BROSZURA INFORMACYJNA MiFID DLA KLIENTÓW OVB ALLFINANZ SP. Z O.O.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BROSZURA INFORMACYJNA MiFID DLA KLIENTÓW OVB ALLFINANZ SP. Z O.O."

Transkrypt

1 BROSZURA INFORMACYJNA MiFID DLA KLIENTÓW OVB ALLFINANZ SP. Z O.O.

2 Szanowni Państwo, Niniejsza broszura przeznaczona jest do Klientów OVB Allfinanz Sp. z.o.o., którzy zainwestowali lub zamierzają skorzystać z usług świadczonych przez OVB Allfinanz. Broszura stanowi zbiór najważniejszych informacji o prawach Klientów i obowiązkach OVB Allfinanz w związku ze stosowaniem przez OVB Allfinanz wymogów dyrektywy MiFID. Dyrektywa MiFID ma na celu zapewnienie Klientom ochrony inwestycyjnej oraz zwiększenie konkurencyjności między firmami inwestycyjnymi. Firmy inwestycyjne zobowiązane są działać zgodnie z najlepiej pojętymi interesami Klientów, a więc uczciwie, sprawiedliwie i profesjonalnie przekazywać Klientom informacje o charakterystyce i ryzykach związanych z poszczególnymi instrumentami i produktami finansowymi. W niniejszej Broszurze znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat celów i obszarów funkcjonowania MiFID, informacje o zadach klasyfikacji Klientów, ocenie odpowiedniości instrumentów i produktów finansowych względem wiedzy i doświadczenia Klienta, jak również informacje podstawowe o OVB Allfinanz.

3 1. MiFID - Informacje ogólne Nazwa MiFID pochodzi od skrótu Markets in Financial Instruments Directive (Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych) i ma zastosowanie do instytucji świadczących usługi inwestycyjne, zatem banków, domów maklerskich i pośredników finansowych. MiFID obejmuje szeroki zakres usług inwestycyjnych oraz instrumentów finansowych, w szczególności akcje, obligacje, instrumenty rynku pieniężnego (np. bony skarbowe), instrumenty pochodne, dystrybucję funduszy inwestycyjnych, zarządzanie portfelem maklerskich instrumentów finansowych. Głównym celem MiFID jest zapewnienie Klientom najwyższego poziomu ochrony oraz podwyższenie stopnia harmonizacji usług inwestycyjnych świadczonych w państwach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinie. Zgodnie z zasadami MiFID, każdy podmiot oferujący usługi inwestycyjne, zobowiązany jest: postępować uczciwie, sprawiedliwie, profesjonalnie i w najlepszym interesie Klienta; dostarczać właściwych i kompletnych informacji o produktach i ryzykach związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe rzetelnych, jednoznacznych i nie wprowadzających w błąd; dostarczać Klientom usługi, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i możliwości inwestycyjnych. MiFID obejmuje trzy akty prawne: Dyrektywę 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych; Dyrektywę Komisji 2006/73/WE z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzającą środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (akt wykonawczy); Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzające środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zobowiązań przedsiębiorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (akt wykonawczy). Dostosowanie krajowego porządku prawnego do regulacji MiFID przeprowadzane jest między innymi poprzez następujące akty prawne: Ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych zmienioną Ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy - Prawo Bankowe oraz Ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym; Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi zmienioną Ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. Nr 165, poz. 1316) weszła w życie dnia 21 października 2009 r. ( Ustawa );

4 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz banków powierniczych; Rozporządzenia z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie określenia szczególnych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 2. Świadczenie usług Klientom OVB Allfinanz Celem realizowanych przez OVB Allfinanz standardów MiFID jest: zapewnienie ochrony Klientom OVB Allfinanz w zakresie transakcji dokonywanych na instrumentach finansowych; zapewnienie profesjonalnych standardów jakości usług inwestycyjnych świadczonych przez OVB Allfinanz, wpływających na wzrost zadowolenia i zaufania Klientów; zapewnienie zgodności z wymogami Komisji Nadzoru Finansowego. OVB Allfinanz, na podstawie zawartych umów, świadczy następujące usługi: przyjmowanie zleceń Klientów dotyczących nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa w oferowanych Funduszach, ich przekazywanie do podmiotów realizujących zlecenia; OVB Allfinanz prowadzi działalność pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa następujących funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez : INVESTORS Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - Investor Zrównoważony FIO - Investor Akcji Dużych Spółek FIO - Investor Akcji FIO - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO - Investor Top 25 Małych Spółek FIO - Investor Obligacji FIO - Investor Płynna Lokata FIO - Investor TOP 50 Małych i Średnich Spółek FIO INVESTORS PARASOL SFIO - Investor BRIC - Investor Nieruchomości i Budownictwa - Investor Zmian Klimatycznych - Investor Infrastruktury i Informatyki - Investor Gotówkowy - Investor Gold Otwarty - Investor Agrobiznes

5 - Investor Rosja - Investor Turcja - Investor Indie i Chiny - Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących - Investor Ameryka Łacińska AMPLICO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Subfundusze Amplico Parasol Światowy: - AMPLICO Subfundusz Lokacyjny - AMPLICO Subfundusz Obligacji Plus - AMPLCIO Subfundusz Obligacji Światowych - AMPLICO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus - AMPLICO Subfundusz Zrównoważony Azjatycki - AMPLICO Subfundusz Akcji Plus - AMPLICO Subfundusz Akcji Małych Spółek - AMPLICO Subfundusz Akcji Nowa Europa - AMPLICO Subfundusz Akcji Europejskich - AMPLICO Subfundusz Akcji Amerykańskich - AMPLICO Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich - AMPLICO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących Subfundusze Amplico Parasol Krajowy: - AMPLICO Subfunusz Pieniężny - AMPLICO Subfundusz Obligacji - AMPLICO Subfundusz Aktywnej Alokacji - AMPLICO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - AMPLICO Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa - AMPLICO Subfundusz Akcji - AMPLICO Subfundusz Małych i Średnich Spółek AMPLICO IKE (j.u. kategorii I) - AMPLICO Subfundusz Akcji - AMPLICO Subfundusz Aktywnej Alokacji - AMPLICO Subfundusz Małych i Średnich Spółek - AMPLICO Subfunusz Pieniężny - AMPLICO Subfundusz Obligacji - AMPLICO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - AMPLICO Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa AMPLICO IKZE (j.u. kategorii E) - AMPLICO Subfundusz Akcji - AMPLICO Subfundusz Aktywnej Alokacji - AMPLICO Subfundusz Małych i Średnich Spółek - AMPLICO Subfunusz Pieniężny - AMPLICO Subfundusz Obligacji - AMPLICO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - AMPLICO Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa

6 LEGG MASON IKZE (j.u. kategorii A) - Legg Mason Pieniężny FIO - Legg Mason Obligacji FIO - Legg Mason Senior SFIO - Legg Mason Strateg FIO - Legg Mason Akcji FIO CORNHILL MANAGEMENT - WIOF African Performance Portfolio Class A/B - WIOF Conservative Risk 3 % Portfolio Class A/B - WIOF Eastern Mediterranean Performance Fund Class A/B - WIOF Emerging Europe Performance Fund - Class A/B - WIOF Global Emerging Markets Bond Fund - Class A/B - WIOF Global Listed Utilities Fund - Class A/B - WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class A/B - WIOF Green Energy Performance Fund - Class A/B - WIOF China Performance Portfolio Class A/B - WIOF India Performance Fund Class A/B - WIOF Latin American Performance Fund - Class A/B - WIOF Middle East Performance Fund Class A/B - WIOF Pakistan Performance Fund Class A/B - WIOF Russia and CIS Performance Fund Class A/B - WIOF South-East Asia Performance Fund - Class A/B Osoba zainteresowana nabywaniem jednostek uczestnictwa wyżej wymienionych funduszy inwestycyjnych za pośrednictwem OVB może skontaktować się z dealerem OVB upoważnionym do sprzedaży jednostek uczestnictwa ww. funduszy ( informację taką można uzyskać pod numerem telefonu 022/ ). Zlecenia związane z uczestnictwem w Funduszu są przyjmowane przez dealera OVB na papierowych formularzach wypełnianych i podpisywanych przez Klienta zgodnie z procedurami obowiązującymi dla danego Towarzystwa. Dealer OVB zobowiązany jest w dniu przyjęcia zlecenia przekazać je do OVB (przefaksować, przesłać em lub dostarczyć osobiście) wraz z wszystkimi innymi przyjętymi dokumentami. W przypadku gdy zlecenia dotyczą funduszy CORNHILL MANAGEMENT dealer OVB zobowiązany jest faksować je bezpośrednio do Agenta Transferowego na nr faksu 022/ i za każdym razem zobowiązany jest potwierdzić czy dany dokument dotarł. Transmisji dokonuje się ze względu na wycenę do następujących godzin; AMPLICO; INVESTORS; CORNHILL MANAGEMENT( załącznik A, B, C) Uczestnik Funduszu, który otworzył Rejestr za pośrednictwem dealera OVB może składać zlecenia bezpośrednio do Agenta Transferowego Funduszy za pośrednictwem telefonu lub Internetu. W tym celu konieczne jest zawarcie przez Klienta odpowiednio: umowy dodatkowej o składanie zleceń telefonicznych lub umowy dodatkowej o składanie zleceń internetowych. OVB obsługuje wszystkich uczestników Funduszy bez względu na to czy są nimi uczestnicy, których rejestry prowadzone przez Agenta Transferowego Funduszy zostały otwarte na podstawie umów zawartych za pośrednictwem OVB czy też za pośrednictwem któregokolwiek innego podmiotu prowadzącego dystrybucję jednostek uczestnictwa Funduszy.

7 Zlecenia związane z uczestnictwem w Funduszu są przyjmowane przez Dealera OVB na papierowych formularzach wypełnianych i podpisywanych przez Klienta Fundusz nie gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego, a indywidualna stopa zwrotu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. 3. Klasyfikacja Klientów U podstawy klasyfikacji leży dostosowanie poziomu ochrony oraz informacji dostarczanych Klientowi do poziomu jego wiedzy, doświadczenia oraz zdolności do samodzielnej oceny ryzyka inwestycyjnego związanego z daną usługą. Zgodnie z przepisami MiFID, Klienci korzystający z produktów i usług finansowych muszą zostać sklasyfikowani do jednej z poniższych kategoriach: A) Klient Detaliczny osoby fizyczne oraz niektóre przedsiębiorstwa. Obsługa tego Klienta wymaga najwyższego zaangażowania informacyjnego ze strony firmy inwestycyjnej. Klientom tym przysługuje najwyższy poziom ochrony. Otrzymują szczegółowe informacje na temat produktów inwestycyjnych oferowanych przez OVB Allfinanz oraz dotyczące ryzyka związanego z inwestowaniem. B) Klient Profesjonalny dyrektywy MiFID zakładają, iż klient profesjonalny posiada odpowiednie narzędzia, wiedzę i doświadczenie, które pozwalają na samodzielną ocenę ryzyka inwestycyjnego oraz niezależna podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Klienci profesjonalni są chronieni w mniejszym stopniu, otrzymują informacje ogólne na temat funkcjonowania produktów inwestycyjnych oferowanych przez OVB Allfinanz oraz o ryzyku z nimi związanym. Zgodnie z nomenklaturą ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Klientem profesjonalnym jest: a) bank, b) firma inwestycyjna, c) zakład ubezpieczeń, d) fundusz inwestycyjny lub towarzystwo funduszy inwestycyjnych, e) fundusz emerytalny lub towarzystwo emerytalne, f) towarowy dom maklerski, g) podmiot zawierający, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na własny rachunek transakcje na rynkach kontraktów terminowych, opcji lub innych instrumentów pochodnych albo na rynkach pieniężnych wyłącznie w celu zabezpieczenia pozycji zajętych na tych rynkach, lub działający w tym celu na rachunek innych członków takich rynków, o ile odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań wynikających z tych transakcji ponoszą uczestnicy rozliczający tych rynków; h) inna niż wskazane w lit. a-g instytucja finansowa, i) inwestor instytucjonalny inny niż wskazany w lit. a-h prowadzący regulowaną działalność na rynku finansowym,

8 j) podmiot prowadzący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność równoważną do działalności prowadzonej przez podmioty wskazane w lit. a-i, k) przedsiębiorca spełniający co najmniej dwa z poniższych wymogów, przy czym równowartość kwot wskazanych w euro jest obliczana przy zastosowaniu średniego kursu euro ustalanego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego: suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej euro, osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co najmniej euro, kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej euro, l) jednostka administracji rządowej lub samorządowej, organ publiczny, który zarządza długiem publicznym, bank centralny, Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Centralny, Europejski Bank Inwestycyjny lub inna organizacja międzynarodowa pełniąca podobne funkcje, m) inny inwestor instytucjonalny, którego głównym przedmiotem działalności jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmioty zajmujące się sekurytyzacją aktywów lub zawieranie innego rodzaju transakcji finansowych, n) podmiot inny niż wskazane w lit. a - m, który na swój wniosek został przez firmę inwestycyjną uznany za klienta profesjonalnego. Uzyskanie statusu klienta profesjonalnego wynika z ustawy lub ze spełnienia co najmniej dwóch następujących wymogów: a) zawieranie transakcji o wartości stanowiącej równowartość w złotych co najmniej euro każda, na odpowiednim rynku, ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów, b) wartość portfela instrumentów finansowych podmiotu, łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład wynosi co najmniej równowartość w złotych euro, c) praca w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub usług maklerskich, które będą świadczone na podstawie umowy o zarządzanie. C) uprawniony kontrahent określone w Ustawie instytucje świadczące usługi inwestycyjne oraz klienci Profesjonalni, którzy wyrażą zgodę na zaklasyfikowanie ich do tej kategorii. Są to Klienci o najwęższym poziomie zaangażowania informacyjnego ze strony firmy inwestycyjnej; przyjmuje się, iż są oni w najwyższym stopni poinformowani o rodzajach ryzyka inwestycyjnego i są świadomi tych ryzyk. Zważywszy na przedmiot prowadzonej działalności, OVB Allfinanz klientów jako profesjonalnych i detalicznych. klasyfikuje swoich 4. Ocena odpowiedniości oferowanych instrumentów i produktów finansowych W celu określenia czy dany instrument finansowy jest dostosowany do wiedzy oraz doświadczenia Klienta, Dealer OVB przeprowadza w stosunku do Klientów test odpowiedniości. Celem testu odpowiedniości jest wskazanie instrumentów i produktów finansowych, które są odpowiedni dla Klienta, biorąc pod uwagę jego wiedzę i doświadczenie w obszarze zawierania transakcji w zakresie instrumentów i produktów finansowych. Oprócz analizy wiedzy i doświadczenia Klientów bada się następujące kwestie

9 jak: cel, horyzont inwestycyjny klienta, preferencje co do poziomu akceptowanego ryzyka oraz jego sytuacje finansową obejmującą analizę źródeł i wysokości stałych dochodów, posiadanych aktywów, inwestycji, nieruchomości oraz stałych zobowiązań finansowych. Przedstawiona Klientowi rekomendacja powinna realizować cele inwestycyjne klienta, nie powinna przekraczać poziomu ryzyka akceptowanego przez Klienta oraz powinna mieć charakter pozwalający na jej zrozumienie i dokonanie oceny ryzyka z nią związanego, biorąc pod uwagę posiadaną przez Klienta wiedzę i doświadczenie. Wynikiem testu odpowiedniości jest uzyskana przez Klienta ocena określająca, które grupy produktów mogą zostać uznane za odpowiednie dla niego. Na podstawie informacji udzielonej przez Klienta Dealer OVB przeprowadzę ocenę odpowiedniości: przed rozpoczęciem usługi Dealer OVB może zaproponować dokonanie aktualizacji informacji niezbędnych do przeprowadzenia oceny odpowiedniości instrumentów i produktów finansowych Klienta. W celu zapewnienia najwyższego poziomu świadczonych usług, Dealer OVB w niektórych przypadkach ma prawo: odmówić klientowi określonych instrumentów finansowych, jeżeli są one dla niego nieodpowiednie lub przekazać Klientowi udokumentowane ostrzeżenie, jeżeli Klient zdecyduje się mimo wszystko na realizację transakcji. 5. Zasady przyjmowania i przekazywania korzyści finansowych i niepieniężnych Dystrybutor, jego pracownicy oraz osoby powiązane, są zobowiązani do działania w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętymi interesami Klientów OVB Allfinanz. Zabronione jest przyjmowanie i przekazywanie poniższych korzyści finansowych i niepieniężnych przez OVB Allfinanz, jego pracowników oraz osoby powiązane: 1) W szczególności korzyści w formie rabatów na produkty lub usługi, jakie świadczy Klient lub partner biznesowy; 2) Korzyści niepieniężnych od Klientów lub Towarzystw przed rozstrzygnięciem w danej sprawie, w którą zaangażowany jest Klient lub partner biznesowy, w szczególności w zakresie decyzji co do zawarcia umowy dotyczącej nabycia/zbycia jednostek uczestnictwa; 3) Korzyści niepieniężnych od Klientów lub Towarzystw w zamian za korzyści, które Klienci chcieliby uzyskać od Dystrybutora, Dealera OVB; 4) Korzyści niepieniężnych przyjmowanych lub przekazywanych przez Dealera OVB w związku z wyborem Towarzystwa współpracującego z Dystrybutorem; 5) Korzyści niepieniężnych, których przyjęcie lub przekazanie jest sprzeczne z prawem i standardami obowiązującymi u Dystrybutora.

10 Dystrybutor, jego pracownicy oraz osoby powiązane, nie przyjmują i nie przekazują opłat, prowizji, korzyści finansowych i niepieniężnych innych niż te, które są niezbędne dla świadczenia danej usługi na rzecz Klienta lub w związku z nabyciem/zbyciem jednostek uczestnictwa przez Klienta. Dealer OVB nie przyjmuje wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa, nie otrzymuje i nie przekazuje wypłat z tytułu ich odkupienia. OVB nie pobiera od Klientów wynagrodzenia ani żadnych opłat z tytułu świadczenia usług pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, przekazując jednocześnie Klientom informacje dotyczące wysokości pobieranych prowizji od funduszy inwestycyjnych w związku ze świadczeniem usługi pośrednictwa z zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa w rozbiciu na poszczególne pozycje. Informacje o wszystkich kosztach i opłatach ponoszonych przez Klienta na rzecz funduszy inwestycyjnych i związanych ze świadczonymi usługami pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu przez Klienta jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy, są przekazywane Klientom przed zawarciem transakcji i ujęte są w skrótach prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych oraz tabelach opłat i prowizji. Z tytułu świadczenia usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Funduszy, otrzymuje wynagrodzenie od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych stanowiące określony procent kwoty opłaty dystrybucyjnej należnej danemu Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych S.A. od wpłat dokonanych za pośrednictwem OVB oraz kwoty opłaty za administrację i zarządzanie od wartości jednostek uczestnictwa Funduszy będących na rejestrach uczestników pozyskanych przez OVB. Podstawą dla wynagrodzenia dealera jest całkowita opłata wstępna zapłacona przez klienta. Jest ona wyższa, jeśli jednorazowa inwestycja jest wyższa lub ryzykowniejsza. W przypadku planu oszczędnościowego wynagrodzenie jest proporcjonalne do jego długości i zawartości. Dealer OVB informuje klienta o tym, iż jego wynagrodzeniem jest opłata wstępna która jest pobierana przez Towarzystwo od każdej inwestowanej kwoty przez Klienta, jak również o ewentualnych innych alternatywnych wynagrodzeniach (np. konkursy prowadzone przez Towarzystwo). Dealer OVB na żądanie klienta przekazuje następujące informacje na temat płatności (prowizji) otrzymanej od podmiotu trzeciego (tabela opłat). Opłaty, prowizje i korzyści finansowe i niepieniężne inne niż wskazane powyżej mogą być przyjmowane i przekazywane, pod warunkiem, że: a) Informacje o tych opłatach, prowizjach, korzyściach finansowych i niepieniężnych, w tym o ich istocie i wysokości lub sposobie ustalania ich wysokości, została przekazana Klientowi przed nabyciem/zbyciem jednostek uczestnictwa; Lista dozwolonych korzyści niepieniężnych zawiera w szczególności: 1) możliwość udziału Dealerów OVB lub osób powiązanych w wyjazdach o charakterze szkoleniowym organizowanych i sponsorowanych w całości lub części przez Towarzystwo. Zabrania się uczestnictwa w wyjazdach o charakterze szkoleniowym, w tym również w konferencjach, w przypadku, gdy są one organizowane zagranicą (o ile, ze względu na charakter szkolenia/konferencji, nie ma możliwości zorganizowania ich w Polsce). Szkolenia/konferencje powinny dotyczyć oferowanych instrumentów finansowych lub usług i podnosić poziom kwalifikacji oraz edukacji Dealerów OVB w zakresie produktów i usług oferowanych Klientom;

11 2) Możliwość udziału Dealera OVB lub osób powiązanych w konkursach edukacyjnych lub wiedzy z zakresu oferowanych instrumentów finansowych/usług organizowanych przez Towarzystwo, o ile te konkursy są premiowane nagrodami o charakterze pozafinansowym; 3) Korzyści niepieniężne w formie upominków, jeżeli spełnione są następujące warunki: a) Wartość upominku nie przekracza 20 euro; b) przyjęcie/przekazanie upominku jest zgodne z powszechnie przyjętymi zwyczajami handlowymi; c) w szczególności upominek może przyjąć jedną z następujących postaci: kwiaty, słodyczy, butelki wina, upominków (gadżetów) firmowych. 4) Możliwość uczestniczenia w spotkaniach, lunchach i przyjęciach handlowych na zaproszenie Klienta/Towarzystwa, w celu utrzymania relacji biznesowych zgodnie z przyjętymi zwyczajami handlowymi; 5) Możliwość organizowania spotkań lunchów z Klientami/Towarzystwami, w celu utrzymania relacji biznesowych zgodnie z przyjętymi zwyczajami handlowymi. 6) Otrzymywanie przez Dealera OVB od Towarzystwa materiałów szkoleniowych oraz reklamowych; 7) Otrzymywanie prze Dealera OVB od Towarzystwa materiałów zawierających informacje o produkcie oraz/lub wydarzeniach na rynkach finansowych, przeznaczonych do użytku wewnętrznego lub przekazywanych Klientom. Opłata dystrybucyjna Opłata dystrybucyjna pobierana jest od każdorazowej wpłaty do Funduszu lub Subfunduszu. Wysokość pobieranej opłaty dystrybucyjnej zależy od rodzaju funduszu, wysokości wpłaty oraz bieżącej wartości środków zgromadzonych we wszystkich funduszach i subfunduszach w ramach danego Numeru Uczestnika i przedstawiona jest w Tabeli Opłat. Przy pobieraniu opłaty dystrybucyjnej stosowana jest zasada kumulacji, co oznacza, że określając procentową stawkę opłaty dystrybucyjnej, uwzględnia się wartość wszystkich jednostek uczestnictwa zgromadzonych w ramach jednego Numeru Uczestnika, łącznie z bieżącą wpłatą. Dot. IKZE Opłata pobierana przez Towarzystwo za otwarcie rachunku (opłata pobierana jest wyłącznie w roku kalendarzowym, w którym nastąpiła pierwsza wpłata na nabycie jednostek uczestnictwa skutkująca otwarciem rachunku; w kolejnych latach uczestnicy nie ponoszą opłat przy nabywaniu jednostek uczestnictwa w ramach KZE Amplico Fundusze Inwestycyjne). Jest to 18% od każdej wpłaty w roku kalendarzowym, w którym nastąpiła pierwsza wpłata na nabycie jednostek uczestnictwa w ramach umowy IKZE Amplico Fundusze Inwestycyjne nie więcej niż 600 zł. Dot. IKE Do wyboru są 2 warianty opłat wybieranych przed zawarciem umowy (nie można ich zmieniać w czasie jej trwania): Wariant 1 Korzystny dla osób o krótkim horyzoncie inwestycyjnym (5-7 lat).

12 Opłata za otwarcie IKE Amplico 0 zł. Opłata dystrybucyjna dla wszystkich funduszy 2%. Opłata umorzeniowa za zwrot lub transfer w ciągu pierwszych 12 miesięcy 2%, później 0%. Wariant 2 Korzystny dla osób młodych, które mają długi horyzont inwestycyjny (7-30 lat). Opłata za otwarcie IKE Amplico 300 zł. Opłata umorzeniowa za zwrot lub transfer w ciągu pierwszych 12 miesięcy - 2%, później 0%. Obowiązek Podatkowy Ze względu na fakt, że obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji Uczestnika Funduszu i miejsca dokonywania inwestycji, w celu ustalenia obowiązków podatkowych, wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego. Szczególne zasady opodatkowania osób fizycznych niemających miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osób prawnych niemających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu przewidują stosowne umowy międzynarodowe. Zgodnie z art. 30a ust 1 pkt 5), art. 17 ust.1 pkt. 5 oraz art. 23 ust. 1 pkt 38) Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów, uzyskanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z tytułu umorzenia (odkupienia) Jednostek uczestnictwa, podatek dochodowy wynosi 19 % uzyskanego dochodu. Dochodem o którym mowa powyżej, jest różnica pomiędzy sumą przychodów uzyskanych z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych a wydatkami na ich nabycie (nie dotyczy SFIO) Dot. IKE Jeśli zgromadzone na IKE oszczędności pozostaną na nim do emerytury, wypracowany na koncie zysk jest zwolniony z podatku od zysków kapitałowych, podobnie jak wypłata transferowa, czyli przeniesienie środków do innej instytucji finansowej. Podatek od zysków kapitałowych 19% należy natomiast zapłacić w przypadku rezygnacji z IKE. Dot. IKZE Wpłaty na IKZE można odliczyć od dochodu. Suma wpłat w danym roku może wynosić do 4% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne obliczonej za rok poprzedni. Wpłaconą kwotę w wysokości zgodnej z ustawowym limitem można odliczyć od rocznego dochodu. Wypracowane w trakcie trwania inwestycji zyski są wolne od tzw. podatku Belki, czyli nie podlegają 19% podatkowi od zysków kapitałowych. Wypłaty środków z IKZE podlegają opodatkowaniu PIT na zasadach ogólnych.

13 6. Zasady informowania Klientów Zgodnie z zasadami MiFID Dealer OVB przekazuje Klientom kompletne, rzetelne, niebudzące wątpliwości i niewprowadzające w błąd informacje na temat produktów inwestycyjnych oraz ryzyka związanego z ich stosowaniem. Każdy Klient przed dokonaniem inwestycji powinien otrzymać następujące informacje: informacje o OVB Allfinanz oraz o oferowanych przez OVB Allfinanz usługach; informacje o instrumentach finansowych, usługach, produktach inwestycyjnych wyjaśniających charakter i ryzyko związane z inwestycją; informacje o wszystkich bezpośrednich oraz pośrednich kosztach oraz sposobach ich obliczenia (obowiązujące lub zapłacone opłaty i prowizje) związanych z inwestycją w instrumenty finansowe; informacje o realizowanej w OVB Allfinanz polityce zarządzania konfliktem interesów; informacje dotyczące OVB Allfinanz i prowadzonej przez OVB Allfinanz działalności oraz informacje związane z usługą, która ma być świadczona na rzecz Klienta. 7. Zarządzanie konfliktem interesów Przepisy MiFID nakładają na Dystrybutora obowiązek rozpoznania potencjalnych i bieżących konfliktów interesów oraz wdrożenie działań mających na celu zarządzanie konfliktami interesów w zakresie usług związanych z nabywaniem/zbywaniem jednostek uczestnictwa. Konflikt interesów sytuacja mogąca spowodować wystąpienie realnego naruszenia interesów klientów w zakresie prowadzonej działalności. Zatem obowiązkiem działania Dystrybutora lub Dealera OVB jest postępować w sposób rzetelny, z uwzględnieniem jak najlepiej pojętego interesu Klienta. Potencjalnymi źródłami konfliktu interesów są w szczególności sytuacje, w których występuje: - prawdopodobieństwo uzyskania korzyści finansowej kosztem klienta - zachęta (w postaci pieniędzy, towarów lub konkursów) do oferowania Klientowi określonego produktu. Fundamentalnym założeniem prowadzonej działalności Dystrybutora i Dealera OVB jest zachowanie obiektywizmu, tzn. unikanie sytuacji, w których działanie Dystrybutora i Dealera OVB motywowane jest w istocie innymi względami niż najlepiej pojęty interes klienta lub uczestnika funduszu. Zasady zarządzania konfliktem interesów Dystrybutor podejmuje stosowane działania dla utrzymania i funkcjonowania skutecznych procesów mających na celu identyfikowanie i zarządzanie poszczególnymi konfliktami. W celu istotną rolę odgrywa wewnętrzna organizacja oraz obowiązuje u Dystrybutora procedury wewnętrzne. Sposoby zarządzania konfliktem interesów: 1. W momencie, gdy Dealer OVB rozpozna ewentualny konflikt interesów swoich i Klienta, powinien wstrzymać się z działaniami na rzecz tego Klienta, chyba że nie jest to bezwzględnie konieczne do ochrony jego interesów lub Klient wyraził chęć

14 dalszego działania Dealera OVB. Zgoda Klienta na dalsze działanie Dealera OVB powinna być udzielona w formie pisemnej i przedstawiać opis sytuacji konfliktowej, na którą klient wyraził zgodę. 2. W sytuacji wykrycia konfliktu interesów, jeżeli istniejące w strukturze organizacyjnej Dystrybutora mechanizmy nie mogą zagwarantować skutecznej ochrony interesów Klienta. Wówczas Klient zostanie na piśmie poinformowany o zaistniałym konflikcie interesów, aby miał świadomość podjęcia prawidłowej decyzji, co do złożenia zlecenia. Na prośbę Klienta Dealer OVB powinien przedstawić szczegółowe procedury dotyczące zasad postępowania Dystrybutora w przypadku zaistnienia konfliktu interesów. 8. Zasady zgłoszenia i rozpatrywania skarg i reklamacji W trosce o jakość świadczonych usług oraz w celu zwiększenia satysfakcji Klientów OVB stosuje skuteczne i przejrzyste procedury obsługi skarg i reklamacji. Uczestnik Funduszu oraz osoba fizyczna, osoba prawna zainteresowana nabyciem jednostek uczestnictwa lub która za pośrednictwem OVB przekazała zlecenie związane z uczestnictwem w Funduszu może wnieść skargę na działanie Dealera OVB w związku ze świadczoną usługą pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Funduszy. Skargi/reklamacje powinny być wnoszone w formie pisemnej i kierowane na adres: OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. ul. Rydygiera 21a Warszawa Skargi/reklamacje są rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wpłynięcia pisma pod wskazany wyżej adres. Do złożonej skargi/reklamacji należy dołączyć wszelkie dokumenty będące podstawą do rozpatrzenia reklamacji/skargi. W terminie również 30 dni OVB udziela na piśmie odpowiedzi na skargę/reklamację. Jeżeli skarga/reklamacja dotyczy błędu popełnionego przez Agenta Transferowego lub TFI, OVB przesyła skargę/reklamację bezpośrednio do zainteresowanego podmiotu w terminie dwóch dni od dnia jej otrzymania i równocześnie informuje Klienta na piśmie, że skarga/reklamacja została wysłana do innego podmiotu w celu jej rozpatrzenia.

15 9. Informacje o OVB Allfinanz Firma OVB rozpoczęła swoją działalność w 1970 roku w Kolonii oferując swoim klientom pomoc w budowaniu stabilnej przyszłości. Obecnie działa w 14 krajach Europy. W Polsce funkcjonuje od roku 1992 pod nazwą "OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa" od początku pełniąc rolę lidera na rynku pośrednictwa finansowego. Dzięki ponad czterdziestoletniemu doświadczeniu osiągnęliśmy siłę i sukces. W naszej branży jesteśmy na samym szczycie, a wiedza i zdobyte doświadczenie zapewniają naszym klientom kompleksowy zakres usług o wysokim standardzie. OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa z o.o. ul. Rydygiera 21a Warszawa Telefon: Telefax: E-mial: Internet: Informujemy, iż OVB posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych wydane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) decyzja z dnia ; DFN OVB świadczy usługę pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa ww. Funduszy wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem osób fizycznych, które zawarły z OVB umowę o świadczenie usług agencyjnych, nie będących pracownikami OVB - Przedstawicieli Ubezpieczeniowo Finansowych.

16 Definicje: Agent Transferowy ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. (wcześniej BRE Agent Transferowy Sp. z o.o.), spółka działająca na podstawie umowy z AMPLICO Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A.; INVESTORS Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A oraz CORNHILL MANAGEMENT jako agent transferowy lub Pekao Financial Services Sp. z o.o., spółka działająca na podstawie umowy z Legg Mason TFI S.A. Dyspozycja Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa, ustanowienie lub odwołanie blokady, reklamacja albo inne oświadczenie woli składane przez Klienta w związku z uczestnictwem w Funduszu, nie będące zleceniem. Dystrybutor OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. Depozytariusz Bank przechowujący aktywa funduszu inwestycyjnego. Dealer OVB - Osoba fizyczna współpracująca z Dystrybutorem w zakresie pośredniczenia w nabywaniu, odkupywaniu, konwersji oraz innych dyspozycjach związanych z zarządzaniem Jednostkami Funduszy Inwestycyjnych na podstawie, umowy zlecenia bądź innej umowy o podobnym charakterze. Fundusz/Fundusze - Fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte utworzone i zarządzane przez Towarzystwo, z którymi Dystrybutor zawarł umowę i świadczy działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa. Fundusz/Subfundusz docelowy - Fundusz lub Subfundusz, w który zbywa Jednostki Uczestnictwa w wyniku realizacji Zlecenia Nabycia, Konwersji/Zamiany Jednostek Uczestnictwa. Fundusz/Subfundusz źródłowy - Fundusz lub Subfundusz, który odkupuje Jednostki Uczestnictwa w wyniku realizacji Zlecenia Odkupienia, Konwersji/Zamiany Jednostek Uczestnictwa. Klient Uczestnik i potencjalny Uczestnik Funduszu, osoby działające w imieniu Uczestnika i potencjalnego Uczestnika takie jak pełnomocnicy, prokurenci, przedstawiciele ustawowi, w tym osoby działające w imieniu osób prawnych, np. zarząd, dyrektor, a także spadkobiercy Uczestnika. Rejestr Uczestnika oznacza wyodrębniony zapis w Rejestrze Uczestników danego Funduszu, zawierający informacje o danym Uczestniku Funduszu oraz posiadanych przez niego Jednostek Uczestnictwa TFI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Towarzystwo AMPLICO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.; INVESTORS Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A; CORNHILL MANAGEMENT Sp. z o.o. oraz Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.; IKE Indywidualne Konto Emerytalne IKZE - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego Potencjalny Uczestnik - Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zmierzająca uzyskać status Uczestnika.

17 Uczestnik Funduszu - Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, na rzecz której na Rachunku Uczestnika są zapisane Jednostki Uczestnictwa lub ich części ułamkowe. Zlecenie - Zlecenie Nabycia Jednostek Uczestnictwa, Zlecenie Odkupienia Jednostek Uczestnictwa, Zlecenie Konwersji/Zamiany Jednostek Uczestnictwa, Zlecenie Transferu Spadkowego Jednostek Uczestnictwa. Zarząd OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. Warszawa, aktualizacja z dnia r.

REGULAMIN OGÓLNEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI OVB W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU J.U.

REGULAMIN OGÓLNEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI OVB W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU J.U. REGULAMIN OGÓLNEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI OVB W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU J.U. Zarząd OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. Warszawa, aktualizacja z dnia 11-03-2011 Spis

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. 1. Wstęp Głównym celem Dyrektywy MIFID jest ochrona klientów. Przedsiębiorstwa inwestycyjne zobowiązane są działać uczciwie, sprawiedliwie

Bardziej szczegółowo

Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o.

Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o. Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o. W związku z wejściem w życie nowelizacji Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r., Nr 183, poz.1538

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1. Sposób Klasyfikacji Klienta 1. ERSTE Securities Polska S.A.. (Firma

Bardziej szczegółowo

Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus)

Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus) Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus) 1 CEL POLITYKI 1. Celem niniejszej polityki jest określenie sposobów klasyfikacji Klientów Secus w zakresie świadczonych na ich rzecz

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna MiFID

Broszura informacyjna MiFID Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Meritum Banku www.meritumbank.pl Aktualizacja: 26 czerwca 2014 Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Meritum Banku Spis treści I. Co to jest MiFID? 3 II. Informacje

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA

BROSZURA INFORMACYJNA BROSZURA INFORMACYJNA Szczegółowe informacje dotyczące usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych ING Usługi Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. 1 1. Celem niniejszej polityki jest określenie zasad klasyfikacji Klientów (dalej DM Consus) w zakresie świadczonych na ich rzecz usług. 2.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących klientowi na mocy 37 ust. 1 lub

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta www.gbsbank.pl Broszura informacyjna MiFID Zgodnie z wymogiem 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków

Bardziej szczegółowo

Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA

Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA 1 Podstawy prawne i cel regulacji 1. Polityka klasyfikacji Klientów w Getin Noble Bank SA przygotowana została w oparciu o: a) postanowienia Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna mifid Poradnik dla Klienta Broszura Informacyjna mifid 1. MiFID informacje ogólne Niniejsza Broszura zawiera informacje przeznaczone dla Klientów Banku na temat realizowania przez

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących Klientowi na

Bardziej szczegółowo

MiFID. Broszura Informacyjna. dla Klientów Sektora Bankowości Detalicznej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

MiFID. Broszura Informacyjna. dla Klientów Sektora Bankowości Detalicznej Banku Handlowego w Warszawie S.A. MiFID Broszura Informacyjna dla Klientów Sektora Bankowości Detalicznej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Spis treści MiFID - informacje ogólne 04 MiFID - definicja i cel 05 Korzyści dla Klienta wynikające

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI OVB W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU J.U.

REGULAMIN OGÓLNEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI OVB W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU J.U. REGULAMIN OGÓLNEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI OVB W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU J.U. Zarząd OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. Warszawa, aktualizacja z dnia 14-05-2012r.

Bardziej szczegółowo

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna Tabela Opłat Manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500.000 mniej niż 1.000.00. 3.000 - mniej niż 10.

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna Tabela Opłat Manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500.000 mniej niż 1.000.00. 3.000 - mniej niż 10. Wspólna Tabela Opłat dla funduszy Millennium, ING, Investors oraz Legg Mason przy transakcjach, w których pośredniczy Bank Millennium (dotyczy segmentu Prestige i Segmentu Bankowości Prywatnej) I. OPŁATY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INWESTYCYJNEGO SYSTEMU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO Z FUNDUSZAMI ZARZĄDZANYMI PRZEZ DWS POLSKA TFI S.A. ROZDZIAŁ PIERWSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

REGULAMIN INWESTYCYJNEGO SYSTEMU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO Z FUNDUSZAMI ZARZĄDZANYMI PRZEZ DWS POLSKA TFI S.A. ROZDZIAŁ PIERWSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 REGULAMIN INWESTYCYJNEGO SYSTEMU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO Z FUNDUSZAMI ZARZĄDZANYMI PRZEZ DWS POLSKA TFI S.A. ROZDZIAŁ PIERWSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin Inwestycyjnego Systemu Oszczędnościowego

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Inwestycyjnego Systemu Oszczędnościowego z funduszami zarządzanymi przez Investors TFI S.A.

Regulamin. Inwestycyjnego Systemu Oszczędnościowego z funduszami zarządzanymi przez Investors TFI S.A. Regulamin Inwestycyjnego Systemu Oszczędnościowego z funduszami zarządzanymi przez Investors TFI S.A. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 2 1. Przedmiot Regulaminu... 2 2. Definicje... 2 3. ISO... 2 Zasady

Bardziej szczegółowo

POLITYKA POSTĘPOWANIA DOMU MAKLERSKIEGO ALFA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI S.A. W RELACJACH Z KLIENTAMI

POLITYKA POSTĘPOWANIA DOMU MAKLERSKIEGO ALFA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI S.A. W RELACJACH Z KLIENTAMI POLITYKA POSTĘPOWANIA DOMU MAKLERSKIEGO ALFA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI S.A. W RELACJACH Z KLIENTAMI Str. 1 Celem realizacji wymogów przepisów prawa oraz mając na uwadze dążenie do profesjonalnego świadczenia

Bardziej szczegółowo

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna tabela opłat manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500 000 mniej niż 1 000 000. 3000 - mniej niż 10 000

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna tabela opłat manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500 000 mniej niż 1 000 000. 3000 - mniej niż 10 000 Wspólna tabela opłat dla funduszy Millennium, ING, Investors oraz Legg Mason przy transakcjach, w których pośredniczy Bank Millennium (dotyczy segmentu Prestige i segmentu Bankowości Prywatnej) I. OPŁATY

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo Informacje dla Inwestorów dotyczące Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz usług świadczonych przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID

Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID Spis treści Wstęp... 2 Jakich produktów/usług dotyczy MiFID... 2 Jak Bank wykonuje obowiązki wynikające z Dyrektywy MiFID?... 3 1. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KLASYFIKACJI KLIENTA I OCENY ADEKWATNOŚCI

PROCEDURA KLASYFIKACJI KLIENTA I OCENY ADEKWATNOŚCI Bank państwowy założony w 1924 roku BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO PROCEDURA KLASYFIKACJI KLIENTA I OCENY ADEKWATNOŚCI Warszawa, marzec 2012 r. www.bgk.com.pl Rozdział 1 Podstawowe zasady 1. 1. Procedury

Bardziej szczegółowo

Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID

Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID Spis treści Wstęp... 2 Jakich produktów dotycz MiFID... 2 Jak Bank wykonuje obowiązki wynikające z Dyrektywy MiFID?... 3 1. Klasyfikacja Klientów...

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) działając

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 15 czerwca 2015 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 15 czerwca 2015 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 15 czerwca 2015 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ W LEGG MASON TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ( Polityka )

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ W LEGG MASON TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ( Polityka ) 1. Definicje POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ W LEGG MASON TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ( Polityka ) 1. Klient - krajowa lub zagraniczna osoba prawna, osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Lokata z inwestycją, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Umowy świadczenia usług inwestycyjnych Nr... /...

Załącznik Nr 1 do Umowy świadczenia usług inwestycyjnych Nr... /... Załącznik Nr 1 do Umowy świadczenia usług inwestycyjnych Nr... /... IDENTYFIKACJA KLIENTA JAKO PROFESJONALNEGO, DETALICZNEGO LUB UPRAWNIONEGO KONTRAHENTA zgodnie z ustawą O rynkach instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO W PLACÓWKACH BANKOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO W PLACÓWKACH BANKOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO W PLACÓWKACH BANKOWYCH SPIS TREŚCI Rozdział I. Postanowienia ogólne 2 Rozdział II. Zawarcie Umowy 4 Rozdział III. Pełnomocnictwa 5 Rozdział IV.

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa firmy inwestycyjnej świadczącej usługę zarządzania portfelem, : ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej ING TFI ).

1. Nazwa firmy inwestycyjnej świadczącej usługę zarządzania portfelem, : ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej ING TFI ). Informacja dotycząca ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz informacja na temat usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych (dalej

Bardziej szczegółowo

Pakiet Informacji MiFID dla Klientów Euro Bank S.A.

Pakiet Informacji MiFID dla Klientów Euro Bank S.A. Pakiet Informacji MiFID dla Klientów Euro Bank S.A. 1. Informacje o Banku Adres: Euro Bank S.A. ul. Św. Mikołaja 72, 50-126 Wrocław Kontakt telefoniczny: 19 000, 0 801 700 100 (dla tel. stacjonarnych),

Bardziej szczegółowo

2. Nazwa organu nadzoru, który udzielił Towarzystwu zezwolenia na prowadzenie działalności:

2. Nazwa organu nadzoru, który udzielił Towarzystwu zezwolenia na prowadzenie działalności: SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE BPH TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ORAZ USŁUG ŚWIADCZONYCH W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W PRZYJMOWANIU I PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ WOLI KLIENTÓW ZWIĄZANYCH Z UCZESTNICTWEM

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Razem Zyskujesz Edycja XII, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pakietu Lokata z Funduszem QUERCUS Parasolowy SFIO (obowiązuje w stosunku do Klientów zwierających Umowę Pakietu od dnia 8 grudnia 2014 r.

Regulamin Pakietu Lokata z Funduszem QUERCUS Parasolowy SFIO (obowiązuje w stosunku do Klientów zwierających Umowę Pakietu od dnia 8 grudnia 2014 r. Regulamin Pakietu Lokata z Funduszem QUERCUS Parasolowy SFIO (obowiązuje w stosunku do Klientów zwierających Umowę Pakietu od dnia 8 grudnia 2014 r.) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Lokata Plus z dnia 05.07.2012 r. Art. 1 [Definicje] 1. W niniejszy Regulaminie użyto następujących wyrażeń i definicji: 1) Bank bank, będący

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A.

Regulamin. Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A. Regulamin Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 2 1. Przedmiot Regulaminu... 2 2. Definicje... 2 Zasady i warunki przystąpienia do PSO... 2 3. Umowa

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (dalej: Towarzystwo ) 1. Firma Towarzystwa: BPS Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OPIS ZASAD PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE USŁUG, NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

OPIS ZASAD PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE USŁUG, NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. OPIS ZASAD PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE USŁUG, NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Celem niniejszego Regulaminu jest opisanie zasad prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Subfundusze działające w ramach ING Parasol FIO

Subfundusze działające w ramach ING Parasol FIO Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych ING obowiązująca dla Uczestników Funduszy, którzy złożyli zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa za pośrednictwem ING BankOnLine lub Dyspozycji Regularnego Inwestowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO SPIS TREŚCI Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II. Zawarcie Umowy... 4 Rozdział III. Pełnomocnictwa...

Bardziej szczegółowo

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) FID BROSZURA MIFID Informacje ogólne Broszura MiFID MiFID (Markets in Financial

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SUPERFUND TREND PLUS POWIĄZANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND TREND PLUS POWIĄZANY FIO)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SUPERFUND TREND PLUS POWIĄZANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND TREND PLUS POWIĄZANY FIO) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SUPERFUND TREND PLUS POWIĄZANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND TREND PLUS POWIĄZANY FIO) SUPERFUND TREND BIS POWIĄZANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND TREND

Bardziej szczegółowo

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY Skorzystaj z ulgi podatkowej w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKE + IKZE) PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) Inwestycja w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Subfundusze działające w ramach NN Parasol FIO

Subfundusze działające w ramach NN Parasol FIO Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych NN A. Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych ING obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem Oddziałów Banku BGŻ BNP Paribas SA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANACH DANYCH OBJĘTYCH PROSPEKTEM INFORMACYJNYM AMPLICO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOL KRAJOWY Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI:

INFORMACJA O ZMIANACH DANYCH OBJĘTYCH PROSPEKTEM INFORMACYJNYM AMPLICO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOL KRAJOWY Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI: Warszawa, dnia 25 marca 2014 r. INFORMACJA O ZMIANACH DANYCH OBJĘTYCH PROSPEKTEM INFORMACYJNYM AMPLICO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOL KRAJOWY Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI: Amplico Subfundusz

Bardziej szczegółowo

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad KBC Globalny Ochrony 90 Listopad Pierwszy i jedyny subfundusz Inwestycyjny Otwarty z wbudowanym mechanizmem ochrony kapitału (CPPI) w Polsce. Zarabiaj, kiedy można, Minimalizuj straty kiedy trzeba. Zmienność

Bardziej szczegółowo

MiFID broszura informacyjna

MiFID broszura informacyjna MiFID broszura informacyjna dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1. Przewodnik po MiFID 4 I. Co to jest MiFID? 4 II. Proces świadczenia usług inwestycyjnych 4 A. Przed świadczeniem

Bardziej szczegółowo

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY Skorzystaj z ulgi podatkowej w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKE + IKZE) PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) Inwestycja w ramach

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Legg Mason Tel. +48 (22) 337 66 00 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Faks +48 (22) 337 66 99 pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa www.leggmason.pl Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ( Regulamin ) Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

LISTA DYSTRYBUTORÓW TYTUŁÓW UCZESTNICTWA FIDELITY ACTIVE STRATEGY W POLSCE

LISTA DYSTRYBUTORÓW TYTUŁÓW UCZESTNICTWA FIDELITY ACTIVE STRATEGY W POLSCE Informacja Dodatkowa dla inwestorów w Fidelity Active STrategy I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT NABYCIA, SPRZEDAŻY I ZAMIANY TYTUŁÓW UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZY FIDELITY ACTIVE STRATEGY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

TFI Allianz Polska. Fundusze inwestycyjne on-line

TFI Allianz Polska. Fundusze inwestycyjne on-line TFI Allianz Polska Fundusze inwestycyjne on-line Czym jest fundusz inwestycyjny? Fundusz inwestycyjny to forma wspólnego inwestowania środków pieniężnych powierzonych przez uczestników funduszu. Funduszem

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w Regulaminie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, wprowadzonych do Regulaminu, obowiązującego od dnia 21 lipca 2014r.

Wykaz zmian w Regulaminie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, wprowadzonych do Regulaminu, obowiązującego od dnia 21 lipca 2014r. Wykaz zmian w Regulaminie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, wprowadzonych do Regulaminu, obowiązującego od dnia 21 lipca 2014r. Niniejszy wykaz zawiera informacje o zapisach zmodyfikowanych,

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy wyciąg z aktu notarialnego ze wskazaniem szczegółowych zmian w Statutach poszczególnych Funduszy.

Poniżej przedstawiamy wyciąg z aktu notarialnego ze wskazaniem szczegółowych zmian w Statutach poszczególnych Funduszy. Uprzejmie informujemy, iż na mocy aktu notarialnego z dnia 27 stycznia 2009 r. nastąpiła zmiana Statutów następujących Funduszy zarządzanych przez DWS Polska TFI S.A.: DWS Polska FIO Zrównoważony, DWS

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MiFID DLA KLIENTÓW BANKU MILLENNIUM S.A.

BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MiFID DLA KLIENTÓW BANKU MILLENNIUM S.A. BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MiFID DLA KLIENTÓW BANKU MILLENNIUM S.A. Szanowni Państwo! Niniejsza Broszura jest adresowana do Klientów Banku Millennium S.A., którzy inwestują w instrumenty i produkty

Bardziej szczegółowo

9) Regulamin - Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa Funduszy lub Subfunduszy dystrybuowanych przez

9) Regulamin - Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa Funduszy lub Subfunduszy dystrybuowanych przez REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH DYSTRYBUOWANYCH PRZEZ GETIN NOBLE BANK SA ZA POŚREDNICTWEM BANKOWOŚCI telefonicznej i internetowej

Bardziej szczegółowo

Br o s z u r a i n f o r m a c yj n a o w y m o g a c h MiFID

Br o s z u r a i n f o r m a c yj n a o w y m o g a c h MiFID Br o s z u r a i n f o r m a c yj n a o w y m o g a c h MiFID dla Klientów Banku Ochrony Środowiska S.A. Warszawa, kwiecień 2014 r. Bank Ochrony Środowiska S.A., ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 19 kwietnia 2013 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 19 kwietnia 2013 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 19 kwietnia 2013 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

(informacja przeznaczona dla klienta, któremu została przyznana kategoria: Klient Detaliczny albo Klient Profesjonalny)

(informacja przeznaczona dla klienta, któremu została przyznana kategoria: Klient Detaliczny albo Klient Profesjonalny) POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTÓW BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. W ZAKRESIE USŁUG INWESTYCYJNYCH I OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI (informacja przeznaczona dla klienta, któremu została

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA m-indeks Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA m-indeks Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 15 luty 2013 r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu IPOPEMA m-indeks Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia: 1. W art.

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. 1. NA STRONIE TYTUŁOWEJ DODAJE SIĘ INFORMACJE O DACIE OSTATNIEJ AKTUALIZACJI. NOWA

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta w BPS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta w BPS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta w BPS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Polityka ) Niniejsza Polityka została przyjęta uchwałą Zarządu Towarzystwa nr 79 /2013 z

Bardziej szczegółowo

1. Definicje. 2. Zakres regulacji

1. Definicje. 2. Zakres regulacji POLITYKA PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH ORAZ SKŁADANIA I REALIZACJI ZLECEŃ W RAMACH USŁUGI ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ LEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela funkcjonalności kanałów dostępu Fundusze Inwestycyjne

Tabela funkcjonalności kanałów dostępu Fundusze Inwestycyjne Tabela funkcjonalności kanałów dostępu Fundusze Inwestycyjne Zakres obsługi: I. ODDZIAŁ Fundusze Inwestycyjne TFI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz S.A. Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY NN XELION

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY NN XELION REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY NN XELION Postanowienia ogólne 1 1. Wyrażenia użyte w treści Regulaminu oznaczają: 1) Fundusz NN Parasol Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Deutsche Bank

Spis treści. Deutsche Bank Poziom: 3a Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta Biura Maklerskiego Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

brak opodatkowania zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki) osiągniętych przez oszczędzających w związku z oszczędzaniem na IKE,

brak opodatkowania zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki) osiągniętych przez oszczędzających w związku z oszczędzaniem na IKE, 1. Czy każdy może założyć IKE i IKZE? Prawo do dodatkowego oszczędzania na przyszłą emeryturę w ramach IKE i IKZE przysługuje każdej osobie fizycznej, która ukończyła 16 lat. W przypadku osób małoletnich,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO ., dnia... PEŁNOMOCNICTWO Działając w imieniu...... (nazwa Klienta), zarejestrowanego w... (kraj siedziby), pod numerem....... (numer w rejestrze), adres siedziby....., adres do korespondencji, numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Kluczowe Informacje dla Inwestorów Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

1. Firma i siedziba Towarzystwa: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. BPH TFI S.A. należy do grupy kapitałowej General Electric Company.

1. Firma i siedziba Towarzystwa: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. BPH TFI S.A. należy do grupy kapitałowej General Electric Company. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE BPH TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ORAZ USŁUG ŚWIADCZONYCH W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W PRZYJMOWANIU I PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ WOLI KLIENTÓW ZWIĄZANYCH Z UCZESTNICTWEM

Bardziej szczegółowo

BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BGŻ SFIO)

BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BGŻ SFIO) BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BGŻ SFIO) BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BGŻ SFIO) został stworzony z myślą o osobach poszukujących inwestycji w portfel wyselekcjonowanych

Bardziej szczegółowo

Skrót Prospektu informacyjnego

Skrót Prospektu informacyjnego Twoje inwestycje Skrót Prospektu informacyjnego Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus Subfundusz Aviva Investors Obligacji Subfundusz Aviva Investors Ochrony

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFIDDLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ

BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFIDDLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFIDDLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ Wstęp Niniejsza Broszura jest przeznaczona dla Klientów PKO Banku Polskiego S.A., w tym Domu Maklerskiego PKO Banku

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Broszura informacyjna o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA Broszura informacyjna o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej maj 2010 Wstęp Niniejsza Broszura

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Na podstawie 18 ust. 1 Statutu MetLife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny ogłasza zmiany w Statucie MetLife Amplico

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC Parasol BIZNES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 20 grudnia 2013 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC Parasol BIZNES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 20 grudnia 2013 r. Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC Parasol BIZNES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 20 grudnia 2013 r. 1. Na stronie tytułowej dodaje się informacje o dacie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A Regulamin Promocji 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A 1 Organizatorem Promocji jest Alior Bank Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Załącznik do Umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie tytułów uczestnictwa w instytucjach Nr rachunku: Imię i nazwisko: Nr dokumentu tożsamości: PESEL: dnia r. PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Ja, będąc mocodawcą

Bardziej szczegółowo

2. Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu wartości oszczędności, które decyzję co do struktury aktywów Funduszu

2. Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu wartości oszczędności, które decyzję co do struktury aktywów Funduszu OGŁOSZENIE Zarząd ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego decyzją nr DLU/WFE/612/22/5/14/KM z dnia 8 września 2014 roku wyraziła zgodę na zmianę Statutu

Bardziej szczegółowo

SuperFundusz. Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną.

SuperFundusz. Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną. SuperFundusz Plus SuperFundusz Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną. 1 Jeden wybór, wiele możliwości 2 Dwa produkty SuperFundusz Składka minimalna 1800 PLN i załącznik

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIŻSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa lub Zasady )

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIŻSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa lub Zasady ) ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIŻSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa lub Zasady ) oferowanym przez PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty 1. 1. Użyte w Zasadach Uczestnictwa określenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

Skrót nazwy: Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO lub Pioneer MiS FIO

Skrót nazwy: Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO lub Pioneer MiS FIO SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK RYNKU POLSKIEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO lub

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK.

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK. PKOBP/Regulamin_UFK/06-2015/B REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DLA KLIENTÓW PKO BP S.A. Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO Strona tytułowa: w ostatnim zdaniu dodaje się:, 28 maja 2010 r. Rozdział I: w pkt 1 wykreśla się wyrażenie: Rafał Matusiak Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo