MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r."

Transkrypt

1 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdoskie 11, Warszaa SO Szczecinie [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego Apelacja Szczecińska Numer identyfikacyjny REGON Dział 1. Eidencja spra ogółem I i II instancja Wyszczególnienie Lp. Pozostało z ubiegłego roku MS-S19 SPRAWOZDANIE spraach gospodarczych za I półrocze 2015 r. WPŁYNĘŁO ZAŁATWIONO Adresat Ministersto Spraiedliości Departament Strategii i Funduszy Europejskich Spraozdanie należy przekazać adresatoi terminie do 10 dnia kalendarzoego po każdym kartale z danymi narastającymi od początku roku do końca kartału Pozostało na okres następny Ogółem I i II instancja (dz dz ) Dział Eidencja spra I instancja SPRAWY g repertorió lub ykazó Ogółem I instancja (iersze ) GC procesoe (iersze 03 do 47) Lp. Pozostało z ubiegłego roku Symbol WPŁYNĘ- ŁO uzględniono całości lub części ZAŁATWIONO oddalono zrócono odrzucono z tego ogółem umorzono tym yniku zaarcia ugody przed sądem cofnięcia pozu/ niosku mediacji inne załatienia ogółem Odroczono tym publikację orzeczenia Pozostało na okres następny a) 283 a) a)518 Opróżnienie lokalu użytkoego Wydanie nieruchomości Ochrona naturalnego środoiska człoieka Roszczenia ziązane z rękojmią i garancją (dotyczy szystkich rodzajó umó) Roszczenia z umoy o usługi (o dzieło, zlecenia, umoy nienazane), z yłączeniem spra o symbolu 618 dostay łącznie ze sporami przedumonymi na tle tej umoy, z yłączeniem spra o symbolu sprzedaży, z yłączeniem spra o symbolu o roboty budolane i inestycyjne, z yłączeniem spra o symbolach 618 i Strona 1 z 35

2 Dział Eidencja spra I instancja (c.d.) Roszczenia SPRAWY g repertorió lub ykazó Lp. Pozostało z ubiegłego roku Symbol WPŁYNĘ- ŁO uzględniono całości lub części ZAŁATWIONO oddalono zrócono odrzucono z tego ogółem umorzono zaarcia ugody przed sądem tym yniku dotyczące prac projektoych z umoy o przeóz i spedycję, z yłączeniem spra o symbolach 634 i 635 dotyczące sporó na tle szkód i brakó ilościoych przesyłkach cofnięcia pozu/ niosku mediacji inne załatienia ogółem Odroczono tym publikację orzeczenia Pozostało na okres następny Spory na tle nienależytego ykorzystania środkó transportu Roszczenia z umoy leasingu Roszczenia z umoy rachunku bankoego agencyjnej i umó nienazanych podobnych do agencyjnych Spory na tle ubezpieczeń majątkoych Spory na tle ubezpieczeń majątkoych, z yłączeniem spra o symbolu 640k, 640oc, 640pz 640um spory na tle ubezpieczeń majątkoych, z tytułu ypadkó komunikacyjnych, z yłączeniem spra o symbolu 640oc i 640k pz spory na tle ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdó mechanicznych z tytułu ypadkó komunikacyjnych, z yłączeniem spra 640oc 21 o symbolu 640pz o roszczenia z tytułu zrotu kosztó najmu pojazdu zastępczego przeciko ubezpieczycieloi OC posiadacza pojazdu 640pz 22 mechanicznego Dotyczące nieuczciej konkurencji Roszczenia z ustay z dnia 30 czerca 2000 roku Prao łasności przemysłoej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.) Dotyczące uchylenia lub stierdzenia nieażności uchał zgromadzenia spólnikó i alnego zgromadzenia Wyłączenie spólnika spółce z o.o Roziązanie spółki Pozbaienie tytułu ykonaczego ykonalności (art. 840 kpc) Roszczenia z alutoych transakcji instrumentami pochodnymi (opcje alutoe, sapy alutoe, CIRS, forard i inne) O ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku pranego lub praa (art. 189 kpc) O uznanie umoy za bezskuteczną (art. 59 kc) O zoboiązanie do złożenia ośiadczenia oli (art. 64 kc) O uznanie za bezskuteczną czynności pranej dokonanej z pokrzydzeniem ierzycieli (art. 527 kc) Dział Eidencja spra I instancja (c.d.) SPRAWY Symbol Lp. Pozostało WPŁYNĘ- ZAŁATWIONO Odroczono Pozosta- Strona 2 z 35

3 g repertorió lub ykazó z ubiegłego roku ŁO uzględniono całości lub części oddalono zrócono odrzucono z tego ogółem umorzono zaarcia ugody przed sądem tym yniku cofnięcia pozu/ niosku mediacji inne załatienia ogółem ło na okres następny O ydanie rzeczy, z yłączeniem spra o symbolu 610, O ynagrodzenie za korzystanie z rzeczy (art. 224 kc i nast.) O roszczenia z tytułu bezpodstanego zbogacenia O roszczenia z czynó niedozolonych O roszczenia z umoy najmu lub dzierżay, z yłączeniem spra o symbolu O roszczenia z umoy kredytu O roszczenia z umoy pożyczki O roszczenia z umoy przechoania lub składu O roszczenia z eksla O roszczenia z tytułu odpoiedzialności cyilnopranej członkó organó i likidatoró spółki z ograniczoną odpoiedzialnością i akcyjnej oraz innych osób dochodzone na podstaie art oraz ksh O uchylenie yroku sądu polubonego O ochronę pra autorskich i pokrenych b)1 1 1 Z zakresu ochrony pranej roślin Inne bez symbolu i o symbolu yżej nieymienionym GNs nieprocesoe - 48 GNc nakazoe, upominacze i europejskie postępoanie nakazoe (iersze od 50 do 77) Roszczenia ziązane z rękojmią i garancją (dotyczy szystkich rodzajó umó) o usługi (o dzieło, zlecenia, umoy nienazane), Roszczenia z umoy Roszczenia z yłączeniem spra o symbolu 618 dostay łącznie ze sporami przedumonymi na tle tej umoy, z yłączeniem spra o symbolu 618 tym publikację orzeczenia b) sprzedaży, z yłączeniem spra o symbolu o roboty budolane i inestycyjne, z yłączeniem spra o symbolach 618 i dotyczące prac projektoych z umoy o przeóz i spedycję, z yłączeniem spra o symbolach 634 i dotyczące sporó na tle szkód i brakó ilościoych przesyłkach Spory na tle nienależytego ykorzystania środkó transportu Dział Eidencja spra I instancja (c.d.) SPRAWY g repertorió lub ykazó Lp. Pozostało z ubiegłego roku Symbol WPŁYNĘ- ŁO ZAŁATWIONO Odroczono z tego uzględniono oddalono zrócono odrzucono umorzono inne zała- ogó- tym pu- Pozostało na okres następny Strona 3 z 35

4 całości lub części ogółem tym yniku cofnięcia pozu/ niosku mediacji tienia łem blikację orzeczenia Roszczenia z umoy leasingu zaarcia ugody przed sądem Roszczenia z umoy rachunku bankoego agencyjnej i umó nienazanych podobnych do agencyjnych Spory na tle ubezpieczeń majątkoych Spory na tle ubezpieczeń majątkoych, z yłączeniem spra o symbolu 640k, 640oc, 640pz spory na tle ubezpieczeń majątkoych, z tytułu ypadkó komunikacyjnych, z yłączeniem spra o symbolu 640oc i 640pz spory na tle ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdó mechanicznych z tytułu ypadkó komunikacyjnych, z yłączeniem spra o symbolu 640pz o roszczenia z tytułu zrotu kosztó najmu pojazdu zastępczego przeciko ubezpieczycieloi OC posiadacza pojazdu mechanicznego Roszczenia z alutoych transakcji instrumentami pochodnymi (opcje alutoe, sapy alutoe, CIRS, forard i inne) 640um k oc pz O ynagrodzenie za korzystanie z rzeczy (art. 224 kc i nast.) O roszczenia z tytułu bezpodstanego zbogacenia O roszczenia z czynó niedozolonych O roszczenia z umoy najmu lub dzierżay, z yłączeniem spra o symbolu O roszczenia z umoy kredytu O roszczenia z umoy pożyczki O roszczenia z umoy przechoania lub składu O roszczenia z eksla O roszczenia z tytułu odpoiedzialności cyilnopranej członkó organó i likidatoró spółki z ograniczoną odpoiedzialnością i akcyjnej oraz innych osób dochodzone na podstaie art oraz ksh Inne bez symbolu i o symbolu yżej nieymienionym GCo ogólne (iersze od 79 do 92) O nadanie klauzuli ykonalności, z yłączeniem spra o symbolach 104E, 104m, 104osh, 104p _ Dział Eidencja spra I instancja (dok.) SPRAWY g repertorió lub ykazó Lp. Pozostało z ubiegłego roku Symbol WPŁYNĘ- ŁO ZAŁATWIONO Odroczono z tego uzględniono oddalono zrócono odrzucono umorzono inne zała- ogółem tym pu- Pozostało na okres Strona 4 z 35

5 całości lub części ogółem zaarcia ugody przed sądem tym yniku cofnięcia pozu/ niosku mediacji tienia następny O nadanie klauzuli ykonalności przeciko małżonkoi dłużnika (art. 787, kpc) m O nadanie klauzuli ykonalności przeciko spólnikoi osoboej spółki handloej (art kpc) sh 104o O nadanie klauzuli ykonalności obec przejścia upranień lub oboiązkó (art. 788 kpc) 104p O zolnienie od kosztó sądoych i/lub ustanoienie radcy pranego, adokata Uznanie orzeczenia sądu państa obcego O yznaczenie sądu O yłączenie sędziego Odtorzenie akt O uznanie albo stierdzenie ykonalności yroku sądu polubonego ydanego za granicą lub ugody zaartej przed takim sądem O ponone ydanie tytułu ykonaczego zamiast utraconego (art. 794 kpc) blikację orzeczenia O udzielenie zabezpieczenia O uznanie albo stierdzenie ykonalności yroku lub ugody sądu polubonego, z yłączeniem spra o symbolu Inne bez symbolu i o symbolu yżej nieymienionym WSC skarga o stierdzenie niezgodności z praem I instancja Wykaz U (spray upadłości bankó i zakładó ubezpieczeń) c) Dział Eidencja spra II instancja SPRAWY g repertorió lub ykazó Sym bol Lp. Pozostało z ubiegłego roku WPŁY- NĘŁO oddalono zmieniono uchylono lub uchylono i przekazano do sądu I instancji zrócono ZAŁATWIONO z tego odrzucono umorzono tym yniku Ogółem II instancja ( do 53) Ga apelacyjne e) (. 03 do 48) Opróżnienie lokalu użytkoego Dział Eidencja spra II instancja (c.d.) SPRAWY g repertorió lub ykazó Sym bol Lp. Pozostało z ubiegłego roku WPŁY- NĘŁO ZAŁATWIONO z tego oddalono zmieniono uchylono lub zrócono odrzucono ogółem inne załaogółem zaarcia ugody przed sądem cofnięcia pozu/ niosku/ skargi umorzono tym yniku mediacji inne załatienia ogółem ogółem Odroczono Odroczono tym publikację orzeczenia tym publikację orzeczenia Pozostało na okres następny Pozostało na okres następny Strona 5 z 35

6 uchylono i zaarcia cofnięcia tienia przekazano ugody pozu/ do sądu I przed sądem niosku/ mediacji instancji skargi Wydanie nieruchomości Ochrona naturalnego środoiska człoieka Roszczenia ziązane z rękojmią i garancją (dotyczy szystkich rodzajó umó) Roszczenia z umoy o usługi (o dzieło, zlecenia, umoy nienazane) z yłączeniem spra o symbolu dostay łącznie ze sporami przedumonymi na tle tej umoy, z yłączeniem spra o symbolu sprzedaży, z yłączeniem spra o symbolu o roboty budolane i inestycyjne, z yłączeniem spra o symbolach 618 i Roszczenia dotyczące prac projektoych z umoy o przeóz i spedycję, z yłączeniem spra o symbolach 634 i 635 Roszczenia dotyczące sporó na tle szkód i brakó ilościoych przesyłkach Spory na tle nienależytego ykorzystania środkó transportu Roszczenia z umoy leasingu rachunku bankoego Roszczenia z umoy agencyjnej i umó nienazanych podobnych do agencyjnych Spory na tle ubezpieczeń majątkoych Spory na tle ubezpieczeń majątkoych, z yłączeniem spra o symbolu 640k, 640oc, 640pz 640um 19 spory na tle ubezpieczeń majątkoych, z tytułu ypadkó komunikacyjnych, z yłączeniem spra o symbolu 640oc i 640pz 640k 20 spory na tle ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdó mechanicznych z tytułu ypadkó komunikacyjnych, z yłączeniem spra o symbolu 640pz 640oc 21 o roszczenia z tytułu zrotu kosztó najmu pojazdu zastępczego przeciko ubezpieczycieloi OC posiadacza pojazdu mechanicznego 640pz 22 Wyłączenie spólnika spółce z o.o Roziązanie spółki Pozbaienie tytułu ykonaczego ykonalności (art. 840 kpc) Spray z ykazu Ns - Rej. KRS Ns Rej. Za 27 Spray z rep. Gzd GUo 29 Roszczenia z alutoych transakcji instrumentami pochodnymi (opcje alutoe, sapy alutoe, CIRS, forard i inne) O ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku pranego lub praa (art. 189 kpc) O uznanie umoy za bezskuteczną (art. 59 kc) Dział Eidencja spra II instancja (dok.) SPRAWY g repertorió lub ykazó Sym bol Lp. Pozostało z ubiegłego roku WPŁY- NĘŁO oddalono zmieniono uchylono lub uchylono i zrócono ZAŁATWIONO z tego odrzucono ogółem umorzono tym yniku inne załatienia ogółem Odroczono tym publikację orzeczenia Pozostało na okres następny Strona 6 z 35

7 przekazano do sądu I instancji zaarcia ugody przed sądem cofnięcia pozu/ niosku/ skargi mediacji O zoboiązanie do złożenia ośiadczenia oli (art. 64 kc) O ydanie rzeczy, z yłączeniem spra o symbolu 610, O ynagrodzenie za korzystanie z rzeczy (art. 224 kc i nast.) O ochronę naruszonego posiadania (art. 344 kc) O roszczenia z tytułu bezpodstanego zbogacenia O roszczenia z czynó niedozolonych O uznanie za bezskuteczną czynności pranej dokonanej z pokrzydzeniem ierzycieli (art. 527 kc) O roszczenia z umoy najmu lub dzierżay, z yłączeniem spra o symbolu O roszczenia z umoy kredytu O roszczenia z umoy pożyczki O roszczenia z umoy przechoania lub składu O roszczenia z eksla O roszczenia z tytułu odpoiedzialności cyilnopranej członkó organó i likidatoró spółki z ograniczoną odpoiedzialnością i akcyjnej oraz innych osób dochodzone na podstaie art oraz ksh O uchylenie yroku sądu polubonego Skarga na orzeczenie Krajoej Izby Odołaczej f) Inne bez symbolu i o symbolu yżej nieymienionym d) Gz zażalenioe e) GCo II instancja - 50 WSC skarga kasacyjna e) 1 1 WSC skarga o stierdzenie niezgodności z praem II instancja - 52 c) Skargi na postępoanie sądoe ** ** Na podstaie ustay z dnia 17 czerca 2004 r. o skardze na naruszenie praa strony do rozpoznania spray postępoaniu przygotoaczym proadzonym lub nadzoroanym przez prokuratora i postępoaniu sądoym bez nieuzasadnionej złoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843, z późn. zm.). Dział 1.1.a. Pozy zbioroe rep. GC Wyszczególnienie Wpłynęło 01 Załationo 02 odrzucono 03 W tym oddalono 04 zrócono 05 Pozostało 06 Liczby spra Dział 1.1.b. (dział iersz 49 kolumna 3 lit. b) Wydano nakaz zapłaty Wyszczególnienie Liczby spra postępoaniu nakazoym postępoaniu upominaczym europejskim postępoaniu nakazoym 03 Strona 7 z 35

8 Dział 1.1.c. (dział iersz 93 + dział iersz 52 kolumna 3 lit. c) skarga o stierdzenie niezgodności z praem łącznie I i II instancja Wyszczególnienie Liczby spra Przekazanych Sądoi Najyższemu ze skargą o stierdzenie niezgodności z praem praomocnego orzeczenia 01 Przesłanych z Sądu Najyższego okresie spraozdaczym (.02 =. 03 do 07) 02 1 których Sąd Najyższy odmóił przyjęcia skargi do rozpoznania (art kpc) 03 odrzucił skargę (art kpc) 04 1 oddalił skargę (art kpc) 05 uzględnił skargę (art kpc) 06 załatił inny sposób 07 Dział 1.1.d. Zażalenia ramach łaściości poziomej Zażalenia rozpoznane trybie Pozostało Pozostało art Wpłynęło Załationo 1 kpc spraach: z ubiegłego roku na okres następny Razem (02+03) Ga Gz Dział 1.1.e. (dział iersz 51 kolumna 3 lit. e) skarga kasacyjna Wyszczególnienie Liczby spra Przekazanych Sądoi Najyższemu ze skargą kasacyjną okresie spraozdaczym 01 1 Przesłanych z Sądu Najyższego okresie spraozdaczym (. 02 =. 03 do 09) 02 2 których Sąd Najyższy odmóił przyjęcia skargi do rozpoznania (art kpc) 03 odrzucił skargę 04 oddalił skargę (art kpc) 05 uzględnił skargę poprzez zmianę orzeczenia (art kpc) 06 uchylił orzeczenie i przekazał spraę sądoi I lub II instancji do pononego rozpoznania (art kpc) 07 uchylił ydane orzeczenie i odrzucił poze (art kpc) 08 załatił inny sposób 09 2 Dział 1.1.f. Ustanoienie pełnomocnika z urzędu Repertorium lub ykaz Liczba spra których doszło do ustanoienia pełnomocnika z urzędu (radca prany, adokat) Liczba ustanoionych pełnomocnikó z urzędu (radca prany, adokat) W tym liczba yznaczonych pełnomocnikó yniku zolnienia poprzedniego pełnomocnika (od I 2012) GC Ga 02 Dział 1.1.g. Spray mediacyjne Sądoe Liczba Pozasądoe Liczba Strona 8 z 35

9 Wpły Rozstrzygnięcie Liczba spra, których strony skieroano do mediacji na podstaie postanoienia sądu art kpc Liczba protokołó złożonych przez mediatoró art kpc Umorzono postępoanie yniku zatierdzenia ugody zaartej przed mediatorem art i 2 kpc Odmóiono zatierdzenia ugody trybie art kpc Liczba protokołó złożonych przez mediatoró art kpc Liczba nioskó o zatierdzenie ugody Zatierdzono ugodę 07 2 tym przez nadanie klauzuli ykonalności art kpc Odmóiono zatierdzenia ugody trybie art kpc Dział 1.1.h Eidencja spra ogółem i przyczyny pononych pisó oraz szczególne rodzaje załatień spra gospodarczych Repertorium/ykaz Wyszczególnienie Ogółem Ogółem tym Ogółem tym I i II instancja I instancja GC GNs GNc GCo II instancja Ga Gz Pozostało z ubiegłego roku (.01=dz r.1 odpoiednie iersze) Wpłynęło ogółem (.02=dz r.2 odpoiednie iersze = 03+25) (. 03 =.04 do 24) pononie pisane zrot pozu / niosku / skargi przekazanie z innych jednostek na podstaie art kpc (z yjątkiem zmian organizacyjnych) W tym pononie pisane yłączenie spray do odrębnego rozpoznania poprzednio połączonej na podstaie art. 219 kpc 06 yłączenie roszczenia do odrębnego postępoania 07 spray zaieszone zakreślone, które podjęto pisane na podstaie art. 486 kpc i art kpc pisane na podstaie art kpc pisane na podstaie art kpc przekazano spray ramach sądu pomiędzy ydziałami tego samego pionu 12 przekazano spray ramach sądu pomiędzy ydziałami różnych pionó przekazane przez SR Lublin-Zachód (e-sąd) pisane yniku przyrócenia terminu do niesienia środka zaskarżenia po uchyleniu orzeczenia i przekazaniu spray do pononego rozpoznania yniku zmian zarządzenia MS o biuroości 17 zmiany organizacyjne ziązane z utorzeniem lub likidacją ziązku ze zmianą obszaru łaściości miejscoej ydziału (ó) 18 sądu (ó) 19 ydziału (ó) 20 sądu (ó) 21 pisane yniku zmiany trybu lub rodzaju postępoania (art i 2 kpc) 22 dokonano omyłkoego pisu inne pononie pisane Wpły pozostałych spra Załationo ogółem (.26=dz r.3 odpoiednie iersze=.27+51) W tym szczególne rodzaje załatień (. 27 =.28 do 50) szczególne rodzaje załatień zrot pozu / niosku / skargi przekazanie do innych jednostek na podstaie art kpc (z yjątkiem zmian organizacyjnych) zakończono trybie art. 339 kpc zakończono trybie art. 341 kpc 31 zakreślono na podstaie art. 486 kpc zakreślono na podstaie art kpc yniku zmian zarządzenia MS o biuroości 34 Strona 9 z 35

10 Repertorium/ykaz Wyszczególnienie Ogółem Ogółem tym Ogółem tym I i II instancja I instancja GC GNs GNc GCo II instancja Ga Gz yniku przekazania spray ramach sądu pomiędzy ydziałami tego samego pionu yniku przekazania spray ramach sądu pomiędzy ydziałami różnych pionó zmiany organizacyjne ziązane z utorzeniem lub likidacją ydziału (ó) 37 sądu (ó) 38 yniku zmiany obszaru łaściości ydziału (ó) 39 miejscoej sądu (ó) 40 połączono do łącznego rozpoznania na podstaie art. 219 kpc zakreślone yniku zmiany trybu lub rodzaju postępoania (art i 2 kpc) 42 zakreślono na podstaie art pkt 1 kpc pkt 4 kpc zakreślenie omyłkoych pisó odrzucono poze / niosek / skargę/apelację/ zażalenie umorzenie na skutek cofnięcia pozu, niosku (ykazujemy I i II instancję), środka odołaczego lub, skargi przed sądem II instancji umorzenie na podstaie art kpc trybie 110 ust. 3 Zarządzenia Ministra Spraiedliości z dnia 12 grudnia 2003 r. spraie organizacji i zakresu działania sekretariató sądoych oraz innych działó administracji sądoej (Dz. Urz. Min. Spraiedl. Nr 5, poz. 22, z późn. zm.) inne nie ymienione yżej szczególne rodzaje załatień Załatienie pozostałych spra Pozostało na okres następny (.52=dz r.15 odpoiednie iersze) Dział Skład orzekający spraach Ga Wyszczególnienie Liczba zakończonych spra Ga (kol. 2+4) W tym liczba zakończonych spra Ga składzie 3 sędzió 1 sędziego ogółem tym załationych przez sędzió SO ogółem tym załationych przez sędzió SO Rep. Ga Dział Liczba sesji i yznaczonych spra SPRAWY edług repertorió i ykazó Lp. Liczba sesji (rozpray i posiedzenia) - okandy Suma yznaczonych spra (suma kol. Łączna 4,21) liczba dni na które yznaczono sesjeokandy Razem yznaczonych na Razem rozpraę sędzioie yzna- SO i SR czo- nych 5,17) (suma kol. spra sędzió roz- na praę sę- SO dzio- ie z sędzió y- SO łą- fun kcyj nyc funk (suma cze- niem 7,16) kol.6, sędzió cyjnych h SO (su ma kol. od 8 do 15) Sędzioie SO Liczba yznaczonych spra na rozpraę, dotyczy: z tego sędzió Razem yznaczonych na rozpraę sędzio ie SR (suma kol.. 18,1 9,20) inni sę- dzió SR SR delegoa- nych de- trylebie art. go- a- nych usp 77 1 trybie art sędzioie SR na czas nieokre ślony usp lub na czas na czas nieokrdzió sę- ślony, orze de- lub SR kale- na czas go- ją- cych okre a- nych ślony, pełnym try- orze y- kabimia- art. ją- cych 77 Strona 10 z 35

11 ) prezesa iceprezesa przeodniczącego ydziału zastępcę przeodniczącego ydziału kieronika sekcji izytatoró innych funkcyjnych tego sądu z tego pionu innych funkcyjnych tego sądu z innych pionó Ogółem spray gospodarcze (.2 do 12) GC GNs GNc GCo I instancja GCo II instancja Ga apelacyjne Gz zażalenioe skarga kasacyjna WS C skarga o stierdzenie niezgodności Wykaz U z praem Skargi na postępoanie sądoe (ykaz S)* Dział Liczba sesji i yznaczonych spra SPRAWY edług repertorió i ykazó Lp. Razem yznaczonych na posiedzenie sędzioie SO, SR i referendarze (suma kol.22,34,3 8) usp lub na czas na czas nieokre sędzió ślony, orze SR lub de- ka- na czas le- ją- cych okre go- a- nych ślony, pełnym orze y- trybiją- kamiarzcych art. 77 referendarzy nie- 9 usp Razem yznaczonych spra na posiedzenie sędzió sędzioie z SO SO (suma y- sędzió kol.23 łą-,24,33 cze- niem sę- fun dzió kcyj funk nyc cyjnych h SO (su ma kol. od 25 do 32) sędzioie SO Liczba yznaczonych spra na posiedzenia, dotyczy: z tego sędzió Razem yznaczonych na posiedzenie sędzio ie SR (suma kol. 35,36,37) inni sędzió SR SR delegoa- nych de- trylebie art. go- a- nych usp 77 1 trybie art sędzioie SR na czas nieokre ślony peł- nym ymiarze Strona 11 z 35

12 prezesa iceprezesa przeodniczącego ydziału zastępcę przeodniczącego ydziału kieronika sekcji izytatoró innych funkcyjnych tego sądu z tego pionu innych funkcyjnych tego sądu z innych pionó Ogółem spray gospodarcze (.2 do 12) GC GNs GNc GCo I instancja GCo II instancja Ga apelacyjne Gz zażalenioe WS C skarga kasacyjna skarga o stierdzenie niezgodności z praem Wykaz U Skargi na postępoanie sądoe (ykaz S)* * Na podstaie ustay z dnia 17 czerca 2004 r. o skardze na naruszenie praa strony do rozpoznania spray postępoaniu przygotoaczym proadzonym lub nadzoroanym przez prokuratora i postępoaniu sądoym bez nieuzasadnionej zło ki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843, z późn. zm.). Strona 12 z 35

13 Dział Liczba odbytych sesji i załationych spra Liczba załationych spra na rozpraie, dotyczy: RODZAJE SPRAW edług repertorió i ykazó Lp. Liczba odbytych sesji (rozpray i posiedzenia) - okandy Łączna liczba dni których odbyto sesje-okandy Załatienie 1) ogółem (suma kol. 4, 21) Załatienie (suma kol. 6, 7, 16,18, 19, 20) Razem załationych spra na rozpraie sędzioie SO (suma kol.6,7,16) sędzió SO z yłączeniem sędzió funkcyjnych sędzió funkcyjnych SO (suma kol. od 8 do 15) prezesa iceprezesa sędzioie SO przeodniczącego ydziału zastępcę przeodniczącego ydziału z tego kieronika sekcji izytatoró innych funkcyjnych tego sądu z tego pionu innych funkcyjnych tego sądu z innych pionó inni Razem załationych spra na rozpraie sędzioie SR (suma kol.18,19,20) sędzió SR delegoanych trybie art usp na czas nieokreślony lub na czas określony, orzekających pełnym ymiarze sędzioie SR sędzió SR delegoanych trybie art usp na czas nieokreślony lub na czas określony, orzekających niepełnym ymiarze sędzió SR delegoanych trybie art usp Ogółem spray gospodarcze (. 02, 24 do 33) GC zrot pozu przekazanie do innych jednostek na podstaie art kpc ( z yjątkiem Zakończono zmian organizacyjnych) art trybie kpc Zakończono trybie art kpc zakończono trybie art. 339 kpc zakończono trybie art. 341 kpc W tym yniku zmian zarządzenia MS o biuroości W yniku przekazania spray ramach sądu pomiędzy ydziałami tego samego W yniku pionu przekazania spray ramach sądu pomiędzy ydziałami różnych pionó zmiany organizacyjne ziązane z utorzeniem ydziału (łó) sądu (dó) yniku zmiany obszaru łaściości miejscoej ydziału (ó) sądu (ó) połączono do łącznego rozpoznania na podstaie art. 219 kpc zakreślone yniku zmiany trybu lub rodzaju postępoania (art i 2 kpc) zakreślono na podstaie art pkt 1 kpc Strona 13 z 35

14 Liczba załationych spra na rozpraie, dotyczy: RODZAJE SPRAW edług repertorió i ykazó Lp. Liczba odbytych sesji (rozpray i posiedzenia) - okandy Łączna liczba dni których odbyto sesje-okandy Załatienie 1) ogółem (suma kol. 4, 21) Załatienie (suma kol. 6, 7, 16,18, 19, 20) Razem załationych spra na rozpraie sędzioie SO (suma kol.6,7,16) sędzió SO z yłączeniem sędzió funkcyjnych sędzió funkcyjnych SO (suma kol. od 8 do 15) prezesa iceprezesa sędzioie SO przeodniczącego ydziału zastępcę przeodniczącego ydziału z tego kieronika sekcji izytatoró innych funkcyjnych tego sądu z tego pionu innych funkcyjnych tego sądu z innych pionó inni Razem załationych spra na rozpraie sędzioie SR (suma kol.18,19,20) sędzió SR delegoanych trybie art usp na czas nieokreślony lub na czas określony, orzekających pełnym ymiarze sędzioie SR sędzió SR delegoanych trybie art usp na czas nieokreślony lub na czas określony, orzekających niepełnym ymiarze sędzió SR delegoanych trybie art usp zakreślono na podstaie art pkt 4 kpc zakreślenie omyłkoych pisó 20 2 odrzucono poze umorzono na podstaie art kpc 22 1 inne 23 1 GNs 24 GNc GCo I instancja GCo II instancja 27 Ga (apelacyjne) Gz ( zażalenioe) skarga kasacyjne 30 1 WSC skarga o stierdzenie niezgodności z praem 31 Wykaz U 32 Skargi na postępoanie sądoe (ykaz S)* Strona 14 z 35

15 Dział Liczba odbytych sesji i załationych spra Liczba załationych spra na posiedzeniach, dotyczy: RODZAJE SPRAW edług repertorió i ykazó Lp. Załatienie (suma kol. 23, 24, 33, 35 do 38) Razem załationych spra na posiedzeniu sędzioie SO (suma kol.23,24,33) sędzió SO z yłączeniem sędzió funkcyj nych sędzió funkcyjnych SO (suma kol. od 25 do 32) prezesa iceprezesa przeodniczącego ydziału sędzioie SO O z tego zastępcę przeodniczącego ydziału kieronika sekcji izytatoró innych funkcyjnych tego sądu z tego pionu innych funkcyjnych tego sądu z innych pionó inni Razem załationych spra na posiedzeniu sędzioie SR (suma kol.35,36,37) sędzió SR delegoanych trybie art usp sędzioie SR sędzió SR delegoanych trybie art usp na czas nieokreślony lub na czas określony, orzekających niepełnym ymiarze sędzió SR delegoanych trybie art usp referendarzy Ogółem spray gospodarcze (. 02, 23 do 32) GC zrot pozu przekazanie do innych jednostek na podstaie art kpc ( z yjątkiem zmian organizacyjnych) Zakończono trybie art kpc Zakończono trybie art kpc zakończono trybie art. 339 kpc 07 zakończono trybie art. 341 kpc 08 W tym yniku zmian zarządzenia MS o biuroości W yniku przekazania spray ramach sądu pomiędzy ydziałami tego samego pionu W yniku przekazania spray ramach sądu pomiędzy ydziałami różnych pionó zmiany organizacyjne ziązane z utorzeniem ydziału (łó) 12 sądu (dó) 13 yniku zmiany obszaru łaściości miejscoej ydziału (ó) 14 sądu (ó) 15 połączono do łącznego rozpoznania na podstaie art. 219 kpc przekazanie do innego trybu na podstaie art i 2 kpc zakreślono na podstaie art pkt 1 kpc Strona 15 z 35

16 Liczba załationych spra na posiedzeniach, dotyczy: RODZAJE SPRAW edług repertorió i ykazó Lp. Załatienie (suma kol. 23, 24, 33, 35 do 38) Razem załationych spra na posiedzeniu sędzioie SO (suma kol.23,24,33) sędzió SO z yłączeniem sędzió funkcyj nych sędzió funkcyjnych SO (suma kol. od 25 do 32) prezesa iceprezesa przeodniczącego ydziału sędzioie SO O z tego zastępcę przeodniczącego ydziału kieronika sekcji izytatoró innych funkcyjnych tego sądu z tego pionu innych funkcyjnych tego sądu z innych pionó inni Razem załationych spra na posiedzeniu sędzioie SR (suma kol.35,36,37) sędzió SR delegoanych trybie art usp sędzioie SR sędzió SR delegoanych trybie art usp na czas nieokreślony lub na czas określony, orzekających niepełnym ymiarze sędzió SR delegoanych trybie art usp referendarzy zakreślono na podstaie art pkt 4 kpc zakreślenie omyłkoych pisó odrzucono poze umorzono na podstaie art kpc inne GNs 24 GNc GCo I instancja GCo II instancja 27 Ga (apelacyjne) Gz ( zażalenioe) WSC skarga kasacyjne skarga o stierdzenie niezgodności z praem 31 Wykaz U 32 Skargi na postępoanie sądoe (ykaz S)* * Na podstaie ustay z dnia 17 czerca 2004 r. o skardze na naruszenie praa strony do rozpoznania spray postępoaniu przygotoaczym proadzonym lub nadzoroanym przez prokuratora i postępoaniu sądoym bez nieuzasadnionej złoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843, z późn. zm.). 1) Liczba ierszu ogółem (.01) poinna być zgodna z sumą liczb ykazanych dz rubr.3). Strona 16 z 35

17 Dział Załatienie spra przez referendarzy Wyszczególnienie W przedmiocie zolnienia od kosztó sądoych i/lub ustanoienia adokata lub radcy pranego Zrot pism (niosku lub pozu) po bezskutecznym upłyie terminu do ich uzupełnienia i opłacenia Wydaanie nakazó zapłaty postępoaniu upominaczym Liczba spra załationych przez referendarzy Ogółem (kol.od 2 do 6) Rep. GC Rep. GNc Rep GNs Rep GCo Inne O nadanie klauzuli ykonalności 04 Inne Dział 1.4. Terminoość sporządzania uzasadnień RODZAJE SRPAW g repertorió i ykazó Razem (kol ) terminie ustaoym 1 14 dni tym nieuspraiedliione Terminoość sporządzania uzasadnień po upłyie terminu ustaoego 1) tym nieuspraiedliione po. 1 do dni mies. tym nieuspraiedliione ponad 3 mies. tym nieuspraiedliione Uzasadnienia ygłoszone (art kpc) Liczba nioskó o transkrypcje uzasadnień ygłoszonych trybie art kpc OGÓŁEM (. od 02 do 05 =.06+11) Sędzioie SO Sędzioie SR delegoani do SO I instancja II instancja 1) Dodaje się liczbę dni. GC (.07+12) GNs ( ) 03 Ga (.09+14) Gz (.10+15) 05 ogółem (. od 07 do 10) I instancja II instancja GC GNs 08 Ga Gz 10 ogółem (. od 12 do 15) I instancja II instancja GC GNs 13 Ga Gz 15 Strona 17 z 35

18 Dział Spray od dnia pierotnego pisu do repertorium SPRAWY g repertorió (kol.2+3) do 3 miesięcy suma poyżej 3 miesięcy (suma kol. od 4 do 6) Liczba spra niezałationych pozostających od daty pierszego płyu do sądu (pozu, niosku, apelacji, zażalenia) poyżej 3 do 6 miesięcy poyżej 6 do 12 miesięcy suma poyżej 12 miesięcy (suma kol. od 7 do 11) poyżej 12 miesięcy do 2 lat poyżej 2 do 3 lat poyżej 3 do 5 lat poyżej 5 do 8 lat Razem (iersze 02 do 06) GC GNs 03 GNc Ga (apelacyjne) Gz (zażalenioe) ponad 8 lat Dział a. Spray zaieszone nie zakreślone od dnia pierotnego pisu do repertorium (ykazane dziale ) SPRAWY g repertorió (kol.2+3) do 3 miesięcy suma poyżej 3 miesięcy (suma kol. od 4 do 6) Liczba spra niezałationych pozostających od daty pierszego płyu do sądu (pozu, niosku, apelacji, zażalenia) poyżej 3 do 6 miesięcy poyżej 6 do 12 miesięcy suma poyżej 12 miesięcy (suma kol. od 7 do 11) poyżej 12 miesięcy poyżej 2 do poyżej 3 do do 2 lat 3 lat 5 lat Dział Liczba spra zakreślonych urządzeniu eidencyjnym yniku zaieszenia postępoania poyżej 5 do 8 lat Razem (iersze 02 do 06) GC GNs 03 GNc Ga (apelacyjne) 05 Gz (zażalenioe) 06 SPRAWY g repertorió Razem (kol.2+3) Do 3 miesięcy Suma poyżej 3 miesięcy (kol. od 4 do 6) Poyżej 3 do 6 miesięcy Poyżej 6 do 12 miesięcy Suma poyżej 12 miesięcy (kol. od 7 do 11) Poyżej 12 miesięcy do 2 lat Poyżej 2 do 3 lat Poyżej 3 do 5 lat Razem (iersze 02 do 06) GC GNs 03 GNc Ga (apelacyjne) Gz (zażalenioe) Poyżej 5 do 8 lat ponad 8 lat Ponad 8 lat Strona 18 z 35

19 Dział 2.2. Czas trania postępoania sądoego ( sądzie okręgoym I instancji - od dnia pierszej rejestracji sądzie I instancji do upraomocnienia się spray I instancji, a sądzie okręgoym II instancji od dnia pierszej rejestracji sądzie rejonoym (I instancji) do dnia ydania orzeczenia sądzie okręgoym II instancji lub od dnia płyu spray do sądu okręgoego (II instancji do dnia ydania orzeczenia II instancji) SO I instancja SO II instancja Spray z repertorium Lp. Razem (kol. od 02 do 9) Do 3 miesięcy Poyżej 3 do 6 miesięcy Poyżej 6 do 12 miesięcy Poyżej 12 mies. do 2 lat Poyżej 2 do 3 lat Poyżej 3 do 5 lat GC GNs 02 GNc Wykaz U 04 GCo GC (GCupr) GNs Ns-Rej. KRS Ns-Rej. Za 09 GU 10 GUp GN 12 Gzd GUu 14 GUo 15 Wykaz U 16 GNc GCo Ga (apelacyjne) Gz (zażalenioe) ogółem (dane od stycznia 2013r.) tym Gz (spray kończące postępoanie I instancji) Poyżej 5 do 8 lat Ponad 8 lat Dział 3. Wyznaczenie pierszej rozpray / posiedzenia spra Rodzaje spra z repertorium (kol. od 2 do 8) Od daty płyu spray danym lub poprzednim okresie spraozdaczym do pierszej rozpray/posiedzenia okresie spraozdaczym upłynął okres do 1 mies. po. 1 do 2 mies. po. 2 do 3 mies. po. 3 do 4 mies. po. 4 do 6 mies. po. 6 do 12 miesięcy ponad 12 miesięcy I instancja II instancja GC GNc Ga (apelacyjne) Gz (zażalenioe) Strona 19 z 35

20 Dział 4.1. Terminoość obiegu międzyinstancyjnego spra odołaczych Wpłynęło spra Ogółem (kol. 2 do 7) Z tego od daty orzeczenia sądu rejonoego do daty płyu do sądu okręgoego upłynął okres do 2 mies. po. 2 do 3 mies. po. 3 do 6 mies. po.6 do 12 miesięcy po. 12 mies. do 2 lat ponad 2 lata Ga (apelacyjnych) Gz (zażalenioych) Dział 4.2. Liczba spra, których po ydaniu orzeczenia sądu odołaczego akta zrócono sądoi I instancji Rodzaje spra z repertorium Ogółem (kol. 2 do 7) W terminie po. 1 do 2 po. 2 3 do miesiąca mies. do 3 mies. do 6 mies po.6 do 9 mies. Ga (apelacyjne) Gz (zażalenioe) Dział 5.1. Szczegółoe rozliczenie skargi (ykaz S) Załationo Pozostało tym tym od płyu Pozostało z uzględniono całości Ogólna kota zasądzonych lub części odszkodoań ubiegłego Wpłynęło ogółem inny ogółem do 2 po. 2 do ponad 4 roku tym przez oddalono odrzucono ( złotych ) zasądzenie sposób mies. 4 mies. mies. koty pieniężnej Wyszczególnienie Ogółem (iersze od 02 do 12) zbyt odległe yznaczenie terminu pierszej rozpray 02 długość przery (odroczenia) między rozpraami 03 złokę ykonania opinii przez biegłych albo zasięganie przez sędzió 04 kolejnych opinii nadużyanie zaieszania postępoania 05 przelekłość trania tz. czynności stępnych 06 przelekłość postępoania międzyinstancyjnego 07 Skarga na przelekłość postępoania ykonaczego sądu 08 komornika 09 bezczynność podejmoaniu czynności procesoych nieterminoość sporządzania uzasadnień 11 inne Strona 20 z 35

21 Dział 5.2. Kontrolka skarg ( ydziale, którego spray skarga dotyczy) ( ust. 1 zarządzenia Ministra Spraiedliości z dnia 12 grudnia 2003 r. spraie organizacji i zakresu działania sekretariató sądoych oraz innych działó administracji sądoej (Dz. Urz. MS. Nr 5, poz. 22, z późn. zm.); Wyszczególnienie Przesłano do sądu łaściego Rozpoznanie skargi Zarządzono ypłatę przez Skarb Państa Wpłynęło uzględniono oddalono inne Kota ( złotych) Skargi na pracę sądu ,00 Dział 6 Spray gospodarcze ielotomoe GC Ga SPRAWY z rep. zbiorczo po. 5 tomó (kol. od 2 do 7) po. 5 do 10 tomó po. 10 do 20 tomó Spray gospodarcze - Liczba spra po. 20 do 30 tomó po. 30 do 50 tomó po. 50 do 100 tomó poyżej 100 tomó pozostało z poprzedniego okresu pły okresie spraozdaczym pły yniku przekazania z innej jednostki yniku zrotu pozu 04 tym yłączenie spray (roszczenia) do odrębnego postępoania 05 załatienie okresie spraozdaczym tym załatienie yniku przekazania do innej jednostki 07 yniku zrotu pozu 08 pozostało na następny okres spraozdaczy pozostało z poprzedniego okresu pły okresie spraozdaczym tym pły yniku przekazania z innej jednostki 12 załatienie okresie spraozdaczym tym załatienie yniku przekazania do innej jednostki 14 pozostało na następny okres spraozdaczy Strona 21 z 35

22 Dział 6.1. Obsada Sądu (Wydziału) Wyszczególnienie Sędzioie (zbiorczo I i II instancja) Liczba sędzió SO i akujących stanoisk sędzioskich ramach limitu (na ostatni dzień okresu statystycznego) Liczba sędzió SO i akujących stanoisk sędzioskich ramach limitu ( okresie statystycznym) Obsada średniookresoa (sędzioie SO) z yłączeniem sędzió funkcyjnych, delegoanych do pełnienia czynności Ministerstie Spraiedliości, KSSiP oraz sędzió SO delegoanych trybie art usp na czas nieokreślony lub na czas określony orzekających pełnym ymiarze SA i delegoanych do pełnienia czynności orzeczniczych pełnym ymiarze innym sądzie okręgoym czy sądzie rejonoym Liczba sędzió SO z yłączeniem sędzió funkcyjnych, delegoanych do pełnienia czynności Ministerstie Spraiedliości, KSSiP oraz sędzió SO delegoanych trybie art usp na czas nieokreślony lub na czas określony orzekających pełnym ymiarze SA i delegoanych do pełnienia czynności orzeczniczych pełnym ymiarze innym sądzie okręgoym czy sądzie rejonoym Obsada średniookresoa sędzió SO delegoanych trybie art usp na czas nieokreślony lub na czas określony orzekających pełnym ymiarze SA Liczba sędzió SO delegoanych trybie art usp na czas nieokreślony lub na czas określony orzekających pełnym ymiarze SA I instancja 02 II instancja 03 Liczba sędzió SO ramach limitu (na ostatni dzień okresu statystycznego delegoanych do pełnienia czynności Ministerstie Spraiedliości Liczba sędzió SO delegoanych do pełnienia czynności Ministerstie Spraiedliości Liczba sędzió SO ramach limitu (na ostatni dzień okresu statystycznego delegoanych do pełnienia czynności Krajoej Szkole Sądonicta i Prokuratury Liczba sędzió SO delegoanych do pełnienia czynności Krajoej Szkole Sądonicta i Prokuratury Obsada sędzió SA delegoanych do pełnienia czynności orzeczniczych pełnym lub niepełnym ymiarze sadzie okręgoym Liczba sędzió SA delegoanych do pełnienia czynności orzeczniczych pełnym lub niepełnym ymiarze sadzie okręgoym Obsada sędzió SO delegoanych do pełnienia czynności orzeczniczych pełnym ymiarze sądzie rejonoym Liczba sędzió SO delegoanych do pełnienia czynności orzeczniczych pełnym ymiarze sądzie rejonoym Wyszczególnienie Sędzioie (zbiorczo I i II instancja) Obsada sędzió danego SO delegoanych do pełnienia czynności orzeczniczych pełnym ymiarze innym sądzie okręgoym Liczba sędzió danego SO delegoanych do pełnienia czynności orzeczniczych pełnym ymiarze innym sądzie okręgoym Obsada sędzió innego SO delegoanych do pełnienia czynności orzeczniczych pełnym lub niepełnym ymiarze danym sądzie okręgoym Liczba sędzió innego SO delegoanych do pełnienia czynności orzeczniczych pełnym lub niepełnym ymiarze danym sądzie okręgoym Obsada średniookresoa (sędzioie funkcyjni SO) I ersja Obsada średniookresoa (sędzioie funkcyjni SO) II ersja Liczba sędzió SO funkcyjnych tego sądu Obsada średniookresoa (sędzioie SR delegoani trybie art usp na czas nieokreślony lub na czas określony orzekający pełnym ymiarze) Liczba sędzió SR delegoanych trybie art usp na czas nieokreślony lub na czas określony orzekających pełnym ymiarze) Obsada średniookresoa (sędzioie SR delegoani trybie art usp na czas nieokreślony lub na czas określony orzekających niepełnym ymiarze) Liczba sędzió SR delegoanych trybie art usp na czas nieokreślony lub na czas określony orzekających niepełnym ymiarze) Obsada średniookresoa sędzió SR delegoanych trybie art usp) Liczba sędzió SR delegoanych trybie art usp) Łączna liczba sesji danym okresie statystycznym (rozpray i posiedzenia) sędzió SO z yłączeniem sędzió funkcyjnych sędzió delegoanych trybie art usp na czas nieokreślony lub na czas określony orzekający pełnym lub niepełnym ymiarze, sędzió SO delegoanych do pełnienia czynności orzeczniczych do innego i z innego sądu okręgoego czy też delegoanych trybie art. 77 9usp i i sędzió delegoanych do MS, KSSiP Średniookresoa liczba sesji danym okresie statystycznym (rozpray i posiedzenia) jednego sędziego SO z yłączeniem sędzió funkcyjnych sędzió delegoanych trybie art usp na czas nieokreślony lub na czas określony orzekający pełnym lub niepełnym ymiarze, sędzió SO delegoanych do pełnienia czynności orzeczniczych do innego i z innego sądu okręgoego czy też delegoanych trybie art usp i i sędzió delegoanych do MS, KSSiP I instancja 02 Liczba obsadzonych etató (na ostatni dzień okresu statystycznego) Liczba obsadzonych etató ( okresie statystycznym) II instancja 03 Strona 22 z 35

23 Dział 6.2. Obsada Sądu (Wydziału) Treść Liczba edług limitu etató na ostatni dzień okresu statystycznego Liczba edług limitu etató okresie statystycznym Obsada średniookresoa W tym obsada z ośrodkó migracyjnych Liczba obsadzonych etató na ostatni dzień okresu statystycznego Liczba obsadzonych etató okresie statystycznym ogółem I instancji II instancji ogółem I instancji II instancji ogółem I instancji II instancji ogółem I instancji II instancji ogółem I instancji II instancji ogółem I instancji II instancji Referendarze 01 Praconicy administracyjni urzędnicy 02 asystenci sędzió 03 Dział 7. Obciążenia administracyjne respondentó Proszę podać czas ( minutach) przeznaczony na: przygotoanie danych dla potrzeb ypełnianego formularza 960 ypełnienie formularza 220 Wyjaśnienia dotyczące spraozdania można uzyskać pod numerem telefonu (miejscoość i data) (pieczątka i podpis osoby sporządzającej) (miejscoość i data) (pieczątka i podpis przeodniczącego ydziału) (miejscoość i data) (pieczątka i podpis prezesa sądu) Strona 23 z 35

24 Objaśnienia do formularza MS-S19 Użyte formularzu określnie spray GC z łaściości sądó rejonoych oznacza także spray GC-upr. Dział i Eidencja spra ogółem, należy ykazać spray g rodzajó pisyanych do poszczególnych repertorió, odpoiednio pierszej lub drugiej instancji. W rep. Ga ykazuje się rodzaje spra rejestroane sądach rejonoych przekazane do sądu okręgoego z apelacją g symboli sądzie rejonoym. Indeksy literoe kolumnie załationo oznaczają ykazanie innych szczególnych rodzajó załatień poniżej tabeli spraozdaczej. W kolumnie 14 ykazujemy rónież ponone odroczenie publikacji orzeczenia Załatienia ykazane kolumnie 12 nie muszą odpoiadać danym z iersza 50 działu 1.1.h W dziale i należy ykazać szystkie odroczenia rozpra jakie miały miejsce danym okresie spraozdaczym z yłączeniem odroczeń spraach incydentalnych. W dz przypadku ydania orzeczenia o uchyleniu i umorzeniu czy też uchyleniu i odrzuceniu -tego rodzaju rozstrzygnięcia odnotoujemy odpoiednio kolumnach dotyczących umorzenia czy też odrzucenia. Pozostałe spray, których orzeczenie sądu I instancji zostało uchylone lub uchylone i przekazane do sądu I instancji (yrok, postanoienie, zarządzenie) należy ykazać dziale kolumna 6. Dział 1.1.f. W dziale tym ykazujemy pełnomocnikó z datą ydania postanoienia o ich ustanoieniu (nie dopiero po ich yznaczeniu przez ORA czy OIRP). Dotyczy to pełnomocnikó dla każdej ze stron. W sytuacji yznaczenia iększej liczby pełnomocnikó dla jednej ze stron podlegają oni ykazaniu. W postępoaniu odołaczym ykazujemy tak pełnomocnikó ustanoionych tym postępoaniu (nie dotyczy to pełnomocnikó ustanoionych na etapie sądu I instancji) jak i celu niesienia skargi kasacyjnej. W przypadku, gdy sąd I instancji oddalił niosek o ustanoienie pełnomocnika, a sąd II instancji zmienił to orzeczenie i niosek uzględnił, to taki pełnomocnik jest ykazyany przez sąd I instancji, gdyż sąd II instancji dokonał jedynie zmiany orzeczenia sadu pierszej instancji (a nie faktycznego yznaczenia pełnomocnika). W sytuacji, gdy danym okresie statystycznym ustanoiono pełnomocnika dla jednej ze stron a kolejnym okresie statystycznym dla innej strony, faktu tego nie ykazujemy po raz kolejny kolumnie 1, natomiast ykazujemy ustanoienie pełnomocnika kolumnie 2. Dział 1.1.g. Spray mediacyjne zostały dodane ziązku z regulacją praną kpc, a sposób rejestracji spra zaarty jest Zarządzeniu Ministra Spraiedliości spraie organizacji i zakresu działania sekretariató sądoych oraz innych działó administracji sądoej. Spray, których strony skieroano do mediacji na mocy postanoienia sądu ykazyane są z momentem ydania postanoienia. Rozstrzygnięcia poinny być ykazyane z ykazu mediacji g daty zakreślenia mediacji. Dział 1.1.h. Jest odpoiedni do działu poszczególnych repertoriach oraz rodzajach płyó i załatień spra, ykazyanych dz g dyspozycji umieszczonych poszczególnych ierszach. Jednocześnie odpoiednich kolumnach iersza 02 (pły) i 26 (załatienie) ykazujemy całościoy pły (odpoiednio załatienie) spra z danego repertorium czy ykazu ( kolumnie 1 z szystkich urządzeń eidencyjnych ogółem ). Dane pozostałych ierszy obrazujących ponony pły (odpoiednio załatienie) połączeniu z danymi z ierszy dotyczących płyu (odpoiednio załatienia) pozostałych spra mają odpoiadać danym z iersza 02 (odpoiednio załatienia z iersza 26). W ierszu 50 pisujemy szystkie inne formalne załatienia (skutkujące zakreśleniem), które nie są ymienione ierszach 27-49, a ierszu 51 ykazujemy szystkie inne załatienia nie ymienione ierszu 26 (suma ierszy 27-50). Spray przekazane przez Sąd Rejonoy Lublin-Zachód Lublinie (e-sąd) inny być ykazyane od 1 stycznia 2014 ierszu 14. Spray, które pierotnie pisane zostały do rep. GC, a następnie skieroano je do postępoania upominaczego, zakreślając je rep. GC i pisując do GNc, należy ykazać odpoiednio ierszach 22 i 42. Dział Liczbę sesji (rozpray i posiedzenia) tym dziale podajemy jako liczbę sporządzonych okand, (yznaczonych okand, choćby dana sesja się nie odbyła). Liczbę yznaczonych spra ustala się przez ykazanie szystkich spra yznaczonych na sesje (rozpray i posiedzenia) danym okresie statyst ycznym. Wykazuje się spray choćby były yznaczone ięcej niż raz danym okresie statystycznym. Przykładoo yznaczenie spray GC na 4 terminach rozpra skali danego okresu statystycznego oznacza, iż należy ykazać 4 razy yznaczenie tej spray. Nadto ykazuje się jedynie te yznaczenia spra, które iążą się z merytorycznym ich rozpoznaniem, a nie z kestiami incydentalnymi danego rodzaju spraie. Przykładoo nie należy ykazyać jako yznaczonej spray GC, gdy została ona skieroana na termin celem rozpoznania niosku o yłączenie sędziego. W sytuacji gdy sędzia zajmuje da stanoiska, np. prezesa i przeodniczącego ydziału, yznaczenie spray ykazuje jedynie raz przy stanoisku yższym, a ięc prezesa. Wykazujemy spray nie przez zgląd na to, kto yznaczył, ale komu yznaczono. W przypadku odroczenia ogłoszenia yroku termin ogłoszenia liczony Strona 24 z 35

Dział 1.1. Ewidencja spraw rodzinnych ogółem

Dział 1.1. Ewidencja spraw rodzinnych ogółem Ministersto Spraiedliości, Al. Ujazdoskie 11, 00-950 Warszaa MS-S16 SPRAWOZDANIE SR Toruniu [WYDZIAL] spraach rodzinnych z zakresu spra cyilnych z yłączeniem spra nieletnich Okręg Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Dział 1.1.1. Ewidencja spraw I instancja (c.d.)

Dział 1.1.1. Ewidencja spraw I instancja (c.d.) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Rzeszowska Numer identyfikacyjny REGON Dział 1. Ewidencja

Bardziej szczegółowo

MS-S18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych nieletnich

MS-S18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych nieletnich MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdoskie 11, 00-950 Warszaa SR Toruniu [WYDZIAL] Numer identyfikacyjny REGON MS-S18 SPRAWOZDANIE spraach rodzinnych nieletnich MS-S18R 28.08.2015 Adresaci: 1. Sąd Okręgoy

Bardziej szczegółowo

MS-S19 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r.

MS-S19 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Toruniu [WYDZIAL] Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Gdańska * ) Niepotrzebne skreślić. Dział 1.1. Ewidencja spraw wg repertoriów

Bardziej szczegółowo

MS-S19 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r.

MS-S19 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Białostocka * ) Niepotrzebne skreślić. Dział 1.1.

Bardziej szczegółowo

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r.

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S19O 24.08.2015 SO w Krakowie [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Krakowska Numer identyfikacyjny REGON Dział 1. Ewidencja

Bardziej szczegółowo

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r.

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Pozniu [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Pozńska Numer identyfikacyjny REGON Dział 1. Ewidencja spraw I i II instancja

Bardziej szczegółowo

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r.

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S19O 22.07.2015 SO w Opolu [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Wrocławska Numer identyfikacyjny REGON Dział 1. Ewidencja spraw

Bardziej szczegółowo

MS-S20UN SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r.

MS-S20UN SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Opolu V Wydział Gospodarczy [WYDZIAL] Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Wrocławska Dział 1.1.1. Ewidencja spraw ogółem SPRAWY

Bardziej szczegółowo

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r.

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r. Roszczenia z umoy MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdoskie 11, 00-950 Warszaa SO Toruniu Obszar Sądu Apelacyjnego Apelacja Gdańska Numer identyfikacyjny REGON Dział 1. Eidencja spra I i II instancja

Bardziej szczegółowo

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Opolu VIII Wydział KRS - u [WYDZIAL] Numer identyfikacyjny REGON MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości

Bardziej szczegółowo

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Bydgoszczy [WYDZIAL] Numer identyfikacyjny REGON MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) Adresat:

Bardziej szczegółowo

MS-S20UN SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2016 r.

MS-S20UN SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2016 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sądy Rejonowe zbiorcze Okręg Sądu Okręgowego w Łodzi Numer identyfikacyjny REGON 000323163 MS-S20UN SPRAWOZDANIE w sprawach upadłościowych

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r. Prawo do MS-S11/12A 25.08.2015 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sąd Apelacyjny [SELEKCJESA] Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR Szczecin-Centrum [WYDZIAL] Numer identyfikacyjny REGON MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

Bardziej szczegółowo

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer identyfikacyjny REGON MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za rok 2014 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za rok 2014 r. Prawo do MS-S11/12A 25.08.2015 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sąd Apelacyjny [SELEKCJESA] Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

MS-S1 SPRAWOZDANIE. SR w Zamościu [WYDZIAL] Okręg Sądu. Okręgowego w. Apelacyjnego w Apelacja Lubelska. za rok 2015 r.

MS-S1 SPRAWOZDANIE. SR w Zamościu [WYDZIAL] Okręg Sądu. Okręgowego w. Apelacyjnego w Apelacja Lubelska. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Zamościu [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za rok 2015 r. Adresaci:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Sokółce [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za rok 2015 r. Adresaci:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sądy Rejonowe: SR w Opolu Lubelskim[SELEKCJESR] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Łańcucie [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za rok 2015 r. Adresaci:

Bardziej szczegółowo

za... kwartał... **) 20... r.

za... kwartał... **) 20... r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sąd Apelacyjny w. Numer identyfikacyjny REGON Dział 1.1. Ewidencja spraw cywilnych MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych za... kwartał...

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Grudziądzu [WYDZIAL] Okręg Apelacja Gdańska Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Grudziądzu [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2015

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Łańcucie [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2015

Bardziej szczegółowo

Adresat Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Strategii i Funduszy Europejskich

Adresat Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Strategii i Funduszy Europejskich Strona 1 z 38 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE SA w Łodzi [WYDZIAL] w sprawach cywilnych Numer identyfikacyjny REGON za I półrocze 2016 r. Adresat Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Myśliborzu [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2015

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za rok 2015 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR Szczecin-Centrum [WYDZIAL] Okręg Apelacja Szczecińska Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Toruniu [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Dział 1.1. Ewidencja spraw rodzinnych ogółem

Dział 1.1. Ewidencja spraw rodzinnych ogółem Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S16 SPRAWOZDANIE SR w Łańcucie [WYDZIAL] w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich Okręg Numer

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Białymstoku Okręg Apelacja Białostocka Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sądy Rejonowe Sprawozdanie Zbiorcze MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Adresaci 1. Sąd Okręgowy 2.

Bardziej szczegółowo

Dział 1.1. Ewidencja spraw ogółem (cd.)

Dział 1.1. Ewidencja spraw ogółem (cd.) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sąd: 1. Rejonowy *) 2. Okręgowy *) w... Okręg Sądu MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych Adresaci: 1. Sąd Okręgowy 2. Ministerstwo Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR Szczecin-Centrum [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze

Bardziej szczegółowo

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za rok 2015 r.

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Rzeszowie V Wydział Cywilny- Odwoławczy [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Rzeszowska Numer identyfikacyjny REGON MS-S1

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Strzelinie Okręg Sądu Okręgowego we Wrocławiu Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za rok 2015 r. Adresaci:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Mogilnie [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za rok 2015 r. Adresaci:

Bardziej szczegółowo

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r.

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Rzeszowie V Wydział Cywilny- Odwoławczy [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Rzeszowska Numer identyfikacyjny REGON MS-S1

Bardziej szczegółowo

Dział 1.1.1. Ewidencja spraw I instancja i ogółem I i II instancja (c.d.)

Dział 1.1.1. Ewidencja spraw I instancja i ogółem I i II instancja (c.d.) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Kaliszu [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Łódzka Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za

Bardziej szczegółowo

MS-S19 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r.

MS-S19 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Opolu V Wydział Gospodarczy [WY- DZIAL] Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Wrocławska * ) Niepotrzebne skreślić. Dział 1.1.

Bardziej szczegółowo

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR dla m. st. Warszawy [WYDZIAL] Numer identyfikacyjny REGON MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

Bardziej szczegółowo

Dział 1.1. Ewidencja spraw rodzinnych ogółem

Dział 1.1. Ewidencja spraw rodzinnych ogółem Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S16 SPRAWOZDANIE SR dla Warszawy Pragi-Północ [WYDZIAL] w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich

Bardziej szczegółowo

PROKURATURA GENERALNA, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa

PROKURATURA GENERALNA, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa Numer statystyczny REGON: 8 PROKURATURA GENERALNA, ul. Rakowiecka 6/, -58 Warszawa PG-PCA za rok Dział... Ewidencja spraw i czynności prokuratora w, gospodarczych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r.

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Krakowie [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Krakowska Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12r SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I kwartał 2017 r.

MS-S11/12r SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I kwartał 2017 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Bochni [WYDZIAL] Okręg Apelacja Krakowska Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12r SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2016 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2016 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR dla Warszawy Pragi-Północ [WYDZIAL] Okręg Apelacja Warszawska Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy

Bardziej szczegółowo

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za rok 2016 r.

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za rok 2016 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Toruniu Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Gdańska Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za rok 2016

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa. MS-S1r SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I kwartał 2017 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa. MS-S1r SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I kwartał 2017 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Bochni [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1r SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I kwartał 2017 r.

Bardziej szczegółowo

PROKURATURA GENERALNA, ul. Barska 28/30, Warszawa

PROKURATURA GENERALNA, ul. Barska 28/30, Warszawa Okręgowej PROKURATURA GENERALNA, ul. Barska 8/, -5 Warszawa PG-PCA za rok Dział... Ewidencja spraw i czynności prokuratora w, gospodarczych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w sprawach

Bardziej szczegółowo

Wydział Karny. I instancji Sądu Okręgowego. Wersja 2006.12.02. Currenda Sp. z o.o. Sopot

Wydział Karny. I instancji Sądu Okręgowego. Wersja 2006.12.02. Currenda Sp. z o.o. Sopot Wydział Karny I instancji Sądu Okręgowego Wersja 2006.12.02 Currenda Sp. z o.o. Sopot Opis sprawozdania MS-S5 w Wydziale Karnym I instancji Sądu Okręgowego 2 Sprawozdanie MS-S5 Opis zmian Dział 1.1 Ewidencja

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za rok 2015 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR dla m. st. Warszawy [WYDZIAL] Okręg Apelacja Warszawska Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie Wydział Pracy i Ubezpieczeń I instancja (w razie niejasności proszę o kontakt rogalewski@currenda.pl )

Zmiany w programie Wydział Pracy i Ubezpieczeń I instancja (w razie niejasności proszę o kontakt rogalewski@currenda.pl ) Zmiany w programie Wydział Pracy i Ubezpieczeń I instancja (w razie niejasności proszę o kontakt rogalewski@currenda.pl ) do końca Marca 2007 r. 1. Dodano opcję umieszczania inicjałów sędziego na zwrotce

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za rok 2014 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za rok 2014 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sądy Rejonowe ZBIORCZE MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Adresaci 1. Sąd Okręgowy 2. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za rok 2015 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Zamościu [WYDZIAL] MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Adresaci 1. Sąd Okręgowy 2. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR Szczecin-Centrum [WYDZIAL] Okręg Apelacja Szczecińska Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za rok 2015 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Chełmie [WYDZIAL] Okręg Apelacja Lubelska Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Suwałkach [WYDZIAL] Okręg Apelacja Białostocka Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych i wykroczeniowych. za rok 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych i wykroczeniowych. za rok 2015 r. Rozpoznawanie wniosków prokuratora Rozpoznawanie wniosków prokuratora Rozpoznawanie MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Legionowie [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Apelacyjnego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych i wykroczeniowych. za rok 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych i wykroczeniowych. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Puławach [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Apelacyjnego w Apelacja Lubelska Numer identyfikacyjny REGON *) niepotrzebne skreślić Dział

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa. MS-S1r SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2017 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa. MS-S1r SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2017 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR dla Warszawy-Mokotowa [WY- DZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1r SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I

Bardziej szczegółowo

MS-S18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych nieletnich

MS-S18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych nieletnich MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdoskie 11, 00-950 Warszaa SR Bochni [WYDZIAL] Numer identyfikacyjny REGON MS-S18 SPRAWOZDANIE spraach rodzinnych nieletnich MS-S18R 25.05.26 Adresaci: 1. Sąd Okręgoy

Bardziej szczegółowo

MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR dla Warszawy-Mokotowa [WYDZIAL] Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Warszawska MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych i wykroczeniowych. za I półrocze 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych i wykroczeniowych. za I półrocze 2015 r. SR w Białymstoku wydziały karne Okręg Sądu Okręgowego w MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Apelacyjnego w Apelacja Białostocka Numer identyfikacyjny REGON *) niepotrzebne

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski Sygn. akt V CZ 56/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 grudnia 2015 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski w sprawie ze skargi H. F.

Bardziej szczegółowo

MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR dla Warszawy Pragi-Północ [WYDZIAL] Okręg Apelacja Warszawska Numer identyfikacyjny REGON MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych

Bardziej szczegółowo

MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR dla Łodzi-Widzewa [WYDZIAL] Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Łódzka MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich

Bardziej szczegółowo

Wymiar sprawiedliwości w RP

Wymiar sprawiedliwości w RP Wymiar sprawiedliwości w RP Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe. Art. 175 ust. 1 Konstytucji RP Sądy powszechne

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych. i wykroczeniowych. za I kwartał 2017 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych. i wykroczeniowych. za I kwartał 2017 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Bochni [WYDZIAL] Okręg Sądu Numer identyfikacyjny REGON MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych Adresaci: 1. Sąd Okręgowy 2. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Krzysztof Staryk SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Krzysztof Staryk SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (sprawozdawca) Sygn. akt II PZ 21/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 grudnia 2014 r. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Krzysztof Staryk SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (sprawozdawca) w sprawie z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA STATYSTYCZNA

INFORMACJA STATYSTYCZNA Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości Wydział Statystyki i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości INFORMACJA STATYSTYCZNA o ewidencji spraw i orzecznictwie

Bardziej szczegółowo

MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych. za I półrocze 2017 r.

MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych. za I półrocze 2017 r. Zażalenie W tym MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SA w Łodzi [WYDZIAL] Dział 1.1. Ewidencja spraw SPRAWY według repertoriów lub wykazów Numer identyfikacyjny REGON Pozostało

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PZ 13/09. Dnia 10 listopada 2009 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PZ 13/09. Dnia 10 listopada 2009 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II PZ 13/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 10 listopada 2009 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf SSN Zbigniew Korzeniowski w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów...

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów... Spis treści SPIS TREŚCI TOM III część 1 Wykaz skrótów....................................................... 13 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM ROZDZIAŁ 1. Zaskarżalność

Bardziej szczegółowo

MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych Zażalenie MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Toruniu [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego Numer identyfikacyjny REGON MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz Sygn. akt V CZ 53/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 listopada 2013 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych. i wykroczeniowych. za I kwartał 2016 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych. i wykroczeniowych. za I kwartał 2016 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S5R 25.05.2016 SR w Bochni [WYDZIAL] Okręg Sądu Numer identyfikacyjny REGON MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych Adresaci: 1. Sąd Okręgowy

Bardziej szczegółowo

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3.

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja A.) s. 3. Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3 Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3. Wersja "A." - skrócona (przeglądowa) s. 3 Wersja "B." - pełna s. 5 Część II. Wprowadzenie do Wzorów

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera Sygn. akt I PZ 1/06 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 marca 2006 r. SSN Katarzyna Gonera w sprawie z wniosku J. G. o ustanowienie adwokata z urzędu celem złożenia skargi o stwierdzenie niezgodności

Bardziej szczegółowo

Sąd i referendarz sądowy. mgr Przemysław Kraszewski

Sąd i referendarz sądowy. mgr Przemysław Kraszewski Sąd i referendarz sądowy mgr Przemysław Kraszewski Pojęcie sądu ujęcie ustrojowe wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy

Bardziej szczegółowo

Wydział Rodzinny. Wersja 2007-12-19 CURRENDA Sp. z o.o. Sopot

Wydział Rodzinny. Wersja 2007-12-19 CURRENDA Sp. z o.o. Sopot Wydział Rodzinny Wersja 2007-12-19 CURRENDA Sp. z o.o. Sopot Opis sprawozdania MS-S16 w Wydziale Rodzinnym 2 Sprawozdanie MS-S16 Opis zmian Dział 1.1. Ewidencja spraw ogółem W wierszach umieszczane są

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSN Dawid Miąsik (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSN Dawid Miąsik (sprawozdawca) Sygn. akt III SPP 10/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 maja 2015 r. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSN Dawid Miąsik (sprawozdawca) w sprawie ze skargi H. H. z udziałem

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec Sygn. akt II UZ 44/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 października 2014 r. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. uchyla zaskarżone postanowienie. UZASADNIENIE

POSTANOWIENIE. uchyla zaskarżone postanowienie. UZASADNIENIE Sygn. akt I PZ 15/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 września 2014 r. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Beata Gudowska SSN Zbigniew Hajn w sprawie z powództwa B. P. przeciwko

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I PZ 30/11. Dnia 6 grudnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I PZ 30/11. Dnia 6 grudnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I PZ 30/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 grudnia 2011 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Małgorzata Gersdorf w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

w M-Iustitia Oferta współpracy w zakresie windykacji wierzytelności

w M-Iustitia Oferta współpracy w zakresie windykacji wierzytelności M-Iustitia Windykacja i Doradzto Prane Oferta spółpracy zakresie indykacji ierzytelności M-Iustitia Windykacja i Doradzto Prane biuro: ulica Płocka 52 A, 81-503 Gdynia ((58) 511 72 83, / (58) 511 72 84,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PZ 5/17. Dnia 16 maja 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PZ 5/17. Dnia 16 maja 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II PZ 5/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 maja 2017 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Pruszkowie [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2015

Bardziej szczegółowo

MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych. Obszar Sądu Apelacyjnego Sprawozdanie należy przekazać adresatowi w terminie

MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych. Obszar Sądu Apelacyjnego Sprawozdanie należy przekazać adresatowi w terminie Zażalenie MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Toruniu Numer identyfikacyjny REGON MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych Adresat Ministerstwo Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE Sygn. akt I UZ 27/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 listopada 2016 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSN Maciej Pacuda (sprawozdawca) w sprawie z

Bardziej szczegółowo

MS-S20KW SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r.

MS-S20KW SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTW O SPRAW IEDL IW O ŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S20K 12.08.2015 SR w Pruszkowie [WYDZIAL] Okręg Apelacja Warszawska Numer identyfikacyjny REGON MS-S20KW SPRAWOZDANIE w sprawach

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera Sygn. akt I BP 3/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 listopada 2015 r. SSN Katarzyna Gonera w sprawie z powództwa M. J. przeciwko D. R. o wznowienie postępowania w sprawie Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych Zażalenie MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Toruniu [WYDZIAL] Numer identyfikacyjny REGON MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych Adresat Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15 Spis treści Wykaz skrótów............................................... 13 Przedmowa do szóstego wydania.............................. 15 Wprowadzenie............................................... 17

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CZ 15/15. Dnia 24 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CZ 15/15. Dnia 24 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II CZ 15/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 kwietnia 2015 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Owczarek SSN Karol Weitz w sprawie z wniosku E.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Józef Iwulski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Józef Iwulski (sprawozdawca) Sygn. akt III SPP 14/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 lipca 2015 r. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Józef Iwulski (sprawozdawca) w sprawie ze skargi A. M.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych. i wykroczeniowych. za I półrocze 2016 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych. i wykroczeniowych. za I półrocze 2016 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S5R 16.09.2016 SR dla Warszawy Pragi-Północ [WYDZIAL] Okręg Sądu Numer identyfikacyjny REGON MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych Adresaci:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XIX

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XIX Wstęp................................................. XIII Wykaz skrótów........................................... XV Bibliografia............................................. XIX Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Analiza ilościowa ewidencji spraw rodzinnych w sądach powszechnych w latach

Analiza ilościowa ewidencji spraw rodzinnych w sądach powszechnych w latach WYDZIAŁ STATYSTYCZNEJ INFORMACJI ZARZĄDCZEJ DEPARTAMENT STRATEGII I FUNDUSZY EUROPEJSKICH Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. Analiza ilościowa ewidencji spraw rodzinnych w sądach powszechnych w latach 2007

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych. i wykroczeniowych. za I półrocze 2017 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych. i wykroczeniowych. za I półrocze 2017 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S5R 16.08.2017 SR dla Warszawy-Mokotowa [WYDZIAL] Okręg Sądu Numer identyfikacyjny REGON MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych Adresaci:

Bardziej szczegółowo