiotu uzupełniającego PRZYRODA dla klasy 2A i 2B W niniejszym programie nauczania do realizacji we wszystkich czterech przedmiotach wybrano piętnaście wątków

Bardziej szczegółowo

przedstawia różne teorie dotyczące rozwoju Wszechświata, korzystając z różnych źródeł informacji rozróżnia ciała niebieskie

przedstawia różne teorie dotyczące rozwoju Wszechświata, korzystając z różnych źródeł informacji rozróżnia ciała niebieskie Lp. 1 Propozycja rozkładu materiału nauczania przyrody dla wątku geografia W roku szkolnym 2014/2015 dla klasy IIIA w I semestrze, a dla klasy IIIG w II semestrze wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z CHEMII klasa I

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z CHEMII klasa I WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z CHEMII klasa I Aby uzyskać ocenę wyższą niż dana ocena, uczeń musi opanować wiadomości i umiejętności dotyczące danej oceny oraz ocen od niej niższych. Dział:

Bardziej szczegółowo

uczeń opanował wszystkie wymagania podstawowe i ponadpodstawowe

uczeń opanował wszystkie wymagania podstawowe i ponadpodstawowe 1 Agnieszka Wróbel nauczyciel biologii i chemii Plan pracy dydaktycznej na chemii w klasach pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 Poziom wymagań Ocena Opis wymagań podstawowe niedostateczna uczeń nie opanował

Bardziej szczegółowo

Uczeń potrafi. Dział Rozdział Temat lekcji

Uczeń potrafi. Dział Rozdział Temat lekcji Plan wynikowy z biologii- zakres podstawowy, dla klasy III LO i III i IV Technikum LO im.ks. Jerzego Popiełuszki oraz Technikum w Suchowoli Nauczyciel: Katarzyna Kotiuk Nr programu: DKOS-4015-5/02 Dział

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III Drgania i fale mechaniczne Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia.

Bardziej szczegółowo

PLAN DYDAKTYCZNY ŚCIEŻKI EKOLOGICZNEJ

PLAN DYDAKTYCZNY ŚCIEŻKI EKOLOGICZNEJ PLAN DYDAKTYCZNY ŚCIEŻKI EKOLOGICZNEJ EDUKACJA EKOLOGICZNA NA LEKCJACH BIOLOGII i GODZINIE WYCHOWAWCZEJ W KLASACH I i II TECHNIKUM i LICEUM ZAKRES PODSTAWOWY. 1.TREŚCI Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ: Podstawa

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) II. Znajomość metodyki badań biologicznych Uczeń:

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

GEOGRAFIA KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 2016-09-01 GEOGRAFIA KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SZKOŁY BENEDYKTA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU GEOGRAFIA IV ETAP EDUKACYJNY Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie różnych źródeł informacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przyrody dla wątku geografia

Wymagania edukacyjne z przyrody dla wątku geografia Wątek tematyczny Lp. Sugerowany temat lekcji Poziom wymagań (pismem półgrubym zaznaczone zostały wymagania z podstawy programowej) dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Metoda naukowa i

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»»

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»» ««*» ( # * *»» CZĘŚĆ I. POJĘCIA PODSTAWOWE 1. Co to jest fizyka? 11 2. Wielkości fizyczne 11 3. Prawa fizyki 17 4. Teorie fizyki 19 5. Układ jednostek SI 20 6. Stałe fizyczne 20 CZĘŚĆ II. MECHANIKA 7.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EKOLOGICZNY

SZKOLNY PROGRAM EKOLOGICZNY SZKOLNY PROGRAM EKOLOGICZNY GIMNAZJUM PUBLICZNE W GORZYCACH WIELKICH 3 I Cele edukacyjne: 1. Uświadomienie zagrożeń środowiska naturalnego wynikających z gospodarczej działalności człowieka. 2. Budzenie

Bardziej szczegółowo

KONKURS Z FIZYKI I ASTRONOMII. Fuzja jądrowa. dla uczniów gimnazjum i uczniów klas I i II szkół ponadgimnazjalnych

KONKURS Z FIZYKI I ASTRONOMII. Fuzja jądrowa. dla uczniów gimnazjum i uczniów klas I i II szkół ponadgimnazjalnych KONKURS Z FIZYKI I ASTRONOMII Fuzja jądrowa dla uczniów gimnazjum i uczniów klas I i II szkół ponadgimnazjalnych I. Organizatorem konkursu jest Krajowy Punkt Kontaktowy Euratom przy Instytucie Fizyki Plazmy

Bardziej szczegółowo

Energia słoneczna i cieplna biosfery Pojęcia podstawowe

Energia słoneczna i cieplna biosfery Pojęcia podstawowe Dr inż. Mariusz Szewczyk Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Termodynamiki 35-959 Rzeszów, ul. W. Pola 2 Energia słoneczna i cieplna biosfery Pojęcia podstawowe

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA PRZYRODY DLA KLASY II LO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015.

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA PRZYRODY DLA KLASY II LO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015. ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA PRZYRODY DLA KLASY II LO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015. ( 4 godz. / tyg. ) 1. Organizacja pracy na lekcjach przyrody 2. Metoda naukowa pozwala zrozumieć świat 3. W stronę teorii

Bardziej szczegółowo

Exemplis discimus. Uczymy się na przykładach

Exemplis discimus. Uczymy się na przykładach UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE WYDZIAŁ BIOLOGII i NAUK o ŚRODOWISKU ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, tel. (48 22) 569 68 37 www.wbns.uksw.edu.pl Exemplis discimus Uczymy się

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA. Opracowała: mgr inż. Joanna Depta- Ładak

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA. Opracowała: mgr inż. Joanna Depta- Ładak TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA Opracowała: mgr inż. Joanna Depta- Ładak Charakterystyka zawodu Technik ochrony środowiska koordynuje pracę w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GM-P8 KWIECIEŃ 2015 Zadanie 1. (0 1) B Zadanie 2. (0 1) I. Znajomość

Bardziej szczegółowo

CYKL: ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA

CYKL: ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA Magdalena Szewczyk Dział programowy : Ekologia CYKL: ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA temat lekcji : Przyczyny i rodzaje zanieczyszczeń powietrza. Cele lekcji w kategoriach czynności uczniów ( cele operacyjne):

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany

I. Substancje i ich przemiany NaCoBeZU z chemii dla klasy 1 I. Substancje i ich przemiany 1. Pracownia chemiczna podstawowe szkło i sprzęt laboratoryjny. Przepisy BHP i regulamin pracowni chemicznej zaliczam chemię do nauk przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Głównym celem studiów podyplomowych Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych jest przekazanie słuchaczom

Bardziej szczegółowo

Nr lekcji. Liczba godzin. Temat lekcji. Zakres treści. Osiągnięcia ucznia

Nr lekcji. Liczba godzin. Temat lekcji. Zakres treści. Osiągnięcia ucznia Zespół Szkół Nr 5 w Zamościu Etap edukacyjny gimnazjum ZAJĘCIA TECHNICZNE Nauczyciel realizujący: Marzena Mazurek Szczegółowy rozkład materiału II rok nauki (5 godzin) Nr lekcji Temat lekcji Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Widmo promieniowania

Widmo promieniowania Widmo promieniowania Spektroskopia Każde ciało wysyła promieniowanie. Promieniowanie to jest składa się z wiązek o różnych długościach fal. Jeśli wiązka światła pada na pryzmat, ulega ono rozszczepieniu,

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2014/2015 PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2014/2015 PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2014/2015 PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) I. Znajomość różnorodności biologicznej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN LICENCJACKI DLA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA Ekonomika miast i regionów 1. Pojęcie warunków bytowych. 2.

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN LICENCJACKI DLA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA Ekonomika miast i regionów 1. Pojęcie warunków bytowych. 2. ZAGADNIENIA NA EGZAMIN LICENCJACKI DLA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA Ekonomika miast i regionów 1. Pojęcie warunków bytowych. 2. Jakość życia i ocena warunków bytowych. 3. Istota efektów zewnętrznych.

Bardziej szczegółowo

Wychowanie ekologiczne w kl.vi

Wychowanie ekologiczne w kl.vi Wychowanie ekologiczne w kl.vi Autor: Burczyk T. 20.04.2008. - 2000 ZSP Kleszczewo Kościerskie Wychowanie ekologiczne w klasie szóstej Założeniem Wychowania Ekologicznego jest zbliżenie ucznia do przyrody.

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w kl.1. I. Substancje i ich przemiany

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w kl.1. I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w kl.1 I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] zalicza chemię do nauk przyrodniczych wyjaśnia, dlaczego chemia

Bardziej szczegółowo

Zakres materiału i kryteria oceniania oraz zakres wymagań dla przedmiotu uzupełniającego PRZYRODA dla klasy 3B

Zakres materiału i kryteria oceniania oraz zakres wymagań dla przedmiotu uzupełniającego PRZYRODA dla klasy 3B Zakres materiału i kryteria oceniania oraz zakres wymagań dla przedmiotu uzupełniającego PRZYRODA dla klasy 3B W niniejszym programie nauczania do realizacji we wszystkich czterech przedmiotach wybrano

Bardziej szczegółowo

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski Temat (rozumiany jako lekcja w podręczniku) 1. System władzy i podział administracyjny kraju 2. Zmiany liczby ludności Polski 3. Rozmieszczenie ludności Dział: ZAGADNIENIA LUDNOŚCIOWE Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) I rok, 1 semestr Przedmiot kształcenia treści podstawowych dr Julian Skrzypiec

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) I rok, 1 semestr Przedmiot kształcenia treści podstawowych dr Julian Skrzypiec SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Biofizyka Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Drewno. Zalety: Wady:

Drewno. Zalety: Wady: Drewno Drewno to naturalny surowiec w pełni odnawialny. Dzięki racjonalnej gospodarce leśnej w Polsce zwiększają się nie tylko zasoby drewna, lecz także powierzchnia lasów. łatwość w obróbce, lekkość i

Bardziej szczegółowo

grupa a Człowiek i środowisko

grupa a Człowiek i środowisko grupa a Człowiek i środowisko................................................. Imię i nazwisko Poniższy test składa się z 18 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z chemii kl VII

Kryteria oceniania z chemii kl VII Kryteria oceniania z chemii kl VII Ocena dopuszczająca -stosuje zasady BHP w pracowni -nazywa sprzęt laboratoryjny i szkło oraz określa ich przeznaczenie -opisuje właściwości substancji używanych na co

Bardziej szczegółowo

Biotechnologia jest dyscypliną nauk technicznych, która wykorzystuje procesy biologiczne na skalę przemysłową. Inaczej są to wszelkie działania na

Biotechnologia jest dyscypliną nauk technicznych, która wykorzystuje procesy biologiczne na skalę przemysłową. Inaczej są to wszelkie działania na Biotechnologia jest dyscypliną nauk technicznych, która wykorzystuje procesy biologiczne na skalę przemysłową. Inaczej są to wszelkie działania na żywych organizmach prowadzące do uzyskania konkretnych

Bardziej szczegółowo

Nauczycielski plan dydaktyczny z chemii klasa: 1 LO, I ZS, 2 TA, 2 TŻ1, 2 TŻ2, 2 TŻR, 2 TI,2 TE1, 2 TE2, zakres podstawowy

Nauczycielski plan dydaktyczny z chemii klasa: 1 LO, I ZS, 2 TA, 2 TŻ1, 2 TŻ2, 2 TŻR, 2 TI,2 TE1, 2 TE2, zakres podstawowy Nauczycielski plan dydaktyczny z chemii klasa: 1 LO, I ZS, 2 TA, 2 TŻ1, 2 TŻ2, 2 TŻR, 2 TI,2 TE1, 2 TE2, zakres podstawowy Temat lekcji Treści nauczania 1. Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Lekcja organizacyjna. Omówienie programu nauczania i przypomnienie wymagań przedmiotowych Tytuł rozdziału

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE -PRZYRODA

WYMAGANIA EDUKACYJNE -PRZYRODA Po ukończeniu klasy IV WYMAGANIA EDUKACYJNE -PRZYRODA Uczeń: wymienia czynniki warunkujące dobre samopoczucie w szkole i w domu, konstruuje własny plan dnia i tygodnia, stosuje w praktyce zasady zdrowego

Bardziej szczegółowo

Lekcja 81. Temat: Widma fal.

Lekcja 81. Temat: Widma fal. Temat: Widma fal. Lekcja 81 WIDMO FAL ELEKTROMAGNETCZNYCH Fale elektromagnetyczne można podzielić ze względu na częstotliwość lub długość, taki podział nazywa się widmem fal elektromagnetycznych. Obejmuje

Bardziej szczegółowo

Tematyka zajęć z biologii

Tematyka zajęć z biologii Tematyka zajęć z biologii klasy: I Lp. Temat zajęć Zakres treści 1 Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania, wymaganiami edukacyjnymi i podstawą programową Podstawowe zagadnienia materiału nauczania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA GEOGRAFIA Z OCHRONĄ I KSZTAŁTOWANIEM ŚRODOWISKA. Dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA GEOGRAFIA Z OCHRONĄ I KSZTAŁTOWANIEM ŚRODOWISKA. Dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA GEOGRAFIA Z OCHRONĄ I KSZTAŁTOWANIEM ŚRODOWISKA Dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej I. Źródła informacji geograficznej i sposoby ich wykorzystania. II. Funkcjonowanie światowego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 2. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GM-PX1, GM-P2, GM-P4, GM-P5, GM-P7

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 2. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GM-PX1, GM-P2, GM-P4, GM-P5, GM-P7 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GM-PX1, GM-P2, GM-P4, GM-P5, GM-P7 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 1)

Bardziej szczegółowo

21. Jakie znamy choroby aparatu ruchu, jak z nimi walczyć i zapobiegać?

21. Jakie znamy choroby aparatu ruchu, jak z nimi walczyć i zapobiegać? Biologia tematy lekcji klasa 2 1. Poznajemy budowę oraz znaczenie tkanek zwierzęcych. 2. Jakie cechy charakterystyczne posiadają gąbki i parzydełkowce? 3. Skąd wywodzi się nazwa płazińce i nicienie? 4.

Bardziej szczegółowo

FIZYKA IV etap edukacyjny zakres podstawowy

FIZYKA IV etap edukacyjny zakres podstawowy FIZYKA IV etap edukacyjny zakres podstawowy Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. II. Przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 2 do uchwały nr 127/05/2013 Senatu UR z dnia 23 maja 2013 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW OCHRONA ŚRODOWISKA poziom profil tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przyrody dla wątku chemia w klasach 2 i 3 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Splot im. Jana Karskiego

Wymagania edukacyjne z przyrody dla wątku chemia w klasach 2 i 3 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Splot im. Jana Karskiego 1. Wielcy rewolucjoniści nauki wyjaśnia, kim byli alchemicy oraz co zawdzięczamy ich pracy przyporządkowuje do nazwiska uczonego (Boyle, Lavoisier, Proust, Dalton, Mendelejew) odpowiednie dokonanie definiuje

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Zakładane efekty dla kierunku Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar Profil Poziom Forma Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Dziedziny nauki i dyscypliny

Bardziej szczegółowo

Klasa 1 Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany

Klasa 1 Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany Klasa 1 Wymagania programowe na poszczególne oceny I. Substancje i ich przemiany Ocena niedostateczna Uczeń nie potrafi: Nazwać wybranych elementów szkła i sprzętu laboratoryjnego; Nie potrafi opisać właściwości

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana ocena końcowa.

Warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana ocena końcowa. NAUCZYCIEL FIZYKI mgr Beata Wasiak KARTY INFORMACYJNE Z FIZYKI DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS GIMNAZJUM KLASA I semestr I DZIAŁ I: KINEMATYKA 1. Pomiary w fizyce. Umiejętność dokonywania pomiarów: długości, masy,

Bardziej szczegółowo

Numer lekcji 1. Zakres treści. 1.PSO 2.Podstawa programowa 3.Wymagania edukacyjne. Zapoznanie z PSO oraz wymaganiami edukacyjnymi.

Numer lekcji 1. Zakres treści. 1.PSO 2.Podstawa programowa 3.Wymagania edukacyjne. Zapoznanie z PSO oraz wymaganiami edukacyjnymi. Przyroda- KL.II LO Numer lekcji 1 Temat Zapoznanie z PSO oraz wymaganiami edukacyjnymi. Zakres treści 1.PSO 2.Podstawa programowa 3.Wymagania edukacyjne 2 3 2. Wielcy rewolucjoniści nauki 3.Dylematy moralne

Bardziej szczegółowo

TWORZYWA BIODEGRADOWALNE

TWORZYWA BIODEGRADOWALNE TWORZYWA BIODEGRADOWALNE Opracowały: Joanna Grzegorzek kl. III a TE Katarzyna Kołdras kl. III a TE Tradycyjne tworzywa sztuczne to materiały składające się z polimerów syntetycznych. Większość z nich nie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przyrody dla wątku geografia w klasach 2 i 3 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Splot im. Jana Karskiego

Wymagania edukacyjne z przyrody dla wątku geografia w klasach 2 i 3 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Splot im. Jana Karskiego Wątek tematyczny Lp. Sugerowany temat lekcji Poziom wymagań na poszczególne oceny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Wielcy rewolucjoniści nauki 1. Odkrywanie i poznawanie kuli ziemskiej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum. kl. III

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum. kl. III Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. III Semestr I Drgania i fale Rozpoznaje ruch drgający Wie co to jest fala Wie, że w danym ośrodku fala porusza się ze stałą szybkością Zna pojęcia:

Bardziej szczegółowo

1. Pochodzenie i klasyfikacja zasobów przyrodniczych... 11

1. Pochodzenie i klasyfikacja zasobów przyrodniczych... 11 Spis treści 1. Pochodzenie i klasyfikacja zasobów przyrodniczych... 11 1.1. Rozwój cywilizacji człowieka a korzystanie z zasobów Ziemi... 11 1.2. Czy zasoby naturalne Ziemi mogą ulec wyczerpaniu?... 14

Bardziej szczegółowo

Wymagania konieczne ( na ocenę: dopuszczający)

Wymagania konieczne ( na ocenę: dopuszczający) Wymagania edukacyjne dla uczniów TE ZS Nr 1 w Olkuszu z przedmiotu : Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie programu nauczania : TECHNIK ELEKTRYK Nr programu : 311303 nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Dzień dobry. Miejsce: IFE - Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ, ul. Żwirki 36, sala nr 7

Dzień dobry. Miejsce: IFE - Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ, ul. Żwirki 36, sala nr 7 Dzień dobry BARWA ŚWIATŁA Przemysław Tabaka e-mail: przemyslaw.tabaka@.tabaka@wp.plpl POLITECHNIKA ŁÓDZKA Instytut Elektroenergetyki Co to jest światło? Światło to promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EKOLOGICZNEJ ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ W KLASACH I-III GIMNAZJUM PUBLICZNEGO W GŁUSZYCY

PROGRAM EKOLOGICZNEJ ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ W KLASACH I-III GIMNAZJUM PUBLICZNEGO W GŁUSZYCY Danuta Rozmarynowska Gimnazjum Publiczne w Głuszycy PROGRAM EKOLOGICZNEJ ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ W KLASACH I-III GIMNAZJUM PUBLICZNEGO W GŁUSZYCY I. Wyjątki z rozporządzeń MENiS w sprawie programów nauczania.

Bardziej szczegółowo

Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2016/2017. Semestr 1M

Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2016/2017. Semestr 1M Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2016/2017 Semestr 1M L.p. Przedmiot 1. Biochemia 60 30 E 30 Z 5 2. Chemia jądrowa 60 30 E 30 Z 5 Blok przedmiotów 3. kierunkowych

Bardziej szczegółowo

Dlaczego klimat się zmienia?

Dlaczego klimat się zmienia? Dlaczego klimat się zmienia? WSTĘP Pogoda i klimat są nierozerwalnie związane ze wszystkimi procesami zachodzącymi w atmosferze, których siłą napędową jest energia słoneczna. Ziemia zachowuje równowagę

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Jak żyć ekologicznie?

Tytuł projektu: Jak żyć ekologicznie? Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu: Jak żyć ekologicznie? Realizacja Przedmiot Treści nauczania z podstawy programowej Treści wykraczające

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału dla przedmiotu przyroda kl. II b

Rozkład materiału dla przedmiotu przyroda kl. II b Rozkład materiału dla przedmiotu przyroda kl. II b lp. Temat lekcji Wątek tematyczny w podstawie programowej Jedno stka tema tyczna 1.Zapoznanie z wymaganiami, lekcja organizacyjna. 2,3,4 (3h) Jak wyjaśniano

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Gimnazjum kl. III II rok nauki: godz. tygodniowo Alojzy Stawinoga Zawarte w planie wynikowym treści są zgodne z podstawą programową

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY KL.VI. - opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przyrody w klasie VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY KL.VI. - opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przyrody w klasie VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY KL.VI Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który: - opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przyrody w klasie VI - samodzielnie i twórczo

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy (propozycja)

Plan wynikowy (propozycja) Plan wynikowy (propozycja) 2. Optyka (co najmniej 12 godzin lekcyjnych, w tym 1 2 godzin na powtórzenie materiału i sprawdzian bez treści rozszerzonych) Zagadnienie (tematy lekcji) Światło i jego właściwości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przyrody dla wątku biologia w klasach 2 i 3 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Splot im. Jana Karskiego

Wymagania edukacyjne z przyrody dla wątku biologia w klasach 2 i 3 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Splot im. Jana Karskiego Wątek tematyczny Wielcy rewolucjoniści nauki Dylematy moralne w nauce Lp. Temat lekcji 1. Arystoteles i początki biologii. Linneusz i porządek przyrody 2. Darwin i wyjaśnianie różnorodności 3. Socjobiologia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Biologia

Efekty kształcenia dla kierunku Biologia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 672 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ODNIESIENIU DO MODUŁÓW ŻYWIENIE W SPORCIE

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ODNIESIENIU DO MODUŁÓW ŻYWIENIE W SPORCIE Podstawy żywienia w sporcie Antropometria Pracownia dietetyczna I, II Fizjologia sportu Wybrane zagadnienia z metabolizmu wysiłku Diagnostyka laboratoryjna w sporcie Genetyka dietetyce i sporcie Żywienie

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z przyrody. Klasa 4. Dział 1 MY I PRZYRODA. Dział 2 MOJA OKOLICA

Wymagania programowe z przyrody. Klasa 4. Dział 1 MY I PRZYRODA. Dział 2 MOJA OKOLICA Wymagania programowe z przyrody Klasa 4 Dział 1 MY I PRZYRODA wyjaśnia, co to jest przyroda, wymienia elementy przyrody ożywionej i nieożywionej oraz wskazuje zachodzące między nimi zależności, wymienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA I Budowa materii Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia. Uczeń: rozróżnia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

III. TREŚCI NAUCZANIA

III. TREŚCI NAUCZANIA 72 S t r o n a Przedmiot Treści nauczania z podstawy programowej matematyka 1.7. Stosuje obliczenia na liczbach wymiernych do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, w tym do zmiany jednostek.

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE (od roku ak. 2014/2015)

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE (od roku ak. 2014/2015) (od roku ak. 2014/2015) A. Zagadnienia z zakresu Odpady biodegradowalne, przemysłowe i niebezpieczne: 1. Omówić podział niebezpiecznych odpadów szpitalnych (zakaźnych i specjalnych). 2. Omów wymagane warunki

Bardziej szczegółowo

Sonochemia. Dźwięk. Fale dźwiękowe należą do fal mechanicznych, sprężystych. Fale poprzeczne i podłużne. Ciało stałe (sprężystość postaci)

Sonochemia. Dźwięk. Fale dźwiękowe należą do fal mechanicznych, sprężystych. Fale poprzeczne i podłużne. Ciało stałe (sprężystość postaci) Dźwięk 1 Fale dźwiękowe należą do fal mechanicznych, sprężystych Fale poprzeczne i podłużne Ciało stałe (sprężystość postaci) fale poprzeczne i podłużne Dźwięk 2 Właściwości fal podłużnych Prędkość dźwięku

Bardziej szczegółowo

Immunologia - opis przedmiotu

Immunologia - opis przedmiotu Immunologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Immunologia Kod przedmiotu 12.9-WL-Lek-Imm Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów

Bardziej szczegółowo

Przemysł. Rozwój i znaczenie przemysłu. I rewolucja przemysłowa. II rewolucja przemysłowa Maszyna parowa J. Watta

Przemysł. Rozwój i znaczenie przemysłu. I rewolucja przemysłowa. II rewolucja przemysłowa Maszyna parowa J. Watta Rozwój i znaczenie przemysłu Zakres podstawowy Przemysł Przemysł dział gospodarki narodowej zajmujący się pozyskiwaniem surowców i przetwarzaniem ich na rzeczy użyteczne dla człowieka. Odbywa się to na

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA KOMISJA KONKURSU PRZYRODNICZEGO

WOJEWÓDZKA KOMISJA KONKURSU PRZYRODNICZEGO WOJEWÓDZKA KOMISJA KONKURSU PRZYRODNICZEGO ZADANIA NA ETAP SZKOLNY KONKURSU PRZYRODNICZEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Instrukcja dla uczestników Konkursu 1. Test musi być rozwiązywany samodzielnie. 2. Test

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II

ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II Piotr Ludwikowski XI. POLE MAGNETYCZNE Lp. Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe. Uczeń: 43 Oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I PRZEDMIOT Chemia ogólna EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. posiada wiedzę

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu: Wstęp. Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Zanieczyszczenia wód. Odpady stałe

Plan wykładu: Wstęp. Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Zanieczyszczenia wód. Odpady stałe Plan wykładu: Wstęp Klasyfikacja odpadów i zanieczyszczeń Drogi przepływu substancji odpadowych Analiza instalacji przemysłowej w aspekcie ochrony środowiska Parametry charakterystyczne procesu oczyszczania

Bardziej szczegółowo

WYKRYWANIE ZANIECZYSZCZEŃ WODY POWIERZA I GLEBY

WYKRYWANIE ZANIECZYSZCZEŃ WODY POWIERZA I GLEBY WYKRYWANIE ZANIECZYSZCZEŃ WODY POWIERZA I GLEBY Instrukcja przygotowana w Pracowni Dydaktyki Chemii Zakładu Fizykochemii Roztworów. 1. Zanieczyszczenie wody. Polska nie należy do krajów posiadających znaczne

Bardziej szczegółowo

1. Zadanie Wymień dwa naturalne źródła zanieczyszczeń atmosfery. 2. Zadanie Podaj dwa przykłady negatywnych skutków kwaśnych opadów.

1. Zadanie Wymień dwa naturalne źródła zanieczyszczeń atmosfery. 2. Zadanie Podaj dwa przykłady negatywnych skutków kwaśnych opadów. 1. Zadanie Wymień dwa naturalne źródła zanieczyszczeń atmosfery. 2. Zadanie Podaj dwa przykłady negatywnych skutków kwaśnych opadów. 3. Zadanie Zaznacz wyjaśnienie pojęcia smog. A. Kryształki lodu osadzone

Bardziej szczegółowo

Mikroorganizmy Zmodyfikowane Genetycznie

Mikroorganizmy Zmodyfikowane Genetycznie Mikroorganizmy Zmodyfikowane Genetycznie DEFINICJA Mikroorganizm (drobnoustrój) to organizm niewidoczny gołym okiem. Pojęcie to nie jest zbyt precyzyjne lecz z pewnością mikroorganizmami są: bakterie,

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: GOSPODARKA WODNA

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: GOSPODARKA WODNA OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: GOSPODARKA WODNA Nazwa kierunku studiów Nazwa jednostki Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji Poziom kształcenia Profil kształcenia Tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej Dział: Materiały włókiennicze 1 Rodzaje materiałów włókienniczych. 2 Pochodzenie i zastosowanie włókien 3 Wyrób tkanin

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII Z WYKORZYSTANIEM FILMU CO TO JEST ŻYCIE. SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie. Części lekcji. 1. Część wstępna.

SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII Z WYKORZYSTANIEM FILMU CO TO JEST ŻYCIE. SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie. Części lekcji. 1. Część wstępna. SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII Z WYKORZYSTANIEM FILMU CO TO JEST ŻYCIE. SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie. II. Części lekcji. 1. Część wstępna. 2. Część realizacji. 3. Część podsumowująca. III. Karty pracy. 1.

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Małgorzata Kłyś

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Małgorzata Kłyś KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Ochrona Środowiska I Protection of Environment Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr Małgorzata Kłyś Zespół dydaktyczny dr Anna Chrzan, dr Małgorzata Kłyś Opis kursu (cele

Bardziej szczegółowo

Monika Peplińska. Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy VI szkoły podstawowej.

Monika Peplińska. Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy VI szkoły podstawowej. Klasa VIa Monika Peplińska Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy VI szkoły podstawowej Część techniczna Dział 6. Materiały włókiennicze 6.1 Rodzaje. wymienia

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z biologii do klasy III.

Rozkład materiału z biologii do klasy III. Rozkład materiału z biologii do klasy III. L.p. Temat lekcji Treści programowe Uwagi 1. Nauka o funkcjonowaniu przyrody. 2. Genetyka nauka o dziedziczności i zmienności. -poziomy różnorodności biologicznej:

Bardziej szczegółowo

Ostateczna postać długotrwałych zmian w określonych warunkach klimatyczno-geologicznych to:

Ostateczna postać długotrwałych zmian w określonych warunkach klimatyczno-geologicznych to: WYDZIAŁ: GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA RODZAJ STUDIÓW: STACJONARNE I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2014/2015 WYKAZ PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH: I. Ekologia II.

Bardziej szczegółowo