Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych. Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia PATOLOGIA.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych. Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia PATOLOGIA."

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Wydział Lekarski Katedra Patofizjologii Katedra Patomorfologii PATOLOGIA Kod modułu Proszę nie wpisywać! Uzupełni pracownik Dziekanatu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia polski Efekty kształcenia z zakresu wiedzy III. W 10 posiada podstawową wiedzę z zakresu immunodiagnostyki i immunomodulacji III. W 11 posiada podstawową wiedzę na temat patomechanizmu chorób alergicznych, wybranych chorób uwarunkowanych nadwrażliwością, autoimmunizacyjnych i niedoborów odporności III. W.12 zna i potrafi opisać pojęcia: homeostazy, adaptacji, oporności, odporności, skłonności, podatności, mechanizmów kompensacyjnych, sprzężeń zwrotnych i mechanizmu "błędnego koła" III. W.13 zna i rozumie pojęcie zdrowia i choroby, mechanizmów powstawania oraz rozwoju procesu chorobowego na poziomie molekularnym, komórkowym, tkankowym oraz ogólnoustrojowym, objawów klinicznych choroby, rokowania i powikłań choroby III. W.14 zna i potrafi omówić mechanizmy odczynu zapalnego i gojenia się ran III. W. 15 zna podstawowe zaburzenia: regulacji wydzielania hormonów, gospodarki wodnej i elektrolitowej, równowagi kwasowo-zasadowej, pracy nerek i płuc oraz mechanizmy powstawania i skutki zaburzeń w układzie sercowonaczyniowym, w tym wstrząs III. W. 16 zna metody diagnostyczne wykorzystywane w patomorfologii oraz rolę badań laboratoryjnych w profilaktyce i rozpoznawaniu zaburzeń narządowych i układowych

2 III. W. 17 zna znamiona śmierci, zmiany pośmiertne, zasady techniki i diagnostyki sekcyjnej zwłok V. W. 1 rozumie związek między nieprawidłowościami morfologicznymi a funkcją zmienionych narządów i układów oraz objawami klinicznymi a możliwościami diagnostyki i leczenia V. W. 2 zna podstawowe metody badania lekarskiego oraz rolę badań dodatkowych w rozpoznawaniu, monitorowaniu, rokowaniu i profilaktyce zaburzeń narządowych i układowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich oddziaływania na tkanki jamy ustnej V. W.3 zna etiopatogenezę i symptomatologię chorób układu oddechowego, krążenia, krwiotwórczego, moczowo-płciowego, immunologicznego, pokarmowego, ruchu oraz gruczołów dokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek chorobowych, których objawy występują w jamie ustnej V. W.15 rozpoznaje nowotwory skóry i stany przednowotworowe VI. W. 2 zna i rozumie mechanizmy prowadzące do patologii narządowych i ustrojowych (w tym chorób infekcyjnych, inwazyjnych, autoimmunologicznych, z niedoboru odporności, metabolicznych i genetycznych) VI. W. 10 zna zasady postępowania w przypadku torbieli, stanów przedrakowych oraz nowotworów głowy i szyi VI. W. 11 posiada wiedzę na temat diagnostyki i leczenia przyzębia oraz chorób błony śluzowej jamy ustnej Efekty kształcenia z zakresu umiejętności III. U.4 potrafi powiązać obrazy uszkodzeń tkankowych i narządowych z objawami klinicznymi choroby, wywiadem i wynikami oznaczeń laboratoryjnych oraz opisać konsekwencje rozwijających się zmian patologicznych dla sąsiadujących topograficznie narządów III. U.5 potrafi opisać przebieg kliniczny chorób w procesach patologicznych III. U.6 potrafi opisać zmiany patologiczne (komórek, tkanek, narządów) z zakresu zaburzeń w krążeniu, zmian wstecznych, zmian postępowych oraz zapaleń III. U.7 umie opisać zmiany patologiczne wywołane infekcją HIV i obserwowane u chorych na AIDS V. U. 4 potrafi interpretować wyniki badań laboratoryjnych

3 V. U.15 rozpoznaje nowotwory skóry i stany przednowotworowe V. U.16 rozpoznaje dermatozy i kolagenozy przebiegające z objawami w obrębie błony śluzowej jamy ustnej V. U.18 potrafi diagnozować choroby przebiegające z powiększeniem węzłów chłonnych szyi i okolicy podżuchwowej oraz choroby zakaźne, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w obrębie jamy ustnej V. U.19 potrafi omówić i zdiagnozować wybrane jednostki chorobowe układu optycznego i ochronnego oka VI. U.5 potrafi pobrać i zabezpieczyć materiał do badań diagnostycznych, w tym cytologicznych VI. U.6 potrafi interpretować wyniki badań dodatkowych VI. U.16 potrafi opisać zmiany patologiczne (komórek, tkanek, narządów) według podstawowych mechanizmów Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Rok studiów Semestr Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł Sposób realizacji obowiązkowy III rok V VI semestr Katedra Patofizjologii: Dr hab. Andrzej Bugajski Dr Krzysztof Gil Dr Agata Furgała Katedra Patomorfologii: Prof. dr hab. R. Tomaszewska Dr hab. D. Adamek Dr hab. K Okoń Dr M. Białas Dr J. Czopek Dr S. Demczuk Dr G. Dyduch Dr K. Gałązka Dr A. Lazar Dr J. Orłowska-Heitzman Dr W. Szczepański Dr J. Szpor Dr K. Urbańczyk Dr W. Wierzchowski Dr hab. med. Andrzej Bugajski Dr hab. med. Dariusz Adamek Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów: wykłady, ćwiczenia (sekcje)

4 Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia Liczba punktów ECTS przypisana modułowi Bilans punktów ECTS anatomia, fizjologia, biochemia i biofizyka moduł PATOLOGIA:145 godzin Patofizjologia Wykłady 8 godz. ćwiczenia 63 godz. Patomorfologia -wykłady - 22 godz. -ćwiczenia 44 godz. -zajęcia laboratoryjne - sekcja 8 godz. 6 ECTS Katedra Patofizjologii W planie studiów dla modułu kształcenia zaplanowano zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów: Wykład 8 godz. Ćwiczenia 63 godz. Nakład pracy studenta obejmuje: Udział w wykładzie 8 godz. Udział w ćwiczeniach 63 godz. Przygotowanie do ćwiczeń Przygotowanie do egzaminu 10 godz. 7,5 godz. Katedra Patomorfologii W planie studiów dla modułu kształcenia zaplanowano zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów: Wykład 22 godz. Ćwiczenia 44 godz. Zajęcia lab/sekcje 8 godz. Nakład pracy studenta obejmuje: Udział w wykładzie Udział w ćwiczeniach Udział w zaj. lab/sekcje 22 godz. 44 godz. 8 godz. Stosowane metody dydaktyczne Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów Forma i warunki zaliczenia Przygotowanie do ćwiczeń 10 godz. Przygotowanie do zaj. lab/ sekcji 8 godz. Przygotowanie do egzaminu 7,5 godz. -wykład -ćwiczenia (dyskusja problemowa z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej, praca w grupach (rozwój umiejętności komunikacji), analiza przypadków klinicznych (elementy myślenia klinicznego) -ocena w trakcie ćwiczeń na podstawie dyskusji i form pisemnych sprawdzających -kolokwium- test po V i VII semestrze -egzamin test REGULAMIN KURSU PATOLOGII dla studentów Wydziału Lekarskiego

5 modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu Kurs Patologii realizowany jest w ramach zajęć odbywających się w Katedrze Patofizjologii i Katedrze Patomorfologii i obejmuje: - Wykłady (zgodnie z harmonogramem) - Ćwiczenia z Patofizjologii (3 godz. tygodniowo) - Ćwiczenia z Patomorfologii (4 godz. tygodniowo) 1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa - dopuszczalne są: 2 usprawiedliwione nieobecności na zajęciach z Patofizjologii w ciągu roku akademickiego (2 semestry). 2 usprawiedliwione nieobecności na zajęciach z Patomorfologii w ciągu roku akademickiego (2 semestry). 2. Student powinien być przygotowany na każde zajęcia w oparciu o podaną literaturę. 3. KOLOKWIA W ciągu roku akademickiego dwa kolokwia (po V i VI semestrze) w formie testowej 60 pytań wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową (30 pyt. Patofizjologia + 30 pyt. Patomorfologia). Instrukcja pisania kolokwiów znajduje się na stronie internetowej Katedry Patofizjologii i Patomorfologii. Nie ma drugich terminów kolokwiów. 4. Warunki zaliczenia kursu i dopuszczenia do egzaminu: obecność na zajęciach (patrz. punkt 1) uzyskanie pozytywnej oceny asystenta (określanej na podstawie aktywności na zajęciach oraz pisemnych form sprawdzających) o Patofizjologia (ocena asystenta 1 10 pkt. ) o Patomorfologia (ocena asystenta 1 10 pkt.) uzyskanie min 84 /140 pkt. (t.j. >60 % punktów możliwych do uzyskania (wynik sumy ocen cząstkowych: kolokwium I + II = 120 ocena asystenta = 20) Studenci, którzy nie spełnią powyższych warunków mogą zostać dopuszczeni do I terminu egzaminu po zdaniu dodatkowego kolokwium poprawkowego - po zakończeniu zajęć (początek czerwca). Nie zdanie kolokwium poprawkowego powoduje utratę pierwszego terminu egzaminu oraz konieczność zdawania kolokwium zaliczeniowego (początek września). KOLOKWIUM POPRAWKOWE/ZALICZENIOWE - test 60 pytań wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową, obejmuje zagadnienia V i VI semestru. Do zaliczenia wymagane jest min. 31/60 pkt. (>50% punktów możliwych do uzyskania). Termin: kolokwium poprawkowe - początek czerwca kolokwium zaliczeniowe początek września Studenci, którzy uzyskają pozytywny wynik kolokwium zaliczeniowego przystąpią do egzaminu w II terminie. Nie zdanie kolokwium zaliczeniowego oznacza brak zaliczenia kursu patologii. 5. EGZAMIN

6 Pierwszy i drugi termin w formie testowej (100 pytań wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową: 50 pytań Patofizjologia + 50 pytań Patomorfologia). Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie min. 51 punktów (>50% punktów możliwych do uzyskania). Treści modułu kształcenia ZWOLNIENIE Z EGZAMINU: Z egzaminu zwolnieni zostaną najlepsi studenci. Warunki zwolnienia: uzyskanie min 112 /140 pkt. (t.j. >80 % punktów możliwych do uzyskania (wynik sumy ocen cząstkowych: kolokwium I + II = 120 oraz ocena asystenta = 20) Harmonogram zajęć modułu PATOLOGIA realizowany przez Katedrę Patomorfologii i Katedrę Patofizjologii (tematy realizowane przez Katedrę Patofizjologii wytłuszczono) TYDZIEŃ ĆWICZENIA Patomorfologia 3 godz. Patofizjologia 3 godz. WYKŁADY 2 godz. ROK III SEMESTR V 1 Ćwiczenia wstępne. Rodzaje martwicy zmiany makro- i mikroskopowe. Zmiany adaptacyjne i zwyrodnieniowe (spichrzanie lipidów, cholesterolu, białek, glikogenu, barwników, rodzaje wapnień). Regulamin zajęć, patofizjologia oparzeń. 1. Zasady pobierania materiału i wypełniania skierowań do badań mikroskopowych. Badania śródoperacyjne, cytologiczne i oligobiopsyjne. Metody badania mikroskopowego. Badanie pośmiertne (autopsja). 1a.Mikroskopia świetlna, barwienia podstawowe, barwienia dodatkowe (histochemiczne). Mikroskopia elektronowa: ogólne zasady i zastosowanie w praktyce oraz w badaniach naukowych. Immunohistochemia. Mikroskopia fluorescencyjna

7 FISH. PCR. 2 Zaburzenia krążenia zmiany morfologiczne (przekrwienie, obrzęk, zakrzep, zator, krwotok, zawał rodzaje, wstrząs obraz morfologiczny. Zdrowie, choroba, etiologia i patogeneza chorób. Patomechanizmy gorączki. Choroba niedokrwienna serca. Zawał serca. 3 Morfologia zapaleń. Regeneracja, gojenie, zaburzenia gojenia. Obwodowa niewydolność krążenia (wstrząs). Ogólnoustrojowa odpowiedź zapalna (SIRS). Niewydolność wielonarządowa (MOF). 4 Morfologia wybranych chorób ziarniniakowych. Hiperlipidemie, miażdżyca, otyłość. Niewydolność serca Patomechanizmy objawów chorób serca i płuc. Nadciśnienie tętnicze. 5 Morfologia wybranych chorób autoimmunizacyjnych. Niewydolność oddechowa. Patofizjologia wybranych zaburzeń gospodarki kwasowo zasadowej. 6 Nowotwory nabłonkowe wybrane przykłady (rak sutka, trzonu i szyjki macicy, rak płuc). Zaburzenia wątroby i trzustki 2. Nowotwory I epidemiologia, karcinogeneza 3. Nowotwory II nomenklatura, ocena stanu zaawansowania, zmiany przedrakowe. 7 Nowotwory nabłonkowe wybrane przykłady (raki skóry, przewodu pokarmowego, nerek, wątroby, prostaty). Niedrożność jelit. Biegunki i zaparcia. Zespoły upośledzonego wchłaniania. 8 Nowotwory nienabłonkowe (łagodne i złośliwe) - wybrane przykłady. Etiopatogeneza choroby wrzodowej. 4. Metody diagnostyki nowotworów.

8 Czerniak złośliwy. Astma oskrzelowa. Przewlekła obturacyjna choroba płuc. 9 Nowotwory układu kostnego i limfatycznego. Zmiany i stany przednowotworowe. Stopień zróżnicowania histologicznego i stopień zaawansowania klinicznego nowotworów. 5.KOLOKWIUM I Zatorowość płucna. Serce płucne. Patomechanizmy obrzęku płuc. SEMESTR VI 10 Choroby głowy i szyi: zmiany zapalne/reaktywne, infekcyjne, manifestacje chorób systemowych, nowotwory jamy ustnej. Niedokrwistości. 11 Patologia ślinianek (zapalenia, kamica, nowotwory łagodne i złośliwe). Zapalenia miazgi i tkanek około wierzchołkowych. Skazy krwotoczne. 12 Torbiele szyi. Torbiele i guzy zębopochodne. Zaburzenia czynności podwzgórza i przysadki mózgowej oraz nadnerczy. 13 Patologia nosa, zatok przynosowych, nosogardła i krtani. Choroby tarczycy. Zaburzenia gospodarki wapniowo - fosforanowej Osteoporoza. 6. Patologia jamy ustnej (zaburzenia rozwojowe, zapalenia i zmiany towarzyszące chorobom ogólnoustrojowym jamy ustnej. Torbiele szczęki i żuchwy oraz nowotwory i guzy nienowotworowe pochodzenia

9 zębowego 14 Wybrane zagadnienia z patologii pediatrycznej mukowiscydoza,z. Marfana, neurofibromatozy, nowotwory wieku dziecięcego. Cukrzyca. Hipoglikemia. 15 Patologia układu dokrewnego: zmiany morfologiczne najważniejszych schorzeń nienowotworowych i nowotworowych Ostra i przewlekła niewydolność nerek 16 Zasady współpracy klinicysty i patologa w badaniach pośmiertnych i zażyciowych 7. Wybrane zagadnienia z patologii układu krążenia 8.Wybrane zagadnienia z patologii układu oddechowego Patomechanizmy białkomoczu. Zespół nerczycowy. 17 Sekcja I 9. Wybrane Choroby układu nerwowego: choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, zaburzenia płytki nerwowo mięśniowej. Sekcja II Ból. Udar mózgu. Patofizjologia obrzęku mózgu. zagadnienia z patologii układu pokarmowego 10. Neuropatologia: obrzęk mózgu, zapalenia, nowotwory ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego 20 Specyfika mechanizmów patofizjologicznych w stomatologii. Analiza mechanizmów patofizjologicznych w oparciu o wybrane przypadki kliniczne - case study 21 Kolokwium II Patofizjologia zaburzeń autonomicznego układu nerwowego. Omdlenia

10 EGZAMIN Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego modułu Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy program kształcenia przewiduje praktyki patofizjologia: 1. Damjanov Ivan Patofizjologia Elsevier Urban & Partner B. Zahorska-Markiewicz Patofizjologia kliniczna Wrocław P. Thor: Podstawy patofizjologii człowieka Wyd. III Kraków 2009 patomorfologia: Podręczniki: Robbins Patologia, Urban & Partner 2005 Patologia znaczy słowo o chorobie (red. Stachura, Domagała) PAU 2009