Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne"

Transkrypt

1 Dz.U USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego gospodarowania energi... 2 Rozdzia 3 Zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywno ci energetycznej... 4 Rozdzia 4 Zasady uzyskania i umorzenia wiadectwa efektywno ci energetycznej... 4 Rozdzia 5 Zasady sporz dzania audytu efektywno ci energetycznej oraz uzyskania uprawnie audytora efektywno ci energetycznej Rozdzia 6 Kary pieni ne Rozdzia 7 Zmiany w przepisach obowi zuj cych Rozdzia 8 Przepisy dostosowuj ce i ko cowe Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okre la: 1) krajowy cel w zakresie oszcz dnego gospodarowania energi ; 2) zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywno ci energetycznej; 3) zasady uzyskania i umorzenia wiadectwa efektywno ci energetycznej; 4) zasady sporz dzania audytu efektywno ci energetycznej oraz uzyskania uprawnie audytora efektywno ci energetycznej. Art Przepisy ustawy stosuje si do przedsi wzi s cych poprawie efektywno ci energetycznej realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Przepisów ustawy nie stosuje si do: 1) urz dze technicznych i instalacji u ywanych wy cznie w celach wojskowych; 2) instalacji obj tych systemem handlu uprawnieniami do emisji w rozumieniu ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784, z 2008 r. Nr 199, poz oraz z 2009 r. Nr 215, poz. 1664), z wyj tkiem urz dze potrzeb w asnych. Art. 3. U yte w ustawie okre lenia oznaczaj : 1) efektywno energetyczna - stosunek uzyskanej wielko ci efektu u ytkowego danego obiektu, urz dzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich u ytkowania lub eksploatacji, do ilo ci zu ycia energii przez ten obiekt, urz dzenie techniczne lub instalacj, niezb dnej do uzyskania tego efektu; 2) energia - energi pierwotn lub energi finaln ; 3) energia pierwotna - energi zawart w pierwotnych no nikach energii, pozyskiwanych bezpo- rednio ze rodowiska, w szczególno ci: w glu kamiennym energetycznym ( cznie z w glem odzyskanym z ha d), w glu kamiennym koksowym, w glu brunatnym, ropie naftowej ( cznie z gazolin ), gazie ziemnym wysokometanowym ( cznie z gazem z odmetanowania kopal w gla 1

2 kamiennego), gazie ziemnym zaazotowanym, torfie do celów opa owych oraz energi : wody, wiatru, s oneczn, geotermaln - wykorzystywane do wytwarzania energii elektrycznej, ciep a lub ch odu, a tak e biomas w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciek ych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z pó n. zm. 2) ); 4) ciep o - ciep o w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z pó n. zm. 3) ); 5) energia finalna - energi lub paliwa w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, z wy czeniem paliw lotniczych i paliw w zbiornikach morskich, zu yte przez odbiorc ko cowego; 6) odbiorca ko cowy - odbiorc ko cowego w rozumieniu art. 3 pkt 13a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne; 7) audyt efektywno ci energetycznej - opracowanie zawieraj ce analiz zu ycia energii oraz okre laj ce stan techniczny obiektu, urz dzenia technicznego lub instalacji, zawieraj ce wykaz przedsi wzi s cych poprawie efektywno ci energetycznej tych obiektów, urz dze lub instalacji, a tak e ocen ich op acalno ci ekonomicznej i mo liwej do uzyskania oszcz dno ci energii; 8) przedsi biorstwo energetyczne - przedsi biorstwo energetyczne w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne 1 ; 9) jednostka sektora publicznego - podmiot sektora finansów publicznych, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z pó n. zm. 4) ); 10) tona oleju ekwiwalentnego 2 - równowa nik jednej tony ropy naftowej o warto ci opa owej równej kj/kg; 11) efekt u ytkowy - efekt uzyskany w wyniku dostarczenia energii do danego obiektu, urz dzenia technicznego lub instalacji, w szczególno ci: wykonanie pracy mechanicznej, zapewnienie komfortu cieplnego, o wietlenie; 12) przedsi wzi cie s ce poprawie efektywno ci energetycznej - dzia anie polegaj ce na wprowadzeniu zmian lub usprawnie w obiekcie, urz dzeniu technicznym lub instalacji, w wyniku których uzyskuje si oszcz dno energii; 13) oszcz dno energii - ilo energii stanowi ró nic mi dzy energi potencjalnie zu yt przez obiekt, urz dzenie techniczne lub instalacj w danym okresie przed zrealizowaniem jednego lub kilku przedsi wzi s cych poprawie efektywno ci energetycznej a energi zu yt przez ten obiekt, urz dzenie techniczne lub instalacj w takim samym okresie, po zrealizowaniu tych przedsi wzi i uwzgl dnieniu znormalizowanych warunków wp ywaj cych na zu ycie energii; 14) urz dzenie potrzeb w asnych - zespó pomocniczych obiektów lub instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, s cych procesowi wytwarzania energii elektrycznej lub ciep a. Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego gospodarowania energi Art Ustala si krajowy cel w zakresie oszcz dnego gospodarowania energi wyznacza- cy uzyskanie do 2016 r. oszcz dno ci energii finalnej w ilo ci nie mniejszej ni 9% redniego krajowego zu ycia tej energii w ci gu roku, przy czym u rednienie obejmuje lata Oszcz dno energii finalnej, o której mowa w ust. 1, oblicza si, uwzgl dniaj c wspó czynniki sprawno ci procesów przetworzenia energii pierwotnej w energi finaln, okre lone w przepisach wydanych na podstawie art przedsi biorstwo energetyczne - podmiot prowadz cy dzia alno gospodarcz w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesy ania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi; 2 tona oleju ekwiwalentnego - toe 2

3 Art. 5. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadaj ce osobowo ci prawnej, zu ywaj ce energi podejmuj dzia ania w celu poprawy efektywno ci energetycznej. Art Minister w ciwy do spraw gospodarki, co 3 lata, do dnia 15 maja danego roku, sporz dza i przedstawia do zatwierdzenia Radzie Ministrów krajowy plan dzia dotycz cy efektywno ci energetycznej na okres do dnia 31 grudnia 2016 r. 2. Krajowy plan dzia dotycz cy efektywno ci energetycznej zawiera w szczególno ci: 1) opis planowanych: a) programów poprawy efektywno ci energetycznej okre laj cych dzia ania maj ce na celu popraw efektywno ci energetycznej, b) przedsi wzi s cych poprawie efektywno ci energetycznej w poszczególnych sektorach gospodarki, niezb dnych dla realizacji krajowego celu w zakresie oszcz dnego gospodarowania energi ; 2) analiz i ocen wykonania krajowego planu dzia dotycz cego efektywno ci energetycznej za poprzedni okres; 3) informacje o: a) post pie w realizacji krajowego celu w zakresie oszcz dnego gospodarowania energi, b) podj tych dzia aniach maj cych na celu usuni cie przeszkód w realizacji krajowego celu w zakresie oszcz dnego gospodarowania energi. 3. Zatwierdzony przez Rad Ministrów krajowy plan dzia dotycz cy efektywno ci energetycznej minister w ciwy do spraw gospodarki przekazuje Komisji Europejskiej, w terminie do dnia 30 czerwca danego roku, w którym wyst puje obowi zek sporz dzania planu. Art Ministrowie kieruj cy dzia ami administracji rz dowej w rozumieniu ustawy z dnia 4 wrze nia 1997 r. o dzia ach administracji rz dowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z pó n. zm. 5) ) oraz wojewodowie realizuj krajowy plan dzia dotycz cy efektywno ci energetycznej. 2. Ministrowie kieruj cy dzia ami administracji rz dowej, o których mowa w art. 5 pkt 1-3 i 5-28 ustawy, o której mowa w ust. 1, oraz wojewodowie przekazuj ministrowi w ciwemu do spraw gospodarki roczne sprawozdania z realizacji krajowego planu dzia dotycz cego efektywno ci energetycznej. 3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 2, s przekazywane w terminie do dnia 30 wrze nia nast pnego roku po up ywie roku, którego dotycz. Art Minister w ciwy do spraw gospodarki na podstawie sprawozda, o których mowa w art. 7 ust. 2, oraz posiadanych danych o realizacji krajowego planu dzia dotycz cego efektywno ci energetycznej, o którym mowa w art. 6 ust. 1, sporz dza co dwa lata i przedstawia Radzie Ministrów do zatwierdzenia raport zawieraj cy w szczególno ci informacje dotycz ce realizacji: 1) krajowego celu w zakresie oszcz dnego gospodarowania energi, o którym mowa w art. 4 ust. 1, 2) krajowego planu dzia dotycz cego efektywno ci energetycznej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 - wraz z ocen i wnioskami z ich realizacji. 2. Zatwierdzony raport, o którym mowa w ust. 1, minister w ciwy do spraw gospodarki og asza niezw ocznie, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urz dowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Art Minister w ciwy do spraw gospodarki monitoruje realizacj krajowego celu w zakresie oszcz dnego gospodarowania energi, o którym mowa w art. 4 ust. 1, na podstawie bada statystycznych przeprowadzonych zgodnie z programem bada statystycznych statystyki publicznej, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z pó n. zm. 6) ), oraz danych dotycz cych ilo ci uzyskiwanej oszcz dno ci energii wynika- cej ze sporz dzonych audytów efektywno ci energetycznej. 2. Minister w ciwy do spraw gospodarki, minister w ciwy do spraw transportu oraz minister ciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej we wspó pracy z Pre- 3

4 zesem G ównego Urz du Statystycznego przygotowuj, zgodnie ze swoj w ciwo ci, propozycje bada statystycznych, niezb dnych do monitorowania krajowego celu w zakresie oszcz dnego gospodarowania energi. Rozdzia 3 Zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywno ci energetycznej Art Jednostka sektora publicznego, realizuj c swoje zadania, stosuje co najmniej dwa ze rodków poprawy efektywno ci energetycznej, o których mowa w ust rodkiem poprawy efektywno ci energetycznej jest: 1) umowa, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsi wzi cia s cego poprawie efektywno ci energetycznej; 2) nabycie nowego urz dzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzuj cych si niskim zu yciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji; 3) wymiana eksploatowanego urz dzenia, instalacji lub pojazdu na urz dzenie, instalacj lub pojazd, o których mowa w pkt 2, albo ich modernizacja; 4) nabycie lub wynaj cie efektywnych energetycznie budynków lub ich cz ci albo przebudowa lub remont u ytkowanych budynków, w tym realizacja przedsi wzi cia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z 2009 r. Nr 157, poz oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 493); 5) sporz dzenie audytu energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów eksploatowanych budynków w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 45, poz. 235), o powierzchni u ytkowej powy ej 500 m 2, których jednostka sektora publicznego jest w cicielem lub zarz dc. 3. Jednostka sektora publicznego informuje o stosowanych rodkach poprawy efektywno ci energetycznej na swojej stronie internetowej lub w inny sposób zwyczajowo przyj ty w danej miejscowo ci. Art Minister w ciwy do spraw gospodarki, minister w ciwy do spraw transportu oraz minister w ciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej: 1) organizuj kampani promuj stosowanie rodków poprawy efektywno ci energetycznej, w tym wprowadzanie innowacyjnych technologii; 2) prowadz dzia ania informacyjno-edukacyjne oraz szkoleniowe o dost pnych rodkach poprawy efektywno ci energetycznej. 2. Minister w ciwy do spraw gospodarki: 1) monitoruje stosowanie rodków poprawy efektywno ci energetycznej; 2) zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Gospodarki: a) informacje o instrumentach s cych finansowaniu rodków poprawy efektywno ci energetycznej oraz sposobie ich pozyskiwania, b) wytyczne dotycz ce sposobu uwzgl dniania kryterium efektywno ci energetycznej w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Rozdzia 4 Zasady uzyskania i umorzenia wiadectwa efektywno ci energetycznej Art Przedsi biorstwo energetyczne, odbiorca ko cowy oraz towarowy dom maklerski lub dom maklerski, o którym mowa w ust. 2, jest obowi zany: 1) uzyska i przedstawi do umorzenia Prezesowi Urz du Regulacji Energetyki, zwanemu dalej "Prezesem URE", wiadectwo efektywno ci energetycznej, o którym mowa w art. 21 ust. 1, o 4

5 warto ci wyra onej w tonach oleju ekwiwalentnego, nie wi kszej ni 3% ilorazu: a) kwoty przychodu ze sprzeda y energii elektrycznej, ciep a lub gazu ziemnego odbiorcom ko cowym, osi gni tego za dany rok, w którym obowi zek ten jest realizowany, w przypadku przedsi biorstwa energetycznego sprzedaj cego energi elektryczn, ciep o lub gaz ziemny tym odbiorcom, b) kwoty transakcji zakupu energii elektrycznej, ciep a lub gazu ziemnego na gie dzie towarowej, osi gni tego za dany rok, w którym obowi zek ten jest realizowany, w przypadku odbiorcy ko cowego dzia aj cego we w asnym imieniu oraz towarowego domu maklerskiego lub domu maklerskiego dzia aj cego na zlecenie tego odbiorcy - i jednostkowej op aty zast pczej, oznaczonej symbolem "O zj ", o którym mowa w ust. 5, lub 2) ui ci op at zast pcz, obliczon w sposób okre lony w ust Obowi zek, o którym mowa w ust. 1, wykonuj : 1) przedsi biorstwo energetyczne sprzedaj ce energi elektryczn, ciep o lub gaz ziemny odbiorcom ko cowym przy czonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2) odbiorca ko cowy przy czony do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, b cy cz onkiem gie dy towarowej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 pa dziernika 2000 r. o gie dach towarowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284, Nr 81, poz. 530 i Nr 182, poz. 1228), w odniesieniu do transakcji zawieranych we w asnym imieniu na gie dzie towarowej; 3) towarowy dom maklerski lub dom maklerski, o których mowa w art. 2 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 26 pa dziernika 2000 r. o gie dach towarowych, w odniesieniu do transakcji realizowanych na gie dzie towarowej na zlecenie odbiorców ko cowych przy czonych do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Obowi zek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy przedsi biorstw energetycznych sprzedaj cych ciep o odbiorcom ko cowym przy czonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je eli czna wielko mocy zamówionej przez tych odbiorców nie przekracza 5 MW. 4. Kwot przychodu, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, pomniejsza si o: 1) kwot przychodu ze sprzeda y gazu ziemnego przedsi biorstwom energetycznym w celu jego zu ycia na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej lub ciep a, z wyj tkiem sprzeda y tego gazu przedsi biorstwom energetycznym, o których mowa w ust. 3; 2) kwot przychodu ze sprzeda y gazu ziemnego w celu jego zu ycia na cele nieenergetyczne; 3) kwot akcyzy naliczonej przez przedsi biorstwo energetyczne z tytu u sprzeda y energii elektrycznej lub gazu ziemnego odbiorcy ko cowemu; 4) koszt uzyskania wiadectw pochodzenia i wiadectw pochodzenia z kogeneracji przedstawionych przez przedsi biorstwo energetyczne do umorzenia Prezesowi URE lub warto uiszczonej przez to przedsi biorstwo op aty zast pczej, o których mowa w art. 9a ust. 1 i 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, z tytu u sprzeda y energii elektrycznej odbiorcy ko cowemu; 5) koszt uzyskania wiadectw efektywno ci energetycznej przedstawionych przez przedsi biorstwo energetyczne do umorzenia Prezesowi URE, o których mowa w art. 21 ust. 1, lub warto uiszczonej przez to przedsi biorstwo op aty zast pczej, o której mowa w ust. 1 pkt 2; 6) kwot przychodu ze sprzeda y energii elektrycznej odbiorcy ko cowemu, o którym mowa w art. 13 ust Op at zast pcz oblicza si wed ug wzoru: O z = O zj E p gdzie poszczególne symbole oznaczaj : O z - op at zast pcz wyra on w z otych, 5

6 O zj - jednostkow op at zast pcz, nie ni sz ni 900 z i nie wy sz ni z za ton oleju ekwiwalentnego, E p - ilo energii pierwotnej, wyra on w tonach oleju ekwiwalentnego, równ ró nicy mi dzy ilo ci energii pierwotnej wynikaj z obowi zku okre lonego w przepisach wydanych na podstawie art. 15 i ilo ci energii pierwotnej wynikaj ze wiadectw efektywno ci energetycznej, o których mowa w art. 21 ust. 1, umorzonych przedsi biorstwu energetycznemu, odbiorcy ko cowemu oraz towarowemu domowi maklerskiemu lub domowi maklerskiemu, o których mowa w ust. 2, w terminie, o którym mowa w art. 27 ust Wp ywy z op aty zast pczej stanowi przychód Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. Kwot op aty zast pczej nale y ui ci na rachunek bankowy tego funduszu do dnia 31 marca ka dego roku za poprzedni rok kalendarzowy. Art Odbiorca ko cowy, który w roku poprzedzaj cym rok realizacji obowi zku okre lonego w art. 12 ust. 1: 1) zu nie mniej ni 400 GWh energii elektrycznej, i 2) dla którego udzia kosztu energii elektrycznej w warto ci produkcji jest nie mniejszy ni 15% - który zako czy nie wcze niej ni w dniu 1 stycznia 2011 r. przedsi wzi cie s ce poprawie efektywno ci energetycznej, które nie dotyczy instalacji obj tych systemem handlu uprawnieniami do emisji, w rozumieniu ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, ograniczaj c zu ycie energii elektrycznej w przeliczeniu na wielko produkcji, o nie mniej ni 1% rocznie w stosunku do redniej jego wielko ci z lat , przedstawia jednemu przedsi biorstwu energetycznemu sprzedaj cemu temu odbiorcy energi elektryczn o wiadczenie o zrealizowaniu przedsi wzi cia s cego poprawie efektywno ci energetycznej wraz z audytem efektywno ci energetycznej, o którym mowa w art. 22 ust. 1, potwierdzaj cym osi gni oszcz dno energii. 2. O wiadczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawiera : 1) nazw, adres siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) odbiorcy ko cowego, o którym mowa w ust. 1; 2) okre lenie przedsi wzi cia s cego poprawie efektywno ci energetycznej, o którym mowa w ust. 1; 3) dane dotycz ce ilo ci energii zaoszcz dzonej rednio w ci gu roku w wyniku realizacji przedsi wzi cia s cego poprawie efektywno ci energetycznej, o którym mowa w ust. 1, wyra onej w tonach oleju ekwiwalentnego; 4) okre lenie ilo ci energii pierwotnej, wyra onej w tonach oleju ekwiwalentnego, niezb dnej do realizacji obowi zku, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a, obliczonego od ilo ci energii elektrycznej zakupionej w danym roku przez odbiorc ko cowego, o którym mowa w ust Ilo energii zaoszcz dzonej, o której mowa w ust. 2 pkt 3, nie mo e by mniejsza ni ilo energii pierwotnej, o której mowa w ust. 2 pkt Przedsi biorstwo energetyczne sprzedaj ce energi elektryczn, które otrzyma o od odbiorcy ko cowego o wiadczenie wraz z audytem efektywno ci energetycznej, o których mowa w ust. 1, przekazuje to o wiadczenie i audyt Prezesowi URE przy wykonywaniu obowi zku, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a. 5. Odbiorca ko cowy, o którym mowa w ust. 1, mo e przedstawi w nast pnych latach przedsi biorstwu energetycznemu sprzedaj cemu temu odbiorcy energi elektryczn o wiadczenia, które zawieraj dane dotycz ce tego samego przedsi wzi cia s cego poprawie efektywno ci energetycznej, je eli suma ilo ci energii pierwotnej, o której mowa w ust. 2 pkt 4, okre lonej w poszczególnych o wiadczeniach, jest nie wi ksza ni ilo energii zaoszcz dzonej, o której mowa w ust. 2 pkt 3. Art. 14. Przedsi biorstwo energetyczne, odbiorca ko cowy oraz towarowy dom maklerski lub dom maklerski, o których mowa w art. 12 ust. 2, przedstawia Prezesowi URE, na jego danie, 6

7 dokumenty lub informacje niezb dne do oceny wykonania obowi zku, o którym mowa w art. 12 ust. 1, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych. Art Minister w ciwy do spraw gospodarki okre li, w drodze rozporz dzenia: 1) wielko i sposób obliczania ilo ci energii pierwotnej odpowiadaj cej warto ci wiadectwa efektywno ci energetycznej, które jest obowi zane uzyska i przedstawi do umorzenia przedsi biorstwo energetyczne, odbiorca ko cowy oraz towarowy dom maklerski lub dom maklerski, o których mowa w art. 12 ust. 2; 2) sposób uwzgl dniania w kalkulacji cen energii elektrycznej, ciep a lub gazu ziemnego ustalanych w taryfach przedsi biorstw energetycznych, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1: a) kosztów uzyskania i przedstawienia do umorzenia wiadectw efektywno ci energetycznej, o których mowa w art. 21 ust. 1, b) poniesionej op aty zast pczej, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2; 3) wysoko jednostkowej op aty zast pczej, oznaczonej symbolem "O zj ", o której mowa w art. 12 ust. 5; 4) wspó czynniki sprawno ci procesów przetworzenia energii pierwotnej w energi finaln. 2. Minister w ciwy do spraw gospodarki, wydaj c rozporz dzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzgl dni w szczególno ci: 1) wyniki bada statystycznych w zakresie oszcz dnego gospodarowania energi za lata poprzedzaj ce rok, w którym s ustalane wielko ci, o których mowa w ust. 1, na rok nast pny; 2) wielko udokumentowanych oszcz dno ci w latach poprzedzaj cych, uzyskanych zgodnie z zasadami okre lonymi w rozdziale 4 oraz w wyniku stosowania innych rodków poprawy efektywno ci energetycznej; 3) wielko planowanych lub przewidywanych do uzyskania oszcz dno ci w innych ni wskazane w rozdziale 4 systemach wsparcia albo w wyniku przedsi wzi realizowanych z w asnej inicjatywy odbiorców ko cowych, je eli oszcz dno ci te mog zosta potwierdzone audytem energetycznym lub zosta obj te monitorowaniem, o którym mowa w art. 9 ust Okre laj c wielko i sposób obliczania ilo ci energii pierwotnej oraz wysoko jednostkowej op aty zast pczej, o których mowa w ust. 1, minister w ciwy do spraw gospodarki przyjmuje najni sze wielko ci, zapewniaj ce osi gni cie krajowego celu w zakresie oszcz dnego gospodarowania energi oraz uwzgl dnia stopie jego realizacji i stan wiedzy technicznej w tym zakresie. Art Prezes URE dokonuje wyboru przedsi wzi s cych poprawie efektywno ci energetycznej, za które mo na uzyska wiadectwa efektywno ci energetycznej. W tym celu, co najmniej raz w roku, og asza, organizuje i przeprowadza przetarg, zwany dalej "przetargiem". 2. Prezes URE mo e przeprowadza w danym roku kolejne przetargi, w szczególno ci gdy warto wiadectw efektywno ci energetycznej, które mog by przedstawione do umorzenia w danym roku, nie zapewnia realizacji krajowego celu w zakresie oszcz dnego gospodarowania energi, o którym mowa w art Przetarg przeprowadza si oddzielnie dla nast puj cych kategorii przedsi wzi s cych poprawie efektywno ci energetycznej: 1) zwi kszenia oszcz dno ci energii przez odbiorców ko cowych; 2) zwi kszenia oszcz dno ci energii przez urz dzenia potrzeb w asnych; 3) zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciep a lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji. 4. Prezes URE zamieszcza og oszenie o przeprowadzeniu przetargu w Biuletynie Informacji Publicznej Urz du Regulacji Energetyki na dwa miesi ce przed dniem wyznaczonym do jego przeprowadzenia. 5. Prezes URE, w og oszeniu, o którym mowa w ust. 4, okre la warto wiadectw efektywno ci 7

8 energetycznej przewidzianych do wydania w danym przetargu, z zastrze eniem ust. 7, oraz zamieszcza informacj o warto ci wspó czynnika akceptacji ofert, oznaczonego symbolem "t", o którym mowa w art. 20 ust Okre laj c warto wiadectw efektywno ci energetycznej, o której mowa w ust. 5, Prezes URE kieruje si warto ci wydanych dotychczas wiadectw efektywno ci energetycznej oraz stopniem realizacji krajowego celu w zakresie oszcz dnego gospodarowania energi, o którym mowa w art. 4 ust Dla kategorii przedsi wzi s cych poprawie efektywno ci energetycznej, o której mowa w ust. 3 pkt 1, Prezes URE okre la warto wiadectw efektywno ci energetycznej, nie ni sz ni 80% ca kowitej warto ci wiadectw efektywno ci energetycznej przewidzianych do wydania, w danym przetargu, o której mowa w ust Je eli suma warto ci wiadectw efektywno ci energetycznej przyznanych w danym przetargu w ramach kategorii przedsi wzi s cych poprawie efektywno ci energetycznej, o której mowa w ust. 3 pkt 1, jest mniejsza od warto ci wiadectw efektywno ci energetycznej przewidzianych do wydania dla tej kategorii, Prezes URE mo e przyzna pozosta e wiadectwa efektywno ci energetycznej dla kategorii przedsi wzi s cych poprawie efektywno ci energetycznej, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3. Art Poprawie efektywno ci energetycznej s w szczególno ci nast puj ce rodzaje przedsi wzi : 1) izolacja instalacji przemys owych; 2) przebudowa lub remont budynków; 3) modernizacja: a) urz dze przeznaczonych do u ytku domowego, b) o wietlenia, c) urz dze potrzeb w asnych, d) urz dze i instalacji wykorzystywanych w procesach przemys owych, e) lokalnych sieci ciep owniczych i lokalnych róde ciep a; 4) odzysk energii w procesach przemys owych; 5) ograniczenie: a) przep ywów mocy biernej, b) strat sieciowych w ci gach liniowych, c) strat w transformatorach; 6) stosowanie do ogrzewania lub ch odzenia obiektów energii wytwarzanej we w asnych lub przy- czonych do sieci odnawialnych ród ach energii, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, ciep a u ytkowego w kogeneracji, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, lub ciep a odpadowego z instalacji przemys owych. 2. Minister w ciwy do spraw gospodarki og asza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urz dowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", szczegó owy wykaz przedsi wzi s cych poprawie efektywno ci energetycznej. Art Do przetargu mo e by zg oszone przedsi wzi cie s ce poprawie efektywno ci energetycznej, w wyniku którego uzyskuje si oszcz dno energii w ilo ci stanowi cej równowarto co najmniej 10 toe rednio w ci gu roku, albo przedsi wzi cia tego samego rodzaju s ce poprawie efektywno ci energetycznej, w wyniku których uzyskuje si czn oszcz dno energii w ilo ci stanowi cej równowarto co najmniej 10 toe rednio w ci gu roku. 2. Do przetargu nie mo e by zg oszone przedsi wzi cie s ce poprawie efektywno ci energetycznej: 8

9 1) zako czone przed dniem 1 stycznia 2011 r.; 2) na którego realizacj : a) przyznano premi termomodernizacyjn, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, lub b) uzyskano rodki pochodz ce z bud etu Unii Europejskiej lub z bud etu pa stwa; 3) okre lone w o wiadczeniu, o którym mowa w art. 13 ust. 1. Art W przetargu mo e uczestniczy podmiot, który przed y Prezesowi URE prawid owo wype nion deklaracj przetargow wraz z audytem efektywno ci energetycznej sporz dzonym dla przedsi wzi cia lub przedsi wzi tego samego rodzaju s cych poprawie efektywno ci energetycznej okre lonych w tej deklaracji. 2. Deklaracja przetargowa powinna zawiera : 1) imi, nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania albo nazw, adres siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu: a) u którego zosta o zrealizowane przedsi wzi cie s ce poprawie efektywno ci energetycznej inne ni przedsi wzi cie, o którym mowa w art. 18 ust. 2, b) u którego zostanie zrealizowane przedsi wzi cie s ce poprawie efektywno ci energetycznej, c) upowa nionego przez podmiot, o którym mowa w lit. a lub b; 2) okre lenie warto ci wiadectwa efektywno ci energetycznej, o które ubiega si podmiot, o którym mowa w pkt 1, wyra onej w tonach oleju ekwiwalentnego; 3) dane dotycz ce ilo ci energii zaoszcz dzonej rednio w ci gu roku w wyniku realizacji przedsi wzi cia lub przedsi wzi tego samego rodzaju s cych poprawie efektywno ci energetycznej, wyra onej w tonach oleju ekwiwalentnego; 4) wskazanie okresu uzyskiwania oszcz dno ci energii dla danego przedsi wzi cia lub przedsi wzi tego samego rodzaju s cych poprawie efektywno ci energetycznej, wyra onego w latach kalendarzowych; 5) okre lenie warto ci efektu energetycznego ( ) - rozumianego jako stosunek ilo ci energii zaoszcz dzonej rednio w ci gu roku w wyniku realizacji przedsi wzi cia lub przedsi wzi tego samego rodzaju s cych poprawie efektywno ci energetycznej do warto ci wiadectwa efektywno ci energetycznej, o której mowa w pkt 2; 6) okre lenie przedsi wzi cia lub przedsi wzi tego samego rodzaju s cych poprawie efektywno ci energetycznej oraz miejsca ich lokalizacji; 7) okre lenie terminu realizacji przedsi wzi cia lub przedsi wzi tego samego rodzaju s cych poprawie efektywno ci energetycznej; 8) o wiadczenie, e nie wyst puj okoliczno ci, o których mowa w art. 18 ust. 2; 9) zobowi zanie do zrealizowania przedsi wzi cia lub przedsi wzi tego samego rodzaju s u- cych poprawie efektywno ci energetycznej zgodnie z deklaracj przetargow - w przypadku enia tej deklaracji przez podmiot, o którym mowa w pkt 1 lit. b, albo podmiot przez niego upowa niony; 10) upowa nienie do wyst powania w przetargu - w przypadku podmiotu, o którym mowa w pkt 1 lit. c. 3. Udzia w przetargu jest bezp atny. 4. Minister w ciwy do spraw gospodarki okre li, w drodze rozporz dzenia: 1) warunki i tryb organizowania i przeprowadzania przetargu, w tym powo ywania i pracy komisji przetargowej, 2) wzór deklaracji przetargowej - kieruj c si potrzeb zapewnienia przejrzystych warunków i kryteriów przetargu oraz równopraw- 9

10 nego traktowania jego uczestników. Art Przetarg wygrywaj te podmioty, które zadeklarowa y warto efektu energetycznego ), o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 5, zawieraj cy si w przedziale: (t r ; max ) gdzie poszczególne symbole oznaczaj : t - wspó czynnik akceptacji ofert okre lany przez ministra w ciwego do spraw gospodarki, max - najwy sz zadeklarowan w danym przetargu warto efektu energetycznego, r - redni warto efektu energetycznego - jako redni zadeklarowanych w danym przetargu warto ci efektów energetycznych wa on ilo ci energii zaoszcz dzonej w wyniku realizacji zg oszonego do przetargu, danego przedsi wzi cia lub przedsi wzi tego samego rodzaju s cych poprawie efektywno ci energetycznej, w cznej ilo ci energii zaoszcz dzonej przez wszystkie zg oszone do przetargu przedsi wzi cia. 2. Prezes URE wydaje wiadectwo efektywno ci energetycznej podmiotom, o których mowa w ust. 1, do warto ci, o której mowa w art. 16 ust. 5, w kolejno ci odpowiadaj cej warto ci zadeklarowanego przez te podmioty efektu energetycznego ( ), z zastrze eniem ust Prezes URE odmówi wydania wiadectwa efektywno ci energetycznej nast pnemu wed ug kolejno ci podmiotowi, o którym mowa w ust. 2, je eli warto wiadectw efektywno ci energetycznej pozosta ych do wydania w danym przetargu jest niewystarczaj ca, aby przyzna temu podmiotowi wiadectwo efektywno ci energetycznej o warto ci, o której mowa w art. 19 ust. 2 pkt Minister w ciwy do spraw gospodarki okre la, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urz dowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", warto wspó czynnika akceptacji ofert, oznaczonego symbolem "t", o którym mowa w ust. 1, kieruj c si w szczególno ci warto ciami efektów energetycznych zadeklarowanych przez podmioty przyst puj ce do poprzedniego przetargu oraz stopniem realizacji krajowego celu w zakresie oszcz dnego gospodarowania energi. 5. Dla przetargu organizowanego po raz pierwszy warto wspó czynnika akceptacji ofert, oznaczonego symbolem "t", o którym mowa w ust. 1, ustala si w wysoko ci równej 0,5. Art Potwierdzeniem deklarowanej oszcz dno ci energii wynikaj cej z przedsi wzi cia lub przedsi wzi tego samego rodzaju s cych poprawie efektywno ci energetycznej, przez podmiot, który wygra przetarg, o którym mowa w art. 20 ust. 1, jest wiadectwo efektywno ci energetycznej. 2. wiadectwo efektywno ci energetycznej zawiera w szczególno ci: 1) numer wiadectwa efektywno ci energetycznej; 2) numer PESEL albo nazw podmiotu, o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 1; 3) okre lenie warto ci, o której mowa w art. 19 ust. 2 pkt 2, wyra onej w tonach oleju ekwiwalentnego. 3. wiadectwo efektywno ci energetycznej wydaje Prezes URE na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 1, w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku. Do wydawania wiadectw efektywno ci energetycznej stosuje si odpowiednio przepisy Kodeksu post powania administracyjnego o wydawaniu za wiadcze. 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera: 1) imi, nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania albo nazw i adres siedziby podmiotu, o którym mowa w ust. 1; 2) okre lenie warto ci, o której mowa w art. 19 ust. 2 pkt 2, wyra onej w tonach oleju ekwiwalentnego; 3) okre lenie przedsi wzi cia s cego poprawie efektywno ci energetycznej oraz miejsca jego lokalizacji; 10

11 4) okre lenie terminu realizacji przedsi wzi cia s cego poprawie efektywno ci energetycznej. 5. Prezes URE zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Urz du Regulacji Energetyki informacj o wydanym wiadectwie efektywno ci energetycznej wraz z kart audytu efektywno ci energetycznej sporz dzon dla przedsi wzi cia s cego poprawie efektywno ci energetycznej okre lonego w tym wiadectwie, o której mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2, niezw ocznie po jego wydaniu. 6. Prezes URE niezw ocznie informuje podmiot, o którym mowa w art. 25 ust. 3, o wydanym wiadectwie efektywno ci energetycznej podmiotowi, o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 1 lit. a. Art Podmiot, o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 1 lit. b, lub podmiot przez niego upowa niony, który otrzyma wiadectwo efektywno ci energetycznej, jest obowi zany po zrealizowaniu przedsi wzi cia s cego poprawie efektywno ci energetycznej do sporz dzenia audytu efektywno ci energetycznej potwierdzaj cego oszcz dno energii uzyskan w wyniku realizacji tego przedsi wzi cia, w ilo ci okre lonej w deklaracji przetargowej, z zastrze eniem ust Nie jest wymagane wykonanie audytu efektywno ci energetycznej, o którym mowa w ust. 1, dla zrealizowanego przedsi wzi cia s cego poprawie efektywno ci energetycznej, w zwi zku z którym zadeklarowano osi gni cie oszcz dno ci energii w ilo ci nieprzekraczaj cej równowarto ci 100 toe 3 rednio w ci gu roku. 3. Audyt efektywno ci energetycznej, o którym mowa w ust. 1, i audyt efektywno ci energetycznej, o którym mowa w art. 19 ust. 1, nie mog by wykonywane przez tego samego audytora efektywno ci energetycznej dla tego samego przedsi wzi cia s cego poprawie efektywno ci energetycznej. 4. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, zawiadamia Prezesa URE o zako czeniu przedsi wzi cia cego poprawie efektywno ci energetycznej, w terminie 30 dni od dnia jego zako czenia. Do zawiadomienia nale y do czy : 1) o wiadczenie potwierdzaj ce zgodno zrealizowanego przedsi wzi cia s cego poprawie efektywno ci energetycznej z deklaracj przetargow ; 2) audyt efektywno ci energetycznej, o którym mowa w ust. 1, w przypadku gdy jest on wymagany. 5. Prezes URE informuje podmiot, o którym mowa w art. 25 ust. 3, o wiadectwie efektywno ci energetycznej wydanym dla przedsi wzi cia s cego poprawie efektywno ci energetycznej, realizowanego przez podmiot, o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 1 lit. b, albo przez podmiot przez niego upowa niony, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4. Art Prezes URE dokonuje albo zleca dokonanie innym podmiotom wy onionym na zasadach i w trybie okre lonym w przepisach o zamówieniach publicznych, wyrywkowej weryfikacji: 1) audytu efektywno ci energetycznej, o którym mowa w art. 19 ust. 1, lub audytu efektywno ci energetycznej, o którym mowa w art. 22 ust. 1; 2) zgodno ci oszcz dno ci energii osi gni tej w wyniku realizacji przedsi wzi cia s cego poprawie efektywno ci energetycznej, o którym mowa w art. 22 ust. 2, z ilo ci energii zaoszcz dzonej okre lonej w deklaracji przetargowej - w formie audytu efektywno ci energetycznej, o którym mowa w art. 22 ust O negatywnej weryfikacji oszcz dno ci energii Prezes URE zawiadamia niezw ocznie podmiot, o którym mowa w art. 22 ust Podmiot, któremu przyznano wiadectwo efektywno ci energetycznej o warto ci odpowiadaj cej ilo ci energii wi kszej ni ilo energii zaoszcz dzonej w wyniku realizacji przedsi wzi cia cego poprawie efektywno ci energetycznej, stwierdzona przez Prezesa URE w wyniku weryfikacji oszcz dno ci energii, o której mowa w ust. 1, jest obowi zany, w terminie 6 miesi cy od dnia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, uzyska i przedstawi do umorzenia Prezesowi URE wiadectwo efektywno ci energetycznej o warto ci okre lonej w ust Warto wiadectwa efektywno ci energetycznej, któr obowi zany jest uzyska i przedstawi do umorzenia podmiot, o którym mowa w ust. 3, stanowi ró nic mi dzy ilo ci energii wy- 3 co odpowiada 4.186,8 MJ 11

12 nikaj ze wiadectwa efektywno ci energetycznej przyznanego temu podmiotowi a ilo ci energii zaoszcz dzonej, o której mowa w ust. 3, wyra on w tonach oleju ekwiwalentnego. 5. O obowi zku uzyskania i przedstawienia do umorzenia wiadectwa efektywno ci energetycznej Prezes URE zawiadamia niezw ocznie podmiot, o którym mowa w ust Do wykonywania obowi zku, o którym mowa w ust. 3, stosuje si odpowiednio przepisy art. 26 i art. 27. Art Podmiot, który nie zawiadomi Prezesa URE o zako czeniu przedsi wzi cia s cego poprawie efektywno ci energetycznej lub, zawiadamiaj c, udzieli nieprawdziwych lub wprowadzaj cych w b d informacji o jego zrealizowaniu, a tak e w przypadku negatywnej weryfikacji oszcz dno ci energii, o której mowa w art. 23 ust. 2, nie mo e bra udzia u w przetargu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 zdanie drugie, przez okres 5 lat od dnia, w którym przedsi wzi cie to powinno by zrealizowane. 2. W odniesieniu do podmiotu, o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 1 lit. a, lub podmiotu przez niego upowa nionego termin, o którym mowa w ust. 1, liczy si od dnia otrzymania wiadectwa efektywno ci energetycznej. Art Prawa maj tkowe wynikaj ce ze wiadectwa efektywno ci energetycznej s towarem gie dowym w rozumieniu ustawy z dnia 26 pa dziernika 2000 r. o gie dach towarowych. Prawa te s zbywalne. 2. Prawa maj tkowe wynikaj ce ze wiadectwa efektywno ci energetycznej powstaj z chwil zapisania wiadectwa efektywno ci energetycznej po raz pierwszy na koncie ewidencyjnym w rejestrze wiadectw efektywno ci energetycznej, na podstawie informacji Prezesa URE o wiadectwie efektywno ci energetycznej wydanym dla zrealizowanego przedsi wzi cia s cego poprawie efektywno ci energetycznej, i przys uguj podmiotowi b cemu posiadaczem tego konta. 3. Przeniesienie praw maj tkowych wynikaj cych ze wiadectwa efektywno ci energetycznej nast puje z chwil dokonania odpowiedniego zapisu w rejestrze wiadectw efektywno ci energetycznej prowadzonym przez podmiot prowadz cy: 1) gie towarow w rozumieniu ustawy z dnia 26 pa dziernika 2000 r. o gie dach towarowych lub 2) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384) - organizuj cy obrót prawami maj tkowymi wynikaj cymi ze wiadectw efektywno ci energetycznej. 4. Podmiot, o którym mowa w ust. 3, jest obowi zany prowadzi rejestr wiadectw efektywno ci energetycznej w sposób zapewniaj cy: 1) identyfikacj podmiotów, którym przys uguj prawa maj tkowe wynikaj ce ze wiadectw efektywno ci energetycznej; 2) identyfikacj przys uguj cych praw maj tkowych wynikaj cych ze wiadectw efektywno ci energetycznej; 3) zgodno ilo ci energii obj tej zarejestrowanymi wiadectwami efektywno ci energetycznej z ilo ci energii odpowiadaj prawom maj tkowym wynikaj cym z tych wiadectw. 5. Wpis do rejestru wiadectw efektywno ci energetycznej oraz dokonane zmiany w rejestrze podlegaj op acie w wysoko ci odzwierciedlaj cej koszty prowadzenia rejestru. Art. 26. Podmiot, o którym mowa w art. 25 ust. 3, jest obowi zany, na wniosek przedsi biorstwa energetycznego, odbiorcy ko cowego oraz towarowego domu maklerskiego lub domu maklerskiego, o których mowa w art. 12 ust. 2, lub innego podmiotu, któremu przys uguj prawa maj tkowe wynikaj ce ze wiadectwa efektywno ci energetycznej, wyda, w terminie 14 dni od dnia z enia wniosku, dokument stwierdzaj cy prawa maj tkowe wynikaj ce z tego wiadectwa przys uguj ce wnioskodawcy. Art Prezes URE, na wniosek przedsi biorstwa energetycznego, odbiorcy ko cowego oraz towarowego domu maklerskiego lub domu maklerskiego, o których mowa w art. 12 ust. 2, 12

13 którym przys uguj prawa maj tkowe wynikaj ce ze wiadectwa efektywno ci energetycznej, w drodze decyzji, umarza to wiadectwo w ca ci albo w cz ci. 2. Towarowy dom maklerski lub dom maklerski wykonuj c obowi zek, o którym mowa w art. 12 ust. 1, w odniesieniu do transakcji realizowanych na zlecenie odbiorców ko cowych, mo e z wniosek do Prezesa URE o umorzenie wiadectw efektywno ci energetycznej nale cych do innego podmiotu, któremu przys uguj wynikaj ce z tych wiadectw prawa maj tkowe, o ile do czy pisemn zgod tego podmiotu na zaliczenie tych wiadectw do wype nienia obowi zku przez towarowy dom maklerski lub dom maklerski. 3. wiadectwo efektywno ci energetycznej umorzone do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego jest uwzgl dniane przy rozliczeniu wykonania obowi zku okre lonego w art. 12 ust. 1 w poprzednim roku kalendarzowym. 4. Prawa maj tkowe wynikaj ce ze wiadectwa efektywno ci energetycznej wygasaj z chwil jego umorzenia. 5. Przedsi biorstwo energetyczne, odbiorca ko cowy oraz towarowy dom maklerski lub dom maklerski, o których mowa w art. 12 ust. 2, wraz z wnioskiem o umorzenie wiadectwa efektywno ci energetycznej s obowi zane z Prezesowi URE dokument, o którym mowa w art Prezes URE przekazuje informacje o umorzonych wiadectwach efektywno ci energetycznej podmiotowi prowadz cemu rejestr tych wiadectw, o którym mowa w art. 25 ust Prawa maj tkowe wynikaj ce ze wiadectw efektywno ci energetycznej, które nie zostan umorzone przez Prezesa URE do dnia 31 marca 2016 r., wygasaj z mocy prawa z dniem 1 kwietnia 2016 r. Rozdzia 5 Zasady sporz dzania audytu efektywno ci energetycznej oraz uzyskania uprawnie audytora efektywno ci energetycznej Art Audyt efektywno ci energetycznej powinien zawiera : 1) imi, nazwisko i adres zamieszkania albo nazw i adres siedziby podmiotu, u którego zostanie zrealizowane przedsi wzi cie s ce poprawie efektywno ci energetycznej, lub podmiotu przez niego upowa nionego; 2) kart audytu efektywno ci energetycznej; 3) oznaczenie miejsca lokalizacji przedsi wzi cia s cego poprawie efektywno ci energetycznej; 4) ocen stanu technicznego oraz analiz zu ycia energii obiektu, urz dzenia technicznego lub instalacji; 5) ocen efektów uzyskanych w wyniku realizacji przedsi wzi cia s cego poprawie efektywno ci energetycznej, w tym w szczególno ci okre lenie osi gni tej oszcz dno ci energii. 2. Audyt efektywno ci energetycznej, o którym mowa w art. 19 ust. 1, przedk adany Prezesowi URE przez podmiot, o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 1 lit. b, lub podmiot przez niego upowa niony powinien zawiera tak e opis mo liwych rodzajów i wariantów realizacji przedsi wzi s cych poprawie efektywno ci energetycznej wraz z ocen op acalno ci ekonomicznej tych przedsi wzi i mo liwej do uzyskania oszcz dno ci energii. 3. Audyt efektywno ci energetycznej dostarczania ciep a zawiera ocen efektywno ci energetycznej sieci ciep owniczej oraz innego indywidualnego ród a ciep a wytwarzaj cego i dostarcza- cego ciep o do obiektu budowlanego, ze wskazaniem, który sposób dostarczania ciep a zapewnia wi ksz efektywno energetyczn. 4. Do audytu efektywno ci energetycznej dostarczania ciep a, o którym mowa w ust. 3, nie stosuje si ust. 1 pkt 4 i Do audytu efektywno ci energetycznej, przedk adanego Prezesowi URE do cza si aktualne za wiadczenie o niekaralno ci audytora efektywno ci energetycznej, który ten audyt sporz dzi. 13

14 6. Minister w ciwy do spraw gospodarki okre li, w drodze rozporz dzenia: 1) szczegó owy zakres i sposób sporz dzania audytu efektywno ci energetycznej, 2) wzór karty audytu efektywno ci energetycznej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 3) szczegó owy sposób i tryb weryfikacji audytu efektywno ci energetycznej, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1, 4) dane i metody, które mog by wykorzystywane przy okre laniu i weryfikacji uzyskanych oszcz dno ci energii, 5) sposób sporz dzania oceny efektywno ci energetycznej dostarczania ciep a, o której mowa w ust. 3 - bior c pod uwag aktualny stan wiedzy technicznej w zakresie efektywno ci energetycznej, zapewnienie zharmonizowanych zasad pomiarów oraz sprawnej i prawid owej weryfikacji oszcz dno ci energii. Art. 29. Audyt efektywno ci energetycznej mo e sporz dzi osoba, która: 1) ma pe zdolno do czynno ci prawnych i korzysta z pe ni praw publicznych; 2) nie by a skazana prawomocnym wyrokiem s du za przest pstwo umy lne przeciwko mieniu, wiarygodno ci dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieni dzmi i papierami warto- ciowymi lub przest pstwo skarbowe; 3) uko czy a magisterskie studia wy sze w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wy szym, w zakresie technicznym; 4) odby a szkolenie dla osób ubiegaj cych si o nadanie uprawnie audytora efektywno ci energetycznej lub uko czy a co najmniej roczne studia podyplomowe umo liwiaj ce uzyskanie wiedzy z zakresu zagadnie okre lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 7; 5) z a z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora efektywno ci energetycznej. Art Prezes URE udost pnia na swojej stronie internetowej dane teleadresowe audytorów efektywno ci energetycznej. 2. W ciwa komisja kwalifikacyjna niezw ocznie informuje Prezesa URE o dokonaniu czynno- ci, o których mowa w art. 33 ust. 1. Art. 31. Audytor efektywno ci energetycznej traci uprawnienia do sporz dzania audytu efektywno ci energetycznej w przypadku: 1) wniosku audytora efektywno ci energetycznej, skierowanego do w ciwej komisji kwalifikacyjnej; 2) ograniczenia lub utraty zdolno ci do czynno ci prawnych; 3) pozbawienia audytora efektywno ci energetycznej z mocy prawomocnego wyroku s dowego praw publicznych; 4) skazania prawomocnym wyrokiem s du za umy lnie pope nione przest pstwo przeciwko mieniu, wiarygodno ci dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieni dzmi i papierami warto ciowymi lub przest pstwo skarbowe; 5) niedope nienia obowi zku, o którym mowa w art. 32 ust. 1 lub 2; 6) sporz dzenia audytu efektywno ci energetycznej zawieraj cego oczywiste i ra ce b dy stwierdzone w wyniku weryfikacji, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1. Art Audytor efektywno ci energetycznej podlega obowi zkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialno ci cywilnej za szkody wyrz dzone w zwi zku ze sporz dzaniem audytu efektywno ci energetycznej. 2. Audytor efektywno ci energetycznej przekazuje w ciwej komisji kwalifikacyjnej kopi ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. 3. Minister w ciwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem w ciwym do spraw gospodarki, po zasi gni ciu opinii Polskiej Izby Ubezpiecze, okre li, w drodze rozporz - 14

15 dzenia, szczegó owy zakres obowi zkowego ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, termin powstania obowi zku ubezpieczenia oraz minimaln sum gwarancyjn, bior c w szczególno ci pod uwag zakres zada realizowanych przez audytora efektywno ci energetycznej. Art Sprawdzenia spe niania wymaga, o których mowa w art. 29, dope nienia obowi zku, o którym mowa w art. 32 ust. 1, oraz braku zaistnienia przes anek, o których mowa w art. 31, dokonuj komisje kwalifikacyjne. Komisje kwalifikacyjne s powo ywane przez Prezesa URE. 2. Prezes URE mo e powo komisje kwalifikacyjne: 1) przy stowarzyszeniach naukowo-technicznych, agencjach i fundacjach, których dzia alno statutowa jest zwi zana z problematyk oszcz dnego gospodarowania energi, 2) w jednostkach podleg ych ministrowi w ciwemu do spraw transportu oraz ministrom i Szefom Agencji, o których mowa w art. 21a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, 3) na uczelniach wy szych oraz w instytutach badawczych, o których mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618), podleg ych lub nadzorowanych przez ministra w ciwego do spraw gospodarki - na ich wniosek. 3. Prezes URE mo e odwo cz onka komisji kwalifikacyjnej w przypadku: 1) choroby trwale uniemo liwiaj cej sprawowanie funkcji; 2) rezygnacji z cz onkostwa w komisji kwalifikacyjnej; 3) niewywi zywania si z obowi zków cz onka komisji kwalifikacyjnej; 4) utraty kwalifikacji umo liwiaj cych powo anie w sk ad komisji kwalifikacyjnej. 4. Prezes URE mo e odwo komisj kwalifikacyjn w przypadku: 1) rezygnacji jednostki organizacyjnej z dalszego prowadzenia tej komisji; 2) odwo ania cz ci cz onków komisji kwalifikacyjnej uniemo liwiaj cego dalsze wykonywanie zada przez t komisj. 5. Za przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w ust. 1, pobiera si op aty. 6. Op aty, o których mowa w ust. 5, stanowi przychód (dochód) jednostek organizacyjnych, przy których powo ano komisje kwalifikacyjne. 7. Minister w ciwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem w ciwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okre li, w drodze rozporz dzenia: 1) sposób przeprowadzenia i zakres programowy szkolenia oraz egzaminu, o których mowa w art. 29 pkt 4 i 5, 2) tryb przeprowadzania sprawdzenia wymaga, o których mowa w art. 29 pkt 1-3, 3) kryteria, jakie powinny spe nia jednostki organizacyjne, przy których powo uje si komisje kwalifikacyjne, oraz tryb ich powo ywania, 4) sposób dokumentowania kwalifikacji niezb dnych do powo ania w sk ad komisji kwalifikacyjnej, w tym w szczególno ci wykszta cenia i sta u pracy, 5) wysoko op aty za przeprowadzanie egzaminu - maj c na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu edukacyjnego szkole w celu zagwarantowania rzetelnego i sprawnego przygotowania uczestników szkolenia do egzaminu, a tak e sprawne przeprowadzanie egzaminów. Art. 34. Obywatel pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub pa stwa cz onkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, mo e sporz dzi audyt efektywno ci energetycznej, po uznaniu kwalifikacji nabytych w tych pa stwach, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa stwach cz onkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394). 15

16 Rozdzia 6 Kary pieni ne Art Prezes URE nak ada na przedsi biorstwo energetyczne, odbiorc ko cowego oraz towarowy dom maklerski lub dom maklerski, o których mowa w art. 12 ust. 2, w drodze decyzji, kar pieni w wysoko ci nie wi kszej ni 10% przychodu osi gni tego w roku podatkowym poprzedzaj cym rok na enia kary, je eli podmiot ten: 1) nie dope nia obowi zku uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE wiadectwa efektywno ci energetycznej lub nie uiszcza op aty zast pczej, o których mowa w art. 12 ust. 1; 2) nie przedstawia w wyznaczonym terminie dokumentów lub informacji, o których mowa w art. 14; 3) przed Prezesowi URE wniosek o umorzenie wiadectwa efektywno ci energetycznej, o którym mowa w art. 27 ust. 1, zawieraj cy nieprawdziwe dane. 2. Prezes URE nak ada na podmiot realizuj cy przedsi wzi cie s ce poprawie efektywno ci energetycznej, w drodze decyzji, kar pieni w wysoko ci stanowi cej równowarto do euro, je eli podmiot ten: 1) w deklaracji przetargowej, o której mowa w art. 19 ust. 2, poda nieprawdziwe lub wprowadzaj ce w b d informacje; 2) nie zrealizowa przedsi wzi cia s cego poprawie efektywno ci energetycznej wbrew zobowi zaniu, o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 9; 3) nie zawiadomi Prezesa URE o zako czeniu przedsi wzi cia s cego poprawie efektywno ci energetycznej w terminie, o którym mowa w art. 22 ust. 4, lub zawiadamiaj c, udzieli nieprawdziwych lub wprowadzaj cych w b d informacji; 4) uzyska oszcz dno energii ni sz ni okre lona w deklaracji przetargowej, stwierdzon w wyniku weryfikacji, o której mowa w art. 23 ust. 1; 5) nie dope nia obowi zku, o którym mowa w art. 23 ust. 3; 6) mimo zakazu, o którym mowa w art. 24, uczestniczy w przetargach. 3. Prezes URE nak ada na odbiorc ko cowego, w drodze decyzji, kar pieni w wysoko ci stanowi cej równowarto do euro, je eli odbiorca ten w o wiadczeniu, o którym mowa w art. 13 ust. 1, poda nieprawdziwe lub wprowadzaj ce w b d informacje. 4. Warto euro, o której mowa w ust. 2 i 3, podlega przeliczeniu na z ote wed ug przepisów wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z pó n. zm. 7) ). Art. 36. Przy ustalaniu wysoko ci kar pieni nych, o których mowa w art. 35, nale y uwzgl dni w szczególno ci stopie oraz okoliczno ci naruszenia przepisów ustawy. Art Wp ywy z tytu u kar pieni nych, o których mowa w art. 35, stanowi przychód Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. Kar pieni uiszcza si na rachunek bankowy tego funduszu w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Prezesa URE o wymierzeniu kary sta a si ostateczna, je eli nie wniesiono od niej rodka zaskar enia, albo od dnia, w którym sta a si prawomocna. 2. Kara pieni na podlega ci gni ciu w trybie przepisów o post powaniu egzekucyjnym w administracji. Rozdzia 7 Zmiany w przepisach obowi zuj cych Art. 38. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 45, poz. 235) wprowadza si nast puj ce zmiany: 1) w art. 3 w pkt 21 kropk zast puje si rednikiem i dodaje si pkt 22 i pkt 23 w brzmieniu: "22) odnawialnym ródle energii - nale y przez to rozumie odnawialne ród o energii, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z pó n zm. 8) ); 23) cieple u ytkowym w kogeneracji - nale y przez to rozumie ciep o u ytkowe w kogeneracji, o któ- 16

17 rym mowa w art. 3 pkt 34 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne."; 2) w art. 33 w ust. 2 w pkt 5 kropk zast puje si rednikiem i dodaje si pkt 6 w brzmieniu: "6) w przypadku obiektów budowlanych, do których ciep o b dzie dostarczane z indywidualnego ród a ciep a nieb cego odnawialnym ród em energii, ród em ciep a u ytkowego w kogeneracji lub ród em ciep a odpadowego z instalacji przemys owych, dla których to obiektów przewidywana szczytowa moc cieplna instalacji i urz dze do ogrzewania tych obiektów wynosi nie mniej ni 50 kw i zlokalizowanych na terenie, na którym istniej techniczne warunki dostarczania ciep a z sieci ciep owniczej, w której nie mniej ni 75% ciep a w skali roku kalendarzowego stanowi ciep o wytwarzane w odnawialnych ród ach energii, ciep o u ytkowe w kogeneracji lub ciep o odpadowe z instalacji przemys owych, a ceny ciep a stosowane przez przedsi biorstwo energetyczne zajmuj ce si wytwarzaniem ciep a i dostarczaj ce ciep o do tej sieci ciep owniczej, s ni sze od obowi zu- cej redniej ceny sprzeda y ciep a, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, dla ród a ciep a zu ywaj cego tego samego rodzaju paliwo: a) odmow wydania warunków przy czenia do sieci przez przedsi biorstwo energetyczne zajmuj ce si przesy em lub dystrybucj ciep a albo b) audyt, o którym mowa w art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia z 2011 r. o efektywno ci energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551), wskazuj cy, e dostarczanie ciep a do tego obiektu z sieci ciep owniczej zapewnia ni sz efektywno energetyczn, ani eli z innego indywidualnego ród a ciep a, które mo e by wykorzystane do dostarczania ciep a do tego obiektu."; 3) w art. 34 w ust. 3 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie: "a) z zastrze eniem art. 33 ust. 2 pkt 6, o wiadczenia w ciwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciep a i gazu, odbioru cieków oraz o warunkach przy czenia obiektu do sieci wodoci gowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg l dowych,"; 4) w art. 35 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3) kompletno projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnie, pozwole i sprawdze oraz informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, za wiadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7, oraz dokumentów, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 6;". Art. 39. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z pó n. zm. 9) ) wprowadza si nast puj ce zmiany: 1) w art. 5 po ust. 6b dodaje si ust. 6c w brzmieniu: "6c. Sprzedawca energii elektrycznej informuje swojego odbiorc o ilo ci zu ytej przez tego odbiorc energii elektrycznej w poprzednim roku oraz o miejscu, w którym s dost pne informacje o przeci tnym zu yciu energii elektrycznej dla danej grupy przy czeniowej odbiorców, rodkach poprawy efektywno ci energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551) i charakterystykach technicznych efektywnych energetycznie urz dze."; 2) w art. 7 ust. 11 otrzymuje brzmienie: "11. W umowie o przy czenie do sieci ciep owniczej mog by ustalone ni sze stawki op at za przy- czenie do sieci ni ustalone na podstawie zasad okre lonych w ust. 8, a w przypadku o którym mowa w art. 7b ust. 1, nie pobiera si op aty za przy czenie do sieci."; 3) po art. 7a dodaje si art. 7b w brzmieniu: "Art. 7b. 1. Podmiot posiadaj cy tytu prawny do korzystania z obiektu, który nie jest przy czony do sieci ciep owniczej lub wyposa ony w indywidualne ród o ciep a, oraz w którym przewidywana szczytowa moc cieplna instalacji i urz dze do ogrzewania tego obiektu wynosi nie mniej ni 50 kw, zlokalizowanego na terenie, na którym istniej techniczne warunki dostarczania ciep a z sieci ciep owniczej, w której nie mniej ni 75% ciep a w skali roku kalendarzowego stanowi ciep o wytwarzane w odnawialnych ród ach energii, ciep o ytkowe w kogeneracji lub ciep o odpadowe z instalacji przemys owych, ma obowi zek zapewni efektywne energetycznie wykorzystanie lokalnych zasobów paliw i energii przez: 1) wyposa enie obiektu w indywidualne odnawialne ród o ciep a, ród o ciep a u yt- 17

18 kowego w kogeneracji lub ród o ciep a odpadowego z instalacji przemys owych, albo 2) przy czenie obiektu do sieci ciep owniczej - chyba, e przedsi biorstwo energetyczne zajmuj ce si przesy aniem lub dystrybucj ciep a odmówi o wydania warunków przy czenia do sieci albo dostarczanie ciep a do tego obiektu z sieci ciep owniczej lub z indywidualnego odnawialnego ród a ciep a, ró- a ciep a u ytkowego w kogeneracji lub ród a ciep a odpadowego z instalacji przemy- owych zapewnia mniejsz efektywno energetyczn, ani eli z innego indywidualnego ród a ciep a, które mo e by wykorzystane do dostarczania ciep a do tego obiektu. 2. Obowi zku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje si, je eli ceny ciep a stosowane przez przedsi biorstwo energetyczne zajmuj ce si wytwarzaniem ciep a i dostarczaj ce ciep o do sieci, o której mowa w ust. 1, s równe lub wy sze od obowi zuj cej redniej ceny sprzeda y ciep a, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c, dla ród a ciep a zu- ywaj cego tego samego rodzaju paliwo. 3. Efektywno energetyczn dostarczania ciep a, o której mowa w ust. 1, okre la si na podstawie audytu, o którym mowa w art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej."; 4) w art. 9 w ust. 4 w pkt 14 kropk zast puje si rednikiem i dodaje si pkt 15 w brzmieniu: "15) zakres i sposób informowania odbiorcy przez sprzedawc o ilo ci zu ytej przez tego odbiorc energii elektrycznej w poprzednim roku oraz sposób informowania o miejscu, w którym s dost pne informacje o przyk adowym zu yciu energii elektrycznej dla danej grupy przy czeniowej odbiorców, rodkach poprawy efektywno ci energetycznej w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 5 ust. 6c, i charakterystykach technicznych efektywnych energetycznie urz dze."; 5) w art. 18 w ust. 1 w pkt 3 kropk zast puje si rednikiem i dodaje si pkt 4 w brzmieniu: "4) planowanie i organizacja dzia maj cych na celu racjonalizacj zu ycia energii i promocj rozwi za zmniejszaj cych zu ycie energii na obszarze gminy."; 6) w art. 19 w ust. 3 po pkt 3 dodaje si pkt 3a w brzmieniu: "3a) mo liwo ci stosowania rodków poprawy efektywno ci energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej;"; 7) w art. 20 w ust. 2 po pkt 1a dodaje si pkt 1b w brzmieniu: "1b) propozycje stosowania rodków poprawy efektywno ci energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej;". Art. 40. W ustawie z dnia 26 pa dziernika 2000 r. o gie dach towarowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284, Nr 81, poz. 530 i Nr 182, poz. 1228) w art. 2 w pkt 2 w lit. e rednik zast puje si przecinkiem i dodaje si lit. f w brzmieniu: "f) prawa maj tkowe wynikaj ce ze wiadectwa efektywno ci energetycznej, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551);". Art. 41. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z pó n. zm. 10) ) wprowadza si nast puj ce zmiany: 1) w art. 401 w ust. 7 po pkt 4 dodaje si pkt 4a w brzmieniu: "4a) wp ywy z op at zast pczych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551), oraz wp ywy z kar pieni nych wymierzanych na podstawie art. 35 tej ustawy;"; 2) w art. 401c ust. 5 otrzymuje brzmienie: "5. rodki Narodowego Funduszu w wysoko ci nie mniejszej ni kwota przychodów, o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 4 i 4a, po pomniejszeniu o koszty obs ugi tych przychodów, przeznacza si na wspieranie poprawy efektywno ci energetycznej, w tym wysokosprawnej kogeneracji, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, lub na wspieranie rozwoju odnawialnych róde energii oraz budowy lub przebudowy sieci s cych przy czaniu tych róde.". Art. 42. W ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powsta ych u wytwórców w zwi zku z przedterminowym rozwi zaniem umów d ugoterminowych sprzeda y mocy i energii elektrycznej (Dz. U. Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 58, poz. 357 oraz z 2009 r. Nr 98, poz. 817) w art. 10 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 18

19 "3) których instalacje s przy czone do sieci elektroenergetycznej wysokich i najwy szych napi i którzy w roku kalendarzowym poprzedzaj cym o rok dany rok kalendarzowy, w którym s stosowane stawki op aty przej ciowej, zu yli nie mniej ni 400 GWh energii elektrycznej z wykorzystaniem nie mniej ni 60% mocy umownej, dla których koszt energii elektrycznej stanowi nie mniej ni 15% warto ci ich produkcji.". Art. 43. W ustawie z dnia 29 pa dziernika 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. Nr 229, poz. 1496) w art. 46 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: "4) sporz dzania odpisów oraz kopii dokumentów, z zastrze eniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228);". Rozdzia 8 Przepisy dostosowuj ce i ko cowe Art. 44. Minister w ciwy do spraw gospodarki sporz dzi i przedstawi Radzie Ministrów do zatwierdzenia krajowy plan dzia dotycz cy efektywno ci energetycznej, o którym mowa w art. 6 ust. 1, do dnia 15 maja 2011 r. Art. 45. Minister w ciwy do spraw gospodarki og osi pierwszy raport, o którym mowa w art. 8 ust. 1, do dnia 30 listopada 2012 r. Art. 46. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 39 zachowuj moc do czasu wej cia w ycie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 39, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw. Art. 47. Do spraw wszcz tych przed dniem wej cia w ycie art ustawy wymienionej w art. 38 w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw i niezako czonych decyzj ostateczn, stosuje si przepisy dotychczasowe. Art. 48. Ustawa obowi zuje do dnia 31 grudnia 2016 r., z wyj tkiem: 1) art. 16, art i art. 24, które obowi zuj do dnia 31 grudnia 2015 r.; 2) art , art. 23 ust. 3-6, art. 26 i art. 27, które obowi zuj do dnia 31 marca 2016 r.; 3) art. 25, który obowi zuje do dnia 1 kwietnia 2016 r. Art. 49. Ustawa wchodzi w ycie po up ywie 3 miesi cy od dnia og oszenia, z wyj tkiem: 1) art , art. 23 ust. 1 i 2, art. 24, art. 25, art. 35 ust. 2, art. 36, art. 37, art. 39 pkt 1 i 4-7, art. 40 oraz art. 41 w zakresie wp ywów z kar pieni nych, które wchodz w ycie z dniem 1 stycznia 2012 r.; 2) art. 38 oraz art. 39 pkt 2 i 3, które wchodz w ycie z dniem 1 lipca 2012 r.; 3) art. 12, art. 14, art. 23 ust. 3-6, art. 26, art. 27, art. 35 ust. 1 oraz art. 41 w zakresie wp ywów z op at zast pczych, które wchodz w ycie z dniem 1 stycznia 2013 r. 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro enia dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywno ci ko cowego wykorzystania energii i us ug energetycznych oraz uchylaj cej dyrektyw Rady 93/76/EWG (Dz. Urz. UE L 114 z , str. 64). Niniejsza ustawa zmienia ustawy: ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, ustaw z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, ustaw z dnia 26 pa dziernika 2000 r. o gie dach towarowych, ustaw z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska, ustaw z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powsta ych u wytwórców w zwi zku z przedterminowym rozwi zaniem umów d ugoterminowych sprzeda y mocy i energii elektrycznej oraz ustaw z dnia 29 pa dziernika 2010 r. o rezerwach strategicznych. 2) Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666, z 2009 r. Nr 3, poz. 11 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 229, poz i Nr 238, poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz i Nr 215, poz oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz ) Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz i Nr 257, poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 107, poz. 732, Nr 120, poz. 818 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 216, poz i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 68, poz. 574, Nr 77, poz. 649, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277, Nr 168, poz i Nr 201, poz oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 143 i 146, Nr 107, poz. 679, Nr 127, poz. 857, Nr 155, poz i Nr 239, poz

20 6) 7) 8) 9) 10) Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz i Nr 182, poz oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143 i Nr 87, poz Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz i Nr 215, poz oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz i Nr 215, poz oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz i Nr 249, poz oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 63, poz

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ FIRMA OPONIARSKA D BICA S.A. w D bicy INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZ OGÓLNA Tekst obowi zuje od dnia: data:15.02.2012 wersja:1 Strona 1 z 7 SPIS TRE CI I.A. Postanowienia Ogólne...

Bardziej szczegółowo

UCHWA A intencyjna nr.../2014

UCHWA A intencyjna nr.../2014 UCHWA A intencyjna nr.../2014 podj ta w dniu... na zebraniu w cicieli lokali tworz cych Wspólnot Mieszkaniow nr..., której nieruchomo po ona jest w Tychach przy ul.... w sprawie: wyra enia woli przyst

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r. Dz.U.99.41.419 ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymaga kwalifikacyjnych uprawniaj cych do zajmowania okre lonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa o systemie o wiaty z dnia 7 wrze nia 1991r. 2. Rozporz dzenie Rady Ministrów dnia 14

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania Zespó Instrumentów Inwestycyjnych Zespó Instrumentów Doradczych Dzia ania 2.3 i 2.1 Warszawa, dnia 7 wrze nia 2005r. Statystyka na dzie 31.08.2005r. Ilo onych

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni Projekt: UCHWA A nr 1 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spó ka Akcyjna w Gdyni

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU Za cznik do regulaminu naboru uczestników projektu,,internet w Twoim zasi gu WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU,,Internet w Twoim zasi gu przeciwdzia anie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim Dane

Bardziej szczegółowo

POWIAT KRAKOWSKI Modernizacja kszta cenia zawodowego w Ma opolsce

POWIAT KRAKOWSKI Modernizacja kszta cenia zawodowego w Ma opolsce Regulamin uczestnictwa w projekcie Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Partner: Realizator 1. Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych w Giebu towie 32-085 Modlnica, 2. Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 27 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ZARZ DZENIE NR 27 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZARZ DZENIE NR 27 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie zmiany zarz dzenia nr 31 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r.

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r. KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarz dczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Pytanie do dr inż. Elżbiety Niewiedział

Pytanie do dr inż. Elżbiety Niewiedział Pytanie do dr inż. Elżbiety Niewiedział W jaki sposób sporządza się świadectwa efektywności energetycznej - białe certyfikaty oraz w jakich przypadkach są one wymagane zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej?

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obs ugi Klienta (ibok) Miejskich Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu wi tokrzyskim

Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obs ugi Klienta (ibok) Miejskich Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu wi tokrzyskim Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obs ugi Klienta (ibok) Miejskich Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu wi tokrzyskim I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin okre la warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2007 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2007 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) PROJEKT z dnia... 2007 r. w sprawie wysoko ci i sposobu pobierania op at zwi zanych z identyfikacj i rejestracj konia, wydaniem i dor czeniem paszportu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl Page 1 of 5 http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=187619&rok=20... Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.08.223.1459 USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1) (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.) Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okre la zasady finansowania

Bardziej szczegółowo

Białe Certyfikaty system wsparcia efektywności energetycznej w Polsce

Białe Certyfikaty system wsparcia efektywności energetycznej w Polsce Białe Certyfikaty system wsparcia efektywności energetycznej w Polsce Pierwsze doświadczenia Urząd Regulacji Energetyki Departament Systemów Wsparcia Warszawa, 14 maja 2013 r. Białe e certyfikaty źródła

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

Dyrektor. Wniosek o przyj cie dziecka do publicznego przedszkola, oddzia u przedszkolnego przy szkole, innej formy wychowania przedszkolnego 1

Dyrektor. Wniosek o przyj cie dziecka do publicznego przedszkola, oddzia u przedszkolnego przy szkole, innej formy wychowania przedszkolnego 1 Imi i Nazwisko wnioskodawcy rodzica /opiekuna prawnego kandydata Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji Dyrektor Nazwa i adres jednostki, do której sk adany jest wniosek (placówki pierwszego wyboru)

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotycz ce:

Zapytanie ofertowe dotycz ce: Zapytanie ofertowe dotycz ce: wiadczenia us ugi dostawy symetrycznego cza internetowego w technologii wiat owodowej o przepustowo ci min. 100Mbps/100Mbps do siedziby Instytutu Wzornictwa Przemys owego

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW w ramach projektu w asnego Instytucji Wdra aj cej pt. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne dla studentów województwa lubuskiego w ramach Dzia

Bardziej szczegółowo

OBOWIAZKI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W ŚWIETLE USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

OBOWIAZKI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W ŚWIETLE USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBOWIAZKI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W ŚWIETLE USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Mirosława Szatybełko-Połom dyrektor Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z/s w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2011-02-23

Page 1 of 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2011-02-23 Page 1 of 5 Zielona Góra: Przetarg nieograniczony na organizacj szkole w ramach projektu Lubuski Przedsi biorca, realizowanego w ramach Dzia ania 6.2 Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Numer og oszenia:

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów

Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szko y podstawowej, realizowanie w Szko ach Podstawowych w Gminie

Bardziej szczegółowo

Warunki przyj i tryb rekrutacji na studia w Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2015/2016

Warunki przyj i tryb rekrutacji na studia w Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2015/2016 Warunki przyj i tryb rekrutacji na studia w Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2015/2016 I. W Wydziale Turystyki i Zdrowia nabór kandydatów odbywa si b dzie na nast puj ce kierunki, poziomy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG Realokacja rodków w ramach 4. osi priorytetowej PO IG dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Gospodarki Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZ DU MIASTA SZCZECIN

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZ DU MIASTA SZCZECIN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 314/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 lipca 2013 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZ DU MIASTA SZCZECIN Id: EF19B3A0-4229-4B91-8B25-9DADC02E93A0. Podpisany

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203, 1397, z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie ódzkim. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie ódzkim. I. Postanowienia ogólne. za cznik do uchwa y nr 384 Senatu Uniwersytetu ódzkiego z dnia 19 wrze nia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie ódzkim Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE

27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE 27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w ramach projektu wiadomy podatnik realizowanego przez PKPP Lewiatan na mocy umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.02.01.02-00-002/10

Bardziej szczegółowo

Organizacja i prowadzenie szkolenia Animator sportu i rekreacji

Organizacja i prowadzenie szkolenia Animator sportu i rekreacji Nr sprawy: DRP/5/WSE/2015 Tłuszcz, dnia 03.03.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁO ENIA PROPOZYCJI CENOWEJ Na podstawie art. 4 pkt. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówie Publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie by o przedmiotem og oszenia w Biuletynie Zamówie Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie by o przedmiotem og oszenia w Biuletynie Zamówie Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 320474-2012 z dnia 2012-08-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C, C + E

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostarczenie us ugi polegaj cej na przeprowadzeniu kursu Kadry i p ace dla 3 uczestników projektu Z bezradno ci do aktywno ci

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostarczenie us ugi polegaj cej na przeprowadzeniu kursu Kadry i p ace dla 3 uczestników projektu Z bezradno ci do aktywno ci ZAPYTANIE OFERTOWE na dostarczenie us ugi polegaj cej na przeprowadzeniu kursu Kadry i p ace dla 3 uczestników projektu Z bezradno ci do aktywno ci Stosownie do art. 44 ust. 3, Ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Dziennik Ustaw Nr 238 16199 Poz. 1581 1581 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Na podstawie art. 70 ust. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.)

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Dz.U.2011.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) krajowy cel w zakresie oszczędnego

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020)

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) Wersja I 26 lipca 2013 r. 1 z 220 VII.13 Dzia anie Tworzenie grup producentów Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2007 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2007 r. projekt z dnia 10.12.2007 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2007 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie szczegó owych wymaga w zakresie jako ci handlowej wyrobów kakaowych i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3. Termin realizacji zamówienia: 10 miesi cy, od 1 wrze nia 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3. Termin realizacji zamówienia: 10 miesi cy, od 1 wrze nia 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Krynice, 14.07.2013 r. Dyrektor Zespo u Szkó w Krynicach zaprasza do z enia oferty na nauczyciela zyka angielskiego w ramach projektu: Klub Przedszkolaka w Krynicach o szacunkowej warto

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc awiu

REGULAMIN pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc awiu za cznik nr 1 do Zarz dzenia Rektora nr 118/2011 z dnia 19 wrze nia 2011 r., zm. Zarz dzeniem Rektora nr 53/2012, nr 106/2013, nr 149/2014, 39/2015 tekst ujednolicony REGULAMIN pomocy materialnej dla doktorantów

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUS Z ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU ELASTYCZNA PRACA- TELEMARKETER. Data i miejsce urodzenia... PESEL... NIP... Wiek...

KWESTIONARIUS Z ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU ELASTYCZNA PRACA- TELEMARKETER. Data i miejsce urodzenia... PESEL... NIP... Wiek... KWESTIONARIUS Z ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU ELASTYCZNA PRACA- TELEMARKETER Nazwisko...Imi... P e : K M Data i miejsce urodzenia... PESEL... NIP... Wiek... Adres zameldowania: Ulica... Nr domu...nr lokalu...

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i us ug oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i us ug oraz niektórych innych ustaw USTAWA z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i us ug oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug (Dz. U. z 2011 r. Nr 177,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2006 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

ROZPORZ DZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2006 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Rozdzia 1 Przepisy ogólne PROJEKT Z DNIA 27.11.2006 R. ROZPORZ DZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2006 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 6 wrze nia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/26 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551. Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1)

Bardziej szczegółowo

www.rcl.gov.pl USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 2) energia energię pierwotną lub energię finalną;

www.rcl.gov.pl USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 2) energia energię pierwotną lub energię finalną; Dziennik Ustaw Nr 94 5569 Poz. 551 Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią; 2) zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2009 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2009 r. PROJEKT ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2009 r. w sprawie nabywania uprawnie inspektora rolnictwa ekologicznego Na podstawie art. 21 ust. 13 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Dziennik Ustaw Nr 298 17434 Poz. 1770. Załącznik nr 1. Załącznik nr 1. ciwy wierzyciela 1) realizuj cy wiadczenia z funduszu alimentacyjnego:

WZÓR. Dziennik Ustaw Nr 298 17434 Poz. 1770. Załącznik nr 1. Załącznik nr 1. ciwy wierzyciela 1) realizuj cy wiadczenia z funduszu alimentacyjnego: Dziennik Ustaw Nr 298 17434 Poz. 1770 ciwy wierzyciela 1) realizuj cy wiadczenia z funduszu alimentacyjnego: Adres: Cz I WZÓR Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Zawarto :

Spis tre ci. Zawarto : Spis tre ci Zawarto : Rejestracja (zak adanie konta kandydata)... 2 Logowanie do Systemu:... 7 Strona g ówna kandydata... 9 Wybór kierunku studiów - studia I stopnia... 9 Wybór kierunku studiów - studia

Bardziej szczegółowo

Standardowe formularze

Standardowe formularze ZA CZNIK NR 2 do SIWZ Standardowe formularze L.p. NAZWA FORMULARZA NUMER FORMULARZA 1. Formularz oferty 2.1 2. wiadczenie Wykonawcy w sprawie o ubieganie si o zamówienie 2.2 publiczne 3. wiadczenie Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

P1 POST POWANIE POWYPADKOWE

P1 POST POWANIE POWYPADKOWE PA STWOWA WY SZA SZKO A ZAWODOWA w Nowym S czu P1 POST POWANIE POWYPADKOWE Spis tre ci 1. Wprowadzenie 2. Post powanie powypadkowe 3. Wzór protoko u ustalenia okoliczno ci i przyczyn wypadku przy pracy.

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr 165/5/XVII/08

Uchwa a Nr 165/5/XVII/08 Uchwa a Nr 165/5/XVII/08 Rady Miejskiej w I owej z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad najmu lokali u ytkowych nale cych do zasobu gminy na okres co najmniej jednomiesi czny Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh

odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ KURATORÓW S DOWYCH PREZENTACJA WST PNYCH OFERT 27 STYCZNIA 2014 odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh Za enia wst pne programu Ubezpieczaj cy: Ubezpieczeni: FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIA ALNO CI RADY PEDAGOGICZNEJ SAMORZ DOWEJ SZKO Y PODSTAWOWEJ NR 1 WE WRZE NI

REGULAMIN DZIA ALNO CI RADY PEDAGOGICZNEJ SAMORZ DOWEJ SZKO Y PODSTAWOWEJ NR 1 WE WRZE NI REGULAMIN DZIA ALNO CI RADY PEDAGOGICZNEJ SAMORZ DOWEJ SZKO Y PODSTAWOWEJ NR 1 WE WRZE NI I PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA RADY PEDAGOGICZNEJ Podstaw prawn funkcjonowania Rady Pedagogicznej s zapisy Ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lutego 2014 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

Warszawa, dnia 25 lutego 2014 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Warszawa, dnia 25 lutego 2014 r. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 8/2014 w sprawie realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 12 ustawy o efektywności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... 2007 r.

ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... 2007 r. ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia..... 2007 r. projekt w sprawie wysoko ci dop at do sk adek z tytu u ubezpieczenia upraw rolnych i zwierz t gospodarskich w 2008 r. Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

do Uchwa y Rady Wydzia u Mechanicznego nr 02/01/20013 z dnia 17.01.2013r.

do Uchwa y Rady Wydzia u Mechanicznego nr 02/01/20013 z dnia 17.01.2013r. Za cznik do Uchwa y Rady Wydzia u Mechanicznego nr 02/01/20013 z dnia 17.01.2013r. SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY REALIZACJI PROGRAMU STUDIÓW ORAZ PROWADZENIA BADA NAUKOWYCH PRZEZ DOKTORANTÓW NA WYDZIALE MECHANICZNYM

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkole dla pracowników PKPP Lewiatan.

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkole dla pracowników PKPP Lewiatan. 17.01.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w ramach projektu Wdro enie strategii rozwoju PKPP Lewiatan realizowanego przez PKPP Lewiatan na mocy umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Uwaga: ubiegaj cy si o dofinansowanie projektu nie wype nia pól ciemnych. Data z o enia wniosku o dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wiadczenia us ug za po rednictwem systemu ebanknet przez Bank Spó dzielczy w Czarnym Duancju

REGULAMIN. wiadczenia us ug za po rednictwem systemu ebanknet przez Bank Spó dzielczy w Czarnym Duancju BS Bank Spó dzielczy W Czarnym Dunajcu REGULAMIN wiadczenia us ug za po rednictwem systemu ebanknet przez Bank Spó dzielczy w Czarnym Duancju Czarny Dunajec 2007 1 SPIS TRE CI Rozdzia I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Szko a Kaskaderów 13 Marek So ek, ul. Podgórki 18, Kraków REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SZKO A KASKADERÓW FILMOWYCH

Szko a Kaskaderów 13 Marek So ek, ul. Podgórki 18, Kraków REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SZKO A KASKADERÓW FILMOWYCH Szko a Kaskaderów 13 Marek So ek, ul. Podgórki 18, Kraków REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SZKO A KASKADERÓW FILMOWYCH 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Szko a Kaskaderów Filmowych, realizowany

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią; 2) zadania jednostek sektora

Bardziej szczegółowo

Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady Nadzorczej WFO igw w Olsztynie nr 44/2012 z dnia 23.11.2012 r.

Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady Nadzorczej WFO igw w Olsztynie nr 44/2012 z dnia 23.11.2012 r. Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady Nadzorczej WFO igw w Olsztynie nr 44/2012 z dnia 23.11.2012 r. ZASADY udzielania i umarzania po yczek, udzielania dotacji oraz dop at do oprocentowania kredytów i po yczek

Bardziej szczegółowo

Cz I. ciwy wierzyciela 1) realizuj cy wiadczenia z funduszu alimentacyjnego: Adres: Numer PESEL 3) Telefon. Miejsce zamieszkania 4)

Cz I. ciwy wierzyciela 1) realizuj cy wiadczenia z funduszu alimentacyjnego: Adres: Numer PESEL 3) Telefon. Miejsce zamieszkania 4) ciwy wierzyciela 1) realizuj cy wiadczenia z funduszu alimentacyjnego: Adres: Cz I 2) Imi Nazwisko Numer Stan cywilny Obywatelstwo Miejsce zamieszkania 4) Miejscowo Kod pocztowy Ulica Numer domu Numer

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA PRZY SAMORZĄDOWYM ZESPOLE SZKOŁ W KOSTKOWIE. I. Postanowienia ogólne. II. Zadania Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA PRZY SAMORZĄDOWYM ZESPOLE SZKOŁ W KOSTKOWIE. I. Postanowienia ogólne. II. Zadania Rady Rodziców REGULAMIN RADY RODZICÓW SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA PRZY SAMORZĄDOWYM ZESPOLE SZKOŁ W KOSTKOWIE Podstawa prawna: art. 53.4. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie Rozdzia II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych Dziennik Ustaw Nr 293 17136 Poz. 1731 1731 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 udnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych Na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 4 marca 2011 r. o efektywności energetycznej 1)

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 4 marca 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 4 marca 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) krajowy cel w zakresie

Bardziej szczegółowo

atwianie startu m odym rolnikom

atwianie startu m odym rolnikom Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) atwianie startu m odym rolnikom Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SAMORZ DOWYCH O RODKÓW POMOCY SPO ECZNEJ FORUM

STATUT STOWARZYSZENIA SAMORZ DOWYCH O RODKÓW POMOCY SPO ECZNEJ FORUM STATUT STOWARZYSZENIA SAMORZ DOWYCH O RODKÓW POMOCY SPO ECZNEJ FORUM ROZDZIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Nazwa stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Samorz dowych O rodków Pomocy Spo ecznej FORUM, zwane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH. Ustawa. z dnia. 2007 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH. Ustawa. z dnia. 2007 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Ustawa z dnia. 2007 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych W ustawie z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Znaczenie projektów w kluczowych

Znaczenie projektów w kluczowych Znaczenie projektów w kluczowych 7 op PO Innowacyjna Gospodarka Budowa i rozwój j spo ecze ecze stwa informacyjnego dla ma ej i redniej przedsi biorczo biorczo cici Agnieszka Suska-Bu awa Departament Informatyzacji

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia: Prawo zamówie publicznych

Program szkolenia: Prawo zamówie publicznych Program szkolenia: Prawo zamówie publicznych Cz.1 Prawo zamówie publicznych po nowelizacji od strony zamawiaj cego Celem szkolenia jest przedstawienie prawid owych sposobów udzielania zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich w zakresie zagranicznych instrumentów

Bardziej szczegółowo

3 Spó ka prowadzi korporacyjn stron internetow i zamieszcza na niej:

3 Spó ka prowadzi korporacyjn stron internetow i zamieszcza na niej: wiadczenie DOMEX-BUD Development S.A. z siedzib we Wroc awiu w sprawie przestrzegania zasad zawartych w za czniku Nr 1 do Uchwa y Nr 293/2010 Zarz du Gie dy Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

yciem B T w Drawsku Pomorskim (CSWL G bokie).

yciem B T w Drawsku Pomorskim (CSWL G bokie). WYTYCZNE DO POST POWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA WYKONANIE ZADANIA: Wykonanie robót teletechnicznych na budowie przystosowania o rodka do szkolenia z u yciem T w Drawsku Pomorskim (CSWL

Bardziej szczegółowo

II. 1.PROCEDURA POST POWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA POZOSTAJ CEGO POD OPIEK SZKO Y

II. 1.PROCEDURA POST POWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA POZOSTAJ CEGO POD OPIEK SZKO Y II. 1.PROCEDURA POST POWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA POZOSTAJ CEGO POD OPIEK SZKO Y I. Podstawa prawna Rozporz dzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny w

Bardziej szczegółowo

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. UWAGI ANALITYCZNE Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. spisano 76,4 tys. gospodarstw domowych z u ytkownikiem

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr RADY MINISTRÓW z dnia 26 sierpnia 2008 r.

UCHWA A Nr RADY MINISTRÓW z dnia 26 sierpnia 2008 r. UCHWA A Nr RADY MINISTRÓW z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powsta y szkody spowodowane przez susz lub huragan w

Bardziej szczegółowo

CZ II. Zadanie 51. Zadanie 52. Zadanie 53. Zadanie 54.

CZ II. Zadanie 51. Zadanie 52. Zadanie 53. Zadanie 54. Zadanie 51. Do dóbr konsumpcyjnych nie zalicza si A. ywno ci. B. odzie y. C. sprz tu RTV. D. maszyn produkcyjnych. CZ II Zadanie 52. Podstawowym zadaniem banków komercyjnych jest A. udost pnianie sejfów

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA POST POWANIA REKRUTACYJNEGO

ZASADY PRZEPROWADZANIA POST POWANIA REKRUTACYJNEGO POST POWANIE REKRUTACYJNE DO INTERNATU ZESPO U SZKÓ MECHANICZNYCH W OPOLU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 KRYTERIA, WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ SPOSÓB PRZELICZANIA PUNKTÓW 1. O przyj cie do Internatu Zespo u Szkó

Bardziej szczegółowo

PRZEDSI BIORCZO W ZPORR

PRZEDSI BIORCZO W ZPORR PRZEDSI BIORCZO W ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) lata 2004-2006 PRZEDSIEBIORCZO W ZPORR Zgodnie ze Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR) promocja

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2009 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2009 r. PROJEKT ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2009 r. w sprawie szczegó owego sposobu post powania z odpadami weterynaryjnymi Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego dr Artur J. Ko uch Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego UR w Krakowie Ka de zorganizowane dzia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skre li ) wnioskodawcy ORD-IN Podstawa prawna: 2. Nr dokumentu 3. Status WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Art. 14b 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH US UGI PODSTAWOWE Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60. obowi zuje od 05.03.2007 r. www.netia.pl SPIS TRE CI OP ATY AKTYWACYJNE (JEDNORAZOWE)... 3 2. OP ATY ABONAMENTOWE (MIESI

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYP AT ZASI KU POGRZEBOWEGO

WNIOSEK O WYP AT ZASI KU POGRZEBOWEGO WNIOSEK O WYP AT ZASI KU POGRZEBOWEGO przed wype nieniem wniosku prosimy o zapoznanie si z Pouczeniem zamieszczonym na ko cu formularza Prosz o wyp acenie zasi ku pogrzebowego po zmar ym(ej) w dniu: Data

Bardziej szczegółowo

2) ró nice kursowe, 3) otrzymane kary umowne, 4) odsetki od rodków na rachunkach bankowych utrzymywanych

2) ró nice kursowe, 3) otrzymane kary umowne, 4) odsetki od rodków na rachunkach bankowych utrzymywanych 2) ró nice kursowe, 3) otrzymane kary umowne, 4) odsetki od rodków na rachunkach bankowych utrzymywanych w zwi zku z wykonywan dzia alno ci, 5) warto umorzonych lub przedawnionych zobowi za, w tym z tytu

Bardziej szczegółowo

Us ugi rynku pracy. 2b. Us ugi rynku pracy wykonywane na podstawie przepisów ustawy przez publiczne

Us ugi rynku pracy. 2b. Us ugi rynku pracy wykonywane na podstawie przepisów ustawy przez publiczne Us ugi rynku pracy Art. 35. 1. Podstawowymi us ugami rynku pracy s : 1) po rednictwo pracy; 2) (uchylony); 3) poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa; 4) pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy; 5) organizacja

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZY SKIEGO w WARSZAWIE REKTOR

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZY SKIEGO w WARSZAWIE REKTOR UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZY SKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-5/07 Zarz dzenie Nr 5/2007 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszy skiego w Warszawie z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie ewidencjonowania,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych. Rozdzia 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych. Rozdzia 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 5/24 Za cznik do obwieszczenia Marsza ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2014 r. (poz. 710) USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. 1) I) o pracowniczych programach emerytalnych

Bardziej szczegółowo

- o efektywności energetycznej z projektami aktów wykonawczych.

- o efektywności energetycznej z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-127-10 Druk nr 3514 cz. I Warszawa, 21 października 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA Gospodarczego Banku Spó dzielczego w Gorzowie Wielkopolskim

POLITYKA INFORMACYJNA Gospodarczego Banku Spó dzielczego w Gorzowie Wielkopolskim Za cznik do uchwa y Rady Nadzorczej GBS w Gorzowie Wielkopolskim nr 20/15 z dnia 29.06.2015r. POLITYKA INFORMACYJNA Gospodarczego Banku Spó dzielczego w Gorzowie Wielkopolskim Gorzów Wlkp., czerwiec 2015

Bardziej szczegółowo