Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA Warszawa, Al. Niepodległości 190

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190"

Transkrypt

1 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych dla pracowników KRUS Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej SIWZ) Spis treści: Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców Rozdział II - Wzór Umowy Rozdział III - Formularze i Załączniki Warszawa, wrzesień 2013r.

2 ZP-2310/ 29/2013 Rozdział I Instrukcja dla Wykonawców I. Nazwa, adres Zamawiającego oraz tryb udzielenia zamówienia Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 190, zwana dalej Zamawiającym lub KRUS, ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 40 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. zwaną dalej ustawą Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. II. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie niżej wymienionych szkoleń informatycznych dla pracowników KRUS: Nr i nazwa części zamówienia Część I- Administrowanie systemami informatycznymi Przedmiot zamówienia Czas trwania dni Ilość osób Rodzaj szkolenia Wprowadzenie do technologii Java Enterprise Edition min. 3 3 Otwarte VMware vsphere Automation Fast Track min. 5 2 Otwarte Administracja macierzami NetApp 4 26 Zamknięte Administracja macierzami EMC 4 23 Zamknięte MS 10135: Configuring Managing and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2010 min. 5 2 Otwarte Część II- Biblioteka dobrych praktyk ITIL ITIL Intermediate Lifecycle Streem: Service Operation wraz z egzaminem min. 3 2 Otwarte ITIL Foundation wraz z egzaminem min. 3 1 Otwarte Część III- Zarządzanie projektami Zarządzanie ryzykiem (M_o_R) Foundation min. 3 1 Otwarte 2. Szkolenia otwarte będą autoryzowane: w zakresie szkolenia VMware vsphere: Automation Fast Track wymagany jest Status Partnerski VMWare Partner Authorized Training Center, w zakresie szkolenia MS 10135: Configuring, Managing and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2010 wymagany jest Microsoft Partner Gold Learning, w zakresie szkoleń/egzaminów z obszaru ITIL wymagane są uprawnienia Akredytowanej Jednostki Szkoleniowej (Accredited Training Provider) nadane przez EXIN, w zakresie szkolenia Zarządzanie ryzykiem (M_o_R) Foundation wymagana jest akredytacja APM Group tj. Management of Risk Accredited Training Organization Szkolenia otwarte zostaną przeprowadzone według programów szkoleń Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż w przypadku szkolenia Wprowadzenie do technologii Java Enterprise Edition szkolenia musza obejmować minimum następujące tematy:

3 a) Wprowadzenie do technologii, b) Podstawy aplikacji rozproszonych w Javie EE, c) Java Servlet, d) JavaServer Pages.(JSP), e) JavaServer Faces.(JSF), f) Java Naming and Directory Interface.(JNDI), g) Web Services, h) EJB 3.0 beany sesyjne, i) Java Persistence API.(JPA), j) Java Message Service.(JMS) W przypadku szkoleń w części II Biblioteka dobrych praktyk ITIL, egzaminy muszą być przeprowadzone w terminie minimum 7 dni po zakończeniu szkolenia, nie później niż 21 dni po zakończeniu szkolenia i będą wliczone w cenę szkolenia W przypadku szkolenia w części III Zarządzanie projektami, egzamin będzie przeprowadzony ostatniego dnia szkolenia i będzie wliczony w cenę szkolenia. 3. Szkolenia zamknięte będą przeprowadzane w grupach zamkniętych (wyłącznie pracownicy KRUS), tj.: Szkolenie z macierzy NetApp dla 26 osób w 3 grupach, Szkolenie z macierzy EMC dla 23 osób w 3 grupach Czas trwania szkolenia wynosi 4 dni - dla każdej grupy szkoleniowej. Zajęcia każdego dnia szkolenia będą trwały min. 8 godz. lekcyjnych (1 godz. = 45 min.) Wykonawca zapewni wykładowcę/ów posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe do prowadzenia zajęć tj.: Szkolenie dla macierzy NetApp musi być prowadzone przez osobę posiadającą certyfikat: NCDMA oraz NCSIE (NetApp Certified SAN Implementation Engineer oraz NetApp Certified Data Management Administrator), Szkolenie dla macierzy EMC musi być prowadzone przez osobę posiadającą certyfikat: MCTA Technology Architect VNX, 3.3. Szkolenia zamknięte zostaną przeprowadzone zgodnie z programami przedstawionymi przez Zamawiającego, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 1 i 2 do wzoru umowy Szkolenia będą przeprowadzone w formie warsztatów, tj. dla każdego uczestnika musi być oddzielne stanowisko z zainstalowanym środowiskiem szkoleniowym, pozwalającym na przećwiczenie zagadnień poruszanych na szkoleniu, a poszczególne zadania muszą być wykonane na macierzy lub emulatorze macierzy. 4. Ponadto Zamawiający określa następujące wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia (wszystkie części): a) szkolenia będą przeprowadzone w języku polskim, b) szkolenia będą prowadzone w formie warsztatów tj. muszą posiadać oddzielne stanowiska dla każdego uczestnika z zainstalowanym środowiskiem szkoleniowym, pozwalającym na przećwiczenie zagadnień poruszanych na szkoleniu (nie dotyczy szkoleń z obszaru zarządzania projektami oraz ITIL ), c) miejscem realizacji szkoleń będą sale szkoleniowe zapewnione przez Wykonawcę zlokalizowane w Warszawie, d) szkolenia będą przeprowadzone w dni robocze (pon.-pt.), e) szkolenia pierwszego dnia zaczynać się będą najwcześniej o godz. 09:00 i kończyć najpóźniej o godz. 16:00 ostatniego dnia szkolenia,

4 f) Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie do przeprowadzenia szkolenia, w tym w szczególności specjalistyczny sprzęt komputerowy odpowiedni do rodzaju zajęć (indywidualne stanowisko dla każdego uczestnika, infrastruktura sieciowa, zainstalowane i skonfigurowane do zajęć odpowiednie oprogramowanie), g) sale szkoleniowe będą mieć powierzchnię dostosowaną do wielkości grupy szkoleniowej i będą wyposażone w sprzęt prezentacyjny (m.in. projektor, flipchart, tablica), h) sale szkoleniowe musza być klimatyzowane, i) uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w języku polskim (i/lub angielskim w przypadku szkoleń zamkniętych), w formie papierowej (w pierwszym dniu szkolenia), w wersji odpowiadającej wariantowi szkolenia, j) Wykonawca zapewni każdego dnia szkoleniowego obiad składający się z dwóch ciepłych dań dla każdego uczestnika oraz obsługę cateringową (dwie przerwy kawowe dziennie kawa, herbata, woda, ciastka), k) Wykonawca zapewni wykładowcę/ów posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe do prowadzenia zajęć, l) Wykonawca przygotuje i wręczy uczestnikom szkoleń (na zakończenie szkolenia) certyfikat/dyplom/zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu, a w przypadku szkoleń zakończonych egzaminem dokument potwierdzający udział w egzaminie, m) Wykonawca będzie prowadził listę obecności pracowników uczestniczących w szkoleniach wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego, n) Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o nieobecności uczestnika na szkoleniu. 5. Przedmiot zamówienia został określony wg kodów zawartych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): kursy komputerowe. III. Termin i miejsce wykonania zamówienia 1. Przedmiot zamówienia dla każdej z części należy wykonać do dnia r. 2. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu umowy zawiera wzór umowy. IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie. b) posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Potencjał techniczny - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Osoby zdolne do wykonania zamówienia: Dla części I Warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje do wykonania zamówienia tj.: - w zakresie szkolenia dla macierzy NetApp Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą certyfikat: NCDMA oraz NCSIE (NetApp Certified SAN Implementation Engineer oraz NetApp Certified Data Management Administrator), - w zakresie szkolenia dla macierzy EMC Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą certyfikat: MCTA Technology Architect VNX;

5 d) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, ocena wymagań określonych w ppkt 1 lit. a) d) będzie dla tych Wykonawców dokonana łącznie. 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunek braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Pzp. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, warunek ten powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, który wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, przedstawił w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenia i dokumenty dołączone do oferty. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów winno wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia. V. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. A. W zakresie wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do wniosku należy dołączyć: 1. oświadczenie Wykonawcy, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ). 2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ). B. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy dołączyć: 3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ), 4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. C. Dokumenty podmiotów zagranicznych 5. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt B.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert; 6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5 Instrukcji dla

6 Wykonawców, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wymagania dotyczące okresu ważności tego dokumentu określone w pkt 5 stosuje się odpowiednio. D. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 7. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ). F. Inne dokumenty: 8. wypełniony Formularz oferty wg wzoru zawartego w SIWZ, Rozdział III Formularz oferty, 9. oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub wystawcę pełnomocnictwa pełnomocnictwa /upoważnienia/ do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, o ile oferta została podpisana przez osoby nie umocowane do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych firmy, 10. dokumenty potwierdzające zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - w przypadku określonym w pkt IV.3. VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim. 2. Zgodnie z wyborem Zamawiającego na podst. art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron niezwłocznie dokona zwrotnego potwierdzenia otrzymania przesłanej wiadomości. 3. Oświadczenia, wnioski oraz pozostałe informacje przekazane drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu, a następnie zostaną niezwłocznie przekazane do Zamawiającego w formie pisemnej (przesłane pocztą lub dostarczone do siedziby Zamawiającego pok. 101 kancelaria). 4. W przypadku nie potwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru przesłanych informacji, Zamawiający uzna, że wiadomość dotarła do Wykonawcy po wydrukowaniu prawidłowego komunikatu poczty elektronicznej o dostarczeniu informacji. 5. Postępowanie prowadzi Biuro Zamówień Publicznych. tel.: (22) , (22) , fax: (22) , od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 16:00. Uprawnionym ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami oraz udzielania wyjaśnień i informacji jest: p. Magdalena Seremak tel.: (22) , (22) , p. Jolanta Majchrowska, tel.: (22) Wyjaśnienia i modyfikacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia 6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie treści postanowień niniejszej SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

7 7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt VI.6 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt VI Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza je na stronie internetowej, na której została udostępniona SIWZ. 10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest dostępna na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. VII. Termin związania ofertą Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. VIII. Opis sposobu przygotowywania ofert 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Wykonawca może zastrzec, że określone informacje zawarte w ofercie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje podlegające zastrzeżeniom powinny być wyodrębnione i zamieszczone w załączniku do oferty. 4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część, zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywne propozycje spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie, komputerze lub czytelną inną techniką w sposób zapewniający jej czytelność i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 6. Oferta wraz z załącznikami (wymienionymi w SIWZ, Rozdział I pkt V) musi być podpisana i ostemplowana pieczątką imienną przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były parafowane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 8. Ewentualne poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem i pieczątką osoby upoważnionej do reprezentowania firmy. 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 10. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były trwale spięte (zszyte) w jedną całość oraz posiadały kolejno ponumerowane strony. 11. Dokumenty składające się na ofertę powinny być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy: a) poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem), b) w przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów przez osobę/y, której/ych upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestracyjnego Wykonawcy, należy do oferty dołączyć oryginał stosownego pełnomocnictwa lub jego kserokopię, poświadczoną przez notariusza lub wystawcę pełnomocnictwa,

8 c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winno być złożone w formie oryginału lub kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub wystawcę pełnomocnictwa. 12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: pok. 101 kancelaria lub drogą pocztową w terminie do dnia r. do godz. 09:30 w zamkniętej kopercie z pieczątką Wykonawcy i oznaczonej w następujący sposób: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala Biuro Zamówień Publicznych Al. Niepodległości Warszawa Oferta na przeprowadzenie szkoleń informatycznych dla pracowników KRUS dla cz. I/II/III (wpisać nr części) 2. Wykonawca może zmodyfikować lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma stosowne pisemne powiadomienie przed wyznaczonym terminem składania ofert. 3. Powiadomienie o modyfikacji lub wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta, tj. w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej dopiskiem Modyfikacja lub Wycofanie. 4. Koperty oznaczone napisem Wycofanie będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, oferty wycofane nie będą otwierane. 5. Koperty oznaczone dopiskiem Modyfikacja zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 6. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie, natomiast zgłoszenia i pisma przesłane faksem nie będą traktowane jako oferty. 7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej A - parter. 8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 9. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 10. Informacje, o których mowa w pkt X. 8 i 9 Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. X. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Wykonawca określi ceny ściśle według tabeli wskazanej w pkt I Formularza oferty Rozdział III SIWZ. 2. Cena musi być podana w złotych polskich (PLN) oraz wyrażona liczbowo i słownie, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z powszechnie przyjętym systemem rachunkowości). 3. Zamawiający oświadcza, że przedmiot Umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego i jest w całości finansowany ze środków publicznych, zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011, Nr 177, roz ze zm.) w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1. oraz ust. 2 pkt 1 ustawy

9 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz ze zm.). W związku z tym przedmiot umowy jest zwolniony z VAT. 4. Cena określona przez Wykonawcę powinna zawierać w sobie wszystkie koszty mogące powstać w okresie ważności umowy, a także uwzględniać inne opłaty i podatki wynikające z realizacji umowy, jak również ewentualne upusty i rabaty. 5. Cena podana w ofercie jest ostateczna i nie może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. 6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja przetargowa. 2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki, Komisja dokona oceny ofert- odrębnie dla każdej części w oparciu o następujące kryterium wyboru: cena 100%. 3. Zamawiający spośród ofert ważnych, wybierze w każdej części Wykonawcę, którego oferta zawiera najniższą cenę w tej części. 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o określone w SIWZ kryterium oceny ofert w danej części. 2. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust.1 ustawy Pzp. 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 4. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów wskazanych w rozdziale I pkt II ppkt 2 SIWZ. XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1. Wybrany Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, najpóźniej w dniu podpisania umowy. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy

10 wskazany przez Zamawiającego. 4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, gwarancja: a) z jej treści winno wynikać, iż Gwarant gwarantuje nieodwołalnie i bezwarunkowo zapłatę wszelkich należności w wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym zapłatę należności z tytułu kar umownych na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego (Beneficjenta), b) winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. 5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. XIV. Zaliczki Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamówienia. XV. Wzór umowy 1. Umowa zostanie zawarta według wzoru zamieszczonego w SIWZ, Rozdział II Wzór umowy. 2. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. XVII. Informacja o podwykonawcach Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. XVIII. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. XIX. Informacja o aukcji elektronicznej Zamawiający nie przewiduje dokonania ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy - Prawo zamówień publicznych, przysługują środki odwoławcze zgodnie z działem VI środki ochrony prawnej Prawa zamówień publicznych.

11 Rozdział II Wzór umowy (dla każdej części zostanie zawarta oddzielna umowa) UMOWA Nr W dniu... w Warszawie pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibę w Warszawie przy Al. Niepodległości 190, Warszawa, NIP , REGON , zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w imieniu którego występuje: zwany dalej Zamawiającym a. NIP:., REGON:. zwany dalej Wykonawcą zwanych dalej łącznie Stronami w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podst. art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.795 z późn. zm.) 1 (zostanie wypełniony odpowiednio do części zamówienia) Część I 1. Przedmiotem umowy jest przygotowanie i przeprowadzenie niżej wymienionych szkoleń informatycznych dla pracowników KRUS: Nr i nazwa części zamówienia Część I- Administrowanie systemami informatycznymi Przedmiot zamówienia Czas trwania dni Ilość osób Rodzaj szkolenia Wprowadzenie do technologii Java Enterprise Edition min. 3 3 Otwarte VMware vsphere Automation Fast Track min. 5 2 Otwarte Administracja macierzami NetApp 4 26 Zamknięte Administracja macierzami EMC 4 23 Zamknięte MS 10135: Configuring Managing and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2010 min. 5 2 Otwarte 2. Szkolenia otwarte zostaną przeprowadzone według programów szkoleń Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż w przypadku szkolenia Wprowadzenie do technologii Java Enterprise Edition szkolenia musza obejmować min. następujące tematy: a) Wprowadzenie do technologii, b) Podstawy aplikacji rozproszonych w Javie EE,

12 c) Java Servlet, d) JavaServer Pages.(JSP), e) JavaServer Faces.(JSF), f) Java Naming and Directory Interface.(JNDI), g) Web Services, h) EJB 3.0 beany sesyjne, i) Java Persistence API.(JPA), j) Java Message Service.(JMS). 3. Szkolenia zamknięte będą przeprowadzane w grupach zamkniętych (wyłącznie pracownicy KRUS), tj.: Szkolenie z macierzy NetApp dla 26 osób w 3 grupach, Szkolenie z macierzy EMC dla 23 osób w 3 grupach Czas trwania szkolenia wynosi 4 dni - dla każdej grupy szkoleniowej. Zajęcia każdego dnia szkolenia będą trwały min. 8 godz. lekcyjnych (1 godz. = 45 min.) Wykonawca zapewni wykładowcę/ów posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe do prowadzenia zajęć tj.: Szkolenie dla macierzy NetApp musi być prowadzone przez osobę posiadającą certyfikat: NCDMA oraz NCSIE (NetApp Certified SAN Implementation Engineer oraz NetApp Certified Data Management Administrator), Szkolenie dla macierzy EMC musi być prowadzone przez osobę posiadającą certyfikat: MCTA Technology Architect VNX. Wykaz osób posiadających ww. kwalifikacje stanowi załącznik nr 3 do umowy Szkolenia zamknięte zostaną przeprowadzone zgodnie z programami przedstawionymi przez Zamawiającego, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 1 i 2 do Wzoru umowy Szkolenia będą przeprowadzone w formie warsztatów, tj. dla każdego uczestnika musi być oddzielne stanowisko z zainstalowanym środowiskiem szkoleniowym, pozwalającym na przećwiczenie zagadnień poruszanych na szkoleniu, a poszczególne zadania muszą być wykonane na macierzy lub emulatorze macierzy. Część II 1. Przedmiotem umowy jest przygotowanie i przeprowadzenie niżej wymienionych szkoleń informatycznych dla pracowników KRUS: Nr i nazwa części zamówienia Przedmiot zamówienia Czas trwania dni Ilość osób Rodzaj szkolenia Część II- Biblioteka dobrych praktyk ITIL ITIL Intermediate Lifecycle Streem: Service Operation wraz z egzaminem min. 3 2 Otwarte ITIL Foundation wraz z egzaminem min. 3 1 Otwarte 2. Szkolenia otwarte zostaną przeprowadzone według programów szkoleń Wykonawcy. 3. W przypadku powyższych szkoleń egzaminy muszą być przeprowadzone w terminie minimum 7 dni po zakończeniu szkolenia, nie później niż 21 dni po zakończeniu szkolenia i będą wliczone w cenę szkolenia.