Dom Maklerski IDM S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dom Maklerski IDM S.A."

Transkrypt

1 Prospekt emisyjny sporządzony w związku z Ofertą Publiczną nie mniej niż i nie więcej niż akcji zwykłych na okaziciela serii D ( Akcje Oferowane ) o wartości nominalnej 1 złoty każda oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii C, nie mniej niż i nie więcej niż akcji serii D, nie mniej niż i nie więcej niż praw do akcji serii D oraz akcji serii F. W celu ustalenia ceny emisyjnej Akcji Oferowanych, Emitent zamierza przeprowadzić proces budowy księgi popytu. Z uwagi na fakt, iż Prospekt nie zawiera ostatecznej ceny emisyjnej oraz liczby oferowanych akcji, informacja o poziomie ceny emisyjnej oraz liczbie oferowanych akcji zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie art. 54 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej. Szczegółowe zasady Oferty Publicznej, w tym przydziału Akcji Oferowanych, opisane są w pkt. 5 Dokumentu Ofertowego. Oferujący Dom Maklerski IDM S.A. OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA JEDYNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI POLSKI NINIEJSZY PROSPEKT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA. PROSPEKT ANI PAPIERY WARTOŚCIOWE NIM OBJĘTE NIE BYŁY PRZEDMIOTEM REJESTRACJI, ZATWIERDZENIA LUB NOTYFIKACJI W JAKIMKOLWIEK PAŃSTWIE POZA RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI ZGODNIE Z PRZEPISAMI DYREKTYWY W SPRAWIE PROSPEKTU LUB AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH. PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE NINIEJSZYM PROSPEKTEM NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (W TYM NA TERENIE INNYCH PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ), CHYBA ŻE W DANYM PAŃSTWIE TAKA OFERTA MOGŁABY ZOSTAĆ DOKONANA ZGODNIE Z PRAWEM, BEZ KONIECZNOŚCI SPEŁNIENIA JAKICHKOLWIEK DODATKOWYCH WYMOGÓW PRAWNYCH. KAŻDY INWESTOR ZAMIESZKAŁY BĄDŹ MAJĄCY SIEDZIBĘ POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRZEPISAMI PRAWA POLSKIEGO ORAZ PRZEPISAMI PRAW INNYCH PAŃSTW, KTÓRE MOGĄ SIĘ DO NIEGO STOSOWAĆ. Inwestowanie w papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Emitenta oraz z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w rozdziale,,czynniki ryzyka. DZIEŃ ZATWIERDZENIA PROSPEKTU: 18 WRZEŚNIA 2012 R.

2 Część I - SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI...1 CZĘŚĆ II DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY...6 CZĘŚĆ III - CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z EMITENTEM ORAZ TYPEM PAPIERU WARTOŚCIOWEGO OBJĘTEGO EMISJĄ CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA Ryzyko niezrealizowania strategii Emitenta Ryzyko pozyskania z Emisji środków mniejszych niż zakładane Ryzyko związane z panującymi tendencjami wzrostu cen na kluczowe komponenty produkowanych wyrobów Ryzyko związane z możliwością utraty kluczowych pracowników Ryzyko związane z uzależnieniem od głównego odbiorcy Ryzyko związane z zapisami umów z kontrahentami Ryzyko dominującego wpływu dotychczasowych akcjonariuszy w Spółce Ryzyko związane z zagrożeniem zdrowia lub życia konsumentów Ryzyko związane z pracami badawczo-rozwojowymi nad nowymi produktami Ryzyko związane z awarią linii produkcyjnych Ryzyko związane z zarządzaniem przez system komputerowy Ryzyko związane z zanieczyszczeniem środowiska Ryzyko nieterminowego regulowania należności przez kontrahentów CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM EMITENT PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Ryzyko związane ze wzrostem stóp procentowych Ryzyko zmiany przepisów prawnych oraz ich interpretacji Ryzyko związane ze zdarzeniami nadzwyczajnymi, losowymi oraz zmianami pogodowymi Ryzyko związane ze znacznymi zmianami kursów walut Ryzyko związane z panującymi tendencjami na rynku kosmetyków i produktów chemii gospodarczej Ryzyko związane ze wzrostem konkurencji CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM Ryzyko odstąpienia lub zawieszenia Oferty Publicznej Ryzyko niedojścia emisji akcji serii D do skutku Ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu Ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań cen Akcji Ryzyko związane z możliwością niespełnienia przez Emitenta wymogów dotyczących dopuszczenia i wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu giełdowego Ryzyko związane z notowaniem akcji serii C, akcji serii F, akcji serii D oraz Praw do akcji serii D Ryzyko opóźnienia we wprowadzaniu akcji serii C, akcji serii F, akcji serii D oraz Praw do akcji serii D do obrotu giełdowego lub odmowa wprowadzenia akcji serii C, akcji serii F, akcji serii D oraz Praw do akcji serii D do obrotu giełdowego Ryzyko związane z innymi emisjami publicznymi w okresie emisji akcji Emitenta Ryzyko naruszenia art. 20 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi powodujące wstrzymanie dopuszczenia do obrotu lub rozpoczęcia notowań Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami Ryzyko naruszenia przepisów powodujące wykluczenie papierów wartościowych z obrotu giełdowego...25 Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A. I 1

3 Część I - SPIS TREŚCI 3.12 Ryzyko niespełnienia przez Emitenta wymogów co do treści i formy aneksu do Prospektu powodujące odmowę zatwierdzenia aneksu przez Komisję Nadzoru Finansowego Ryzyko wynikające z naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów art Ustawy o ofercie publicznej Ryzyko związane z potencjalnym niewykonaniem lub naruszeniem przez Emitenta obowiązków określonych w Ustawie o ofercie oraz Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi Ryzyko braku dostatecznego rozproszenia akcji wprowadzanych do obrotu na rynku regulowanym Ryzyko naruszenia przepisów skutkujących zastosowaniem sankcji przez KNF Ryzyko związane z wydłużeniem czasu przyjmowania zapisów...28 CZĘŚĆ IV DOKUMENT REJESTRACYJNY OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W DOKUMENCIE REJESTRACYJNYM I DOKUMENCIE OFERTOWYM Emitent Oferujący Doradca Finansowy Doradca Prawny BIEGLI REWIDENCI Imiona i nazwiska (nazwy), adresy oraz opis przynależności do organizacji zawodowych Informacje na temat rezygnacji, zwolnienia lub zmiany biegłego rewidenta WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA CZYNNIKI RYZYKA INFORMACJE O EMITENCIE Historia i rozwój Emitenta Inwestycje ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI EMITENTA Działalność podstawowa Główne rynki Czynniki nadzwyczajne Podsumowanie podstawowych informacji dotyczących uzależnienia Emitenta od patentów lub licencji, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych albo od nowych procesów produkcyjnych Założenia wszelkich oświadczeń Emitenta dotyczących jego pozycji konkurencyjnej STRUKTURA ORGANIZACYJNA Opis grupy kapitałowej oraz miejsca Emitenta w tej grupie Wykaz istotnych podmiotów zależnych Emitenta ŚRODKI TRWAŁE Informacje dotyczące już istniejących lub planowanych znaczących rzeczowych aktywów trwałych Opis zagadnień i wymogów związanych z ochroną środowiska, które mogą mieć wpływ na wykorzystanie przez Emitenta rzeczowych aktywów trwałych PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ Sytuacja finansowa Wynik operacyjny ZASOBY KAPITAŁOWE Informacje dotyczące źródeł kapitału Emitenta Wyjaśnienie źródeł i kwot oraz opis przepływów środków pieniężnych Emitenta Potrzeby kredytowe oraz struktura finansowania Emitenta I Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A.

4 Część I - SPIS TREŚCI 10.4 Jakiekolwiek ograniczenia w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych, które miały lub które mogłyby mieć, bezpośrednio lub pośrednio, istotny wpływ na działalność operacyjną Emitenta Przewidywane źródła funduszy potrzebnych do zrealizowania zobowiązań przedstawionych w pkt i BADANIA, ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE Badania i rozwój Patenty i licencje posiadane przez Emitenta Znaki towarowe INFORMACJE O TENDENCJACH Najistotniejsze ostatnio występujące tendencje w produkcji, sprzedaży i zapasach oraz kosztach i cenach sprzedaży Jakiekolwiek znane tendencje, niepewne elementy, żądania, zobowiązania lub zdarzenia, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta PROGNOZY WYNIKÓW LUB WYNIKI SZACUNKOWE Oświadczenia wskazujące podstawowe założenia, na których Emitent opiera swoje prognozy Raport sporządzony przez niezależnych księgowych lub biegłych rewidentów na temat prawidłowości sporządzenia wyników szacunkowych oraz prognoz wyników Prognoza wybranych danych finansowych Porównywalność prognozy wyników lub wyników szacunkowych z historycznymi informacjami finansowymi ORGANY ADMINISTRACYJNE, ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA Dane na temat członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz osób zarządzających wyższego szczebla, które mają znaczenie dla stwierdzenia, że Emitent posiada stosowną wiedzę i doświadczenie do zarządzania swoją działalnością Informacje na temat konfliktu interesów w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz wśród osób zarządzających wyższego szczebla WYNAGRODZENIE I INNE ŚWIADCZENIA ZA OSTATNI PEŁNY ROK OBROTOWY W ODNIESIENIU DO CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH ORAZ OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH WYŻSZEGO SZCZEBLA Wysokość wypłaconego wynagrodzenia (w tym świadczeń warunkowych lub odroczonych) oraz przyznanych przez Emitenta i jego podmioty zależne świadczeń w naturze za usługi świadczone na rzecz spółki lub jej podmiotów zależnych Ogólna kwota wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta lub jego podmioty zależne na świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne świadczenia PRAKTYKI ORGANU ADMINISTRACYJNEGO, ZARZĄDZAJĄCEGO I NADZORUJĄCEGO Data zakończenia obecnej kadencji oraz okres, przez jaki członkowie organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących sprawowali swoje funkcje Informacje o umowach o świadczenie usług członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych z Emitentem lub którymkolwiek z jego podmiotów zależnych, określających świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy Informacje o komisji ds. audytu i komisji ds. wynagrodzeń Emitenta, dane członków danej komisji oraz podsumowanie zasad funkcjonowania tych komisji Oświadczenie na temat stosowania przez Emitenta procedur ładu korporacyjnego ZATRUDNIENIE Informacje o zatrudnieniu w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Informacje o posiadanych przez członków organów zarządzających i nadzorujących akcjach i opcjach na akcje Emitenta Opis wszelkich ustaleń dotyczących uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta ZNACZNI AKCJONARIUSZE Informacje na temat osób innych niż członkowie organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, które w sposób bezpośredni lub pośredni mają udziały w kapitale Emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa krajowego Emitenta Informacje o innych prawach głosu w odniesieniu do Emitenta Wskazanie podmiotu dominującego wobec Emitenta lub podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem Opis wszelkich znanych Emitentowi ustaleń, których realizacja w przyszłości może spowodować zmiany w sposobie kontroli Emitenta TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI Wprowadzenie...89 Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A. I 3

5 Część I - SPIS TREŚCI 19.2 Transakcje w roku Transakcje w roku Transakcje w roku Transakcje od dnia do dnia zatwierdzenia Prospektu Transakcje z członkami Zarządu oraz Rady Nadzorczej za okres objęty danymi historycznymi i do dnia zatwierdzenia Prospektu INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW EMITENTA, JEGO SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ZYSKÓW I STRAT Wprowadzenie Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania historycznych informacji finansowych Informacje finansowe pro forma Sprawozdanie finansowe Badanie historycznych informacji finansowych Data najnowszych informacji finansowych Śródroczne i inne informacje finansowe Polityka dywidendy Postępowania sądowe i arbitrażowe Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta INFORMACJE DODATKOWE Informacje dotyczące kapitału zakładowego Emitenta Informacje dotyczące statutu Emitenta ISTOTNE UMOWY Podsumowanie istotnych umów, innych niż umowy zawierane w normalnym toku działalności Emitenta, których stroną jest Emitent za okres dwóch lat bezpośrednio poprzedzających datę publikacji dokumentu rejestracyjnego Podsumowanie innych istotnych umów, niezawartych w ramach normalnego toku działalności, których stroną jest Emitent, zawierających postanowienia powodujące powstanie zobowiązania lub nabycie przez prawa o istotnym znaczeniu dla Emitenta w dacie dokumentu rejestracyjnego INFORMACJE OSÓB TRZECICH ORAZ OŚWIADCZENIA EKSPERTÓW I OŚWIADCZENIE O UDZIAŁACH DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU INFORMACJA O UDZIAŁACH W INNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH CZĘŚĆ V - DOKUMENT OFERTOWY OSOBY ODPOWIEDZIALNE CZYNNIKI RYZYKA DLA OFEROWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PODSTAWOWE INFORMACJE Oświadczenie w sprawie kapitału obrotowego Oświadczenie w sprawie kapitalizacji i zadłużenia Emitenta Interesy osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w emisję lub Ofertę Przesłanki Oferty i opis wykorzystania wpływów pieniężnych INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZANYCH DO OBROTU Opis typu i rodzaju oferowanych lub dopuszcznych papierów wartościowych Podstawa prawna utworzenia papierów wartościowych Cechy papierów wartościowych będących przedmiotem oferty lub dopuszczenia Waluta emitowanych papierów wartościowych Prawa oraz ograniczenia związane z papierami wartościowymi będącymi przedmiotem oferty lub dopuszczenia oraz procedury wykonywania tych praw i ograniczeń Podstawa prawna nowej emisji papierów wartościowych I Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A.

6 Część I - SPIS TREŚCI 4.7 Przewidywana data emisji papierów wartościowych Opis ograniczeń w swobodzie przenoszenia akcji Obowiązujące regulacje dotyczące obowiązkowych ofert przejęcia lub przymusowego wykupu i odkupu w odniesieniu do akcji Wskazanie publicznych ofert przejęcia w stosunku do kapitału Emitenta, dokonanych przez osoby trzecie w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz bieżącego roku obrotowego Informacje na temat potrącania u źródła podatków od dochodu INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY Warunki, parametry i przewidywany harmonogram Oferty oraz działania wymagane przy składaniu zapisów Zasady dystrybucji i przydziału Cena Akcji Plasowanie i gwarantowanie (subemisja) DOPUSZCZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DO OBROTU I USTALENIA DOTYCZĄCE OBROTU Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu Rynki regulowane lub rynki równoważne, na których są dopuszczone do obrotu akcje tej samej klasy, co Akcje Oferowane lub dopuszczane do obrotu Informacja na temat papierów wartościowych będących przedmiotem subskrypcji lub plasowania jednocześnie lub prawie jednocześnie co tworzone papiery wartościowe będące przedmiotem dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym Dane na temat pośredników w obrocie na rynku wtórnym Działania stabilizacyjne INFORMACJE NA TEMAT WŁAŚCICIELI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OBJĘTYCH SPRZEDAŻĄ Dane na temat oferujących akcje do sprzedaży oraz liczba i rodzaj akcji oferowanych przez każdego ze sprzedających Umowy zakazu sprzedaży akcji typu lock-up KOSZTY OFERTY ROZWODNIENIE Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą skierowaną do dotychczasowych akcjonariuszy w przypadku gdy dotychczasowi akcjonariusze nie obejmą skierowanej do nich nowej oferty INFORMACJE DODATKOWE Opis zakresu działań doradców związanych z emisją Wskazanie innych informacji, które zostały zbadane lub przejrzane przez uprawnionych biegłych rewidentów, oraz w odniesieniu do których sporządzili oni raport Dane na temat eksperta Potwierdzenie, że informacje uzyskane od osób trzecich zostały dokładnie powtórzone. źródła tych informacji Statut Emitenta Formularze Definicje i skróty Lista punktów subskrypcyjnych przyjmujących zapisy na akcje Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A. I 5

7 Część II - DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY CZĘŚĆ II DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY A. Wstęp i ostrzeżenia Niniejsze podsumowanie należy traktować jako wprowadzenie do Prospektu. Każda decyzja o inwestycji w Akcje Emitenta oferowane na podstawie Prospektu powinna być każdorazowo podejmowana w oparciu o treść całego Prospektu. Inwestor wnoszący powództwo odnoszące się do treści Prospektu ponosi koszt ewentualnego tłumaczenia na język obcy niniejszego Prospektu emisyjnego przed rozpoczęciem postępowania przed sądem. Osoby sporządzające niniejsze podsumowanie, łącznie z każdym jego tłumaczeniem, ponoszą odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną w przypadku, gdy niniejsze podsumowanie wprowadza w błąd, jest niedokładne lub sprzeczne z innymi częściami Prospektu, bądź nie przedstawia najważniejszych informacji mających pomóc inwestorom przy rozważaniu inwestycji w Akcje. B. Emitent Element Opis B.1 Nazwa Emitenta: Global Cosmed Spółka Akcyjna B.2 Siedziba: Kraj siedziby: Forma prawna: Ustawodawstwo: Radom Polska Spółka Akcyjna przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks spółek handlowych Podstawowe obszary bieżącej działalności Emitenta oraz rodzaj prowadzonej działalności operacyjnej: Podstawowym obszarem działalności Emitenta jest świadczenie usług produkcyjnych w zakresie wyrobów kosmetycznych i chemii gospodarczej, na które składa się opracowanie receptury produktu, sporządzenie projektu opakowania i etykiety, przeprowadzenie niezbędnych badań, przygotowanie gotowego wyrobu, a także logistyka. Celem Emitenta jest świadczenie szerokiej gamy usług i oferowanie produktów o wysokiej jakości, co w połączeniu z rozpoznawalną marką pozwala stać się partnerem biznesowym klientów, współodpowiedzialnym za kreowanie ich oferty produktowej. Global Cosmed S.A. jest nowoczesnym i dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem, które w swojej ofercie posiada wyroby z następujących kategorii asortymentowych: B.3 - kosmetyki dla dorosłych, niemowląt i dzieci: płyny do kąpieli, żele pod prysznic, mydła w płynie, - wyroby chemii gospodarczej: płyny i koncentraty do prania i płukania tkanin, domowe środki czystości, udrożniacze do kanalizacji. Global Cosmed S.A. świadczy swoje usługi na rzecz dużych krajowych i międzynarodowych sieci handlowych, dla których przygotowuje wyroby kosmetyczne i chemii gospodarczej, sprzedawane pod nazwami tych sieci. Takie wyroby, przygotowywane na zlecenie danej sieci handlowej, opatrzone etykietą z nazwą tej sieci i dostępne wyłącznie w sklepach do niej należących, określane są terminem marka prywatna (z ang. private label). Emitent rozpoczął działalność w segmencie marki prywatnej podążając za trendami rynkowymi. Global Cosmed S.A. rozszerza swoją działalność w tym segmencie, współpracując z największymi odbiorcami krajowymi, takimi jak Biedronka, Lidl, Kaufland. Skala prowadzonej działalności produkcyjnej oraz wysoka jakość produktów, potwierdzona licznymi nagrodami, sprawiają, że Emitent może być partnerem dużych sieci dyskontowych również w przypadku ich dalszej ekspansji poza Polskę. Dobrą pozycję negocjacyjną w skali europejskiej wzmacnia dodatkowo rozpoznawalność Spółki jako partnera biznesowego wśród kluczowych odbiorców na rynku niemieckim. Sprostanie wysokim wymogom jakościowym oraz konkurencji cenowej na tym wymagającym rynku jest doskonałą rekomendacją dla innych odbiorców zagranicznych. Potwierdzeniem tego jest istotny wzrost przychodów ze sprzedaży na rynkach zagranicznych, w tym w szczególności na rynku niemieckim. Emitent dąży do kompleksowej obsługi klienta, począwszy od opracowania koncepcji produktu, przez jej realizację, aż po usługi logistyczne. Oprócz marki prywatnej, Spółka produkuje również wyroby kosmetyczne i chemiczne pod markami Bobini, Bobini Baby, Apart oraz Sofin Global na rzecz Global Cosmed Group partnera handlowego. Emitent, w uzgodnieniu z Global Cosmed Group, przygotowuje recepturę produktu, natomiast GCG we własnym zakresie przygotowuje projekt opakowania. Następnie zleca produkcję Emitentowi, który wykorzystuje do tego celu wolne moce produkcyjne. 6 I Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A.

8 Część II - DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY Tabela B1: Rodzaje produktów wytwarzane przez Global Cosmed S.A. w ramach poszczególnych marek produktów Marka produktu Rodzaje produktów szampony, płyny do kąpieli, mydła w płynie dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, płyny ułatwiające rozczesywanie włosów szampony, płyny do kąpieli, mydła w płynie, oliwki, kremy pielęgnacyjno-ochronne dla dzieci poniżej pierwszego roku życia szampony, żele pod prysznic, mydła w płynie, płyny do kąpieli, sole do kąpieli, balsamy do ciała dla dorosłych B.3 płyny do płukania tkanin, płyny do prania, koncentraty do płukania tkanin Źródło: Emitent W sferze pozaprodukcyjnej Emitent skupia się na opracowaniu strategii funkcjonowania oraz planowaniu działań krótko- i długookresowych w obliczu ciągłych zmian otoczenia. Najistotniejsze dla Global Cosmed S.A. są plany dotyczące sprzedaży oraz nakładów inwestycyjnych, a także pozyskanie możliwie jak najtańszych źródeł ich finansowania. Emitent na bieżąco kontroluje techniczne koszty wytworzenia produktów, a także perspektywy rozwoju dla poszczególnych grup asortymentowych, starając się dokonywać inwestycji w park maszynowy, z uwzględnieniem tendencji na rynku. Pozwala to na bardzo dokładne oszacowanie stopy i okresu zwrotu z inwestycji, a poniesione wydatki w sposób przewidywalny ulegają zwrotowi dzięki obniżonym kosztom wytworzenia oraz zwiększonemu wolumenowi produkcji. Główne kategorie sprzedawanych przez Emitenta produktów Główną kategorią sprzedawanych przez Emitenta produktów są płyny i koncentraty do zmiękczania tkanin, płyny do prania i odplamiacze. W 2011 roku sprzedaż w tej kategorii stanowiła 27%, a w 2010 roku 25% przychodów Emitenta. Drugą istotną kategorią sprzedawanych produktów są płyny do kąpieli oraz żele pod prysznic z udziałem 23% w 2011 roku. W przychodach Emitenta istotne są również mydła w płynie (12%) oraz udrożniacze do rur i preparaty do WC (12%). Najważniejsze rynki, na których Emitent prowadzi działalność Global Cosmed S.A. produkuje i dostarcza wyroby, które zgodnie z polską klasyfikacją wyrobów i usług można w całości zaliczyć do grupy mydło i detergenty, środki piorące, czyszczące i polerujące; wyroby kosmetyczne i toaletowe. Według Głównego Urzędu Statystycznego, wartość produkcji sprzedanej w tej grupie w 2010 roku wynosiła 8,5 mld złotych i była nieznacznie niższa, niż rok wcześniej. Ponad 71% przychodów Emitenta w 2011 roku zostało uzyskanych na rynku krajowym. Na rynkach zagranicznych w 2011 roku Emitent sprzedał 29% swojej produkcji w ujęciu wartościowym. Spośród rynków zagranicznych największy udział w przychodach 2011 roku miał rynek niemiecki 18%. B.4a Najbardziej znaczące tendencje mające wpływ na Emitenta i branże, w których prowadzi działalność Emitent w okresie od początku roku 2012 do dnia zatwierdzenia Prospektu emisyjnego obserwuje wyraźną tendencję wzrostową w sprzedaży. Wzrost ten wynika z pozyskiwania nowych klientów na rynku krajowym i zagranicznym, jak i z rozszerzania współpracy z dotychczasowymi klientami. Tendencja ta jest również widoczna w przedstawionych historycznych informacjach finansowych. Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A. I 7

9 Część II - DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY B.4a B.5 B.6 W związku z faktem, iż Emitent utrzymuje stabilny poziom zapasów oraz większość sprzedaży Emitenta stanowią produkty, tendencje w produkcji odzwierciedlają wskazane powyżej tendencje w sprzedaży. W okresie od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego do daty zatwierdzenia Prospektu emisyjnego Emitent nie zaobserwował istotnych zmian tendencji w kosztach i cenach sprzedaży. Znane tendencje, które mają znaczący wpływ na perspektywy Emitenta są związane z rozwojem i zmianami na rynku kosmetyków oraz rynku marki prywatnej Jak wynika z raportu MEMBR opublikowanego r. na portalu rzeczpospolita.pl, wartość sprzedaży kosmetyków w Polsce w 2009 r. wyniosła 7,1 mld zł (bez wyrobów toaletowych), a wzrost wartości sprzedaży kosmetyków kształtował się na poziomie 14% r/r. Również rynek artykułów chemicznych marki prywatnej wykazuje tendencję wzrostową. W związku z faktem, że udział marek prywatnych w Polsce kształtuje się znacznie poniżej średniej dla Europy Zachodniej, która wynosi 24%, można oczekiwać, iż tendencja wzrostowa utrzyma się jeszcze przez najbliższe lata. Wzrost udziału marek prywatnych w rynku artykułów chemicznych przekłada się również na ponadprzeciętny wzrost wartościowy rynku artykułów chemicznych marki prywatnej, który w 2010 roku wyniósł 20% r/r. Istotną tendencją jest również wzrost udziału w rynku marek prywatnych, kosztem marek z małym i średnim udziałem w rynku. Tendencja ta działa na korzyść Emitenta, który wytwarza produkty marek prywatnych, natomiast marki Apart, Bobini, Bobini Baby oraz Global Sofin rozwijane są w kierunku segmentu premium. Znikanie z rynku marek z małym i średnim udziałem powinno wpłynąć na poprawę konkurencyjności nie tylko marek prywatnych, ale również marek z segmentu premium. Grupa kapitałowa Emitenta Emitent nie tworzy grupy kapitałowej. Emitent należy do grupy kapitałowej, wobec której podmiotem dominującym jest Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta Andreas Mielimonka. Andreas Mielimonka posiada bezpośrednio udziały lub akcje pięciu podmiotów, w tym 100% akcji spółki Blackwire Ventures Ltd. oraz pośrednio jedenastu kolejnych podmiotów, w tym Emitenta. Blackwire Ventures Ltd. posiada na dzień zatwierdzenia Prospektu 100% akcji Emitenta, nie posiadając jednocześnie akcji ani udziałów innych podmiotów. Podmioty mające udział w kapitale Emitenta lub prawa głosu Podmiotem dominującym wobec Emitenta jest Blackwire Ventures Ltd, z siedzibą w Limassol, Cypr, posiadający bezpośrednio akcji (100% udział w kapitale zakładowym), uprawniających do wykonywania głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (100% udział w głosach). Podmiotem dominującym wobec spółki Blackwire Ventures Ltd jest Andreas Mielimonka, Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta. Wybrane najważniejsze historyczne informacje finansowe dotyczące Emitenta Tabela B.2 Wybrane pozycje jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów Emitenta za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r. (w tys. zł) B Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży Pozostały przychody operacyjne Przychody z działalności kontynuowanej Zmiana stanu produktów Amortyzacja Zużycie surowców i materiałów Usługi obce Koszty świadczeń pracowniczych Podatki i opłaty Pozostałe koszty rodzajowe Wartość sprzedanych towarów i materiałów Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto Źródło: Emitent 8 I Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A.

10 Część II - DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY W okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r. Emitent utrzymywał przychody ze sprzedaż produktów, towarów i usług na poziomie powyżej tys. zł. W latach 2010 i 2011 przychody wzrastały odpowiednio o 11,7% oraz 31,7%. W 2011 roku Emitent zwiększył sprzedaż towarów i materiałów z tys. zł do tys. zł oraz podwoił sprzedaż dla odbiorców zagranicznych. W badanym okresie koszty operacyjne wzrastały rok do roku, stanowiąc od 92% do 95% wartości przychodów z działalności kontynuowanej. W 2011 roku w porównaniu z 2010 r. koszty działalności operacyjnej zwiększyły się o 30,5% i wyniosły tys. zł. Przychody finansowe Emitenta składają się głównie z odsetek od pożyczek i należności oraz z zysku z wyceny transakcji zabezpieczających. Jeśli chodzi o koszty finansowe, są to przede wszystkim odsetki od kredytów. W analizowanym okresie zarówno koszty finansowe, jak i przychody finansowe charakteryzowały się wyraźnie wyższą wartością w roku 2010, w stosunku do lat 2009 i Jeśli chodzi o przychody finansowe, wynikało to z zysku z realizacji transakcji zabezpieczających. Wyższa wartość kosztów finansowych w 2010 roku wynikała przede wszystkim ze straty ze zbycia udziałów w wysokości 482 tys. zł. W okresie od 2009 do 2011 roku zysk netto wzrósł o 71,3%. Wzrost zysku w badanym okresie wynikał z sukcesywnego wzrostu przychodów ze sprzedaży przy stosunkowo stabilnym udziale kosztów działalności operacyjnej w całości przychodów z działalności kontynuowanej. Analiza rentowności Tabela B.3 Wskaźniki rentowności Emitenta za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r. B.7 Wyszczególnienie rentowność działalności operacyjnej EBIT a) 5,73% 8,27% 5,07% rentowność EBITDA b) 6,73% 9,88% 7,01% rentowność brutto c) 5,91% 7,79% 4,89% rentowność netto d) 4,79% 6,01% 4,11% ROA e) 7,21% 8,39% 6,02% ROE f) 15,52% 16,11% 11,76% Źródło: Obliczenia Doradcy Finansowego na podstawie danych Emitenta a) wskaźnik rentowności operacyjnej EBIT stosunek zysku (straty) z działalności operacyjnej (EBIT) do przychodów ze sprzedaży produktów i usług, b) wskaźnik rentowności EBITDA stosunek EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) do przychodów ze sprzedaży produktów i usług, c) wskaźnik rentowności brutto stosunek zysku (straty) brutto do przychodów ze sprzedaży produktów i usług, d) wskaźnik rentowności netto stosunek zysku (straty) netto do przychodów ze sprzedaży produktów i usług, e) wskaźnik rentowności aktywów ROA stosunek zysku netto do stanu aktywów na koniec danego okresu, f) wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE stosunek zysku netto do kapitałów własnych na koniec danego okresu. Spółka odnotowała wzrost rentowności w roku 2011 w stosunku do roku 2009, widoczny na wszystkich analizowanych poziomach z wyjątkiem rentowności EBITDA. Stosunkowo wysokie wskaźniki rentowności, w tym zwłaszcza ROE, świadczą o dobrej kondycji finansowej Emitenta. Powyższe wskaźniki świadczą o stosunkowo dobrej kondycji finansowej Emitenta. Wyraźny wzrost wskaźników rentowności EBIT, EBITDA, a także brutto i netto w 2010 r. wynikał z wielu czynników, wśród których należy wymienić w szczególności zwiększone pozostałe przychody operacyjne. Wskaźnik ROA wzrósł z 6,02% w 2009 r. do poziomu 8,39% w roku 2010, następnie spadając do 7,2% w roku Wskaźnik ROE na koniec 2010 r. kształtował się na poziomie 16,11% i był o 4,35 pp. wyższy niż na koniec roku wcześniejszego, w 2011 roku osiągając wartość nieznacznie niższą niż rok wcześniej - 15,52%. Emitent nie publikował śródrocznych ani innych informacji finansowych. B.8 Informacje finansowe pro-forma Emitent nie sporządzał informacji finansowych pro-forma. Prognozy lub zyski szacunkowe Tabela B.3 Prognozy wybranych elementów sprawozdania z całkowitych dochodów za rok 2012 (w tys. zł) B.9 Wyszczególnienie 2011 wykonanie 2012 prognoza Przychody ze sprzedaży netto Zysk z działalności operacyjnej Zysk netto Źródło: Emitent Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A. I 9

11 Część II - DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY B.10 B.11 Zastrzeżenia zawarte w raporcie biegłego rewidenta Raport biegłego rewidenta nie zawierał zastrzeżeń. Pokrycie bieżących potrzeb Emitenta kapitałem obrotowym Kapitał obrotowy Emitenta wystarcza na pokrycie jego obecnych potrzeb. C. Papiery wartościowe Opis typu i klasy papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty lub dopuszczenia do obrotu Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest nie mniej niż (słownie: cztery miliony) i nie więcej niż (słownie: dziesięć milionów) akcji serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej nie mniej niż (słownie: cztery miliony złotych) i nie więcej niż zł (słownie: dziesięć milionów złotych). C.1 Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym: nie więcej niż (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące sto cztery) akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym: (słownie: siedem milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące sto cztery) akcje serii C, (słownie: cztery miliony sześćset tysięcy) akcji serii F, - nie mniej niż (słownie: cztery miliony) i nie więcej niż (słownie: dziesięć milionów) akcji serii D, a także nie mniej niż (słownie: cztery miliony) i nie więcej niż (słownie: dziesięć milionów) Praw do akcji serii D. Kod ISIN dla akcji serii C, akcji serii F, akcji serii D oraz Praw do akcji serii D zostanie nadany po zawarciu przez Emitenta, zgodnie z postanowieniami art. 5 Ustawy o obrocie, umowy z KDPW. C.2 Waluta emisji Akcji Oferowanych: złoty polski (PLN) C.3 Liczba i wartość nominalna akcji Kapitał zakładowy Emitenta został w pełni opłacony i wynosi ,00 zł i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Opis praw związanych z Akcjami Oferowanymi Prawa związane z akcjami Emitenta są określone w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, w Statucie oraz w innych przepisach prawa. C.4 Akcjonariusze uzyskują następujące prawa związane z papierami wartościowymi Spółki: prawo do dywidendy, prawo poboru, prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej likwidacji, prawo do zbywania posiadanych akcji, prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem, prawo do umorzenia akcji. Opis ograniczeń w swobodnym zbywaniu Akcji Oferowanych C.5 Statut Emitenta nie zawiera żadnych postanowień dotyczących ograniczeń zbywania papierów wartościowych Emitenta, z zastrzeżeniem postanowień regulujących zbywanie akcji imiennych Emitenta. Obrót papierami wartościowymi Emitenta, jako spółki publicznej, podlegał będzie ograniczeniom określonym w Ustawie o ofercie oraz w Ustawie o obrocie. Dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym C.6 Akcje Emitenta nie są dopuszczone do obrotu na żadnym rynku regulowanym lub równoważnym. Emitent planuje złożyć wniosek o dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna. Opis polityki dywidendy C.7 Zasadą polityki Zarządu Emitenta odnośnie dywidendy jest realizowanie wypłat stosownie do wielkości wypracowanego zysku i możliwości Emitenta. Zarząd, zgłaszając propozycje dotyczące możliwości wypłaty dywidendy, kieruje się koniecznością zapewnienia Emitentowi płynności finansowej oraz kapitału niezbędnego do rozwoju działalności. Polityka dywidendy na kolejne lata nie została jeszcze zdefiniowana. Zarząd Emitenta, przy podejmowaniu decyzji odnośnie rekomendacji wypłaty dywidendy w przyszłości będzie brał pod uwagę w szczególności bieżącą i przyszłą sytuację finansową Emitenta, cele strategiczne oraz efektywność planowanych przez Spółkę projektów inwestycyjnych. 10 I Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A.

12 Część II - DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY D. Ryzyko Główne czynniki ryzyka charakterystyczne dla Emitenta i jego branży D.1 Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta: ryzyko niezrealizowania strategii Emitenta; ryzyko pozyskania z emisji środków mniejszych niż zakładane; ryzyko związane z panującymi tendencjami wzrostu cen na kluczowe komponenty produkowanych wyrobów; ryzyko związane z możliwością utraty kluczowych pracowników; ryzyko związane z uzależnieniem od głównego odbiorcy; ryzyko związane z zapisami umów z kontrahentami; ryzyko dominującego wpływu dotychczasowych akcjonariuszy w spółce; ryzyko związane z zagrożeniem zdrowia lub życia konsumentów; ryzyko związane z pracami badawczo-rozwojowymi nad nowymi produktami; ryzyko związane z awarią linii produkcyjnych; ryzyko związane z zarządzaniem przez system komputerowy; ryzyko związane z zanieczyszczeniem środowiska; ryzyko nieterminowego regulowania należności przez kontrahentów. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność: ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną; ryzyko związane ze wzrostem stóp procentowych; ryzyko związane ze zmianą przepisów prawnych oraz ich interpretacji; ryzyko związane ze zdarzeniami nadzwyczajnymi, losowymi oraz zmianami pogodowymi; ryzyko związane ze znacznymi zmianami kursów walut; ryzyko związane z panującymi tendencjami na rynku kosmetyków i produktów chemii gospodarczej; ryzyko związane ze wzrostem konkurencji. Główne czynniki ryzyka charakterystyczne dla Akcji i Praw do akcji D.3 Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym: ryzyko odstąpienia lub zawieszenia Oferty Publicznej; ryzyko niedojścia emisji akcji serii D do skutku; ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu; ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań cen akcji; ryzyko związane z możliwością niespełnienia przez Emitenta wymogów dotyczących dopuszczenia i wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu giełdowego; ryzyko związane z notowaniem akcji serii C, akcji serii F, akcji serii D oraz Praw do akcji serii D; ryzyko opóźnienia we wprowadzeniu akcji serii C, akcji serii F, akcji serii D oraz Praw do akcji serii D do obrotu giełdowego lub odmowa wprowadzenia serii C, akcji serii F, akcji serii D oraz Praw do akcji serii D do obrotu giełdowego; ryzyko związane z innymi emisjami publicznymi w okresie emisji akcji Emitenta; ryzyko naruszenia art. 20 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi powodujące wstrzymanie dopuszczenia do obrotu lub rozpoczęcia notowań ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami; ryzyko naruszenia przepisów powodujące wykluczenie papierów wartościowych z obrotu giełdowego; ryzyko niespełnienia przez Emitenta wymogów co do treści i formy aneksu do Prospektu powodujące odmowę zatwierdzenia aneksu przez Komisję Nadzoru Finansowego; ryzyko wynikające z naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów art Ustawy o ofercie publicznej; ryzyko związane z potencjalnym niewykonaniem lub naruszeniem przez Emitenta obowiązków określonych w Ustawie o ofercie oraz Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi; ryzyko braku dostatecznego rozproszenia akcji wprowadzanych do obrotu na rynku regulowanym; ryzyko naruszenia przepisów skutkujących zastosowaniem sankcji przez KNF; ryzyko związane z wydłużeniem czasu przyjmowania zapisów. Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A. I 11

13 Część II - DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY E. Oferta E.1 Wpływy netto i koszty Oferty Publiczna Oferta obejmuje emisję akcji serii D. Przy założeniu ustalenia ceny emisyjnej na poziomie ceny maksymalnej, równej 2,00 zł, oczekiwane wpływy netto Emitenta wyniosą 18,8 mln zł. Szacunkowe koszty oferty to 1,2 mln zł, w tym pobierane przez Oferującego w wysokości 0,7 mln zł. Przyczyny Oferty, opis wykorzystania wpływów pieniężnych i ich szacunkowa wartość netto W ciągu kilku ostatnich lat nastąpił znaczny wzrost liczby wyrobów produkowanych przez Emitenta. Jest to wynik pozyskania nowych kontrahentów, zarówno na rynku krajowym, jak i rynkach zagranicznych, a także rozwoju rynków, na których działa Emitent, w tym w szczególności segmentu marki prywatnej. Wejście na nowe rynki oraz dynamiczny rozwój dotychczasowych rynków, na których działa Emitent, pozwala oczekiwać dalszego wzrostu liczby produkowanych wyrobów, w wyniku podpisywania nowych kontraktów oraz rozszerzania istniejących. Aby sprostać rosnącym zamówieniom klientów, jak również, co bardzo istotne w segmencie marek prywatnych, zachować konkurencyjność kosztową, Emitent planuje rozbudowę zaplecza produkcyjno-magazynowego. Inwestycja ma na celu zwiększenie mocy produkcyjnych przy jednoczesnym wzroście wydajności i efektywności produkcji. Będzie ona realizowana na gruntach, które są w użytkowaniu wieczystym Emitenta (działka nr 158/2 o łącznej powierzchni 0,7659 ha, KW nr RA1R /1 oraz działka nr 111/14 o łącznej powierzchni 0,2463 ha, KW nr RA1R /1). Część nowo wybudowana będzie przylegać bezpośrednio do istniejącej hali produkcyjnej i będzie stanowiła jej integralną część. Aktualnie Emitent przygotowuje projekt architektoniczny, z uwzględnieniem wymagań dotyczących zarówno aktualnych przepisów prawa, jak i mających wejść w życie w 2013 roku. Emitent planuje również budowę nowej oczyszczalni ścieków. Publiczna Oferta obejmuje emisję akcji serii D. Przy założeniu ustalenia ceny emisyjnej na poziomie ceny maksymalnej, równej 2,00 zł i objęcia wszystkich Akcji Oferowanych, oczekiwane wpływy netto Emitenta wyniosą 18,8 mln zł. Pozyskana kwota zostanie wykorzystana na realizację poniżej przedstawionych inwestycji, przedstawionych w kolejności priorytetów. Pierwsza z inwestycji podzielona została na etapy, które również zostały przedstawione w kolejności priorytetów. Inwestycje będą w całości finansowane ze środków z emisji. Emitent planuje zakończenie inwestycji w I kwartale 2014 roku. Inwestycja I - Mieszalnia Etap 1: Prace konstrukcyjne E.2a Pierwszym etapem inwestycji będzie budowa hali magazynowo-produkcyjnej, składającej się z 5 modułów, każdy o wymiarach: szerokość 18 m, długość 16 m i wysokość ok. 7,5 m. Nowa hala powstanie na obecnym placu manewrowym i stanowić będzie przedłużenie istniejących hal. Elementy nośne wykonane będą w konstrukcji stalowej, a obudowa i dach z płyt warstwowych wypełnionych wełna mineralną. Dwa pierwsze segmenty hal dwukondygnacyjne, o łącznej powierzchni użytkowej ok m2 stanowić będą magazyn. Dolna kondygnacja przeznaczona będzie do składowania surowców płynnych i sypkich wykorzystywanych do produkcji. Surowce przechowywane będą w plastikowych pojemnikach, beczkach, wannach i innych rodzajach zbiorników, przystosowanych do przemieszczania. Górna kondygnacja będzie przeznaczona do składowania opakowań, takich jak butelki, nakrętki czy opakowania zbiorcze. Trzy pozostałe moduły hali, odgrodzone od części magazynowej, stanowić będą pomieszczenie automatycznej mieszalni wyrobów płynnych wraz ze zbiornikami magazynowymi surowców płynnych i wyrobów gotowych. Hale te będą jednokondygnacyjne, o łącznej powierzchni użytkowej ok. 820 m2. Planowany koszt pierwszego etapu inwestycji to 5,5 mln zł. Planowany termin zakończenia etapu to III kwartał 2013 r. Etap 2: Prace ziemne i wykończeniowe W ramach drugiego etapu inwestycji wykonane zostaną instalacje techniczne wewnątrz hal, w szczególności: wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, elektryczna i oświetleniowa, teletechniczna, antywłamaniowa, odgromowa, a także wentylacja mechaniczna i grawitacyjna. W ramach inwestycji zewnętrznych doprowadzone zostaną przyłącza do wyżej wymienionych instalacji, wykonana zostanie część nowej zadaszonej rampy przeładunkowej wraz z drogą, a także oświetlenie zewnętrze i ogrodzenie. Planowany koszt drugiego etapu inwestycji to 3,4 mln zł. Planowany termin zakończenia etapu to IV kwartał 2013 r. Etap 3: Zakup i montaż urządzeń automatycznej mieszalni wyrobów płynnych Ostatni etap inwestycji zakłada zakup i montaż urządzeń w pomieszczeniu automatycznej mieszalni wyrobów płynnych. Mieszalnia składać się będzie z następujących grup urządzeń: - część magazynowo-surowcowa środków płynnych, wyposażona w dwa silosy o pojemności ok. 50m3 oraz dwa mniejsze zbiorniki o pojemności ok. 20m3. Zbiorniki wykonane ze stali kwasoodpornej wyposażone będą w automatykę pomiarową i regulacji temperatury oraz będą przystosowane do przyjęcia koncentratów płynnych z cystern samochodowych. W części magazynowo- -surowcowej znajdować się będzie również 5 zbiorników służących do przeładunku surowców do plastikowych pojemników, beczek, wanien i innych rodzajów zbiorników przystosowanych do przemieszczania. 12 I Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A.

14 Część II - DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY - część mieszalnikowa, którą stanowić będzie osiem mieszalników wykonanych ze stali nierdzewnej. Cztery mieszalniki będą posiadały pojemność 18 m3, natomiast pozostałe cztery 7 m3. Mieszalniki zamontowane zostaną na sensorach wagowych, co umożliwi, poprzez automatyczne systemy dozowania, sterowanie pompami dozującymi surowce wg opracowanych receptur oraz automatyczne sterowanie czasem mieszania i prędkościami obrotowymi mieszadła. Następnie, poprzez system pomp z automatycznymi zaworami, gotowe produkty będą kierowane rurociągami do zbiorników magazynowych produktu gotowego. - część magazynowa produktu gotowego, która składać się będzie ze zbiorników zamkniętych, wykonanych z polietylenu lub polipropylenu łącznie ok. piętnastu zbiorników o pojemności od 10 do 20 m3. W tej części mieszalni znajdować się będą również zespoły pompowe połączone ze zbiornikami przy maszynach rozlewniczych, podające w sposób automatyczny gotowy produkt do urządzeń dozujących je w opakowania jednostkowe. Całość urządzeń zostanie wykonana w systemie automatycznego czyszczenia i mycia. Sterowanie poszczególnymi urządzeniami odbywać się będzie w systemie automatycznym, sterowanym z pulpitu operatorskiego. Planowany koszt ostatniego etapu inwestycji to 7,5 mln zł. Planowany termin rozruchu technologicznego mieszalni to I kwartał 2014 r. Wytwarzanie produktu gotowego jest procesem wieloetapowym. Pierwszy etap polega na przyjęciu surowców na magazyn, gdzie sprawdzane są parametry fizyko-chemiczne oraz czystość mikrobiologiczna. Kolejny etap polega na mieszaniu półproduktu, gdzie za pomocą pomp dozowane są surowce do mieszalników. Gotowe półprodukty przenoszone są za pomocą pomp do zbiorników magazynowych, gdzie oczekują na wyniki kolejnych testów mikrobiologicznych. Po pozytywnych wynikach półprodukt zostaje poddany procesowi konfekcjonowania. Ostatni etap polega na przekazaniu produktu gotowego na magazyn wysokiego składowania, skąd produkt trafia do finalnego odbiorcy. W ostatnich latach Emitent dokonał w szczególności inwestycji w maszyny i urządzenia związane z procesem konfekcjonowania oraz w przestrzeń magazynową. W wyniku tych inwestycji wielkość produkcji Emitenta ograniczona była na etapie mieszania produktów. Realizacja inwestycji w automatyczną mieszalnię pozwoli zwiększyć moce produkcyjne Emitenta, dzięki czemu będzie on w stanie realizować większą liczbę zamówień. E.2a Inwestycja II Oczyszczalnia ścieków Rozwój zakładu produkcyjnego Emitenta poprzez budowę nowej mieszalni, opisanej powyżej, znacznie zwiększy jego możliwości produkcyjne. Zwiększenie poziomu produkcji w zakładach Emitenta wiąże się również ze zwiększeniem ilości odprowadzanych ścieków i odpadów. Emitent zobowiązany jest posiadać pozwolenie wodnoprawne, a także odprowadzać ścieki spełniające normy wskazane przez ich odbiorcę. Budowa nowej oczyszczalni ścieków nie tylko pozwoli Emitentowi w sposób ciągły utrzymywać ścieki we wskazanych normach, ale również zwiększy jego dbałość o środowisko. Inwestycja w oczyszczalnię ścieków będzie realizowana na gruntach, które są w użytkowaniu wieczystym Emitenta (działka nr 158/2 o łącznej powierzchni 0,7659 ha, KW nr RA1R /1), w sąsiedztwie hal produkcyjnych. Oczyszczalnia składać sie będzie ze zbiornika wyrównawczego o pojemności ok. 20m3, systemu oczyszczania mechanicznego ścieków z zawartości stałych, zblokowanej właściwej oczyszczalni kontenerowej i systemu instalacji technologicznych, które połączą oczyszczalnię z resztą zakładu produkcyjnego Emitenta. Oczyszczalnia będzie miała wydajność 25 m3 na dobę. W ramach inwestycji wykorzystane zostaną nowoczesne urządzenia i procesy technologiczne spełniające współczesne standardy jakościowe gospodarowania ściekami. Nowoczesne technologie umożliwią zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych. Planowany koszt oczyszczalni to 2,4 mln zł. Planowany termin zakończenia to III kwartał 2013 r. Realizacja wskazanych powyżej inwestycji pozwoli zwiększyć konkurencyjność Emitenta poprzez zmniejszenie kosztów wytworzenia. Po pierwsze, automatyzacja jednego z najbardziej istotnych etapów procesu technologicznego, jakim jest mieszanie, pozwoli, w ocenie Emitenta, zmniejszyć techniczny koszt wytworzenia w zakresie od 5 do 10%, w zależności od stopnia zaawansowania wykorzystywanych receptur. Po drugie, rozbudowa zaplecza magazynowego pozwoli na modyfikację procesów produkcyjnych. Zwiększenie liczby produktów wytwarzanych w jednej szarży produkcyjnej ograniczy konieczność przezbrajania linii produkcyjnych, co wyeliminuje dużą część kosztów związanych z myciem i dezynfekcją linii konieczną przy zmianie asortymentu. Ponadto, zwiększenie zaplecza magazynowego po stronie magazynu wyrobów gotowych pozwoli na optymalizację działań logistycznych pełna dostępność całego asortymentu pozwoli na lepsze wykorzystanie środków transportu. Oczyszczalnia ścieków pozwoli natomiast spełnić nawet najbardziej restrykcyjne normy w zakresie czystości odprowadzanych ścieków, a także przyczyni się do poprawy sytuacji w zakresie ochrony wód gruntowych oraz równowagi przyrodniczej. Opis warunków Oferty E.3 Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest Akcji Oferowanych, w tym: w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych do objęcia akcji serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w ramach Transzy Otwartej do objęcia akcji serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Walne Zgromadzenie Emitenta upoważniło Zarząd Emitenta do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony, przy czym tak określona suma nie może być niższa ani wyższa niż określona przez Walne Zgromadzenie, tj. nie niższa niż zł i nie wyższa niż zł. W sytuacji, w której w terminach przewidzianych do składania zapisów podstawowych, wskazanych poniżej, nie zostaną złożone i prawidłowo opłacone zapisy na wszystkie Akcje Oferowane, Emitent może postanowić o przeprowadzeniu zapisów dodatkowych na podstawie i na zasadach określonych w niniejszym Prospekcie. Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A. I 13

15 Część II - DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY W przypadku decyzji Emitenta o przeprowadzeniu zapisów dodatkowych informacja o liczbie Akcji Oferowanych, na które będzie można składać zapisy dodatkowe, podana zostanie przez Emitenta do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego przed rozpoczęciem zapisów dodatkowych. Komunikat aktualizujący zostanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt, w terminie wskazanym poniżej. W przypadku zapisów dodatkowych podział na transze nie obowiązuje. Ewentualne przesunięcia pomiędzy transzami mogą nastąpić po zakończeniu Publicznej Subskrypcji. Przesunięte mogą zostać Akcje Oferowane, które nie zostały subskrybowane przez Inwestorów w danej transzy pod warunkiem, że w drugiej transzy popyt zgłoszony przez Inwestorów na Akcje Oferowane przewyższył ich podaż. Informacja o przesunięciu między transzami zostanie udostępniona do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego, w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt emisyjny. Przesunięcie pomiędzy transzami po zakończeniu Publicznej Subskrypcji jest czynnością techniczną i nie oznacza zmiany liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach. Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym: akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł każda, nie mniej niż i nie więcej niż akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda, nie mniej niż i nie więcej niż Praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D. HARMONOGRAM OFERTY E.3 Składanie Deklaracji Nabycia: od 9 do 13 listopada 2012 r., do godz Podanie do publicznej wiadomości ostatecznej ceny emisyjnej oraz liczby Akcji Oferowanych: 14 listopada 2012 r. Otwarcie Publicznej Subskrypcji: 15 listopada 2012 r. Przyjmowanie podstawowych zapisów na Akcje Oferowane: od 15 do 19 listopada 2012 r. Zamknięcie Publicznej Subskrypcji, w przypadku nieprzeprowadzania zapisów dodatkowych: Podanie do publicznej wiadomości informacji o liczbie Akcji Oferowanych, na którą będzie można składać zapisy w ramach zapisów dodatkowych*: 19 listopada 2012 r. 20 listopada 2012 r. Przyjmowanie dodatkowych zapisów na Akcje Oferowane*: od 21 do 22 listopada 2012 r. Zamknięcie Publicznej Subskrypcji, w przypadku przeprowadzania zapisów dodatkowych: Planowany przydział Akcji Oferowanych: 22 listopada 2012 r. do 6 dni roboczych po dniu zamknięcia Publicznej Subskrypcji * Dodatkowe zapisy przyjmowane będą w sytuacji, w której w terminach przewidzianych do składania podstawowych zapisów nie zostaną złożone i prawidłowo opłacone zapisy na wszystkie Akcje Oferowane. Emitent zastrzega sobie prawo do zmiany podanych wyżej terminów. W przypadku zmiany terminu Publicznej Oferty oraz terminu składania zapisów na Akcje Oferowane zostanie podana do publicznej wiadomości stosowna informacja w formie komunikatu aktualizującego. Komunikat aktualizujący zostanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt, przed upływem zmienianego terminu. W przypadku zmiany terminu book-building stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w ww. trybie, nie później niż przed zakończeniem procesu book-building. Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, Emitent zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu przyjmowania zapisów, w sytuacji, gdy łączna liczba Akcji Oferowanych objętych złożonymi zapisami będzie mniejsza, niż liczba Akcji Oferowanych w ramach Publicznej Oferty. Termin ten nie może być dłuższy, niż trzy miesiące od dnia otwarcia Publicznej Subskrypcji. W przypadku wydłużeniu terminów zapisów zostanie podana do publicznej wiadomości stosowna informacja w formie komunikatu aktualizującego. Komunikat aktualizujący zostanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt, przed upływem zmienianego terminu. Przedłużenie terminu przyjmowania zapisów może nastąpić wyłącznie w terminie ważności Prospektu. W przypadku zmiany terminu przydziału Akcji Oferowanych, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego nie później, niż przed terminem przydziału Akcji Oferowanych. Komunikat aktualizujący zostanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt. W przypadku, gdy zmiana podanych wyżej terminów będzie miała znaczący wpływ na ocenę Akcji Oferowanych stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt, przed upływem zmienianego terminu. 14 I Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A.

16 Część II - DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY CENA AKCJI E.3 Cena emisyjna Akcji Oferowanych wynosi maksymalnie 2,00 zł i nie może być niższa niż ich wartość nominalna. Ostateczna cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona zgodnie z opinią uzasadniającą wyłączenie prawa poboru (po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu) i przekazana przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów, zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o ofercie, tzn. do KNF oraz do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt oraz w trybie określonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie. Cena emisyjna będzie równa dla obu transz, w tym dla zapisów dodatkowych. Brak jest dodatkowych kosztów i podatków związanych ze złożeniem zapisu, które zapisujący się na akcje będzie musiał ponieść. Przedział cenowy, w jakim przyjmowane będą Deklaracje Nabycia w book-building wynosi od 1,55 do 2,00 zł za akcję. Opis interesów i konfliktów interesów OFERUJĄCY Wynagrodzenie Domu Maklerskiego IDMSA z siedzibą w Krakowie, będącego podmiotem oferującym akcje Emitenta, jest w większej części wypadkową ceny emisyjnej oraz liczby objętych Akcji Oferowanych i stanowi procentowy udział wielkości środków pieniężnych pozyskanych z Oferty. W związku z tym DM IDMSA jest zainteresowany, aby objęte zostało jak najwięcej akcji po jak najwyższej cenie. Dom Maklerski IDMSA nie jest akcjonariuszem Emitenta. Pomiędzy działaniami Oferującego i Emitenta nie występują żadne konflikty interesów. DORADCA FINANSOWY IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pełni funkcję o charakterze doradczym w procesie pierwszej publicznej oferty Emitenta oraz brał udział w sporządzaniu fragmentów Prospektu, w zakresie wskazanym w punkcie 1 Dokumentu Rejestracyjnego. Doradca Finansowy nie jest akcjonariuszem Emitenta a wysokość jego wynagrodzenia nie jest uzależniona od powodzenia Oferty, tym samym nie posiada interesu związanego bezpośrednio z Ofertą. DORADCA PRAWNY E.4 Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni z siedzibą w Warszawie jest związana z Emitentem umową, na podstawie której pełni funkcję doradcy prawnego przy przeprowadzaniu Oferty akcji serii D oraz jest jednym z podmiotów sporządzających Prospekt Emisyjny. Doradca Prawny nie jest akcjonariuszem Emitenta a wysokość jego wynagrodzenia nie jest uzależniona od powodzenia Oferty, tym samym nie posiada interesu związanego bezpośrednio z Ofertą. AGENCJA PR Agencja Support Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, która świadczy usługi public relations na rzecz Emitenta. Część wynagrodzenia agencji będzie płatna po zamknięciu subskrypcji Akcji i jest uzależniona od wielkości środków pieniężnych pozyskanych z Oferty. Zatem podmiot ten jest zainteresowany powodzeniem Oferty, rozumianym także jako objęcie jak największej liczby Akcji po możliwie najwyższej cenie. Agencja PR nie jest akcjonariuszem Emitenta. Według najlepszej wiedzy Emitenta, nie występują potencjalne konflikty interesów u członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej oraz osób zarządzających wyższego szczebla, pomiędzy obowiązkami wobec Emitenta a ich prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami, z zastrzeżeniem: potencjalnego konfliktu interesów wynikającego z powiązań rodzinnych istniejących wśród członków Rady Nadzorczej Emitenta, udziału członków organów Emitenta w innych przedsięwzięciach gospodarczych. Zdaniem Emitenta, pełnienie przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta jednocześnie funkcji w podmiotach grupy kapitałowej, do której należy Emitent, nie stanowi działalności powodującej konflikt interesów, wobec działalności tych podmiotów na różnych, niekonkurujących ze sobą rynkach. Oferujący akcje do sprzedaży oraz umowy zakazu sprzedaży akcji typu lock-up Wszystkie oferowane akcje są akcjami nowej emisji. E.5 Dnia 16 lipca 2012 r. została zawarta umowa zobowiązująca do czasowego wyłączenia zbywalności akcji Emitenta pomiędzy Emitentem a Blackwire Ventures Ltd. z siedzibą w Limassol. Umowa dotyczy wszystkich akcji serii A, B, C i F. Akcjonariusz zobowiązuje się, że w ciągu 12 miesięcy licząc od dnia wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym nie obciąży, nie zastawi, nie zbędzie ani w inny sposób nie przeniesie własności, ani też nie dokona czynności, których ekonomiczny skutek będzie zbliżony do przeniesienia bądź obciążenia praw z Akcji. Wielkość i wartość natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego Ofertą E.6 Tabela E.1 Udział akcjonariuszy w kapitale zakładowym oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta przed emisją akcji serii D Wyszczególnienie Liczba akcji % udział w strukturze akcjonariatu Liczba głosów % udział w liczbie głosów na WZ Blackwire Ventures Ltd Źródło: Emitent Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A. I 15

17 Część II - DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY W dniu 12 marca 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło Uchwałę nr 2 w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Akcje serii D zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi. Akcje serii D zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej, w rozumieniu Ustawy o ofercie. E.6 E.7 Tabela E.2 Rozwodnienie w wyniku emisji sztuk akcji serii D (objęcie akcji serii D tylko przez nowych akcjonariuszy) Wyszczególnienie Liczba akcji % udział w strukturze akcjonariatu Liczba głosów % udział w liczbie głosów na WZ Blackwire Ventures Ltd , ,2 Nowi akcjonariusze , ,8 Źródło: Emitent Koszty Oferty Emitent ani Oferujący nie pobierają dodatkowych opłat od Inwestorów, poza wpłatą na Akcje Oferowane w wysokości równej iloczynowi akcji, na które Inwestor złożył zapis i ceny emisyjnej. 16 I Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A.

18 Część III - CZYNNIKI RYZYKA CZĘŚĆ III - CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z EMITENTEM ORAZ TYPEM PAPIERU WARTOŚCIOWEGO OBJĘTEGO EMISJĄ 1. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA 1.1 RYZYKO NIEZREALIZOWANIA STRATEGII EMITENTA Głównym celem strategii Emitenta jest wzrost wartości akcji Global Cosmed S.A. poprzez zwiększenie przychodów ze sprzedaży w kraju i za granicą, ekspansję na nowe rynki zagraniczne oraz wzrost rentowności prowadzonej działalności. Podstawą realizacji tej strategii są planowane inwestycje w środki trwałe oraz przyjęta koncepcja rozwoju Emitenta. Realizacja inwestycji pozwoli zwiększyć zdolności produkcyjne oraz zmniejszyć jednostkowe koszty produkcji dzięki efektowi skali. Istnieje ryzyko niepowodzenia realizacji tej strategii. Ryzyko to jest nierozerwalnie związane z rodzajem działalności prowadzonej przez Emitenta. Negatywny wpływ na skuteczność realizacji strategii Emitenta mogą mieć czynniki zewnętrzne, a w szczególności: - spadek popytu na towary i produkty Emitenta; - wzrost konkurencji na rynku krajowym i europejskim; - pogorszenie sytuacji gospodarczej; - inne zdarzenia, które były podstawą do zdefiniowania opisanych w tym rozdziale czynników ryzyka. Zarząd Emitenta na bieżąco obserwuje czynniki zewnętrzne, mogące mieć znaczący wpływ na realizację wskazanej powyżej strategii. W przypadku wystąpienia zagrożeń, Emitent dokona modyfikacji strategii, aby w jak najbardziej efektywny sposób realizować główny cel strategiczny Emitenta. 1.2 RYZYKO POZYSKANIA Z EMISJI ŚRODKÓW MNIEJSZYCH NIŻ ZAKŁADANE Cele emisyjne Emitenta zostały opisane w pkt. 3.4 Dokumentu Ofertowego. Istnieje ryzyko, iż w procesie budowania księgi popytu cena emisyjna zostanie ustalona poniżej ceny maksymalnej lub nie zostaną objęte zapisami wszystkie Akcje Oferowane, co w konsekwencji przełoży się na obniżenie wpływów z emisji. Istnieje również ryzyko, iż emisja Akcji Oferowanych nie dojdzie w ogóle do skutku. Niezależnie od wielkości środków pozyskanych w wyniku emisji Akcji Oferowanych, Emitent będzie dążył do zrealizowania wszystkich inwestycji związanych z modernizacją zakładu produkcyjnego. W przypadku pozyskania mniejszej kwoty, niż pierwotnie zakładana, Emitent zamierza skorzystać z zewnętrznych źródeł finansowania, przede wszystkim w postaci kredytu bankowego. Na chwilę obecną obciążenia kredytowe Emitenta są umiarkowane, co w ocenie Zarządu daje szerokie możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Konieczność pozyskania finansowania zewnętrznego może wydłużyć termin realizacji inwestycji, a także zwiększyć koszty finansowe Emitenta, co przełoży się na ograniczenie tempa rozwoju Emitenta oraz pogorszenie jego wyników finansowych. 1.3 RYZYKO ZWIĄZANE Z PANUJĄCYMI TENDENCJAMI WZROSTU CEN KLUCZOWYCH KOMPONENTÓW PRODU- KOWANYCH WYROBÓW W okresie poprzedzającym publikację Prospektu emisyjnego można zaobserwować znaczne wahania cen surowców i opakowań wykorzystywanych do produkcji kosmetyków. Sytuacja ta jest w szczególności związana z: licznymi anomaliami pogodowymi oraz klęskami żywiołowymi, które spowodowały straty w uprawach oraz niskie zbiory komponentów wykorzystywanych do produkcji środków powierzchniowo czynnych, substancji aktywnych i kompozycji zapachowych; niestabilną sytuacją w krajach eksportujących ropę naftową wzrost cen tego surowca przekłada się na wzrost cen surowców ropopochodnych, stanowiących składnik zarówno opakowań z tworzyw sztucznych, jak i środków detergentowych. Wzrost kosztów produkcji może doprowadzić do podniesienia cen produktów oferowanych przez Emitenta, co z kolei może doprowadzić do znacznego spadku popytu na jego produkty oraz zmniejszenia przychodów ze sprzedaży. Emitent niweluje powyższe ryzyko poprzez zawieranie długoterminowych kontraktów z poszczególnymi dostawcami, każdorazowo indywidualnie negocjując maksymalny okres obowiązywania stałych cen. Ponadto, w związku ze stosunkowo dużą liczbą dostawców, Emitent prowadzi działania zmierzające do konsolidacji zakupów w danej grupie dostawców kwalifikowanych, aby korzystając z efektu skali, uzyskać lepszą pozycję w negocjacjach. Utrzymywanie bieżących relacji z kilkoma dostawcami poszczególnych komponentów zwiększa konieczność ich ciągłej rywalizacji cenowej i jakościowej. Emitent prowadzi również działania mające na celu wykorzystywanie opakowań wytwarzanych z surowców atrakcyjnych cenowo w danym okresie. Na przykład, w przypadku wzrostu cen polietylenu, Emitent może wykorzystać alternatywne tworzywa, takie jak polipropylen lub politereftalan etylenu, które w tym samym okresie mogą charakteryzować się stabilnymi cenami. 1.4 RYZYKO ZWIĄZANE Z MOŻLIWOŚCIĄ UTRATY KLUCZOWYCH PRACOWNIKÓW Działalność i rozwój Emitenta uzależnione są od kompetencji i lojalności jego pracowników, zwłaszcza kluczowej kadry menadżerskiej i Zarządu. Istnieje ryzyko odejścia kluczowych członków kadry zarządzającej lub innych kluczowych pracowników, co może w krótkim okresie wpłynąć negatywnie na działalność, pozycję i wyniki finansowe Emitenta. Kluczowi menadżerowie objęci są programem motywacyjnym, w ramach którego uczestniczą w szkoleniach, mogą korzystać z telefonów i samochodów służbowych, a także otrzymują roczną premię, zależną od wyników osiąganych indywidualnie, jak i przez Global Cosmed S.A. Emitent ustanowił również program motywacyjny dla członków Zarządu, na podstawie którego zaoferowane im zostaną warranty subskrypcyjne uprawniające do objęcia akcji Emitenta. Kluczowi menadżerowie oraz Zarząd Emitenta podpisali również umowy o zakazie konkurencji. Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A. I 17

19 Część III - CZYNNIKI RYZYKA Należy również podkreślić, że wraz ze wzrostem skali działalności przedsiębiorstwa rośnie atrakcyjność Emitenta, jako pracodawcy. Ponadto, zarówno Zarząd, jak i kluczowa kadra menadżerska związana jest z Global Cosmed S.A. od kilkunastu lat, stanowiąc zespół, który współtworzył sukces Emitenta. Programy motywacyjne dla kluczowych menadżerów i Zarządu oraz umowy o zakazie konkurencji to najważniejsze czynniki, które ograniczają ryzyko utraty kluczowych pracowników. 1.5 RYZYKO ZWIĄZANE Z UZALEŻNIENIEM OD GŁÓWNEGO ODBIORCY Udział dwóch głównych odbiorców Emitenta w przychodach ze sprzedaży wynosi łącznie, w okresie pierwszych 5 miesięcy 2012 roku, ponad 43%. Istnieje zatem potencjalne ryzyko, iż utrata jednego z tych odbiorców może w istotny sposób wpłynąć negatywnie na wyniki finansowe Emitenta. Ryzyko to jest minimalizowane poprzez stabilną, ścisłą współpracę, korzystną dla obu stron. Emitent minimalizuje to ryzyko również poprzez zmniejszanie udziału tych dwóch podmiotów w ogólnej sumie przychodów ze sprzedaży, aż do momentu, gdy w jego ocenie ryzyko nie będzie istotne. I tak w 2010 roku oba podmioty miały udział w przychodach w wysokości 70%, w 2011 w wysokości 59%, a w okresie pierwszych 5 miesięcy 2012 roku, jak wskazano powyżej, 43%. Największym z odbiorców Emitenta jest jego partner handlowy spółka Global Cosmed Group z którą Emitent współpracuje od wielu lat i wytwarza dla niej szeroką paletę produktów. Dodatkowo, Emitent oraz Global Cosmed Group zawarły wieloletnią umowę, korzystną dla obu stron, która może być wypowiedziana najwcześniej ze skutkiem na koniec roku W umowie tej Emitent posiada zagwarantowaną wyłączność na dostawę produktów kosmetycznych, a także płynów i koncentratów do płukania. Wieloletnia współpraca obu podmiotów, polegająca między innymi na wspólnym rozwoju produktów i podwyższaniu ich jakości oraz konkurencyjności sprawia, iż Global Cosmed Group będzie trudno znaleźć podmiot równie dopasowany do jego potrzeb. Zgodnie z zapisami umowy, Global Cosmed Group nie może bez zgody Emitenta zlecać produkcji podmiotom zewnętrznym w oparciu o receptury wypracowane przy udziale Emitenta. Decydując się na zmianę dostawcy, Global Cosmed Group będzie musiała ponieść istotne koszty związane z opracowaniem i wdrożeniem nowych receptur. Jest to istotny czynnik zapewniający trwałość i stabilność współpracy pomiędzy oboma podmiotami. Dodatkowym czynnikiem minimalizującym ryzyko, iż odbiorca zrezygnuje z Emitenta jako dostawcy, jest bezpośrednie sąsiedztwo magazynu centralnego odbiorcy z magazynem wyrobów gotowych Emitenta, co pozwala maksymalnie zminimalizować koszty transportu. Należy również wskazać, iż zarówno Emitent, jak i Global Cosmed Group są podmiotami powiązanymi przez jednego właściciela, w którego interesie leży współpraca obu podmiotów. Drugi z istotnych odbiorców to spółka działająca w sektorze sklepów dyskontowych Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. Emitent współpracuje z nią również od wielu lat, dostarczając produkty z dwóch niezależnych grup asortymentowych artykułów kosmetycznych oraz chemii gospodarczej. Dodatkowo, w celu minimalizacji ewentualnych skutków związanych z utratą kluczowych odbiorców, Emitent prowadzi działania zmierzające do dywersyfikacji struktury odbiorców, poprzez: - zwiększenie sprzedaży eksportowej, przede wszystkim na rynek niemiecki; - zwiększenie sprzedaży do innych odbiorców krajowych, przede wszystkim sieci handlowych; - pozyskanie nowych klientów. Emitent prowadzi rozmowy z krajowymi odbiorcami sieciowymi o ugruntowanej pozycji rynkowej, które zmierzają do zwiększenia wolumenu sprzedaży oraz rozszerzenia współpracy o nowe produkty. Aktualnie trwają rozmowy z siecią Polomarket o rozpoczęciu współpracy z zakresie marki prywatnej, rozmowy z sieciami Lidl, Biedronka, Kaufland oraz Tesco nad rozszerzeniem asortymentu. Emitent współpracuje również z największymi sieciami dyskontowymi na terenie Niemiec aktualnie trwają rozmowy nad poszerzeniem asortymentu produktów dla tych odbiorców. W tym zakresie Spółce udało się nawiązać współpracę z siecią Aldi Nord w zakresie dostaw produktów pod marką prywatną. Jeśli chodzi o sieć Aldi Sud, udało się rozszerzyć asortyment dostaw o odplamiacze. Finalizowane są także rozmowy w przedmiocie rozszerzenia asortymentu w sieci Kaufland oraz sieci Norma. Poprzez sieci niemieckie, z uwagi na ich międzynarodowy zasięg, Emitent wzmacnia również swoją pozycję na pozostałych rynkach Europy Zachodniej. Celem Emitenta jest dywersyfikacja sprzedaży w ciągu trzech lat w taki sposób, aby udziały głównego odbiorcy w całkowitej sprzedaży Emitenta stanowiły nie więcej niż 25%. Należy zwrócić uwagę, iż spadek udziału Global Cosmed Group będzie wynikał ze wzrostu sprzedaży do innych odbiorców. 1.6 RYZYKO ZWIĄZANE Z ZAPISAMI UMÓW Z KONTRAHENTAMI Umowy z głównymi kontrahentami Emitenta są obostrzone postanowieniami dotyczącymi kar umownych za nieprzestrzeganie przez Emitenta postanowień tych umów. Wysokość kar może osiągnąć poziom od kilkudziesięciu tysięcy do kilku milionów złotych. Konieczność zapłaty kar umownych mogłaby mieć negatywny wpływ na działalność finansową Emitenta. Emitent może być zobowiązany do zapłacenia kar umownych: - w przypadku niedostępności produktów; - w przypadku niezgodności jakości produktów z zamówioną specyfikacją; - w przypadku dostarczenia produktów będących przedmiotem umowy innym podmiotom niż wskazane w tej umowie; - w przypadku każdej zmiany w zakresie składników i sposobu produkcji produktów objętych umową; - za opóźnienia w dostawie zamówionych produktów; - w przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z wymogami prawa. Należy zwrócić uwagę, iż Emitent zbudował swoją pozycję rynkową na dobrych kontaktach z kontrahentami, powtarzalnej jakości produktów, wysokim standardzie produkcji oraz optymalnej logistyce i terminowości dostaw. W dotychczasowej historii Emitenta przypadki zapłaty kar umownych w wyniku niedotrzymania zobowiązań wynikających z zapisów umów z kontrahentami były sporadyczne i nie miały istotnego wpływu na wyniki finansowe Emitenta. W związku z powyższym, w ocenie Zarządu Emitenta ryzyko istotnego wpływu kar umownych wynikających z umów z kontrahentami na wyniki finansowe Emitenta jest niewielkie. 18 I Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A.

20 Część III - CZYNNIKI RYZYKA 1.7 RYZYKO DOMINUJĄCEGO WPŁYWU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY W SPÓŁCE Dotychczasowy większościowy akcjonariusz Emitenta, po przeprowadzeniu Oferty, będzie dysponował pakietem co najmniej 74,4% akcji Emitenta dającymi prawo do co najmniej 82,2% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. W związku z powyższym, dotychczasowy akcjonariusz będzie miał dominujący wpływ na decyzje Walnego Zgromadzenia, a także pośrednio na realizowaną przez Emitenta strategię rozwoju. Istnieje ryzyko, iż interesy głównego akcjonariusza Emitenta, o którym mowa powyżej, nie będą tożsame z interesem akcjonariuszy mniejszościowych. Główny akcjonariusz może przegłosować na Walnym Zgromadzeniu uchwały nie zawsze korzystne dla pozostałych akcjonariuszy. Jednakże należy mieć na uwadze, iż dotychczasowa strategia rozwoju Emitenta i jej pozycja na rynku jest w znacznym stopniu zasługą głównego akcjonariusza, dlatego też dalsze jego zaangażowanie w działalność Emitenta, zdaniem Zarządu, daje gwarancję sprawnego funkcjonowania Global Cosmed S.A. w przyszłości. Ponadto, akcjonariuszom mniejszościowym przysługują określone w obowiązujących przepisach prawa uprawnienia służące zapobieganiu nadużywaniu kontroli przez akcjonariuszy większościowych, takie jak: uprawnienie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia (uprawnienie przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego); prawo sprawdzenia listy obecności przez wybraną w tym celu komisję (na wniosek akcjonariuszy reprezentujących 1/20 kapitału zakładowego); prawo zgłaszania przed terminem Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają być wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia (uprawnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 1/20 kapitału zakładowego) oraz przysługujące każdemu akcjonariuszowi prawo zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia. Ochronie interesów akcjonariuszy mniejszościowych służy również określona w przepisach kwalifikowana większość głosów do podjęcia określonych decyzji przez Walne Zgromadzenie lub określone kworum niezbędne dla podjęcia decyzji (np. pozbawienie prawa poboru, emisja obligacji zamiennych i z prawem pierwszeństwa, zmiana statutu, umorzenie akcji, zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, rozwiązanie spółki). 1.8 RYZYKO ZWIĄZANE Z ZAGROŻENIEM ZDROWIA LUB ŻYCIA KONSUMENTÓW Użycie produktów Emitenta, w których doszło do zanieczyszczenia mikrobiologicznego lub zastosowanie produktów Emitenta niezgodnie z ich przeznaczeniem, rodzi ryzyko związane z zagrożeniem zdrowia lub życia konsumentów. Wystąpienie takiej sytuacji mogłoby mieć istotny wpływ na reputację Emitenta, a także wiązać się z koniecznością zapłaty wysokich kar lub odszkodowań oraz z utratą lub ograniczeniem zamówień. Wystąpienie powyższych czynników mogłoby w negatywny sposób wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta. Emitent posiada certyfikaty ISO 9001:2008, A.I.S.E., IFS/HPC oraz przechodził wielokrotnie audyty produkcji przeprowadzane przez kluczowych odbiorców, co wiąże się ze spełnieniem szeregu bardzo rygorystycznych wymagań. Produkcja w zakładzie Emitenta jest poddawana szczegółowej kontroli i cechuje się bardzo restrykcyjnymi wymogami bezpieczeństwa, higieny i jakości. Surowce stosowane w produkcji kupowane są od sprawdzonych, zaufanych dostawców, a każda partia surowców, jak również półproduktów i produktów gotowych jest sprawdzana w laboratorium Emitenta pod względem mikrobiologicznym oraz fizyko-chemicznym. Cały proces produkcyjny oparty jest na opracowanej instrukcji higienicznej produkcji. Działania te minimalizują ryzyko wystąpienia zanieczyszczenia mikrobiologicznego produktów. W przypadku produktów sklasyfikowanych jako niebezpieczne, stosowane są dodatkowe zabezpieczenia i oznakowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, co minimalizuje ryzyko użycia produktów w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Podejmowane na bieżąco przez Emitenta działania minimalizują wystąpienie ryzyka związanego z zagrożeniem zdrowia i życia konsumentów. 1.9 RYZYKO ZWIĄZANE Z PRACAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI NAD NOWYMI PRODUKTAMI Silna konkurencja na rynku sprawia, iż przedsiębiorstwa muszą ulepszać stosowane receptury, które są podstawą wysokiej jakości kosmetyków i produktów chemii gospodarczej oraz mają duży wpływ na ich cenę. Presja ze strony konkurencji stwarza konieczność ponoszenia nakładów na badania i rozwój, w celu opracowania coraz lepszych kosmetyków i produktów chemii gospodarczej. Nie zawsze wysiłki włożone w opracowanie nowego produktu prowadzą do jego powstania. Co więcej, nawet dobry jakościowo oraz atrakcyjny pod względem cenowym produkt może nie wzbudzić zainteresowania konsumentów. Wiąże się to z ryzykiem poniesienia kosztów na badania, które mogą nie przełożyć się na zyski Emitenta. Aby zredukować to ryzyko, Emitent na bieżąco monitoruje sytuację w branży, śledzi pojawiające się nowości produktowe i surowcowe oraz bada produkty konkurencji. Dzięki temu może reagować na pojawiające się trendy tworząc produkty konkurencyjne, zarówno pod względem jakościowym jak i cenowym, tym samym zwiększając szansę na odniesienie przez nie sukcesu rynkowego RYZYKO ZWIĄZANE Z AWARIĄ LINII PRODUKCYJNYCH W zakładzie produkcyjnym Emitenta znajduje się 9 linii produkcyjnych, pracujących w systemie dwuzmianowym, z opcją uruchomienia trzeciej zmiany, w zależności od potrzeb. Park maszynowy jest systematycznie modernizowany, urządzenia zużyte zastępowane są nowymi, w których stosowane są nowoczesne rozwiązania techniczne. Niemniej jednak nie da się wykluczyć ryzyka awarii lub uszkodzenia całej linii lub kluczowego jej elementu, co może spowodować zatrzymanie produkcji na całej linii. Sytuacja taka może spowodować opóźnienia lub przerwy w dostawach gotowych produktów, a w konsekwencji konieczność zapłaty kar umownych czy ograniczenie lub utratę posiadanych kontraktów. W efekcie może się to negatywnie przełożyć na osiągane przez Emitenta przychody i wyniki finansowe. W celu minimalizacji tego ryzyka, Emitent od 14 lat posiada wdrożoną procedurę, której celem jest zapewnienie ciągłości produkcji poprzez nadzór nad posiadanym wyposażeniem i parkiem maszynowym oraz systematyczną analizę potrzeb w zakresie nabywania nowych urządzeń i sprzętu. Procedura opisuje proces serwisowania i remontowania maszyn i urządzeń, a także usuwania awarii. Emitent w cyklach rocznych opracowuje plan remontów, określający przedmiot, czas i zakres remontu, a także cyklicznie przeprowadza analizę dzienników awarii - w wyniku tej analizy podejmowane są decyzje inwestycyjne. Emitent posiada również listę najbardziej awaryjnych lub najszybciej zużywających się elementów maszyn, dla których stale utrzymuje zapas części zamiennych. Ponadto, silną stroną parku maszynowego Emitenta jest elastyczność posiadanych linii dla każdego rodzaju opakowania istnieje możliwość przezbrojenia alternatywnej linii produkcyjnej i realizacji Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A. I 19