3URJUDP\ XWUDFRQ\FK. G]LDáDM F\FK (DV\5HFRYHU\ )/$6+5HFRYHU\

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3URJUDP\ XWUDFRQ\FK. G]LDáDM F\FK (DV\5HFRYHU\ )/$6+5HFRYHU\"

Transkrypt

1 Miros³aw Malec*, Magdalena Ko³tyœ* MO LIWOŒCI WYKORZYSTANIA PROGRAMU EASY RECOVERY DO ODZYSKIWANIA DANYCH WPROWADZENIE Zwiêkszaj¹ce siê iloœci danych na dyskach twardych to problem dotycz¹cy ka - dego u ytkownika komputera zw³aszcza, jeœli jest on pod³¹czony do Internetu. Dane komputerowe s¹ bowiem nara one na ró ne niebezpieczeñstwa. Utrata danych jest chyba najbardziej nieprzyjemn¹ sytuacj¹ dla posiadacza komputera. Przyczyn¹ mo e byæ awaria komputera, atak wirusa, przypadkowe skasowanie i wiele innych nieprzewidzianych sytuacji, ale efekty ich nieraz bywaj¹ katastroficzne. Odzyskiwanie danych jest niekiedy dro sze od skutków jakiejkolwiek innej awarii sprzêtu komputerowego. Najprostszym sposobem ochrony danych przed ich utrat¹ jest zapobieganie utracie. Awaria mo e siê jednak zdarzyæ zawsze. W takich sytuacjach najlepszym rozwi¹zaniem mog¹ okazaæ siê programy do odzyskiwania danych. Internet oferuje wiele, czêsto darmowych wersji takiego oprogramowania. PROGRAM EASY RECOVERY Programy do odzyskiwania danych s¹ to narzêdzia specjalistyczne s³u ¹ce do wyszukiwania na noœniku plików, które nie s¹ widoczne przez system. Oprogramowanie tego typu w wiêkszoœci przypadków jest p³atne, ale istnieje mo liwoœæ skorzystania z darmowych, 30-dniowych wersji demonstracyjnych. Wersje demonstracyjne maj¹ pewne ograniczenia, zazwyczaj jest to brak mo liwoœci kopiowania danych wyszukanych na noœniku. Jednak umo liwiaj¹ one w niemal ka dym przypadku bezp³atne skanowanie noœnika w celu poszukiwania utraconych danych. Ze wzglêdu na du ¹ iloœæ programów u ytkowych specjalizuj¹cych siê w obszarze odzyskiwania danych, autorzy pracy zdecydowali siê na dok³adniejsze sprawdzenie jednego z nich - programu Easy Recovery. Program ten zosta³ wybrany, poniewa cieszy siê on du ¹ popularnoœci¹ i wed³ug internautów daje mo liwoœæ skorzystania z ró nych metod odzyskiwania danych. Ponadto program ten posiada inne przydatne funkcje takie jak diagnostyka dysku, naprawianie niektórych plików z pakietu Microsoft Office, aktualizacje i inne (rys. 1). * Miros³aw MALEC, Magdalena KO TYŒ Katedra Podstaw Techniki, Wydzia³ Podstaw Techniki, Politechnika Lubelska. 41

2 Rys. 1. Zdjêcie okna programu Easy Recovery Zak³adka Disk Diagnostics Dodatkowo program obs³uguje partycje FAT12, FAT 16, FAT 32, NTFS i NTFS5. W zale noœci od wersji pozwala tak e na instalowanie dodatkowych narzêdzi, które mog¹ zwiêkszaæ jego funkcjonalnoœæ. Wszystkie zainstalowane narzêdzia s¹ umieszczane w jednej z kategorii. Instalacja nowych narzêdzi mo e przebiegaæ automatycznie równie za poœrednictwem Internetu. Standardowy pakiet wersji Easy Recovery Professional zawiera nastêpuj¹ce funkcje: Disk Diagnostics (diagnostyka dysku), Data Recovery (odzyskiwanie danych), File Repair (naprawa plików), Repair (naprawa plików utworzonych przez program MS Outlook), Software Updates (aktualizacje), Crisis Center (centrum kryzysowe). W starszych wersjach programu dwie ostatnie funkcje nie s¹ dostêpne. BADANIA SKUTECZNOŒCI WYKORZYSTANIA PROGRAMU EASY RECOVERY NA PODSTAWIE BADAÑ DYSKU TWARDEGO I KARTY PAMIÊCI FLASH Pliki wykasowane z noœnika w rzeczywistoœci pozostaj¹ na nim, tylko informacja o nich zostaje wykasowana z tablicy alokacji tak, e nie s¹ one widoczne przez system. Podczas formatowania dysku dochodzi do usuniêcia tablicy alokacji i zapisania jej na nowo w tym samym lub w innym systemie plików, co powoduje, e pliki nie s¹ widziane przez system. Miejsce, w którym siê znajdowa³y pliki jest uznawane za puste i jeœli dojdzie do ponownego zapisu to nowe pliki umieszczane s¹ w pierwszych wolnych sektorach. Jeœli noœnik nie zostanie ponownie zapisany wówczas mo na je odzyskaæ korzystaj¹c z programów do odzyskiwania danych. Program Easy Recovery to, jak ju wspomniano, jedna z najpopularniejszych aplikacji do odzyskiwania danych utraconych w wyniku b³êdów logicznych na noœniku lub w wyniku b³êdu u ytkownika. W dalszej czêœci pracy przedstawiono wyniki przeprowadzonych badañ skutecznoœci odzyskiwania danych tym programem w kilku najczêœciej przytrafiaj¹cych siê przypadkach utraty danych. 42

3 Malec M., Ko³tyœ M.: Mo liwoœci POSTÊPY wykorzystania NAUKI I TECHNIKI programu NR Easy 2, 2008 Recovery do odzyskiwania danych Wykorzystanie programu Easy Recovery do odzyskiwania danych z karty Flash Karta pamiêci Flash jest najczêœciej u ywana w urz¹dzeniach przenoœnych. W badaniach wykorzystano kartê pamiêci Secure Digital o pojemnoœci 512 MB (rzeczywista wielkoœæ 488 MB) sformatowan¹ w systemie FAT 16. Karta ta wykorzystywana jest do robienia zdjêæ i nagrywania krótkich filmów aparatem firmy Samsung oraz spe³nia funkcjê PenDriva do przenoszenia danych i tworzenia kopii zapasowych. Program podczas badania odzyskiwa³ dane w nastêpuj¹cych symulowanych przypadkach ich utraty: l Sformatowanie karty w aparacie; l Skasowanie pojedynczych zdjêæ z karty w aparacie; l Skasowanie plików w komputerze; l Skasowanie plików w komputerze i wykonanie nowych zdjêæ; l Skasowanie zdjêæ w aparacie i wykonanie nowych zdjêæ; l Sformatowanie karty w aparacie i wykonanie nowych zdjêæ. Materia³ badawczy, który odzyskiwa³ program by³ w ka dym przypadku ten sam i obejmowa³ dane w postaci: l 280 zdjêæ zrobionych przez aparat z nazw¹ przyporz¹dkowan¹ przez aparat, l 6 filmów nagranych przez aparat w formacie.avi, z nazw¹ przyporz¹dkowan¹ przez aparat, l 101 zdjêæ przechowywanych na karcie i podpisanych przez u ytkownika, l 1 film w formacie.wma, przechowywany na karcie, l 1 plik instalacyjny przechowywany na karcie, l 127 plików dokumentowych umieszczonych w dwóch folderach i w kilku podfolderach wœród nich znajdowa³o siê 5 plików ukrytych.tmp. Ka da próba odzyskania utraconych danych zosta³a wykonana trzykrotnie. Jak wynika z przeprowadzonych badañ, program Easy Recovery wykazuje 100 % skutecznoœci w przypadku zwyk³ego skasowania plików z karty pamiêci Flash. Skasowane pliki zarówno w aparacie jak i w komputerze, zosta³y ca³kowicie odzyskane i wszystkie dzia³aj¹ poprawnie. Natomiast przy usuniêciu plików w komputerze i wykonaniu nowych zdjêæ na karcie (³¹czna pojemnoœæ nowych zdjêæ zajmowa³a 16,7 MB) odzyskano wszystkie zdjêcia, filmy, plik instalacyjny oraz 17 dokumentów. Niestety jeden folder nie zosta³ odzyskany ani adne pliki, które siê w nim znajdowa³y, mimo e jego pojemnoœæ przekracza³a pojemnoœæ, któr¹ zajê³y nowe zdjêcia. Równie podczas skasowania 19 zdjêæ i 1 filmu w aparacie fotograficznym i ponownym wykonaniu nowych zdjêæ (9,8 MB), odzyskano 18 zdjêæ, co stanowi 94,7 % wszystkich zdjêæ utraconych. Aparaty fotograficzne i inne urz¹dzenia korzystaj¹ce z pamiêci Flash maj¹ mo - liwoœæ formatowania karty podobnie jak komputer. Wykonano wiêc badania odzyskiwania danych z karty pamiêci Flash sformatowanej w aparacie fotograficznym. Przy sformatowaniu karty w aparacie fotograficznym do odzyskania plików skorzystano najpierw z metody Delated Recovery, jednak skutecznoœæ tej metody okaza³a siê nie- 43

4 wielka, bo odzyskano zaledwie 4,7% poprawnie dzia³aj¹cych zdjêæ, jeden film i 11 plików dokumentowych. Niektóre zdjêcia zosta³y odzyskane podwójnie pod inn¹ nazw¹. Ciekawym faktem w tym przypadku jest to, e odzyskane zosta³y wszystkie dokumenty, które umieszczone by³y w folderze, a nie odzyskano adnych plików umieszczonych poza folderami i adnych umieszczonych w podfolderach. Nie by³o mo liwoœci skorzystania z metody Format Recovery, gdy program nie chcia³ skanowaæ plików t¹ metod¹ (karta nie by³a formatowana w komputerze). Najlepsz¹ skutecznoœci¹ wykaza³a siê metoda Raw Recovery, której u ywa siê w ostatecznoœci do odzyskiwania danych. Metoda ta wyszukuje nag³ówków plików i ka dy format pliku umieszcza w osobnych folderach. Podczas odzyskiwania danych t¹ metod¹ mo na by³o zauwa yæ, e dobra skutecznoœæ jest w przypadku zdjêæ, bo odzyskano wszystkie zdjêcia wykorzystane w teœcie, z tego a 92,7% zdjêæ dzia³a³o poprawnie. 19 zdjêæ ze wszystkich odzyskanych, by³o uszkodzonych w pewnym stopniu tzn. na zdjêciu brakowa³o czêœci obrazu. 8 zdjêæ zosta³o uszkodzonych tak, e nie by³a widoczna wiêksza czêœæ zdjêcia. Filmy zosta³y odzyskane czêœciowo i odtworzono je w programie AllPlayer, tylko jeden film dzia³a³ prawid³owo natomiast pozosta³e by³y podzielone na mniejsze czêœci w ten sposób, e pocz¹tek filmu po naprawieniu przez program AllPayer zosta³ odtworzony a kolejne czêœci by³y zapisywane w katalogu ze zdjêciami jako pliki.jpg o bardzo du ej pojemnoœci w porównaniu z innymi zdjêciami (mimo, e ich jakoœæ jest s³aba). Plik.wma, który by³ umieszczony na karcie zamieni³ format na.asf i tylko czêœæ pliku by³a mo liwa do odtworzenia. Plik instalacyjny zosta³ podzielony na mniejsze pliki i równie nie by³ mo liwy do odzyskania. Odzyskano 126 plików dokumentowych, które w wiêkszoœci nie dawa³y siê uruchomiæ. Tylko 29 plików by³o mo liwych do uruchomienia. Nawet, jeœli pliki dokumentowe zosta³y uruchomione to nie oznacza³o to pe³nego sukcesu, gdy 5 z tych plików zawiera³o tylko i wy³¹cznie puste strony. Jeden plik dokumentowy o pojemnoœci 8,22 MB, który zawiera³ 93 strony zosta³ odzyskany niekompletnie, bo po odzyskaniu mia³ pojemnoœæ 1,82 MB i zawiera³ tylko 55 stron. Pozosta³e pliki odzyskano w ca³oœci. W przypadku odzyskiwania danych ze sformatowanej karty i nadpisanej nowymi zdjêciami o pojemnoœci 10,8 MB dane odzyskiwano tylko metod¹ Raw Recovery, poniewa da³a ona jedyny pozytywny efekt podczas odzyskiwania danych ze sformatowanej karty. W tym przypadku odzyskano 86,9 % zdjêæ, z czego 80,8 % dzia³a³o poprawnie. Wynik odzyskiwania pozosta- ³ych danych by³ podobny jak w przypadku formatowania plików bez nadpisywania. Podczas odzyskiwania danych zauwa ono, e pozmieniane zosta³y niektóre nazwy plików. Korzystaj¹c z metody Delated Recovery zmiany nazw wyst¹pi³y jedynie dla plików zdjêciowych i filmowych, których nazwy by³y przyporz¹dkowane przez aparat, natomiast zachowana zosta³a ich kolejnoœæ. Nazwy zdjêæ wprowadzone przez u ytkownika nie uleg³y zmianie. Równie zmieniona zosta³a nazwa jednego pliku dokumentowego. Inne pliki i foldery odzyskiwane t¹ metod¹, zachowa³y pierwotny uk³ad i nazwy. Metoda Delated Recovery spowodowa³a zmianê uk³adu i zmianê nazw zdjêæ i filmów (tylko tych podpisanych przez aparat) podczas odzyskiwania danych ze sformatowanej karty pamiêci. Dane wówczas zosta³y odzyskane i pouk³adane w dwóch folderach o zmienionej 44

5 Malec M., Ko³tyœ M.: Mo liwoœci POSTÊPY wykorzystania NAUKI I TECHNIKI programu NR Easy 2, 2008 Recovery do odzyskiwania danych nazwie. W metodzie Raw Recovery utworzone s¹ foldery, których nazwa zawiera rodzaj plików, jakie s¹ w nim umieszczane. Ka dy plik umieszczany w folderze ma przydzielan¹ kolejn¹ nazwê porz¹dkow¹ w takiej kolejnoœci jak zosta³ odzyskany. Równie ten sam problem jest w przypadku plików dokumentowych. W celu porównania skutecznoœci proponowanego programu do odzyskiwania danych z innymi tego typu programami przeprowadzono kolejny test wykorzystuj¹c w nim kartê pamiêci Flash. W badaniu wykorzystano kartê pamiêci Flash o pojemnoœci 32 MB sformatowan¹ w systemie FAT 16, na której zapisane by³y 33 zdjêcia i 3 filmy.avi. Karta zosta³a sformatowana na aparacie fotograficznym i przetestowana kilkoma programami do odzyskiwania danych. Programy, które wykorzystano w badaniach to: Easy Recovery, Disk Internals Flash Recovery, Recovery My Files, PC Inspector Smart Recovery, O&O Format Recovery, DiskInternals FAT Recovery, Smart Flash Recovery, AusLogicis Emergency Recovery. Wszystkie te programy umo liwiaj¹ bezp³atne skanowania noœnika w poszukiwaniu utraconych plików oraz przywrócenie tych danych wraz z wykupieniem licencji. Jak wynika z badañ wiêkszoœæ testowanych programów poradzi³o sobie znakomicie z odzyskaniem zdjêæ z karty Flash. Przy odzyskiwaniu filmów skutecznoœæ by³a mniejsza. Nie jest to jednak miarodajna ocena, poniewa na karcie (jako test) by³y tylko 3 filmy wymagaj¹ce odzyskania. W tabeli 1 oraz na rysunku 2 pokazano podsumowanie wyników odzyskania danych przez testowane programy. Dane te dotycz¹ tylko i wy³¹cznie iloœci wszystkich odzyskanych plików oraz plików poprawnie dzia³aj¹cych, dlatego nie s¹ miarodajnym wskaÿnikiem jakoœci odzyskiwania co do poszczególnych formatów plików. Pozwalaj¹ natomiast okreœliæ skutecznoœæ odzyskiwania danych. Tabela.1. Podsumowanie wyników odzyskania danych z karty pamiêci Flash 3URJUDP\ XWUDFRQ\FK RG]\VNDQ\FK G]LDáDM F\FK (DV\5HFRYHU\ )/$6+5HFRYHU\ 2 2)RUPDW5HFRYHU\ 3&,QVSHFWRU6PDUW5HFRYHU\ )$75HFRYHU\ 5HFRYHU\0\)LOHV 6PDUW)ODVK5HFRYHU\ $XV/RJLFLV(PHUJHQF\5HFRYHU\ à Z prezentowanego zestawienia wynika, e w przypadkach programów Smart Flash Recovery i AusLogicis Emergency Recovery nie odzyskano adnych danych z pamiêci Flash. W trzech przypadkach, czyli dla programów O&O Format Recovery, Recovery My Files i Disk Internals FAT Recovery wszystkie trzy kolumny s¹ ze sob¹ zrównane, oznacza to, e dane zosta³y odzyskane w stu procentach i wszystkie dzia- ³aj¹ poprawnie. Pozosta³e programy uzyska³y bardzo dobre wyniki co do odzyskiwania zdjêæ, ale nie radzi³y sobie z plikami.avi. 45

6 Rys. 2. Skutecznoœæ wykorzystania programu Easy Recovery w porównaniu z innymi programami do odzyskiwania danych z pamiêci Flash Wykorzystanie programu Easy Recovery do odzyskiwania danych z dysku twardego W dysk twardy jest wyposa ony ka dy komputer. Na nim zazwyczaj instaluje siê system operacyjny umo liwiaj¹cy korzystanie z komputera, jak równie przechowuje siê dane, z których siê najczêœciej korzysta. W przypadku odzyskiwania danych z dysku twardego pojawia siê problem, który nie dotyczy³ pamiêci Flash (poniewa jest ona noœnikiem wymiennym), mianowicie nie powinno siê odzyskiwaæ danych na dysku z którego te dane zosta³y usuniête, poniewa mo e to spowodowaæ nadpisanie utraconych plików. Dotyczy to równie instalowania programów na tym dysku, zamykania systemu i wielu innych czynnoœci, których nie powinno siê wykonywaæ w razie utraty. W badaniu wykorzystano dysk zapasowy o pojemnoœci rzeczywistej 1,51 GB, który by³ pod³¹czony do komputera w tzw. kieszeni. Dysk zosta³ sformatowany w systemie plików FAT 32 pod systemem Windows, a w póÿniejszej czêœci badañ korzystano z systemu NTFS. Dysk wykorzystywany by³ tylko do przenoszenia danych. Program podczas badañ bêdzie próbowa³ odzyskiwaæ w ka dym przypadku te same dane, czyli: l 156 zdjêæ, kilka zdjêæ ma nazwy przyporz¹dkowane przez aparat, l 4 filmów nagranych w formacie.avi z nazw¹ porz¹dkow¹ z aparatu, l 1 film.rmvb, l 1 film w formacie.wma, l 1 plik instalacyjny, l 1 plik.pdf, 46

7 Malec M., Ko³tyœ M.: Mo liwoœci POSTÊPY wykorzystania NAUKI I TECHNIKI programu NR Easy 2, 2008 Recovery do odzyskiwania danych l 3 pliki.mp3, l 41 plików dokumentowych umieszczonych w jednym folderze i w dwóch podfolderach wœród nich znajduje siê 8 plików ukrytych.tmp. Równie dla dysku twardego próby odzyskania danych wykonano po trzy razy. Podczas prób zamodelowano nastêpuj¹ce przypadki utraty danych: l Pliki usuniête szybkim formatowaniem z partycji FAT 32; l Pliki usuniête normalnym formatowaniem z partycji FAT 32; l Przypadkowe skasowanie plików z partycji FAT 32; l Przypadkowe skasowanie plików z partycji NTFS; l Sformatowanie partycji NTFS; l Pliki wykasowane z partycji FAT 32 i nadpisane przez nowe dane; l Formatowanie programem Partition Magic 8.0 i zmiana systemu na NTFS l Stworzenie partycji, zniszczenie partycji i zmiana systemu plików na FAT 32 Podczas formatowania dysku z danymi niezale nie od tego, czy skorzystano z szybkiej metody czy dog³êbnego formatowania, to wynik odzyskiwania danych metod¹ Format Recovery by³ ten sam: odzyskano 70,5% zdjêæ, 33,3% filmów i 100% dokumentów. Pozosta³ych plików nie odzyskano. Zauwa ono równie, e wœród zdjêæi filmów, które zosta³y odzyskane brakowa³o plików zajmuj¹cych kolejne miejsca na dysku (koñcowe zdjêcia i filmy w folderze). Dodatkowo wszystkie pliki, które by³y umieszczone poza folderem zosta³y utracone. W wyniku odzyskiwania danych metod¹ Raw Recovery równie uzyskano takie same dane zarówno w przypadku formatowania szybkiego jak i dog³êbnego. Dodatkowo odzyskano 1,51 GB danych, co jest równe pojemnoœci ca³ego dysku twardego. Do próby wykorzystano 156 zdjêæ, które to zosta³y odzyskane, jednak 9 z tych zdjêæ nie wyœwietla kompletnego obrazu. Równie odzyskane zosta³y fragmenty filmów, które by³y przechowywane na dysku jednak podobnie jak w przypadku karty Flash, równie tutaj filmy te zosta³y podzielone a czêœci filmów zosta³y zapisane jako pliki.jpg o bardzo du ej pojemnoœci w porównaniu z innymi zdjêciami (mimo, e ich jakoœæ jest s³aba). Plik filmowy z rozszerzeniem.rmvb zamieni³ swój format na.rm i nie by³ mo liwy do odtworzenia w ca³oœci. Plik.PDF zosta³ odzyskany w ca³oœci jednak nie mo e byæ odtworzony. Odzyskano 2 pliki muzyczne.mp3, które poprawnie dzia³a³y. Wœród dokumentów odzyskane zosta³o tylko 48,8 % poprawnie dzia³aj¹cych plików. Pliku instalacyjnego nie odzyskano. Odzyskanych danych metod¹ Raw Recovery by³o du o wiêcej. Znaleziono wœród nich: pliki muzyczne (31 plików.mp3 w tym 30 dzia³aj¹cych, 4 pliki.mid w tym 4 dzia³aj¹ce, 40.WAV aden nie dzia³a), pliki graficzne (190.JPG w tym 190 dzia³aj¹cych, 145.GIF w tym 145 dzia³aj¹cych), pliki instalacyjne (48 plików, w tym 12 dzia³aj¹cych), pliki dokumentowe (22 dzia³aj¹ce). Wœród plików zdjêciowych.jpg znaleziono 29 zdjêæ z przed formatowania które poprawnie dzia³a³y. Prawie wszystkie pliki.mid i.mp3 da³y siê odtworzyæ w ca³oœci, natomiast pliki.wav nie by³y mo liwe do odtworzenia. Nie by³o tak e problemów z uruchomieniem plików graficznych.gif. Wœród odzyskanych plików instala- 47

8 cyjnych, z czego 12 plików dzia³a³a poprawnie, nie by³o mo liwoœci znalezienia pliku, który wykorzystano w badaniu, poniewa wiêkszoœæ plików zosta³a podzielona i odzyskana pod inn¹ nazw¹. W kolejnym badaniu odzyskiwano dane skasowane z partycji FAT 32. W tej próbie odzyskano zaledwie 70,5 % wszystkich wykorzystanych w badaniu zdjêæ wszystkie dokumenty, pliki.mp3, dokument.pdf, plik instalacyjny oraz 4 filmy, z których tylko trzy zosta³y uruchomione. Czwarty film po odzyskaniu mia³ pe³ny rozmiar, ale nie by³ mo liwy do uruchomienia adnym dostêpnym programem. Zauwa- ono, e pliki, które nie zosta³y odzyskane to pliki zajmuj¹ce kolejne miejsca na dysku, s¹ to te same pliki, których nie odzyskano metod¹ Format Recovery przy sformatowanej partycji. Wyniki badañ na skasowanej partycji FAT 32 i nastêpnie nadpisanie jej przez 70,3 MB innych danych zapisanych na dysku prezentuj¹ siê nastêpuj¹co. Przy wykorzystaniu metody Delated Recovery wyniki niewiele siê ró ni³y od tych, które otrzymano w poprzednim badaniu, czyli odzyskano 70,5 % zdjêæ, 50 % filmów i pozosta³e pliki. Jednak w tym przypadku brakowa³o filmu o pojemnoœci 149,7 MB (wczeœniej ten film zosta³ przywrócony w ca³oœci, ale nie zosta³o odtworzony). Wykorzystano tu równie metodê Raw Recovery, któr¹ to odzyskano 84% zdjêæ, z czego 78,2 % poprawnie dzia³a³o. Pozosta³e pliki odzyskano w takim samym stopniu jak podczas odzyskiwania danych ze sformatowanej partycji metod¹ Raw Recovery. Wyniki badañ dotycz¹ce usuniêcia danych z partycji NTFS zosta³y przedstawione poni ej. Zarówno dane ze sformatowanego dysku jak i usuniête pliki zosta³y ca³kowicie odzyskane i wszystkie dzia³aj¹ poprawnie. Co wiêcej, odzyskiwanie metod¹ Delated Recovery skasowanych plików trwa³o ³¹cznie z kopiowaniem ok. 20 minut podczas, gdy z partycji FAT 32 trwa³o to dwa razy d³u ej. Równie w przypadku sformatowanego dysku odzyskiwanie danych trwa³o krócej, pomimo i by³o tu wiêcej plików do kopiowania (poniewa wiêcej danych odzyskano). W badaniach modelowano równie odzyskiwanie danych w skrajnych przypadkach. Jednym z przypadków by³a zmiana systemu plików w programie Partition Magic, poniewa na nowo zostaje zbudowana struktura plików. W tej sytuacji dane nie by³y mo liwe do odzyskania metod¹ Format Recovery. Natomiast skorzystanie z metody Raw Recovery, zarówno w tym przypadku jak i w przypadku zniszczenia partycji i ponownej zmiany systemu plików na FAT 32 da³o taki sam efekt jak w przypadku zwyk³ego sformatowania dysku, czyli odzyskano te same pliki w takim samym stopniu uszkodzenia. Ró nica natomiast polega³a w ogólnym czasie potrzebnym na odzyskanie plików, który w obu przypadkach by³ prawie dwukrotnie d³u szy ni wczeœniejsze u ycie metody Raw Recovery. We wszystkich metodach odzyskiwania, z jakich skorzystano tylko metoda Raw Recovery spowodowa³a zmianê nazw plików we wszystkich próbach. Metoda Delated Recovery zarówno w przypadku partycji NTFS i FAT 32 nie spowodowa³a zmian nazewnictwa. Odzyskiwanie danych metod¹ Format Recovery z partycji FAT 32, spowodowa³o umieszczenie plików w dwóch folderach (tak jak by³y umieszczone przed formatowaniem), ale nazwy tych folderów uleg³y zmianie. Przy partycji NTFS pozosta³ ten sam uk³ad danych, co przed formatowaniem. W celu porównania skutecznoœci proponowanego programu do odzyskiwania danych z innymi tego typu programami przeprowadzono kolejny test wykorzystuj¹c 48

9 Malec M., Ko³tyœ M.: Mo liwoœci POSTÊPY wykorzystania NAUKI I TECHNIKI programu NR Easy 2, 2008 Recovery do odzyskiwania danych w nim dysk 1,51 GB, na którym by³a utworzona tylko jedna partycja NTFS. Dane z dysku zosta³y usuniête programem Eraser 5.7, a nastêpnie umieszczono na nim dane przygotowane do próby. Odzyskiwanie partycji NTFS Partycja ta zosta³a sformatowana i próbowano j¹ odzyskaæ ró nymi programami. Programy te zosta³y pobrane z Internetu, s¹ to : Easy Recovery, Disk Internals Flash Recovery, Recovery My Files, PC Inspector Smart Recovery, O&O Format Recovery, DiskInternals FAT Recovery, Smart Flash Recovery, AusLogicis Emergency Recovery. W Tabeli 2 przedstawiono podsumowanie wyników odzyskiwania danych z partycji NTFS. Wyniki te dotycz¹ tylko iloœci wszystkich odzyskanych plików oraz plików poprawnie dzia³aj¹cych, dlatego nie s¹ miarodajnym wskaÿnikiem jakoœci odzyskiwania co do poszczególnych formatów plików. Mo na natomiast okreœliæ dziêki nim skutecznoœæ odzyskiwania danych ze sformatowanej partycji NTFS. Dane z tabeli 2 przedstawiono równie na rysunku 3. Tabela 2. Podsumowanie wyników badañ odzyskania danych z partycji w systemie plików NTFS 3URJUDP\ GRRG]\VNDQLD RG]\VNDQ\FK G]LDáDM F\FK (DV\5HFRYHU\ 17)65HFRYHU\ 2 2)RUPDW5HFRYHU\ ± ± 3&,QVSHFWRU)LOH5HFRYHU\ ± ± 5HFRYHU\0\)LOHV 6PDUW17)65HFRYHU\ ± ± $XV/RJLFLV(PHUJHQF\5HFRYHU\ ± ± à Rys. 3. Skutecznoœæ wykorzystania programu Easy Recovery w porównaniu z innymi programami do odzyskiwania danych z partycji w systemie plików NTFS 49

10 Jak widaæ w próbie odzyskiwania plików z partycji NTFS najlepiej wypad³y programy Easy Recovery oraz Recovery My Files, które odzyska³y wszystkie dane wykorzystane w teœcie. Odzyskiwanie partycji FAT 32 W tym przypadku wykorzystano ten sam dysk tylko, e zosta³ sformatowany w systemie FAT 32. Na dysku umieszczono te same dane. Partycja ta zosta³a sformatowana i próbowano j¹ odzyskaæ tymi samymi programami co w przypadku partycji NTFS. Odzyskiwano: 156 zdjêcia, 6 filmów, 1 plik instal., 1 plik.pdf, 3 pliki.mp3, 41 dokumentów. Podobnie jak w przypadku partycji NTFS równie dla partycji FAT 32 program do odzyskiwania danych powinien wykazaæ siê skutecznoœci¹ dla wszystkich rodzajów plików. W tabeli 3 i rysunku 4 przedstawiono podsumowanie wyników odzyskiwania danych z partycji FAT 32. Tabela 3. Podsumowanie wyników badañ odzyskania danych z partycji w systemie plików FAT 32 3URJUDP\ GRRG]\VNDQLD RG]\VNDQ\FK G]LDáDM F\FK (DV\5HFRYHU\ )$75HFRYHU\ 2 2)RUPDW5HFRYHU\ ± ± 3&,QVSHFWRU)LOH5HFRYHU\ 5HFRYHU\0\)LOHV 6PDUW)$75HFRYHU\ $XV/RJLFLV(PHUJHQF\5HFRYHU\ ± ± à Rys. 4. Skutecznoœæ wykorzystania wybranych programów do odzyskiwania danych z partycjiw systemie plików FAT 32 50

11 Malec M., Ko³tyœ M.: Mo liwoœci POSTÊPY wykorzystania NAUKI I TECHNIKI programu NR Easy 2, 2008 Recovery do odzyskiwania danych WNIOSKI Jednym z celów prezentowanej pracy by³o wykazanie, e dane w przypadku logicznej ich utraty, mo na odzyskaæ zarówno w warunkach szkolnych jak i domowych oraz w równie dobrym stopniu tak jak oferuj¹ to specjalistyczne firmy odzyskuj¹ce dane. Jest to mo liwe dziêki oprogramowaniu, jakie oferuje sieæ Internet. Sukces podczas odzyskiwania zale y przede wszystkim od postêpowania u ytkownika, od tego, jakie kroki podejmie w danym momencie. W drugiej kolejnoœci zale y od programu, z jakiego siê korzysta, od rodzaju noœnika, systemu plików i sposobu w jaki utracono dane. Przestrzeganie wszystkich zasad oraz dobrze podjête decyzje przez u ytkownika pozwalaj¹ w wielu przypadkach na ca³kowite odzyskanie danych. Podczas badañ wykazano, e w ka dym przypadku, najwiêkszym niebezpieczeñstwem, na jakie s¹ nara one utracone dane, jest ich nadpisanie przez inne pliki. Nale y uwa aæ eby w momencie utraty nie dosz³o do ponownego zapisu na noœniku, poniewa wtedy odzyskanie nadpisanych danych jest praktycznie niemo liwe. Program Easy Recovery jest bardzo skutecznym narzêdziem do odzyskiwania danych z dysków twardych. Jest w stanie odzyskaæ dane w przypadkach, gdy pliki zostan¹ przypadkowo usuniête lub zostanie sformatowana nie ta partycja. Do odzyskiwania danych skorzystano z 3 metod: Delated Recovery, Format Recovery i Raw Recovery. Metoda Delated Recovery wykorzystywana by³a w przypadkach skasowania plików. Okaza³¹ siê bardzo skuteczna dla pamiêci Flash. Odzyskano ni¹ te pliki z partycji NTFS, pomimo b³êdów wystêpuj¹cych na dysku, jednak nie do koñca poradzi³a sobie ona z systemem FAT 32. Z metody Format Recovery korzystano wówczas, gdy noœnik zosta³ sformatowany. Niestety metoda ta nie chcia³a skanowaæ sformatowanej karty pamiêci Flash, co spowodowa³o ca³kowit¹ utratê niektórych plików z tej karty. W przypadku partycji NTFS program poradzi³ sobie doskonale z odzyskaniem wszystkich plików t¹ metod¹. Jednak podobnie jak poprzednia metoda i ta tak e nie poradzi³a sobie z odzyskaniem plików z partycji w systemie FAT 32. Gdy pozosta³e metody zawodzi³y korzystano z metody Raw Recovery. Skutecznoœæ tej metody potwierdzi³a siê w ka - dych nawet najbardziej skrajnych warunkach przeprowadzonego testu. Program Easy Recovery umo liwia równie wybór formatu plików, który ma byæ odzyskany, co mo e znacznie skróciæ czas skanowania. Wersja testowa programu Easy Recovery pozwala na przeskanowanie noœnika oraz na podgl¹d plików tekstowych i niektórych zdjêæ. Mimo, i ma mo liwoœæ skanowania noœnika w poszukiwaniu danych to nie ma on mo liwoœci kopiowania danych, które zosta³y odzyskane (chyba, e znajduj¹ siê gdzieœ na dysku). Stuprocentow¹ skutecznoœci¹ wykaza³ siê te program Recovery My Files. Program ten umo liwia bezp³atne skanowanie dysku, posiada bardzo szczegó³ow¹ listê formatów plików, które maj¹ byæ wyszukane. Dodatkowo umo liwia podgl¹d plików zdjêciowych, dokumentów tekstowych i plików.pdf, i byæ mo e jeszcze innych formatów plików, których nie sprawdzono w próbie. Jednak skanowanie tym programem zajê³o du o czasu (w przypadku partycji NTFS trwa³o oko³o godziny). Warto te wspomnieæ o programie PC Inspector Smart Recovery, który 51

12 umo liwia bezp³atne skopiowanie plików na dysk twardy. Tak¹ mo liwoœæ daj¹ te programy Smart NTFS Recovery, Smart FAT Recovery, Smart Flash Recovery i AusLogicis Emergency Recovery, ale nie wykaza³y siê w tym badaniu du ¹ efektywnoœci¹. Najgorzej w testach wypad³y programy Smart NTFS Recovery, Smart FAT Recovery, Smart Flash Recovery i AusLogicis Emergency Recovery, poniewa nie odzyska³y adnych plików z partycji FAT-owskich i nie chcia³y przeskanowaæ dysku z b³êdem logicznym w systemie NTFS. Literatura 1. Preston W.C.: Backup & Recovery. Wydawnictwo O Reilly, Czarny P.: Odzyskiwanie danych w praktyce. Wydawnictwo Helion, Opracowanie zbiorowe: Northon Ghost Podrêcznik u ytkownika. Semantec Metzger P.: Anatomia PC. Wydanie VII. Wydawnictwo Helion, Simpson A.: Windows XP Biblie. Hungry Minds Pawlak M.: Ostatnia deska ratunku. Chip 05/1999 s. 146; 10/2002 s Or³owski J.: Test programów do tworzenia obrazów partycji Kopia zawsze doskona³a. Chip 10/2002 s Kuniszewski S.: Przegl¹d programów do odzyskiwania plików Dane z odzysku. Chip 10/ 2002 s Chabiñski A.: Gdy zawiod¹ domowe sposoby odzyskiwania utraconych danych, warto zwróciæ siê o pomoc do fachowców Walka o ka dy bit. Chip 10/2002 s Rudziñski A.: Odzyskanie skasowanych partycji i plików Na w³asn¹ rêkê. Chip 02/2004 s. 34. Streszczenie W pracy przedstawiono analizê skutecznoœci programu Easy Recovery w ró nych przypadkach utraty danych z dysku twardego i z karty pamiêci Flash. Artyku³ ukazuje równie porównanie mo liwoœci opisanego programu z innymi programami do odzyskiwania danych w warunkach modelowanych testów porównawczych. POSSIBLE USES OF THE EASY RECOVERY PROGRAM FOR RECOVERING DATA Summary The paper presents the analysis of the effectiveness of the Easy Recovery program in various cases of data loss from hard disc and the Flash memory card. The article compares also the effectiveness of the program in question with other data recovery programs proved in different kinds of tests. 52