Dziś opowiem Państwu trochęo samym projekcie ADAPTCITY, a znacznie więcej o tym, jak go pisaliśmy. Cieszymy się, że po raz kolejny dostaliśmy projekt

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dziś opowiem Państwu trochęo samym projekcie ADAPTCITY, a znacznie więcej o tym, jak go pisaliśmy. Cieszymy się, że po raz kolejny dostaliśmy projekt"

Transkrypt

1 Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju działa w formule think-tanku już od 1990 roku. Rocznie nasz budżet zamyka się kwotą ok. 3,3 mln złotych. Zatrudniamy już prawie 20 pracowników. Realizujemy liczne projekty: od tych związanych z promocją turystyki ekologicznej, przez wspomaganie procesów partycypacji społecznej, po różnego rodzaju działania związane ze zmianami klimatu. Niskoemisyjna Polska 2050 to unikatowy w skali kraju dokument, który pokazuje, że transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej może być czynnikiem modernizacji całego kraju i ucieczki z pułapki średniego dochodu. Energooszczędne 4 kąty pokazują skuteczne metody ograniczania zużycia energii podczas budowy domu. Wiele projektów spina portal chronmyklimat.pl, który już osiąga czytelnictwo na poziomie osób miesięcznie. W całej gamie naszych projektów mamy obecnie dwa realizowane z LIFE+. W projekcie Dobry klimat dla powiatów pomagamy powiatom zrozumieć kwestie ochrony klimatu i zaprojektować odpowiednie działania. W projekcie ADAPTCITY w Warszawie przygotujemy strategię adaptacji do zmian klimatu będzie to pierwsza tego typu strategia w Polsce. 1

2 Dziś opowiem Państwu trochęo samym projekcie ADAPTCITY, a znacznie więcej o tym, jak go pisaliśmy. Cieszymy się, że po raz kolejny dostaliśmy projekt LIFE+, i że znów dostaliśmy LIFE+ z komponentu III jako jedyni w danym roku (2014) i jedni z nielicznych w Europie. Fakt, że projektów z dawnego komponentu III jest tak niewiele pokazuje, że zdobycie środków na kampanie edukacyjno-informacyjne z LIFE+ nie jest takie łatwe. Pełna nazwa naszego projektu to Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej. Naszym projektem częściowo wpisujemy się w działania Ministerstwa Środowiska związane z realizacją Strategii Adaptacji do zmian klimatu Polski do roku 2030 (SPA 2030). Wspólnie z ministerstwem traktujemy nasze działania jako komplementarne. Ministerstwo zamierza wykorzystywać doświadczenia naszego projektu w swojej pracy nad przygotowaniem strategii adaptacji dla innych miasta w Polsce. Już na początku pokazuje to, że nasza kampania finansowania z LIFE+ ma duże znaczenie w skali kraju. 2

3 Nasz nowyprojektpod pewnymi względami jest podobny do poprzedniego Dobry klimat dla powiatów, tj. DOKLIP. Jest to ogólnopolska kampania promująca pewne zagadnienie środowiskowe,czy też raczej sposób jego rozwiązania, ale oparta o działania o charakterze pilotażowym realizowane w konkretnych lokalnych kontekstach, w tym przypadku w Warszawie i do pewnego stopnia w 11 innych metropoliach w Polsce. Poprzez rozwiązania pilotażowe rozwiązujemy konkretny problem środowiskowy, w tym przypadku jest nim adaptacja do zmian klimatu, w przypadku DOKLIP ochrona klimatu, a kampania pozwala nam wpływać na świadomość ekologiczną społeczeństwa czy też konkretnych grup docelowych w nim zawartych. Celem tego spotkania jest podpowiedzenie Państwu, jaki jest klucz do otrzymania pieniędzy z LIFE+. Na pewno różnych podejść i rad jest wiele. Ja już od czasów projektu DOKLIP upieram się przy tym, że jest nim dobry pomysł, a reszta (wniosek, budżet etc.), wymaga dopracowania. Jakie mam podstawy by tak twierdzić? Aplikowaliśmy do LIFE+ 4 razy, w tym 3 razy z różnymi pomysłami. Zdobyliśmy środki, aż dwukrotnie, a za każdym razem podstawowy wniosek powstawał w nie więcej niż jeden-dwa miesiące. To obrazoburcze przecież nie napracowaliśmy się za wiele, co oznacza, że nasz pomysł był po prostu dobry, a resztę udało nam się wystarczająco dobrze opracować. 3

4 Podobieństwa ADAPTCITYi DOKLIP nie kończą się na strukturze wniosku, ale też na kompozycji partnerstwa. W DOKLIP mamy korporację samorządową i partnera zagranicznego służącego dobrym przykładem. W ADAPTCITY mamy także taką korporację samorządową oraz partnera zagranicznego i na dokładkę konkretny samorząd miasto Warszawa, w którym realizowane będą zasadnicze działania pilotażowe. Z zaangażowanie m.st. Warszawy wiąże się dłuższą historia, która pozwala pokazać, jak ważny jest dobór partnerów do wniosku. W 2012 roku złożyliśmy wniosek ADAPTCITY, ale nie udało nam się w tamtym roku, z różnych powodów, zaangażować Warszawy jako współbeneficjenta. Wtedy wniosek nie przeszedł i owszem było do niego także sporo uwag szczegółowych, jednak myślę, że decydującym argumentem był brak miasta jako partnera mieliśmy od miasta tylko list intencyjny. Zaplanowane działania zdradzały, że zaangażowanie administracji powinno być większe. Wniosek nasz przeszedł w 2013 roku, kiedy Warszawa była już współbeneficjentem. 4

5 Zatem problem środowiskowy wymagał szczególnej poprawy po pierwszej wersji wniosku, ale i tak problemu środowiskowego dotyczyło pierwsze z tzw. keyquestions, które otrzymaliśmy od Komisji Europejskiej w fazie rewizji. Opis problemu środowiskowego powinien według komisji dostarczać odpowiednio skwantyfikowanego opisu stanu istniejącego, tak, aby można było określić dość dokładnie stan problemu środowiskowego, jaki będzie po realizacji projektu. Komisja zmierza do określenia rezultatów poprzez dobre zdefiniowanie problemu środowiskowego. Ponieważ my określiliśmy problem środowiskowy jako wpływ zmian klimatu na ekosystem miasta określenie tzw: baselinenie było łatwe. Nam w ciągu15 dni udało się z wielkim trudem skwantyfikować podstawowe wskaźniki określające problem środowiskowy, ale o tym w rezultatach. Opracowaliśmy te dane w układzie: wskaźnik, dane bazowe, źródła informacji. 6

6 Za problemem środowiskowym podąża główny cel projektu. Cel projektu, w kategoriach ogólnych, musi wyraźnie zmierzać w kierunku rozwiązania problemu środowiskowego. 7

7 Natomiast cele szczegółowe dotyczą głównych kampanii przygotowanych w projekcie. W tym miejscu może się pojawić cel dotyczący zmiany świadomości społeczeństwa. Cele to coś innego niż rezultaty, które muszą być mierzalne. Hierarchiatych celów pokazana na slajdzie od góry do dołu powinna Państwu jeszcze raz uświadomić co jest najważniejsze dla KE. Najważniejsze są konkretne rezultaty środowiskowe, ich osiągnięciu służą dwa wyżej postawione przed nami zadania (mapa i strategia), a świadomość ekologiczna jest budowana jakby przy okazji (aktywizacja i zrozumienie), ale jak się przekonaliśmy jest niezbędna. Ja to podejście bardzo lubię, bo to jest nauka w działaniu. Komisja Europejska mimo dość dobrze rozbudowanego opisu problemów ze świadomością ekologiczną we wniosku w keyquestionsjeszcze raz poprosiła o uzupełnienie argumentacji w zakresie potrzeby dalszego budowania świadomości w Polsce w tym zakresie. 8

8 Nasze rezultaty w projekcie ADAPTCITY są bardzo ambitne, dlatego żewiększość z nich określiliśmy dopiero na etapie fazy rewizji i mieliśmy na to mało czasu.z rezultatami także wiąże się historia negocjacji z Komisją Europejską, powiązana z problemem środowiskowym. Bo skoro już określiliśmy stan aktualny problemu środowiskowego, to teraz te same wskaźniki musieliśmy określić dla KE w okresie po realizacji projektu. Co istotne komisja poprosiła nas o określenie wartości tych wskaźników na moment zakończenia projektu i w 5 lat po jego zakończeniu. 10

9 Jednym z ważnych w 2013 roku dla komisjizagadnień było określenie grup docelowych. Na zdjęciu jedna z tych grup urzędnicy m.st. warszaw, w tym Pani prezydent, podczas prezentacji projektu na zespole ds. zmian klimatu miasta w 2014 roku. 11

10 W stosunku do okresu, kiedy pisaliśmyprojekt DOKLIP zwiększyło się znaczenie tego miejsca we wniosku, w którym opisuje się grupy docelowe. W pierwszej wersji wniosku z 2012 roku KE bardzo źle oceniła nasz opis grup docelowych jest z grup w ogóle nie opisaliśmy wtedy. Sporo się napociliśmy, aby to dobrze opisać za drugim razem, a mimo to W 2014 roku otrzymaliśmy od KE specjalne pytania techniczne, które nakazywały nam bardzo szczegółowe dookreślenie charakterystyki grup docelowych i zasięgu naszego oddziaływania na te grupy docelowe. Specjalnie dla KE obliczaliśmy ile osób taka grupa docelowa liczy i ile z tej grupy ma ambicję objąć projekt 9liczby w nawiasie pokazują ilość osób, które zaangażujemy w projekt ilość osób poinformowanych o projekcie idzie w dziesiątki tysięcy. Także specjalne dodatkowe pytanie dotyczyło wypisania każdego z działań w projekcie, które adresowane jest do konkretnej grupy docelowej. 12

11 W przypadku naszychdziałań bardzo dużo przetasowań nastąpiło na etapie poprawy wniosku z roku 2012 w celu aplikowania w roku Ocena komisji bardzo nam pomogła uporządkować wniosek. Komisja np. stwierdziła, że nie jakieś działanie niepotrzebnie jest na końcu, bo powinno być na początku (wyjazd studyjny). Poprawę działań zrobiliśmy tak dobrze, że Komisja w 2014 roku nie miała więcej pytań, w tym dotyczących budżetu tych działań (a w pierwszej wersji zostało sporo zakwestionowanych kosztów). W każdym razie pytania dotyczące budżetu nie wymagały zmian merytorycznych w opisie działań. 13

12 Tosą podstawowe typu działań, jakie są we wniosku LIFE+ w kolejności ich wpisywania w formularz projektowy. Czary mary 14

13 Tosą podstawowe typu działań w kolejności w jakiej my je wymyślamy projektując wniosek o podobnych zależnościach mówiłem trzy lata temu opowiadając o wniosku DOKLIP. Przy czym w naszym przypadku elementy związane z przygotowaniem i monitoringiem też często są traktowane nie w sposób czysty, ale z elementem kampanijnym, tzn. albo ich wyniki służą kampanii, w tym wyniki monitoringu, albo są używane w celach kampanijnych, a nie jedynie w celach raportowanie rezultatów projektu to wartość dodana tych elementów o której warto pamiętać. W przypadku zarówno DOKLIP, jak i ADAPTCITY tak jest, bo de facto przygotowanie mapy klimatycznej dla Warszawy jest wpisane jako działanie przygotowawcze, ale w połączeniu z silną promocją na dalszym etapie projektu jest to de facto rozbita na dwie części solidna kampania edukacyjno-informacyjna. Monitoring problemu środowiskowego i jego rezultaty są zbierane także w wydawnictwa, które mogą służyć celom promocyjnym. 15

14 Warto może odpocząć na chwilęod kwestii aplikowania i powiedzieć kilka słów o głównych kampaniach naszego projektu, przed częścią administracyjną. Taknaprawdę, z punktu widzenia grup docelowych projektu we wniosku są tylko dwie kampanie jedna jest zaznaczona na slajdzie na czerwono, druga na czarno. Główna kampania polega na stworzeniu strategii adaptacji i de facto jestrozbita w celu napisania wniosku na trzy osobne kampanie. Faktycznych działań w trakcie tej kampanii jest bardzo wiele. Kolejne slajdy. 16

15 Przygotowujemy strategię adaptacjido zmian klimatu m.st. Warszawy. Angażujemy w ten proces liczne grupy interesariuszy w postaci okrągłego stołu korzystamy w tym przypadku z naszych doświadczeń jeszcze z roku 2002, kiedy organizowaliśmy okrągły stół transportowy w mieście. 17

16 Kampania związana zestrategią adaptacji jest poprzedzona badaniami opinii społecznej wśród mieszkańców miasta. Następnie organizowane są debaty dzielnicowe i fora tematyczne, angażujące istotne z punktu widzenia adaptacji grupy społeczne: lekarzy, służby komunalne, strażaków. Na koniec konsultacji dodatkowo są 2 konferencje miejskie. 18

17 W strategiichcemy widzieć istotny udział lokalnych inicjatyw, które byłyby realizowane nie przez administrację miejską, ale przez samych mieszkańców, być może tylko przy wsparciu miasta. W tym celu organizujemy specjalny proces angażowania mieszkańców wokół portalu dedykowanego temu celowi. 19

18 A powracając do tajników aplikowania do LIFE+istotne jest, aby pokazać Komisji Europejskiejpowiązania pomiędzy tymi kampaniami i różnymi innymi elementami wniosku. W DOKLIP rozbiliśmy to pisząc we wniosku w nawiasach, że jakieś działanie A odnosi się do działania Z. W ADAPTCITY narysowaliśmy na przykład taki schemat. Silne powiązania pomiędzy działaniami sugerują, że wniosek został dobrze przemyślany. 20

19 W 2014roku bardzo nas zaskoczyło kilka pytań administracyjnych skierowanych przez KE. Na tyle byliśmy zaskoczeni, że daliśmy się trochę wprowadzić na manowce. 21

20 Pytanie, którym wprowadziliśmy się na manowce dotyczyło rozliczenia czasu pracowników pomiędzy działania w projekcie. Jak Państwo sami zauważycie wypełniając formularz elektroniczny dla każdego stanowiska pracy w projekcie można wpisaćtylko jedno działanie, do którego to stanowisko jest przypisane. Pierwotnie wpisaliśmy w formularzu praktycznie wszystkich pracowników przypisanych do działania A1. Komisja chciała jednak wiedzieć, ile faktycznie czasu poświęcą Ci pracownicy także na inne działania, bo z opisów działań wynikało, że będą oni w te działania zaangażowani. Poprzez rozpisanie tego czasu pracy należało także rozliczyć środki przeznaczone na każde działanie temu służy raport R2. Przedstawiliśmy więc w odpowiedziach na pytania tabelę widoczną na slajdzie. Kto zgadnie w jakim elemencie tabeli jest kardynalny błąd W działaniu A4 nie powinno być przypisanych żadnych godzin, ani żadnych środków!!! Przez takie rozpisanie tabeli KE wycięła nam te godziny i zabrała środki. 22

21 Nasz budżet w zakresie personelu był przedstawiony tak jak na załączonym slajdzie. Komisja poprosiła o uzupełnienie tej tabeli o ostatnią kolumnęi dodatkowe wyjaśnienie, czy na poszczególnych stanowiskach faktycznie będą pracowały różne osoby w naszej organizacji. Przecież ekspert od mapy klimatycznej to mógłby być jednocześnie ekspert ds. klimatu tak oczywiście nie jest i nie może być musieliśmy to dodatkowo wyjaśnić. 23

22 W 2012 roku (pod koniec roku) weszły w życie nowe regulacje EU dotyczące rozliczania VATprzez instytucje publiczne. Nie wiedzieliśmy o tym na etapie pisania projektu (Komisja Europejska o tym nie informowała), ale sprawa wyszła na etapie rewizji projektu. W efekcie nasi partnerzy będący instytucjami publicznymi musieli zdecydować, czy będą rozliczali VAT w projekcie (jako koszt kwalifikowany), a więc ich działania w projekcie będą ich działalnością niepubliczną, czy też będą rozliczali VAT poza projektem (koszt niekwalifikowany), a więc ich działania w projekcie będą ich działalnością publiczną (związaną z wykonywaniem zadań przypisanych ustawami). Obydwaj partnerzy zdecydowali się na to drugie rozwiązanie, a więc VAT został odliczony od budżetu projektu. Sam do końca nie orientuję się w logice tego rozwiązania, ale taka reguła teraz obowiązuje. 24

23 Zapraszam do kontaktu na naszym stoisku,a także mailowo lub telefonicznie z naszą Fundacją. Chętnie służymy pomocą przy pisaniu wniosków LIFE+. 25

DOSTĘP ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO FUNDUSZY STRUKTURALNYCH STAN OBECNY I PERSPEKTYWY

DOSTĘP ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO FUNDUSZY STRUKTURALNYCH STAN OBECNY I PERSPEKTYWY DOSTĘP ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO FUNDUSZY STRUKTURALNYCH STAN OBECNY I PERSPEKTYWY RAPORT NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADANIA STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR KONDYCJA SEKTORA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W POLSCE 2006

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową

konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową Monika Probosz, Przemysław Sadura konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie,

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Luty 2005 1 SPIS TREŚCI DOKUMENTU Stan społeczeństwa obywatelskiego. Próba

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

miejsce w Programie sekcja 1.1 l.p. uwaga autor odniesienie IZ

miejsce w Programie sekcja 1.1 l.p. uwaga autor odniesienie IZ l.p. uwaga autor odniesienie IZ 1. str. 4 Koncentracja tematyczna została zdefiniowana poprzez 11 celów: ( ) 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników (oprócz działań systemowych). Proszę o wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH ORGANIZATOR: WSPÓŁORGANIZACJA I DOFINANSOWANIE: PARTNERZY DEBATY: PATRONAT: Prezydent Miasta Gdyni dr WOJCIECH SZCZUREK SPIS RZECZY 4 OD REDAKCJI ROZMOWA 5 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

O ewaluacji z różnych perspektyw

O ewaluacji z różnych perspektyw O ewaluacji z różnych perspektyw Refleksje i wskazówki na temat kształtowania jakości działań w polityce społecznej? Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie O ewaluacji z różnych perspektyw

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji. Bartłomiej Piotrowski

Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji. Bartłomiej Piotrowski Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji Bartłomiej Piotrowski 1 2 Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji Bartłomiej Piotrowski 1 Przewodnik powstał w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ JaK skutecznie PrOwaDzIĆ rzecznictwo

DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ JaK skutecznie PrOwaDzIĆ rzecznictwo DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ Jak skutecznie Prowadzić rzecznictwo 1. 1 autorki: Małgorzata Borowska Maja Branka Joanna Wcisło redakcja merytoryczna: Maja Branka redakcja językowa i korekta: Maja Branka Jakub Jedliński

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Krajobraz Polski dobrem publicznym potrzeba zmian w zarzàdzaniu krajobrazem

Krajobraz Polski dobrem publicznym potrzeba zmian w zarzàdzaniu krajobrazem KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Krajobraz Polski dobrem publicznym potrzeba zmian w zarzàdzaniu krajobrazem NUMER 34 CZERWIEC

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Poradnik! UWAGA! Poradnik! Obudź w sobie Profesjonalnego Menedżera Społecznego

UWAGA! Poradnik! UWAGA! Poradnik! Obudź w sobie Profesjonalnego Menedżera Społecznego UWAGA! Poradnik! Obudź w sobie Profesjonalnego Menedżera Społecznego 1 Publikację opracowano i wydano w wyniku realizacji projektu REkreacja. Profesjonalny Menedżer Społeczny. Projekt dofinansowany ze

Bardziej szczegółowo

Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi

Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi Rory Daly, Davide Di Pietro, Aleksandr Kurushev, Karin Stiehr i Charlotte Strümpel Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi Poradnik dla wolontariuszy-seniorów,

Bardziej szczegółowo

Nowe prawo. pod redakcją Marka Rockiego

Nowe prawo. pod redakcją Marka Rockiego Nowe prawo szanse i zagrożenia dla szkolnictwa wyższego pod redakcją Marka Rockiego Materiały z ogólnopolskiego seminarium zorganizowanego 22 września 2005 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Warszawa,

Bardziej szczegółowo