DZIAŁ I GŁÓWNE TEORIE BIOLOGICZNE I ICH TWÓRCY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁ I GŁÓWNE TEORIE BIOLOGICZNE I ICH TWÓRCY"

Transkrypt

1 DZIAŁ I GŁÓWNE TEORIE BIOLOGICZNE I ICH TWÓRCY Temat(1): Historia i współczesno biologii. 1. Czym si zajmuje biologia? bios ycie, logos nauka, słowo biologia nauka o yciu, zajmuje si budow i czynnociami yciowymi organizmów 2. Czym si zajmuj poszczególne dziedziny biologii (zoologia, botanika, mikrobiologia, mikologia, fizjologia, genetyka, ekologia) Zoologia zwierztami Botanika rolinami Mikrobiologia drobnoustrojami Mikologia grzybami Fizjologia czynnociami yciowymi organizmów Genetyka dziedziczeniem cech Ekologia zalenociami midzy organizmami oraz midzy organizmami a rodowiskiem Sozologia ochron rodowiska Herpetologia płazami i gadami Protozoologia - pierwotniakami 3. Jakie etapy mona wyróni w rozwoju biologii jako nauki? - XVI w. poznanie budowy organizmu człowieka i działanie wielu jego narzdów - XVII w. Robert Hooke skonstruował mikroskop i obejrzał komórki korka - II poł.xvii w. Antony van Leeuwenhoek (holenderski kupiec) skonstruował mikroskop i ujrzał mikroorganizmy - XVIII w. Karolo Lineusz (szwedzki uczony) stworzył podwaliny systematyki, która zajmuje si przyporzdkowywaniem organizmów do rónych grup na podstawie wspólnych cech. Efektem takiego uporzdkowania organizmów jest system klasyfikacji. - XIX w. Theodor Shwann i Matthias Schleiden sformułowali komórkow teori ycia, która głosi, e wszystkie organizmy zbudowane s z komórek. - II poł. XIX w.karol Darwin (Anglik) stworzył teori ewolucji zgodnie z któr wszystkie organizmy yjce na Ziemi podlegaj powolnym przemianom, w wyniku których powstaj nowe gatunki - XIX w. Grzegorz Mendel (czeski zakonnik) stworzył podstawy genetyki, ustalił w jaki sposób cechy s przekazywane potomstwu, czyli jak s dziedziczone - XX w. (1953 r.) - Francis Crick i James Watson odkryli budow DNA, co spowodowało intensywny rozwój genetyki, biologii molekularnej i inynierii genetycznej. 4. Jakie nauki nale do przyrodniczych? Biologia, fizyka, geografia, chemia 5.Dlaczego biologia jest zaliczana do nauk przyrodniczych?

2 Nauki przyrodnicze w tym biologia zajmuj si opisywaniem przyrody i zjawisk w niej zachodzcych opieraj si na obserwacjach i dowiadczeniach. 6. Jaka jest rónica midzy biologi współczesn a tradycyjn? - współczenie podział biologii na dziedziny dokonywany jest ze wzgldu na stopie szczegółowoci badania organizmów, a nie ze wzgldu na przynaleno do danej grupy: tradycyjna: zoologia, botanika, mikologia, mikrobiologia współczesna: poziom molekularny (biologia molekularna), poziom komórkowy (cytologia), poziom organizmalny (anatomia, fizjologia), poziom ponadorganizmalny (ekologia) 7. Jakie zadania stoj przed biologi XXI wieku? Obecnie szczególnie due znaczenie maj dwie dziedziny: biologia molekularna, która pozwala na poznanie genów i białek, oraz ekologia zajmujca si mechanizmami rzdzcymi zespołami organizmów. Wydaje si, e rozwój tych dziedzin zadecyduje o przyszłoci ludzi na Ziemi, zapewni im ycie w zdrowiu przez wiele lat i zachowanie zasobów przyrody dla przyszłych pokole.

3 Temat(2): ródła wiedzy biologicznej. I Jakie znacie ródła wiedzy biologicznej? - dowiadczenia - obserwacje - internet - podrcznik - inne ksiki - czasopisma popularnonaukowe np. Przyroda Polska, Wiedza i ycie, wiat Nauki - filmy przyrodnicze - klucze do oznaczania organizmów II Zasady prowadzenia dowiadcze. 1. Co to jest dowiadczenie? zaplanowane i kontrolowane badanie przeprowadzone na organizmach zgodnie z obowizujcymi zasadami 2.Co jest istot dowiadczenia? Istot dowiadczenia jest sprawdzenie postawionej hipotezy. - Co to jest hipoteza? hipoteza przypuszczalne wyjanienie danego zjawiska, które mona zweryfikowa za pomoc dowiadczenia. 3.Co to jest grupa dowiadczalna i kontrolna? grupa dowiadczalna grupa organizmów dowiadczalnych, które s poddane działaniu badanego czynnika grupa kontrolna - grupa organizmów dowiadczalnych, które nie s poddane działaniu badanego czynnika Naley podkreli znaczenie grupy kontrolnej np. aby stwierdzi, czy dieta pozbawiona tłuszczu sprzyja chudniciu, nie wystarczy zastosowa tak diet. Nie wiadomo bowiem,czy dana osoba nie chudłaby odywiajc si według diety nie narzucajcej adnych ogranicze. Naley w jednej grupie osób (dowiadczalnej) zastosowa badan diet, a w drugiej (kontrolnej) diet zwykł. Dopiero porównanie zmiany masy ciała w obu grupach pozwoli na wycignicie właciwych wniosków. 4. Zasady prowadzenia dowiadcze Zasady prowadzenia dowiadcze biologicznych: a) naley uy odpowiedni ilo materiału badawczego bd liczby badanych organizmów b) badane organizmy powinny by jednolite pod wzgldem gatunku, rasy, i wieku c) naley uwzgldni grup dowiadczaln i grup kontroln

4 d) trzeba prowadzi dziennik dowiadczenia e) dowiadczenie powinno by powtarzalne. 5. Dyskusja na temat wykorzystania zwierzt do dowiadcze biologicznych. Opinie społeczestwa na ten temat s podzielone, niemniej jednak wikszo naukowców uwaa, e dowiadczenia takie s niezbdne do opracowywania leków ratujcych ycie ludzi i zwierzt. Praca domowa Wykona w cigu dwóch tygodni dowiadczenie zgodnie z zasadami metodologii.: Wpływ wiatła na zazielenienie si rolin.

5 Temat(3):Obserwacje organizmów. Budowa mikroskopu i zasady mikroskopowania. 1. Co to jest obserwacja? Obserwacja to jedna z podstawowych metod badania zjawisk przyrodniczych. Pozwala pozna prawa rzdzce otaczajc nas przyrod. 2. W jaki sposób, za pomoc jakich przyrzdów moemy obserwowa) - gołym okiem (przedmioty wiksze, ni 0,1mm) - lupa - binokular - mikroskop wietlny - mikroskop elektronowy 3. Podaj przykłady organizmów, które moesz obserwowa wymienionymi sposobami Budowa mikroskopu: a) czci optyczne: okular zespół soczewek powikszajcych obraz owietlonych przedmiotów obiektywy- j.w. lusterko do ustawienia wiatła kondensor - skupia promienie wietlne padajce z lusterka b) czci mechaniczne: statyw z podstawk utrzymuje wszystkie czci mikroskopu stolik do umieszczenia preparatu tubus osłania okular przesłona reguluje ilo wiatła ruba makrometryczna do ustawienia obrazu ruba mikrometryczna do ustawienia ostroci 5. Jak obliczamy powikszenie mikroskopu? Mnoymy warto powikszenia okularu przez warto powikszenia obiektywu. 6.Jaki obraz uzyskujemy w mikroskopie? - powikszony i odwrócony 6. Technika mikroskopowania. oczyci mikroskop ustawi wiatło wklsł stron lusterka ustawi obiektyw na najmniejszym powikszeniu umieci preparat na stoliku ustawi obraz rub makrometryczn ustawi ostro rub mikrometryczn 8.Wykonanie wieego preparatu mikroskopowego ze skórki licia spichrzowego cebuli: wzi szkiełko podstawowe

6 nanie kropl wody wzi li spichrzowy cebuli zdj skórk z jego wewntrznej strony umieci skórk w kropli wody przykry szkiełkiem nakrywkowym umieci preparat na stoliku dokona obserwacji wykona rysunek, poda powikszenie 9.W podobny sposób wykona preparat z miszu ziemniaka (w kropli wody umieci odrobin miszu z ziemniaka). 10. Mona dokona take obserwacji wody z kałuy, wykona preparat z moczarki lub trzykrotki Praca domowa Czym róni si mikroskop wietlny o d mikroskopu elektronowego? Mikroskop wietlny powiksza 1500 razy a elektronowy razy. W mikroskopie wietlnym wykorzystuje si wizk wiatła, a w mikroskopie elektronowym wizk elektronów. W skaningowym mikroskopie elektronowym wizka elektronów nie przechodzi przez preparat, lecz rozprasza si na jego powierzchni. Obrazy z takiego mikroskopu daj wraenie trójwymiarowych. Mikroskop elektronowy słuy do obserwacji wntrza komórek lub organelli a skaningowy mikroskop elektronowy do obserwacji ich powierzchni.

7 Temat(4): Klasyfikacja organizmów. 1. Uczniowie podaj przykłady rolin i zwierzt z najbliszego otoczenia oraz wymieniaj ich cechy wspólne i odróniajce je od siebie. 2. Gatunek zespół osobników podobnych do siebie, spokrewnionych ze sob (majcych wspólnego przodka), mogcych si krzyowa i wydawa płodne potomstwo Klasyfikowanie uporzdkowanie, pogrupowanie istot ywych Klasyfikowaniem zajmuje si gał biologii zwana systematyk. Zadaniem systematyki jest opisywanie i nazywanie gatunków oraz szukanie pokrewiestw midzy nimi. Najlepszym kryterium klasyfikowania organizmów jest ich pokrewiestwo ewolucyjne, albowiem organizmy najbliej spokrewnione s najbardziej do siebie podobne. 3. Podstawowe jednostki klasyfikacji organizmów: Jednostki systematyczne w wiecie zwierzt Przykład I Przykład II Jednostki systematyczne w wiecie rolin Przykład I Przykład II Królestwo zwierzta zwierzta Królestwo roliny roliny Typ strunowce strunowce Gromada nagonasienne okrytonasienne Gromada ssaki ssaki Klasa iglaste dwulicienne Rzd drapiene naczelne Rzd sosnowce leszczynowce (szpilkowce) Rodzina psowate człowiekowate Rodzina sosnowate brzozowate Rodzaj pies człowiek Rodzaj sosna brzoza Gatunek pies domowy Człowiek rozumny Gatunek Sosna zwyczajna Brzoza brodawkowata Rasa mops biała Odmiana karłowata Brzoza brodawkowata Youngii 4. Zasady klasyfikowania organizmów: a) klasyfikacje sztuczne oparte s na zewntrznym podobiestwie organizmów (Karol Linneusz) b) klasyfikacje naturalne- oparte s na pokrewiestwie organizmów (Karol Darwin) Za twórc współczesnej systematyki i nazewnictwa organizmów uwaa si szwedzkiego przyrodnika Karola Linneusza. (stworzył podstawowe jednostki klasyfikacji i zasady nadawania im nazw, a take podał dokładne opisy poznanych rolin i zwierzt) Od czasu, gdy Karol Darwin opublikował podstawy teorii ewolucji, wiemy, e podobiestwo organizmów jest czsto, ale nie zawsze, wynikiem ich ewolucyjnego pokrewiestwa np. opływowy kształt ciała delfina, bdcego ssakiem, jest

8 przystosowaniem do wodnego trybu ycia, a nie cech wskazujc na pokrewiestwo z rybami. Najbardziej niezawodn metod ustalania stosunków pokrewiestwa midzy rónymi grupami organizmów jest porównanie ich zespołów genów i białek. Im bardziej geny i białka s podobne, tym organizmy s bliej spokrewnione. Uyteczno klasyfikacji naturalnej jest wiksza od klasyfikacji sztucznej, pozwala bowiem przewidzie niestwierdzone jeszcze przez nas cechy organizmów. 7. Nazewnictwo gatunkowe Nazwy gatunkowe z reguły s dwuczłonowe, pierwszy wyraz to nazwa rodzajowa w jzyku łaciskim pisana du liter oznacza grup podobnych gatunków, drugi człon zwany okreleniem gatunkowym oznacza konkretny gatunek w danym rodzaju i jest pisany mał liter np. Pinus silvestris sosna zwyczajna Equus caballus ko domowy Polskie nazwy organizmów s pisane mał liter i nie musz by dwuczłonowe, zwłaszcza potocznie nie uywa si nazw dwuczłonowych. Nazwy łaciskie ułatwiaj porozumiewanie si uczonych z rónych krajów.. Praca domowa Wyjanij, w jakim celu stworzono systematyk organizmów. ustn.

9 Temat(5): Oznaczanie organizmów. Klucze do oznaczania. 1. Na czym polega oznaczanie organizmów? Oznaczanie polega na poprawnym nazwaniu organizmu i przyporzdkowaniu go do odpowiedniej jednostki systematycznej, z wykorzystaniem atlasów lub kluczy do oznaczania, które zawieraj zestaw łatwo rozpoznawalnych cech charakterystycznych danego organizmu. Do oznaczania wykorzystuje si zestaw łatwo zauwaalnych cech budowy, nie uwzgldniajc stosunków pokrewiestwa. 2. Czym jest klucz do oznaczania i atlas? Klucz do oznaczania jest to przewodnik do rozpoznawania, czyli oznaczania organizmu, jest to spis cech, które musimy kolejno sprawdzi, aby zidentyfikowa nieznany organizm. Atlasy równie słu do oznaczania, porównujc organizm którego nie znamy ze zdjciami i opisami zawartymi w atlasie moemy okreli nazw interesujcego nas gatunku. 3. Uczniowie oznaczaj z pomoc nauczyciela roliny przedstawione na ryc.5.3 str.29 w podrczniku.

10 Temat(6-7): Dowody ewolucji organizmów. Załoenia teorii ewolucji. 1. Uczniowie na zasadzie burzy mózgów podaj skojarzenia zwizane ze słowem rewolucja i ewolucja. zapisuj na tablicy. 2. Co to jest ewolucja organizmów? Ewolucja organizmów to proces powolnych zmian budowy i innych cech organizmów prowadzcy do powstawania nowych gatunków. 3. Uczniowie analizuj schemat ryc. 7.1 str. 34 w podrczniku. Na tej podstawie wycigaj wniosek, e wszystkie gatunki yjce na Ziemi s ze sob mniej lub bardziej spokrewnione. Im s bliej spokrewnione, tym póniej ( a wic nie tak dawno ) miały wspólnego przodka. 4. Uczniowie podaj przykłady gatunków bliej spokrewnionych i dalej i uzasadniaj swój wybór. O pokrewiestwie organizmów wiadcz dowody porednie i bezporednie. DOWODY EWOLUCJI PO REDNIE BEZPO REDNIE Oparte na porównaniach współczenie skamieniałoci, odciski, odlewy, yjcych organizmów. Dowody te dotycz budowy organizmów, ich czynnoci yciowych i szczegółów budowy chemicznej, w tym budowy genów np. koczyna nietoperza, konia, wieloryba maj ten sam plan budowy, ale pełni róne funkcje zalenie od rodowiska i trybu ycia. Formy przejciowe np. praptak, ichiostega Relikty np. latimeria(ryc. 7.4 str.36) 5. Uczniowie przypominaj, kto i kiedy sformułował teori ewolucji Karol Darwin (Anglik) w 1859 roku. Załoenia teorii ewolucji Darwina: wystpuje zmienno genetyczna organizmy w obrbie gatunku róni si midzy sob organizmy wydaj na wiat wicej potomstwa ni moe przey działa dobór naturalny przeywaj i przekazuj swe geny osobniki najlepiej przystosowane do warunków rodowiska nowy gatunek powstaje w wyniku izolacji pewnej grupy osobników istniejcego gatunku (dobór naturalny działa odmiennie w rónym miejscu i czasie) analiza ryc. 8.3str.39

11 Temat (8): Pi królestw organizmów. Obecnie wyodrbnia si 5 królestw wiata ywego: RO LINY, ZWIERZTA, BAKTERIE, GRZYBY, PROTISTY 1. Na podstawie podrcznika uczniowie podaj krótk charakterystyk poszczególnych królestw ( praca w 5 grupach a) bakterie mikroskopijne organizmy jednokomórkowe, brak jder, cudzoywne, nieliczne samoywne, maj cian komórkow b) roliny wielokomórkowe o złoonej budowie, wykształciły w wikszoci organy: korze, łodyg, li, zawieraj chloroplasty, samoywne, celulozowa ciana komórkowa c) zwierzta wielokomórkowe o złoonej budowie, maj narzdy słuce do odywiania, poruszania si,zdolno ruchu aktywnego, brak ciany komórkowej i chloroplastów d) grzyby jedno- lub wielokomórkowe, cudzoywne wydzielaj do podłoa enzymy rozkładajce pokarm a nastpnie wchłaniaj strawione substancje, chitynowa ciana komórkowa, komórki zwieraj jdro, brak chloroplastów e) protisty jednokomórkowe lub wielokomórkowe o prostej budowie, maj jdro, nale tu pierwotniaki i glony a take luzowce, najbardziej niejednorodne -Co to s luzowce? Maj posta ółtych lub pomaraczowych plamek o budyniowatej konsystencji. Wystpuj na ciółce lenej lub wilgotnych pniakach citych drzew. Wytwarzaj zarodnie z zarodnikami. Rozwijaj si z nich pełzakowate typowo zwierzce komórki. W tej postaci luzowce przemieszczaj si po lesie, ywi si bakteriami lub rozkładaj martw materi organiczn. 2. Królestwa organizmów, do których nale róni przedstawiciele glonów: a) bakterii jednokomórkowe glony bezjdrowe sinice b) rolin- zielone glony jdrowe np. toczek c) protistów pozostałe np. okrzemki, brunatnice, krasnorosty 3. Podział organizmów na królestwa jest umowny i w miar dokonywania nowych odkry moe ulega zmianom. Temat (9): Powtórzenie wiadomoci główne teorie biologiczne i ich twórcy. 1. Jak dzielimy nauki biologiczne i jaki jest zakres ich bada? 2. Jakie znacie ródła wiedzy biologicznej? 3. W jaki sposób moemy dokonywa obserwacji? 4. W jaki sposób naley poprawnie przeprowadza dowiadczenia? 5. Uczniowie wymieniaj główne teorie biologiczne i ich twórców. 6. Omawiaj teori klasyfikacji organizmów 7. Porównuj budow komórek: rolinnej, zwierzcej, bakterii i grzyba. 8. Wymieniaj dowody bezporednie i porednie ewolucji. 9. Rozwizuj test podsumowujcy dział z podrcznika str

12 DZIAŁ II- KOMÓRKA Temat(10 i 11): Budowa komórek. 1. Co to jest komórka? (w. 1 str.16) Komórka to podstawowa jednostka strukturalna i funkcjonalna organizmów. 2. Wielko komórek s bardzo małe, mikroskopijne, ich wielko wyraa si w mikrometrach. 1m =1/1000mm np. erytrocyt - 8m (125 w 1 mm obok siebie) komórka jajowa 250 m plemnik 50 m komórka ze skórki cebuli 250 m 3.Kształt komórek komórki s bryłami a nie figurami płaskimi np. kuliste, prostopadłocianu, szecienne, walcowate. 4. Obserwacja mikroskopowa wybranych preparatów organizmów jednokomórkowych i wielokomórkowych. 4. Podział organizmów ze wzgldu na liczb komórek: a. jednokomórkowe jedna komórka wykonuje wszystkie czynnoci yciowe np. bakterie, pierwotniaki. Niektóre glony (pierwotek, chlorella) b. wielokomórkowe zbudowane z wielu komórek, komórki si specjalizuj w wykonywaniu rónych czynnoci np. gbki, człowiek, niektóre glony (morszczyn) 5. Podział komórek (schemat 6.4 str. 32 w podrczniku, uzupełni w. 2 str. 16 w wiczeniówce)) i. prokariotyczne bezjdrowe u. bakterii ii. eukariotyczne zawierajce jdra u pozostałych organizmów (roliny, zwierzta, grzyby, protisty) 6. Budowa komórki bakterii (przeanalizowa schemat 6.2 str.31w podrczniku) Wykona rysunek komórki bakterii.

13 Elementy: wic i otoczka luzowa wystpuj tylko u niektórych bakterii. 8. Budowa komórki rolinnej i zwierzcej (ryc.6.3 str.31w podrczniku, wykona w. 3 str.16 z zeszytu wicze)

14 9.Porównanie komórki rolinnej, zwierzcej, bakterii i grzyba.(w. 4 str. 17) Struktura Bakterie Roliny Zwierzta grzyby komórkowa Błona komórkowa ciana + + _ + komórkowa Cytoplazma Jdro komórkowe _ Mitochondria -(mezosomy) Chloroplast - + _ - Wodniczki Siateczka ródplazmatyczna Rybosomy Aparat Golgiego Otoczka luzowa Wi Nukleoid Organelle komórkowe wystpuj w komórkach rolin zielonych, zwierzt, grzybów i protistów, nie ma ich w komórkach bakteryjnych. S to pewne rejony cytoplazmy wyodrbnione błonami plazmatycznymi. Stwarzaj autonomiczne rodowiska, które ułatwiaj pełnienie specyficznych funkcji np. odczytywanie informacji zawartej w DNA(jdro komórkowe), produkcja energii z utlenianych zwizków organicznych (mitochondria), produkcja cukrów z wykorzystaniem energii wiatła (chloroplasty)

15 11. Budowa i funkcja organelli komórkowych. a) jdro komórkowe kieruje czynnociami yciowymi komórki, odpowiada za dziedziczenie cech, wewntrz jdra znajduj si chromosomy, które zawieraj materiał genetyczny (składa si z DNA i białek - chromatyna) chromatyna w czasie podziału komórki ulega upakowaniu tworzc chromosomy, liczba i kształt chromosomów jest cech charakterystyczn dla gatunku, u człowieka jest ich pary: Zestaw chromosomów w komórce ciała organizmu danego gatunku jest nazywany kariotypem. b)mitochondrium utleniajc zwizki organiczne dostarcza komórce energi- tu zachodzi tlenowe oddychanie komórkowe; reakcje te zachodz w błonie wewntrznej, wielko kilka mikrometrów (jak małe bakterie); powstała energia jest magazynowana w ATP- adenozynotrójfosforan, zwizek wysokoenergetyczny magazynujcy energi c) plastydy to chloroplasty, chromoplasty i leukoplasty, wystpuj tylko w komórkach rolinnych chloroplasty przeprowadzaj proces fotosyntezy, w komórce jest ich kilkadziesit, troch wiksze od mitochondriów otoczone dwiema błonami, w ich wntrzu wystpuj grana, czyli stosy spłaszczonych błoniastych pcherzyków, w nich jest zielony barwni chlorofil wychwytujcy energi promieni słonecznch chromoplasty plastydy, w których znajduj si ółte, pomaraczowe lub czerwone barwniki nadaj kolor np. płatkom kwiatów i owoców, dziki temu wabi zwierzta, które zapylaj kwiaty i rozsiewaj nasiona (obserwacja chromoplastów w owocu papryki) leukoplasty nie zawieraj barwników, a ich zadaniem jest gromadzenie materiałów zapasowych roliny, najczciej w postaci skrobi (w ziemniaku)

16 d)siateczka ródplazmatyczna (retikulum endoplazmatyczne) system błon plazmatycznych dzielcych cytoplazm, kanały transportowe, miejsce powstawania lipidów i obróbki białek d) wakuola jest to obszar komórki zawierajcy wodny roztwór zwizków chemicznych zwany sokiem komórkowym,magazynuje zbdna substancje i nadaje turgor komórce rolinnej, zajmuje nawet 90% objtoci komórki spychajc cytoplazm wraz z pozostałymi organellami na obrzea komórki. W płynie wypełniajcym wakuol rozpuszczonych jest wiele substancji np. sole, substancje zapasowe, barwniki, produkty przemiany materii. W wakuolach niektórych rolin znajduj si substancje chronice je przed rolinoercami. e) rybosomy uczestnicz w syntezie białek, czyli łczenie aminokwasów w łacuchy białkowe, wystpuj na błonach siateczki ródplazmatycznej w pobliu jdra oraz w cytoplazmie.

17 f) Aparat Golgiego - jest utworzony przez kilka cystern ułoonych w stos i otoczonych licznymi pcherzykami, przyłcza do białek reszty cukrowe i bierze udział w ich transporcie, nastpuje tu synteza niektórych cukrów złoonych g) lizosomy- niewielkie (0,05-0,5mikrometrów) pcherzyki zawierajce enzymy rozkładajce białka, kwasy nukleinowe, wglowodany i tłuszcze h) błona komórkowa oddziela wntrze komórki od rodowiska zewntrznego, pełni funkcje półprzepuszczalne, jest skuteczn zapor dla wielu duych i małych czsteczek podczas gdy inne swobodnie przez ni przenikaj pełni funkcj transportow, zawiera receptory odbierajce sygnały z otoczenia (funkcja informacyjna) zbudowane s z dwóch warstw fosfolipidów i białek, czsteczka fosfolipidu zbudowana jest z dwóch czci które moemy nazwa główk i ogonkiem, główki s ustawione na zewntrz a ogonki do rodka; w warstwach fosfolipidów s zanurzone czsteczki białek, białka pełnia funkcj informacyjn i transportow; błona jest struktur dynamiczn, białka mog si w niej przemieszcza, gromadzi, z czasem s wymieniane na nowe czsteczki. Ryc.42.2 s.221 podrcznik, 2 cz i) ciana komórkowa chroni i nadaje sztywno i kształt komórce, jest łatwo przepuszczalna dla wikszoci czsteczek nie zawiera receptorów, u rolin zbudowana z celulozy, u zwierzt z chityny j) cytoplazma niejedorodna substancja zawierajca duo wody, w której zawieszone s organelle komórkowe i w której zachodz róne reakcje chemiczne 12.Budowa komórki (kształty) a pełnione przez nie funkcje. Kształt komórek zaley od pełnionych przez nie funkcji np. - komórki nerwowe maj długie (1m) wypustki, które przewodz impulsy nerwowe na due odległoci

18 - krwinki czerwone- kształt dysku, obustronnie wklsłe elastyczno, co ułatwia im przeciskanie przez wskie naczynia krwionone - plemniki maj witk ruch do komórko jajowej - komórki mikiszowe młodych rolin kształt regularny intensywnie przeprowadzaj fotosyntez. Praca domowa Obejrze interakcj dotyczca komórek z płyty. TEMAT(10): OBSERWACJA MIKROSKOPOWA KOMÓREK.

19 TEMAT(12): TRANSPORT PRZEZ BŁONY KOMÓRKOWE. 1. Rodzaje transportu: A. dyfuzja B. osmoza C. transport aktywny 2. dyfuzja to samorzutne przenikanie czsteczek z rejonu o wikszym steniu do rejonu o mniejszym steniu, zachodzi równie w roztworach rozdzielonych błon komórkow A. dyfuzja prosta (transport swobodny) przenikanie niewielkich nienaładowanych czsteczek: wody i rozpuszczonych w niej gazów (tlenu i dwutlenku wgla) oraz powstajcy w przemianach komórkowych mocznik B. dyfuzja ułatwiona (transport przy udziale przenoników) Przy udziale przenoników specjalnych białek znajdujcych si w błonie, przenoszone s małe, ale naładowane czsteczki np. jony wodorowe -H+, Na+, K+, Cl- oraz due nienaładowane czsteczki np. cukry Ryc s. 222 podrcznik, 2 cz 3. Od czego zaley liczba czsteczek przenikajcych przez błon? Liczba czsteczek, które w danej chwili mog przedosta si przez błon zaley od jej powierzchni. Im wiksza powierzchnia błony, tym wicej czsteczek przez ni przenika. Małe komórki maj wiksz powierzchni w stosunku do objtoci ni due, dlatego jest łatwiej zaopatrzy dwie małe komórki, ni jedn du o tej samej objtoci. 4. Osmoza przenikanie wody przez błony komórkowe z rejonu o niszym steniu (hipotonicznego) do roztworu o wyszym steniu (hipertonicznego) Ryc s.223 podrcznik, 2 cz Gdy stenie soli wewntrz komórki jest wiksze, ni stenie roztworu, w którym komórka si znajduje, wtedy woda przenika do komórki i powoduje jej pcznienie. Rysunek: Gdy stenie roztworu jest wiksze, ni stenie soli wewntrz komórki, woda z niej wypływa i komórka kurczy si.

20 Rysunek: Plazmoliza zjawisko polegajce na kurczeniu si cytoplazmy i jej odstawaniu od ciany w ywej komórce rolinnej, moemy j wywoła umieszczajc komórk w roztworze o steniu wyszym, ni stenie soku komórkowego. Rysunek: Znaczenie osmozy roliny na zasadzie osmozy pobieraj wod z gleby, osmoza zapewnia rolinie turgor, czyli jdrno komórek. U zwierzt- ryby słodkowodne yj w rodowisku wodnym majcym mniejsze stenie substancji rozpuszczonych ni komórki ich ciał, wic woda cigle napływa do ich organizmów. Ryby te musz zatrzymywa w organizmie sole mineralne i usuwa nadmiar wody. Rysunek; Ryby morskie z kolei s naraone na utrat wody, poniewa stenie soli w wodzie morskiej jest wysze, ni stenie zwizków chemicznych rozpuszczonych w płynach ciała ryb. Dlatego ryby morskie pij wod, a nastpnie usuwaj z niej nadmiar soli. Rysunek: U ludzi zbyt wysokie stenie zwizków rozpuszczonych w limfie groziłoby wysuszeniem i obumarciem komórek ciała. Konsekwencj zbyt niskiego stenia substancji w limfie byłby niekontrolowany napływ wody do komórek i ich pkanie. 5. Transport aktywny przenikanie czsteczek przez błon z rejonu o mniejszym steniu do rejonu o wikszym steniu, wymaga dostarczenia energii, np. jon Na + jest usuwany na zewntrz, mimo e w płynie otaczajcym komórk jest go wicej, ni wewntrz, a jon K+ jest transportowany do wntrza komórki, mimo e tam jest go wicej.

21 TEMAT (13): BUDOWA CHEMICZNA ORGANIZMÓW. 1. CO TO JEST BIOSFERA? Biosfera to strefa ycia, strefa zamieszkała przez organizmy ywe, 2. Jakie pierwiastki chemiczne wchodz w skład biosfery? Podstawowymi pierwiastkami chemicznymi wchodzcymi e skład biosfery s: tlen 70%, wgiel 18%, wodór- 10%, pozostałe 2% Ze spotykanych w naturze ponad dziewidziesiciu pierwiastków chemicznych w organizmach stwierdzono obecno około połowy z nich. Niektóre s potrzebne w wikszych, inne w mniejszych ilociach, lecz wszystkie s niezbdne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. 3. Czym si róni skład biosfery od innych sfer (atmosfera, hydrosfera, litosfera)? W biosferze wystpuj te same pierwiastki, co w innych sferach Ziemi, cho winnych proporcjach. Wynika to z wzajemnych zalenoci organizmów i nieoywionego rodowiska. Organizmy pobieraj i przetwarzaj substancje zawarte w otoczeniu, by nastpnie odda je w postaci wydalin i wydzielin bd własnych rozkładajcych si ciał. 4. W czym przejawia si jedno wiata ywego? - organizmy ywe zbudowane s z komórek - w komórkach znajduj si takie same struktury - wykazuj takie same czynnoci yciowe (odywianie, oddychanie, wydalanie, rozmnaanie, ruch, reakcja na bodce) - sposób zapisu i odczytywania informacji genetycznej przebiegaj na podobnych zasadach - taki sam skład chemiczny wszystkie te cechy wiadcz o pokrewiestwie organizmów. 5. Jakie zwizki wchodz w skład organizmów? Organiczne i nieorganiczne 6. Co to s zwizki organiczne? Zwizki organiczne to zwizki wgla, które w naturze powstaj wyłcznie w organizmach, s to cukry (wglowodany), białka, tłuszcze (lipidy), kwasy nukleinowe 7. Jakie zwizki nieorganiczne wystpuj w organizmach? woda i zwizki mineralne 8. Jaki jest skład chemiczny organizmów? - woda 80% - białka 10% - tłuszcze 5% - cukry 2% - zwizki mineralne 2% - kwasy nukleinowe 1% 8. Jakie znaczenie ma woda dla funkcjonowania organizmów? jest rozpuszczalnikiem substancji organicznych i nieorganicznych i dlatego ma znaczenie jako czynnik transportujcy składnik cytoplazmy i płynów komórkowych

22 woda stanowi rodowisko, w którym przebiegaj prawie wszystkie procesy yciowe, wchodzi w reakcje chemiczne, jest substratem i produktem wielu z nich woda ma due ciepło właciwe i du pojemno ciepln, tote wolno si nagrzewa i wolno stygnie, co chroni organizmy przed gwałtownymi zmianami temperatury wewntrz ciała woda ze wzgldu na due ciepło parowania skutecznie uczestniczy w procesie termoregulacji, wraz z potem usuwamy z organizmu nadmiar ciepła, co chroni organizm przed przegrzaniem odgrywa istotn rol w rozmnaaniu si wszystkich organizmów 9. Jaki wpływ maj właciwoci wody na rodowisko? woda ma najwiksz gsto w temperaturze +4C, dalsze ozibienie zmniejsza gsto, wtedy woda o temperaturze +4C opada na dno, a do góry unosi si warstwa wody zimniejszej o mniejszej gstoci. Gdy temperatura w rodowisku jest ujemna, na powierzchni tworzy si warstwa lodu, która zabezpiecza znajdujc si pod ni wod przed utrat ciepła i chroni w ten sposób organizmy wodne przed zamarzniciem. Na terenach przybrzenych właciwoci wody powoduj osłabienie gwałtownych skoków temperatury otoczenia, poniewa zim woda oddaje stopniowo ciepło pobrane latem 10. Jaka jest rola soli mineralnych? funkcja budulcowa (fosforany, wglany, siarczany) wchodz w skład koci i innych szkieletów zwierzt (otwornice, skorupiaki, małe), ciany komórkowe rolin mog by nasycone np. krzemionk(skrzypy, turzyce, trawy, skórka owocu gruszy) bior udział w regulacji procesów yciowych s ródłem pierwiastków dla komórek Praca domowa Uzasadnij słuszno twierdzenia: Nie ma ycia bez wody.

23 TEMAT(14-15): ROLA ZWIZKÓW ORGANICZNYCH W PRAWIDŁOWYM ROZWOJU ORGANIZMÓW. CUKRY (wglowodany) 1.Rola: S podstawowym surowcem energetycznym komórek z 1g cukru otrzymuje si 4 kcal energii S materiałami zapasowymi Buduj ciany komórkowe rolin i pancerze stawonogów 2. Podział: a. cukry proste: glukoza, fruktoza, ryboza, deoksyryboza, galaktoza b. dwucukry: sacharoza laktoza, maltoza, celobioza c. wielocukry (cukry złoone): skrobia, glikogen, celuloza, chityna 3. Skład: wgiel, wodór, tlen (pierwiastki tworzce wod wystpuj w cukrach w tej samej proporcji, co w wodzie atomów wodoru jest dwa razy wicej, ni atomów tlenu) 3.Charakterystyka cukrów prostych. Wzór: C6H12O6 Glukoza podstawowy materiał energetyczny organizmów, produkt fotosyntezy, substrat oddychania, rozpuszczalna w wodzie, słodka, transportowana przez płyny ustrojowe, wchłaniana bezporednio do krwi Fruktoza cukier owocowy wystpujcy w owocach np. gruszkach Ryboza i deoksyryboza - wchodz w skład czsteczek kwasów nukleinowych Galaktoza 4.Charakterystyka dwucukrów Powstaj w wyniku połczenia dwóch czsteczek cukrów prostych, słodkie, rozpuszczalne w wodzie. Wzór: C12H22O11 Sacharoza zbudowana z glukozy i fruktozy, wystpuje w burakach cukrowych i trzcinie cukrowej, wykorzystywana do słodzenia napojów i pokarmów, w postaci sacharozy cukry s transportowane w rolinach, głównie z lici do innych organów Laktoza cukier mleczny wystpuje w mleku ssaków Maltoza wystpuje w słodzie jczmiennym Celobioza składnik celulozy 5. Charakterystyka wielocukrów Powstaj w wyniku połczenia wizaniami chemicznymi bardzo wielu setek bd tysicy czsteczek cukrów prostych. Nie s słodkie, w wodzie słabo si rozpuszczaj. Wzór:(C6H12O5)n Skrobia materiał zapasowy u rolin Glikogen materiał zapasowy u zwierzt i grzybów Celuloza buduje ciany komórkowe rolin Chityna buduje pancerze stawonogów i ciany komórkowe grzybów

Tematy- Biologia zakres rozszerzony, klasa 2TA,2TŻ-1, 2TŻ-2

Tematy- Biologia zakres rozszerzony, klasa 2TA,2TŻ-1, 2TŻ-2 Tematy- Biologia zakres rozszerzony, klasa 2TA,2TŻ-1, 2TŻ-2 Nr lekcji Temat Zakres treści 1 Zapoznanie z PSO, wymaganiami edukacyjnymi i podstawą programową PSO, wymagania edukacyjne i podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Temat: Komórka jako podstawowa jednostka strukturalna i funkcjonalna organizmu utrwalenie wiadomości.

Temat: Komórka jako podstawowa jednostka strukturalna i funkcjonalna organizmu utrwalenie wiadomości. SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII DLA KLASY I GIMNAZJUM Temat: Komórka jako podstawowa jednostka strukturalna i funkcjonalna organizmu utrwalenie wiadomości. Cele: Utrwalenie pojęć związanych z budową komórki;

Bardziej szczegółowo

CORAZ BLIŻEJ ISTOTY ŻYCIA WERSJA A. imię i nazwisko :. klasa :.. ilość punktów :.

CORAZ BLIŻEJ ISTOTY ŻYCIA WERSJA A. imię i nazwisko :. klasa :.. ilość punktów :. CORAZ BLIŻEJ ISTOTY ŻYCIA WERSJA A imię i nazwisko :. klasa :.. ilość punktów :. Zadanie 1 Przeanalizuj schemat i wykonaj polecenia. a. Wymień cztery struktury występujące zarówno w komórce roślinnej,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIA W PRZEDMIOCIE BIOLOGIA DLA KLASY II GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIA W PRZEDMIOCIE BIOLOGIA DLA KLASY II GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA UCZNIA W PRZEDMIOCIE BIOLOGIA DLA KLASY II GIMNAZJUM I. TAJEMNICE YCIA 1. Wymienia podstawowe pierwiastki wchodzce w skład wszystkich organizmów. 2. Wyjania pojcie makroskładników i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie I

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie I Wymagania edukacyjne z biologii w klasie I Nr i temat lekcji Dział I Powitanie biologii 1. Historia i współczesność biologii 2. Źródła wiedzy biologicznej 3. Obserwacje 4. Klasyfikacja 5. Oznaczanie wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 1a. Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu na rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 1a. Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu na rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 1a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu na rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: mgr Joanna Szasta Dział I Powitanie biologii 1. Historia i współczesność

Bardziej szczegółowo

I BIOLOGIA JAKO NAUKA

I BIOLOGIA JAKO NAUKA I BIOLOGIA JAKO NAUKA Zadanie. Rozwiąż krzyżówkę, a następnie odczytaj i wyjaśnij hasło. 0. Bada skład chemiczny organizmów i zachodzące w nich reakcje.. Zajmuje się procesami dziedziczenia.. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział I Powitanie biologii wskazuje ważne etapy w rozwoju biologii jako nauki.

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział I Powitanie biologii wskazuje ważne etapy w rozwoju biologii jako nauki. PSO Biologia klasa I Nr i temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział I Powitanie biologii 1. Historia

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z biologii klasa I gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny z biologii klasa I gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny z biologii klasa I gimnazjum Nr i temat Dział I Powitanie biologii 1. Historia i współczesność biologii wymienia nazwy dziedzin biologii, podaje zakres badań pięciu dziedzin

Bardziej szczegółowo

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział I Powitanie biologii wskazuje ważne etapy w rozwoju biologii jako nauki.

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział I Powitanie biologii wskazuje ważne etapy w rozwoju biologii jako nauki. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania BIOLOGIA KL.I Nr i temat lekcji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Bardziej szczegółowo

Komórka organizmy beztkankowe

Komórka organizmy beztkankowe Grupa a Komórka organizmy beztkankowe Poniższy test składa się z 12 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać

Bardziej szczegółowo

I BIOLOGIA JAKO NAUKA

I BIOLOGIA JAKO NAUKA I BIOLOGIA JAKO NAUKA Zadanie 1. Przeczytaj opisy zakresu badań (I-IV) i przyporządkuj je odpowiednim dziedzinom biologii z zestawu A-E. Zakres badań: I Nazywa, opisuje i klasyfikuje organizmy. II Bada

Bardziej szczegółowo

I. Biologia- nauka o życiu. Budowa komórki.

I. Biologia- nauka o życiu. Budowa komórki. I. Biologia- nauka o życiu. Budowa komórki. Zaznacz prawidłową definicję komórki. A. jednostka budulcowa tylko bakterii i pierwotniaków B. podstawowa jednostka budulcowa i funkcjonalna wszystkich organizmów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII DLA KLASY II

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII DLA KLASY II DZIAŁ I wiat zwierzt bezkrgowych PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII DLA KLASY II NUMER I TEMAT LEKCJI (KORELACJA ZE CIEK EDUKACYJN) WYMAGANIA PODSTAWOWE OCENA DOPUSZCZAJCA UCZE: WYMAGANIA PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Plan działania opracowała Anna Gajos

Plan działania opracowała Anna Gajos Plan działania 15.09-15.10 opracowała Anna Gajos Jakie zagadnienia trzeba opanować z następujących działów: 1. Budowa chemiczna organizmów. 2. Budowa i funkcjonowanie komórki 3. Cykl komórkowy 4. Metabolizm

Bardziej szczegółowo

Uczenie się biologii wymaga dobrej organizacji pracy Sposoby odżywiania się organizmów

Uczenie się biologii wymaga dobrej organizacji pracy Sposoby odżywiania się organizmów Temat Uczenie się biologii wymaga dobrej organizacji pracy Sposoby odżywiania się Sposoby oddychania Sposoby rozmnażania się Bakterie a wirusy Protisty Glony przedstawiciele trzech królestw Wymagania na

Bardziej szczegółowo

6. Z pięciowęglowego cukru prostego, zasady azotowej i reszty kwasu fosforowego, jest zbudowany A. nukleotyd. B. aminokwas. C. enzym. D. wielocukier.

6. Z pięciowęglowego cukru prostego, zasady azotowej i reszty kwasu fosforowego, jest zbudowany A. nukleotyd. B. aminokwas. C. enzym. D. wielocukier. ID Testu: F5679R8 Imię i nazwisko ucznia Klasa Data 1. Na indywidualne cechy danego osobnika ma (maja) wpływ A. wyłacznie czynniki środowiskowe. B. czynniki środowiskowe i materiał genetyczny. C. wyłacznie

Bardziej szczegółowo

Cukry właściwości i funkcje

Cukry właściwości i funkcje Cukry właściwości i funkcje Miejsce cukrów wśród innych składników chemicznych Cukry Z cukrem mamy do czynienia bardzo często - kiedy sięgamy po białe kryształy z cukiernicy. Większość z nas nie uświadamia

Bardziej szczegółowo

II BUDOWA I FUNKCJONOWANIE BAKTERII, PROTISTÓW, GRZYBÓW I WIRUSÓW

II BUDOWA I FUNKCJONOWANIE BAKTERII, PROTISTÓW, GRZYBÓW I WIRUSÓW II BUDOWA I FUNKCJONOWANIE BAKTERII, PROTISTÓW, GRZYBÓW I WIRUSÓW Zadanie 1. Jeśli zdanie jest prawdziwe, wpisz literę P; jeśli fałszywe, wpisz literę F. Wśród bakterii są organizmy samożywne i cudzożywne.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I GŁÓWNE TEORIE BIOLOGICZNE I ICH TWÓRCY

DZIAŁ I GŁÓWNE TEORIE BIOLOGICZNE I ICH TWÓRCY DZIAŁ I GŁÓWNE TEORIE BIOLOGICZNE I ICH TWÓRCY Temat(1): Historia i współczesność biologii. 1. Czym się zajmuje biologia? bios życie, logos nauka, słowo biologia nauka o życiu, zajmuje się budową i czynnościami

Bardziej szczegółowo

Uczeń: wiedzy biologicznej nauki wymienia cechy organizmów żywych. podaje funkcje poszczególnych organelli. wyjaśnia, czym zajmuje się systematyka

Uczeń: wiedzy biologicznej nauki wymienia cechy organizmów żywych. podaje funkcje poszczególnych organelli. wyjaśnia, czym zajmuje się systematyka Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Poziom wymagań Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: określa przedmiot źródła

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii klasa I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii klasa I gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii klasa I gimnazjum rozróżnia elementy przyrody żywej i nieożywionej wymienia czynniki niezbędne do życia wskazuje źródła wiedzy biologicznej określa, jakiego sprzętu można

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA KLASA I GIMNAZJUM - wymagania edukacyjne.

BIOLOGIA KLASA I GIMNAZJUM - wymagania edukacyjne. BIOLOGIA KLASA I GIMNAZJUM - wymagania edukacyjne. DZIAŁ PROGRAMU I. Biologia nauka o życiu DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY określa przedmiot badań biologii jako nauki podaje przykłady

Bardziej szczegółowo

Konkurs Przedmiotowy z biologii dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego finał 2013. Model odpowiedzi, kryteria przyznawania punktów.

Konkurs Przedmiotowy z biologii dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego finał 2013. Model odpowiedzi, kryteria przyznawania punktów. Konkurs Przedmiotowy z biologii dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego finał 201 Model odpowiedzi, kryteria przyznawania punktów. Za rozwiązanie zadań z arkusza konkursowego można uzyskać 60 punktów.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Dział programu: I. Biologia nauka o życiu II. Jedność i różnorodność organizmów Poziom wymagań podstawowy (oceny dopuszczający i dostateczny) ponadpodstawowy

Bardziej szczegółowo

Temat: Glony przedstawiciele trzech królestw.

Temat: Glony przedstawiciele trzech królestw. Temat: Glony przedstawiciele trzech królestw. Glony to grupa ekologiczna, do której należą niespokrewnieni ze sobą przedstawiciele trzech królestw: bakterii, protistów i roślin. Łączy je środowisko życia,

Bardziej szczegółowo

Temat: systematyczny podział organizmów. Ile gatunków organizmów żyje na Ziemi? W 1995r., z polecenia ONZ oszacowano, że na Ziemi żyje około 14

Temat: systematyczny podział organizmów. Ile gatunków organizmów żyje na Ziemi? W 1995r., z polecenia ONZ oszacowano, że na Ziemi żyje około 14 Temat: systematyczny podział organizmów. Ile gatunków organizmów żyje na Ziemi? W 1995r., z polecenia ONZ oszacowano, że na Ziemi żyje około 14 milionów gatunków organizmów żywych. Inne źródła podają,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne biologia klasa 1

Wymagania edukacyjne biologia klasa 1 Wymagania edukacyjne biologia klasa 1 Dział programu Numer i temat lekcji ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca 1 2 3 4 5 6 7 I. Podstawy biologii 1. Biologia

Bardziej szczegółowo

TEST Z CYTOLOGII - GRUPA I

TEST Z CYTOLOGII - GRUPA I TEST Z CYTOLOGII - GRUPA I Zad. 1 (2 p.) Rysunek przedstawia schemat budowy pewnej struktury komórkowej. Podaj jej nazwę i określ funkcję w komórce. Zad. 2 (4p.) Schematy A i B ilustrują dwie struktury

Bardziej szczegółowo

Uczeń: z poszczególnych źródeł dziedziny biologii. stopniowego podaje przykłady dziedzin wiedzy biologii. biologicznej podczas życia biologicznej

Uczeń: z poszczególnych źródeł dziedziny biologii. stopniowego podaje przykłady dziedzin wiedzy biologii. biologicznej podczas życia biologicznej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum podręcznik Puls życia 1 oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej ( rok szkolny 2016/2017 ) Dział programu I.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA OCEN ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA OCEN ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA OCEN ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH BIOLOGIA KL. II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia I PÓŁROCZE Ocena niedostateczna - jest z reguły nieobecny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII KLASA I WYMAGANIA PODSTAWOWE. UCZEŃ: WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE. UCZEŃ: Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Dział I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU

Bardziej szczegółowo

Dział programu I. Biologia nauka o życiu

Dział programu I. Biologia nauka o życiu Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka konieczny podstawowy rozszerzający Uczeń: potrafi korzystać z poszczególnych źródeł wiedzy rozróżnia próbę kontrolną i badawczą Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii - Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii - Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii - Puls życia Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat Biologia jako nauka Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA - wymagania edukacyjne dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

BIOLOGIA - wymagania edukacyjne dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia BIOLOGIA - wymagania edukacyjne dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Nauczycielki: B Cholewczuk, M. Ostrowska Dział programu Temat Ocena dopuszczająca Poziom wymagań

Bardziej szczegółowo

161 Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum

161 Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum 161 Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Dział programu I. Biologia nauka o yciu Temat Biologia jako nauka Ocena dopuszczajca dostateczna dobra bardzo dobra Ucze: potrafi korzysta z poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. (0 2) Rysunek przedstawia głowę ryby. Wskazany strzałką narząd to... Narząd ten odpowiada za proces...

Zadanie 3. (0 2) Rysunek przedstawia głowę ryby. Wskazany strzałką narząd to... Narząd ten odpowiada za proces... Egzamin część I Zadanie 1. (0 1) Krokodyla przedstawionego można opisać następująco: A. wąż, zmiennocieplny, drapieżca, jajorodny B. gad, stałocieplny, wody ciepłe C. drapieżca, gad, zmiennocieplny, jajorodny

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania rozróżnia elementy przyrody żywej i nieożywionej wymienia czynniki niezbędne do życia wskazuje źródła wiedzy biologicznej określa, jakiego sprzętu można użyć do danej obserwacji przedstawia etapy obserwacji

Bardziej szczegółowo

I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący - wymienia czynniki. - podaje przykłady niezbędne do życia

I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący - wymienia czynniki. - podaje przykłady niezbędne do życia BIOLOGIA KLASA I I PÓŁROCZE I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący - wymienia czynniki niezbędne do życia zastosowania w życiu - przedstawia etapy wiedzy biologicznej

Bardziej szczegółowo

- Potrafi korzystać z poszczególnych źródeł wiedzy. - Podaje funkcje poszczególnych organelli - Wykonuje proste preparaty mikroskopowe

- Potrafi korzystać z poszczególnych źródeł wiedzy. - Podaje funkcje poszczególnych organelli - Wykonuje proste preparaty mikroskopowe Dział programu WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I BIOLOGIA semestr 1 Lp. Temat Poziom wymagań na ocenę dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry 1. To jest biologia. Uczeń: - Określa przedmiot badań biologii

Bardziej szczegółowo

Organelle komórkowe. mgr Zofia Ostrowska

Organelle komórkowe. mgr Zofia Ostrowska Organelle komórkowe mgr Zofia Ostrowska 1. Wyróżniamy dwa typy komórek 2. Eucaryota Zadanie 34. (2 pkt) Matura 2006 p.r. Komórki żywych organizmów są bardzo różnorodne. Poniższe rysunki przedstawiają komórkę

Bardziej szczegółowo

Dział I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU. Dział II. JEDNOŚĆ ORGANIZMÓW

Dział I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU. Dział II. JEDNOŚĆ ORGANIZMÓW Dział I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU rozróżnia elementy przyrody żywej i nieożywionej wymienia czynniki niezbędne do życia wskazuje źródła wiedzy biologicznej określa, jakiego sprzętu można użyć do danej -obserwacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa pierwsza

WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa pierwsza WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa pierwsza Opracowanie: Marzanna Wolska Program nauczania: Agnieszka Krawczyk, Józef Krawczyk, Życie. Program nauczania biologii w klasach I-III gimnazjum. Wydawnictwa Edukacyjne

Bardziej szczegółowo

FAKULTETY I TURA BIOLOGIA. Wykaz treści, które musisz znać na zakończenie Gimnazjum. Wszystkie były omawiane na lekcjach.

FAKULTETY I TURA BIOLOGIA. Wykaz treści, które musisz znać na zakończenie Gimnazjum. Wszystkie były omawiane na lekcjach. Nauczyciel prowadzący: Małgorzata Marzec (biologia MM) sala 28 FAKULTETY I TURA BIOLOGIA Wykaz treści, które musisz znać na zakończenie Gimnazjum. Wszystkie były omawiane na lekcjach. II. Budowa i funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

TEST Z CYTOLOGII GRUPA II

TEST Z CYTOLOGII GRUPA II TEST Z CYTOLOGII GRUPA II Zad. 1 (4p.) Rysunek przedstawia schemat budowy pewnej struktury komórkowej. a/ podaj jej nazwę i określ funkcję w komórce, b/ nazwij elementy oznaczone cyframi 2 i 5 oraz określ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z BIOLOGII W KLASIE I GIMNAZJUM Program nauczania biologii w gimnazjum PULS ŻYCIA autor: Anna Zdziennicka Program realizowany przy pomocy

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA Z BIOLOGII

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA Z BIOLOGII ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY: II zakres rozszerzony NAUCZYCIEL: Anna Jasztal PODRĘCZNIK: Biologia na czasie1 Nowa Era, 564/1/2012; Biologia na czasie2 Nowa Era, 564/2/2013 PROGRAM NAUCZANIA:

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2013 biologia poziom rozszerzony przykładowe odpowiedzi:

Egzamin maturalny 2013 biologia poziom rozszerzony przykładowe odpowiedzi: przykładowe odpowiedzi: Zad. 1 Występuje w tkance podskórnej i okolicach narządów jamy brzusznej, gdzie pełni funkcję amortyzującą wstrząsy. Występuje jako tkanka tłuszczowa brunatna np. w okolicy międzyłopatkowej

Bardziej szczegółowo

Określ, która krzywa ilustruje proces zachodzący w komórkach umieszczonych w roztworze hipertonicznym. Odpowiedź uzasadnij, podając jeden argument.

Określ, która krzywa ilustruje proces zachodzący w komórkach umieszczonych w roztworze hipertonicznym. Odpowiedź uzasadnij, podając jeden argument. Przemysław Daszyński Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku karta pracy Komórka podstawowa jednostka życia Zadanie 1. (2 p.) Przeprowadzono doświadczenie, umieszczając komórki w roztworach:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE w klasie III

WYMAGANIA EDUKACYJNE w klasie III WYMAGANIA EDUKACYJNE w klasie III Nr lekcji Temat lekcji Treści nauczania (pismem pogrubionym zostały zaznaczone treści Podstawy Programowej) Węgiel i jego związki z wodorem Wymagania i kryteria ocen Uczeń:

Bardziej szczegółowo

G C C A T C A T C C T T A C C

G C C A T C A T C C T T A C C Praca kontrolna z biologii LO dla dorosłych semestr III Poniższa praca składa się z 25 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź. Za rozwiązanie zadań

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne z biologii

Materiały edukacyjne z biologii Autor: Bożena Woźniak Materiały edukacyjne z biologii Klasa I Część I Gimnazjum nr 1 w Konstantynowie Łódzkim 1 DZIAŁ I BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU Temat(1): Biologia jako nauka. 1. Czym się zajmuje biologia?

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa pierwsza

PLAN WYNIKOWY klasa pierwsza PLN WYNIKOWY klasa pierwsza Opracowanie: Marzanna Wolska Program nauczania: gnieszka Krawczyk, Józef Krawczyk, Życie. Program nauczania biologii w klasach I-III gimnazjum. Wydawnictwa Edukacyjne WIKING,

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko...kl...

Imię i nazwisko...kl... Gimnazjum nr 4 im. Ojca Świętego Jana Pawła II we Wrocławiu SPRAWDZIAN GENETYKA GR. A Imię i nazwisko...kl.... 1. Nauka o regułach i mechanizmach dziedziczenia to: (0-1pkt) a) cytologia b) biochemia c)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia w roku szkolnym 2016/17

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia w roku szkolnym 2016/17 Barbara Kuska, Beata Jaronik Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia w roku szkolnym 2016/17 Dział

Bardziej szczegółowo

Fizjologia nauka o czynności żywego organizmu

Fizjologia nauka o czynności żywego organizmu nauka o czynności żywego organizmu Stanowi zbiór praw, jakim podlega cały organizm oraz poszczególne jego układy, narządy, tkanki i komórki prawa rządzące żywym organizmem są wykrywane doświadczalnie określają

Bardziej szczegółowo

Reakcje zachodzące w komórkach

Reakcje zachodzące w komórkach Reakcje zachodzące w komórkach W każdej sekundzie we wszystkich organizmach żywych zachodzi niezliczona ilość reakcji metabolicznych. Metabolizm (gr. metabole - przemiana) to przemiany materii i energii

Bardziej szczegółowo

3b Do dwóch probówek, w których znajdowały się olej słonecznikowy i stopione masło, dodano. 2. Zaznacz poprawną odpowiedź.

3b Do dwóch probówek, w których znajdowały się olej słonecznikowy i stopione masło, dodano. 2. Zaznacz poprawną odpowiedź. 3b 1 PAWEŁ ZYCH IMIĘ I NAZWISKO: KLASA: GRUPA A 1. Do dwóch probówek, w których znajdowały się olej słonecznikowy i stopione masło, dodano roztworu manganianu(vii) potasu. Napisz, jakich obserwacji można

Bardziej szczegółowo

Klucz odpowiedzi i kryteria oceniania etap szkolny 2014/2015 Biologia

Klucz odpowiedzi i kryteria oceniania etap szkolny 2014/2015 Biologia Klucz i kryteria oceniania etap szkolny 2014/2015 Biologia 1. Litera Nazwa sposobu ułożenia liści na Przykład rośliny łodydze A naprzeciwległe jasnota/ fuksja B skrętolegle krwawnik/ trzykrotka C okółkowe

Bardziej szczegółowo

Komórka - budowa i funkcje

Komórka - budowa i funkcje Komórka - budowa i funkcje Komórka - definicja Komórka to najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich

Bardziej szczegółowo

POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM W STOPNIU LEKKIM

POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM W STOPNIU LEKKIM DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM W STOPNIU LEKKIM DZIAŁ I, II i III: RÓŻNORODNOŚĆ ŻYCIA Uczeń umie wymienić niektóre czynności żywego organizmu. Uczeń wie, co to jest komórka. Uczeń umie wymienić niektóre czynności

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE TECHNIKI ZAMRAŻANIA

WSPÓŁCZESNE TECHNIKI ZAMRAŻANIA WSPÓŁCZESNE TECHNIKI ZAMRAŻANIA Temat: Denaturacja białek oraz przemiany tłuszczów i węglowodorów, jako typowe przemiany chemiczne i biochemiczne zachodzące w żywności mrożonej. Łukasz Tryc SUChiKL Sem.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 1E

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 1E Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 1E Wymagania podstawowe. Uczeń: Dział I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU rozróżnia elementy przyrody żywej i nieożywionej wymienia czynniki niezbędne do życia wskazuje źródła

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Biologiczny dla młodzieży gimnazjalnej województwo wielkopolskie etap szkolny 27.10.2011

Wojewódzki Konkurs Biologiczny dla młodzieży gimnazjalnej województwo wielkopolskie etap szkolny 27.10.2011 Wojewódzki Konkurs Biologiczny dla młodzieży gimnazjalnej województwo wielkopolskie etap szkolny 27.10.2011 KOD UCZNIA.. ( wpisuje uczeo) Informacja dla Komisji Konkursowej ( komisja wypełnia po sprawdzeniu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 1 Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający Uczeń:

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 1 Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający Uczeń: Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 1 Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający Uczeń: Uczeń: potrafi korzystać

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii Klasa I

Wymagania edukacyjne z biologii Klasa I Wymagania edukacyjne z biologii Klasa I D z i a ł : B I O L O G I A N A U K A O Ż Y C I U zalicza biologię do nauk przyrodniczych, określa przedmiot badań biologii, wymienia nazwy przyrządów optycznych

Bardziej szczegółowo

A. Problem badawczy 1. Dokumentowany obraz zmian.

A. Problem badawczy 1. Dokumentowany obraz zmian. ID Testu: 192M3J5 Imię i nazwisko ucznia Klasa Data 1. Przyporzadkuj do symboli literowych, którymi oznaczono etapy doświadczenia biologicznego (A D), odpowiednie cyfry wybrane spośród 1 5, którymi oznaczono

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Dział programu I. Biologia nauka o życiu II. Jedność i różnorodność Poziom wymagań dopuszczający dostateczny dobry Bardzo dobry potrafi korzystać z

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na daną ocenę - biologii klasa I gimnazjum

Wymagania edukacyjne na daną ocenę - biologii klasa I gimnazjum Wymagania edukacyjne na daną ocenę - biologii klasa I gimnazjum Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Poziom wymagań dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Bliskie spotkania z biologią. METABOLIZM część II. dr hab. Joanna Moraczewska, prof. UKW

Bliskie spotkania z biologią. METABOLIZM część II. dr hab. Joanna Moraczewska, prof. UKW Bliskie spotkania z biologią METABOLIZM część II dr hab. Joanna Moraczewska, prof. UKW Instytut Biologii Eksperymetalnej, Zakład Biochemii i Biologii Komórki METABOLIZM KATABOLIZM - rozkład związków chemicznych

Bardziej szczegółowo

Czy żywność GMO jest bezpieczna?

Czy żywność GMO jest bezpieczna? Instytut Żywności i Żywienia dr n. med. Lucjan Szponar Czy żywność GMO jest bezpieczna? Warszawa, 21 marca 2005 r. Od ponad połowy ubiegłego wieku, jedną z rozpoznanych tajemnic życia biologicznego wszystkich

Bardziej szczegółowo

Funkcje Ŝyciowe organizmów zwierzęcych

Funkcje Ŝyciowe organizmów zwierzęcych Funkcje Ŝyciowe organizmów zwierzęcych Podpisz wskazane elementy komórki zwierzęcej i określ ich funkcje......... Uzupełnij schemat podziału cukrowców. Dokończ zdanie, tak aby stanowiło definicję organizmów

Bardziej szczegółowo

BAKTERIE I WIRUSY. ORGANIZMY BEZTKANKOWE

BAKTERIE I WIRUSY. ORGANIZMY BEZTKANKOWE BAKTERIE I WIRUSY. ORGANIZMY BEZTKANKOWE 1. Do chorób wirusowych zalicza się: a) grypę,malarię, AIDS; b) anginę, różyczkę, odrę; c) żółtaczkę, ospę wietrzną, grypę; d) czerwonkę, anginę, grypę. 2. Hubiak

Bardziej szczegółowo

Substancje o Znaczeniu Biologicznym

Substancje o Znaczeniu Biologicznym Substancje o Znaczeniu Biologicznym Tłuszcze Jadalne są to tłuszcze, które może spożywać człowiek. Stanowią ważny, wysokoenergetyczny składnik diety. Z chemicznego punktu widzenia głównym składnikiem tłuszczów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z BIOLOGII w klasie I gimnazjum str. 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE

Bardziej szczegółowo

21. Jakie znamy choroby aparatu ruchu, jak z nimi walczyć i zapobiegać?

21. Jakie znamy choroby aparatu ruchu, jak z nimi walczyć i zapobiegać? Biologia tematy lekcji klasa 2 1. Poznajemy budowę oraz znaczenie tkanek zwierzęcych. 2. Jakie cechy charakterystyczne posiadają gąbki i parzydełkowce? 3. Skąd wywodzi się nazwa płazińce i nicienie? 4.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. (2 p.) Uzupełnij tabelę, wpisując nazwę elementu komórki roślinnej pełniącego podaną funkcję.

Zadanie 1. (2 p.) Uzupełnij tabelę, wpisując nazwę elementu komórki roślinnej pełniącego podaną funkcję. Zadanie 1. (2 p.) Uzupełnij tabelę, wpisując nazwę elementu komórki roślinnej pełniącego podaną funkcję. Uwalnianie energii z pokarmu Magazynowanie wody i zbędnych substancji Kierowanie czynnościami życiowymi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Temat konieczny( 2) podstawowy (3) rozszerzający(4) Opracowała mgr Agnieszka Para dopełniający(5)

Bardziej szczegółowo

Różnorodność życia na Ziemi

Różnorodność życia na Ziemi Różnorodność życia na Ziemi dr Joanna Piątkowska-Małecka Cechy istoty żywej Autoreplikacja zdolność do reprodukcji (samoodtwarzania) Autoregulacja zdolność do podtrzymywania wewnętrznych reakcji chemicznych

Bardziej szczegółowo

Tematyka zajęć z podstaw żywienia człowieka klasa: 1 TK -1, 1TK - 2

Tematyka zajęć z podstaw żywienia człowieka klasa: 1 TK -1, 1TK - 2 Tematyka zajęć z podstaw żywienia człowieka klasa: 1 TK -1, 1TK - 2 1. Zapoznanie z PSO, wymaganiami edukacyjnymi i strukturą egzaminu zewnętrznego. 2. Problematyka żywienia w Polsce i na świecie. -wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający Uczeń: Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum 2011/2012 Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Poziom wymagań ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

OPTYMALNY POZIOM SPOŻYCIA BIAŁKA ZALECANY CZŁOWIEKOWI JANUSZ KELLER STUDIUM PODYPLOMOWE 2011

OPTYMALNY POZIOM SPOŻYCIA BIAŁKA ZALECANY CZŁOWIEKOWI JANUSZ KELLER STUDIUM PODYPLOMOWE 2011 OPTYMALNY POZIOM SPOŻYCIA BIAŁKA ZALECANY CZŁOWIEKOWI JANUSZ KELLER STUDIUM PODYPLOMOWE 2011 DLACZEGO DOROSŁY CZŁOWIEK (O STAŁEJ MASIE BIAŁKOWEJ CIAŁA) MUSI SPOŻYWAĆ BIAŁKO? NIEUSTAJĄCA WYMIANA BIAŁEK

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka 2. Komórkowa

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z BIOLOGII

PRZYKŁADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z BIOLOGII Autor: Ewa ak TEST PRZED MATUR 2007 PRZYKŁADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z BIOLOGII Instrukcja dla zdajcego POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 150 minut 1. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 15 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Poziom wymagań Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Konieczny (stopień dopuszczający)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Bardziej szczegółowo

Uczeń: potrafi korzystać

Uczeń: potrafi korzystać Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Mgr Lucyna Pięta Poziom wymagań

Bardziej szczegółowo

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK O krwi Czym jest krew? Krew to płynna tkanka w skład której wchodzą: - Krwinki czerwone(erytrocyty) są to komórkowe składniki krwi nie zawierające jądra, zawierające barwnik krwi hemoglobinę, odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

KARTA ODPOWIEDZI - KONKURS BIOLOGICZNY ETAP SZKOLNY 2015/16

KARTA ODPOWIEDZI - KONKURS BIOLOGICZNY ETAP SZKOLNY 2015/16 KARTA ODPOWIEDZI - KONKURS BIOLOGICZNY ETAP SZKOLNY 2015/16 Nr Max ilość zad. punktów 1. 4 pkt A. WIRUSY ROŚLINNE Jako materiał genetyczny mają RNA. Do komórki gospodarza wnikają całe, po wcześniejszym

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE PRAWIDŁOWEGO ODYWIANIA W ROZWOJU MŁODEGO ORGANIZMU

ZNACZENIE PRAWIDŁOWEGO ODYWIANIA W ROZWOJU MŁODEGO ORGANIZMU ZNACZENIE PRAWIDŁOWEGO ODYWIANIA W ROZWOJU MŁODEGO ORGANIZMU Tryb ycia współczesnego, młodego pokolenia nie sprzyja regularnemu odywianiu si. W tej sytuacji zapewnienie dzieciom i młodziey moliwoci regularnego

Bardziej szczegółowo

Zaznacz wykres ilustrujący stałocieplność człowieka. A. B. C. D.

Zaznacz wykres ilustrujący stałocieplność człowieka. A. B. C. D. I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu 1. Zadanie Napisz, czym zajmuje się anatomia............................................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka

Bardziej szczegółowo

Przemiana materii i energii - Biologia.net.pl

Przemiana materii i energii - Biologia.net.pl Ogół przemian biochemicznych, które zachodzą w komórce składają się na jej metabolizm. Wyróżnia się dwa antagonistyczne procesy metabolizmu: anabolizm i katabolizm. Szlak metaboliczny w komórce, to szereg

Bardziej szczegółowo