OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Zamawiający wymaga, aby: I. 1. Rezerwacja terminów usług medycznych, na konkretny, określony dzień i godzinę, odbywała się osobiście albo telefonicznie lub za pośrednictwem portalu internetowego. 2. Był dostępny co najmniej jeden ogólnopolski numer telefoniczny czynny przynajmniej 12 godzin w ciągu doby Call Center, pod którym można: a) dokonać rezerwacji terminów wykonania świadczeń medycznych, we wszystkich placówkach Wykonawcy, b) wezwać karetkę pogotowia, lekarza na wizytę domową, uzyskać poradę, otrzymać informację o najbliższej Placówce Wykonawcy, danych adresowych i telefonicznych dostępnych placówek, zakresie usług medycznych świadczonych w danej placówce oraz o godzinach pracy danej placówki, aptekach dyżurnych, szczepieniach, badaniach profilaktycznych, etc. 3. Wykonawca udostępnił wyniki badań wykonanych w placówkach własnych za pośrednictwem portalu internetowego. 4. Dla Osób Uprawnionych, stosujących w związku z chorobą leki przewlekle, w przypadku gdy regulacje prawne dopuszczają takie rozwiązanie, była możliwość zamawiania recept telefonicznie lub przez portal internetowy, jednak dotyczy to tylko placówek własnych Wykonawcy. 1

2 5. Czas oczekiwania na przyjęcie do lekarza medycyny pracy wynosił nie więcej niż 2 dni robocze od momentu zgłoszenia takiego zapotrzebowania. 6. Czas oczekiwania na przyjęcie do lekarza internisty wynosił nie więcej niż 1 dzień roboczy od momentu zgłoszenia takiego zapotrzebowania. 7. Czas oczekiwania na przyjęcie do lekarza specjalisty wynosił nie więcej niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia zapotrzebowania na konsultację specjalistyczną, a w wypadkach nagłych bezzwłocznie, jednak nie dłużej niż w ciągu 24 godzin. 8. Osoby Uprawnione miały możliwość korzystania z pomocy medycznej we wszystkich placówkach Wykonawcy lub którymi Wykonawca Dysponuje na terenie całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości, w których zlokalizowane są biura Zamawiającego, tj. w Warszawie, Świnoujściu i Szczecinie w zakresie usług świadczonych przez lekarza pierwszego kontaktu (internista, lekarz rodzinny) oraz co najmniej 3 specjalistów. 9. Osoby uprawnione miały możliwość korzystania z usług pogotowia Wykonawcy lub podmiotu z którym Wykonawca zawał stosowną umowę (podmiotem współpracującym). 10. Osoby Uprawnione miały zapewnioną możliwość konsultacji oraz objęcia opieką medyczną przez lekarzy reprezentujących wszystkie specjalności lekarskie dostępne w Polsce. 11. Nie było ograniczeń w korzystaniu z usług medycznych w zakresie konsultacji lekarskich i badań diagnostycznych oraz laboratoryjnych w stosunku do osób chorych na choroby przewlekłe lub inne choroby, objawy chorobowe czy dolegliwości, które rozpoczęły się lub były znane Osobom Uprawnionym przed przystąpieniem do Umowy, a także w stosunku osób, które w chwili rozpoczęcia Umowy przebywały na zwolnieniach lekarskich lub urlopach, z wyłączeniem: a) wszelkich form sztucznego zapłodnienia lub aborcji (z powodów pozamedycznych), 2

3 b) operacyjnej korekcji wad wzroku, zakupu okularów optycznych (szkła korekcyjne, oprawki) lub szkieł kontaktowych, c) operacji kosmetycznych, d) leczenia AIDS i chorób bezpośrednio związanych z AIDS, e) szczepień innych, niż objętych zakresem danego pakietu, f) lekarstw lub środków medycznych (z wyjątkiem konieczności ich użycia w nagłych przypadkach), g) transplantacji organów i tkanek, h) dializ, i) ortodoncji, protetyki i implantologii i wszystkich innych usług stomatologicznych niemożliwych do wykonania w warunkach ambulatoryjnych i wiążących się z koniecznością hospitalizacji, j) zabiegów uznanych zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej za eksperymentalne, k) transportu innego, niż transport medyczny niezbędny w sytuacji nagłego, poważnego zachorowania lub wypadku, zagrożenia życia lub zdrowia świadczony przy pomocy placówek Wykonawcy lub za pośrednictwem Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego, l) pobytu w placówkach typu sanatoryjno-leczniczego lub pielęgnacyjnego: np.: sanatorium, placówki odnowy biologicznej, domy opieki dla ludzi starszych, etc., m) protez, urządzeń korygujących i medycznych instrumentów, które nie są potrzebne śródoperacyjnie, n) zakupu i wszczepienia sztucznych organów, zmiany płci (bez względu na powód), o) leczenia lub kontynuacji leczenia po dacie rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą lub wygaśnięcia uprawnień Osoby Uprawnionej do korzystania ze świadczeń, p) leczenia związanego z bezpośrednimi skutkami używania narkotyków, nadużywania alkoholu, leków lub innych substancji niedozwolonych 3

4 albo nie zleconych przez lekarza, a także zatruć alkoholem, narkotykami lub innymi środkami odurzającymi albo niedozwolonymi niedopuszczonymi w Polsce, q) badań i konsultacji zleconych przez lekarza innego, niż uprawniony pracownik Wykonawcy oraz wykonywanych na życzenie pacjenta bez wskazań medycznych, r) zabiegów i leczenia odwykowego, w tym zabiegów odtruwania. 12. Wykonawca przypominał Osobom Uprawnionym o terminach wyznaczonych wizyt w zakresie opieki medycznej, nie później niż na 24 godziny przed zaplanowanym terminem wizyty, SMS-em pod warunkiem, że wizyta była umawiana za pośrednictwem Call Center, portalu internetowego lub bezpośrednio w placówkach własnych Wykonawcy. Jeśli termin wykonania wizyty został wyznaczony przez Wykonawcę w czasie krótszym niż 24 godziny od momentu jej rezerwacji, Wykonawca nie ma obowiązku przypominania o jej terminie. 13. Osoby Uprawnione otrzymały karty lub inne identyfikatory, na podstawie których osoby te będą identyfikowane we wszystkich placówkach Wykonawcy jako Osoby Uprawnione do otrzymania określonych usług medycznych. 14. Wykonawca przeprowadzał raz w roku w Burach Zamawiającego w Warszawie i Świnoujściu akcje profilaktyczne polegające na badaniach diagnostycznych, konsultacjach, działaniach edukacyjnych w zakresie objętym przedmiotem niniejszej Umowy, dla wszystkich Osób Uprawnionych. Temat, zakres i termin każdej akcji ustalany będzie z Zamawiającym, zgodnie z aktualnym w danej chwili zapotrzebowaniem. 15. Wykonawca zapewnił dostępność do badań profilaktyki indywidualnej, zgodnej z aktualnym stanem wiedzy medycznej i obowiązującymi standardami medycznymi, w zakresie odpowiednim dla wieku i płci oraz stanu zdrowia. O zakresie, możliwości i celowości ich przeprowadzenia będzie informował Zamawiającego co najmniej raz w roku. 4

5 16. Osoba Uprawniona miała prawo skorzystać z usługi medycznej zleconej przez lekarza Wykonawcy poza Placówkami Wykonawcy w przypadku braku możliwości zrealizowania jej w terminach przewidzianych w Umowie. W pierwszej kolejności to Wykonawca przy zachowaniu terminów zorganizuje i sfinansuje zleconą usługę w placówce innej, niż Palcówka Wykonawcy. W drugiej kolejności, w przypadku, gdy Wykonawca nie był w stanie zorganizować wykonania zleconej usługi medycznej, a Osoba Uprawniona wykonała ją we własnym zakresie poza Placówkami Wykonawcy, Wykonawca zwróci Osobie Uprawnionej poniesione koszty. Refundacja poniesionych kosztów odbywać się powinna na podstawie imiennego rachunku/faktury wystawionej za wykonaną usługę z uwzględnieniem następujących przypadków: a) kwota rachunku/faktury jest niższa niż kwota wynikająca z cennika Wykonawcy do Umowy Wykonawca zwróci koszty wynikające z przedłożonego rachunku/faktury, b) kwota rachunku/faktury jest wyższa niż kwoty wynikające z cennika Wykonawcy Wykonawca zwróci koszty w wysokości zgodnej z cennikiem Wykonawcy. c) w przypadku, gdy Osoba Uprawniona skorzystała z usługi medycznej poza placówkami Wykonawcy, a koszt wykonanej usługi nie został ujęty w cenniku Wykonawcy, Wykonawca zwróci koszty wykonanej usługi w wysokości 80% średniej ceny rynkowej dla tej usługi, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany będzie do udokumentowania sposobu wyliczenia ceny rynkowej. 17. Refundacja powinna nastąpić niezwłocznie po przedstawieniu rachunku/faktury, jednak nie dłużej niż w terminie 30 dni od daty jego złożenia. II. Ilość placówek własnych Wykonawcy wynosiła co najmniej 17, oraz co najmniej 250 placówek, którymi dysponuje Wykonawca na podstawie zawartych umów z podmiotami trzecimi (placówki współpracujące, partnerskie itp.) udostępnianych Osobom Uprawnionym ze strony Zamawiającego. 5

6 B. Opis pakietów 1. PAKIET PODSTAWOWY DLA PRACOWNIKÓW (P1) I. Medycyna Pracy. Świadczenia w zakresie medycyny pracy dla pracowników Pracodawcy objętych Umową oraz podmiotów współpracujących, w zakresie: wykonywania badań wstępnych kandydatów na pracowników; wykonywania badań okresowych i kontrolnych; orzecznictwa lekarskiego do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy i w przepisach wydanych na jego podstawie; monitorowania stanu zdrowia pracowników zaliczanych do grup szczególnego ryzyka, oraz młodocianych, niepełnosprawnych i kobiet; prowadzenia analiz stanu zdrowia pracowników, a zwłaszcza występowania chorób zawodowych i ich przyczyn oraz wypadków przy pracy; udział w posiedzeniach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy i wydawanie opinii dla komisji powypadkowych; gromadzenia, przechowywanie i przetwarzanie informacji o ryzyku zawodowym i stanie zdrowia pracowników objętych profilaktyczną opieką medyczną; II. Pozostałe świadczenia (opieka medyczna) 1. Opieka medyczna lekarza pierwszego kontaktu (internisty, lekarza rodzinnego); 2. Opieka lekarzy specjalistów wymienionych poniżej: ginekolog chirurg laryngolog 6

7 kardiolog ortopeda okulista neurolog alergolog dermatolog diabetolog dietetyk (3 wizyty rocznie) endokrynolog gastrolog hematolog hepatolog lekarz chorób zakaźnych nefrolog neurochirurg okulista onkolog psycholog (6 wizyt rocznie) psychiatra (6 wizyt rocznie) pulmonolog reumatolog, urolog 3. Szczepienia ochronne (wraz z badaniem, iniekcją i preparatem): raz do roku przeciwko grypie, przeciwko tężcowi, WZW typu A, WZW typu B, 4. Wszystkie badania laboratoryjne i możliwe do przeprowadzenia w warunkach ambulatoryjnych, dostępne na terytorium Polski w placówkach Wykonawcy, na podstawie skierowania od lekarza pracującego w placówkach Wykonawcy, w tym w szczególności: 7

8 a) hematologiczne i koaguolologiczne: odczyn Biernackiego OB. morfologia krwi obwodowej z rozmazem liczba płytek krwi retikulocyty wskaźnik protrombinowy APTT Fibrynogen INR D-dimery, b) biochemiczne (surowicy krwi) i hormonalne: sód potas wapń, wapń zjonizowany, fosfor chlorki glukoza krzywa obciążenia glukozą hemoglobina glikowana mocznik kreatynina białko całkowite albuminy proteinogram lipidogram (czyli: cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy) amylaza lipaza aminotransferaza asparaginianowa AspAT aminotransferaza alaninowa AIAT kinaza kreatynowa całkowita oraz frakcja sercowa 8

9 troponina dehydrogenaza mleczanowa LDH fosfataza zasadowa kwas moczowy bilirubina całkowita bilirubina bezpośrednia poziom żelaza w surowicy, GGTP - gamma - glutamylotranspeptydaza GGTP ferrytyna całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC) lipoproteina wit. B12 TSH Ft3 Ft4 Estradiol hormon luteinizujący (LH) hormon folikulotropowy (FSH) progesteron prolaktyna testosteron kortyzol ACTH DHEA-S Androstendion SHBG hormon wzrostu IGF1 Parathormon SHBG chromogranina A beta-hcg 9

10 AFP PSA CEA Ceruloplazmina Digoksyna Miedź ołów krzywa wchłaniania żelaza kwas foliowy Ca 125 Ca 19-9 Ca 15-3 Kortyzol Katecholaminy białko ostrej fazy CRP c) serologiczne, diagnostyka infekcji, immunologia: odczyn VDRL ASO RF - odczyn lateksowy odczyn Waalera Rosego białko C reaktywne diagnostyka serologiczna WZW A, B i C, w tym: antygen HBs (HBs-Ag) antygen-hbc antygen-hbeag, p/ciała anty-hbs p/ciała anty-hcv HBV DNA HCV RNA przeciwciała anty-hav (klasy IgG, IgM) grupa krwi immunoglobuliny IgA 10

11 immunoglobuliny IgE immunoglobuliny IgM immunoglobuliny IgG przeciwciała przeciw HIV l/ll przeciwciała anty-hcv HCV RNA przeciwciała p/cytomegalii(lgg przeciwciała przeciw różyczce (IgM) i (IgG) przeciwciała przeciw toxoplasmozie (IgM) i (IgG) przeciwciała przeciw mononukleozie IgG i IgM przeciwciała p/tyreoglobulinowe ATG przeciwciała p/peroksydazie tarczycowej ATPO przeciwciała przeciw receptorowi TSH (anty-tshr) przeciwciała anty-helicobacter pylori S.IGE - duży panel alergenów wziewnych S.IGE - duży panel alergenów pokarmowych diagnostyka infekcji HPV - test HPV DNA, d) badania moczu: badanie ogólne moczu: ciężar właściwy ph białko całkowite glukoza urobilinogen bilirubina azotyny ciała ketonowe erytrocyty leukocyty diastaza w moczu badanie osadu moczu glukoza i białko w moczu dobowym 11

12 kortyzol w moczu dobowym metoksykatecholaminy w moczu dobowym elektrolity dobowo kreatynina dobowo kwas moczowy dobowo mocznik dobowo ALA Ołów metoksykatecholaminy w moczu, e) bakteriologiczne: posiewy i wymazy w kierunku bakterii tlenowych - posiew moczu posiew kału ogólny wymaz z gardła posiewy wymazów z: ucha oka nosa pochwy (w tym stopień czystości pochwy) cewki moczowej rany posiew plwociny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella posiewy w kierunku bakterii beztlenowych badanie w kierunku chlamydii trachomatis helicobakter pylori w zależności od wskazań dodatkowo antybiogram, f) mykologiczne z posiewem, g) badania stolca: badanie kału ogólne kał na krew utajoną badanie kału w kierunku pasożytów kał na lamblie met. ELISA, 12

13 h) cytologiczne: cytologia szyjki macicy cytologia złuszczeniowa nosa. 5. Podstawowe badania laboratoryjne bez skierowania od lekarza (nie częściej niż raz na 3 miesiące: a) badania krw: i OB. morfologia krwi obwodowej z rozmazem poziom cholesterolu poziom glukozy, b) badanie ogólne moczu. 6. Badania diagnostyczne (na podstawie skierowania od lekarza pracującego w placówkach Wykonawcy): a) diagnostyka kardiologiczna: EKG spoczynkowe EKG wysiłkowe 24 godzinne badanie EKG (Holter EKG) 24 godzinne badanie ciśnienia tętniczego krwi (Holter RR), b) rentgenowskie: klatki piersiowej w projekcji PA i bocznej - również z barytem żeber obojczyka mostka stawu mostkowo-obojczykowego łopatki barku zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej zdjęcie przełyku górnego odcinka przewodu pokarmowego wlew doodbytniczy zdjęcie zatok obocznych nosa 13

14 zdjęcia kostne - czaszki w projekcji PA i bocznej zdjęcie zęba RTG pantomograficzne RTG stawu żuchwowo-skroniowego Oczodołów podstawy czaszki kręgosłupa (szyjnego, piersiowego, lędźwiowego, kości krzyżowoogonowej) w projekcji AP i bocznej stawów krzyżowo-biodrowych kości kończyn w projekcji AP i bocznej miednicy w projekcji AP i bocznej stawów w projekcji AP i bocznej urografia mammografia densytometria w tym kręgosłupa i szyjki kości udowej, c) tomografia komputerowa (CT) wraz z kontrastem: CT głowy CT zatok CT oczodołów CT nosogardła CT klatki piersiowej CT jamy brzusznej CT miednicy mniejszej CT nerek i nadnerczy CT kręgosłupa CT kości i stawów nadgarstków, d) badanie rezonansem magnetycznym (MRI) wraz z kontrastem: głowy przysadki mózgowej kości 14

15 kręgosłupa we wszystkich odcinkach klatki piersiowej jamy brzusznej stawów e) ultrasonograficzne: USG jamy brzusznej USG tarczycy USG ginekologiczne przez powłoki brzusznej USG ciąży przez powłoki brzuszne USG piersi USG dołów pachowych USG gruczołu krokowego przez powłoki brzuszne ECHO serca Doppler ECHO serca USG transwaginalne USG gruczołu krokowego transrektalne USG ślinianek USG jąder Doppler USG tętnic szyi Doppler USG żył szyi Doppler USG tętnic kończyny Doppler USG żył kończyny USG stawu biodrowego USG stawu kolanowego Doppler USG naczyń jamy brzusznej USG stawu USG ścięgna USG opłucnej USG tkanek miękkich f) endoskopowe: gastroduodenoskopia 15

16 rektoskopia kolonoskopia sigmoidoskopia pobranie wycinków z oceną histopatologiczną w przypadku wskazań medycznych wszystkie ww. badania w optymalnym z punktu widzenia medycznego znieczuleniu, g) diagnostyka chorób układu oddechowego: spirometria spirometria z próbą rozkurczową h) biopsje z oceną cytologiczną/histopatologiczną: tarczycy sutka wątroby węzłów chłonnych gruczołu krokowego i) diagnostyka alergologiczna: skórne testy alergiczne metodą nakłuć oraz metodą płatkową, j) diagnostyka otolaryngologiczna: audiometria tonalna audiometria impedancyjna, potencjały wywołane słuchowe elektronystagmografia k) diagnostyka okulistyczna: badanie ostrości wzroku badanie wady wzroku badanie dna oka badanie pola widzenia pomiar ciśnienia śródgałkowego metodą bezdotykową badanie wydzielania łez ocena grubości rogówki - Pachymetria (CCT) 16

17 badanie GDX (GDX/VCC i GDX/PRO) l) diagnostyka neurologiczna: EEG elektroencefalografia EMG elektromiografia. 7. Zabiegi ambulatoryjne - zabiegi wykonywane w warunkach ambulatoryjnych przez lekarza lub na jego zlecenie przez pielęgniarkę, w tym bezpłatne materiały (min. opatrunki, gips zwykły oraz lekki -w koniecznych przypadkach wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, bandaże, znieczulenie, venflon, strzykawki, waciki, plastry, igły, etc.), a w szczególności: a) założenie prostego opatrunku niewymagającego opracowania chirurgicznego, b) zmiana prostego opatrunku niewymagającego opracowania chirurgicznego, c) opatrunki związane z oparzeniami, nacięcie i drenaż ropnia w przypadkach wymagających niezwłocznej pomocy, d) założenie szwów w nagłych przypadkach wymagających niezwłocznej pomocy, e) usunięcie szwów, f) usunięcie kleszcza, g) unieruchomienie bez założenia gipsu lub z założeniem gipsu, w tym gipsu lekkiego, h) zdjęcie gipsu, i) założenie temblaka, założenie opaski, usunięcie gipsu, o ile to możliwe w danej placówce, j) punkcja, w tym min. zatoki szczękowej, k) k) założenie przedniej tamponady nosa, l) usunięcie ciała obcego z oka, nosa, ucha, gardła, m) płukanie uszu, m) przedmuchiwanie i kateteryzacja trąbki słuchowej, n) paracenteza (przebicie błony bębenkowej), 17

18 o) iniekcje: domięśniowa, dożylna, podskórna, dostawowa, wlew dożylny (kroplówka), p) wykonanie szczepienia, q) pobranie wymazu na posiew, r) pobranie wycinka do badania histopatologicznego w ramach wykonywanych badań medycznych objętych przedmiotem Zamówienia, w tym w szczególności w badaniach endoskopowych, s) nacięcie ropnia powłok - na zlecenie lekarza Wykonawcy we wskazanej przez niego placówce t) nacięcie ropnia gruczołu Bartholina, u) usunięcie wrastającego paznokcia, v) usunięcie tłuszczaka/włókniaka skóry i tkanki podskórnej z badaniem histopatologiczny w) usunięcie kaszaka, x) usunięcie znamienia/brodawki z badaniem histopatologicznym. 8. Fizjoterapia - rehabilitacja ambulatoryjna, fizykoterapia i kinezyterapia (na podstawie skierowania od lekarza placówki Wykonawcy. Zakres obejmuje w szczególności: a) rehabilitacja ambulatoryjna: przeprowadzenie badania lekarskiego: podmiotowego i przedmiotowego, wykonanie albo zlecenie wykonania badań diagnostycznych, niezbędnych do prowadzenia rehabilitacji schorzenia będącego powodem skierowania, zaplanowanie i przeprowadzenie zgodnie z aktualnie obowiązującą wiedzą medyczną procesu terapeutycznego (zabiegów leczniczych), wystawianie zaświadczeń, recept na leki, materiały opatrunkowe i inne b) fizykoterapia: 18

19 jonoforeza, galwanizacja, elektrostymulacja, prądy diadynamiczne, prądy interferencyjne, prądy Traebeta, prądy Kotza, prądy Tensa, magnetoterapia częstotliwość wysoka, magnetoterapia częstotliwość niska, laseroterapia miejscowa, krioterapia miejscowa, ultradźwięki miejscowe, fonoforeza miejscowa, c) kinezyterapia: ćwiczenia indywidualne czynne, ćwiczenia indywidualne wspomagane i czynno-bierne, ćwiczenia indywidualne na specjalnych przyrządach, ćwiczenia indywidualne ogólnousprawniające, ćwiczenia indywidualne w obciążeniu, ćwiczenia instruktażowe, promienie UV, lampa Sollux, Osoba Uprawniona ma prawo do nieograniczonej ilości zabiegów rehabilitacyjnych, wykonywanych na podstawie zalecenia lekarza Wykonawcy. 9. Prowadzenie ciąży. 10. Jeśli do przeprowadzenia jakiegokolwiek z wyżej wymienionych badań lub zabiegów wskazane jest z punktu widzenia medycznego zastosowanie znieczulenia (miejscowego lub ogólnego), kontrastu, sprzętu medycznego (w tym jednorazowego) lub przeprowadzenie uzupełniającej procedury medycznej, objętej zakresem udzielanych świadczeń, Wykonawca 19

20 włączy je do zakresu udzielanych usług i nie będzie pobierał dodatkowej opłaty. 11. Możliwość dokonywania rezerwacji świadczeń medycznych w placówkach Wykonawcy, 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem portalu internetowego lub telefonicznie. 2. PAKIET PODSTAWOWY - CZŁONKOWIE RODZINY Zakres świadczeń pakiet podstawowy dla członków rodzin pracowników obejmuje wszystkie świadczenia z Pakietu Podstawowy - Pracownik poza świadczeniami medycyna pracy oraz dodatkowo: 1. Specjalistów: pediatra, lekarza medycyny rodzinnej, logopeda. 2. Badania diagnostyczne USG przezciemiączkowe, USG stawów biodrowych, 3. PAKIET SPECJALISTYZNY PRACOWNIK (P2) I. Medycyna Pracy. Świadczenia w zakresie medycyny pracy dla pracowników Pracodawcy objętych Umową oraz podmiotów współpracujących, w zakresie: wykonywania badań wstępnych kandydatów na pracowników; wykonywania badań okresowych i kontrolnych; orzecznictwa lekarskiego do celów przewidzianych w Kodeksie 20

21 Pracy i w przepisach wydanych na jego podstawie; monitorowania stanu zdrowia pracowników zaliczanych do grup szczególnego ryzyka, oraz młodocianych, niepełnosprawnych i kobiet; prowadzenia analiz stanu zdrowia pracowników, a zwłaszcza występowania chorób zawodowych i ich przyczyn oraz wypadków przy pracy; udział w posiedzeniach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy i wydawanie opinii dla komisji powypadkowych; gromadzenia, przechowywanie i przetwarzanie informacji o ryzyku zawodowym i stanie zdrowia pracowników objętych profilaktyczną opieką medyczną; II. Pozostałe świadczenia (opieka medyczna) 1. Pogotowie Ratunkowe i Transport Sanitarny Na Obszarze Udzielania Świadczeń Dostawcy zapewnia dostęp do usług: Pogotowie Ratunkowe w przypadkach nagłych zachorowań lub wypadków; Transport Sanitarny związany z udzielaniem świadczenia medycznego w przypadku, gdy istnieją przeciwwskazania medyczne do realizacji przejazdu innym środkiem transportu niż medyczny, a realizacja świadczenia zdrowotnego w miejscu pobytu Osoby objętej opieką jest niemożliwa, przy czym usługa ta odbywa się na podstawie zlecenia lekarza Dostawcy. Wezwanie karetki pogotowia lub karetki transportowej odbywa się za pośrednictwem Hot Line Dostawcy, którego personel określi na podstawie wiadomości uzyskanych od zgłaszającej osoby, czy wysłanie karetki jest konieczne i właściwe dla danego przypadku. 21

22 2. W ramach zakresu Opieka medyczna" udzielane są wyłącznie wymienione poniżej usługi: 1) Hot Line: 24h telefoniczne porady medyczne w nagłych wypadkach za pośrednictwem Hot Line Dostawcy. 2) Konsultacje Lekarzy i Pielęgniarek: Konsultacja ginekologa Konsultacja ginekologa dziecięcego Konsultacja internisty Konsultacja lekarza medycyny rodzinnej Konsultacja lekarza pomocy doraźnej ogólnej Konsultacja lekarza pomocy doraźnej pediatrycznej Konsultacja neonatologa Konsultacja pediatry Konsultacja pielęgniarki zabiegowej Konsultacja położnej Kwalifikacja do szczepienia (badanie lekarskie + pielęgniarka) Porada laktacyjna 3) Usługi wykonywane na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Placówki Medycznej Dostawca: a) Alergologia: Gluten -F79 IgE całkowite Mleko krowie -F2 Próba uczuleniowa na penicylinę z użyciem Testarpenu b) Badania Cytologiczne i Histopatologiczne: Badanie histopatologiczne dodatkowych skrawków seryjnych 22

23 powyżej 2 Badanie histopatologiczne materiału diagnostycznego - małego Cytologia szyjki macicy c) Badania Moczu: Mocz - badanie ogólne Mocz - białko Mocz - Białko Bence - Jonesa metodą immunofiksacji Mocz - ciężar właściwy Mocz-cytologia Mocz - glukoza Mocz - krwinki dysmorficzne Mocz - liczba Addisa Mocz-mikroalbuminuria Mocz dobowy - białko Mocz dobowy - glukoza Mocz dobowy-mikroalbuminuria d) Badania Stolca: Badanie w kierunku owsików Kał - badanie ogólne Kał - krew utajona Kał-Lamblie Kał - Lamblie met. ELISA Kał - Pasożyty (1 badanie) Kał - nosicielstwo salmonella-shigella Kał na stopień strawienia 4) Biochemia: Aktywność reninowa osocza (ARO) Albumina - surowica Alfa 1 - antytrypsyna 23

24 Aminotransferaza alaninowa - ALT (GPT) Aminotransferaza asparaginianowa - AST (GOT) Amoniak Amylaza - mocz Amylaza - surowica Amylaza trzustkowa - mocz Amylaza trzustkowa - surowica Apolipoproteina Al - ApoAl Apolipoproteina B - Apo B o Beta-2-mikroglobulina (surowica) Białko całkowite - surowica Białko monoklonalne metodą immunofiksacji Białko ostrej fazy - CRP - ilościowo Białko ostrej fazy - CRP jakościowo Białko PAPP-A (wg FMF) Bilirubina całkowita - surowica Bilirubina całkowita i frakcje - surowica Całkowita zdolność surowicy do wiązania żelaza - TIBC Chlorki - mocz dobowy Chlorki-surowica Chlorki w pocie Cholesterol całkowity Cholesterol HDL Cholesterol LDL metodą bezpośrednią Cu - surowica Dehydrogenaza mleczanowa - LDH Elektroforeza białek - mocz Elektroforeza białek - surowica Ferrytyna Fosfataza alkaliczna - ALP Fosfataza alkaliczna frakcja B ALP-B 24

25 Fosfataza kwaśna - całkowita - AcP Fosfataza kwaśna sterczowa - AcPP Fosfor - mocz Fosfor - mocz dobowy Fosfor-surowica Fruktozamina - surowica Galaktoza w moczu Galaktoza w surowicy Gammaglutamylotranspeptydaza - GGTP Gazometria - krew tętnicza Gazometria - krew włośniczkowa Glikemia przygodna Glukoza - wyciek z nosa/ucha Glukoza 1h po posiłku Glukoza 2h po posiłku we krwi żylnej Glukoza 30 min po posiłku Glukoza 90 minut po posiłku Glukoza na czczo we krwi żylnej Glukoza po 50g glukozy - oznaczenie po 1h Glukoza po 50g glukozy - oznaczenie po 2h Glukoza po 75 gr po 4h Glukoza po 75g glukozy - oznaczenie po 1h Glukoza po 75g glukozy - oznaczenie po 2h Glukoza po 75g glukozy - oznaczenie po 3h Haptoglobina Hemoglobina glikowana Homocysteina hs CRP Immunoelektroforeza Immunoglobulina A - IgA Immunoglobulina G - IgG 25

26 Immunoglobulina M IgM Kinaza kreatynowa - CK Kinaza kreatynowa frakcja sercowa - CKMB Kinaza kreatynowa frakcja sercowa - CKMB-MASS Klirens kreatyniny (wyliczony) Kreatynina - mocz Kreatynina - mocz dobowy Kreatynina - surowica Krzywa wchłaniania glukozy Kwas foliowy Kwas mlekowy (osocze) Kwas moczowy - mocz Kwas moczowy - mocz dobowy Kwas moczowy - surowica Kwasy żółciowe (surowica) Lipaza - surowica Lipidogram Lipoproteina a (Lpa) Lipoproteina x (Lpx) Magnez-mocz Magnez - mocz dobowy Magnez - surowica Mioglobina, Mocznik - mocz dobowy Mocznik - surowica Mocznik (mocz) Osmolarność-mocz Osmolarność - surowica Osteokalcyna Potas - mocz Potas - mocz dobowy 26

27 Potas - surowica Prokalcytonina Rozpuszczalny receptor transferyny (rtrf) Saturacja transferyny (wyliczona) Seromukoid Sód - mocz dobowy Sód - surowica Test tolerancji laktozy Transfery na Troponina I Troponina T Trójglicerydy TG Wapń - mocz Wapń - mocz dobowy Wapń całkowity - surowica Wapń zjonizowany - krew Witamina A+E Witamina B12 Witamina D-1,25(OH)2D Witamina D-25(OH)D Wolna hemoglobina w surowicy Żelazo na czczo - surowica Żelazo- surowica po 1 h Żelazo- surowica po 2 h Żelazo- surowica po 3 h Żelazo- surowica po 5 h Żelazo- surowica po 6 h Żelazo x 5 - surowica - krzywa wchłaniania żelaza 5) Biopsje: Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa piersi 27

28 Biopsja szyjki macicy 6) Diagnostyka Endoskopowa: Gastroduodenoskopia + test H.P + wycinki + badanie hist-pat Gastroduodenoskopia ze znieczuleniem + test H.P + wycinki + badanie hist-pat Gastroduodenoskopia+test Hp Gastroduodenoskopia+test Hp ze znieczuleniem Rektoskopia Rektoskopia ze znieczuleniem Znieczulenie do badań endoskopowych 7) Diagnostyka Kardiologiczna: EKG spoczynkowe Holter EKG 24 godz. Holter EKG 48 godz. Holter EKG 72 godz. Holter RR 8) Diagnostyka Kardiologiczna: EKG spoczynkowe Holter EKG 24 godz. Holter EKG 48 godz. Holter EKG 72 godz. Holter RR 9) Diagnostyka Laboratoryjna Infekcji: Adenowirus antygen -kał Antygen Candida ASO ASO z wytrąceniem frakcji lipidowej Awidność CMV IgG Bordetella pertussis metodą POR Chlamydia pneumoniae metodą PCR 28

29 Chlamydia trachomatis metodą PCR Chlamydia trachomatis - antygen Clostridium difficile - toksyna A i B Cytomegalovirus CMV metodą PCR w surowicy - jakościowo Cytomegalovirus CMV PCR w moczu, EBV - wirus Epstein-Barr metodą PCR Grypa A IgA Grypa A IgG Grypa B IgA Grypa B IgG Grzybica - badanie serologiczne HBe-antygen HBs-antygen Helicobacter - test oddechowy Helicobacter pylori - antygen w kale HPV -PCR (DNA) Legionella pneumophila metodą PCR Leptospira sp.metodą PCR Listeria monocytogenes metodą PCR Mononukleoza (test przesiewowy) Mycobacterium tuberculosis metodą PCR Mycoplasma pneumoniae metodą PCR Mycoplasma/Ureaplasma-posiew+antybiogram Odczyn Widala P.ciała anty HCV - RIBA P.ciała anty HIV1 / HIV2 metodą Western - Blott P.ciała anty - HIV z antygenem p.24-test COMBO P.ciała przeciw - CMV IgG P.ciała przeciw - CMV IgM P.ciała przeciw - HAV całkowite P.ciała przeciw - HAV IgG 29

30 P.ciała przeciw - HAV IgM P.ciała przeciw - HBc IgM P.ciała przeciw - HBc total P.ciała przeciw - HBe P.ciała przeciw - HBs całkowite P.ciała przeciw - HCV P.ciała przeciw - HIV 1 / HIV 2 raz w ciągu roku trwania Umowy - możliwe wykonanie bez skierowania od lekarza P.ciała przeciw aspergilozie P.ciała przeciw Bartonella sp. P.ciała przeciw Bordetella Pertussis IgA P.ciała przeciw Bordetella Pertussis IgG P.ciała przeciw Bordetella Pertussis IgM P.ciała przeciw Bordetella Pertussis met. OWD P.ciała przeciw Borrelia P.ciała przeciw Borrelia IgG P.ciała przeciw Borrelia IgG met. Western biot P.ciała przeciw Borrelia IgM P.ciała przeciw Borrelia IgM met. Western biot P.ciała przeciw Brucella sp. P.ciała przeciw candidiozie P.ciała przeciw Chlamydia pneumoniae IgA P.ciała przeciw Chlamydia pneumoniae IgG P.ciała przeciw Chlamydia pneumoniae IgM P.ciała przeciw Chlamydia trachomatis IgA P.ciała przeciw Chlamydia trachomatis IgG P.ciała przeciw Chlamydia trachomatis IgM P.ciała przeciw Coxsackie P.ciała przeciw EBV IgG P.ciała przeciw EBV IgM P.ciała przeciw enterowirusom IgG 30

31 P.ciała przeciw enterowirusom IgM P.ciała przeciw Helicobacter pylori IgG ilościowo P.ciała przeciw Helicobacter pylori-jakościowo P.ciała przeciw Herpes simplex IgG - ilościowo P.ciała przeciw Herpes simplex IgG - jakościowo P.ciała przeciw Herpes simplex IgM - ilościowo P.ciała przeciw Herpes simplex IgM - jakościowo P.ciała przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu IgG P.ciała przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu IgM P.ciała przeciw Legionella pneumophila Iga P.ciała przeciw Legionella pneumophila IgG P.ciała przeciw Legionella pneumophila IgM P.ciała przeciw Listeria monocytogenes P.ciała przeciw Mycoplasma pneumoniae IgG P.ciała przeciw Mycoplasma pneumoniae IgM P.ciała przeciw odrze IgG P.ciała przeciw odrze IgM P.ciała przeciw ospie wietrznej IgG P.ciała przeciw ospie wietrznej IgM P.ciała przeciw Riketsja IgG P.ciała przeciw Riketsja IgM P.ciała przeciw różyczce IgG P.ciała przeciw różyczce IgM P.ciała przeciw sacharomyces cerevisiae - ASCA P.ciała przeciw Salmonella sp. P.ciała przeciw śwince IgG P.ciała przeciw śwince IgM P.ciała przeciw tężcowi P.ciała przeciw toxoplazmozie IgA P.ciała przeciw toxoplazmozie IgG P.ciała przeciw toxoplazmozie IgM 31