OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Zamawiający wymaga, aby: I. 1. Rezerwacja terminów usług medycznych, na konkretny, określony dzień i godzinę, odbywała się osobiście albo telefonicznie lub za pośrednictwem portalu internetowego. 2. Był dostępny co najmniej jeden ogólnopolski numer telefoniczny czynny przynajmniej 12 godzin w ciągu doby Call Center, pod którym można: a) dokonać rezerwacji terminów wykonania świadczeń medycznych, we wszystkich placówkach Wykonawcy, b) wezwać karetkę pogotowia, lekarza na wizytę domową, uzyskać poradę, otrzymać informację o najbliższej Placówce Wykonawcy, danych adresowych i telefonicznych dostępnych placówek, zakresie usług medycznych świadczonych w danej placówce oraz o godzinach pracy danej placówki, aptekach dyżurnych, szczepieniach, badaniach profilaktycznych, etc. 3. Wykonawca udostępnił wyniki badań wykonanych w placówkach własnych za pośrednictwem portalu internetowego. 4. Dla Osób Uprawnionych, stosujących w związku z chorobą leki przewlekle, w przypadku gdy regulacje prawne dopuszczają takie rozwiązanie, była możliwość zamawiania recept telefonicznie lub przez portal internetowy, jednak dotyczy to tylko placówek własnych Wykonawcy. 1

2 5. Czas oczekiwania na przyjęcie do lekarza medycyny pracy wynosił nie więcej niż 2 dni robocze od momentu zgłoszenia takiego zapotrzebowania. 6. Czas oczekiwania na przyjęcie do lekarza internisty wynosił nie więcej niż 1 dzień roboczy od momentu zgłoszenia takiego zapotrzebowania. 7. Czas oczekiwania na przyjęcie do lekarza specjalisty wynosił nie więcej niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia zapotrzebowania na konsultację specjalistyczną, a w wypadkach nagłych bezzwłocznie, jednak nie dłużej niż w ciągu 24 godzin. 8. Osoby Uprawnione miały możliwość korzystania z pomocy medycznej we wszystkich placówkach Wykonawcy lub którymi Wykonawca Dysponuje na terenie całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości, w których zlokalizowane są biura Zamawiającego, tj. w Warszawie, Świnoujściu i Szczecinie w zakresie usług świadczonych przez lekarza pierwszego kontaktu (internista, lekarz rodzinny) oraz co najmniej 3 specjalistów. 9. Osoby uprawnione miały możliwość korzystania z usług pogotowia Wykonawcy lub podmiotu z którym Wykonawca zawał stosowną umowę (podmiotem współpracującym). 10. Osoby Uprawnione miały zapewnioną możliwość konsultacji oraz objęcia opieką medyczną przez lekarzy reprezentujących wszystkie specjalności lekarskie dostępne w Polsce. 11. Nie było ograniczeń w korzystaniu z usług medycznych w zakresie konsultacji lekarskich i badań diagnostycznych oraz laboratoryjnych w stosunku do osób chorych na choroby przewlekłe lub inne choroby, objawy chorobowe czy dolegliwości, które rozpoczęły się lub były znane Osobom Uprawnionym przed przystąpieniem do Umowy, a także w stosunku osób, które w chwili rozpoczęcia Umowy przebywały na zwolnieniach lekarskich lub urlopach, z wyłączeniem: a) wszelkich form sztucznego zapłodnienia lub aborcji (z powodów pozamedycznych), 2

3 b) operacyjnej korekcji wad wzroku, zakupu okularów optycznych (szkła korekcyjne, oprawki) lub szkieł kontaktowych, c) operacji kosmetycznych, d) leczenia AIDS i chorób bezpośrednio związanych z AIDS, e) szczepień innych, niż objętych zakresem danego pakietu, f) lekarstw lub środków medycznych (z wyjątkiem konieczności ich użycia w nagłych przypadkach), g) transplantacji organów i tkanek, h) dializ, i) ortodoncji, protetyki i implantologii i wszystkich innych usług stomatologicznych niemożliwych do wykonania w warunkach ambulatoryjnych i wiążących się z koniecznością hospitalizacji, j) zabiegów uznanych zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej za eksperymentalne, k) transportu innego, niż transport medyczny niezbędny w sytuacji nagłego, poważnego zachorowania lub wypadku, zagrożenia życia lub zdrowia świadczony przy pomocy placówek Wykonawcy lub za pośrednictwem Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego, l) pobytu w placówkach typu sanatoryjno-leczniczego lub pielęgnacyjnego: np.: sanatorium, placówki odnowy biologicznej, domy opieki dla ludzi starszych, etc., m) protez, urządzeń korygujących i medycznych instrumentów, które nie są potrzebne śródoperacyjnie, n) zakupu i wszczepienia sztucznych organów, zmiany płci (bez względu na powód), o) leczenia lub kontynuacji leczenia po dacie rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą lub wygaśnięcia uprawnień Osoby Uprawnionej do korzystania ze świadczeń, p) leczenia związanego z bezpośrednimi skutkami używania narkotyków, nadużywania alkoholu, leków lub innych substancji niedozwolonych 3

4 albo nie zleconych przez lekarza, a także zatruć alkoholem, narkotykami lub innymi środkami odurzającymi albo niedozwolonymi niedopuszczonymi w Polsce, q) badań i konsultacji zleconych przez lekarza innego, niż uprawniony pracownik Wykonawcy oraz wykonywanych na życzenie pacjenta bez wskazań medycznych, r) zabiegów i leczenia odwykowego, w tym zabiegów odtruwania. 12. Wykonawca przypominał Osobom Uprawnionym o terminach wyznaczonych wizyt w zakresie opieki medycznej, nie później niż na 24 godziny przed zaplanowanym terminem wizyty, SMS-em pod warunkiem, że wizyta była umawiana za pośrednictwem Call Center, portalu internetowego lub bezpośrednio w placówkach własnych Wykonawcy. Jeśli termin wykonania wizyty został wyznaczony przez Wykonawcę w czasie krótszym niż 24 godziny od momentu jej rezerwacji, Wykonawca nie ma obowiązku przypominania o jej terminie. 13. Osoby Uprawnione otrzymały karty lub inne identyfikatory, na podstawie których osoby te będą identyfikowane we wszystkich placówkach Wykonawcy jako Osoby Uprawnione do otrzymania określonych usług medycznych. 14. Wykonawca przeprowadzał raz w roku w Burach Zamawiającego w Warszawie i Świnoujściu akcje profilaktyczne polegające na badaniach diagnostycznych, konsultacjach, działaniach edukacyjnych w zakresie objętym przedmiotem niniejszej Umowy, dla wszystkich Osób Uprawnionych. Temat, zakres i termin każdej akcji ustalany będzie z Zamawiającym, zgodnie z aktualnym w danej chwili zapotrzebowaniem. 15. Wykonawca zapewnił dostępność do badań profilaktyki indywidualnej, zgodnej z aktualnym stanem wiedzy medycznej i obowiązującymi standardami medycznymi, w zakresie odpowiednim dla wieku i płci oraz stanu zdrowia. O zakresie, możliwości i celowości ich przeprowadzenia będzie informował Zamawiającego co najmniej raz w roku. 4

5 16. Osoba Uprawniona miała prawo skorzystać z usługi medycznej zleconej przez lekarza Wykonawcy poza Placówkami Wykonawcy w przypadku braku możliwości zrealizowania jej w terminach przewidzianych w Umowie. W pierwszej kolejności to Wykonawca przy zachowaniu terminów zorganizuje i sfinansuje zleconą usługę w placówce innej, niż Palcówka Wykonawcy. W drugiej kolejności, w przypadku, gdy Wykonawca nie był w stanie zorganizować wykonania zleconej usługi medycznej, a Osoba Uprawniona wykonała ją we własnym zakresie poza Placówkami Wykonawcy, Wykonawca zwróci Osobie Uprawnionej poniesione koszty. Refundacja poniesionych kosztów odbywać się powinna na podstawie imiennego rachunku/faktury wystawionej za wykonaną usługę z uwzględnieniem następujących przypadków: a) kwota rachunku/faktury jest niższa niż kwota wynikająca z cennika Wykonawcy do Umowy Wykonawca zwróci koszty wynikające z przedłożonego rachunku/faktury, b) kwota rachunku/faktury jest wyższa niż kwoty wynikające z cennika Wykonawcy Wykonawca zwróci koszty w wysokości zgodnej z cennikiem Wykonawcy. c) w przypadku, gdy Osoba Uprawniona skorzystała z usługi medycznej poza placówkami Wykonawcy, a koszt wykonanej usługi nie został ujęty w cenniku Wykonawcy, Wykonawca zwróci koszty wykonanej usługi w wysokości 80% średniej ceny rynkowej dla tej usługi, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany będzie do udokumentowania sposobu wyliczenia ceny rynkowej. 17. Refundacja powinna nastąpić niezwłocznie po przedstawieniu rachunku/faktury, jednak nie dłużej niż w terminie 30 dni od daty jego złożenia. II. Ilość placówek własnych Wykonawcy wynosiła co najmniej 17, oraz co najmniej 250 placówek, którymi dysponuje Wykonawca na podstawie zawartych umów z podmiotami trzecimi (placówki współpracujące, partnerskie itp.) udostępnianych Osobom Uprawnionym ze strony Zamawiającego. 5

6 B. Opis pakietów 1. PAKIET PODSTAWOWY DLA PRACOWNIKÓW (P1) I. Medycyna Pracy. Świadczenia w zakresie medycyny pracy dla pracowników Pracodawcy objętych Umową oraz podmiotów współpracujących, w zakresie: wykonywania badań wstępnych kandydatów na pracowników; wykonywania badań okresowych i kontrolnych; orzecznictwa lekarskiego do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy i w przepisach wydanych na jego podstawie; monitorowania stanu zdrowia pracowników zaliczanych do grup szczególnego ryzyka, oraz młodocianych, niepełnosprawnych i kobiet; prowadzenia analiz stanu zdrowia pracowników, a zwłaszcza występowania chorób zawodowych i ich przyczyn oraz wypadków przy pracy; udział w posiedzeniach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy i wydawanie opinii dla komisji powypadkowych; gromadzenia, przechowywanie i przetwarzanie informacji o ryzyku zawodowym i stanie zdrowia pracowników objętych profilaktyczną opieką medyczną; II. Pozostałe świadczenia (opieka medyczna) 1. Opieka medyczna lekarza pierwszego kontaktu (internisty, lekarza rodzinnego); 2. Opieka lekarzy specjalistów wymienionych poniżej: ginekolog chirurg laryngolog 6

7 kardiolog ortopeda okulista neurolog alergolog dermatolog diabetolog dietetyk (3 wizyty rocznie) endokrynolog gastrolog hematolog hepatolog lekarz chorób zakaźnych nefrolog neurochirurg okulista onkolog psycholog (6 wizyt rocznie) psychiatra (6 wizyt rocznie) pulmonolog reumatolog, urolog 3. Szczepienia ochronne (wraz z badaniem, iniekcją i preparatem): raz do roku przeciwko grypie, przeciwko tężcowi, WZW typu A, WZW typu B, 4. Wszystkie badania laboratoryjne i możliwe do przeprowadzenia w warunkach ambulatoryjnych, dostępne na terytorium Polski w placówkach Wykonawcy, na podstawie skierowania od lekarza pracującego w placówkach Wykonawcy, w tym w szczególności: 7

8 a) hematologiczne i koaguolologiczne: odczyn Biernackiego OB. morfologia krwi obwodowej z rozmazem liczba płytek krwi retikulocyty wskaźnik protrombinowy APTT Fibrynogen INR D-dimery, b) biochemiczne (surowicy krwi) i hormonalne: sód potas wapń, wapń zjonizowany, fosfor chlorki glukoza krzywa obciążenia glukozą hemoglobina glikowana mocznik kreatynina białko całkowite albuminy proteinogram lipidogram (czyli: cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy) amylaza lipaza aminotransferaza asparaginianowa AspAT aminotransferaza alaninowa AIAT kinaza kreatynowa całkowita oraz frakcja sercowa 8

9 troponina dehydrogenaza mleczanowa LDH fosfataza zasadowa kwas moczowy bilirubina całkowita bilirubina bezpośrednia poziom żelaza w surowicy, GGTP - gamma - glutamylotranspeptydaza GGTP ferrytyna całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC) lipoproteina wit. B12 TSH Ft3 Ft4 Estradiol hormon luteinizujący (LH) hormon folikulotropowy (FSH) progesteron prolaktyna testosteron kortyzol ACTH DHEA-S Androstendion SHBG hormon wzrostu IGF1 Parathormon SHBG chromogranina A beta-hcg 9

10 AFP PSA CEA Ceruloplazmina Digoksyna Miedź ołów krzywa wchłaniania żelaza kwas foliowy Ca 125 Ca 19-9 Ca 15-3 Kortyzol Katecholaminy białko ostrej fazy CRP c) serologiczne, diagnostyka infekcji, immunologia: odczyn VDRL ASO RF - odczyn lateksowy odczyn Waalera Rosego białko C reaktywne diagnostyka serologiczna WZW A, B i C, w tym: antygen HBs (HBs-Ag) antygen-hbc antygen-hbeag, p/ciała anty-hbs p/ciała anty-hcv HBV DNA HCV RNA przeciwciała anty-hav (klasy IgG, IgM) grupa krwi immunoglobuliny IgA 10

11 immunoglobuliny IgE immunoglobuliny IgM immunoglobuliny IgG przeciwciała przeciw HIV l/ll przeciwciała anty-hcv HCV RNA przeciwciała p/cytomegalii(lgg przeciwciała przeciw różyczce (IgM) i (IgG) przeciwciała przeciw toxoplasmozie (IgM) i (IgG) przeciwciała przeciw mononukleozie IgG i IgM przeciwciała p/tyreoglobulinowe ATG przeciwciała p/peroksydazie tarczycowej ATPO przeciwciała przeciw receptorowi TSH (anty-tshr) przeciwciała anty-helicobacter pylori S.IGE - duży panel alergenów wziewnych S.IGE - duży panel alergenów pokarmowych diagnostyka infekcji HPV - test HPV DNA, d) badania moczu: badanie ogólne moczu: ciężar właściwy ph białko całkowite glukoza urobilinogen bilirubina azotyny ciała ketonowe erytrocyty leukocyty diastaza w moczu badanie osadu moczu glukoza i białko w moczu dobowym 11

12 kortyzol w moczu dobowym metoksykatecholaminy w moczu dobowym elektrolity dobowo kreatynina dobowo kwas moczowy dobowo mocznik dobowo ALA Ołów metoksykatecholaminy w moczu, e) bakteriologiczne: posiewy i wymazy w kierunku bakterii tlenowych - posiew moczu posiew kału ogólny wymaz z gardła posiewy wymazów z: ucha oka nosa pochwy (w tym stopień czystości pochwy) cewki moczowej rany posiew plwociny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella posiewy w kierunku bakterii beztlenowych badanie w kierunku chlamydii trachomatis helicobakter pylori w zależności od wskazań dodatkowo antybiogram, f) mykologiczne z posiewem, g) badania stolca: badanie kału ogólne kał na krew utajoną badanie kału w kierunku pasożytów kał na lamblie met. ELISA, 12

13 h) cytologiczne: cytologia szyjki macicy cytologia złuszczeniowa nosa. 5. Podstawowe badania laboratoryjne bez skierowania od lekarza (nie częściej niż raz na 3 miesiące: a) badania krw: i OB. morfologia krwi obwodowej z rozmazem poziom cholesterolu poziom glukozy, b) badanie ogólne moczu. 6. Badania diagnostyczne (na podstawie skierowania od lekarza pracującego w placówkach Wykonawcy): a) diagnostyka kardiologiczna: EKG spoczynkowe EKG wysiłkowe 24 godzinne badanie EKG (Holter EKG) 24 godzinne badanie ciśnienia tętniczego krwi (Holter RR), b) rentgenowskie: klatki piersiowej w projekcji PA i bocznej - również z barytem żeber obojczyka mostka stawu mostkowo-obojczykowego łopatki barku zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej zdjęcie przełyku górnego odcinka przewodu pokarmowego wlew doodbytniczy zdjęcie zatok obocznych nosa 13

14 zdjęcia kostne - czaszki w projekcji PA i bocznej zdjęcie zęba RTG pantomograficzne RTG stawu żuchwowo-skroniowego Oczodołów podstawy czaszki kręgosłupa (szyjnego, piersiowego, lędźwiowego, kości krzyżowoogonowej) w projekcji AP i bocznej stawów krzyżowo-biodrowych kości kończyn w projekcji AP i bocznej miednicy w projekcji AP i bocznej stawów w projekcji AP i bocznej urografia mammografia densytometria w tym kręgosłupa i szyjki kości udowej, c) tomografia komputerowa (CT) wraz z kontrastem: CT głowy CT zatok CT oczodołów CT nosogardła CT klatki piersiowej CT jamy brzusznej CT miednicy mniejszej CT nerek i nadnerczy CT kręgosłupa CT kości i stawów nadgarstków, d) badanie rezonansem magnetycznym (MRI) wraz z kontrastem: głowy przysadki mózgowej kości 14

15 kręgosłupa we wszystkich odcinkach klatki piersiowej jamy brzusznej stawów e) ultrasonograficzne: USG jamy brzusznej USG tarczycy USG ginekologiczne przez powłoki brzusznej USG ciąży przez powłoki brzuszne USG piersi USG dołów pachowych USG gruczołu krokowego przez powłoki brzuszne ECHO serca Doppler ECHO serca USG transwaginalne USG gruczołu krokowego transrektalne USG ślinianek USG jąder Doppler USG tętnic szyi Doppler USG żył szyi Doppler USG tętnic kończyny Doppler USG żył kończyny USG stawu biodrowego USG stawu kolanowego Doppler USG naczyń jamy brzusznej USG stawu USG ścięgna USG opłucnej USG tkanek miękkich f) endoskopowe: gastroduodenoskopia 15

16 rektoskopia kolonoskopia sigmoidoskopia pobranie wycinków z oceną histopatologiczną w przypadku wskazań medycznych wszystkie ww. badania w optymalnym z punktu widzenia medycznego znieczuleniu, g) diagnostyka chorób układu oddechowego: spirometria spirometria z próbą rozkurczową h) biopsje z oceną cytologiczną/histopatologiczną: tarczycy sutka wątroby węzłów chłonnych gruczołu krokowego i) diagnostyka alergologiczna: skórne testy alergiczne metodą nakłuć oraz metodą płatkową, j) diagnostyka otolaryngologiczna: audiometria tonalna audiometria impedancyjna, potencjały wywołane słuchowe elektronystagmografia k) diagnostyka okulistyczna: badanie ostrości wzroku badanie wady wzroku badanie dna oka badanie pola widzenia pomiar ciśnienia śródgałkowego metodą bezdotykową badanie wydzielania łez ocena grubości rogówki - Pachymetria (CCT) 16

17 badanie GDX (GDX/VCC i GDX/PRO) l) diagnostyka neurologiczna: EEG elektroencefalografia EMG elektromiografia. 7. Zabiegi ambulatoryjne - zabiegi wykonywane w warunkach ambulatoryjnych przez lekarza lub na jego zlecenie przez pielęgniarkę, w tym bezpłatne materiały (min. opatrunki, gips zwykły oraz lekki -w koniecznych przypadkach wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, bandaże, znieczulenie, venflon, strzykawki, waciki, plastry, igły, etc.), a w szczególności: a) założenie prostego opatrunku niewymagającego opracowania chirurgicznego, b) zmiana prostego opatrunku niewymagającego opracowania chirurgicznego, c) opatrunki związane z oparzeniami, nacięcie i drenaż ropnia w przypadkach wymagających niezwłocznej pomocy, d) założenie szwów w nagłych przypadkach wymagających niezwłocznej pomocy, e) usunięcie szwów, f) usunięcie kleszcza, g) unieruchomienie bez założenia gipsu lub z założeniem gipsu, w tym gipsu lekkiego, h) zdjęcie gipsu, i) założenie temblaka, założenie opaski, usunięcie gipsu, o ile to możliwe w danej placówce, j) punkcja, w tym min. zatoki szczękowej, k) k) założenie przedniej tamponady nosa, l) usunięcie ciała obcego z oka, nosa, ucha, gardła, m) płukanie uszu, m) przedmuchiwanie i kateteryzacja trąbki słuchowej, n) paracenteza (przebicie błony bębenkowej), 17

18 o) iniekcje: domięśniowa, dożylna, podskórna, dostawowa, wlew dożylny (kroplówka), p) wykonanie szczepienia, q) pobranie wymazu na posiew, r) pobranie wycinka do badania histopatologicznego w ramach wykonywanych badań medycznych objętych przedmiotem Zamówienia, w tym w szczególności w badaniach endoskopowych, s) nacięcie ropnia powłok - na zlecenie lekarza Wykonawcy we wskazanej przez niego placówce t) nacięcie ropnia gruczołu Bartholina, u) usunięcie wrastającego paznokcia, v) usunięcie tłuszczaka/włókniaka skóry i tkanki podskórnej z badaniem histopatologiczny w) usunięcie kaszaka, x) usunięcie znamienia/brodawki z badaniem histopatologicznym. 8. Fizjoterapia - rehabilitacja ambulatoryjna, fizykoterapia i kinezyterapia (na podstawie skierowania od lekarza placówki Wykonawcy. Zakres obejmuje w szczególności: a) rehabilitacja ambulatoryjna: przeprowadzenie badania lekarskiego: podmiotowego i przedmiotowego, wykonanie albo zlecenie wykonania badań diagnostycznych, niezbędnych do prowadzenia rehabilitacji schorzenia będącego powodem skierowania, zaplanowanie i przeprowadzenie zgodnie z aktualnie obowiązującą wiedzą medyczną procesu terapeutycznego (zabiegów leczniczych), wystawianie zaświadczeń, recept na leki, materiały opatrunkowe i inne b) fizykoterapia: 18

19 jonoforeza, galwanizacja, elektrostymulacja, prądy diadynamiczne, prądy interferencyjne, prądy Traebeta, prądy Kotza, prądy Tensa, magnetoterapia częstotliwość wysoka, magnetoterapia częstotliwość niska, laseroterapia miejscowa, krioterapia miejscowa, ultradźwięki miejscowe, fonoforeza miejscowa, c) kinezyterapia: ćwiczenia indywidualne czynne, ćwiczenia indywidualne wspomagane i czynno-bierne, ćwiczenia indywidualne na specjalnych przyrządach, ćwiczenia indywidualne ogólnousprawniające, ćwiczenia indywidualne w obciążeniu, ćwiczenia instruktażowe, promienie UV, lampa Sollux, Osoba Uprawniona ma prawo do nieograniczonej ilości zabiegów rehabilitacyjnych, wykonywanych na podstawie zalecenia lekarza Wykonawcy. 9. Prowadzenie ciąży. 10. Jeśli do przeprowadzenia jakiegokolwiek z wyżej wymienionych badań lub zabiegów wskazane jest z punktu widzenia medycznego zastosowanie znieczulenia (miejscowego lub ogólnego), kontrastu, sprzętu medycznego (w tym jednorazowego) lub przeprowadzenie uzupełniającej procedury medycznej, objętej zakresem udzielanych świadczeń, Wykonawca 19

20 włączy je do zakresu udzielanych usług i nie będzie pobierał dodatkowej opłaty. 11. Możliwość dokonywania rezerwacji świadczeń medycznych w placówkach Wykonawcy, 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem portalu internetowego lub telefonicznie. 2. PAKIET PODSTAWOWY - CZŁONKOWIE RODZINY Zakres świadczeń pakiet podstawowy dla członków rodzin pracowników obejmuje wszystkie świadczenia z Pakietu Podstawowy - Pracownik poza świadczeniami medycyna pracy oraz dodatkowo: 1. Specjalistów: pediatra, lekarza medycyny rodzinnej, logopeda. 2. Badania diagnostyczne USG przezciemiączkowe, USG stawów biodrowych, 3. PAKIET SPECJALISTYZNY PRACOWNIK (P2) I. Medycyna Pracy. Świadczenia w zakresie medycyny pracy dla pracowników Pracodawcy objętych Umową oraz podmiotów współpracujących, w zakresie: wykonywania badań wstępnych kandydatów na pracowników; wykonywania badań okresowych i kontrolnych; orzecznictwa lekarskiego do celów przewidzianych w Kodeksie 20

21 Pracy i w przepisach wydanych na jego podstawie; monitorowania stanu zdrowia pracowników zaliczanych do grup szczególnego ryzyka, oraz młodocianych, niepełnosprawnych i kobiet; prowadzenia analiz stanu zdrowia pracowników, a zwłaszcza występowania chorób zawodowych i ich przyczyn oraz wypadków przy pracy; udział w posiedzeniach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy i wydawanie opinii dla komisji powypadkowych; gromadzenia, przechowywanie i przetwarzanie informacji o ryzyku zawodowym i stanie zdrowia pracowników objętych profilaktyczną opieką medyczną; II. Pozostałe świadczenia (opieka medyczna) 1. Pogotowie Ratunkowe i Transport Sanitarny Na Obszarze Udzielania Świadczeń Dostawcy zapewnia dostęp do usług: Pogotowie Ratunkowe w przypadkach nagłych zachorowań lub wypadków; Transport Sanitarny związany z udzielaniem świadczenia medycznego w przypadku, gdy istnieją przeciwwskazania medyczne do realizacji przejazdu innym środkiem transportu niż medyczny, a realizacja świadczenia zdrowotnego w miejscu pobytu Osoby objętej opieką jest niemożliwa, przy czym usługa ta odbywa się na podstawie zlecenia lekarza Dostawcy. Wezwanie karetki pogotowia lub karetki transportowej odbywa się za pośrednictwem Hot Line Dostawcy, którego personel określi na podstawie wiadomości uzyskanych od zgłaszającej osoby, czy wysłanie karetki jest konieczne i właściwe dla danego przypadku. 21

22 2. W ramach zakresu Opieka medyczna" udzielane są wyłącznie wymienione poniżej usługi: 1) Hot Line: 24h telefoniczne porady medyczne w nagłych wypadkach za pośrednictwem Hot Line Dostawcy. 2) Konsultacje Lekarzy i Pielęgniarek: Konsultacja ginekologa Konsultacja ginekologa dziecięcego Konsultacja internisty Konsultacja lekarza medycyny rodzinnej Konsultacja lekarza pomocy doraźnej ogólnej Konsultacja lekarza pomocy doraźnej pediatrycznej Konsultacja neonatologa Konsultacja pediatry Konsultacja pielęgniarki zabiegowej Konsultacja położnej Kwalifikacja do szczepienia (badanie lekarskie + pielęgniarka) Porada laktacyjna 3) Usługi wykonywane na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Placówki Medycznej Dostawca: a) Alergologia: Gluten -F79 IgE całkowite Mleko krowie -F2 Próba uczuleniowa na penicylinę z użyciem Testarpenu b) Badania Cytologiczne i Histopatologiczne: Badanie histopatologiczne dodatkowych skrawków seryjnych 22

23 powyżej 2 Badanie histopatologiczne materiału diagnostycznego - małego Cytologia szyjki macicy c) Badania Moczu: Mocz - badanie ogólne Mocz - białko Mocz - Białko Bence - Jonesa metodą immunofiksacji Mocz - ciężar właściwy Mocz-cytologia Mocz - glukoza Mocz - krwinki dysmorficzne Mocz - liczba Addisa Mocz-mikroalbuminuria Mocz dobowy - białko Mocz dobowy - glukoza Mocz dobowy-mikroalbuminuria d) Badania Stolca: Badanie w kierunku owsików Kał - badanie ogólne Kał - krew utajona Kał-Lamblie Kał - Lamblie met. ELISA Kał - Pasożyty (1 badanie) Kał - nosicielstwo salmonella-shigella Kał na stopień strawienia 4) Biochemia: Aktywność reninowa osocza (ARO) Albumina - surowica Alfa 1 - antytrypsyna 23

24 Aminotransferaza alaninowa - ALT (GPT) Aminotransferaza asparaginianowa - AST (GOT) Amoniak Amylaza - mocz Amylaza - surowica Amylaza trzustkowa - mocz Amylaza trzustkowa - surowica Apolipoproteina Al - ApoAl Apolipoproteina B - Apo B o Beta-2-mikroglobulina (surowica) Białko całkowite - surowica Białko monoklonalne metodą immunofiksacji Białko ostrej fazy - CRP - ilościowo Białko ostrej fazy - CRP jakościowo Białko PAPP-A (wg FMF) Bilirubina całkowita - surowica Bilirubina całkowita i frakcje - surowica Całkowita zdolność surowicy do wiązania żelaza - TIBC Chlorki - mocz dobowy Chlorki-surowica Chlorki w pocie Cholesterol całkowity Cholesterol HDL Cholesterol LDL metodą bezpośrednią Cu - surowica Dehydrogenaza mleczanowa - LDH Elektroforeza białek - mocz Elektroforeza białek - surowica Ferrytyna Fosfataza alkaliczna - ALP Fosfataza alkaliczna frakcja B ALP-B 24

25 Fosfataza kwaśna - całkowita - AcP Fosfataza kwaśna sterczowa - AcPP Fosfor - mocz Fosfor - mocz dobowy Fosfor-surowica Fruktozamina - surowica Galaktoza w moczu Galaktoza w surowicy Gammaglutamylotranspeptydaza - GGTP Gazometria - krew tętnicza Gazometria - krew włośniczkowa Glikemia przygodna Glukoza - wyciek z nosa/ucha Glukoza 1h po posiłku Glukoza 2h po posiłku we krwi żylnej Glukoza 30 min po posiłku Glukoza 90 minut po posiłku Glukoza na czczo we krwi żylnej Glukoza po 50g glukozy - oznaczenie po 1h Glukoza po 50g glukozy - oznaczenie po 2h Glukoza po 75 gr po 4h Glukoza po 75g glukozy - oznaczenie po 1h Glukoza po 75g glukozy - oznaczenie po 2h Glukoza po 75g glukozy - oznaczenie po 3h Haptoglobina Hemoglobina glikowana Homocysteina hs CRP Immunoelektroforeza Immunoglobulina A - IgA Immunoglobulina G - IgG 25

26 Immunoglobulina M IgM Kinaza kreatynowa - CK Kinaza kreatynowa frakcja sercowa - CKMB Kinaza kreatynowa frakcja sercowa - CKMB-MASS Klirens kreatyniny (wyliczony) Kreatynina - mocz Kreatynina - mocz dobowy Kreatynina - surowica Krzywa wchłaniania glukozy Kwas foliowy Kwas mlekowy (osocze) Kwas moczowy - mocz Kwas moczowy - mocz dobowy Kwas moczowy - surowica Kwasy żółciowe (surowica) Lipaza - surowica Lipidogram Lipoproteina a (Lpa) Lipoproteina x (Lpx) Magnez-mocz Magnez - mocz dobowy Magnez - surowica Mioglobina, Mocznik - mocz dobowy Mocznik - surowica Mocznik (mocz) Osmolarność-mocz Osmolarność - surowica Osteokalcyna Potas - mocz Potas - mocz dobowy 26

27 Potas - surowica Prokalcytonina Rozpuszczalny receptor transferyny (rtrf) Saturacja transferyny (wyliczona) Seromukoid Sód - mocz dobowy Sód - surowica Test tolerancji laktozy Transfery na Troponina I Troponina T Trójglicerydy TG Wapń - mocz Wapń - mocz dobowy Wapń całkowity - surowica Wapń zjonizowany - krew Witamina A+E Witamina B12 Witamina D-1,25(OH)2D Witamina D-25(OH)D Wolna hemoglobina w surowicy Żelazo na czczo - surowica Żelazo- surowica po 1 h Żelazo- surowica po 2 h Żelazo- surowica po 3 h Żelazo- surowica po 5 h Żelazo- surowica po 6 h Żelazo x 5 - surowica - krzywa wchłaniania żelaza 5) Biopsje: Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa piersi 27

28 Biopsja szyjki macicy 6) Diagnostyka Endoskopowa: Gastroduodenoskopia + test H.P + wycinki + badanie hist-pat Gastroduodenoskopia ze znieczuleniem + test H.P + wycinki + badanie hist-pat Gastroduodenoskopia+test Hp Gastroduodenoskopia+test Hp ze znieczuleniem Rektoskopia Rektoskopia ze znieczuleniem Znieczulenie do badań endoskopowych 7) Diagnostyka Kardiologiczna: EKG spoczynkowe Holter EKG 24 godz. Holter EKG 48 godz. Holter EKG 72 godz. Holter RR 8) Diagnostyka Kardiologiczna: EKG spoczynkowe Holter EKG 24 godz. Holter EKG 48 godz. Holter EKG 72 godz. Holter RR 9) Diagnostyka Laboratoryjna Infekcji: Adenowirus antygen -kał Antygen Candida ASO ASO z wytrąceniem frakcji lipidowej Awidność CMV IgG Bordetella pertussis metodą POR Chlamydia pneumoniae metodą PCR 28

29 Chlamydia trachomatis metodą PCR Chlamydia trachomatis - antygen Clostridium difficile - toksyna A i B Cytomegalovirus CMV metodą PCR w surowicy - jakościowo Cytomegalovirus CMV PCR w moczu, EBV - wirus Epstein-Barr metodą PCR Grypa A IgA Grypa A IgG Grypa B IgA Grypa B IgG Grzybica - badanie serologiczne HBe-antygen HBs-antygen Helicobacter - test oddechowy Helicobacter pylori - antygen w kale HPV -PCR (DNA) Legionella pneumophila metodą PCR Leptospira sp.metodą PCR Listeria monocytogenes metodą PCR Mononukleoza (test przesiewowy) Mycobacterium tuberculosis metodą PCR Mycoplasma pneumoniae metodą PCR Mycoplasma/Ureaplasma-posiew+antybiogram Odczyn Widala P.ciała anty HCV - RIBA P.ciała anty HIV1 / HIV2 metodą Western - Blott P.ciała anty - HIV z antygenem p.24-test COMBO P.ciała przeciw - CMV IgG P.ciała przeciw - CMV IgM P.ciała przeciw - HAV całkowite P.ciała przeciw - HAV IgG 29

30 P.ciała przeciw - HAV IgM P.ciała przeciw - HBc IgM P.ciała przeciw - HBc total P.ciała przeciw - HBe P.ciała przeciw - HBs całkowite P.ciała przeciw - HCV P.ciała przeciw - HIV 1 / HIV 2 raz w ciągu roku trwania Umowy - możliwe wykonanie bez skierowania od lekarza P.ciała przeciw aspergilozie P.ciała przeciw Bartonella sp. P.ciała przeciw Bordetella Pertussis IgA P.ciała przeciw Bordetella Pertussis IgG P.ciała przeciw Bordetella Pertussis IgM P.ciała przeciw Bordetella Pertussis met. OWD P.ciała przeciw Borrelia P.ciała przeciw Borrelia IgG P.ciała przeciw Borrelia IgG met. Western biot P.ciała przeciw Borrelia IgM P.ciała przeciw Borrelia IgM met. Western biot P.ciała przeciw Brucella sp. P.ciała przeciw candidiozie P.ciała przeciw Chlamydia pneumoniae IgA P.ciała przeciw Chlamydia pneumoniae IgG P.ciała przeciw Chlamydia pneumoniae IgM P.ciała przeciw Chlamydia trachomatis IgA P.ciała przeciw Chlamydia trachomatis IgG P.ciała przeciw Chlamydia trachomatis IgM P.ciała przeciw Coxsackie P.ciała przeciw EBV IgG P.ciała przeciw EBV IgM P.ciała przeciw enterowirusom IgG 30

31 P.ciała przeciw enterowirusom IgM P.ciała przeciw Helicobacter pylori IgG ilościowo P.ciała przeciw Helicobacter pylori-jakościowo P.ciała przeciw Herpes simplex IgG - ilościowo P.ciała przeciw Herpes simplex IgG - jakościowo P.ciała przeciw Herpes simplex IgM - ilościowo P.ciała przeciw Herpes simplex IgM - jakościowo P.ciała przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu IgG P.ciała przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu IgM P.ciała przeciw Legionella pneumophila Iga P.ciała przeciw Legionella pneumophila IgG P.ciała przeciw Legionella pneumophila IgM P.ciała przeciw Listeria monocytogenes P.ciała przeciw Mycoplasma pneumoniae IgG P.ciała przeciw Mycoplasma pneumoniae IgM P.ciała przeciw odrze IgG P.ciała przeciw odrze IgM P.ciała przeciw ospie wietrznej IgG P.ciała przeciw ospie wietrznej IgM P.ciała przeciw Riketsja IgG P.ciała przeciw Riketsja IgM P.ciała przeciw różyczce IgG P.ciała przeciw różyczce IgM P.ciała przeciw sacharomyces cerevisiae - ASCA P.ciała przeciw Salmonella sp. P.ciała przeciw śwince IgG P.ciała przeciw śwince IgM P.ciała przeciw tężcowi P.ciała przeciw toxoplazmozie IgA P.ciała przeciw toxoplazmozie IgG P.ciała przeciw toxoplazmozie IgM 31

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH. Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH. Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA Morfologia z rozmazem (5diff) 12 zł 1 dzień Morfologia

Bardziej szczegółowo

RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA

RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH dla pacjentów Medar-Pro Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA Morfologia z rozmazem

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 7 2 A- amylaza 567 3 AFP 13 192 4 ALAT 11 197 5 Albumina 3 220 6 Aldosteron 81 7 ANA1 291 8 Androstendion 179 9 Anty-RH 739 10 Anty-CCP 2 146 11 APTT 3 343 12 ASO - ilościowo 9 300

Bardziej szczegółowo

I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ

I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ BADANIA LABORATORYJNE Lp. Rodzaj badania (nazwa) CENA (w zł.) Termin realizacji badania 1 17-OH-Progesteron 24,00 do 5 dni (roboczych) 2 Anty CCP 36,00 do 3 dni (roboczych)

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 8 2 A - amylaza 656 3 ACTH 16 4 AFP 4 5 ALAT 27 864 6 Albumina 64 7 Aldosteron 8 8 ANA1 160 9 ANA2 76 10 Androstendion 164 11 anty - Rh 428 12 Anty-CCP 220 13 Antygen HE4 4 14 Antykoagulant

Bardziej szczegółowo

Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków

Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków Cennik badań laboratoryjnych obowiązujący od 01.07.2011 HEMATOLOGIA, KOAGUOLOGIA, ANALITYKA OGÓLNA Nr NAZWA BADANIA Cena 1 Morfologia

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 7 2 A- amylaza 632 3 ACTH 14 4 AFP 7 5 ALAT 26 588 6 Albumina 61 7 Aldosteron 10 8 ANA1 146 9 ANA2 titration 17 10 Androstendion 156 11 Anty-RH 415 12 Anty-CCP 211 13 Antygen HE4 3

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PROGRAM PROFIT PLUS

ZAKRES PROGRAM PROFIT PLUS Świadczenia objęte zakresem Program Profit Plus udzielane są w Placówkach Medycznych Medicover. W ramach zakresu Program Profit Plus udzielane są wyłącznie wymienione poniżej usługi: 1. Hot Line Medicover:

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne Cena zł

Badania laboratoryjne Cena zł Badania laboratoryjne Cena zł 1 Pobranie krwi żylnej do celów własnych 7 Badania hematologiczne 1 OB 5 2 Morfologia 5 dif długa 12 3 Morfologia 3 dif krótka 7 4 Rozmaz krwi- (leukogram) 5 5 Retikulocyty

Bardziej szczegółowo

Cennik badań laboratoryjnych obowiązuje do 17.02.2015 r. Opis świadczenia SYSTEM Cena

Cennik badań laboratoryjnych obowiązuje do 17.02.2015 r. Opis świadczenia SYSTEM Cena Cennik badań laboratoryjnych obowiązuje do 17.02.2015 r. Opis świadczenia SYSTEM Cena - Mocz: badanie ogólne + osad MoczBadOgólne+osad 22,00 zł - DZM oznaczenie stężenia cukru w moczu DZMStężCukruWmoczu

Bardziej szczegółowo

Cennik badań laboratoryjnych*

Cennik badań laboratoryjnych* Cennik badań laboratoryjnych* Dopłata za wykonanie badania w formie CITO Badania biochemiczne krwi Adrenalina poziom we krwi 90,00 zł Albuminy Aminotransferaza alaninowa (ALT) Aminotransferaza asparaginianowa

Bardziej szczegółowo

Cennik badań odpłatnie wykonanych przez pracownie diagnostyczne i specjalistyczne 6 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Dęblinie w 2017 roku.

Cennik badań odpłatnie wykonanych przez pracownie diagnostyczne i specjalistyczne 6 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Dęblinie w 2017 roku. ZATWIERDZAM DYREKTOR 6 SZPITALA WOJSKOWEGO z PRZYCHODNIĄ SPZOZ w DĘBLINIE mgr inż. Wojciech ZOMER Cennik badań odpłatnie wykonanych przez pracownie diagnostyczne i specjalistyczne 6 Szpitala Wojskowego

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALITYCZNE

LABORATORIUM ANALITYCZNE 1. Analiza moczu 1 Mocz-badanie ogólne 5 1 2 Białko w moczu 5 2 3 Amylaza w moczu 5 2 4 Wapń w moczu 5 1 5 Mikroalbuminuria - mocz 10 2 6 B2 Mikroglobulina 20 2 2. Analiza kału 7 Badanie kału na krew utajoną

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA PRACY. CENA NETTO w zł STAWKA VAT W % CENA BRUTTO w zł RODZAJ USŁUGI

MEDYCYNA PRACY. CENA NETTO w zł STAWKA VAT W % CENA BRUTTO w zł RODZAJ USŁUGI MEDYCYNA PRACY LP. 1. 2. 3. 4. 5. RODZAJ USŁUGI ORZECZENIA Badanie przez lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia Badanie przez lekarza medycyny pracy z wydaniem orzeczenia dla celów sanitarno-epidemiologicznych

Bardziej szczegółowo

DO WYKONANIA POTRZEBNE PEŁNE DANE PACJENTA /ADRES PESEL/ KONTAKT: 61 28 13 343

DO WYKONANIA POTRZEBNE PEŁNE DANE PACJENTA /ADRES PESEL/ KONTAKT: 61 28 13 343 PLR i LS "KO-MED"ul. Staszica 1 A, 63-100 Śrem ALFABETYCZNY WYKAZ BADAŃ WYKONYWANYCH W LABORATORIUM KO-MED DO WYKONANIA POTRZEBNE PEŁNE DANE PACJENTA /ADRES PESEL/ KONTAKT: 61 28 13 343 1 17 OH PROGESTERON

Bardziej szczegółowo

BADANIE. załacznik nr 2

BADANIE. załacznik nr 2 załacznik nr 2 BADANIE liczba badań przewidziana na 24 miesiące 1. Elektroforeza białek w surowicy (Proteinogram) 40 2. Białko do elektroforezy 25 3. AFP Alfa-fetoproteina 2 4. P/c anty-hcv 10 5. Albuminy

Bardziej szczegółowo

Wykaz badań. Załącznik nr 2 do Materiałów informacyjnych KO/01/201 Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu

Wykaz badań. Załącznik nr 2 do Materiałów informacyjnych KO/01/201 Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu Załącznik nr 2 do Materiałów informacyjnych KO/01/201 Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu Wykaz badań NAZWA BADANIA RODZAJ MATERIAŁU CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK ILOŚĆ DNI CENA BRUTTO

Bardziej szczegółowo

CENNIK SKRÓCONY PRO-LAB. Nazwa badania Cena Materiał Morfologia (3 diff)

CENNIK SKRÓCONY PRO-LAB. Nazwa badania Cena Materiał Morfologia (3 diff) CENNIK SKRÓCONY PRO-LAB HEMATOLOGIA Morfologia (3 diff) 12,00 Krew ( EDTA) 1 dzień Ocena rozmazu 6,00 Krew ( EDTA) 1 dzień Morfologia (3 diff) + CRP ilościowe 25,00 Krew ( EDTA) 1 dzień Retikulocyty 6,00

Bardziej szczegółowo

SA M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J w S U L E C H O W I E

SA M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J w S U L E C H O W I E SA M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J w S U L E C H O W I E ul. Zwycięstwa 1 tel./fax (0-68) 385 22 19 (Dyrekcja) 66-100 S U L E C H Ó W NIP 927 16 77-943 Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Badania wykonywane w LABORATORIUM CENTRALNYM ZOZ ŁOWICZ dla pacjentów ambulatoryjnych.

Badania wykonywane w LABORATORIUM CENTRALNYM ZOZ ŁOWICZ dla pacjentów ambulatoryjnych. Badania wykonywane w LABORATORIUM CENTRALNYM ZOZ ŁOWICZ dla pacjentów ambulatoryjnych. Lp. Nazwa badania Badania hematologiczne 1 Morfologia krwi obwodowej 2 Rozmaz liczony w mikroskopie 3 Retikulocyty

Bardziej szczegółowo

PAKIET POMARAŃCZOWY NIEBIESKI SREBNY ZŁOTY PLATYNOWY BURSZTYNOWY

PAKIET POMARAŃCZOWY NIEBIESKI SREBNY ZŁOTY PLATYNOWY BURSZTYNOWY PAKIET POMARAŃCZOWY NIEBIESKI SREBNY ZŁOTY PLATYNOWY BURSZTYNOWY INDYWIDUALNY 65zł/mies. 80zł/mies. 120zł/mies. 200zł/mies. 300zł/mies. 65zł/mies. PARTNERSKI 130zł/mies. 160zł/mies. 240zł/mies. 400zł/mies.

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH KOMFORT

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH KOMFORT CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH KOMFORT KONSULTACJE Z LEKARZEM KONSULTACJE POZ KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE Internista Lekarz rodzinny Pediatra Alergolog Anestezjolog Audiolog Chirurg Chirurg onkolog Dermatolog

Bardziej szczegółowo

WARIANTY POMARAŃCZOWY NIEBIESKI SREBRNY ZŁOTY PLATYNOWY

WARIANTY POMARAŃCZOWY NIEBIESKI SREBRNY ZŁOTY PLATYNOWY RODZAJ ŚWIADCZENIA: WARIANTY POMARAŃCZOWY NIEBIESKI SREBRNY ZŁOTY PLATYNOWY 24h Infolinia Medyczna Podstawowe Informacje Medyczne Koordynacja Leczenia Na Terenie Kraju Serwis SMS Potwierdzenie Terminu

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o Bytów, ul. Lęborska 13

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o Bytów, ul. Lęborska 13 I. DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA A. HEMATOLOGIA I KOAGULOLOGIA Morfologia krwi 22 parametrowa 10,00 1 dzień Rozmaz krwi ( preparat barwiony ) 10,00 1 dzień Retikulocyty 7,00 1 dzień OB. 5,00 1 dzień APTT 10,00

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PAKIETU SREBRNEGO

ZAKRES PAKIETU SREBRNEGO ZAKRES PAKIETU SREBRNEGO I. Poradnie lekarskie, diagnostyka, rehabilitacja 1. POZ - internistyczna 2. Poradnia okulistyczna 3. Poradnia neurologiczna 4. Poradnia laryngologiczna 5. Poradnia urazowo-ortopedyczna

Bardziej szczegółowo

P a k i e t P O D S T A W O W Y

P a k i e t P O D S T A W O W Y P a k i e t P O D S T A W O W Y Lp. Nazwa świadczenia medycznego Świadczenia medyczne dostępne w ramach pakietu Dodatkowe informacje 2. Konsultacja lekarska specjalistyczna Lekarz specjalista: Chirurg

Bardziej szczegółowo

BADANIA PODSTAWOWE: HEMATOLOGIA I BIOCHEMIA

BADANIA PODSTAWOWE: HEMATOLOGIA I BIOCHEMIA Kod Nazwa badania Materiał BADANIA PODSTAWOWE: HEMATOLOGIA I BIOCHEMIA Czas oczekiwania na wynik** 1 Mocz - badanie ogólne + badanie osadu mocz 1 2 OB krew pełna cytrynian 1 3 Morfologia krwi (pełna) (5diff)

Bardziej szczegółowo

WYKAZ BADAŃ LABORATORYJNYCH CENTRALNEGO LABORATORIUM ANALITYCZNEGO ANALITYKA OGÓLNA

WYKAZ BADAŃ LABORATORYJNYCH CENTRALNEGO LABORATORIUM ANALITYCZNEGO ANALITYKA OGÓLNA WYKAZ BADAŃ LABORATORYJNYCH CENTRALNEGO LABORATORIUM ANALITYCZNEGO ANALITYKA OGÓLNA 1 Mocz badanie ogólne 2 Mikroolbuminuria 3 Białko Bence Jonesa ( jakościowo) 4 Glukoza w moczu ( oznaczenie ilościowe

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Zarejestrowana nazwa wykonawcy. Zarejestrowany adres wykonawcy REGON NIP. Nr konta bankowego. Nr tel: nr faksu: 1.

FORMULARZ OFERTY. Zarejestrowana nazwa wykonawcy. Zarejestrowany adres wykonawcy REGON NIP. Nr konta bankowego. Nr tel: nr faksu: 1. FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do SIWZ Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zarejestrowany adres wykonawcy REGON NIP Nr konta bankowego Nr tel: nr faksu: e mail: w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na:

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH wykonywanych w SPSK Nr 1 im. Prof.. S. Szyszko SUM. Pobranie materiału do badań. Kod Nazwa Cena

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH wykonywanych w SPSK Nr 1 im. Prof.. S. Szyszko SUM. Pobranie materiału do badań. Kod Nazwa Cena CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH wykonywanych w SPSK Nr 1 im. Prof.. S. Szyszko SUM Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/15 Dyrektora SPSK Nr 1 z dnia 24.02.2015 r. Pobranie materiału do badań 2,00 zł Lp. Kod

Bardziej szczegółowo

ZAKRES ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH. Wariant PRESTIŻ 1 2 3 4 5 6

ZAKRES ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH. Wariant PRESTIŻ 1 2 3 4 5 6 Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Kosztów Leczenia ANTIDOTUM plus zatwierdzonych uchwałą nr 80/2012 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 14.08.2012 roku oraz Uchwałą nr 55/2013 Zarządu Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOZIENICACH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora nr 49/2016 CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH w oddziałach szpitalnych, poradniach specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Załącznik nr 3

Formularz cenowy Załącznik nr 3 Formularz cenowy Załącznik nr 3 Pakiet nr 1 - chemia kliniczna, koagulologia i białka 1. Lipaza w surowicy 3 2. Cholinesteraza 2 3. Haptoglobina 1 4. Proteinogram 40 5. Homocysteina 21 6. Immunoglobulina

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne Badania laboratoryjne Lp. 1. 17-hydroksyprogesteron 8 2. acth 3 3. alat 10 882 4. albuminy 44 5. aldosteron 3 6. alfafetoproteina 22 7. aminotransferazy got, gtp 3 206 8. amylaza (diastaza) krwi 624 9.

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Medycznych

Cennik Usług Medycznych Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Cennik Usług Medycznych I. ŚWIADCZENIA AMBULATORYJNE 1 Konsultacja psychiatryczna w Izbie Przyjęć 120,00 zł 2 Konsultacja psychiatryczna wyjazdowa 150,00 zł

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ wykonywanych w NZOZ GENOM Od 20.07.2015r.

CENNIK BADAŃ wykonywanych w NZOZ GENOM Od 20.07.2015r. Kod Nazwa badania Cena 104 ALAT 5,00 213 AMH antymulerian hormon 250,00 22 Amniopunkcja - wraz z oznaczeniem kariotypu płodu 1400,00 118 Amylaza 5,00 117 Amylaza trzustkowa 9,00 172 Androstendion 60,00

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 7 2 A- amylaza 651 3 ACTH 14 4 AFP 7 5 ALAT 27 370 6 Albumina 63 7 Aldosteron 11 8 ANA1 151 9 ANA2 titration 18 10 Androstendion 161 11 Anty-RH 427 12 Anty-CCP 217 13 Antygen HE4 4

Bardziej szczegółowo

ZAKRES ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH

ZAKRES ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Kosztów Leczenia ANTIDOTUM plus zatwierdzonych uchwałą nr 49/2010 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 07.09.2010 roku. ZAKRES ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH Nr Świadczenie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PAKIETU SREBRNEGO PLUS

ZAKRES PAKIETU SREBRNEGO PLUS ZAKRES PAKIETU SREBRNEGO PLUS I. Poradnie lekarskie, diagnostyka, rehabilitacja 1. POZ - internistyczna 2. Poradnia okulistyczna 3. Poradnia neurologiczna 4. Poradnia laryngologiczna 5. Poradnia urazowo-ortopedyczna

Bardziej szczegółowo

L.p. Rodzaj świadczonych usług:

L.p. Rodzaj świadczonych usług: L.p. Rodzaj świadczonych usług:. Dodatkowe badania z diagnostyki endoskopowej zakres podstawowy i rozszerzony:. Endoskopowe badanie krtani. Endoskopowe badanie zatok 3. Endoskopowe wycięcie polipa w warunkach

Bardziej szczegółowo

Pobranie materiału do badań. Kod Nazwa Cena

Pobranie materiału do badań. Kod Nazwa Cena Załącznik Nr 1do Aneksu Nr 1/15 z dnia 02.04/15 do Zarządzenia Nr 28/15 Dyrektora SPSK Nr 1 z dnia 24 lutego 2015 r. CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH wykonywanych w SPSK Nr 1 im. Prof.. S. Szyszko SUM Pobranie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Medihelp na rzecz klientów Medihelp

Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Medihelp na rzecz klientów Medihelp Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Medihelp na rzecz klientów Medihelp Zakres Świadczeń Zdrowotnych Ubezpieczeni powyżej 18 roku Ubezpieczeni do 18 roku życia Ubezpieczeni

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK 2012 HEMATOLOGIA CENNIK 2012

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK 2012 HEMATOLOGIA CENNIK 2012 DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK 2012 Rodzaj usługi Cena netto w Stawka VAT w % Cena brutto w pobranie krwi 3,00 zw 3,00 HEMATOLOGIA CENNIK 2012 Erytrocyty - oporność osmotyczna 18,00 zw 18,00 Leukocyty

Bardziej szczegółowo

CENA BRUTTO w zł ORZECZENIA Badanie przez lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia. 50,00 zw. 50,00

CENA BRUTTO w zł ORZECZENIA Badanie przez lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia. 50,00 zw. 50,00 MEDYCYNA PRACY LP. RODZAJ USŁUGI CENA NETTO w zł STAWKA VAT W % CENA BRUTTO w zł ORZECZENIA 1. Badanie przez lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia Badanie przez lekarza medycyny pracy z wydaniem

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy wraz z wykazem świadczeń i liczbą szacunkową ich wykonań w trakcie trwania Umowy.

Formularz cenowy wraz z wykazem świadczeń i liczbą szacunkową ich wykonań w trakcie trwania Umowy. Załącznik Nr 7. Formularz cenowy wraz z wykazem świadczeń i liczbą szacunkową ich wykonań w trakcie trwania Umowy. Lp. Nazwa badania Materiał Ilość badań w okresie 36 miesięcy Cena netto Wartość netto

Bardziej szczegółowo

Koszty świadczeń medycznych określonych w Załączniku 2 do niniejszej oferty. BASIC PLUS OPTIMAL 1. Ubezpieczenie indywidualne 69 zł 99 zł

Koszty świadczeń medycznych określonych w Załączniku 2 do niniejszej oferty. BASIC PLUS OPTIMAL 1. Ubezpieczenie indywidualne 69 zł 99 zł Warszawa, 27.02.2014r OFERT A SPECJALNA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA M EDI-CARE Niniejsza oferta została złożona w oparciu o Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Leczenia MEDI-CARE zatwierdzone uchwałą

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA ROK 2017

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA ROK 2017 CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA ROK 2017 Lp. Materiał Nazwa usługi Cena w PLN HEMATOLOGIA 1. krew żylna pełna Morfologia krwi 2. krew żylna pełna Morfologi krwi i rozmaz 3.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ 17-OH progesteron po obc. 17-OH progesteron Alfa1 kwaśna glikoproteina Adrenalina - Osocze Adrenalina - DZM Alfafetoproteina Przeciwciała antykardiolipinowe IgG,IgM Albuminy

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej Laboratorium Laboratorium SP ZOZ Kazimierza Wielka {gallery}lab1{/gallery} {gallery}lab2{/gallery} CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH W LABORATORIUM ANALITYCZNYM SP ZOZ w Kazimierzy Wielkiej NRNAZWA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWO - ASORTYMENTOWY

FORMULARZ OFERTOWO - ASORTYMENTOWY Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTOWO - ASORTYMENTOWY Wskazane w formularzu ofertowym ilości przedmiotu zamówienia są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia innej ilości badań w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Witamina D3 Metabolit 25 (OH) 115,00 ACTH 35,00 Kortyzol 35,00 17-hydroksykortykosteroidy w DZM 100,00 17-ketosterydy w DZM 90,00 Aldosteron 45,00

Witamina D3 Metabolit 25 (OH) 115,00 ACTH 35,00 Kortyzol 35,00 17-hydroksykortykosteroidy w DZM 100,00 17-ketosterydy w DZM 90,00 Aldosteron 45,00 Cennik ZUM M-P-K Mocz - badanie ogólne 10,00 OB 6,00 Morfologia krwi (pełna) 14,00 Morfologia krwi (podstawowa) 10,00 Rozmaz krwi (manualnie) 8,00 PT (INR) 12,00 APTT 12,00 Fibrynogen 14,00 D-dimer- ilościowo

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH. Pobranie materiału do badań. Kod Nazwa procedury CENA*

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH. Pobranie materiału do badań. Kod Nazwa procedury CENA* CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM z dnia 30.05.2017 Pobranie materiału do badań 2,00 zł Lp. Kod Nazwa procedury CENA* 1. I65.09.1113

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 /do Szczegółowych Warunków/ Formularz CENOWY. Wartość [zł]

Załącznik Nr 2 /do Szczegółowych Warunków/ Formularz CENOWY. Wartość [zł] Formularz CENOWY Załącznik Nr 2 /do Szczegółowych Warunków/ Lp. Nazwa badania Liczba badań Cena [zł] 1 17-OH KETOSTERYDY W DZM 1 2 17-OH PROGESTERON 60 3 2-OH VITAMINA D3 10 4 ACTH-HORMON ADRENOKORTYKOTROPOWY

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA ROK 2016

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA ROK 2016 CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA ROK 2016 Lp. Materiał Nazwa usługi Cena w PLN HEMATOLOGIA 1. krew żylna pełna Morfologia krwi 2. krew żylna pełna Morfologi krwi i rozmaz 15,00

Bardziej szczegółowo

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej LP KOD ICD-9 Nazwa procedury. Cena jednostkowa badania w zł Pracownia Analityki

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej LP KOD ICD-9 Nazwa procedury. Cena jednostkowa badania w zł Pracownia Analityki Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej LP KOD ICD-9 Nazwa procedury Cena jednostkowa badania w zł Pracownia Analityki 1 A01.24.191 Mocz - badanie ogólne 28,00 2 A03.29.191 Płyn mózgowo-rdzeniowy - badanie ogólne

Bardziej szczegółowo

PAKIETY PREMIUM MEDICAL:

PAKIETY PREMIUM MEDICAL: PAKIETY PREMIUM MEDICAL: Pakiet 5 konsultacji w cenie 4 Pakiet badań laboratoryjnych Pakiet badań prenatalnych Pakiet dla aktywnych Pakiet endokrynologiczny Pakiet Dojrzała Kobieta Pakiet ginekologiczny

Bardziej szczegółowo

Koszt bada (1x2) Cena badania 1 2 3

Koszt bada (1x2) Cena badania 1 2 3 1. BADANIA BAKTERIOLOGICZNE 1 Mocz - posiew jałowy 120 2 Mocz - posiew + antybiogram 60 3 Posiew z pochwy i okolic odbytu w kierunku GBS 3 4 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka - jałowy 90 5 Wymaz z nosa,

Bardziej szczegółowo

Warianty Opieki Medycznej oferta współpracy dla Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN z dnia 05.05.2015r.

Warianty Opieki Medycznej oferta współpracy dla Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN z dnia 05.05.2015r. Medica Polska Sp. z o.o. ul. Śląska 21 (City Arcade) 81-319 Gdynia tel. (+4858) 662 07 77 fax (+4858) 662 07 78 24h infolinia 801 600 999 e-mail: office@medicapolska.pl www.medicapolska.pl Warianty Opieki

Bardziej szczegółowo

P a k i e t P O D S T A W O W Y

P a k i e t P O D S T A W O W Y Pakiety Medyczne w ramach Programu Prywatnej Opieki Medycznej dla Klientów Indywidualnych P a k i e t P O D S T A W O W Y Lp. Nazwa świadczenia medycznego Świadczenia medyczne dostępne w ramach pakietu

Bardziej szczegółowo

(PLN) ANALITYKA OGÓLNA

(PLN) ANALITYKA OGÓLNA % Załącznik Nr 1 Cennik Laboratorium Analitycznego dla pacjentów nie posiadających uprawnień do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ~ obowiązuje od dnia 15 listopada 2015 r. ~ L.p.

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W SPMZOZ W SŁUPSKU z dnia 02 listopada 2016 roku Lp. Rodzaj badania Cena

CENNIK BADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W SPMZOZ W SŁUPSKU z dnia 02 listopada 2016 roku Lp. Rodzaj badania Cena Załącznik Nr 7 do zarządzenia nr 14 /2015 Dyrektora SPMZOZ z dnia 01.06.2015r. CENNIK BADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W SPMZOZ W SŁUPSKU z dnia 02 listopada 2016 roku Lp. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Za àcznik nr 1. Katalog Âwiadczeƒ Medycznych Wariant Classic. Ubezpieczenie kosztów leczenia ZDROWIE

Za àcznik nr 1. Katalog Âwiadczeƒ Medycznych Wariant Classic. Ubezpieczenie kosztów leczenia ZDROWIE Za àcznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia kosztów leczenia ZDROWIE Katalog Âwiadczeƒ Medycznych Wariant Classic Nr Świadczenie Forma indywidualna Forma rodzinna Pierwsza linia medyczna (całodobowa

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH SP ZOZ MSW w Zielonej Górze ul. Wazów 42

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH SP ZOZ MSW w Zielonej Górze ul. Wazów 42 BADANIA PODSTAWOWE Nazwa badania Materiał Czas oczekiwania na wynik (dni robocze) HEMATOLOGIA I KOAGULOLOGIA Morfologia DIFF Krew EDTA Morfologia CBC Krew EDTA OB Krew cytrynianowa Płytki krwi na cytrynian

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Szczegółowa oferta cenowa Lista badań

Załącznik nr 3 Szczegółowa oferta cenowa Lista badań Lista wymaganych przez zamawiającego badań laboratoryjnych ( badania analityczne, hematologiczne, koagulologiczne, biochemiczne, serologiczne, epidemiologiczne, mikrobiologiczne wykonywane w Medycznym

Bardziej szczegółowo

Nr Świadczenie Wariant STANDARD Wariant PEŁNY Wariant PRESTIŻ

Nr Świadczenie Wariant STANDARD Wariant PEŁNY Wariant PRESTIŻ Nr Świadczenie Wariant STANDARD Wariant PEŁNY Wariant PRESTIŻ 1 telefoniczna linia medyczna 2 KONSULTACJE LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ: 2.1 lekarz internista 2.2 lekarz pediatra TAK- gdy Ubezpieczonym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY KONKURS OFERT NR 5/2015

FORMULARZ OFERTOWY KONKURS OFERT NR 5/2015 Załącznik nr 1 do Warunków Szczegółowych Konkurs Ofert Nr 5/2015 Nazwa i adres Zamawiającego: Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. os. XXX-lecia 21, 47-303 Krapkowice FORMULARZ OFERTOWY KONKURS OFERT

Bardziej szczegółowo

CENNIK KOMERCYJNY PODSTAWOWYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH

CENNIK KOMERCYJNY PODSTAWOWYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH CENNIK KOMERCYJNY PODSTAWOWYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH Oferujemy szeroki wachlarz badań laboratoryjnych w atrakcyjnych cenach Nie możesz znaleźć badania? Zdzwoń lub napisz do nas tel. 71 300 12 72, email:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH OWU UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA ANTIDOTUM PLUS 7 TABELA NR 1. Wariant PEŁNY. Wariant STANDARD

ZAKRES ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH OWU UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA ANTIDOTUM PLUS 7 TABELA NR 1. Wariant PEŁNY. Wariant STANDARD Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Kosztów Leczenia ANTIDOTUM plus zatwierdzonych Uchwałą nr 80/2012 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 14.08.2012 roku oraz Uchwałą nr 55/2013 Zarządu Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

CENA BRUTTO w zł ORZECZENIA Badanie przez lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia

CENA BRUTTO w zł ORZECZENIA Badanie przez lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia 27. MEDYCYNA PRACY LP. CENA NETTO w zł STAWKA VAT W % CENA BRUTTO w zł ORZECZENIA 1. Badanie przez lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia 2. Badanie przez lekarza medycyny pracy z wydaniem orzeczenia

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ. 1 Morfologia 3 Diff 1 dzień 8,00 9,84

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ. 1 Morfologia 3 Diff 1 dzień 8,00 9,84 CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Hematologia Cena+Vat (PLN) 1 Morfologia 3 Diff 1 dzień 8,00 9,84 2 Morfologia CBC 1 dzień 6,00 7,38 3 Morfologia + retikulocyty

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ. 3 Morfologia + retikulocyty 1 15,00 18,45

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ. 3 Morfologia + retikulocyty 1 15,00 18,45 CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Hematologia Cena+Vat (PLN) 1 Morfologia 3 Diff 1 dzień 8,00 9,84 2 Morfologia CBC 1 6,00 7,38 3 Morfologia + retikulocyty

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE ARTMEDIK

ŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE ARTMEDIK ŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE ARTMEDIK NAZWA BADANIA CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK ( dni ) Hematologia CENA BADANIA 1 Morfologia 5 diff 1 8,00 zł 2 Rozmaz krwi obwodowej 1 8,00 zł 3 Retikulocyty 1 7,00 zł 4 OB

Bardziej szczegółowo

Rodzaj badania Ilość Cena jednostkowa w zł

Rodzaj badania Ilość Cena jednostkowa w zł Załącznik nr 1 PAKIET I Lp w zł 1 Helicobacter pylori IgM w surowicy 2 Helicobacter pylori IgG w surowicy 3 Toksoplazmoza IgM 500 4 Toksoplazmoza IgG 500 5 Toksawidność IgG 6 Borelioza IgM - ilościowo

Bardziej szczegółowo

CENNIK PODSTAWOWY (BADANIA PRYWATNE) SYMBOL NAZWA PROCEDURY CENA RODZAJ

CENNIK PODSTAWOWY (BADANIA PRYWATNE) SYMBOL NAZWA PROCEDURY CENA RODZAJ CENNIK PODSTAWOWY (BADANIA PRYWATNE) SYMBOL NAZWA PROCEDURY CENA RODZAJ MATERIAŁU HEMATOLOGIA C55.083.02 MORFOLOGIA KRWI (PROFIL) 8,70 zł krew EDTA C59.082.22 OB. ODCZYN BIERNACKIEGO 5,00 zł krew na cytrynian

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Oferta cenowa

Załącznik Nr 1 Oferta cenowa Załącznik Nr 1 Oferta cenowa Lp Rodzaj badania proponowana cena szacunkowa ilość wartość 1 Mocz - badanie ogólne (ICD-9: A01) 9000 2 OB (ICD-9: C9) 600 3 Morfologia krwi (pełna) (ICD-9: C) 200 4 Morfologia

Bardziej szczegółowo

Numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej.. Cena jednostkowa za 1 badanie

Numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej.. Cena jednostkowa za 1 badanie Załącznik nr 2. Formularz ofertowo cenowy. Nazwa Wykonawcy: Adres Tel. faks.. Nr konta NIP. Regon. Numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej.. Pakiet nr 1 (pakiet analityczny) Lp. Rodzaj badania

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH mgr PIOTR ZIELIŃSKI 44 200 Rybnik, ul. Marii Skłodowskiej Curie 7 tel. 32 42 38 313 www.laborpz.pl labor.pz@wp.pl punkt pobrań czynny: poniedziałek piątek : 6:30 17:00 sobota:

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA PRACY. CENA BRUTTO w zł. CENA NETTO w zł STAWKA VAT W % RODZAJ USŁUGI

MEDYCYNA PRACY. CENA BRUTTO w zł. CENA NETTO w zł STAWKA VAT W % RODZAJ USŁUGI MEDYCYNA PRACY LP. 1. 2. RODZAJ USŁUGI ORZECZENIA Badanie przez lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia Badanie przez lekarza medycyny pracy z wydaniem orzeczenia dla celów sanitarno-epidemiologicznych

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkowa za 1 badanie

Cena jednostkowa za 1 badanie Załącznik nr 2. Formularz ofertowo cenowy. Nazwa Wykonawcy: Adres Tel. faks.. Nr konta NIP. Regon. Numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej.. Pakiet nr 1 (pakiet analityczny) Lp. Rodzaj badania

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do Zarządzenia nr 46 / 2015

Załącznik 1 do Zarządzenia nr 46 / 2015 Załącznik 1 do Zarządzenia nr 46 / 2015 CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH obowiązujący od dnia 01.01.2016 r. L.p. NAZWA BADANIA MATERIAŁ CENA ( w PLN) HEMATOLOGIA 1. Morfologia krwi obwodowej krew pełna 8 2.

Bardziej szczegółowo

I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ

I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ BADANIA LABORATORYJNE Lp. Rodzaj badania (nazwa) CENA (w zł.) Termin realizacji badania 1 17-OH-Progesteron 24,00 do 5 dni (roboczych) 2 Anty CCP 36,00 do 3 dni (roboczych)

Bardziej szczegółowo

Badania Laboratorium

Badania Laboratorium Cennik usług Badania Laboratorium Nazwa badania HEMATOLOGIA Morfologia 5 Diff krew EDTA 1 dzień 7,00 zł Morfologia 5 Diff z rozmazem krew EDTA 1 dzień 10,00 zł OB krew cytrynianowa/krew EDTA 1 dzień 5,00

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 - Badania specjalistyczne

Zadanie 1 - Badania specjalistyczne Zadanie 1 - Badania specjalistyczne Rodzaj badania wynik w dniach 1. 17-OH Progesteron 7 25 2. ACTH (hormon adenokortykotropowy) 7 30 3. AFP (alfa-fetoproteina) 5 30 4. AMH 7 30 5. Aldosteron 7 5 6. Alfa1

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY Załącznik Nr 3 do SWKO FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY L. p. Nazwa Badania Przewidywana liczba badań wykonywanych w skali 1 roku Cena jedn. netto Wartość netto (kol. 3 x kol. 4) Stawka podatku VAT Wartość

Bardziej szczegółowo

OFERTA BADAŃ 2014. I ANALITYKA OGÓLNA Mocz-badanie ogólne z osadem mocz 1 Mocz- mikroalbuminuria mocz 2

OFERTA BADAŃ 2014. I ANALITYKA OGÓLNA Mocz-badanie ogólne z osadem mocz 1 Mocz- mikroalbuminuria mocz 2 Nazwa badania OFERTA BADAŃ 2014 Materiał do badania Czas oczekiwania na wynik I ANALITYKA OGÓLNA Mocz-badanie ogólne z osadem mocz 1 Mocz- mikroalbuminuria mocz 2 Kamienie moczowe kamień moczowy Kał badanie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Chemia kliniczna 1 Albuminy 18,00 zł 2 Aminotransferaza alaninowa (ASPAT) 7,00 zł 3 Aminotransferaza asparaginowa (ALAT) 7,00 zł 4 Amylaza w moczu 9,00 zł 5 Amylaza w

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH. Cena w zł RODZAJ BADANIA. Lp. I

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH. Cena w zł RODZAJ BADANIA. Lp. I Szpital św. Józefa Sp. z o.o. cennik nr 2 ul. Okrzei 27, Mikołów CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH Lp. I HEMATOLOGIA 1 Morfologia (12 parametrów) 7 2 Rozmaz krwi obwodowej 10 3 Retikulocyty 6 4 OB. 5 II KOAGULOLOGIA

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH BADANIE Badania biochemiczne CENA PLN Albuminy 10,0 Aminotransferaza alaninowa (ALT) 7,0 Aminotransferaza asparaginianowa (AST) 7,0 Amylaza w moczu 10,0 Amylaza w surowicy

Bardziej szczegółowo

Przewidywana ilo w cigu roku Cena badania Koszt bada (1x2) 1 2 3

Przewidywana ilo w cigu roku Cena badania Koszt bada (1x2) 1 2 3 1. BADANIA BAKTERIOLOGICZNE 1 Mocz - posiew jałowy 120 2 Mocz - posiew + antybiogram 60 3 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka - jałowy 120 4 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka +antybiogram 60 5 Plwocina - posiew

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ wykonywanych w NZOZ GENOM Od 10.02.2016r.

CENNIK BADAŃ wykonywanych w NZOZ GENOM Od 10.02.2016r. Kod Nazwa badania Cena 242 17 OH progesteron 80,00 104 ALAT 5,00 213 AMH antymulerian hormon 250,00 22 Amniopunkcja - wraz z oznaczeniem kariotypu płodu 1400,00 118 Amylaza 5,00 117 Amylaza trzustkowa

Bardziej szczegółowo

Test ciążowy... ( Odczyn Waalera-Rosego... ( RF-czynnik reumatoidalny... ( WR...( Grupa krwi...( P/ciała anty Rh-D... (

Test ciążowy... ( Odczyn Waalera-Rosego... ( RF-czynnik reumatoidalny... ( WR...( Grupa krwi...( P/ciała anty Rh-D... ( Badania hematologiczne i koagulologiczne cena Koagulogram Czas i wskaźnik potrombinowy próba Quicka - INR)... Czas kaolnowo-kefalinowy APTT)... Fibrynogen... Rozmaz ręczny... Morfologia z rozmazem + płytki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Pełna nazwa oferenta :... Numer NIP, REGON.. Numer wpisu do właściwego rejestru wojewody...;

FORMULARZ OFERTOWY. Pełna nazwa oferenta :... Numer NIP, REGON.. Numer wpisu do właściwego rejestru wojewody...; FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr /2012 Dyrektora Szpitala Powiatowego w Zawierciu z dnia. Zawiercie, dnia... NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ( wpisać zakres zgodnie z treścią ogłoszenia)......

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Płock, ul. Kościuszki 28, ul. Miodowa 2, ul. Zielona 40

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Płock, ul. Kościuszki 28, ul. Miodowa 2, ul. Zielona 40 DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Płock, ul. Kościuszki 28, ul. Miodowa 2, ul. Zielona 40 cena netto cena brutto ANALITYKA Amfetamina w moczu 20,00 20,00 Badanie nasienia 40,00 40,00 Barbiturany w moczu 20,00

Bardziej szczegółowo

BADANIA LABORATORYJNE

BADANIA LABORATORYJNE BADANIA LABORATORYJNE 1. OB. 2. MORFOLOGIA 3. ROZMAZ KRWI MIKROSKOPOWY 4. RETICULOCYTY 5. CZAS KRWAWIENIA BADANIA MOCZU 6. MOCZ POBRANIE 7. BADANIE OGÓLNE + OSAD MOCZU 8. CUKIER W MOCZU 9. ACETON W MOCZU

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA. Nr. RODZAJ BADANIA CENA

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA. Nr. RODZAJ BADANIA CENA Strona: 1 z 8 DIAGNOSTYKA OBRAZOWA ULTRASONOGRAFIA Nr. RODZAJ BADANIA CENA 1. USG jamy brzusznej (skierowanie z gabinetu prywatnego) 70,00 zł 2. USG położnicze przez powłoki brzuszne (skierowanie z 75,00

Bardziej szczegółowo

Zakres opieki WHITE LABEL WERSJA OPEN (Z REFUNDACJĄ)

Zakres opieki WHITE LABEL WERSJA OPEN (Z REFUNDACJĄ) Załącznik nr 2 do umowy z dnia Zakres opieki WHITE LABEL WERSJA OPEN (Z REFUNDACJĄ) Telefoniczne Centrum Obsługi Pacjenta POLMED Ogólnopolska rezerwacja świadczeń (konsultacji, diagnostyki) jest dostępna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPU PAKIETU KONSULTACJI PEDIATRY W RAMACH PROGRAMU 5 10 15 od 01 06 2015 R.

REGULAMIN ZAKUPU PAKIETU KONSULTACJI PEDIATRY W RAMACH PROGRAMU 5 10 15 od 01 06 2015 R. REGULAMIN ZAKUPU PAKIETU KONSULTACJI PEDIATRY W RAMACH PROGRAMU 5 10 15 od 01 06 2015 R. 1. Definicje. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, otrzymują następujące znaczenie: CMD, ORGANIZATOR Centrum

Bardziej szczegółowo

ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE

ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE Świadczenia objęte zakresem Pogotowie Ratunkowe udzielane są przez Centra Medicover. W ramach zakresu Pogotowie Ratunkowe udzielane są wyłącznie wymienione poniżej usługi:. Pogotowie

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo - cenowy zał. nr 5 do SWKO

Formularz asortymentowo - cenowy zał. nr 5 do SWKO Formularz asortymentowo - cenowy zał. nr 5 do SWKO L.p. Nazwa badania laboratoryjnego Ilość badań w roku (w sztukach) Hematologia 1 Leukocyty z rozmazem 35 2 Retikulocyty 2 3 Płytki (metoda manualna) 25

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

Oferta dla Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych Oferta dla Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych Warszawa, 04.2014 Zakresy pakietów medycznych ZAKRESY ÓW BASIC CLASSIC STANDARD OPTIMUM Infolinia Medyczna 24 h + + + + Pogotowie i transport medyczny

Bardziej szczegółowo