REALIZACJA WYMOGÓW MIFID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REALIZACJA WYMOGÓW MIFID"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały nr 1 Zarządu IPOPEMA Asset Management S.A. z dnia 13 czerwca 2014 r. REALIZACJA WYMOGÓW MIFID W IPOPEMA ASSET MANAGEMENT S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY Spis treści 1. Ogólne informacje o MiFID Informacja o firmie inwestycyjnej Informacja o instrumentach finansowych Klasyfikacja Klientów...12 a) Klient detaliczny...13 b) Klient profesjonalny...13 c) Uzyskanie statusu Klienta profesjonalnego...14 d) Uzyskanie statusu Klienta detalicznego MiFID a zasady współpracy IPOPEMA Asset Management S.A. z Klientem...14 OŚWIADCZENIE w sprawie traktowania jak Klienta detalicznego...16 OŚWIADCZENIE w sprawie traktowania jak Klienta profesjonalnego...17 IPOPEMA Asset Management S.A. 1

2 1. Ogólne informacje o MiFID MiFID to zespół dyrektyw regulujących rynek instrumentów i produktów finansowych obowiązujących w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Prawodawstwo MiFID składa się z trzech aktów prawnych: MiFID I. Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004 roku w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) określająca szczegółowy zakres przepisów, MiFID II. Dyrektywa Komisji 2006/73/WE z 10 sierpnia 2006 roku wprowadzająca środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (akt wykonawczy). Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2006 z 10 sierpnia 2006 roku wprowadzające środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zobowiązań przedsiębiorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (akt wykonawczy). Polskie prawodawstwo inkorporowało postanowienia powyższych aktywów prawnych: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego. Celem MiFID jest zapewnienie możliwie najwyższej ochrony inwestora na rynku kapitałowym, uczciwej konkurencji w sektorze finansowym, gwarancji przejrzystości działania firmy inwestycyjnej oraz zapewnienie, ze firma inwestycyjna funkcjonuje w najlepszym interesie Klienta. 2. Informacja o firmie inwestycyjnej Nazwa i adres IPOPEMA Asset Management S.A. jest spółką z siedzibą w Warszawie przy ul. Próżnej 9 ( Warszawa), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Kapitał zakładowy Spółki wynosi złotych i został wpłacony w całości. Spółce nadano numer identyfikacji podatkowej NIP Organ nadzorujący IPOPEMA Asset Management S.A. działa na podstawie licencji udzielonej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 9 października 2001 r. (KPWiG /8479) i jest nadzorowana przez IPOPEMA Asset Management S.A. 2

3 Komisję Nadzoru Finansowego. Pierwsza licencja została udzielona 29 listopada 1996 r. (KPW / ). Z powodu zmian prawnych licencja z 1996 r. została zastąpiona licencją z 2001 r. Sposoby komunikacji Językiem oficjalnym w komunikacji IPOPEMA Asset Management S.A. z Klientami jest język polski. Wszelkie dokumenty i przekazywane informacje sporządzane będą w tym języku. Na wyraźne życzenie Klienta lub potencjalnego Klienta możliwe jest przygotowanie dokumentów i informacji w języku angielskim. IPOPEMA Asset Management S.A. udostępnia następujące sposoby komunikowania się Klientów z jej pracownikami: bezpośrednio, w siedzibie IPOPEMA, pod wskazanym powyżej adresem, listownie, pod wskazanym powyżej adresem, telefonicznie pod nr , faksem pod nr , drogą ową pod adresem: Szczegółowe zasady komunikowania się ze Spółką mogą zostać określone w umowie zawartej pomiędzy Klientem a Spółką. Szczegółowe zasady świadczenia usług Następujące kwestie są opisane w umowie o zarządzanie portfelem instrumentów finansowych lub w Regulaminie świadczenia usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych (dalej Regulamin ) dostępnym na stronie internetowej 1. zasady świadczenia usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych, 2. zasady składania skarg i załatwiania ich przez Spółkę, 3. opis ryzyka inwestycyjnego portfela instrumentów finansowych, 4. zasady postępowania Spółki w przypadku zaistnienia konfliktu interesów, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, uregulowane w Polityce zarządzania konfliktami interesów, 5. zakres, częstotliwość i terminy raportów ze świadczenia usługi maklerskiej przekazywanych Klientowi przez Spółkę uregulowane są w umowie o zarządzanie portfelem instrumentów finansowych. Opłaty i prowizje Wszelkie opłaty i prowizje związane z zarządzaniem Portfelem, a w szczególności: opłata za przechowywanie aktywów i wykonywanie operacji na rachunku, pobierane przez bank powiernik koszty prowizji maklerskich za usługi związane z nabywaniem i sprzedażą papierów wartościowych podatki obciążają portfel Klienta. Zakres i sposób naliczania kosztów związanych z usługą zarządzania portfelem przez Spółkę jest wyszczególniony w Regulaminie, a ich wysokość jest wskazana w umowie z Klientem. Jednocześnie Spółka informuje o możliwości wystąpienia kosztów innych niż wskazane w Regulaminie, w tym podatków, związanych z transakcjami zawartymi w związku z oferowaną usługą maklerską, którymi może być obciążony Klient, a które nie są płatne Spółce ani za jej pośrednictwem. IPOPEMA Asset Management S.A. 3

4 Klient ma prawo w każdym momencie zwrócić się do IPOPEMA z prośbą o udostępnienie informacji na temat szczegółowego zestawienia rodzaju i wysokości wszystkich kosztów związanych z oferowaną usługą maklerską, a IPOPEMA jest zobowiązana dokonać prezentacji takiego zestawienia. Przechowywanie instrumentów finansowych IPOPEMA Asset Management S.A. nie prowadzi rachunków papierów wartościowych ani rachunków pieniężnych Klienta. Powyższe rachunki prowadzi dom maklerski lub bank powiernik wybrany przez Klienta w uzgodnieniu z IPOPEMA. Aktywa Klienta znajdujące się na tych rachunkach zabezpieczone są w ramach systemu rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych ( System rekompensat KDPW ) do równowartości 3000 Euro w 100% oraz 90 % nadwyżki ponad kwotę 3000 Euro, jednak nie więcej niż do kwoty Euro. IPOPEMA jest członkiem obowiązkowego System rekompensat KDPW. Klient upoważniony jest do uzyskania ww. kwoty z systemu rekompensat w przypadku, gdy: zostanie ogłoszona upadłość podmiotu prowadzącego rachunek, zostanie prawomocnie oddalony wniosek o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek podmiotu prowadzącego rachunek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, Komisja Nadzoru Finansowego stwierdzi, że podmiot prowadzący rachunek z powodów czysto związanych z sytuacją finansową nie jest w stanie wykonać ciążących na nim zobowiązań wynikających z roszczeń inwestorów i nie jest możliwe ich wykonanie w najbliższym czasie. Agenci i pośrednicy IPOPEMA Asset Management S.A. oświadcza, iż nie działa za pośrednictwem agenta firmy inwestycyjnej. Spółka może zawierać umowy z osobami fizycznymi lub prawnymi, których celem jest pośredniczenie w pozyskiwaniu Klientów. Pośrednicy mogą otrzymywać od Spółki wynagrodzenie, którego wysokość określana jest w umowie i może zależeć w szczególności od wartości aktywów Klienta. Zachęty Na zasadzie 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych IPOPEMA informuje, że w związku ze świadczeniem usług maklerskich może przyjmować świadczenia niepieniężne inne niż świadczenia niepieniężne przyjmowane od Klienta lub osoby działającej w jego imieniu pod warunkiem, że są one przyjmowane w celu poprawienia jakości usługi zarządzania świadczonej przez IPOPEMA na rzecz Klienta. Najczęściej występujące przypadki otrzymywania przez IPOPEMA świadczeń niepieniężnych, o których mowa powyżej to: 1. dostarczanie przez pośredników rynkowych (brokerów i banki) analiz inwestycyjnych (tzw. research); 2. szkolenia mające na celu umożliwienie pracownikom IPOPEMA zapoznania się z konstrukcją, charakterystyką i zasadami funkcjonowania instrumentów finansowych itp. Na żądanie Klienta IPOPEMA ujawnia szczegółowe, rzetelne i niebudzące wątpliwości informacje o opłatach, prowizjach lub świadczeniach niepieniężnych, w tym o ich istnieniu, charakterze i wysokości lub też sposobie ustalania ich wysokości. Z zakresu działania regulacji ww. 8 Rozporządzenia wyłączone są świadczenia będące drobnymi prezentami i gestami grzecznościowymi. W IPOPEMA obowiązują Zasady otrzymywania przez pracowników IPOPEMA drobnych prezentów i gestów grzecznościowych o charakterze materialnym lub IPOPEMA Asset Management S.A. 4

5 niematerialnym (gift & entertainment policy). Procedura ta stanowi, że z zastrzeżeniem pozostałych jej zapisów, przyjmowanie podarunków w relacjach biznesowych jest dozwolone, o ile nie przekracza limitu w wysokości 400 zł od jednego klienta lub kontrahenta w skali roku. Przyjęcie podarunku, którego wartość przekracza ten limit, wymaga uprzedniej zgody przełożonego danego pracownika oraz niezwłocznego zgłoszenia do Inspektora Nadzoru. 3. Informacja o instrumentach finansowych Ogólny opis instrumentów finansowych ze wskazaniem czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w poszczególne kategorie instrumentów finansowych. AKCJE Instrumenty finansowe emitowane przez spółki akcyjne inkorporujące ogół praw akcjonariusza wynikających z tytułu uczestnictwa w danej spółce akcyjnej. Akcje odzwierciedlają udział w kapitale zakładowym emitenta. W obrocie publicznym akcje przyjmują formę zdematerializowaną i występują jako elektroniczne zapisy w systemie informatycznym instytucji rejestrującej. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela i występują w postaci fizycznej lub zdematerializowanej. Jedynie akcje na okaziciela występujące w postaci zdematerializowanej mogą być przedmiotem obrotu giełdowego. Zbywalność akcji znajdujących się w obrocie publicznym nie podlega ograniczeniom ani wyłączeniom statutowym danej spółki. Prawa posiadacza akcji dzielą się na majątkowe oraz niemajątkowe. Wśród praw majątkowych należy wyróżnić prawo do udziału w części zysku przeznaczonego do podziału w formie dywidendy, prawo do udziału w masie likwidacyjnej spółki, prawo do zakupu nowych akcji spółki przez realizację praw poboru. Wśród praw o charakterze niemajątkowym wyróżnia się prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki z prawem głosu, prawo do zaskarżania uchwał podjętych przez walne zgromadzenie spółki, prawo żądania udzielenia informacji o działalności spółki. IPOPEMA świadczy usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych w zakresie akcji w obrocie zorganizowanym oraz akcji niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego. - ryzyko rynkowe - ryzyko branżowe - ryzyko kredytowe - ryzyko ekonomiczne - ryzyko specyfiki spółki akcyjnej - ryzyko ograniczonej płynności WARRANTY SUBSKRYBCYJNE Instrumenty finansowe uprawniające do zapisu lub objęcia akcji spółki z wyłączeniem prawa poboru, emitowane przez spółki akcyjne w związku z warunkowym lub docelowym podwyższeniem kapitału zakładowego. Posiadacze warrantów otrzymują prawo do nabycia akcji z podwyższonego kapitału w określonym terminie i po określonej cenie. Warranty mogą być zarówno imienne, jak i na okaziciela. Warranty na okaziciela mogą stanowić przedmiot odrębnego obrotu, a w przypadku dopuszczenia ich do obrotu publicznego mają postać zdematerializowaną. IPOPEMA Asset Management S.A. 5

6 - ryzyko zmiany cen instrumentu finansowego - ryzyko ograniczonej płynności PRAWA DO AKCJI (PDA) Instrumenty finansowe emitowane przez spółki uprawniające do otrzymania akcji nowej emisji, powstające z chwilą dokonania przydziału akcji i wygasające z chwilą zarejestrowania akcji w depozycie papierów wartościowych albo z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców. PDA nie dają praw tożsamych z tymi,które wiążą się z posiadaniem akcji danej spółki akcyjnej. PDA ulegają przekształceniu w akcje po zarejestrowaniu akcji w depozycie papierów wartościowych, a przed pierwszą sesją notowań akcji. Prawa do akcji mogą stanowić przedmiot obrotu na rynku wtórnym. Z chwila rejestracji nowej emisji, akcje notowane są w miejsce PDA. Celem PDA jest skrócenie czasu oczekiwania inwestorów pomiędzy przydziałem akcji nowej emisji, a ich pierwszym notowaniem na rynku regulowanym. - ryzyko zmiany cen instrumentu finansowego - ryzyko rynkowe - ryzyko branżowe - ryzyko kredytowe - ryzyko ekonomiczne - ryzyko specyfiki spółki akcyjnej - ryzyko ograniczonej płynności PRAWA POBORU Instrumenty finansowe uprawniające dotychczasowego akcjonariusza do pierwszeństwa w zakupie akcji nowej emisji, w stosunku do liczby posiadanych akcji w chwili ich przydziału. Prawo poboru uprawnia do objęcia akcji po ściśle określonej cenie a wartość samego prawa jest związana z wartością akcji spółki. Prawa poboru podlegają obrotowi na rynku wtórnym. Prawo poboru umożliwia dotychczasowym akcjonariuszom możliwość zachowania procentowego udziału w akcjonariacie w stosunku do całkowitej sumy kapitału akcyjnego. W przypadku przydziału tego instrumentu w sytuacji, gdy brak jeszcze ściśle określonej ceny emisyjnej nowych akcji, jego wycena opiera się na oczekiwaniach poszczególnych uczestników rynku co do wysokości ceny emisyjnej. - ryzyko zmiany ceny instrumentu - ryzyko ograniczonej płynności w stosunku do akcji KWITY DEPOZYTOWE Instrumenty finansowe wystawiane przez instytucje finansowe z siedzibą w kraju członkowskim OECD inkorporujące prawa analogiczne do praw związanych z instrumentami bazowymi kwitów. Instrumentami bazowymi kwitów depozytowych mogą być akcje, obligacje lub inne instrumenty finansowe. Właściciel kwitu jest uprawniony do: IPOPEMA Asset Management S.A. 6

7 - zamiany kwitu na instrumenty bazowe w określonej proporcji, - korzystania z praw majątkowych stanowiących pożytki instrumentu bazowego lub ich równowartości, - gdy instrumentem bazowym są akcje, ma prawo wydania wiążącej dyspozycji emitentowi co do sposobu głosowania na walnym zgromadzeniu. Konstrukcja kwitów depozytowych sprawia, że są często emitowane w innym kraju niż instrument bazowy przez co umożliwiają inwestycję w zagraniczne instrumenty finansowe.. - ryzyko zmiany ceny instrumentu bazowego - ryzyko ograniczonej płynności instrumentu bazowego - ryzyko wystawcy kwitu depozytowego LISTY ZASTAWNE Instrumenty finansowe emitowane przez banki hipoteczne inkorporujące zobowiązanie banku hipotecznego do spełnienia wobec uprawnionego określonych świadczeń pieniężnych polegających na wypłacie odsetek i wykupie hipotecznych listów zastawnych w sposób i w terminach z góry określonych. Zobowiązania banku z tytułu listu są w całości pokryte wierzytelnościami banku zabezpieczonymi hipotekami (hipoteczne listy zastawne) lub wierzytelnościami poręczonymi, gwarantowanymi lub udzielonymi na rzecz instytucji publicznych i międzynarodowych wymienionych w ustawie o listach zastawnych i bankach hipotecznych (publiczne listy zastawne). - ryzyko zmiany stopy procentowej - ryzyko ograniczonej płynności - ryzyko kredytowe DŁUŻNE INSTRUMENTY FINANSOWE Instrumenty finansowe inkorporujące wierzytelność pieniężną właściciela papieru wobec jego emitenta (wystawcy), płatną w określonym terminie, w szczególności obligacje i bony skarbowe, obligacje komunalne i korporacyjne. - ryzyko zmiany stóp procentowych - ryzyko kredytowe emitenta w zależności od ratingu emitenta i wielkości emisji - ryzyko ograniczonej płynności w zależności od ratingu emitenta i wielkości emisji OBLIGACJE SKARBOWE Instrumenty finansowe, w których Skarb Państwa jako dłużnik właściciela obligacji uprawnia właściciela obligacji do otrzymania świadczeń pieniężnych w formie wykupu i odsetek, o terminie do wykupu nie krótszym niż rok. Skarb Państwa ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za spełnienie zobowiązań wobec posiadaczy obligacji. Dochód z obligacji skarbowych może wynikać z odsetek i/lub z dyskonta ceny zakupu: IPOPEMA Asset Management S.A. 7

8 - dla obligacji zerokuponowych dochód wynika wyłącznie z dyskonta, gdzie różnica między ceną emisyjną i ceną nabycia obligacji zerokuponowej stanowi zysk nabywcy, - dla obligacji kuponowych dochód generują odsetki o stałej lub zmiennej stopie procentowej. Obligacje skarbowe mają postać zdematerializowaną i mogą być przedmiotem obrotu na rynku wtórnym. Głównym ośrodkiem obrotu jest rynek międzybankowy. Niektóre typy obligacji podlegają obrotowi na rynku publicznym. Obligacje skarbowe mogą zostać wykupione przez Skarb Państwa przed okresem zapadalności. - ryzyko zmiany stopy procentowej - ryzyko kredytowe BONY SKARBOWE Instrumenty finansowe sprzedawane z dyskontem, o terminie do wykupu krótszym niż rok. W dniu wykupu właściciel bonu otrzymuje jego wartość nominalną, a jego dochód stanowi różnica między wartością nominalną a kosztem zakupu. Skarb Państwa ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za spełnienie zobowiązań wobec posiadaczy bonu. Bony skarbowe oferowane są na rynku pierwotnym z dyskontem i wykupywane według wartości nominalnej w terminie zapadalności. Bony skarbowe mają postać zdematerializowaną i stanowią przedmiot obrotu na rynku wtórnym, przede wszystkim na rynku międzybankowym. - ryzyko zmiany stopy procentowej - ryzyko kredytowe OBLIGACJE KOMUNALNE I OBLIGACJE KOMERYCJNE Dłużne instrumenty finansowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego (obligacje komunalne) lub podmioty prowadzące działalność gospodarczą (obligacje komercyjne), w których emitent (np. spółka akcyjna, gmina) stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego. Za zobowiązania wynikające z obligacji emitenci odpowiadają całym swoim majątkiem, przy czym możliwe jest zróżnicowanie kolejności zaspokajania roszczeń pomiędzy poszczególnymi rodzajami obligacji. W przypadku tzw. obligacji przychodowych emitent może ograniczyć odpowiedzialność jedynie do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsiębiorstwa. Wierzytelności mogą być zabezpieczane w drodze zabezpieczeń rzeczowych i osobowych. Za wyjątkiem obligacji imiennych, dla których mogą być przewidziane ograniczenia zbywalności, obligacje mogą być przedmiotem obrotu na rynku publicznym lub niepublicznym. - ryzyko zmiany stopy procentowej - ryzyko kredytowe emitenta - ryzyko ograniczonej płynności INSTRUMENTY POCHODNE IPOPEMA Asset Management S.A. 8

9 Instrumenty finansowe, których cena rynkowa zależy bezpośrednio bądź pośrednio od ceny instrumentu bazowego tj. innego instrumentu finansowego, jednostki waluty obcej, stopy procentowej czy indeksu giełdowego (np. WIG 20). Instrumenty pochodne służą do zabezpieczenia się przed wystąpieniem odmiennych od zakładanych zmian wyceny instrumentu bazowego oraz do inwestycji w daną klasę aktywów bez konieczności zakupu instrumentów bazowych. Działają w oparciu o mechanizm dźwigni finansowej, który pozwala na zawieranie transakcji o wartości przekraczającej wartość zainwestowanego kapitału. Do najbardziej rozpowszechnionych instrumentów pochodnych zalicza się opcje, kontrakty terminowe, kontrakty swap i warranty. Wyróżnia się instrumenty pochodne wystandaryzowane tj. instrumenty finansowe dostępne dla szerokiego grona inwestorów oferowane na rynku regulowanym, o z góry ustalonych jednakowych warunkach nabywania i zbywania tych instrumentów (np. instrumenty pochodne na indeksy czy obligacje lub waluty) i instrumenty pochodne niestandaryzowane tj. tworzone i negocjowane pomiędzy stronami transakcji w celu zaspokojenia specyficznych potrzeb inwestorów. - ryzyko zmiany cen instrumentu bazowego - ryzyko zmiany ceny instrumentu pochodnego - ryzyko kredytowe kontrahenta (strony przeciwnej w transakcji) - ryzyko rozliczenia w przypadku rozliczania transakcji zakupu lub sprzedaży instrumentów pochodnych, które nie są gwarantowane przez izby rozliczeniowe - ryzyko dźwigni finansowej - ryzyko płynności - ryzyko modelu, czyli ryzyko, że ze względu na stopień skomplikowania danego instrumentu Spółka nie będzie w stanie dokonać jego należytej wyceny lub błędnie oceni wpływ nabytego instrumentu na wartość portfela OPCJE Instrumenty finansowe uprawniające posiadacza opcji do nabycia od wystawcy opcji (opcja kupna) lub sprzedaży (opcja sprzedaży) określonego instrumentu bazowego po cenie z góry ustalonej. Wystawca opcji jest zobowiązany do przeprowadzenia transakcji na żądanie posiadacza opcji, natomiast posiadacz opcji nie jest zobowiązany do żądania uzgodnionej transakcji. Opcje mogą być związane z żądaniem dostawy lub przyjęcia określonego instrumentu bazowego lub z żądaniem zapłaty kwoty różnicy między ceną wykonania opcji a ceną instrumentu bazowego. Opcje występują w tzw. seriach obejmujących wszystkie opcje danego typu mające ten sam termin wykonania. Na wartość opcji wpływa m. in. wysokość stóp procentowych, sprzedaży i wzrostu wartości opcji kupna, czas pozostający do wygaśnięcia opcji, cena instrumentu bazowego, cena po jakiej nabywca opcji kupna może nabyć instrument bazowy opcji lub cena po jakiej nabywca opcji sprzedaży może sprzedać opcje sprzedaży. - ryzyko zmiany ceny opcji - ryzyko zmiany ceny instrumentu bazowego - ryzyko kredytowe kontrahenta (strony przeciwnej w transakcji) - ryzyko ograniczonej płynności opcji - ryzyko dźwigni finansowej w przypadku wystawcy opcji KONTRAKTY TERMINOWE IPOPEMA Asset Management S.A. 9

10 Instrumenty finansowe zobowiązujące strony do zawarcia transakcji zakupu/sprzedaży określonej liczby instrumentu bazowego w z góry ustalonym terminie i po z góry określonej cenie lub dokonania równoważnego rozliczenia pieniężnego między stronami kontraktu. Kontrakt terminowy zobowiązuje obie strony do zawarcia uzgodnionej transakcji. Instrumentami bazowymi dla kontraktów są m.in. akcje, obligacje, indeksy giełdowe i waluty. Kontrakty występują w obrocie w tzw. seriach, obejmujących wszystkie kontrakty mające ten sam termin wygaśnięcia. Kontrakty terminowe dzielą się na kontrakty forward oraz kontrakty futures. Kontrakty forward są niewystandaryzowanymi instrumentami finansowymi. Występują wyłącznie w obrocie pozagiełdowym. Warunki kontraktu forward m.in. jego wielkość, cena, sposób rozliczenia, termin, sposób zabezpieczenia transakcji jest każdorazowo uzgadniany między stronami transakcji. Kontrakty futures są wystandaryzowanymi instrumentami finansowymi tj. rodzaj i jakość towaru, wielkość kontraktu, termin wykonania kontraktu, miejsce dostawy, sposób rozliczenia są z góry ustalone. Cena kontraktu futures jest negocjowana na rynku regulowanym. Warunkiem inwestowania w kontrakty futures jest wniesienie przez obie strony transakcji depozytu zabezpieczającego celem rozliczenia jego zobowiązań względem kontrahenta transakcji. Minimalną wartość depozytu zabezpieczającego dla obrotu dokonywanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ustala Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. - ryzyko zmiany wartości kontraktu, - ryzyko zmiany cen instrumentu bazowego - ryzyko dźwigni finansowej - ryzyko kredytowe w przypadku kontraktów forward - ryzyko ograniczonej płynności w przypadku kontraktów forward KONTRAKTY SWAP Instrumenty finansowe, na podstawie których strony zobowiązują się do wzajemnej wymiany określonych płatności. Umowy SWAP zawierane są najczęściej za pomocą pośrednika rynkowego, którego zadaniem jest odpowiednie zestawienie stron transakcji SWAP. SWAP walutowy (FX swap) jest umową, której przedmiotem są określone kwoty równoważne, wyrażone w różnych walutach, dokonywane w terminie określonym w umowie, po którego upływie strony zobowiązane są do dokonania wymiany zwrotnej. SWAP stopy procentowej (IRS) polega na wymianie serii płatności odsetkowych od ustalonej umownie kwoty kapitałowej, naliczanych według odmiennej stopy procentowej. SWAP walutowo-procentowy (CIRS) jest transakcją wymiany kwot kapitału i płatności odsetkowych w różnych walutach zabezpieczających ryzyka zmiany stopy procentowej oraz ryzyka kursu walutowego. - ryzyko zmiany ceny instrumentu bazowego - ryzyko kredytowe kontrahenta WARRANTY OPCYJNE Instrumenty finansowe uprawniające nabywcę do zakupu od emitenta (warrant kupna) lub sprzedaży (warrant sprzedaży) w ustalonym terminie instrumentu bazowego, po określonej cenie rozliczenia. Rozliczenie warrantów opcyjnych odbywa się zazwyczaj poprzez rozliczenie pieniężne na kwotę stanowiącą różnicę ceny rozliczenia i wartości instrumentu bazowego w dniu rozliczenia. Instrumentem IPOPEMA Asset Management S.A. 10

11 bazowym warrantów subskrypcyjnych mogą być zarówno występujące w obrocie instrumenty finansowe jak i wskaźniki ekonomiczne, w szczególności indeksy notowań i stopy procentowe. - ryzyko zmiany wartości kontraktu - ryzyko zmiany cen instrumentu bazowego - ryzyko kredytowe kontrahenta CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Instrumenty finansowe emitowane przez fundusz inwestycyjny zamknięty stanowiące tytuł uczestnictwa w aktywach funduszu. Wyróżnia się publiczne i niepubliczne certyfikaty inwestycyjne. Certyfikaty publiczne mają postać zdematerializowaną i są notowane na rynku publicznym, gdzie podlegają wycenie rynkowej. Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny ustalana jest również przez fundusz w drodze wyceny jego aktywów. Właściciel certyfikatu może zrealizować jego wartość przez sprzedaż na rynku wtórnym, sprzedaż emitentowi (o ile ten będzie wykupywał własne certyfikaty) lub otrzymać wypłatę środków przypadających na posiadane certyfikaty w przypadku likwidacji funduszu. Ryzyko związane z inwestycją w certyfikaty inwestycyjne zależy w dużej mierze od polityki i strategii inwestycyjnej przyjętej przez fundusz. - ryzyko zmiany ceny instrumentów finansowych wchodzących w skład funduszu - ryzyko ograniczonej płynności instrumentów finansowych wchodzących w skład funduszu - ryzyko selekcji i koncentracji instrumentów finansowych wchodzących w skład funduszu - ryzyko płynności certyfikatu JEDNOSTKI UCZESTNICTWA W FUNDUSZU OTWARTYM Instrumenty finansowe będące tytułem prawnym do uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym. Fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte mogą zbywać nieograniczona liczbę jednostek uczestnictwa i są zobowiązane do ich odkupienia na każde żądanie inwestora. Wartość jednostki uczestnictwa zależy od wartości wszystkich instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym funduszu, ustalanej przez fundusz w drodze wyceny dokonywanej zazwyczaj każdego dnia roboczego. Jednostki mają zdematerializowaną postać, są zapisem w rejestrze uczestników funduszu. Jednostki nie podlegają obrotowi na rynku wtórnym, mogą być jednak umarzane na żądanie właściciela poprzez fundusz, co wiąże się z wypłatą właścicielowi kwoty stanowiącej wartość umorzonych jednostek na dany dzień. Ryzyko związane z inwestycją w jednostki uczestnictwa zależy w dużej mierze od polityki i strategii inwestycyjnej przyjętej przez fundusz. - ryzyko zmiany ceny instrumentów finansowych wchodzących w skład funduszu - ryzyko ograniczonej płynności instrumentów finansowych wchodzących w skład funduszu - ryzyko selekcji i koncentracji instrumentów finansowych wchodzących w skład funduszu TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ FUNDUSZE ZAGRANICZNE LUB INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANE MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICA IPOPEMA Asset Management S.A. 11

12 Instrumenty finansowe emitowane przez podmioty zagraniczne, zgodnie z właściwymi przepisami prawa obcego. Instrumenty reprezentujące prawa majątkowe przysługujące uczestnikom zagranicznych instytucji zbiorowego inwestowania. - ryzyko zmiany ceny instrumentów finansowych wchodzących w skład funduszu - ryzyko ograniczonej płynności instrumentów finansowych wchodzących w skład funduszu - ryzyko selekcji i koncentracji instrumentów finansowych wchodzących w skład funduszu - ryzyko kursu walutowego TYTUŁY UCZESTNICTWA W ZAGRANICZNYM FUNDUSZU ETF (ang. Exchange Traded Fund) Instrumenty finansowe będące tytułem prawnym do uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym notowanym na giełdzie papierów wartościowych, którego celem jest dążenie do odzwierciedlenia zachowania (wyników) danego indeksu rynkowego (akcji, papierów dłużnych, towarowego). Tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF mogą być umarzane codziennie. Są notowane na takich samych zasadach analogicznych do akcji. - ryzyko rynkowe - ryzyko branżowe - ryzyko kredytowe - ryzyko ograniczonej płynności - ryzyko błędu naśladowania - ryzyko walutowe ZAGRANICZNE INSTRUMENTY FINANSOWE Inwestycje, których przedmiotem są wskazane powyżej instrumenty finansowe rynków zagranicznych charakteryzują analogiczne czynniki ryzyka. Ponadto inwestycje na rynku zagranicznym wiążą się z dodatkowymi czynnikami ryzyka: - ryzyko kursu walutowego - ryzyko opóźnienia w dostępie do informacji - ryzyko zmian prawnych lub podatkowych w państwach, w których dokonywane są inwestycje 4. Klasyfikacja Klientów Klient korzystający z produktów i usług finansowych musi zostać przyporządkowany do jednej z poniższych kategorii: Klient detaliczny jego obsługa wymaga najwyższego zaangażowania informacyjnego ze strony firmy inwestycyjnej, IPOPEMA Asset Management S.A. 12

13 Klient profesjonalny dyrektywy MiFID zakładają, iż Klient profesjonalny posiada odpowiednie narzędzia, wiedzę i doświadczenie, które pozwalają na samodzielną ocenę ryzyka inwestycyjnego, w związku z tym jego obsługa nie wymaga najwyższego zaangażowania informacyjnego ze strony firmy inwestycyjnej, uprawniony kontrahent o najwęższym poziomie zaangażowania informacyjnego ze strony firmy inwestycyjnej; przyjmuje się, iż są oni w najwyższym stopni poinformowani o rodzajach ryzyka inwestycyjnego i są świadomi tych ryzyk. Zważywszy na przedmiot prowadzonej działalności, IPOPEMA klasyfikuje swoich Klientów jako profesjonalnych lub detalicznych. Konsekwencją nadania Klientowi statusu Klienta profesjonalnego lub detalicznego jest powstanie po stronie firmy inwestycyjnej następujących obowiązków: dokonanie oceny poziomu wiedzy Klienta w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe, dokonanie oceny poziomu doświadczenia inwestycyjnego Klienta, uzyskanie od Klienta informacji dotyczących maksymalnego poziomu i rodzaju ryzyka, jakie Klient jest w stanie zaakceptować w ramach realizacji wskazanych celów inwestycyjnych. Na podstawie zgromadzonych informacji o Kliencie, IPOPEMA będzie dokonywać oceny, czy wybrana przez Klienta strategia inwestycyjna jest dla niego odpowiednia, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację. a) Klient detaliczny Oprócz dokonania oceny poziomu wiedzy Klienta w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe oraz jego doświadczenia inwestycyjnego, w przypadku Klienta detalicznego dokonuje się także weryfikacji jego celów inwestycyjnych. b) Klient profesjonalny Zgodnie z nomenklaturą ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Klientem profesjonalnym jest: a) bank, b) firma inwestycyjna, c) zakład ubezpieczeń, d) fundusz inwestycyjny lub towarzystwo funduszy inwestycyjnych, e) fundusz emerytalny lub towarzystwo emerytalne, f) towarowy dom maklerski, g) podmiot zawierający, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na własny rachunek transakcje na rynkach kontraktów terminowych, opcji lub innych instrumentów pochodnych albo na rynkach pieniężnych wyłącznie w celu zabezpieczenia pozycji zajętych na tych rynkach, lub działający w tym celu na rachunek innych członków takich rynków, o ile odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań wynikających z tych transakcji ponoszą uczestnicy rozliczający tych rynków; h) inna niż wskazane w lit. a-g instytucja finansowa, i) inwestor instytucjonalny inny niż wskazany w lit. a-h prowadzący regulowaną działalność na rynku finansowym, j) podmiot prowadzący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność równoważną do działalności prowadzonej przez podmioty wskazane w lit. a-i, IPOPEMA Asset Management S.A. 13

14 k) przedsiębiorca spełniający co najmniej dwa z poniższych wymogów, przy czym równowartość kwot wskazanych w euro jest obliczana przy zastosowaniu średniego kursu euro ustalanego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego: suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej euro, osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co najmniej euro, kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej euro, l) jednostka administracji rządowej lub samorządowej, organ publiczny, który zarządza długiem publicznym, bank centralny, Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Centralny, Europejski Bank Inwestycyjny lub inna organizacja międzynarodowa pełniąca podobne funkcje, m) inny inwestor instytucjonalny, którego głównym przedmiotem działalności jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmioty zajmujące się sekurytyzacją aktywów lub zawieranie innego rodzaju transakcji finansowych, n) podmiot inny niż wskazane w lit. a - m, który na swój wniosek został przez firmę inwestycyjną uznany za Klienta profesjonalnego. c) Uzyskanie statusu Klienta profesjonalnego Uzyskanie statusu Klienta profesjonalnego wynika z ustawy (por. b) lub ze spełnienia co najmniej dwóch następujących wymogów: a) zawieranie transakcji o wartości stanowiącej równowartość w złotych co najmniej euro każda, na odpowiednim rynku, ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów, b) wartość portfela instrumentów finansowych podmiotu, łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład wynosi co najmniej równowartość w złotych euro, c) praca w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub usług maklerskich, które będą świadczone na podstawie umowy o zarządzanie. Warunkiem koniecznym jest również wystąpienie do IPOPEMA na piśmie z wnioskiem o traktowanie jak Klienta profesjonalnego, wg wzoru załączonego poniżej. W przypadku spełniania powyższych kryteriów uznania za Klienta profesjonalnego prosimy o informację oraz przekazanie na piśmie wniosku o nadanie takiej kategorii wraz z odpowiednimi dokumentami. d) Uzyskanie statusu Klienta detalicznego Klient sklasyfikowany jako profesjonalny może ubiegać się o zmianę statusu na Klient detaliczny. Warunkiem uzyskania takiego statusu jest zwrócenie się do IPOPEMA z odpowiednim wnioskiem, wg wzoru załączonego poniżej. 5. MiFID a zasady współpracy IPOPEMA Asset Management S.A. z Klientem IPOPEMA Asset Management S.A. 14

15 Na mocy wewnętrznych procedur IPOPEMA w zakresie współpracy z Klientami, niezależnie od dokonanego rezultatu klasyfikacji (Klient profesjonalny i Klient nieprofesjonalny), dokonujemy weryfikacji profilu ryzyka inwestycyjnego i adekwatności produktu: przed zawarciem umowy z Klientem o zarządzanie portfelem instrumentów finansowych, przed dokonaniem zmiany strategii inwestycyjnej, o ile zmiana ma charakter znaczący i wiąże się ze wzrostem poziomu ryzyka inwestycyjnego, systematycznie, co dwa lata w trakcie współpracy z Klientem. Podstawą analizy są odpowiedzi udzielone przez Klienta na pytania zawarte w Formularzu Poznaj Swojego Klienta. Regulacje MiFID wiążą się z istotnymi zmianami w podejściu firm inwestycyjnych do zasad realizacji zleceń składanych w ramach oferowanej Klientom usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych. W związku z tym, przed nawiązaniem współpracy z Klientem prezentujemy także następujące dokumenty: Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta IPOPEMA Asset Management S.A., Lista Zatwierdzonych Domów Maklerskich, Listę Banków o Sprawdzonej Wiarygodności obejmujące podmioty, z którymi współpracujemy w ramach prowadzonej działalności maklerskiej, Polityka Zarządzania Konfliktem Interesów. Ponadto informujemy Państwa, iż zgodnie z przywoływanym już Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. mają Państwo prawo do otrzymywania kopii dokumentów stanowiących potwierdzenie każdej transakcji zawartej na Państwa Portfelu, niezwłocznie po otrzymaniu takich dokumentów przez naszą Spółkę. Jednakże, dopóki nie otrzymamy od Państwa pisemnej informacji wskazującej, że Państwa wolą jest skorzystanie z tego uprawnienia przyjmujemy, iż zasady dotyczące przekazywania Państwu informacji dotyczących Portfela pozostają w brzmieniu ustalonym na gruncie zawartej między nami Umowy. Informacje o dokumencie Nazwa Realizacja wymogów MiFID w IPOPEMA Asset Management S.A. Dokument informacyjny Data i forma przyjęcia Uchwała nr 1 Zarządu IPOPEMA AM S.A. z dnia 13 czerwca 2014 r. Podstawa prawna 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz.U. 2012, poz. 1078) Poprzednia wersja Wersja przyjęta uchwałą Zarządu z dnia 3 czerwca 2013 r. IPOPEMA Asset Management S.A. ( Spółka ) jest spółką z siedzibą w Warszawie przy ul. Próżnej 9, Warszawa), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Kapitał zakładowy Spółki wynosi złotych i został wpłacony w całości. Spółce nadano numer identyfikacji podatkowej NIP Spółka prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Spółka podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. IPOPEMA Asset Management S.A. 15

16 (nazwa Klienta) (adres siedziby) (REGON lub PESEL) (osoba/y uprawiona/e do reprezentacji) (data i miejsce) OŚWIADCZENIE w sprawie traktowania jak Klienta detalicznego Niniejszym oświadczamy, że jesteśmy świadomi warunków niezbędnych do uznania za Klienta profesjonalnego w ramach przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 94 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. z 2012 poz. 1078).oraz konsekwencji tego faktu. Potwierdzamy, iż zapoznaliśmy się z informacją dotyczącą zgodnego z ww. przepisami zakwalifikowania Klienta. do kategorii Klientów profesjonalnych. Chcemy jednak skorzystać z uprawnienia dającego nam możliwość traktowania Klienta jak Klienta detalicznego. Na rzecz i w imieniu Klienta Podpis osoby upoważnionej Podpis osoby upoważnionej W imieniu IPOPEMA Podpis osoby upoważnionej Podpis osoby upoważnionej IPOPEMA Asset Management S.A. 16

17 (nazwa Klienta) (adres siedziby) (REGON lub PESEL) (osoba/y uprawiona/e do reprezentacji) (data i miejsce) OŚWIADCZENIE w sprawie traktowania jak Klienta profesjonalnego Niniejszym oświadczamy, że jesteśmy świadomi warunków niezbędnych do uznania za Klienta profesjonalnego w ramach przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 94 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. z 2012 poz. 1078). Potwierdzamy, iż zapoznaliśmy się z informacją dotyczącą zgodnego z ww. przepisami zakwalifikowania Klienta. do kategorii Klientów detalicznych. Niniejszym oświadczamy, że Klient spełnia warunki uzasadniające traktowanie go jako Klienta profesjonalnego. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o traktowanie nas jak Klienta profesjonalnego. Na rzecz i w imieniu Klienta Podpis osoby upoważnionej Podpis osoby upoważnionej W imieniu IPOPEMA akceptacja / brak akceptacji* Podpis osoby upoważnionej * niepotrzebne skreślić Podpis osoby upoważnionej IPOPEMA Asset Management S.A. 17

Ogólny opis typów instrumentów finansowych i ryzyk związanych z inwestycjami w te instrumenty.

Ogólny opis typów instrumentów finansowych i ryzyk związanych z inwestycjami w te instrumenty. Ogólny opis typów instrumentów finansowych i ryzyk związanych z inwestycjami w te instrumenty. 1. AKCJE Emitowane przez spółki akcyjne papiery wartościowe dające uprawnienia korporacyjne charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1. Sposób Klasyfikacji Klienta 1. ERSTE Securities Polska S.A.. (Firma

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A.

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. zatwierdzona uchwałą nr 135/XI/2015 Zarządu PGE Dom Maklerski S.A. z dnia 25 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

Polityka klasyfikacji klienta w Dom Maklerski INC S.A.

Polityka klasyfikacji klienta w Dom Maklerski INC S.A. A. Cel polityki Celem Polityki Klasyfikacji Klienta jest zdefiniowanie sposobów klasyfikowania i reklasyfikacji Klientów w zakresie świadczonych na ich rzecz Usług maklerskich. B. Defninicje 1. Określenia

Bardziej szczegółowo

Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus)

Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus) Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus) 1 CEL POLITYKI 1. Celem niniejszej polityki jest określenie sposobów klasyfikacji Klientów Secus w zakresie świadczonych na ich rzecz

Bardziej szczegółowo

Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o.

Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o. Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o. W związku z wejściem w życie nowelizacji Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r., Nr 183, poz.1538

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. 1 1. Celem niniejszej polityki jest określenie zasad klasyfikacji Klientów (dalej DM Consus) w zakresie świadczonych na ich rzecz usług. 2.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. 1. Wstęp Głównym celem Dyrektywy MIFID jest ochrona klientów. Przedsiębiorstwa inwestycyjne zobowiązane są działać uczciwie, sprawiedliwie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących klientowi na mocy 37 ust. 1 lub

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG Informacje dotyczące IPOPEMA Securities S.A. oraz świadczonych usług, przekazywane klientowi na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG Załącznik nr 1 do Procedury współpracy z Klientem INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG Informacje dotyczące IPOPEMA Securities S.A. oraz świadczonych usług, przekazywane

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty I. Informacje o Funduszu Nazwa Funduszu Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Arka GLOBAL

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących Klientowi na

Bardziej szczegółowo

Ogólna informacja o instrumentach finansowych oraz o ryzykach związanych z inwestowaniem w te instrumenty

Ogólna informacja o instrumentach finansowych oraz o ryzykach związanych z inwestowaniem w te instrumenty Ogólna informacja o instrumentach finansowych oraz o ryzykach związanych z inwestowaniem w te instrumenty Akcje Papier wartościowy udziałowy, odzwierciedlający prawo do własności części majątku spółki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych 2012-02-24 Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

Informacja o Banku BPH S.A. i zasadach świadczenia usług związanych z transakcjami skarbowymi

Informacja o Banku BPH S.A. i zasadach świadczenia usług związanych z transakcjami skarbowymi Informacja o Banku BPH S.A. i zasadach świadczenia usług związanych z transakcjami skarbowymi Szanowni Państwo, Zgodnie z wymogami Dyrektywy MIFID*, przedstawiamy Państwu informacje o Banku BPH S.A. (

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 26 marca 2017 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Umowy świadczenia usług inwestycyjnych Nr... /...

Załącznik Nr 1 do Umowy świadczenia usług inwestycyjnych Nr... /... Załącznik Nr 1 do Umowy świadczenia usług inwestycyjnych Nr... /... IDENTYFIKACJA KLIENTA JAKO PROFESJONALNEGO, DETALICZNEGO LUB UPRAWNIONEGO KONTRAHENTA zgodnie z ustawą O rynkach instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje od 3 stycznia 2018 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą, zwany dalej Funduszem. Fundusz może używać skróconej nazwy SKOK FIO Obligacji. Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Subfunduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data utworzenia

L.p. Nazwa Subfunduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data utworzenia Wprowadzenie Nazwa Funduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej Funduszem. Fundusz został utworzony 6 lipca 2007 r. i zarejestrowany pod numerem RFi 305. Fundusz jest otwartym funduszem

Bardziej szczegółowo

Ocena odpowiedniości

Ocena odpowiedniości Szanowni Państwo, Ocena odpowiedniości przedstawiona Państwu do wypełnienia ankieta ma na celu dokonanie oceny, czy, biorąc pod uwagę Państwa wiedzę o inwestowaniu w instrumenty finansowe* oraz doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 615/2017 z dnia 1 września 2017 r. PEŁNOMOCNICTWO

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 615/2017 z dnia 1 września 2017 r. PEŁNOMOCNICTWO Załącznik nr 3 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 615/2017 z dnia 1 września 2017 r.., dnia... PEŁNOMOCNICTWO Działając w imieniu...... (nazwa Klienta), zarejestrowanego w... (kraj siedziby), pod

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające, jako organ KBC Alfa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, uprzejmie informuje o dokonaniu zmian statutu dotyczących polityki inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich 1. NAZWA FIRMY Secus Asset Management Spółka Akcyjna, zarejestrowana w rejestrze

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO ., dnia... PEŁNOMOCNICTWO Działając w imieniu...... (nazwa Klienta), zarejestrowanego w... (kraj siedziby), pod numerem....... (numer w rejestrze), adres siedziby....., adres do korespondencji, numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA

Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA 1 Podstawy prawne i cel regulacji 1. Polityka klasyfikacji Klientów w Getin Noble Bank SA przygotowana została w oparciu o: a) postanowienia Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Informacje podstawowe

Informacje podstawowe OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY PRZEKAZYWANY PRZEZ BIURO MAKLERSKIE ING BANKU ŚLĄSKIEGO SA W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI MAKLERSKIMI ŚWIADCZONYMI

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ze względu na przedmiot inwestycji

Ze względu na przedmiot inwestycji INWESTYCJE Ze względu na przedmiot inwestycji Rzeczowe (nieruchomości, Ziemia, złoto) finansowe papiery wartościowe polisy, lokaty) INWESTYCJE Ze względu na podmiot inwestowania Prywatne Dokonywane przez

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

POLITYKA POSTĘPOWANIA DOMU MAKLERSKIEGO ALFA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI S.A. W RELACJACH Z KLIENTAMI

POLITYKA POSTĘPOWANIA DOMU MAKLERSKIEGO ALFA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI S.A. W RELACJACH Z KLIENTAMI POLITYKA POSTĘPOWANIA DOMU MAKLERSKIEGO ALFA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI S.A. W RELACJACH Z KLIENTAMI Str. 1 Celem realizacji wymogów przepisów prawa oraz mając na uwadze dążenie do profesjonalnego świadczenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Warszawa, 25 czerwca 2012 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Obowiązuje od września 2016 r. mbank.pl/mdm Spis treści 1. Taryfa opłat... 3 Zasady naliczania i pobierania opłat... 4 2.

Bardziej szczegółowo

Proszę zaznaczyć odpowiedzi dotyczące Twojego wykształcenia i doświadczenia zawodowego

Proszę zaznaczyć odpowiedzi dotyczące Twojego wykształcenia i doświadczenia zawodowego Zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 września 212 roku w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. Niniejszym, KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Funduszu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej Funduszem. Fundusz może zamiast oznaczenia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Akcji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 742 199 14 525 205 1. Lokaty 6 708 559 14 374 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-83 - poz. 3 Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

MSIG 182/2013 (4299) poz

MSIG 182/2013 (4299) poz Poz. 13289. UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty. [BMSiG-11779/2013] Wprowadzenie Nazwa Funduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej Funduszem. Fundusz został utworzony 6 lipca 2007

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe Akcje Papier wartościowy dający prawo do własności części majątku spółki, łączący w sobie prawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2006

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2006 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz IKE Stabilnego Wzrostu I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 117 464 1 645 365 1. Lokaty 1 117 464 1 644 473 2.

Bardziej szczegółowo

Jakie są konsekwencje podatkowe związane z emisją i realizacją tych warrantów?

Jakie są konsekwencje podatkowe związane z emisją i realizacją tych warrantów? Jakie są konsekwencje podatkowe związane z emisją i realizacją tych warrantów? Katalog praw pochodnych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej UPDOP) ma charakter otwarty z zastrzeżeniem,

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Obligacji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 11 097 285 5 055 814 1. Lokaty 11 097 285 5 055 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 3 sierpnia 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 29 KWIETNIA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Instrumenty Rynku Pieniężnego

Instrumenty Rynku Pieniężnego Rodzaje i opis instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli Definicje pojęć użytych w opisie instrumentów Zmienność ceny miara niepewności co do przyszłej wartości instrumentu finansowego, im

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

Bank DNB Bank Polska SA. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy. Adres: ul. Postępu 15C Warszawa.

Bank DNB Bank Polska SA. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy. Adres: ul. Postępu 15C Warszawa. Polityka Klasyfikacji Klientów MiFID w DNB Bank Polska S.A 1. Celem niniejszej Polityki jest wprowadzenie zasad klasyfikacji Klientów w DNB Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, którym oferowane są

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Funduszu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Legg Mason Akcji Skoncentrowany, zwany dalej Funduszem. Fundusz może zamiast oznaczenia używać w nazwie skrótu FIZ. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Charakterystyka:

Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Charakterystyka: ogół transakcji kupna-sprzedaŝy, których przedmiotem są instrumenty finansowe o okresie wykupu dłuŝszym od roku; środki uzyskane z emisji tych instrumentów mogą być przeznaczone na działalność rozwojową

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016:

1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016: ANEKS NR 5 Z DNIA 6 KWIETNIA 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Erste Securities Polska S.A. INFORMACJA O ERSTE SECURITIES POLSKA S.A

Erste Securities Polska S.A. INFORMACJA O ERSTE SECURITIES POLSKA S.A INFORMACJA O ERSTE SECURITIES POLSKA S.A 1 Niniejsza informacja skierowana jest do klientów detalicznych. Począwszy od maja 2015 r. ERSTE Securities Polska S.A. zaprzestał świadczenia usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 "UFK Legg Mason Akcji"

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 UFK Legg Mason Akcji Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 "UFK Legg Mason Akcji" I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 8 528 969,27 14 828 919,89 1. Lokaty 8 528 969,27 14

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Informacje o Instrumentach Finansowych

Informacje o Instrumentach Finansowych Informacje o Instrumentach Finansowych Opis istoty oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe wykorzystywane w ramach świadczenia przez Towarzystwo usług w zakresie zarządzania portfelami,

Bardziej szczegółowo

Ocena odpowiedniości

Ocena odpowiedniości Szanowni Państwo, Ocena odpowiedniości przedstawiona Państwu do wypełnienia ankieta ma na celu dokonanie oceny, czy w świetle posiadanej przez Państwa wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych*

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Prawnie obowiązującą wersją tego dokumentu jest wersja angielska. Niniejsze tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Kliknij tutaj, aby otworzyć dokument w języku angielskim.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 1,888,503.89 1. Lokaty 0.00 1,888,401.35 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 102.54 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 50,912.64 1. Lokaty 0.00 50,912.64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 160,736.92 604,653.41 1. Lokaty 160,736.86 604,650.98 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.06 2.43 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6,769,240.74 16,132,197.39 1. Lokaty 6,769,240.74 15,848,659.45 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 283,537.94 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 26,470,809.34 35,630,648.62 1. Lokaty 26,245,660.60 35,630,648.62 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 225,148.74 0.00 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 20,931.18 12,745.44 1. Lokaty 20,931.18 12,745.44 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.:

1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.: ANEKS NR 4 Z DNIA 6 LUTEGO 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy Informacje dotyczące domu maklerskiego S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy 1. Nazwa domu maklerskiego Spółka Akcyjna w Warszawie 2. Dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego OGŁOSZENIE Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Fundusz ogłasza zmiany statutu: 1) 26 statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 1. W postanowieniu

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2007 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: PKO Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2008

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2008 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0 1,612 1. Lokaty 0 241 Środki pieniężne 0 1,371 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2008

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2008 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0 1,612 1. Lokaty 0 241 Środki pieniężne 0 1,371 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2009

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2009 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 2,625 18,509 1. Lokaty 32 18,157 Środki pieniężne 2,593 352 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe należności 4. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 29 października 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo