Embriologia roślin nasiennych SYLABUS A. Informacje ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Embriologia roślin nasiennych SYLABUS A. Informacje ogólne"

Transkrypt

1 Embriologia roślin nasiennych A. Informacje ogólne Elementy sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania wstępne Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć Założenia i cele Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Biologii Ochrona Środowiska studia drugiego stopnia ogólnoakademicki stacjonarne przedmiot fakultatywny, moduł do wyboru Wymagana ogólna znajomość podstawowych zasad budowy i funkcjonowania rośliny nasiennej. Zaliczone przedmioty: Rośliny nasienne. wykład 15 godz. laboratoria 15 godz. Celem jest zapoznanie studenta z przebiegiem podstawowych procesów rozwojowych zachodzących w cyklu życiowym rośliny nasiennej, w fazie wegetatywnej i generatywnej. Metody dydaktyczne: wykład i zajęcia laboratoryjne z wykorzystaniem środków audiowizualnych, analiza preparatów mikroskopowych według instrukcji podczas zajęć laboratoryjnych, sporządzanie sprawozdań (w postaci rysunków i schematów) z przeprowadzonych obserwacji mikroskopowych, konsultacje. Formy zaliczenia : zaliczenie na ocenę laboratorium i wykładu. Efekty kształcenia i 1. Student rozpoznaje i opisuje podstawowe typy komórek, tkanek i organów generatywnych i wegetatywnych u roślin naczyniowych, zna sposoby ich powstawania, charakteryzuje ich budowę i objaśnia funkcje. 3. Student posługuje się terminologią fachową przy opisywaniu struktur i procesów związanych z rozwojem roślin naczyniowych 4. Student nabiera praktycznej umiejętności obsługi mikroskopu świetlnego, prowadzania obserwacji mikroskopowych oraz dokumentowania obserwacji w postaci rysunku lub schematu. 5. Student dba o bezpieczeństwo i higienę pracy w laboratorium, wykazuje poszanowanie dla pracy własnej i innych osób. Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W01, K_U01, K_K10 K_W01, K_U01, K_K10 K_U05, K_W09, K_U19, K_U22, K_K03 K_U01, K_U05, K_U22, K_K08 Punkty ECTS 2 Bilans nakładu pracy studenta ii Wskaźniki ilościowe Ogólny nakład pracy studenta: 50 godz. w tym: udział w wykładach: 15 godz.; udział w zajęciach laboratoryjnych: 15 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 16,3 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 3,8 godz. Nakład pracy studenta związany z zajęciami iii : Liczba godzin Punkty ECTS wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 33,8 1,4 o charakterze praktycznym 35 1,4 Data opracowania: Koordynator :

2 Elementy składowe sylabusu Nazwa Kod Nazwa kierunku Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Język Rok studiów/ semestr B. Informacje szczegółowe Embriologia roślin nasiennych Ochrona Środowiska, studia drugiego stopnia Wydział Biologiczno-Chemiczny UwB, Instytut Biologii Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć Prowadzący Treści merytoryczne : Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich weryfikacji Forma i warunki zaliczenia Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej 15 godz., wykład 1. Morfogeneza kwiatu u okrytonasiennych (rola homeotycznych genów regulatorowych w ustalaniu tożsamości organów kwiatowych). Rozwój pręcików i słupków. 2. Rozwój gametofitu męskiego (ziarna pyłku). Typy rozwojowe gametofitu żeńskiego (woreczka zalążkowego). 3. Podwójne zapłodnienie. Bielmo typy rozwojowe i rola w odżywianiu zarodka. Rozwój zarodka zygotycznego (wzorce rozwoju zarodka u okrytonasiennych). Rozwój nasienia. 4. Rozwój siewki. Rozwój pędu i korzenia (merystemy apikalne; tworzenie planu budowy ciała powstawanie osi apikalnobazalnej, segmentacji promieniowej i obwodowej organów; przekształcenie merystemu apikalnego pędu w merystem kwiatowy; merystemy wtórne). Powstawanie organów bocznych. 5. Procesy różnicowania się komórek w wielokomórkowym organizmie roślinnym (typy wzrostu komórek; genetyczne podstawy rozwoju i różnicowania; czynniki morfogenetyczne; informacja pozycyjna, kompetencja, indukcja i nierówne podziały w różnicowaniu; czynniki zewnętrzne wpływające na różnicowanie, programowana śmierć komórek w rozwoju roślin). 6. Rozwój liścia. Efekty kształcenia: 1. Student rozpoznaje i charakteryzuje kolejne stadia rozwoju zarodkowego typowe dla roślin nasiennych. 2. Student objaśnia mechanizmy (w tym genetyczne podstawy) rozwoju roślin nasiennych. 3. Student wyjaśnia procesy różnicowania się komórek w wielokomórkowym organizmie rośliny. 4. Student charakteryzuje przebieg rozwoju rośliny w fazie wegetatywnej i generatywnej. 5. Student posługuje się terminologią fachową przy opisywaniu struktur i procesów związanych z rozwojem zarodkowym roślin nasiennych. Sposoby weryfikacji: 1. Test pisemny podsumowujący przedmiot (pytania otwarte opisowe, pytania z odpowiedzią do wyboru, schematy i rysunki do uzupełnienia opisów). 1. Obecność na zajęciach (dopuszcza się możliwość opuszczenia jednego wykładu). 2. Pozytywna ocena zaliczenia laboratorium. 3. Pozytywna ocena testu z wykładów. Literatura podstawowa: 1. Twyman R.M Biologia rozwoju. Krótkie wykłady. PWN, Warszawa.

3 2. Hejnowicz Z Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych. Organy wegetatywne. PWN, Warszawa. 3. Rodkiewicz B., Śnieżko R., Fyk B., Niewęgłowska B., Tchórzewska D Embriologia Angiospermae rozwojowa i eksperymentalna. Wydawnictwo UMCS, Lublin. Literatura uzupełniająca 1.Leyser O., Day S Mechanisms in plant development. Blackwell Publishing. 2. Rodkiewicz B Embriologia roślin nagozalążkowych. PWN, Wraszawa. 3. Szwykowski J., Szweykowska A Botanika Tom I. PWN, Warszawa.. podpis osoby składającej sylabus

4 Elementy składowe sylabusu Nazwa Kod Nazwa kierunku Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Język Rok studiów/ semestr C. Informacje szczegółowe Embriologia roślin nasiennych Ochrona Środowiska, studia drugiego stopnia Wydział Biologiczno-Chemiczny UwB, Instytut Biologii Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć Prowadzący Treści merytoryczne : Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich weryfikacji Forma i warunki zaliczenia Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej 15 godz., laboratorium 1.Mikrosporogeneza i rozwój pyłku 2.Makrosporogeneza i rozwój woreczka zalążkowego 3.Embriogeneza 4.Typy rozwojowe bielma. 5.Rozwój wybranych typów nasion i owoców. 6.Merystemy pierwotne i wtórne oraz ich pochodne (typy tkanek w organach roślinnych i ich rozmieszczenie). Efekty kształcenia: 1. Student objaśnia rozwój gametofitów i gamet, rozwój zarodka, bielma, nasienia i owocu u roślin kwiatowych. 2. Student opisuje przebieg morfogenezy u roślin przedstawia organizację merystemów i powstające z nich tkanki, omawia sposób rozmieszczenia tkanek w organach. 3. Student posługuje się terminologią fachową w celu opisania rozwoju zarodkowego organizmów oraz układów tkankowych i narządowych. 4. Student wykazuje dbałość o bezpieczeństwo pracy w laboratorium i świadomość poszanowania pracy własnej i innych. Sposoby weryfikacji: 1. Bieżąca kontrola stanu wiedzy studenta przed zajęciami (wejściówki). 2. Bieżąca ocena prawidłowo wykonanych rysunków i schematów oglądanych obiektów. 3. Jedno kolokwium pisemne w formie testu na zakończenie laboratorium. 1. Obowiązkowa obecność na zajęciach (wyjątkowo można odpracować opuszczone zajęcia z inną grupą ćwiczeniową). 2. Pozytywna ocena pracy studenta podczas zajęć (zaliczone wejściówki). 3. Zaliczenie na ocenę z zajęć laboratoryjnych dokonuje się na podstawie pozytywnej oceny z pisemnego kolokwium (testu). Literatura podstawowa: 1. Gorczyński T Ćwiczenia z botaniki. PWN, Warszawa. 2. Hejnowicz Z Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych. Organy wegetatywne. PWN, Warszawa. 3. Rodkiewicz B., Śnieżko R., Fyk B., Niewęgłowska B., Tchórzewska D Embriologia Angiospermae rozwojowa i eksperymentalna. Wydawnictwo UMCS, Lublin. Literatura uzupełniająca: 1. Kurczyńska E. U., Borowska-Wykręt D Mikroskopia świetlna w badaniach komórki roślinnej. PWN Warszawa. 1.Leyser O., Day S Mechanisms in plant development. Blackwell Publishing. 2. Rodkiewicz B Embriologia roślin nagozalążkowych.

5 PWN, Wraszawa.. podpis osoby składającej sylabus i zakładanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, z uwzględnieniem form zajęć. Uwzględnia się tylko efekty możliwe do sprawdzenia (mierzalne / weryfikowalne). ii Przykładowe rodzaje aktywności: udział w wykładach, ćwiczeniach, przygotowanie do zajęć, udział w konsultacjach, realizacja zadań projektowych, pisanie eseju, przygotowanie do egzaminu. Liczba godzin nakładu pracy studenta powinna być zgodna z przypisanymi do tego punktami ECTS wg przelicznika : 1 ECTS h. iii Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela są to tzw. godziny kontaktowe (również te nieujęte w rozkładzie zajęć, np. konsultacje lub zaliczenia/egzaminy). Suma punktów ECTS obu nakładów może być większa od ogólnej liczby punktów ECTS przypisanej temu przedmiotowi.