Informacje szczegółowe. 1. Jakie organizacje (biorące udział w konkursie) mogą prowadzić kluby na wsi?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje szczegółowe. 1. Jakie organizacje (biorące udział w konkursie) mogą prowadzić kluby na wsi?"

Transkrypt

1 Informacje szczegółowe 1. Jakie organizacje (biorące udział w konkursie) mogą prowadzić kluby na wsi? Działalnością klubów zajmują się utworzone przez mieszkańców (nawet początkowo dla potrzeb konkursu) lokalne stowarzyszenia, których celem statutowym jest rozwój i poprawa warunków życia na wsi. Uzyskana w konkursie,,w naszej wsi mamy klub dotacja będzie pierwszym wsparciem finansowym, umożliwiającym rozpoczęcie działalności organizacji i utworzenie siedziby. Umiejętności i wiedza zdobyta przez liderów w trakcie organizowanych w ramach konkursu szkoleń umożliwi samodzielne pozyskiwanie środków na realizację własnych pomysłów z różnych źródeł oraz przygotuje do pełnoprawnego partnerstwa w większych projektach. Mieszkańcy/członkowie organizacji, mając miejsce spotkań i satysfakcję z jego utworzenia, nabiorą chęci do dalszych działań w kierunku polepszania warunków życia i świadomego kształtowania przyszłości swojej wsi. 2. Jak powinien działać klub? (sposób działania klubu) Kluby: działają zgodnie z planem zajęć i według regulaminu korzystania z klubu, ustalonego przez mieszkańców wsi (plan i regulamin na stałe wywieszony w klubie). są otwarte w godzinach ustalonych przez mieszkańców wsi, jest w nich zorganizowana (samodzielnie przez mieszkańców) opieka nad zgromadzonym sprzętem i urządzeniami (dotyczy to również sposobu zamykania i otwierania klubu oraz przechowywania i udostępniania klucza), jest w nich zorganizowany (samodzielnie przez mieszkańców) sposób utrzymywania klubu w czystości (dotyczy to budynku i otoczenia), jest w nich zapewniona i zorganizowana przez mieszkańców opieka nad dziećmi i młodzieżą przebywającą w klubie (mogą to być dyżury pełnione przez samych mieszkańców, nie są wymagane kwalifikacje ani wykształcenie pedagogiczne) Dodatkowo w klubie powinna być zapewniona: pomoc w wykorzystywaniu Internetu i w wyszukiwaniu informacji możliwość samodzielnej nauki z wykorzystaniem Internetu i programów multimedialnych możliwość odrabiania lekcji możliwość rozwijania zainteresowań, uczestniczenia w różnorodnych zajęciach, twórczego spędzania wolnego czasu możliwość swobodnego spotykania się i wspólnych działań dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych (integracja międzypokoleniowa) możliwość organizowania zebrań mieszkańców wsi oraz różnego rodzaju spotkań, kursów i szkoleń 1

2 3. Gdzie powinien znajdować się klub? (lokalizacja klubu) 3.1. Klub powinien znajdować się we wsi, w takim miejscu, do którego wszyscy mieszkańcy (zwłaszcza dzieci i osoby starsze) oraz osoby odpowiedzialne za jego działanie mogą z łatwością dojść pieszo Kluby znajdujące się we wsiach będących siedzibami gmin nie są objęte konkursem (klub nie może być zlokalizowany w siedzibie gminy) Klub nie może się znajdować na obrzeżach miasta. Mieszkańcy takich wsi mający możliwość korzystania z oferty świetlic i klubów miejskich (dzięki regularnej komunikacji podmiejskiej) nie mogą być beneficjentami naszego konkursu Warunkiem otrzymania dotacji jest posiadanie przez wnioskodawcę aktu własności lub innego dokumentu (np. umowy użyczenia lub umowy najmu), potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością, w której znajduje się klub. Umowa taka musi być zawarta pomiędzy właścicielem lokalu a organizacją ubiegającą się o dotację na minimum 3 lata (np. licząc od 1 stycznia 2010 roku nie powinna wygasnąć przed 1 stycznia 2013 roku). W przypadku poniesienia, w trakcie realizacji projektu, kosztów dotyczących obiektów będących własnością wnioskodawcy zabronione jest przenoszenie własności na inne podmioty przez okres co najmniej 5 lat od chwili zrealizowania projektu W przypadku kiedy klub będzie zlokalizowany w budynku szkoły lub przedszkola konieczne będzie utworzenie osobnego wejścia tak aby godziny otwarcia klubu były niezależne od godzin otwarcia szkoły lub przedszkola. 4. Osoby reprezentujące klub - liderzy klubu Ze względów organizacyjnych konieczne jest aby każdy klub reprezentowały 2 osoby, które osobiście zgłaszają klub do konkursu i swoją gotowość do uczestniczenia w szkoleniach. Jedna osoba będzie odpowiedzialna za przygotowany w ramach konkursu projekt (jego treść i budżet) oraz jego realizację. Drugą osobą, będzie jej zastępca i/lub opiekun klubu. Osoby te nazywamy liderami klubu. Liderzy mogą dzielić się ze sobą rolami (można być odpowiedzialnym za realizację projektu i równocześnie być opiekunem klubu). Liderzy reprezentują organizację ubiegającą się o dotację, są jej członkami i mieszkają na terenie wsi (ewentualnie sołectwa), w której będzie działać/działa klub. Od liderów wymagane jest pisemne zadeklarowanie osobistego zaangażowania w realizację projektu i uczestnictwo we wszystkich wymaganych przez organizatora konkursu szkoleniach (załącznik nr 1). 5. Jakie organizacje mogą otrzymać dotację w konkursie,,w naszej wsi mamy klub : 5.1. Przede wszystkim lokalne organizacje pozarządowe działające na terenie wsi, w której powstaje/jest klub (np. lokalne stowarzyszenia rozwoju wsi). Organizacja taka musi być 2

3 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiadać własne konto bankowe. Wymaganiami tymi objęte są również koła gospodyń wiejskich i rady sołeckie działające w danej wsi - muszą być zarejestrowane jako stowarzyszenia (posiadać KRS) i własne konto bankowe. Organizacja taka powinna mieć siedzibę we wsi lub sołectwie, w której działać będzie klub. W statucie organizacji powinien być zapis dotyczący działania na rzecz rozwoju wsi i polepszenia warunków życia jej mieszkańców. Liderzy klubu (osoba odpowiedzialna za projekt i opiekun klubu) muszą być mieszkańcami wsi (ewentualnie sołectwa), w której działa/będzie działać klub oraz być członkami organizacji ubiegającej się o dotację Również lokalne organizacje pozarządowe działające i mające siedzibę na terenie gminy, w której działa/będzie działać klub, zarejestrowane (KRS) i mające konto bankowe. Organizacje te mogą mieć swoją siedzibę we wsi, która jest siedzibą gminy ale nie mogą otrzymać dotacji na działalność klubu znajdującego się w takiej miejscowości. W statucie organizacji powinien być zapis dotyczący działania na rzecz rozwoju wsi i polepszenia warunków życia jej mieszkańców. Liderzy klubu (osoba odpowiedzialna za projekt i opiekun klubu) muszą być mieszkańcami wsi (ewentualnie sołectwa), w której działa/będzie działać klub oraz członkiem organizacji ubiegającej się o dotację Ochotnicze Straże Pożarne, ale tylko te, które są zarejestrowane jako stowarzyszenia (konieczny KRS), posiadają konto bankowe i mają siedzibę we wsi, w której działa/będzie działać klub. Liderzy klubu (osoba odpowiedzialna za projekt i opiekun klubu) muszą być mieszkańcami wsi (ewentualnie sołectwa), w której działa/będzie działać klub oraz członkiem organizacji ubiegającej się o dotację Parafie, w skład których, wchodzą wsie, gdzie będzie działać klub ale tylko te, które posiadają własne konto bankowe lub podpiszą porozumienie z organizacjami wymienionymi powyżej w sprawie realizacji projektu (parafie nie muszą być zarejestrowane w KRS). Liderzy klubu (osoba odpowiedzialna za projekt i opiekun klubu) muszą być mieszkańcami wsi (ewentualnie sołectwa), w której działa/będzie działać klub Lokalne organizacje pozarządowe będące w trakcie rejestracji. W takich przypadkach dotacja może być przyznana dopiero po zakończeniu procesu rejestracji organizacji, otrzymaniu KRS i założeniu przez nią konta bankowego. Organizacje takie muszą złożyć w sądzie wniosek o rejestrację do dnia 31 grudnia Liderzy klubu (osoba odpowiedzialna za przyszły projekt i opiekun klubu) muszą być mieszkańcami wsi (ewentualnie sołectwa), w której działa/będzie działać klub jak również członkami organizacji ubiegającej się o dotację. Ponadto, jako członkowie organizacji nieformalnej szczególnie są zobowiązani do uczestniczenia we wszystkich szkoleniach wymaganych przez organizatora konkursu Tworzące się lokalne stowarzyszenia, będące w momencie zgłoszenia do konkursu tylko grupą nieformalną, zdecydowaną zarejestrować się w sądzie, jednak w momencie ogłoszenia konkursu nie posiadającą jeszcze odpowiedniej wiedzy i umiejętności, pozwalających spełnić wymagania niezbędne do rejestracji. Liderzy takich grup i powstającego klubu (osoba odpowiedzialna za przyszły projekt i opiekun klubu) muszą być mieszkańcami wsi (ewentualnie sołectwa), w której działa/będzie działać klub, jak również być członkami powstającej organizacji. Jako członkowie grupy nieformalnej otrzymają dodatkowe wsparcie w postaci szkoleń przygotowujących do świadomego utworzenia stowarzyszenia. W takim przypadku 3

4 dotacja zostanie przyznana dopiero po zarejestrowaniu organizacji i założeniu konta bankowego, natomiast liderzy zobowiązani są do uczestniczenia we wszystkich szkoleniach wymaganych przez organizatora konkursu Konkurs nie jest skierowany do dużych organizacji lub do organizacji, które należą do tradycyjnych struktur ogólnopolskich takich jak Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Młodzieży Wiejskiej, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i innych. Dotyczy to również Związku Kółek Rolniczych, obejmującego Koła Gospodyń Wiejskich nie mające własnego KRS Przeznaczeniem dotacji nie jest finansowanie działalności samorządowej, dlatego w konkursie nie mogą startować lokalne samorządy i organizacje samorządowe, Gminne Ośrodki Kultury, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Domy Kultury, a także Świetlice Wiejskie, Świetlice Środowiskowe i Świetlice Terapeutyczne będące jednostkami gminy, jak również szkoły, przedszkola, biblioteki Organizacje, które otrzymały dotacje w poprzednich konkursach (,,Nasza Świetlica,,,Nasza Świetlica II,,,Nasza Świetlica, Nasz Klub ) i kontynuują swoją działalność mogą ponownie uczestniczyć w konkursie. W takim przypadku kolejna dotacja może być przyznana dopiero po rozliczeniu poprzedniej Organizacja startująca w konkursie może ubiegać się o dotację tylko dla jednego klubu. 6. Wymagania formalne jakie musi spełniać organizacja aby otrzymać dotację w konkursie,,w naszej wsi mamy klub (ETAP 2): 6.1. posiadanie osobowości prawnej (KRS) 6.2. posiadanie konta bankowego (nie jest możliwe przekazanie dotacji na inne konto niż konto organizacji zgłaszającej i realizującej projekt) posiadanie prawnego tytułu do lokalu, w którym będzie/jest klub przez okres co najmniej 3 lat po otrzymaniu dotacji (umowa użyczenia, umowa najmu, umowa dzierżawy, akt notarialny) 6.4. zaliczenie przez liderów klubu wymaganych przez organizatora konkursu szkoleń 6.5. złożenie odpowiedniego, co najmniej rocznego projektu działalności klubu (12 miesięcy to minimalny czas trwania projektu na jaki przeznaczona jest dotacja) 6.6. złożenie prawidłowego budżetu projektu (zalecane jest sporządzenie budżetu w programie Excel co zmniejsza ryzyko błędów rachunkowych) 6.7. przedstawienie planów działalności klubu po zakończeniu projektu współfinansowanego przez dotację uzyskaną w konkursie, czyli na kolejne 12 miesięcy licząc od dnia zakończenia projektu (minimum 12 miesięcy czas trwania projektu, ujęty w harmonogramie działań plus minimum 12 miesięcy zaplanowanej kontynuacji projektu po wyczerpaniu dotacji z FWW). 7. Wymagania dotyczące projektów składanych w konkursie (ETAP 2) Zgłoszony projekt będzie realizowany według harmonogramu działań (wszystkie działania podejmowane podczas trwania projektu z podaniem czasu, w którym będą one wykonane). 4

5 Każdy klub będzie działał w oparciu o plan zajęć klubu (np. tygodniowy) oraz regulamin korzystania z klubu. Harmonogram działań w projekcie oraz plan zajęć i regulamin korzystania z klubu muszą być opracowane wspólnie z mieszkańcami wsi. Wszystkie planowane wydatki związane z realizacją projektu powinny być przedstawione w budżecie projektu, który powinien być udostępniony do wglądu mieszkańcom Czas trwania projektu Czas trwania projektu, realizowanego według przedstawionego harmonogramu działań i planu zajęć to minimum 12 miesięcy. Termin rozpoczęcia projektu będzie ustalany indywidualnie z każdym klubem (po zakończeniu Etapu 1) i zapisany w umowie o udzieleniu dotacji. Ze względów organizacyjnych rozpoczęcie realizacji projektów będzie możliwe najwcześniej w grudniu 2009 roku jednak nie później niż 31 maja 2010 roku. Do końca 2009 roku planowane jest zakończenie procesu szkoleń przygotowujących organizacje do przyjęcia dotacji. W przypadkach przedłużającego się procesu rejestracji organizacji w KRS możliwe jest późniejsze otrzymanie dotacji (na konto bankowe) Wyposażenie klubu Podstawowym wymogiem konkursu jest, aby w efekcie zrealizowanego projektu i udzielonej dotacji w każdym klubie znajdował się przynajmniej jeden komputer ze stałym łączem. (Łącze stałe - to rodzaj podłączenia do Internetu polegający na tym, że komputer jest połączony z Internetem cały czas bez potrzeby wykonywania dodatkowych czynności. Podłączenie takie jest zwykle rozliczane wg miesięcznego abonamentu (nie ma limitu czasu korzystania z Internetu)). Organizacje ubiegające się o dotację, ale nie mające jeszcze Internetu, zobowiązane są do przeanalizowania i opisania we wniosku wszystkich możliwości doprowadzenia do klubu łącza internetowego jak również możliwości sfinansowania abonamentu, nie tylko podczas trwania projektu ale również po jego zakończeniu (przez kolejny rok działalności klubu licząc od daty zakończenia projektu zgłoszonego na konkurs W naszej wsi mamy klub ). Pomieszczenia klubu powinny być dostosowane do potrzeb przebywających w nich ludzi, posiadać dostęp do bieżącej wody, odprowadzenia ścieków, być wyposażone w energię elektryczną i ogrzewanie. Jeżeli organizacja zgłaszająca projekt dysponuje pomieszczeniem, które nie spełnia wyżej wspomnianych warunków możliwe jest, w ramach dotacji, doprowadzenie tego pomieszczenia do wyżej opisanego stanu. Wymaga to jednak maksymalnego wkładu (praca społeczna) mieszkańców przy czym dotacja nie może być przeznaczona tylko na sam remont. Brak toalety nie dyskwalifikuje klubu w momencie zgłoszenia do konkursu ale nie jest możliwe jest aby klub, który skorzystał z dotacji w ramach konkursu pozostawał bez toalety (tak samo bez Internetu!) Sponsorzy projektu Organizacje, które pozyskają dla swoich projektów dodatkowych sponsorów powinny dołączyć do wniosku ich pisemne deklaracje (załącznik nr 9 - deklaracje sponsorów). Bardzo pomocny w realizacji projektu jest wkład finansowy lokalnych sponsorów w postaci: 5

6 nieodpłatnego użyczenia organizacji składającej wniosek o dotację pomieszczenia do funkcjonowania klubu, pomocy w kontakcie z organizatorem konkursu - umożliwienia korzystania z Internetu (poczta elektroniczna) do czasu założenia Internetu w klubie, pomoc w drukowaniu dokumentów potrzebnych do uczestnictwa w konkursie, informowanie o szkoleniach itd. umożliwienia korzystania z telefonu i urządzeń biurowych, oddelegowania do pracy w klubie wykwalifikowanego opiekuna, trenera, instruktora, czy fachowca pokrycia opłat za koszty eksploatacji budynku, w którym będzie działać/ działa klub pokrycia kosztów instalacji i użytkowania Internetu w klubie dostarczenia potrzebnych do działalności klubu i prowadzenia zajęć materiałów biurowych i papierniczych itd. Dodatkowi sponsorzy nie są wymagani. 8. Przeznaczenie dotacji: Nagrodą w konkursie jest dotacja w wysokości od do złotych przeznaczona na zmianę działalności istniejącego lub zorganizowanie nowego klubu na wsi i prowadzenie jego działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy Dotacja może być przeznaczona na: Instalację w klubie łączy internetowych i związane z tym opłaty abonamentowe Zakup komputerów z odpowiednim oprogramowaniem niezbędnym do korzystania z Internetu (uwaga! muszą to być komputery stacjonarne) Zakup książek zwłaszcza słowników, encyklopedii (również na CD), lektur szkolnych i podręczników szkolnych (nie więcej niż 1 komplet), prenumeratę czasopism, podstawowy sprzęt dydaktyczny. Remont pomieszczeń (np. naprawa wewnętrznych tynków, modernizacja i zmiany w wewnętrznej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i grzewczej (kominek), budowa lekkich przegród ściennych, wymiana lub wykucie dodatkowych okien i drzwi, malowanie ścian i stolarki, wymiana podłóg,). Warunek - projekt nie może dotyczyć wyłącznie remontu Podniesienie estetyki pomieszczeń i uzupełnienie wyposażenia klubu: w meble, dekoracje, przystosowanie do organizowania wystaw prac dzieci lub np. zdjęć robionych przez uczestników różnych zajęć. Wynagrodzenie opiekuna - może być wypłacane tylko w okresie realizacji projektu i działania klubu. Wysokość wynagrodzenia jak również zakres obowiązków zatrudnionego opiekuna jest jawna, umieszczona w budżecie projektu, dostępna do wglądu dla mieszkańców wsi. Nie jest wymagane, aby osoby pełniące rolę opiekunów klubu, zatrudniane przez organizacje składające projekt, posiadały specjalne kwalifikacje i wykształcenie. 6

7 Wynagrodzenia dla trenerów/ instruktorów prowadzących szkolenia i warsztaty w ramach planu działalności świetlicy. Koszty obsługi księgowej projektu (dotacji). Łącznie wysokość wynagrodzeń opiekuna klubu, trenerów i księgowości nie może przekraczać 50 % przyznanej dotacji. Inne koszty związane wyłącznie z funkcjonowaniem klubu Dotacja nie może być przeznaczona na: Wynagrodzenia osób fizycznych za prace wykonane w ramach projektu ani też za każdą inną pracę (remonty i inne prace należy zlecać osobom prowadzącym działalność gospodarczą z wyjątkiem wynagrodzenia dla trenerów w przypadku organizowania specjalistycznych szkoleń). Pokrycie kosztów administracyjnych, ogólnozakładowych organizacji-wnioskodawcy w całości, a nawet w części przypisanych realizacji projektu. Fundacja zastrzega sobie prawo do weryfikowania i zmiany cen jednostkowych i wielkości zgłaszanych w projekcie zakupów 9. Kryteria oceny projektów jakie organizacje przedstawią w celu uzyskania dotacji w ramach konkursu,,w naszej wsi mamy klub (ETAP 2). Przyszłe projekty oceniane będą według poniższych kryteriów. Różnią się one nieco od poprzednich konkursów ale pozwolą uczestnikom poznać wymagania organizatora. Mają one charakter orientacyjny. Fundacja zastrzega sobie zmianę tych kryteriów w zależności od liczby i poziomu uczestników jak również liczby zgłoszeń z poszczególnych województw. Przy zmianach będą brane pod uwagę również sugestie uczestników szkoleń. Lp. Kryterium Maksymalna liczba punktów 1. Zgodność projektu z celami konkursu Propozycja działalności klubu i programu zajęć, (wzmacnianie więzi 5 społecznych, łączenie pokoleń, dostępność Internetu) 3. Oferta zajęć dla osób starszych 3 4. Pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji 2 5. Pomoc w korzystaniu z Internetu i w posługiwaniu się komputerem 5 6. Sposób zorganizowania opieki nad klubem (uczestnicy i sprzęt) 4 7. Sposób przygotowania budżetu 3 7

8 8. Liczba osób zaangażowanych i ilość pracy własnej włożonej w realizację 5 projektu 9. Liczba osób korzystających z efektów projektu Współpraca z mieszkańcami i innymi organizacjami podczas przygotowania 3 i realizacji projektu (konsultacja społeczna). Pozyskanie dodatkowych funduszy 11. Sposób promocji projektu Pomysł na kontynuację działania klubu po wyczerpaniu dofinansowania Fundacji Razem Dodatkowe warunki konkursu: Dopuszczalne jest ręczne, ale czytelne wypełnienie ankiety zgłoszeniowej Dotacje mogą być przyznane na zmianę (ożywienie) działalności klubów już istniejących, jak również na utworzenie nowych. Organizacje, które otrzymają dotacje w konkursie są zobowiązane do umieszczenia opisu projektu w Atlasie Inicjatyw na Witrynie Wiejskiej (www.witrynawiejska.org.pl ) Nie będą rozpatrywane zgłoszenia, które: Nie będą zawierały wszystkich wymaganych informacji oraz wszystkich załączników. Konieczne jest podanie w karcie zgłoszeniowej dokładnego adresu klubu (nazwa wsi, gminy, powiatu, województwa) oraz wszystkich wymaganych danych osobowych. Nie będą rozpatrywane zgłoszenia organizacji, które nie wywiązały się z umów o dotację zawartych z FWW lub innymi organizacjami grantodawczymi (nie dotyczy projektów będących w trakcie realizacji). 8

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego? Społecznej

Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego? Społecznej Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego? Społecznej Paweł Szczyrski Zachodniopomorska Biblioteka Ekonomii Społecznej Zespół redakcyjny serii: Antoni

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną?

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Poradnik Marcin Juszczyk Cezary Miżejewski Małgorzata Ołdak Warszawa 2009 Spis treści WPROWADZENIE 4 I. POLITYKA PAŃSTWA WOBEC SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ 7

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY PODRĘCZNIK - POMOC WNIOSKODAWCY PROGRAM OPERACYJNY PL04: OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 2014 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOTACJĘ W LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM DZIAŁAJ LOKALNIE IX 2015 DLA GMIN:

WNIOSEK O DOTACJĘ W LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM DZIAŁAJ LOKALNIE IX 2015 DLA GMIN: Miejsce na logotyp ODL Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek Działaj Lokalnie WNIOSEK O DOTACJĘ W LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Regulamin konkursu Polska pomoc rozwojowa 2015 dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOTACJĘ W LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM DZIAŁAJ LOKALNIE IX 2015 DLA GMIN: CHYNÓW, GOSZCZYN, GRÓJEC, JASIENIEC, WARKA

WNIOSEK O DOTACJĘ W LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM DZIAŁAJ LOKALNIE IX 2015 DLA GMIN: CHYNÓW, GOSZCZYN, GRÓJEC, JASIENIEC, WARKA Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie W.A.R.K.A. WNIOSEK O DOTACJĘ W LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM DZIAŁAJ LOKALNIE IX 2015

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

JAK TO DZIAŁA: FORMALNO PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ TWORZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNE

JAK TO DZIAŁA: FORMALNO PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ TWORZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNE Zbigniew Prałat JAK TO DZIAŁA: FORMALNO PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ TWORZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNE Biblioteka Spółdzielczości Socjalnej tom 1 Zbigniew Prałat JAK TO DZIAŁA: FORMALNO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA OSP. Kłodzko 2013

PORADNIK DLA OSP. Kłodzko 2013 PORADNIK DLA OSP Kłodzko 2013 1 SPIS TREŚCI 1. Podstawy prawne funkcjonowania OSP... 4 2. Władze OSP i ich obowiązki... 4 2. 1. Walne Zebranie... 4 2. 2. Zarząd OSP... 5 2. 3. Komisja Rewizyjna OSP...

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Autor: Radosław Skiba 3w* 004, stan prawny 1.09.2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe

Bardziej szczegółowo