3URJUDP\ XWUDFRQ\FK. G]LDáDM F\FK (DV\5HFRYHU\ )/$6+5HFRYHU\

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3URJUDP\ XWUDFRQ\FK. G]LDáDM F\FK (DV\5HFRYHU\ )/$6+5HFRYHU\"

Transkrypt

1 Miros³aw Malec*, Magdalena Ko³tyœ* MO LIWOŒCI WYKORZYSTANIA PROGRAMU EASY RECOVERY DO ODZYSKIWANIA DANYCH WPROWADZENIE Zwiêkszaj¹ce siê iloœci danych na dyskach twardych to problem dotycz¹cy ka - dego u ytkownika komputera zw³aszcza, jeœli jest on pod³¹czony do Internetu. Dane komputerowe s¹ bowiem nara one na ró ne niebezpieczeñstwa. Utrata danych jest chyba najbardziej nieprzyjemn¹ sytuacj¹ dla posiadacza komputera. Przyczyn¹ mo e byæ awaria komputera, atak wirusa, przypadkowe skasowanie i wiele innych nieprzewidzianych sytuacji, ale efekty ich nieraz bywaj¹ katastroficzne. Odzyskiwanie danych jest niekiedy dro sze od skutków jakiejkolwiek innej awarii sprzêtu komputerowego. Najprostszym sposobem ochrony danych przed ich utrat¹ jest zapobieganie utracie. Awaria mo e siê jednak zdarzyæ zawsze. W takich sytuacjach najlepszym rozwi¹zaniem mog¹ okazaæ siê programy do odzyskiwania danych. Internet oferuje wiele, czêsto darmowych wersji takiego oprogramowania. PROGRAM EASY RECOVERY Programy do odzyskiwania danych s¹ to narzêdzia specjalistyczne s³u ¹ce do wyszukiwania na noœniku plików, które nie s¹ widoczne przez system. Oprogramowanie tego typu w wiêkszoœci przypadków jest p³atne, ale istnieje mo liwoœæ skorzystania z darmowych, 30-dniowych wersji demonstracyjnych. Wersje demonstracyjne maj¹ pewne ograniczenia, zazwyczaj jest to brak mo liwoœci kopiowania danych wyszukanych na noœniku. Jednak umo liwiaj¹ one w niemal ka dym przypadku bezp³atne skanowanie noœnika w celu poszukiwania utraconych danych. Ze wzglêdu na du ¹ iloœæ programów u ytkowych specjalizuj¹cych siê w obszarze odzyskiwania danych, autorzy pracy zdecydowali siê na dok³adniejsze sprawdzenie jednego z nich - programu Easy Recovery. Program ten zosta³ wybrany, poniewa cieszy siê on du ¹ popularnoœci¹ i wed³ug internautów daje mo liwoœæ skorzystania z ró nych metod odzyskiwania danych. Ponadto program ten posiada inne przydatne funkcje takie jak diagnostyka dysku, naprawianie niektórych plików z pakietu Microsoft Office, aktualizacje i inne (rys. 1). * Miros³aw MALEC, Magdalena KO TYŒ Katedra Podstaw Techniki, Wydzia³ Podstaw Techniki, Politechnika Lubelska. 41

2 Rys. 1. Zdjêcie okna programu Easy Recovery Zak³adka Disk Diagnostics Dodatkowo program obs³uguje partycje FAT12, FAT 16, FAT 32, NTFS i NTFS5. W zale noœci od wersji pozwala tak e na instalowanie dodatkowych narzêdzi, które mog¹ zwiêkszaæ jego funkcjonalnoœæ. Wszystkie zainstalowane narzêdzia s¹ umieszczane w jednej z kategorii. Instalacja nowych narzêdzi mo e przebiegaæ automatycznie równie za poœrednictwem Internetu. Standardowy pakiet wersji Easy Recovery Professional zawiera nastêpuj¹ce funkcje: Disk Diagnostics (diagnostyka dysku), Data Recovery (odzyskiwanie danych), File Repair (naprawa plików), Repair (naprawa plików utworzonych przez program MS Outlook), Software Updates (aktualizacje), Crisis Center (centrum kryzysowe). W starszych wersjach programu dwie ostatnie funkcje nie s¹ dostêpne. BADANIA SKUTECZNOŒCI WYKORZYSTANIA PROGRAMU EASY RECOVERY NA PODSTAWIE BADAÑ DYSKU TWARDEGO I KARTY PAMIÊCI FLASH Pliki wykasowane z noœnika w rzeczywistoœci pozostaj¹ na nim, tylko informacja o nich zostaje wykasowana z tablicy alokacji tak, e nie s¹ one widoczne przez system. Podczas formatowania dysku dochodzi do usuniêcia tablicy alokacji i zapisania jej na nowo w tym samym lub w innym systemie plików, co powoduje, e pliki nie s¹ widziane przez system. Miejsce, w którym siê znajdowa³y pliki jest uznawane za puste i jeœli dojdzie do ponownego zapisu to nowe pliki umieszczane s¹ w pierwszych wolnych sektorach. Jeœli noœnik nie zostanie ponownie zapisany wówczas mo na je odzyskaæ korzystaj¹c z programów do odzyskiwania danych. Program Easy Recovery to, jak ju wspomniano, jedna z najpopularniejszych aplikacji do odzyskiwania danych utraconych w wyniku b³êdów logicznych na noœniku lub w wyniku b³êdu u ytkownika. W dalszej czêœci pracy przedstawiono wyniki przeprowadzonych badañ skutecznoœci odzyskiwania danych tym programem w kilku najczêœciej przytrafiaj¹cych siê przypadkach utraty danych. 42

3 Malec M., Ko³tyœ M.: Mo liwoœci POSTÊPY wykorzystania NAUKI I TECHNIKI programu NR Easy 2, 2008 Recovery do odzyskiwania danych Wykorzystanie programu Easy Recovery do odzyskiwania danych z karty Flash Karta pamiêci Flash jest najczêœciej u ywana w urz¹dzeniach przenoœnych. W badaniach wykorzystano kartê pamiêci Secure Digital o pojemnoœci 512 MB (rzeczywista wielkoœæ 488 MB) sformatowan¹ w systemie FAT 16. Karta ta wykorzystywana jest do robienia zdjêæ i nagrywania krótkich filmów aparatem firmy Samsung oraz spe³nia funkcjê PenDriva do przenoszenia danych i tworzenia kopii zapasowych. Program podczas badania odzyskiwa³ dane w nastêpuj¹cych symulowanych przypadkach ich utraty: l Sformatowanie karty w aparacie; l Skasowanie pojedynczych zdjêæ z karty w aparacie; l Skasowanie plików w komputerze; l Skasowanie plików w komputerze i wykonanie nowych zdjêæ; l Skasowanie zdjêæ w aparacie i wykonanie nowych zdjêæ; l Sformatowanie karty w aparacie i wykonanie nowych zdjêæ. Materia³ badawczy, który odzyskiwa³ program by³ w ka dym przypadku ten sam i obejmowa³ dane w postaci: l 280 zdjêæ zrobionych przez aparat z nazw¹ przyporz¹dkowan¹ przez aparat, l 6 filmów nagranych przez aparat w formacie.avi, z nazw¹ przyporz¹dkowan¹ przez aparat, l 101 zdjêæ przechowywanych na karcie i podpisanych przez u ytkownika, l 1 film w formacie.wma, przechowywany na karcie, l 1 plik instalacyjny przechowywany na karcie, l 127 plików dokumentowych umieszczonych w dwóch folderach i w kilku podfolderach wœród nich znajdowa³o siê 5 plików ukrytych.tmp. Ka da próba odzyskania utraconych danych zosta³a wykonana trzykrotnie. Jak wynika z przeprowadzonych badañ, program Easy Recovery wykazuje 100 % skutecznoœci w przypadku zwyk³ego skasowania plików z karty pamiêci Flash. Skasowane pliki zarówno w aparacie jak i w komputerze, zosta³y ca³kowicie odzyskane i wszystkie dzia³aj¹ poprawnie. Natomiast przy usuniêciu plików w komputerze i wykonaniu nowych zdjêæ na karcie (³¹czna pojemnoœæ nowych zdjêæ zajmowa³a 16,7 MB) odzyskano wszystkie zdjêcia, filmy, plik instalacyjny oraz 17 dokumentów. Niestety jeden folder nie zosta³ odzyskany ani adne pliki, które siê w nim znajdowa³y, mimo e jego pojemnoœæ przekracza³a pojemnoœæ, któr¹ zajê³y nowe zdjêcia. Równie podczas skasowania 19 zdjêæ i 1 filmu w aparacie fotograficznym i ponownym wykonaniu nowych zdjêæ (9,8 MB), odzyskano 18 zdjêæ, co stanowi 94,7 % wszystkich zdjêæ utraconych. Aparaty fotograficzne i inne urz¹dzenia korzystaj¹ce z pamiêci Flash maj¹ mo - liwoœæ formatowania karty podobnie jak komputer. Wykonano wiêc badania odzyskiwania danych z karty pamiêci Flash sformatowanej w aparacie fotograficznym. Przy sformatowaniu karty w aparacie fotograficznym do odzyskania plików skorzystano najpierw z metody Delated Recovery, jednak skutecznoœæ tej metody okaza³a siê nie- 43

4 wielka, bo odzyskano zaledwie 4,7% poprawnie dzia³aj¹cych zdjêæ, jeden film i 11 plików dokumentowych. Niektóre zdjêcia zosta³y odzyskane podwójnie pod inn¹ nazw¹. Ciekawym faktem w tym przypadku jest to, e odzyskane zosta³y wszystkie dokumenty, które umieszczone by³y w folderze, a nie odzyskano adnych plików umieszczonych poza folderami i adnych umieszczonych w podfolderach. Nie by³o mo liwoœci skorzystania z metody Format Recovery, gdy program nie chcia³ skanowaæ plików t¹ metod¹ (karta nie by³a formatowana w komputerze). Najlepsz¹ skutecznoœci¹ wykaza³a siê metoda Raw Recovery, której u ywa siê w ostatecznoœci do odzyskiwania danych. Metoda ta wyszukuje nag³ówków plików i ka dy format pliku umieszcza w osobnych folderach. Podczas odzyskiwania danych t¹ metod¹ mo na by³o zauwa yæ, e dobra skutecznoœæ jest w przypadku zdjêæ, bo odzyskano wszystkie zdjêcia wykorzystane w teœcie, z tego a 92,7% zdjêæ dzia³a³o poprawnie. 19 zdjêæ ze wszystkich odzyskanych, by³o uszkodzonych w pewnym stopniu tzn. na zdjêciu brakowa³o czêœci obrazu. 8 zdjêæ zosta³o uszkodzonych tak, e nie by³a widoczna wiêksza czêœæ zdjêcia. Filmy zosta³y odzyskane czêœciowo i odtworzono je w programie AllPlayer, tylko jeden film dzia³a³ prawid³owo natomiast pozosta³e by³y podzielone na mniejsze czêœci w ten sposób, e pocz¹tek filmu po naprawieniu przez program AllPayer zosta³ odtworzony a kolejne czêœci by³y zapisywane w katalogu ze zdjêciami jako pliki.jpg o bardzo du ej pojemnoœci w porównaniu z innymi zdjêciami (mimo, e ich jakoœæ jest s³aba). Plik.wma, który by³ umieszczony na karcie zamieni³ format na.asf i tylko czêœæ pliku by³a mo liwa do odtworzenia. Plik instalacyjny zosta³ podzielony na mniejsze pliki i równie nie by³ mo liwy do odzyskania. Odzyskano 126 plików dokumentowych, które w wiêkszoœci nie dawa³y siê uruchomiæ. Tylko 29 plików by³o mo liwych do uruchomienia. Nawet, jeœli pliki dokumentowe zosta³y uruchomione to nie oznacza³o to pe³nego sukcesu, gdy 5 z tych plików zawiera³o tylko i wy³¹cznie puste strony. Jeden plik dokumentowy o pojemnoœci 8,22 MB, który zawiera³ 93 strony zosta³ odzyskany niekompletnie, bo po odzyskaniu mia³ pojemnoœæ 1,82 MB i zawiera³ tylko 55 stron. Pozosta³e pliki odzyskano w ca³oœci. W przypadku odzyskiwania danych ze sformatowanej karty i nadpisanej nowymi zdjêciami o pojemnoœci 10,8 MB dane odzyskiwano tylko metod¹ Raw Recovery, poniewa da³a ona jedyny pozytywny efekt podczas odzyskiwania danych ze sformatowanej karty. W tym przypadku odzyskano 86,9 % zdjêæ, z czego 80,8 % dzia³a³o poprawnie. Wynik odzyskiwania pozosta- ³ych danych by³ podobny jak w przypadku formatowania plików bez nadpisywania. Podczas odzyskiwania danych zauwa ono, e pozmieniane zosta³y niektóre nazwy plików. Korzystaj¹c z metody Delated Recovery zmiany nazw wyst¹pi³y jedynie dla plików zdjêciowych i filmowych, których nazwy by³y przyporz¹dkowane przez aparat, natomiast zachowana zosta³a ich kolejnoœæ. Nazwy zdjêæ wprowadzone przez u ytkownika nie uleg³y zmianie. Równie zmieniona zosta³a nazwa jednego pliku dokumentowego. Inne pliki i foldery odzyskiwane t¹ metod¹, zachowa³y pierwotny uk³ad i nazwy. Metoda Delated Recovery spowodowa³a zmianê uk³adu i zmianê nazw zdjêæ i filmów (tylko tych podpisanych przez aparat) podczas odzyskiwania danych ze sformatowanej karty pamiêci. Dane wówczas zosta³y odzyskane i pouk³adane w dwóch folderach o zmienionej 44

5 Malec M., Ko³tyœ M.: Mo liwoœci POSTÊPY wykorzystania NAUKI I TECHNIKI programu NR Easy 2, 2008 Recovery do odzyskiwania danych nazwie. W metodzie Raw Recovery utworzone s¹ foldery, których nazwa zawiera rodzaj plików, jakie s¹ w nim umieszczane. Ka dy plik umieszczany w folderze ma przydzielan¹ kolejn¹ nazwê porz¹dkow¹ w takiej kolejnoœci jak zosta³ odzyskany. Równie ten sam problem jest w przypadku plików dokumentowych. W celu porównania skutecznoœci proponowanego programu do odzyskiwania danych z innymi tego typu programami przeprowadzono kolejny test wykorzystuj¹c w nim kartê pamiêci Flash. W badaniu wykorzystano kartê pamiêci Flash o pojemnoœci 32 MB sformatowan¹ w systemie FAT 16, na której zapisane by³y 33 zdjêcia i 3 filmy.avi. Karta zosta³a sformatowana na aparacie fotograficznym i przetestowana kilkoma programami do odzyskiwania danych. Programy, które wykorzystano w badaniach to: Easy Recovery, Disk Internals Flash Recovery, Recovery My Files, PC Inspector Smart Recovery, O&O Format Recovery, DiskInternals FAT Recovery, Smart Flash Recovery, AusLogicis Emergency Recovery. Wszystkie te programy umo liwiaj¹ bezp³atne skanowania noœnika w poszukiwaniu utraconych plików oraz przywrócenie tych danych wraz z wykupieniem licencji. Jak wynika z badañ wiêkszoœæ testowanych programów poradzi³o sobie znakomicie z odzyskaniem zdjêæ z karty Flash. Przy odzyskiwaniu filmów skutecznoœæ by³a mniejsza. Nie jest to jednak miarodajna ocena, poniewa na karcie (jako test) by³y tylko 3 filmy wymagaj¹ce odzyskania. W tabeli 1 oraz na rysunku 2 pokazano podsumowanie wyników odzyskania danych przez testowane programy. Dane te dotycz¹ tylko i wy³¹cznie iloœci wszystkich odzyskanych plików oraz plików poprawnie dzia³aj¹cych, dlatego nie s¹ miarodajnym wskaÿnikiem jakoœci odzyskiwania co do poszczególnych formatów plików. Pozwalaj¹ natomiast okreœliæ skutecznoœæ odzyskiwania danych. Tabela.1. Podsumowanie wyników odzyskania danych z karty pamiêci Flash 3URJUDP\ XWUDFRQ\FK RG]\VNDQ\FK G]LDáDM F\FK (DV\5HFRYHU\ )/$6+5HFRYHU\ 2 2)RUPDW5HFRYHU\ 3&,QVSHFWRU6PDUW5HFRYHU\ )$75HFRYHU\ 5HFRYHU\0\)LOHV 6PDUW)ODVK5HFRYHU\ $XV/RJLFLV(PHUJHQF\5HFRYHU\ à Z prezentowanego zestawienia wynika, e w przypadkach programów Smart Flash Recovery i AusLogicis Emergency Recovery nie odzyskano adnych danych z pamiêci Flash. W trzech przypadkach, czyli dla programów O&O Format Recovery, Recovery My Files i Disk Internals FAT Recovery wszystkie trzy kolumny s¹ ze sob¹ zrównane, oznacza to, e dane zosta³y odzyskane w stu procentach i wszystkie dzia- ³aj¹ poprawnie. Pozosta³e programy uzyska³y bardzo dobre wyniki co do odzyskiwania zdjêæ, ale nie radzi³y sobie z plikami.avi. 45

6 Rys. 2. Skutecznoœæ wykorzystania programu Easy Recovery w porównaniu z innymi programami do odzyskiwania danych z pamiêci Flash Wykorzystanie programu Easy Recovery do odzyskiwania danych z dysku twardego W dysk twardy jest wyposa ony ka dy komputer. Na nim zazwyczaj instaluje siê system operacyjny umo liwiaj¹cy korzystanie z komputera, jak równie przechowuje siê dane, z których siê najczêœciej korzysta. W przypadku odzyskiwania danych z dysku twardego pojawia siê problem, który nie dotyczy³ pamiêci Flash (poniewa jest ona noœnikiem wymiennym), mianowicie nie powinno siê odzyskiwaæ danych na dysku z którego te dane zosta³y usuniête, poniewa mo e to spowodowaæ nadpisanie utraconych plików. Dotyczy to równie instalowania programów na tym dysku, zamykania systemu i wielu innych czynnoœci, których nie powinno siê wykonywaæ w razie utraty. W badaniu wykorzystano dysk zapasowy o pojemnoœci rzeczywistej 1,51 GB, który by³ pod³¹czony do komputera w tzw. kieszeni. Dysk zosta³ sformatowany w systemie plików FAT 32 pod systemem Windows, a w póÿniejszej czêœci badañ korzystano z systemu NTFS. Dysk wykorzystywany by³ tylko do przenoszenia danych. Program podczas badañ bêdzie próbowa³ odzyskiwaæ w ka dym przypadku te same dane, czyli: l 156 zdjêæ, kilka zdjêæ ma nazwy przyporz¹dkowane przez aparat, l 4 filmów nagranych w formacie.avi z nazw¹ porz¹dkow¹ z aparatu, l 1 film.rmvb, l 1 film w formacie.wma, l 1 plik instalacyjny, l 1 plik.pdf, 46

7 Malec M., Ko³tyœ M.: Mo liwoœci POSTÊPY wykorzystania NAUKI I TECHNIKI programu NR Easy 2, 2008 Recovery do odzyskiwania danych l 3 pliki.mp3, l 41 plików dokumentowych umieszczonych w jednym folderze i w dwóch podfolderach wœród nich znajduje siê 8 plików ukrytych.tmp. Równie dla dysku twardego próby odzyskania danych wykonano po trzy razy. Podczas prób zamodelowano nastêpuj¹ce przypadki utraty danych: l Pliki usuniête szybkim formatowaniem z partycji FAT 32; l Pliki usuniête normalnym formatowaniem z partycji FAT 32; l Przypadkowe skasowanie plików z partycji FAT 32; l Przypadkowe skasowanie plików z partycji NTFS; l Sformatowanie partycji NTFS; l Pliki wykasowane z partycji FAT 32 i nadpisane przez nowe dane; l Formatowanie programem Partition Magic 8.0 i zmiana systemu na NTFS l Stworzenie partycji, zniszczenie partycji i zmiana systemu plików na FAT 32 Podczas formatowania dysku z danymi niezale nie od tego, czy skorzystano z szybkiej metody czy dog³êbnego formatowania, to wynik odzyskiwania danych metod¹ Format Recovery by³ ten sam: odzyskano 70,5% zdjêæ, 33,3% filmów i 100% dokumentów. Pozosta³ych plików nie odzyskano. Zauwa ono równie, e wœród zdjêæi filmów, które zosta³y odzyskane brakowa³o plików zajmuj¹cych kolejne miejsca na dysku (koñcowe zdjêcia i filmy w folderze). Dodatkowo wszystkie pliki, które by³y umieszczone poza folderem zosta³y utracone. W wyniku odzyskiwania danych metod¹ Raw Recovery równie uzyskano takie same dane zarówno w przypadku formatowania szybkiego jak i dog³êbnego. Dodatkowo odzyskano 1,51 GB danych, co jest równe pojemnoœci ca³ego dysku twardego. Do próby wykorzystano 156 zdjêæ, które to zosta³y odzyskane, jednak 9 z tych zdjêæ nie wyœwietla kompletnego obrazu. Równie odzyskane zosta³y fragmenty filmów, które by³y przechowywane na dysku jednak podobnie jak w przypadku karty Flash, równie tutaj filmy te zosta³y podzielone a czêœci filmów zosta³y zapisane jako pliki.jpg o bardzo du ej pojemnoœci w porównaniu z innymi zdjêciami (mimo, e ich jakoœæ jest s³aba). Plik filmowy z rozszerzeniem.rmvb zamieni³ swój format na.rm i nie by³ mo liwy do odtworzenia w ca³oœci. Plik.PDF zosta³ odzyskany w ca³oœci jednak nie mo e byæ odtworzony. Odzyskano 2 pliki muzyczne.mp3, które poprawnie dzia³a³y. Wœród dokumentów odzyskane zosta³o tylko 48,8 % poprawnie dzia³aj¹cych plików. Pliku instalacyjnego nie odzyskano. Odzyskanych danych metod¹ Raw Recovery by³o du o wiêcej. Znaleziono wœród nich: pliki muzyczne (31 plików.mp3 w tym 30 dzia³aj¹cych, 4 pliki.mid w tym 4 dzia³aj¹ce, 40.WAV aden nie dzia³a), pliki graficzne (190.JPG w tym 190 dzia³aj¹cych, 145.GIF w tym 145 dzia³aj¹cych), pliki instalacyjne (48 plików, w tym 12 dzia³aj¹cych), pliki dokumentowe (22 dzia³aj¹ce). Wœród plików zdjêciowych.jpg znaleziono 29 zdjêæ z przed formatowania które poprawnie dzia³a³y. Prawie wszystkie pliki.mid i.mp3 da³y siê odtworzyæ w ca³oœci, natomiast pliki.wav nie by³y mo liwe do odtworzenia. Nie by³o tak e problemów z uruchomieniem plików graficznych.gif. Wœród odzyskanych plików instala- 47

8 cyjnych, z czego 12 plików dzia³a³a poprawnie, nie by³o mo liwoœci znalezienia pliku, który wykorzystano w badaniu, poniewa wiêkszoœæ plików zosta³a podzielona i odzyskana pod inn¹ nazw¹. W kolejnym badaniu odzyskiwano dane skasowane z partycji FAT 32. W tej próbie odzyskano zaledwie 70,5 % wszystkich wykorzystanych w badaniu zdjêæ wszystkie dokumenty, pliki.mp3, dokument.pdf, plik instalacyjny oraz 4 filmy, z których tylko trzy zosta³y uruchomione. Czwarty film po odzyskaniu mia³ pe³ny rozmiar, ale nie by³ mo liwy do uruchomienia adnym dostêpnym programem. Zauwa- ono, e pliki, które nie zosta³y odzyskane to pliki zajmuj¹ce kolejne miejsca na dysku, s¹ to te same pliki, których nie odzyskano metod¹ Format Recovery przy sformatowanej partycji. Wyniki badañ na skasowanej partycji FAT 32 i nastêpnie nadpisanie jej przez 70,3 MB innych danych zapisanych na dysku prezentuj¹ siê nastêpuj¹co. Przy wykorzystaniu metody Delated Recovery wyniki niewiele siê ró ni³y od tych, które otrzymano w poprzednim badaniu, czyli odzyskano 70,5 % zdjêæ, 50 % filmów i pozosta³e pliki. Jednak w tym przypadku brakowa³o filmu o pojemnoœci 149,7 MB (wczeœniej ten film zosta³ przywrócony w ca³oœci, ale nie zosta³o odtworzony). Wykorzystano tu równie metodê Raw Recovery, któr¹ to odzyskano 84% zdjêæ, z czego 78,2 % poprawnie dzia³a³o. Pozosta³e pliki odzyskano w takim samym stopniu jak podczas odzyskiwania danych ze sformatowanej partycji metod¹ Raw Recovery. Wyniki badañ dotycz¹ce usuniêcia danych z partycji NTFS zosta³y przedstawione poni ej. Zarówno dane ze sformatowanego dysku jak i usuniête pliki zosta³y ca³kowicie odzyskane i wszystkie dzia³aj¹ poprawnie. Co wiêcej, odzyskiwanie metod¹ Delated Recovery skasowanych plików trwa³o ³¹cznie z kopiowaniem ok. 20 minut podczas, gdy z partycji FAT 32 trwa³o to dwa razy d³u ej. Równie w przypadku sformatowanego dysku odzyskiwanie danych trwa³o krócej, pomimo i by³o tu wiêcej plików do kopiowania (poniewa wiêcej danych odzyskano). W badaniach modelowano równie odzyskiwanie danych w skrajnych przypadkach. Jednym z przypadków by³a zmiana systemu plików w programie Partition Magic, poniewa na nowo zostaje zbudowana struktura plików. W tej sytuacji dane nie by³y mo liwe do odzyskania metod¹ Format Recovery. Natomiast skorzystanie z metody Raw Recovery, zarówno w tym przypadku jak i w przypadku zniszczenia partycji i ponownej zmiany systemu plików na FAT 32 da³o taki sam efekt jak w przypadku zwyk³ego sformatowania dysku, czyli odzyskano te same pliki w takim samym stopniu uszkodzenia. Ró nica natomiast polega³a w ogólnym czasie potrzebnym na odzyskanie plików, który w obu przypadkach by³ prawie dwukrotnie d³u szy ni wczeœniejsze u ycie metody Raw Recovery. We wszystkich metodach odzyskiwania, z jakich skorzystano tylko metoda Raw Recovery spowodowa³a zmianê nazw plików we wszystkich próbach. Metoda Delated Recovery zarówno w przypadku partycji NTFS i FAT 32 nie spowodowa³a zmian nazewnictwa. Odzyskiwanie danych metod¹ Format Recovery z partycji FAT 32, spowodowa³o umieszczenie plików w dwóch folderach (tak jak by³y umieszczone przed formatowaniem), ale nazwy tych folderów uleg³y zmianie. Przy partycji NTFS pozosta³ ten sam uk³ad danych, co przed formatowaniem. W celu porównania skutecznoœci proponowanego programu do odzyskiwania danych z innymi tego typu programami przeprowadzono kolejny test wykorzystuj¹c 48

9 Malec M., Ko³tyœ M.: Mo liwoœci POSTÊPY wykorzystania NAUKI I TECHNIKI programu NR Easy 2, 2008 Recovery do odzyskiwania danych w nim dysk 1,51 GB, na którym by³a utworzona tylko jedna partycja NTFS. Dane z dysku zosta³y usuniête programem Eraser 5.7, a nastêpnie umieszczono na nim dane przygotowane do próby. Odzyskiwanie partycji NTFS Partycja ta zosta³a sformatowana i próbowano j¹ odzyskaæ ró nymi programami. Programy te zosta³y pobrane z Internetu, s¹ to : Easy Recovery, Disk Internals Flash Recovery, Recovery My Files, PC Inspector Smart Recovery, O&O Format Recovery, DiskInternals FAT Recovery, Smart Flash Recovery, AusLogicis Emergency Recovery. W Tabeli 2 przedstawiono podsumowanie wyników odzyskiwania danych z partycji NTFS. Wyniki te dotycz¹ tylko iloœci wszystkich odzyskanych plików oraz plików poprawnie dzia³aj¹cych, dlatego nie s¹ miarodajnym wskaÿnikiem jakoœci odzyskiwania co do poszczególnych formatów plików. Mo na natomiast okreœliæ dziêki nim skutecznoœæ odzyskiwania danych ze sformatowanej partycji NTFS. Dane z tabeli 2 przedstawiono równie na rysunku 3. Tabela 2. Podsumowanie wyników badañ odzyskania danych z partycji w systemie plików NTFS 3URJUDP\ GRRG]\VNDQLD RG]\VNDQ\FK G]LDáDM F\FK (DV\5HFRYHU\ 17)65HFRYHU\ 2 2)RUPDW5HFRYHU\ ± ± 3&,QVSHFWRU)LOH5HFRYHU\ ± ± 5HFRYHU\0\)LOHV 6PDUW17)65HFRYHU\ ± ± $XV/RJLFLV(PHUJHQF\5HFRYHU\ ± ± à Rys. 3. Skutecznoœæ wykorzystania programu Easy Recovery w porównaniu z innymi programami do odzyskiwania danych z partycji w systemie plików NTFS 49

10 Jak widaæ w próbie odzyskiwania plików z partycji NTFS najlepiej wypad³y programy Easy Recovery oraz Recovery My Files, które odzyska³y wszystkie dane wykorzystane w teœcie. Odzyskiwanie partycji FAT 32 W tym przypadku wykorzystano ten sam dysk tylko, e zosta³ sformatowany w systemie FAT 32. Na dysku umieszczono te same dane. Partycja ta zosta³a sformatowana i próbowano j¹ odzyskaæ tymi samymi programami co w przypadku partycji NTFS. Odzyskiwano: 156 zdjêcia, 6 filmów, 1 plik instal., 1 plik.pdf, 3 pliki.mp3, 41 dokumentów. Podobnie jak w przypadku partycji NTFS równie dla partycji FAT 32 program do odzyskiwania danych powinien wykazaæ siê skutecznoœci¹ dla wszystkich rodzajów plików. W tabeli 3 i rysunku 4 przedstawiono podsumowanie wyników odzyskiwania danych z partycji FAT 32. Tabela 3. Podsumowanie wyników badañ odzyskania danych z partycji w systemie plików FAT 32 3URJUDP\ GRRG]\VNDQLD RG]\VNDQ\FK G]LDáDM F\FK (DV\5HFRYHU\ )$75HFRYHU\ 2 2)RUPDW5HFRYHU\ ± ± 3&,QVSHFWRU)LOH5HFRYHU\ 5HFRYHU\0\)LOHV 6PDUW)$75HFRYHU\ $XV/RJLFLV(PHUJHQF\5HFRYHU\ ± ± à Rys. 4. Skutecznoœæ wykorzystania wybranych programów do odzyskiwania danych z partycjiw systemie plików FAT 32 50

11 Malec M., Ko³tyœ M.: Mo liwoœci POSTÊPY wykorzystania NAUKI I TECHNIKI programu NR Easy 2, 2008 Recovery do odzyskiwania danych WNIOSKI Jednym z celów prezentowanej pracy by³o wykazanie, e dane w przypadku logicznej ich utraty, mo na odzyskaæ zarówno w warunkach szkolnych jak i domowych oraz w równie dobrym stopniu tak jak oferuj¹ to specjalistyczne firmy odzyskuj¹ce dane. Jest to mo liwe dziêki oprogramowaniu, jakie oferuje sieæ Internet. Sukces podczas odzyskiwania zale y przede wszystkim od postêpowania u ytkownika, od tego, jakie kroki podejmie w danym momencie. W drugiej kolejnoœci zale y od programu, z jakiego siê korzysta, od rodzaju noœnika, systemu plików i sposobu w jaki utracono dane. Przestrzeganie wszystkich zasad oraz dobrze podjête decyzje przez u ytkownika pozwalaj¹ w wielu przypadkach na ca³kowite odzyskanie danych. Podczas badañ wykazano, e w ka dym przypadku, najwiêkszym niebezpieczeñstwem, na jakie s¹ nara one utracone dane, jest ich nadpisanie przez inne pliki. Nale y uwa aæ eby w momencie utraty nie dosz³o do ponownego zapisu na noœniku, poniewa wtedy odzyskanie nadpisanych danych jest praktycznie niemo liwe. Program Easy Recovery jest bardzo skutecznym narzêdziem do odzyskiwania danych z dysków twardych. Jest w stanie odzyskaæ dane w przypadkach, gdy pliki zostan¹ przypadkowo usuniête lub zostanie sformatowana nie ta partycja. Do odzyskiwania danych skorzystano z 3 metod: Delated Recovery, Format Recovery i Raw Recovery. Metoda Delated Recovery wykorzystywana by³a w przypadkach skasowania plików. Okaza³¹ siê bardzo skuteczna dla pamiêci Flash. Odzyskano ni¹ te pliki z partycji NTFS, pomimo b³êdów wystêpuj¹cych na dysku, jednak nie do koñca poradzi³a sobie ona z systemem FAT 32. Z metody Format Recovery korzystano wówczas, gdy noœnik zosta³ sformatowany. Niestety metoda ta nie chcia³a skanowaæ sformatowanej karty pamiêci Flash, co spowodowa³o ca³kowit¹ utratê niektórych plików z tej karty. W przypadku partycji NTFS program poradzi³ sobie doskonale z odzyskaniem wszystkich plików t¹ metod¹. Jednak podobnie jak poprzednia metoda i ta tak e nie poradzi³a sobie z odzyskaniem plików z partycji w systemie FAT 32. Gdy pozosta³e metody zawodzi³y korzystano z metody Raw Recovery. Skutecznoœæ tej metody potwierdzi³a siê w ka - dych nawet najbardziej skrajnych warunkach przeprowadzonego testu. Program Easy Recovery umo liwia równie wybór formatu plików, który ma byæ odzyskany, co mo e znacznie skróciæ czas skanowania. Wersja testowa programu Easy Recovery pozwala na przeskanowanie noœnika oraz na podgl¹d plików tekstowych i niektórych zdjêæ. Mimo, i ma mo liwoœæ skanowania noœnika w poszukiwaniu danych to nie ma on mo liwoœci kopiowania danych, które zosta³y odzyskane (chyba, e znajduj¹ siê gdzieœ na dysku). Stuprocentow¹ skutecznoœci¹ wykaza³ siê te program Recovery My Files. Program ten umo liwia bezp³atne skanowanie dysku, posiada bardzo szczegó³ow¹ listê formatów plików, które maj¹ byæ wyszukane. Dodatkowo umo liwia podgl¹d plików zdjêciowych, dokumentów tekstowych i plików.pdf, i byæ mo e jeszcze innych formatów plików, których nie sprawdzono w próbie. Jednak skanowanie tym programem zajê³o du o czasu (w przypadku partycji NTFS trwa³o oko³o godziny). Warto te wspomnieæ o programie PC Inspector Smart Recovery, który 51

12 umo liwia bezp³atne skopiowanie plików na dysk twardy. Tak¹ mo liwoœæ daj¹ te programy Smart NTFS Recovery, Smart FAT Recovery, Smart Flash Recovery i AusLogicis Emergency Recovery, ale nie wykaza³y siê w tym badaniu du ¹ efektywnoœci¹. Najgorzej w testach wypad³y programy Smart NTFS Recovery, Smart FAT Recovery, Smart Flash Recovery i AusLogicis Emergency Recovery, poniewa nie odzyska³y adnych plików z partycji FAT-owskich i nie chcia³y przeskanowaæ dysku z b³êdem logicznym w systemie NTFS. Literatura 1. Preston W.C.: Backup & Recovery. Wydawnictwo O Reilly, Czarny P.: Odzyskiwanie danych w praktyce. Wydawnictwo Helion, Opracowanie zbiorowe: Northon Ghost Podrêcznik u ytkownika. Semantec Metzger P.: Anatomia PC. Wydanie VII. Wydawnictwo Helion, Simpson A.: Windows XP Biblie. Hungry Minds Pawlak M.: Ostatnia deska ratunku. Chip 05/1999 s. 146; 10/2002 s Or³owski J.: Test programów do tworzenia obrazów partycji Kopia zawsze doskona³a. Chip 10/2002 s Kuniszewski S.: Przegl¹d programów do odzyskiwania plików Dane z odzysku. Chip 10/ 2002 s Chabiñski A.: Gdy zawiod¹ domowe sposoby odzyskiwania utraconych danych, warto zwróciæ siê o pomoc do fachowców Walka o ka dy bit. Chip 10/2002 s Rudziñski A.: Odzyskanie skasowanych partycji i plików Na w³asn¹ rêkê. Chip 02/2004 s. 34. Streszczenie W pracy przedstawiono analizê skutecznoœci programu Easy Recovery w ró nych przypadkach utraty danych z dysku twardego i z karty pamiêci Flash. Artyku³ ukazuje równie porównanie mo liwoœci opisanego programu z innymi programami do odzyskiwania danych w warunkach modelowanych testów porównawczych. POSSIBLE USES OF THE EASY RECOVERY PROGRAM FOR RECOVERING DATA Summary The paper presents the analysis of the effectiveness of the Easy Recovery program in various cases of data loss from hard disc and the Flash memory card. The article compares also the effectiveness of the program in question with other data recovery programs proved in different kinds of tests. 52

Instrukcja aktywacji oprogramowania

Instrukcja aktywacji oprogramowania Instrukcja aktywacji oprogramowania Minimalne wymagania systemowe System operacyjny Windows XP/Vista/7 Pentium 4 2,2 GHz CPU 512 MB RAM Karta graficzna 128 MB RAM QuickTime Player wersja 6 lub póÿniejsza

Bardziej szczegółowo

Przegląd i analiza technik odzyskiwania danych

Przegląd i analiza technik odzyskiwania danych BIULETYN WAT VOL. LVI, NUMER SPECJALNY, 2007 Przegląd i analiza technik odzyskiwania danych ZBIGNIEW KRZYSIAK Akademia Rolnicza, Wydział Inżynierii Produkcji, 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13 Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB INSTRUKCJA OBSLUGI Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i

Bardziej szczegółowo

Modelowanie œrodowiska 3D z danych pomiarowych**

Modelowanie œrodowiska 3D z danych pomiarowych** AUTOMATYKA 2005 Tom 9 Zeszyt 3 Jacek Nowakowski *, Daniel Kaczorowski * Modelowanie œrodowiska 3D z danych pomiarowych** 1. Wprowadzenie Jednym z obszarów mo liwego wykorzystania symulacji komputerowej

Bardziej szczegółowo

CENTRUM ROZWOJU. ul. Krótka 4 31-149 KRAKÓW. ZNAKI I SYGNA Y DROGOWE ZAKTUALIZOWANE Pakiet EXT03 wersja 1.1

CENTRUM ROZWOJU. ul. Krótka 4 31-149 KRAKÓW. ZNAKI I SYGNA Y DROGOWE ZAKTUALIZOWANE Pakiet EXT03 wersja 1.1 CENTRUM ROZWOJU ul. Krótka 4 31-149 KRAKÓW tel.: (0-12) 632 82 74, 76 fax: (0-12) 632 58 64 e-mail: ext@explotrans.com.pl http://www.explotrans.com.pl ZNAKI I SYGNA Y DROGOWE ZAKTUALIZOWANE Pakiet EXT03

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemów plików

Charakterystyka systemów plików Charakterystyka systemów plików Systemy plików są rozwijane wraz z systemami operacyjnymi. Windows wspiera systemy FAT oraz system NTFS. Różnią się one sposobem przechowywania informacji o plikach, ale

Bardziej szczegółowo

DLA WINDOWS 1. USTAWIANIE SKOKU W CZASIE 2.WYBÓR CHRONIONYCH PLIKÓW 3.POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI

DLA WINDOWS 1. USTAWIANIE SKOKU W CZASIE 2.WYBÓR CHRONIONYCH PLIKÓW 3.POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI MASZYNA CZASU DLA WINDOWS 1. USTAWIANIE SKOKU W CZASIE Zainstaluj program Genie Timeline 2012 i uruchom go. Aplikacja utworzy na Pulpicie Windows nowy folder o nazwie No-BackupZone. Jeżeli chcesz wykluczyć

Bardziej szczegółowo

Tworzenie oraz przywracanie obrazu systemu Windows 7

Tworzenie oraz przywracanie obrazu systemu Windows 7 Tworzenie oraz przywracanie obrazu systemu Windows 7 Windows 7 udostępnia bardzo przydatne i ulepszone narzędzie do wykonywania kopii zapasowych plików użytkowników, a także tworzenia obrazu systemu. Backup

Bardziej szczegółowo

9243065 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9243065 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9243065 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300i Wykonywanie kopii zapasowej danych Nokia 9300i Wykonywanie kopii zapasowej

Bardziej szczegółowo

9236250 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9236250 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9236250 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300 Wykonywanie kopii zapasowej danych Uwagi prawne Firma Nokia promuje politykê

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA. Odzyskujemy dane z dysków o średnicy 3.5", 2.5". Zajmujemy się dyskami magnetycznymi oraz dyskami SSD *.

OFERTA HANDLOWA. Odzyskujemy dane z dysków o średnicy 3.5, 2.5. Zajmujemy się dyskami magnetycznymi oraz dyskami SSD *. my data Profesjonalne odzyskiwanie danych z dysków twardych i pamięci flash. Trwałe kasowanie wrażliwych danych z nośników pamięci. my data 05-806 Komorów ul. Żwirowa 17 A kontakt: mail mk mydata@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Zastosowanie Ujednolicona konfiguracja i obs³uga ró nych urz¹dzeñ firmy SAMSON, które mog¹ wspó³pracowaæ z magistralami komunikacyjnymi. Program TROVIS-VIEW jest ujednoliconym

Bardziej szczegółowo

Home Media Server. Instalowanie aplikacji Home Media Server na komputerze. Zarz±dzanie plikami multimedialnymi. Home Media Server

Home Media Server. Instalowanie aplikacji Home Media Server na komputerze. Zarz±dzanie plikami multimedialnymi. Home Media Server 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries i N95 s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Stronicowanie na ¹danie

Stronicowanie na ¹danie Pamiêæ wirtualna Umo liwia wykonywanie procesów, pomimo e nie s¹ one w ca³oœci przechowywane w pamiêci operacyjnej Logiczna przestrzeñ adresowa mo e byæ du o wiêksza od fizycznej przestrzeni adresowej

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci komputerowe Szymon Wilk Partycjonowanie 1

Systemy operacyjne i sieci komputerowe Szymon Wilk Partycjonowanie 1 i sieci komputerowe Szymon Wilk Partycjonowanie 1 1. Partycja To logiczny, wydzielony obszar dysku twardego, który może być sformatowany przez system operacyjny w odpowiednim systemie plików 2. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

-Próba otworzenia pliku bezpośrednio z płyty CD także kończy się niepowodzeniem, pojawia się komunikat System Windows nie może otworzyć tego pliku.

-Próba otworzenia pliku bezpośrednio z płyty CD także kończy się niepowodzeniem, pojawia się komunikat System Windows nie może otworzyć tego pliku. 1.Tytuł: Lokalizacja i usunięcie usterek na komputerze klienta. 2.Założenia: -Użytkownik komputera korzystając z własnego konta księgowa nie może skopiować do folderu Moje dokumenty pliku podatki.tar z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi panelu dealera

Instrukcja obs³ugi panelu dealera Instrukcja obs³ugi panelu dealera strona 2: logowanie strona 3: edycja profilu strona 5: dodawanie filmów strona 6: dostêpne pojazdy strona 8: pojazdy demonstracyjne Kraków, 2011 proszê wpisaæ login i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Cennik. System. Instalowanie systemu operacyjnego MS Windows oraz jego. CD/DVD, komunikatory

Cennik. System. Instalowanie systemu operacyjnego MS Windows oraz jego. CD/DVD, komunikatory www.pomockomputerowa24.republika.pl P O M O C K O M P U T E R O W A Cennik System Warunki usługi 120 180 min. 60 min. Instalacja sterowników i Instalowanie 3. konfiguracja sterowników i sprzętu konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji 9234594 Wydanie 2 Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Copyright 2005

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI SERWERY WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ...

SPIS TRESCI SERWERY WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ... www.kamelot.pl , SPIS TRESCI, WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi:... Informacje Ogólne Serwer - program œwiadcz¹cy us³ugi na rzecz innych programów, zazwyczaj korzystaj¹cych z innych komputerów po³¹czonych

Bardziej szczegółowo

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1)

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) Plik pobrany przez: andrzejpokrywka Data pobrania: 17:55:46 22-01-2011 TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) 1. Tytu pracy egzaminacyjnej: Projekt realizacji prac prowadz

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym Z PRAC INSTYTUTÓW Jadwiga Zarębska Warszawa, CODN Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2000 2001 Ö I. Powszechność nauczania języków obcych w różnych typach szkół Dane przedstawione w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

Część 2 struktura e-paczki

Część 2 struktura e-paczki e-paczka, czyli wysyłam dokumenty do e-urzędu. Andrzej Matejko, Mirosław Januszewski Stowarzyszenie PEMI Część 2 struktura e-paczki.. zaraz po opublikowaniu pierwszej części opracowania otrzymaliśmy szereg

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

1.Komputer na co dzień jest wykorzystywany w księgowości małej firmy. 2.W chwili naprawy komputer jest odłączony od Internetu i od sieci lokalnej.

1.Komputer na co dzień jest wykorzystywany w księgowości małej firmy. 2.W chwili naprawy komputer jest odłączony od Internetu i od sieci lokalnej. Dawid Lisiński Pesel: 94071801316 Tytuł: Lokalizacja i usunięcie usterek systemu komputerowego. Założenia: 1.Komputer na co dzień jest wykorzystywany w księgowości małej firmy. 2.W chwili naprawy komputer

Bardziej szczegółowo

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10)

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) 5.5. Wyznaczanie zer wielomianów 79 gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) gdzie stopieñ wielomianu p 1(x) jest mniejszy lub równy n, przy

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Automatyczne generowanie transakcji do WB 1.0 dodatek do Finanse i Ksi gowo ERP dla 1 firmy

Automatyczne generowanie transakcji do WB 1.0 dodatek do Finanse i Ksi gowo ERP dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Automatyczne generowanie transakcji do WB 1.0 dodatek do Finanse i Ksi gowo ERP dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Opisy. Ikona: Polecenie: STCFG Menu: Stal Konfiguracja

Opisy. Ikona: Polecenie: STCFG Menu: Stal Konfiguracja Opisy Ustawia wygląd opisów, wysokość czcionek. Karta Opisy pozwala na ustalenie wyglądu opisów profili. Przygotowano trzy rodzaje bloków z numerami pozycji oraz dwa z nazwami elementów wysyłkowych. Długość

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Rozpoczynanie, zawieszanie i kończenie pracy z systemem (33)

Rozdział 4. Rozpoczynanie, zawieszanie i kończenie pracy z systemem (33) Windows XP PL. Podstawy obsługi systemu. Autor: Piotr Czarny Wstęp (7) Rozdział 1. Komputer? Ależ to proste! (11) BIOS, hardware, software (11) System operacyjny (13) o Zadania systemu operacyjnego (13)

Bardziej szczegółowo

Backup Premium Podręcznik Szybkiego Startu

Backup Premium Podręcznik Szybkiego Startu O programie Memeo Backup Premium pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Memeo Backup Premium regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików, zapobiegając

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

z 9 2007-06-30 18:14

z 9 2007-06-30 18:14 http://www.playstationworld.pl :: Tworzenie kopii zapasowych gier na CD/DVD oraz nagrywanie ich Artykuł dodany przez: KoDa (2006-06-18 18:50:44) Na początku pobieramy z naszego działu Download program

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007 Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007 Prognozy rozwoju na lata 2007-2010 Data publikacji: wrzesieñ 2007 Wersje jêzykowe: polska, angielska Od autora Na polskim rynku telekomunikacyjnym widocznych jest

Bardziej szczegółowo

Partition Wizard Home Edition Aplikacja przeznaczona do partycjonowania dysków twardych, obsługująca również macierze RAID oraz dyski o pojemności

Partition Wizard Home Edition Aplikacja przeznaczona do partycjonowania dysków twardych, obsługująca również macierze RAID oraz dyski o pojemności 10 najlepszych darmowych programów do partycjonowania i zarządzania dyskami Odpowiedni podział dysku pozytywnie wpływa na działanie systemu. Prezentujemy 10 najlepszych darmowych programów do partycjonowania

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI NASZYWKI NA CZAPKI WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi:

SPIS TRESCI NASZYWKI NA CZAPKI WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: www.kamelot.pl 2012 SPIS TRESCI WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi: Podstawowe Informacje Proponujemy Pañstwu naszywki na czapki... Dziêki naszemu profesjonalizmowi i kreatywnoœci mo emy zapewniæ Pañstwa

Bardziej szczegółowo

PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM

PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM ZAWIESIA TEKSTYLNE SPANSET POLSKA PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM Transport i przenoszenie elementów o dużej masie i objętości oznacza dla firmy wydatki na atestowane produkty z zakresu

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile sterowniki znajduj¹ siê na stronie www.centrumksero.pl w zak³adce DO POBRANIA/STEROWNIKI

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Błędy na dysku. Program CHKDSK

Błędy na dysku. Program CHKDSK Błędy na dysku. Program CHKDSK Błędy na dyskach Uszkodzenia fizyczne związane z mechaniczną usterką nośnika lub problemami z układami elektronicznymi. Uszkodzenia logiczne polegają na naruszeniu Uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 4. SYSTEMY PLIKÓW cz. I. Opracował Sławomir Zieliński

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 4. SYSTEMY PLIKÓW cz. I. Opracował Sławomir Zieliński Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 4 SYSTEMY PLIKÓW cz. I Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Zapoznanie z systemami plików używanymi

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Szkolenia są realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik nr 1 Do SIWZ

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Patryk Szewczyk kl. IV i 94052100054. 1.Temat: Lokalizacja i usunięcie usterki z systemu komputerowego

Patryk Szewczyk kl. IV i 94052100054. 1.Temat: Lokalizacja i usunięcie usterki z systemu komputerowego 1.Temat: Lokalizacja i usunięcie usterki z systemu komputerowego 2.Założenia komputer na co dzień wykorzystywany jest w księgowości małej firmy w chwili naprawy komputer jest odłączony od Internetu i sieci

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Rys Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi

Rys Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi 5.3. Regula falsi i metoda siecznych 73 Rys. 5.1. Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi Rys. 5.2. Przypadek f (x), f (x) > w metodzie regula falsi 74 V. Równania nieliniowe i uk³ady równañ liniowych

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INFORMACJI FINANSOWEJ w analizach i modelowaniu finansowym. - dane z rynków finansowych DANE RÓD OWE

PREZENTACJA INFORMACJI FINANSOWEJ w analizach i modelowaniu finansowym. - dane z rynków finansowych DANE RÓD OWE DANE RÓD OWE PREZENTACJA INFORMACJI FINANSOWEJ - dane z rynków finansowych - w formie baz danych - w formie tabel na stronach internetowych - w formie plików tekstowych o uk³adzie kolumnowym - w formie

Bardziej szczegółowo

www.gim4.slupsk.pl/przedmioty

www.gim4.slupsk.pl/przedmioty Lekcja 4. Program komputerowy - instalacja i uruchomienie 1. Rodzaje programów komputerowych 2. Systemy operacyjne 3. Instalowanie programu 4. Uruchamianie programu 5. Kilka zasad pracy z programem komputerowym

Bardziej szczegółowo

Drogi Kliencie! Przed odzyskaniem/wycofaniem. Możliwość I:

Drogi Kliencie! Przed odzyskaniem/wycofaniem. Możliwość I: Drogi Kliencie! W mało prawdopodobnym przypadku, że po uaktualnieniu do systemu Windows 10 zechcesz wrócić do starszej wersji systemu Windows, masz do wyboru dwie niżej opisane możliwości działania. Możliwość

Bardziej szczegółowo

Ashampoo Rescue Disc

Ashampoo Rescue Disc 1 Ashampoo Rescue Disc Oprogramowanie pozwala na utworzenie nośnika odzyskiwania system na płycie CD, DVD lub nośniku USB. Ten system awaryjny jest zalecany w dwóch sytuacjach: 1. W celu przywrócenia kopii

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji Windows 7 do Windows 8 na komputerach ADAX v.0.2

Instrukcja aktualizacji Windows 7 do Windows 8 na komputerach ADAX v.0.2 Instrukcja aktualizacji Windows 7 do Windows 8 na komputerach ADAX v.0.2! Przed przystąpieniem do aktualizacji należy wykonać kopię zapasową ważnych plików Windows. Komputery ADAX wspierają dwa scenariusze

Bardziej szczegółowo

Volume Snapshot for Mac OS X. Podręcznik użytkownika

Volume Snapshot for Mac OS X. Podręcznik użytkownika Volume Snapshot for Mac OS X Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp...3 Omówienie funkcji...3 Główne funkcje...3 Obsługiwane nośniki...3 Migawka kontra archiwizacja pliku...4 Pierwsze kroki...4 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Archiwizowanie nagrań i naprawa bazy danych

Archiwizowanie nagrań i naprawa bazy danych ROZDZIAŁ 6 Archiwizowanie nagrań i naprawa bazy danych Pliki wideo mogą być archiwizowane z dysku twardego na zewnętrzne nośniki, takie jak CD-R, DVD, MO lub ZIP. Tworzenie kopii plików audio/wideo Pliki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji To samoêç w wirtualnym Êwiecie Zestaw cryptocertum www.certum.pl Od 1998 roku Unizeto Technologies SA w ramach utworzonego Powszechnego Centrum Certyfikacji CERTUM Êwiadczy us ugi

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Instalacja oprogramowania Industrial Application Server 2.1

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Instalacja oprogramowania Industrial Application Server 2.1 Informator Techniczny nr 71 28-11-2006 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Industrial Application Server 2.1 CD-Rom instalacyjny z oprogramowaniem Industrial Application Server zawiera

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Informacje na temat niniejszego dokumentu W tym dokumencie opisano sposób

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

(wymiar macierzy trójk¹tnej jest równy liczbie elementów na g³ównej przek¹tnej). Z twierdzen 1 > 0. Zatem dla zale noœci

(wymiar macierzy trójk¹tnej jest równy liczbie elementów na g³ównej przek¹tnej). Z twierdzen 1 > 0. Zatem dla zale noœci 56 Za³ó my, e twierdzenie jest prawdziwe dla macierzy dodatnio okreœlonej stopnia n 1. Macierz A dodatnio okreœlon¹ stopnia n mo na zapisaæ w postaci n 1 gdzie A n 1 oznacza macierz dodatnio okreœlon¹

Bardziej szczegółowo

Sektor. Systemy Operacyjne

Sektor. Systemy Operacyjne Sektor Sektor najmniejsza jednostka zapisu danych na dyskach twardych, dyskietkach i itp. Sektor jest zapisywany i czytany zawsze w całości. Ze względów historycznych wielkość sektora wynosi 512 bajtów.

Bardziej szczegółowo

Pomoc g³osowa i mowa

Pomoc g³osowa i mowa Pomoc g³osowa i mowa 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

System plików NTFS. Charakterystyka systemu plików NTFS

System plików NTFS. Charakterystyka systemu plików NTFS System plików NTFS System NTFS (New Technology File System) powstał w trakcie prac nad sieciową wersją systemu Windows NT. Stąd też wynikają podstawowe właściwości funkcjonale systemu przejawiające się

Bardziej szczegółowo

Laboratorium : Tworzenie partycji w Windows XP Pro

Laboratorium : Tworzenie partycji w Windows XP Pro Laboratorium 12.2.3: Tworzenie partycji w Windows XP Pro Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium utworzysz na dysku partycję w formacie FAT32. Przekonwertujesz tą partycję

Bardziej szczegółowo

Archiwum DG 2016 PL-SOFT

Archiwum DG 2016 PL-SOFT 2 1 to kompleksowe narzędzie ochrony Twoich danych genealogicznych utworzonych w programie Drzewo genealogiczne. Aplikacja nie wymaga instalacji na komputerze i jest uruchamiana bezpośrednio z dysku USB.

Bardziej szczegółowo

SecureDoc Standalone V6.5

SecureDoc Standalone V6.5 SecureDoc Standalone V6.5 Instrukcja instalacji WinMagic Inc. SecureDoc Standalone Instrukcja Instalacji Spis treści Zanim przystąpisz do instalacji... 3 Tworzenie kopii zapasowej... 3 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PQI seria CardDrive

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PQI seria CardDrive INSTRUKCJA OBSŁUGI PQI seria CardDrive 1. Wprowadzenie Gratulujemy wyboru przenośnej pamięci flash na USB 2.0 marki PQI. Mamy nadzieję, że nasz nowy produkt zadowoli Państwa i pozwoli zabrać ze sobą ulubione

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl Instrukcja Suscriptor www.certum.pl Minister Gospodarki, decyzjà Nr 1/014497/02, dokona 30 grudnia 2002 roku na czas nieoznaczony wpisu Unizeto Technologies SA do rejestru kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz mobilnego Internetu przez okres 12 miesięcy. II. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Wykonawca przejmie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Skrócony sposób działania przy użyciu po

Skrócony sposób działania przy użyciu po Skrócony sposób działania przy użyciu po raz pierwszy Rozdział 1. Wstęp (1) 2. Instalacja i aktywacja (2) Usuwanie starych sterowników (2.1) Instalacja w Windows 98 SE / 2000 (2.2) Aktywacja w Windows

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure

EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure 2 POLSKI EW7033 USB 3.0 2.5" SATA Hard Disk and SSD Enclosure Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 2.0 Podłączenie dysku twardego... 3 3.0 Podłączenie obudowy EW7033

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 19 MAJA 2015

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 19 MAJA 2015 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 19 MAJA 2015

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie partycjami

Zarządzanie partycjami Zarządzanie partycjami Do tworzenie i usuwania partycji, formatowania dysków i zmiany liter dysków w systemie Windows NT, służy narzędzie graficzne Zarządzanie dyskami lub program diskpart dostępny w konsoli

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Usuni cie has a admina dodatek do Symfonia Kadry i P ace dla 1 firmy

Usuni cie has a admina dodatek do Symfonia Kadry i P ace dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Usuni cie has a admina 2012 1.0 dodatek do Symfonia Kadry i P ace dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak przygotować bootowalny nośnik instalacyjny USB?

Windows 10 - Jak przygotować bootowalny nośnik instalacyjny USB? 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak przygotować bootowalny nośnik instalacyjny Metoda 1 - Media Creation Tool Aby przygotować pendrive z instalatorem systemu Windows 10 należy pobrać narzędzie MediaCreationTool.

Bardziej szczegółowo

raceboard-s Szybki start

raceboard-s Szybki start raceboard-s Szybki start Więcej na : http://raceboard.simracing.pl Kontakt: raceboard@simracing.pl Data aktualizacji: 2011-11-15 Wstęp Dziękujemy za wybór naszego produktu z serii raceboard, przykładamy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OPERACYJNY. Monika Słomian

SYSTEM OPERACYJNY. Monika Słomian SYSTEM OPERACYJNY Monika Słomian CEL znam podstawowe zadania systemu operacyjnego porządkuję pliki i foldery KRYTERIA rozumiem zadania systemu operacyjnego potrafię wymienić przykładowe systemy operacyjne

Bardziej szczegółowo

1. My Book - z zewnątrz i od środka... 2 2. Pierwsze podłączenie... 8 3. Testy... 15 4. Podsumowanie... 18 - Koniec spisu treści -

1. My Book - z zewnątrz i od środka... 2 2. Pierwsze podłączenie... 8 3. Testy... 15 4. Podsumowanie... 18 - Koniec spisu treści - Spis treści 1. My Book - z zewnątrz i od środka... 2 2. Pierwsze podłączenie... 8 3. Testy... 15 4. Podsumowanie... 18 - Koniec spisu treści - Realitynet.pl - przystępnie o komputerach 1. My Book - z zewnątrz

Bardziej szczegółowo