PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii"

Transkrypt

1 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii Autorzy: Kinga Świtalska, Bartosz Królczyk, Stefan Pawlak listopad 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską (w ramach Programu Inteligentna Energia Europa)

2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 I. Efektywność energetyczna w dokumentach krajowych i unijnych 4 I.1. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej 4 I.2. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku 7 I.3. Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski I.4. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 11 II. Wybrane działania dotyczące efektywności energetycznej 14 II.1. Budownictwo energooszczędne 14 II.2. Charakterystyka budownictwa energooszczędnego 20 1) Usytuowanie budynku, projekt 20 2) Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja 21 3) Oświetlenie budynku 23 4) Izolacja 27 Literatura 30 2

3 Wprowadzenie Poprawa efektywności energetycznej jest jednym z priorytetów unijnej polityki klimatycznoenergetycznej z wyznaczonym do roku 2020 celem jej zwiększenia w Polsce o 20%. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej określa efektywność energetyczną jako stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, niezbędnej do uzyskania tego efektu. Z kolei terminem przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej określa się działanie polegające na wprowadzeniu zmian lub usprawnień w obiekcie, urządzeniu technicznym lub instalacji, w wyniku których uzyskuje się oszczędność energii. Pomimo że Europa postrzegana jest jako lider w branży urządzeń energooszczędnych i usług związanych z efektywnością energetyczną, to nadal niezbędne są nowe inwestycje, które umożliwią wykorzystanie istniejącego potencjału oszczędności energetycznych. Zakłada się, że będą one skutkować zwiększeniem konkurencyjności gospodarki, generowaniem nowych miejsc pracy oraz stworzenia lepszych warunków życia dla obywateli UE (Ministerstwo Gospodarki 2007). Konieczność ciągłego podnoszenia efektywności energetycznej w Polsce wynika z jeszcze jednej przyczyny. Stopień zużycia technicznego wielu źródeł energii w Polsce oraz ostre ograniczenia dotyczące emisji zanieczyszczeń z dużych instalacji spalania paliw, wynikające z zapisów tzw. Dyrektywy LCP powodują, że wiele z nich będzie musiała zostać wyłączona z eksploatacji i zastąpiona nowymi źródłami energii. Bardzo wysokie koszty inwestycyjne oraz stosunkowo długi czas niezbędny do zrealizowania tego typu inwestycji powodują, że za kilka lat może wystąpić znaczący deficyt mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym, który ostatecznie trzeba będzie zrównoważyć importem energii. Nie można wykluczyć że wystąpienie tego typu sytuacji spowoduje zagrożenie tzw. bezpieczeństwa energetycznego kraju, a zależność od zagranicznych partnerów skaże Polskę na pewne ryzyko związane z wielkością proponowanych stawek cen zakupu i konieczność prowadzenia twardych negocjacji w tym zakresie. Pomimo planowanego wsparcia dla tzw. generacji rozproszonej i budowy nowych mocy wytwórczych, samo rosnące usprzętowienie milionów gospodarstw domowych powoduje, że wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w przeciągu kilkunastu najbliższych lat może wynieść kilkadziesiąt procent. Tym samym konieczne jest rozpowszechnienie w społeczeństwie przekonania, że zaoszczędzona w wyniku podnoszenia efektywności energetycznej energia może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju. 3

4 I. Efektywność energetyczna w dokumentach krajowych i unijnych I.1. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) opublikowany przez Ministerstwo Gospodarki w czerwcu 2007 stanowił pierwszą realizację zapisu art. 14 ust. 2 Dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. Dokument określa cel indykatywny w zakresie oszczędności energii na rok 2016, który ma być osiągnięty w ciągu dziewięciu lat, począwszy od 2008 roku. Wartość oszacowanego celu indykatywnego wyniosła GWh. Udział energii elektrycznej stanowił 16% tej wartości. Określono także tzw. pośredni krajowy cel w zakresie oszczędności energii, przewidziany do osiągnięcia w 2010 r. W dokumencie przedstawiono również zarys środków oraz działań realizowanych bądź planowanych na szczeblu krajowym, służących do osiągnięcia celów indykatywnych w tym okresie. Obliczenie krajowego celu w zakresie oszczędności energii dokonano w oparciu o dane dotyczące zużycia energii finalnej w Polsce w latach , tj. w okresie wymaganym dyrektywą 2006/32/WE, co przedstawiono na Rys. 1. Poniżej przytoczony został opis programów poprawy efektywności energetycznej, usług energetycznych oraz innych środków służących poprawie efektywności energetycznej wg podziału na sektory końcowego wykorzystania energii, które opisano w dokumencie KPD. 4

5 1. Środki służące poprawie efektywności energetycznej w sektorze mieszkalnictwa to: I. Wprowadzenie systemu oceny energetycznej budynków realizowane poprzez certyfikację nowych i istniejących budynków mieszkalnych, wg Dyrektywy 2002/91/WE, II. Fundusz Termomodernizacji (obecnie Fundusz Termomodernizacji i Remontów) - prowadzenie przedsięwzięć termomodernizacyjnych dla budynków mieszkalnych, III. Promowanie racjonalnego wykorzystania energii w gospodarstwach domowych - przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii informacyjnej na temat celowości i opłacalności stosowania wyrobów najbardziej efektywnych energetycznie. Działania te mają być realizowane w procesie ciągłym, do roku Grupa docelowa to cały sektor mieszkalnictwa: administratorzy budynków, właściciele budynków mieszkalnych, mieszkań oraz domów jednorodzinnych, wspólnoty mieszkaniowe, eksperci energetyczni, osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, firmy budowlane, producenci wyrobów budowlanych (Działanie I); administratorzy budynków, właściciele budynków mieszkalnych, mieszkań oraz domów jednorodzinnych, wspólnoty mieszkaniowe, audytorzy energetyczni, firmy budowlane, producenci wyrobów budowlanych (Działanie II) oraz właściciele mieszkań oraz domów jednorodzinnych. (Działanie III). W dokumencie opisano działania priorytetowe dla wszystkich wspomnianych działań. 2. Środki służące poprawie efektywności energetycznej w sektorze usług to: I. Zwiększenie udziału w rynku energooszczędnych produktów zużywających energię, II. Program oszczędnego gospodarowania energią w sektorze publicznym, III. Promocja usług energetycznych wykonywanych przez firmy ESCO, IV. Programy i granty wsparcia finansowego. Grupa docelowa to sektor produktów i usług: przedsiębiorcy, producenci, izby handlowe i gospodarcze, sprzedawcy, dystrybutorzy, hurtownicy, konsumenci, analitycy rynku, agencje energetyczne (Działanie I); jednostki sektora publicznego, w tym centralne i terenowe organy administracji rządowej i samorządowej, szkoły, szpitale itp. (Działanie II); jednostki sektora publicznego, w tym centralne i terenowe organy administracji rządowej i samorządowej, szkoły, szpitale itp. Sektor produktów i usług: firmy ESCO, przedsiębiorcy, izby handlowe i gospodarcze, sprzedawcy, dystrybutorzy, hurtownicy, konsumenci, analitycy rynku, agencje energetyczne, instytucje finansowe (Działanie III); jednostki sektora publicznego, w tym centralne i terenowe organy administracji rządowej i samorządowej, szkoły, szpitale itp. Organizacje pozarządowe, kościoły oraz inne związki wyznaniowe, podmioty realizujące inwestycje energooszczędne w zakresie termomodernizacji budynków, miejskich systemów grzewczych i sieci cieplnych, tj. osoby prawne, samorządy, spółdzielnie oraz przedsiębiorstwa usług energetycznych tzw. ESCO (Działanie IV). 5

6 3. Środki służące poprawie efektywności energetycznej w sektorze przemysłu (z wyłączeniem instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu emisjami) to: I. Promocja wysokosprawnej kogeneracji (CHP), II. System dobrowolnych zobowiązań w przemyśle, III. Rozwijanie systemu zarządzania energią i systemu audytów energetycznych w przemyśle, IV. Programy wsparcia finansowego. Grupa docelowa to sektor energetyki, organy administracji rządowej i samorządowej, przemysł, przedsiębiorstwa usługowe, konsumenci, agencje energetyczne, instytucje finansowe, system edukacji (Działanie I); Sektor przemysłu, sektor publiczny, centralne i terenowe organy administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorcy, analitycy rynku, agencje energetyczne, instytucje finansowe (Działanie II); Sektor przemysłu, sektor publiczny, centralne i terenowe organy administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorcy, analitycy rynku, agencje energetyczne, instytucje finansowe, izby gospodarcze, system edukacji, środki masowego przekazu (Działanie III); Przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (Działanie IV). 4. Środki służące poprawie efektywności energetycznej w sektorze transportu (z wyłączeniem lotnictwa i żeglugi) to: I. Wprowadzenie systemów zarządzania ruchem i infrastrukturą transportową, II. Promowanie systemów transportu zrównoważonego oraz efektywnego wykorzystania paliw w transporcie. Grupa docelowa to sektor transportu, przewoźnicy, operatorzy flot pojazdów, agencje transportowe, centralne i terenowe organy administracji rządowej i samorządowej, system edukacji, środki masowego przekazu (Działanie I); producenci pojazdów, przedsiębiorcy używający pojazdy, zrzeszenia kierowców, agencje transportowe, centralne i terenowe organy administracji rządowej i samorządowej, system edukacji, środki masowego przekazu (Działanie II). 5. Zagadnienia horyzontalne KPD obejmowały: I. Wprowadzenie systemu białych certyfikatów, II. Przeprowadzenie kampanii informacyjnych, szkoleń i edukacji w zakresie poprawy efektywności energetycznej. Zadanie I ma być realizowane poprzez wprowadzenie mechanizmu wsparcia w postaci tzw. białych certyfikatów stymulujących działania energooszczędne wraz z obowiązkiem nałożonym 6

7 na sprzedawców energii elektrycznej, ciepła lub paliw gazowych odbiorcom końcowym (ustawa o efektywności energetycznej). Grupa docelowa to sektor energetyczny, przemysł, centralne i terenowe organy administracji rządowej i samorządowej, firmy ESCO, agencje energetyczne, analitycy rynku, instytucje finansowe (Działanie I); Sektor publiczny, centralne i terenowe organy administracji rządowej i samorządowej, inwestorzy, przedsiębiorcy, agencje energetyczne, izby gospodarcze, społeczeństwo, system edukacji, środki masowego przekazu (Działanie II). 6. Zgodnie z Artykułem 5 - sektor publiczny spełnia wzorcową rolę w stosowaniu środków poprawy efektywności energetycznej skupiając się na opłacalnych ekonomicznie środkach, które generują największe oszczędności energii w najkrótszym czasie. I.2. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument Polityka energetyczna Polski do 2030 roku (Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2009, Monitor Polski Nr 2, poz. 11) w obszarze poprawy efektywności energetycznej określa główne cele polityki energetycznej. Są to: I. Dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną, II. Konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki do poziomu UE-15. Program działań wykonawczych na lata , dotyczących poprawy efektywności energetycznej (Działania opisane w Załączniku 3 do Polityki energetycznej Polski do 2030 r. ) Działanie 1.1. Ustalenie narodowego celu wzrostu efektywności energetycznej Realizacja: m.in. przez stworzenie ram prawnych dotyczących narodowego celu wzrostu efektywności energetycznej w zakresie zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych w ustawie o efektywności energetycznej. Działanie 1.2. Wprowadzenie systemowego mechanizmu wsparcia dla działań służących realizacji narodowego celu wzrostu efektywności energetycznej Realizacja: m.in. przez określenie ram prawnych dla systemu wsparcia poprzez ustawę o efektywności energetycznej r. 7

8 Działanie 1.3. Stymulowanie rozwoju kogeneracji poprzez mechanizmy wsparcia, z uwzględnieniem kogeneracji ze źródeł poniżej 1 MW, oraz odpowiednią politykę gmin Realizacja: m.in. przez uregulowanie rozporządzeniem procedury sporządzania przez gminy założeń i planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz metod realizacji tych planów, w szczególności w planowaniu zostanie wprowadzony obowiązek tworzenia rankingu możliwych metod pokrycia zapotrzebowania na ciepło oraz wybór optymalnego wariantu w taki sposób, aby zapewnić realizację celów polityki energetycznej państwa 2011 r. Działanie 1.4. Stosowanie obowiązkowych świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków oraz mieszkań wymaganych przy wprowadzaniu ich do obrotu oraz wynajmu Działanie 1.5. Oznaczenie energochłonności urządzeń i produktów zużywających energię oraz wprowadzenie minimalnych standardów dla produktów zużywających energię Działanie 1.6. Zobowiązanie sektora publicznego do pełnienia wzorcowej roli w oszczędnym gospodarowaniu energią Realizacja: m.in. przez: Określenie wykazu środków wzrostu efektywności energetycznej stosowanych przez podmioty sektora publicznego (planow. w 2010 r.), Wprowadzenie obowiązku dla jednostek sektora publicznego do dokonywania oszczędności energii oraz informowania o realizowanych środkach wzrostu efektywności energetycznej Realizacja obowiązku oszczędności energii przez jednostki sektora publicznego, Rozszerzenie zakresu założeń i planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe o planowanie i organizację działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promowanie rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy (2010 r.), Rozpowszechnianie najlepszych dostępnych praktyk w zakresie wzorcowej roli jednostek sektora publicznego z innych krajów UE (od 2011 r.), monitorowanie realizacji nałożonego na jednostki sektora publicznego obowiązku do dokonywania oszczędności energii. Działanie 1.7. Wsparcie inwestycji w zakresie oszczędności energii przy zastosowaniu kredytów preferencyjnych oraz dotacji ze środków krajowych i europejskich 8

9 I.3. Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Zgodnie z tym dokumentem w ostatnich latach w Polsce dokonał się znaczący, jeden z największych w Europie, postęp w zakresie efektywnego wykorzystania energii. Energochłonność PKB w ciągu ostatnich 10 lat spadła o 30%, jednakże w dalszym ciągu efektywność polskiej gospodarki, liczona jako PKB (wg kursu euro) na jednostkę energii, jest dwa razy niższa od średniej europejskiej. Rozwój gospodarczy, będący wynikiem stosowania nowych technologii, wskazuje na znaczny wzrost zużycia energii elektrycznej przy relatywnym spadku zużycia innych rodzajów energii. Szczegółowymi celami w obszarze efektywności energetycznej są: Zwiększenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej, poprzez budowę wysokosprawnych jednostek wytwórczych; Dwukrotny wzrost do roku 2020 produkcji energii elektrycznej wytwarzanej w technologii wysokosprawnej kogeneracji, w porównaniu do produkcji w 2006 r.; Zmniejszenie wskaźnika strat sieciowych w przesyle i dystrybucji, poprzez m.in. modernizację obecnych i budowę nowych sieci, wymianę transformatorów o niskiej sprawności oraz rozwój generacji rozproszonej; Wzrost efektywności końcowego wykorzystania energii; Zwiększenie stosunku rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną do maksymalnego zapotrzebowania na moc w szczycie obciążenia, co pozwala zmniejszyć całkowite koszty zaspokojenia popytu na energię elektryczną. Po przeprowadzeniu analizy istniejących programów i środków poprawy efektywności energetycznej oraz planowanych w ramach polityk krajowych, dokonano na potrzeby drugiego Krajowego planu działań, agregacji działań i wybrano następujące działania priorytetowe: 1. Działania w sektorze mieszkalnictwa (gospodarstwa domowe) a) Fundusz Termomodernizacji i Remontów (kontynuacja). Cel: System wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych. 2. Działania w sektorze publicznym a) System zielonych inwestycji (Część 1) - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej (nowy). b) System zielonych inwestycji (Część 5) - zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych (nowy). c) Program Operacyjny Oszczędność energii i promocja odnawialnych źródeł energii dla wykorzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 9

10 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w latach (nowy, program w przygotowaniu). Cel: zmniejszenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej. 3. Działania w sektorze przemysłu i MŚP a) Efektywne wykorzystanie energii (Część 1) - Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach (nowy). b) Efektywne wykorzystanie energii (Część 2) - Dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzących do oszczędności energii lub do wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstw (nowy). c) Program Priorytetowy Inteligentne sieci energetyczne (nowy) program rozpocznie się w 2012 roku. d) System zielonych inwestycji (Część 2) Modernizacja i rozwój ciepłownictwa (nowy) program rozpocznie się w 2014 roku. Celem programu jest uruchomienie działań inwestycyjnych na rzecz wzrostu efektywności energetycznej gospodarki, obejmujących mechanizm wsparcia i prowadzących do uzyskania wymiernych oszczędności energii. Ponadto wzrost efektywności energetycznej przedsiębiorstw, który będzie polegał na działaniach inwestycyjnych, obejmujących mechanizm wsparcia i prowadzących do efektywnego wykorzystania energii lub uzyskania wymiernych oszczędności energii. Ponadto modernizacja sieci przesyłowych i dystrybucyjnych ciepła o długości 1000 km oraz źródeł ciepła i węzłów ciepłowniczych mocy 1150 MW t. 4. Działania w sektorze transportu a) Systemy zarządzania ruchem i optymalizacja przewozu towarów. b) Wymiana floty w zakładach komunikacji miejskiej oraz promocja ekojazdy. Celem projektu finansowanego z Funduszy Europejskich jest montaż systemów Zarządzania ruchem w miastach oraz zakup przez przedsiębiorstwa transportowe systemów do optymalizacji przewozu towarów. Ponadto zakup nowych pojazdów głównie autobusów miejskich oraz promocja ekojazdy wśród użytkowników samochodów osobowych. 5. Środki horyzontalne a) System białych certyfikatów (nowy). b) Kampanie informacyjne, szkolenia i edukacja w zakresie poprawy efektywności energetycznej (kontynuacja). Cel programu: mechanizm wsparcia dla działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej gospodarki. 10

11 I.4. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej Ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. Poniżej przedstawione zostały wybrane zapisy ustawy o efektywności energetycznej. Ustawa określa (Art. 1.): 1) krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią; 2) zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej; 3) zasady uzyskania i umorzenia świadectwa efektywności energetycznej; 4) zasady sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz uzyskania uprawnień audytora efektywności energetycznej. W ustawie przytoczona została definicja Audytu efektywności energetycznej opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii (z Art. 3). Art. 5. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zużywające energię podejmują działania w celu poprawy efektywności energetycznej. Art Jednostka sektora publicznego, realizując swoje zadania, stosuje co najmniej dwa ze środków poprawy efektywności energetycznej: 1) umowa, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej; 2) nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji; 3) wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt. 2, albo ich modernizacja; 4) nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części albo przebudowa lub remont użytkowanych budynków, w tym realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 5) sporządzenie audytu energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów eksploatowanych budynków o powierzchni użytkowej powyżej 500 m 2, których jednostka sektora publicznego jest właścicielem lub zarządcą. 11

12 Jednostka sektora publicznego informuje o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej na swojej stronie internetowej lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Art Minister właściwy do spraw gospodarki, minister właściwy do spraw transportu oraz minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej: 1) organizują kampanię promującą stosowanie środków poprawy efektywności energetycznej, w tym wprowadzanie innowacyjnych technologii; 2) prowadzą działania informacyjno-edukacyjne oraz szkoleniowe o dostępnych środkach poprawy efektywności energetycznej. Minister właściwy do spraw gospodarki: 1) monitoruje stosowanie środków poprawy efektywności energetycznej; 2) zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Gospodarki: a) informacje o instrumentach służących finansowaniu środków poprawy efektywności energetycznej oraz sposobie ich pozyskiwania, b) wytyczne dotyczące sposobu uwzględniania kryterium efektywności energetycznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Przedsiębiorstwo energetyczne, odbiorca końcowy oraz towarowy dom maklerski lub dom maklerski jest obowiązany uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (URE) świadectwo efektywności energetycznej, o wartości wyrażonej w tonach oleju ekwiwalentnego. Obowiązek uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw efektywności energetycznej wykonują: 1) przedsiębiorstwo energetyczne sprzedające energię elektryczną, ciepło lub gaz ziemny odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium RP; 2) odbiorca końcowy przyłączony do sieci na terytorium RP będący członkiem giełdy towarowej w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy o giełdach towarowych; 3) towarowy dom maklerski lub dom maklerski w odniesieniu do transakcji realizowanych na giełdzie towarowej na zlecenie odbiorców końcowych przyłączonych do sieci na terytorium RP. 12

13 Art Prezes URE dokonuje wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej. W tym celu, co najmniej raz w roku, ogłasza, organizuje i przeprowadza przetarg, zwany dalej przetargiem. Przetarg przeprowadza się oddzielnie dla następujących kategorii przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej: 1) zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych; 2) zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych; 3) zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji. Art Poprawie efektywności energetycznej służą w szczególności następujące rodzaje przedsięwzięć: 1) izolacja instalacji przemysłowych; 2) przebudowa lub remont budynków; 3) modernizacja: a) urządzeń przeznaczonych do użytku domowego, b) oświetlenia, c) urządzeń potrzeb własnych, d) urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, e) lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła; 4) odzysk energii w procesach przemysłowych; 5) ograniczenie: a) przepływów mocy biernej, b) strat sieciowych w ciągach liniowych, c) strat w transformatorach; 6) stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii wytwarzanej we własnych lub przyłączonych do sieci odnawialnych źródłach energii, ciepła użytkowego w kogeneracji, lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych. 13

14 II. Wybrane działania dotyczące efektywności energetycznej II.1. Budownictwo energooszczędne Budownictwo jest sektorem gospodarki, który w największym stopniu odpowiada za końcowe zużycie energii. Rozwój gospodarczy spowodował wzrost jakości naszego życia, a co za tym idzie coraz wyższe zapotrzebowanie na energię. Zachowanie obecnego standardu życia jest możliwe przy jednoczesnym bardziej efektywnym użytkowaniu energii. Współczesne budownictwo powinno być przyjazne dla jego użytkowników oraz dla środowiska, a sam budynek musi charakteryzować się małym zużyciem energii. Jest to szczególnie ważne z powodu wyczerpywania się konwencjonalnych źródeł energii oraz pogarszającego się stanu środowiska naturalnego. Rosnące ceny energii obciążają budżety domowe. Dlatego warto inwestować w budownictwo energooszczędne, co pozwoli na obniżenie kosztów eksploatacji budynku. A. Zużycie energii w budynkach Dom mieszkalny lub budynek użyteczności publicznej powinny spełniać swoje podstawowe funkcje w sposób odpowiedni. Aby czuć się komfortowo należy wyeliminować przemarzanie przegród zewnętrznych, któremu często towarzyszy wykraplanie wilgoci oraz wykwity pleśni na powierzchniach przegród zewnętrznych. Z tymi czynnikami związane jest również zużycie energii na ogrzanie budynku, przygotowanie posiłków, oświetlenie pomieszczeń, czy pracę sprzętu elektrycznego. Energia dostarczana jest w postaci prądu elektrycznego i ciepła. Ponieważ ceny energii maja tendencję wzrostową, również koszty eksploatacji budynków rosną. Na Rysunku 2 przedstawiono strukturę zużycia energii w budynku jednorodzinnym, wielorodzinnym i edukacyjnym: Budynek jednorodzinny 0.01% 0.03% 0.13% 0.84% C.O. C.W.U. Oświetlenie Pozostałe 14

15 Budynek wielorodzinny 0.01% 0.04% 0.23% C.O. 0.71% C.W.U. Oświetlenie Pozostałe Budynek edukacyjny 0.04% 0.03% 0.03% C.O. C.W.U. 0.90% Oświetlenie Pozostałe Rys. 2. Źródło: Poradnik Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach i finansowanie przedsięwzięć W przeciętnym gospodarstwie domowym znaczna część energii wykorzystywana jest do ogrzewania pomieszczeń (71% stanowi ciepło, musi być ono dostarczone w celu pokrycia strat budynku przez przegrody zewnętrzne oraz na podgrzanie powietrza wentylacyjnego). Przygotowanie posiłków, oświetlenie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej ma mniejszy udział w całkowitym bilansie energetycznym. Również w tym przypadku można (i warto) szukać oszczędności. Istnieje wiele sposobów pozwalających na zmniejszenie zużycia energii w budynku: zimą należy wietrzyć pomieszczenia poprzez otwarcie okna szeroko na kilka minut, regularne rozmrażanie lodówki pozwoli zaoszczędzić nawet do 30% energii, dostosowanie temperatury chłodzenia lodówki do rzeczywistych potrzeb, nie należy wkładać ciepłych potraw do lodówki, 15

16 do przygotowywania posiłków należy gotować tyle wody ile jest potrzebne, należy dostosować wielkość i moc palnika do średnicy garnka, pomieszczeń nie powinno się przegrzewać, należy obniżyć temperaturę pomieszczeń w nocy oraz podczas nieobecności użytkowników, stosując prysznic zamiast kąpieli można zaoszczędzić ciepłą wodę, należy wyłączać urządzenia, gdy nie są one używane, nie powinny być zostawiane w trybie czuwania. B. Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na energię cieplą budynku Zapotrzebowanie energetyczne budynku często zależy od jego wieku, tj. od stosowanej w danym okresie technologii wznoszenia budynków. Ponieważ na ogrzanie budynku zużywana jest największa ilość energii, do określenia standardu energetycznego budynku stosuje się wskaźnik opisujący jedynie zapotrzebowanie na ciepło przeznaczone do ogrzewania domu. Jest to tzw. wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną E [kwh/m² rok lub kwh/m³ rok]. Wskaźnik określa ilość ciepła potrzebną do ogrzania 1 m² lub 1 m³ domu w okresie 1 roku (przyjmuje się do obliczeń w zależności od potrzeb). Wartość współczynnika E zależy od wielu czynników, do których można zaliczyć: grubość izolacji termicznej oraz powierzchni przegród zewnętrznych (ścian, okien, drzwi, dachu, podłogi na gruncie), system wentylacji, zyski ciepła z promieniowania słonecznego, właściwe usytuowanie budynku względem stron świata, zyski ciepła bytowego (ilość osób zamieszkujących dom i rodzaj urządzeń wydzielających ciepło). W poniższej tabeli pokazano jak zmieniało się zapotrzebowanie na energię w budynkach w ostatnim czasie: OKRES BUDOWY DOMU WARTOŚĆ E [kwh/m² rok] do 1967 r z lat r z lat r z lat r budowane od 1998 r dom energooszczędny max 70 dom niskoenergetyczny max 45 dom pasywny max 15 dom zeroenergetyczny max 0 dom plus-energetyczny < 0 16

17 Różnice te wynikają przede wszystkim ze zmian przepisów i norm dotyczących ochrony cieplnej budynków. Zmiany w przepisach są wyrazem tendencji do coraz wyższych wymagań dotyczących ograniczania strat ciepła w budynkach. Przepisy w innych krajach europejskich są często bardziej rygorystyczne od naszych, dlatego można się spodziewać dalszego zaostrzania przepisów krajowych. C. Podział budynków ze względu na zużycie energii z nastawieniem na budownictwo energooszczędne W punkcie 2 zamieszczona została informacja odnoście sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną, dokonująca podziału na rodzaje stosowanych technologii wznoszenia budynków. Jak wynika z tabeli najnowsze budynki (wznoszone po 1998 roku) w ciągu roku zużywają kwh energii cieplnej na m 2 powierzchni. Nowelizacja Dyrektywy 2002/91/EC dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków wprowadza konieczność zachowań energooszczędnych w budownictwie. Nowelizacja została przyjęta w 2010 roku. Członkowie Unii Europejskiej byli zobowiązani do sporządzenia wykazu aktualnych instrumentów wspierających budownictwo energooszczędne i zaproponowania kolejnych narzędzi do dnia 30 czerwca 2011 roku. Postanowienia Dyrektywy mają wejść w życie w państwach członkowskich 9 stycznia 2013 roku, natomiast dla budynków niezajmowanych przez władze publiczne od 9 lipca 2013 roku. Dyrektywa dotycząca charakterystyki energetycznej budynków to podstawa prawna działań zmierzających do zwiększenia efektywności energetycznej. Dokument określa cztery wymagania: wdrożenie metodologii obliczania całościowej efektywności energetycznej budynku, ustalenie minimalnych norm dla budynków nowych i już istniejących, ocenę instalacji grzewczych i chłodzących, system oceny charakterystyki energetycznej budynków i mieszkań, którego rezultatem są świadectwa charakterystyki energetycznej. Dyrektywa zawiera również wytyczne odnośnie opracowywania krajowych planów mających na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii oraz niezależnych systemów kontroli świadectw charakterystyki energetycznej i sprawozdań z przeglądów. Dyrektywa zobowiązuje kraje członkowskie, aby od 31 grudnia 2020 roku wszystkie nowo powstające budynki były niskoenergetyczne lub pasywne (prawie nie zużywające energii). W przypadku budynków użyteczności publicznej ma to nastąpić od 31 grudnia 2018 roku. Budynek energooszczędny powinien zużywać o 25-50% mniej energii niż budynek spełniający wymagania aktualnych przepisów. Ogólnie można powiedzieć, że każdy budynek zużywający mniej energii niż dom tradycyjny można nazwać energooszczędnym, choć to dość duże uproszczenie. Przyjmuje się, że dom można nazwać energooszczędnym, gdy zużywa nie więcej niż 70% energii w porównaniu do obiektu standardowego. Jednocześnie uwzględnia się, że do pokrycia części potrzeb energetycznych wykorzystywane są odnawialne źródła energii. 17

18 Budynek niskoenergetyczny ten typ budownictwa rozwija się dzięki ciągłemu postępowi w zakresie oszczędzania energii oraz projektowania budynków, które są bardziej samowystarczalne pod względem energetycznym. Są to budynki, których utrzymanie wymaga zużycia najwyżej 45% energii niezbędnej dla budynków standardowych. Komfort życia mieszkańców (zwłaszcza cieplny zapewniony przez odpowiednią temperaturę i wentylację powietrza) pozostaje na bardzo wysokim poziomie i jest wyższy niż w domach tradycyjnych. Budynek pasywny powstał w wyniku dążenia do realizacji domów całkowicie pozbawionych tradycyjnych systemów grzewczych. Domy pasywne, tj. budynki o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię, potrzebują jej maksymalne 30% w porównaniu do starszego typu budownictwa. Uzyskanie tak małego zużycia energii w domach pasywnych możliwe jest dzięki doskonałej izolacji przegród zewnętrznych (współczynnik U <0,15 W/m² K), izolacji okien i drzwi (współczynnik U <0,80 W/m² K), eliminacji mostków cieplnych, wykorzystaniu ciepła z otoczenia (użytkowników, oświetlenia, urządzeń elektrycznych) oraz odzyskiwaniu ciepła z systemu wentylacyjnego, który jest kluczowym elementem takiego budynku. Budynek zeroenergetyczny badania i doświadczenia doprowadziły do powstania budynków samowystarczalnych pod względem energetycznym. Są to domy eksperymentalne, w których nie korzysta się z konwencjonalnych źródeł energii do ogrzewania, oświetlenia czy zasilania sprzętu AGD. Budynek plus-energetyczny powstały również domy, które mogą produkować energię i jej nadwyżki sprzedawać do państwowej sieci energetycznej. Są to jednak technologie zbyt kosztowne i wznoszenie ich nie jest jeszcze uzasadnione pod względem ekonomicznym. D. Ocena energetyczna budynków Certyfikat energetyczny pełni zasadniczą rolę w systemie oceny charakterystyki energetycznej budynku. Jest to dokument określający jakość budynku czy mieszkania z punktu widzenia zużycia energii. Certyfikacja budynków ma na celu zmniejszenie wydatków na ich eksploatację, a w dłuższej perspektywie wpłynie na zmniejszenie zużycia energii, a tym samym na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Obowiązek sporządzenia świadectwa energetycznego na dzień dzisiejszy dotyczy budynku nowego oddawanego do użytkowania oraz budynku istniejącego, podlegającego sprzedaży lub wynajmowi. Ustawa Prawo budowlane określa, że obowiązek sporządzania świadectw energetycznych nie dotyczy budynków: podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków, używanych jako miejsca kultu i działalności religijnej, przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata, niemieszkalnych służących gospodarce rolnej, 18

19 przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kwh/m 2 rok, mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku, wolnostojących o powierzchni użytkowej mniejszej niż 50 m 2. Rys. 3. Przykładowa strona Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynku 19

20 II.2. Charakterystyka budownictwa energooszczędnego 1) Usytuowanie budynku, projekt Najlepszym rozwiązaniem, pozwalającym na zaoszczędzenie znacznej ilości energii, jest postawienie budynku, w którym już na etapie projektowania uwzględniona będzie jego wysoka energooszczędność. Należy wziąć pod uwagę usytuowanie domu. Powinien on być zlokalizowany w miejscu osłoniętym od wiatrów przez naturalne ukształtowanie terenu. Duże znaczenie ma również rozmieszczenie zieleni wokół domu. Drzewa liściaste będą dobrym rozwiązaniem od strony południowej, gdyż latem osłonią dom przed nadmiernym słońcem, natomiast zimą (gdy pozostaną bez liści) będą pozwalały na swobodne ogrzewanie pomieszczeń wewnętrznych przy pomocy promieniowania słonecznego. Od strony północnej natomiast warto posadzić drzewa iglaste, gdyż ochronią budynek przed zimnym wiatrem. Bryła budynku pasywnego musi być zwarta. W budownictwie energooszczędnym ten aspekt również ma istotne znaczenie. Zwraca się uwagę by stosunek powierzchni użytkowej domu do powierzchni ścian zewnętrznych był jak najmniejszy. Z tego założenia wynika prosty wniosek, że domy piętrowe są bardziej efektywne energetycznie od domów parterowych, zakładając oczywiście ten sam metraż mieszkalny. Duże powierzchnie szklane stosuje się od strony południowej. Pozwala to na maksymalne wykorzystanie naturalnego światła słonecznego do oświetlenia pomieszczeń, jak również do ich ogrzania. Na południową część domu energooszczędnego przypadają zatem pokoje dzienne, natomiast pomieszczenia, w których potrzebne są niewielkie okna (lub nie potrzeba ich wcale), takie jak kuchnia, łazienka, ubikacja, usytuowane są od strony północnej. Odpowiednio zaprojektowany układ pomieszczeń również w istotny sposób wpływa na bilans energetyczny budynku. Różnica temperatur pomiędzy sąsiadującymi pomieszczeniami nie powinna być większa niż 8 C. Pozwala to na wykorzystanie stosunkowo cienkich ścian działowych (ok. 12 cm). Temperatury w pomieszczeniach powinno się ustawić w zależności od potrzeb: w pokoju dziennym C w łazience C w sypialni C w kuchni C w korytarzach C w pomieszczeniach gospodarczych C w garażu 4-8 C. Energia elektryczna w budynku potrzebna jest do oświetlenia, wentylacji powietrza, ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej, oraz pracy urządzeń domowych. Istotne znaczenie mają zatem odpowiednie nawyki mieszkańców i użytkowników budynku. 20

Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty

Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty Magdalena Rogulska Szwedzko-Polska Platforma Zrównoważonej Energetyki POLEKO, 8 października 2013 r. Cele polityki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna trwałym elementem polityki energetycznej Polski

Efektywność energetyczna trwałym elementem polityki energetycznej Polski Efektywność energetyczna trwałym elementem polityki energetycznej Polski Edward Słoma, Zastępca Dyrektora Departamentu Energetyki MINISTERSTWO GOSPODARKI Polityka energetyczna Polski do 2030 r. Priorytet

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska

Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska Instrumenty poprawy efektywności energetycznej polskiej gospodarki MINISTERSTWO GOSPODARKI Andrzej Guzowski, Departament

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki

Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki Priorytety PEP 2030 Poprawa efektywności energetycznej Wzrost bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna Uwarunkowania prawne i wpływ na rynek pracy

Efektywność energetyczna Uwarunkowania prawne i wpływ na rynek pracy Efektywność energetyczna Uwarunkowania prawne i wpływ na rynek pracy Departament Rozwoju Gospodarczego Dąbie, 12 czerwca 2013 1 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej Podpisana

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy wsparcia inwestycji energooszczędnych w Polsce. Andrzej Guzowski, Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 27 października 2011 r.

Mechanizmy wsparcia inwestycji energooszczędnych w Polsce. Andrzej Guzowski, Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 27 października 2011 r. Mechanizmy wsparcia inwestycji energooszczędnych w Polsce Andrzej Guzowski, Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 27 października 2011 r. 2 Mechanizmy wsparcia efektywności energetycznej- kontekst Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Północny Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki

Północny Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki Konferencja pn. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w rozwoju regionu ROLA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W KONTEKŚCIE KRAJOWEGO PLANU DZIAŁAŃ DOTYCZĄCEGO EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat wdrażania Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej w Polsce

Informacja na temat wdrażania Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej w Polsce Ministerstwo Gospodarki Informacja na temat wdrażania Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej w Polsce Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 1 lutego 2011

Bardziej szczegółowo

Ustawa o efektywności energetycznej cele i mechanizmy

Ustawa o efektywności energetycznej cele i mechanizmy Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki Ustawa o efektywności energetycznej cele i mechanizmy Warszawa, 9 grudnia 2009 r. Podstawowe wskaźniki efektywności energetycznej 0,9 0,8 62% kgoe/euro00

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin. Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Obowiązki jednostki sektora publicznego wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej

Obowiązki jednostki sektora publicznego wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej Obowiązki jednostki sektora publicznego wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej Departament Energetyki Warszawa, 20 listopada 2014 r. 2 Polityka energetyczna Polski

Bardziej szczegółowo

Maria Dreger Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości

Maria Dreger Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości Efektywność w budownictwie czyli Wykorzystać szansę Maria Dreger Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości maria.dreger@rockwool.pl Rezerwy są wszędzie, ale uwaga na budynki - ponad 5 mln obiektów zużywających

Bardziej szczegółowo

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Roman Warchoł, TAURON Sprzedaż Forum Polska Efektywna Energetycznie, Gdańsk, 6 marca 2012r. Unijne cele 3x20% Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Projektowanie budynków niskoenergetycznych i pasywnych

Projektowanie budynków niskoenergetycznych i pasywnych Projektowanie budynków niskoenergetycznych i pasywnych Prezentacja audiowizualna opracowana w ramach projektu Nowy Ekspert realizowanego przez Fundację Poszanowania Energii Projektowanie budynków niskoenergetycznych

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO Dr inż. Waldemar DOŁĘGA Instytut Energoelektryki Politechnika Wrocławska 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

OBOWIAZKI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W ŚWIETLE USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

OBOWIAZKI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W ŚWIETLE USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBOWIAZKI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W ŚWIETLE USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Mirosława Szatybełko-Połom dyrektor Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z/s w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Biurowiec niskoenergetyczny i pasywny w Euro-Centrum, zastosowane technologie, doświadczenia użytkownika

Biurowiec niskoenergetyczny i pasywny w Euro-Centrum, zastosowane technologie, doświadczenia użytkownika Biurowiec niskoenergetyczny i pasywny w Euro-Centrum, zastosowane technologie, doświadczenia użytkownika dr Stanisław Grygierczyk Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum 05.07.2012 r., Kraków 1. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Możliwości obniżania kosztów eksploatacji budynków w świetle wchodzącej w życie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Możliwości obniżania kosztów eksploatacji budynków w świetle wchodzącej w życie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Możliwości obniżania kosztów eksploatacji budynków w świetle wchodzącej w życie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Zmiany cen surowców 2007 Survey of energy sources Alternatywne

Bardziej szczegółowo

Polityka państwa w zakresie regulacji wprowadzających zasadę energooszczędności gospodarki

Polityka państwa w zakresie regulacji wprowadzających zasadę energooszczędności gospodarki Polityka państwa w zakresie regulacji wprowadzających zasadę energooszczędności gospodarki Łukasz Bartuszek DEPARTAMENT ENERGETYKI W MINISTERSTWIE GOSPODARKI Kraków, dn. 6 lipca 2012 r. 2 POLITYKA ENERGETYCZNA

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Krzysztof Szczotka PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW. w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW. w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 Warszawa, 16 kwietnia 2015 OGÓLNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA stosunek uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Definicja audytu Audyt energetyczny, to analiza głównych ścieżek przepływu energii w celu znalezienia możliwości poprawy ich

Bardziej szczegółowo

Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji.

Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji. Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji. Seminarium "Bezpieczna Chemia Warszawa, 5 listopada 2014 roku Pan Zbigniew Szpak, Prezes KAPE S.A.

Bardziej szczegółowo

Audyt przemysłowy Warszawa, 26 lutego 2015 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Audyt przemysłowy Warszawa, 26 lutego 2015 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. . Audyt przemysłowy Warszawa, 26 lutego 2015 Adam Dominiak +48 609 198 732 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plan prezentacji Uwarunkowania formalno-prawne dotyczące efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Co to jest audyt? Audyt energetyczny jest to opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz ze wskazaniem rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy audyt energetyczny

Przemysłowy audyt energetyczny Przemysłowy audyt energetyczny Roman Kołodziej Energopomiar Sp. z o.o. Dyrektywa 2006/32/WE Efektywność energetyczna: Stosunek uzyskanych wyników, usług, towarów lub energii do wkładu energii. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Pytanie do dr inż. Elżbiety Niewiedział

Pytanie do dr inż. Elżbiety Niewiedział Pytanie do dr inż. Elżbiety Niewiedział W jaki sposób sporządza się świadectwa efektywności energetycznej - białe certyfikaty oraz w jakich przypadkach są one wymagane zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej?

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna szansą na modernizację i rozwój polskiej gospodarki

Efektywność energetyczna szansą na modernizację i rozwój polskiej gospodarki Efektywność energetyczna szansą na modernizację i rozwój polskiej gospodarki Efektywność energetyczna w budownictwie a wdrażanie dyrektyw Tomasz Gałązka Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r.

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Źródła pochodzenia środków w portfelu NFOŚiGW środki statutowe NFOŚiGW środki pochodzące z opłat zastępczych

Bardziej szczegółowo

II POSIEDZENIE ZESPOŁU

II POSIEDZENIE ZESPOŁU Posiedzenie zespołu ds. opracowania projektu krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii oraz optymalizacji zasad ich finansowania II POSIEDZENIE ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE GOSPODARKI

FINANSOWANIE GOSPODARKI FINANSOWANIE GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W GMINACH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PUBLIKACJI NOWA MISJA NISKA EMISJA DOTACJE I POŻYCZKI Z NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ W latach 2008

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna a zadania własne gmin. Szacowanie potencjału w zakresie efektywności energetycznej

Efektywność energetyczna a zadania własne gmin. Szacowanie potencjału w zakresie efektywności energetycznej Szkolenie Piła, Lokalny 28 listopada Zarządca 2012r. Energetyczny Efektywność energetyczna a zadania własne gmin. Szacowanie potencjału w zakresie efektywności energetycznej Stefan Pawlak Wielkopolska

Bardziej szczegółowo

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych - wprowadzenie, najważniejsze zmiany Adam Ujma Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska 10. Dni Oszczędzania Energii Wrocław 21-22.10.2014

Bardziej szczegółowo

Świadectwa eneregetyczne budynków

Świadectwa eneregetyczne budynków Świadectwa eneregetyczne budynków Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej nieruchomości (popularnie certyfikatu energetycznego, paszportu energetycznego) wynika z prawa europejskiego.

Bardziej szczegółowo

Jak zbudować dom poradnik

Jak zbudować dom poradnik Jak zbudować dom poradnik Technologie Koszty budowy Finansowanie inwestycji Domem energooszczędnym jest budynek, na którego ogrzanie zużywamy przynajmniej o 30% mniej energii niż w typowych budynkach,

Bardziej szczegółowo

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia.

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia. Pompy ciepła Zasada działania pompy ciepła polega na pozyskiwaniu ciepła ze środowiska ( wody, gruntu i powietrza) i przekazywaniu go do odbiorcy jako ciepło grzewcze. Ciepło pobrane z otoczenia sprężane

Bardziej szczegółowo

Polski Rynek Instalacyjno-Grzewczy w 2009 roku i potencjalne tendencje w przyszłości Janusz Starościk Targi INSTALCJE 2010 28 kwietnia 2010

Polski Rynek Instalacyjno-Grzewczy w 2009 roku i potencjalne tendencje w przyszłości Janusz Starościk Targi INSTALCJE 2010 28 kwietnia 2010 Polski Rynek Instalacyjno-Grzewczy w 2009 roku i potencjalne tendencje w przyszłości Janusz Starościk Targi INSTALCJE 2010 28 kwietnia 2010 09/26/2007 Internal reserves all rigs even in the event of industrial

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Lista wskaźników produktu Typy projektów Typ beneficjenta

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Lista wskaźników produktu Typy projektów Typ beneficjenta Cel OŚ II GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 1 2.1 Kreowanie zachowań zasobooszczędnych Ograniczenie spadku 1. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok], 2. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku

Bardziej szczegółowo

Kategorie budynków ze względu na zapotrzebowanie i zużycie energii

Kategorie budynków ze względu na zapotrzebowanie i zużycie energii Kategorie budynków ze względu na zapotrzebowanie i zużycie energii Budynki można dzielić na różne kategorie. Jedną z nich jest zapotrzebowanie na energię. Zgodnie z klasyfikacją zaproponowaną przez Prof.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 MINISTERSTWO GOSPODARKI Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 Warszawa, czerwiec 2007 1. Wstęp...4 2. Krajowy cel indykatywny w zakresie oszczędności energii...5 strona

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak Audyt i certyfikat energetyczny w budownictwie na przykładzie analizy budynku użyteczności publicznej Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny AGH Kraków, Wydział IMiR mgr inż. Piotr Michalak AGH Kraków, Wydział

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna to się opłaca.

Efektywność energetyczna to się opłaca. Oferujemy Państwu: Audyt efektywności energetycznej więcej Audyt energetyczny więcej Audyt remontowy Audyt elektroenergetyczny więcej Audyt optymalizacyjny Audyt elektryczny Audyt efektywności ekologicznej

Bardziej szczegółowo

Krok 1 Dane ogólne Rys. 1 Dane ogólne

Krok 1 Dane ogólne Rys. 1 Dane ogólne Poniższy przykład ilustruje w jaki sposób można przeprowadzić analizę technicznoekonomiczną zastosowania w budynku jednorodzinnym systemu grzewczego opartego o konwencjonalne źródło ciepła - kocioł gazowy

Bardziej szczegółowo

Realizacja Ustawy o efektywności energetycznej

Realizacja Ustawy o efektywności energetycznej Realizacja Ustawy o efektywności energetycznej RYSZARD FRANCUZ VIII KONFERENCJA ENERGETYKA PRZYGRANICZA POLSKI I NIEMIEC DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY Sulechów, 18 listopada 2011 r. 1 I. Geneza ustawy o

Bardziej szczegółowo

Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków

Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków Grażyna Kasprzak ekspert ds. inżynierii środowiska Bank Ochrony Środowiska S.A. Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków IV Forum Budownictwa Energooszczędnego i Pasywnego BUDMA, Poznań,

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia

AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia mgr inż. Arkadiusz Osicki Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii e-mail: office@fewe.pl Katowice 29.09.2009 Definicja

Bardziej szczegółowo

BUDYNKI PASYWNE FAKTY I MITY. Opracowanie: Magdalena Szczerba

BUDYNKI PASYWNE FAKTY I MITY. Opracowanie: Magdalena Szczerba BUDYNKI PASYWNE FAKTY I MITY Opracowanie: Magdalena Szczerba MITY Budynki bardzo drogie na etapie budowy Są droższe ale o 5-10% w zależności od wyposażenia Co generuje dodatkowe koszty Zwiększona grubość

Bardziej szczegółowo

OBOWIAZKI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W ŚWIETLE USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ. Szczecin, 11 maja 2012 r.

OBOWIAZKI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W ŚWIETLE USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ. Szczecin, 11 maja 2012 r. OBOWIAZKI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W ŚWIETLE USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Szczecin, 11 maja 2012 r. USTAWA PRAWO ENERGETYCZNE - cele Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Zasady oszczędnego

Bardziej szczegółowo

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Mieszkalny Rodzaj budynku jednorodzinny Właściciel/Inwestor

Bardziej szczegółowo

audyt energetyczny budynku.

audyt energetyczny budynku. Sektor budowlany zużywa 40% całkowitej energii w UE, więc realizacja celów polityki klimatycznej bez radykalnego zmniejszenia zużycia energii w budynkach nie jest możliwe. Około 85% tej energii jest przeznaczana

Bardziej szczegółowo

Meandry certyfikacji energetycznej budynków

Meandry certyfikacji energetycznej budynków Meandry certyfikacji energetycznej budynków Struktura zuŝycia energii w Europie według sektorów 32% Źródło: Eurima Podstawowe fakty i liczby 2006 Dyrektywa Europejska WE 2002/91 Celem Dyrektywy jest, z

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa tel. +48 (34) 370 71 00, fax 370 71 70 e-mail:

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA

MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA WSTĘP Rośnie nasza świadomość ekologiczna, coraz bardziej jesteśmy przekonani, że zrównoważony

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE W POLSCE

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE W POLSCE BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE W POLSCE Projektowanie, wdrożenie, audyty dr inż. Arkadiusz Węglarz U S T A W A z dnia 29 sierpnia 2014 r. O charakterystyce energetycznej budynków Ustawa określa: 1) zasady

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna, podstawy prawne i zachęty prawno- ekonomiczne przygotowane przez polski rząd

Efektywność energetyczna, podstawy prawne i zachęty prawno- ekonomiczne przygotowane przez polski rząd Efektywność energetyczna, podstawy prawne i zachęty prawno- ekonomiczne przygotowane przez polski rząd dr inż. Arkadiusz Węglarz Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w KAPE S.A. 2012-11-10 Krajowa Agencja

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła - układy hybrydowe

Pompy ciepła - układy hybrydowe Pompy ciepła - układy hybrydowe dr hab. inż. Brunon J. Grochal, prof. IMP PAN / prof. WSG Bydgoszczy Instytut Maszyn Przepływowych PAN Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła mgr inż. Tomasz Mania

Bardziej szczegółowo

Ciepło systemowe wyzwania panel komentatorów

Ciepło systemowe wyzwania panel komentatorów Ciepło systemowe wyzwania panel komentatorów Cztery obszary wyzwań I. Kogeneracja Efektywność energetyczna II. Ochrona powietrza ( IED, BAT, ETS, MCP, CAFE ) III. Perspektywy finansowania przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH

Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH http://www.iqsystem.net.pl/grafika/int.inst.bud.jpg SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDYNKIEM BUILDING MANAGMENT SYSTEM Funkcjonowanie Systemu

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH

ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH dla potrzeb opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rudnik współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i

Bardziej szczegółowo

Krajowy Plan Działań dotyczący. oraz projekt ustawy

Krajowy Plan Działań dotyczący. oraz projekt ustawy DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Jacek Kichman kontakt: j.kichman@umwo.opole.pl Krajowy Plan Działań dotyczący cy efektywności energetycznej oraz projekt

Bardziej szczegółowo

Białe Certyfikaty system wsparcia efektywności energetycznej w Polsce

Białe Certyfikaty system wsparcia efektywności energetycznej w Polsce Białe Certyfikaty system wsparcia efektywności energetycznej w Polsce Pierwsze doświadczenia Urząd Regulacji Energetyki Departament Systemów Wsparcia Warszawa, 14 maja 2013 r. Białe e certyfikaty źródła

Bardziej szczegółowo

o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011

o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 Obowiązki dla gmin wynikające z ustawy o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 dr inż. Arkadiusz Węglarz Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w KAPE S.A. 2012-07-19 Krajowa Agencja Poszanowania

Bardziej szczegółowo

Ryszard Tokarski Prezes Zarządu Spółki EKOPLUS Kraków. Kraków, 14 stycznia 2010

Ryszard Tokarski Prezes Zarządu Spółki EKOPLUS Kraków. Kraków, 14 stycznia 2010 Ryszard Tokarski Prezes Zarządu Spółki EKOPLUS Kraków Kraków, 14 stycznia 2010 3 Ciepło sieciowe z kogeneracji Efektywny energetycznie produkt spełniający oczekiwania klientów 4 Ekoplus Sp. z o.o. Naszym

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEPŁA Analiza rynku Wykres 1

POMPY CIEPŁA Analiza rynku Wykres 1 POMPY CIEPŁA Analiza rynku W Polsce dominującą rolę w produkcji energii elektrycznej odgrywa węgiel ( jego udział w globalnej wielkości mocy zainstalowanej w naszym kraju w 2005 roku wynosił 95%). Struktura

Bardziej szczegółowo

Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce. Prezentacja programu

Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce. Prezentacja programu Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce Prezentacja programu 1. Czym jest PolSEFF? PolSEFF (Polish Sustainable Energy Financing Facility) jest programem finansowania inwestycji małych

Bardziej szczegółowo

Programy wsparcia i finansowanie instalacji OZE w Polsce, w aspekcie nowej ustawy OZE mgr Joanna Kawa

Programy wsparcia i finansowanie instalacji OZE w Polsce, w aspekcie nowej ustawy OZE mgr Joanna Kawa Programy wsparcia i finansowanie instalacji OZE w Polsce, w aspekcie nowej ustawy OZE mgr Joanna Kawa Programy wsparcia i finansowanie instalacji odnawialnych źródeł energii w Polsce, w aspekcie nowej

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE BRANŻOWE Termomodernizacja jako inteligentny sposób planowania energetycznego

SPOTKANIE BRANŻOWE Termomodernizacja jako inteligentny sposób planowania energetycznego SPOTKANIE BRANŻOWE Termomodernizacja jako inteligentny sposób planowania energetycznego Oszczędność energii i poprawa efektywności energetycznej w budownictwie i przemyśle dr inż. Tomasz Fiszer Projekt

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty energetyczne - zmiany w Prawie budowlanym

Certyfikaty energetyczne - zmiany w Prawie budowlanym BAZA LOKALOWA 12 Certyfikaty energetyczne - zmiany w Prawie budowlanym W dniu 15 października 2009 weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Do ustawy bazowej z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów poprawiających efektywność energetyczną w ramach dostępnych środków dotacyjnych

Wsparcie projektów poprawiających efektywność energetyczną w ramach dostępnych środków dotacyjnych Wsparcie projektów poprawiających efektywność energetyczną w ramach dostępnych środków dotacyjnych Lesław Janowicz econet OpenFunding Sp. z o.o. 28.10.2015 Nie wiemy wszystkiego, ale czujemy się ekspertami

Bardziej szczegółowo

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1]

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1] Zyski ciepła Wprowadzone zyski ciepła na poziomie całego budynku mogą być takie same dla lokali, jednak najczęściej tak nie jest. Czasami występuje konieczność określania zysków ciepła na poziomie lokalu,

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia miasta Katowice w zakresie wzrostu efektywności energetycznej. Kurs dotyczący gospodarowania energią w gminie Szczyrk, 9 czerwca 2015r.

Doświadczenia miasta Katowice w zakresie wzrostu efektywności energetycznej. Kurs dotyczący gospodarowania energią w gminie Szczyrk, 9 czerwca 2015r. Doświadczenia miasta Katowice w zakresie wzrostu efektywności energetycznej Kurs dotyczący gospodarowania energią w gminie Szczyrk, 9 czerwca 2015r. Plan prezentacji: 1. Energia w mieście Katowice 2. Działania

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 2014 rok

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 2014 rok Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, 2014 rok Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony w czerwcu 1993 roku jako instrument regionalnej

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 1141)

Opinia do ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 1141) Warszawa, dnia 23 marca 2011 r. Opinia do ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 1141) I. Cel i przedmiot ustawy Celem opiniowanej ustawy jest ustanowienie systemu promującego i wspierającego uzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Badania opinii publicznej dotyczące oszczędzania energii

Badania opinii publicznej dotyczące oszczędzania energii Badania opinii publicznej dotyczące oszczędzania energii dla Ministerstwa Środowiska 1975 Problemy zagrożenia i ochrony środowiska naturalnego w opinii publicznej Pozytywne oceny środowiska naturalnego

Bardziej szczegółowo

NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce

NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce Wojciech Stawiany Doradca Zespół Strategii

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola WAŻNE DO 19 Grudnia 2022 NUMER ŚWIADECTWA 1/2012 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU ADRES BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU ROK ZAKOŃCZENIA

Bardziej szczegółowo

Wpływ ustawy o charakterystyce

Wpływ ustawy o charakterystyce Wpływ ustawy o charakterystyce. energetycznej budynków na strategie modernizacji obszaru wytwarzania ciepła dr inż. Arkadiusz Węglarz Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Ustawa określa: GŁÓWNE CELE

Bardziej szczegółowo

Koszty inwestycyjne związane z budownictwem energooszczędnym i pasywnym

Koszty inwestycyjne związane z budownictwem energooszczędnym i pasywnym Koszty inwestycyjne związane z budownictwem energooszczędnym i pasywnym Decyzja o budowie domu zapada raz na wiele lat, w naszym kraju często raz na całe życie. Jest to zatem decyzja ważna, a dokonane

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii Anna Drążkiewicz Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WAŻNE DO 3 Grudnia 2022 NUMER ŚWIADECTWA 01/2012 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący ADRES BUDYNKU Bydgoszcz - Smukała,

Bardziej szczegółowo

Zcentralizowane źródła ciepła z wykorzystaniem OZE w nowych wymaganiach prawnych

Zcentralizowane źródła ciepła z wykorzystaniem OZE w nowych wymaganiach prawnych 10. Dni Oszczędzania Energii Zcentralizowane źródła ciepła z wykorzystaniem OZE w nowych wymaganiach prawnych Janusz Gondek Wrocław zcentralizowane źródła ciepła z obszarami zasilania EC Zawidawie Obszar

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła

Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła Bożena Ewa Matusiak UŁ REC 2013 2013-11-24 REC 2013 Nałęczów 1 Agenda 1 2 3 Wprowadzenie Model prosumenta i model ESCO Ciepło rozproszone a budownictwo

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU. W JAKI SPOSÓB ZMNIEJSZYĆ KOSZTY ZUŻYCIA ENERGII?

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU. W JAKI SPOSÓB ZMNIEJSZYĆ KOSZTY ZUŻYCIA ENERGII? TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU. W JAKI SPOSÓB ZMNIEJSZYĆ KOSZTY ZUŻYCIA ENERGII? Piotr Kukla Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii e-mail: office@fewe.pl ZAKRES PREZENTACJI Energia w budynku użyteczności

Bardziej szczegółowo

Listach przedsięwzięć priorytetowych

Listach przedsięwzięć priorytetowych Instrumenty finansowania wzrostu efektywności energetycznej w programach NFOŚiGW i WFOŚiGW Dr inż. Marek Mielczarek Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Komfort Intl. Perspektywy rozwoju budownictwa energooszczędnego w Polsce 2015-2020

Komfort Intl. Perspektywy rozwoju budownictwa energooszczędnego w Polsce 2015-2020 Perspektywy rozwoju budownictwa energooszczędnego w Polsce 2015-2020 Konferencja FORUM WYKONAWCY Janusz Starościk - KOMFORT INTERNATIONAL/SPIUG, Wrocław, 21 kwiecień 2015 13/04/2015 Internal Komfort International

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny ul.

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna, Jacek Walski AM PREDA, Ozimek 2008 r.

Efektywność energetyczna, Jacek Walski AM PREDA, Ozimek 2008 r. Efektywność energetyczna, Jacek Walski AM PREDA, Ozimek 2008 r. Europejska kampania poświęcona upowszechnianiu dotarła do Polski. Krajowy Program Efektywności Energetycznej wskazując kierunki jest równocześnie

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie energii w oparciu o case study z Polski

Oszczędzanie energii w oparciu o case study z Polski Oszczędzanie energii w oparciu o case study z Polski Mariusz Bogacki m.bogacki@nowa-energia.pl tel. 32 209 55 46 O nas Nowa Energia. Doradcy Energetyczni Bogacki, Osicki, Zielioski Sp. j. Audyty energetyczne

Bardziej szczegółowo

Ciepło Systemowe ekologiczne i efektywne rozwiązanie dla polskich miast

Ciepło Systemowe ekologiczne i efektywne rozwiązanie dla polskich miast Ciepło Systemowe ekologiczne i efektywne rozwiązanie dla polskich miast Potencjał ciepłownictwa Ciepłownictwo w liczbach - 2012 Źródło: Urząd Regulacji Energetyki Przedsięb iorstwa- 463 Moc zainstalo wana

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie

Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie Warszawa, 23 czerwca 2014 Leszek Drogosz Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

XII Targi Energii Jachranka 2015 Nowelizacja Ustawy o efektywności energetycznej i jej wpływ na odbiorców przemysłowych

XII Targi Energii Jachranka 2015 Nowelizacja Ustawy o efektywności energetycznej i jej wpływ na odbiorców przemysłowych XII Targi Energii Jachranka 2015 Nowelizacja Ustawy o efektywności energetycznej i jej wpływ na odbiorców przemysłowych Jachranka, 24 września 2015 roku mgr inż. Katarzyna Zaparty Makówka Menadżer ds.

Bardziej szczegółowo

Implementacja dyrektyw UE wymagania w zakresie stosowania OZE stawiane obiektom użyteczności publicznej

Implementacja dyrektyw UE wymagania w zakresie stosowania OZE stawiane obiektom użyteczności publicznej Festiwal Słoneczny Forum Energetyki Solarnej, Ostoja 11 maja 2012 r. Implementacja dyrektyw UE wymagania w zakresie stosowania OZE stawiane obiektom użyteczności publicznej Karolina Kurtz Katedra Dróg,

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ INFORMATOR

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ INFORMATOR MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ INFORMATOR Warszawa 2009 50 100 150 200 Opracowanie: Departament Rynku Budowlanego i Techniki przy współpracy Biura Informacji i Promocji.

Bardziej szczegółowo

AUDYTY TERMOMODERNIZACYJNE A STOSOWANIE AKTUALNYCH NORM

AUDYTY TERMOMODERNIZACYJNE A STOSOWANIE AKTUALNYCH NORM AUDYTY TERMOMODERNIZACYJNE A STOSOWANIE AKTUALNYCH NORM Piotr Kukla Opracowanie w ramach realizacji projektu Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną ¹

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną ¹ Dla budynku mieszkalnego nr: 260/2009 1 Ważne do: 24 sierpnia 2019 Budynek oceniany: Budynek mieszkalno-usługowy ISKRA III w Warszawie Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia

Bardziej szczegółowo

FORUM TERMOMODERNIZACJA 2014 AUDYTY ENERGETYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW NOWA KONCEPCJA

FORUM TERMOMODERNIZACJA 2014 AUDYTY ENERGETYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW NOWA KONCEPCJA FORUM TERMOMODERNIZACJA 2014 AUDYTY ENERGETYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW NOWA KONCEPCJA Dr inż. MACIEJ ROBAKIEWICZ Fundacja Poszanowania Energii Zrzeszenie Audytorów Energetycznych AUDYTY ENERGETYCZNE W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Co kryje się pod. pojęciem gospodarki niskoemisyjnej

Co kryje się pod. pojęciem gospodarki niskoemisyjnej Co kryje się pod. pojęciem gospodarki niskoemisyjnej Warszawa, 20 marzec 2013 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Dr inż.. Arkadiusz Węglarz Dyrektor Dział Zrównoważonego rozwoju Gospodarka Niskoemisyjna

Bardziej szczegółowo

X FORUM OPERATORÓW SYSTEMÓW I ODBIORCÓW ENERGII I PALIW

X FORUM OPERATORÓW SYSTEMÓW I ODBIORCÓW ENERGII I PALIW X FORUM OPERATORÓW SYSTEMÓW I ODBIORCÓW Gdzie byliśmy gdzie jesteśmy dokąd zmierzamy Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy, 28 X 2013 r. 11 kwietnia 2005 r. I Forum Operatorów

Bardziej szczegółowo