BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ"

Transkrypt

1 BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej z dnia r. Uchwałą Nr 2/84/2013 Zarządu BS w Miedźnej z dnia r. Uchwałą Nr 3/16/2014 Zarządu BS w Miedźnej z dnia r. Uchwałą Nr 4/72/2014 Zarządu BS w Miedźnej z dnia r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ (dla klientów indywidualnych) Miedźna, 2012r

2 Spis treści: Zasady prowizji i opłat bankowych... 2 KONTA OSOBISTE... 3 TAB. 1 Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy... 3 TAB. 2 Pozostałe rachunki bankowe... 4 OSZCZĘDNOŚCI... 5 TAB. 3 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych... 5 KARTY BANKOWE... 5 TAB. 4 Karty płatnicze i karty kredytowe... 5 KREDYTY... 6 TAB. 5 Kredyty gotówkowe... 6 INNE USŁUGI... 7 TAB. 6 Usługi różne... 7 TAB. 7 Czynności kasowe w złotych

3 Zasady prowizji i opłat bankowych 1. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miedźnej dla klientów indywidualnych zwana dalej Tabelą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w Banku Spółdzielczym w Miedźnej, zwanym dalej Bankiem. 2. Prowizje i opłaty pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych. 4. W przypadku, gdy Tabela określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 5. Nie pobiera się prowizji i opłat od: a) wpłat na rachunki, na których gromadzone są środki na cele charytatywne oraz użyteczności publicznej, b) wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów zaciągniętych w Banku oraz innych zobowiązań wobec Banku, c) dyspozycji przelewów zleconych przez Ochotnicze Straże Pożarne, d) otwarcia i prowadzenia rachunków Pracowniczych Kas ZapomogowoPożyczkowych oraz Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych oraz dyspozycji przelewów zleconych przez Pracownicze Kasy ZapomogowoPożyczkowe oraz Zakładowe Fundusze Świadczeń Socjalnych. 6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. 7. Za operacje dewizowe zlecone przez klientów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 8. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 9. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Tabeli Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 10. Tabela nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Tabeli nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 11. Od opłat wnoszonych na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach prowizję pobiera się od wpłacającego, chyba, że umowa z posiadaczem rachunku stanowi, że prowizję pobiera się od posiadacza rachunku. 12. Prowizję od wpłat wnoszonych na rachunki bankowe prowadzone w Banku pobiera się od wpłacającego lub posiadacza rachunku, zgodnie z zawartą umową. 13. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 2

4 KONTA OSOBISTE TAB. 1 Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy Lp. Rodzaj usług (czynności) ROR RORSTUDENT RORJUNIOR 1. Oplata za prowadzenie rachunku 1.1 W systemie tradycyjnym miesięcznie 5,50 zł 2 zł 0 zł 1.2 W systemie IR miesięcznie 5,50 zł 0 zł 0 zł 2. Otwarcie rachunku 0 zł 0 zł 0 zł 3. Wpłaty i wypłaty 3.1 Wpłata gotówkowa za wpłatę 0 zł 0 zł 0 zł 3.2 Wypłata gotówkowa za wypłatę 0 zł 0 zł 0 zł 4. Przelewy krajowe 4.1 Przelew wewnętrzny w systemie tradycyjnym 0 zł 0 zł 0 zł za przelew w Banku 4.2 Przelew wewnętrzny w systemie IR za przelew 0 zł 0 zł 0 zł 4.3 Przelew zewnętrzny w systemie tradycyjnym w Banku za przelew 3,50 zł 1,50 zł 0 zł 4.4 Przelew zewnętrzny w systemie IR za przelew 0,70 zł 0,40 zł 0 zł 4.5 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET w placówce Banku za przelew 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 5. Przelewy zagraniczne 5.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym: pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 10 zł 10 zł przelewy SEPA 1) 10 zł 10 zł przelewy regulowane 2) 30 zł 30 zł polecenie wypłaty 3) i 4) 0,25% min. 30 zł, max. 0,25% min. 30 zł, max. 300 zł 300 zł 5.2 Realizacja przelewów w trybie niestandardowym 5) : w EUR, USD i GBP w trybie pilnym 100 zł 100 zł w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym 80 zł 80 zł 5.3 Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych: przekazy na kwoty nie przekraczające 5 zł 5 zł równowartości 10 EUR przelewy SEPA 1) 10 zł 10 zł przelewy regulowane 2) 20 zł 20 zł polecenia wypłaty 3) z dyspozycją dotyczącą 0,1% 0,1% kosztów BEN lub SHA min.20 zł, max. 100 zł min.20 zł, max. 100 zł 5.4 Zwrot niepodjętej kwoty przekazu 6) 0,15% 0,15% min. 20 zł, max. 100 zł min. 20 zł, max. 100 zł 5.5 Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie 75 zł + koszty banków 75 zł + koszty banków wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 7) za zlecenie trzecich trzecich 5.6 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 8) przy kwotach do EUR lub jej zł 50 zł równowartości w innej walucie wymienialnej przy kwotach powyżej EUR lub ich zł 80 zł równowartości w innej walucie wymienialnej 5.7 Opłata NonSTP 9) 30 zł 30 zł 5.8 Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego 75 zł + koszty banków 75 zł + koszty banków przelewu, wykonane na zlecenie Klienta trzecich trzecich 5.9 Nadanie komunikatu SWIFT 10 zł 10 zł 5.10 Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia 10 zł 10 zł potwierdzającego wykonanie przekazu 6. Zlecenie stałe 6.1 Rejestracja zlecenia stałego za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł 6.2 Modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł 6.3 Realizacja zlecenia stałego przelew wewnętrzny za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł 6.4 Realizacja zlecenia stałego przelew zewnętrzny za zlecenie 3,50 zł 1,50 zł 0 zł 7. Polecenie zapłaty 7.1 Rejestracja polecenia zapłaty 0 zł 0 zł 0 zł 7.2 Modyfikacja/ odwołanie polecenia zapłaty za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł 7.3 Realizacja z rachunku Posiadacza 0 zł 0 zł 0 zł 8. Wyciąg z rachunku bankowego: 8.1 wyciąg miesięczny 0 zł 0 zł 0 zł 8.2 duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku 10) za wyciąg 0 zł 0 zł 0 zł 8.3 Sporządzenie kopii dowodu księgowego 10) za dokument 5 zł 5 zł 5 zł 9. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na za dokument 15 zł wypadek jego śmierci 10. Elektroniczne kanały dostępu: 10.1 System IR: Wygenerowanie nowego hasła do systemu IR za zlecenie 5 zł 5 zł 5 zł Zablokowanie/odblokowanie dostępu do systemu IR za zlecenie 5 zł 5 zł 5 zł 3

5 Lp. Rodzaj usług (czynności) ROR RORSTUDENT RORJUNIOR Wydanie pendrive do rachunku w systemie IR za zlecenie Wydanie pendrive do rachunku w systemie IR dla kolejnego użytkownika za zlecenie 30 zł 30 zł 30 zł Wydanie nowego pendrive do rachunku w systemie IR w miejsce utraconego lub za zlecenie 30 zł 30 zł 30 zł uszkodzonego z winy Klienta 10.2 Telefoniczna usługa na hasło miesięcznie 3 zł 3 zł 3 zł 11. Wydanie blankietów czekowych za blankiet 0,99 zł 12. Przeniesienie rachunku oszczędnościoworozliczeniowego 1) Przelew SEPA przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: waluta transakcji EUR; dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC Banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; występuje opcja kosztowa SHA ; przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA SCT; 2) Przelew regulowany polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego Banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z w/w krajów, spełniające następujące warunki: waluta transakcji EUR; kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ; dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC Banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift Banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; występuje opcja kosztowa SHA ; 3) Polecenie wypłaty skierowana do lub otrzymana z innego Banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T., SORBNET EURO lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 4) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 5.6, w przypadku opcji kosztowej OUR. 5) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i ) W przypadku poleceń wypłaty, dodatkowo pobiera się opłatę SWIFT. 7) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 8) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 9) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określił w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC Banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 10) Na życzenie Klienta. TAB. 2 Pozostałe rachunki bankowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Rachunek oszczędnościowy SKARBONKA Rachunek oszczędnościowy AVISTA Rachunek oszczędnościowy dla PKZP Rachunek oszczędnościowy dla SKO 1. Otwarcie rachunku 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 3. Wpłaty i wypłaty 3.1 Wpłata gotówkowa za wpłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 3.2 Wypłata gotówkowa dla posiadaczy ROR w Banku za wypłatę 4 zł dla pozostałych Klientów za wypłatę 6 zł 4. Przelewy krajowe 4.1 Przelew wewnętrzny: Dla posiadaczy ROR 3 zł za przelew Dla pozostałych Klientów 6 zł 4.2 Przelew zewnętrzny: 0,50% nie mniej Dla posiadaczy ROR 4 zł 3,50 zł niż 3,50 zł za przelew 0,50% nie mniej Dla pozostałych Klientów 6 zł 3,50 zł niż 3,50 zł 5. Wyciąg z rachunku bankowego: 5.1 wyciąg miesięczny 0 zł 0 zł 0 zł 5.2 duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku 1) za wyciąg 0 zł 0 zł 0 zł 5.3 Sporządzenie kopii dowodu księgowego 1) za wyciąg 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 6. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na za dokument 15 zł 15 zł rachunku na wypadek jego śmierci 1) Na życzenie Klienta. 4

6 OSZCZĘDNOŚCI TAB. 3 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych Lp. Rodzaj usług (czynności) Rachunki lokaty w PLN 1. Otwarcie rachunku 0 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł 3. Wpłaty i wypłaty 3.1 Wpłata gotówkowa za wpłatę 0 zł 3.2 Wypłata gotówkowa za wypłatę 0 zł 4. Przelewy krajowe 4.1 Przelew wewnętrzny: w placówce Banku za przelew 0 zł 4.2 Przelew zewnętrzny: w placówce Banku za przelew 0 zł 5. Likwidacja wkładu terminowego 2 zł 6. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek śmierci za dokument 15 zł KARTY BANKOWE TAB. 4 Karty płatnicze i karty kredytowe Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Wydanie nowej karty: 1.1 Karta płatnicza VISA CLASSIC DEBETOWA 1.2 Karta kredytowa 2. Wznowienie karty: 2.1 Karta płatnicza VISA CLASSIC DEBETOWA 2.2 Karta kredytowa 3. Obsługa karty kredytowej; Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła: 3.1 mniej niż zł 54 zł rocznie 3.2 co najmniej zł 0 zł 4. Pozostałe czynności Karta kredytowa 4.1 Wydanie duplikatu karty 0 zł 4.2 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty 0 zł 4.3 Transakcje bezgotówkowe 1) 0 zł 4.4 Przelew z karty za przelew 3% min. 10 zł 4.5 Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków w kraju 3% min. 5 zł za granicą 2% min. 10 zł 4.6 Sprawdzenie salda w bankomacie 0 zł 4.7 Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres 3 zł 4.8 Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach 0 zł świadczących taką usługę 4.9 Zmiana danych Użytkownika karty 0 zł 4.10 Obsługa nieterminowej spłaty 2) 20 zł 5. Pozostałe czynności karta płatnicza VISA CLASSIC DEBETOWA 5.1 Wydanie duplikatu karty płatniczej 5 zł Opłata za posiadanie karty płatniczej od każdej karty wydanej do rachunku miesięcznie 2 zł Opłata za posiadanie karty płatniczej zbliżeniowej od każdej karty wydanej do rachunku miesięcznie 2,20 zł 5.3 Rozpatrzenie reklamacji karty płatniczej 5.4 Zastrzeżenie karty płatniczej 5.5 Wypłata gotówki w bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 5.6 Wypłata gotówki w bankomatach Banków Spółdzielczych należących do Zrzeszenia Banku BPS S.A. 5.7 Wypłata gotówki w bankomatach obcego banku w kraju 4 zł 5.8 Wypłata gotówki w bankomatach obcego banku za granicą 6 zł 5.9 Wypłata gotówki w kasie obcego banku w kraju 5 zł 5.10 Wypłata gotówki w kasie obcego banku za od kwoty granicą wypłaty 2% min. 10 zł 5.11 Płatność kartą w punktach handlowousługowych w kraju 5.12 Płatność kartą w punktach handlowousługowych za granicą 5.13 Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. punktach handlowousługowych za granicą 0,50% min. 3 zł 5

7 Lp. Rodzaj usług (czynności) 5.14 Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 5.15 Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres prze niego 3 zł wskazany 5.16 Zmiana wysokości miesięcznego limitu autoryzacyjnego 3 zł 5.17 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 8 zł 5.18 Zmiana danych Użytkownika karty 3 zł 5.19 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty zł 5.20 Usługa Cashback (wypłata gotówki w punktach handlowousługowych) w Polsce 2 zł 1) Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 2) Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienie do zapłaty zgodnie z Umową. KREDYTY TAB. 5 Kredyty gotówkowe Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. od Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego 1) wnioskowanej kwoty kredytu 0,25% nie mniej niż 20 zł nie więcej niż 200 zł 2. Udzielenie kredytu: 2.1 Gotówka dla Ciebie : 2% 4% (minimalna stawka 50 zł) 2.2 W rachunku oszczędnościoworozliczeniowym: 1% (minimalna stawka 50 zł) 2.3 Szybka gotówka : 3% (minimalna stawka 50 zł) 2.4 Na zakup samochodu 1% 3% (minimalna stawka 50 zł) 2.5 Na budownictwo mieszkaniowe DOM 1% 2% 2.6 Sezonowego 2% 5% (minimalna stawka 50 zł) 2.7 Sezonowego Bez prowizji 2.8 Sezonowego 2% 3% (minimalna stawka 50 zł) 3. Zaangażowanie kredytowe z tytułu kredytu rocznie, od kwoty 1% (minimalna w rachunku oszczędnościoworozliczeniowym kredytu stawka 50 zł) 4. Zmiana warunków Umowy kredytu na wniosek Klienta: 4.1 Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego od części kwoty prolongowanej 0,5% min. 50 zł 4.2 Inna zmian warunków umowy za aneks 50 zł 5. Wydanie zaświadczenia dotyczącego np. spłaty kredytu na wniosek Kredytobiorcy 20 zł 6. Wydanie opinii, sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy lub za jego zgodą (informacja o obrotach i saldach na rachunku 50 zł kredytowym) 7. Sporządzenie kopii dokumentów kredytowych na wniosek Kredytobiorcy, wydanie odpisu 20 zł umowy o kredyt 8. Wysyłanie wezwań (upomnienia, monity, wypowiedzenia) do zapłaty 2) 20 zł 9. Wysyłanie wezwań do dostarczenia wymaganych dokumentów (zgodnie z umową) 20 zł 10. Wystawienie tytułu egzekucyjnego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu 100 zł 11. Dokonanie przez Bank oszacowania wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie 100 zł kredytu (od każdej nieruchomości) 12. Przeprowadzenie kontroli potwierdzającej rozliczenie kredytu na budownictwo mieszkaniowe 80 zł 13. Przyjęcie jako formy zabezpieczenia kredytu: cesji polisy ubezpieczeniowej, wierzytelności hipoteki na nieruchomości, prawa zastawu na nieruchomościach, przewłaszczenia na bank rzeczy ruchomych, blokady środków na rachunkach bankowych za każdy rodzaj zabezpieczenia 14. Depozyt weksla 5 zł 15. Inne czynności związane z kredytem na według kosztów wniosek Kredytobiorcy 3) rzeczywistych 1) Opłata pobierana jest w przypadku udzielenia kredytu. Opłata pobierana jest w dniu wypłaty kredytu lub I transzy kredytu. 2) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 3) Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji. 15 zł 6

8 INNE USŁUGI TAB. 6 Usługi różne Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Wydanie kserokopii umowy innej niż umowy o kredyt za dokument 10 zł 2. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku na wniosek Klienta za dokument 10 zł 3. Zryczałtowana opłata za wysłanie telefaksu: 3.1 krajowego 5 zł za stronę 3.2 zagranicznego 10 zł 4. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie do Biura Informacji Kredytowej S.A. wniosku Klienta o usunięcie jego danych w rachunku zapisanym w bazie BIK S.A. przed terminem określonym w art.105a ust.4 Prawa bankowego lub przed upływem okresu dostosowawczego (art.6 ustawy o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych DZ.U. z 2005r.Nr 85,poz.727) za dokument stawka za standardową pojedynczą korektę danych wg obowiązującego cennika BIK S.A zł 5. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości: 5.1 na wniosek Klienta Banku 5.2 na wniosek osoby nie będącej w momencie składania dyspozycji Klientem Banku 30 zł 6. Postępowanie wyjaśniające, korespondencja z zagranicą wykonane na zlecenie Klienta 1) 40 zł + koszty rzeczywiste 7. Obsługa książeczek oszczędnościowych: 7.1 wydanie druku książeczki oszczędnościowej obiegowej (avista) 5 zł 7.2 wystawienie nowej w miejsce utraconej lub zniszczonej 10 zł 7.3 umorzenie utraconej książeczki 5 zł 7.4 przyjęcie zgłoszenia o utracie/kradzieży książeczki/blankietów czekowych ROR 30 zł 8. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu 2) 0,5% od kwoty zajętej nie mniej niż 5 zł 9. Przechowywanie depozytu: 9.2 książeczek oszczędnościowych 5 zł miesięcznie 9.1 papierów wartościowych 5 zł 10. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową 10 zł lub na zasadach uprawnionym osobom, organom i instytucjom, określonym w art. 105 ust 1 i 2 Prawa bankowego 3) wzajemności 1) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 2) Opłatę pobiera się z rachunku dłużnika. 3) Opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec Banku zasadę wzajemności. TAB. 7 Czynności kasowe w złotych Lp. Rodzaj usług (czynności) 0,5% nie mniej 1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki bankowe w innych bankach niż 4 zł Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki bankowe inne niż oszczędnościowe prowadzone w 0,5% nie mniej 2. BS Miedźna chyba, że umowa stanowi inaczej niż 3 zł 3. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe w innych bankach dokonywane we wpłatomacie 2,50 zł 4. Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe: 4.1 dla Klientów posiadających rachunki w Banku 4.2 dla pozostałych: do 10 szt. 1 zł za każde kolejne 10 szt. 1 zł TAB. 8 Czeki w obrocie dewizowym Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Inkaso czeków 1) Od łącznej wartości czeków w 0,25% jednej walucie min. 20 zł, max. 300 zł Zryczałtowana opłata pocztowa opłata porto za czeki przyjęte 2. do inkasa lub skupu warunkowego 2) 15 zł 1) Nie zależnie od prowizji pobiera się opłatę porto oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych lub koszty rzeczywiste po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank 2) Jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać opłatę od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie 7