3URJUDP\ XWUDFRQ\FK. G]LDáDM F\FK (DV\5HFRYHU\ )/$6+5HFRYHU\

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3URJUDP\ XWUDFRQ\FK. G]LDáDM F\FK (DV\5HFRYHU\ )/$6+5HFRYHU\"

Transkrypt

1 Miros³aw Malec*, Magdalena Ko³tyœ* MO LIWOŒCI WYKORZYSTANIA PROGRAMU EASY RECOVERY DO ODZYSKIWANIA DANYCH WPROWADZENIE Zwiêkszaj¹ce siê iloœci danych na dyskach twardych to problem dotycz¹cy ka - dego u ytkownika komputera zw³aszcza, jeœli jest on pod³¹czony do Internetu. Dane komputerowe s¹ bowiem nara one na ró ne niebezpieczeñstwa. Utrata danych jest chyba najbardziej nieprzyjemn¹ sytuacj¹ dla posiadacza komputera. Przyczyn¹ mo e byæ awaria komputera, atak wirusa, przypadkowe skasowanie i wiele innych nieprzewidzianych sytuacji, ale efekty ich nieraz bywaj¹ katastroficzne. Odzyskiwanie danych jest niekiedy dro sze od skutków jakiejkolwiek innej awarii sprzêtu komputerowego. Najprostszym sposobem ochrony danych przed ich utrat¹ jest zapobieganie utracie. Awaria mo e siê jednak zdarzyæ zawsze. W takich sytuacjach najlepszym rozwi¹zaniem mog¹ okazaæ siê programy do odzyskiwania danych. Internet oferuje wiele, czêsto darmowych wersji takiego oprogramowania. PROGRAM EASY RECOVERY Programy do odzyskiwania danych s¹ to narzêdzia specjalistyczne s³u ¹ce do wyszukiwania na noœniku plików, które nie s¹ widoczne przez system. Oprogramowanie tego typu w wiêkszoœci przypadków jest p³atne, ale istnieje mo liwoœæ skorzystania z darmowych, 30-dniowych wersji demonstracyjnych. Wersje demonstracyjne maj¹ pewne ograniczenia, zazwyczaj jest to brak mo liwoœci kopiowania danych wyszukanych na noœniku. Jednak umo liwiaj¹ one w niemal ka dym przypadku bezp³atne skanowanie noœnika w celu poszukiwania utraconych danych. Ze wzglêdu na du ¹ iloœæ programów u ytkowych specjalizuj¹cych siê w obszarze odzyskiwania danych, autorzy pracy zdecydowali siê na dok³adniejsze sprawdzenie jednego z nich - programu Easy Recovery. Program ten zosta³ wybrany, poniewa cieszy siê on du ¹ popularnoœci¹ i wed³ug internautów daje mo liwoœæ skorzystania z ró nych metod odzyskiwania danych. Ponadto program ten posiada inne przydatne funkcje takie jak diagnostyka dysku, naprawianie niektórych plików z pakietu Microsoft Office, aktualizacje i inne (rys. 1). * Miros³aw MALEC, Magdalena KO TYŒ Katedra Podstaw Techniki, Wydzia³ Podstaw Techniki, Politechnika Lubelska. 41

2 Rys. 1. Zdjêcie okna programu Easy Recovery Zak³adka Disk Diagnostics Dodatkowo program obs³uguje partycje FAT12, FAT 16, FAT 32, NTFS i NTFS5. W zale noœci od wersji pozwala tak e na instalowanie dodatkowych narzêdzi, które mog¹ zwiêkszaæ jego funkcjonalnoœæ. Wszystkie zainstalowane narzêdzia s¹ umieszczane w jednej z kategorii. Instalacja nowych narzêdzi mo e przebiegaæ automatycznie równie za poœrednictwem Internetu. Standardowy pakiet wersji Easy Recovery Professional zawiera nastêpuj¹ce funkcje: Disk Diagnostics (diagnostyka dysku), Data Recovery (odzyskiwanie danych), File Repair (naprawa plików), Repair (naprawa plików utworzonych przez program MS Outlook), Software Updates (aktualizacje), Crisis Center (centrum kryzysowe). W starszych wersjach programu dwie ostatnie funkcje nie s¹ dostêpne. BADANIA SKUTECZNOŒCI WYKORZYSTANIA PROGRAMU EASY RECOVERY NA PODSTAWIE BADAÑ DYSKU TWARDEGO I KARTY PAMIÊCI FLASH Pliki wykasowane z noœnika w rzeczywistoœci pozostaj¹ na nim, tylko informacja o nich zostaje wykasowana z tablicy alokacji tak, e nie s¹ one widoczne przez system. Podczas formatowania dysku dochodzi do usuniêcia tablicy alokacji i zapisania jej na nowo w tym samym lub w innym systemie plików, co powoduje, e pliki nie s¹ widziane przez system. Miejsce, w którym siê znajdowa³y pliki jest uznawane za puste i jeœli dojdzie do ponownego zapisu to nowe pliki umieszczane s¹ w pierwszych wolnych sektorach. Jeœli noœnik nie zostanie ponownie zapisany wówczas mo na je odzyskaæ korzystaj¹c z programów do odzyskiwania danych. Program Easy Recovery to, jak ju wspomniano, jedna z najpopularniejszych aplikacji do odzyskiwania danych utraconych w wyniku b³êdów logicznych na noœniku lub w wyniku b³êdu u ytkownika. W dalszej czêœci pracy przedstawiono wyniki przeprowadzonych badañ skutecznoœci odzyskiwania danych tym programem w kilku najczêœciej przytrafiaj¹cych siê przypadkach utraty danych. 42

3 Malec M., Ko³tyœ M.: Mo liwoœci POSTÊPY wykorzystania NAUKI I TECHNIKI programu NR Easy 2, 2008 Recovery do odzyskiwania danych Wykorzystanie programu Easy Recovery do odzyskiwania danych z karty Flash Karta pamiêci Flash jest najczêœciej u ywana w urz¹dzeniach przenoœnych. W badaniach wykorzystano kartê pamiêci Secure Digital o pojemnoœci 512 MB (rzeczywista wielkoœæ 488 MB) sformatowan¹ w systemie FAT 16. Karta ta wykorzystywana jest do robienia zdjêæ i nagrywania krótkich filmów aparatem firmy Samsung oraz spe³nia funkcjê PenDriva do przenoszenia danych i tworzenia kopii zapasowych. Program podczas badania odzyskiwa³ dane w nastêpuj¹cych symulowanych przypadkach ich utraty: l Sformatowanie karty w aparacie; l Skasowanie pojedynczych zdjêæ z karty w aparacie; l Skasowanie plików w komputerze; l Skasowanie plików w komputerze i wykonanie nowych zdjêæ; l Skasowanie zdjêæ w aparacie i wykonanie nowych zdjêæ; l Sformatowanie karty w aparacie i wykonanie nowych zdjêæ. Materia³ badawczy, który odzyskiwa³ program by³ w ka dym przypadku ten sam i obejmowa³ dane w postaci: l 280 zdjêæ zrobionych przez aparat z nazw¹ przyporz¹dkowan¹ przez aparat, l 6 filmów nagranych przez aparat w formacie.avi, z nazw¹ przyporz¹dkowan¹ przez aparat, l 101 zdjêæ przechowywanych na karcie i podpisanych przez u ytkownika, l 1 film w formacie.wma, przechowywany na karcie, l 1 plik instalacyjny przechowywany na karcie, l 127 plików dokumentowych umieszczonych w dwóch folderach i w kilku podfolderach wœród nich znajdowa³o siê 5 plików ukrytych.tmp. Ka da próba odzyskania utraconych danych zosta³a wykonana trzykrotnie. Jak wynika z przeprowadzonych badañ, program Easy Recovery wykazuje 100 % skutecznoœci w przypadku zwyk³ego skasowania plików z karty pamiêci Flash. Skasowane pliki zarówno w aparacie jak i w komputerze, zosta³y ca³kowicie odzyskane i wszystkie dzia³aj¹ poprawnie. Natomiast przy usuniêciu plików w komputerze i wykonaniu nowych zdjêæ na karcie (³¹czna pojemnoœæ nowych zdjêæ zajmowa³a 16,7 MB) odzyskano wszystkie zdjêcia, filmy, plik instalacyjny oraz 17 dokumentów. Niestety jeden folder nie zosta³ odzyskany ani adne pliki, które siê w nim znajdowa³y, mimo e jego pojemnoœæ przekracza³a pojemnoœæ, któr¹ zajê³y nowe zdjêcia. Równie podczas skasowania 19 zdjêæ i 1 filmu w aparacie fotograficznym i ponownym wykonaniu nowych zdjêæ (9,8 MB), odzyskano 18 zdjêæ, co stanowi 94,7 % wszystkich zdjêæ utraconych. Aparaty fotograficzne i inne urz¹dzenia korzystaj¹ce z pamiêci Flash maj¹ mo - liwoœæ formatowania karty podobnie jak komputer. Wykonano wiêc badania odzyskiwania danych z karty pamiêci Flash sformatowanej w aparacie fotograficznym. Przy sformatowaniu karty w aparacie fotograficznym do odzyskania plików skorzystano najpierw z metody Delated Recovery, jednak skutecznoœæ tej metody okaza³a siê nie- 43

4 wielka, bo odzyskano zaledwie 4,7% poprawnie dzia³aj¹cych zdjêæ, jeden film i 11 plików dokumentowych. Niektóre zdjêcia zosta³y odzyskane podwójnie pod inn¹ nazw¹. Ciekawym faktem w tym przypadku jest to, e odzyskane zosta³y wszystkie dokumenty, które umieszczone by³y w folderze, a nie odzyskano adnych plików umieszczonych poza folderami i adnych umieszczonych w podfolderach. Nie by³o mo liwoœci skorzystania z metody Format Recovery, gdy program nie chcia³ skanowaæ plików t¹ metod¹ (karta nie by³a formatowana w komputerze). Najlepsz¹ skutecznoœci¹ wykaza³a siê metoda Raw Recovery, której u ywa siê w ostatecznoœci do odzyskiwania danych. Metoda ta wyszukuje nag³ówków plików i ka dy format pliku umieszcza w osobnych folderach. Podczas odzyskiwania danych t¹ metod¹ mo na by³o zauwa yæ, e dobra skutecznoœæ jest w przypadku zdjêæ, bo odzyskano wszystkie zdjêcia wykorzystane w teœcie, z tego a 92,7% zdjêæ dzia³a³o poprawnie. 19 zdjêæ ze wszystkich odzyskanych, by³o uszkodzonych w pewnym stopniu tzn. na zdjêciu brakowa³o czêœci obrazu. 8 zdjêæ zosta³o uszkodzonych tak, e nie by³a widoczna wiêksza czêœæ zdjêcia. Filmy zosta³y odzyskane czêœciowo i odtworzono je w programie AllPlayer, tylko jeden film dzia³a³ prawid³owo natomiast pozosta³e by³y podzielone na mniejsze czêœci w ten sposób, e pocz¹tek filmu po naprawieniu przez program AllPayer zosta³ odtworzony a kolejne czêœci by³y zapisywane w katalogu ze zdjêciami jako pliki.jpg o bardzo du ej pojemnoœci w porównaniu z innymi zdjêciami (mimo, e ich jakoœæ jest s³aba). Plik.wma, który by³ umieszczony na karcie zamieni³ format na.asf i tylko czêœæ pliku by³a mo liwa do odtworzenia. Plik instalacyjny zosta³ podzielony na mniejsze pliki i równie nie by³ mo liwy do odzyskania. Odzyskano 126 plików dokumentowych, które w wiêkszoœci nie dawa³y siê uruchomiæ. Tylko 29 plików by³o mo liwych do uruchomienia. Nawet, jeœli pliki dokumentowe zosta³y uruchomione to nie oznacza³o to pe³nego sukcesu, gdy 5 z tych plików zawiera³o tylko i wy³¹cznie puste strony. Jeden plik dokumentowy o pojemnoœci 8,22 MB, który zawiera³ 93 strony zosta³ odzyskany niekompletnie, bo po odzyskaniu mia³ pojemnoœæ 1,82 MB i zawiera³ tylko 55 stron. Pozosta³e pliki odzyskano w ca³oœci. W przypadku odzyskiwania danych ze sformatowanej karty i nadpisanej nowymi zdjêciami o pojemnoœci 10,8 MB dane odzyskiwano tylko metod¹ Raw Recovery, poniewa da³a ona jedyny pozytywny efekt podczas odzyskiwania danych ze sformatowanej karty. W tym przypadku odzyskano 86,9 % zdjêæ, z czego 80,8 % dzia³a³o poprawnie. Wynik odzyskiwania pozosta- ³ych danych by³ podobny jak w przypadku formatowania plików bez nadpisywania. Podczas odzyskiwania danych zauwa ono, e pozmieniane zosta³y niektóre nazwy plików. Korzystaj¹c z metody Delated Recovery zmiany nazw wyst¹pi³y jedynie dla plików zdjêciowych i filmowych, których nazwy by³y przyporz¹dkowane przez aparat, natomiast zachowana zosta³a ich kolejnoœæ. Nazwy zdjêæ wprowadzone przez u ytkownika nie uleg³y zmianie. Równie zmieniona zosta³a nazwa jednego pliku dokumentowego. Inne pliki i foldery odzyskiwane t¹ metod¹, zachowa³y pierwotny uk³ad i nazwy. Metoda Delated Recovery spowodowa³a zmianê uk³adu i zmianê nazw zdjêæ i filmów (tylko tych podpisanych przez aparat) podczas odzyskiwania danych ze sformatowanej karty pamiêci. Dane wówczas zosta³y odzyskane i pouk³adane w dwóch folderach o zmienionej 44

5 Malec M., Ko³tyœ M.: Mo liwoœci POSTÊPY wykorzystania NAUKI I TECHNIKI programu NR Easy 2, 2008 Recovery do odzyskiwania danych nazwie. W metodzie Raw Recovery utworzone s¹ foldery, których nazwa zawiera rodzaj plików, jakie s¹ w nim umieszczane. Ka dy plik umieszczany w folderze ma przydzielan¹ kolejn¹ nazwê porz¹dkow¹ w takiej kolejnoœci jak zosta³ odzyskany. Równie ten sam problem jest w przypadku plików dokumentowych. W celu porównania skutecznoœci proponowanego programu do odzyskiwania danych z innymi tego typu programami przeprowadzono kolejny test wykorzystuj¹c w nim kartê pamiêci Flash. W badaniu wykorzystano kartê pamiêci Flash o pojemnoœci 32 MB sformatowan¹ w systemie FAT 16, na której zapisane by³y 33 zdjêcia i 3 filmy.avi. Karta zosta³a sformatowana na aparacie fotograficznym i przetestowana kilkoma programami do odzyskiwania danych. Programy, które wykorzystano w badaniach to: Easy Recovery, Disk Internals Flash Recovery, Recovery My Files, PC Inspector Smart Recovery, O&O Format Recovery, DiskInternals FAT Recovery, Smart Flash Recovery, AusLogicis Emergency Recovery. Wszystkie te programy umo liwiaj¹ bezp³atne skanowania noœnika w poszukiwaniu utraconych plików oraz przywrócenie tych danych wraz z wykupieniem licencji. Jak wynika z badañ wiêkszoœæ testowanych programów poradzi³o sobie znakomicie z odzyskaniem zdjêæ z karty Flash. Przy odzyskiwaniu filmów skutecznoœæ by³a mniejsza. Nie jest to jednak miarodajna ocena, poniewa na karcie (jako test) by³y tylko 3 filmy wymagaj¹ce odzyskania. W tabeli 1 oraz na rysunku 2 pokazano podsumowanie wyników odzyskania danych przez testowane programy. Dane te dotycz¹ tylko i wy³¹cznie iloœci wszystkich odzyskanych plików oraz plików poprawnie dzia³aj¹cych, dlatego nie s¹ miarodajnym wskaÿnikiem jakoœci odzyskiwania co do poszczególnych formatów plików. Pozwalaj¹ natomiast okreœliæ skutecznoœæ odzyskiwania danych. Tabela.1. Podsumowanie wyników odzyskania danych z karty pamiêci Flash 3URJUDP\ XWUDFRQ\FK RG]\VNDQ\FK G]LDáDM F\FK (DV\5HFRYHU\ )/$6+5HFRYHU\ 2 2)RUPDW5HFRYHU\ 3&,QVSHFWRU6PDUW5HFRYHU\ )$75HFRYHU\ 5HFRYHU\0\)LOHV 6PDUW)ODVK5HFRYHU\ $XV/RJLFLV(PHUJHQF\5HFRYHU\ à Z prezentowanego zestawienia wynika, e w przypadkach programów Smart Flash Recovery i AusLogicis Emergency Recovery nie odzyskano adnych danych z pamiêci Flash. W trzech przypadkach, czyli dla programów O&O Format Recovery, Recovery My Files i Disk Internals FAT Recovery wszystkie trzy kolumny s¹ ze sob¹ zrównane, oznacza to, e dane zosta³y odzyskane w stu procentach i wszystkie dzia- ³aj¹ poprawnie. Pozosta³e programy uzyska³y bardzo dobre wyniki co do odzyskiwania zdjêæ, ale nie radzi³y sobie z plikami.avi. 45

6 Rys. 2. Skutecznoœæ wykorzystania programu Easy Recovery w porównaniu z innymi programami do odzyskiwania danych z pamiêci Flash Wykorzystanie programu Easy Recovery do odzyskiwania danych z dysku twardego W dysk twardy jest wyposa ony ka dy komputer. Na nim zazwyczaj instaluje siê system operacyjny umo liwiaj¹cy korzystanie z komputera, jak równie przechowuje siê dane, z których siê najczêœciej korzysta. W przypadku odzyskiwania danych z dysku twardego pojawia siê problem, który nie dotyczy³ pamiêci Flash (poniewa jest ona noœnikiem wymiennym), mianowicie nie powinno siê odzyskiwaæ danych na dysku z którego te dane zosta³y usuniête, poniewa mo e to spowodowaæ nadpisanie utraconych plików. Dotyczy to równie instalowania programów na tym dysku, zamykania systemu i wielu innych czynnoœci, których nie powinno siê wykonywaæ w razie utraty. W badaniu wykorzystano dysk zapasowy o pojemnoœci rzeczywistej 1,51 GB, który by³ pod³¹czony do komputera w tzw. kieszeni. Dysk zosta³ sformatowany w systemie plików FAT 32 pod systemem Windows, a w póÿniejszej czêœci badañ korzystano z systemu NTFS. Dysk wykorzystywany by³ tylko do przenoszenia danych. Program podczas badañ bêdzie próbowa³ odzyskiwaæ w ka dym przypadku te same dane, czyli: l 156 zdjêæ, kilka zdjêæ ma nazwy przyporz¹dkowane przez aparat, l 4 filmów nagranych w formacie.avi z nazw¹ porz¹dkow¹ z aparatu, l 1 film.rmvb, l 1 film w formacie.wma, l 1 plik instalacyjny, l 1 plik.pdf, 46

7 Malec M., Ko³tyœ M.: Mo liwoœci POSTÊPY wykorzystania NAUKI I TECHNIKI programu NR Easy 2, 2008 Recovery do odzyskiwania danych l 3 pliki.mp3, l 41 plików dokumentowych umieszczonych w jednym folderze i w dwóch podfolderach wœród nich znajduje siê 8 plików ukrytych.tmp. Równie dla dysku twardego próby odzyskania danych wykonano po trzy razy. Podczas prób zamodelowano nastêpuj¹ce przypadki utraty danych: l Pliki usuniête szybkim formatowaniem z partycji FAT 32; l Pliki usuniête normalnym formatowaniem z partycji FAT 32; l Przypadkowe skasowanie plików z partycji FAT 32; l Przypadkowe skasowanie plików z partycji NTFS; l Sformatowanie partycji NTFS; l Pliki wykasowane z partycji FAT 32 i nadpisane przez nowe dane; l Formatowanie programem Partition Magic 8.0 i zmiana systemu na NTFS l Stworzenie partycji, zniszczenie partycji i zmiana systemu plików na FAT 32 Podczas formatowania dysku z danymi niezale nie od tego, czy skorzystano z szybkiej metody czy dog³êbnego formatowania, to wynik odzyskiwania danych metod¹ Format Recovery by³ ten sam: odzyskano 70,5% zdjêæ, 33,3% filmów i 100% dokumentów. Pozosta³ych plików nie odzyskano. Zauwa ono równie, e wœród zdjêæi filmów, które zosta³y odzyskane brakowa³o plików zajmuj¹cych kolejne miejsca na dysku (koñcowe zdjêcia i filmy w folderze). Dodatkowo wszystkie pliki, które by³y umieszczone poza folderem zosta³y utracone. W wyniku odzyskiwania danych metod¹ Raw Recovery równie uzyskano takie same dane zarówno w przypadku formatowania szybkiego jak i dog³êbnego. Dodatkowo odzyskano 1,51 GB danych, co jest równe pojemnoœci ca³ego dysku twardego. Do próby wykorzystano 156 zdjêæ, które to zosta³y odzyskane, jednak 9 z tych zdjêæ nie wyœwietla kompletnego obrazu. Równie odzyskane zosta³y fragmenty filmów, które by³y przechowywane na dysku jednak podobnie jak w przypadku karty Flash, równie tutaj filmy te zosta³y podzielone a czêœci filmów zosta³y zapisane jako pliki.jpg o bardzo du ej pojemnoœci w porównaniu z innymi zdjêciami (mimo, e ich jakoœæ jest s³aba). Plik filmowy z rozszerzeniem.rmvb zamieni³ swój format na.rm i nie by³ mo liwy do odtworzenia w ca³oœci. Plik.PDF zosta³ odzyskany w ca³oœci jednak nie mo e byæ odtworzony. Odzyskano 2 pliki muzyczne.mp3, które poprawnie dzia³a³y. Wœród dokumentów odzyskane zosta³o tylko 48,8 % poprawnie dzia³aj¹cych plików. Pliku instalacyjnego nie odzyskano. Odzyskanych danych metod¹ Raw Recovery by³o du o wiêcej. Znaleziono wœród nich: pliki muzyczne (31 plików.mp3 w tym 30 dzia³aj¹cych, 4 pliki.mid w tym 4 dzia³aj¹ce, 40.WAV aden nie dzia³a), pliki graficzne (190.JPG w tym 190 dzia³aj¹cych, 145.GIF w tym 145 dzia³aj¹cych), pliki instalacyjne (48 plików, w tym 12 dzia³aj¹cych), pliki dokumentowe (22 dzia³aj¹ce). Wœród plików zdjêciowych.jpg znaleziono 29 zdjêæ z przed formatowania które poprawnie dzia³a³y. Prawie wszystkie pliki.mid i.mp3 da³y siê odtworzyæ w ca³oœci, natomiast pliki.wav nie by³y mo liwe do odtworzenia. Nie by³o tak e problemów z uruchomieniem plików graficznych.gif. Wœród odzyskanych plików instala- 47

8 cyjnych, z czego 12 plików dzia³a³a poprawnie, nie by³o mo liwoœci znalezienia pliku, który wykorzystano w badaniu, poniewa wiêkszoœæ plików zosta³a podzielona i odzyskana pod inn¹ nazw¹. W kolejnym badaniu odzyskiwano dane skasowane z partycji FAT 32. W tej próbie odzyskano zaledwie 70,5 % wszystkich wykorzystanych w badaniu zdjêæ wszystkie dokumenty, pliki.mp3, dokument.pdf, plik instalacyjny oraz 4 filmy, z których tylko trzy zosta³y uruchomione. Czwarty film po odzyskaniu mia³ pe³ny rozmiar, ale nie by³ mo liwy do uruchomienia adnym dostêpnym programem. Zauwa- ono, e pliki, które nie zosta³y odzyskane to pliki zajmuj¹ce kolejne miejsca na dysku, s¹ to te same pliki, których nie odzyskano metod¹ Format Recovery przy sformatowanej partycji. Wyniki badañ na skasowanej partycji FAT 32 i nastêpnie nadpisanie jej przez 70,3 MB innych danych zapisanych na dysku prezentuj¹ siê nastêpuj¹co. Przy wykorzystaniu metody Delated Recovery wyniki niewiele siê ró ni³y od tych, które otrzymano w poprzednim badaniu, czyli odzyskano 70,5 % zdjêæ, 50 % filmów i pozosta³e pliki. Jednak w tym przypadku brakowa³o filmu o pojemnoœci 149,7 MB (wczeœniej ten film zosta³ przywrócony w ca³oœci, ale nie zosta³o odtworzony). Wykorzystano tu równie metodê Raw Recovery, któr¹ to odzyskano 84% zdjêæ, z czego 78,2 % poprawnie dzia³a³o. Pozosta³e pliki odzyskano w takim samym stopniu jak podczas odzyskiwania danych ze sformatowanej partycji metod¹ Raw Recovery. Wyniki badañ dotycz¹ce usuniêcia danych z partycji NTFS zosta³y przedstawione poni ej. Zarówno dane ze sformatowanego dysku jak i usuniête pliki zosta³y ca³kowicie odzyskane i wszystkie dzia³aj¹ poprawnie. Co wiêcej, odzyskiwanie metod¹ Delated Recovery skasowanych plików trwa³o ³¹cznie z kopiowaniem ok. 20 minut podczas, gdy z partycji FAT 32 trwa³o to dwa razy d³u ej. Równie w przypadku sformatowanego dysku odzyskiwanie danych trwa³o krócej, pomimo i by³o tu wiêcej plików do kopiowania (poniewa wiêcej danych odzyskano). W badaniach modelowano równie odzyskiwanie danych w skrajnych przypadkach. Jednym z przypadków by³a zmiana systemu plików w programie Partition Magic, poniewa na nowo zostaje zbudowana struktura plików. W tej sytuacji dane nie by³y mo liwe do odzyskania metod¹ Format Recovery. Natomiast skorzystanie z metody Raw Recovery, zarówno w tym przypadku jak i w przypadku zniszczenia partycji i ponownej zmiany systemu plików na FAT 32 da³o taki sam efekt jak w przypadku zwyk³ego sformatowania dysku, czyli odzyskano te same pliki w takim samym stopniu uszkodzenia. Ró nica natomiast polega³a w ogólnym czasie potrzebnym na odzyskanie plików, który w obu przypadkach by³ prawie dwukrotnie d³u szy ni wczeœniejsze u ycie metody Raw Recovery. We wszystkich metodach odzyskiwania, z jakich skorzystano tylko metoda Raw Recovery spowodowa³a zmianê nazw plików we wszystkich próbach. Metoda Delated Recovery zarówno w przypadku partycji NTFS i FAT 32 nie spowodowa³a zmian nazewnictwa. Odzyskiwanie danych metod¹ Format Recovery z partycji FAT 32, spowodowa³o umieszczenie plików w dwóch folderach (tak jak by³y umieszczone przed formatowaniem), ale nazwy tych folderów uleg³y zmianie. Przy partycji NTFS pozosta³ ten sam uk³ad danych, co przed formatowaniem. W celu porównania skutecznoœci proponowanego programu do odzyskiwania danych z innymi tego typu programami przeprowadzono kolejny test wykorzystuj¹c 48

9 Malec M., Ko³tyœ M.: Mo liwoœci POSTÊPY wykorzystania NAUKI I TECHNIKI programu NR Easy 2, 2008 Recovery do odzyskiwania danych w nim dysk 1,51 GB, na którym by³a utworzona tylko jedna partycja NTFS. Dane z dysku zosta³y usuniête programem Eraser 5.7, a nastêpnie umieszczono na nim dane przygotowane do próby. Odzyskiwanie partycji NTFS Partycja ta zosta³a sformatowana i próbowano j¹ odzyskaæ ró nymi programami. Programy te zosta³y pobrane z Internetu, s¹ to : Easy Recovery, Disk Internals Flash Recovery, Recovery My Files, PC Inspector Smart Recovery, O&O Format Recovery, DiskInternals FAT Recovery, Smart Flash Recovery, AusLogicis Emergency Recovery. W Tabeli 2 przedstawiono podsumowanie wyników odzyskiwania danych z partycji NTFS. Wyniki te dotycz¹ tylko iloœci wszystkich odzyskanych plików oraz plików poprawnie dzia³aj¹cych, dlatego nie s¹ miarodajnym wskaÿnikiem jakoœci odzyskiwania co do poszczególnych formatów plików. Mo na natomiast okreœliæ dziêki nim skutecznoœæ odzyskiwania danych ze sformatowanej partycji NTFS. Dane z tabeli 2 przedstawiono równie na rysunku 3. Tabela 2. Podsumowanie wyników badañ odzyskania danych z partycji w systemie plików NTFS 3URJUDP\ GRRG]\VNDQLD RG]\VNDQ\FK G]LDáDM F\FK (DV\5HFRYHU\ 17)65HFRYHU\ 2 2)RUPDW5HFRYHU\ ± ± 3&,QVSHFWRU)LOH5HFRYHU\ ± ± 5HFRYHU\0\)LOHV 6PDUW17)65HFRYHU\ ± ± $XV/RJLFLV(PHUJHQF\5HFRYHU\ ± ± à Rys. 3. Skutecznoœæ wykorzystania programu Easy Recovery w porównaniu z innymi programami do odzyskiwania danych z partycji w systemie plików NTFS 49

10 Jak widaæ w próbie odzyskiwania plików z partycji NTFS najlepiej wypad³y programy Easy Recovery oraz Recovery My Files, które odzyska³y wszystkie dane wykorzystane w teœcie. Odzyskiwanie partycji FAT 32 W tym przypadku wykorzystano ten sam dysk tylko, e zosta³ sformatowany w systemie FAT 32. Na dysku umieszczono te same dane. Partycja ta zosta³a sformatowana i próbowano j¹ odzyskaæ tymi samymi programami co w przypadku partycji NTFS. Odzyskiwano: 156 zdjêcia, 6 filmów, 1 plik instal., 1 plik.pdf, 3 pliki.mp3, 41 dokumentów. Podobnie jak w przypadku partycji NTFS równie dla partycji FAT 32 program do odzyskiwania danych powinien wykazaæ siê skutecznoœci¹ dla wszystkich rodzajów plików. W tabeli 3 i rysunku 4 przedstawiono podsumowanie wyników odzyskiwania danych z partycji FAT 32. Tabela 3. Podsumowanie wyników badañ odzyskania danych z partycji w systemie plików FAT 32 3URJUDP\ GRRG]\VNDQLD RG]\VNDQ\FK G]LDáDM F\FK (DV\5HFRYHU\ )$75HFRYHU\ 2 2)RUPDW5HFRYHU\ ± ± 3&,QVSHFWRU)LOH5HFRYHU\ 5HFRYHU\0\)LOHV 6PDUW)$75HFRYHU\ $XV/RJLFLV(PHUJHQF\5HFRYHU\ ± ± à Rys. 4. Skutecznoœæ wykorzystania wybranych programów do odzyskiwania danych z partycjiw systemie plików FAT 32 50

11 Malec M., Ko³tyœ M.: Mo liwoœci POSTÊPY wykorzystania NAUKI I TECHNIKI programu NR Easy 2, 2008 Recovery do odzyskiwania danych WNIOSKI Jednym z celów prezentowanej pracy by³o wykazanie, e dane w przypadku logicznej ich utraty, mo na odzyskaæ zarówno w warunkach szkolnych jak i domowych oraz w równie dobrym stopniu tak jak oferuj¹ to specjalistyczne firmy odzyskuj¹ce dane. Jest to mo liwe dziêki oprogramowaniu, jakie oferuje sieæ Internet. Sukces podczas odzyskiwania zale y przede wszystkim od postêpowania u ytkownika, od tego, jakie kroki podejmie w danym momencie. W drugiej kolejnoœci zale y od programu, z jakiego siê korzysta, od rodzaju noœnika, systemu plików i sposobu w jaki utracono dane. Przestrzeganie wszystkich zasad oraz dobrze podjête decyzje przez u ytkownika pozwalaj¹ w wielu przypadkach na ca³kowite odzyskanie danych. Podczas badañ wykazano, e w ka dym przypadku, najwiêkszym niebezpieczeñstwem, na jakie s¹ nara one utracone dane, jest ich nadpisanie przez inne pliki. Nale y uwa aæ eby w momencie utraty nie dosz³o do ponownego zapisu na noœniku, poniewa wtedy odzyskanie nadpisanych danych jest praktycznie niemo liwe. Program Easy Recovery jest bardzo skutecznym narzêdziem do odzyskiwania danych z dysków twardych. Jest w stanie odzyskaæ dane w przypadkach, gdy pliki zostan¹ przypadkowo usuniête lub zostanie sformatowana nie ta partycja. Do odzyskiwania danych skorzystano z 3 metod: Delated Recovery, Format Recovery i Raw Recovery. Metoda Delated Recovery wykorzystywana by³a w przypadkach skasowania plików. Okaza³¹ siê bardzo skuteczna dla pamiêci Flash. Odzyskano ni¹ te pliki z partycji NTFS, pomimo b³êdów wystêpuj¹cych na dysku, jednak nie do koñca poradzi³a sobie ona z systemem FAT 32. Z metody Format Recovery korzystano wówczas, gdy noœnik zosta³ sformatowany. Niestety metoda ta nie chcia³a skanowaæ sformatowanej karty pamiêci Flash, co spowodowa³o ca³kowit¹ utratê niektórych plików z tej karty. W przypadku partycji NTFS program poradzi³ sobie doskonale z odzyskaniem wszystkich plików t¹ metod¹. Jednak podobnie jak poprzednia metoda i ta tak e nie poradzi³a sobie z odzyskaniem plików z partycji w systemie FAT 32. Gdy pozosta³e metody zawodzi³y korzystano z metody Raw Recovery. Skutecznoœæ tej metody potwierdzi³a siê w ka - dych nawet najbardziej skrajnych warunkach przeprowadzonego testu. Program Easy Recovery umo liwia równie wybór formatu plików, który ma byæ odzyskany, co mo e znacznie skróciæ czas skanowania. Wersja testowa programu Easy Recovery pozwala na przeskanowanie noœnika oraz na podgl¹d plików tekstowych i niektórych zdjêæ. Mimo, i ma mo liwoœæ skanowania noœnika w poszukiwaniu danych to nie ma on mo liwoœci kopiowania danych, które zosta³y odzyskane (chyba, e znajduj¹ siê gdzieœ na dysku). Stuprocentow¹ skutecznoœci¹ wykaza³ siê te program Recovery My Files. Program ten umo liwia bezp³atne skanowanie dysku, posiada bardzo szczegó³ow¹ listê formatów plików, które maj¹ byæ wyszukane. Dodatkowo umo liwia podgl¹d plików zdjêciowych, dokumentów tekstowych i plików.pdf, i byæ mo e jeszcze innych formatów plików, których nie sprawdzono w próbie. Jednak skanowanie tym programem zajê³o du o czasu (w przypadku partycji NTFS trwa³o oko³o godziny). Warto te wspomnieæ o programie PC Inspector Smart Recovery, który 51

12 umo liwia bezp³atne skopiowanie plików na dysk twardy. Tak¹ mo liwoœæ daj¹ te programy Smart NTFS Recovery, Smart FAT Recovery, Smart Flash Recovery i AusLogicis Emergency Recovery, ale nie wykaza³y siê w tym badaniu du ¹ efektywnoœci¹. Najgorzej w testach wypad³y programy Smart NTFS Recovery, Smart FAT Recovery, Smart Flash Recovery i AusLogicis Emergency Recovery, poniewa nie odzyska³y adnych plików z partycji FAT-owskich i nie chcia³y przeskanowaæ dysku z b³êdem logicznym w systemie NTFS. Literatura 1. Preston W.C.: Backup & Recovery. Wydawnictwo O Reilly, Czarny P.: Odzyskiwanie danych w praktyce. Wydawnictwo Helion, Opracowanie zbiorowe: Northon Ghost Podrêcznik u ytkownika. Semantec Metzger P.: Anatomia PC. Wydanie VII. Wydawnictwo Helion, Simpson A.: Windows XP Biblie. Hungry Minds Pawlak M.: Ostatnia deska ratunku. Chip 05/1999 s. 146; 10/2002 s Or³owski J.: Test programów do tworzenia obrazów partycji Kopia zawsze doskona³a. Chip 10/2002 s Kuniszewski S.: Przegl¹d programów do odzyskiwania plików Dane z odzysku. Chip 10/ 2002 s Chabiñski A.: Gdy zawiod¹ domowe sposoby odzyskiwania utraconych danych, warto zwróciæ siê o pomoc do fachowców Walka o ka dy bit. Chip 10/2002 s Rudziñski A.: Odzyskanie skasowanych partycji i plików Na w³asn¹ rêkê. Chip 02/2004 s. 34. Streszczenie W pracy przedstawiono analizê skutecznoœci programu Easy Recovery w ró nych przypadkach utraty danych z dysku twardego i z karty pamiêci Flash. Artyku³ ukazuje równie porównanie mo liwoœci opisanego programu z innymi programami do odzyskiwania danych w warunkach modelowanych testów porównawczych. POSSIBLE USES OF THE EASY RECOVERY PROGRAM FOR RECOVERING DATA Summary The paper presents the analysis of the effectiveness of the Easy Recovery program in various cases of data loss from hard disc and the Flash memory card. The article compares also the effectiveness of the program in question with other data recovery programs proved in different kinds of tests. 52

Przegląd i analiza technik odzyskiwania danych

Przegląd i analiza technik odzyskiwania danych BIULETYN WAT VOL. LVI, NUMER SPECJALNY, 2007 Przegląd i analiza technik odzyskiwania danych ZBIGNIEW KRZYSIAK Akademia Rolnicza, Wydział Inżynierii Produkcji, 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13 Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji oprogramowania

Instrukcja aktywacji oprogramowania Instrukcja aktywacji oprogramowania Minimalne wymagania systemowe System operacyjny Windows XP/Vista/7 Pentium 4 2,2 GHz CPU 512 MB RAM Karta graficzna 128 MB RAM QuickTime Player wersja 6 lub póÿniejsza

Bardziej szczegółowo

Stronicowanie na ¹danie

Stronicowanie na ¹danie Pamiêæ wirtualna Umo liwia wykonywanie procesów, pomimo e nie s¹ one w ca³oœci przechowywane w pamiêci operacyjnej Logiczna przestrzeñ adresowa mo e byæ du o wiêksza od fizycznej przestrzeni adresowej

Bardziej szczegółowo

9243065 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9243065 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9243065 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300i Wykonywanie kopii zapasowej danych Nokia 9300i Wykonywanie kopii zapasowej

Bardziej szczegółowo

9236250 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9236250 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9236250 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300 Wykonywanie kopii zapasowej danych Uwagi prawne Firma Nokia promuje politykê

Bardziej szczegółowo

Tworzenie oraz przywracanie obrazu systemu Windows 7

Tworzenie oraz przywracanie obrazu systemu Windows 7 Tworzenie oraz przywracanie obrazu systemu Windows 7 Windows 7 udostępnia bardzo przydatne i ulepszone narzędzie do wykonywania kopii zapasowych plików użytkowników, a także tworzenia obrazu systemu. Backup

Bardziej szczegółowo

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Zastosowanie Ujednolicona konfiguracja i obs³uga ró nych urz¹dzeñ firmy SAMSON, które mog¹ wspó³pracowaæ z magistralami komunikacyjnymi. Program TROVIS-VIEW jest ujednoliconym

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007 Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007 Prognozy rozwoju na lata 2007-2010 Data publikacji: wrzesieñ 2007 Wersje jêzykowe: polska, angielska Od autora Na polskim rynku telekomunikacyjnym widocznych jest

Bardziej szczegółowo

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1)

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) Plik pobrany przez: andrzejpokrywka Data pobrania: 17:55:46 22-01-2011 TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) 1. Tytu pracy egzaminacyjnej: Projekt realizacji prac prowadz

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

DLA WINDOWS 1. USTAWIANIE SKOKU W CZASIE 2.WYBÓR CHRONIONYCH PLIKÓW 3.POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI

DLA WINDOWS 1. USTAWIANIE SKOKU W CZASIE 2.WYBÓR CHRONIONYCH PLIKÓW 3.POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI MASZYNA CZASU DLA WINDOWS 1. USTAWIANIE SKOKU W CZASIE Zainstaluj program Genie Timeline 2012 i uruchom go. Aplikacja utworzy na Pulpicie Windows nowy folder o nazwie No-BackupZone. Jeżeli chcesz wykluczyć

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI SERWERY WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ...

SPIS TRESCI SERWERY WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ... www.kamelot.pl , SPIS TRESCI, WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi:... Informacje Ogólne Serwer - program œwiadcz¹cy us³ugi na rzecz innych programów, zazwyczaj korzystaj¹cych z innych komputerów po³¹czonych

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Pomoc g³osowa i mowa

Pomoc g³osowa i mowa Pomoc g³osowa i mowa 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW ZA CZNIKI ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW Pola, do których wprowadzamy dane, mog¹ byæ: znakowe, numeryczne, typu daty oraz typu memo (pola tekstowe). Istniej¹ ró nice w wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie sieci¹ wielkopowierzchniowych sklepów samoobs³ugowych

Zarz¹dzanie sieci¹ wielkopowierzchniowych sklepów samoobs³ugowych AUTOMATYKA 2005 Tom 9 Zeszyt 3 Bogus³aw Filipowicz *, Joanna Kwiecieñ * Zarz¹dzanie sieci¹ wielkopowierzchniowych sklepów samoobs³ugowych. Wprowadzenie W ci¹gu ostatnich kilku lat nast¹pi³ znacz¹cy rozwój

Bardziej szczegółowo

1.Komputer na co dzień jest wykorzystywany w księgowości małej firmy. 2.W chwili naprawy komputer jest odłączony od Internetu i od sieci lokalnej.

1.Komputer na co dzień jest wykorzystywany w księgowości małej firmy. 2.W chwili naprawy komputer jest odłączony od Internetu i od sieci lokalnej. Dawid Lisiński Pesel: 94071801316 Tytuł: Lokalizacja i usunięcie usterek systemu komputerowego. Założenia: 1.Komputer na co dzień jest wykorzystywany w księgowości małej firmy. 2.W chwili naprawy komputer

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM www.simple.com.pl SIMPLE.ERP ZARZ DZANIE MA J TKIEM Obszar funkcjonalny systemu ZARZ DZANIE MA J TKIEM umo liwia prowadzenie w systemie pe³nej obs³ugi maj¹tku

Bardziej szczegółowo

Oferta pozycjonowania

Oferta pozycjonowania www.kamelot.pl 2012 Oferta pozycjonowania Iloœæ stron w Google Iloœæ stron Iloœæ linków w Google Iloœæ linków podstron w Pañstwa strony w wyszukiwarce google: podstron w Pañstwa strony wed³ug Majesticseo:

Bardziej szczegółowo

-Próba otworzenia pliku bezpośrednio z płyty CD także kończy się niepowodzeniem, pojawia się komunikat System Windows nie może otworzyć tego pliku.

-Próba otworzenia pliku bezpośrednio z płyty CD także kończy się niepowodzeniem, pojawia się komunikat System Windows nie może otworzyć tego pliku. 1.Tytuł: Lokalizacja i usunięcie usterek na komputerze klienta. 2.Założenia: -Użytkownik komputera korzystając z własnego konta księgowa nie może skopiować do folderu Moje dokumenty pliku podatki.tar z

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI NASZYWKI NA CZAPKI WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi:

SPIS TRESCI NASZYWKI NA CZAPKI WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: www.kamelot.pl 2012 SPIS TRESCI WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi: Podstawowe Informacje Proponujemy Pañstwu naszywki na czapki... Dziêki naszemu profesjonalizmowi i kreatywnoœci mo emy zapewniæ Pañstwa

Bardziej szczegółowo

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW BAROMETR REGIONALNY 33 PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW mgr in. Adam Piekara, Doradca w programie EQUAL Podstaw¹ niniejszego artyku³u jest przyjêcie za- ³o enia, e ka

Bardziej szczegółowo

www.gim4.slupsk.pl/przedmioty

www.gim4.slupsk.pl/przedmioty Lekcja 4. Program komputerowy - instalacja i uruchomienie 1. Rodzaje programów komputerowych 2. Systemy operacyjne 3. Instalowanie programu 4. Uruchamianie programu 5. Kilka zasad pracy z programem komputerowym

Bardziej szczegółowo

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Jerzy Kowalczyk Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Zasady doskonalenia systemu zarządzania oraz podstawowe procedury wspomagające Zarządzanie jakością VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem THE A MEMBER OF R DEXION GROUP Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem SPEEDLOCK P90 Trwa³oœæ i ywotnoœæ produktu. Koncepcja systemu Speedlock P90 zak³ada maksymalizacjê powierzchni do sk³adowania

Bardziej szczegółowo

Volume Snapshot for Mac OS X. Podręcznik użytkownika

Volume Snapshot for Mac OS X. Podręcznik użytkownika Volume Snapshot for Mac OS X Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp...3 Omówienie funkcji...3 Główne funkcje...3 Obsługiwane nośniki...3 Migawka kontra archiwizacja pliku...4 Pierwsze kroki...4 Wymagania

Bardziej szczegółowo

RDUCH NAJLEPSZE NA RYNKU OPROGRAMOWANIE DO WYŒWIETLANIA PIEŒNI

RDUCH NAJLEPSZE NA RYNKU OPROGRAMOWANIE DO WYŒWIETLANIA PIEŒNI NAJLEPSZE NA RYNKU OPROGRAMOWANIE DO WYŒWIETLANIA PIEŒNI Kupuj¹c oprogramowanie bezp³atnie wysy³amy projekt samodzielnego wykonania systemu multimedialnego: >> Dobór sprzêtu, umiejscowienie w koœciele,

Bardziej szczegółowo

Partition Wizard Home Edition Aplikacja przeznaczona do partycjonowania dysków twardych, obsługująca również macierze RAID oraz dyski o pojemności

Partition Wizard Home Edition Aplikacja przeznaczona do partycjonowania dysków twardych, obsługująca również macierze RAID oraz dyski o pojemności 10 najlepszych darmowych programów do partycjonowania i zarządzania dyskami Odpowiedni podział dysku pozytywnie wpływa na działanie systemu. Prezentujemy 10 najlepszych darmowych programów do partycjonowania

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie pamiêci¹

Zarz¹dzanie pamiêci¹ Zarz¹dzanie pamiêci¹ Wykonywaæ mo na jedynie program umieszczony w pamiêci g³ównej. Wi¹zanie instrukcji i danych z ami w pamiêci mo e siê odbywaæ w czasie: kompilacji: jeœli s¹ znane a priori y w pamiêci,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów. Adrian Marczyk

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów. Adrian Marczyk Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów Adrian Marczyk Kopia bezpieczeństwa (ang. Backup copy) w informatyce dane, które mają służyć do odtworzenia oryginalnych

Bardziej szczegółowo

Sektor. Systemy Operacyjne

Sektor. Systemy Operacyjne Sektor Sektor najmniejsza jednostka zapisu danych na dyskach twardych, dyskietkach i itp. Sektor jest zapisywany i czytany zawsze w całości. Ze względów historycznych wielkość sektora wynosi 512 bajtów.

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl TÜV Rheinland Polska Nowy Znak Odpowiadamy na Pañstwa pytania Odpowiadamy na Pañstwa pytania wszystko czego chc¹ siê Pañstwo dowiedzieæ na temat nowego znaku TÜV Rheinland. Zgodnie z has³em Jeden dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

ZA CZNIK B: WSPÓLNE FUNKCJE ADMINISTRACYJNE

ZA CZNIK B: WSPÓLNE FUNKCJE ADMINISTRACYJNE ZA CZNIKI ZA CZNIK : WSPÓLNE FUNKCJE ADMINISTRACYJNE W za³¹czniku opiszemy funkcje umieszczone w Administracji wiêkszoœci modu- ³ów systemu SM-OSS. Do funkcji tych nale ¹: Parametry drukarki Ustawianie

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja wydajności dysków pendrive. Cluster alignment.

Optymalizacja wydajności dysków pendrive. Cluster alignment. Optymalizacja wydajności dysków pendrive. Cluster alignment. Na wielu forach internetowych można spotkać się z pytaniami o przyczynę małej wydajności dysków przenośnych pendrive. Ludzie skarżą się, że

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 4. SYSTEMY PLIKÓW cz. I. Opracował Sławomir Zieliński

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 4. SYSTEMY PLIKÓW cz. I. Opracował Sławomir Zieliński Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 4 SYSTEMY PLIKÓW cz. I Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Zapoznanie z systemami plików używanymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PQI seria CardDrive

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PQI seria CardDrive INSTRUKCJA OBSŁUGI PQI seria CardDrive 1. Wprowadzenie Gratulujemy wyboru przenośnej pamięci flash na USB 2.0 marki PQI. Mamy nadzieję, że nasz nowy produkt zadowoli Państwa i pozwoli zabrać ze sobą ulubione

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl Instrukcja Suscriptor www.certum.pl Minister Gospodarki, decyzjà Nr 1/014497/02, dokona 30 grudnia 2002 roku na czas nieoznaczony wpisu Unizeto Technologies SA do rejestru kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji Windows 7 do Windows 8 na komputerach ADAX v.0.2

Instrukcja aktualizacji Windows 7 do Windows 8 na komputerach ADAX v.0.2 Instrukcja aktualizacji Windows 7 do Windows 8 na komputerach ADAX v.0.2! Przed przystąpieniem do aktualizacji należy wykonać kopię zapasową ważnych plików Windows. Komputery ADAX wspierają dwa scenariusze

Bardziej szczegółowo

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE 1. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171 2. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U 3. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U/AMP 4. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171WI-FI 5. ADAPTER AEKF001AD

Bardziej szczegółowo

czyli jak porządkować swoje dane

czyli jak porządkować swoje dane czyli jak porządkować swoje dane Wiem na czym polega zarządzanie danymi. Wiem, co to jest kompresja i dekompresja. Potrafię spakować i rozpakować pliki. Znam programy do kompresji. Dostrzegam różnicę między

Bardziej szczegółowo

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA EW1015 R3 Adapter USB 2.0 do IDE i SATA 2 POLSKI EW1015 R3 - Adapter USB 2.0 do IDE i SATA Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i cechy... 2 1.2 Zawartość Opakowanie... 3 1.3 Porty i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

z 9 2007-06-30 18:14

z 9 2007-06-30 18:14 http://www.playstationworld.pl :: Tworzenie kopii zapasowych gier na CD/DVD oraz nagrywanie ich Artykuł dodany przez: KoDa (2006-06-18 18:50:44) Na początku pobieramy z naszego działu Download program

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2)

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2) ERRATA INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2) Dla X = 2 (dodatkowe wiersze tabel). Zmienna Opis Kasowanie bufora

Bardziej szczegółowo

Monitoring oraz rozliczenie zu ycia. energii i mediów. Systemy pomiarowe, monitorowanie, archiwizacja i wizualizacja

Monitoring oraz rozliczenie zu ycia. energii i mediów. Systemy pomiarowe, monitorowanie, archiwizacja i wizualizacja Monitoring oraz rozliczenie zu ycia energii i mediów Systemy pomiarowe, monitorowanie, archiwizacja i wizualizacja Zacznij mierzyæ i zobacz swój zysk O firmie Metronic Systems jest nowoczesn¹ firm¹ in

Bardziej szczegółowo

Spis Treści: Przygotowanie do instalacji lub trybu Live Testowanie systemu bez instalacji (Live) Instalacja Luwe OS Web

Spis Treści: Przygotowanie do instalacji lub trybu Live Testowanie systemu bez instalacji (Live) Instalacja Luwe OS Web Spis Treści: 1. 2. 3. 4. Wstęp Przygotowanie do instalacji lub trybu Live Testowanie systemu bez instalacji (Live) Instalacja Luwe OS Web 1. Wstęp Witaj w podręczniku instalacji i pracy w trybie Live systemu

Bardziej szczegółowo

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA KARTA SERWISOWA NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA Gratulujemy! Dokonali Pañstwo œwietnego wyboru: nowoczesne drewniane okna s¹ ekologiczne, a tak e optymalne pod wzglêdem ekonomicznym. Nale ¹ do najwa niejszych elementów

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów. Paweł Płoskonka IS2, P2

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów. Paweł Płoskonka IS2, P2 Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów Paweł Płoskonka IS2, P2 Kopia bezpieczeństwa (ang. Backup copy) w informatyce dane, które mają służyć do odtworzenia oryginalnych

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 3 Wstęp 3 Co jest potrzebne? 4 Omówienie instalacji 4 Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień 4 Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Backup Exec Disaster Recovery - konfiguracja płyty ratunkowej i przywracanie całego systemu operacyjnego z kopii bezpieczeństwa

Backup Exec Disaster Recovery - konfiguracja płyty ratunkowej i przywracanie całego systemu operacyjnego z kopii bezpieczeństwa Backup Exec Disaster Recovery - konfiguracja płyty ratunkowej i przywracanie całego systemu operacyjnego z kopii bezpieczeństwa Współczesne organizacje muszą dbać o ochronę kluczowych danych związanych

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Specyfikacja

Wprowadzenie Specyfikacja Wprowadzenie Dziêkujemy za zakup sportowej kamery HD Redleaf RD32. Urz¹dzenie posiada wytrzyma³¹ obudowê wysokiej jakoœci. Dziêki odpornoœci na wodê, kurz i uderzenia œwietnie sprawdzi siê w ka dych warunkach.

Bardziej szczegółowo

EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure

EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure 2 POLSKI EW7033 USB 3.0 2.5" SATA Hard Disk and SSD Enclosure Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 2.0 Podłączenie dysku twardego... 3 3.0 Podłączenie obudowy EW7033

Bardziej szczegółowo

Backup & Recovery 12 Home

Backup & Recovery 12 Home PARAGON Backup & Recovery 12 Home Polska wersja językowa Backup & Recovery 12 Home to bogate pod względem funkcjonalności oprogramowanie do tworzenia i przywracania kopii zapasowych. Nieważne, czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy cennik - Avidata Odzyskiwanie Danych

Szczegółowy cennik - Avidata Odzyskiwanie Danych Szczegółowy cennik - Avidata Odzyskiwanie Danych Ceny diagnozy Diagnoza Cena Tryb ekonomiczny Tryb przyspieszony - 1 dzień Tryb natychmiastowy - serwis 24h na dobę Diagnoza i praca w siedzibie klienta

Bardziej szczegółowo

Archiwizowanie nagrań i naprawa bazy danych

Archiwizowanie nagrań i naprawa bazy danych ROZDZIAŁ 6 Archiwizowanie nagrań i naprawa bazy danych Pliki wideo mogą być archiwizowane z dysku twardego na zewnętrzne nośniki, takie jak CD-R, DVD, MO lub ZIP. Tworzenie kopii plików audio/wideo Pliki

Bardziej szczegółowo

MANAGER 2010 PROFESSIONALP VS. VIRTUALIZATION WIRTUALIZACJA OBSŁUGIWANE ANAGER 2010 C MANAGER 2010 CORPORATE: Funkcja. Korzyści.

MANAGER 2010 PROFESSIONALP VS. VIRTUALIZATION WIRTUALIZACJA OBSŁUGIWANE ANAGER 2010 C MANAGER 2010 CORPORATE: Funkcja. Korzyści. VIRTUALIZATION MANAGER 2010 PROFESSIONALP VS. VIRTUALIZATION MANAGER 2010 CORPORATE: ANAGER 2010 C Funkcja Opis Korzyści VM 2010 Professional VM 2010 Corporate WIRTUALIZACJA I MIGRACJE Funkcja Connect

Bardziej szczegółowo

p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W

p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W Najwa niejsze cechy systemu: - ewidencja kierowców / pojazdów - podzia³ na dwa niezale ne parkingi korzystaj¹ce ze wspólnego wjazdu - mo liwoœæ

Bardziej szczegółowo

Sala audiowizualna. Biblioteka Uczelniana ul. Opaliñskich 1 64-100 Leszno. Iloœæ miejsc: do 70. Wyposa enie:

Sala audiowizualna. Biblioteka Uczelniana ul. Opaliñskich 1 64-100 Leszno. Iloœæ miejsc: do 70. Wyposa enie: Oferta wynajmu sal Sala audiowizualna do 70 Dwa niezale ne projektory multimedialne z mo liwoœci¹ wyœwietlania na obu jednakowego, b¹dÿ ró nego sygna³u. Ca³y system sterowany jest z panelu dotykowego,

Bardziej szczegółowo

SecureDoc Standalone V6.5

SecureDoc Standalone V6.5 SecureDoc Standalone V6.5 Instrukcja instalacji WinMagic Inc. SecureDoc Standalone Instrukcja Instalacji Spis treści Zanim przystąpisz do instalacji... 3 Tworzenie kopii zapasowej... 3 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW www.simple.com.pl SIMPLE.EOD ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW SIMPLE.EOD to innowacyjna platforma dotycz¹cy przetwarzania informacji mo e internetowa do

Bardziej szczegółowo

Bartosz Kurzajczyk 4i 94120700454 1. Tytuł - Diagnoza, naprawa i usunięcie usterek oraz zapobiegnięcie ich w przyszłości. 2. Założenia - Komputer na

Bartosz Kurzajczyk 4i 94120700454 1. Tytuł - Diagnoza, naprawa i usunięcie usterek oraz zapobiegnięcie ich w przyszłości. 2. Założenia - Komputer na 1. Tytuł - Diagnoza, naprawa i usunięcie usterek oraz zapobiegnięcie ich w przyszłości. 2. Założenia - Komputer na co dzień jest wykorzystywany w księgowości małej firmy. - W chwili naprawy komputer jest

Bardziej szczegółowo

SWP System Wizualizacji i Pozycjonowania Dla systemu android. Instalacja. UWAGA: Wymagana jest co najmniej wersja 2.

SWP System Wizualizacji i Pozycjonowania Dla systemu android. Instalacja. UWAGA: Wymagana jest co najmniej wersja 2. SWP System Wizualizacji i Pozycjonowania Dla systemu android Instalacja UWAGA: Wymagana jest co najmniej wersja 2.3 systemu android Przykładowa instalacja na telefonie Samsung Galaxy S II Podłącz telefon

Bardziej szczegółowo

18.4. Odzyskiwanie przypadkowo usuniętych plików w systemach Windows Vista i Windows 7

18.4. Odzyskiwanie przypadkowo usuniętych plików w systemach Windows Vista i Windows 7 18.4. Odzyskiwanie przypadkowo usuniętych plików w systemach Windows Vista i Windows 7 W celu przywrócenia usuniętego pliku należy uruchomić menu kontekstowe katalogu, w którym wcześniej znajdował się

Bardziej szczegółowo

Umowa o zarz¹dzanie wspólnot¹ mieszkaniow¹

Umowa o zarz¹dzanie wspólnot¹ mieszkaniow¹ Umowa o zarz¹dzanie wspólnot¹ mieszkaniow¹ Zawarta w dniu... r. przez:...... dzia³aj¹cych za zarz¹d Wspólnoty Mieszkaniowej..., Kraków ul.... NIP:..., zwany w dalszej czêœci umowy Zleceniodawc¹ a TWW Sp.

Bardziej szczegółowo

Moduł 2 Użytkowanie komputerów

Moduł 2 Użytkowanie komputerów Moduł 2 Użytkowanie komputerów Przykładowe zagadnienia: [nazwy plików przykładowe, tak samo jak nazwy folderów. Chodzi o umiejętność realizacji poniższych zadań.] 1. Jaki jest wynik formatowania dysku?

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE CZĘŚĆ PRAKTYCZNA azwa kwalifikacji: worzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami Oznaczenie kwalifikacji: E. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu umer

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie online 2.0 Nokia N76-1

Udostępnianie online 2.0 Nokia N76-1 Udostępnianie online 2.0 Nokia N76-1 BRAK GWARANCJI Dostarczone wraz z urz±dzeniem aplikacje autorstwa osób trzecich mog³y zostaæ opracowane przez osoby lub firmy niepowi±zane z firm± Nokia i mog± byæ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania i konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania i konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści 3 Wstęp 4 Omówienie procesu instalowania 4 Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień 4 Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 3 Wstęp 4 Co jest potrzebne? 5 Omówienie instalacji 5 Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień 5 Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

Trening progresywny. Trening wzmacniaj¹cy i utrzymuj¹cy miêœnie w dobrej kondycji odzyskiwanie formy. Osi¹ganie wyników sportowych i kulturystycznych

Trening progresywny. Trening wzmacniaj¹cy i utrzymuj¹cy miêœnie w dobrej kondycji odzyskiwanie formy. Osi¹ganie wyników sportowych i kulturystycznych Trening progresywny Trening progresywny sk³ada siê z trzynastu etapów. Systematycznie pokonuj¹c kolejne poziomy trudnoœci, bêdziesz osi¹ga³ widoczne rezultaty sportowe i zaobserwujesz sta³¹ poprawê wygl¹du

Bardziej szczegółowo

EW7011 Stacja dokująca USB 3.0 dla dysków twardych 2,5 " i 3,5 " SATA

EW7011 Stacja dokująca USB 3.0 dla dysków twardych 2,5  i 3,5  SATA EW7011 Stacja dokująca USB 3.0 dla dysków twardych 2,5 " i 3,5 " SATA 2 POLSKI EW7011 Stacja dokująca USB 3.0 dla dysków twardych 2,5 " i 3,5 " SATA Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i cechy...

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 3 Wstęp 3 Co jest potrzebne? 4 Omówienie instalacji 4 Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień 4 Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

NOWE MODELE ZEWNĘTRZNYCH DYSKOW Z SERII CANVIO O WIĘKSZEJ POJEMNOŚCI

NOWE MODELE ZEWNĘTRZNYCH DYSKOW Z SERII CANVIO O WIĘKSZEJ POJEMNOŚCI NOWE MODELE ZEWNĘTRZNYCH DYSKOW Z SERII CANVIO O WIĘKSZEJ POJEMNOŚCI Warszawa, 16 Marca 2015r. Toshiba Europe GmbH (TEG) Storage Peripherals Division 1 jako jedna z pierwszych firm na świecie powiększyła

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemys³owa

Automatyka przemys³owa - 6 - Doœwiadczenie Firma uesa dzia³a na miêdzynarodowym rynku automatyki od 1991 roku, zaœ na rynku polskim od 2007. Zakres realizacji Œwiadczymy us³ugi zarówno dla przemys³u jak i energetyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PLIKAMI 1

ZARZĄDZANIE PLIKAMI 1 ZARZĄDZANIE PLIKAMI 1 Podstawowe pojęcia Organizacja napędów dysków Plik - (ang. file) ciąg danych o skończonej długości, posiadający szereg atrybutów i stanowiący dla użytkownika systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wirtualny Dysk:

Instrukcja Wirtualny Dysk: Instrukcja Wirtualny Dysk: Część 1 - Instalacja Żeby zainstalować Wirtualny Dysk Twój komputer musi spełniać minimalne wymagania: - w zakresie systemu operacyjnego, powinien mieć zainstalowany jeden z

Bardziej szczegółowo

Policealne Studium Zawodowe w Grudziądzu. Technik Informatyk SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE. Windows XP klonowanie instalacji z wykorzystaniem sysprep

Policealne Studium Zawodowe w Grudziądzu. Technik Informatyk SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE. Windows XP klonowanie instalacji z wykorzystaniem sysprep Technik Informatyk SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE Windows XP klonowanie instalacji z wykorzystaniem sysprep Grudziądz, 2011 Wojciech Boruciński Pojęcia: SID Przygotowanie systemu do klonowania Wykonanie obrazu

Bardziej szczegółowo

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002 Katalog produktów 2001/2002 Terminale ISDN Ascom Poland Sp. z o.o., 03-924 Warszawa, ul. Niek³añska 23 tel. +48 22 617 80 06, ISDN +48 22 616 42 36, fax +48 22 617 80 05 Internet:www.ascom.com.pl a a Co

Bardziej szczegółowo

1. Jak zamówić usługę USB PVR? 2. Mam dekoder, który nie obsługuje USB PVR, a chciałbym zamówić usługę. Co mam zrobić?

1. Jak zamówić usługę USB PVR? 2. Mam dekoder, który nie obsługuje USB PVR, a chciałbym zamówić usługę. Co mam zrobić? 1. Jak zamówić usługę USB PVR? Usługę można zamówić w lokalnym Biurze Obsługi Klienta i Salonie Firmowym lub za pomocą naszej infolinii: 601 601 601. Po zakupie usługi (bądź 48h po instalacji usługi TV)

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-02-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo