PREZENTACJA I ZASTOSOWANIE SYSTEMU INTERNETOWYCH POMIARÓW OBRAZÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREZENTACJA I ZASTOSOWANIE SYSTEMU INTERNETOWYCH POMIARÓW OBRAZÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH"

Transkrypt

1 Artur Janowski Zygmunt Paszotta Jakub Szulwic PREZENTACJA I ZASTOSOWANIE SYSTEMU INTERNETOWYCH POMIARÓW OBRAZÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH Streszczenie. W referacie zaprezentowane zostaj funkcjonujce rozwizania powstałe w ramach bada i prac doktorskich, a odnoszce si do rozwizywania zada fotogrametrii lotniczej w rodowisku internetowym. Pierwotny zamysł systemu internetowych pomiarów obrazów fotogrametrycznych (SIPOF) zrodził si w projekcie badawczym prowadzonym w zespole dra hab. Zygmunta Paszotty, prof. UWM, na Uniwersytecie Warmisko-Mazurskim w Olsztynie. Zasadnicze badania były realizowane w ramach studiów nad rozprawami doktorskimi autorów. Efekty bada zostały wdroone w formie funkcjonujcego systemu umoliwiajcego realizacj internetowych pomiarów na zdjciach fotogrametrycznych nazwanego SIPOF. Referat jest skróconym przewodnikiem po systemie; prezentuje jego funkcjonalno oraz przedstawia moliwoci wykorzystania w edukacji, nauce i gospodarce. SIPOF był prezentowany w orodkach edukacyjno-badawczych w Polsce oraz zagranic i spotkał si z zainteresowaniem podmiotów gospodarczych. Komercjalizacja pracy naukowej zaowocowała dalsz koncepcj udostpniania fotogrametrycznych opracowa rastrowych jako noników informacji kartometrycznej dla uytkownika specjalistycznego i masowego. Przedstawienie funkcjonujcego systemu internetowych pomiarów fotogrametrycznych opartego przede wszystkim na kliencie informatycznym implementowanym w graficznej przegldarce internetowej stanowi tło dla oczekiwa, jakie pokładane s przez uytkownika masowego w fotogrametrii jako dziedzinie uytkowej. Równolegle przytoczone zostaj opisy zwizane z klientem dedykowanym dla systemu operacyjnego Windows, który funkcjonuje obecnie jako dominujcy SO wykorzystywany przez uytkownika masowego. Przytoczne prezentacje systemu pokazuj funkcje i moliwoci jego zastosowania w pracach geodezyjnych i kartograficznych. Przeprowadzone analizy funkcjonalne i ocena dokładnoci okrelaj przydatno zbudowanego systemu i jego praktyczn uyteczno. 1. Uruchomienie SIPOF. W ramach prac badawczych i wdraania koncepcji internetowego przetwarzania zdj fotogrametrycznych zostało uruchomione stanowisko badawcze serwer internetowy. Stał si on centralnym orodkiem rozproszonego systemu przetwarzania obrazów lotniczych. Konfiguracja systemu operacyjnego Windows 2000 Server została zmodyfikowana w taki sposób, by domylnym serwerem WWW stał si Apache, obok którego zaimplementowano serwer aplikacji Tomcat. Serwer Apache udostpniał zasoby fotogrametryczne (fragmenty zdj, parametry obrazów fotogrametrycznych) oraz kody apletów Java implementowane w zapisie jzyka HTML stron WWW i uruchamiane po stronie klienta w rodowisku uruchomieniowym wirtualnej maszyn Java (JVM) w graficznej przegldarce WWW. Serwer został równoczenie przygotowany do współpracy z klientem dedykowanym napisanym jako aplikacja Windows i realizujcym identyczne zadania jak klient w przegldarce internetowej. Stworzenie dwóch klientów uniplatformowego w standardzie jzyka Java oraz dedykowanego dla Windows

2 w standardzie Delphi miało na celu z jednej strony udostpnienie SIPOF szerszemu gronu odbiorców, a z drugiej było swoistym badaniem i konfrontacj moliwoci klientów dedykowanych oraz funkcjonujcych na wielu niezalenych platformach. Cykl bada został zrealizowany w formie kolejnych wersji SIPOF stabilnie i nieprzerwanie funkcjonujcych w Internecie przez 24 godziny. Cało bada trwała ponad dwa lata, a wyniki bada stanowiły istotny wtek w rozprawach doktorskich autorów oraz były osnow projektu badawczego. Szczególnie cenne były badania prowadzone z udziałem internatów, którzy testujc kolejne wersje SIPOF stali si współtwórcami przedsiwzicia. 2. Prezentacja kolejnych wersji SIPOF. Pierwsza wersja upubliczniona w Internecie, roboczo nazwana b, umoliwiała pomiar współrzdnych terenowych X, Y, H (Z) na ograniczonym obszarze miasteczka uniwersyteckiego w Olsztynie-Kortowie. W oknie graficznej przegldarki WWW z obsług apletów Java moliwy do wykonania był cykl operacji: wskazanie lewym klawiszem myszy punktu na lewym zdjciu stereopary, którego współrzdne chcemy pomierzy, przejcie do zdjcia prawego danego obszaru, wskazanie homologicznego punktu na zdjciu prawym, opcjonalne automatyczne spasowanie obszaru na prawym zdjciu do otoczenia punktu wskazanego na lewym zdjciu, pomiar współrzdnych terenowych w oparciu o elementy orientacji zewntrznej zdj lub parametry przekształcenia zdjcia. Rysunek 1. Interfejs WWW wersja b systemu wskazanie punktu na zdjciu lewym. Rysunek 2. Interfejs WWW wersja b systemu wskazanie punktu na zdjciu prawym

3 Rysunek 3. Interfejs WWW wersja b systemu automatyczne dopasowanie wskazania punktów na lewym i prawym zdjciu. Rysunek 4. Interfejs WWW wersja b systemu wynik pomiaru współrzdnych terenowych. Kolejna wersja SIPOF b została rozbudowana o moliwo wyboru obszaru, na którym miałby zosta przeprowadzony pomiar. Dodany został tez moduł pomiaru pola powierzchni wieloboku w oparciu o pomierzone współrzdne terenowe X, Y, H (Z). W celu obserwacji wybranego zdjcia w wikszym powikszeniu naley klikn lewym klawiszem myszy w zdjcie, które jest dla nas interesujce. Rysunek 5. Interfejs WWW wyboru obszaru - wersja b systemu. Wywołane zostaje nowe okno przegldarki internetowej. W nim uruchomiony zostaje system pomiarowy. Funkcjonalnie jest to aplet Java implementowany w kodzie HTML i uruchamiany w JVM. Podobnie jak w wersji b pomiar polega na wskazaniu homologicznych punktów na lewym i prawym zdjciu. Funkcjonalnie wersja b została wzbogacona o moliwo powiksze w oparciu o wycinanie przez serwlet Java

4 dnego fragmentu zdjcia z piramidy obrazów przechowywanych w niedostpnej dla uytkownika przestrzeni serwera danych. W celu ograniczenia iloci przesyłanych danych wycity fragment był dynamicznie przetwarzany do formatu JPEG i udostpnianych w zasobie serwera WWW. Rysunek 6. Panel pomiarowy - wersja b systemu obraz pocztkowy, fragment lewego zdjcia. Rysunek 7. Interfejs WWW wersja b systemu obraz pobrany przez aplet z serwera WWW i wskazanie punktu na zdjciu lewym. Rysunek 9. Strona WWW wygenerowana przez serwlet Java po stronie serwera aplikacji z informacj o moliwoci pobrania z serwera WWW przygotowanego fr. lewego zdjcia. Rysunek 8. Plik szulwic_280_4398_2368_500_500_0.jpg przygotowany do udostpnienia dla klienta WWW umieszczony w zasobach serwera WWW. Rysunek 10. Strona WWW wygenerowana przez serwlet Java po stronie serwera aplikacji z informacj o moliwoci pobrania z serwera WWW przygotowanego fr. prawego zdjcia.

5 Rysunek 11. Panel pomiarowy - wersja b systemu obraz po przełczeniu na panel pomiarowy prawego zdjcia fr. prawego zdjcia. Rysunek 12. Interfejs WWW wersja b systemu powikszenie i wskazanie punktu na zdjciu prawym. Rysunek 13. Interfejs WWW wersja b systemu wynik działania apletu: po fakultatywnym spasowaniu otoczenia punktów homologicznych (przycisk Matching ), obliczone zostały współrzdne terenowe (przycisk X,Y,Z ).

6 Wywołanie serwleta Java przez aplet Java realizowane jest metod GET i ma posta URL (Rysunek 8.): =szulwic&naz_z=280&x0=4398&dx=500&y0=2368&dy=500&skala=0. Serwlet generuje z niedostpnych dla internauty zbiorów piramid obrazów o wielkoci kilkuset MB zapisanych w formacie BMP plik o ciarze kilkunastu kb w formacie JPEG z wycinkiem obrazu okrelonym przez współrzdne punktu wskazanego przez uytkownika. Na serwerze WWW zostaje udostpniony zamawiany obraz i uytkownik otrzymuje informacj o moliwoci jego pobrania. Plik na serwerze WWW otrzymuje nazw zalen od loginu, numeru zdjcia oraz współrzdnych wskazanych przez uytkownika. Równolegle generowany jest zbiór (plik binarny szulwic_280_4398_2368_500_500_0.zyg) z parametrami zdjcia umoliwiajcy realizacj oblicze przez aplet Java dla danego wycinka zdjcia fotogrametrycznego. Zgodnie z powszechnie stosowanymi w fotogrametrii metodami wyznaczania punktów homologicznych w przyjtym rozwizaniu zastosowano metod spasowania (matching) obszarów. Jako miar podobiestwa zbiorów pikseli przyjto współczynnik korelacji, który obliczany jest w aplecie Java po stronie klienta [Paszotta, 2000]. Elementy orientacji zdj przekazywane s do uytkownika w momencie wybrania przez niego odpowiedniego stereogramu. Mamy zatem moliwo wyznaczenia współrzdnych terenowych wskazanych punktów. Obliczenia te wykonywane s w aplecie Java po stronie klienta. Rezultaty takich oblicze przedstawia rysunek 13. Moliwe do zastosowania w przegldarkach WWW rodowisko graficzne oraz obsługa zdarze pozwalaj nie tylko przedstawia zdjcia i mierzy współrzdne, ale i kreli linie na obrazie w celu zaznaczenia konturów obiektów (np. działek lub uytków gruntowych) oraz pomiaru pól powierzchni tych obszarów. Rysunek 14. Interfejs WWW b - wskazanie wieloboku do obliczenia pola powierzchni - zdjcie lewe. Rysunek 15. Interfejs WWW b wskazanie wieloboku do obliczenia pola powierzchni - zdjcie prawe.

7 W kolejnych etapach tego rozwizania wykonywane jest automatyczne bd wymiennie manualne spasowanie wieloktów oraz obliczanie przestrzennych (terenowych) współrzdnych wierzchołków wielokta, na których podstawie aplet oblicza wielko pola powierzchni. Rysunek 16. Okno apletu Java ze współrzdnymi pikselowymi wieloboku ograniczajcego mierzon powierzchni po automatycznym spasowaniu na zdjciu lewym i prawym. Rysunek 17. Interfejs WWW wersja b systemu okno apletu Java: wynik obliczenia współrzdnych wierzchołków wieloboku w układzie współrzdnych terenowych w układzie geodezyjnym 1965 oraz wielko pola powierzchni w m 2. Dziki zastosowaniu technologii Java, klientem moe by wikszo graficznych przegldarek internetowych. Nie tylko najpopularniejsze w tym Internet Explorer i Netscape Navigator ale np. HotJava, NeoPlanet i Opera obsługuj Java. Planujc jednak system dla uytkownika masowego, tutaj: internauty, naley bra pod uwag równie przyzwyczajenia uytkownika oraz dominacj jednego systemu operacyjnego. Dlatego powstała te wersja klienta dedykowana dla Windows

8 odwołujcego si do serwera aplikacji standardem komunikacji zgodnym z klientem Java aplet. Klient dla Windows realizuje ten sam zestaw oblicze wg identycznych procedur jak w kliencie Java aplet. Rysunek 18. Klient dedykowany dla Windows pomiar współrzdnych terenowych. Rysunek 19. Klient dedykowany dla Windows pomiar pola powierzchni.

9 3. Badanie dokładnoci pomiaru SIPOF. Dokładno wyznaczania współrzdnych terenowych w SIPOF zastała oceniona w oparciu o porównanie współrzdnych uzyskanych w pomiarach internetowych z wykorzystaniem SIPOF z wynikami pomiarów GPS. Analizie poddano 25 punktów, które wczeniej zostały wykorzystane jako punkty kontrolne lub punkty kontrolne właciwe w aerotriangulacji. Wyniki pomiarów w SIPOF i GPS, które posłuyły do wyznaczenia RMSE, zamieszczone zostały w tabeli 1. Tabela 1 NR X SIPOF Y SIPOF Z SIPOF X GPS Y GPS Z GPS dx dy dz , ,41 103, , ,51 104,04-0,28 0,10 0, , ,79 110, , ,91 110,97-0,01 0,12 0, , ,28 120, , ,53 120,35-0,09 0,25 0, , ,51 115, , ,76 115,16-0,04 0,25-0, , ,90 106, , ,96 106,47-0,09 0,06 0, , ,64 109, , ,73 109,72-0,09 0,09 0, , ,66 114, , ,77 114,54-0,15 0,11-0, , ,90 136, , ,70 136,23 0,15-0,20 0, , ,05 110, , ,11 110,88 0,10 0,06 0, , ,78 121, , ,79 120,99-0,08 0,01-0, , ,04 115, , ,03 115,20-0,16-0,01 0, , ,68 107, , ,86 106,65 0,04 0,18-0, , ,79 115, , ,88 115,43-0,10 0,09-0, , ,88 114, , ,89 114,55 0,09 0,01-0, , ,20 131, , ,39 132,02 0,07 0,19 0, , ,53 116, , ,28 116,49-0,11-0,25-0, , ,87 108, , ,01 108,74-0,25 0,14-0, , ,65 114, , ,56 114,69 0,20-0,09 0, , ,00 120, , ,20 119,86-0,21 0,20-0, , ,10 115, , ,27 115,34-0,57 0,17 0, , ,55 108, , ,67 108,68-0,39 0,12 0, , ,23 129, , ,19 129,07 0,01-0,04-0, , ,91 106, , ,98 106,49 0,16 0,07-0, , ,70 107, , ,87 108,18-0,18 0,17 0, , ,09 115, , ,29 115,10-0,14 0,20 0,03 W rezultacie porównania, w którym pomiar terenowy uznano za bezbłdny, uzyskano błdy rednie (RMSE): RMSEX = mx = 0, 19m, RMSEY = my = 0, 15m błd połoenia punktu RMSEZ = mz = 0, 20m. m P = 0, 24m

10 Wiksze błdy zaobserwowano na punktach znajdujcych si przy pasach zieleni lub w otoczeniu rolinnoci, gdzie warunki naturalne wpłynły na identyfikacj punktów w terenie i na zdjciach. W zwizku z du rónica czasu midzy pomiarem GPS (rok 2003) a pomiarami w SIPOF (zdjcia wykonane w 1995 r.), trudnoci identyfikacji dotyczyły lokalizacji punktów w płaszczynie XY, przy zasadniczo niezmiennej wysokoci H (Z). 4. Wykorzystanie SIPOF przez internautów. Pierwsza wersja SIPOF została udostpniona w Internecie z kocem roku Prezentowane dalej graficznie statystyki odwiedzin reprezentuj cały okres udostpniania SIPOF tj. od grudnia 2001 r. do listopada 2003 r. Statystyka obejmuje odwiedziny wyłcznie z wykorzystaniem przegldarki WWW. Od pocztku istnienia SIPOF został odwiedzony i wykorzystany do pomiarów ponad 1200 razy. W zestawieniu odwiedzin SIPOF (tabela 2.) z konkretnych hostów (komputerówklientów) wykazane s najciekawsze wg autorów wybrane z okresu lipiec-listopad 2003 odwołania i jednoznacznie zidentyfikowane po wpisach w REV DNS lub bazach instytucji przydzielajcych IP (aktualnie s to RIPE przydzielajca numery IP w Europie, APNIC obsługujca rejon Azji i Pacyfiku, oraz powołana w grudniu 1997 r. ARIN, która przejła od InterNIC przydział adresów IP dla kontynentu amerykaskiego). Rysunek 20. Wizualizacja liczby odwiedzin wg systemu Gemius.pl POLSKA ORODKI: Olsztyn: 555 odwiedzin, Warszawa: 215, Kraków: 130, Katowice: 90, Trójmiasto: 107 Wrocław: 105 KRAJE: Niemcy, USA: 48 odwiedzin, Wielka Brytania: 20, Hiszpania: 15, Holandia: 11, Litwa: 10.

11 Liczby odwiedzin s zanione ze wzgldu na umieszczenie systemu Gemius poza serwerem kfit.uni.olsztyn.pl. Jednak wskazane dowodz, e SIPOF stał si obszarem bada realizowanym z udziałem uytkownika masowego, przez co przeszedł specyficzn i istotn dla autorów form kontroli. Nie do przecenienia s równie odwiedziny zestawione w tabeli 2., które pokazuj zainteresowanie SIPOF ze strony okrelonych uytkowników instytucjonalnych. Tabela 2. Host: pc32.maunsell.com.hk Data: name: Maunsell Group in the Hong Kong/China Region Host: iza.ppwk.pl Data: name: PPWK SA Warszawa Host: cache1.nottingham.ac.uk Data: descr: University of Nottingham Host: blueice2a.de.ibm.com Data: name: IBM Co. Host: net.opgk.olsztyn.pl Data: name: OPGK Sp. z o.o. Olsztyn Host: Data: name: Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi Host: netform.wip.pw.edu.pl Data: name: Wydz. Inynierii Produkcji PW Host: cbkzi.cbk.waw.pl Data: name: Centrum Bada Kosmicznych Host: mars.wil.waw.pl Data: Nazwa: Wojskowy Instytut Łcznoci Host: cerevisiae.isa.utl.pt Data: name: Instituto Superior de Agronomia Universidade Tecnica de Lisbona, PT Host: ita.isibrno.cz Data: name: Institute of Scientific Instruments, Academy of Sciences of the Czech Republic Host: sinada.aku.edu.tr Data: descr: Afyon Kocatepe Universitesi Host: Data: name: PKiN Warszawa (PAN) descr: Zarzad Palacu Kultury i Nauki Host: Data: netname: LRZ-MUNICH-NET descr: Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) der Bayerischen Akademie, Muenchen Host: photo1.geo.ar.wroc.pl Data: name: Katedra Geodezji I Fotogrametrii AR Wrocław Host: pc82.kbn.gov.pl Data: name: Komitet Bada Naukowych Host: ocj1.igik.edu.pl Data: name: IGiK Host: Data: netname: JW-2669 descr: Jednostka Wojskowa 2669 descr: Stare Kiejkuty Host: dibbler.apeks.com.pl Data: name: Zakład Usług Inynierskich "APEKS" Gdask Host: comp220.infish.com.pl Data: Nazwa: Instytut Rybactwa ródldowego descr: Olsztyn, Poland

12 Host: accala.oi.pg.gda.pl Data: name: Orodek Informatyczny PG Host: ge0pc131.geo.tudelft.nl Data: name: University of Technolgy, Delft country: NL Host: Data: name: Z-d Metod Numerycznych UMCS Host: pc34.photo.verm.tumuenchen.de Data: name: Chair for Photogrammetry and Remote Sensing - TU München country: DE 5. Podsumowanie. Praktyczne wykorzystanie wyników bada i komercjalizacja nauki moe dotyczy zagadnie: - internetowej akwizycji obrazów lotniczych i satelitarnych pozostajcych w pastwowych zasobach geodezyjnych (CODGiK, GUGiK), - wyznaczanie pól powierzchni uytków gruntowych i pól zagospodarowa w celach podatkowych i ewidencyjnych (LPIS, IACS), - okrelanie współrzdnych X,Y,Z dla potrzeb aktualizacji Numerycznego Modelu Terenu (NMT), - wyznaczanie współrzdnych X,Y,Z w pracach geodezyjnych na podstawie zdj fotogrametrycznych bez potrzeby zakupu i przetwarzania materiałów ródłowych przez uytkownika kocowego (geodeta, projektant), - udostpniania informacji opisowej i danych o obiektach powizanych z rastrowym materiałem fotogrametrycznym w Internecie na szeroko rozumiane potrzeby uytkownika masowego. W ogólnoci uruchomiony projekt informatyczny pokazuje, e moliwe jest zbudowanie internetowego systemu przetwarzania i analizy zdj fotogrametrycznych. System moe by uyty do opracowa zwizanych z dowolnymi obrazami rastrowymi, w tym niewtpliwie do prac z wysokorozdzielczymi obrazami satelitarnymi i ortofotomapami wykonanymi z tych obrazów. Literatura 1. Janowski A., 2003, Dobór optymalnych narzdzi informatycznych przy konstruowaniu aplikacji SIP przeznaczonych dla odbiorcy masowego, UWM Olsztyn, rozprawa doktorska. 2. Janowski A., Paszotta Z., Szulwic J., 2003, Badanie moliwoci przetwarzania lotniczych obrazów cyfrowych przekazywanych za pomoc Internetu, Vol. 1 i 2, Sprawozdanie z projektu badawczego KBN nr 8 T12E005 21, UWM w Olsztynie. 3. Paszotta Z., 2000, Teoretyczne podstawy metody spasowania obszarów obrazów cyfrowych, AFKiT vol. 10, Kraków. 4. Szulwic J., 2003, Koncepcja technologii przetwarzania i analizy geoinformacyjnej zdj fotogrametrycznych w rozwizaniach internetowych, UWM Olsztyn, rozprawa doktorska.

PODSTAWY TECHNOLOGICZNE SYSTEMU INTERNETOWYCH POMIARÓW OBRAZÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH

PODSTAWY TECHNOLOGICZNE SYSTEMU INTERNETOWYCH POMIARÓW OBRAZÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH Artur Janowski Zygmunt Paszotta Jakub Szulwic PODSTAWY TECHNOLOGICZNE SYSTEMU INTERNETOWYCH POMIARÓW OBRAZÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH Streszczenie. Referat zawiera opis załoe technologicznych przyjtych do stworzenia

Bardziej szczegółowo

Generowanie ortofotomapy w aplikacji internetowej Orthophoto Generation in the Web Application

Generowanie ortofotomapy w aplikacji internetowej Orthophoto Generation in the Web Application Zygmunt Paszotta Zakład Fotogrametrii i Teledetekcji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Generowanie ortofotomapy w aplikacji internetowej Orthophoto Generation in the Web Application Tworzenie ortofotmapy

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWY SYSTEM UDOSTPNIANIA OBRAZÓW I PRODUKTÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH

INTERNETOWY SYSTEM UDOSTPNIANIA OBRAZÓW I PRODUKTÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH fotogrametria, internetowe udostpnianie obrazów, geoinformatyka, systemy informacji przestrzennej Michał ŁUCZYCKI 1 Marek MOSZYSKI 2 Jakub SZULWIC 3 INTERNETOWY SYSTEM UDOSTPNIANIA OBRAZÓW I PRODUKTÓW

Bardziej szczegółowo

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego Koncepcja Platformy Bezpieczestwa Wewntrznego do realizacji zada badawczo-rozwojowych w ramach projektu Nowoczesne metody naukowego wsparcia zarzdzania bezpieczestwem publicznym w Unii Europejskiej 1.

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD

SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD Dr inż. Jacek WARCHULSKI Dr inż. Marcin WARCHULSKI Mgr inż. Witold BUŻANTOWICZ Wojskowa Akademia Techniczna SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD Streszczenie: W referacie przedstawiono możliwości

Bardziej szczegółowo

D:\DYDAKTYKA\ZAI_BIS\_Ćwiczenia_wzorce\04\04_poprawiony.doc 2009-lis-23, 17:44

D:\DYDAKTYKA\ZAI_BIS\_Ćwiczenia_wzorce\04\04_poprawiony.doc 2009-lis-23, 17:44 Zaawansowane aplikacje internetowe EJB 1 Rozróżniamy dwa rodzaje beanów sesyjnych: Stateless Statefull Celem tego laboratorium jest zbadanie różnic funkcjonalnych tych dwóch rodzajów beanów. Poszczególne

Bardziej szczegółowo

Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski

Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski Rozwój technologii internetowych wykorzystywanych w Powiatowym Orodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej powiatu warszawskiego zachodniego Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski 2009-09-16 Wisła-Malinka

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

Wiesław Serewi Anna Owczarek Piotr Pachół WODGiK Katowice

Wiesław Serewi Anna Owczarek Piotr Pachół WODGiK Katowice Przegld urzdowych geoportalilskich na tle wybranych geoportali polskich Wiesław Serewi Anna Owczarek Piotr Pachół WODGiK Katowice Geoportal - definicja Geoportal - witryna internetowa, zapewniajca dostp

Bardziej szczegółowo

Potencjał wysokorozdzielczych zobrazowań Ikonos oraz QuickBird dla generowania ortoobrazów.

Potencjał wysokorozdzielczych zobrazowań Ikonos oraz QuickBird dla generowania ortoobrazów. Dr inż.. Ireneusz Ewiak Instutut Geodezji i Kartografii 02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 27 rene@igik.edu.pl Potencjał wysokorozdzielczych zobrazowań Ikonos oraz QuickBird dla generowania ortoobrazów.

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE EDUKACYJNEGO OPROGRAMOWANIA DO LOTNICZEJ FOTOGRAMETRII CYFROWEJ Z PROFESJONALNYMI SYSTEMAMI FOTOGRAMETRYCZNYMI

PORÓWNANIE EDUKACYJNEGO OPROGRAMOWANIA DO LOTNICZEJ FOTOGRAMETRII CYFROWEJ Z PROFESJONALNYMI SYSTEMAMI FOTOGRAMETRYCZNYMI Michał Kędzierski PORÓWNANIE EDUKACYJNEGO OPROGRAMOWANIA DO LOTNICZEJ FOTOGRAMETRII CYFROWEJ Z PROFESJONALNYMI SYSTEMAMI FOTOGRAMETRYCZNYMI Streszczenie. W referacie zostało porównane edukacyjne oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.1.21.137 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII APPLET- JAVA W TWORZENIU

KONCEPCJA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII APPLET- JAVA W TWORZENIU KONCEPCJA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII APPLET- JAVA W TWORZENIU TORINGU PRZEMIESZCZA I ICH WIZUALIZACJI NA MAPIE CYFROWEJ 05-130 Zegrze, ul. Warszawska 22A Appletu przy projektowaniu i tworzeniu systemu Applet-

Bardziej szczegółowo

2. Architektura fotogrametrycznych aplikacji internetowych

2. Architektura fotogrametrycznych aplikacji internetowych GEODEZJA l TOM 12 l ZESZYT 2/1 l 2006 Zygmunt Paszotta* IDEA I TECHNOLOGICZNE MO LIWOŒCI FOTOGRAMETRII INTERNETOWEJ 1. Wprowadzenie Fotogrametria jako nauka osi¹gnê³a wysoki poziom technologiczny w wyniku

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bezpiecze stwa sieci

Projektowanie bezpiecze stwa sieci Laboratorium 5. Projektowanie bezpieczestwa sieci Temat: Instalacja i konfiguracja serwera VPN. 1. Przed instalacj odpowiednich ról serwera, na maszynie wirtualnej serwera musimy przygotowa dwie karty

Bardziej szczegółowo

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI, 1 Roman WRONA 2 Wydział Odlewnictwa AGH 1. Wprowadzenie. Monitorowanie poboru mocy maszyn i urzdze odlewniczych moe w istotny sposób przyczyni si do oceny technicznej i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.2.1.173 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy

Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy Łukasz Wany Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy Wstp Budujc sie neuronow do kompresji znaków, na samym pocztku zmierzylimy si z problemem przygotowywania danych do nauki sieci. Przyjlimy,

Bardziej szczegółowo

FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA

FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA Alterkom Sp. z o.o., ul. Halszki 37/28A, 30-611 Kraków tel./fax +48 12 654-06-85 email:biuro@alterkom.pl www.alterkom.pl Moduł Faktura Przedpłata działajcy w powizaniu

Bardziej szczegółowo

Aerotriangulacja metodą niezależnych wiązek w programie AEROSYS. blok Bochnia

Aerotriangulacja metodą niezależnych wiązek w programie AEROSYS. blok Bochnia Aerotriangulacja metodą niezależnych wiązek w programie AEROSYS blok Bochnia - 2014 Zdjęcia lotnicze okolic Bochni wykonane kamerą cyfrową DMCII-230 w dn.21.10.2012r Parametry zdjęć: Ck = 92.0071mm, skala

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

E-geoportal Podręcznik użytkownika.

E-geoportal Podręcznik użytkownika. PROCAD SA E-geoportal Podręcznik użytkownika. gis@procad.pl 2 Spis treści 1. Wstęp.... 3 2. Ikony narzędziowe.... 4 2.1. Ikony narzędziowe przesuwanie obszaru mapy.... 5 2.2. Ikony narzędziowe informacja

Bardziej szczegółowo

Jolanta Łukowska Małgorzata Pakowska Stanisław Stanek Mariusz ytniewski

Jolanta Łukowska Małgorzata Pakowska Stanisław Stanek Mariusz ytniewski Zastosowanie systemu agentowego dla wspomagania pracy Biura Obsługi Mieszkaców w Urzdzie Miejskim ze szczególnym uwzgldnieniem funkcjonowania Powiatowego (Miejskiego) Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i

Bardziej szczegółowo

Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS), struktura systemu oraz podstawowe problemy związane z jego wdrożeniem

Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS), struktura systemu oraz podstawowe problemy związane z jego wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS), struktura systemu oraz podstawowe problemy związane z jego wdrożeniem (wykład z przedmiotu: Źródła informacji o nieruchomościach na potrzeby ich wyceny

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

VectraPortal. VectraPortal. wersja Instrukcja użytkownika Podstawowa funkcjonalność serwisu. [czerwiec 2016]

VectraPortal. VectraPortal. wersja Instrukcja użytkownika Podstawowa funkcjonalność serwisu. [czerwiec 2016] VectraPortal wersja 1.6.9 Instrukcja użytkownika Podstawowa funkcjonalność serwisu [czerwiec 2016] Spis treści 1 Wymagania systemowe... 3 2 Podstawowa funkcjonalność serwisu... 3 2.1 Mapa... 3 2.2 Pasek

Bardziej szczegółowo

SIP Studia Podyplomowe Ćwiczenie laboratoryjne Instrukcja

SIP Studia Podyplomowe Ćwiczenie laboratoryjne Instrukcja SIP Studia Podyplomowe Ćwiczenie laboratoryjne Instrukcja Instytut Telekomunikacji Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Warszawska, marzec 2015 Wprowadzenie Ćwiczenie jest wykonywane

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

SINGLE-IMAGE HIGH-RESOLUTION SATELLITE DATA FOR 3D INFORMATIONEXTRACTION

SINGLE-IMAGE HIGH-RESOLUTION SATELLITE DATA FOR 3D INFORMATIONEXTRACTION SINGLE-IMAGE HIGH-RESOLUTION SATELLITE DATA FOR 3D INFORMATIONEXTRACTION MOŻLIWOŚCI WYDOBYCIA INFORMACJI 3D Z POJEDYNCZYCH WYSOKOROZDZIELCZYCH OBRAZÓW SATELITARNYCH J. Willneff, J. Poon, C. Fraser Przygotował:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Zasady pracy aplikacji InteGrRej.

Załącznik nr 2. Zasady pracy aplikacji InteGrRej. Załącznik nr 2. Zasady pracy aplikacji InteGrRej. O programie Aplikacja została stworzona w środowisku Microsoft Visual C#.Net oraz Borland Delphi. Testowana w środowisku programowym GeoMedia Proffessional

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Seminarium Jubileuszowe 60-lecia Katedry Geodezji Politechniki Gdaskiej

Seminarium Jubileuszowe 60-lecia Katedry Geodezji Politechniki Gdaskiej Seminarium Jubileuszowe 60-lecia Katedry Geodezji Politechniki Gdaskiej Krzysztof Chmielewski Jakub Szulwic NIEMETRYCZNE ZDJCIA CYFROWE W FOTOGRAMETRII BLISKIEGO ZASIGU W SYSTEMIE TOPCON PI-3000 Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne Planowanie przestrzenne Powszechny, szybki dostęp do pełnej i aktualnej informacji planistycznej jest niezbędny w realizacji wielu zadań administracji publicznej. Digitalizacja zbioru danych planistycznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Geoportal.gov.pl. podstawowymródłem udostpniania urzdowej geoinformacji w sieci Internet. Jacek Jarzbek Marcin Grudzie

Geoportal.gov.pl. podstawowymródłem udostpniania urzdowej geoinformacji w sieci Internet. Jacek Jarzbek Marcin Grudzie Geoportal.gov.pl podstawowymródłem udostpniania urzdowej geoinformacji w sieci Internet Jacek Jarzbek Marcin Grudzie Krajowa Infrastruktura Informacji Przestrzennej Wzeł SDI Wzeł Katastralny KIIP Wzeł

Bardziej szczegółowo

KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta

KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta WYDZ. GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta www.kng.agh.edu.pl Karlova Studánka, 17-19 maja 2012 r. BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA UCZELNI WYŻSZEJ GEOPORTAL

Bardziej szczegółowo

Robocza baza danych obiektów przestrzennych

Robocza baza danych obiektów przestrzennych Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Robocza baza danych obiektów przestrzennych Autor: Wilkosz Justyna starszy specjalista Szkolenie Powiatowej Służby Geodezyjnej i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobierania informacji o Masowych Płatnościach Przychodzących w systemie BOŚBank24 iboss

Instrukcja pobierania informacji o Masowych Płatnościach Przychodzących w systemie BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl 2. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm

Bardziej szczegółowo

Niestandardowa tabela częstości

Niestandardowa tabela częstości raportowanie Niestandardowa tabela częstości Przemysław Budzewski Predictive Solutions Do czego dążymy W Generalnym Sondażu Społecznym USA w 1991 roku badaniu poddano respondentów należących do szeregu

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS PROBLEMY TECHNICZNE Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS Jeżeli stwierdziłeś występowanie błędów lub problemów podczas pracy z programem DYSONANS możesz skorzystać

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY AUTOMATECH AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY W roku 2006 Gmina Kampinos dokonała modernizacji swojej stacji uzdatniania wody (SUW). Obok zmian typu budowlanego (nowe zbiorniki wody,

Bardziej szczegółowo

Statyczna próba skrcania

Statyczna próba skrcania Laboratorium z Wytrzymałoci Materiałów Statyczna próba skrcania Instrukcja uzupełniajca Opracował: Łukasz Blacha Politechnika Opolska Katedra Mechaniki i PKM Opole, 2011 2 Wprowadzenie Do celów wiczenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Generatora rachunków MPT - oprogramowania generującego numery rachunków wirtualnych wykorzystywanych w procesie realizacji Usługi Masowego Przetwarzania Transakcji W celu umożliwienia

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne.

1. Informacje ogólne. Polityka prywatności (Pliki Cookies) 1. Informacje ogólne. Lęborskie Centrum Kultury Fregata 1. Operatorem Serwisu www.lck-fregata.pl jest L?borskie Centrum Kultury "Fregata" z siedzib? w L?borku (84-300),

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura drogowa

Infrastruktura drogowa Infrastruktura drogowa Utrzymanie dróg Strona 1 ERGO zapewnia kompleksową obsługę procesów związanych z utrzymaniem krótkoterminowym i długoterminowym dróg. Podstawą obsługi tych procesów są dane ewidencji

Bardziej szczegółowo

Podstawy fotogrametrii i teledetekcji

Podstawy fotogrametrii i teledetekcji Podstawy fotogrametrii i teledetekcji Józef Woźniak Zakład Geodezji i Geoinformatyki Wrocław, 2013 Fotogrametria analityczna Metody pozyskiwania danych przestrzennych Plan prezentacji bezpośrednie pomiary

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM WIRTUALNE W DYDAKTYCE I BADANIACH NAUKOWYCH

LABORATORIUM WIRTUALNE W DYDAKTYCE I BADANIACH NAUKOWYCH LABORATORIUM WIRTUALNE W DYDAKTYCE I BADANIACH NAUKOWYCH prof. dr hab. inż. Bogdan GALWAS, doc. dr inż. Elżbieta PIWOWARSKA, mgr inż. Marcin GODZIEMBA-MALISZEWSKI Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja instalatora środowiska obsługi kart mikroprocesorowych w wersji 3.0.0 Spis treści

Dokumentacja instalatora środowiska obsługi kart mikroprocesorowych w wersji 3.0.0 Spis treści Dokumentacja instalatora środowiska obsługi kart mikroprocesorowych w wersji 3.0.0 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Wymagania Aplikacji... 2 3. Katalog Instalacji... 2 4. Programy I Funkcje... 3 5. Opis Instalacji...

Bardziej szczegółowo

Aerotriangulacja. 1. Aerotriangulacja z niezależnych wiązek. 2. Aerotriangulacja z niezależnych modeli

Aerotriangulacja. 1. Aerotriangulacja z niezależnych wiązek. 2. Aerotriangulacja z niezależnych modeli Aerotriangulacja 1. Aerotriangulacja z niezależnych wiązek 2. Aerotriangulacja z niezależnych modeli Definicja: Cel: Kameralne zagęszczenie osnowy fotogrametrycznej + wyznaczenie elementów orientacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Przegld obowizujcych instrukcji i wytycznych technicznych wraz z okreleniem ich przydatnoci.

Przegld obowizujcych instrukcji i wytycznych technicznych wraz z okreleniem ich przydatnoci. Przegld obowizujcych instrukcji i wytycznych technicznych wraz z okreleniem ich przydatnoci. Ryszard Staniszewski Wstp W społeczestwie informacyjnym przygotowanie do zawodu wystarcza na okres 6-8 lat.

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora.

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora. I. Temat wiczenia Podstawy tworzenia stron WAP II. Wymagania Podstawowe wiadomoci z technologii Internetowych. III. wiczenie 1. Wprowadzenie WAP (ang. Wireless Application Protocol) - to protokół umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

POMOC / INSTRUKCJA OBSŁUGI

POMOC / INSTRUKCJA OBSŁUGI POMOC / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Powiększanie mapy 2. Plakat 3. Schemat lekcji 4. Broszura informacyjna 5. Instrukcja obsługi Pasek narzędzi i menu wyboru Zmiana skali mapy Mini mapa - podgląd na położenie

Bardziej szczegółowo

Opis komunikacji na potrzeby integracji z systemem klienta (12 kwiecień, 2007)

Opis komunikacji na potrzeby integracji z systemem klienta (12 kwiecień, 2007) Opis komunikacji na potrzeby integracji z systemem klienta (12 kwiecień, 2007) Copyright 2004 Anica System S.A., Lublin, Poland Poniższy dokument, jak również informacje w nim zawarte są całkowitą własnością

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5

Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5 ODGiK Warszawa Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5 Instrukcja przeznaczona do rozpowszechniania tylko przez ODGiK w Warszawie (c) Jacek Derwisz 2002 INFORMACJA Zwracamy uwagę na dokładne wypełnienie

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa, tel./fax 847-35-80, 843-41-68 www.geo-system.com.pl geo-system@geo-system.com.

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa, tel./fax 847-35-80, 843-41-68 www.geo-system.com.pl geo-system@geo-system.com. GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa, tel./fax 847-35-80, 843-41-68 www.geo-system.com.pl geo-system@geo-system.com.pl e-mapa Podręcznik użytkownika Warszawa 2012 e-mapa podręcznik

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja aplikacji Szachy online

Dokumentacja aplikacji Szachy online Projekt z przedmiotu Technologie Internetowe Autorzy: Jakub Białas i Jarosław Tyma grupa II, Automatyka i Robotyka sem. V, Politechnika Śląska Przedmiot projektu: Aplikacja internetowa w języku Java Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Lp. Promotor Temat Dyplomant 1. Dr inż. A. Dumalski. Zastosowanie sieci modularnych do zakładania osnów pomiarowych 2. Dr inż. A.

Lp. Promotor Temat Dyplomant 1. Dr inż. A. Dumalski. Zastosowanie sieci modularnych do zakładania osnów pomiarowych 2. Dr inż. A. 2009/2010 Propozycje tematów prac dyplomowych na studiach stacjonarnych inżynierskich realizowanych w Instytucie Geodezji Specjalność geodezja i szacowanie nieruchomości Olsztyn Limit 40 Lp. Promotor Temat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA

PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (STDS i SNDS) ROK AKADEMICKI 2011/2012 Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji * PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

Bardziej szczegółowo

System informacji prawnej w wersji internetowej

System informacji prawnej w wersji internetowej Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 27/ZP/CBA/2007 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ System informacji prawnej w wersji internetowej Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu informacji

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości systemu mapy numerycznej GEO-MAP

Nowe możliwości systemu mapy numerycznej GEO-MAP Waldemar Izdebski Tadeusz Knap GEO-SYSTEM Warszawa Nowe możliwości systemu mapy numerycznej GEO-MAP System mapy numerycznej GEO-MAP jest oryginalnym oprogramowaniem opracowanym w całości przez firmę GEO-SYSTEM.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 Notowania BRE Statica 3 instalacja programu, funkcje dedykowane. Notowania BRE Statica 3 to wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób

Bardziej szczegółowo

iqportal abonencki panel zarządzania

iqportal abonencki panel zarządzania ISO 9001:2000 iqportal abonencki panel zarządzania Wersja 0.9 Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią tajemnicę naszego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie serwisów WMS w oprogramowaniu GEO-MAP

Wykorzystanie serwisów WMS w oprogramowaniu GEO-MAP Wykorzystanie serwisów WMS w oprogramowaniu GEO-MAP 1. Informacje ogólne WMS (Web Map Service) to opracowany przez OGC (Open Geospatial Consortium) międzynarodowy standard publikacji danych przestrzennych

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać Pulpit Zdalny w Windows 2003 Serwer do pracy z programem FAKT

Jak wykorzystać Pulpit Zdalny w Windows 2003 Serwer do pracy z programem FAKT Jak wykorzystać Pulpit Zdalny w Windows 2003 Serwer do pracy z programem FAKT Planując uruchomienie programu FAKT na wielu stanowiskach w sieci możemy wykorzystać możliwości oprogramowania Windows Serwer

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DHCP.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DHCP. T: Konfiguracja usługi DHCP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DHCP. DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol) protokół komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE ORTOFOTOMAPY Z CYFROWYCH ZDJĘĆ FOTOGRAMETRYCZNYCH PRZEZ INTERNET

TWORZENIE ORTOFOTOMAPY Z CYFROWYCH ZDJĘĆ FOTOGRAMETRYCZNYCH PRZEZ INTERNET Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Vol. 24, 2012, s. 279-288 ISBN 978-83-61576-22-8 TWORZENIE ORTOFOTOMAPY Z CYFROWYCH ZDJĘĆ FOTOGRAMETRYCZNYCH PRZEZ INTERNET GENERATION OF ORTHOPHOTOMAP

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7 64 bitowy (tylko przeglądarki 64 bitowe )

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7 64 bitowy (tylko przeglądarki 64 bitowe ) Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7 64 bitowy (tylko przeglądarki 64 bitowe ) Dokumentacja Użytkownika SPIS TREŚCI I. INSTALACJA CZYTNIKA KART W SYSTEMIE WINDOWS... 3 II. PONOWNA INSTALACJA CZYTNIKA

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z usługi FTP

Poradnik korzystania z usługi FTP Poradnik korzystania z usługi FTP 1. Wstęp FTP (ang. File Transfer Protocol) to usługa pozwalająca na wymianę plików poprzez Internet w układzie klient-serwer. Po podłączeniu się do serwera za pomocą loginu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie techniczne

Sprawozdanie techniczne Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Sprawozdanie techniczne Autor: Ryszard Sobański, inspektor wojewódzki Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Programowanie Komponentowe WebAPI

Programowanie Komponentowe WebAPI Programowanie Komponentowe WebAPI dr inż. Ireneusz Szcześniak jesień 2016 roku WebAPI - interfejs webowy WebAPI to interfejs aplikacji (usługi, komponentu, serwisu) dostępnej najczęściej przez Internet,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Zawód: technik geodeta Symbol cyfrowy zawodu: 311[10] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[10]-0-1 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7 Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7 Dokumentacja użytkownika BGK@24 BIZNES Dokumentacja Użytkownika BGK@24BIZNES 1 SPIS TREŚCI I. INSTALACJA CZYTNIKA KART W SYSTEMIE WINDOWS 7... 3 II. DEINSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Obligatoryjne i fakultatywne bazy danych SIT na przykładzie wdrożenia w Urzędzie Miasta Rybnika

Obligatoryjne i fakultatywne bazy danych SIT na przykładzie wdrożenia w Urzędzie Miasta Rybnika Obligatoryjne i fakultatywne bazy danych SIT na przykładzie wdrożenia w Urzędzie Miasta Rybnika Prezentację poprowadzą: Grzegorz Ignaciuk GIG/CADExpert Rudolf Besuch - Urząd Miasta Rybnika Geodeta Miejski

Bardziej szczegółowo

PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ INŻYNIERSKIEJ KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA

PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ INŻYNIERSKIEJ KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (STPS i SNPS) ROK AKADEMICKI 2011/2012 Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji * PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

Bardziej szczegółowo

INSPIRE - 2015. Monitoring obiektów realizowanych w ramach ZSIN. Karol Kaim

INSPIRE - 2015. Monitoring obiektów realizowanych w ramach ZSIN. Karol Kaim INSPIRE - 2015 Monitoring obiektów realizowanych w ramach ZSIN Karol Kaim Zakres prac 1) Modernizacja EGiB 2) Import danych do systemu funkcjonującego w PODGiK 3) Konwersja do nowego modelu pojęciowego

Bardziej szczegółowo

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu.

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Dr inż. Zofia Kruczkiewicz Dwa sposoby tworzenia apletów Dwa sposoby

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚC I

Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚC I Zał. Nr 4 Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚC I Tytuł zadania: Modernizacja ewidencji gruntów i załoŝenie ewidencji budynków i lokali dla obrębu Myśliborzyce gmina Myślibórz 1. Charakterystyka obiektu Myśliborzyce

Bardziej szczegółowo

Propozycje wykorzystania zdjęć panoramicznych w GIS i geodezji

Propozycje wykorzystania zdjęć panoramicznych w GIS i geodezji Propozycje wykorzystania zdjęć panoramicznych w GIS i geodezji Michał Bednarczyk Renata Pelc-Mieczkowska UWM Olsztyn XXIV DOROCZNA KONFERENCJA PTIP ROZWÓJ METOD I TECHNOLOGII GEOPRZESTRZENNYCH Wstęp Technika

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina : Wielkie Oczy Powiat : Lubaczów Województwo: Podkarpackie PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW obręb Łukawiec Wykonano: styczeń 2013 r. 1 ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I. Cel i zakres prac

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Trendy nauki światowej (1)

Trendy nauki światowej (1) Trendy nauki światowej (1) LOTNICZE PLATFORMY BEZZAŁOGOWE Badanie przydatności (LPB) do zadań fotogrametrycznych w roli: nośnika kamery cyfrowej, nośnika skanera laserowego, nośnika kamery wideo, zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE

MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE NYSA, dn. 24.10.2014r. Opracowanie: Marcin Dorecki Wiesław Fościak Mapa zasadnicza rozumie się przez to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne,

Bardziej szczegółowo

Metryki i metadane ortofotomapa, numeryczny model terenu

Metryki i metadane ortofotomapa, numeryczny model terenu Obiekt NAZWA OBIEKTU układ 1992 Opis Obiektu Obiekt Nr_arkusza Data rr-mm-dd Skala 1:5000 Rozmiar piksela 0.5 m Ocena zbiorcza Obiektu Zał. nr 6 1/5 Ortofotomapa Identyfikator modułu:n-34-121-a-a-1-1 Identyfikator

Bardziej szczegółowo

STANDARDY TECHNICZNE

STANDARDY TECHNICZNE Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 22/2011 z dnia 25.07.2011 roku STAROSTWO POWIATOWE W OSTRÓDZIE Wydział Geodezji i Kartografii STANDARDY TECHNICZNE numerycznego przekazywania wyników wykonanych prac geodezyjnych

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE, AiR r. I, sem. II Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

Bardziej szczegółowo

Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej

Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej Tadeusz Pietraszek Zakopane, 13 czerwca 2002 Plan prezentacji Problematyka pomiarów stężenia gazów w obiektach Koncepcja realizacji rozproszonego systemu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja instalatora środowiska obsługi kart mikroprocesorowych w wersji 3.0.0 Spis treści

Dokumentacja instalatora środowiska obsługi kart mikroprocesorowych w wersji 3.0.0 Spis treści Dokumentacja instalatora środowiska obsługi kart mikroprocesorowych w wersji 3.0.0 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Wymagania aplikacji... 2 3. Katalog instalacji... 2 4. Programy i funkcje... 3 5. Opis instalacji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Marcin Kuliski Politechnika Wrocławska Program DIALux słuy do projektowania sztucznego owietlenia pomieszcze zamknitych, terenów otwartych oraz dróg. Jego najnowsze,

Bardziej szczegółowo