PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii"

Transkrypt

1 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii Autorzy: Kinga Świtalska, Bartosz Królczyk, Stefan Pawlak listopad 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską (w ramach Programu Inteligentna Energia Europa)

2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 I. Efektywność energetyczna w dokumentach krajowych i unijnych 4 I.1. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej 4 I.2. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku 7 I.3. Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski I.4. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 11 II. Wybrane działania dotyczące efektywności energetycznej 14 II.1. Budownictwo energooszczędne 14 II.2. Charakterystyka budownictwa energooszczędnego 20 1) Usytuowanie budynku, projekt 20 2) Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja 21 3) Oświetlenie budynku 23 4) Izolacja 27 Literatura 30 2

3 Wprowadzenie Poprawa efektywności energetycznej jest jednym z priorytetów unijnej polityki klimatycznoenergetycznej z wyznaczonym do roku 2020 celem jej zwiększenia w Polsce o 20%. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej określa efektywność energetyczną jako stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, niezbędnej do uzyskania tego efektu. Z kolei terminem przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej określa się działanie polegające na wprowadzeniu zmian lub usprawnień w obiekcie, urządzeniu technicznym lub instalacji, w wyniku których uzyskuje się oszczędność energii. Pomimo że Europa postrzegana jest jako lider w branży urządzeń energooszczędnych i usług związanych z efektywnością energetyczną, to nadal niezbędne są nowe inwestycje, które umożliwią wykorzystanie istniejącego potencjału oszczędności energetycznych. Zakłada się, że będą one skutkować zwiększeniem konkurencyjności gospodarki, generowaniem nowych miejsc pracy oraz stworzenia lepszych warunków życia dla obywateli UE (Ministerstwo Gospodarki 2007). Konieczność ciągłego podnoszenia efektywności energetycznej w Polsce wynika z jeszcze jednej przyczyny. Stopień zużycia technicznego wielu źródeł energii w Polsce oraz ostre ograniczenia dotyczące emisji zanieczyszczeń z dużych instalacji spalania paliw, wynikające z zapisów tzw. Dyrektywy LCP powodują, że wiele z nich będzie musiała zostać wyłączona z eksploatacji i zastąpiona nowymi źródłami energii. Bardzo wysokie koszty inwestycyjne oraz stosunkowo długi czas niezbędny do zrealizowania tego typu inwestycji powodują, że za kilka lat może wystąpić znaczący deficyt mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym, który ostatecznie trzeba będzie zrównoważyć importem energii. Nie można wykluczyć że wystąpienie tego typu sytuacji spowoduje zagrożenie tzw. bezpieczeństwa energetycznego kraju, a zależność od zagranicznych partnerów skaże Polskę na pewne ryzyko związane z wielkością proponowanych stawek cen zakupu i konieczność prowadzenia twardych negocjacji w tym zakresie. Pomimo planowanego wsparcia dla tzw. generacji rozproszonej i budowy nowych mocy wytwórczych, samo rosnące usprzętowienie milionów gospodarstw domowych powoduje, że wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w przeciągu kilkunastu najbliższych lat może wynieść kilkadziesiąt procent. Tym samym konieczne jest rozpowszechnienie w społeczeństwie przekonania, że zaoszczędzona w wyniku podnoszenia efektywności energetycznej energia może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju. 3

4 I. Efektywność energetyczna w dokumentach krajowych i unijnych I.1. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) opublikowany przez Ministerstwo Gospodarki w czerwcu 2007 stanowił pierwszą realizację zapisu art. 14 ust. 2 Dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. Dokument określa cel indykatywny w zakresie oszczędności energii na rok 2016, który ma być osiągnięty w ciągu dziewięciu lat, począwszy od 2008 roku. Wartość oszacowanego celu indykatywnego wyniosła GWh. Udział energii elektrycznej stanowił 16% tej wartości. Określono także tzw. pośredni krajowy cel w zakresie oszczędności energii, przewidziany do osiągnięcia w 2010 r. W dokumencie przedstawiono również zarys środków oraz działań realizowanych bądź planowanych na szczeblu krajowym, służących do osiągnięcia celów indykatywnych w tym okresie. Obliczenie krajowego celu w zakresie oszczędności energii dokonano w oparciu o dane dotyczące zużycia energii finalnej w Polsce w latach , tj. w okresie wymaganym dyrektywą 2006/32/WE, co przedstawiono na Rys. 1. Poniżej przytoczony został opis programów poprawy efektywności energetycznej, usług energetycznych oraz innych środków służących poprawie efektywności energetycznej wg podziału na sektory końcowego wykorzystania energii, które opisano w dokumencie KPD. 4

5 1. Środki służące poprawie efektywności energetycznej w sektorze mieszkalnictwa to: I. Wprowadzenie systemu oceny energetycznej budynków realizowane poprzez certyfikację nowych i istniejących budynków mieszkalnych, wg Dyrektywy 2002/91/WE, II. Fundusz Termomodernizacji (obecnie Fundusz Termomodernizacji i Remontów) - prowadzenie przedsięwzięć termomodernizacyjnych dla budynków mieszkalnych, III. Promowanie racjonalnego wykorzystania energii w gospodarstwach domowych - przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii informacyjnej na temat celowości i opłacalności stosowania wyrobów najbardziej efektywnych energetycznie. Działania te mają być realizowane w procesie ciągłym, do roku Grupa docelowa to cały sektor mieszkalnictwa: administratorzy budynków, właściciele budynków mieszkalnych, mieszkań oraz domów jednorodzinnych, wspólnoty mieszkaniowe, eksperci energetyczni, osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, firmy budowlane, producenci wyrobów budowlanych (Działanie I); administratorzy budynków, właściciele budynków mieszkalnych, mieszkań oraz domów jednorodzinnych, wspólnoty mieszkaniowe, audytorzy energetyczni, firmy budowlane, producenci wyrobów budowlanych (Działanie II) oraz właściciele mieszkań oraz domów jednorodzinnych. (Działanie III). W dokumencie opisano działania priorytetowe dla wszystkich wspomnianych działań. 2. Środki służące poprawie efektywności energetycznej w sektorze usług to: I. Zwiększenie udziału w rynku energooszczędnych produktów zużywających energię, II. Program oszczędnego gospodarowania energią w sektorze publicznym, III. Promocja usług energetycznych wykonywanych przez firmy ESCO, IV. Programy i granty wsparcia finansowego. Grupa docelowa to sektor produktów i usług: przedsiębiorcy, producenci, izby handlowe i gospodarcze, sprzedawcy, dystrybutorzy, hurtownicy, konsumenci, analitycy rynku, agencje energetyczne (Działanie I); jednostki sektora publicznego, w tym centralne i terenowe organy administracji rządowej i samorządowej, szkoły, szpitale itp. (Działanie II); jednostki sektora publicznego, w tym centralne i terenowe organy administracji rządowej i samorządowej, szkoły, szpitale itp. Sektor produktów i usług: firmy ESCO, przedsiębiorcy, izby handlowe i gospodarcze, sprzedawcy, dystrybutorzy, hurtownicy, konsumenci, analitycy rynku, agencje energetyczne, instytucje finansowe (Działanie III); jednostki sektora publicznego, w tym centralne i terenowe organy administracji rządowej i samorządowej, szkoły, szpitale itp. Organizacje pozarządowe, kościoły oraz inne związki wyznaniowe, podmioty realizujące inwestycje energooszczędne w zakresie termomodernizacji budynków, miejskich systemów grzewczych i sieci cieplnych, tj. osoby prawne, samorządy, spółdzielnie oraz przedsiębiorstwa usług energetycznych tzw. ESCO (Działanie IV). 5

6 3. Środki służące poprawie efektywności energetycznej w sektorze przemysłu (z wyłączeniem instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu emisjami) to: I. Promocja wysokosprawnej kogeneracji (CHP), II. System dobrowolnych zobowiązań w przemyśle, III. Rozwijanie systemu zarządzania energią i systemu audytów energetycznych w przemyśle, IV. Programy wsparcia finansowego. Grupa docelowa to sektor energetyki, organy administracji rządowej i samorządowej, przemysł, przedsiębiorstwa usługowe, konsumenci, agencje energetyczne, instytucje finansowe, system edukacji (Działanie I); Sektor przemysłu, sektor publiczny, centralne i terenowe organy administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorcy, analitycy rynku, agencje energetyczne, instytucje finansowe (Działanie II); Sektor przemysłu, sektor publiczny, centralne i terenowe organy administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorcy, analitycy rynku, agencje energetyczne, instytucje finansowe, izby gospodarcze, system edukacji, środki masowego przekazu (Działanie III); Przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (Działanie IV). 4. Środki służące poprawie efektywności energetycznej w sektorze transportu (z wyłączeniem lotnictwa i żeglugi) to: I. Wprowadzenie systemów zarządzania ruchem i infrastrukturą transportową, II. Promowanie systemów transportu zrównoważonego oraz efektywnego wykorzystania paliw w transporcie. Grupa docelowa to sektor transportu, przewoźnicy, operatorzy flot pojazdów, agencje transportowe, centralne i terenowe organy administracji rządowej i samorządowej, system edukacji, środki masowego przekazu (Działanie I); producenci pojazdów, przedsiębiorcy używający pojazdy, zrzeszenia kierowców, agencje transportowe, centralne i terenowe organy administracji rządowej i samorządowej, system edukacji, środki masowego przekazu (Działanie II). 5. Zagadnienia horyzontalne KPD obejmowały: I. Wprowadzenie systemu białych certyfikatów, II. Przeprowadzenie kampanii informacyjnych, szkoleń i edukacji w zakresie poprawy efektywności energetycznej. Zadanie I ma być realizowane poprzez wprowadzenie mechanizmu wsparcia w postaci tzw. białych certyfikatów stymulujących działania energooszczędne wraz z obowiązkiem nałożonym 6

7 na sprzedawców energii elektrycznej, ciepła lub paliw gazowych odbiorcom końcowym (ustawa o efektywności energetycznej). Grupa docelowa to sektor energetyczny, przemysł, centralne i terenowe organy administracji rządowej i samorządowej, firmy ESCO, agencje energetyczne, analitycy rynku, instytucje finansowe (Działanie I); Sektor publiczny, centralne i terenowe organy administracji rządowej i samorządowej, inwestorzy, przedsiębiorcy, agencje energetyczne, izby gospodarcze, społeczeństwo, system edukacji, środki masowego przekazu (Działanie II). 6. Zgodnie z Artykułem 5 - sektor publiczny spełnia wzorcową rolę w stosowaniu środków poprawy efektywności energetycznej skupiając się na opłacalnych ekonomicznie środkach, które generują największe oszczędności energii w najkrótszym czasie. I.2. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument Polityka energetyczna Polski do 2030 roku (Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2009, Monitor Polski Nr 2, poz. 11) w obszarze poprawy efektywności energetycznej określa główne cele polityki energetycznej. Są to: I. Dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną, II. Konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki do poziomu UE-15. Program działań wykonawczych na lata , dotyczących poprawy efektywności energetycznej (Działania opisane w Załączniku 3 do Polityki energetycznej Polski do 2030 r. ) Działanie 1.1. Ustalenie narodowego celu wzrostu efektywności energetycznej Realizacja: m.in. przez stworzenie ram prawnych dotyczących narodowego celu wzrostu efektywności energetycznej w zakresie zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych w ustawie o efektywności energetycznej. Działanie 1.2. Wprowadzenie systemowego mechanizmu wsparcia dla działań służących realizacji narodowego celu wzrostu efektywności energetycznej Realizacja: m.in. przez określenie ram prawnych dla systemu wsparcia poprzez ustawę o efektywności energetycznej r. 7

8 Działanie 1.3. Stymulowanie rozwoju kogeneracji poprzez mechanizmy wsparcia, z uwzględnieniem kogeneracji ze źródeł poniżej 1 MW, oraz odpowiednią politykę gmin Realizacja: m.in. przez uregulowanie rozporządzeniem procedury sporządzania przez gminy założeń i planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz metod realizacji tych planów, w szczególności w planowaniu zostanie wprowadzony obowiązek tworzenia rankingu możliwych metod pokrycia zapotrzebowania na ciepło oraz wybór optymalnego wariantu w taki sposób, aby zapewnić realizację celów polityki energetycznej państwa 2011 r. Działanie 1.4. Stosowanie obowiązkowych świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków oraz mieszkań wymaganych przy wprowadzaniu ich do obrotu oraz wynajmu Działanie 1.5. Oznaczenie energochłonności urządzeń i produktów zużywających energię oraz wprowadzenie minimalnych standardów dla produktów zużywających energię Działanie 1.6. Zobowiązanie sektora publicznego do pełnienia wzorcowej roli w oszczędnym gospodarowaniu energią Realizacja: m.in. przez: Określenie wykazu środków wzrostu efektywności energetycznej stosowanych przez podmioty sektora publicznego (planow. w 2010 r.), Wprowadzenie obowiązku dla jednostek sektora publicznego do dokonywania oszczędności energii oraz informowania o realizowanych środkach wzrostu efektywności energetycznej Realizacja obowiązku oszczędności energii przez jednostki sektora publicznego, Rozszerzenie zakresu założeń i planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe o planowanie i organizację działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promowanie rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy (2010 r.), Rozpowszechnianie najlepszych dostępnych praktyk w zakresie wzorcowej roli jednostek sektora publicznego z innych krajów UE (od 2011 r.), monitorowanie realizacji nałożonego na jednostki sektora publicznego obowiązku do dokonywania oszczędności energii. Działanie 1.7. Wsparcie inwestycji w zakresie oszczędności energii przy zastosowaniu kredytów preferencyjnych oraz dotacji ze środków krajowych i europejskich 8

9 I.3. Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Zgodnie z tym dokumentem w ostatnich latach w Polsce dokonał się znaczący, jeden z największych w Europie, postęp w zakresie efektywnego wykorzystania energii. Energochłonność PKB w ciągu ostatnich 10 lat spadła o 30%, jednakże w dalszym ciągu efektywność polskiej gospodarki, liczona jako PKB (wg kursu euro) na jednostkę energii, jest dwa razy niższa od średniej europejskiej. Rozwój gospodarczy, będący wynikiem stosowania nowych technologii, wskazuje na znaczny wzrost zużycia energii elektrycznej przy relatywnym spadku zużycia innych rodzajów energii. Szczegółowymi celami w obszarze efektywności energetycznej są: Zwiększenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej, poprzez budowę wysokosprawnych jednostek wytwórczych; Dwukrotny wzrost do roku 2020 produkcji energii elektrycznej wytwarzanej w technologii wysokosprawnej kogeneracji, w porównaniu do produkcji w 2006 r.; Zmniejszenie wskaźnika strat sieciowych w przesyle i dystrybucji, poprzez m.in. modernizację obecnych i budowę nowych sieci, wymianę transformatorów o niskiej sprawności oraz rozwój generacji rozproszonej; Wzrost efektywności końcowego wykorzystania energii; Zwiększenie stosunku rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną do maksymalnego zapotrzebowania na moc w szczycie obciążenia, co pozwala zmniejszyć całkowite koszty zaspokojenia popytu na energię elektryczną. Po przeprowadzeniu analizy istniejących programów i środków poprawy efektywności energetycznej oraz planowanych w ramach polityk krajowych, dokonano na potrzeby drugiego Krajowego planu działań, agregacji działań i wybrano następujące działania priorytetowe: 1. Działania w sektorze mieszkalnictwa (gospodarstwa domowe) a) Fundusz Termomodernizacji i Remontów (kontynuacja). Cel: System wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych. 2. Działania w sektorze publicznym a) System zielonych inwestycji (Część 1) - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej (nowy). b) System zielonych inwestycji (Część 5) - zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych (nowy). c) Program Operacyjny Oszczędność energii i promocja odnawialnych źródeł energii dla wykorzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 9

10 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w latach (nowy, program w przygotowaniu). Cel: zmniejszenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej. 3. Działania w sektorze przemysłu i MŚP a) Efektywne wykorzystanie energii (Część 1) - Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach (nowy). b) Efektywne wykorzystanie energii (Część 2) - Dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzących do oszczędności energii lub do wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstw (nowy). c) Program Priorytetowy Inteligentne sieci energetyczne (nowy) program rozpocznie się w 2012 roku. d) System zielonych inwestycji (Część 2) Modernizacja i rozwój ciepłownictwa (nowy) program rozpocznie się w 2014 roku. Celem programu jest uruchomienie działań inwestycyjnych na rzecz wzrostu efektywności energetycznej gospodarki, obejmujących mechanizm wsparcia i prowadzących do uzyskania wymiernych oszczędności energii. Ponadto wzrost efektywności energetycznej przedsiębiorstw, który będzie polegał na działaniach inwestycyjnych, obejmujących mechanizm wsparcia i prowadzących do efektywnego wykorzystania energii lub uzyskania wymiernych oszczędności energii. Ponadto modernizacja sieci przesyłowych i dystrybucyjnych ciepła o długości 1000 km oraz źródeł ciepła i węzłów ciepłowniczych mocy 1150 MW t. 4. Działania w sektorze transportu a) Systemy zarządzania ruchem i optymalizacja przewozu towarów. b) Wymiana floty w zakładach komunikacji miejskiej oraz promocja ekojazdy. Celem projektu finansowanego z Funduszy Europejskich jest montaż systemów Zarządzania ruchem w miastach oraz zakup przez przedsiębiorstwa transportowe systemów do optymalizacji przewozu towarów. Ponadto zakup nowych pojazdów głównie autobusów miejskich oraz promocja ekojazdy wśród użytkowników samochodów osobowych. 5. Środki horyzontalne a) System białych certyfikatów (nowy). b) Kampanie informacyjne, szkolenia i edukacja w zakresie poprawy efektywności energetycznej (kontynuacja). Cel programu: mechanizm wsparcia dla działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej gospodarki. 10

11 I.4. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej Ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. Poniżej przedstawione zostały wybrane zapisy ustawy o efektywności energetycznej. Ustawa określa (Art. 1.): 1) krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią; 2) zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej; 3) zasady uzyskania i umorzenia świadectwa efektywności energetycznej; 4) zasady sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz uzyskania uprawnień audytora efektywności energetycznej. W ustawie przytoczona została definicja Audytu efektywności energetycznej opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii (z Art. 3). Art. 5. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zużywające energię podejmują działania w celu poprawy efektywności energetycznej. Art Jednostka sektora publicznego, realizując swoje zadania, stosuje co najmniej dwa ze środków poprawy efektywności energetycznej: 1) umowa, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej; 2) nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji; 3) wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt. 2, albo ich modernizacja; 4) nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części albo przebudowa lub remont użytkowanych budynków, w tym realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 5) sporządzenie audytu energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów eksploatowanych budynków o powierzchni użytkowej powyżej 500 m 2, których jednostka sektora publicznego jest właścicielem lub zarządcą. 11

12 Jednostka sektora publicznego informuje o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej na swojej stronie internetowej lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Art Minister właściwy do spraw gospodarki, minister właściwy do spraw transportu oraz minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej: 1) organizują kampanię promującą stosowanie środków poprawy efektywności energetycznej, w tym wprowadzanie innowacyjnych technologii; 2) prowadzą działania informacyjno-edukacyjne oraz szkoleniowe o dostępnych środkach poprawy efektywności energetycznej. Minister właściwy do spraw gospodarki: 1) monitoruje stosowanie środków poprawy efektywności energetycznej; 2) zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Gospodarki: a) informacje o instrumentach służących finansowaniu środków poprawy efektywności energetycznej oraz sposobie ich pozyskiwania, b) wytyczne dotyczące sposobu uwzględniania kryterium efektywności energetycznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Przedsiębiorstwo energetyczne, odbiorca końcowy oraz towarowy dom maklerski lub dom maklerski jest obowiązany uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (URE) świadectwo efektywności energetycznej, o wartości wyrażonej w tonach oleju ekwiwalentnego. Obowiązek uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw efektywności energetycznej wykonują: 1) przedsiębiorstwo energetyczne sprzedające energię elektryczną, ciepło lub gaz ziemny odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium RP; 2) odbiorca końcowy przyłączony do sieci na terytorium RP będący członkiem giełdy towarowej w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy o giełdach towarowych; 3) towarowy dom maklerski lub dom maklerski w odniesieniu do transakcji realizowanych na giełdzie towarowej na zlecenie odbiorców końcowych przyłączonych do sieci na terytorium RP. 12

13 Art Prezes URE dokonuje wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej. W tym celu, co najmniej raz w roku, ogłasza, organizuje i przeprowadza przetarg, zwany dalej przetargiem. Przetarg przeprowadza się oddzielnie dla następujących kategorii przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej: 1) zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych; 2) zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych; 3) zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji. Art Poprawie efektywności energetycznej służą w szczególności następujące rodzaje przedsięwzięć: 1) izolacja instalacji przemysłowych; 2) przebudowa lub remont budynków; 3) modernizacja: a) urządzeń przeznaczonych do użytku domowego, b) oświetlenia, c) urządzeń potrzeb własnych, d) urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, e) lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła; 4) odzysk energii w procesach przemysłowych; 5) ograniczenie: a) przepływów mocy biernej, b) strat sieciowych w ciągach liniowych, c) strat w transformatorach; 6) stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii wytwarzanej we własnych lub przyłączonych do sieci odnawialnych źródłach energii, ciepła użytkowego w kogeneracji, lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych. 13

14 II. Wybrane działania dotyczące efektywności energetycznej II.1. Budownictwo energooszczędne Budownictwo jest sektorem gospodarki, który w największym stopniu odpowiada za końcowe zużycie energii. Rozwój gospodarczy spowodował wzrost jakości naszego życia, a co za tym idzie coraz wyższe zapotrzebowanie na energię. Zachowanie obecnego standardu życia jest możliwe przy jednoczesnym bardziej efektywnym użytkowaniu energii. Współczesne budownictwo powinno być przyjazne dla jego użytkowników oraz dla środowiska, a sam budynek musi charakteryzować się małym zużyciem energii. Jest to szczególnie ważne z powodu wyczerpywania się konwencjonalnych źródeł energii oraz pogarszającego się stanu środowiska naturalnego. Rosnące ceny energii obciążają budżety domowe. Dlatego warto inwestować w budownictwo energooszczędne, co pozwoli na obniżenie kosztów eksploatacji budynku. A. Zużycie energii w budynkach Dom mieszkalny lub budynek użyteczności publicznej powinny spełniać swoje podstawowe funkcje w sposób odpowiedni. Aby czuć się komfortowo należy wyeliminować przemarzanie przegród zewnętrznych, któremu często towarzyszy wykraplanie wilgoci oraz wykwity pleśni na powierzchniach przegród zewnętrznych. Z tymi czynnikami związane jest również zużycie energii na ogrzanie budynku, przygotowanie posiłków, oświetlenie pomieszczeń, czy pracę sprzętu elektrycznego. Energia dostarczana jest w postaci prądu elektrycznego i ciepła. Ponieważ ceny energii maja tendencję wzrostową, również koszty eksploatacji budynków rosną. Na Rysunku 2 przedstawiono strukturę zużycia energii w budynku jednorodzinnym, wielorodzinnym i edukacyjnym: Budynek jednorodzinny 0.01% 0.03% 0.13% 0.84% C.O. C.W.U. Oświetlenie Pozostałe 14

15 Budynek wielorodzinny 0.01% 0.04% 0.23% C.O. 0.71% C.W.U. Oświetlenie Pozostałe Budynek edukacyjny 0.04% 0.03% 0.03% C.O. C.W.U. 0.90% Oświetlenie Pozostałe Rys. 2. Źródło: Poradnik Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach i finansowanie przedsięwzięć W przeciętnym gospodarstwie domowym znaczna część energii wykorzystywana jest do ogrzewania pomieszczeń (71% stanowi ciepło, musi być ono dostarczone w celu pokrycia strat budynku przez przegrody zewnętrzne oraz na podgrzanie powietrza wentylacyjnego). Przygotowanie posiłków, oświetlenie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej ma mniejszy udział w całkowitym bilansie energetycznym. Również w tym przypadku można (i warto) szukać oszczędności. Istnieje wiele sposobów pozwalających na zmniejszenie zużycia energii w budynku: zimą należy wietrzyć pomieszczenia poprzez otwarcie okna szeroko na kilka minut, regularne rozmrażanie lodówki pozwoli zaoszczędzić nawet do 30% energii, dostosowanie temperatury chłodzenia lodówki do rzeczywistych potrzeb, nie należy wkładać ciepłych potraw do lodówki, 15

16 do przygotowywania posiłków należy gotować tyle wody ile jest potrzebne, należy dostosować wielkość i moc palnika do średnicy garnka, pomieszczeń nie powinno się przegrzewać, należy obniżyć temperaturę pomieszczeń w nocy oraz podczas nieobecności użytkowników, stosując prysznic zamiast kąpieli można zaoszczędzić ciepłą wodę, należy wyłączać urządzenia, gdy nie są one używane, nie powinny być zostawiane w trybie czuwania. B. Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na energię cieplą budynku Zapotrzebowanie energetyczne budynku często zależy od jego wieku, tj. od stosowanej w danym okresie technologii wznoszenia budynków. Ponieważ na ogrzanie budynku zużywana jest największa ilość energii, do określenia standardu energetycznego budynku stosuje się wskaźnik opisujący jedynie zapotrzebowanie na ciepło przeznaczone do ogrzewania domu. Jest to tzw. wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną E [kwh/m² rok lub kwh/m³ rok]. Wskaźnik określa ilość ciepła potrzebną do ogrzania 1 m² lub 1 m³ domu w okresie 1 roku (przyjmuje się do obliczeń w zależności od potrzeb). Wartość współczynnika E zależy od wielu czynników, do których można zaliczyć: grubość izolacji termicznej oraz powierzchni przegród zewnętrznych (ścian, okien, drzwi, dachu, podłogi na gruncie), system wentylacji, zyski ciepła z promieniowania słonecznego, właściwe usytuowanie budynku względem stron świata, zyski ciepła bytowego (ilość osób zamieszkujących dom i rodzaj urządzeń wydzielających ciepło). W poniższej tabeli pokazano jak zmieniało się zapotrzebowanie na energię w budynkach w ostatnim czasie: OKRES BUDOWY DOMU WARTOŚĆ E [kwh/m² rok] do 1967 r z lat r z lat r z lat r budowane od 1998 r dom energooszczędny max 70 dom niskoenergetyczny max 45 dom pasywny max 15 dom zeroenergetyczny max 0 dom plus-energetyczny < 0 16

17 Różnice te wynikają przede wszystkim ze zmian przepisów i norm dotyczących ochrony cieplnej budynków. Zmiany w przepisach są wyrazem tendencji do coraz wyższych wymagań dotyczących ograniczania strat ciepła w budynkach. Przepisy w innych krajach europejskich są często bardziej rygorystyczne od naszych, dlatego można się spodziewać dalszego zaostrzania przepisów krajowych. C. Podział budynków ze względu na zużycie energii z nastawieniem na budownictwo energooszczędne W punkcie 2 zamieszczona została informacja odnoście sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną, dokonująca podziału na rodzaje stosowanych technologii wznoszenia budynków. Jak wynika z tabeli najnowsze budynki (wznoszone po 1998 roku) w ciągu roku zużywają kwh energii cieplnej na m 2 powierzchni. Nowelizacja Dyrektywy 2002/91/EC dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków wprowadza konieczność zachowań energooszczędnych w budownictwie. Nowelizacja została przyjęta w 2010 roku. Członkowie Unii Europejskiej byli zobowiązani do sporządzenia wykazu aktualnych instrumentów wspierających budownictwo energooszczędne i zaproponowania kolejnych narzędzi do dnia 30 czerwca 2011 roku. Postanowienia Dyrektywy mają wejść w życie w państwach członkowskich 9 stycznia 2013 roku, natomiast dla budynków niezajmowanych przez władze publiczne od 9 lipca 2013 roku. Dyrektywa dotycząca charakterystyki energetycznej budynków to podstawa prawna działań zmierzających do zwiększenia efektywności energetycznej. Dokument określa cztery wymagania: wdrożenie metodologii obliczania całościowej efektywności energetycznej budynku, ustalenie minimalnych norm dla budynków nowych i już istniejących, ocenę instalacji grzewczych i chłodzących, system oceny charakterystyki energetycznej budynków i mieszkań, którego rezultatem są świadectwa charakterystyki energetycznej. Dyrektywa zawiera również wytyczne odnośnie opracowywania krajowych planów mających na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii oraz niezależnych systemów kontroli świadectw charakterystyki energetycznej i sprawozdań z przeglądów. Dyrektywa zobowiązuje kraje członkowskie, aby od 31 grudnia 2020 roku wszystkie nowo powstające budynki były niskoenergetyczne lub pasywne (prawie nie zużywające energii). W przypadku budynków użyteczności publicznej ma to nastąpić od 31 grudnia 2018 roku. Budynek energooszczędny powinien zużywać o 25-50% mniej energii niż budynek spełniający wymagania aktualnych przepisów. Ogólnie można powiedzieć, że każdy budynek zużywający mniej energii niż dom tradycyjny można nazwać energooszczędnym, choć to dość duże uproszczenie. Przyjmuje się, że dom można nazwać energooszczędnym, gdy zużywa nie więcej niż 70% energii w porównaniu do obiektu standardowego. Jednocześnie uwzględnia się, że do pokrycia części potrzeb energetycznych wykorzystywane są odnawialne źródła energii. 17

18 Budynek niskoenergetyczny ten typ budownictwa rozwija się dzięki ciągłemu postępowi w zakresie oszczędzania energii oraz projektowania budynków, które są bardziej samowystarczalne pod względem energetycznym. Są to budynki, których utrzymanie wymaga zużycia najwyżej 45% energii niezbędnej dla budynków standardowych. Komfort życia mieszkańców (zwłaszcza cieplny zapewniony przez odpowiednią temperaturę i wentylację powietrza) pozostaje na bardzo wysokim poziomie i jest wyższy niż w domach tradycyjnych. Budynek pasywny powstał w wyniku dążenia do realizacji domów całkowicie pozbawionych tradycyjnych systemów grzewczych. Domy pasywne, tj. budynki o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię, potrzebują jej maksymalne 30% w porównaniu do starszego typu budownictwa. Uzyskanie tak małego zużycia energii w domach pasywnych możliwe jest dzięki doskonałej izolacji przegród zewnętrznych (współczynnik U <0,15 W/m² K), izolacji okien i drzwi (współczynnik U <0,80 W/m² K), eliminacji mostków cieplnych, wykorzystaniu ciepła z otoczenia (użytkowników, oświetlenia, urządzeń elektrycznych) oraz odzyskiwaniu ciepła z systemu wentylacyjnego, który jest kluczowym elementem takiego budynku. Budynek zeroenergetyczny badania i doświadczenia doprowadziły do powstania budynków samowystarczalnych pod względem energetycznym. Są to domy eksperymentalne, w których nie korzysta się z konwencjonalnych źródeł energii do ogrzewania, oświetlenia czy zasilania sprzętu AGD. Budynek plus-energetyczny powstały również domy, które mogą produkować energię i jej nadwyżki sprzedawać do państwowej sieci energetycznej. Są to jednak technologie zbyt kosztowne i wznoszenie ich nie jest jeszcze uzasadnione pod względem ekonomicznym. D. Ocena energetyczna budynków Certyfikat energetyczny pełni zasadniczą rolę w systemie oceny charakterystyki energetycznej budynku. Jest to dokument określający jakość budynku czy mieszkania z punktu widzenia zużycia energii. Certyfikacja budynków ma na celu zmniejszenie wydatków na ich eksploatację, a w dłuższej perspektywie wpłynie na zmniejszenie zużycia energii, a tym samym na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Obowiązek sporządzenia świadectwa energetycznego na dzień dzisiejszy dotyczy budynku nowego oddawanego do użytkowania oraz budynku istniejącego, podlegającego sprzedaży lub wynajmowi. Ustawa Prawo budowlane określa, że obowiązek sporządzania świadectw energetycznych nie dotyczy budynków: podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków, używanych jako miejsca kultu i działalności religijnej, przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata, niemieszkalnych służących gospodarce rolnej, 18

19 przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kwh/m 2 rok, mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku, wolnostojących o powierzchni użytkowej mniejszej niż 50 m 2. Rys. 3. Przykładowa strona Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynku 19

20 II.2. Charakterystyka budownictwa energooszczędnego 1) Usytuowanie budynku, projekt Najlepszym rozwiązaniem, pozwalającym na zaoszczędzenie znacznej ilości energii, jest postawienie budynku, w którym już na etapie projektowania uwzględniona będzie jego wysoka energooszczędność. Należy wziąć pod uwagę usytuowanie domu. Powinien on być zlokalizowany w miejscu osłoniętym od wiatrów przez naturalne ukształtowanie terenu. Duże znaczenie ma również rozmieszczenie zieleni wokół domu. Drzewa liściaste będą dobrym rozwiązaniem od strony południowej, gdyż latem osłonią dom przed nadmiernym słońcem, natomiast zimą (gdy pozostaną bez liści) będą pozwalały na swobodne ogrzewanie pomieszczeń wewnętrznych przy pomocy promieniowania słonecznego. Od strony północnej natomiast warto posadzić drzewa iglaste, gdyż ochronią budynek przed zimnym wiatrem. Bryła budynku pasywnego musi być zwarta. W budownictwie energooszczędnym ten aspekt również ma istotne znaczenie. Zwraca się uwagę by stosunek powierzchni użytkowej domu do powierzchni ścian zewnętrznych był jak najmniejszy. Z tego założenia wynika prosty wniosek, że domy piętrowe są bardziej efektywne energetycznie od domów parterowych, zakładając oczywiście ten sam metraż mieszkalny. Duże powierzchnie szklane stosuje się od strony południowej. Pozwala to na maksymalne wykorzystanie naturalnego światła słonecznego do oświetlenia pomieszczeń, jak również do ich ogrzania. Na południową część domu energooszczędnego przypadają zatem pokoje dzienne, natomiast pomieszczenia, w których potrzebne są niewielkie okna (lub nie potrzeba ich wcale), takie jak kuchnia, łazienka, ubikacja, usytuowane są od strony północnej. Odpowiednio zaprojektowany układ pomieszczeń również w istotny sposób wpływa na bilans energetyczny budynku. Różnica temperatur pomiędzy sąsiadującymi pomieszczeniami nie powinna być większa niż 8 C. Pozwala to na wykorzystanie stosunkowo cienkich ścian działowych (ok. 12 cm). Temperatury w pomieszczeniach powinno się ustawić w zależności od potrzeb: w pokoju dziennym C w łazience C w sypialni C w kuchni C w korytarzach C w pomieszczeniach gospodarczych C w garażu 4-8 C. Energia elektryczna w budynku potrzebna jest do oświetlenia, wentylacji powietrza, ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej, oraz pracy urządzeń domowych. Istotne znaczenie mają zatem odpowiednie nawyki mieszkańców i użytkowników budynku. 20