PREZENTACJA I ZASTOSOWANIE SYSTEMU INTERNETOWYCH POMIARÓW OBRAZÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREZENTACJA I ZASTOSOWANIE SYSTEMU INTERNETOWYCH POMIARÓW OBRAZÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH"

Transkrypt

1 Artur Janowski Zygmunt Paszotta Jakub Szulwic PREZENTACJA I ZASTOSOWANIE SYSTEMU INTERNETOWYCH POMIARÓW OBRAZÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH Streszczenie. W referacie zaprezentowane zostaj funkcjonujce rozwizania powstałe w ramach bada i prac doktorskich, a odnoszce si do rozwizywania zada fotogrametrii lotniczej w rodowisku internetowym. Pierwotny zamysł systemu internetowych pomiarów obrazów fotogrametrycznych (SIPOF) zrodził si w projekcie badawczym prowadzonym w zespole dra hab. Zygmunta Paszotty, prof. UWM, na Uniwersytecie Warmisko-Mazurskim w Olsztynie. Zasadnicze badania były realizowane w ramach studiów nad rozprawami doktorskimi autorów. Efekty bada zostały wdroone w formie funkcjonujcego systemu umoliwiajcego realizacj internetowych pomiarów na zdjciach fotogrametrycznych nazwanego SIPOF. Referat jest skróconym przewodnikiem po systemie; prezentuje jego funkcjonalno oraz przedstawia moliwoci wykorzystania w edukacji, nauce i gospodarce. SIPOF był prezentowany w orodkach edukacyjno-badawczych w Polsce oraz zagranic i spotkał si z zainteresowaniem podmiotów gospodarczych. Komercjalizacja pracy naukowej zaowocowała dalsz koncepcj udostpniania fotogrametrycznych opracowa rastrowych jako noników informacji kartometrycznej dla uytkownika specjalistycznego i masowego. Przedstawienie funkcjonujcego systemu internetowych pomiarów fotogrametrycznych opartego przede wszystkim na kliencie informatycznym implementowanym w graficznej przegldarce internetowej stanowi tło dla oczekiwa, jakie pokładane s przez uytkownika masowego w fotogrametrii jako dziedzinie uytkowej. Równolegle przytoczone zostaj opisy zwizane z klientem dedykowanym dla systemu operacyjnego Windows, który funkcjonuje obecnie jako dominujcy SO wykorzystywany przez uytkownika masowego. Przytoczne prezentacje systemu pokazuj funkcje i moliwoci jego zastosowania w pracach geodezyjnych i kartograficznych. Przeprowadzone analizy funkcjonalne i ocena dokładnoci okrelaj przydatno zbudowanego systemu i jego praktyczn uyteczno. 1. Uruchomienie SIPOF. W ramach prac badawczych i wdraania koncepcji internetowego przetwarzania zdj fotogrametrycznych zostało uruchomione stanowisko badawcze serwer internetowy. Stał si on centralnym orodkiem rozproszonego systemu przetwarzania obrazów lotniczych. Konfiguracja systemu operacyjnego Windows 2000 Server została zmodyfikowana w taki sposób, by domylnym serwerem WWW stał si Apache, obok którego zaimplementowano serwer aplikacji Tomcat. Serwer Apache udostpniał zasoby fotogrametryczne (fragmenty zdj, parametry obrazów fotogrametrycznych) oraz kody apletów Java implementowane w zapisie jzyka HTML stron WWW i uruchamiane po stronie klienta w rodowisku uruchomieniowym wirtualnej maszyn Java (JVM) w graficznej przegldarce WWW. Serwer został równoczenie przygotowany do współpracy z klientem dedykowanym napisanym jako aplikacja Windows i realizujcym identyczne zadania jak klient w przegldarce internetowej. Stworzenie dwóch klientów uniplatformowego w standardzie jzyka Java oraz dedykowanego dla Windows

2 w standardzie Delphi miało na celu z jednej strony udostpnienie SIPOF szerszemu gronu odbiorców, a z drugiej było swoistym badaniem i konfrontacj moliwoci klientów dedykowanych oraz funkcjonujcych na wielu niezalenych platformach. Cykl bada został zrealizowany w formie kolejnych wersji SIPOF stabilnie i nieprzerwanie funkcjonujcych w Internecie przez 24 godziny. Cało bada trwała ponad dwa lata, a wyniki bada stanowiły istotny wtek w rozprawach doktorskich autorów oraz były osnow projektu badawczego. Szczególnie cenne były badania prowadzone z udziałem internatów, którzy testujc kolejne wersje SIPOF stali si współtwórcami przedsiwzicia. 2. Prezentacja kolejnych wersji SIPOF. Pierwsza wersja upubliczniona w Internecie, roboczo nazwana b, umoliwiała pomiar współrzdnych terenowych X, Y, H (Z) na ograniczonym obszarze miasteczka uniwersyteckiego w Olsztynie-Kortowie. W oknie graficznej przegldarki WWW z obsług apletów Java moliwy do wykonania był cykl operacji: wskazanie lewym klawiszem myszy punktu na lewym zdjciu stereopary, którego współrzdne chcemy pomierzy, przejcie do zdjcia prawego danego obszaru, wskazanie homologicznego punktu na zdjciu prawym, opcjonalne automatyczne spasowanie obszaru na prawym zdjciu do otoczenia punktu wskazanego na lewym zdjciu, pomiar współrzdnych terenowych w oparciu o elementy orientacji zewntrznej zdj lub parametry przekształcenia zdjcia. Rysunek 1. Interfejs WWW wersja b systemu wskazanie punktu na zdjciu lewym. Rysunek 2. Interfejs WWW wersja b systemu wskazanie punktu na zdjciu prawym

3 Rysunek 3. Interfejs WWW wersja b systemu automatyczne dopasowanie wskazania punktów na lewym i prawym zdjciu. Rysunek 4. Interfejs WWW wersja b systemu wynik pomiaru współrzdnych terenowych. Kolejna wersja SIPOF b została rozbudowana o moliwo wyboru obszaru, na którym miałby zosta przeprowadzony pomiar. Dodany został tez moduł pomiaru pola powierzchni wieloboku w oparciu o pomierzone współrzdne terenowe X, Y, H (Z). W celu obserwacji wybranego zdjcia w wikszym powikszeniu naley klikn lewym klawiszem myszy w zdjcie, które jest dla nas interesujce. Rysunek 5. Interfejs WWW wyboru obszaru - wersja b systemu. Wywołane zostaje nowe okno przegldarki internetowej. W nim uruchomiony zostaje system pomiarowy. Funkcjonalnie jest to aplet Java implementowany w kodzie HTML i uruchamiany w JVM. Podobnie jak w wersji b pomiar polega na wskazaniu homologicznych punktów na lewym i prawym zdjciu. Funkcjonalnie wersja b została wzbogacona o moliwo powiksze w oparciu o wycinanie przez serwlet Java

4 dnego fragmentu zdjcia z piramidy obrazów przechowywanych w niedostpnej dla uytkownika przestrzeni serwera danych. W celu ograniczenia iloci przesyłanych danych wycity fragment był dynamicznie przetwarzany do formatu JPEG i udostpnianych w zasobie serwera WWW. Rysunek 6. Panel pomiarowy - wersja b systemu obraz pocztkowy, fragment lewego zdjcia. Rysunek 7. Interfejs WWW wersja b systemu obraz pobrany przez aplet z serwera WWW i wskazanie punktu na zdjciu lewym. Rysunek 9. Strona WWW wygenerowana przez serwlet Java po stronie serwera aplikacji z informacj o moliwoci pobrania z serwera WWW przygotowanego fr. lewego zdjcia. Rysunek 8. Plik szulwic_280_4398_2368_500_500_0.jpg przygotowany do udostpnienia dla klienta WWW umieszczony w zasobach serwera WWW. Rysunek 10. Strona WWW wygenerowana przez serwlet Java po stronie serwera aplikacji z informacj o moliwoci pobrania z serwera WWW przygotowanego fr. prawego zdjcia.

5 Rysunek 11. Panel pomiarowy - wersja b systemu obraz po przełczeniu na panel pomiarowy prawego zdjcia fr. prawego zdjcia. Rysunek 12. Interfejs WWW wersja b systemu powikszenie i wskazanie punktu na zdjciu prawym. Rysunek 13. Interfejs WWW wersja b systemu wynik działania apletu: po fakultatywnym spasowaniu otoczenia punktów homologicznych (przycisk Matching ), obliczone zostały współrzdne terenowe (przycisk X,Y,Z ).

6 Wywołanie serwleta Java przez aplet Java realizowane jest metod GET i ma posta URL (Rysunek 8.): =szulwic&naz_z=280&x0=4398&dx=500&y0=2368&dy=500&skala=0. Serwlet generuje z niedostpnych dla internauty zbiorów piramid obrazów o wielkoci kilkuset MB zapisanych w formacie BMP plik o ciarze kilkunastu kb w formacie JPEG z wycinkiem obrazu okrelonym przez współrzdne punktu wskazanego przez uytkownika. Na serwerze WWW zostaje udostpniony zamawiany obraz i uytkownik otrzymuje informacj o moliwoci jego pobrania. Plik na serwerze WWW otrzymuje nazw zalen od loginu, numeru zdjcia oraz współrzdnych wskazanych przez uytkownika. Równolegle generowany jest zbiór (plik binarny szulwic_280_4398_2368_500_500_0.zyg) z parametrami zdjcia umoliwiajcy realizacj oblicze przez aplet Java dla danego wycinka zdjcia fotogrametrycznego. Zgodnie z powszechnie stosowanymi w fotogrametrii metodami wyznaczania punktów homologicznych w przyjtym rozwizaniu zastosowano metod spasowania (matching) obszarów. Jako miar podobiestwa zbiorów pikseli przyjto współczynnik korelacji, który obliczany jest w aplecie Java po stronie klienta [Paszotta, 2000]. Elementy orientacji zdj przekazywane s do uytkownika w momencie wybrania przez niego odpowiedniego stereogramu. Mamy zatem moliwo wyznaczenia współrzdnych terenowych wskazanych punktów. Obliczenia te wykonywane s w aplecie Java po stronie klienta. Rezultaty takich oblicze przedstawia rysunek 13. Moliwe do zastosowania w przegldarkach WWW rodowisko graficzne oraz obsługa zdarze pozwalaj nie tylko przedstawia zdjcia i mierzy współrzdne, ale i kreli linie na obrazie w celu zaznaczenia konturów obiektów (np. działek lub uytków gruntowych) oraz pomiaru pól powierzchni tych obszarów. Rysunek 14. Interfejs WWW b - wskazanie wieloboku do obliczenia pola powierzchni - zdjcie lewe. Rysunek 15. Interfejs WWW b wskazanie wieloboku do obliczenia pola powierzchni - zdjcie prawe.

7 W kolejnych etapach tego rozwizania wykonywane jest automatyczne bd wymiennie manualne spasowanie wieloktów oraz obliczanie przestrzennych (terenowych) współrzdnych wierzchołków wielokta, na których podstawie aplet oblicza wielko pola powierzchni. Rysunek 16. Okno apletu Java ze współrzdnymi pikselowymi wieloboku ograniczajcego mierzon powierzchni po automatycznym spasowaniu na zdjciu lewym i prawym. Rysunek 17. Interfejs WWW wersja b systemu okno apletu Java: wynik obliczenia współrzdnych wierzchołków wieloboku w układzie współrzdnych terenowych w układzie geodezyjnym 1965 oraz wielko pola powierzchni w m 2. Dziki zastosowaniu technologii Java, klientem moe by wikszo graficznych przegldarek internetowych. Nie tylko najpopularniejsze w tym Internet Explorer i Netscape Navigator ale np. HotJava, NeoPlanet i Opera obsługuj Java. Planujc jednak system dla uytkownika masowego, tutaj: internauty, naley bra pod uwag równie przyzwyczajenia uytkownika oraz dominacj jednego systemu operacyjnego. Dlatego powstała te wersja klienta dedykowana dla Windows

8 odwołujcego si do serwera aplikacji standardem komunikacji zgodnym z klientem Java aplet. Klient dla Windows realizuje ten sam zestaw oblicze wg identycznych procedur jak w kliencie Java aplet. Rysunek 18. Klient dedykowany dla Windows pomiar współrzdnych terenowych. Rysunek 19. Klient dedykowany dla Windows pomiar pola powierzchni.

9 3. Badanie dokładnoci pomiaru SIPOF. Dokładno wyznaczania współrzdnych terenowych w SIPOF zastała oceniona w oparciu o porównanie współrzdnych uzyskanych w pomiarach internetowych z wykorzystaniem SIPOF z wynikami pomiarów GPS. Analizie poddano 25 punktów, które wczeniej zostały wykorzystane jako punkty kontrolne lub punkty kontrolne właciwe w aerotriangulacji. Wyniki pomiarów w SIPOF i GPS, które posłuyły do wyznaczenia RMSE, zamieszczone zostały w tabeli 1. Tabela 1 NR X SIPOF Y SIPOF Z SIPOF X GPS Y GPS Z GPS dx dy dz , ,41 103, , ,51 104,04-0,28 0,10 0, , ,79 110, , ,91 110,97-0,01 0,12 0, , ,28 120, , ,53 120,35-0,09 0,25 0, , ,51 115, , ,76 115,16-0,04 0,25-0, , ,90 106, , ,96 106,47-0,09 0,06 0, , ,64 109, , ,73 109,72-0,09 0,09 0, , ,66 114, , ,77 114,54-0,15 0,11-0, , ,90 136, , ,70 136,23 0,15-0,20 0, , ,05 110, , ,11 110,88 0,10 0,06 0, , ,78 121, , ,79 120,99-0,08 0,01-0, , ,04 115, , ,03 115,20-0,16-0,01 0, , ,68 107, , ,86 106,65 0,04 0,18-0, , ,79 115, , ,88 115,43-0,10 0,09-0, , ,88 114, , ,89 114,55 0,09 0,01-0, , ,20 131, , ,39 132,02 0,07 0,19 0, , ,53 116, , ,28 116,49-0,11-0,25-0, , ,87 108, , ,01 108,74-0,25 0,14-0, , ,65 114, , ,56 114,69 0,20-0,09 0, , ,00 120, , ,20 119,86-0,21 0,20-0, , ,10 115, , ,27 115,34-0,57 0,17 0, , ,55 108, , ,67 108,68-0,39 0,12 0, , ,23 129, , ,19 129,07 0,01-0,04-0, , ,91 106, , ,98 106,49 0,16 0,07-0, , ,70 107, , ,87 108,18-0,18 0,17 0, , ,09 115, , ,29 115,10-0,14 0,20 0,03 W rezultacie porównania, w którym pomiar terenowy uznano za bezbłdny, uzyskano błdy rednie (RMSE): RMSEX = mx = 0, 19m, RMSEY = my = 0, 15m błd połoenia punktu RMSEZ = mz = 0, 20m. m P = 0, 24m

10 Wiksze błdy zaobserwowano na punktach znajdujcych si przy pasach zieleni lub w otoczeniu rolinnoci, gdzie warunki naturalne wpłynły na identyfikacj punktów w terenie i na zdjciach. W zwizku z du rónica czasu midzy pomiarem GPS (rok 2003) a pomiarami w SIPOF (zdjcia wykonane w 1995 r.), trudnoci identyfikacji dotyczyły lokalizacji punktów w płaszczynie XY, przy zasadniczo niezmiennej wysokoci H (Z). 4. Wykorzystanie SIPOF przez internautów. Pierwsza wersja SIPOF została udostpniona w Internecie z kocem roku Prezentowane dalej graficznie statystyki odwiedzin reprezentuj cały okres udostpniania SIPOF tj. od grudnia 2001 r. do listopada 2003 r. Statystyka obejmuje odwiedziny wyłcznie z wykorzystaniem przegldarki WWW. Od pocztku istnienia SIPOF został odwiedzony i wykorzystany do pomiarów ponad 1200 razy. W zestawieniu odwiedzin SIPOF (tabela 2.) z konkretnych hostów (komputerówklientów) wykazane s najciekawsze wg autorów wybrane z okresu lipiec-listopad 2003 odwołania i jednoznacznie zidentyfikowane po wpisach w REV DNS lub bazach instytucji przydzielajcych IP (aktualnie s to RIPE przydzielajca numery IP w Europie, APNIC obsługujca rejon Azji i Pacyfiku, oraz powołana w grudniu 1997 r. ARIN, która przejła od InterNIC przydział adresów IP dla kontynentu amerykaskiego). Rysunek 20. Wizualizacja liczby odwiedzin wg systemu Gemius.pl POLSKA ORODKI: Olsztyn: 555 odwiedzin, Warszawa: 215, Kraków: 130, Katowice: 90, Trójmiasto: 107 Wrocław: 105 KRAJE: Niemcy, USA: 48 odwiedzin, Wielka Brytania: 20, Hiszpania: 15, Holandia: 11, Litwa: 10.

11 Liczby odwiedzin s zanione ze wzgldu na umieszczenie systemu Gemius poza serwerem kfit.uni.olsztyn.pl. Jednak wskazane dowodz, e SIPOF stał si obszarem bada realizowanym z udziałem uytkownika masowego, przez co przeszedł specyficzn i istotn dla autorów form kontroli. Nie do przecenienia s równie odwiedziny zestawione w tabeli 2., które pokazuj zainteresowanie SIPOF ze strony okrelonych uytkowników instytucjonalnych. Tabela 2. Host: pc32.maunsell.com.hk Data: name: Maunsell Group in the Hong Kong/China Region Host: iza.ppwk.pl Data: name: PPWK SA Warszawa Host: cache1.nottingham.ac.uk Data: descr: University of Nottingham Host: blueice2a.de.ibm.com Data: name: IBM Co. Host: net.opgk.olsztyn.pl Data: name: OPGK Sp. z o.o. Olsztyn Host: Data: name: Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi Host: netform.wip.pw.edu.pl Data: name: Wydz. Inynierii Produkcji PW Host: cbkzi.cbk.waw.pl Data: name: Centrum Bada Kosmicznych Host: mars.wil.waw.pl Data: Nazwa: Wojskowy Instytut Łcznoci Host: cerevisiae.isa.utl.pt Data: name: Instituto Superior de Agronomia Universidade Tecnica de Lisbona, PT Host: ita.isibrno.cz Data: name: Institute of Scientific Instruments, Academy of Sciences of the Czech Republic Host: sinada.aku.edu.tr Data: descr: Afyon Kocatepe Universitesi Host: Data: name: PKiN Warszawa (PAN) descr: Zarzad Palacu Kultury i Nauki Host: Data: netname: LRZ-MUNICH-NET descr: Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) der Bayerischen Akademie, Muenchen Host: photo1.geo.ar.wroc.pl Data: name: Katedra Geodezji I Fotogrametrii AR Wrocław Host: pc82.kbn.gov.pl Data: name: Komitet Bada Naukowych Host: ocj1.igik.edu.pl Data: name: IGiK Host: Data: netname: JW-2669 descr: Jednostka Wojskowa 2669 descr: Stare Kiejkuty Host: dibbler.apeks.com.pl Data: name: Zakład Usług Inynierskich "APEKS" Gdask Host: comp220.infish.com.pl Data: Nazwa: Instytut Rybactwa ródldowego descr: Olsztyn, Poland

12 Host: accala.oi.pg.gda.pl Data: name: Orodek Informatyczny PG Host: ge0pc131.geo.tudelft.nl Data: name: University of Technolgy, Delft country: NL Host: Data: name: Z-d Metod Numerycznych UMCS Host: pc34.photo.verm.tumuenchen.de Data: name: Chair for Photogrammetry and Remote Sensing - TU München country: DE 5. Podsumowanie. Praktyczne wykorzystanie wyników bada i komercjalizacja nauki moe dotyczy zagadnie: - internetowej akwizycji obrazów lotniczych i satelitarnych pozostajcych w pastwowych zasobach geodezyjnych (CODGiK, GUGiK), - wyznaczanie pól powierzchni uytków gruntowych i pól zagospodarowa w celach podatkowych i ewidencyjnych (LPIS, IACS), - okrelanie współrzdnych X,Y,Z dla potrzeb aktualizacji Numerycznego Modelu Terenu (NMT), - wyznaczanie współrzdnych X,Y,Z w pracach geodezyjnych na podstawie zdj fotogrametrycznych bez potrzeby zakupu i przetwarzania materiałów ródłowych przez uytkownika kocowego (geodeta, projektant), - udostpniania informacji opisowej i danych o obiektach powizanych z rastrowym materiałem fotogrametrycznym w Internecie na szeroko rozumiane potrzeby uytkownika masowego. W ogólnoci uruchomiony projekt informatyczny pokazuje, e moliwe jest zbudowanie internetowego systemu przetwarzania i analizy zdj fotogrametrycznych. System moe by uyty do opracowa zwizanych z dowolnymi obrazami rastrowymi, w tym niewtpliwie do prac z wysokorozdzielczymi obrazami satelitarnymi i ortofotomapami wykonanymi z tych obrazów. Literatura 1. Janowski A., 2003, Dobór optymalnych narzdzi informatycznych przy konstruowaniu aplikacji SIP przeznaczonych dla odbiorcy masowego, UWM Olsztyn, rozprawa doktorska. 2. Janowski A., Paszotta Z., Szulwic J., 2003, Badanie moliwoci przetwarzania lotniczych obrazów cyfrowych przekazywanych za pomoc Internetu, Vol. 1 i 2, Sprawozdanie z projektu badawczego KBN nr 8 T12E005 21, UWM w Olsztynie. 3. Paszotta Z., 2000, Teoretyczne podstawy metody spasowania obszarów obrazów cyfrowych, AFKiT vol. 10, Kraków. 4. Szulwic J., 2003, Koncepcja technologii przetwarzania i analizy geoinformacyjnej zdj fotogrametrycznych w rozwizaniach internetowych, UWM Olsztyn, rozprawa doktorska.

PODSTAWY TECHNOLOGICZNE SYSTEMU INTERNETOWYCH POMIARÓW OBRAZÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH

PODSTAWY TECHNOLOGICZNE SYSTEMU INTERNETOWYCH POMIARÓW OBRAZÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH Artur Janowski Zygmunt Paszotta Jakub Szulwic PODSTAWY TECHNOLOGICZNE SYSTEMU INTERNETOWYCH POMIARÓW OBRAZÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH Streszczenie. Referat zawiera opis załoe technologicznych przyjtych do stworzenia

Bardziej szczegółowo

Generowanie ortofotomapy w aplikacji internetowej Orthophoto Generation in the Web Application

Generowanie ortofotomapy w aplikacji internetowej Orthophoto Generation in the Web Application Zygmunt Paszotta Zakład Fotogrametrii i Teledetekcji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Generowanie ortofotomapy w aplikacji internetowej Orthophoto Generation in the Web Application Tworzenie ortofotmapy

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego Koncepcja Platformy Bezpieczestwa Wewntrznego do realizacji zada badawczo-rozwojowych w ramach projektu Nowoczesne metody naukowego wsparcia zarzdzania bezpieczestwem publicznym w Unii Europejskiej 1.

Bardziej szczegółowo

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI, 1 Roman WRONA 2 Wydział Odlewnictwa AGH 1. Wprowadzenie. Monitorowanie poboru mocy maszyn i urzdze odlewniczych moe w istotny sposób przyczyni si do oceny technicznej i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD

SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD Dr inż. Jacek WARCHULSKI Dr inż. Marcin WARCHULSKI Mgr inż. Witold BUŻANTOWICZ Wojskowa Akademia Techniczna SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD Streszczenie: W referacie przedstawiono możliwości

Bardziej szczegółowo

Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy

Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy Łukasz Wany Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy Wstp Budujc sie neuronow do kompresji znaków, na samym pocztku zmierzylimy si z problemem przygotowywania danych do nauki sieci. Przyjlimy,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS), struktura systemu oraz podstawowe problemy związane z jego wdrożeniem

Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS), struktura systemu oraz podstawowe problemy związane z jego wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS), struktura systemu oraz podstawowe problemy związane z jego wdrożeniem (wykład z przedmiotu: Źródła informacji o nieruchomościach na potrzeby ich wyceny

Bardziej szczegółowo

2. Architektura fotogrametrycznych aplikacji internetowych

2. Architektura fotogrametrycznych aplikacji internetowych GEODEZJA l TOM 12 l ZESZYT 2/1 l 2006 Zygmunt Paszotta* IDEA I TECHNOLOGICZNE MO LIWOŒCI FOTOGRAMETRII INTERNETOWEJ 1. Wprowadzenie Fotogrametria jako nauka osi¹gnê³a wysoki poziom technologiczny w wyniku

Bardziej szczegółowo

D:\DYDAKTYKA\ZAI_BIS\_Ćwiczenia_wzorce\04\04_poprawiony.doc 2009-lis-23, 17:44

D:\DYDAKTYKA\ZAI_BIS\_Ćwiczenia_wzorce\04\04_poprawiony.doc 2009-lis-23, 17:44 Zaawansowane aplikacje internetowe EJB 1 Rozróżniamy dwa rodzaje beanów sesyjnych: Stateless Statefull Celem tego laboratorium jest zbadanie różnic funkcjonalnych tych dwóch rodzajów beanów. Poszczególne

Bardziej szczegółowo

PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ INŻYNIERSKIEJ KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA

PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ INŻYNIERSKIEJ KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (STPS i SNPS) ROK AKADEMICKI 2011/2012 Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji * PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

Bardziej szczegółowo

Geoportal.gov.pl. podstawowymródłem udostpniania urzdowej geoinformacji w sieci Internet. Jacek Jarzbek Marcin Grudzie

Geoportal.gov.pl. podstawowymródłem udostpniania urzdowej geoinformacji w sieci Internet. Jacek Jarzbek Marcin Grudzie Geoportal.gov.pl podstawowymródłem udostpniania urzdowej geoinformacji w sieci Internet Jacek Jarzbek Marcin Grudzie Krajowa Infrastruktura Informacji Przestrzennej Wzeł SDI Wzeł Katastralny KIIP Wzeł

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bezpiecze stwa sieci

Projektowanie bezpiecze stwa sieci Laboratorium 5. Projektowanie bezpieczestwa sieci Temat: Instalacja i konfiguracja serwera VPN. 1. Przed instalacj odpowiednich ról serwera, na maszynie wirtualnej serwera musimy przygotowa dwie karty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Marcin Kuliski Politechnika Wrocławska Program DIALux słuy do projektowania sztucznego owietlenia pomieszcze zamknitych, terenów otwartych oraz dróg. Jego najnowsze,

Bardziej szczegółowo

PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA

PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (STDS i SNDS) ROK AKADEMICKI 2011/2012 Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji * PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

Bardziej szczegółowo

Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski

Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski Rozwój technologii internetowych wykorzystywanych w Powiatowym Orodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej powiatu warszawskiego zachodniego Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski 2009-09-16 Wisła-Malinka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie serwisów WMS w oprogramowaniu GEO-MAP

Wykorzystanie serwisów WMS w oprogramowaniu GEO-MAP Wykorzystanie serwisów WMS w oprogramowaniu GEO-MAP 1. Informacje ogólne WMS (Web Map Service) to opracowany przez OGC (Open Geospatial Consortium) międzynarodowy standard publikacji danych przestrzennych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Trendy nauki światowej (1)

Trendy nauki światowej (1) Trendy nauki światowej (1) LOTNICZE PLATFORMY BEZZAŁOGOWE Badanie przydatności (LPB) do zadań fotogrametrycznych w roli: nośnika kamery cyfrowej, nośnika skanera laserowego, nośnika kamery wideo, zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII APPLET- JAVA W TWORZENIU

KONCEPCJA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII APPLET- JAVA W TWORZENIU KONCEPCJA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII APPLET- JAVA W TWORZENIU TORINGU PRZEMIESZCZA I ICH WIZUALIZACJI NA MAPIE CYFROWEJ 05-130 Zegrze, ul. Warszawska 22A Appletu przy projektowaniu i tworzeniu systemu Applet-

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I POZYSKIWANIE ZDJĘĆ, OBRAZÓW I INNYCH DANYCH POCZĄTKOWYCH... 37

Spis treści CZĘŚĆ I POZYSKIWANIE ZDJĘĆ, OBRAZÓW I INNYCH DANYCH POCZĄTKOWYCH... 37 Spis treści Przedmowa... 11 1. Przedmiot fotogrametrii i rys historyczny jej rozwoju... 15 1.1. Definicja i przedmiot fotogrametrii... 15 1.2. Rozwój fotogrametrii na świecie... 23 1.3. Rozwój fotogrametrii

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE ORTOFOTOMAPY Z CYFROWYCH ZDJĘĆ FOTOGRAMETRYCZNYCH PRZEZ INTERNET

TWORZENIE ORTOFOTOMAPY Z CYFROWYCH ZDJĘĆ FOTOGRAMETRYCZNYCH PRZEZ INTERNET Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Vol. 24, 2012, s. 279-288 ISBN 978-83-61576-22-8 TWORZENIE ORTOFOTOMAPY Z CYFROWYCH ZDJĘĆ FOTOGRAMETRYCZNYCH PRZEZ INTERNET GENERATION OF ORTHOPHOTOMAP

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE NARZDZIA PROGRAMISTYCZNE NA USŁUGACH FOTOGRAMETRII I SIP

WSPÓŁCZESNE NARZDZIA PROGRAMISTYCZNE NA USŁUGACH FOTOGRAMETRII I SIP Artur Janowski Jakub Szulwic WSPÓŁCZESNE NARZDZIA PROGRAMISTYCZNE NA USŁUGACH FOTOGRAMETRII I SIP Streszczenie. Autorzy prezentuj własne dowiadczenia i wyniki bada prowadzone nad wykorzystaniem współczesnych

Bardziej szczegółowo

MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE

MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE NYSA, dn. 24.10.2014r. Opracowanie: Marcin Dorecki Wiesław Fościak Mapa zasadnicza rozumie się przez to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne,

Bardziej szczegółowo

Statyczna próba skrcania

Statyczna próba skrcania Laboratorium z Wytrzymałoci Materiałów Statyczna próba skrcania Instrukcja uzupełniajca Opracował: Łukasz Blacha Politechnika Opolska Katedra Mechaniki i PKM Opole, 2011 2 Wprowadzenie Do celów wiczenia

Bardziej szczegółowo

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Systemem Informacji Geograficznej (Systemem Informacji Przestrzennej, GIS, SIP) nazywamy skomputeryzowany system pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania,

Bardziej szczegółowo

Artur Malczewski TPI Sp. z o.o. Zakopane - Kościelisko, 31 maja 2006

Artur Malczewski TPI Sp. z o.o. Zakopane - Kościelisko, 31 maja 2006 owe spojrzenie na cyfrową fotogrametrię bliskiego zasięgu Artur Malczewski TPI Sp. z o.o. Zakopane - Kościelisko, 31 maja 2006 TPI istniejemy od 1991 zatrudniamy 26 osób 5 biur: Warszawa, Wrocław, Poznań,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna Wąbrzeźno 2012 rok I. CEL OPRACOWANIA Celem pracy jest weryfikacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych Strona 0 z 16 Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych ZARMEN Sp. z o.o. 45-641 Opole ul. Owicimska 121 ZRM Warszawa 01-949 Warszawa ul. Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK GEODETA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK GEODETA MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK GEODETA SYMBOL CYFROWY 311[10] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobierania informacji o Masowych Płatnościach Przychodzących w systemie BOŚBank24 iboss

Instrukcja pobierania informacji o Masowych Płatnościach Przychodzących w systemie BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl 2. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości systemu mapy numerycznej GEO-MAP

Nowe możliwości systemu mapy numerycznej GEO-MAP Waldemar Izdebski Tadeusz Knap GEO-SYSTEM Warszawa Nowe możliwości systemu mapy numerycznej GEO-MAP System mapy numerycznej GEO-MAP jest oryginalnym oprogramowaniem opracowanym w całości przez firmę GEO-SYSTEM.

Bardziej szczegółowo

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone Typy przetwarzania Przetwarzanie zcentralizowane Systemy typu mainfame Przetwarzanie rozproszone Architektura klient serwer Architektura jednowarstwowa Architektura dwuwarstwowa Architektura trójwarstwowa

Bardziej szczegółowo

GENEROWANIE ORTOFOTOMAPY W APLIKACJI INTERNETOWEJ ORTHOPHOTO GENERATION IN THE WEB APPLICATION. Zygmunt Paszotta

GENEROWANIE ORTOFOTOMAPY W APLIKACJI INTERNETOWEJ ORTHOPHOTO GENERATION IN THE WEB APPLICATION. Zygmunt Paszotta Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 18, 2008 ISBN 978-83-61576-08-2 GENEROWANIE ORTOFOTOMAPY W APLIKACJI INTERNETOWEJ ORTHOPHOTO GENERATION IN THE WEB APPLICATION Zygmunt Paszotta

Bardziej szczegółowo

Organizacja orodków geodezyjnych i kartograficznych w Republice Czeskiej

Organizacja orodków geodezyjnych i kartograficznych w Republice Czeskiej Ing. Jan Macha Katastrální úad pro Moravskoslezský kraj, Opawa Czechy Organizacja orodków geodezyjnych i kartograficznych w Republice Czeskiej Struktura i organizacja resortu: Poziom krajowy Czeski Urzd

Bardziej szczegółowo

3. Instalator rozpocznie proces instalacji

3. Instalator rozpocznie proces instalacji Uwaga! Podana instrukcja instalacji została przygotowana w oparciu o pliki instalacyjne SQL 2005 Express pobrany ze strony Microsoftu oraz oddzielny plik Service Pack 2 dedykowany pod SQL Express równie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5

Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5 ODGiK Warszawa Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5 Instrukcja przeznaczona do rozpowszechniania tylko przez ODGiK w Warszawie (c) Jacek Derwisz 2002 INFORMACJA Zwracamy uwagę na dokładne wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora.

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora. I. Temat wiczenia Podstawy tworzenia stron WAP II. Wymagania Podstawowe wiadomoci z technologii Internetowych. III. wiczenie 1. Wprowadzenie WAP (ang. Wireless Application Protocol) - to protokół umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie zasobów PODGIK w serwisach internetowych Waldemar Izdebski

Wykorzystanie zasobów PODGIK w serwisach internetowych Waldemar Izdebski Wykorzystanie zasobów PODGIK w serwisach internetowych Waldemar Izdebski Od pocztku lat dziewidziesitych XX wieku zaczło si spełnia marzenie geodetów dotyczce tworzenia systemów informacji o terenie, potocznie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller Dokumentacja systemu NTP rekrut Autor: Sławomir Miller 1 Spis treści: 1. Wstęp 1.1 Wprowadzenie 1.2 Zakres dokumentu 2. Instalacja 2.1 Wymagania systemowe 2.2 Początek 2.3 Prawa dostępu 2.4 Etapy instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver)

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Copyright 2004 Hewlett-Packard Company Wersja 1.6 Wstp Instant Support

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE, AiR r. I, sem. II Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

Bardziej szczegółowo

7. Metody pozyskiwania danych

7. Metody pozyskiwania danych 7. Metody pozyskiwania danych Jedną z podstawowych funkcji systemu informacji przestrzennej jest pozyskiwanie danych. Od jakości pozyskanych danych i ich kompletności będą zależały przyszłe możliwości

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w oparciu o wspólny projekt UMK i UMWM

Usługi sieciowe w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w oparciu o wspólny projekt UMK i UMWM Georeferencyjne dane przestrzenne w INSPIRE - od zbiorów do usług danych przestrzennych Usługi sieciowe w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w oparciu o wspólny projekt UMK i UMWM Autorzy:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 Notowania BRE Statica 3 instalacja programu, funkcje dedykowane. Notowania BRE Statica 3 to wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja instalatora środowiska obsługi kart mikroprocesorowych w wersji 3.0.0 Spis treści

Dokumentacja instalatora środowiska obsługi kart mikroprocesorowych w wersji 3.0.0 Spis treści Dokumentacja instalatora środowiska obsługi kart mikroprocesorowych w wersji 3.0.0 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Wymagania Aplikacji... 2 3. Katalog Instalacji... 2 4. Programy I Funkcje... 3 5. Opis Instalacji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

q 1,1 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która q q

q 1,1 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która q q WZÓR WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW CENTRALNEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 5. Miejscowość i data, dnia 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu

Bardziej szczegółowo

" # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne

 # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne !! " # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne Sie PIONIER Sieci regionalne i miejskie rodowiska naukowego baz dla

Bardziej szczegółowo

Propozycje wykorzystania zdjęć panoramicznych w GIS i geodezji

Propozycje wykorzystania zdjęć panoramicznych w GIS i geodezji Propozycje wykorzystania zdjęć panoramicznych w GIS i geodezji Michał Bednarczyk Renata Pelc-Mieczkowska UWM Olsztyn XXIV DOROCZNA KONFERENCJA PTIP ROZWÓJ METOD I TECHNOLOGII GEOPRZESTRZENNYCH Wstęp Technika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Szanowni Państwo! Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine v8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu

Bardziej szczegółowo

Aplikacja pozwala wyliczyd numer rachunku NRB zarówno dla jednego jak i wielu kontrahentów.

Aplikacja pozwala wyliczyd numer rachunku NRB zarówno dla jednego jak i wielu kontrahentów. Instrukcja obsługi Generatora rachunków MPT- oprogramowania generującego numery rachunków wirtualnych wykorzystywanych w procesie realizacji Usługi masowego przetwarzania transakcji. W celu umożliwienia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej

Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Krzysztof Karsznia Leica Geosystems Polska XX Jesienna Szkoła Geodezji im Jacka Rejmana, Polanica

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7 64 bitowy (tylko przeglądarki 64 bitowe )

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7 64 bitowy (tylko przeglądarki 64 bitowe ) Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7 64 bitowy (tylko przeglądarki 64 bitowe ) Dokumentacja Użytkownika SPIS TREŚCI I. INSTALACJA CZYTNIKA KART W SYSTEMIE WINDOWS... 3 II. PONOWNA INSTALACJA CZYTNIKA

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZE NAZW DOMEN DNS

PRZESTRZE NAZW DOMEN DNS PRZESTRZE NAZW DOMEN DNS 2 1. DNS nazwy zamiast liczb Wszystkie komputery w sieci TCP/IP identyfikowane s za pomoc jednoznacznego adresu IP. Jego posta liczbowa o długoci 32 bitów jest skomplikowana i

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia materiałów źródłowych: zdjęcia:..., NMT:... Rodzaj zdjęć: analogowe/cyfrowe

Data sporządzenia materiałów źródłowych: zdjęcia:..., NMT:... Rodzaj zdjęć: analogowe/cyfrowe Ortofotomapa Identyfikator modułu:n-34-121-a-a-1-1 Identyfikator zbioru: ORTO_2015 METRYKĘ ORTOFOTOMAPY Układ współrzędnych: 1992 Zasięg obszarowy modułu: X[m] Y[m] 534158.84 432080.83 534158.84 436870.32

Bardziej szczegółowo

iqportal abonencki panel zarządzania

iqportal abonencki panel zarządzania ISO 9001:2000 iqportal abonencki panel zarządzania Wersja 0.9 Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią tajemnicę naszego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi

Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Konferencja Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Uniwersytet Śląski w Katowicach 12 lutego 2014 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

SZEFOSTWO GEOGRAFII WOJSKOWEJ GEOGRAFIA WOJSKOWA

SZEFOSTWO GEOGRAFII WOJSKOWEJ GEOGRAFIA WOJSKOWA GEOGRAFIA WOJSKOWA 28 kwietnia 2015 r. płk Krzysztof DANILEWICZ WARSZAWA Nowa struktura DOWÓDZTWO GENERALNE RSZ DOWÓDZTWO OPERACYJNE RSZ INSPEKTORAT RODZAJÓW WOJSK INSPEKTORAT WSPARCIA SZ PION OPERACYJNY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu PowRek

Instrukcja obsługi programu PowRek Instrukcja obsługi programu PowRek środa, 21 grudnia 2011 Spis treści Przeznaczenie programu... 4 Prezentacja programu... 5 Okno główne programu... 5 Opis poszczególnych elementów ekranu... 5 Nowy projekt...

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza Absolwent tej specjalności

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie rodowiska dla egzaminu e-obywatel

Przygotowanie rodowiska dla egzaminu e-obywatel Kandydaci przystpujcy do testu powinni dokona rejestracji w Centrum Egzaminacyjnym ECDL-A wypełniajc Kart rejestracji uczestnika egzaminu ECDL e-obywatel (ang. ECDL e-citizen Skills Card). Po zakoczeniu

Bardziej szczegółowo

Opis komunikacji na potrzeby integracji z systemem klienta (12 kwiecień, 2007)

Opis komunikacji na potrzeby integracji z systemem klienta (12 kwiecień, 2007) Opis komunikacji na potrzeby integracji z systemem klienta (12 kwiecień, 2007) Copyright 2004 Anica System S.A., Lublin, Poland Poniższy dokument, jak również informacje w nim zawarte są całkowitą własnością

Bardziej szczegółowo

WIZUALIZACJA DANYCH ZE STRZELA RAKIETOWYCH Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW CAx

WIZUALIZACJA DANYCH ZE STRZELA RAKIETOWYCH Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW CAx mgr in. Jacek WARCHULSKI jacek.warchulski@wat.edu.pl mgr in. Marcin WARCHULSKI marcin.warchulski@wat.edu.pl Wojskowa Akademia Techniczna, Wydzia( Mechatroniki WIZUALIZACJA DANYCH ZE STRZELA RAKIETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

emits Hosting i Domeny pierwsze kroki Ogólny opis korzystania z usług i produktów emits w trzech krokach. emits [Wpisz nazwę firmy] 2010-02-12

emits Hosting i Domeny pierwsze kroki Ogólny opis korzystania z usług i produktów emits w trzech krokach. emits [Wpisz nazwę firmy] 2010-02-12 2010 emits Hosting i Domeny pierwsze kroki Ogólny opis korzystania z usług i produktów emits w trzech krokach. emits [Wpisz nazwę firmy] 2010-02-12 Cały proces zaistnienia w Internecie i posiadania kompletnych

Bardziej szczegółowo

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU I. ZAKRES wiadectwo innowacyjnoci produktu dla ASTEC Sp. z o.o. dotyczy prototypu produktu MDT (Magik Development Tools) w fazie studium wykonalnoci. ASTEC Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

System Connector Opis wdrożenia systemu

System Connector Opis wdrożenia systemu System Connector Opis wdrożenia systemu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spistre ci Wymagania z perspektywy Powiatowego Urzdu Pracy... 3

Bardziej szczegółowo

Wszystkie parametry pracy serwera konfigurujemy w poszczególnych zakładkach aplikacji, podzielonych wg zakresu funkcjonalnego.

Wszystkie parametry pracy serwera konfigurujemy w poszczególnych zakładkach aplikacji, podzielonych wg zakresu funkcjonalnego. Sz@rk Server - konfigurowanie systemu Sz@rk Server jest serwerem aplikacji z wydzieloną logiką biznesową, pracującym w architekturze opartej o usługi (SOA). Dane pomiędzy serwerem i klientami przesyłane

Bardziej szczegółowo

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Przed przystpieniem do liczenia deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-O i zestawienia PIT-D naley zapozna si z objanieniami do powyszych deklaracji. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej

Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej Tadeusz Pietraszek Zakopane, 13 czerwca 2002 Plan prezentacji Problematyka pomiarów stężenia gazów w obiektach Koncepcja realizacji rozproszonego systemu

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego

KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego DOŚWIADCZENIA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ DLA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

Geodezja Gospodarcza

Geodezja Gospodarcza TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2013/2014 Katedra Geodezji Szczegółowej Promotor Geodezja Gospodarcza Tematyka pracy dyplomowej magisterskiej

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7 Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7 Dokumentacja użytkownika BGK@24 BIZNES Dokumentacja Użytkownika BGK@24BIZNES 1 SPIS TREŚCI I. INSTALACJA CZYTNIKA KART W SYSTEMIE WINDOWS 7... 3 II. DEINSTALACJA

Bardziej szczegółowo

" " # Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

  # Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego " " # Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego! Celem załoenia wielofunkcyjnego systemu precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS jest: - udostpnianie

Bardziej szczegółowo

System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB

System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB Szymon Rymsza Główny specjalista w projekcie ZSIN - Faza I Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa, 10-11.09.2015 r. Agenda spotkania 1. Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Obligatoryjne i fakultatywne bazy danych SIT na przykładzie wdrożenia w Urzędzie Miasta Rybnika

Obligatoryjne i fakultatywne bazy danych SIT na przykładzie wdrożenia w Urzędzie Miasta Rybnika Obligatoryjne i fakultatywne bazy danych SIT na przykładzie wdrożenia w Urzędzie Miasta Rybnika Prezentację poprowadzą: Grzegorz Ignaciuk GIG/CADExpert Rudolf Besuch - Urząd Miasta Rybnika Geodeta Miejski

Bardziej szczegółowo

Konto WWW w codziennej pracy

Konto WWW w codziennej pracy P o skończonym procesie konfiguracjinowegokonta w Vbiz.pl, jak i zapoznaniu się z najważniejszymi funkcjami panelu administracyjnego, można śmiało rozpocząć działalność własnego serwisu internetowego.

Bardziej szczegółowo

Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w województwie mazowieckim

Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w województwie mazowieckim Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w województwie mazowieckim Paweł Tabęcki Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego Dział Katastralnej Bazy Danych sierpień 2006 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP MODUŁU OSR JAKO CZĘŚCI OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Opole, lipiec 2014

Bardziej szczegółowo

Jak ustawić cele kampanii?

Jak ustawić cele kampanii? Jak ustawić cele kampanii? Czym są cele? Jest to funkcjonalność pozwalająca w łatwy sposób śledzić konwersje wygenerowane na Twojej stronie www poprzez wiadomości email wysłane z systemu GetResponse. Mierzenie

Bardziej szczegółowo

Temat: Programowanie zdarzeniowe. Zdarzenia: delegacje, wykorzystywanie zdarze. Elementy Windows Application (WPF Windows Presentation Foundation).

Temat: Programowanie zdarzeniowe. Zdarzenia: delegacje, wykorzystywanie zdarze. Elementy Windows Application (WPF Windows Presentation Foundation). Temat: Programowanie zdarzeniowe. Zdarzenia: delegacje, wykorzystywanie zdarze. Elementy Windows Application (WPF Windows Presentation Foundation). 1. Programowanie zdarzeniowe Programowanie zdarzeniowe

Bardziej szczegółowo

System informacji prawnej w wersji internetowej

System informacji prawnej w wersji internetowej Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 27/ZP/CBA/2007 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ System informacji prawnej w wersji internetowej Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu informacji

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK Daniel M. [dm.o12.pl] 2012 I. Ogólna charakterystyka systemu 1) System nie wymaga bazy danych oparty jest o pliki tekstowe. 2) Aktualna

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS.

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie gminy kompetencje i zastosowania

Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie gminy kompetencje i zastosowania Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie kompetencje i zastosowania Zadania gmin zostały wyodrębnione na podstawie zapisów wybranych ustaw: Ustawa Ustawa o samorządzie gminnym z dn. 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zmiana ustawień puli aplikacji na wersję architektury.net Framework 4.0 dla witryny sieci web na której zainstalowany jest system Mistral

Zmiana ustawień puli aplikacji na wersję architektury.net Framework 4.0 dla witryny sieci web na której zainstalowany jest system Mistral Wrocław, październik 2013 Zmiana ustawień puli aplikacji na wersję architektury.net Framework 4.0 dla witryny sieci web na której zainstalowany jest system Mistral System Mistral od wersji 2.14.0 wymaga

Bardziej szczegółowo